Förfarande : 2018/0069(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0381/2018

Ingivna texter :

A8-0381/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0234

BETÄNKANDE     ***I
PDF 590kWORD 81k
23.11.2018
PE 623.935v03-00 A8-0381/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Linnéa Engström

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0143),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0123/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0381/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Ett av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20131a är att säkerställa att marina levande biologiska resurser nyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende på lång sikt.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 2.1 ska första stycket ersättas med följande:

Denna förordning ska tillämpas på all yrkesmässig fiske- och vattenbruksverksamhet som bedrivs av EU:s fiskefartyg och av medborgare i medlemsstaterna i AKFM:s avtalsområde.

Denna förordning ska tillämpas på all yrkesmässig fiske- och vattenbruksverksamhet samt på fritidsfiskeverksamhet, när detta uttryckligen anges i denna förordning, som bedrivs av EU:s fiskefartyg och av medborgare i medlemsstaterna i AKFM:s avtalsområde.

Motivering

Artikel 2.1 i förordningen om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde begränsar förordningens tillämpningsområde till yrkesmässigt fiske. I detta förslag finns det dock flera bestämmelser som behandlar fritidsfiskeverksamhet (artiklarna 10c, 16n och 22h samt punkt 6 i bilaga VI). Följaktligen skulle det vara lämpligt att ändra tillämpningsområdet i artikel 2.1 i enlighet med detta.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 3 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  buffertzon: en zon upprättad runt ett område med särskilda fiskebegränsningar för att undvika oavsiktligt inträde i området.

e)  buffertzon: en zon som omger ett område med särskilda fiskebegränsningar för att undvika oavsiktligt inträde i området, vilket ökar skyddet för det omgivna området.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  fritidsfiskefartyg: alla typer av fartyg, med en skrovlängd på minst 2,5 meter, oavsett framdrivningssätt, som är avsedda för sport- eller fritidsändamål och som inte används yrkesmässigt.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 10a – punkt 1 – led 3 – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  36° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

Motivering

I enlighet med AKFM:s rekommendation nr 40/2016/4 (bilaga 2).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 10a – punkt 1 – led 3 – strecksats 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  36° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

Motivering

I enlighet med AKFM:s rekommendation nr 40/2016/4 (bilaga 2).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 10b – punkt 3 – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  36° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

Motivering

I enlighet med AKFM:s rekommendation nr 40/2016/4 (bilaga 2).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 10b – punkt 3 – strecksats 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  36° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

–  35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E

Motivering

I enlighet med AKFM:s rekommendation nr 40/2016/4 (bilaga 2).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 10d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10c.2 och 10c.3 ska kommersiell fiskeverksamhet med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor endast tillåtas inom det område som avses i dessa punkter om fartyget är i besittning av ett särskilt tillstånd och om det kan visa att det tidigare har bedrivit fiskeverksamhet i de berörda områdena.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10c.2 och 10c.3 ska kommersiell fiskeverksamhet med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor endast tillåtas inom det område som avses i dessa punkter om fartyget är i besittning av ett särskilt nationellt tillstånd och om det kan visa att det tidigare har bedrivit fiskeverksamhet i de berörda områdena.

Motivering

Klargör varifrån det särskilda tillståndet kommer, se också punkt 3.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 10d – punkt 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I det område som avses i artikel 10c.2 ska fiskefartyg med tillstånd inte ha rätt att fiska mer än två fiskedagar per vecka. Fiskefartyg som har tillstånd att fiska med dubbeltrål ska inte ha rätt att fiska mer än en fiskedag per vecka.

Motivering

I enlighet med AKFM:s rekommendation nr 41/2017/3 (punkterna 8 och 9).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 10d – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Fiskefartyg utan tillstånd som är utrustade med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor ska tillåtas att transitera genom området med särskilda fiskebegränsningar endast om de följer en rak kurs med en konstant hastighet av minst 7 knop och med VMS och/eller AIS aktiverad ombord.

7.  Fiskefartyg utan tillstånd som är utrustade med förankrade nätredskap, bottentrålar, förankrade långrevar och fällor ska tillåtas att transitera genom området med särskilda fiskebegränsningar endast om de följer en rak kurs med en konstant hastighet av minst 7 knop och med VMS och/eller AIS aktiverad ombord, och om de inte bedriver fiskeverksamhet av något slag.

Motivering

Klargör att fiskefartyg utan fisketillstånd endast ska tillåtas transitera genom ett område med särskilda fiskebegränsningar om de inte bedriver fiskeverksamhet av något slag, även om kursen är rak och de håller konstant hastighet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 14a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje berörd medlemsstat ska införa en fredningstid på minst två månader i Svarta havet inom perioden april till juni varje år.

1.  Varje berörd medlemsstat ska införa en fredningstid på minst två månader under lekperioden för piggvar från april till juni varje år.

Motivering

I enlighet med AKFM:s rekommendation nr 41/2017/4 (punkt 19).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 16m – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat får fastställa ett system i Medelhavet med individuella dagliga och/eller årliga fångstbegränsningar för rödkorall.

Varje medlemsstat ska fastställa ett system i Medelhavet med individuella dagliga och/eller årliga fångstbegränsningar för rödkorall.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 22i – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska upprätta ett register över de fiskefartyg som har tillstånd att förvara ombord eller landa kvantiteter av fläckpagell fångade i Alboránsjön som utgör mer än 20 % av fångsten i levande vikt efter sortering per tidvattenperiod.

1.  Medlemsstaterna ska upprätta ett register över de fiskefartyg som har tillstånd att förvara ombord eller landa kvantiteter av fläckpagell fångade i Alboránsjön som utgör mer än 20 % av fångsten i levande vikt efter sortering per tidvattenperiod. Detta register bör upprätthållas och uppdateras.

Motivering

I linje med AKFM:s rekommendation nr 41/2017/2 (punkt 12).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 22ka (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22ka

 

En tidsbestämd fredning av Gabèsbukten

 

Från och med den 1 juli till och med den 31 september varje år ska fiske med bottentrål vara förbjudet mellan kusten och ett vattendjup av minst 200 meter i det geografiska delområdet 14 (Gabèsbukten) enligt bilaga I.

Motivering

Detta ligger i linje med punkt 12 i AKFM:s rekommendation 40/2016/4. Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar också fiskeverksamhet för unionens fiskefartyg som sker utanför unionens vatten (förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken, artikel 1.2 c). På motsvarande sätt tillämpas AKFM-förordningen på all yrkesmässig fiskeverksamhet som bedrivs av EU:s fiskefartyg och av medborgare i medlemsstaterna i AKFM:s avtalsområde (artikel 2.1). Om det finns unionsfiskefartyg som fiskar i dessa vatten ska EU också genomföra den berörda rekommendationen även för denna del.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 22kb (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 22kb

 

Utsedda hamnar

 

1.  Varje medlemsstat ska utse landningshamnar, där landning av kummel och djuphavsräka från Siciliensundet får ske, i enlighet med artikel 43.5 i förordning (EG) nr 1224/2009. Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2018 sända en förteckning över de utsedda landningshamnarna till AKFM:s sekretariat och kommissionen. Eventuella senare ändringar av denna förteckning ska omedelbart anmälas till AKFM:s sekretariat och kommissionen.

 

2.  Det är förbjudet att landa eller omlasta fångster av kummel och djuphavsräka som fiskats i Siciliensundet på någon annan plats än de landningshamnar som utsetts av medlemsstaterna.

Motivering

I linje med del V i AKFM:s rekommendation nr 40/2016/4.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 22n – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Att bedriva verksamhet utan ett VMS-system.

c)  Att bedriva verksamhet utan ett VMS-system eller något annat system för geolokalisering som gör det möjligt för kontrollmyndigheterna att följa fartygens verksamhet, när det gäller fartyg med en total längd över 12 meter.

Motivering

I punkt 4 i artikel 22i om fisketillstånd och fiskeverksamhet fastställs att alla fartyg över 12 meter ”ska vara utrustade med fartygsövervakningssystem (VMS) eller något annat system för geolokalisering som gör det möjligt för kontrollmyndigheterna att följa deras verksamhet” för att få fisketillstånd. Överträdelse av detta regleras i artikel 22n, och där bör man lägga till möjligheten att ha annan utrustning än VMS.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 22o – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 30 november varje år ska varje medlemsstat till kommissionen, via det vanliga dataöverföringsprogrammet, översända en uppdaterad förteckning över de fartyg som har tillstånd att fiska med bottenstående garn efter piggvar i Svarta havet (AKFM:s geografiska delområde 29 enligt definitionen i bilaga I).

1.  Senast den 30 december varje år ska varje medlemsstat till kommissionen, via det vanliga dataöverföringsprogrammet, översända en uppdaterad förteckning över de fartyg som har tillstånd att fiska med bottenstående garn efter piggvar i Svarta havet (AKFM:s geografiska delområde 29 enligt definitionen i bilaga I), om ändringar har gjorts av förteckningen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) nr 1343/2011

Artikel 22p – punkt 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De nationella planerna och alla deras beståndsdelar ska meddelas fiskesammanslutningarna och göras allmänt tillgängliga för alla fiskare.

(1)

EUT C 283, 10.8.2018, s. 95.


MOTIVERING

Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) inrättades 1949 genom ett internationellt avtal i form av ett internationellt avtal inom ramen för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), som trädde i kraft 1952. Alla medlemsstater som gränsar till Medelhavet och Svarta havet, tillsammans med EU, deltar i fiskeriförvaltningen i detta område i samarbete med flera tredjeländer inom ramen för AKFM. De avtalsslutande parterna i AKFM är Europeiska unionen, Albanien, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Egypten, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Libanon, Libyen, Malta, Marocko, Monaco, Rumänien, Slovenien, Spanien, Syrien, Tunisien och Turkiet.

AKFM antar, på grundval av vetenskapliga utlåtanden, rekommendationer och resolutioner i avsikt att främja utveckling, bevarande, rationell förvaltning och bästa utnyttjande av bestånd av levande akvatiska resurser i Medelhavet och Svarta havet till en nivå som anses hållbar och medför en låg risk.

Organisationen har befogenhet att anta bindande beslut (s.k. rekommendationer) inom sitt behörighetsområde. Som avtalsslutande part i AKFM är EU skyldigt att anta och införliva dessa rekommendationer i enlighet med detta, om innehållet inte redan omfattas av gemenskapslagstiftningen, i gemenskapslagstiftningen.

Europeiska kommissionen föreslår en ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 för att i unionslagstiftningen införliva ett antal åtgärder som antagits av AKFM vid dess årliga möten 2015, 2016 och 2017.

Dessa åtgärder rör kummel och djuphavsräka i Siciliensundet, piggvar i Svarta havet, fläckpagell i Alboránsjön och rödkorall i Medelhavet. Genom förslaget inrättas också ett område med fiskebegränsning i Adriatiska havet (området Jabuka/Pomo Pit).

Förslaget är förenligt med den gemensamma fiskeripolitiken. Det omfattar åtgärder för bevarande, förvaltning, övervakning, kontroll och tillsyn samt åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

Referensnummer

COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)

Framläggande för parlamentet

22.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.4.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

25.4.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Linnéa Engström

25.4.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2018

24.9.2018

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Ingivande

23.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

EFDD

Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande