Procedura : 2018/0069(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0381/2018

Teksty złożone :

A8-0381/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0234

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 759kWORD 88k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Linnéa Engström

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0143),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0123/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0381/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/20131a jednym z celów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zapewnienie takiej eksploatacji żywych zasobów morza, która zapewni trwałe zrównoważone warunki gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

 

______________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  art. 2 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów komercyjnej działalności połowowej i w zakresie akwakultury prowadzonych przez statki rybackie UE i obywateli państw członkowskich na obszarze objętym Porozumieniem GFCM.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów komercyjnej działalności połowowej i w zakresie akwakultury, a także do połowów rekreacyjnych, jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, prowadzonych przez statki rybackie UE i obywateli państw członkowskich na obszarze objętym porozumieniem GFCM.”;

Uzasadnienie

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM ogranicza zakres tego rozporządzenia do połowów handlowych. Jednak obecny wniosek zawiera kilka przepisów dotyczących połowów rekreacyjnych (art. 10c, 16n i 22h oraz załącznik VI pkt 6). Dlatego też należałoby odpowiednio zmienić zakres określony w art. 2 ust. 1.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  »strefa buforowa« oznacza strefę ustanowioną wokół obszaru ograniczonych połowów w celu zapobieżenia przypadkowemu wpłynięciu na ten obszar;

e)  »strefa buforowa« oznacza strefę otaczającą obszar ograniczonych połowów w celu zapobieżenia przypadkowemu wpłynięciu na ten obszar, co zwiększa ochronę otoczonego obszaru;

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „rekreacyjny statek rybacki” oznacza statek dowolnego typu o długości kadłuba co najmniej 2,5 m i o dowolnym rodzaju napędu, przeznaczony do celów sportowych lub rekreacyjnych i niewykorzystywany w działalności handlowej;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 10 a – ustęp 1 – punkt 3 – tiret 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem GFCM 40/2016/4 (załącznik 2).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 10a – ustęp 1 – punkt 3 – tiret 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem GFCM 40/2016/4 (załącznik 2).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 10 b – ustęp 3 – tiret 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem GFCM 40/2016/4 (załącznik 2).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 10 b – ustęp 3 – tiret 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem GFCM 40/2016/4 (załącznik 2).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 10 d – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 10c ust. 2 i 3, przemysłowa działalność połowowa prowadzona przy użyciu sieci dennych, włoków dennych, takli dennych stawnych i pułapek sieciowych w obszarach, o których mowa w tych ustępach, jest możliwa jedynie jeżeli statek posiada specjalne upoważnienie i jeżeli może wykazać, że w przeszłości prowadził działalność połowową na odnośnych obszarach.

1.  Nie naruszając przepisów art. 10c ust. 2 i 3, przemysłowa działalność połowowa prowadzona przy użyciu sieci dennych, włoków dennych, takli dennych stawnych i pułapek sieciowych w obszarach, o których mowa w tych ustępach, jest możliwa jedynie, jeżeli statek posiada specjalne upoważnienie krajowe i jeżeli może wykazać, że w przeszłości prowadził działalność połowową na odnośnych obszarach.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie pochodzenia specjalnego upoważnienia, o którym mowa dodatkowo w ust. 3.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 10 d – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Na obszarach, o których mowa w art. 10c ust. 2, upoważnione statki rybackie są uprawnione do połowów przez maksymalnie dwa dni połowowe w tygodniu. Upoważnione statki rybackie używające zestawu dwuwłokowego są uprawnione do połowów przez maksymalnie jeden dzień połowowy w tygodniu.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem GFCM 41/2017/3 (pkt 8, 9).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 10 d – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Statkom rybackim wyposażonym w sieci denne, włoki denne, takle denne stawne i pułapki sieciowe, które to statki nie posiadają upoważnienia, zezwala się na tranzyt przez obszar ograniczonych połowów jedynie jeżeli poruszają się wyznaczonym kursem ze stałą prędkością nie mniejszą niż 7 węzłów i posiadają aktywne urządzenie VMS lub AIS.

7.  Statkom rybackim wyposażonym w sieci denne, włoki denne, takle denne stawne i pułapki sieciowe, które to statki nie posiadają upoważnienia, zezwala się na tranzyt przez obszar ograniczonych połowów jedynie, jeżeli poruszają się wyznaczonym kursem ze stałą prędkością nie mniejszą niż 7 węzłów, posiadają aktywne urządzenie VMS lub AIS i nie prowadzą żadnej działalności połowowej.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że w przypadku statków rybackich nieposiadających upoważnienia tranzyt przez obszar ograniczonych połowów jest dopuszczalny jedynie wtedy, kiedy nie prowadzą one żadnej działalności połowowej, nawet jeśli poruszają się wyznaczonym kursem i ze stałą prędkością.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 14 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W okresie od kwietnia do czerwca każdego roku każde zainteresowane państwo członkowskie ustanawia na co najmniej dwa miesiące okres zamknięty dla połowów w Morzu Czarnym.

1.  Każde zainteresowane państwo członkowskie ustanawia na co najmniej dwa miesiące okres zamknięty w sezonie tarłowym turbota, tj. w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem GFCM 41/2017/4 (pkt 19).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 16 m – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie może ustanowić na obszarze Morza Śródziemnego system indywidualnych dziennych lub rocznych limitów połowowych w odniesieniu do korala czerwonego.

Każde państwo członkowskie ustanawia na obszarze Morza Śródziemnego system indywidualnych dziennych lub rocznych limitów połowowych w odniesieniu do korala czerwonego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 22 i – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie ustanawiają rejestr statków rybackich upoważnionych do przewozu lub wyładunku ilości morlesza bogara złowionych w Morzu Alborańskim. które stanowią więcej niż 20 % masy połowu w relacji pełnej po posortowaniu na czas trwania pływu.

1.  Państwa członkowskie ustanawiają rejestr statków rybackich upoważnionych do przewozu lub wyładunku ilości morlesza bogara złowionych w Morzu Alborańskim, które stanowią więcej niż 20 % masy połowu w relacji pełnej po posortowaniu na czas trwania pływu. Rejestr jest prowadzony i aktualizowany.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem GFCM 41/2017/2 (pkt 12).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 22 k a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22ka

 

Zamknięcia czasowe w zatoce Mała Syrta

 

Od dnia 1 lipca do dnia 31 września każdego roku zakazuje się połowów przy użyciu włoków dennych między wybrzeżem a izobatą o głębokości 200 metrów w podobszarze geograficznym GSA 14 (Mała Syrta) wymienionym w załączniku I.

Uzasadnienie

Jest to zgodne z zaleceniem GFCM 40/2016/4 (pkt 12). WPRyb obejmuje również działalność połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie poza wodami Unii (art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie WPRyb). Rozporządzenie w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM ma odpowiednio zastosowanie do wszystkich rodzajów komercyjnej działalności połowowej prowadzonej przez unijne statki rybackie i obywateli państw członkowskich na całym obszarze objętym porozumieniem GFCM (art. 2 ust. 1). W związku z tym, jeżeli unijne statki rybackie dokonują połowów na tych wodach, UE musi wdrożyć stosowne zalecenie również w odniesieniu do tej części.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 22 k b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22kb

 

Wyznaczone porty

 

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza porty wyładunku, w których może mieć miejsce wyładunek morszczuka europejskiego i krewetki głębokowodnej różowej złowionych w Cieśninie Sycylijskiej, zgodnie z art. 43 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Państwa członkowskie przekazują Sekretariatowi GFCM i Komisji wykaz wyznaczonych portów wyładunkowych nie później niż dnia 30 listopada 2018 r. Wszelkie późniejsze zmiany w tym wykazie są niezwłocznie zgłaszane Sekretariatowi GFCM i Komisji.

 

2.  Zabrania się wyładunku lub przeładunku ze statków rybackich wszelkich ilości morszczuka europejskiego i krewetki głębokowodnej różowej, które złowiono w Cieśninie Sycylijskiej, w miejscu innym niż porty wyładunku wyznaczone przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Zgodnie z częścią V zalecenia GFCM 40/2016/4.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 22 n – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  prowadzenie działalności bez systemu VMS.

c)  Prowadzenie działalności bez systemu VMS lub innego systemu geolokalizacji umożliwiającego organom kontrolnym śledzenie działalności w przypadku statków o łącznej długości powyżej 12 m.

Uzasadnienie

W art. 22i „Upoważnienia do połowów i działalności połowowej ” ust. 4 stanowi, że aby uzyskać upoważnienie do połowów, wszystkie statki o długości powyżej 12 metrów „muszą być wyposażone w satelitarny system monitorowania statków (VMS) lub dowolny inny system geolokalizacji, umożliwiający organom kontrolnym śledzenie ich działalności”. Odpowiednie zasady dotyczące naruszenia z powodu braku takiego sprzętu, określone w art. 22n, nie przewidują możliwości braku wyposażenia innego niż VMS.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 30 listopada każdego roku każde państwo przesyła Komisji za pośrednictwem zwyczajowego narzędzia przetwarzania danych zaktualizowany wykaz statków stosujących denne sieci skrzelowe stawne, upoważnionych do połowów turbota w Morzu Czarnym (podobszar geograficzny GFCM 29, jak określono w załączniku I).

1.  Do dnia 30 grudnia każdego roku każde państwo przesyła Komisji za pośrednictwem zwyczajowego narzędzia przetwarzania danych zaktualizowany wykaz statków stosujących denne sieci skrzelowe stawne, upoważnionych do połowów turbota w Morzu Czarnym (podobszar geograficzny GFCM 29, jak określono w załączniku I), jeżeli w wykazie wprowadzono zmiany.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011

Artykuł 22 p – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  O planach krajowych i wszystkich ich elementach informowane są stowarzyszenia rybackie; podaje się je też do wiadomości wszystkich rybaków.

(1)

Dz.U. C 283 z 10.8.2018, s. 95.


UZASADNIENIE

Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) została utworzona w 1949 r. na mocy porozumienia międzynarodowego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Porozumienie to weszło w życie w 1952 r. Wszystkie państwa członkowskie położone nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym wraz z Unią Europejską uczestniczą w zarządzaniu rybołówstwem na tym obszarze we współpracy z kilkoma państwami trzecimi w ramach GFCM. Umawiającymi się stronami w ramach GFCM są: Unia Europejska, Albania, Algieria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Liban, Libia, Malta, Maroko, Monako, Rumunia, Syria, Słowenia, Tunezja, Turcja i Włochy.

Na podstawie opinii naukowych GFCM przyjmuje zalecenia i rezolucje, których celem jest wspieranie tworzenia, ochrony, optymalnej eksploatacji żywych zasobów wodnych i racjonalnego zarządzania tymi zasobami w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym na poziomie uznawanym za zrównoważony i gwarantujący niskie ryzyko.

GFCM jest upoważniona do podejmowania wiążących decyzji („zaleceń”) w ramach swoich kompetencji. Ponieważ UE jest umawiającą się stroną w ramach GFCM, zobowiązana jest do przyjmowania i transpozycji tych zaleceń do prawa Unii w zakresie, w jakim ich treść nie jest jeszcze objęta przepisami Unii.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) nr 1343/2011 w celu dokonania transpozycji do prawa Unii szeregu środków przyjętych przez GFCM na dorocznych posiedzeniach w latach 2015, 2016 i 2017.

Środki te dotyczą morszczuka europejskiego i krewetki głębokowodnej różowej w Cieśninie Sycylijskiej oraz turbota w Morzu Czarnym, morlesza bogara w Morzu Alborańskim i korala czerwonego w Morzu Śródziemnym. Wnioskiem ustanawia się również obszar ograniczonych połowów na Morzu Adriatyckim (głębia Jabuka/Pomo).

Wniosek jest spójny ze wspólną polityką rybołówstwa („WPRyb”). Obejmuje środki ochronne, środki zarządzania, środki monitorowania, środki kontroli i nadzoru oraz środki służące zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

Odsyłacze

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

22.3.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

16.4.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Data złożenia

23.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna