Процедура : 2018/0069(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2018

Внесени текстове :

A8-0381/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.14

Приети текстове :

P8_TA(2019)0234

ДОКЛАД     ***I
PDF 781kWORD 90k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Линеа Енгстрьом

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0143),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0123/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0381/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Една от целите на общата политика в областта на рибарството, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, е да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси допринася за постигането на екологична, икономическа и социална устойчивост в дългосрочен план.

 

______________

 

Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  В член 2, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

Настоящият регламент се прилага за всички дейности, свързани с търговския риболов и аквакултурите, извършвани от риболовните кораби на ЕС и от граждани на държавите-членки в зоната по Споразумението за GFCM.

Настоящият регламент се прилага за всички дейности, свързани с търговския риболов и аквакултурите, както и с любителските риболовни дейности в случаите, в които настоящият регламент изрично предвижда това, извършвани от риболовните кораби на ЕС и от граждани на държавите членки в зоната по Споразумението за GFCM.

Обосновка

Член 2, параграф 1 от Регламента за GFCM ограничава неговия обхват до търговския риболов. В настоящото предложение обаче има няколко разпоредби, които се отнасят до любителския риболов (членове 10в, 16н и 22з, както и приложение VI, точка 6). Поради това би било целесъобразно в член 2, параграф 1 приложното поле да се измени по съответния начин.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 1 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „буферна зона“ означава участък, установен около зона с ограничения за риболов, с цел предотвратяване на случайния достъп до нея;

д)  „буферна зона“ означава участък около зона с ограничения за риболов, който е предназначен да предотвратява случайния достъп до нея, като по този начин подобрява нейната защита;

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 3 – параграф 1 – буква ea (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  „плавателен съд за отдих“ означава кораб от всякакъв вид, с дължина на корпуса 2,5 метра или повече, независимо от начина на задвижване, предназначен за спортни или развлекателни цели, който не извършва търговски дейности.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 10a – параграф 1 – точка 3 – тире 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  36° 59,344′ с.ш., 15° 26,062′ и.д.,

–  35° 59,344′ с.ш., 15° 26,062′ и.д.,

Обосновка

Привеждане в съответствие с Препоръка 40/2016/4 на GFCM (приложение 2).

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 10a – параграф 1 – точка 3 – тире 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  36° 59,344′ с.ш., 15° 13 338′ и.д.

–  35° 59,344′ с.ш., 15° 13 338′ и.д.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Препоръка 40/2016/4 на GFCM (приложение 2).

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 10б – параграф 3 – тире 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  36° 58 342′ с.ш., 15° 27 294′ и.д.,

–  35° 58 342′ с.ш., 15° 27 294′ и.д.,

Обосновка

Привеждане в съответствие с Препоръка 40/2016/4 на GFCM (приложение 2).

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 10б – параграф 3 – тире 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  36° 58,342′ с.ш., 15° 12,106′ и.д.

–  35° 58 342′ с.ш., 15° 12 106′ и.д.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Препоръка 40/2016/4 на GFCM (приложение 2).

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 10г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 10в, параграфи 2 и 3, търговските риболовни дейности, извършвани с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани, се разрешават в зоните, посочени в тези параграфи, само ако корабите притежават специално разрешение и ако могат да докажат, че са извършвали риболов в съответните зони и в предишни периоди.

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 10в, параграфи 2 и 3, търговските риболовни дейности, извършвани с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани, се разрешават в зоните, посочени в тези параграфи, само ако корабите притежават специално национално разрешение и ако могат да докажат, че са извършвали риболов в съответните зони и в предишни периоди.

Обосновка

Целта е да се изясни произходът на конкретното разрешение, който е допълнително уточнен в точка 3.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 10г – параграф 1a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В зоната, посочена в член 10в, параграф 2, корабите с разрешение за риболов нямат право да извършват риболов в течение на повече от два риболовни дни седмично. Корабите с разрешение за риболов, които използват близнецови тралове, нямат право да извършват риболов повече от един риболовен ден седмично.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Препоръка 41/2017/3 на GFCM (параграфи 8 и 9).

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 10г – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Корабите без разрешение, оборудвани с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани, могат да преминават транзитно през зоната с ограничения за риболов само ако следват директен курс при постоянна скорост, не по-малка от 7 възела, и с активирана VMS и/или AIS на борда.

7.  Корабите без разрешение, оборудвани с дънни мрежи, дънни трални мрежи, парагади и рибни капани, могат да преминават транзитно през зоната с ограничения за риболов само ако следват директен курс при постоянна скорост, не по-малка от 7 възела, и с активирана VMS и/или AIS на борда и ако не извършват каквито и да е риболовни дейности.

Обосновка

Целта е да се поясни, че риболовните кораби без разрешение за риболов могат да преминават през зона с ограничения за риболов единствено ако те не извършват каквито и да е риболовни дейности, а не само при условие че следват директен курс и спазват постоянна скорост.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 14a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В периода от април до юни всяка година съответните държави членки въвеждат забрана за риболов в Черно море, продължаваща най-малко два месеца.

1.  Съответните държави членки въвеждат забрана за риболов, продължаваща най-малко два месеца, по време на размножителния период на калкана от април до юни всяка година.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Препоръка 41/2017/4 на GFCM, параграф 19.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 16м – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка може да установи система от индивидуални дневни и/или годишни ограничения за събирането на червени корали в Средиземно море.

Всяка държава членка установява система от индивидуални дневни и/или годишни ограничения за събирането на червени корали в Средиземно море.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 22и – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки създават регистър на риболовните кораби, на които е разрешено да превозват на борда или да разтоварват количества червенопер пагел, уловен във водите около остров Алборан, съставляващи над 20 % от улова в живо тегло за съответния период на прилив и отлив.

1.  Държавите членки създават регистър на риболовните кораби, на които е разрешено да превозват на борда или да разтоварват количества червенопер пагел, уловен във водите около остров Алборан, съставляващи над 20% от улова в живо тегло за съответния период на прилив и отлив. Този регистър се поддържа и актуализира.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Препоръка 41/2017/2 на GFCM (параграф 12).

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 22ка (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22ка

 

Забрана за риболов в определени периоди в залива Габес

 

От 1 юли до 31 септември всяка година се забранява риболовът с дънни трални мрежи между брега и 200-метровите изобати в географската подзона 14 (залив Габес), както е посочено в приложение I.

Обосновка

Това е в съответствие с Препоръка GFCM/40/2016/4, параграф 12. Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) обхваща и риболовните дейности на риболовните кораби на Съюза извън водите на Съюза (член 1, параграф 2, буква в) от Регламента за ОПОР). Съответно Регламентът за GFCM се прилага за всички търговски риболовни дейности, извършвани от риболовните кораби на ЕС и от граждани на държавите членки във цялата зона по Споразумението за GFCM (член 2, параграф 1). Следователно ако има риболовни кораби на Съюза, извършващи риболов в тези води, на практика ЕС трябва да приложи съответната препоръка и за тази част.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 22б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 22кб

 

Определени пристанища

 

1.  Всяка държава членка определя пристанища за разтоварване, в които може да се извършва разтоварването на мерлуза и океанска розова скарида от Сицилийския пролив, в съответствие с член 43, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Не по-късно от 30 ноември 2018 г. държавите членки предават на секретариата на GFCM и на Комисията списъка на определените пристанища за разтоварване. Всички последващи промени в този списък се съобщават своевременно на секретариата на GFCM и на Комисията.

 

2.  Забранява се разтоварването или трансбордирането от риболовни кораби на каквото и да е количество мерлуза и океанска розова скарида, уловени в Сицилийския пролив, на което и да е място, различно от пристанищата за разтоварване, определени от държавите членки.

Обосновка

Привеждане в съответствие с част V от Препоръка GFCM/40/2016/4.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 22н – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  извършването на дейност без VMS.

в)  извършването на дейност без VMS или друга система за геолокализация, позволяваща на контролните органи да следят дейностите на корабите с обща дължина над 12 m.

Обосновка

В член 22и „Разрешения за риболов и риболовни дейности“ в точка 4 се посочва, че всички кораби с дължина над 12 метра „трябва да бъдат оборудвани с VMS или друга система за геолокализация, позволяваща на контролните органи да следят техните дейности“, за да получат разрешение за риболов. Съответното нарушение, свързано с липсата на такова оборудване, което е посочено в член 22н, не предвижда възможността за липса на оборудване, различно от VMS.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 22о – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок до 30 ноември всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията посредством обичайната система за обработка на данни актуализиран списък на корабите, които използват дънни хрилни мрежи и имат разрешение за риболов на калкан в Черно море (географска подзона 29 на GFCM, както е определена в приложение I).

1.  В срок до 30 декември всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията посредством обичайната система за обработка на данни актуализиран списък на корабите, които използват дънни хрилни мрежи и имат разрешение за риболов на калкан в Черно море (географска подзона 29 на GFCM, както е определена в приложение I), ако в списъка са направени каквито и да е промени.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 1343/2011

Член 22п – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Националните планове и всички техни елементи се съобщават на риболовните асоциации и до тях се осигурява публичен достъп за всички рибари.

(1)

ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 95.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) е създадена през 1949 г. посредством международно споразумение под егидата на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), влязло в сила през 1952 г. Всички държави членки, граничещи със Средиземно и Черно море, заедно с Европейския съюз участват в управлението на риболова в тази зона в сътрудничество с няколко трети държави в рамките на GFCM. Страните по Споразумението за GFCM са: Европейският съюз, Албания, Алжир, България, Гърция, Египет, Израел, Испания, Италия, Кипър, Либия, Ливан, Малта, Мароко, Монако, Румъния, Сирия, Словения, Тунис, Турция, Франция, Хърватия и Япония.

GFCM приема въз основа на научни становища препоръки и резолюции, разработени с цел насърчаване на развитието, опазването, рационалното управление и най-доброто използване на запасите от живи водни ресурси в Средиземно и Черно море на нива, които се считат за устойчиви и са свързани с нисък риск.

Организацията има правомощието да приема задължителни решения („препоръки“) в своята област на компетентност. В качеството си на страна по Споразумението за GFCM ЕС съответно е длъжен да приема и транспонира тези препоръки в правото на Общността, ако съдържанието вече не е обхванато от законодателството на Общността.

Европейската комисия предлага да се измени Регламент (ЕС) № 1343/2011, за да бъдат транспонирани в правото на Съюза редица мерки, приети от GFCM на годишните ѝ сесии през 2015, 2016 и 2017 г.

Тези мерки се отнасят до запасите от мерлуза и океанска розова скарида в Сицилийския пролив, запаса от калкан в Черно море, запаса от червенопер пагел във водите около остров Алборан и червените корали в Средиземно море. С предложението също така се установява зона с ограничения за риболов в Адриатическо море (зона на падината Jabuka/Pomo).

Предложението е съгласувано с общата политика в областта на рибарството (ОПОР). То включва мерки за опазване, мерки за управление, мерки за мониторинг, контрол и наблюдение, както и мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Риболов в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

Позовавания

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Дата на внасяне

23.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация