Процедура : 2018/2084(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0379/2018

Внесени текстове :

A8-0379/2018

Разисквания :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0477

ДОКЛАД     
PDF 688kWORD 76k
22.11.2018
PE 626.768v02-00 A8-0379/2018

относно СТО: бъдещи перспективи

(2018/2084(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчици: Бернд Ланге, Паул Рюбиг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно СТО: бъдещи перспективи

(2018/2084(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид Министерската декларация от Доха на СТО от 14 ноември 2001 г.(1),

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно СТО, и по-специално резолюцията от 24 април 2008 г., озаглавена „Към реформа на Световната търговска организация“(2), и резолюцията от 15 ноември 2017 г., озаглавена „Многостранни преговори с оглед на 11-тата Министерска конференция на СТО“(3),

–  като взе предвид заключителния документ, приет с консенсус на 10 декември 2017 г. на годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО в Буенос Айрес(4),

–  като взе предвид резултатите от 11-ата Министерска конференция, проведена в Буенос Айрес през декември 2017 г., на която не беше възможно да се приеме министерска декларация(5),

–  като взе предвид 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се в Женева от 11 до 13 юли 2017 г.(6),

–  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие(7),

–  като взе предвид Парижкото споразумение в контекста на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21), което е в сила от ноември 2016 г.,

–  като взе предвид последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата, публикуван на 8 октомври 2018 г., който показва, че ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C все още е възможно, ако държавите увеличат своите национално определени приноси до 2020 г.,

–  като взе предвид параграф 16 от заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г.(8),

–  като взе предвид съвместното изявление от тристранната среща на министрите на търговията на САЩ, Япония и Европейския съюз, приета на 31 май 2018 г.(9),

–  като взе предвид съвместното изявление от 20-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай за създаване на съвместна работна група относно реформата на СТО, председателствана на равнище заместник-министри(10);

–  като взе предвид концептуалния документ на Комисията от 18 септември 2018 г. относно модернизацията на СТО(11),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0379/2018),

А.  като има предвид, че още от създаването си СТО играе ключова роля за засилване на многостранното сътрудничество, подпомагане на един приобщаващ световен икономически ред и насърчаване на отворена и недискриминационна многостранна търговска система, основана на правила; като има предвид, че развиващите се страни в момента представляват около половината от световната търговия, в сравнение с 33% през 2000 г., и че броят на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял наполовина от 1990 г. насам до малко под един милиард души; като има предвид, че СТО се основава на система от права и задължения, която задължава членовете да отворят собствените си пазари и да не извършват дискриминация;

Б.  като има предвид, че СТО следва да остане основната отправна точка за правителствата и предприятията при определянето на правила и търговските спорове;

В.  като има предвид, че ЕС винаги се е застъпвал за един силен, многостранен и основан на правила подход към търговията, тъй като икономиката на ЕС, както и работниците и потребителите в ЕС и неговите партньори, са все по-интегрирани в световните вериги за създаване на стойност и зависят от предвидимостта на промените в международната търговия за вноса и износа, както и в социалните и екологичните условия;

Г.  като има предвид, че резултатите от 11-тата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес през декември 2017 г. бяха разочароващи и ясно показаха, че функцията за водене на преговори на организацията е парализирана;

Д.  като има предвид, че основаната на правила многостранна търговска система е изправена пред най-дълбоката си криза от създаването на СТО насам, която застрашава основните функции на организацията, а именно определянето на основните правила и структурата за международната търговия и осигуряването на най-ефективния и развит механизъм за уреждане на спорове на всяка многостранна организация;

Е.  като има предвид, че въпреки някои важни изключения, като например Споразумението за улесняване на търговията, търговската реформа на СТО е в застой от 2000 г. насам;

Ж.  като има предвид, че Апелативният орган е „перлата в короната“ на СТО поради задължителния характер на неговите решения и статута му на независим и безпристрастен орган за преглед; като има предвид, че броят на членовете на Апелативния орган спадна до минималния брой съдии, необходими за неговото функциониране, след края на мандата на съдия Шри Бабу Чекитан Сервансинг, при което останаха само трима назначени съдии; като има предвид, че това безизходно положение, причинено от администрацията на САЩ, би могло да доведе до срив на една система, която е от съществено значение за уреждането на спорове между всички членове на СТО;

1.  потвърждава отново пълната си ангажираност по отношение на непреходната ценност на многостранната система и призовава за програма за търговията въз основа на справедлива и основана на правила търговия в полза на всички, която допринася за мира, сигурността и програмата за устойчиво развитие, като включва и укрепва социалните, екологичните и човешките права и гарантира, че договорените на многостранно равнище и хармонизирани правила се прилагат еднакво за всички и се отстояват ефективно; подчертава, че СТО трябва също така да допринася за насърчаването на лоялната търговия и борбата с нелоялните практики; подчертава, че търговията не е самоцел, а инструмент за постигане на определени на световно равнище цели за развитие;

2.  счита, че вече е наложително да се пристъпи към модернизацията на СТО в контекста на последните развития, но също така и поради трайната липса на напредък по Програмата за развитие от Доха (ПРД), и към основно преразглеждане на няколко аспекта на функционирането на СТО с оглед на повишаването както на ефективността на организацията, така и на нейната легитимност; с оглед на това счита, че е изключително важно секретариатът на СТО да създаде възможности за всички членове на СТО да участват в дебата от самото начало; призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, в СТО да се обърнат към другите членове на СТО, и по-специално нашите основни търговски партньори като САЩ, Япония, Китай, Канада, Бразилия и Индия, с цел постигане на съгласие по общите позиции; изразява задоволство от първоначалните изявления от срещата на високо равнище между ЕС и Китай във връзка с реформата на СТО;

3.  във връзка с това приветства мандата, даден от Европейския съвет на Комисията на 28 – 29 юни 2018 г., и отбелязва подхода, изложен в заключенията, както и концептуалния документ на Комисията относно модернизацията на СТО от 18 септември 2018 г. и предложенията на Канада за реформа на СТО от 25 септември 2018 г.; очаква публикуването на повече предложения, особено от развиващите се страни, както и от работните групи, които вече са установени сред държавите – членки на СТО;

4.  изразява изключително сериозно безпокойство относно факта, че само три длъжности в Апелативния орган са заети, което сериозно подкопава настоящото и правилното функциониране на процеса за уреждане на спорове, и призовава категорично САЩ да намерят решение за тази ситуация по начин, който позволява бързото попълване на свободните места в Апелативния орган; приветства първоначалните предложения, представени от Комисията в концептуалния ѝ документ относно модернизацията на СТО, за преодоляване на безизходното положение посредством намиране на решение за някои от изразените опасения, включително чрез преходни правила за напускащите членове или промени в продължителността на мандата на Апелативния орган или в максимално допустимия срок преди публикуването на доклад, както и установяването на нова съдебна практика от Апелативния орган; отбелязва, че опасенията, изразени от САЩ по отношение на Апелативния орган, надхвърлят процедурните промени и са свързани със съществени реформи на решенията на съдиите в този орган;

5.  смята, че решението на САЩ от 31 май 2018 г. да наложи мита върху продуктите от стомана и алуминий на основание „национална сигурност“ съгласно Раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. е необосновано, и счита, че то не дава решение за предизвикателството, породено от наличието на прекомерни количества стомана на световните пазари, и не спазва правилата на СТО; силно насърчава Комисията да работи със САЩ за преодоляването на търговските разногласия и за премахването на пречките пред търговията в рамките на основаната на правила рамка на СТО за уреждане на спорове;

6.  счита, че с оглед на справянето с първопричините за настоящата криза е необходимо СТО да се адаптира към променящия се свят, като същевременно даде отговор на някои от нерешените въпроси във връзка с Програмата за развитие от Доха, особено по отношение на продоволствената сигурност; счита, че поради това е необходимо:

а)  да се преодолеят съществуващите пропуски в нормативната уредба с цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция по отношение на изкривяващите пазара субсидии и държавните предприятия, както и да се поддържат в актуализиран вид защитата на интелектуалната собственост и достъпът до инвестиционния пазар; също така да се намери решение на проблемите, свързани със защитата и принудителното разкриване на изходния код и други разпоредени от държавата дейности, които водят до свръхкапацитет, както и регулаторни пречки пред услугите и инвестициите, включително трансфер на технологии, изисквания за съвместни предприятия и изисквания за местно съдържание, както и да се наблюдава прилагането, управлението и функционирането на съществуващите споразумения;

б)  да се създаде необходимата нормативна уредба за справяне с технологичното развитие, като се обхванат електронната търговия, световните вериги за създаване на стойност, възлагането на обществени поръчки и актуализираното вътрешно регламентиране в областта на услугите и микро-, малките и средните предприятия (ММСП);

в)  да се преодолеят най-належащите глобални екологични и социални предизвикателства, като се гарантира системна съгласуваност на политиките между програмите в областта на търговията, труда и околната среда;

г)  в тази връзка да се приветстват съвместните изявления, които бяха приети в Буенос Айрес относно електронната търговия, вътрешното регламентиране, улесняването на инвестициите и икономическото овластяване на жените, както и свършената по тези въпроси работа оттогава насам;

7.  подчертава, че ЕС следва да постави акцент върху своите правила за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, така че те да могат да бъдат популяризирани на международно равнище и да се превърнат в еталон за разработването на международни и многостранни стандарти;

8.  припомня, че достъпът до обществени поръчки е един от приоритетите на Европейския съюз в търговските преговори и че в този смисъл очакванията са, в духа на реципрочност и взаимна изгода, за изпълнение на ангажиментите на членовете на СТО да се присъединят към Споразумението за държавните поръчки и подобрения на функционирането и спазването на разпоредбите на това споразумение; отбелязва, че пълната ефективност на потенциалните подобрения в рамката за държавните помощи и ролята на публичните предприятия зависи отчасти от напредъка в тази област; призовава Комисията да работи с членовете, които са в процес на присъединяване към Споразумението за държавните поръчки, за ускоряване на усилията им с цел разширяване на ползите от либерализацията на обществените поръчки сред членовете на СТО;

9.  изразява убеденост, че настоящото разграничение между развитите и развиващите се страни не отразява икономическата действителност и действителната ситуация в СТО и че това е било пречка за постигането на напредък в кръга от преговори „Доха“ в ущърб на най-нуждаещите се държави; настоятелно призовава по-напредналите развиващи се страни да поемат своя дял от отговорността и да допринесат съобразно своето равнище на развитие и (отраслова) конкурентоспособност; отбелязва, че в концептуалния документ на Комисията се призовава за правила, съгласно които със забогатяването си развиващите се страни ще се измъкнат от статута си на държави с ниски доходи; счита, че механизмът за специално и диференцирано третиране следва да бъде преразгледан с цел по-добро отразяване на индексите за човешко развитие, като инструмент на политиката, който дава възможност на развиващите се страни да обвържат прилагането на многостранните споразумения с получаването на помощ от по-богатите държави и организациите донори;

10.  категорично приветства ратифицирането от две трети от членовете на СТО на Споразумението за улесняване на търговията през февруари 2017 г.; изразява убеждението, че Споразумението за улесняване на търговията създава важен пример и би могло да служи като модел за бъдещи споразумения в рамките на СТО, който взема предвид различията в състоянието на развитие и потребностите на членовете на СТО; насърчава членовете на СТО да поемат отговорност и да изпълняват ангажиментите си в съответствие с реалната си икономическа мощ и възможности; счита, че следващите предизвикателства ще бъдат пълната ратификация на споразумението, особено от страна на членовете от Африка, които се очаква да се възползват в най-голяма степен от споразумението, ефективното прилагане на Споразумението за улесняване на търговията и уведомяването за помощ за развитие съгласно споразумението;

11.  признава, че като цяло присъединяването на Китай към СТО през 2001 г. е увеличило достъпа до вътрешния му пазар, което е било от полза за световната икономика; изразява загриженост, че Китай не прилага духа и принципите на принципите на СТО за националното третиране;

12.  счита, че е необходимо да се преразгледа функционирането на процеса на преговори, като се внесе по-голяма гъвкавост отколкото съществува понастоящем съгласно правилото за консенсус, като същевременно се признае, че подходът на единния ангажимент е ограничил ефективността на многостранното управление на търговията; изразява своята подкрепа за концепцията за гъвкав многостранен подход, при който членовете на СТО, заинтересовани от разглеждането на даден въпрос, по който все още не може да се постигне пълен консенсус, следва да могат да постигнат напредък и да сключват многостранни споразумения или чрез т.нар. споразумения съгласно приложение 4 за СТО, в съответствие с член II:3, член III:1 и член X:9 от Маракешкото споразумение, или чрез споразуменията за „критична маса“, с които се удължават договорените отстъпки спрямо членовете на СТО въз основа на статут на най-облагодетелствана нация (НОН); насърчава Комисията да не използва тези членове като алтернатива на конструктивния диалог с членовете на СТО за преодоляването на пречките пред търговията и реформата на СТО и нейните функции; във връзка с това счита, че членовете на СТО следва да засилят изграждането на капацитет на организацията, за да се гарантира, че тя разполага със съответстващи на нарасналите си потребности финансови и човешки ресурси, така че да поддържа същото качество на работа; счита, че като цяло паричните вноски на новите членове следва да увеличат бюджета на СТО, а не да водят до намаляване на членския внос за съществуващите членове;

13.  признава, че въпреки че основаният на правила многостранен подход остава ключовият елемент от структурата на СТО, съществуват възможности за по-задълбочено и по-гъвкаво многостранно сътрудничество между заинтересованите държави в области, в които постигането на консенсус се е оказало трудно за постигане; отбелязва, че тези споразумения трябва да допълват, а не да подкопават многостранната програма, и следва да се използват не като алтернативни форуми за разглеждане на пречките пред търговията, а по-скоро като трамплин за постигането на напредък на многостранно равнище; призовава за възобновяването на многостранните преговори за Споразумението за екологичните стоки (EGA) и Споразумението за търговията с услуги (TiSA) и отправя искане за специални правила за МСП в многостранните и многостранните споразумения; подчертава, че е важно СТО да продължи и задълбочи своята работа в областта на международното сътрудничество с други международни организации, като например, но не само, ООН, ОИСР, СМО и МОТ;

14.  подчертава ролята, която търговията може и трябва да играе за приноса към развитието и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г. и на ангажиментите съгласно Парижкото споразумение в борбата срещу изменението на климата; изразява съжаление, че Споразумението за екологичните стоки беше блокирано през 2016 г., и припомня потенциала му да осигури по-голям достъп до зелени технологии и помощ за изпълнението на горепосочените ангажименти; подчертава, че извън преговорите за субсидиите за рибарство понастоящем СТО трябва да определи по-конкретните действия, които трябва да бъдат предприети в това отношение с цел защита на морските организми; припомня, че концепцията на СТО за методите на преработка и производство предлага възможности да се прави разграничение между т. нар. „подобни продукти“ с оглед на тяхното въздействие върху околната среда; предлага съживяване на Комитета по търговия и околна среда на СТО с мандат за изготвяне на критерии за борба с паразитизма в областта на околната среда и установяване на по-тесни връзки със секретариата на РКООНИК;

15.  потвърждава връзките между равенството между половете и приобщаващото развитие, което намира израз и в ЦУР 5, като подчертава, че овластяването на жените е от основно значение за изкореняването на бедността и че премахването на пречките пред участието на жените в търговията е от решаващо значение за икономическото развитие; приветства поставения от СТО засилен акцент на въпросите във връзка с търговията и пола и насърчава всички 121 страни, които са подписали декларацията от Буенос Айрес относно търговията и икономическото овластяване на жените от 2017 г., да изпълнят ангажиментите си; подчертава необходимостта от системен подход по отношение на равенството между половете във всички области на нормотворчество в рамките на СТО под формата на оценки на въздействието по признак пол; отбелязва значението на инициативи като „SheTrades“ за подчертаването на положителната роля на жените в търговията и за насърчаването на по-голямо участие на жените в международната търговия по света;

16.  обръща внимание на заключенията от 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се през юли 2017 г. в Женева под наслов „Насърчаване на търговията, приобщаването и свързаността за устойчиво развитие“; подкрепя виждането, че това следва да бъде превъплътено в конкретни действия с цел да се улесни електронната търговия, а цифровите възможности, като например блоковата верига, да бъдат претворени в търговски реалности, също така и за развиващите се страни; в тази връзка отбелязва, че инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, които са от решаващо значение за постигането на напредък в тази област, продължават да бъдат основно предизвикателство; ето защо призовава членовете на СТО да насърчават инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, като поощряват, наред с други инициативи, публично-частните партньорства;

17.  отново призовава ЕС да гарантира, че неговите дейности, осъществявани заедно с развиващите се страни в областта както на развитието, така и на търговията, се основават на балансирана рамка между равноправни партньори, съобразени са с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и са насочени към утвърждаването и зачитането на правата на човека;

18.  изразява съжаление, че 11-ата Министерска конференция на СТО не постигна напредък по въпросите от ключово значение за развиващите се държави; при все това приветства подобреното преференциално третиране, осигурено преди това в рамките на СТО за най-слаборазвитите държави, включително преференциалните правила за произход и третиране на доставчиците на услуги, както и подчертава необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на капацитет, които биха позволили на доставчиците от най-слаборазвитите държави да се възползват от освобождаването от задължения в областта на услугите за най-слаборазвитите държави;

19.  подчертава, че прозрачността е ключов елемент за осигуряването на стабилна и предвидима търговска и инвестиционна среда; счита, че е важно да се повиши прозрачността на процедурите за мониторинг чрез увеличаване на стимулите за членовете на СТО за спазване на изискванията за уведомяване, чрез намаляване на тяхната сложност и тежест и чрез осигуряване на възможности за изграждане на капацитет при необходимост, докато умишленото неспазване следва да избягва и да се води борба с него;

20.  подчертава, че ролята на секретариата на СТО за улесняването и гарантирането на подход „отдолу нагоре“ за активното участие на всички членове е от критично значение и че тя следва да бъде засилена в още по-голяма степен и гъвкавостта ѝ да бъде повишена в подкрепа на различните процеси на преговори, както и във функциите за изпълнение и мониторинг; счита, че е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси и средства, които са на разположение на секретариата на СТО, и настоятелно призовава членовете на СТО взаимно да изпълняват своите отговорности в това отношение; изразява становището, че редовната работа на комитетите на СТО също следва да бъде активизирана, като на председателите им се отреди по-активна роля в разработването и предлагането на решения и компромиси, като по този начин се надхвърлят рамките на обикновеното модериране на приноса на членовете, както и че секретариатът следва да подкрепя тези разширени задачи;

21.  настоятелно призовава членовете на СТО да гарантират демократична легитимност и прозрачност, като укрепят парламентарното измерение на СТО, и да подкрепят меморандум за разбирателство, с който се установяват официални работни отношения с Парламентарната конференция по въпросите на СТО; подчертава във връзка с това необходимостта да се осигури пълен достъп до търговските преговори на парламентаристите и участието им във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и търговските политики да подлежат на подходящ надзор в интерес на гражданите;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния директор на СТО.

(1)

Министерска декларация от Доха (WT/MIN(01)/DEC/1) от 14 ноември 2001 г. – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

(2)

OВ C 259E, 29.10.2009 г., стр. 77.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0439.

(4)

http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html

(5)

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm

(6)

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

(7)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(8)

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/

(9)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf

(10)

https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf

(11)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският парламент винаги е бил непоколебим защитник на многостранната търговска система, в чийто център стои Световната търговска организация, от създаването ѝ през 1994 г. Европейският парламент следеше отблизо работата в СТО и активно подкрепи създаването на парламентарно измерение заедно с Междупарламентарния съюз чрез съвместната инициатива на Парламентарната конференция по въпросите на СТО. Членовете на Европейския парламент участваха в министерските конференции на СТО, като бяха упълномощени с резолюции, които излагат позицията на Парламента пред тези делегации.

Още през 2008 г. Европейският парламент прие резолюция, с която се застъпи за извършването на преглед на функционирането на СТО, тъй като преговорите по Програмата за развитие от Доха бяха в застой. След последната министерска конференция на СТО в Буенос Айрес през декември 2017 г., на която стана ясно, че функцията за водене на преговори на организацията е парализирана, това се превърна в още по-неотложна задача.

В действителност, основаната на правила многостранна търговска система е изправена пред най-дълбоката си криза, като както нейната функция за водене на преговори, така и механизмът за уреждане на спорове са застрашени.

Кризата би могла да се задълбочи още повече през следващите месеци, ако има заплаха за прилагането на допълнителни едностранни мерки и ако бъдат налагани такива мерки, като същевременно се блокират назначенията на нови членове на Апелативния орган, което може да изложи на риск целия процес на уреждане на спорове.

При сегашните обстоятелства СТО се нуждае от модернизация, за да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена световната търговска система, и за да гарантира, че тя ще остане жизнеспособна, подходяща и ефективна. Това означава да бъдат преразгледани както правилата, така и процесите на СТО, за да се гарантира, че организацията отговаря на предизвикателствата на търговската действителност през 21-ви век. Системата трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да отговори на различните амбиции на членовете на организацията, правилата трябва да се прилагат ефективно и ефикасно и следва да се прилагат принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, за да се гарантира, че членовете се стремят към постигане на целите за отвореност на пазара и недопускане на дискриминация.

Повишаване на значимостта на СТО и на нейната адаптивност към променящия се свят

С изключение на Споразумението за улесняване на търговията и субсидиите за износ на селскостопански продукти, в продължение на години не беше възможно да се постигне напредък по преговорите в СТО. Това отчасти се дължи на липсата на гъвкавост в рамките на системата, което може да фрустрира членовете със сходни възгледи, които биха искали да продължат работата по създаването на правила в рамките на СТО като група.

Инициативите, започнати в Буенос Айрес със съвместни изявления на големи групи от членове, които поеха ангажимент да проучат преговорите в някои конкретни области, като например изявленията относно електронната търговия, вътрешната нормативна уредба и улесняването на инвестициите, са стъпка в правилната посока към постигане на по-голяма гъвкавост в преговорите.

Тези многостранни процеси следва да бъдат насърчавани, но трябва да бъдат отворени за всички членове на СТО.

Считаме също така, че е крайно време СТО да започне да участва по-активно в начина, по който търговията може да спомогне за постигането на целите за устойчиво развитие, извън преговорите за субсидии в областта на рибарството, които представляват важен принос. Приветстваме положителните стъпки, които бяха предприети по отношение на търговията и пола, и искаме да се уверим, че тези усилия ще бъдат продължени.

Друг фактор за безизходното положение при функцията за водене на преговори на СТО е въпросът за развитието и специалното и диференцираното третиране. От създаването на СТО насам бързият икономически растеж сред развиващите се страни доведе до появата на значителни различия в икономическото развитие. ЕС признава, че може да са необходими специални правила, за да се отговори на специфичните нужди в областта на развитието, но е необходимо да се преразгледа по какъв начин функционират възможностите за гъвкавост за развитие и кой може да се възползва от тях, за да се гарантира подходяща и целенасочена помощ и амбициозни правила.

Същевременно първопричините за настоящата криза са също така и в пропуските в правилника, които водят до нарушения, много от които са свързани с непазарни политики и практики в големите търговски държави, с които СТО изглежда не е в състояние да се справи адекватно.

Засилване на ефективността на СТО

Функцията за уреждане на спорове на СТО е в сериозна опасност и за запазването ѝ са нужни бързи действия от страна на ЕС. Поради това е необходимо всеобхватно предложение, с което да се преодолеят опасенията, изразени от страна на члена на СТО, който блокира назначенията в Апелативния орган, доколкото те са основателни, като същевременно се запазят и продължат да се укрепват основните характеристики и принципи на системата на СТО за уреждане на спорове.

Прозрачността е ключов елемент за осигуряването на стабилна и предвидима търговска и инвестиционна среда, но също така и за прилагането на правилата. Въпреки това често се наблюдава слабо спазване на изискванията за уведомяване, а работата на редовните комитети на СТО по мониторинга не е оптимална. ЕС следва да работи за:

•  повишаване на прозрачността чрез увеличаване на стимулите за членовете за спазване на изискванията за уведомяване и чрез борба с умишленото неспазване; и

•  по-добро използване на редовните комитети с цел намиране на решение на търговските въпроси посредством овластяване на секретариата на СТО.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (11.10.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно СТО: бъдещи перспективи

(2018/2084(INI))

Докладчик по становище: Лола Санчес Калдентей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че либерализирането на търговията, ако е придружено от подходящи политики и институции, които увеличават и разпределят по-добре ползите от търговията, може да бъде положително по отношение на намаляването на бедността и неравенствата, но само по себе си не е достатъчно за постигането на напредък по отношение на устойчивото развитие; припомня, че конкурентоспособността и икономическият растеж не са цели сами по себе си, а средства, които да бъдат използвани в полза на хората; подчертава в този контекст, че търговията следва да остане инструмент за устойчиво развитие; приветства факта, че развиващите се държави в момента представляват около половината от световната търговия, в сравнение с 33 % през 2000 г., и че броят на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял наполовина от 1990 г. насам до малко под един милиард души;

2.  отново изтъква значението на насърчаването на политически реформи в многостранната търговска система, които подкрепят целите, свързани с развитието, а именно чрез Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.; подчертава потенциала на СТО като ефикасен и основан на правила многостранен форум за преговори, който осигурява платформа за открито обсъждане на свързаните със световната търговия въпроси; настоява, че ЕС следва да продължи да насърчава по-нататъшното модернизиране и демократизацията на СТО, за да се гарантира, че всички държави са представени равностойно;

3.  припомня, че липсата на интегриране на нормите и стандартите, свързани с правата на човека, в глобалните правила, управляващи търговията и инвестициите, затруднява поемането на отговорност от страна на дружествата; подчертава, че е необходимо отново да се постигне баланс между правото в областта на търговията и инвестициите и правото в областта на правата на човека, по-специално в глобалните вериги на доставки; за тази цел призовава ЕС да поеме инициативи в рамките на СТО за регулирането на специфични глобални вериги на доставки, по-специално, като първа стъпка, в сектора за производство на облекла; освен това отново изтъква значението на активното участие на ЕС в процеса на създаване на отворена междуправителствена работна група относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека (OEIGWG) и за запазване на върховенството на правата на човека над търговските интереси;

4.  призовава за глобална търговска програма, основана на принципа на справедливата търговия в полза на всички, която поставя развитието и социалните, екологичните и човешките права в центъра на процеса и поставя специален акцент върху нуждите на развиващите се държави с ниски доходи и най-слаборазвитите държави; подчертава в това отношение необходимостта от насърчаване на всеобхватни, обвързващи и приложими разпоредби в областта на социалните, трудовите и екологичните стандарти в търговските споразумения;

5.  настоятелно призовава човешките права да бъдат действително защитавани и да бъдат въведени механизми за защита, които са ефективни и достъпни за отделните лица, с цел разрешаване на спорове във връзка с нарушения на правата на човека; припомня значението на интегрирането на принципа на равенството между половете и овластяването на жените във всички търговски политики, включително в правилата на СТО;

6.  счита, че от началото на кръга „Доха“ през 2001 г. светът се е променил драстично в икономически, политически и технологичен план; поради това насърчава СТО да отрази по-добре целите за устойчиво развитие (ЦУР) в Програмата за развитие от Доха, за да бъдат посрещнати по подходящ начин новите предизвикателства като електронната търговия, цифровата търговия, прозрачността на инвестициите, субсидиите и свръхкапацитета, световните вериги за създаване на стойност, възлагането на обществени поръчки и вътрешното регулиране в областта на услугите, микро-, малките и средните предприятия; подчертава необходимостта от реформиране на СТО, включително на механизма за уреждане на спорове, така че да се гарантира справедлива и балансирана многостранна търговска система; подчертава важността за членовете на СТО, които са развиващи се държави, да изпълняват своите задължения и да вземат решения относно темпото и последователността на либерализацията на търговията в зависимост от равнището си на развитие;

7.  изисква засилена подкрепа за проекти за подпомагане на търговията в рамките на помощта за развитие, за да се превърнат цифровите възможности в търговски реалности за развиващите се държави;

8.  настоятелно призовава ЕС и държавите членки надлежно да отчитат трудностите, с които се сблъскват развиващите се държави при изпълнението на задълженията си съгласно споразуменията в рамките на СТО; отбелязва, че тези проблеми включват: а) забраната на инвестиционни мерки и субсидии, което затруднява насърчаването на местната промишленост; б) либерализацията на вноса в областта на селското стопанство, което застрашава жизнеспособността и поминъка на дребните земеделски производители, чиито продукти са изправени пред конкуренция от страна на по-евтини вносни храни; в) отрицателното въздействие на режима за права на интелектуална собственост с високи стандарти върху достъпа до лекарства и трансфера на технологии; и г) увеличаването на натиска върху развиващите се държави да отворят своите сектори на услугите, което би могло да подкопае жизнеспособността на местните доставчици на услуги;

9.  отново призовава ЕС да гарантира, че неговите дейности, осъществявани заедно с развиващите се държави в областта както на развитието, така и на търговията, се основават на балансирана рамка между равноправни партньори, съобразени са с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и са насочени към утвърждаването и зачитането на правата на човека;

10.  приветства влизането в сила на 22 февруари 2017 г. на Споразумението на СТО за улесняване на търговията и отбелязва, че това споразумение следва да донесе значителни ползи, по-специално за развиващите се държави; припомня колко е важно да се предостави целенасочена и устойчива техническа и финансова помощ и помощ за изграждане на капацитет, за да се подпомогнат членовете на СТО, които са развиващи се държави, и по-специално най-слаборазвитите държави, при прилагането на споразумението и адаптирането към процеса на реформи;

11.  счита, че правилата на СТО и други многостранни търговски споразумения следва да разширяват обхвата на специалното и диференцираното третиране, за да се даде възможност за по-активно използване на инструментите за насърчаване на зараждащите се промишлени сектори; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да гарантират принципа на специалното и диференцираното третиране за всички членове на СТО, класифицирани от Световната банка като развиващи се държави;

12.  подчертава факта, че търговските споразумения могат да окажат отрицателно въздействие върху продоволствената сигурност в развиващите се държави; изразява съжаление, че не са установени двата инструмента, предложени от развиващите се държави при преговорите в рамките на СТО за насърчаване на поминъка на дребните земеделски стопани, продоволствената сигурност и развитието на селските райони, а именно специалните продукти и специалният защитен механизъм; призовава ЕС да подкрепи исканията на развиващите се държави за защита на техните системи за производство на храни и да защити тяхното население от потенциално разрушителното въздействие на евтиния внос, включително в рамките на споразуменията за икономическо партньорство;

13.  изразява съжаление, че 11-ата Министерска конференция на СТО не постигна напредък по въпросите от ключово значение за развиващите се държави; при все това приветства подобреното преференциално третиране, осигурено преди това в рамките на СТО за най-слаборазвитите държави, включително преференциалните правила за произход и третиране на доставчиците на услуги, както и подчертава необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на капацитет, които биха позволили на доставчиците от най-слаборазвитите държави да се възползват от освобождаването от задължения в областта на услугите за най-слаборазвитите държави;

14.  подчертава, че целта за устойчиво развитие следва да се превърне в принцип, ръководещ работата на СТО, чиито правила и операции следва да бъдат съответно проектирани и съобразени с Програмата до 2030 г. и Споразумението за климата от Париж, които от своя страна трябва да се използват като референтен показател за по-нататъшни ангажименти; освен това подчертава, че е важно да се гарантират устойчивостта на глобалните вериги за създаване на стойност и тяхното съответствие с правата на човека и социалните и екологичните стандарти;

15.  подчертава, че за постигането на ЦУР 2 и 6 е важно да се осигуряват достатъчно качествена храна и чиста вода и да се изграждат допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води; обръща внимание освен това на мащаба и последиците от енергийната бедност в развиващите се държави и изисква предприемането на допълнителни действия за намаляване на енергийната бедност в съответствие с ЦУР 7, особено в отдалечените селски райони и в зоните извън обхвата на електропреносната мрежа;

16.  настоява, че Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) следва да бъде насочено в по-голяма степен към развитието; припомня първостепенното значение на това да се гарантира достъп до лекарства за всички и за тази цел насърчава по-всеобхватното използване на възможностите за гъвкавост в рамките на ТРИПС, както е заложено в Декларацията от Доха; изразява своята загриженост във връзка с настоящите тенденции за приватизация на семена, което подкопава правото на хората на прехрана; призовава Комисията да продължи да проучва и приема мерки по отношение на биопиратството;

17.  изразява подкрепата си за механизма за гранична данъчна въглеродна корекция като важен инструмент за гарантиране на лоялна конкуренция за дружествата, които предприемат действия за намаляване на въздействието си върху климата;

18.  изразява съжаление относно факта, че задълженията по Споразумението на СТО за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки (Споразумението за СФМ) не признават правото на държавите да приемат законодателство, основано на принципа на предпазливост; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да защитят пълното признаване на този принцип в задълженията на СТО;

19.  в контекста на казаното по-горе изразява загриженост, че разпространението на двустранни и многостранни търговски споразумения би могло да доведе до фрагментирането на международната търговска политика и по този начин да подкопае ролята на СТО; припомня факта, че развиващите се държави най-много се нуждаят от многостранна система за защита на своите интереси; следователно призовава ЕС и държавите членки да положат допълнителни усилия, за да поставят отново СТО в центъра на управлението на търговията в световен мащаб, както и да се въздържат от искания към развиващите се държави да включват разпоредби на СТО в многостранни и двустранни споразумения, което би подкопало механизмите за гъвкавост на СТО, създадени изрично с цел защита на техните интереси;

20.  изразява изключително сериозно безпокойство относно факта, че няколко свободни работни места в Апелативния орган на СТО продължават да не бъдат заемани, както и че това обстоятелство възпрепятства правилното функциониране на механизма за уреждане на спорове; поради това приканва Комисията да представи конкретни предложения за преодоляване на това безизходно положение;

21.  призовава ЕС да продължи да се застъпва за засилването на важността на парламентарното измерение на СТО, по-специално чрез увеличение на финансовата подкрепа и служителите в компетентния секретариат; призовава членовете на СТО да гарантират демократична легитимност и прозрачност, като укрепят парламентарното измерение на СТО; подчертава в тази връзка необходимостта да се гарантира, че парламентаристите разполагат с по-добър достъп до търговските преговори и участват във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и че търговските политики подлежат на подходящ надзор в интерес на гражданите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

2

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Thierry Cornillet, Cécile Kashetu Kyenge, Ádám Kósa, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Krzysztof Hetman, Kati Piri

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

2

-

PPE

Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Paul Rübig

10

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

PPE

Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Rupert Matthews


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 ноември 2018 г.Правна информация