Procedura : 2018/0905(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0380/2018

Teksty złożone :

A8-0380/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/11/2018 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0470

SPRAWOZDANIE     
PDF 496kWORD 47k
23.11.2018
PE 630.452v02-00 A8-0380/2018

w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

(N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 listopada 2018 r. dotyczący mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (C8-0466/2018),

–  uwzględniając art. 26 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi(1),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego(2),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0380/2018),

A.  mając na uwadze, że art. 26 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż Europejski Bank Centralny przedkłada Parlamentowi wniosek dotyczący mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC oraz że przewodniczącego wyłania się w drodze otwartej procedury kwalifikacyjnej spośród osób o uznanej pozycji i z doświadczeniem w sprawach bankowości i finansów, które nie są członkami Rady Prezesów;

B.  mając na uwadze, że art. 26 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 stanowi, iż skład Rady ds. Nadzoru zgodnie z tym rozporządzeniem powinien odzwierciedlać zasady równowagi płci, doświadczenia i kwalifikacji;

C.  mając na uwadze, że w piśmie datowanym 7 listopada 2018 r. Europejski Bank Centralny przedłożył Parlamentowi wniosek dotyczący mianowania Andrei Enrii na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru;

D.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu dokonała następnie oceny kwalifikacji proponowanego kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013; mając na uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys proponowanego kandydata;

E.  mając na uwadze, że w dniu 20 listopada 2018 r. w komisji odbyło się przesłuchanie proponowanego kandydata, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Europejskiego Banku Centralnego dotyczący mianowania Andrei Enrii na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Radzie, a także rządom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)

Dz.U. L 320 z 30.11.2013, s. 1.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mianowanie przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

Odsyłacze

N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

7.11.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.11.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberto Gualtieri

7.11.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

1

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Helga Stevens

Data złożenia

23.11.2018

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018Informacja prawna