Postupak : 2018/0042(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0384/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0384/2018

Rasprave :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0431

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 669kWORD 82k
26.11.2018
PE 626.775v03-00 A8-0384/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Bernd Lucke

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

(COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0093),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0112/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 22. kolovoza 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0384/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(3)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(4),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(5),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(6),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Na temelju članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(7) povlašteni tretman primjenjuje se na pokrivene obveznice pod određenim uvjetima. U Direktivi (EU) 20xx/xx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) 20xx/xx o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EU i Direktive 2014/59/EU] određuju se bitni elementi pokrivenih obveznica i propisuje zajednička definicija pokrivenih obveznica.

(2)  Komisija je 20. prosinca 2013. uputila Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA) zahtjev za savjetovanje o primjerenosti pondera rizika iz članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013. Prema EBA-inu mišljenju(8) povlašteni tretman pondera rizika utvrđen člankom 129. te uredbe smatra se, u načelu, prikladnim bonitetnim tretmanom. Međutim, EBA je predložila da se dodatno razmotri mogućnost nadopune zahtjeva za priznavanje utvrđenih u članku 129. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako bi se barem obuhvatila pitanja smanjenja likvidnosnog rizika, prekomjerne kolateralizacije, uloge nadležnog tijela i daljnje razrade postojećih zahtjeva za objavljivanje informacija ulagateljima(9).

(3)  Uzimajući u obzir EBA-ino mišljenje, primjereno je izmijeniti Uredbu (EU) br. 575/2013 i dopuniti je dodatnim zahtjevima za pokrivene obveznice te tako poboljšati kvalitetu pokrivenih obveznica koje su prihvatljive za primjenu povlaštenog kapitalnog tretmana kako je predviđeno člankom 129. te uredbe.

(4)  U skladu s člankom 129. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 nadležna tijela mogu djelomično primijeniti izuzeće od primjene zahtjeva da izloženosti moraju ispunjavati uvjete za 1. stupanj kreditne kvalitete, kako je utvrđeno u članku 129. stavku 1. prvom podstavku točki (c), i dopustiti prihvatljivost izloženosti koja ispunjava uvjete za 2. stupanj kreditne kvalitete za najviše 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucije izdavateljice. Takvo djelomično izuzeće, međutim, primjenjuje se tek nakon savjetovanja s EBA-om i samo uz uvjet da su u tim državama članicama dokumentirani značajni potencijalni problemi s koncentracijom zbog zahtjeva za primjenu 1. stupnja kreditne kvalitete. Budući da je u većini država članica u europodručju i izvan njega sve teže ispunjavati zahtjeve da izloženosti moraju ispunjavati uvjete za 1. stupanj kreditne kvalitete koju dodjeljuju vanjske institucije za procjenu rizika, države članice u kojima se nalaze najveća tržišta pokrivenih obveznica smatraju da je potrebno primijeniti to izuzeće. Kako bi se pojednostavnila upotreba izloženosti prema kreditnim institucijama kao kolaterala za pokrivene obveznice te riješile navedene poteškoće, potrebno je izmijeniti članak 129. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. Umjesto mogućnosti da nadležna tijela primjenjuju izuzeće od tih zahtjeva, primjereno je utvrditi pravilo kojim se dopušta prihvatljivost izloženosti prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 2. stupanj kreditne kvalitete za najviše 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucije izdavateljice, a da se pritom nije potrebno savjetovati s EBA-om.

(5)  U skladu s člankom 129. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (d) podtočkom ii. i točkom (f) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 575/2013, krediti osigurani nadređenim tranšama koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Titrisation ili ekvivalentni sekuritizacijski subjekti čija je djelatnost sekuritizacija izloženosti osiguranih stambenim ili poslovnim nekretninama smatraju se priznatom imovinom koja se može upotrijebiti kao kolateral za pokrivene obveznice za najviše 10 % nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica („prag od 10 %”). Međutim, na temelju članka 496. nadležna tijela mogu izuzeti od primjene prag od 10 %. Konačno, na temelju članka 503. stavka 4. iste uredbe Komisija je obvezna preispitati primjerenost odstupanja na temelju kojeg nadležna tijela mogu izuzeti od primjene prag od 10 %. Komisija je 22. prosinca 2013. od EBA-e zatražila da joj dostavi mišljenje o tome. EBA je 1. srpnja 2014. zaključila da bi upotreba nadređenih tranši koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Titrisation ili ekvivalentni sekuritizacijski subjekti čija je djelatnost sekuritizacija izloženosti osiguranih stambenim ili poslovnim nekretninama otvorila bonitetna pitanja zbog dvostruke razine strukture programa pokrivenih obveznica osiguranih sekuritizacijskim tranšama te bi time uzrokovala nedovoljnu transparentnost u pogledu kreditne kvalitete skupa za pokriće. Stoga je EBA preporučila da se nakon 31. prosinca 2017.(10) ukine odstupanje od praga od 10 % koje se trenutačno primjenjuje na nadređene sekuritizacijske tranše kako je utvrđeno u članku 496. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(6)  Uključivanje vrijednosnih papira osiguranih hipotekom na stambenu ili poslovnu nekretninu dopušteno je samo u ograničenom broju nacionalnih okvira za pokrivene obveznice. Takve se strukture sve rjeđe upotrebljavanju i smatra se da uzrokuju nepotrebnu složenost programa pokrivenih obveznica. Stoga je primjereno potpuno ukinuti upotrebu takvih struktura kao priznate imovine. Stoga bi trebalo izbrisati članak 129. stavak 1. prvi podstavak točku (d) podtočku ii. i točku (f) podtočku ii. Uredbe (EU) br. 575/2013 te članak 496. te uredbe.

(7)  Strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice koje su usklađene s Uredbom (EU) br. 575/2013 upotrebljavale su se kao priznati kolateral u skladu s člankom 129. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (d) podtočkom ii. i točkom (f) podtočkom ii. te uredbe. Strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice ne predstavljaju dodatne rizike s bonitetnog stajališta jer ne uzrokuju istu složenost kao upotreba kredita osiguranih nadređenim tranšama koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Titrisation ili ekvivalentni sekuritizacijski subjekti čija je djelatnost sekuritizacija izloženosti osiguranih stambenim ili poslovnim nekretninama. EBA smatra da bi se kolateralizacija pokrivenih obveznica strukturama za udružene obveznice trebala dopustiti bez primjene ograničenja koja se odnose na iznos nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice(11). U skladu s time trebalo bi izmijeniti članak 129. stavak 1. prvi podstavak točku (c) kako bi se ukinuo zahtjev o primjeni ograničenja od 15 % ili 10 % u odnosu na izloženosti prema kreditnim institucijama u strukturama za unutargrupne udružene pokrivene obveznice. Te strukture za unutargrupne udružene pokrivene obveznice uređene su člankom 9. Direktive (EU) 20../…. [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU].

(8)  Člankom 129. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 propisuje se da se načela vrednovanja nekretnina kojima su osigurane pokrivene obveznice, kako su utvrđena u članku 229. stavku 1. te uredbe, moraju primjenjivati na pokrivene obveznice kako bi te obveznice ispunile zahtjeve za povlašteni tretman. Zahtjevi za prihvatljivost imovine koja služi kao kolateral za pokrivene obveznice odnose se na opća obilježja kvalitete kojom se osigurava pouzdanost skupa za pokriće i stoga moraju podlijegati Direktivi (EU) 20../… [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU]. U skladu s time, ta bi se direktiva trebala primjenjivati i na odredbe o metodologiji vrednovanja. Regulatorni tehnički standardi koji se propisuju člankom 124. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 ne bi se stoga trebali primjenjivati na kriterije priznavanja pokrivenih obveznica kako je utvrđeno u članku 129. te uredbe. U tu je svrhu potrebno izmijeniti članak 129. stavak 3. te uredbe.

(9)  Ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine potrebna su kako bi se osigurala kreditna kvaliteta pokrivenih obveznica. Člankom 129. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđuju se ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine za hipotekarnu imovinu i brodove, no ne utvrđuje se način primjene tih ograničenja, što bi moglo biti uzrok nesigurnosti. Ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine trebala bi se primjenjivati kao umjerena ograničenja pokrića, što znači da iako visina odnosnog kredita nije ograničena, takav se kredit može upotrijebiti kao kolateral samo u okviru ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine koja se primjenjuju na imovinu. Na temelju ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine utvrđuje se postotni dio kredita koji pridonosi ispunjenju zahtjeva za pokriće obveza. Stoga je primjereno odrediti da ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine utvrđuju dio kredita koji pridonosi pokriću pokrivenih obveznica.

(10)  Radi veće jasnoće trebalo bi odrediti i da se ograničenja omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine primjenjuju tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita. Postojeće ograničenje omjera vrijednosti kredita i založene nekretnine ne bi se trebalo mijenjati, već bi i dalje trebalo iznositi 80 % vrijednosti nekretnine za kredite osigurane stambenim nekretninama odnosno 60 % vrijednosti nekretnine za kredite osigurane poslovnim nekretninama i za brodove.

(11)  Kako bi se dodatno poboljšala kvaliteta pokrivenih obveznica na koje se primjenjuje povlašteni kapitalni tretman kako je predviđeno člankom 129. Uredbe (EU) br. 575/2013, taj bi povlašteni tretman trebao podlijegati minimalnoj razini prekomjerne kolateralizacije, odnosno razini kolaterala koja premašuje zahtjeve za pokrivenost iz članka 15. Direktive (EU) 20../… [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU]. Države članice mogu odlučiti primjenjivati višu minimalnu razinu prekomjerne kolateralizacije za pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije smještene na njihovu državnom području, a da pri tom ne onemogućavaju da se druge pokrivene obveznice s nižom minimalnom razinom prekomjerne kolateralizacije koja je u skladu s ovom Uredbom koriste tim odredbama. Svrha je tog zahtjeva smanjiti najrelevantnije rizike koji se pojavljuju u slučaju insolventnosti ili sanacije izdavatelja.

(12)  Člankom 129. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđuje se, među ostalim, zahtjev da kreditna institucija koja ulaže u pokrivene obveznice mora barem na polugodišnjoj osnovi dobivati određene informacije o pokrivenim obveznicama. Zahtjevi za transparentnost neophodan su aspekt pokrivenih obveznica jer se njima osigurava jedinstvena razina objave informacija te se ulagateljima omogućuje provedba potrebne procjene rizika i poboljšava se usporedivost, transparentnost i stabilnost tržišta. Stoga je primjereno osigurati da se zahtjevi za transparentnost primjenjuju na sve pokrivene obveznice, što se može postići tako da se u Direktivi (EU) 20../… [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] utvrdi da su ti zahtjevi zajedničko strukturno obilježje pokrivenih obveznica. U skladu s time članak 129. stavak 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 trebalo bi izbrisati.

(13)  Pokrivene obveznice instrumenti su dugoročnog financiranja i stoga se izdaju s planiranim rokom dospijeća od nekoliko godina. Stoga je potrebno osigurati da se ti zahtjevi ne primjenjuju na pokrivene obveznice izdane prije 31. prosinca 2007. ili prije [UP: molimo unijeti datum primjene ove Uredbe]. Da bi se taj cilj ostvario trebalo bi na pokrivene obveznice izdane prije 31. prosinca 2007. primijeniti izuzeće od zahtjeva utvrđenih Uredbom (EU) br. 575/2013 koji se odnose na priznatu imovinu, prekomjernu kolateralizaciju i zamjensku imovinu. Nadalje, na ostale pokrivene obveznice koje ispunjavaju uvjete iz članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koje su izdane prije [UP: molimo unijeti datum primjene ove Uredbe] trebalo bi se primjenjivati izuzeće od zahtjeva u pogledu prekomjerne kolateralizacije i zamjenske imovine te bi te pokrivene obveznice do svojeg roka dospijeća trebale i dalje biti prihvatljive za primjenu povlaštenog tretmana kako je utvrđeno tom uredbom.

(14)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati zajedno s [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU]. Kako bi se osigurala usklađena primjena novog okvira o utvrđivanju strukturnih obilježja izdavanja pokrivenih obveznica i izmijenjenih zahtjeva za povlašteni tretman, primjena ove Uredbe trebala bi se odgoditi sve do datuma od kojeg države članice moraju početi primjenjivati odredbe kojima se prenosi ta direktiva.

(15)  Uredbu (EU) br. 575/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1. Izmjene Uredbe (EU) br. 575/2013

Uredba (EU) br. 575/2013 mijenja se kako slijedi:

-1.  U članku 4. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(128a) struktura za produženje roka dospijeća” znači mehanizam kojim se omogućuje, u slučaju određenog događaja koji je pokretač, produženje planiranog roka dospijeća pokrivenih obveznica za određeno razdoblje;”

1.  Članak 129. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(i)  prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

–  uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Da bi se mogao primjenjivati povlašteni tretman iz stavaka 4. i 5., pokrivene obveznice iz članka 2. Direktive (EU) 20xx/xxxx Europskog parlamenta i Vijeća *[UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u stavcima 3., 3.a i 3.b i biti osigurane bilo kojom sljedećom priznatom imovinom:

______________________________

*  [UP, molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) 20xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EU i Direktive 2014/59/EU (SL C […], […], str. […])].”;

–  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) izloženostima prema kreditnim institucijama koje u skladu s ovim poglavljem ispunjavaju uvjete za 1. ili 2. stupanj kreditne kvalitete ili izloženostima u obliku kratkoročnih depozita s rokom dospijeća koji ne premašuje 100 dana ako se ti depoziti koriste za zadovoljavanje zahtjeva za zaštitni sloj likvidnosti skupa za pokriće i ispunjavaju te zahtjeve prema nacionalnim propisima u skladu s člankom 16. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] i ugovora o izvedenicama koji zadovoljavaju zahtjeve iz nacionalnih propisa u skladu s člankom 11. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 3. stupanj kreditne kvalitete ako nadležna tijela dopuštaju izloženosti u obliku ugovora o izvedenicama.”;

–  u točki (d) podtočka ii. briše se;

–  u točki (f) podtočke i. i ii. zamjenjuju se sljedećim:

(f) kreditima osiguranima poslovnim nekretninama ili nestambenim nekretninama koje se posjeduje za neprofitne svrhe, do manjeg od sljedeća dva iznosa: iznosa glavnice na koju je upisan teret, zajedno s prethodno upisanim teretima na nekretnini, i iznosa 60 % vrijednosti založenih nekretnina.”;

(ii)  drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe točke (c) ovog podstavka izloženosti nastale zbog prijenosa ili upravljanja dužnikovim plaćanjima kredita osiguranih založenim nekretninama na temelju kojih su izdane nadređene tranše ili dužnički vrijednosni papiri ili prihodima ostvarenim unovčenjem u vezi s tim kreditima, nisu uključene u izračun ograničenja iz ovih točaka.”;

(iii)  treći podstavak briše se;

(b)  umeću se sljedeći stavci 1.a, 1.b i 1.c:

„1.a Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (c) primjenjuje se sljedeće:

(a) u slučaju izloženosti prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 1. stupanj kreditne kvalitete izloženost ne smije premašiti 15 % nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice;

(b) u slučaju izloženosti prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 2. stupanj kreditne kvalitete izloženost ne smije premašiti 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice;

(ba) u slučaju izloženosti u obliku kratkoročnih depozita i ugovora o izvedenicama prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 3. stupanj kreditne kvalitete izloženost ne smije premašiti 5% ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice;

Nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 18. stavkom 2. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] mogu, nakon savjetovanja s EBA-om, dozvoliti izloženostima u obliku ugovora o izvedenicama prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za 3. stupanj kreditne kvalitete samo ako se mogu dokumentirati značajni potencijalni problemi s koncentracijom u predmetnim državama članicama zbog zahtjeva za primjenu 1. i 2. stupnja kreditne kvalitete.

(c) ukupna izloženost prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete barem za 3. stupanj kreditne kvalitete kako je utvrđeno u ovom poglavlju ne smije premašiti 15 % ▌nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice. Ukupna izloženost prema kreditnim institucijama koje ispunjavaju uvjete za niži stupanj kreditne kvalitete od 1. kako je utvrđeno u ovom poglavlju ne smije premašiti 10 % nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica kreditne institucije izdavateljice.

1.b Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (d) podtočke i. granična vrijednost od 80 % primjenjuje se za svaki zajam zasebno i određuje dio kredita koji pridonosi pokriću obveza koje proizlaze iz pokrivene obveznice i primjenjiva je tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita.

Izdvatelj redovito prati i svake godine ažurira vrijednosti založenih nekretnina koristeći metodu indeksiranja temeljenu na tržišnim cijenama nekretnina. Na cijeli iznos kredita, neovisno o ograničenju utvrđenom u prvom podstavku ovog stavka, primjenjuje se odvajanje imovine u skupu za pokriće u skladu s člankom 12. Direktive (EU) 20xx/xxx [UP: unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU].

1.c Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (f) ▌i točke (g) granična vrijednost od 60 % primjenjuje se za svaki zajam zasebno i određuje dio kredita koji pridonosi pokriću obveza koje proizlaze iz pokrivene obveznice i primjenjiva je tijekom cijelog razdoblja trajanja kredita.

Na cijeli iznos kredita, neovisno o ograničenju utvrđenom u prvom podstavku ovog stavka, primjenjuje se odvajanje imovine u skupu za pokriće u skladu s člankom 12. Direktive (EU) 20xx/xxx [UP: unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU].”;

(c)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Za nekretnine kojima su osigurane pokrivene obveznice koje ispunjavaju uvjete iz ove Uredbe moraju biti ispunjeni zahtjevi iz članka 208. Za imovinu koja služi kao kolateral i ispunjava uvjete iz točke (g) prvog podstavka stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni isti zahtjevi kao za poslovne nekretnine.”;

(d)  umeću se sljedeći stavci 3.a i 3.b:

„3.a Osim što su osigurane priznatom imovinom popisanom u stavku 1., pokrivene obveznice podliježu minimalnoj razini od 5 % prekomjerne kolateralizacije kako je definirana u članku 3. stavku 12. Direktive (EU) 20xx/xxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU].

Za potrebe prvog podstavka ukupni nominalni iznos cjelokupne imovine u skupu za pokriće jednak je najmanje ukupnom nominalnom iznosu nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica („načelo nominalnog iznosa”) i sastoji se od priznate imovine kako je navedeno u stavku 1.

Na imovinu koja pridonosi minimalnoj razini prekomjerne kolateralizacije ▌primjenjuju se zahtjevi za kreditnu kvalitetu i ograničenja značaja izloženosti kako je navedeno u stavku 1. ▌ Ta se imovina ▌uzima u obzir pri utvrđivanju odgovarajućih graničnih vrijednosti.

Države članice mogu odlučiti da se na pokrivene obveznice primijeni niža minimalna razina prekomjerne kolateralizacije ili mogu ovlastiti svoja nadležna tijela da to učine, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) izračun prekomjerne kolateralizacije temelji se na modelu u kojem se uzimaju u obzir ponderi rizika dodijeljeni imovini ili na modelu u kojem vrednovanje imovine podliježe hipotekarnoj vrijednosti kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 74.;

(b) minimalna razina prekomjerne kolateralizacije ne može biti manja od 2 % na temelju načela nominalnog iznosa;

(ba) kreditna institucija koja izdaje pokrivene obveznice mora redovito objavljivati razinu prekomjerne kolateralizacije.

3.b Priznata imovina iz stavka 1. može se uključiti u skup za pokriće kao zamjenska imovina kako je definirana u članku 3. stavku 11. Direktive (EU) 20xx/xxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] za primarnu imovinu kako je definirana u članku 3. stavku 10. te Direktive, pod uvjetom da se primjenjuju ograničenja kreditne kvalitete i značaja izloženosti kako je utvrđeno u stavku 1. ovog članka.”;

(e)  stavci 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„6. Pokrivene obveznice izdane prije 31. prosinca 2007. ne podliježu zahtjevima iz stavaka 1., 3., 3.a i 3.b. Na njih se do roka dospijeća primjenjuje povlašteni tretman iz stavaka 4. i 5.

7. Pokrivene obveznice izdane prije [UP: molimo unijeti datum primjene ove Uredbe o izmjeni] ne podliježu zahtjevima iz stavaka 3.a i 3.b. Na njih se do roka dospijeća primjenjuje povlašteni tretman iz stavaka 4. i 5.

7.a  Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (d) podtočke i. te točaka (e), (f) i (g) države članice mogu odlučiti primijeniti više ograničenje koje se odnosi na dio kredita koji doprinosi pokrivanju obveza pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ograničenja iz tih točaka primjenjuju se od trenutka početnog uključivanja kredita u skup za pokriće;

(b) dio kredita koji premašuje ograničenja iz tih točaka ostaje u skupu za pokriće tijekom trajanja kredita i u skladu je s Direktivom (EU) .../... [UP: unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU];

(c) izračun prekomjerne kolateralizacije temelji se ili na pristupu u kojem se u obzir uzima osnovni rizik imovine ili na pristupu u kojem vrednovanje imovine podliježe hipotekarnoj vrijednosti;

(d) ograničenje koje se odnosi na dio kredita koji pridonosi pokriću obveza ne smije prelaziti 100 %.”;

(2)  U članku 416. stavku 2. točki (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii. radi se o obveznicama iz članka 2. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EU i Direktive 2014/59/EU] osim onih iz podtočke i. ove točke;”;

(3)  U članku 425. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Institucije su dužne izvješćivati o svojim likvidnosnim priljevima. Likvidnosni priljevi s postavljenom gornjom granicom su likvidnosni priljevi ograničeni na 75 % likvidnosnih odljeva. Institucije mogu iz navedenog ograničenja izuzeti likvidnosne priljeve iz depozita položenih kod drugih institucija koji ispunjavaju uvjete za tretman iz članka 113. stavka 6. ili 7. Institucije mogu iz navedenog ograničenja izuzeti likvidnosne priljeve od novčanih potraživanja od dužnika i ulagatelja u obveznice koji se odnose na kredite osigurane nekretninama koji se financiraju obveznicama koje ispunjavaju uvjete za tretman iz članka 129. stavaka 4., 5. ili 6. ili pokrivenim obveznicama iz članka 2. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EU i Direktive 2014/59/EU]. Institucije mogu izuzeti priljeve od promotivnih kredita koje je institucija proslijedila. Uz prethodno odobrenje nadležnog tijela odgovornog za nadzor na pojedinačnoj osnovi, institucija može u cijelosti ili djelomično izuzeti priljeve kada je pružatelj matična institucija ili društvo kći institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezan s institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ.”;

(4)  U članku 427. stavku 1. točki (b) podtočka x. zamjenjuje se sljedećim:

obveze koje proizlaze iz izdanih vrijednosnih papira koje zadovoljavaju uvjete za tretman iz članka 129. stavaka 4. ili 5. ili one iz članka 2. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EU i Direktive 2014/59/EU];”;

(5)  U članku 428. stavku 1. točki (h) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii. osigurani obveznicama s utvrđenim novčanim tokom (prolazni kredit) koje ispunjavaju uvjete za tretman iz članka 129. stavaka 4. ili 5. ili obveznicama iz članka 2. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EU i Direktive 2014/59/EU];”;

(6)  Članak 496. briše se.

(7)  U točki 6. Priloga III. točka (c) zamjenjuje se sljedećom:

„(c) riječ je o pokrivenim obveznicama iz članka 2. Direktive (EU) 20xx/xxxx [UP: molimo unijeti upućivanje na Direktivu (EU) o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU] osim onih iz podtočke (b) ove točke;”;

Članak 2.Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Počinje se primjenjivati od [datuma od kojeg države članice moraju početi primjenjivati odredbe kojima se prenosi Direktiva (EU) …/… o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

SL C 382, 23.10.2018., str. 2.

(2)

SL C 367, 10.10.2018, str. 56.

(3)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.

(4)

  SL C, , str. .

(5)

  SL C, , str. .

(6)

  SL C, , str. .

(7)

  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(8)

  Mišljenje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o povlaštenom kapitalnom tretmanu pokrivenih obveznica, EBA/Op/2014/04.

(9)

  Preporuke EU COM 1-A do 1-D iznesene u mišljenju EBA/Op/2014/04.

(10)

  Preporuka EU COM 2 iznesena u mišljenju EBA/Op/2014/04.

(11)

  Ibid.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Referentni dokumenti

COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

27.3.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Datum podnošenja

26.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna napomena