Menettely : 2018/0069(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0381/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0381/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0234

MIETINTÖ     ***I
PDF 501kWORD 88k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Linnéa Engström

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0143),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0123/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0381/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Yksi yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteista on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/20131 a mukaisesti turvata meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen talouden, ympäristön ja sosiaalisten edellytysten osalta kestävästi pitkällä aikavälillä.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 1343/2011

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Tätä asetusta sovelletaan EU:n kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten GFCM-sopimusalueella harjoittamaan kaikenlaiseen kaupalliseen kalastus- ja vesiviljelytoimintaan.

Tätä asetusta sovelletaan EU:n kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten GFCM-sopimusalueella harjoittamaan kaikenlaiseen kaupalliseen kalastus- ja vesiviljelytoimintaan sekä virkistyskalastukseen, jos siitä nimenomaan säädetään tässä asetuksessa.

Perustelu

GFCM:n asetuksen soveltamisala rajataan 2 artiklan 1 kohdassa kaupalliseen kalastukseen. Tässä ehdotuksessa on kuitenkin useita säännöksiä, jotka koskevat virkistyskalastusta (10 c artikla, 16 n artikla ja 22 h artikla sekä liitteessä VI oleva 6 kohta). Näin ollen olisi asianmukaista muuttaa soveltamisalaa 2 artiklan 1 kohdassa sen mukaisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’puskurivyöhykkeellä’ tarkoitetaan vyöhykettä, joka on muodostettu kalastusrajoitusalueen ympärille estämään tahaton pääsy kalastusrajoitusalueelle;

e)  ’puskurivyöhykkeellä’ tarkoitetaan kalastusrajoitusalueen ympärillä sijaitsevaa vyöhykettä, joka estää tahattoman pääsyn kalastusrajoitusalueelle ja tehostaa sen sisällä olevan alueen suojelua;

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ’virkistyskalastusta harjoittavalla aluksella’ tarkoitetaan minkä tahansa tyyppistä urheilukäyttöön tai vapaa-aikaan tarkoitettua alusta, jonka rungon pituus on vähintään 2,5 metriä ja jota ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, riippumatta sen käyttövoimasta;

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

10 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  36°59,344′ N, 15°26,062′ E

–  35°59,344′ N, 15°26,062′ E

Perustelu

Yhdenmukainen GFCM:n suosituksen 40/2016/4 (liite 2) kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

10 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 4 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  36°59,344′ N, 15°13,338′ E’.

  35°59,344′ N, 15°13,338′ E’.

Perustelu

Yhdenmukainen GFCM:n suosituksen 40/2016/4 (liite 2) kanssa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

10 b artikla – 3 kohta – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  36°58,342′ N, 15°27,294′ E

–  35°58,342′ N, 15°27,294′ E

Perustelu

Yhdenmukainen GFCM:n suosituksen 40/2016/4 (liite 2) kanssa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

10 b artikla – 3 kohta – 4 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  36°58,342′ N, 15°12,106′ E

–  35°58,342′ N, 15°27,106′ E

Perustelu

Yhdenmukainen GFCM:n suosituksen 40/2016/4 (liite 2) kanssa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

10 d artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaupallinen kalastustoiminta pohjaverkkoja, pohjatrooleja, pitkiäsiimoja ja rysiä käyttäen on sallittua 10 c artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla alueella vain, jos aluksella on erityislupa ja se pystyy osoittamaan, että se on aikaisemmin harjoittanut kalastustoimintaa kyseisillä alueilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 c artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

1.  Kaupallinen kalastustoiminta pohjaverkkoja, pohjatrooleja, pitkiäsiimoja ja rysiä käyttäen on sallittua 10 c artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla alueella vain, jos aluksella on kansallinen erityislupa ja se pystyy osoittamaan, että se on aikaisemmin harjoittanut kalastustoimintaa kyseisillä alueilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 c artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

Perustelu

Täsmennetään erityisluvan alkuperää, josta säädetään tarkemmin 3 alakohdassa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

10 d artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 10 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla luvan saaneilla aluksilla on oikeus kalastaa enintään kaksi kalastuspäivää viikossa. Parillista ovitroolia käyttävillä luvan saaneilla aluksilla on oikeus kalastaa enintään yksi kalastuspäivä viikossa.

Perustelu

Yhdenmukainen GFCM:n suosituksen 41/2017/3 (kohdat 8 ja 9) kanssa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

10 d artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7.  Pohjaverkoilla, pohjatrooleilla, pitkilläsiimoilla ja rysillä varustettujen kalastusalusten, joilla ei ole kalastuslupaa, olisi annettava kulkea kalastusrajoitusalueen kautta ainoastaan siinä tapauksessa, että ne noudattavat suoraa kurssia vähintään seitsemän solmun vakionopeudella ja aluksella on toiminnassa VMS- ja/tai AIS-järjestelmä.

7.  Pohjaverkoilla, pohjatrooleilla, pitkilläsiimoilla ja rysillä varustettujen kalastusalusten, joilla ei ole kalastuslupaa, olisi annettava kulkea kalastusrajoitusalueen kautta ainoastaan siinä tapauksessa, että ne noudattavat suoraa kurssia vähintään seitsemän solmun vakionopeudella ja aluksella on toiminnassa VMS- ja/tai AIS-järjestelmä ja ne eivät harjoita minkäänlaista kalastustoimintaa.

Perustelu

Täsmennetään, että kalastusalukset, joilla ei ole kalastuslupaa, saavat kulkea kalastusrajoitusalueen kautta ainoastaan, jos ne eivät harjoita minkäänlaista kalastustoimintaa, vaikka ne noudattaisivat suoraan kurssia ja kulkisivat vakionopeutta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

14 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisena vuonna huhti- ja kesäkuun välisenä aikana kunkin asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava Mustallamerellä vähintään kahden kuukauden kalastuskieltokausi.

1.  Jokaisena vuonna huhti- ja kesäkuun välisenä aikana kunkin asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava vähintään kahden kuukauden kalastuskieltokausi piikkikampelan kutukauden aikana.

Perustelu

Yhdenmukainen GFCM:n suosituksen 41/2017/4 (kohta 19) kanssa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

16 m artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kukin jäsenvaltio voi perustaa Välimerellä jalokorallin yksilöllisiä päivittäisiä ja/tai vuotuisia saalisrajoituksia koskevan järjestelmän.

Kunkin jäsenvaltion on perustettava Välimerellä jalokorallin yksilöllisiä päivittäisiä ja/tai vuotuisia saalisrajoituksia koskeva järjestelmä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

22 i artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava rekisteri kalastusaluksille, joilla on lupa pitää aluksella tai purkaa Alboráninmerellä pyydettyä pilkkupagellia määrinä, jotka muodostavat saaliista elopainona yli 20 prosenttia vuorovesijaksoa kohden tehdyn lajittelun mukaan.

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava rekisteri kalastusaluksille, joilla on lupa pitää aluksella tai purkaa Alboráninmerellä pyydettyä pilkkupagellia määrinä, jotka muodostavat saaliista elopainona yli 20 prosenttia vuorovesijaksoa kohden tehdyn lajittelun mukaan. Rekisteriä on ylläpidettävä ja päivitettävä.

Perustelu

Yhdenmukainen GFCM:n suosituksen 41/2017/2 (kohta 12) kanssa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

22 k a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

22 k a artikla

 

Ajallinen pyyntikielto Gabèsinlahdella

 

Jokaisena vuonna 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän syyskuuta välisenä aikana kalastus pohjatrooleja käyttäen on kielletty rannikon ja 200 metrin syvyyskäyrän välillä maantieteellisellä osa-alueella 14 (Gabèsinlahti) liitteen I mukaisesti.

Perustelu

Tämä on suosituksen GFCM /40/2016/4 kohdan 12 mukainen. YKP koskee myös unionin kalastusalusten unionin vesien ulkopuolella harjoittamaa kalastustoimintaa (YKP-asetus, 1 artiklan 2 kohdan c alakohta). Vastaavasti GFCM-asetusta sovelletaan EU:n kalastusalusten ja jäsenvaltioiden kansalaisten koko GFCM-sopimusalueella harjoittamaan kaikenlaiseen kaupalliseen kalastustoimintaan (2 artiklan 1 kohta). Näin ollen jos unionin kalastusaluksia kalastaa kyseisillä vesillä, EU:n on itse asiassa pantava täytäntöön asiaa koskeva suositus myös siltä osin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

22 k b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

22 k b artikla

 

Nimetyt satamat

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä purkamissatamat, joissa Sisiliansalmen kummeliturskan ja syvänmerenkatkaravun purkamiset voidaan suorittaa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle luettelo nimetyistä purkamissatamista viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2018. Tähän luetteloon tehtävistä mahdollisista myöhemmistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä GFCM:n sihteeristölle ja komissiolle.

 

2.  On kiellettyä purkaa tai jälleenlaivata kalastusaluksista minkäänlaista määrää Sisiliansalmessa pyydettyä kummeliturskaa ja syvänmerenkatkarapua muualla kuin jäsenvaltioiden nimeämissä purkamissatamissa.

Perustelu

Yhdenmukainen suosituksen GFCM/40/2016/4 osan V kanssa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

22 n artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  toiminnan harjoittaminen ilman VMS-järjestelmää.

c)  toiminnan harjoittaminen ilman VMS-järjestelmää tai muuta sellaista maantieteellisen paikannuksen järjestelmää, jonka ansiosta valvontaviranomaiset pystyvät seuraamaan toimintaa kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten alusten osalta.

Perustelu

Kalastuslupia ja kalastustoimintaa koskevan 22 i artiklan 4 kohdassa säädetään, että kaikki alukset, joiden suurin pituus on yli 12 metriä, on varustettava alusten satelliittiseurantajärjestelmällä (VMS) tai jollakin muulla järjestelmällä, jonka ansiosta niiden toimintaa pystytään seuraamaan, jotta niille voidaan myöntää kalastuslupa. Tällaisen järjestelmän puuttumista koskevasta rikkomuksesta säädetään 22 n artiklassa. Siinä ei säädetä, että alusta ei tarvitsisi varustaa muulla kuin VMS-järjestelmällä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

22 o artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle yleisesti käytetyllä tiedonsiirtojärjestelmällä viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä marraskuuta päivitetty luettelo pohjaverkkoja käyttävistä aluksista, joilla on lupa kalastaa piikkikampelaa Mustallamerellä (GFCM:n maantieteellinen osa-alue 29 siten kuin se määritellään liitteessä I).

1.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle yleisesti käytetyllä tiedonsiirtojärjestelmällä viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä joulukuuta päivitetty luettelo pohjaverkkoja käyttävistä aluksista, joilla on lupa kalastaa piikkikampelaa Mustallamerellä (GFCM:n maantieteellinen osa-alue 29 siten kuin se määritellään liitteessä I), jos kyseiseen luetteloon on tehty muutoksia.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EU) N:o 1343/2011

22 p artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kansalliset suunnitelmat ja kaikki niiden osatekijät on ilmoitettava kalastajajärjestöille ja asetettava julkisesti saataville kaikille kalastajille.

(1)

EUVL C 283, 20.9.2018, s. 95.


PERUSTELUT

Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM) perustettiin vuonna 1949 Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) puitteissa tehdyllä kansainvälisellä sopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 1952. Kaikki Välimeren ja Mustanmeren ympärillä olevat jäsenvaltiot yhdessä Euroopan unionin kanssa osallistuvat GFCM:n puitteissa kalastuksenhoitoon tällä alueella yhteistyössä useiden kolmansien maiden kanssa. GFCM:n sopimuspuolia ovat Euroopan unioni, Albania, Algeria, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Egypti, Ranska, Japani, Kreikka, Israel, Italia, Libanon, Libya, Malta, Marokko, Monaco, Romania, Syyria, Slovenia, Espanja, Tunisia ja Turkki.

GFCM antaa tieteellisten lausuntojen perusteella suosituksia ja päätöslauselmia, joiden tavoitteena on edistää Välimeren ja Mustanmeren elollisten vesiluonnonvarojen kantojen kehittämistä, säilyttämistä, järkevää hoitoa ja parhainta hyödyntämistä tasoilla, joita pidetään kestävinä ja vähäriskisinä.

Järjestö on toimivaltainen hyväksymään velvoittavia päätöksiä (”suosituksia”) vastuualueellaan. GFCM:n sopimuspuolena EU:n on velvollinen hyväksymään ja siirtämään nämä suositukset vastaavasti osaksi unionin lainsäädäntöä, jos unionin lainsäädäntö ei jo kata niiden sisältöä.

Komissio ehdottaa asetuksen (EU) N:o 1343/2011 tarkistamista, jotta osaksi unionin lainsäädäntöä voidaan siirtää GFCM:n vuotuisissa istunnoissaan vuonna 2015, 2016 ja 2017 hyväksymiä erinäisiä toimenpiteitä.

Toimenpiteet koskevat kummeliturskaa ja syvänmerenkatkarapua Sisiliansalmessa, piikkikampelaa Mustallamerellä, pilkkupagellia Alboráninmerellä sekä jalokorallia Välimerellä. Ehdotus koskee myös kalastusrajoitusalueen perustamista Adrianmerelle (Jabukan/Pomon syvänne).

Ehdotus on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukainen. Se käsittelee säilyttämistoimenpiteitä, hoitotoimenpiteitä ja seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimenpiteitä sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella

Viiteasiakirjat

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus