Procedure : 2018/0042(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0384/2018

Indgivne tekster :

A8-0384/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0431

BETÆNKNING     ***I
PDF 422kWORD 82k
26.11.2018
PE 626.775v02-00 A8-0384/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Bernd Lucke

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0093),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0112/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 22. august 2018(1),

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0384/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(4),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(5),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(6),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I henhold til artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(7) kan særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer under visse betingelser indrømmes særbehandling. Direktiv (EU) 20xx/xx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) 20xx/xx om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] fastsætter de centrale elementer i forbindelse med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og indeholder en fælles definition af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

(2)  Den 20. december 2013 anmodede Kommissionen Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om rådgivning med hensyn til hensigtsmæssigheden af de risikovægte, der er omhandlet i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013. I henhold til EBA's udtalelse(8) er den særbehandling i forhold til risikovægte, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 129, i princippet en hensigtsmæssig tilsynsmæssig behandling. EBA anbefalede dog yderligere overvejelser med hensyn til muligheden for at supplere de egnethedskrav, der er fastsat i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, således at de som minimum omfatter mindskelse af likviditetsrisiko, overdækning af sikkerhedsstillelse, den kompetente myndigheds rolle og den videre udbygning af de gældende krav om offentliggørelse af oplysninger til investorer(9).

(3)  I lyset af EBA's udtalelse bør forordning (EU) nr. 575/2013 ændres ved at tilføje yderligere krav til særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og derved styrke kvaliteten af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som kan indrømmes særbehandling, som er omhandlet i nævnte forordnings artikel 129.

(4)  I henhold til artikel 129, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 kan de kompetente myndigheder delvis undlade at anvende kravet om, at eksponeringer skal opfylde betingelserne for kreditkvalitetstrin 1 som fastsat i artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra c), og tillade en eksponering, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2, for op til 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende instituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. En sådan delvis fritagelse finder dog kun anvendelse efter forudgående høring af EBA, og kun såfremt det kan dokumenteres, at der er betydelige potentielle koncentrationsproblemer i de pågældende medlemsstater som følge af anvendelsen af kravet om kreditkvalitetstrin 1. Da det er blevet stadig vanskeligere i de fleste medlemsstater både i og uden for euroområdet at opfylde kravene om, at eksponeringer skal opfylde betingelserne for kreditkvalitetstrin 1 som stillet til rådighed af eksterne kreditvurderingsinstitutter, har de medlemsstater, som huser de største markeder for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, anset det for nødvendigt at anvende den pågældende fritagelse. For at gøre det enklere at anvende eksponeringer mod kreditinstitutter som sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og få bragt denne vanskelighed af vejen er det nødvendigt at ændre artikel 129, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013. I stedet for de kompetente myndigheders mulighed for at undlade at anvende kravene bør der indføres en regel, som tillader eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2, for op til 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende instituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, uden at det er nødvendigt at høre EBA.

(5)  I overensstemmelse med artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra d), nr. ii), og litra f), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 anses lån med sikkerhed i privilegerede andele udstedt af franske "Fonds Communs de Titrisation" eller tilsvarende securitiseringsenheder, som sikrer eksponeringer i beboelses- eller erhvervsejendomme, for at være egnede aktiver, der kan anvendes som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer for op til 10 % af den nominelle værdi af den udestående udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ("10 %-tærsklen"). Nævnte forordnings artikel 496 gør det muligt for de kompetente myndigheder at undlade at anvende 10 %-tærsklen. Endelig skal Kommissionen i henhold til samme forordnings artikel 503, stk. 4, vurdere, om den undtagelse, der gør det muligt for de kompetente myndigheder at undlade at anvende 10 %-tærsklen, er hensigtsmæssig. Den 22. december 2013 anmodede Kommissionen EBA om at afgive en udtalelse i denne henseende. Den 1. juli 2014 anførte EBA, at anvendelsen af privilegerede andele udstedt af franske "Fonds Communs de Titrisation" eller tilsvarende securitiseringsenheder, som sikrer eksponeringer i beboelses- eller erhvervsejendomme, som sikkerhedsstillelse, ville forårsage tilsynsmæssige betænkeligheder på grund af dobbeltlagsstrukturen i et program for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer sikret ved securitiseringsandele og dermed ville føre til utilstrækkelig gennemsigtighed for så vidt angår sikkerhedspuljens kreditkvalitet. EBA anbefalede derfor, at den undtagelse fra 10 %-tærsklen for privilegerede andele, der er omhandlet i artikel 496 i forordning (EU) nr. 575/2013, fjernes efter den 31. december 2017(10).

(6)  Kun få nationale rammer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer giver mulighed for at medtage værdipapirer sikret ved pant i beboelses- og erhvervsejendomme. Sådanne strukturer anvendes i stadig mindre omfang og skønnes at medføre unødvendig kompleksitet i forhold til programmer for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Det er derfor hensigtsmæssigt at bringe anvendelsen af sådanne strukturer som egnede aktiver til definitivt ophør. Derfor bør artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra d), nr. ii), og litra f), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013 samt nævnte forordnings artikel 496 udgå.

(7)  Koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, er også blevet anvendt som egnet sikkerhedsstillelse i henhold til nævnte forordnings artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra d), nr. ii), og litra f), nr. ii). Koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer indebærer ikke yderligere risici ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, fordi de ikke giver anledning til de samme komplekse spørgsmål som anvendelsen af lån med sikkerhed i privilegerede andele udstedt af franske "Fonds Communs de Titrisation" eller tilsvarende securitiseringsenheder, som sikrer eksponeringer i beboelses- eller erhvervsejendomme. Ifølge EBA bør sikring af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med koncerninterne puljestrukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer tillades uden begrænsninger i forhold til værdien af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer(11). Derfor bør artikel 129, stk. 1, første afsnit, litra c), ændres for at fjerne kravet om at anvende grænsen på 15 % eller 10 % i forhold til eksponeringer mod kreditinstitutter i koncerninterne puljede strukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De pågældende koncerninterne puljede strukturer med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er reguleret i artikel 9 i direktiv (EU) 20../… [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU].

(8)  I henhold til artikel 129, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal de værdiansættelsesprincipper i nævnte forordning artikel 229, stk. 1, for fast ejendom, der stilles som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, anvendes på særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som en forudsætning for, at de pågældende obligationer kan opfylde kravene til særbehandling. Kravene til de aktiver, der tjener som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, vedrører de generelle kvalitetsmæssige kendetegn, der sikrer en robust sikkerhedspulje, og bør derfor være omfattet af direktiv (EU) 20../... [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU]. Derfor bør bestemmelserne om værdiansættelsesmetode også være omfattet af nævnte direktiv. De reguleringsmæssige tekniske standarder, der gives beføjelse til at vedtage i artikel 124, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør derfor ikke finde anvendelse på de egnethedskriterier for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er fastsat i nævnte forordnings artikel 129. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte forordnings artikel 129, stk. 3, med henblik herpå.

(9)  Grænser for belåningsgraden er en nødvendig del af det at sikre kreditkvaliteten af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Artikel 129, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsætter grænserne for belåningsgraden for realkreditlån og skibe, men angiver ikke, hvordan de pågældende grænser skal anvendes, hvilket kan føre til usikkerhed. Grænserne for belåningsgraden bør anvendes som bløde dækningsbegrænsninger, dvs. at selv om der ikke findes nogen grænser for størrelsen af et underliggende lån, så kan et sådant kun fungere som sikkerhedsstillelse inden for de grænser for belåningsgraden, der er fastsat for aktiverne. Grænserne for belåningsgraden bestemmer den procentvise del af lånet, som bidrager til kravet om dækning af forpligtelser. Det bør derfor præciseres, at grænserne for belåningsgraden bestemmer den del af lånet, der bidrager til dækning af den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation.

(10)  For at sikre større klarhed bør det også fastsættes, at grænserne for belåningsgraden er gældende i hele lånets løbetid. Den faktiske belåningsgrad bør forblive uændret på 80 % af ejendommens værdi for boliglån og på 60 % af ejendommens værdi for kommercielle lån og skibe.

(11)  For yderligere at forbedre kvaliteten af de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der indrømmes kapitalrelateret særbehandling som omhandlet i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013, bør den pågældende kapitalrelaterede særbehandling være underlagt et krav om et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, dvs. et niveau for sikkerhedsstillelse, som er højere end dækningskravene som omhandlet i artikel 15 direktiv (EU) 20../... [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU]. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende et højere minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, der er beliggende på deres område, uden at forhindre andre særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer med et lavere minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, som er i overensstemmelse med denne forordning, i at være omfattet af dens bestemmelser. Et sådant krav tjener til at mindske de mest relevante risici i tilfælde af udstederens insolvens eller afvikling.

(12)  I henhold til et af de krav, der er fastsat i artikel 129, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det kreditinstitut, der investerer i særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, modtage visse oplysninger om de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer mindst én gang hvert halve år. Krav om gennemsigtighed er et omgængeligt aspekt ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og sikrer et ensartet niveau for offentliggørelse, sætter investorerne i stand til at foretage den nødvendige risikoanalyse og forbedrer sammenligneligheden, gennemsigtigheden og stabiliteten på markedet. Derfor bør det sikres, at gennemsigtighedskravene gælder for alle særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, hvilket kan opnås ved at indføre de pågældende krav i direktiv (EU) 20../... [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] som et fælles strukturelt træk ved særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Derfor bør artikel 129, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 udgå.

(13)  Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer er langsigtede finansieringsinstrumenter og udstedes derfor med en på forhånd fastsat løbetid på flere år. Det er derfor nødvendigt at sikre, at særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den 31. december 2007 eller før den [OP: indsæt venligst datoen for denne forordnings anvendelse] ikke påvirkes. For at nå dette mål bør særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den 31. december 2007 fortsat være undtaget fra kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår egnede aktiver, overdækning af sikkerhedsstillelse og substitutionsaktiver. Endvidere bør andre særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, som er i overensstemmelse med artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013 og udstedt inden den [OP: indsæt venligst datoen for denne forordnings anvendelse], være undtaget fra kravene om overdækning af sikkerhedsstillelse og substitutionsaktiver og bør fortsat kunne indrømmes den særbehandling, der er fastsat i forordningen, indtil deres forfaldstidspunkt.

(14)  Denne forordning bør anvendes sammen med [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU]. For at sikre ensartet anvendelse af det nye regelsæt om de strukturelle træk ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og de ændrede krav vedrørende særbehandling bør anvendelsen af denne forordning udskydes, således at den falder sammen med den dato, fra hvilken medlemsstaterne skal anvende de bestemmelser, som gennemfører nævnte direktiv.

(15)  Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1Ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013

Forordning (EU) nr. 575/2013 ændres således:

-1.  I artikel 4, stk. 1, indføjes følgende nr.:

"128a) "struktur med en løbetid, som kan forlænges": en mekanisme, der ved en udløsende hændelse giver mulighed for at forlænge den på forhånd fastsatte løbetid for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer i et vist tidsrum"

1.  I artikel 129 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)  I første afsnit foretages følgende ændringer:

–  Indledningen affattes således:

"For at være omfattet af særbehandlingen i stk. 4 og 5 skal særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 20xx/xxxx* :[OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] opfylde kravene i stk. 3, 3a and 3b i denne artikel og være sikret ved et af følgende aktiver:

______________________________

*  [OP, indsæt venligst en henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 20xx/xx om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] (EUT C […], […], s. […])]."

–  Litra c) affattes således:

"c) eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1 eller kreditkvalitetstrin 2, eller eksponeringer i form af kortfristede indskud med en løbetid på højst 100 dage, hvis disse indskud anvendes til at opfylde og kvalificere sig til at dække sikkerhedspuljens likviditetsbufferkrav i henhold til national lovgivning i overensstemmelse med artikel 16 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] og derivatkontrakter, der opfylder kravene i henhold til national lovgivning i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] mod kreditinstitutter, som opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 3, hvis de kompetente myndigheder tillader eksponeringen i form af derivatkontrakter, som fastsat i dette kapitel.

–  Litra d), nr. ii), udgår.

–  Litra f), nr. i) og ii), affattes således:

"f) lån med sikkerhed i erhvervsejendomme eller fast ejendom til andet formål end beboelse, der indehaves uden tanke på profit, op til den mindste værdi af panterettighedernes hovedstol sammenlagt med eventuelle foranstående panterettigheder og 60 % af de pantsatte ejendommes værdi."

ii)  Andet afsnit affattes således:

"Med henblik på første afsnit, litra c), er eksponeringer, som skyldes overførsel og forvaltning af betalinger fra låntagerne eller likvidationsprovenuet i forbindelse med lån sikret ved fast ejendom i privilegerede andele eller gældspapirer, ikke omfattet ved beregning af grænserne i nævnte litra."

iii)  Tredje afsnit udgår.

b)  Følgende indsættes som stk. 1a, 1b og 1c:

"1a. Med henblik på stk. 1, første afsnit, litra c), finder følgende anvendelse:

a) for eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 1, må eksponeringen ikke overstige 15 % af den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

b) for eksponeringer mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 2, må eksponeringen ikke overstige 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

ba) for eksponeringer i form af kortsigtede indskud og derivatkontrakter mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 3, må eksponeringer ikke overstige 5% af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

De kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i direktiv (EU) 20../... [OP: indsæt venligst henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] kan efter høring af EBA kun tillade eksponeringer i form af derivatkontrakter mod kreditinstitutter, der opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 3, såfremt det kan dokumenteres, at der er betydelige potentielle koncentrationsproblemer i de pågældende medlemsstater som følge af anvendelsen af kravet om kreditkvalitetstrin 1 og kreditkvalitetstrin 2 som omhandlet i dette stykke.

c) den samlede eksponering mod kreditinstitutter, der som minimum opfylder betingelserne for kreditkvalitetstrin 3 som fastsat i dette kapitel, må ikke overstige 15 % af den ▌nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Den samlede eksponering mod kreditinstitutter, der har en kreditværdighed, som er lavere end kreditkvalitetstrin 1 som fastsat i dette kapitel, må ikke overstige 10 % af den nominelle værdi af det udstedende kreditinstituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

1b. Med henblik på stk. 1, første afsnit, litra d), nr. i), bestemmer grænsen på 80 %, som skal gælde for hvert enkelt lån for sig, den del af lånet, der bidrager til dækning af forpligtelser, der er knyttet til den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, og er gældende i hele lånets løbetid.

Værdierne af de pantsatte ejendomme skal overvåges regelmæssigt og ajourføres årligt af udstederen ved hjælp af en indekseringsmetode baseret på markedsprisen på fast ejendom. Det samlede lånebeløb er, uanset den begrænsning, der er fastsat i første afsnit i dette stykke, omfattet af bestemmelsen om adskillelse af aktiver i sikkerhedspuljen, jf. artikel 12 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU].

1c. Med henblik på stk. 1, første afsnit, litra f) og litra g), bestemmer grænsen på 60 %, som skal gælde for hvert enkelt lån for sig, til den del af lånet, der bidrager til dækning af forpligtelser, der er knyttet til den særligt dækkede obligation og særligt dækkede realkreditobligation, og er gældende i hele lånets løbetid.

Det samlede lånebeløb er, uanset den begrænsning, der er fastsat i første afsnit i dette stykke, omfattet af bestemmelsen om adskillelse af aktiver i sikkerhedspuljen, jf. artikel 12 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU]."

c)  Stk. 3 affattes således:

"3. For fast ejendom, der stilles som sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, der er i overensstemmelse med denne forordning, skal kravene i artikel 208 opfyldes. For aktiver stillet som sikkerhed, som opfylder kravene i stk. 1, første afsnit, litra g), skal de samme krav, som gælder for erhvervsejendomme, opfyldes.

d)  Følgende indsættes som stk. 3a og 3b:

"3a. Ud over at være sikret ved de egnede aktiver, der er opført i stk. 1, skal særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer også være underlagt et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse på 5 % som defineret i artikel 3, nr. 12), i direktiv (EU) 20xx/xxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU].

Med henblik på første afsnit skal den samlede nominelle værdi af alle aktiver i sikkerhedspuljen som minimum svare til den samlede nominelle værdi af udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ("nominalprincippet") og bestå af egnede aktiver som fastsat i stk. 1.

De aktiver, der bidrager til et minimum af overdækning af sikkerhedsstillelse, er ▌underlagt krav med hensyn til kreditkvalitet og grænser med hensyn til eksponeringens størrelse, som fastsat i ▌stk. 1. De medregnes i de respektive grænser.

Medlemsstaterne kan beslutte at anvende et lavere minimumsniveau for overdækning af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer eller kan give deres kompetente myndigheder tilladelse til at gøre det, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) beregningen af overdækning af sikkerhedsstillelse er enten baseret på en model, der tager hensyn til de tildelte risikovægte for aktiver, eller en model, hvor værdiansættelsen af aktiver er underlagt belåningsværdien som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 74)

b) minimumsniveauet for overdækning af sikkerhedsstillelse kan være lavere end 2 % baseret på nominalprincippet

ba) niveauet for overdækning af sikkerhedsstillelse skal regelmæssigt offentliggøres af det kreditinstitut, der udsteder særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

3b. De egnede aktiver, som er omhandlet i stk. 1, kan medtages i sikkerhedspuljen som substitutionsaktiver som defineret i artikel 3, nr. 11), i direktiv (EU) 20xx/xxx [OP: indsæt henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU] for de primære aktiver som defineret i nævnte direktivs artikel 3, nr. 10), med forbehold af grænserne med hensyn til kreditkvalitet og eksponeringens størrelse som omhandlet i stk. 1 i denne artikel."

e)  Stk. 6 og 7 affattes således:

"6. Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den 31. december 2007 er ikke omfattet af kravene i stk. 1 og 3, 3a og 3b. Indtil deres forfaldstidspunkt kan reglerne om særbehandling i henhold til stk. 4 og 5 anvendes.

7. Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt før den [OP: indsæt venligst datoen for denne forordnings anvendelse] er ikke omfattet af kravene i stk. 3a og 3b. Indtil deres forfaldstidspunkt kan reglerne om særbehandling i henhold til stk. 4 og 5 anvendes.

7a.  Med henblik på stk. 1, første afsnit, litra d), nr. i), litra e), litra f), nr. i), og litra g), kan medlemsstaterne beslutte at anvende en højere grænse, hvor der henvises til den del af lånet, der bidrager til dækning af passiver, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) de grænser, der omhandles i de nævnte litraer, gælder på tidspunktet for den første optagelse af lånet i sikkerhedspuljen

b) den del af lånebeløbet, der overstiger de i disse litraer omhandlede grænser, forbliver i sikkerhedspuljen gennem hele lånets løbetid og er i overensstemmelse med alle krav i direktiv (EU).../... [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU].

c) beregningen af overdækningen af sikkerhedsstillelse er enten baseret på en model, der tager hensyn til aktivernes underliggende risici, eller en model, hvor værdiansættelsen af aktiverne er underlagt belåningsværdien

d) grænsen for den del af lånet, der bidrager til dækning af passiver, overstiger ikke 100 %."

2)  Artikel 416, stk. 2, litra a), nr. ii), affattes således:

"ii) der er tale om obligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU], som ikke er omhandlet i nr. i) i nærværende litra".

3)  Artikel 425, stk. 1, affattes således:

"1. Institutterne indberetter deres indgående pengestrømme. Disse indgående pengestrømme er de indgående pengestrømme reduceret til 75 % af de udgående pengestrømme. Institutterne kan fra denne grænse undtage indgående pengestrømme fra indskud, der er foretaget i andre institutter, og som er omfattet af artikel 113, stk. 6 eller 7. Institutterne kan fra denne grænse undtage indgående pengestrømme fra skyldige beløb fra låntagere og obligationsinvestorer i forbindelse med realkreditlån finansieret med obligationer, som er berettigede til den i artikel 129, stk. 4, 5 eller 6, omhandlede behandling, eller med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU]. Institutterne kan undtage indgående pengestrømme fra støttelån, som instituttet har givet. Med forbehold af forudgående godkendelse fra den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsyn på et individuelt grundlag, kan instituttet helt eller delvis fritage indgående pengestrømme, hvis yderen er moderselskab til eller datterselskab af instituttet eller et andet datterselskab af samme moderselskab eller er knyttet til instituttet ved en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF."

4)  Artikel 427, stk. 1, litra b), nr. x), affattes således:

"x) forpligtelser i tilknytning til udstedte gældsbeviser, der kan behandles efter artikel 129, stk. 4 eller 5, eller som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU]."

5)  Artikel 428, stk. 1, litra h), nr. iii), affattes således:

"iii) ikke-forlængelige lån og fordringer der er matchfinansieret (pass through) via obligationer, som kan godkendes til den behandling, der er fastsat i artikel 129, stk. 4 eller 5, eller via obligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU]."

6)  Artikel 496 udgår.

7)  Bilag III, punkt 6, litra c), affattes således:

"c) der er tale om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som omhandlet i artikel 2 i direktiv (EU) 20xx/xxxx [OP: indsæt venligst en henvisning til direktiv (EU) om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU], som ikke er omhandlet i nærværende punkts litra b)."

Artikel 2Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den [dato hvorefter medlemsstaterne skal anvende bestemmelserne om gennemførelse af direktiv (EU) …/… om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

EUT C 382 af 23.10.2018, s. 2.

(2)

EUT C 367 af 10.10.2018, s. 56.

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

EUT C […] af […], s. […].

(5)

EUT C […] af […], s. […].

(6)

EUT C […] af […], s. […].

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1)

(8)

  Den Europæiske Bankmyndigheds udtalelse om behandlingen af særligt dækkede obligationer som præferencekapital, EBA/Op/2014/04.

(9)

  Henstillinger EU COM 1-A til 1-D i udtalelsen EBA/Op/2014/04.

(10)

  Henstilling EU COM 2 i udtalelsen EBA/Op/2014/04.

(11)

  Ibid.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Eksponeringer i form af dækkede obligationer

Referencer

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Dato for høring af EP

7.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

27.3.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Dato for indgivelse

26.11.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse