Διαδικασία : 2018/0069(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0381/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0381/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0234

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 766kWORD 91k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγήτρια: Linnéa Engström

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0143),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0123/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (A8-0381/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Ένας από τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι να διασφαλίζει την εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων κατά τρόπο που να παρέχει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες σε βάθος χρόνου.

 

______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για όλες τις δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πραγματοποιούν αλιευτικά σκάφη της ΕΕ και υπήκοοι των κρατών μελών στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ.

«Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τις δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στον παρόντα κανονισμό, που πραγματοποιούν αλιευτικά σκάφη της ΕΕ και υπήκοοι των κρατών μελών στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ.»

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΓΕΑΜ περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του στην εμπορική αλιεία. Ωστόσο, στην παρούσα πρόταση υπάρχουν διάφορες διατάξεις που αφορούν την ερασιτεχνική αλιεία (άρθρα 10γ, 16ιδ και 22η, καθώς και το παράρτημα VI σημείο 6). Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως το πεδίο εφαρμογής στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «ζώνη ασφαλείας»: ζώνη που καθορίζεται γύρω από απαγορευμένη περιοχή αλιείας προκειμένου να αποφεύγεται η τυχαία πρόσβαση σε αυτή·

ε)  «ζώνη ασφαλείας»: ζώνη που βρίσκεται γύρω από απαγορευμένη περιοχή αλιείας προκειμένου να αποφεύγεται η τυχαία πρόσβαση σε αυτή, και ενισχύει την προστασία της περιβαλλόμενης περιοχής·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «σκάφος ερασιτεχνικής αλιείας»: κάθε τύπος πλοίου, με μήκος κύτους 2,5 μέτρων ή μεγαλύτερο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, το οποίο χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – σημείο 3 – περίπτωση 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 40/2016/4 (παράρτημα 2).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – σημείο 3 – περίπτωση 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 40/2016/4 (παράρτημα 2).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 10β – παράγραφος 3 – περίπτωση 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 40/2016/4 (παράρτημα 2).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 10β – παράγραφος 3 – περίπτωση 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 40/2016/4 (παράρτημα 2).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 10δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10γ παράγραφοι 2 και 3, οι εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες επιτρέπονται στην περιοχή που αναφέρεται στις εν λόγω παραγράφους μόνο εφόσον το σκάφος διαθέτει ειδική άδεια και εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι και στο παρελθόν ασκούσε αλιευτικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές.

1.  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10γ παράγραφοι 2 και 3, οι εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες επιτρέπονται στην περιοχή που αναφέρεται στις εν λόγω παραγράφους μόνο εφόσον το σκάφος διαθέτει ειδική εθνική άδεια και εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι και στο παρελθόν ασκούσε αλιευτικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί η προέλευση της ειδικής άδειας, που αναλύεται περαιτέρω στο σημείο 3.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Στην περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 10γ παράγραφος 2, τα αδειοδοτημένα σκάφη δεν επιτρέπεται να αλιεύουν για περισσότερες από δύο ημέρες αλιείας ανά εβδομάδα. Τα αδειοδοτημένα σκάφη που χρησιμοποιούν δίδυμες τράτες με πόρτες δεν επιτρέπεται να αλιεύουν για περισσότερες από μία ημέρες αλιείας ανά εβδομάδα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 41/2017/3 (παράγραφοι 8, 9).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 10δ – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Σε αλιευτικά σκάφη εξοπλισμένα με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες τα οποία δεν διαθέτουν άδεια επιτρέπεται ο διάπλους της απαγορευμένης περιοχής αλιείας, μόνο εφόσον ακολουθούν ευθεία πορεία με σταθερή ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων και διαθέτουν ενεργό σύστημα VMS και/ή AIS επί του σκάφους.

7.  Σε αλιευτικά σκάφη εξοπλισμένα με στάσιμα δίχτυα βυθού, τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες τα οποία δεν διαθέτουν άδεια επιτρέπεται ο διάπλους της απαγορευμένης περιοχής αλιείας, μόνο εφόσον ακολουθούν ευθεία πορεία με σταθερή ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβων και διαθέτουν ενεργό σύστημα VMS και/ή AIS επί του σκάφους, και εφόσον δεν ασκούν κανενός είδους αλιευτική δραστηριότητα.

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί ότι σε αλιευτικά σκάφη χωρίς άδεια αλιείας επιτρέπεται ο διάπλους απαγορευμένης περιοχής αλιείας μόνον εφόσον δεν ασκούν κανενός είδους αλιευτική δραστηριότητα, ακόμη κι αν ακολουθούν ευθεία πορεία με σταθερή ταχύτητα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 14α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εντός της περιόδου μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου κάθε έτους, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει περίοδο απαγόρευσης τουλάχιστον δύο μηνών στον Εύξεινο Πόντο.

1.  Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει περίοδο απαγόρευσης τουλάχιστον δύο μηνών κατά την εποχή αναπαραγωγής του καλκανιού, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο κάθε έτους.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 41/2017/4 (παράγραφος 19).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 16ιγ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει σύστημα μεμονωμένων ημερήσιων και/ή ετήσιων ορίων αλίευσης κόκκινων κοραλλιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα μεμονωμένων ημερήσιων και/ή ετήσιων ορίων αλίευσης κόκκινων κοραλλιών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 22θ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο των αλιευτικών σκαφών που έχουν άδεια να φέρουν επί του σκάφους ή να εκφορτώνουν ποσότητες λυθρινιού που αλιεύθηκαν στο πέλαγος Αλμποράν, οι οποίες συνιστούν άνω του 20 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή ανά παλίρροια.

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο των αλιευτικών σκαφών που έχουν άδεια να φέρουν επί του σκάφους ή να εκφορτώνουν ποσότητες λυθρινιού που αλιεύθηκαν στο πέλαγος Αλμποράν, οι οποίες συνιστούν άνω του 20 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή ανά παλίρροια. Το εν λόγω μητρώο τηρείται και επικαιροποιείται.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 41/2017/2 (παράγραφος 12).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 22ια α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22ια α

 

Χρονική απαγόρευση στον Κόλπο του Γκαμπές

 

Από την 1η Ιουλίου έως την 31η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας βυθού από την ακτή μέχρι τις ισοβαθείς των 200 μέτρων της ΓΥ 14 (Κόλπος Γκαμπές), όπως αναφέρεται στο παράρτημα I.

Αιτιολόγηση

Αυτό συνάδει με τη σύσταση της ΓΕΑΜ 40/2016/4, παράγραφος 12. Η ΚΑλΠ αφορά επίσης αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης εκτός των υδάτων της Ένωσης (άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού ΚΑλΠ). Αντιστοίχως, ο κανονισμός ΓΕΑΜ εφαρμόζεται για όλες τις εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ και υπηκόους κρατών μελών σε ολόκληρη την περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (άρθρο 2 παράγραφος 1). Ως εκ τούτου, εάν υπάρχουν αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα, η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει τη σχετική σύσταση και για το εν λόγω τμήμα.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 22ια β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22ια β

 

Καθορισμένοι λιμένες

 

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει τους λιμένες εκφόρτωσης στους οποίους διενεργούνται εκφορτώσεις μπακαλιάρου μερλούκιου και κόκκινης γαρίδας που αλιεύθηκαν στο στενό της Σικελίας, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου 2018, κατάλογο των καθορισμένων λιμένων εκφόρτωσης. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση στον κατάλογο αυτόν κοινοποιείται αμέσως στη γραμματεία της ΓΕΑΜ και στην Επιτροπή.

 

2.  Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή η μεταφόρτωση από αλιευτικά σκάφη οποιασδήποτε ποσότητας μπακαλιάρου μερλούκιου και κόκκινης γαρίδας που αλιεύθηκε στο στενό της Σικελίας σε οποιονδήποτε τόπο εκτός των λιμένων εκφόρτωσης που έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το μέρος V της σύστασης της ΓΕΑΜ 40/2016/4.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 22ιδ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η άσκηση δραστηριότητας χωρίς σύστημα VMS.

γ)  η άσκηση δραστηριότητας χωρίς σύστημα VMS ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού επιτρέπει στις αρχές ελέγχου να παρακολουθούν τις δραστηριότητες, σε περίπτωση σκαφών συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 22θ «Άδειες αλιείας και αλιευτικές δραστηριότητες», το σημείο 4 καθορίζει ότι όλα τα σκάφη συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων «εξοπλίζονται με σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού που επιτρέπει στις αρχές ελέγχου να παρακολουθούν τις δραστηριότητές τους» για να τους χορηγηθεί άδεια αλιείας. Η αντίστοιχη παράβαση λόγω έλλειψης αυτού του εξοπλισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 22ιδ, δεν προβλέπει την περίπτωση έλλειψης εξοπλισμού διαφορετικού από το σύστημα VMS.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 22ιε – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή, με τη συνήθη μορφή επεξεργασίας δεδομένων, ενημερωμένο κατάλογο των σκαφών που χρησιμοποιούν στάσιμα απλάδια δίχτυα βυθού και διαθέτουν άδεια αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο (γεωγραφική υποπεριοχή 29 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι).

1.  Έως τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή, με τη συνήθη μορφή επεξεργασίας δεδομένων, ενημερωμένο κατάλογο των σκαφών που χρησιμοποιούν στάσιμα απλάδια δίχτυα βυθού και διαθέτουν άδεια αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο (γεωγραφική υποπεριοχή 29 της ΓΕΑΜ, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι), εφόσον έχουν γίνει αλλαγές σε αυτόν τον κατάλογο.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011

Άρθρο 22ιστ – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα εθνικά σχέδια και όλα τα στοιχεία τους ανακοινώνονται στις αλιευτικές ενώσεις και δημοσιοποιούνται ώστε να είναι προσβάσιμα για όλους τους αλιείς.

(1)

ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 95.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) συστάθηκε βάσει διεθνούς συμφωνίας το 1949 μέσω διεθνούς συμφωνίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1952. Όλα τα κράτη μέλη που βρέχονται από τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουν στη διαχείριση της αλιείας στην εν λόγω περιοχή, σε συνεργασία με διάφορες τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ. Τα συμβαλλόμενα μέρη στη ΓΕΑΜ είναι: η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλβανία, η Αλγερία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Κροατία, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Ιταλία, ο Λίβανος, η Λιβύη, η Μάλτα, το Μαρόκο, το Μονακό, η Ρουμανία, η Συρία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Τυνησία και η Τουρκία.

Η ΓΕΑΜ εκδίδει, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συστάσεις και ψηφίσματα με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης, της ορθολογικής διαχείρισης και της βέλτιστης χρήσης των αποθεμάτων των έμβιων υδρόβιων πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο σε επίπεδα που θεωρούνται βιώσιμα και χαμηλού κινδύνου.

Η ΓΕΑΜ έχει την εξουσία να εκδίδει υποχρεωτικές αποφάσεις («συστάσεις») στον τομέα της αρμοδιότητάς της· Ως συμβαλλόμενο μέρος της ΓΕΑΜ, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει και να μεταφέρει τις συστάσεις αυτές αναλόγως στο κοινοτικό δίκαιο, όταν το περιεχόμενο δεν καλύπτεται ήδη από την κοινοτική νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 προκειμένου να μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο μια σειρά μέτρων που εγκρίθηκαν από τη ΓΕΑΜ κατά τις ετήσιες συνόδους της το 2015, το 2016 και το 2017.

Τα εν λόγω μέτρα αφορούν τον μπακαλιάρο μερλούκιο και την κόκκινη γαρίδα στο στενό της Σικελίας, το καλκάνι στον Εύξεινο Πόντο, το λυθρίνι στο πέλαγος Αλμποράν, καθώς και το κόκκινο κοράλλι στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η πρόταση καθορίζει επίσης μια απαγορευμένη περιοχή αλιείας στην Αδριατική (περιοχή Jabuka/PomoPit).

Η πρόταση συνάδει με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ). Περιλαμβάνει μέτρα διατήρησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

16.4.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Not delivering opinions

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Ημερομηνία κατάθεσης

23.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου