Nós Imeachta : 2018/0069(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0381/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0381/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.14

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0234

TUARASCÁIL     ***I
PDF 670kWORD 88k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

(COM(2018)0143 – C8 0123/2018 – 2018/0069(COD))

An Coiste um Iascach

Rapóirtéir Linnéa Engström

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

(COM(2018)0143 – C8‑0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0143),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0123/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 23 Bealtaine 2018(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach (A8-0381/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  Ceann de chuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh (CBI), mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, is ea a áirithiú go ndéanfar beo-acmhainní bitheolaíocha mara a shaothrú ar bhealach a chruthóidh dálaí inbhuanaithe fadtéarmacha eacnamaíocha, comhshaoil agus sóisialta.

 

______________

 

1a Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1)  In Airteagal 2(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

Tá feidhm ag an Rialachán seo ag gach gníomhaíocht iascaireachta tráchtála agus gníomhaíocht dobharshaothraithe tráchtála arna seoladh ag soithí iascaireachta AE agus ag náisiúnaithe Ballstát i limistéar Chomhaontú CGIM.

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le gach gníomhaíocht iascaireachta tráchtála agus gníomhaíocht dobharshaothraithe tráchtála, mar aon le gníomhaíochtaí iascaireachta áineasa i gcás ina bhforáiltear go sonrach dóibh sa Rialachán seo, arna seoladh ag soithí iascaireachta AE agus ag náisiúnaigh na mBallstát i limistéar Chomhaontú CGIM.

Réasúnú

Cuireann Airteagal 2(1) de Rialachán CGIM srian ar a raon feidhme chun nach gcuimsítear ach iascaigh tráchtála. Sa togra reatha, áfach, tá roinnt forálacha a phléann le hiascaigh áineasa (Airteagal 10c, Airteagal 16n agus Airteagal 22h chomh maith le hIarscríbhinn VI, pointe 6). Dá bhrí sin, bheadh sé iomchuí an raon feidhme in Airteagal 2(1) a leasú dá réir.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 3 – mír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  ciallaíonn “limistéar maolánach” crios a leagtar amach timpeall limistéar srianta um iascach ionas nach ngabhtar isteach ann trí thimpiste;

(e)  ciallaíonn “limistéar maolánach” crios atá mórthimpeall limistéar srianta um iascach ionas nach ngabhtar isteach ann trí thimpiste, rud a fheabhsaíonn an chosaint don limistéar mórthimpeallaithe;

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 3 – mír 1 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa)  ciallaíonn “soitheach áineasa iascaireachta” long d’aon chineál, ag a bhfuil cabhail atá 2,5 méadar nó níos faide ar fad, gan beann ar an modh tiomána, atá beartaithe do chuspóirí spóirt nó áineasa, agus nach mbíonn i mbun trádála;

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 10a – mír 1 – pointe 3 – fleasc 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

–  36° 59,344′ T, 15° 26,062′ O

–  35° 59,344′ T, 15° 26,062′ O

Réasúnú

I gcomhréir le Moladh CGIM 40/2016/4 (Iarscríbhinn 2).

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 10a – mír 1 – pointe 3 – fleasc 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

–  36° 59,344′ T, 15° 13,338′ O’

–  35° 59,344′ T, 15° 13,338′ O’

Réasúnú

I gcomhréir le Moladh CGIM 40/2016/4 (Iarscríbhinn 2).

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 10b – mír 3 – fleasc 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

–  36° 58,342′ T, 15° 27,294′ O

–  35° 58,342′ T, 15° 27,294′ O

Réasúnú

I gcomhréir le Moladh CGIM 40/2016/4 (Iarscríbhinn 2).

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 10b – mír 3 – fleasc 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

–  36° 58,342′ T, 15° 12,106′ O

–  35° 58,342′ T, 15° 12,106′ O

Réasúnú

I gcomhréir le Moladh CGIM 40/2016/4 (Iarscríbhinn 2).

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 10d – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar do mhír (2) agus (3) d'Airteagal 10c, ní cheadófar, sa limistéar dá dtagraítear sna míreanna sin, gníomhaíochtaí iascaireachta tráchtála le heangacha grinneallsocraithe, eangacha tráil ghrinnill, spiléir shocraithe agus gaistí ach amháin i gcás go bhfuil údarú sonrach i seilbh an tsoithigh, agus gur féidir leis a léiriú gur le fada atá gníomhaíochtaí iascaireachta á ndéanamh aige sna limistéir i gceist.

1.  Gan dochar do mhíreanna (2) agus (3) d’Airteagal 10c, ní cheadófar, sa limistéar dá dtagraítear sna míreanna sin, gníomhaíochtaí iascaireachta tráchtála le heangacha grinneallsocraithe, eangacha tráil ghrinnill, spiléir shocraithe agus gaistí ach amháin i gcás ina bhfuil údarú náisiúnta sonrach i seilbh an tsoithigh, agus gur féidir leis a léiriú gur le fada atá gníomhaíochtaí iascaireachta á ndéanamh aige sna limistéir atá i gceist.

Réasúnú

Soiléiriú a thabhairt ar thionscnamh an údaraithe shonraigh, rud a léirithe tuilleadh i bpointe (3).

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 10d – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Sa limistéar dá dtagraítear in Airteagal 10c(2), ní bheidh soithí iascaireachta údaraithe i dteideal iascaireacht a dhéanamh do thréimhse níos faide ná dhá lá iascaireachta in aghaidh na seachtaine. Soithí iascaireachta údaraithe a bhaineann úsáid as trealamh tráil otair dúbailte, ní bheidh siad i dteideal iascaireacht a dhéanamh do thréimhse níos faide ná lá amháin iascaireachta in aghaidh na seachtaine.

Réasúnú

I gcomhréir le Moladh CGIM 41/2017/3 (mír 8 agus mír 9).

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 10d – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7.  Soithí iascaireachta atá feistithe le heangacha grinneallsocraithe, eangacha tráil ghrinnill, spiléir socraithe agus gaistí gan údarú acu do na feistí sin, ní cheadófar dóibh idirthuras a dhéanamh tríd an Limistéar Srianta um Iascach ach amháin má leanann siad cúrsa díreach faoi luas leanúnach nach lú ná 7 muirmhíle agus VMS agus/nó AIS ar bord acu.

7.  Soithí iascaireachta atá feistithe le heangacha grinneallsocraithe, eangacha tráil ghrinnill, spiléir socraithe agus gaistí gan údarú acu do na feistí sin, ní cheadófar dóibh idirthuras a dhéanamh tríd an Limistéar Srianta um Iascach ach amháin sa chás go leanann siad cúrsa díreach faoi luas leanúnach nach lú ná 7 muirmhíle agus go mbeidh VMS agus/nó AIS gníomhaithe ar bord acu, agus fad agus nach ndéanann siad aon chineál gníomhaíochtaí iascaireachta.

Réasúnú

Soiléiriú a thabhairt ar an bhfíoras nach mbeidh cead ag soithí iascaireachta nach bhfuil údarú iascaireachta acu dul trí Limistéar Srianta ach amháin sa chás nach mbeidh aon chineál gníomhaíochtaí ar siúl acu, in ainneoin an cúrsa a ghlacann siad a bheith ina chúrsa díreach agus an luas atá leo a bheith leanúnach.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 14a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Le linn na tréimhse ó Aibreán go Meitheamh gach bliain, bunóidh gach Ballstát lena mbaineann tréimhse choiscthe de dhá mhí ar a laghad sa Mhuir Dhubh.

1.  Bunóidh gach Ballstát lena mbaineann tréimhse choiscthe de dhá mhí ar a laghad le linn shéasúr sceite an turbaird ó Aibreán go Meitheamh gach bliain.

Réasúnú

I gcomhréir le Moladh CGIM 41/2017/4 mír 19.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 16m – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh gach Ballstát córas teorainneacha don ghabháil laethúil agus/nó bhliantúil a bhunú i ndáil le coiréalach dearg sa Mheánmhuir.

Déanfaidh gach Ballstát córas teorainneacha don ghabháil laethúil agus/nó bhliantúil a bhunú i ndáil le coiréalach dearg sa Mheánmhuir.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 22i – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Bunóidh na Ballstáit clár de na soithí iascaireachta atá údaraithe cainníochtaí deargán arna ngabháil i Muir Alboran a iompar ar bord nó a chur i dtír ar mó ná 20% den ghabháil de réir beomheáchain iad tar éis iad a shórtáil de réir taoide.

1.  Bunóidh na Ballstáit clár de na soithí iascaireachta atá údaraithe cainníochtaí deargán arna ngabháil i Muir Alboran a iompar ar bord nó a chur i dtír ar mó ná 20 % den ghabháil de réir beomheáchain iad tar éis iad a shórtáil de réir taoide. Déanfar an clár sin a chothabháil agus a nuashonrú.

Réasúnú

I gcomhréir le Moladh CGIM 41/2017/2 (mír 12).

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 22k a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 22ka

 

Cosc sealadach i Murascaill Gabès

 

Ón 1 Iúil go dtí an 31 Meán Fómhair gach bliain, beidh toirmeasc ar iascaireacht le heangacha tráil ghrinnill idir an cósta agus iseabait 200 méadar ar domhain GSA 14 (Murascaill Gabès) amhail dá dtagraítear in Iarscríbhinn I.

Réasúnú

Tá sé seo i gcomhréir le Moladh CGIM/40/2016/4 mír 12. Pléann CBI le gníomhaíochtaí iascaireachta ag soithí iascaireachta an Aontais lasmuigh d’uiscí an Aontais freisin (Rialachán CBI, Airteagal 1(2)(c)). Dá réir sin, tá feidhm ag Rialachán CGIM maidir le ag gach gníomhaíocht iascaireachta tráchtála arna seoladh ag soithí iascaireachta AE agus ag náisiúnaigh na mBallstát i limistéar Chomhaontú CGIM ina iomláine (Airteagal 2(1)). Dá bhrí sin, má tá soithí iascaireachta de chuid an Aontais sna huiscí sin, ní mór do AE an moladh a bhaineann le hábhar a chur chun feidhme don chuid sin freisin.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 22k b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 22kb

 

Calafoirt ainmnithe

 

1.  Ainmneoidh gach Ballstát calafoirt cur i dtír, ina bhféadfar colmóirí agus rós-séaclaí domhainmhara a ghabhtar i gCaolas na Sicile a chur i dtír, i gcomhréir le hAirteagal 43(5) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009. Tarchuirfidh na Ballstáit liosta de na calafoirt ainmnithe cur i dtír chuig Rúnaíocht CGIM agus chuig an gCoimisiún tráth nach déanaí ná an 30 Samhain 2018. Aon athrú a dhéanfar ar an liosta sin ina dhiaidh sin, cuirfear fógra ina leith go pras chuig Rúnaíocht CGIM agus chuig an gCoimisiún.

 

2.  Beidh toirmeasc ar aon chainníocht colmóra agus rós-séacla domhainmhara a ghabhtar i gCaolas na Sicile a chur i dtír nó a thrasloingsiú ó shoithí iascaireachta in aon áit seachas na calafoirt cur i dtír arna n-ainmniú ag na Ballstáit.

Réasúnú

I gcomhréir le Cuid V de Mholadh CGIM/40/2016/4.

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 22n – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  oibriú gan córas VMS.

(c)  oibriú gan córas VMS nó aon chóras geologánaithe eile a cheadaíonn do na húdaráis um rialúchán gníomhaíochtaí a rianú, i gcás soithí is mó ná 12 méadar ar a bhfad iomlán.

Réasúnú

In Airteagal 22i “Údaruithe iascaireachta agus gníomhaíochtaí iascaireachta”, pointe (4), deirtear i gcás gach soitheach is mó ná 12 méadar ar fhad go ndéanfar “córas um fhaireachán soithí (VMS) nó aon chóras geologánaithe a cheadaíonn do na húdaráis um rialúchán rialú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí soithigh a shuiteáil” chun go bhféadfar údarú iascaireachta a dheonú dóibh. An sárú comhfhreagrach as gan an trealamh sin a bheith ann, mar a shonraítear in Airteagal 22n, ní luann sé an fhéidearthacht trealamh eile seachas VMS a bheith ann agus gan an trealamh sin a úsáid.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 22o – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Faoin 30 Samhain gach bliain, cuirfidh gach Ballstát ar leith chuig an gCoimisiún, tríd an ngnáthmheán próiseála sonraí, liosta nuashonraithe de na soithí a úsáideann eangacha geolbhaigh grinneallsocraithe chun iascach a dhéanamh ar thurbaird sa Mhuir Dhubh (folimistéar geografach 29 CIGM mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I).

1.  Faoin 30 Nollaig gach bliain, déanfaidh gach Ballstát, tríd an ngnáthmheán próiseála sonraí, liosta nuashonraithe de na soithí a úsáideann eangacha geolbhaigh grinneallsocraithe atá údaraithe chun iascach a dhéanamh ar thurbaird sa Mhuir Dhubh (folimistéar geografach 29 CIGM mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I) a chur chuig an gCoimisiún más rud é go ndearnadh aon athruithe ar an liosta sin.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011

Airteagal 22p – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfar na pleananna náisiúnta agus a gcuid eilimintí go léir a chur in iúl do na comhlachais iascaireachta agus beidh siad inrochtana go poiblí do na hiascairí uile.

(1)

IO C 283, 10.8.2018, lch. 95.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cuireadh an Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir (CGIM) ar bun le comhaontú idirnáisiúnta in 1949 trí bhíthin comhaontú idirnáisiúnta faoi Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO), a tháinig i bhfeidhm in 1952. Tá gach tír atá ar bhruach na Meánmhara agus na Mara Duibhe mar aon leis an Aontas Eorpach rannpháirteach i mbainistiú iascach sa limistéar sin, i gcomhar le roinnt tríú tíortha, i gcreat CGIM. Is iad seo a leanas páirtithe conarthacha CGIM: an tAontas Eorpach, an Albáin, an Ailgéir, an Bhulgáir, an Chipir, an Chróit, an Éigipt, an Fhrainc, an tSeapáin, an Ghréig, Iosrael, an Iodáil, an Liobáin, an Libia, Málta, Maracó, Monacó, an Rómáin, an tSiria, an tSlóivéin, an Spáinn, an Túinéis agus an Tuirc.

Ar bhonn comhairle eolaíoch, déanann CGIM, moltaí agus rúin a ghlacadh ar mhaithe le cur le forbairt, caomhnú, bainistiú réasúnach agus scothúsáid stoc na mbeo-acmhainní uisceacha sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh a chur chun cinn ar leibhéil a meastar a bheith inbhuanaithe agus ar riosca íseal.

Tá an t-údarás ag an eagraíocht cinntí éigeantacha (“moltaí”) a ghlacadh ina réimse inniúlachta. Mar pháirtí conarthach in CGIM, tá de cheangal ar AE na moltaí sin a ghlacadh agus a thrasuí dá réir i ndlí an Chomhphobail, i gcás nach gcumhdaítear an t-inneachar cheana le reachtaíocht an Chomhphobail.

Molann an Coimisiún Eorpach go ndéanfaí Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 a leasú chun roinnt beart arna nglacadh ag CGIM ag a sheisiúin bhliantúla in 2015, 2016 agus 2017 a thrasuí i ndlí an Aontais.

Baineann na bearta sin leis an gcolmóir Eorpach agus leis an rós-séacla domhainmhara i gCaolas na Sicile, an turbard sa Mhuir Dhubh, an deargán i Muir Alboran agus an coiréalach dearg sa Mheánmhuir. Ina theannta sin, bunaítear leis an togra limistéar iascaireachta srianta i Muir Aidriad (limistéar Jabuka/PomoPit).

Tá an togra comhsheasmhach leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI). Cumhdaíonn sé bearta caomhnaithe, bearta bainistíochta, faireachán, bearta rialaithe agus faireachais agus bearta chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chomhrac.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Iascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)

Tagairtí

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Dáta tíolactha chun PE

22.3.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

PECH

16.4.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Dáta an ghlactha

21.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

24

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Dáta don chur síos

23.11.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 6 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil