Procedure : 2018/0081(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0382/2018

Indgivne tekster :

A8-0382/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.8
CRE 27/03/2019 - 18.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0307

BETÆNKNING     ***I
PDF 647kWORD 95k
23.11.2018
PE 623.825v03-00 A8-0382/2018

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Laura Agea

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM2018/0171),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra b), og artikel 153, stk. 1, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0130/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0382/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder43, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til et højt niveau af beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt til et arbejdsmiljø, der er tilpasset arbejdstagernes erhvervsmæssige behov, og som gør dem i stand til at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen.

(1)  Gennemførelsen af de principper og rettigheder, som er fastsat i den europæiske søjle for sociale rettigheder43, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, er en fælles politisk forpligtelse og et fælles politisk ansvar for Unionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med deres respektive beføjelser. I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til et højt niveau af beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt til et arbejdsmiljø, der er tilpasset arbejdstagernes erhvervsmæssige behov, omfatter også beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen, uanset ansættelsesforholdets eller eksponeringens form eller varighed.

__________________

__________________

43   Den europæiske søjle for sociale rettigheder, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da.

43 Den europæiske søjle for sociale rettigheder, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Artikel 153, 154 og 155 TEUF fastlægger det omfang, hvori arbejdsmarkedets parter har beføjelse til at forhandle og håndhæve aftaler vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder garanterer navnlig den grundlæggende ret til livet (artikel 2) og retten til rimelige og retfærdige arbejdsvilkår med hensyn til sundhed, sikkerhed og værdighed (artikel 31, stk. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF44 har til formål at beskytte arbejdstagere mod risici for deres sundhed og sikkerhed som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet. Der er i direktiv 2004/37/EF fastlagt et ensartet beskyttelsesniveau i forbindelse med risiciene ved kræftfremkaldende stoffer og mutagener gennem en ramme af generelle principper, som gør det muligt for medlemsstaterne at sikre konsekvent anvendelse af minimumskravene. Bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er fastsat på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, økonomisk gennemførlighed, en grundig vurdering af den socioøkonomiske indvirkning og tilgængelighed af måleteknikker og protokoller for eksponering på arbejdspladsen, udgør væsentlige dele af de generelle ordninger til beskyttelse af arbejdstagerne, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF. De minimumskrav, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF, har til formål at beskytte arbejdstagere på EU-plan. Medlemsstaterne kan fastsætte strengere bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF44 har til formål at beskytte arbejdstagere mod risici for deres sundhed og sikkerhed som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet. Direktiv 2004/37/EF sikrer beskyttelsen mod risiciene ved kræftfremkaldende stoffer og mutagener gennem en ramme af generelle principper, som gør det muligt for medlemsstaterne at sikre konsekvent anvendelse af minimumskravene. Bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering skal være evidensbaserede, forholdsmæssige og målbare og bør fastsættes på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder ajourførte videnskabelige og tekniske data, økonomisk gennemførlighed i forhold til gennemførelse og efterlevelse, en grundig vurdering af den socioøkonomiske indvirkning og tilgængelighed af måleteknikker og protokoller for eksponering på arbejdspladsen. Sådanne grænseværdier udgør væsentlige dele af de generelle ordninger til beskyttelse af arbejdstagerne, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF. De minimumskrav, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF, har til formål at beskytte arbejdstagere på EU-plan. Medlemsstaterne kan fastsætte strengere bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Såfremt der er fastsat grænseværdier for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, bør arbejdstagernes eksponering, så vidt det er teknisk muligt, reduceres til under den fastsatte grænseværdi.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Direktiv 2004/37/EF har til formål at dække stoffer eller blandinger, som opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende og/eller mutagent stof i kategori 1A eller 1B som fastsat i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, samt stoffer, blandinger eller processer som omhandlet i bilag I til dette direktiv. De stoffer, som opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende eller mutagent stof i kategori 1A eller 1B som fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008, er stoffer, som har en harmoniseret klassificering eller er klassificeret i henhold til artikel 4 eller 36 heri og indberettet til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 40 heri. Disse stoffer er opført i det offentlige register over klassificering og mærkning, som føres af ECHA. Der bør søges et yderligere samarbejde med IARC, således at stoffer, som af IARC er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2A, i fremtiden også anses for at opfylde kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende stof i kategori 1A eller 1B som fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Der er stadig store forskelle i de grænseværdier, som medlemsstaterne fastsætter for kræftfremkaldende stoffer og mutagener, hvilket medfører en uensartet beskyttelse af arbejdstagerne på tværs af Unionen, ligesom det forvrider konkurrencen.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering er en del af risikostyringen i henhold til direktiv 2004/37/EF. Overholdelse af disse grænseværdier berører ikke arbejdsgivernes øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 2004/37/EF, som for eksempel begrænsning af anvendelsen af kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen, forebyggelse eller nedsættelse af arbejdstagernes eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og de foranstaltninger, der bør gennemføres med henblik herpå. Disse foranstaltninger bør, for så vidt det er teknisk muligt, omfatte erstatning af det kræftfremkaldende stof eller mutagenet med et stof, en blanding eller en proces, som ikke er farlig(t) eller er mindre farlig(t) for arbejdstagernes sundhed, anvendelse af et lukket system eller andre foranstaltninger, der tager sigte på at nedsætte niveauet for arbejdstagerens eksponering. Det er i den forbindelse vigtigt at tage hensyn til forsigtighedsprincippet, hvis der er usikkerhed.

(3)  Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering er en del af risikostyringen i henhold til direktiv 2004/37/EF. Grænseværdierne bør revideres regelmæssigt i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og princippet om beskyttelse af arbejdstagere og i lyset af de veldokumenterede videnskabelige og tekniske data, der foreligger om kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Grænseværdierne for stoffer i bilag III har til formål i videst muligt omfang at minimere den ekstra kræftrisiko, der er forbundet med at arbejde med disse stoffer. På grundlag heraf forventes den ekstra risiko ikke at udgøre mere end 1 ud af 2500 af den tidsvægtede gennemsnitlige levetid. Det bør også overvejes at forbedre måleteknikker, risikostyringsforanstaltninger og andre relevante faktorer. Overholdelse af disse grænseværdier berører ikke arbejdsgivernes øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 2004/37/EF, som for eksempel begrænsning af anvendelsen af kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen, forebyggelse eller nedsættelse af arbejdstagernes eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og de foranstaltninger, der bør gennemføres med henblik herpå. Disse foranstaltninger bør, for så vidt det er teknisk muligt, omfatte erstatning af det kræftfremkaldende stof eller mutagenet med et stof, en blanding eller en proces, som ikke er farlig(t) eller er mindre farlig(t) for arbejdstagernes sundhed, anvendelse af et lukket system eller andre foranstaltninger, der tager sigte på at nedsætte niveauet for arbejdstagerens eksponering.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Inden for farmakologien er farlige lægemidler stoffer, der er kendt for at forårsage skade på grund af deres genotoksicitet, kræftfremkaldende virkninger, teratogenicitet, reproduktionstoksicitet og anden form for toksicitet ved lave doser1a. Der er bl.a. tale om cytotoksiske stoffer, der hæmmer eller forhindrer hurtig vækst og deling af kræftceller og primært anvendes til behandling af kræft, ofte som led i en kemoterapi. Imidlertid er de cytotoksiske lægemidler, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige, generelt ikke-selektive og kan derfor forventes også at skade normale (ikke-kræftramte) celler. Mange cytotoksiske lægemidler er således kendt for at være genotoksiske, kræftfremkaldende eller mutagene.

 

_______________

 

1a  IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, volumes 1-121 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Det er derfor vigtigt at beskytte arbejdstagere, der udsættes for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer under forberedelse, indgivelse eller bortskaffelse af farlige lægemidler, herunder cytotoksiske lægemidler, og arbejde, som indebærer udsættelse for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer i forbindelse med ydelse af tjenester i forbindelse med rengøring, transport, vask og affaldsbortskaffelse af farlige lægemidler eller af materialer kontamineret med farlige stoffer samt personlig pleje af patienter, der behandles med farlige lægemidler. Som et første skridt har Kommissionen udsendt specifikke retningslinjer for nedbringelse af de erhvervsbetingede sundheds- og sikkerhedsrisici i forbindelse med udsættelse for cytotoksiske lægemidler i en dedikeret vejledning om forebyggelse og god praksis.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c)   Som et første skridt bør Kommissionen under hensyntagen til den seneste videnskabelige udvikling vurdere muligheden for at udvide anvendelsesområdet for direktiv 2004/73/EF til at omfatte farlige lægemidler, herunder cytotoksiske stoffer, som er kræftfremkaldende eller mutagene, eller foreslå et mere hensigtsmæssigt retligt instrument, der kan sikre arbejdssikkerheden for arbejdstagerne, der håndterer disse lægemidler. Følgelig bør Kommissionen om nødvendigt og efter høring af arbejdsmarkedets parter forelægge et lovgivningsforslag. Det er imidlertid i den forbindelse vigtigt, at adgangen til den bedste tilgængelige behandling for patienterne, jf. artikel 168, stk. 1, i TEUF, ikke anfægtes eller bringes i fare.

 

 

 

 

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Maksimumsniveauer for arbejdstagernes eksponering for en række kræftfremkaldende stoffer eller mutagener fastsættes ved værdier, som i henhold til direktiv 2004/37/EF ikke må overskrides.

(5)  Maksimumsniveauer for arbejdstagernes eksponering for en række kræftfremkaldende stoffer eller mutagener fastsættes i bilag III ved værdier, som i henhold til direktiv 2004/37/EF ikke må overskrides. Der kan fastlægges praktiske anbefalinger for helbredskontrol med arbejdstagere i bilag II til direktiv 2004/37/EF, uden at de dog må gøres bindende.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Dette direktiv styrker beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Der bør i lyset af tilgængelige oplysninger, herunder nye videnskabelige og tekniske data og evidensbaseret bedste praksis, måleteknikker og protokoller for niveauet af eksponering på arbejdspladsen, fastsættes nye grænseværdier i direktiv 2004/37/EF. De pågældende oplysninger bør, hvis det er muligt, indeholde data om resterende risici for arbejdstagernes sundhed, anbefalinger fra Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (i det følgende benævnt "SCOEL") og udtalelser fra Udvalget for Risikovurdering (i det følgende benævnt "RAC") under Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt "ECHA") samt udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (i det følgende benævnt "ACSH"). Oplysninger om den resterende risiko, der gøres offentligt tilgængelige på EU-plan, er nyttige for det fremtidige arbejde med at begrænse risici som følge af erhvervsmæssig eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Gennemsigtighed i forbindelse med sådanne oplysninger bør fremmes yderligere.

(6)  Dette direktiv styrker beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Kommissionen bør gennemgå dette direktiv med jævne mellemrum og, hvis det er relevant, fremsætte lovgivningsmæssige forslag. Der bør i lyset af tilgængelige oplysninger, herunder nye videnskabelige og tekniske data og evidensbaseret bedste praksis, måleteknikker og protokoller for niveauet af eksponering på arbejdspladsen, fastsættes nye grænseværdier i direktiv 2004/37/EF. De pågældende oplysninger bør, hvis det er muligt, indeholde data om resterende risici for arbejdstagernes sundhed, anbefalinger fra Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (i det følgende benævnt "SCOEL"), udtalelser fra Udvalget for Risikovurdering (i det følgende benævnt "RAC") under Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt "ECHA") samt udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (i det følgende benævnt "ACSH") og monografier fra Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC1a). Oplysninger om den resterende risiko er nyttige for det fremtidige arbejde med at begrænse risici som følge af erhvervsmæssig eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener og bør gøres offentligt tilgængelige på EU-plan. Gennemsigtighed er et redskab til forebyggelse i denne forbindelse og bør sikres. Dette direktiv følger de specifikke anbefalinger fra SCOEL og ACSH, hvis betydning er fremhævet i tidligere ændringer til direktiv 2004/37/EF.

 

__________________

 

1a Det Internationale Kræftforskningscenter blev oprettet i 1965 af Verdenssundhedsorganisationen under De Forenede Nationer.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er desuden nødvendigt at inddrage andre optagelsesveje end indånding for alle kræftfremkaldende stoffer og mutagener, herunder en mulig optagelse gennem huden, for at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau. De ændringer af bilag III til direktiv 2004/37/EF, der er fastsat i nærværende direktiv, udgør et yderligere skridt i en længere proces, der er indledt med henblik på ajourføring af direktiv 2004/37/EF.

(7)  Det er desuden i lyset af de videnskabelige data nødvendigt at inddrage andre optagelsesveje end indånding for alle kræftfremkaldende stoffer og mutagener på baggrund af observationer vedrørende en mulig optagelse gennem huden - helt konkret gennem anmærkninger for hud - for at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau. De ændringer af bilag III til direktiv 2004/37/EF, der er fastsat i nærværende direktiv, udgør et yderligere skridt i en længere proces, der er indledt med henblik på ajourføring af direktiv 2004/37/EF.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Den kampagne, som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) gennemfører i 2018-2019 under temaet "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien", er et første skridt. Det er nødvendigt, at EU-OSHA arbejder tæt sammen med medlemsstaterne og styrker udveksling af god praksis for at yde skræddersyet oplysning og eksempler på god praksis til arbejdstagere, som kommer i kontakt med visse stoffer, navnlig cytotoksiske stoffer, idet man fremhæver den politiske udvikling og den lovgivning, der allerede findes.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)   Cadmium (Cd) er et naturligt forekommende element, som mennesker udsættes for via cigaretter, fødevarer og industrielle kilder. Systemisk cadmiumforgiftning som følge af erhvervsmæssig eksponering rammer især nyrer og muligvis knogler (kritiske målorganer). Cd er et kumulativt giftstof, de systemiske manifestationer i forbindelse med kronisk eksponering hænger sammen med elementets belastning af kroppen (indhold af lever og nyrer). Biologiske markører som f.eks. Cd-U (cadmiumudskillelse i urin) gør det muligt at vurdere kropsbelastningen og integrere alle kilder til Cd-eksponering, herunder kontamineret mad og rygning. Anvendelsen af sådanne biomarkører i de fleste epidemiologiske undersøgelser, der er udført i arbejdsmiljøer, har gjort det muligt for forskerne at dokumentere pålidelige dosis/respons-forhold. En biologisk grænseværdi vil dermed kunne beskytte arbejdstagerne mod systemisk Cd-forgiftning, hovedsagelig af nyrer og knogler1a. Biologisk overvågning kan således bidrage til at beskytte arbejdstagerne på arbejdspladsen, men kun som et supplement til overvågningen af koncentrationen af cadmium (og dets uorganiske forbindelser) i luften inden for en arbejdstagers vejrtrækningszone.

 

__________________

 

1a https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For så vidt angår cadmium kan en grænseværdi på 0,001 mg/m3 i nogle sektorer være vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør derfor indføres en overgangsperiode på syv år, hvor en grænseværdi på 0,004 mg/m3 bør finde anvendelse.

(12)  For så vidt angår cadmium kan en grænseværdi på 0,001 mg/m3 i nogle sektorer være vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør derfor indføres en overgangsperiode på syv år, hvor en grænseværdi på 0,004 mg/m3 bør finde anvendelse. I medlemsstater, der udfører biologisk overvågning, bør den biologiske grænseværdi være 2 μg Cd/g kreatinin, og grænseværdien for det tidsvægtede gennemsnit (TWA) på 8 timer bør være 0,004 mg/m³ (respirabel fraktion). Indførelsen af denne grænseværdi bør ikke kræve nogen overgangsperiode. Kommissionen bør udarbejde retningslinjer for den praktiske gennemførelse af denne biologiske overvågning.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Formaldehyd opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof i henhold til direktiv 2004/37/EF. Det er et genotoksisk kræftfremkaldende stof, der virker lokalt. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi på lang sigt og på kort sigt for dette kræftfremkaldende stof. Formaldehyd er også et kontaktallergen for huden (et hudsensibiliserende stof). Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for formaldehyd, og stoffet bør tildeles en anmærkning for hudsensibilisering. Endvidere indsamler ECHA på Kommissionens anmodning også foreliggende oplysninger med henblik på at vurdere den potentielle eksponering for formaldehyd og formaldehydfrigørere på arbejdspladsen, herunder gennem industrielle og erhvervsmæssige anvendelser48.

(17)  Formaldehyd opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof i henhold til direktiv 2004/37/EF. Det er et genotoksisk kræftfremkaldende stof, der virker lokalt. Der er tilstrækkelig evidens for formaldehyds kræftfremkaldende virkninger i mennesker. Formaldehyd forårsager kræft i svælget og leukæmi47a. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi på lang sigt og på kort sigt for dette kræftfremkaldende stof. Formaldehyd er også et kontaktallergen for huden (et hudsensibiliserende stof). Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for formaldehyd, og stoffet bør tildeles en anmærkning for hudsensibilisering. Endvidere indsamler ECHA på Kommissionens anmodning også foreliggende oplysninger med henblik på at vurdere den potentielle eksponering for formaldehyd og formaldehydfrigørere på arbejdspladsen, herunder gennem industrielle og erhvervsmæssige anvendelser48.

__________________

__________________

 

47a https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Formaldehyd anvendes rutinemæssigt i sundhedscentre i Unionen som standardmiddel til fiksering af vævsprøver på grund af sin lette håndterbarhed, høje grad af nøjagtighed og ekstreme tilpasningsevne, som indtil nu ikke er blevet opnået af nogen anden gruppe af fikseringsmidler. Patologiske diagnoser af en lang række sygdomme, herunder kræft, er følgelig baseret på identifikation af mikroskopiske spor i væv, der er fikseret i formaldehyd. De koncentrationer af formaldehyd, der anvendes i sundhedssektoren, er minimale i sammenligning med dem, der anvendes i industrien, og selv om sundhedscentre i Unionen bør træffe alle passende foranstaltninger for at holde formaldehyd-eksponeringen blandt personalet inden for sikre grænser, vil sundhedssektoren næppe have nogen problemer med at overholde grænseværdien i dette direktiv.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Nogle medlemsstater anvender rutinemæssigt formaldehyd til balsamering af afdøde som led i deres kulturelle eller religiøse praksis. Begravelsesbranchen vil formentlig finde en grænseværdi på 0,3 ppm vanskelig at overholde uden væsentlig kapacitetsmæssig indvirkning på kort sigt. Branchen bør derfor have en overgangsperiode på tre år, hvor der anvendes en grænseværdi på 0,5 ppm.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) (i det følgende benævnt "MOCA") opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof i henhold til direktiv 2004/37/EF. Der er med hensyn til MOCA konstateret en mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for MOCA, og stoffet bør tildeles en anmærkning for hud. Endvidere er stoffet identificeret som et "særligt problematisk stof" i henhold til artikel 57, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og optaget i bilag XIV til samme forordning, og det skal derfor godkendes, før det kan anvendes. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for MOCA.

(18)  4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) (i det følgende benævnt "MOCA") opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor et kræftfremkaldende stof i henhold til direktiv 2004/37/EF. Dets kræftfremkaldende egenskaber har sammen med dets åbenbare genotoksiske egenskaber gjort det muligt at klassificere stoffet som kræftfremkaldende for mennesker. Der er med hensyn til MOCA konstateret en mulighed for betydelig optagelse gennem huden. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for MOCA, og stoffet bør tildeles en anmærkning for hud. Endvidere er stoffet identificeret som et "særligt problematisk stof" i henhold til artikel 57, litra a), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og optaget i bilag XIV til samme forordning, og det skal derfor godkendes, før det kan anvendes. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, er det muligt at fastsætte en grænseværdi for MOCA.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  De grænseværdier, der fastsættes i dette direktiv, vil blive revideret for at sikre overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200650 , navnlig for at tage højde for samspillet mellem de grænseværdier, der er fastsat i henhold til direktiv 2004/37/EF, og derived no-effect levels for farlige kemikalier i henhold til nævnte forordning, med henblik på at beskytte arbejdstagerne effektivt.

(21)  De grænseværdier, der fastsættes i dette direktiv, vil til stadighed blive kontrolleret og regelmæssigt revideret for at sikre overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200650, navnlig for at tage højde for samspillet mellem de grænseværdier, der er fastsat i henhold til direktiv 2004/37/EF, og derived no-effect levels for farlige kemikalier i henhold til nævnte forordning, med henblik på at beskytte arbejdstagerne effektivt.

__________________

__________________

50   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

50   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv undgå at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder. Medlemsstaterne opfordres derfor til at vurdere virkningen af deres gennemførelsesretsakt på SMV'er for at sikre, at SMV'er ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet der lægges særlig vægt på mikrovirksomheder og administrative byrder, og til at offentliggøre resultaterne af disse vurderinger.

(23)  Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv tage hensyn til, at SMV'er og mikrovirksomheder, der udgør et stort flertal af virksomheder i Unionen, har begrænsede finansielle, tekniske og menneskelige ressourcer. Medlemsstaterne opfordres derfor til at vurdere virkningen af deres gennemførelsesretsakt på SMV'er for at sikre, at SMV'er ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet der lægges særlig vægt på mikrovirksomheder og administrative byrder, og at offentliggøre resultaterne af disse vurderinger. SMV'ers og mikrovirksomheders efterlevelse bør lettes, samtidig med at den ensartede beskyttelse af alle arbejdstagere opretholdes. På den baggrund kan særlige foranstaltninger såsom incitamenter og digitale værktøjer hjælpe SMV'er og mikrovirksomheder med bedre at opfylde forpligtelserne i direktiv 2004/37/EF og bevæge sig i retning af at eliminere risikoen for eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener. I denne henseende bør arbejdsmarkedets parter udveksle bedste praksis.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 14 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 14, stk. 1, affattes således:

1.  Medlemsstaterne fastlægger i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis ordninger til gennemførelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, som ifølge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering er udsat for risiko for deres sikkerhed eller sundhed. Den læge eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrol af arbejdstagere, kan tilkendegive, at helbredskontrollen skal fortsætte efter eksponeringens ophør i så lang tid, som de anser det for nødvendigt for at sikre den pågældende arbejdstagers sundhed.

“1.  Medlemsstaterne fastlægger i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis foranstaltninger til gennemførelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, som ifølge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering er udsat for risiko for deres sikkerhed eller sundhed. En sådan helbredskontrol kan omfatte biologisk overvågning af eksponering for stoffer, hvor det er relevant. Artikel 10 i Rådets direktiv 98/24/EF finder anvendelse."

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I artikel 14 indsættes følgende stykke efter stk. 1:

 

"1a.  Hvis medlemsstaterne vælger at gennemføre biologisk overvågning, finder grænseværdierne i bilag III, del B, anvendelse."

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 b (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 18 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Følgende artikel indsættes efter artikel 18a:

 

"Artikel 18 b

 

Inden udgangen af det fjerde kvartal i 2019 skal Kommissionen på grundlag af videnskabelige data og passende høringer vurdere muligheden for at udvide anvendelsesområdet for direktiv 2004/73/EF, så det kommer til at omfatte en liste over farlige lægemidler, herunder cytotoksiske stoffer, som er kræftfremkaldende eller mutagene, eller foreslå et mere hensigtsmæssigt retligt instrument, der kan sikre arbejdssikkerheden for arbejdstagerne, som håndterer disse lægemidler. På grundlag heraf forelægger Kommissionen om nødvendigt og efter høring af arbejdsmarkedets parter et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og Rådet."

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. -1 c (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Bilag II – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I bilag II indsættes følgende punkt:

 

"2a.  Hvor der udføres biologisk overvågning, skal denne overvågning tage hensyn til de biologiske værdier, som anbefales af SCOEL, samt anden tilgængelig vejledning og information på nationalt plan og EU-plan."

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Bilag

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – del A – tabel – række 4

 

Kommissionens forslag

Formaldehyd

 

 

0,37

0,3

 

0.738

0,6

 hudsensibilisering (9)

 

 

Ændringsforslag

Formaldehyd

 

 

0,37

0,3

 

0.738

0,6

 hudsensibilisering (9)

Grænseværdi 0,5 ppm for begravelses- og balsameringssektorerne indtil den xx yyyy 202z [3 år]

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Bilag

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – litra B

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Punkt B i bilag III erstattes af følgende:

B. ANDRE DIREKTE RELEVANTE BESTEMMELSER

"B. ANDRE DIREKTE RELEVANTE BESTEMMELSER

p.m.

I medlemsstater, der gennemfører bioovervågning for cadmiumeksponering, jf. artikel 14, stk. 1, og bilag II, punkt 2a, skal denne overvågning omfatte måling af cadmiumindholdet i urin (CDU) under anvendelse af absorptionsspektrometri eller en anden metode, der giver tilsvarende resultater. Den biologiske grænseværdi skal være 2 μg Cd/g kreatinin, og grænseværdien for det tidsvægtede gennemsnit (TWA) på 8 timer skal være 0,004 mg/m³ (respirabel fraktion). I dette tilfælde er en overgangsperiode ikke påkrævet. "


BEGRUNDELSE

Kræft er det største arbejdsrelaterede sundhedsproblem i EU-28 og skader arbejdstagernes liv og sundhed i næsten lige så høj grad som muskel- og knoglelidelser og kredsløbssygdomme tilsammen. Imidlertid er den negative virkning af høj eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen langt mere vidtrækkende. Ud over kræftsygdomme kan den også forårsage en lang række andre betydelige sundhedsproblemer som for eksempel luftvejssygdomme og neurologiske lidelser.

Kommissionen har allerede taget skridt til at afhjælpe disse problemer gennem vedtagelsen af to lovgivningsforslag om ajourføring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, henholdsvis i maj 2016 og i januar 2017.

Dette tredje lovgivningsforslag omhandler yderligere fem kræftfremkaldende kemiske stoffer, nemlig cadmium og beryllium sammen med de respektive uorganiske forbindelser, arsensyre, formaldehyd og det såkaldte MOCA (4,4'-Methylen-bis).

Ordføreren tilslutter sig dette tredje lovgivningsforslag og de grænseværdier, der er indeholdt i dette, som ifølge foretagne skøn på lang sigt bør forbedre arbejdsvilkårene for over 1 000 000 arbejdstagere i EU og forebygge over 22 000 tilfælde af arbejdsrelaterede sundhedsproblemer (kræft og ikke-kræftrelaterede sygdomme).

Ordførerens tilgang har været at sikre maksimal beskyttelse af arbejdstagerne, men vel og mærke uden at bebyrde små og mellemstore virksomheder i urimelig grad med hensyn til omkostninger. Disse to aspekter kan forliges ved at give mulighed for tilpasninger af organisatorisk og især teknisk art i en overgangsperiode til gennemførelse af de nødvendige indgreb. På baggrund af det svage økonomiske opsving i en række europæiske lande igennem flere år anses det for ønskeligt at tilbyde virksomhederne en række lempelser, der kunne opdeles i:

- aktive lempelser: med tildeling af bidrag til virksomheder, der tilpasser sig, også gennem incitamenter til eurodesign, uden dermed at gøre sig skyldige i eventuelle overtrædelser af europæiske bindende regler;

- passive lempelser: med tildeling af skattelempelser til de virksomheder, der tilpasser sig.

Endelig har ordføreren på direkte og ambitiøs vis villet afhjælpe problemet med arbejdstagere, der er eksponeret for kræftfremkaldende og mutagene stoffer under forberedelse, dispensering eller bortskaffelse af farlige lægemidler inklusive cytotoksiske lægemider. Ordføreren har derfor i bilag I til nærværende direktiv villet indføje de arbejdstagere, der er eksponeret for kræftfremkaldende eller mutagene stoffer under forberedelse, dispensering eller bortskaffelse af farlige lægemidler (inklusive cytotoksiske stoffer), der er klassificeret af IARC som kræftfremkaldende (IARC-kategori 1), formentlig kræftfremkaldende (IARC-kategori 2A) eller muligt kræftfremkaldende (IARC-kategori 2B).


UDTALELSE fra Retsudvalget (15.10.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Ordfører for udtalelse: Jiří Maštálka

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener har til formål at forbedre arbejdstagernes sundhedsbeskyttelse og sikkerhed ved at mindske den erhvervsmæssige eksponering for fem kemiske agenser. Forslaget bygger på en konsekvensanalyse.

Kræft er den største årsag (53 %) til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. For arbejdstagerne og deres familier medfører kræft ikke blot betydelige tab af livskvalitet, men også direkte sundhedsudgifter og indirekte tab af nuværende og fremtidig indtjening. Arbejdsrelateret kræft indvirker på økonomien som helhed ved at mindske udbuddet af arbejdskraft og produktiviteten samt øge presset på de offentlige finanser gennem unødige offentlige udgifter til sundhedspleje og andre ydelser. Endelig indebærer arbejdsrelateret kræft for virksomhederne udgifter til udskiftning af personale, produktivitetstab og nødvendigheden af at betale højere lønninger for at kompensere for den højere risiko.

Arbejdsmarkedets parter samt arbejdstagernes og arbejdsgivernes sammenslutninger bekræftede, at følgende fem kræftfremkaldende stoffer, der er udvalgt til den tredje ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener, i høj grad er relevante for beskyttelsen af arbejdstagerne, og tilskyndede følgelig Kommissionen til at fortsætte det forberedende arbejde med henblik på fastsættelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (i det følgende benævnt "OEL'er") for:

1. cadmium og uorganiske forbindelser heraf, der hører under direktivets anvendelsesområde

2. beryllium og uorganiske berylliumforbindelser, der hører under direktivets anvendelsesområde

3. arsensyre og dets salte samt uorganiske arsenforbindelser, der hører under direktivets anvendelsesområde

4. formaldehyd

5. 4,4'-methylen-bis(2-chloranilin) (i det følgende benævnt "MOCA").

Direktivet indeholder en række generelle minimumsforskrifter til fjernelse eller nedsættelse af eksponeringen for kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der hører under direktivets anvendelsesområde. Arbejdsgiverne skal identificere og vurdere risici for arbejdstagerne i forbindelse med eksponering for specifikke kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen og skal forebygge eksponering, hvis der forekommer risici.

Dette initiativ med henblik på ændring af direktiv 2004/37 er i overensstemmelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det gennemfører dens 10. princip, "Et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø", og bidrager herigennem direkte til et højt niveau af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Modernisering af den retlige ramme ved at fastsætte ajourførte OEL'er for eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener blev også udpeget som en vigtig prioritet inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Kommissionens meddelelse "Sikrere og sundere arbejde for alle" fra januar 2017.

Ud fra en række skøn vil vedtagelsen af forslaget betyde, at over 1 000 000 arbejdstagere i EU på lang sigt vil nyde godt af forbedret forebyggelse af og beskyttelse mod erhvervsmæssig eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der kan være årsag til forskellige former for kræft, og den vil kunne forhindre 22 000 tilfælde af sygdom.

Ordføreren støtter kraftigt ovennævnte forslag med visse ændringer, som især har til formål at understrege behovet for en regelmæssig kontrol med og ajourføring af eventuelle kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, som på grundlag af videnskabelige data skal opføres på listen. Ordføreren mener også, at alle stoffer, der kan øge risikoen for arbejdsrelateret kræft, skal være omfattet af EU-lovgivningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder43, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til et højt niveau af beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt til et arbejdsmiljø, der er tilpasset arbejdstagernes erhvervsmæssige behov, og som gør dem i stand til at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen.

(1)  Et af Den Europæiske Unions øverste socialpolitiske målsætninger er at undgå social opsplitning og social dumping i Europa gennem fornyet konvergens i retning af bedre leve- og arbejdsvilkår i Unionen. Det er også et af målsætningerne i den europæiske søjle for sociale rettigheder43, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, og hvis 10. princip fastlægger, at enhver arbejdstager har ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til et højt niveau af beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt til et arbejdsmiljø, der er tilpasset arbejdstagernes erhvervsmæssige behov, og som gør dem i stand til at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen.

__________________

__________________

43Den europæiske søjle for sociale rettigheder, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da.

43 Den europæiske søjle for sociale rettigheder, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder garanterer navnlig den grundlæggende ret til livet i artikel 2 og retten til retfærdige og rimelige arbejdsforhold med hensyn til sundhed, sikkerhed og værdighed i artikel 31, stk. 1.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Artikel 153, 154 og 155 i TEUF fastlægger, i hvilket omfang arbejdsmarkedets parter er bemyndiget til at forhandle og håndhæve aftaler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF44 har til formål at beskytte arbejdstagere mod risici for deres sundhed og sikkerhed som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet. Der er i direktiv 2004/37/EF fastlagt et ensartet beskyttelsesniveau i forbindelse med risiciene ved kræftfremkaldende stoffer og mutagener gennem en ramme af generelle principper, som gør det muligt for medlemsstaterne at sikre konsekvent anvendelse af minimumskravene. Bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er fastsat på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, økonomisk gennemførlighed, en grundig vurdering af den socioøkonomiske indvirkning og tilgængelighed af måleteknikker og protokoller for eksponering på arbejdspladsen, udgør væsentlige dele af de generelle ordninger til beskyttelse af arbejdstagerne, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF. De minimumskrav, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF, har til formål at beskytte arbejdstagere på EU-plan. Medlemsstaterne kan fastsætte strengere bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(2)  Formålet med de i dette direktiv fastsatte ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF44 er at indføre mere effektive sundhedsforanstaltninger og forbedre og styrke beskyttelsen af arbejdstageres sundhed og sikkerhed mod eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Der er i direktiv 2004/37/EF fastlagt et ensartet beskyttelsesniveau i forbindelse med risiciene ved kræftfremkaldende stoffer og mutagener gennem en ramme af generelle principper, som gør det muligt for medlemsstaterne at sikre konsekvent anvendelse af minimumskravene. Bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er fastsat på grundlag af de på nuværende tidspunkt foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, økonomisk gennemførlighed, en grundig vurdering af den socioøkonomiske indvirkning og tilgængelighed af måleteknikker og protokoller for eksponering på arbejdspladsen. Det er afgørende, at disse væsentlige dele, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF, er genstand for en konstant kontrol samt en regelmæssig revision og ajourføring på baggrund af de seneste videnskabelige undersøgelser og data. De minimumskrav, der er fastsat i direktiv 2004/37/EF, har til formål at beskytte arbejdstagere på EU-plan. Medlemsstaterne kan fastsætte strengere bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

________________

________________

44Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50).

44Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering er en del af risikostyringen i henhold til direktiv 2004/37/EF. Overholdelse af disse grænseværdier berører ikke arbejdsgivernes øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 2004/37/EF, som for eksempel begrænsning af anvendelsen af kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen, forebyggelse eller nedsættelse af arbejdstagernes eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og de foranstaltninger, der bør gennemføres med henblik herpå. Disse foranstaltninger bør, for så vidt det er teknisk muligt, omfatte erstatning af det kræftfremkaldende stof eller mutagenet med et stof, en blanding eller en proces, som ikke er farlig(t) eller er mindre farlig(t) for arbejdstagernes sundhed, anvendelse af et lukket system eller andre foranstaltninger, der tager sigte på at nedsætte niveauet for arbejdstagerens eksponering. Det er i den forbindelse vigtigt at tage hensyn til forsigtighedsprincippet, hvis der er usikkerhed.

(3)  Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering er en del af risikostyringen i henhold til direktiv 2004/37/EF. Grænseværdierne bør revideres og ajourføres regelmæssigt i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og princippet om beskyttelse af arbejdstagere og på grundlag af de seneste videnskabelige undersøgelser og tekniske data om kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Det bør også overvejes at forbedre måleteknikker, risikostyringsforanstaltninger og andre relevante faktorer. Overholdelse af disse grænseværdier berører ikke arbejdsgivernes øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 2004/37/EF, som for eksempel begrænsning af anvendelsen af kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen, forebyggelse eller nedsættelse af arbejdstagernes eksponering for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og de foranstaltninger, der bør gennemføres med henblik herpå. Disse foranstaltninger bør, for så vidt det er teknisk muligt, omfatte erstatning af det kræftfremkaldende stof eller mutagenet med et stof, en blanding eller en proces, som ikke er farlig(t) eller er mindre farlig(t) for arbejdstagernes sundhed, anvendelse af et lukket system eller andre foranstaltninger, der tager sigte på at nedsætte niveauet for arbejdstagerens eksponering. Det er i den forbindelse vigtigt at tage hensyn til forsigtighedsprincippet, hvis der er usikkerhed.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For de fleste kræftfremkaldende stoffer og mutagener er det ikke videnskabeligt muligt at fastslå niveauer, hvorunder eksponering ikke vil medføre negative virkninger. Selv om fastsættelse af grænseværdier på arbejdspladsen for kræftfremkaldende stoffer og mutagener i henhold til direktiv 2004/37/EF ikke fjerner alle risici for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, som skyldes eksponering på arbejdspladsen (resterende risiko), bidrager det ikke desto mindre til en mærkbar reduktion af risici i forbindelse med sådan eksponering som led i den trinvise og målsætningsorienterede tilgang i henhold til direktiv 2004/37/EF. For andre kræftfremkaldende stoffer og mutagener kan det være videnskabeligt muligt at fastslå niveauer, hvorunder eksponering ikke forventes at have negative virkninger.

(4)  For de fleste kræftfremkaldende stoffer og mutagener er det ikke videnskabeligt muligt at fastslå niveauer, hvorunder eksponering ikke vil medføre negative virkninger. Selv om fastsættelse af grænseværdier på arbejdspladsen for kræftfremkaldende stoffer og mutagener i henhold til direktiv 2004/37/EF ikke fjerner alle risici for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, som skyldes eksponering på arbejdspladsen (resterende risiko), bidrager det ikke desto mindre til en mærkbar reduktion af risici i forbindelse med sådan eksponering som led i den trinvise og målsætningsorienterede tilgang i henhold til direktiv 2004/37/EF.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Dette direktiv styrker beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Der bør i lyset af tilgængelige oplysninger, herunder nye videnskabelige og tekniske data og evidensbaseret bedste praksis, måleteknikker og protokoller for niveauet af eksponering på arbejdspladsen, fastsættes nye grænseværdier i direktiv 2004/37/EF. De pågældende oplysninger bør, hvis det er muligt, indeholde data om resterende risici for arbejdstagernes sundhed, anbefalinger fra Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (i det følgende benævnt "SCOEL") og udtalelser fra Udvalget for Risikovurdering (i det følgende benævnt "RAC") under Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt "ECHA") samt udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (i det følgende benævnt "ACSH"). Oplysninger om den resterende risiko, der gøres offentligt tilgængelige på EU-plan, er nyttige for det fremtidige arbejde med at begrænse risici som følge af erhvervsmæssig eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Gennemsigtighed i forbindelse med sådanne oplysninger bør fremmes yderligere.

(6)  Dette direktiv styrker niveauet for beskyttelse af arbejdstagerne med henblik på at forbedre deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Der bør i lyset af tilgængelige oplysninger, herunder nye videnskabelige og tekniske data og evidensbaseret bedste praksis, måleteknikker og protokoller for niveauet af eksponering på arbejdspladsen, fastsættes nye grænseværdier i direktiv 2004/37/EF. De pågældende oplysninger bør, hvis det er muligt, indeholde data om resterende risici for arbejdstagernes sundhed, anbefalinger fra Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (i det følgende benævnt "SCOEL") og udtalelser fra Udvalget for Risikovurdering (i det følgende benævnt "RAC") under Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt "ECHA") samt udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (i det følgende benævnt "ACSH"). Oplysninger om den resterende risiko, der gøres offentligt tilgængelige på EU-plan, er nyttige for det fremtidige arbejde med at begrænse risici som følge af erhvervsmæssig eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Foranstaltninger til at sikre gennemsigtighed og forebyggelses- og informationskampagner på EU-plan bør fremmes yderligere.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er desuden nødvendigt at inddrage andre optagelsesveje end indånding for alle kræftfremkaldende stoffer og mutagener, herunder en mulig optagelse gennem huden, for at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau. De ændringer af bilag III til direktiv 2004/37/EF, der er fastsat i nærværende direktiv, udgør et yderligere skridt i en længere proces, der er indledt med henblik på ajourføring af direktiv 2004/37/EF.

(7)  Det er desuden nødvendigt på baggrund af videnskabelige data at inddrage andre optagelsesveje end indånding for alle kræftfremkaldende stoffer og mutagener, i betragtning af iagttagelser vedrørende en mulig optagelse gennem huden – konkret gennem en anmærkning for hud, større følsomhed i huden eller luftvejene og sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering – for at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau. De ændringer af bilag III til direktiv 2004/37/EF, der er fastsat i nærværende direktiv, udgør et yderligere skridt i en længere proces, der er indledt med henblik på ajourføring af direktiv 2004/37/EF.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Det forventes, at fastsættelsen af EU-grænseværdier for eksponering for kræftfremkaldende stoffer og mutagener på arbejdspladsen på effektiv vis vil bidrage til at forebygge alvorlige sundhedsproblemer og kræft og desuden forbedre livskvaliteten og trivslen hos arbejdstagere og personer i deres umiddelbare omgangskreds, hvilket således vil forlænge arbejdslivet, øge produktiviteten og konkurrenceevnen i EU og være med at sikre lige vilkår for virksomhederne i EU.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For så vidt angår cadmium kan en grænseværdi på 0,001 mg/m3 i nogle sektorer være vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør derfor indføres en overgangsperiode på syv år, hvor en grænseværdi på 0,004 mg/m3 bør finde anvendelse.

(12)  For så vidt angår cadmium kan en grænseværdi på 0,001 mg/m3 i nogle sektorer være vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør derfor indføres en overgangsperiode på fem år, hvor en grænseværdi på 0,004 mg/m3 bør finde anvendelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For så vidt angår beryllium kan en grænseværdi på 0,0002 mg/m3 i nogle sektorer være vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør derfor indføres en overgangsperiode på fem år, hvor en grænseværdi på 0,0006 mg/m3 bør finde anvendelse.

(14)  For så vidt angår beryllium kan en grænseværdi på 0,0002 mg/m3 i nogle sektorer være vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør derfor indføres en overgangsperiode på fire år, hvor en grænseværdi på 0,0006 mg/m3 bør finde anvendelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at udstødningsemissioner fra dieselmotorer har kræftfremkaldende virkninger. Udstødningsemissioner fra dieselmotorer blev i 2012 klassificeret af Det Internationale Kræftforskningscenter som kræftfremkaldende (gruppe 1) for mennesker på grundlag af tilstrækkelig dokumentation for, at eksponering er knyttet til en øget risiko for lungekræft. Ny dieselmotorteknologi har ændret kvaliteten og mængden af dieselemissioner, og de dermed forbundne kræftrisici er blevet reduceret, men ikke elimineret. På grund af den lange overgangstid for at skifte fra gammel til ny dieselteknologi forventes en samtidig eksponering for udstødningsemissioner fra gamle og nye dieselmotorer på arbejdspladsen i de kommende mange år. Udstødningsemissioner fra dieselmotorer er procesgenererede og er dermed ikke genstand for klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, bør der fastlægges en grænseværdi for udstødningsemissioner fra dieselmotorer. Det er derfor hensigtsmæssigt at medtage arbejde, som indebærer eksponering for udstødningsemissioner fra dieselmotorer, i bilag I og fastsætte en grænseværdi for udstødningsemissioner fra dieselmotorer i bilag III til direktiv 2004/37/EF. Angivelserne i bilag I og bilag III til nævnte direktiv bør omfatte dampe fra alle typer dieselmotorer, uanset om udstødningsemissionerne stammer fra gamle eller nye dieselmotorer. Elementært kulstof er kendt som den relevante markør for eksponering for udstødningsemissioner fra dieselmotorer.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b)  Visse blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende stoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor kræftfremkaldende stoffer som defineret i direktiv 2004/37/EF. Eksponering for sådanne blandinger kan forekomme under arbejde, der blandt andet omfatter forbrændingsprocesser, som f.eks. udstødning fra forbrændingsmotorer, og processer med forbrænding ved høj temperatur. Det eksisterende punkt 2 i bilag I til nævnte direktiv bør derfor udvides til også at omfatte andre situationer med erhvervsmæssig eksponering, hvor arbejdstagere udsættes for disse stoffer og deres blandinger. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, bør der desuden fastsættes en grænseværdi for blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter indeholdende benzo-a-pyren som indikator i del A.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  En langsigtet vurdering af merværdien ved at gennemføre dette direktiv viser ligeledes, at det vil forbedre arbejdsvilkårene for over 1 000 000 arbejdstagere i EU og forebygge over 22 000 arbejdsbetingede sygdomme.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  De grænseværdier, der fastsættes i dette direktiv, vil blive revideret for at sikre overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200650, navnlig for at tage højde for samspillet mellem de grænseværdier, der er fastsat i henhold til direktiv 2004/37/EF, og derived no-effect levels for farlige kemikalier i henhold til nævnte forordning, med henblik på at beskytte arbejdstagerne effektivt.

(21)  De grænseværdier, der fastsættes i dette direktiv, vil blive verificeret og løbende blive kontrolleret og regelmæssigt revideret for at sikre overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200650, navnlig for at tage højde for samspillet mellem de grænseværdier, der er fastsat i henhold til direktiv 2004/37/EF, og derived no-effect levels for farlige kemikalier i henhold til nævnte forordning, med henblik på at beskytte arbejdstagerne effektivt.

________________

________________

50Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

50Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L396 af 30.12.2006, s.1).

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)   Overholdelse af de overgangsperioder, der er fastsat i dette direktiv, gør det muligt at vedtage passende foranstaltninger med henblik på at foregribe nye udviklinger og planlægge investeringer for at undgå eventuelle negative virkninger for virksomheder eller arbejdstagere. For så vidt angår f.eks. SMV'er vil overgangsperioder for visse stoffer hjælpe dem med at løse eventuelle specifikke tekniske udfordringer og planlægge investeringer i tilstrækkelig god tid i forvejen.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit -1 (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Bilag I – punkt 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I bilag I til direktiv 2004/37/EF tilføjes følgende punkt:

 

"5a. Arbejde, som indebærer eksponering for udstødningsemissioner fra dieselmotorer."

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit -1 a (nyt)

Direktiv 2004/37/EF

Bilag I – punkt 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I bilag I til direktiv 2004/37/EF tilføjes følgende punkt:

 

"5b. Arbejde, som indebærer eksponering for polycykliske aromatiske kulbrinter, der forekommer i stenkulssod, stenkulstjære eller stenkulsbeg, og arbejde, som indebærer eksponering for kræftfremkaldende polycykliske aromatiske kulbrinter, navnlig i alle forbrændingsprocesser, som f.eks. udstødning fra forbrændingsmotorer, og bl.a. processer med forbrænding ved høj temperatur."

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – punkt A – tabel – kolonne "Overgangsforanstaltninger" – række 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

0,004 mg/m3 indtil den xx yyyy 202z [7 years]

0,004 mg/m3 indtil den xx yyyy 202z [5 years]

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – punkt A – tabel – kolonne "Overgangsforanstaltninger" – række 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

0,0006 mg/m3 indtil den xx yyyy 202z [5 years]

0,0006 mg/m3 indtil den xx yyyy 202z [4 years]

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – punkt A – tabel – kolonne "Agensens navn" – række 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Blandinger med polycykliske aromatiske kulbrinter indeholdende benzo-a-pyren, som er kræftfremkaldende i henhold til direktivet

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – punkt A – tabel – kolonne "Grænseværdier" – kolonne "8 timer" – kolonne "mg/m3" – række 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

0,0000710a

 

________________

 

10a benzo-a-pyren som markør for den samlede koncentration af polycykliske aromatiske kulbrinter

Begrundelse

Dette niveau anvendes i Tyskland og er i øjeblikket den bedste praksis i EU.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – punkt A – tabel – kolonne "Agensens navn" – række 5 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Udstødningsemissioner fra dieselmotorer

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 1

Direktiv 2004/37/EF

Bilag III – punkt A – tabel – kolonne "Grænseværdier" – kolonne "8 timer" – kolonne "mg/m3" – række 5 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

0,00001110b

 

________________

 

10b målt som elementært kulstof

Begrundelse

Dette svarer til de fire dødsfald pr. 100 000 for 40 års erhvervsmæssig eksponering som beregnet af Dutch Expert Committee on Occupational Safety. Arbejdstagere bør ikke eksponeres for udstødningsemissioner fra dieselmotorer på niveauer, der er højere end baggrundsniveauerne.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

Referencer

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jiří Maštálka

23.4.2018

Behandling i udvalg

3.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

Referencer

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Dato for høring af EP

5.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Laura Agea

16.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2018

9.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

23.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Mara Bizzotto

GUE

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse