Процедура : 2018/0905(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0380/2018

Внесени текстове :

A8-0380/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0470

ДОКЛАД     
PDF 587kWORD 48k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Европейската централна банка от 7 ноември 2018 г. за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (C8‑0466/2018),

–  като взе предвид член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм(2),

–  като взе предвид член 122 а от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0380/2018),

А.  като има предвид, че в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да представи на Парламента своето предложение за назначаването на председател на нейния Надзорен съвет и че председателят трябва да се избира въз основа на открита процедура за подбор сред лица с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, които не са членове на Управителния съвет;

Б.  като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с този регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че с писмо от 7 ноември 2018 г. Европейската централна банка представи на Парламента предложение за назначаването на Андреа Енриа като председател на Надзорния съвет;

Г.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 26, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета; като има предвид, че при извършването на тази оценка комисията получи автобиография на предложения кандидат;

Д.  като има предвид, че на 20 ноември 2018 г. комисията проведе изслушване на предложения кандидат, по време на което кандидатът направи встъпителна декларация, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Европейската централна банка за назначаването на Андреа Енриа за председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейската централна банка, на Съвета и на правителствата на държавите членки.

(1)

OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)

ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 1.


PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE

Title

Appointment of the Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank

References

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Date of consultation / request for consent

7.11.2018

 

 

 

Committee responsible

Date announced in plenary

ECON

12.11.2018

 

 

 

Rapporteurs

Date appointed

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Discussed in committee

20.11.2018

 

 

 

Date adopted

20.11.2018

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

42

1

9

Members present for the final vote

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Substitutes present for the final vote

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Date tabled

23.11.2018

Последно осъвременяване: 26 ноември 2018 г.Правна информация