Menettely : 2018/0905(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0380/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0380/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0470

MIETINTÖ     
PDF 339kWORD 47k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimitysehdotuksesta

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimitysehdotuksesta

(N8-0120/2018 – C8‑0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 7. marraskuuta 2018 tekemän Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittämistä koskevan ehdotuksen (C8‑0466/2018),

–  ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(1) 26 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välisen toimielinten sopimuksen EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0380/2018),

A.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan keskuspankin on toimitettava valvontaelimensä puheenjohtajan nimittämistä koskeva ehdotus Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi ja että puheenjohtaja on valittava avoimella valintamenettelyllä henkilöistä, joilla on arvostettu asema ja ammattikokemus pankkitoiminnan ja rahatalouden alalla ja jotka eivät ole EKP:n neuvoston jäseniä;

B.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen mukaisesti tehtävissä valvontaelintä koskevissa nimityksissä on noudatettava sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankki toimitti 7. marraskuuta 2018 päivätyllä kirjeellä parlamentille Andrea Enrian nimittämistä valvontaelimen puheenjohtajaksi koskevan ehdotuksen;

D.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi tämän jälkeen ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä erityisesti neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin nähden; ottaa huomioon, että arviointia varten valiokunta sai ehdotetulta ehdokkaalta ansioluettelon;

E.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 20. marraskuuta 2018 ehdotetun ehdokkaan kuulemistilaisuuden, jossa tämä käytti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy Euroopan keskuspankin ehdotuksen Andrea Enrian nimittämisestä Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan keskuspankille, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)

EUVL L 320, 30.11.2013, s. 1.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen

Viiteasiakirjat

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

7.11.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.11.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

1

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2018

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus