Postupak : 2018/0069(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0381/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0381/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0234

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 680kWORD 80k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestiteljica: Linnéa Engström

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0143),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0123/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0381/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Jedan je od ciljeva zajedničke ribarstvene politike (ZRP), kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a, osigurati iskorištavanje živih morskih bioloških resursa koje omogućuje ostvarivanje dugoročno održivih gospodarskih, okolišnih i socijalnih uvjeta.

 

______________

 

1a Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 2. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Ova se Uredba odnosi na sve aktivnosti gospodarskog ribolova i akvakulture koje obavljaju ribarska plovila EU-a i državljani država članica u području Sporazuma o GFCM-u.

Ova se Uredba odnosi na sve aktivnosti gospodarskog ribolova i akvakulture, kao i na sve aktivnosti rekreacijskog ribolova, gdje je to izrijekom određeno u ovoj Uredbi, koje obavljaju ribarska plovila EU-a i državljani država članica u području Sporazuma o GFCM-u.

Obrazloženje

Člankom 2. stavkom 1. Uredbe o GFCM-u ograničava se njezino područje primjene na komercijalno ribarenje. Međutim, u trenutačnom prijedlogu postoji nekoliko odredbi koje se odnose na rekreacijski ribolov (članci 10.c, 16.n i 22.h te Prilog VI., točka 6.). Stoga bi u skladu s tim bilo prikladno izmijeniti područje primjene u članku 2. stavku 1.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – točka b

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 3. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „tampon-zona” znači zona uspostavljena oko ograničenog područja za ribolov radi izbjegavanja slučajnog pristupa tom području;

(e)  „tampon-zona” znači zona koja se nalazi oko ograničenog područja za ribolov radi izbjegavanja slučajnog pristupa tom području, čime se povećava zaštita ograničenog područja;

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 3. – stavak 1. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „plovilo za rekreacijski ribolov” znači brod bilo koje vrste, dužine trupa od 2,5 metara ili više, neovisno o pogonu, namijenjen sportu i razonodi i koji se ne koristi za trgovinu;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 10.a – stavak 1. – točka 3. – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

Obrazloženje

U skladu s Preporukom GFCM/40/2016/4 (Prilog 2.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 10.a – stavak 1. – točka 3. – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E

Obrazloženje

U skladu s Preporukom GFCM/40/2016/4 (Prilog 2.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 10.b – stavak 3. – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Obrazloženje

U skladu s Preporukom GFCM/40/2016/4 (Prilog 2.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 10.b – stavak 3. – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

Obrazloženje

U skladu s Preporukom GFCM/40/2016/4 (Prilog 2.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 10.d – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3. članka 10.c, aktivnosti gospodarskog ribolova koje se obavljaju s mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama dopuštaju se, na području iz tih stavaka, samo ako plovilo posjeduje posebno ovlaštenje i ako može dokazati da je u prošlosti obavljalo ribolovne aktivnosti na predmetnim područjima.

1.  Ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3. članka 10.c, aktivnosti gospodarskog ribolova koje se obavljaju s mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama dopuštaju se, na području iz tih stavaka, samo ako plovilo posjeduje posebno nacionalno ovlaštenje i ako može dokazati da je u prošlosti obavljalo ribolovne aktivnosti na predmetnim područjima.

Obrazloženje

Radi pojašnjenja podrijetla posebnog ovlaštenja, koje je dodatno pojašnjeno u točki 3.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 10.d – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U području koje se navodi u članku 10.c stavka 2., ovlaštena ribarska plovila nemaju pravo na ribarenje više od dva ribolovna dana tjedno. Ovlaštena ribarska plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) sa širilicama nemaju pravo na ribarenje više od jednog ribolovnog dana tjedno.

Obrazloženje

U skladu s Preporukom GFCM/41/2017/3 (stavci 8. i 9.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 10.d – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Ribarska plovila opremljena mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama, a koja nemaju odobrenje, smiju prelaziti preko ograničenog područja za ribolov samo ako slijede izravan pravac plovidbe pri stalnoj brzini od najmanje sedam čvorova i ako na plovilu imaju aktivan sustav VMS i/ili AIS.

7.  Ribarska plovila opremljena mrežama stajaćicama, pridnenim povlačnim mrežama (koćama), stajaćim parangalima i klopkama, a koja nemaju odobrenje, smiju prelaziti preko ograničenog područja za ribolov samo ako slijede izravan pravac plovidbe pri stalnoj brzini od najmanje sedam čvorova i ako na plovilu imaju aktivan sustav VMS i/ili AIS i ako ne obavljaju nijednu vrstu ribolovnih aktivnosti.

Obrazloženje

Kako bi se pojasnilo da se ribarskim plovilima bez odobrenja dopušta samo prijelaz ograničenog područja ako ne obavljaju nijednu vrstu ribolovnih aktivnosti, unatoč tome što slijede izravan pravac plovidbe jednakom brzinom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 14.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U razdoblju od travnja do lipnja svake godine svaka predmetna država članica utvrđuje razdoblje zabrane ribolova u Crnom moru u trajanju od najmanje dva mjeseca.

1.  Od travnja do lipnja svake godine svaka predmetna država članica utvrđuje razdoblje zabrane ribolova u trajanju od najmanje dva mjeseca tijekom sezone mriješćenja oblića.

Obrazloženje

U skladu s Preporukom GFCM/41/2017/4 (stavak 19.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 16.m – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica može u Sredozemnom moru uspostaviti sustav pojedinačnih dnevnih i/ili godišnjih ograničenja ulova za crveni koralj.

Svaka država članica uspostavlja u Sredozemnom moru sustav pojedinačnih dnevnih i/ili godišnjih ograničenja ulova za crveni koralj.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 22.i – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice uspostavljaju registar ribarskih plovila ovlaštenih za držanje na plovilu ili istovar količina rumenca okana ulovljenih u Alboranskom moru koje čine više od 20 % ulova žive vage nakon razvrstavanja po plimi.

1.  Države članice uspostavljaju registar ribarskih plovila ovlaštenih za držanje na plovilu ili istovar količina rumenca okana ulovljenih u Alboranskom moru koje čine više od 20 % ulova žive vage nakon razvrstavanja po plimi. Taj registar se održava i ažurira.

Obrazloženje

U skladu s Preporukom GFCM/41/2017/2 (stavak 12.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 22.ka (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.ka

 

Privremena zabrana u zaljevu Gabès

 

Od 1. srpnja do 31. rujna svake godine zabranjuje se ribarenje s pridnenim povlačnim mrežama između obale i izobata od 200 metara geografskog područja 14 (zaljev Gabès) kako se navodi u Prilogu I.

Obrazloženje

To je u skladu s Preporukom GFCM/40/2016/4 stavkom 12. Zajednička ribarstvena politika odnosi se i na ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila izvan voda Unije (Uredba o zajedničkoj ribarskoj politici, članak 1. stavak 2. točka (c)). U skladu s tim, Uredba o GFCM-u odnosi se na sve aktivnosti gospodarskog ribolova i akvakulture koje obavljaju ribarska plovila EU-a i državljani država članica u području Sporazuma o GFCM-u (članak 2. stavak 1.). Ako ribarska plovila obavljaju ribolov u tim vodama, EU mora provesti pripadajuću preporuku i za to područje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 22.kb (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.kb

 

Određene luke

 

1.  Svaka država članica određuje iskrcajne luke na kojima se možda odvija istovar i pretovar oslića i kozica ulovljenih u Sicilijskom prolazu, u skladu s člankom 43. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Države članice najkasnije 30. studenoga 2018. Tajništvu GFCM-a i Komisiji dostavljaju popis određenih iskrcajnih luka. Sve naknadne izmjene tog popisa bez odgode se dostavljaju Tajništvu GFCM-a i Komisiji.

 

2.  Zabranjuje se iskrcaj ili prekrcaj bilo kojih količina oslića ili kozica koje su u Sicilijskom prolazu ulovila ribarska plovila na mjestima koja nisu iskrcajne luke koje su odredile države članice.

Obrazloženje

U skladu s dijelom V. Preporuke GFCM/40/2016/4.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 22.n – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  djelovanje bez sustava VMS.

(c)  djelovanje bez sustava VMS ili bilo kojeg drugog sustava geolokalizacije kojim se kontrolnim tijelima omogućuje praćenje aktivnosti, u slučaju brodova ukupne dužine veće od 12 metara.

Obrazloženje

U članku 22.i „Odobrenja za ribolov i ribolovne aktivnosti” se u točki 4. navodi da sva plovila duljine iznad 12 metara „moraju biti opremljena sustavom za praćenje plovila (VMS) ili bilo kojim drugim sustavom za praćenje njihovih aktivnosti” kako bi im se izdalo odobrenje za ribolov. Kršenje prava za djelovanje bez takve opreme iz članka 22.n ne obuhvaća mogućnost da je na plovilu neki drugi sustav osim VMS-a

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 22.o – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica do 30. studenoga svake godine šalje Komisiji, putem uobičajenog sustava podrške za obradu podataka, ažurirani popis plovila koja upotrebljavaju pridnene jednostruke mreže stajaćice ovlaštenih za ribolov oblića u Crnom moru (geografsko potpodručje 29 GFCM-a kako je definirano u Prilogu I.).

1.  Svaka država članica do 30. prosinca svake godine šalje Komisiji, preko uobičajenog sustava podrške za obradu podataka, ažurirani popis plovila koja upotrebljavaju pridnene jednostruke mreže stajaćice ovlaštenih za ribolov oblića u Crnom moru (geografsko potpodručje 29 GFCM-a kako je definirano u Prilogu I.) ako je taj popis izmijenjen.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EU) br. 1343/2011

Članak 22.p – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Nacionalni planovi i svi njihovi elementi dostavljaju se udruženjima ribara i javno su dostupni svim ribarima.

(1)

  SL C 283, 20.9.2018., str. 95.


OBRAZLOŽENJE

Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) osnovana je 1949. na temelju međunarodnog sporazuma putem međunarodnog sporazuma pod okriljem Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), koji je stupio na snagu 1952. godine. Sve države članice na Sredozemnom i Crnom moru, zajedno s Europskom unijom, u okviru GFCM-a sudjeluju u upravljanju ribarstvom na tim područjima, u suradnji s nekoliko trećih zemalja. Ugovorne stranke Sporazuma o GFCM-u su: Europska unija, Albanija, Alžir, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Egipat, Francuska, Japan, Grčka, Izrael, Italija, Libanon, Libija, Malta, Maroko, Monako, Rumunjska, Sirija, Slovenija, Španjolska, Tunis i Turska.

GFCM na temelju znanstvenih savjeta donosi preporuke i rezolucije čiji je cilj promicati razvoj, očuvanje, racionalno upravljanje i najbolje korištenje stokova živih vodnih resursa u Sredozemlju i Crnom moru na razinama koje se smatraju održivima i niskorizičnima.

GFCM je ovlašten donositi obvezne odluke („preporuke”) u svojem području nadležnosti. Kao ugovorna stranka Sporazuma o GFCM-u, EU je obvezan usvojiti i prenijeti te preporuke u zakonodavstvo Unije, ako sadržaj preporuke već nije njime obuhvaćen.

Europska komisija predlaže da se izmijeni Uredba (EU) br. 1343/2011 kako bi se niz mjera koje je GFCM usvojio na svojim godišnjim sjednicama 2015., 2016. i 2017. prenio u zakonodavstvo Unije.

Te mjere odnose se na oslić i kozice u Sicilijanskom prolazu, oblić u Crnom moru, rumenca okana u Alboranskom moru i crveni koralj u Sredozemnom moru. Prijedlogom se uspostavlja i ograničeno područje za ribolov u Jadranskom moru (područje Jabučke kotline).

Prijedlog je u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom (ZRP). Njime se obuhvaćaju mjere za očuvanje, mjere za upravljanje, mjere za praćenje, kontrolu i nadzor te mjere za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

Referentni dokumenti

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum podnošenja

23.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna napomena