Förfarande : 2018/0081(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0382/2018

Ingivna texter :

A8-0382/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.8
CRE 27/03/2019 - 18.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0307

BETÄNKANDE     ***I
PDF 641kWORD 114k
23.11.2018
PE 623.825v03-00 A8-0382/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Laura Agea

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM2018/0171),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 153.2 b och 153.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0130/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet rättsliga frågor (A8-0382/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt princip 10 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter43, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, har varje arbetstagare rätt till en hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö. Rätten till en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet i arbetet och till en arbetsmiljö som passar arbetstagarnas yrkesverksamhet och som tillåter dem att förlänga sitt deltagande på arbetsmarknaden omfattar också skydd mot carcinogener och mutagena ämnen i arbetet.

(1)  Att förverkliga de principer och rättigheter som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter43, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, är ett gemensamt politiskt åtagande och ansvar för unionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, i enlighet med deras respektive befogenheter. Enligt princip 10 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter har varje arbetstagare rätt till en hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö. Rätten till en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet i arbetet och till en arbetsmiljö som passar arbetstagarnas yrkesverksamhet omfattar också skydd mot carcinogener och mutagena ämnen i arbetet, oavsett anställningsform och anställningslängd samt exponeringsform och exponeringstid.

__________________

__________________

43 Europeiska pelaren för sociala rättigheter, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv

43 Europeiska pelaren för sociala rättigheter, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artiklarna 153, 154 och 155 i EUF-fördraget fastställs arbetsmarknadens parters handlingsutrymme och auktoritet när det gäller att förhandla fram avtal om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och genomdriva att de följs, och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna garanterar i synnerhet den grundläggande rätten till liv (artikel 2) och rätten till rättvisa arbetsförhållanden i fråga om hälsa, säkerhet och värdighet (artikel 31.1).

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG44 är att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. En enhetlig nivå på skyddet mot de risker som har samband med carcinogener och mutagena ämnen föreskrivs i direktiv 2004/37/EG genom en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att säkerställa en konsekvent tillämpning av minimikraven. Bindande gränsvärden för exponering i arbetet som fastställs på grundval av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, ekonomisk genomförbarhet, en noggrann analys av de socioekonomiska konsekvenserna och tillgången till protokoll och teknik för exponeringsmätning på arbetsplatsen utgör en viktig beståndsdel i de allmänna föreskrifterna för skydd av arbetstagare som fastställs i direktiv 2004/37/EG. De minimikrav som föreskrivs i direktiv 2004/37/EG syftar till att skydda arbetstagare på unionsnivå. Medlemsstaterna kan fastställa strängare bindande gränsvärden för exponering i arbetet.

(2)  Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG44 är att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. Skyddet mot de risker som har samband med carcinogener och mutagena ämnen föreskrivs i direktiv 2004/37/EG genom en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att säkerställa en konsekvent tillämpning av minimikraven. Bindande gränsvärden för exponering i arbetet måste vara evidensbaserade, proportionerliga och mätbara och bör fastställas på grundval av tillgänglig kunskap, inklusive aktuella vetenskapliga och tekniska uppgifter, ekonomisk genomförbarhet när det gäller tillämpningen och efterlevnaden av dessa, en noggrann analys av de socioekonomiska konsekvenserna och tillgången till protokoll och teknik för exponeringsmätning på arbetsplatsen. Dessa gränsvärden utgör en viktig beståndsdel i de allmänna föreskrifterna för skydd av arbetstagare som fastställs i direktiv 2004/37/EG. De minimikrav som föreskrivs i direktiv 2004/37/EG syftar till att skydda arbetstagare på unionsnivå. Medlemsstaterna kan fastställa strängare bindande gränsvärden för exponering i arbetet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Om ett gränsvärde har fastställts för en carcinogen eller ett mutagent ämne bör arbetstagarnas exponering minskas så att den underskrider det fastställda gränsvärdet i den mån detta är tekniskt möjligt.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Syftet med direktiv 2004/37/EG är att omfatta de ämnen eller blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering som carcinogener och/eller mutagena ämnen i kategori 1A eller 1B enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, liksom de ämnen, blandningar eller processer som avses i bilaga I till detta direktiv. De ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering som carcinogena och/eller mutagena ämnen i kategori 1A eller 1B enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 är de med en harmoniserad klassificering eller en klassificering enligt artikel 4 eller artikel 36 i den förordningen och som i enlighet med artikel 40 i denna anmälts till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Dessa ämnen förtecknas i det offentliga Klassificerings- och märkningsregistret som underhålls av Echa. Ytterligare samarbete med IARC bör eftersträvas, så att även ämnen som i framtiden klassificeras av IARC som carcinogena i kategori 1 eller 2A även anses uppfylla kriterierna för klassificering som carcinogena i kategori 1A eller 1B enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Det finns fortfarande stora skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller fastställande av gränsvärden för carcinogena och mutagena ämnen, vilket innebär att arbetstagarna inte har samma skyddsnivå i unionen, vilket också snedvrider konkurrensen.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Gränsvärden för exponering i arbetet är en del av riskhanteringen enligt direktiv 2004/37/EG. Efterlevnaden av dessa gränsvärden påverkar inte andra skyldigheter för arbetsgivare enligt direktiv 2004/37/EG, t.ex. inskränkt användning av carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen, förebyggande eller begränsning av arbetstagarnas exponering för carcinogener eller mutagena ämnen och åtgärder som bör vidtas i detta syfte. Dessa åtgärder bör, i den mån det är tekniskt möjligt, innefatta utbyte av carcinogenen eller det mutagena ämnet mot ett ämne, en blandning eller en process som inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa, användning av ett slutet system eller andra åtgärder som syftar till att begränsa arbetstagarnas exponeringsnivå. I detta sammanhang är det mycket viktigt att försiktighetsprincipen beaktas om det råder osäkerhet.

(3)  Gränsvärden för exponering i arbetet är en del av riskhanteringen enligt direktiv 2004/37/EG. Gränsvärdena bör regelbundet ses över i enlighet med försiktighetsprincipen och principen om skydd för arbetstagarna och mot bakgrund av tillgängliga och välgrundade vetenskapliga och tekniska uppgifter om carcinogena och mutagena ämnen. Gränsvärdena för ämnen förtecknade i bilaga III syftar till att så långt som möjligt minimera den ytterligare cancerrisk som uppstår genom att man arbetar med dessa ämnen. På grundval av detta förväntas den ytterligare risken inte uppgå till mer än 1 på 2 500 av det tidsvägda genomsnittet av ett normalt yrkesliv. Förbättrad mätteknik, riskhantering och andra viktiga faktorer bör också övervägas. Efterlevnaden av dessa gränsvärden påverkar inte andra skyldigheter för arbetsgivare enligt direktiv 2004/37/EG, t.ex. inskränkt användning av carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen, förebyggande eller begränsning av arbetstagarnas exponering för carcinogener eller mutagena ämnen och åtgärder som bör vidtas i detta syfte. Dessa åtgärder bör, i den mån det är tekniskt möjligt, innefatta utbyte av carcinogenen eller det mutagena ämnet mot ett ämne, en blandning eller en process som inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa, användning av ett slutet system eller andra åtgärder som syftar till att begränsa arbetstagarnas exponeringsnivå.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Inom farmakologin är farliga läkemedel sådana läkemedel som är kända för att orsaka skador på grund av sin genotoxicitet, carcinogenicitet, teratogenicitet, reproduktionstoxicitet och andra former av toxicitet i låga doser1a. Dessa läkemedel omfattar cytotoxiska ämnen som hämmar eller förhindrar den snabba tillväxten och delningen av cancerceller och som främst används för att behandla cancer, ofta som en del av en strålbehandling. De cytotoxiska läkemedel som för närvarande finns tillgängliga för användning är i allmänhet icke-selektiva och sannolikt också skadliga för normala celler också (ej tumörceller). Således är många cytotoxiska läkemedel kända för att vara genotoxiska, carcinogena eller mutagena.

 

_______________

 

1a IARC-publikationer om utvärdering av carcinogena risker för människor, volymerna 1-121 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Det är därför viktigt att skydda arbetstagare som exponeras för carcinogena eller mutagena ämnen till följd av framställning, användning eller hantering av farliga läkemedel, bland annat cytotoxiska läkemedel, och arbete som innebär exponering för carcinogena eller mutagena ämnen i samband med tillhandahållande av tjänster knutna till rengöring, transport, tvätt och avfallshantering av farliga läkemedel eller material som förorenats av farliga läkemedel samt vid kroppsvård av patienter under som behandlats med farliga läkemedel. Som ett första steg har kommissionen utfärdat en särskild vägledning för att minska arbetsmiljöriskerna inom hälso- och sjukvårdssektorn, inbegripet för riskerna med anknytning till exponering för cytotoxiska läkemedel, i en särskild vägledning för förebyggande och god praxis.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  Som ett andra steg bör kommissionen, med hänsyn till den senaste vetenskapliga utvecklingen, ta ställning till om det går att utvidga tillämpningsområdet för direktiv 2004/73/EG till att även omfatta farliga läkemedel, bland annat cytotoxiska läkemedel, som är carcinogena eller mutagena, eller föreslå ett lämpligare rättsligt instrument för att säkerställa hälsoskyddet för arbetstagare som hanterar dessa läkemedel. Med ledning av detta bör kommissionen vid behov, och efter samråd med arbetsmarknadens parter, lägga fram ett lämpligt lagstiftningsförslag. I detta sammanhang är det dock absolut nödvändigt, i enlighet med artikel 168.1 i EUF-fördraget, att tillgången till bästa tillgängliga behandling för patienter inte ifrågasätts eller äventyras.

 

 

 

 

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De högsta tillåtna nivåerna för arbetstagarnas exponering för vissa carcinogener eller mutagena ämnen fastställs med värden som i enlighet med direktiv 2004/37/EG inte får överskridas.

(5)  De högsta tillåtna nivåerna för arbetstagarnas exponering för vissa carcinogener eller mutagena ämnen fastställs i bilaga III med värden som i enlighet med direktiv 2004/37/EG inte får överskridas. Praktiska rekommendationer för hälsokontroll av arbetstagare kan fastställas i bilaga II till direktiv 2004/37/EG, utan att för den skull vara bindande.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv förbättrar skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det bör fastställas nya gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG mot bakgrund av tillgänglig kunskap, inklusive nya vetenskapliga och tekniska uppgifter, evidensbaserad bästa praxis samt evidensbaserade tekniker och protokoll för mätning av exponeringsnivåer på arbetsplatsen. I detta bör, om möjligt, ingå uppgifter om kvarstående risker för arbetstagarnas hälsa, rekommendationer från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens, yttranden från Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté samt yttranden från rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor. Information om kvarstående risker, som offentliggörs på unionsnivå, är värdefull för det framtida arbetet med att begränsa risker som härrör från exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet. Öppenhet när det gäller sådan information bör främjas ytterligare.

(6)  Detta direktiv förbättrar skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Kommissionen bör regelbundet se över detta direktiv och lägga fram lagstiftningsförslag där så är lämpligt. Det bör fastställas nya gränsvärden i direktiv 2004/37/EG mot bakgrund av tillgänglig kunskap, inklusive nya vetenskapliga och tekniska uppgifter, evidensbaserad bästa praxis samt evidensbaserade tekniker och protokoll för mätning av exponeringsnivåer på arbetsplatsen. I detta bör om möjligt ingå uppgifter om kvarstående risker för arbetstagarnas hälsa, rekommendationer från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens, yttranden från Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté samt yttranden från rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, liksom monografier från Internationella centret för cancerforskning (IARC1a). Information om kvarstående risker är värdefull för varje framtida arbete med att begränsa risker som härrör från exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet, och bör offentliggöras på unionsnivå. Öppenhet är i detta sammanhang en förebyggande åtgärd och bör säkerställas. Detta direktiv följer de särskilda rekommendationerna från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens och rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, vilkas betydelse har understrukits i tidigare ändringar av direktiv 2004/37/EG.

 

__________________

 

1a Internationella centret för cancerforskning inrättades 1965 av Förenta nationernas Världshälsoorganisation (WHO).

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är också nödvändigt att beakta andra upptagsvägar än genom inandning för samtliga carcinogener och mutagena ämnen, inklusive upptag genom huden, för att uppnå bästa möjliga skyddsnivå. De ändringar av bilaga III till direktiv 2004/37/EG som föreskrivs i detta direktiv utgör ytterligare ett steg i en långsiktig process som inletts för att uppdatera direktiv 2004/37/EG.

(7)  Det är också nödvändigt att i ljuset av vetenskapliga uppgifter beakta andra upptagsvägar än genom inandning för samtliga carcinogener och mutagena ämnen, med tanke på de observationer som gjorts rörande möjligheten till upptag genom huden, konkret genom en anmärkning om hudexponering, för att uppnå bästa möjliga skyddsnivå. De ändringar av bilaga III till direktiv 2004/37/EG som föreskrivs i detta direktiv utgör ytterligare ett steg i en långsiktig process som inletts för att uppdatera direktiv 2004/37/EG.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Ett första steg är Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) kampanj för perioden 2018–2019 Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. EU-Osha måste ha ett nära samarbete med medlemsstaterna och stärka utbytet av god praxis för att kunna tillhandahålla skräddarsydda uppgifter och exempel på god praxis till arbetstagare som kommer i kontakt med vissa ämnen, i synnerhet cytotoxiska ämnen, och lyfta fram den politiska utvecklingen och den lagstiftningsram som redan finns.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Kadmium (Cd) är ett naturligt förekommande grundämne som människor exponeras för från cigaretter, livsmedel och industriella källor. Njurar och eventuellt ben är det känsligaste målet för systemisk kadmiumtoxicitet efter exponering i arbetet (kritiska målorgan). Kadmium är ett kumulativt gift och de systemiska manifestationer som är kopplade till kronisk exponering står i relation till mängden av ämnet i kroppen (lever- och njurhalt). Biologiska markörer såsom Cd-U (kadmiumutsöndring i urin) gör det möjligt att bedöma kroppsinnehållet och sammanföra alla källor till kadmiumexponeringen, även från kontaminerade livsmedel och rökning. Användningen av sådana biomarkörer i de flesta epidemiologiska studier som utförs i yrkesmiljöer har gjort det möjligt för forskare att dokumentera tillförlitliga dos–effekt–respons-samband. Ett biologiskt gränsvärde borde därför skydda arbetstagare mot kadmiums systemiska toxicitet, främst när det gäller effekter på njurar och ben1a. Biologisk övervakning kan således bidra till att skydda arbetstagarna på arbetsplatsen, men endast som ett komplement till övervakningen av kadmiumkoncentrationen (och dess oorganiska föreningar) i luften inom en arbetstagares andningsområde.

 

__________________

 

1a https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-336%20Cadmium%20and%20its%20inorganic%20compounds.pd

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När det gäller kadmium kan ett gränsvärde på 0,001 mg/m3 vara svårt att uppnå på kort sikt inom vissa sektorer. En övergångsperiod på sju år bör därför införas, under vilken ett gränsvärde på 0,004 mg/m3 bör gälla.

(12)  När det gäller kadmium kan ett gränsvärde på 0,001 mg/m3 vara svårt att uppnå på kort sikt inom vissa sektorer. En övergångsperiod på sju år bör därför införas, under vilken ett gränsvärde på 0,004 mg/m3 bör gälla. I medlemsstater som genomför biologisk övervakning bör det biologiska gränsvärdet vara 2 μg Cd/g kreatinin och det tidsvägda medelvärdet efter åtta timmar bör vara 0,004 mg/m³ (respirabel fraktion). Införandet av detta gränsvärde kräver ingen övergångsperiod. Kommissionen bör utarbeta riktlinjer för det praktiska genomförandet av sådan biologisk övervakning.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Formaldehyd uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. Det är en genotoxisk carcinogen med lokal verkan. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan både ett kortsiktigt och ett långsiktigt gränsvärde fastställas för denna carcinogen. Formaldehyd är också en kontaktallergen för huden (hudsensibiliserande). Ett gränsvärde bör därför fastställas för formaldehyd och en anmärkning bör göras om hudsensibilisering. På begäran av kommissionen samlar Echa också in befintlig information för att bedöma den potentiella exponeringen för formaldehyd och produkter eller material som avger formaldehyd på arbetsplatser, inbegripet vid industriell och yrkesmässig användning48.

(17)  Formaldehyd uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. Det är en genotoxisk carcinogen med lokal verkan. Det finns tillräckliga bevis från humanstudier för att formaldehyd är carcinogena. Formaldehyd orsakar näs- och bihålecancer och leukemi47a. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan både ett kortsiktigt och ett långsiktigt gränsvärde fastställas för denna carcinogen. Formaldehyd är också en kontaktallergen för huden (hudsensibiliserande). Ett gränsvärde bör därför fastställas för formaldehyd och en anmärkning bör göras om hudsensibilisering. På begäran av kommissionen samlar Echa också in befintlig information för att bedöma den potentiella exponeringen för formaldehyd och produkter eller material som avger formaldehyd på arbetsplatser, inbegripet vid industriell och yrkesmässig användning48.

__________________

__________________

 

47a https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100F-29.pdf

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

48 https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Formaldehydfixativ används rutinmässigt vid unionens hälso- och sjukvårdsinstitutioner till standardfixativ för vävnadsprover på grund av att de är lätthanterliga, mycket noggranna och extremt anpassbara, och dessa egenskaper har hittills inte överträffats av någon annan typ av fixativ. Till följd av detta är en patologs diagnos av olika sjukdomar, inbegripet cancer, baserad på att mikroskopiska spår igenkänns i formaldehydfixerade vävnader. De koncentrationer av formaldehyd som används inom hälso- och sjukvården är minimala i jämförelse med dem som används inom industrin, och även om hälso- och sjukvårdsinrättningar i unionen bör vidta alla lämpliga åtgärder för att hålla exponeringen för formaldehyd bland personalen inom säkra gränser, kommer hälso- och sjukvårdssektorn sannolikt inte att ha några svårigheter att respektera det gränsvärde som fastställs i detta direktiv.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  I vissa medlemsstater används formaldehyd rutinmässigt för balsamering av avlidna personer som en del av deras kulturella eller religiösa sedvänjor. Begravningssektorn kommer sannolikt att uppfatta ett gränsvärde på 0,3 ppm som svårt att uppfylla utan betydande kortsiktiga effekter på kapaciteten. En övergångsperiod på tre år bör därför införas för sektorn, under vilken ett gränsvärde på 0,5 ppm bör gälla.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  4,4'-Metylenbis(2-kloranilin) (MOCA) uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. Det har konstaterats att ett väsentligt upptag av MOCA genom huden är möjligt. Därför bör det fastställas ett gränsvärde för MOCA och göras en anmärkning om hudexponering. Dessutom har det identifierats som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och har upptagits i bilaga XIV till den förordningen, vilket innebär att det krävs tillstånd för utsläppande på marknaden eller användning. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för MOCA.

(18)  4,4'-Metylenbis(2-kloranilin) (MOCA) uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. Ämnets carcinogenitet, tillsammans med dess påtagliga genotoxiska egenskaper, har gjort att ämnet i själva verket kan klassificeras som carcinogena för människan. Det har konstaterats att ett väsentligt upptag av MOCA genom huden är möjligt. Därför bör det fastställas ett gränsvärde för MOCA och göras en anmärkning om hudexponering. Dessutom har det identifierats som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 a i förordning (EG) nr 1907/2006 och har upptagits i bilaga XIV till den förordningen, vilket innebär att det krävs tillstånd för utsläppande på marknaden eller användning. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för MOCA.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Gränsvärdena i det här direktivet kommer att ses över för att säkerställa överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200650, särskilt för att ta hänsyn till samverkan mellan gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG och den härledda nolleffektnivån för farliga kemikalier enligt den förordningen, så att det finns ett effektivt skydd för arbetstagare.

(21)  Gränsvärdena i det här direktivet kommer att genomgå ständig granskning och regelbundet ses över för att säkerställa överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200650, särskilt för att ta hänsyn till samverkan mellan gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG och den härledda nolleffektnivån för farliga kemikalier enligt den förordningen, så att det finns ett effektivt skydd för arbetstagare.

__________________

__________________

50   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

50   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna undvika sådana administrativa, finansiella och rättsliga åligganden som motverkar etableringen och utvecklingen av små och medelstora företag. Medlemsstaterna uppmanas därför att utvärdera inverkan av deras införlivandeakt på små och medelstora företag för att se till att dessa inte blir oproportionerligt drabbade, och då vara särskilt uppmärksamma på mikroföretag och den administrativa bördan, och offentliggöra resultaten av sådana utvärderingar.

(23)  Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna ta hänsyn till att små och medelstora företag och mikroföretag, som utgör en stor majoritet av företagen i unionen, har begränsade finansiella, tekniska och mänskliga resurser. Medlemsstaterna uppmanas därför att utvärdera inverkan av deras införlivandeakt på små och medelstora företag för att se till att dessa inte blir oproportionerligt drabbade, och då vara särskilt uppmärksamma på mikroföretag och den administrativa bördan, och offentliggöra resultaten av sådana utvärderingar. Samtidigt som lika skydd upprätthålls för alla arbetstagare bör efterlevnaden i små och medelstora företag och mikroföretag underlättas. Mot denna bakgrund skulle särskilda åtgärder, såsom incitament och digitala verktyg, kunna hjälpa små och medelstora företag och mikroföretag att bättre uppfylla kraven i direktiv 2004/37/EG och sträva efter att eliminera carcinogena eller mutagena risker. Arbetsmarknadens parter bör utbyta bästa praxis i detta avseende.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke -1 (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 14 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 14.11 ska ersättas med följande:

1.  I enlighet med nationell rätt eller praxis ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att utföra relevanta hälsoundersökningar av arbetstagare för vilka resultaten av bedömningen enligt artikel 3.2 visar att en risk för hälsa eller säkerhet föreligger. Den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen av arbetstagare kan indikera att hälsoundersökningarna ska fortsätta så länge som det anses nödvändigt för skydda den berörda arbetstagarens hälsa, även efter det att exponeringen har upphört.

1.  I enlighet med nationell rätt eller praxis ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att utföra relevanta hälsoundersökningar av arbetstagare för vilka resultaten av bedömningen enligt artikel 3.2 visar att en risk för hälsa eller säkerhet föreligger. Sådana hälsoundersökningar kan vid behov omfatta biologisk övervakning för ämnesexponering. Artikel 10 i rådets direktiv 98/24/EG ska tillämpas.”

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke -1a (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 14 ska följande nya punkt läggas till efter punkt 1:

 

”1a.  Om medlemsstaterna väljer att genomföra biologisk övervakning ska de gränsvärden som anges i del B i bilaga III gälla.”

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke -1b (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 18b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Följande artikel ska införas efter artikel 18a:

 

”Artikel 18b

 

Senast det fjärde kvartalet 2019 ska kommissionen, på grundval av vetenskapliga uppgifter och lämpliga samråd, bedöma möjligheten att ändra tillämpningsområdet för detta direktiv till att även omfatta en förteckning över farliga läkemedel, bland annat cytotoxiska läkemedel, som är carcinogena eller mutagena, eller föreslå ett lämpligare rättsligt instrument för att säkerställa hälsoskyddet för arbetstagare som hanterar dessa läkemedel. På grundval av detta ska kommissionen vid behov, och efter samråd med arbetsgivare och arbetstagare, lägga fram ett lagstiftningsförslag.”

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke -1c (nytt)

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga II – led 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I bilaga II ska följande led införas:

 

”2a.  Om biologisk övervakning utförs bör sådan övervakning även beakta de biologiska värden som rekommenderas av vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens, men även annan tillgänglig vägledning och information på unionell och nationell nivå.”

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Bilaga

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – del A – tabell – rad 4

 

Kommissionens förslag

Formaldehyd 0,37 0,3 0,7 0,6 38 Hudsensibilisering (9)

 

Ändringsförslag

Formaldehyd 0,37 0,3 0,7 0,6 38 Hudsensibilisering (9) Gränsvärdet 0,5 ppm ska gälla för begravnings- och balsameringssektorn fram till xx yyyy 202z [3 år]

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Bilaga

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga II – del B

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Del B i bilaga III ska ersättas med följande:

B. ANDRA DIREKT ANKNUTNA BESTÄMMELSER

”B. ANDRA DIREKT ANKNUTNA BESTÄMMELSER

p.m.

I medlemsstater som genomför biologisk övervakning av kadmiumexponering enligt artikel 14.1 och punkt 2a i bilaga II, ska sådan övervakning innefatta mätning av kadmiumhalten i urin (CdU) med hjälp av absorptionsspektrometri eller en metod som ger likvärdiga resultat. Det biologiska gränsvärdet ska vara 2 μg Cd/g kreatinin och det tidsvägda medelvärdet efter åtta timmar ska vara 0,004 mg/m³ (respirabel fraktion). I detta fall krävs ingen övergångsperiod.”


MOTIVERING

Cancer är det främsta arbetsrelaterade hälsoproblemet i EU-28 och orsakar nästan lika stor skada för arbetstagarnas liv och hälsa som två andra vanliga sjukdomar tillsammans (muskuloskeletala besvär och hjärt- och kärlsjukdomar). De negativa konsekvenserna av exponering för carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen är dock mycket mer långtgående. Förutom cancer kan exponeringen orsaka ett brett spektrum av andra betydande hälsoproblem såsom sjukdomar i andningsorganen och neurologiska störningar.

För att hantera dessa problem har Europeiska kommissionen redan antagit två lagstiftningsförslag om uppdatering av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet, i maj 2016 respektive januari 2017.

I detta tredje lagstiftningsförslag undersöks fem andra carcinogena kemiska agens: kadmium och beryllium, tillsammans med deras oorganiska föreningar, arseniksyra, formaldehyd och MOCA (4,4'-Metylenbis).

Föredraganden välkomnar detta tredje lagstiftningsförslag och dess gränsvärden vilket, enligt beräkningarna, på längre sikt skulle förbättra arbetsförhållandena för över 1 miljon arbetstagare i EU och förhindra över 22 000 fall av arbetsrelaterad ohälsa (cancer och andra sjukdomar).

Föredragandens inställning har varit att man ska garantera största möjliga skydd för arbetstagarna utan att för den delen orsaka överdrivna kostnader för små och medelstora företag. Dessa två aspekter kan förenas genom att en övergångsperiod beviljas för vidtagandet av de åtgärder som krävs för organisatorisk och, framför allt, teknisk anpassning. Med tanke på den svaga ekonomiska återhämtning som flera europeiska länder har upplevt under några års tid vore det önskvärt med lättnader för företagen, vilka skulle kunna delas in i följande kategorier:

– Aktiva lättnader: Utbetalning av bidrag till företag som följer bestämmelserna, bland annat genom att uppmuntra planering av EU-finansierade projekt, utan att eventuella europeiska budgetbegränsningar utgör ett hinder för detta.

– Passiva lättnader: Införande av lättnader för de företag som följer bestämmelserna.

Avslutningsvis ville föredraganden på ett direkt och uttömmande sätt behandla problemet med arbetstagare som exponeras för carcinogena och mutagena ämnen vid framställning, användning eller hantering av farliga läkemedel, bland annat cytotoxiska läkemedel. Av denna anledning ville föredraganden att bilaga I till detta direktiv även skulle omfatta arbeten som innebär exponering för carcinogener och mutagena ämnen vid framställning, användning eller hantering av farliga läkemedel (inklusive cytotoxiska läkemedel) som IARC klassificerat som cancerframkallande (grupp IARC 1), troligen cancerframkallande (grupp IARC 2A) eller möjligen cancerframkallande (grupp IARC 2B).


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (15.10.2018)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

(COM(2018)0171 – C8‑0130/2018 – 2018/0081(COD))

Föredragande av yttrande: Jiří Maštálka

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet är att förbättra arbetstagarnas hälsoskydd och säkerhet genom att minska exponering i arbetet för fem kemiska agenser. Förslaget åtföljs av en konsekvensbedömning.

Cancer är den främsta orsaken (53 %) till arbetsrelaterade dödsfall i EU. För arbetstagarna och deras familjer leder cancer inte enbart till väsentliga livskvalitetsförsämringar, utan också till direkta hälso- och sjukvårdskostnader och indirekta inkomstbortfall både i nuläget och i framtiden. Arbetsrelaterad cancer påverkar också ekonomin i stort, genom att minska både utbudet på arbetskraft och arbetskraftens produktivitet, och genom att mer belasta de offentliga finanserna med undvikbara offentliga utgifter, såväl för hälso- och sjukvård som för andra förmåner. För företagen leder arbetsrelaterad cancer slutligen till personalomsättningskostnader, produktivitetsförluster och ökade löneutgifter för att kompensera för de större riskerna i arbetet.

Arbetsmarknadens parter och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna har bekräftat att följande carcinogener som valts ut för den tredje ändringen av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet är mycket relevanta när det gäller skyddet av arbetstagarnas hälsa, och de har uppmanat kommissionen att fortsätta det förberedande arbetet för att fastställa gränsvärden för exponering i arbetet när det gäller dessa:

1. Kadmium och dess oorganiska föreningar inom ramen för direktivet.

2. Beryllium och oorganiska berylliumföreningar inom ramen för direktivet.

3. Arseniksyra och arseniksalter samt oorganiska arsenikföreningar inom ramen för direktivet.

4. Formaldehyd.

5. 4,4'-Metylenbis(2-kloranilin) (MOCA).

I direktivet fastställs några allmänna minimikrav i syfte att förebygga eller begränsa exponering för samtliga carcinogener eller mutagena ämnen som omfattas av direktivet. Arbetsgivarna måste identifiera och bedöma de risker som arbetstagare utsätts för vid exponering för särskilda carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen och förebygga exponering vid risk.

Föreliggande initiativ till ändring av direktiv 2004/37/EG är förenligt med Europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det genomför pelarens tionde princip om en hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö som direkt bidrar till en hög skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I kommissionens meddelande från januari 2017 om säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla angavs också modernisering av regelverket genom uppdaterade gränsvärden för exponering i arbetet för carcinogener och mutagena ämnen som en viktig prioritering på arbetsmiljöområdet.

Om förslaget antas beräknas det på lång sikt leda till att över 1 miljon arbetstagare i EU kan ta del av bättre förebyggande åtgärder och skydd mot exponeringen för carcinogener och mutagena ämnen som kan leda till olika typer av cancer och det skulle förebygga 22 000 fall av ohälsa.

Föredraganden stöder starkt ovannämnda förslag, med vissa ändringar, vilka främst syftar till att understryka behovet av regelbunden översyn och uppdatering av potentiella carcinogener eller mutagena ämnen, som på grundval av vetenskapliga data ska upptas i förteckningen. Föredraganden anser också att alla ämnen som kan öka risken för arbetsrelaterad cancer ska omfattas av EU-lagstiftningen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt princip 10 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter43, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, har varje arbetstagare rätt till en hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö. Rätten till en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet i arbetet och till en arbetsmiljö som passar arbetstagarnas yrkesverksamhet och som tillåter dem att förlänga sitt deltagande på arbetsmarknaden omfattar också skydd mot carcinogener och mutagena ämnen i arbetet.

(1)  Ett av EU:s viktigaste socialpolitiska mål är att undvika social splittring och social dumpning i Europa genom förnyad konvergens i riktning mot bättre arbets- och levnadsvillkor i unionen. Det är också ett av målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades i Göteborg den 17 november 2017, vars princip 10 föreskriver att varje arbetstagare rätt till en hälsosam, säker och väl anpassad arbetsmiljö. Rätten till en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet i arbetet och till en arbetsmiljö som passar arbetstagarnas yrkesverksamhet och som tillåter dem att förlänga sitt deltagande på arbetsmarknaden omfattar också skydd mot carcinogener och mutagena ämnen i arbetet.

__________________

__________________

43 Europeiska pelaren för sociala rättigheter, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv

43 Europeiska pelaren för sociala rättigheter, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sv

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna garanterar i synnerhet den grundläggande rätten till liv i artikel 2 och rätten till rättvisa arbetsförhållanden i fråga om hälsa, säkerhet och värdighet enligt artikel 31.1.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I artiklarna 153, 154 och 155 i EUF-fördraget fastställs arbetsmarknadens parters handlingsutrymme och auktoritet när det gäller att förhandla fram avtal om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och genomdriva att de följs.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG44 är att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. En enhetlig nivå på skyddet mot de risker som har samband med carcinogener och mutagena ämnen föreskrivs i direktiv 2004/37/EG genom en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att säkerställa en konsekvent tillämpning av minimikraven. Bindande gränsvärden för exponering i arbetet som fastställs på grundval av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, ekonomisk genomförbarhet, en noggrann analys av de socioekonomiska konsekvenserna och tillgången till protokoll och teknik för exponeringsmätning på arbetsplatsen utgör en viktig beståndsdel i de allmänna föreskrifterna för skydd av arbetstagare som fastställs i direktiv 2004/37/EG. De minimikrav som föreskrivs i direktiv 2004/37/EG syftar till att skydda arbetstagare på unionsnivå. Medlemsstaterna kan fastställa strängare bindande gränsvärden för exponering i arbetet.

(2)  Syftet med ändringarna av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG44 som föreskrivs i detta direktiv är att införa effektivare hälsoåtgärder och förbättra och stärka skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet i enlighet med försiktighetsprincipen. En enhetlig nivå på skyddet mot de risker som har samband med carcinogener och mutagena ämnen föreskrivs i direktiv 2004/37/EG genom en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att säkerställa en konsekvent tillämpning av minimikraven. Bindande gränsvärden för exponering i arbetet som fastställs på grundval av i dag tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, ekonomisk genomförbarhet, en noggrann analys av de socioekonomiska konsekvenserna och tillgången till protokoll och teknik för exponeringsmätning på arbetsplatsen. Det är av avgörande betydelse att de viktiga beståndsdelar som fastställs i direktiv 2004/37/EG ständigt ses över och regelbundet revideras och uppdateras mot bakgrund av de senaste vetenskapliga studierna och rönen. De minimikrav som föreskrivs i direktiv 2004/37/EG syftar till att skydda arbetstagare på unionsnivå. Medlemsstaterna kan fastställa strängare bindande gränsvärden för exponering i arbetet.

________________

________________

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, 30.4.2004, s. 50).

44 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, 30.4.2004, s. 50).

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Gränsvärden för exponering i arbetet är en del av riskhanteringen enligt direktiv 2004/37/EG. Efterlevnaden av dessa gränsvärden påverkar inte andra skyldigheter för arbetsgivare enligt direktiv 2004/37/EG, t.ex. inskränkt användning av carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen, förebyggande eller begränsning av arbetstagarnas exponering för carcinogener eller mutagena ämnen och åtgärder som bör vidtas i detta syfte. Dessa åtgärder bör, i den mån det är tekniskt möjligt, innefatta utbyte av carcinogenen eller det mutagena ämnet mot ett ämne, en blandning eller en process som inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa, användning av ett slutet system eller andra åtgärder som syftar till att begränsa arbetstagarnas exponeringsnivå. I detta sammanhang är det mycket viktigt att försiktighetsprincipen beaktas om det råder osäkerhet.

(3)  Gränsvärden för exponering i arbetet är en del av riskhanteringen enligt direktiv 2004/37/EG. Gränsvärdena bör regelbundet ses över och uppdateras i enlighet med försiktighetsprincipen, principen om skydd för arbetstagarna och mot bakgrund av senast tillgängliga vetenskapliga studier och tekniska uppgifter om carcinogener och mutagena ämnen. Förbättrad mätteknik, riskhantering och andra viktiga faktorer bör också övervägas. Efterlevnaden av dessa gränsvärden påverkar inte andra skyldigheter för arbetsgivare enligt direktiv 2004/37/EG, t.ex. inskränkt användning av carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen, förebyggande eller begränsning av arbetstagarnas exponering för carcinogener eller mutagena ämnen och åtgärder som bör vidtas i detta syfte. Dessa åtgärder bör, i den mån det är tekniskt möjligt, innefatta utbyte av carcinogenen eller det mutagena ämnet mot ett ämne, en blandning eller en process som inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa, användning av ett slutet system eller andra åtgärder som syftar till att begränsa arbetstagarnas exponeringsnivå. I detta sammanhang är det mycket viktigt att försiktighetsprincipen beaktas om det råder osäkerhet.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För de flesta carcinogener och mutagena ämnen är det inte vetenskapligt möjligt att fastställa nivåer under vilka exponering inte leder till skadliga effekter. Även om fastställande av gränsvärden på arbetsplatser vad gäller carcinogener och mutagena ämnen enligt direktiv 2004/37/EG inte fullständigt undanröjer de risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som uppkommer vid exponering för dessa ämnen i arbetet (kvarstående risk) bidrar det ändock till att avsevärt minska de risker som uppkommer vid sådan exponering på det stegvisa och målinriktade sätt som beskrivs i direktiv 2004/37/EG. För andra carcinogener och mutagena ämnen kan det vara vetenskapligt möjligt att fastställa nivåer under vilka exponering inte förväntas leda till skadliga effekter.

(4)  För de flesta carcinogener och mutagena ämnen är det inte vetenskapligt möjligt att fastställa nivåer under vilka exponering inte leder till skadliga effekter. Även om fastställande av gränsvärden på arbetsplatser vad gäller carcinogener och mutagena ämnen enligt direktiv 2004/37/EG inte fullständigt undanröjer de risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som uppkommer vid exponering för dessa ämnen i arbetet (kvarstående risk) bidrar det ändock till att avsevärt minska de risker som uppkommer vid sådan exponering på det stegvisa och målinriktade sätt som beskrivs i direktiv 2004/37/EG.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta direktiv förbättrar skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det bör fastställas nya gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG mot bakgrund av tillgänglig kunskap, inklusive nya vetenskapliga och tekniska uppgifter, evidensbaserad bästa praxis samt evidensbaserade tekniker och protokoll för mätning av exponeringsnivåer på arbetsplatsen. I detta bör, om möjligt, ingå uppgifter om kvarstående risker för arbetstagarnas hälsa, rekommendationer från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens, yttranden från Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté samt yttranden från rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor. Information om kvarstående risker, som offentliggörs på unionsnivå, är värdefull för det framtida arbetet med att begränsa risker som härrör från exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet. Öppenhet när det gäller sådan information bör främjas ytterligare.

(6)  Detta direktiv förbättrar skyddsnivån för arbetstagarna så att de kan förbättra sin hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det bör fastställas nya gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG mot bakgrund av tillgänglig kunskap, inklusive nya vetenskapliga och tekniska uppgifter, evidensbaserad bästa praxis samt evidensbaserade tekniker och protokoll för mätning av exponeringsnivåer på arbetsplatsen. I detta bör, om möjligt, ingå uppgifter om kvarstående risker för arbetstagarnas hälsa, rekommendationer från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens, yttranden från Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté samt yttranden från rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor. Information om kvarstående risker, som offentliggörs på unionsnivå, är värdefull för det framtida arbetet med att begränsa risker som härrör från exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet. Åtgärder för att säkerställa öppenhet samt kampanjer för förebyggande och information på unionsnivå bör främjas ytterligare.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är också nödvändigt att beakta andra upptagsvägar än genom inandning för samtliga carcinogener och mutagena ämnen, inklusive upptag genom huden, för att uppnå bästa möjliga skyddsnivå. De ändringar av bilaga III till direktiv 2004/37/EG som föreskrivs i detta direktiv utgör ytterligare ett steg i en långsiktig process som inletts för att uppdatera direktiv 2004/37/EG.

(7)  Det är också nödvändigt, mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter, att beakta andra upptagsvägar än genom inandning för samtliga carcinogener och mutagena ämnen, med tanke på de observationer som gjorts vid upptag genom huden – särskilt genom hudanmärkning, ökad känslighet i huden eller luftvägarna vid inandning samt hud- och luftvägssensibilisering – för att uppnå bästa möjliga skyddsnivå. De ändringar av bilaga III till direktiv 2004/37/EG som föreskrivs i detta direktiv utgör ytterligare ett steg i en långsiktig process som inletts för att uppdatera direktiv 2004/37/EG.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Det förväntas att fastställandet av EU-gränsvärden för exponering för carcinogener eller mutagena ämnen på arbetsplatsen kommer att bidra till att affektivt förhindra allvarliga hälsoproblem och cancer samt att det därutöver kommer att förbättra livskvaliteten och välbefinnandet för arbetstagare och dem som befinner sig i deras absoluta närhet, vilket leder till förlängt arbetsliv och högre produktivitet och konkurrenskraft i EU och säkerställer lika spelregler för företag i unionen.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När det gäller kadmium kan ett gränsvärde på 0,001 mg/m3 vara svårt att uppnå på kort sikt inom vissa sektorer. En övergångsperiod på sju år bör därför införas, under vilken ett gränsvärde på 0,004 mg/m3 bör gälla.

(12)  När det gäller kadmium kan ett gränsvärde på 0,001 mg/m3 vara svårt att uppnå på kort sikt inom vissa sektorer. En övergångsperiod på fem år bör därför införas, under vilken ett gränsvärde på 0,004 mg/m3 bör gälla.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  När det gäller beryllium kan ett gränsvärde på 0,0002 mg/m3 vara svårt att uppnå på kort sikt inom vissa sektorer. En övergångsperiod på fem år bör därför införas, under vilken ett gränsvärde på 0,0006 mg/m3 bör gälla.

(14)  När det gäller beryllium kan ett gränsvärde på 0,0002 mg/m3 vara svårt att uppnå på kort sikt inom vissa sektorer. En övergångsperiod på fyra år bör därför införas, under vilken ett gränsvärde på 0,0006 mg/m3 bör gälla.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Det finns tillräckliga bevis för att avgasutsläpp från dieselmotorer innehåller carcinogener. 2012 klassificerades utsläpp från dieselmotorer som cancerframkallande för människor (kategori 1) av Internationella centret för cancerforskning på grundval av tillräckliga bevis för att exponeringen är förbunden med en ökad risk för lungcancer. Ny dieselmotorteknik har förändrat dieselutsläppens kvalitet och kvantitet, och den associerade cancerrisken har minskat men inte undanröjts. Eftersom övergången från den gamla till den nya dieseltekniken tar så pass lång tid förväntas arbetstagarna exponeras för avgasutsläpp både från gamla och från nya dieselmotorer på arbetsplatsen i många år framöver. Avgasutsläpp från dieselmotorer bildas genom en process och omfattas därmed inte av klassificeringen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, bör ett gränsvärde fastställas för avgasutsläpp från dieselmotorer. Det är därför lämpligt att ta med arbete som innebär exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer i bilaga I och fastställa ett gränsvärde för avgasutsläpp från dieselmotorer i bilaga III till direktiv 2004/37/EG. Förteckningen i bilaga I och bilaga III till direktivet bör omfatta ångor från alla typer av dieselmotorer, alltså oavsett om avgasutsläppen kommer från gamla eller nya motorer. Elementärt kol anses vara den relevanta markören i fråga om exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b)  Vissa blandningar av polycykliska aromatiska kolväten uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför carcinogener enligt definitionen i direktiv 2004/37/EG. Exponering för sådana blandningar kan förekomma under arbete som inbegriper förbränningsprocesser, till exempel från avgaser från förbränningsmotorer och förbränningsprocesser vid höga temperaturer. Nuvarande post 2 i bilaga I till direktivet bör därför utökas till att även omfatta andra exponeringssituationer i arbetet under vilka arbetstagarna utsätts för dessa ämnen och deras blandningar. På grundval av tillgänglig information, inte minst vetenskapliga och tekniska uppgifter, är det dessutom lämpligt att fastställa ett gränsvärde för blandningar av polycykliska aromatiska kolväten med bens[a]pyren som indikator i del A.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  På samma sätt visar en långsiktig bedömning av mervärdet av att genomföra detta direktiv att det skulle förbättra arbetsförhållandena för över 1 miljon arbetstagare i EU och förhindra över 22 000 fall av arbetsrelaterad ohälsa.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Gränsvärdena i det här direktivet kommer att ses över för att säkerställa överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200650, särskilt för att ta hänsyn till samverkan mellan gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG och den härledda nolleffektnivån för farliga kemikalier enligt den förordningen, så att det finns ett effektivt skydd för arbetstagare.

(21)  Gränsvärdena i det här direktivet kommer att verifieras och underkastas ständig granskning och regelbunden översyn för att säkerställa överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200650, särskilt för att ta hänsyn till samverkan mellan gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG och den härledda nolleffektnivån för farliga kemikalier enligt den förordningen, så att det finns ett effektivt skydd för arbetstagare.

________________

________________

50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Efterlevnad av de övergångsperioder som fastställs i detta direktiv medger antagande av lämpliga åtgärder för att förutse varje ny utveckling och planera för investeringar i syfte att undvika eventuella negativa effekter för företag och arbetstagare. När det exempelvis gäller små och medelstora företag kommer övergångsperioderna för vissa ämnen att hjälpa dem att hantera specifika tekniska problem och planera för investeringar i tillräckligt god tid i förväg.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1 (ny)

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga I – led 5 a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I bilaga I till direktiv 2004/37/EG ska följande led läggas till:

 

”5a. Arbete som innebär exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer”

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1a (ny)

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga I – led 5b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I bilaga I till direktiv 2004/37/EG ska följande led läggas till:

 

”5b. Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol och arbete som innebär exponering för cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten, framför allt arbete som inbegriper förbränningsprocesser, till exempel från avgaser från förbränningsmotorer och förbränningsprocesser vid höga temperaturer.”

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – tabell A – tabell – kolumn ”Övergångsåtgärder” – rad 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gränsvärde på 0,004 mg/m3 till och med xx yyyy 202z [7 år]

Gränsvärde på 0,004 mg/m3 till och med xx yyyy 202z [5 år]

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – tabell A – tabell – kolumn ”Övergångsåtgärder” – rad 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gränsvärde på 0,0006 mg/m3 till och med xx yyyy 202z [5 år]

Gränsvärde på 0,0006 mg/m3 till och med xx yyyy 202z [4 år]

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – tabell A – tabell – kolumn ”Agens” – rad 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Blandningar av polycykliska aromatiska kolväten som innehåller bens[a]pyren och som är carcinogener i den mening som avses i direktivet.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – tabell A – tabell – kolumn ”Gränsvärden” – kolumn ”8 timmar” – kolumn ”mg/m3” – rad 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

0,0000710a

 

________________

 

10a Bens[a]pyren som en markör för total koncentration av polycykliska aromatiska kolväten.

Motivering

Denna nivå tillämpas i Tyskland och är för närvarande bästa praxis i EU.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – tabell A – tabell – kolumn ”Agens” – rad 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avgasutsläpp från dieselmotorer

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2004/37/EG

Bilaga III – tabell A – tabell – kolumn ”Gränsvärden” – kolumn ”8 timmar” – kolumn ”mg/m3” – rad 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

0,00001110b

 

________________

 

10b Uppmätt som elementärt kol.

Motivering

Detta motsvarar fyra dödsfall per 100 000 under 40 års exponering i arbetet, enligt beräkning av den nederländska expertkommittén för arbetsmiljöfrågor. Arbetstagarna bör inte exponeras för högre nivåer av utsläpp från dieselmotorer än bakgrundsnivåerna.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

Referensnummer

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jiří Maštálka

23.4.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

 

 

 

Antagande

10.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

Referensnummer

COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)

Framläggande för parlamentet

5.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Laura Agea

16.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2018

9.10.2018

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Ingivande

23,112018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Mara Bizzotto

GUE

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin‑Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 7 december 2018Rättsligt meddelande