Procedure : 2018/0069(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0381/2018

Indgivne tekster :

A8-0381/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0234

BETÆNKNING     ***I
PDF 414kWORD 79k
23.11.2018
PE 623.935v02-00 A8-0381/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Linnéa Engström

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0143),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0123/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0381/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  En af målsætningerne for den fælles fiskeripolitik som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 er at sikre en udnyttelse af marine levende biologiske ressourcer under miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige betingelser.

 

______________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 2, stk. 1, første afsnit, affattes således:

Denne forordning gælder for alle kommercielle fiskeri- og akvakulturaktiviteter, som EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere udøver i GFCM-aftaleområdet.

Denne forordning gælder for alle kommercielle fiskeri- og akvakulturaktiviteter samt for rekreativt fiskeri, hvor det er specifikt fastsat i denne forordning, som EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere udøver i GFCM-aftaleområdet.

Begrundelse

Artikel 2, stk. 1, i GFCM-forordningen begrænser anvendelsesområdet til kommercielt fiskeri. I det foreliggende forslag findes der imidlertid flere bestemmelser om rekreative aktiviteter (artikel 10c, 16n og 22h samt bilag VI, punkt 6). Derfor ville det være hensigtsmæssigt at ændre anvendelsesområdet i artikel 2, stk. 1, i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "stødpudezone": en zone, der er oprettet rundt om et område med fiskeribegrænsninger med henblik på at forhindre utilsigtet adgang til det

e)  "stødpudezone": en zone, der er beliggende rundt om et område med fiskeribegrænsninger med henblik på at forhindre utilsigtet adgang til det, idet den udvider beskyttelsen af det omringede område

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  "fritidsfiskefartøj": et skib af en hvilken som helst type med en skroglængde på 2,5 meter eller mere, uanset fremdrivningsmiddel, beregnet til sports- eller fritidsformål og ikke til erhvervsmæssige formål

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10a – stk. 1 – nr. 3 – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  36°59,344′N, 15°26,062′Ø

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

Begrundelse

I overensstemmelse med GFCM's henstilling 40/2016/4 (bilag 2).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10a – stk. 1 – nr. 3 – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  36°59,344′N, 15°13,338′Ø".

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E

Begrundelse

I overensstemmelse med GFCM's henstilling 40/2016/4 (bilag 2).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10b – stk. 3 – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  36°58,342′N, 15°27,294′Ø

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Begrundelse

I overensstemmelse med GFCM's henstilling 40/2016/4 (bilag 2).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10b – stk. 3 – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  36°58,342′N, 15°12,106′Ø

–  35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

Begrundelse

I overensstemmelse med GFCM's henstilling 40/2016/4 (bilag 2).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10d – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af artikel 10c, stk. 2 og 3, er erhvervsfiskeri med bundsatte net, bundtrawl, faststående langliner og fælder kun tilladt i det i artikel 10c, stk. 2 og 3, omhandlede område, hvis fartøjet har en særlig tilladelse, og hvis det kan påvise, at det tidligere har fisket i de pågældende områder.

1.  Med forbehold af artikel 10c, stk. 2 og 3, er erhvervsfiskeri med bundsatte net, bundtrawl, faststående langliner og fælder kun tilladt i det i artikel 10c, stk. 2 og 3, omhandlede område, hvis fartøjet har en særlig national tilladelse, og hvis det kan påvise, at det tidligere har fisket i de pågældende områder.

Begrundelse

Til afklaring af hvor den specifikke autorisation stammer fra, uddybet i stk. 3.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10d – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I det område, der er omhandlet i artikel 10c, stk. 2, må godkendte fiskerfartøjer ikke fiske mere end to fiskedage om ugen. Fartøjer, der har fået tilladelse og bruger dobbelttrawl, må ikke fiske mere end én fiskedag om ugen.

Begrundelse

I overensstemmelse med GFCM's henstilling 41/2017/3 (stk. 8,9).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 10d – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Det er kun tilladt for fiskerfartøjer, der er udstyret med bundsatte net, bundtrawl, faststående langliner og fælder, og som ikke har en tilladelse, at sejle gennem området med fiskeribegrænsninger, hvis de følger en direkte kurs ved en konstant hastighed på ikke under 7 knob, og hvis FOS og/eller AIS om bord er aktivt.

7.  Det er kun tilladt for fiskerfartøjer, der er udstyret med bundsatte net, bundtrawl, faststående langliner og fælder, og som ikke har en tilladelse, at sejle gennem området med fiskeribegrænsninger, hvis de følger en direkte kurs ved en konstant hastighed på ikke under 7 knob, og hvis FOS og/eller AIS om bord er aktivt, og hvis de ikke udfører fiskeaktiviteter af nogen art.

Begrundelse

Tydeliggørelse af at fiskefartøjer uden fisketilladelse kun skal have tilladelse til at gennemsejle et adgangsbegrænset område, hvis de ikke udfører fiskeriaktiviteter af nogen art, uagtet at der holdes en lige kurs og konstant hastighed.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 14a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I perioden fra april til juni hvert år fastsætter hver af de berørte medlemsstater en lukningsperiode på mindst to måneder i Sortehavet.

1.  Hver af de berørte medlemsstater fastsætter en lukningsperiode på mindst to måneder i gydesæsonen for pighvar fra april til juni hvert år.

Begrundelse

I overensstemmelse med GFCM's henstilling 41/2017/4 (bilag 19).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 16m – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat kan oprette et system for Middelhavet med individuelle daglige og/eller årlige fangstbegrænsninger for ædelkoral.

Hver medlemsstat opretter et system for Middelhavet med individuelle daglige og/eller årlige fangstbegrænsninger for ædelkoral.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22i – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne opretter et register over de fiskerfartøjer, der har tilladelse til at medbringe om bord eller lande mængder af spidstandet blankesten fanget i Alboránhavet, som udgør over 20 % af fangsten i levende vægt efter sortering pr. tidevandsperiode.

1.  Medlemsstaterne opretter et register over de fiskerfartøjer, der har tilladelse til at medbringe om bord eller lande mængder af spidstandet blankesten fanget i Alboránhavet, som udgør over 20 % af fangsten i levende vægt efter sortering pr. tidevandsperiode. Dette register skal vedligeholdes og ajourføres.

Begrundelse

I overensstemmelse med GFCM's henstilling 41/2017/2 (bilag 2).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22k a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22ka

 

Sæsonlukning i Gabès-bugten

 

Fra den 1. juli til den 31. september hvert år er fiskeri med bundtrawl forbudt mellem kysten og 200 meters dybdekurven GSA 14, (Gabèsbugten) som omhandlet i bilag I.

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med henstilling GFCM/40/2016/4, punkt 12. Den fælles fiskeripolitik omhandler også EU-fiskerfartøjers fiskeri uden for EU-farvande (forordningen om den fælles fiskeripolitik, artikel 1, stk. 2, litra c)). Denne forordning gælder for alle kommercielle fiskeriaktiviteter, som EU-fiskerfartøjer og medlemsstaternes statsborgere udøver i GFCM-aftaleområdet (artikel 2, stk. 1). Hvis der er EU-fiskerfartøjer, der fisker i disse farvande, skal EU også gennemføre den tilhørende henstilling for den pågældende del.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22k b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22kb

 

Udpegede havne

 

1.  Hver af de berørte medlemsstater udpeger landingssteder, hvor landing og omladning af kulmule og dybvandsrosenreje i Sicilienstrædet kan finde sted, jf. artikel 43, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Medlemsstaterne sender senest den 30. november 2018 GFCM's sekretariat og Kommissionen en liste over udpegede landingshavne. Enhver efterfølgende ændring af denne liste meddeles straks GFCM's sekretariat og Kommissionen.

 

2.  Det er forbudt at lande eller omlade fangster af europæisk kulmule og dybvandsrosenreje, der er fanget i Sicilienstrædet, på andre steder end de landingshavne, der er udpeget af medlemsstaterne.

Begrundelse

I overensstemmelse med del V i henstilling GFCM/40/2016/4.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22n – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fiskeri uden FOS-system.

c)  fiskeri uden FOS-system eller andet geo-lokaliseringsystem, der sætter kontrolmyndighederne i stand til at spore aktiviteter for fartøjer med en totallængde på over 12 meter.

Begrundelse

Det hedder i artikel 22i, "Fiskeritilladelser og fiskeri", nr. (4), at alle fartøjer på over 12 meter "skal udstyres med FOS eller andre former for kontrol med deres aktiviteter", som skal have en fiskeritilladelse. Den modsvarende overtrædelse, dvs. mangel på sådant udstyr, jf. artikel 22n, tager ikke højde for muligheden af ikke at have andre former for udstyr end FOS.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22o – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 30. november hvert år sender hver medlemsstat via sædvanlig elektronisk databærer Kommissionen en ajourført liste over de fartøjer, der anvender bundsatte gællegarn, og som har tilladelse til at fiske efter pighvar i Sortehavet (GFCM's geografiske underområde 29, som defineret i bilag I).

1.  Senest den 30. december hvert år sender hver medlemsstat via sædvanlig elektronisk databærer Kommissionen en ajourført liste over de fartøjer, der anvender bundsatte gællegarn, og som har tilladelse til at fiske efter pighvar i Sortehavet (GFCM's geografiske underområde 29, som defineret i bilag I), såfremt der er foretaget ændringer af listen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 22p – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De nationale planer og alle deres elementer skal meddeles fiskeriorganisationerne og gøres offentligt tilgængelige for alle fiskere.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) blev i 1949 nedsat ved en international aftale i form af en international aftale under De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO), som trådte i kraft i 1952. Alle medlemsstater, der grænser op til Middelhavet og Sortehavet, deltager sammen med Den Europæiske Union i forvaltningen af fiskeriet på dette område i samarbejde med flere tredjelande inden for rammerne af GFCM. De kontraherende parter i GFCM er: Det Europæiske Fællesskab, Albanien, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Kroatien, Egypten, Frankrig, Japan, Grækenland, Israel, Italien, Libanon, Libyen, Malta, Marokko, Monaco, Rumænien, Syrien, Slovenien, Spanien, Tunesien og Tyrkiet.

GFCM kan på basis af videnskabelig rådgivning vedtage henstillinger og resolutioner, der skal fremme udvikling, bevarelse, rationel forvaltning og bedste udnyttelse af bestande af levende akvatiske ressourcer i Middelhavet og Sortehavet på niveauer, der betragtes som bæredygtige og giver lav risiko for sammenbrud.

GFCM har bemyndigelse til at vedtage bindende afgørelser ("henstillinger") inden for sit kompetenceområde. Som kontraherende part i GFCM er EU forpligtet til at vedtage og gennemføre disse henstillinger i overensstemmelse hermed, når indholdet ikke allerede er omfattet af fællesskabslovgivningen.

Europa-Kommissionen foreslår at ændre forordning (EU) nr. 1343/2011 for at gennemføre en række af de foranstaltninger, som GFCM har vedtaget på dets årlige møder i 2015, 2016 og 2017, i EU-retten.

Foranstaltningerne vedrører kulmule og dybvandsrosenreje i Sicilienstrædet, pighvar i Sortehavet, spidstandet blankesten i Alboránhavet og ædelkoral i Middelhavet. Ved forslaget oprettes desuden et område med fiskeribegrænsning i Adriaterhavet (Jabuka-/Pomograven).

Forslaget er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik. Det omfatter bevarelsesforanstaltninger, forvaltningsforanstaltninger, overvågnings-, kontrol- og tilsynsforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

Referencer

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Dato for høring af EP

22.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Dato for indgivelse

23.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse