Procedura : 2018/0081(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0382/2018

Teksty złożone :

A8-0382/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 18.8
CRE 27/03/2019 - 18.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0307

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 908kWORD 114k
23.11.2018
PE 623.825v03-00 A8-0382/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Laura Agea

ERRATY/ADDENDA
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0171),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 153 ust. 2 lit. b) i art. 153 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0130/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Prawnej (A8-0382/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zasada 10 Europejskiego filaru praw socjalnych43, ogłoszonego w Göteborgu dnia 17 listopada 2017 r., stanowi, że każdy pracownik ma prawo do zdrowego, bezpiecznego i dobrze dostosowanego środowiska pracy. Prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do środowiska pracy dostosowanego do potrzeb zawodowych pracowników, które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy, obejmuje również ochronę przez czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w miejscu pracy.

(1)  Przestrzeganie zasad i praw zawartych w Europejskim filarze praw socjalnych43, ogłoszonym w Göteborgu dnia 17 listopada 2017 r., jest wspólnym politycznym zobowiązaniem i zadaniem Unii, państw członkowskich i partnerów społecznych zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami. Zasada 10 Europejskiego filaru praw socjalnych stanowi, że każdy pracownik ma prawo do zdrowego, bezpiecznego i dobrze dostosowanego środowiska pracy. Prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do środowiska pracy dostosowanego do potrzeb zawodowych pracowników obejmuje również ochronę przed czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w miejscu pracy, niezależnie od warunków zatrudnienia, okoliczności narażenia oraz czasu trwania zatrudnienia i narażenia.

__________________

__________________

43   Europejski filar praw socjalnych, listopad 2017 r., https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl

43   Europejski filar praw socjalnych, listopad 2017 r., https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Art. 153, 154 i 155 TFUE ustanawiają zakres i uprawnienia partnerów społecznych do negocjowania i egzekwowania porozumień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a Karta praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje w szczególności podstawowe prawo do życia (art. 2) oraz prawo do należytych i sprawiedliwych warunków pracy z poszanowaniem zdrowia, bezpieczeństwa i godności (art. 31 ust. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE44 ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy. Spójny poziom ochrony przed zagrożeniami związanymi z czynnikami rakotwórczymi i mutagenami przewidziano w dyrektywie 2004/37/WE za pomocą ogólnych zasad, które pozwalają państwom członkowskim na zapewnienie spójnego stosowania minimalnych wymogów. Wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ustalone na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, wykonalności pod względem ekonomicznym, dogłębnej oceny skutków społeczno-ekonomicznych oraz dostępności protokołów i technik pomiaru narażenia w miejscu pracy, są ważnymi elementami ogólnych zasad ochrony pracowników, które zostały ustalone dyrektywą 2004/37/WE. Minimalne wymogi przewidziane w dyrektywie 2004/37/WE mają na celu ochronę pracowników na szczeblu unijnym. Państwa członkowskie mogą ustanawiać bardziej rygorystyczne wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE44 ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy. Dyrektywa 2004/37/WE przewiduje ochronę przed zagrożeniami związanymi z czynnikami rakotwórczymi i mutagenami za pomocą ogólnych zasad, które pozwalają państwom członkowskim na zapewnienie spójnego stosowania minimalnych wymogów. Wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego muszą być oparte na dowodach, proporcjonalne i mierzalne oraz powinny zostać ustalone na podstawie dostępnych informacji, w tym aktualnych danych naukowych i technicznych, wykonalności wdrożenia i zachowania zgodności pod względem kosztów, dogłębnej oceny skutków społeczno-ekonomicznych oraz dostępności protokołów i technik pomiaru narażenia w miejscu pracy. Te wartości dopuszczalne są ważnymi elementami ogólnych zasad ochrony pracowników, które zostały ustalone dyrektywą 2004/37/WE. Minimalne wymogi przewidziane w dyrektywie 2004/37/WE mają na celu ochronę pracowników na szczeblu unijnym. Państwa członkowskie mogą w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi ustanawiać bardziej rygorystyczne wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego. Jeżeli dla danego czynnika rakotwórczego lub mutagenu ustanowiono wartość dopuszczalną, narażenie pracowników należy ograniczyć, na ile to technicznie możliwe, do poziomu poniżej tej dopuszczalnej wartości.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Dyrektywa 2004/37/WE ma obejmować swoim zakresem substancje lub mieszaniny, które spełniają kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B, określone w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, a także substancje, mieszaniny lub procesy wymienione w załączniku I do tej dyrektywy. Substancje, które spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B, określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, to substancje podlegające zharmonizowanej klasyfikacji lub sklasyfikowane zgodnie z art. 4 lub 36 tego rozporządzenia i zgłoszone Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art. 40 tego rozporządzenia. Substancje te są wymienione w publicznym wykazie klasyfikacji i oznakowania prowadzonym przez ECHA. Należy starać się o dalszą współpracę z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (IARC), aby w przyszłości również substancje sklasyfikowane przez IARC jako substancje rakotwórcze kategorii 1 lub 2A zostały uznane za spełniające kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Między państwami członkowskimi utrzymują się znaczne różnice, jeśli chodzi o wartości dopuszczalne ustanawiane dla czynników rakotwórczych i mutagenów, co prowadzi do zróżnicowania poziomu ochrony pracowników w całej Unii i zakłóca konkurencję.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego są elementem zarządzania ryzykiem na mocy dyrektywy 2004/37/WE. Przestrzeganie tych wartości dopuszczalnych pozostaje bez uszczerbku dla innych obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, jak np. ograniczanie stosowania czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy, zapobieganie narażeniu pracowników na czynniki rakotwórcze lub mutageny lub ograniczanie tego narażania, a także dla środków, które należy w tym celu wprowadzić. Środki te powinny obejmować – w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe – zastąpienie czynnika rakotwórczego lub mutagenu substancją, mieszaniną lub procesem, które nie są niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne dla zdrowia pracownika, stosowanie systemu zamkniętego lub inne środki mające na celu ograniczenie poziomu narażenia pracowników. W tym kontekście w razie wątpliwości należy uwzględnić zasadę ostrożności.

(3)  Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego są elementem zarządzania ryzykiem na mocy dyrektywy 2004/37/WE. Należy dokonywać regularnych przeglądów wartości dopuszczalnych zgodnie z zasadą ostrożności i z zasadą ochrony pracowników oraz w świetle dostępnych rzetelnych danych naukowych i technicznych dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Wartości dopuszczalne dla substancji wymienionych w załączniku III mają na celu zminimalizowanie, na ile to możliwe, dodatkowego ryzyka wystąpienia raka, wynikającego z pracy z tymi substancjami. Na tej podstawie oczekuje się, że dodatkowe ryzyko wyniesie nie więcej niż 1/2500 ważonej czasowo średniej w stosunku do standardowego czasu trwania kariery zawodowej. Należy również uwzględnić doskonalenie technik pomiaru, środki zarządzania ryzykiem oraz inne istotne czynniki. Przestrzeganie tych wartości dopuszczalnych pozostaje bez uszczerbku dla innych obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, jak np. ograniczanie stosowania czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy, zapobieganie narażeniu pracowników na czynniki rakotwórcze lub mutageny lub ograniczanie tego narażania, a także dla środków, które należy w tym celu wprowadzić. Środki te powinny obejmować – w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe – zastąpienie czynnika rakotwórczego lub mutagenu substancją, mieszaniną lub procesem, które nie są niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne dla zdrowia pracownika, stosowanie systemu zamkniętego lub inne środki mające na celu ograniczenie poziomu narażenia pracowników.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W farmakologii leki niebezpieczne to leki, co do których wiadomo, że są szkodliwe ze względu na swoją genotoksyczność, rakotwórczość, teratogenność, toksyczność reprodukcyjną i innego rodzaju toksyczność w małych dawkach1a. Leki te zawierają czynniki cytotoksyczne, które powstrzymują szybki rozwój i podział komórek nowotworowych, i są przede wszystkim wykorzystywane do leczenia nowotworów, często jako element chemioterapii. Dostępne obecnie do stosowania leki cytotoksyczne są jednak na ogół nieselektywne i z tego względu mogą uszkadzać także normalne (nienowotworowe) komórki. W związku z tym co do wielu leków cytotoksycznych wiadomo, że są one genotoksyczne, rakotwórcze lub mutagenne.

 

_______________

 

1a  Monografie IARC dotyczące oceny zagrożeń rakotwórczych dla człowieka, tomy 1–121 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Ważna jest zatem ochrona pracowników narażonych na działanie substancji rakotwórczych lub mutagennych w wyniku przygotowywania, podawania lub unieszkodliwiania niebezpiecznych leków, w tym leków cytotoksycznych, a także w wyniku pracy związanej z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych lub mutagenów w kontekście świadczenia usług związanych z czyszczeniem, transportem, praniem i unieszkodliwianiem odpadów pochodzących z niebezpiecznych leków lub materiałów skażonych niebezpiecznymi lekami oraz podczas opieki nad pacjentami leczonymi przy użyciu niebezpiecznych leków. W ramach pierwszego etapu Komisja wydała w specjalnym przewodniku dotyczącym profilaktyki i dobrych praktyk wskazówki dotyczące ograniczenia ryzyka zawodowego dla zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze opieki zdrowotnej, w tym ryzyka związanego z narażeniem na leki cytotoksyczne.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c)   W ramach drugiego etapu Komisja powinna na podstawie najnowszych postępów naukowych ocenić możliwość rozszerzenia zakresu dyrektywy 2004/73/WE w celu objęcia nim niebezpiecznych leków, w tym leków cytotoksycznych, które są rakotwórcze bądź mutagenne, lub w celu zaproponowania bardziej odpowiedniego instrumentu prawnego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy pracownikom mającym do czynienia z tymi lekami. W stosownym przypadku Komisja powinna przedstawić, po konsultacji z partnerami społecznymi, odpowiedni wniosek ustawodawczy. Przy czym nadrzędne znaczenie ma jednak to, by zgodnie z art. 168 ust. 1 TFUE nie został zakwestionowany ani zagrożony dostęp pacjentów do najlepszych dostępnych metod leczenia.

 

 

 

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Maksymalne poziomy narażenia pracowników na niektóre czynniki rakotwórcze lub mutageny zostały ustalone w postaci wartości, których zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE nie wolno przekraczać.

(5)  Maksymalne poziomy narażenia pracowników na niektóre czynniki rakotwórcze lub mutageny zostały ustalone w załączniku III w postaci wartości, których zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE nie wolno przekraczać. W załączniku II do dyrektywy 2004/37/WE można określić praktyczne zalecenia dotyczące nadzoru medycznego nad pracownikami, lecz nie powinny być one obowiązkowe.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niniejsza dyrektywa wzmacnia ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w ich miejscu pracy. Nowe wartości dopuszczalne należy określić w dyrektywie 2004/37/WE w świetle dostępnych informacji, w tym nowych danych naukowych i technicznych oraz popartych dowodami najlepszych praktyk, technik i protokołów pomiaru poziomu narażenia w miejscu pracy. Informacje te powinny, w miarę możliwości, obejmować dane dotyczące ryzyka rezydualnego dla zdrowia pracowników, zalecenia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) oraz opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i opinie Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH). Informacje dotyczące ryzyka rezydualnego, udostępniane publicznie na szczeblu unijnym, są cenne dla wszelkich przyszłych prac w zakresie ograniczania ryzyka wynikającego z narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów. Należy jeszcze bardziej zachęcać do zapewnienia przejrzystości takich informacji.

(6)  Niniejsza dyrektywa wzmacnia ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w ich miejscu pracy. Komisja powinna dokonywać jej regularnego przeglądu i w razie potrzeby przedstawiać wnioski ustawodawcze. Nowe wartości dopuszczalne należy określić w dyrektywie 2004/37/WE w świetle dostępnych informacji, w tym nowych danych naukowych i technicznych oraz popartych dowodami najlepszych praktyk, technik i protokołów pomiaru poziomu narażenia w miejscu pracy. Informacje te powinny, w miarę możliwości, obejmować dane dotyczące ryzyka rezydualnego dla zdrowia pracowników, zalecenia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) oraz opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i opinie Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH), a także monografie Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC1a). Informacje dotyczące ryzyka rezydualnego są cenne z punktu widzenia wszelkich przyszłych prac nad ograniczaniem ryzyka wynikającego z narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów oraz powinny być podawane do wiadomości publicznej na szczeblu unijnym. Należy zapewnić przejrzystość, która jest w tym kontekście narzędziem zapobiegawczym. Niniejsza dyrektywa jest zgodna ze szczegółowymi zaleceniami SCOEL i ACSH, których znaczenie podkreślono przy poprzednich zmianach dyrektywy 2004/37/WE.

 

__________________

 

1a  Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem została utworzona w 1965 r. przez Światową Organizację Zdrowia w ramach ONZ.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W przypadku wszystkich czynników rakotwórczych i mutagenów w celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu ochrony konieczne jest również uwzględnienie dróg wchłaniania innych niż wdychanie, włącznie z możliwością wchłaniania przez skórę. Zmiany w załączniku III do dyrektywy 2004/37/WE przewidziane w niniejszej dyrektywie są kolejnym krokiem w dłuższym procesie zainicjowanym w celu aktualizacji dyrektywy 2004/37/WE.

(7)  W celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu ochrony w przypadku wszystkich czynników rakotwórczych i mutagenów konieczne jest również uwzględnienie w świetle danych naukowych dróg wchłaniania innych niż wdychanie, za pomocą komentarzy zwracających uwagę na możliwość wchłaniania przez skórę, a konkretnie za pomocą adnotacji dotyczącej skóry. Zmiany w załączniku III do dyrektywy 2004/37/WE przewidziane w niniejszej dyrektywie są kolejnym krokiem w dłuższym procesie zainicjowanym w celu aktualizacji dyrektywy 2004/37/WE.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Pierwszym krokiem jest prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) kampania na lata 2018–2019 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. EU-OSHA musi ściśle współpracować z państwami członkowskimi i wzmocnić wymianę dobrych praktyk, aby zapewnić pracownikom mającym do czynienia z określonymi substancjami, zwłaszcza cytotoksycznymi, przydatne informacje i przykłady dobrych praktyk, z podkreśleniem istniejących już strategii politycznych i ram prawnych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)   Kadm (Cd) jest naturalnie występującym pierwiastkiem, na który narażeni są ludzie przez kontakt z dymem papierosowym, żywnością i w niektórych gałęziach przemysłu. U osób mających kontakt z kadmem w pracy najbardziej narażone na ogólnoustrojowe toksyczne działanie kadmu są nerki i ewentualnie kości (krytyczne organy docelowe). Kadm to toksyczny pierwiastek, który odkłada się w organizmie; objawy ogólnoustrojowe związane z przewlekłą ekspozycją na kadm są związane ze skażeniem organizmu pierwiastkiem (akumulacja w wątrobie i nerkach). Markery biologiczne, takie jak stężenie kadmu w moczu (Cd-U), umożliwiają oszacowanie skażenia organizmu oraz zidentyfikowanie wszystkich źródeł narażenia na kadm, w tym poprzez skażoną żywność i palenie tytoniu. Stosowanie takich markerów biologicznych w ramach większości badań epidemiologicznych przeprowadzanych w środowisku pracy pozwoliło badaczom na udokumentowanie wiarygodnego związku pomiędzy dawką/skutkiem a reakcją organizmu. Określenie dopuszczalnej wartości biologicznej chroniłoby zatem pracowników przed ogólnoustrojową toksycznością kadmu, w szczególności przed jego wpływem na nerki i kości1a. Kontrola biologiczna może zatem przyczynić się do ochrony pracowników w miejscu pracy, lecz jedynie jako środek uzupełniający kontrolę stężenia kadmu (i jego związków nieorganicznych) w powietrzu w strefie oddychania pracownika.

 

__________________

 

1a https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Jeżeli chodzi o kadm, niektóre sektory mogą mieć trudności z dostosowaniem się do wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,001 mg/m3 w krótkim terminie. Należy zatem wprowadzić siedmioletni okres przejściowy, w którym zastosowanie powinna mieć wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3.

(12)  Jeżeli chodzi o kadm, niektóre sektory mogą mieć trudności z dostosowaniem się do wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,001 mg/m3 w krótkim terminie. Należy zatem wprowadzić siedmioletni okres przejściowy, w którym zastosowanie powinna mieć wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3. W państwach członkowskich, które wdrożyły kontrolę biologiczną, dopuszczalna wartość biologiczna powinna wynosić 2μg Cd/g kreatyniny, a wartość dopuszczalna dla średniej ważonej w ośmiogodzinnym okresie odniesienia powinna wynosić 0,004 mg/m³ (frakcja respirabilna). Wprowadzenie wartości dopuszczalnej nie wymaga okresu przejściowego. Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania takiej kontroli biologicznej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Formaldehyd spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu dyrektywy 2004/37/WE. Jest to genotoksyczny czynnik rakotwórczy o działaniu miejscowym. Możliwe jest ustalenie na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, krótkoterminowej i długoterminowej wartości dopuszczalnej dla tego czynnika rakotwórczego. Formaldehyd jest również alergenem kontaktowym dla skóry (substancją działającą uczulająco na skórę). Należy zatem określić wartość dopuszczalną w odniesieniu do formaldehydu oraz przypisać adnotację dotyczącą działania uczulającego na skórę. Ponadto na wniosek Komisji ECHA gromadzi również istniejące informacje do celów oceny potencjalnego narażenia na formaldehyd i substancje uwalniające formaldehyd w miejscu pracy, uwzględniając zastosowania przemysłowe i profesjonalne48.

(17)  Formaldehyd spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu dyrektywy 2004/37/WE. Jest to genotoksyczny czynnik rakotwórczy o działaniu miejscowym. Istnieją wystarczające dowody na rakotwórcze działanie formaldehydu na ludzi. Formaldehyd powoduje raka jamy nosowo-gardłowej i białaczkę47a. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, możliwe jest ustalenie krótkoterminowej i długoterminowej wartości dopuszczalnej dla tego czynnika rakotwórczego. Formaldehyd jest również alergenem kontaktowym dla skóry (substancją działającą uczulająco na skórę). Należy zatem określić wartość dopuszczalną w odniesieniu do formaldehydu oraz przypisać adnotację dotyczącą działania uczulającego na skórę. Ponadto na wniosek Komisji ECHA gromadzi również istniejące informacje do celów oceny potencjalnego narażenia na formaldehyd i substancje uwalniające formaldehyd w miejscu pracy, uwzględniając zastosowania przemysłowe i profesjonalne48.

__________________

__________________

 

47a https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Utrwalacze na bazie formaldehydu są rutynowo wykorzystywane w unijnych placówkach opieki zdrowotnej do standardowego utrwalania próbek tkanek, ze względu na wygodę w ich obsłudze, wysoki stopień dokładności i wyjątkową zdolność adaptacyjną, które do tej pory nie zostały osiągnięte przez żadną inną grupę utrwalaczy. W rezultacie diagnozowanie przez patologów wielu chorób, w tym nowotworów, odbywa się na podstawie rozpoznania mikroskopijnych śladów w tkance utrwalonej w formaldehydzie. Stężenia formaldehydu stosowane w opiece zdrowotnej są minimalne w porównaniu ze stężeniami stosowanymi w przemyśle i chociaż placówki opieki zdrowotnej w Unii powinny podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu utrzymania narażenia swoich pracowników na formaldehyd w bezpiecznych granicach, sektor opieki zdrowotnej prawdopodobnie nie będzie miał trudności z przestrzeganiem określonej w niniejszej dyrektywie wartości dopuszczalnej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  W niektórych państwach członkowskich formaldehyd jest rutynowo wykorzystywany do balsamowania zwłok w ramach praktyk kulturowych lub religijnych stosowanych w tych państwach. W sektorze pogrzebowym wartość dopuszczalna 0,3 ppm może być trudna do przestrzegania bez znaczących krótkoterminowych skutków dla zdolności produkcyjnych. Należy zatem wprowadzić trzyletni okres przejściowy, w którym w tym sektorze powinna mieć zastosowanie wartość dopuszczalna 0,5ppm.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina) (MOCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu dyrektywy 2004/37/WE. W przypadku MOCA stwierdzono możliwość znacznego wchłaniania przez skórę. Należy zatem określić wartość dopuszczalną w odniesieniu do MOCA i przypisać jej adnotację dotyczącą skóry. Ponadto substancję tę wskazano jako substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z art. 57 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i włączono ją do załącznika XIV do tego rozporządzenia, a stosowanie tej substancji lub wprowadzenie jej do obrotu wymaga uzyskania uprzedniego zezwolenia. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, można ustalić wartość dopuszczalną dla MOCA.

(18)  4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina) (MOCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu dyrektywy 2004/37/WE. Z powodu działania rakotwórczego i oczywistego potencjału genotoksycznego tej substancji, została ona zaklasyfikowana jako substancja rakotwórcza dla ludzi. W przypadku MOCA stwierdzono możliwość znacznego wchłaniania przez skórę. Należy zatem określić wartość dopuszczalną w odniesieniu do MOCA i przypisać jej adnotację dotyczącą skóry. Ponadto substancję tę wskazano jako substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z art. 57 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i włączono ją do załącznika XIV do tego rozporządzenia, a stosowanie tej substancji lub wprowadzenie jej do obrotu wymaga uzyskania uprzedniego zezwolenia. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, można ustalić wartość dopuszczalną dla MOCA.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby skutecznie chronić pracowników, wartości dopuszczalne określone w niniejszej dyrektywie mają zostać poddawane przeglądowi w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady50, w szczególności w celu uwzględnienia interakcji między wartościami dopuszczalnymi określonymi na mocy dyrektywy 2004/37/WE a pochodnymi poziomami niepowodującymi zmian w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych wynikającymi z tego rozporządzenia.

(21)  Aby skutecznie chronić pracowników, wartości dopuszczalne określone w niniejszej dyrektywie mają zostać poddawane ciągłego nadzorowi i regularnym przeglądom w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady50 , w szczególności w celu uwzględnienia interakcji między wartościami dopuszczalnymi określonymi na mocy dyrektywy 2004/37/WE a pochodnymi poziomami niepowodującymi zmian w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych wynikającymi z tego rozporządzenia.

__________________

__________________

50   Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

50   Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny unikać nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęca się zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie poniosły nieproporcjonalnych konsekwencji, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne, oraz do opublikowania wyników takiej oceny.

(23)  Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę, że MŚP i mikroprzedsiębiorstwa stanowiące zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Unii mają ograniczone zasoby finansowe, techniczne i kadrowe. Zachęca się zatem państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny skutków aktu transponującego dla MŚP celem zapewnienia, aby MŚP nie poniosły nieproporcjonalnych konsekwencji, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie administracyjne, oraz do opublikowania wyników takiej oceny, a jednocześnie do utrzymania jednakowego poziomu ochrony wszystkich pracowników oraz ułatwienia MŚP i mikroprzedsiębiorstwom przestrzegania przepisów. W tym kontekście szczególne środki, takie jak zachęty i narzędzia cyfrowe, mogłyby pomóc MŚP i mikroprzedsiębiorstwom w lepszym wypełnieniu obowiązków określonych w dyrektywie 2004/37/WE i przyczynić się do wyeliminowania ryzyka działania rakotwórczego lub mutagennego. Partnerzy społeczni powinni wymieniać się najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit -1 (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Państwa członkowskie ustanawiają, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką, rozwiązania mające na celu prowadzenie odpowiedniej kontroli zdrowia tych pracowników, u których wyniki oceny, o której mowa w art. 3 ust. 2, wykazują istnienie zagrożenia dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. Lekarz lub właściwy organ odpowiedzialny za kontrolę zdrowia pracowników mogą wskazać, że kontrola zdrowia musi być kontynuowana po zakończeniu narażenia, tak długo, jak ich zdaniem jest to konieczne do zagwarantowania zdrowia danych pracowników.

„1.  Państwa Członkowskie ustanowią, zgodnie z wewnętrznymi przepisami i/lub procedurami, ustaleniami, w celu przeprowadzania odpowiedniej kontroli zdrowia pracowników, co do których wyniki oceny, o której mowa w art. 3 ust. 2, wykazują istnienie zagrożenia dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. Taka kontrola zdrowia może w stosownych przypadkach obejmować kontrolę biologiczną pod kątem narażenia na działanie substancji. Zastosowanie ma art. 10 dyrektywy Rady 98/24/WE.”;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit -1 a (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 14 po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.  W przypadku gdy państwa członkowskie decydują się na wdrożenie kontroli biologicznej, zastosowanie mają wartości dopuszczalne określone w załączniku III część B.”;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit -1 b (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 18 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

po art. 18a dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 18b

 

Do czwartego kwartału 2019 r. Komisja, na podstawie danych naukowych i odpowiednich konsultacji, oceni możliwość zmiany zakresu niniejszej dyrektywy7 w celu włączenia do niej wykazu niebezpiecznych leków, w tym leków cytotoksycznych, które są rakotwórcze lub mutagenne, lub w celu zaproponowania bardziej odpowiedniego instrumentu prawnego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników mających do czynienia z tymi niebezpiecznymi lekami. Na tej podstawie Komisja przedstawi, w stosownym przypadku i po konsultacji z partnerami społecznymi, wniosek ustawodawczy.”;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit -1 c (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik II – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w załączniku II dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„2a.  W przypadku gdy prowadzi się kontrolę biologiczną, taka kontrola musi uwzględniać wartości biologiczne zalecane przez SCOEL oraz inne wytyczne i informacje dostępne na szczeblu unijnym i krajowym.”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – część A – tabela – rząd 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Formaldehyd

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 Działanie uczulające na skórę (9)

 

 

Poprawka

Formaldehyd

 

 

0,37

0,3

 

0,738

0,6

 Działanie uczulające na skórę (9)

Wartość dopuszczalna 0,5 ppm dla sektora pogrzebowego i sektora balsamowania do dnia xx rrrr 202z [3 lata]

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – punkt B

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Punkt B załącznika III otrzymuje brzmienie:

B. INNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE PRZEPISY

B. INNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE PRZEPISY

p.m.

W państwach członkowskich, które wdrażają kontrolę biologiczną narażenia na kadm, jak określono w art. 14 ust. 1 i pkt 2a załącznika II, taka kontrola obejmuje pomiar stężenia kadmu w moczu przy użyciu spektrometrii absorpcyjnej lub metody dającej porównywalne wyniki. Dopuszczalna wartość biologiczna wynosi 2μg Cd/g kreatyniny, a wartość dopuszczalna dla średniej ważonej w ośmiogodzinnym okresie odniesienia powinna wynosić 0,004 mg/m³ (frakcja respirabilna). W tym przypadku wprowadzenie okresu przejściowego nie jest konieczne. ”


UZASADNIENIE

Nowotwory stanowią główny problem zdrowotny związany z pracą w UE-28 – odpowiadają one za niemal tyle samo szkód w życiu i zdrowiu pracowników co schorzenia zajmujące kolejne dwa miejsca łącznie (tj. zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i choroby układu krążenia). Negatywny wpływ wysokiego stopnia narażenia na czynniki rakotwórcze i mutageny w miejscu pracy sięga jednak znacznie dalej. Oprócz nowotworów może ono powodować również szereg innych poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego i zaburzenia neurologiczne.

Komisja Europejska podjęła już działania mające na celu rozwiązanie tych kwestii, przedstawiając dwa wnioski ustawodawcze aktualizujące dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, odpowiednio w maju 2016 r. i styczniu 2017 r.

Przedmiotowy trzeci wniosek ustawodawczy obejmuje dodatkowych pięć rakotwórczych czynników chemicznych: kadm i beryl wraz z odnośnymi związkami nieorganicznymi, kwas arsenowy, formaldehyd oraz tzw. MOCA [4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilinę)].

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem ten trzeci wniosek ustawodawczy i określone w nim wartości dopuszczalne, które zgodnie z szacunkami powinny w dłuższej perspektywie poprawić warunki pracy ponad miliona pracowników w UE i zapobiec ponad 22 000 przypadkom wystąpienia chorób związanych z pracą (chorób nowotworowych i innych niż nowotworowe).

Podejście przyjęte przez sprawozdawczynię polega na zagwarantowaniu jak największej ochrony pracownikom, bez nadmiernego obciążania kosztami małych i średnich przedsiębiorstw. Te dwa aspekty można pogodzić, przewidując w odniesieniu do dostosowań o charakterze organizacyjnym i – przede wszystkim – technicznym okres przejściowy, pozwalający na przeprowadzenie koniecznych działań. Zważywszy na słabość wzrostu gospodarczego w wielu państwach europejskich, która utrzymuje się od szeregu lat, uznaje się za korzystne wprowadzenie rozwiązań przewidujących ulgi dla przedsiębiorstw, przy czym rozwiązania te można podzielić na:

– aktywne: dotacje na rzecz przedsiębiorstw, które dostosowują się do przepisów, w tym zachęty na rzecz udziału w projektach finansowanych ze środków europejskich, w taki sposób, aby nie naruszyć wymogów obowiązujących na szczeblu europejskim,

– rozwiązania pasywne: przyznanie ulg podatkowych przedsiębiorstwom, które dostosowują się do przepisów.

Wreszcie, sprawozdawczyni dąży do rozwiązania, w sposób ambitny i bezpośredni, problemu pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów w związku z przygotowaniem, podawaniem i usuwaniem leków niebezpiecznych, w tym leków cytotoksycznych. Z tego względu proponuje uwzględnienie w załączniku I przedmiotowej dyrektywy prac, które obejmują narażenie na czynniki rakotwórcze i mutageny w związku z przygotowaniem, podawaniem i usuwaniem leków niebezpiecznych (w tym leków cytotoksycznych) sklasyfikowanych przez IARC jako rakotwórcze (kategoria 1 według IARC), prawdopodobnie rakotwórcze (kategoria 2A według IARC) i przypuszczalnie rakotwórcze (kategoria 2B według IARC).


OPINIA Komisji Prawnej (15.10.2018)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jiří Maštálka

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ma na celu poprawę ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przez ograniczenie zawodowego narażenia na działanie pięciu środków chemicznych. Wniosek jest poparty oceną skutków.

W UE nowotwory stanowią główną przyczynę (53 proc.) zgonów związanych z wykonywaną pracą. Dla pracowników i ich rodzin nowotwory oznaczają nie tylko znaczne pogorszenie jakości życia, lecz także bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej oraz pośrednie straty bieżących i przyszłych zarobków. Nowotwory pochodzenia zawodowego mają także wpływ na całą gospodarkę, zmniejszając podaż siły roboczej i jej wydajność oraz zwiększając obciążenia finansów publicznych możliwymi do uniknięcia wydatkami publicznymi na opiekę zdrowotną i inne świadczenia. Ponadto nowotwory pochodzenia zawodowego oznaczają dla przedsiębiorstw koszty powiązane z zastępowaniem personelu, spadkiem wydajności oraz koniecznością wypłacania wyższych wynagrodzeń w celu zrekompensowania wyższego ryzyka zawodowego.

Partnerzy społeczni oraz organizacje pracowników i pracodawców potwierdzili, że pięć wymienionych poniżej czynników rakotwórczych wybranych do trzeciej zmiany dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ma istotne znaczenie dla ochrony pracowników i zachęcili Komisję do kontynuowania prac przygotowawczych w celu określenia dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w przypadku:

1. kadmu i jego związków nieorganicznych w zakresie stosowania dyrektywy;

2. berylu i jego związków nieorganicznych w zakresie stosowania dyrektywy;

3. kwasu arsenowego i jego soli oraz związków nieorganicznych arsenu w zakresie stosowania dyrektywy;

4. formaldehydu;

5. 4,4'-metyleno-bis(2-chloroaniliny) (MOCA).

W dyrektywie określono szereg ogólnych minimalnych wymogów służących wyeliminowaniu lub ograniczeniu narażenia na działanie wszelkich czynników rakotwórczych lub mutagenów objętych jej zakresem. Pracodawcy muszą ustalić i ocenić ryzyko związane z narażeniem pracowników na działanie określonych czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy i muszą zapobiegać takiemu narażeniu w przypadku wystąpienia takiego ryzyka.

Niniejsza inicjatywa wprowadzenia zmiany w dyrektywie 2004/37/WE jest zgodna z Europejskim filarem praw socjalnych. Stanowi ona realizację jego 10. zasady, tj. „Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy”, przyczyniając się bezpośrednio do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W komunikacie Komisji pt. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla wszystkich” ze stycznia 2017 r. uznano nowelizację ram prawnych w drodze określenia zaktualizowanych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego na czynniki rakotwórcze i mutageny za kluczowy priorytet w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z szacunków wynika, że przyjęcie niniejszego wniosku przyniesie w dłuższej perspektywie czasowej korzyści ponad milionowi pracowników w UE dzięki poprawie prewencji i ochrony w odniesieniu do narażenia zawodowego na działanie substancji rakotwórczych i mutagenów, które mogą powodować powstawanie różnego rodzaju nowotworów, a także pozwoli uniknąć 22 tys. przypadków zachorowań.

Sprawozdawca zdecydowanie popiera wspomniany wniosek, proponując jednak pewne zmiany, które mają na celu przede wszystkim podkreślenie, że należy przeprowadzać regularne przeglądy i aktualizacje wszelkich potencjalnych czynników rakotwórczych lub mutagenów, które będą figurować w wykazie w oparciu o dane naukowe. Sprawozdawca uważa również, że wszystkie substancje, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworów pochodzenia zawodowego, powinny zostać objęte ustawodawstwem unijnym.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zasada 10 Europejskiego filaru praw socjalnych43, ogłoszonego w Göteborgu dnia 17 listopada 2017 r., stanowi, że każdy pracownik ma prawo do zdrowego, bezpiecznego i dobrze dostosowanego środowiska pracy. Prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do środowiska pracy dostosowanego do potrzeb zawodowych pracowników, które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy, obejmuje również ochronę przez czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w miejscu pracy.

(1)  Jednym z najważniejszych celów polityki społecznej Unii Europejskiej jest unikanie fragmentacji społecznej i dumpingu socjalnego w Europie za pośrednictwem odnowionego procesu konwergencji służącego stworzeniu lepszych warunków pracy i życia w Unii. Jest to również jednym z celów Europejskiego filaru praw socjalnych, ogłoszonego w Göteborgu dnia 17 listopada 2017 r., którego zasada nr 10 stanowi, że każdy pracownik ma prawo do zdrowego, bezpiecznego i dobrze dostosowanego środowiska pracy. Prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do środowiska pracy dostosowanego do potrzeb zawodowych pracowników, które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy, obejmuje również ochronę przez czynnikami rakotwórczymi i mutagenami w miejscu pracy.

__________________

__________________

43 Europejski filar praw socjalnych, listopad 2017 r., https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl

43 Europejski filar praw socjalnych, listopad 2017 r., https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje w szczególności podstawowe prawo do życia (art. 2) oraz prawo do należytych i sprawiedliwych warunków pracy gwarantujących poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa i godności (art. 31 ust. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Artykuły 153, 154 i 155 TFUE wyznaczają zakres i uprawnienia partnerów społecznych do negocjowania i egzekwowania porozumień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE44 ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy. Spójny poziom ochrony przed zagrożeniami związanymi z czynnikami rakotwórczymi i mutagenami przewidziano w dyrektywie 2004/37/WE za pomocą ogólnych zasad, które pozwalają państwom członkowskim na zapewnienie spójnego stosowania minimalnych wymogów. Wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ustalone na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, wykonalności pod względem ekonomicznym, dogłębnej oceny skutków społeczno-ekonomicznych oraz dostępności protokołów i technik pomiaru narażenia w miejscu pracy, są ważnymi elementami ogólnych zasad ochrony pracowników, które zostały ustalone dyrektywą 2004/37/WE. Minimalne wymogi przewidziane w dyrektywie 2004/37/WE mają na celu ochronę pracowników na szczeblu unijnym. Państwa członkowskie mogą ustanawiać bardziej rygorystyczne wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego.

(2)  Celem poprawek do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE44 przewidzianych w niniejszej dyrektywie jest wprowadzenie skuteczniejszych środków ochrony zdrowia i poprawa oraz wzmocnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy zgodnie z zasadą ostrożności. Spójny poziom ochrony przed zagrożeniami związanymi z czynnikami rakotwórczymi i mutagenami przewidziano w dyrektywie 2004/37/WE za pomocą ogólnych zasad, które pozwalają państwom członkowskim na zapewnienie spójnego stosowania minimalnych wymogów. Wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego ustalone na podstawie obecnie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, wykonalności pod względem ekonomicznym, dogłębnej oceny skutków społeczno-ekonomicznych oraz dostępności protokołów i technik pomiaru narażenia w miejscu pracy. Ważne jest, aby te element ustalone dyrektywą 2004/37/WE podlegały stałym przeglądom i regularnym korektom oraz aktualizacjom w świetle najnowszych danych naukowych i wyników badań. Minimalne wymogi przewidziane w dyrektywie 2004/37/WE mają na celu ochronę pracowników na szczeblu unijnym. Państwa członkowskie mogą ustanawiać bardziej rygorystyczne wiążące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego.

________________

________________

44 Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50).

44 Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego są elementem zarządzania ryzykiem na mocy dyrektywy 2004/37/WE. Przestrzeganie tych wartości dopuszczalnych pozostaje bez uszczerbku dla innych obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, jak np. ograniczanie stosowania czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy, zapobieganie narażeniu pracowników na czynniki rakotwórcze lub mutageny lub ograniczanie tego narażania, a także dla środków, które należy w tym celu wprowadzić. Środki te powinny obejmować – w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe – zastąpienie czynnika rakotwórczego lub mutagenu substancją, mieszaniną lub procesem, które nie są niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne dla zdrowia pracownika, stosowanie systemu zamkniętego lub inne środki mające na celu ograniczenie poziomu narażenia pracowników. W tym kontekście w razie wątpliwości należy uwzględnić zasadę ostrożności.

(3)  Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego są elementem zarządzania ryzykiem na mocy dyrektywy 2004/37/WE. Należy dokonywać regularnych przeglądów i aktualizacji wartości dopuszczalnych zgodnie z zasadami ostrożności i ochrony pracowników oraz w świetle najnowszych dostępnych danych naukowych i technicznych dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Należy również uwzględnić doskonalenie technik pomiaru i środków zarządzania ryzykiem oraz inne istotne czynniki. Przestrzeganie tych wartości dopuszczalnych pozostaje bez uszczerbku dla innych obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, jak np. ograniczanie stosowania czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy, zapobieganie narażeniu pracowników na czynniki rakotwórcze lub mutageny lub ograniczanie tego narażania, a także dla środków, które należy w tym celu wprowadzić. Środki te powinny obejmować – w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe – zastąpienie czynnika rakotwórczego lub mutagenu substancją, mieszaniną lub procesem, które nie są niebezpieczne lub są mniej niebezpieczne dla zdrowia pracownika, stosowanie systemu zamkniętego lub inne środki mające na celu ograniczenie poziomu narażenia pracowników. W tym kontekście w razie wątpliwości należy uwzględnić zasadę ostrożności.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W przypadku większości czynników rakotwórczych oraz mutagenów nie jest naukowo możliwe określenie poziomów, poniżej których narażenie nie powoduje działań niepożądanych. Ustalanie dopuszczalnych wartości czynników rakotwórczych oraz mutagenów w miejscu pracy zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE nie wyklucza całkowicie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikającego z narażenia na ich działanie w miejscu pracy (ryzyko rezydualne), ale przyczynia się ono mimo wszystko do znacznego zmniejszenia ryzyka wynikającego z takiego narażenia, zgodnie z podejściem stopniowym i polegającym na wyznaczaniu celów zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE. W przypadku pozostałych czynników rakotwórczych oraz mutagenów może być naukowo możliwe określenie poziomów, poniżej których narażenie nie powinno powodować działań niepożądanych.

(4)  W przypadku większości czynników rakotwórczych oraz mutagenów nie jest naukowo możliwe określenie poziomów, poniżej których narażenie nie powoduje działań niepożądanych. Ustalanie dopuszczalnych wartości czynników rakotwórczych oraz mutagenów w miejscu pracy zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE nie wyklucza całkowicie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikającego z narażenia na ich działanie w miejscu pracy (ryzyko rezydualne), ale przyczynia się ono mimo wszystko do znacznego zmniejszenia ryzyka wynikającego z takiego narażenia, zgodnie z podejściem stopniowym i polegającym na wyznaczaniu celów zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niniejsza dyrektywa wzmacnia ochronę zdrowiabezpieczeństwa pracowników w ich miejscu pracy. Nowe wartości dopuszczalne należy określić w dyrektywie 2004/37/WE w świetle dostępnych informacji, w tym nowych danych naukowych i technicznych oraz popartych dowodami najlepszych praktyk, technik i protokołów pomiaru poziomu narażenia w miejscu pracy. Informacje te powinny, w miarę możliwości, obejmować dane dotyczące ryzyka rezydualnego dla zdrowia pracowników, zalecenia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) oraz opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i opinie Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH). Informacje dotyczące ryzyka rezydualnego, udostępniane publicznie na szczeblu unijnym, są cenne dla wszelkich przyszłych prac w zakresie ograniczania ryzyka wynikającego z narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów. Należy jeszcze bardziej zachęcać do zapewnienia przejrzystości takich informacji.

(6)  Niniejsza dyrektywa podnosi poziom ochrony pracowników, aby poprawić ich zdrowiebezpieczeństwo w miejscu pracy. Nowe wartości dopuszczalne należy określić w dyrektywie 2004/37/WE w świetle dostępnych informacji, w tym nowych danych naukowych i technicznych oraz popartych dowodami najlepszych praktyk, technik i protokołów pomiaru poziomu narażenia w miejscu pracy. Informacje te powinny, w miarę możliwości, obejmować dane dotyczące ryzyka rezydualnego dla zdrowia pracowników, zalecenia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) oraz opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i opinie Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH). Informacje dotyczące ryzyka rezydualnego, udostępniane publicznie na szczeblu unijnym, są cenne dla wszelkich przyszłych prac w zakresie ograniczania ryzyka wynikającego z narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów. Należy jeszcze bardziej zachęcać do stosowania środków gwarantujących przejrzystość, a także do prowadzenia kampanii prewencyjnych i informacyjnych na szczeblu unijnym.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W przypadku wszystkich czynników rakotwórczych i mutagenów w celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu ochrony konieczne jest również uwzględnienie dróg wchłaniania innych niż wdychanie, włącznie z możliwością wchłaniania przez skórę. Zmiany w załączniku III do dyrektywy 2004/37/WE przewidziane w niniejszej dyrektywie są kolejnym krokiem w dłuższym procesie zainicjowanym w celu aktualizacji dyrektywy 2004/37/WE.

(7)  Aby zapewnić możliwie najwyższy poziom ochrony, w przypadku wszystkich czynników rakotwórczych i mutagenów konieczne jest również uwzględnienie, w świetle danych naukowych, dróg wchłaniania innych niż wdychanie, mając na uwadze obserwacje dotyczące możliwości wchłaniania przez skórę (konkretnie poprzez adnotację dotyczącą skóry, większej wrażliwości skóry bądź dróg oddechowych oraz działania uczulającego na drogi oddechowe i skórę). Zmiany w załączniku III do dyrektywy 2004/37/WE przewidziane w niniejszej dyrektywie są kolejnym krokiem w dłuższym procesie zainicjowanym w celu aktualizacji dyrektywy 2004/37/WE.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Zgodnie z przewidywaniami określenie unijnych dopuszczalnych wartości narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy skutecznie przyczyni się do zapobiegania poważnym problemom zdrowotnym i zachorowaniom na raka, a ponadto poprawi jakość życia i dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników i ich bliskich, wydłuży okres aktywności zawodowej, zaowocuje większą wydajnością i konkurencyjnością w UE oraz pomoże zapewnić równe warunki działania przedsiębiorstw w UE.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Jeżeli chodzi o kadm, niektóre sektory mogą mieć trudności z dostosowaniem się do wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,001 mg/m3 w krótkim terminie. Należy zatem wprowadzić siedmioletni okres przejściowy, w którym zastosowanie powinna mieć wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3.

(12)  Jeżeli chodzi o kadm, niektóre sektory mogą mieć trudności z dostosowaniem się do wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,001 mg/m3 w krótkim terminie. Należy zatem wprowadzić pięcioletni okres przejściowy, w którym zastosowanie powinna mieć wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Jeżeli chodzi o beryl, niektóre sektory mogą mieć trudności z dostosowaniem się do wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,0002 mg/m3 w krótkim terminie. Należy zatem wprowadzić pięcioletni okres przejściowy, w którym zastosowanie powinna mieć wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m3.

(14)  Jeżeli chodzi o beryl, niektóre sektory mogą mieć trudności z dostosowaniem się do wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,0002 mg/m3 w krótkim terminie. Należy zatem wprowadzić czteroletni okres przejściowy, w którym zastosowanie powinna mieć wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m3.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Istnieją wystarczające dowody na działanie rakotwórcze emisji zanieczyszczeń z silników Diesla. W 2012 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała spaliny z tych silników jako rakotwórcze dla ludzi (grupa 1) na podstawie wystarczających dowodów na to, że narażenie wiąże się z większym ryzykiem zachorowania na raka płuc. Dzięki nowej technologii budowy silników Diesla zmieniła się jakość i ilość emitowanych przez nie zanieczyszczeń, a odnośne ryzyko zachorowania na nowotwór ograniczono, lecz go nie wyeliminowano. Ze względu na długi okres przejścia ze starej technologii silników Diesla na nową można się spodziewać, że jeszcze przez wiele lat pracownicy będą w swych miejscach pracy narażeni jednocześnie na emisje spalin ze starych i z nowych silników Diesla. Emisje spalin z tych silników powstają w wyniku zachodzących procesów i dlatego nie podlegają klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. Na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, należy ustalić wartość dopuszczalną dla emisji spalin z silników Diesla. Powinno się zatem uwzględnić w załączniku I pracę, w czasie której dochodzi do kontaktu z emisjami spalin z silników Diesla, oraz określić wartość dopuszczalną dla emisji spalin z tych silników w załączniku III do dyrektywy 2004/37/WE. Wpisy w załącznikach I i III do tej dyrektywy powinny obejmować spaliny ze wszystkich typów silników Diesla, zatem są one niezależne od tego, czy emisje spalin pochodzą ze starych czy nowych silników Diesla. Węgiel elementarny jest znany jako odpowiedni marker narażenia na emisję spalin z silników Diesla.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b)  Niektóre mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w związku z tym są czynnikami rakotwórczymi zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2004/37/WE. Narażenie na takie mieszaniny może wystąpić m.in. podczas prac związanych z produktami procesów spalania, takimi jak spaliny z silników spalinowych, i z procesów spalania w wysokiej temperaturze. Aktualny wpis 2 w załączniku I do tej dyrektywy należy zatem rozszerzyć z myślą o objęciu nim również innych sytuacji narażenia zawodowego, w których pracownicy są narażeni na działanie tych substancji i ich mieszanin. Ponadto na podstawie dostępnych informacji, w tym danych naukowych i technicznych, należy ustalić wartość dopuszczalną w odniesieniu do mieszanin WWA z benzo[a]pirenem jako wskaźnik w części A.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Podobnie długoterminowa ocena wartości dodanej wdrożenia niniejszej dyrektywy wskazuje, że poprawi ona warunki pracy ponad miliona pracowników w UE i zapobiegnie ponad 22 tys. przypadków chorób zawodowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby skutecznie chronić pracowników, wartości dopuszczalne określone w niniejszej dyrektywie mają zostać poddawane przeglądowi w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady50, w szczególności w celu uwzględnienia interakcji między wartościami dopuszczalnymi określonymi na mocy dyrektywy 2004/37/WE a pochodnymi poziomami niepowodującymi zmian w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych wynikającymi z tego rozporządzenia.

(21)  Aby skutecznie chronić pracowników, wartości dopuszczalne określone w niniejszej dyrektywie mają być weryfikowane i poddawane bieżącym kontrolom i regularnym przeglądom w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady50, w szczególności w celu uwzględnienia interakcji między wartościami dopuszczalnymi określonymi na mocy dyrektywy 2004/37/WE a pochodnymi poziomami niepowodującymi zmian w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych wynikającymi z tego rozporządzenia.

________________

________________

50 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

50 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)   Przestrzeganie okresów przejściowych określonych w niniejszej dyrektywie umożliwia przyjęcie odpowiednich środków służących antycypowaniu wszelkich nowych sytuacji i planowaniu inwestycji w taki sposób, by uniknąć negatywnych skutków dla przedsiębiorstw lub pracowników. Na przykład w przypadku MŚP okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych substancji pomogą tym przedsiębiorstwom uporać się z wszelkimi specyficznymi trudnościami technicznymi i zaplanować inwestycje z dostatecznym wyprzedzeniem.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit -1 (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik I – punkt 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„5a. Praca związana z narażeniem na emisje spalin z silników Diesla”.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit -1a (nowy)

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik I – punkt 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„5b. Praca, w czasie której dochodzi do kontaktu z aromatycznymi policyklicznymi węglowodorami znajdującymi się w sadzy węglowej, smole, paku lub dymie, a także praca związana z narażeniem na działanie rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w szczególności podczas wszelkich procesów spalania, jak np. spaliny z silników spalinowych, oraz procesów spalania w wysokiej temperaturze”.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – punkt A – tabela – kolumna „Środki przejściowe” – wiersz 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3 do dnia xx yyyy 202z [7 lat]

Wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3 do dnia xx yyyy 202z [5 lat]

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – punkt A – tabela – kolumna „Środki przejściowe” – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m3 do dnia xx yyyy 202z [5 lat]

Wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m3 do dnia xx yyyy 202z [4 lata]

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – punkt A – tabela – kolumna „Nazwa czynnika” – wiersz 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawierające benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – punkt A – tabela – kolumna „Wartości dopuszczalne” – kolumna „Ośmiogodzinne” – kolumna „mg/m3” – wiersz 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

0,0000710a

 

________________

 

10a benzo[a]piren jako marker łącznego stężenia WWA

Uzasadnienie

Poziom ten jest stosowany w Niemczech i stanowi obecnie najlepszą praktykę w UE.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – punkt A – tabela – kolumna „Nazwa czynnika” – wiersz 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Emisje spalin z silników Diesla

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – akapit 1

Dyrektywa 2004/37/WE

Załącznik III – punkt A – tabela – kolumna „Wartości dopuszczalne” – kolumna „Ośmiogodzinne” – kolumna „mg/m3” – wiersz 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

0,00001110b

 

________________

 

10b mierzone jako węgiel elementarny

Uzasadnienie

Odpowiada to 4 zgonom przypadającym na 100 000 osób w okresie 40 lat narażenia zawodowego zgodnie z obliczeniami holenderskiego Komitetu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Pracy. Pracownicy nie powinni być narażeni na spaliny z silników Diesla o poziomie wyższym niż poziom tła.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Odsyłacze

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

16.4.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jiří Maštálka

23.4.2018

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Odsyłacze

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Data przedstawienia w PE

5.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Laura Agea

16.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2018

9.10.2018

 

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Data złożenia

23.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Mara Bizzotto

GUE

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna