Procedure : 2018/0122(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0383/2018

Indgivne tekster :

A8-0383/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.8
CRE 12/12/2018 - 12.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0506

HENSTILLING     ***
PDF 360kWORD 53k
28.11.2018
PE 628.680v02-00 A8-0383/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side

(08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Alojz Peterle

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side

(08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08462/2018),

–  der henviser til udkast til den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (08463/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 212, stk. 1, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0417/2018),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ... 2018 om udkastet til afgørelse(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0383/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Japans regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side

Referencer

08462/2018 – C8-0417/2018 – JOIN(2018)0011 – 2018/0122(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

1.10.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Alojz Peterle

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

2

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

Dato for indgivelse

23.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

2

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

7

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver, Dobromir Sośnierz

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Seneste opdatering: 3. december 2018Juridisk meddelelse