Procedūra : 2018/0069(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0381/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0381/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.14

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0234

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 752kWORD 81k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Linnéa Engström

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0143),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0123/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 23. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0381/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Viens no kopējās zivsaimniecības politikas (“KZP”) mērķiem, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1380/20131a, ir garantēt dzīvo jūras bioloģisko resursu izmantošanu tādā veidā, kas nodrošina ilgtspējīgus ekonomiskos, vidiskos un sociālos apstākļus.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1343/2011

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  regulas 2. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Šī regula attiecas uz visām rūpnieciskās zvejas un akvakultūras darbībām, ko veic ES zvejas kuģi un dalībvalstu valstspiederīgie GFCM nolīguma apgabalā..

“Šo regulu piemēro visām komerciālās zvejas un akvakultūras darbībām, kā arī šajā regulā īpaši paredzētos gadījumos — atpūtas zvejas darbībām, ko veic ES zvejas kuģi un dalībvalstu valstspiederīgie GFCM nolīguma apgabalā.

Pamatojums

GFCM regulas 2. panta 1. punktā ir paredzēts, ka tās darbības joma attiecas vienīgi uz komerciālo zveju. Tomēr pašreizējā priekšlikumā ir vairāki noteikumi par atpūtas zveju (10.c, 16.n un 22.h pants, kā arī VI pielikuma 6. punkts). Tādēļ būtu vēlams attiecīgi grozīt 2. panta 1. punktā noteikto darbības jomu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

3. pants – 1. daļa – e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “buferzona” ir zona, kas ap zvejas lieguma apgabalu izveidota, lai nepieļautu nejaušu piekļuvi šim apgabalam;

(e)  “buferzona” ir zona ap zvejas lieguma apgabalu, kas paredzēta, lai nepieļautu nejaušu piekļuvi šim apgabalam, tādējādi pastiprinot ieskautās zonas aizsardzību;

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

3. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  “atpūtas zvejas kuģis” ir jebkura veida kuģis ar korpusa garumu 2,5 metri vai vairāk, kas paredzēts sportam vai atpūtai un nav iesaistīts tirdzniecībā, neatkarīgi no tā piedziņas veida;

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

10.a pants – 1. daļa – 3. punkts – 3. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E,

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E,

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikumu 40/2016/4 (2. pielikums).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

10.a pants – 1. daļa – 3. punkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikumu 40/2016/4 (2. pielikums).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

10.b pants – 3. punkts – 3. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikumu 40/2016/4 (2. pielikums).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

10.b pants – 3. punkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 12 106′ E

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikumu 40/2016/4 (2. pielikums).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

10.d pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 10.c panta 2. un 3. punktu, komerciālas zvejas darbības, ko veic ar grunts tīkliem, grunts traļiem, nostiprinātām āķu jedām un zivju krātiņveida lamatām, minētajos punktos norādītajā apgabalā ir atļautas tikai tad, ja kuģim ir īpaša atļauja un ja tas var pierādīt, ka tas vēsturiski ir veicis zvejas darbības attiecīgajos apgabalos.

1.  Neskarot 10.c panta 2. un 3. punktu, komerciālas zvejas darbības, ko veic ar grunts tīkliem, grunts traļiem, nostiprinātām āķu jedām un zivju krātiņveida lamatām, minētajos punktos norādītajā apgabalā ir atļautas tikai tad, ja kuģim ir īpaša valsts atļauja un ja tas var pierādīt, ka tas vēsturiski ir veicis zvejas darbības attiecīgajos apgabalos.

Pamatojums

Lai precizētu 3. punktā tālāk izklāstītās īpašās atļaujas izcelsmi.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

10.d pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atļauju saņēmušiem zvejas kuģiem 10.c panta 2. punktā minētajā apgabalā ir tiesības zvejot ne vairāk kā divas zvejas dienas nedēļā. Atļauju saņēmušiem zvejas kuģiem, kas izmanto dvīņu traļus ar traļu durvīm, ir tiesības zvejot ne vairāk kā vienu zvejas dienu nedēļā.

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikumu 41/2017/3 (8. un 9. punkts).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

10.d pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Zvejas kuģiem, kas aprīkoti ar grunts tīkliem, grunts traļiem, nostiprinātām āķu jedām un zivju krātiņveida lamatām, bet nav saņēmuši atļauju, ir atļauts tranzītā šķērsot zvejas lieguma apgabalu, ja tie ir uzņēmuši taisnu kursu, virzās ar konstantu ātrumu, kas nav mazāks par 7 mezgliem, un uz tiem darbojas VMS un/vai AIS.

7.  Zvejas kuģiem, kas aprīkoti ar grunts tīkliem, grunts traļiem, nostiprinātām āķu jedām un zivju krātiņveida lamatām, bet nav saņēmuši atļauju, ir atļauts tranzītā šķērsot zvejas lieguma apgabalu, ja tie ir uzņēmuši taisnu kursu, virzās ar konstantu ātrumu, kas nav mazāks par 7 mezgliem, uz tiem darbojas VMS un/vai AIS un tie neveic nekādas zvejas darbības.

Pamatojums

Lai precizētu, ka zvejas kuģiem, kas nav saņēmuši atļauju, ir atļauts tranzītā šķērsot zvejas lieguma apgabalu, ja tie ir neveic zvejas darbības, ir uzņēmuši taisnu kursu un virzās ar konstantu ātrumu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

14.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katru gadu laikā no aprīļa līdz jūnijam katra attiecīgā dalībvalsts Melnajā jūrā nosaka aizlieguma periodu, kas ilgst vismaz divus mēnešus.

1.  Katru gadu akmeņplekstes nārsta sezonā no aprīļa līdz jūnijam katra attiecīgā dalībvalsts nosaka aizlieguma periodu, kas ilgst vismaz divus mēnešus.

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikuma 41/2017/4 19. punktu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

16.m pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts drīkst izveidot Vidusjūras sarkano koraļļu diennakts un/vai gada nozvejas individuālo limitu sistēmu.

Katra dalībvalsts izveido Vidusjūras sarkano koraļļu diennakts un/vai gada nozvejas individuālo limitu sistēmu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

22.i pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis izveido reģistru ar zvejas kuģiem, uz kuriem atļauts pārvadāt vai no kuriem atļauts izkraut sarkanspuru pageles daudzumus, kas nozvejoti Alvoranas jūrā un pēc šķirošanas veido vairāk nekā 20 % viena plūdmaiņu cikla laikā gūtās nozvejas dzīvsvara.

1.  Dalībvalstis izveido reģistru ar zvejas kuģiem, uz kuriem atļauts pārvadāt vai no kuriem atļauts izkraut sarkanspuru pageles daudzumus, kas nozvejoti Alvoranas jūrā un pēc šķirošanas veido vairāk nekā 20 % viena plūdmaiņu cikla laikā gūtās nozvejas dzīvsvara. Šo reģistru uztur un atjaunina.

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikumu 41/2017/2 (12. punkts).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

22.ka pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.ka pants

 

Pagaidu slēgums Gābesas līcī

 

Regulas I pielikumā minētajā ĢAA 14 (Gābesas līcis) katru gadu laikā no 1. jūlija līdz 31. septembrim ir aizliegta zveja ar grunts trali zonā starp krastu un 200 metru izobātu.

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikumu 40/2016/4 (12. punkts). KZP attiecas arī uz Savienības zvejas kuģu darbībām ārpus Savienības ūdeņiem (KZP regulas 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts). Attiecīgi GFCM regulu piemēro visām komerciālās zvejas darbībām, ko veic ES zvejas kuģi un dalībvalstu valstspiederīgie visā GFCM nolīguma apgabalā (2. panta 1. punkts). Līdz ar to, ja šajos ūdeņos zvejo Savienības zvejas kuģi, ES ir jāīsteno arī ieteikums, kas skar šo zonu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

22.kb pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.kb pants

 

Apstiprinātās ostas

 

1.  Katra dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 43. panta 5. punktu apstiprina izkraušanas ostas, kurās var izkraut Sicīlijas šaurumā nozvejotus hekus un sārtās dziļūdens garneles. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2018. gada 30. novembrī nosūta GFCM sekretariātam un Komisijai apstiprināto ostu sarakstu. Par visām izmaiņām šajā sarakstā nekavējoties paziņo GFCM sekretariātam un Komisijai.

 

2.  No zvejas kuģiem izkraut vai pārkraut citā kuģī jebkādu daudzumu Sicīlijas šaurumā nozvejotu heku vai sārto dziļūdens garneļu ir aizliegts ikvienā citā vietā, kas nav dalībvalstu apstiprinātās izkraušanas ostas.

Pamatojums

Saskaņā ar GFCM Ieteikuma 40/2016/4 V daļu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

22.n pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  darbošanos bez VMS.

(c)  darbošanos bez VMS vai jebkādas citas ģeolokalizācijas sistēmas, kas dod kontroles iestādēm iespēju izsekot to kuģu darbības, kuru lielākais garums pārsniedz 12 metrus.

Pamatojums

Regulas 22.i panta “Zvejas atļaujas un zvejas darbības” 4. punktā ir norādīts, ka visi kuģi, kuru garums pārsniedz 12 metrus, “ir aprīkoti ar kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS) vai jebkādu citu ģeolokalizācijas sistēmu, kas dod kontroles iestādēm iespēju izsekot to darbības”, lai tie varētu saņemt zvejas atļauju. Regulas 22.n pantā norādītais pārkāpums par šāda aprīkojuma neesamību neparedz iespēju, ka kuģim varētu nebūt cits aprīkojums, nevis VMS.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

22.o pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katru gadu līdz 30. novembrim katra dalībvalsts, izmantojot ierastos datu apstrādes atbalstrīkus, nosūta Komisijai atjauninātu sarakstu ar kuģiem, kuri izmanto grunts žaunu tīklus un kuriem atļauts zvejot akmeņpleksti Melnajā jūrā (GFCM 29. ģeogrāfiskais apakšapgabals, kas definēts I pielikumā).

1.  Katru gadu līdz 30. decembrim katra dalībvalsts, izmantojot ierastos datu apstrādes atbalstrīkus, nosūta Komisijai atjauninātu sarakstu ar kuģiem, kuri izmanto grunts žaunu tīklus un kuriem atļauts zvejot akmeņpleksti Melnajā jūrā (GFCM 29. ģeogrāfiskais apakšapgabals, kas definēts I pielikumā), ja šajā sarakstā ir veiktas izmaiņas.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1343/2011

22.p pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Valsts plānus un visus to elementus paziņo zvejas apvienībām un dara publiski pieejamus visiem zvejniekiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Vidusjūras Vispārējo zivsaimniecības komisiju (GFCM) izveidoja 1949. gadā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā (FAO) noslēgtu starptautisku nolīgumu, kas stājās spēkā 1952. gadā. Šā apgabala zvejniecību pārvaldībā kopā ar Eiropas Savienību piedalās visas dalībvalstis, kas robežojas ar Vidusjūru un Melno jūru, GFCM satvarā sadarbojoties ar vairākām trešām valstīm. GFCM līgumslēdzējpuses ir Eiropas Savienība, Albānija, Alžīrija, Bulgārija, Ēģipte, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Izraēla, Japāna, Libāna, Lībija, Kipra, Malta, Maroka, Monako, Rumānija, Sīrija, Slovēnija, Spānija, Tunisija un Turcija.

Pamatojoties uz zinātnisko ieteikumu, GFCM var pieņemt ieteikumus un rezolūcijas, kuru mērķis ir veicināt ūdeņu dzīvo resursu krājumu attīstību, saglabāšanu, racionālu pārvaldību un pēc iespējas labāku izmantošanu Vidusjūrā un Melnajā jūrā ilgtspējīgā līmenī un ar nelielu risku.

Šai organizācijai savā kompetences jomā ir tiesības pieņemt saistošus lēmumus (“ieteikumus”). Tā kā Savienība ir GFCM nolīguma līgumslēdzēja puse, minētie ieteikumi ES ir attiecīgi jāpieņem un jātransponē Kopienas tiesību aktos, ja vien ieteikumu saturs tajos jau nav ietverts.

Eiropas Komisija ierosina grozīt Regulu (ES) Nr. 1343/2011, lai Savienības tiesību aktos transponētu vairākus pasākumus, kurus GFCM pieņēma 2015., 2016. un 2017. gada sesijā.

Šie pasākumi attiecas uz heku un sārto dziļūdens garneli Sicīlijas šaurumā, akmeņpleksti Melnajā jūrā, sarkanspuru pageli Alvoranas jūrā un sarkanajiem koraļļiem Vidusjūrā. Turklāt ar priekšlikumu izveido zvejai ierobežotu apgabalu jeb zvejas lieguma apgabalu Adrijas jūrā (Jabukas / Pomo ieplakas apgabals).

Priekšlikums ir saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP). Tas aptver saglabāšanas pasākumus, pārvaldības pasākumus, uzraudzības, kontroles un pārraudzības pasākumus un nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanas pasākumus.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

Atsauces

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Iesniegšanas datums

23.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums