Procedūra : 2018/0069(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0381/2018

Pateikti tekstai :

A8-0381/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0234

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 758kWORD 81k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėja: Linnéa Engström

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0143),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0123/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  Atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0381/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  vienas iš bendros žuvininkystės politikos (toliau – BŽP) tikslų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/20131a, yra užtikrinti, kad jūrų gyvieji biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, kad būtų sudaromos ilgalaikės tvarios ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės sąlygos;

 

______________

 

1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Šis reglamentas taikomas visai komercinei žvejybos ir akvakultūros veiklai, kurią BVJŽK susitarimo rajone vykdo ES žvejybos laivai ir valstybių narių piliečiai.

Šis reglamentas taikomas visai verslinei žvejybos ir akvakultūros veiklai, taip pat mėgėjų žvejybos veiklai, kai tai konkrečiai nustatyta šiame reglamente, kurią BVJŽK susitarimo rajone vykdo ES žvejybos laivai ir valstybių narių piliečiai.

Pagrindimas

BVJŽK reglamento 2 straipsnio 1 dalimi apribojama jo taikymo sritis – jis taikomas tik verslinei žvejybai. Vis dėlto šiame pasiūlyme yra keletas nuostatų dėl mėgėjų žvejybos (10c, 16n ir 22h straipsniai, taip pat VI priedo 6 punktas). Todėl tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti 2 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

3 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  buferinė zona – ribojamos žvejybos rajoną supanti zona, nustatyta siekiant išvengti atsitiktinio patekimo į tą rajoną;

e)  buferinė zona – ribojamos žvejybos rajoną supanti zona, nustatyta siekiant išvengti atsitiktinio patekimo į tą rajoną ir užtikrinti supamo rajono apsaugą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

3 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  mėgėjų žvejybos laivas – bet kokio tipo ir bet kokiu būdu varomas sportui ar laisvalaikiui skirtas laivas, kurio korpusas yra 2,5 m ilgio arba ilgesnis ir kuris nevykdo verslinės veiklos;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

10a straipsnio 1 pastraipos 3 punkto 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  36° 59,344′ šiaurės platumos, 15° 26,062′ rytų ilgumos,

–  35° 59,344′ šiaurės platumos, 15° 26,062′ rytų ilgumos,

Pagrindimas

Atitinka BVJŽK rekomendaciją 40/2016/4 (2 priedas).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

10a straipsnio 1 pastraipos 3 punkto 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  36° 59,344′ šiaurės platumos, 15° 13,338′ rytų ilgumos.“

–  35° 59,344′ šiaurės platumos, 15° 13,338′ rytų ilgumos.“

Pagrindimas

Atitinka BVJŽK rekomendaciją 40/2016/4 (2 priedas).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

10b straipsnio 3 dalies 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  36° 58,342′ šiaurės platumos, 15° 27,294′ rytų ilgumos,

–  35° 58,342′ šiaurės platumos, 15° 27,294′ rytų ilgumos,

Pagrindimas

Atitinka BVJŽK rekomendaciją 40/2016/4 (2 priedas).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

10b straipsnio 3 dalies 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  36° 58,342′ šiaurės platumos, 15° 12,106′ rytų ilgumos.

–  35° 58,342′ šiaurės platumos, 15° 12,106′ rytų ilgumos.

Pagrindimas

Atitinka BVJŽK rekomendaciją 40/2016/4 (2 priedas).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

10d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nepažeidžiant 10c straipsnio 2 ir 3 dalių, tose dalyse nurodytuose rajonuose komercinę žvejybos dugniniais statomaisiais tinklais, dugniniais tralais, statomosiomis ūdomis ir gaudyklėmis veiklą leidžiama vykdyti tik laivams, turintiems specialų leidimą ir galintiems įrodyti, kad jie atitinkamuose rajonuose žvejojo ir anksčiau.

1.  Nepažeidžiant 10c straipsnio 2 ir 3 dalių, tose dalyse nurodytuose rajonuose verslinės žvejybos dugniniais statomaisiais tinklais, dugniniais tralais, statomosiomis ūdomis ir gaudyklėmis veiklą leidžiama vykdyti tik laivams, turintiems specialų nacionalinį leidimą ir galintiems įrodyti, kad jie atitinkamuose rajonuose žvejojo ir anksčiau.

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – paaiškinti, kas suteikia konkretų leidimą, toliau aptariamą 3 punkte.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

10d straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Leidimą žvejoti 10c straipsnio 2 dalyje nurodytame rajone turintiems žvejybos laivams leidžiama žvejoti ne daugiau kaip dvi žvejybos dienas per savaitę. Leidimus turintiems žvejybos laivams, naudojantiems porinius tralus su kėtoklėmis, leidžiama žvejoti ne daugiau kaip vieną žvejybos dieną per savaitę.

Pagrindimas

Atitinka BVJŽK rekomendaciją 41/2017/3 (8, 9 dalys).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

10d straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Leidimo neturintiems žvejybos laivams, kuriuose laikomi dugniniai statomieji tinklai, dugniniai tralai, statomosios ūdos ir gaudyklės, per ribojamos žvejybos rajoną leidžiama perplaukti tik tiesia kryptimi ir pastoviu – ne mažesniu nei 7 mazgų – greičiu, o laive turi veikti LSS ir (arba) AIS.

7.  Leidimo neturintiems žvejybos laivams, kuriuose laikomi dugniniai statomieji tinklai, dugniniai tralai, statomosios ūdos ir gaudyklės, per ribojamos žvejybos rajoną leidžiama perplaukti tik tiesia kryptimi ir pastoviu – ne mažesniu nei 7 mazgų – greičiu, laive turi veikti LSS ir (arba) AIS ir negalima vykdyti jokio tipo žvejybos.

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – paaiškinti, kad leidimo neturintiems žvejybos laivams leidžiama perplaukti ribojamos žvejybos rajoną tik su sąlyga, kad jie nevykdys jokio tipo žvejybos, neskaitant to, kad plaukiama tiesia kryptimi ir pastoviu greičiu.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienų metų balandžio–birželio mėn. kiekviena atitinkama valstybė narė nustato bent dviejų mėnesių trukmės draudimo žvejoti Juodojoje jūroje laikotarpį.

1.  Paprastųjų otų neršto sezonu – kiekvienų metų balandžio–birželio mėn. kiekviena atitinkama valstybė narė nustato bent dviejų mėnesių trukmės draudimo žvejoti laikotarpį.

Pagrindimas

Atitinka BVJŽK rekomendaciją 41/2017/4 (19 dalis).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

16m straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti individualaus per dieną ir (arba) per metus Viduržemio jūroje surenkamo raudonųjų koralų kiekio apribojimo sistemą.

Kiekviena valstybė narė nustato individualaus per dieną ir (arba) per metus Viduržemio jūroje surenkamo raudonųjų koralų kiekio apribojimo sistemą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

22i straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės sudaro žvejybos laivų, kuriuose leidžiama laikyti arba kuriems leidžiama iškrauti tokį Alboros jūroje per vieną potvynio ir atoslūgio ciklą sužvejotų raudonpelekių pagelų kiekį, kuris po rūšiavimo sudaro daugiau kaip 20 % laimikio gyvojo svorio, registrą.

1.  Valstybės narės sudaro žvejybos laivų, kuriuose leidžiama laikyti arba kuriems leidžiama iškrauti tokį Alboros jūroje per vieną potvynio ir atoslūgio ciklą sužvejotų raudonpelekių pagelų kiekį, kuris po rūšiavimo sudaro daugiau kaip 20 % laimikio gyvojo svorio, registrą. Šis registras tvarkomas ir atnaujinamas.

Pagrindimas

Atitinka BVJŽK rekomendaciją 41/2017/2 (12 dalis).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

22k a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22ka straipsnis

 

Laikinas draudimas žvejoti Gabės įlankoje

 

Kiekvienais metais nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 31 d. draudžiama žvejoti dugniniais tralais tarp kranto ir GSA 14 (Gabės įlanka) 200 m. gylio izobatų, kaip nurodyta I priede.

Pagrindimas

Tai atitinka Rekomendacijos GFCM/40/2016/4 12 dalį. BŽP taip pat apima Sąjungos žvejybos laivų žvejybos veiklą ne Sąjungos vandenyse (BŽP reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punktas). Atitinkamai, BVJŽK reglamentas taikomas visai verslinės žvejybos veiklai, kurią visame BVJŽK susitarimo rajone vykdo ES žvejybos laivai ir valstybių narių piliečiai (2 str. 1 dalis). Taigi, jei tuose vandenyse žvejoja Sąjungos žvejybos laivai, ES faktiškai turi taikyti atitinkamą rekomendaciją ir šiai daliai.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

22k b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22kb straipsnis

 

Paskirtieji uostai

 

1.  Kiekviena valstybė narė, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 43 straipsnio 5 dalimi, paskiria iškrovimo vietas, kuriose gali būti iškraunamos Sicilijos sąsiauryje sužvejotos europinės jūrų lydekos ir giliavandenės rožinės krevetės. Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 30 d. BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai perduoda paskirtųjų iškrovimo uostų sąrašą. Apie visus vėlesnius to sąrašo pakeitimus nedelsiant pranešama BVJŽK sekretoriatui ir Komisijai.

 

2.  Draudžiama iš žvejybos laivų iškrauti arba perkrauti bet kokį Sicilijos sąsiauryje sužvejotų europinių jūrinių lydekų ir giliavandenių rožinių krevečių kiekį kitose vietose nei valstybių narių paskirtieji iškrovimo uostai.

Pagrindimas

Atitinka Rekomendacijos GFCM/40/2016/4 V dalį.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

22n straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  veikla, kurią vykdant nenaudojama LSS.

c)  laivų, kurių bendrasis ilgis yra daugiau kaip 12 m, atveju, veikla, kurią vykdant nenaudojama LSS ar kita geografinės vietos nustatymo sistema, kuri sudarytų sąlygas kontrolės institucijoms sekti veiklą.

Pagrindimas

22i straipsnio („Žvejybos leidimai ir žvejybos veikla“) 4 punkte nustatyta, kad, norint gauti žvejybos leidimą, visuose daugiau kaip 12 metrų ilgio laivuose turi būti įrengta LSS ar kita laivo veiklos kontrolės sistema. 22n straipsnio nuostatose dėl atitinkamo pažeidimo, susijusio su tokios įrangos nebuvimu, nenumatyta, kad galima turėti kokią nors kitą, ne LSS, įrangą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

22o straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 30 d. kiekviena valstybė narė, naudodamasi įprasta duomenų tvarkymo sistema, atsiunčia Komisijai atnaujintą laivų, turinčių leidimą Juodojoje jūroje (I priede nurodytame BVJŽK 29 geografiniame parajonyje) inkariniais žiauniniais tinklais žvejoti paprastuosius otus, sąrašą.

1.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 30 d. kiekviena valstybė narė, naudodamasi įprasta duomenų tvarkymo sistema, atsiunčia Komisijai atnaujintą laivų, turinčių leidimą Juodojoje jūroje (I priede nurodytame BVJŽK 29 geografiniame parajonyje) dugniniais statomaisiais žiauniniais tinklais žvejoti paprastuosius otus, sąrašą, jeigu padaryti kokie nors to sąrašo pakeitimai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011

22p straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nacionaliniai planai ir visos jų dalys perduodami žvejybos asociacijoms ir viešai skelbiami visiems žvejams.

(1)

OL C 283, 2018 8 10, p. 95.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija (BVJŽK) buvo įsteigta tarptautiniu susitarimu 1949 m., sudarius tarptautinį susitarimą pagal Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) įstatus, jis įsigaliojo 1952 m. Visos Viduržemio jūrą ir Juodąją jūrą supančios valstybės narės kartu su Europos Sąjunga dalyvauja valdant žuvininkystę šiame rajone, bendradarbiaudamos su keliomis trečiosiomis valstybėmis pagal BVJŽK susitarimą. BVJŽK susitariančiosios šalys yra: Europos Sąjunga, Albanija, Alžyras, Bulgarija, Kipras, Kroatija, Egiptas, Prancūzija, Japonija, Graikija, Izraelis, Italija, Libanas, Libija, Malta, Marokas, Monakas, Rumunija, Sirija, Slovėnija, Ispanija, Tunisas ir Turkija.

Remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis VJBŽK priima rekomendacijas ir rezoliucijas, skirtas Viduržemio ir Juodosios jūrų gyvųjų vandens išteklių plėtrai, išsaugojimui, racionaliam valdymui ir geriausiam naudojimui, jei ta veikla būtų tausi ir nekeltų pavojaus, skatinti.

Organizacija yra įgaliota savo kompetencijos srityje priimti privalomuosius sprendimus (rekomendacijas). ES yra BVJŽK susitarimo susitariančioji šalis, todėl privalo priimti šias rekomendacijas ir jas atitinkamai perkelti į Bendrijos teisę, jei jų turinys dar neįtrauktas į Bendrijos teisės aktus.

Europos Komisija siūlo iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1343/2011, kad į Sąjungos teisę būtų perkelta keletas priemonių, priimtų per BVJŽK 2015, 2016 ir 2017 m. metinius susitikimus.

Šios priemonės skirtos europinėms jūrinėms lydekoms ir giliavandenėms rožinėms krevetėms Sicilijos sąsiauryje, paprastiesiems otams Juodojoje jūroje, raudonpelekiams pagelams Alboros jūroje ir raudoniesiems koralams Viduržemio jūroje. Be to, pasiūlymu nustatomas ribojamos žvejybos rajonas Adrijos jūroje (Jabukos / Pomo įdubos rajonas).

Pasiūlymas dera su bendra žuvininkystės politika (BŽP). Jis apima išsaugojimo, valdymo, stebėsenos, kontrolės ir priežiūros priemones, taip pat kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemones.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone

Nuorodos

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Pateikimo data

23.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinis pranešimas