Förfarande : 2018/2084(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0379/2018

Ingivna texter :

A8-0379/2018

Debatter :

PV 28/11/2018 - 20
CRE 28/11/2018 - 20

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0477

BETÄNKANDE     
PDF 346kWORD 68k
22.11.2018
PE 626.768v02-00 A8-0379/2018

om WTO: vägen framåt

(2018/2084(INI))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Bernd Lange, Paul Rübig

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om WTO: vägen framåt

(2018/2084(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Marrakechavtalet genom vilket Världshandelsorganisationen (WTO) inrättades,

–  med beaktande av deklarationen från WTO:s ministerkonferens i Doha av den 14 november 2001(1),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om WTO, särskilt resolutionen av den 24 april 2008 Mot en reformerad Världshandelsorganisation(2) och av den 15 november 2017 om multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires(3),

–  med beaktande av det slutdokument som antogs enhälligt den 10 december 2017 vid årsmötet för den parlamentariska konferensen om WTO i Buenos Aires(4),

–  med beaktande av resultaten, vilka inkluderar en rad ministerbeslut, från den elfte ministerkonferensen i Buenos Aires i december 2017, vid vilken det inte var möjligt att anta någon ministerförklaring(5),

–  med beaktande av den sjätte globala översynen av ”Aid for Trade”, som genomfördes i Genève den 11–13 juli 2017(6),

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling(7),

–  med beaktande av Parisavtalet inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som trädde i kraft i november 2016,

–  med beaktande av den senaste rapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, som offentliggjordes den 8 oktober 2018 och som visar att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C om länderna ökar sina nationellt fastställda bidrag senast 2020,

–  med beaktande av punkt 16 i Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2018(8),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från trepartsmötet mellan handelsministrarna i Förenta staterna, Japan och Europeiska unionen som antogs den 31 maj 2018(9),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det tjugonde toppmötet mellan EU och Kina om att inrätta en gemensam arbetsgrupp för att reformera WTO, vilken ska ledas på vice-ministernivå(10),

–  med beaktande av kommissionens konceptdokument av den 18 september 2018 om en modernisering av WTO(11),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0379/2018), och av följande skäl:

A.  WTO har sedan inrättandet spelat en nyckelroll för att stärka multilateralismen, främja en inkluderande ekonomisk världsordning och bidra till ett öppet, regelbaserat och icke-diskriminerande multilateralt handelssystem. Utvecklingsländer står nu för omkring hälften av världshandeln, vilket är en ökning från 33 % 2000, samtidigt som antalet personer som lever i extrem fattigdom har halverats sedan 1990, till knappt en miljard. WTO bygger på ett system av rättigheter och skyldigheter som ålägger medlemmarna att öppna sina egna marknader utan diskriminering.

B.  WTO bör fortsätta att vara den huvudsakliga referenspunkten för regeringar och företag vid fastställande av regler och i handelstvister.

C.  EU har konsekvent förespråkat en stark, multilateral och regelbaserad handelsstrategi, eftersom EU:s ekonomi, liksom arbetstagare och konsumenter i EU samt dess partner, blir alltmer integrerade i globala värdekedjor och beroende av förutsägbar utveckling inom internationell handel för såväl import som export och beträffande sociala och miljömässiga villkor.

D.  Resultaten av WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires i december 2017 var en besvikelse och visade tydligt att organisationens förhandlingsfunktion är lamslagen.

E.  Det regelbaserade multilaterala handelssystemet står inför sin djupaste kris sedan WTO:s inrättande, vilket hotar organisationens grundläggande funktioner, närmare bestämt när det gäller att fastställa grundläggande regler och strukturer för internationell handel och att tillhandahålla den mest effektiva och utvecklade tvistlösningsmekanismen inom någon multilateral organisation.

F.  Trots viktiga undantag såsom avtalet om förenklade handelsprocedurer har WTO:s handelsreform släpat efter sedan 00-talet.

G.  WTO:s överprövningsorgan är själva ”kronjuvelen” för organisationen på grund av den bindande karaktären för dess beslut och dess ställning som ett oberoende och opartiskt överprövningsorgan. Överprövningsorganets medlemsantal närmade sig det minsta antal domare som det behöver för att kunna fungera efter att mandatperioden för domare Shree Baboo Chekitan Servansing löpte ut, vilket innebär att de nu endast finns tre utnämnda domare. Detta dödläge, orsakat av den amerikanska administrationen, skulle kunna leda till kollaps för ett system som är oumbärligt för att hantera tvister bland alla WTO-medlemmar.

1.  Europaparlamentet upprepar att det till fullo stöder multilateralismens bestående värde och efterlyser en handelsagenda som bygger på rättvis och regelbaserad handel till gagn för alla, som bidrar till fred och säkerhet och till agendan för hållbar utveckling genom att inkludera och stärka sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheter och säkerställa att multilateralt överenskomna och harmoniserade regler tillämpas på enhetligt sätt för alla samt upprätthålls i praktiken. Parlamentet betonar att WTO också måste bidra till att främja rättvis handel och bekämpa otillbörliga affärsmetoder. Parlamentet understryker att handel inte är ett självändamål utan ett medel för att uppnå globalt fastställda utvecklingsmål.

2.  Europaparlamentet anser att det nu är brådskande att gå vidare mot en modernisering av WTO mot bakgrund av den senaste tidens utveckling och också på grund av en lång tids bristande framsteg inom ramen för utvecklingsagendan från Doha, och att i grunden se över hur WTO fungerar ur flera aspekter, för att öka dess effektivitet och legitimitet. Parlamentet anser att det i detta perspektiv är ytterst viktigt att WTO:s sekretariat skapar möjlighet för alla WTO-medlemmar att vara delaktiga i debatten från första början. Kommissionen och EU:s medlemsstater i WTO uppmanas att vända sig till övriga WTO-medlemmar, särskilt våra huvudsakliga handelspartner, såsom USA, Japan, Kina, Kanada, Brasilien och Indien, för att komma överens om gemensamma ståndpunkter. Parlamentet anser att de inledande uttalandena från toppmötet mellan EU och Kina om reformeringen av WTO är lovande.

3.  Europaparlamentet välkomnar det mandat som Europeiska rådet gav kommissionen den 28-29 juni 2018 och noterar den strategi som beskrivs i slutsatserna, samt kommissionens konceptdokument om moderniseringen av WTO av den 18 september 2018 och Kanadas förslag om reformen av WTO av den 25 september 2018. Parlamentet ser fram emot offentliggörandet av fler förslag, särskilt från utvecklingsländer, samt från arbetsgrupper som redan är etablerade bland WTO-medlemsstater.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att endast tre tjänster vid överprövningsorganet är tillsatta, vilket allvarligt undergräver tvistlösningsförfarandets nuvarande, korrekta funktion. Förenta staterna uppmanas bestämt att lösa denna situation på ett sätt som möjliggör snabb tillsättning av lediga tjänster inom överprövningsorganet. Parlamentet välkomnar de första förslag som lagts fram av kommissionen i dess konceptdokument om att modernisera WTO i syfte att bryta dödläget genom att ta itu med vissa av de problem som har tagits upp, bland annat genom övergångsregler för avgående ledamöter eller ändringar av uppdragens giltighetstid inom överprövningsorganet eller av den maximala tid som tillåts innan rapporter offentliggörs, samt fastställandet av ny rättspraxis från överprövningsorganets sida. Parlamentet noterar att de synpunkter som Förenta staterna uttryckt angående överprövningsorganet omfattar mer än enbart förfarandemässiga ändringar och innebär betydande reformer av avgörandena från organets domare.

5.  Europaparlamentet anser att Förenta staternas beslut av den 31 maj 2018 om att införa tullar på stål- och aluminiumprodukter på grund av ”den nationella säkerheten” enligt avsnitt 232 i Trade Expansion Act från 1962 är omotiverat, och anser att det inte tar itu med den utmaning som ett överskott av stål utgör på de globala marknaderna och att det inte är förenligt med WTO:s regler. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att arbeta tillsammans med Förenta staterna för att lösa handelsrelaterade meningsskiljaktigheter och avlägsna handelshinder inom WTO:s regelbaserade tvistlösningsram.

6.  Europaparlamentet anser att det, som ett sätt att ta itu med de grundläggande orsakerna till den aktuella krisen, är nödvändigt för WTO att anpassa sig till en föränderlig värld samtidigt som man uppnår resultat i vissa av de kvarstående frågorna från Doharundan, särskilt beträffande livsmedelstrygghet. Parlamentet anser att det därför är nödvändigt att

a)  ta itu med aktuella luckor i regelverket för att uppnå lika villkor vad gäller stöd som snedvrider marknaden och statligt ägda företag, samt för att hålla skyddet av immateriella rättigheter och tillträdet till investeringsmarknader uppdaterade; ta upp frågor om skydd och obligatoriskt offentliggörande av källkod och andra statligt styrda verksamheter som ger upphov till överkapacitet, samt rättsliga hinder för tjänster och investeringar inklusive tekniköverföring, krav för gemensamma företag och lokala innehållsliga krav; övervaka genomförandet, administrationen och tillämpningen av befintliga avtal,

b)  skapa det nödvändiga regelverket för att hantera teknisk utveckling genom att omfatta e-handel, globala värdekedjor, offentlig upphandling, uppdaterade inhemska regleringar för tjänster, mikroföretag och små och medelstora företag,

c)  bemästra de mest brådskande globala miljömässiga och sociala utmaningarna, med säkrande av samstämmighet mellan prioriteringar för handel, arbete och miljö i systemhänseende,

d)  välkomna de gemensamma uttalanden som antogs i Buenos Aires om e-handel, inhemska regleringar, underlättande av investeringar och kvinnors ekonomiska egenmakt, samt det arbete som har gjorts inom dessa frågor sedan dess.

7.  Parlamentet framhåller att EU bör framhålla sina regler om integritetsskydd och dataskydd, så att dessa kan främjas på internationell nivå och användas som referens vid utarbetandet av internationella och multilaterala standarder.

8.  Europaparlamentet erinrar om att tillträde till offentlig upphandling är en av de frågor som EU prioriterar i sina handelsförhandlingar, och i detta sammanhang förväntas det att WTO-medlemmarna fullgör sina åtaganden om att ansluta sig till avtalet om offentlig upphandling, att avtalets funktion förbättras samt att respekten för avtalsbestämmelserna ökar, i en anda av ömsesidighet och ömsesidig nytta. Parlamentet noterar att full effektivitet när det gäller potentiella förbättringar av ramen för statligt stöd och rollen för offentliga företag delvis beror på framsteg inom detta område. Kommissionen uppmanas att samarbeta med de medlemmar som håller på att ansluta sig till avtalet om offentlig upphandling, för att påskynda deras ansträngningar så att fördelarna med upphandlingsliberalisering får spridning bland WTO:s medlemmar.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att den nuvarande differentieringen mellan utvecklade länder och utvecklingsländer inte speglar den ekonomiska verkligheten och den verkliga situationen inom WTO och att detta har varit ett hinder för att nå framsteg med Doharundan, vilket drabbar de mest behövande länderna. Avancerade utvecklingsländer uppmanas att ta sin del av ansvaret och bidra i proportion till sin utvecklingsnivå och (sektoriella) konkurrenskraft. Parlamentet noterar att kommissionen i sitt konceptdokument efterlyser regler för hur utvecklingsländerna avancerar från sin låginkomststatus i takt med att de blir rikare. Parlamentet anser att mekanismen för särskild och differentierad behandling åter bör tas under noggrannare beaktande för att bättre återspegla index för mänsklig utveckling, som ett politiskt verktyg för utvecklingsländer att koppla genomförandet av multilaterala avtal till erhållandet av bistånd från rikare länder och biståndsorganisationer.

10.  Europaparlamentet välkomnar att två tredjedelar av WTO-medlemmarna ratificerade avtalet om förenklade handelsprocedurer i februari 2017. Parlamentet är övertygat om att avtalet om förenklade handelsprocedurer är ett viktigt vägledande dokument som kan utgöra ett förebildligt exempel för framtida WTO-uppgörelser, med hänsyn till skillnaderna i WTO-medlemmarnas utvecklingsstatus och behov. Parlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att ta ansvar och stå fast vid sina åtaganden i enlighet med sin ekonomiska styrka och förmåga. Kommande utmaningar kommer att vara den fullständiga ratificeringen av avtalet, särskilt när det gäller de afrikanska medlemmar som väntas gynnas mest av avtalet, ett effektivt genomförande av avtalet om förenklade handelsprocedurer och tillkännagivandet av utvecklingsbistånd inom ramen för avtalet.

11.  Europaparlamentet erkänner att Kinas anslutning till WTO 2001 på det hela taget har ökat tillgången till landets inhemska marknad, vilket har gynnat den globala ekonomin. Parlamentet oroas över att Kina inte följer andan och principerna i WTO:s grundsatser om nationell behandling.

12.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att se över hur förhandlingsprocessen fungerar genom att införa större flexibilitet än vad som hittills har varit fallet med konsensusregeln. Samtidigt erkänner parlamentet att synsättet med ett samlat helhetsåtagande har begränsat den multilaterala handelsstyrningens effektivitet. Parlamentet stöder idén om en flexibel multilateralism, varmed WTO-medlemmar med intresse att hantera en viss fråga där full konsensus ännu inte är möjlig bör kunna lägga fram och ingå plurilaterala avtal, antingen genom så kallade bilaga 4-avtal inom ramen för WTO, i enlighet med artiklarna II:3, III:1 och X:9 från Marrakechavtalet, eller via avtal om ”kritisk massa” som medger förhandlade eftergifter till WTO-medlemmar på mest gynnad nation-basis. Kommissionen uppmanas att inte använda dessa artiklar som ett alternativ till en konstruktiv dialog med WTO-medlemmar för att gripa sig an handelshinder och reformera WTO och dess funktion. Parlamentet anser i detta avseende att WTO:s medlemmar bör stärka WTO:s kapacitetsuppbyggnad för att se till att man har ekonomiska och mänskliga resurser i enlighet med de utvidgade behoven, så att kvaliteten på arbetet upprätthålls. Parlamentet anser att nya medlemmars ekonomiska bidrag, generellt sett, bör öka WTO:s budget och inte leda till lägre medlemsavgifter för befintliga medlemmar.

13.  Europaparlament erkänner att medan regelbaserad multilateralism fortsatt utgör den huvudsakliga delen av WTO:s struktur, finns det möjligheter för djupare och mer flexibelt plurilateralt samarbete mellan intresserade länder på områden där konsensus har visat sig vara svårt att uppnå. Parlamentet noterar att sådana avtal måste komplettera, och inte får undergräva, den multilaterala agendan, och inte bör användas som ett alternativt forum för att angripa handelshinder, utan i stället bör fungera som en språngbräda mot framsteg på multilateral nivå. Parlamentet efterfrågar att plurilaterala förhandlingar återupptas om avtalet om miljöanpassade varor och avtalet om handel med tjänster (TiSA), och efterfrågar särskilda regler för små och medelstora företag i plurilaterala och multilaterala avtal. Parlamentet framhäver vikten av att WTO fortsätter att fördjupa sitt arbete inom internationellt samarbete med andra internationella organisationer såsom FN, OECD, WCO och ILO, men inte begränsat till dessa.

14.  Europaparlamentet betonar den roll som handeln kan och måste spela i att bidra till utveckling och uppnående av målen för hållbar utveckling för 2030 och åtagandena enligt Parisavtalet i kampen mot klimatförändringar. Parlamentet beklagar att avtalet om miljöanpassade varor blockerades 2016 och påminner om dess potential för att skapa bättre tillgång till grön teknik och bidra till att fullgöra ovannämnda åtaganden. Parlamentet understryker att WTO utöver förhandlingarna om fiskesubventioner nu måste definiera de mer konkreta åtgärder som behöver vidtas i detta avseende för att skydda det marina livet. Parlamentet påminner om att WTO:s koncept med process- och produktionsmetoder erbjuder möjligheter till differentiering mellan så kallade likadana produkter beträffande deras miljöpåverkan. Parlamentet föreslår att WTO:s utskott för handel och miljö ges ny livskraft genom ett mandat att utarbeta kriterier för att bekämpa miljömässig snålskjuts och upprätta närmare kopplingar med sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

15.  Europaparlamentet bekräftar kopplingarna mellan jämställdhet och en inkluderande utveckling, såsom det också uttrycks i hållbarhetsmål nr 5, och betonar att kvinnors egenmakt är avgörande för att utrota fattigdom samt att undanröjandet av hinder för kvinnors deltagande i handeln är ytterst viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Parlamentet välkomnar den ökade tonvikten inom WTO på frågor som gäller handel och jämställdhet och uppmuntrar alla 121 signatärer av Buenos Aires-förklaringen från 2017 om handel och kvinnors ekonomiska egenmakt att fullgöra sina åtaganden. Parlamentet betonar behovet av ett genomgripande genusperspektiv inom alla områden av WTO:s reglering i form av genusspecifika konsekvensbedömningar. Parlamentet noterar vikten av initiativ såsom SheTrades för att belysa kvinnors positiva roll inom handeln och uppmuntra till ökat deltagande av kvinnor inom internationell handel världen över.

16.  Europaparlamentet uppmärksammar slutsatserna från den sjätte globala översynen av ”Aid for Trade”, som hölls i Genève i juli 2017, med titeln Promoting trade, Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development. Parlamentet stöder synsättet att detta bör omsättas i konkreta åtgärder för att underlätta e-handel och förverkliga digitala möjligheter, såsom blockkedjeteknik, inom handeln, även för utvecklingsländer. Investeringar i såväl fysisk som digital infrastruktur, vilket är avgörande för att uppnå framsteg på detta område, är en fortsatt central utmaning. WTO-medlemmarna uppmanas därför att främja investeringar i såväl fysisk som digital infrastruktur genom att bland annat uppmuntra offentlig-privata partnerskap.

17.  Europaparlamentet upprepar att EU bör se till att dess samarbete med utvecklingsländer, både på utvecklings- och handelsområdet, baseras på ett regelverk som är väl avvägt mellan likvärdiga parter, är anpassat till principen om konsekvent politik för utveckling (artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och syftar till att främja och respektera de mänskliga rättigheterna.

18.  Europaparlamentet beklagar att WTO:s 11:e ministerkonferens inte säkrade framsteg i frågor av central betydelse för utvecklingsländerna. Parlamentet välkomnar dock den utökade förmånsbehandling som tidigare säkrats inom WTO för de minst utvecklade länderna, inbegripet preferentiella ursprungsregler och förmånsbehandling för tjänsteleverantörer, och betonar behovet av att vidta åtgärder för kapacitetsuppbyggnad som skulle göra det möjligt för leverantörer från de minst utvecklande länderna att dra fördel av undantaget för tjänster för dessa länder.

19.  Europaparlamentet betonar att transparens är en central faktor för att säkra en stabil och förutsägbar investeringsmiljö. Det är viktigt att öka transparensen inom övervakningsförfaranden genom att stärka WTO-medlemmarnas incitament att följa anmälningskrav, minska deras komplexitet och bördor och genom att tillhandahålla kapacitetsuppbyggnad vid behov, samtidigt som avsiktligt bristande efterlevnad bör motverkas och bekämpas.

20.  Europaparlamentet betonar att WTO:s sekretariat har en avgörande roll när det gäller att främja och säkerställa en bottom-up-strategi för alla medlemmars aktiva deltagande och att denna bör stärkas ytterligare och göras mer flexibel till stöd för olika förhandlingsprocesser samt när det gäller genomförande och övervakning. Det är nödvändigt att stärka de finansiella och mänskliga resurser som WTO:s sekretariat förfogar över, och WTO-medlemmarna uppmanas att ömsesidigt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Parlamentet anser att det regelbundna arbetet i WTO:s utskott även bör få ny glöd genom att ordförandena får en mer aktiv roll när det gäller att utveckla och föreslå lösningar och kompromisser, och därmed gå utöver sin rena funktion som moderator för medlemmarnas inlägg, och att detta utökade uppdrag bör stödjas av sekretariatet.

21.  Europaparlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att garantera demokratisk legitimitet och öppenhet genom att stärka WTO:s parlamentariska dimension och att stödja ett samförståndsavtal för att inrätta en formell arbetsrelation med den parlamentariska konferensen om WTO. Parlamentet understryker i detta hänseende att man behöver se till att parlamentsledamöterna får fullständig tillgång till handelsförhandlingarna och att de deltar i utformningen och genomförandet av WTO-besluten, samt att handelspolitiken granskas ordentligt, vilket ligger i medborgarnas intresse.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till WTO:s generaldirektör.

(1)

Ministerdeklaration i Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) av den 14 november 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

(2)

EUT C 259E, 29.10.2009, s. 77.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0439.

(4)

http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html

(5)

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm

(6)

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

(7)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(8)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/

(9)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf

(10)

https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf

(11)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


MOTIVERING

Europaparlamentet har alltid varit en stark förespråkare av det multilaterala handelssystemet med Världshandelsorganisationen (WTO) i centrum, sedan WTO:s inrättande år 1994. Parlamentet har nära följt arbetet inom WTO och har gett aktivt stöd till skapandet av en parlamentarisk dimension tillsammans med Interparlamentariska unionen, genom det gemensamma initiativet med den parlamentariska konferensen om WTO. Ledamöter av Europaparlamentet har deltagit i WTO:s ministerkonferenser, för vilka de getts mandat på förhand genom resolutioner som anger parlamentets ståndpunkt.

Redan 2008 antog Europaparlamentet en resolution som förespråkade en översyn av WTO:s funktionssätt, i samband med att förhandlingarna inom utvecklingsagendan från Doha hade kört fast. Efter WTO:s senaste ministerkonferens i Buenos Aires i december 2017, där det blev tydligt att organisationens förhandlingsfunktion var lamslagen, har detta blivit en än mer brådskande uppgift.

Faktum är att det regelbaserade multilaterala handelssystemet står inför sin djupaste kris någonsin, då både dess förhandlingsfunktion och dess tvistlösningsmekanism hotas.

Krisen kan komma att fördjupas ytterligare under de kommande månaderna, om det kommer hot om fler ensidiga åtgärder och om sådana vidtas, samtidigt som utnämningen av nya ledamöter inom överprövningsorganet blockeras, vilket kan äventyra hela tvistlösningen.

I nuläget behöver WTO moderniseras för att hantera de utmaningar som det globala handelssystemet står inför och för att garantera att organisationen förblir livskraftig, relevant och effektiv. Detta inbegriper att se över WTO:s regler och förfaranden, för att garantera att WTO tar itu med 2000-talets reella handelsutmaningar. Systemet måste vara tillräckligt flexibelt för att ge plats åt olika ambitioner bland medlemmarna, regler måste genomdrivas effektivt och ändamålsenligt och det bör finnas kontroller och motvikter för att säkerställa att dess medlemmar eftersträvar målen med öppna marknader och icke-diskriminering.

Att göra WTO mer relevant och anpassningsbart för en värld i förändring

Med undantag för avtalet om förenklade handelsprocedurer samt exportsubventioner för jordbruksprodukter har det under några år inte gått att nå framsteg i WTO-förhandlingarna. Detta har delvis berott på bristande flexibilitet inom systemet, vilket kan vara frustrerande för likasinnade medlemmar som vill eftersträva reglering inom WTO som grupp.

De initiativ som lanserades i Buenos Aires med gemensamma uttalanden från stora grupper av medlemmar som engagerar sig för att utforska förhandlingar inom vissa specifika områden, såsom uttalandena om e-handel, inhemska regleringar samt underlättande av investeringar, är ett bra steg i riktning mot mer flexibla förhandlingar.

Dessa plurilaterala processer bör uppmuntras, men processen måste vara öppen för samtliga WTO-medlemmar.

Vi anser också att det är hög tid att WTO involveras mer aktivt i frågan om hur handeln kan bidra till att uppnå mål för hållbar utveckling, utöver förhandlingarna om fiskesubventioner, vilket utgör ett viktigt bidrag. Vi välkomnar de positiva steg som har tagits gällande handel och jämställdhet, och vi vill se till att dessa insatser fortsätter.

Ytterligare en faktor för dödläget inom WTO:s förhandlingsfunktion är frågan om utveckling och särskild och differentierad behandling. Sedan WTO:s inrättande har den snabba ekonomiska tillväxten bland utvecklingsländer lett till betydande skillnader i den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt som EU erkänner att särskilda regler kan behövas för att ta itu med specifika utvecklingsbehov är det berättigat att ompröva hur flexibilitet i utvecklingen fungerar och vem som kan dra nytta av detta, för att garantera lämpligt, målinriktat stöd och ambitiösa discipliner.

Samtidigt kan de grundläggande orsakerna till dagens kris även hittas i luckor i regelverket som leder till snedvridningar, varav många är knutna till icke marknadsanknuten politik och praxis i stora handelsnationer, som WTO inte tycks kunna hantera på ett adekvat sätt.

Att stärka WTO:s effektivitet

WTO:s tvistlösningsfunktion är i allvarlig fara och ett snabbt agerande från EU:s sida krävs för att bevara denna. Därför bör ett omfattande förslag läggas fram för att, i den utsträckning som det är befogat, ta itu med de farhågor som väckts genom den WTO-medlem som blockerar utnämningar till överprövningsorganet, samtidigt som man bevarar och ytterligare stärker de huvudsakliga inslagen och principerna i WTO.s tvistlösningssystem.

Transparens är en nyckelfaktor för att säkerställa stabila och förutsägbara villkor för handel och investeringar, men även för att genomdriva reglerna. Efterlevnaden av anmälningskraven är dock ofta bristfällig, samtidigt som övervakningsarbetet inom WTO:s stående utskott inte är optimal. EU bör arbeta för att

•  öka transparensen genom att stärka medlemmarnas incitament att efterleva anmälningskraven och genom att motverka avsiktligt bristande efterlevnad, och

•  bättre utnyttja ordinarie utskott för att ta itu med handelsfrågor genom att stärka WTO:s sekretariat.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (11.10.2018)

till utskottet för internationell handel

över WTO: vägen framåt

(2018/2084(INI))

Föredragande av yttrande: Lola Sánchez Caldentey

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet påminner om att handelsliberalisering, om den åtföljs av lämpliga strategier och institutioner som maximerar och bättre fördelar vinsterna av handel, kan vara positivt för att minska fattigdom och ojämlikhet, men inte är tillräckligt i sig för att främja hållbar utveckling. Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt är inte mål i sig, utan ska användas till nytta för människor. Handeln bör i detta sammanhang fortsatt vara ett verktyg för hållbar utveckling. Det är glädjande att utvecklingsländer nu står för omkring hälften av världshandeln, vilket är en ökning från 33 % 2000, och att antalet personer som lever i extrem fattigdom har halverats sedan 1990 till knappt under en miljard.

2.  Europaparlamentet upprepar vikten av att främja politiska reformer i det multilaterala handelssystemet som stöder utvecklingsrelaterade mål, nämligen genom FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling. Parlamentet understryker WTO:s potential som ett effektivt regelbaserat multilateralt förhandlingsforum som tillhandahåller en plattform för öppen diskussion om globala handelsrelaterade frågor. EU bör fortsätta att främja ytterligare modernisering och demokratisering av WTO för att säkerställa att alla länder företräds på lika villkor.

3.  Europaparlamentet påminner om att den bristande integrationen av människorättsnormer och människorättsstandarder i globala regler för handel och investeringar gör det svårt att hålla företag ansvariga. Det måste upprättas en balans mellan handels- och investeringslagstiftningen och människorättslagstiftningen, särskilt i samband med globala försörjningskedjor. EU uppmanas därför att ta initiativ i WTO för reglering av specifika globala försörjningskedjor, särskilt inom beklädnadssektorn som ett första steg. Det är också viktigt att EU aktivt involveras i arbetet i den mellanstatliga arbetsgruppen för transnationella företag och andra företag, vilken har ett öppet mandat, med avseende på mänskliga rättigheter, och att mänskliga rättigheter har företräde framför handelsintressen.

4.  Europaparlamentet efterlyser en världshandelsagenda som bygger på principen om rättvis handel till nytta för alla, som sätter utveckling och sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheter i centrum för processen och som särskilt riktar in sig på behoven i utvecklingsländer med låga inkomster och de minst utvecklade länderna. I detta avseende måste heltäckande, bindande och genomförbara sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga normer i handelsavtalen främjas.

5.  Europaparlamentet menar att mänskliga rättigheter verkligen måste skyddas och att det måste införas överklagandemekanismer som är effektiva och tillgängliga för enskilda personer för att lösa tvister som rör kränkning av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet påminner om vikten av jämställdhetsintegrering och kvinnors egenmakt i all handelspolitik, däribland WTO:s regler.

6.  Europaparlamentet menar att sedan Doharundan lanserades 2001 har världen ändrats dramatiskt i ekonomiskt, politiskt och tekniskt hänseende. Parlamentet uppmuntrar därför WTO att i större utsträckning återspegla målen för hållbar utveckling i utvecklingsagendan från Doha för att verkligen ta itu med nya utmaningar såsom e-handel, digital handel, transparenta investeringar, subventioner och överkapacitet, globala värdekedjor, offentlig upphandling och inhemska regleringar för tjänster, mikroföretag och små och medelstora företag. Parlamentet betonar behovet av att reformera WTO, inbegripet tvistlösningsmekanismen, för att säkerställa ett rättvist och balanserat multilateralt handelssystem. Parlamentet betonar vikten av att de WTO-medlemmar som är utvecklingsländer bestämmer genomförandetakt och ordningsföljd för handelsliberalisering i enlighet med sin utvecklingsnivå.

7.  Europaparlamentet begär ökat stöd till Aid for Trade-projekt inom ramen för utvecklingsbistånd, för att förverkliga digitala möjligheter inom handeln för utvecklingsländer.

8.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att erkänna utvecklingsländernas svårigheter att uppfylla sina skyldigheter enligt WTO-avtalen. Problemen innefattar a) förbudet mot investeringsåtgärder och investeringssubventioner, vilket gör det svårare att uppmuntra inhemsk industri, b) importliberalisering inom jordbruket, vilket hotar bärkraften och försörjningsmöjligheterna för småbrukare vars produkter möter konkurrens från billigare importerade livsmedel, c) ett system för immateriell äganderätt med höga standarder som inverkar negativt på tillgången till läkemedel och tekniköverföring och d) ökat tryck på utvecklingsländerna att öppna upp sina tjänstesektorer, vilket kan undergräva lokala tjänsteleverantörers ekonomiska bärkraft.

9.  Europaparlamentet upprepar att EU bör se till att dess samarbete med utvecklingsländer, både på utvecklings- och handelsområdet, baseras på ett regelverk som är väl avvägt mellan likvärdiga parter, är anpassat till principen om konsekvent politik för utveckling (artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och syftar till att främja och respektera de mänskliga rättigheterna.

10.  Europaparlamentet välkomnar att WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer trädde i kraft den 22 februari 2017 och påpekar att detta avtal bör medföra betydande fördelar för särskilt utvecklingsländerna. Parlamentet påminner om vikten av att tillhandahålla riktat och hållbart tekniskt och finansiellt stöd och kapacitetsuppbyggnadstöd för WTO-medlemmar som är utvecklingsländer, särskilt de minst utvecklade länderna, för genomförandet av avtalet och anpassningen till reformprocessen.

11.  Europaparlamentet anser att WTO:s regler och övriga multilaterala handelsavtal bör utvidga räckvidden för särskild och differentierad behandling för att möjliggöra en mer aktiv användning av instrument för att främja nyetablerad industri. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att säkra principen om särskild och differentierad behandling för alla WTO-medlemmar som av Världsbanken klassificerats som utvecklingsländer.

12.  Europaparlamentet betonar att handelsavtal kan inverka negativt på livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Det är beklagligt att de båda instrument som utvecklingsländerna föreslagit inom ramen för förhandlingarna inom WTO för att främja försörjningsmöjligheterna för småbrukare, livsmedelstrygghet och landsbygdsutveckling, nämligen särskilda produkter och en särskild skyddsmekanism, inte har införts. Parlamentet uppmanar EU att stödja utvecklingsländernas begäran om skydd för sina livsmedelsproduktionssystem och att deras befolkningar ska skyddas från de potentiellt destruktiva verkningarna av billig import, bland annat inom ramen för avtalen om ekonomiskt partnerskap.

13.  Europaparlamentet beklagar att WTO:s 11:e ministerkonferens inte säkrade framsteg i frågor av central betydelse för utvecklingsländerna. Parlamentet välkomnar dock den utökade förmånsbehandling, som tidigare säkrats inom WTO för de minst utvecklade länderna, inbegripet preferentiella ursprungsregler och förmånsbehandling för tjänsteleverantörer, och betonar behovet av att vidta åtgärder för kapacitetsuppbyggnad som skulle göra det möjligt för leverantörer från de minst utvecklande länderna att dra fördel av undantaget för tjänster för dessa länder.

14.  Europaparlamentet betonar att målet om hållbar utveckling bör bli den vägledande principen för arbetet i WTO, vars regler och verksamhet bör utformas i enlighet därmed och anpassas till Agenda 2030 och Parisavtalet om klimatförändringar, som ska användas som riktmärke för ytterligare åtaganden. Parlamentet betonar vidare vikten av att säkerställa globala värdekedjors hållbarhet och anpassning till mänskliga rättigheter och sociala och miljömässiga standarder.

15.  Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla tillräckligt med livsmedel av god kvalitet, rent vatten och att bygga ytterligare bortskaffningsanläggningar för avloppsvatten för att uppnå hållbarhetsmål 2 och 6. Parlamentet uppmärksammar vidare omfattningen och konsekvenserna av energifattigdom i utvecklingsländerna och begär ytterligare åtgärder för att minska energifattigdomen i enlighet med hållbarhetsmål 7, särskilt i avlägset belägna landsbygdsområden i regioner som ligger utanför nätet.

16.  Europaparlamentet vidhåller att WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips) bör vara mer inriktat på utveckling. Parlamentet påminner om att det är ytterst viktigt att säkerställa tillgång till läkemedel för alla, och uppmuntrar därför till en mer omfattande användning av flexibiliteten i Trips som fastställs i Doha-förklaringen. Parlamentet uttrycker oro över den nuvarande tendensen med privatisering av utsäde, vilket hotar människors rätt till mat. Kommissionen uppmanas att ytterligare undersöka och vidta åtgärder mot biostöld.

17.  Europaparlamentet uttrycker stöd för mekanismen för en gränsskattejustering för koldioxid som ett viktigt verktyg för att garantera rättvis konkurrens för företag som vidtar åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.

18.  Europaparlamentet beklagar att skyldigheterna enligt WTO:s avtal om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder inte erkänner medlemsländernas rätt att stifta lagar på grundval av försiktighetsprincipen. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att fullt ut försvara erkännandet av denna princip i WTO:s bestämmelser.

19.  Europaparlamentet oroas i detta sammanhang över att många olika bilaterala och plurilaterala handelsavtal kan leda till en fragmentering av den internationella handelspolitiken och att WTO:s roll därmed kan undermineras. Utvecklingsländerna är i störst behov av multilaterala system för att skydda sina intressen. Parlamentet uppmanar därför EU och dess medlemsstater att satsa mer på att återigen placera WTO i centrum för styrningen av den globala handeln och att inte kräva WTO+-bestämmelser av utvecklingsländerna i plurilaterala eller bilaterala avtal och därmed undergräva WTO:s flexibilitetsmekanismer, som uttryckligen är utformade för att skydda deras intressen.

20.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att flera tjänster vid WTO:s överprövningsorgan fortfarande är otillsatta, och att detta är ett hinder för en väl fungerande tvistlösningsmekanism. Kommissionen uppmanas därför att lägga fram konkreta förslag om hur man ska bryta det olyckliga dödläget.

21.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta verka för att öka betydelsen av WTO:s parlamentariska dimension, särskilt genom ökat ekonomiskt stöd och personalstöd till det ansvariga sekretariatet. Parlamentet uppmanar WTO:s medlemmar att garantera demokratisk legitimitet och öppenhet genom att stärka WTO:s parlamentariska dimension. Parlamentet understryker i detta hänseende att man behöver se till att parlamentsledamöterna får bättre tillgång till handelsförhandlingarna och att de deltar i utformningen och genomförandet av WTO-besluten, samt att handelspolitiken granskas ordentligt, vilket ligger i medborgarnas intresse.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

9.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

2

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thierry Cornillet, Cécile Kashetu Kyenge, Ádám Kósa, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Krzysztof Hetman, Kati Piri

 

 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

14

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

2

-

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Paul Rübig

10

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

PPE

Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karin Kadenbach, Rupert Matthews


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

3

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

3

0

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 27 november 2018Rättsligt meddelande