Postupak : 2016/0397(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0386/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0386/2018

Rasprave :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Doneseni tekstovi :


IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1455kWORD 155k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestitelj: Guillaume Balas

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMILO INFORMACIJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PREDSTAVKE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0815),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 48. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0521/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja francuskog Senata, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 7. srpnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 12. srpnja 2017.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenje Odbora za predstavke (A8-0386/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Pozivanje 5.

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 7. srpnja 2017.1,

  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 5. srpnja 2017.1,

__________________

__________________

1  SL C 345, 13.10.2017., str. 85.

1  SL C 345, 13.10.2017., str. 85.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 4.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija1a,

 

__________________

 

1a SL C 342, 12.10.2017., str. 65.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Modernizirani sustav koordinacije socijalne sigurnosti počeo se primjenjivati od 1. svibnja 2010. s Uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009.

(1)  Modernizirani sustav koordinacije socijalne sigurnosti počeo se primjenjivati od 1. svibnja 2010. s Uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, uz iznimku odredbi o uvođenju sustava za elektroničku razmjenu informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI), koji bi trebao pomoći nadležnim tijelima i institucijama da brže i sigurnije razmjenjuju informacije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Prilikom ocjena i rasprava u Administrativnoj komisiji za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pokazalo se da s postupkom modernizacije treba nastaviti u područjima davanja za dugotrajnu skrb, davanja za nezaposlenost i obiteljskih davanja.

(3)  Prilikom ocjena i rasprava u Administrativnoj komisiji za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pokazalo se da s postupkom modernizacije treba nastaviti u područjima davanja za dugotrajnu skrb, davanja za nezaposlenost i obiteljskih davanja kako bi razmjenom iskustva i najboljih administrativnih praksi pravila o tim davanjima postala pravednija, jasnija i jednostavnija za primjenu. Kako bi se te razmjene olakšale, treba promicati upotrebu novih tehnologija.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Definicije i kriteriji za određivanje nesposobnosti i invaliditeta znatno se razlikuju među državama članicama što može predstavljati veliku prepreku za uzajamno priznavanje nacionalnih odluka o pitanjima nesposobnosti i invaliditeta, osobito u pogledu pristupa određenim uslugama i objektima te može osobe s invaliditetom koje se sele iz jedne države članice u drugu dovesti u nepovoljan položaj u području socijalne sigurnosti. Stoga je, kako bi se osobama s invaliditetom olakšalo putovanje i kretanje iz jedne države članice u drugu, nužno osigurati donošenje zajedničke europske definicije invalidskog statusa u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom i uzajamno priznavanje invalidskog statusa među državama članicama, u prvom redu brzim uvođenjem europske iskaznice za osobe s invaliditetom u svim državama članicama, koja će biti povezana s europskom iskaznicom zdravstvenog osiguranja i europskom iskaznicom socijalnog osiguranja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i zajamčila prenosivost invalidnina, treba promicati donošenje zajedničke definicije invaliditeta te kriterija i metoda procjene invaliditeta (postotak invaliditeta) radi koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.c)  Važno je poštovati zajedničke vrijednosti i načela zdravstvenih sustava Unije, kako je navedeno u Zaključcima Vijeća od 22. lipnja 2006. o zajedničkim vrijednostima i načelima u zdravstvenim sustavima Europske unije1a, osobito temeljne vrijednosti univerzalnosti, pristupa kvalitetnoj skrbi, pravičnosti i solidarnosti. To je osobito važno za kategorije građana koji nisu zaposleni niti traže posao, kao što su studenti, čiju mobilnost treba očuvati s pomoću odgovarajućeg pristupa socijalnim davanjima, uključujući zdravstveno osiguranje, u državi članici domaćinu. Kao što je Vijeće navelo „univerzalnost znači da je svima omogućen pristup zdravstvenoj skrbi; solidarnost je usko povezana s financijskim uređenjem naših nacionalnih zdravstvenih sustava i potrebom da se osigura pristup svima; pravičnost se odnosi na jednak pristup u skladu s potrebama, neovisno o etničkoj pripadnosti, rodu, dobi, socijalnom statusu ili mogućnosti plaćanja.”

 

______________

 

1a SL C 146, 22.6.2006, str. 1.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  I dalje je nužno da pravila koordinacije prate razvoj u pravnom i društvenom kontekstu u kojem funkcioniraju tako što će se nastaviti olakšavati ostvarivanje prava građana uz osiguravanje pravne jasnoće, pravedne raspodjele financijskog opterećenja među ustanovama u uključenim državama članicama te administrativne jednostavnosti i provedivosti pravila.

(4)  I dalje je nužno da pravila koordinacije prate razvoj u pravnom i društvenom kontekstu u kojem funkcioniraju tako što će se nastaviti olakšavati ostvarivanje prava građana uz osiguravanje pravne sigurnosti, pravedne raspodjele financijskog opterećenja među ustanovama u uključenim državama članicama te administrativne jednostavnosti i provedivosti pravila. U tom bi kontekstu trebalo voditi računa o Direktivi Vijeća 2000/78/EC1a i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, pogotovo njezinom članku 27. Ova je Uredba ključna za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i slobodno kretanje osoba. U tom bi pogledu koordinacija sustava socijalne sigurnosti trebala biti osmišljena tako da se može uklopiti su sve vrste sustava socijalne sigurnosti u državama članicama.

 

__________________________________

 

1a Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL L 303, 2.12.2000., str. 16.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Komisija i države članice trebale bi stoga pružati transparentne javne podatke, prikupljene u okviru namjenskih, detaljnih studija, kako bi se omogućila racionalna i učinkovita rasprava na nacionalnoj razini i razini Unije o stvarnom opsegu te stvarnom gospodarskom i društvenom učinku mogućih slučajeva prijevare ili zlouporabe nacionalnih sustava socijalne sigurnosti te o tome kako ojačati mehanizme koordinacije radi većeg povjerenja u razne javne službe za zapošljavanje pri promicanju ili sustavnom praćenju integracije mobilnih nezaposlenih osoba na tržište rada.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Sloboda kretanja ključna je sastavnica unutarnjeg tržišta. Međutim, unutarnje tržište ne može funkcionirati bez međusobnog povjerenja. Kako bi se zaštitile pogodnosti koje donosi mobilnost, Unija se mora boriti protiv zlouporabe, prijevare i nepoštenog tržišnog natjecanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c)  U svojoj rezoluciji od 15. ožujka 2017. o preprekama slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu Europski parlament naglasio je potrebu da se osigura „prenosivost prava iz socijalne sigurnosti (npr. državnih mirovina, zdravstvenog osiguranja, davanja za nezaposlenost i obiteljskih davanja) i tako [smanje] prepreke mobilnosti radne snage u EU-u” i pozvao na „odlučno poduzimanje djelotvornih koraka prema usklađenom sustavu ukupnih socijalnih doprinosa i davanja za svaku osobu u Europskoj uniji, kao što su iskaznica socijalnog osiguranja, kako bi se olakšala sljedivost doprinosa i davanja za socijalno osiguranje”.

 

______________

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.d)  Treba promicati mjere za lakše određivanje i poštovanje prava i davanja za socijalnu sigurnost diljem Unije, kao što je uvođenje kartice europskog socijalnog osiguranja, koja bi trebala biti povezana s postojećom europskom iskaznicom zdravstvenog osiguranja i europskom iskaznicom za osobe s invaliditetom te obuhvaćati sva područja socijalne sigurnosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.e)  U cilju poboljšanja mobilnosti radnika, studenata i osoba koje traže posao diljem Unije, važno je da države članice svim ljudima bez diskriminacije zajamče pravo na izdavanje europske iskaznice zdravstvenog osiguranja, uključujući privremene radnike, samozaposlene osobe i osobe u netipičnim radnim odnosima, kao i studente i mobilne tražitelje posla.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.f)  Prekogranična zdravstvena zaštita od posebne je važnosti za jamčenje pravedne koordinacije sustava socijalne sigurnosti. U tom pogledu, provedba Direktive 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a uvelike se razlikuje među državama članicama. Posebno bi se članak 7. te direktive trebao provoditi bez diskriminacije kako bi se osigurala sloboda kretanja građana Unije i njihovih obitelji.

 

______________

 

1a Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Potrebno je zajamčiti pravnu sigurnost tako što će se razjasniti da se pristup gospodarski neaktivnih mobilnih građana davanjima iz sustava socijalne sigurnosti u državi članici domaćinu može uvjetovati time da građanin ima pravo boravišta u toj državi članici u skladu s Direktivom 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica.33U tu svrhu treba jasno razlikovati gospodarski neaktivnog građanina od tražitelja posla koji stječe pravo boravka izravno prema članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Briše se.

______________

 

44 SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

 

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Davanja za dugotrajnu skrb dosad nisu bila izričito uključena u područje primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 već su koordinirana kao davanja za slučaj bolesti, što dovodi do pravne nesigurnosti i za ustanove i za osobe koje traže davanja za dugotrajnu skrb. Potrebno je razviti stabilan pravni okvir koji odgovara davanjima za dugotrajnu skrb unutar Uredbe i uključiti jasnu definiciju tih davanja.

(6)  Davanja za dugotrajnu skrb dosad nisu bila izričito uključena u područje primjene Uredbe (EZ) br. 883/2004 već su koordinirana kao davanja za slučaj bolesti. Potrebno je uključiti jasnu definiciju tih davanja u vezi s dugoročnom skrbi te ažurirati pravila kako bi se u obzir uzele njihove posebnosti. Važno je pojasniti da i gospodarski neaktivne osobe i gospodarski aktivne osobe mogu trebati dugotrajnu skrb. Svrha davanja za dugotrajnu skrb pomoći je ljudima da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, čime se potiče njihova osobna autonomija, među ostalim i na radnom mjestu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Tijekom svojeg govora o stanju u Unije 13. rujna 2017. predsjednik Komisije izjavio je da „u Uniji u kojoj su svi ravnopravni ne mogu postojati radnici druge klase” te da „nema smisla da imamo nadzorno tijelo koje nadzire usklađenost s bankarskim standardima, a za osiguranje pravednosti na jedinstvenom tržištu nemamo zajedničko nadzorno tijelo za rad”. U Rezoluciji od 14. rujna 2016. o socijalnom dampingu u Europskoj uniji Europski parlament „potiče države članice da uspostave, ako je to primjenjivo, ad hoc bilateralne radne skupine i, po potrebi, multilateralne radne skupine, uključujući nadležna nacionalna tijela i inspektore rada, radi provedbe, podložne odobrenju svih dotičnih država članica, prekogranične provjere na licu mjesta, u skladu s nacionalnim zakonom država članica u kojima se kontrola provodi, u slučajevima u kojima se sumnja na socijalni damping, rad u nezakonitim uvjetima ili prijevaru te radi utvrđivanja fiktivnih društava, prijevarnih agencija za zapošljavanje i zlouporaba pravila koje dovode do iskorištavanja radnika”.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Uredbom (EZ) br. 883/2004 uspostavlja se opće prihvatljiv pravni okvir. Države članice imaju moralnu obvezu sklapanjem bilateralnih sporazuma nastojati smanjiti svako administrativno opterećenje s kojim je javnost suočena. Trebalo bi poduzeti mjere za uspostavljanje nacionalnih institucija odgovornih za provjeru doprinosa povezanih s prekograničnim aktivnostima u relevantnoj državi članici uz istodobno osiguravanje usklađenosti s pravom Unije. Također je potrebno uložiti napore u razvoj alata za elektroničku razmjenu informacija u svrhu provjere, čime bi se nacionalnim inspektoratima rada omogućio brz pristup potrebnim podacima. Ova bi Uredba stoga trebala biti znatno usklađena s Direktivom br. 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_______________________

 

1a Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c)  Tehnološki razvoj nudi nove mogućnosti za koordinaciju, razmjenu informacija i provedbu. Po uzoru na belgijsku „Crossroads Bank for Social Security”1a, sustav elektroničkog umrežavanja svih relevantnih tijela socijalnog osiguranja mogao bi poboljšati međusobne odnose, transparentnost i odgovornost.

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.d)  U Rezoluciji od 14. siječnja 2014. o učinkovitoj inspekciji rada kao strategiji za poboljšanje radnih uvjeta u Europi Europski parlament „ističe činjenicu da elektroničko umrežavanje svih mjerodavnih tijela za socijalno osiguranje, kao što je sustav „Crossroads Bank for Social Security” u Belgiji, omogućuje lakšu razmjenu podataka i predstavlja koristan instrument za nacionalne radne inspektorate pomoću kojeg mogu brzo pristupiti podacima potrebnim za inspekcije” te „poziva Komisiju da istraži koristi uvođenja i – po potrebi – da učini dostupnom europsku iskaznicu socijalnog osiguranja ili drugi elektronički dokument na razini EU-a, zaštićen od krivotvorenja, na kojem bi bili pohranjeni svi potrebni podaci za provjeru radnog odnosa, kao što su detalji o socijalnom osiguranju i radnim satima, i koji bi bili predmet strogih pravila zaštite podataka, posebno kad se obrađuju privatno osjetljivi osobni podaci”.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.e)  Kako bi se optimiziralo slobodno kretanje osoba, potrebno je podrobnije razmotriti vezu između koordinacije u tom području i koordinacije poreznih sustava, uzimajući u potpunosti u obzir njihove pojedinačne značajke i poštujući načelo supsidijarnosti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.f) U svojoj Rezoluciji od 15. ožujka 2017. o preprekama slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu Europski parlament poziva na „odlučno poduzimanje djelotvornih koraka prema usklađenom sustavu ukupnih socijalnih doprinosa i davanja za svaku osobu u Europskoj uniji, kao što su iskaznica socijalnog osiguranja, kako bi se olakšala sljedivost doprinosa i davanja za socijalno osiguranje”.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.g)  Ako je zbog neusklađenosti sustava socijalne sigurnosti skupina osoba koje rade u državi članici koja nije njihova država članica boravišta zbog odredaba članaka od 45. do 48. UFEU-a stavljena u nepovoljan položaj u usporedbi s onima koji nisu iskoristili pravo na slobodu kretanja radnika, odnosno tijekom određenog razdoblja dobivaju znatno nižu razinu zaštite od građana države članice boravišta, i ako se to pitanje ne može riješiti na temelju pravila koordinacije, država članica boravišta tih građana i njihovih obitelji treba u dogovoru s dotičnim državama članicama pronaći način za otklanjanje tih nedostataka.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Radi jasnoće terminologije u zakonodavstvu EU-a, termin „upućivanje” treba se upotrebljavati samo za upućivanje radnika u smislu Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga34. Nadalje, kako bi se izjednačilo postupanje prema zaposlenim i samozaposlenim osobama, potrebno je da se posebna pravila za određivanje primjenjivog zakonodavstva u slučaju radnika koji su privremeno upućeni ili poslani u drugu državu članicu primjenjuju dosljedno i na zaposlene i na samozaposlene osobe.

(7)  Radi jasnoće terminologije u zakonodavstvu EU-a, termin „upućivanje” treba se upotrebljavati samo za upućivanje radnika u smislu Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga34. Uredbe (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 trebale bi za radnike u situaciji upućivanja, uključujući one koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 96/71/EZ, koristiti izraz „poslani” a ne „upućeni”. Nadalje, kako bi se izjednačilo postupanje prema zaposlenim i samozaposlenim osobama, potrebno je da se posebna pravila za određivanje primjenjivog zakonodavstva u slučaju radnika koji su privremeno poslani u drugu državu članicu primjenjuju dosljedno i na zaposlene i na samozaposlene osobe.

__________________________________

__________________________________

34 SL L 018, 21.1.1997., str. 1.

34 SL L 018, 21.1.1997., str. 1.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U pogledu davanja za nezaposlenost, pravila o zbrajanju razdoblja osiguranja trebaju se primjenjivati na jednak način u svim državama članicama. Uz iznimku prekograničnih radnika iz članka 65. stavka 2., pravila o zbrajanju razdoblja u svrhu stjecanja prava na davanja za nezaposlenost trebaju podlijegati uvjetu da je osigurana osoba navršila najmanje tri mjeseca najnovijeg razdoblja osiguranja u toj državi članici. Prethodno nadležna država članica treba biti nadležna za sve osigurane osobe koje ne ispunjavaju taj uvjet. U tom slučaju prijava službi za zapošljavanje u državi članici posljednjeg osiguranja treba imati isti učinak kao prijava službi za zapošljavanje u državi članici u kojoj je nezaposlena osoba prethodno bila osigurana.

(8)  U pogledu davanja za nezaposlenost, pravila o zbrajanju razdoblja osiguranja trebaju se primjenjivati na jednak način u svim državama članicama. Uz iznimku prekograničnih radnika iz članka 65. stavka 2., pravila o zbrajanju razdoblja u svrhu stjecanja prava na davanja za nezaposlenost trebaju podlijegati uvjetu da je osigurana osoba navršila najmanje jedan dan najnovijeg razdoblja osiguranja u toj državi članici.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema preporukama iz Izvješća o građanstvu EU-a za 2013.35 potrebno je produljiti najkraće trajanje izvoza davanja za nezaposlenost s tri mjeseca na šest mjeseci kako bi se povećale mogućnosti za nezaposlene osobe koje se sele u drugu državu članicu u potrazi za zaposlenjem, njihove prilike za ponovno uključivanje na tržište rada i kako bi se riješilo pitanje neusklađenosti između postojećih i potrebnih vještina u prekograničnom kontekstu.

(9)  Prema preporukama iz Izvješća o građanstvu EU-a za 2013.35 potrebno je produljiti najkraće trajanje izvoza davanja za nezaposlenost s tri mjeseca na šest mjeseci kako bi se promicala mobilnost i povećale mogućnosti za nezaposlene osobe koje se sele u drugu državu članicu u potrazi za zaposlenjem, njihove prilike za prekvalificiranje i ponovno uključivanje na tržište rada i kako bi se riješilo pitanje neusklađenosti između postojećih i potrebnih vještina u prekograničnom kontekstu.

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Potrebno je osigurati veću jednakost postupanja za pogranične i prekogranične radnike osiguravanjem da pogranični radnici primaju davanja za nezaposlenost od države članice posljednje djelatnosti pod uvjetom da su radili u toj državi članici najmanje posljednjih dvanaest mjeseci.

(10)  Potrebno je osigurati veću jednakost postupanja za pogranične i prekogranične radnike tako da im se omogući izbor između primanja davanja za nezaposlenost od države članice posljednje djelatnosti ili njihove države članice boravišta kako bi se povećala vjerojatnost da će pronaći posao u državi članici u kojoj za to imaju najveće mogućnosti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Također je važno ojačati suradnju između nadležnih nacionalnih tijela i pojasniti mjerodavni regulatorni okvir kako se država članica posljednje djelatnosti, država članica prethodne djelatnosti i država članica boravišta ne bi svaka proglasile nenadležnima za isplatu davanja za nezaposlenost na štetu osiguranih osoba. Komunikacija između nadležnog tijela države članice posljednje djelatnosti i tražitelja zaposlenja trebala bi se odvijati na jeziku tražitelja zaposlenja. Također je nužno da prekogranični tražitelji zaposlenja imaju i mogućnost da se stave na raspolaganje prekograničnoj službi za zapošljavanje, pod uvjetom da ta usluga postoji u zemljopisnom području koje odgovara području na kojem traže posao.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Iako se pravilima o koordinaciji ne može spriječiti da mobilni građani imaju nižu razinu zaštite od nemobilnih građana, države članice potiče se da pronađu bilateralna rješenja u skladu s člankom 16.. Uredbe (EZ) br. 883/2004 kako je izmijenjena ovom Uredbom.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.c)  Države članice trebale bi moći predvidjeti uvođenje diferencijalnih dodataka kako bi se smanjile razlike između davanja za nezaposlenost koje isplaćuje država članica posljednje djelatnosti i država članica boravišta.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.d)  Važno je razviti usluge prekograničnog posredovanja u zapošljavanju kako bi se podnositeljima zahtjeva pružila potpora u potrazi za novim radnim mjestima, koje su što je moguće bliže stvarnom stanju u pograničnim područjima.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Svrha je obiteljskih davanja koja bi trebala zamijeniti prihod tijekom razdoblja odgoja djece zadovoljavanje pojedinačnih i osobnih potreba roditelja na kojeg se primjenjuje zakonodavstvo nadležne države članice i stoga se razlikuju od drugih obiteljskih naknada jer roditelju trebaju nadoknaditi gubitak prihoda ili plaće tijekom razdoblja odgoja djeteta, a nisu namijenjena općenito za pokrivanje obiteljskih troškova.

(11)  Svrha novčanih obiteljskih davanja, čija je primarna namjena zamijeniti ili pružiti dodatan prihod koji, djelomično ili u cijelosti, nije zarađen ili koji osoba ne može zaraditi zbog odgoja djece, zadovoljavanje je pojedinačnih i osobnih potreba roditelja na kojeg se primjenjuje zakonodavstvo nadležne države članice i stoga se razlikuju od drugih obiteljskih davanja jer roditelju trebaju nadoknaditi gubitak prihoda ili plaće tijekom razdoblja odgoja djeteta, a nisu namijenjena općenito za pokrivanje obiteljskih troškova.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Potrebno je osigurati da nadležna tijela odrede uobičajeno boravište u svrhu utvrđivanja davanja iz sustava socijalne sigurnosti unutar razumnog vremenskog roka.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se omogućilo pravovremeno ažuriranje ove Uredbe prema promjenama na nacionalnoj razini, Europskoj komisiji treba delegirati ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene priloga ovoj Uredbi i Uredbi (EZ) br. 987/2009. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.36 Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente u isto vrijeme kada i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(12)  Kako bi se omogućilo pravovremeno ažuriranje ove Uredbe u skladu s promjenama na nacionalnoj razini, prilozi ovoj Uredbi i Uredbi (EZ) br. 987/2009 trebali bi se redovito mijenjati.

_________________________________

 

36 SL L 123, 12.5.2016., str. 1. – 14.

 

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U nastojanju da se državama članicama pruži potpora u borbi protiv prijevare i pogrešaka u primjeni pravila koordinacije potrebno je uspostaviti dodatnu pravnu osnovu kojom se omogućuje i olakšava obrada osobnih podataka osoba na koje se primjenjuju Uredbe (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. Time bi se državama članicama omogućilo da periodično uspoređuju podatke kojima raspolažu njihove nadležne ustanove s podacima iz druge države članice radi utvrđivanja pogrešaka ili nedosljednosti koje je potrebno dodatno istražiti.

(13)  U nastojanju da se državama članicama pruži potpora u borbi protiv prijevare i pogrešaka u primjeni pravila koordinacije potrebno je olakšati obradu osobnih podataka osoba na koje se primjenjuju uredbe (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, uz potpunu usklađenost bez iznimke s pravnom stečevinom Unije u području zaštite podataka, osobito Uredbom (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Time bi se državama članicama omogućilo da periodično uspoređuju podatke kojima raspolažu njihove nadležne ustanove s podacima iz druge države članice radi utvrđivanja pogrešaka ili nedosljednosti koje je potrebno dodatno istražiti.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito funkcioniranje pravila koordinacije potrebno je pojasniti pravila utvrđivanja primjenjivog zakonodavstva za zaposlenike koji obavljaju svoju gospodarsku djelatnost u najmanje dvije države članice radi ujednačavanja s uvjetima koji se primjenjuju na osobe koje su upućene ili poslane obavljati gospodarsku djelatnost u jednoj državi članici. Nadalje, pravila o upućivanju kojima se osigurava nastavak primjenjivog zakonodavstva trebaju se odnositi samo na osobe koje su prethodno bile povezane sa sustavom socijalne sigurnosti države članice podrijetla.

(16)  Kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito funkcioniranje pravila koordinacije, potrebno je pojasniti pravila utvrđivanja primjenjivog zakonodavstva za zaposlenike koji obavljaju svoju gospodarsku djelatnost u najmanje dvije države članice radi boljeg ujednačavanja s uvjetima koji se primjenjuju na osobe koje su poslane obavljati gospodarsku djelatnost u jednoj državi članici. Nadalje, pravila kojima se osigurava nastavak primjenjivog zakonodavstva trebaju se odnositi samo na osobe koje su prethodno bile povezane sa sustavom socijalne sigurnosti države članice podrijetla.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Kako bi se ojačala veza između znatnog dijela aktivnosti poduzeća i zakonodavstva koje se privremeno primjenjuje na osobu koju to poduzeće upućuje u drugu državu članicu, važno je naglasiti da znatan dio aktivnosti mora, među ostalim, predstavljati udio veći od 25 % godišnjeg prometa u državi članici iz koje je osoba upućena.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Europskoj komisiji trebaju se dodijeliti provedbene ovlasti kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu članaka 12. i 13. Uredbe (EZ) br. 883/2004. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.37

(17)  Kako bi se ova Uredba dopunila uspostavom standardnog postupka za utvrđivanje situacija u kojima se dokumenti trebaju izdati i onih u kojima se dokument treba povući jer nadležna ustanova države članice zapošljavanja osporava njegovu ispravnost ili valjanost, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s provedbom članaka 12. i 13. Uredbe (EZ) br. 883/2004 kako je izmijenjena ovom Uredbom. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.37 Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

_________________________________

_________________________________

37 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

37 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, koji je dao mišljenje1a.

 

_________________________________

 

1a. SL C 91, 26.4.2007., str. 15.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 2. – druga rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   uvodnoj izjavi 2. dodaje se druga rečenica kako slijedi:

Briše se.

„Prema članku 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije svaki građanin Unije ima pravo slobodno se kretati, podložno ograničenjima i uvjetima utvrđenima u Ugovorima i u mjerama donesenima radi njihove provedbe.”;

 

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. u uvodnoj izjavi 5. nakon „različitih nacionalnih zakonodavstava prema osobama na koje se odnose” umeće se sljedeći tekst:

2.  uvodna izjava 5. zamjenjuje se sljedećim:

pod uvjetima koji se odnose na pristup gospodarski neaktivnih mobilnih građana EU-a određenim davanjima iz sustava socijalne sigurnosti u državi članici domaćinu iz Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica.40”;

(5)  Potrebno je u okviru te koordinacije u Uniji zajamčiti jednako postupanje u skladu s različitim nacionalnim zakonodavstvima za dotične osobe i pružiti potporu građanima u ostvarivanju njihovih prava na slobodu kretanja iz Ugovora, osobito pružanjem jasnoće u pogledu toga koja je država članica odgovorna za osiguravanje njihova pristupa relevantnom sustavu socijalne sigurnosti i njihove pokrivenosti tim sustavom.”

__________________________________

 

40 SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

 

Obrazloženje

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested Amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5a)  Sud je utvrdio da države članice imaju pravo odrediti da je pristup gospodarski neaktivnih građana u državi članici domaćinu davanjima iz sustava socijalne sigurnosti, koja nisu socijalna pomoć u smislu Direktive 2004/38/EZ, podložan pravu boravka u smislu te Direktive. Provjera prava boravka treba se provoditi u skladu sa zahtjevima Direktive 2004/38/EZ. U tu svrhu treba jasno razlikovati gospodarski neaktivnog građanina od tražitelja posla koji stječe pravo boravka izravno prema članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se poboljšala pravna jasnoća za građane i ustanove, potrebna je kodifikacija te sudske prakse.

Briše se.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 5.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5.b)  Države članice trebaju osigurati da gospodarski neaktivni mobilni građani EU-a nisu spriječeni u ispunjavanju uvjeta utvrđenog u Direktivi 2004/38/EZ da moraju biti sveobuhvatno zdravstveno osigurani u državi članici domaćinu. Jedan način je da se takvim građanima omogući uplaćivanje razmjernih doprinosa za zdravstveno osiguranje u državi članici u kojoj uobičajeno borave.

(5.b)  Države članice trebaju osigurati da gospodarski neaktivni mobilni građani EU-a nisu spriječeni u ispunjavanju uvjeta utvrđenog u Direktivi 2004/38/EZ da moraju biti sveobuhvatno zdravstveno osigurani u državi članici domaćinu. To bi u najmanju ruku trebalo značiti da se takvim građanima omogući uplaćivanje razmjernih doprinosa za zdravstveno osiguranje ili ispunjavanje na neki drugi način kriterija za pristup zdravstvenom osiguranju u državi članici u kojoj uobičajeno borave.

Obrazloženje

Sveobuhvatno zdravstveno osiguranje jedno je od temeljnih prava. Neaktivni mobilni građani trebali bi imati mogućnost pristupa zdravstvenom osiguranju i u državi članici u kojoj imaju boravište. Države članice trebale bi se moći osloniti na obvezujuće smjernice kada neaktivnim mobilnim građanima EU-a omogućuju pristup svojem sustavu zdravstvenog osiguranja.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 5.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5c)  Neovisno o ograničenjima prava na jednako postupanje za gospodarski neaktivne građane koja proizlaze iz Direktive 2004/38/EZ ili drukčije na temelju prava Unije, ništa u ovoj Uredbi ne treba ograničavati temeljna prava priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na ljudsko dostojanstvo (članak 1.), pravo na život (članak 2.) i pravo na zdravstvenu zaštitu (članak 35.).

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 20.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

4.a uvodna izjava 20. zamjenjuje se sljedećim:

(20)  U području davanja za slučaj bolesti, majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo, osiguranim bi osobama, kao i članovima njihovih obitelji, koje žive ili borave u državi članici koja nije nadležna država članica, trebalo osigurati zaštitu.

(20)  U području davanja za slučaj bolesti, dugotrajne skrbi, majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo, osiguranim bi osobama, kao i članovima njihovih obitelji, koje žive ili borave u državi članici koja nije nadležna država članica, trebalo osigurati zaštitu.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(24)  Davanja za dugotrajnu skrb za osigurane osobe i članove njihovih obitelji trebaju se koordinirati u skladu s posebnim pravilima koja su u načelu slična pravilima koja se primjenjuju za davanja za slučaj bolesti, u skladu sa sudskom praksom Suda. Potrebno je utvrditi i posebne odredbe u slučaju preklapanja davanja za dugotrajnu skrb u naravi i u novcu.”

„(24)  U skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije davanja za dugotrajnu skrb za osigurane osobe i članove njihovih obitelji trebala bi se, u načelu, i dalje koordinirati, u skladu s pravilima koja se primjenjuju na davanja za slučaj bolesti. Međutim, tim bi se pravilima trebala uzeti u obzir posebna narav davanja za dugotrajnu skrb. Potrebno je utvrditi i posebne odredbe u slučaju preklapanja davanja za dugotrajnu skrb u naravi i u novcu.”

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 35.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(35.a)  Novčana obiteljska davanja koja bi trebala zamijeniti prihod tijekom razdoblja odgoja djece pojedinačna su prava koja se odnose osobno na roditelja na kojeg se primjenjuje zakonodavstvo nadležne države članice. S obzirom na posebnu prirodu tih obiteljskih davanja, ta davanja trebaju biti navedena u dijelu I. Priloga XIII. ovoj Uredbi te se trebaju biti rezervirana isključivo za dotičnog roditelja. Država članica koja ima sekundarnu nadležnost može odlučiti da se pravila prednosti u slučaju preklapanja prava na obiteljska davanja na temelju zakonodavstva nadležne države članice i na temelju zakonodavstva države članice boravišta članova obitelji ne trebaju primjenjivati na ta davanja. Ako država članica odluči ne primjenjivati pravila prednosti, to mora činiti dosljedno za sve osobe koje bi imale to pravo u analognoj situaciji i mora biti navedena u dijelu II. Priloga XIII.”

„(35.a)  Novčana obiteljska davanja čija je primarna namjena zamijeniti ili odobriti dodatan prihod koji nije zarađen, bilo djelomično ili u cijelosti, ili prihod koji osoba ne može zaraditi zbog odgoja djece, mogu se razlikovati od drugih obiteljskih davanja namijenjenih podmirivanju obiteljskih troškova. Budući da bi se takva davanja moglo smatrati individualnim pravima koja se odnose osobno na roditelja na kojeg se primjenjuje zakonodavstvo nadležne države članice, trebalo bi biti moguće rezervirati ih isključivo za dotičnog roditelja. Takva individualna davanja trebalo bi navesti u dijelu I. Priloga XIII. ovoj Uredbi. Država članica koja ima sekundarnu nadležnost može odlučiti da se pravila prednosti u slučaju preklapanja prava na obiteljska davanja na temelju zakonodavstva nadležne države članice i na temelju zakonodavstva države članice boravišta članova obitelji ne trebaju primjenjivati na ta davanja. Ako država članica odluči ne primjenjivati pravila o određivanju prednosti, to mora činiti dosljedno za sve osobe koje bi imale to pravo u analognoj situaciji te pod uvjetom da su dotična davanja navedena u dijelu II. Priloga XIII.”

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 39.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(39.a)  Relevantna pravna stečevina EU-a o zaštiti podataka, osobito Uredba (EU) 679/2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)42 primjenjuje se na obradu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom.”

„(39.a)  Relevantna pravna stečevina EU-a o zaštiti podataka, osobito Uredba (EU) 679/2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)42 primjenjuje se u potpunosti i bez iznimke na obradu osobnih podataka na koje se odnosi ova Uredba.”

__________________________________

__________________________________

42 SL L 119, 4.5.2016., str. 1. – 88.

42 SL L 119, 4.5.2016., str. 1. – 88.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 46.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46) Kako bi se omogućilo pravovremeno ažuriranje ove Uredbe prema promjenama na nacionalnoj razini, Europskoj komisiji treba delegirati ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene priloga ovoj Uredbi i Uredbi (EZ) br. 987/2009. Osobito je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući na stručnoj razini i da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.43 Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente u isto vrijeme kada i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

Briše se.

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 47.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno zaštita osobnih podataka (članak 8.), sloboda izbora zanimanja i pravo na rad (članak 15.), pravo na vlasništvo (članak 17.), pravo na nediskriminaciju (članak 21.), prava djeteta (članak 24.), prava starijih osoba (članak 25.), integracija osoba s invaliditetom (članak 26.), pravo na obiteljski i profesionalni život (članak 33.); pravo na socijalnu sigurnost i socijalnu pomoć (članak 34.), pravo na zdravstvenu zaštitu (članak 35.) i pravo na slobodu kretanja i boravka (članak 45.); i Uredba se mora provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

(47)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na ljudsko dostojanstvo (članak 1.), pravo na život (članak 2.), poštovanje privatnog i obiteljskog života (članak 7.), zaštita osobnih podataka (članak 8.), sloboda izbora zanimanja i pravo na rad (članak 15.), pravo na vlasništvo (članak 17.), pravo na nediskriminaciju (članak 21.), ravnopravnost žena i muškaraca (članak 23.), prava djeteta (članak 24.), prava starijih osoba (članak 25.), integracija osoba s invaliditetom (članak 26.), pravo na obiteljski i profesionalni život (članak 33.); pravo na socijalnu sigurnost i socijalnu pomoć (članak 34.), pravo na zdravstvenu zaštitu (članak 35.) i pravo na slobodu kretanja i boravka (članak 45.) te u Konvenciji Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, i Uredba se mora provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 48.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48.a)  Ništa u ovoj Uredbi ne ograničava neovisna prava i obveze priznate u Socijalnoj povelji Vijeća Europe, posebice pravo na socijalnu sigurnost (članak 12.), pravo na socijalnu i medicinsku pomoć (članak 13.), pravo radnika migranata i njihovih obitelji na zaštitu i pomoć (članak 19.) i pravo na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja (članak 30.). Ovu bi Uredbu dotične države članice trebale provesti u skladu s tim pravima i obvezama.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 48.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48.b)  Nove odredbe o davanjima za nezaposlenost za pogranične radnike mogle bi u određenim slučajevima dovesti do pogoršanja povoljnih uvjeta nakon njihova povratka na tržište rada. Zbog toga je nužno da se administrativna suradnja među nadležnim tijelima odgovornima za praćenje pograničnih radnika pojača, da se regulatornim okvirom, na primjer, olakšaju koraci koje mora provesti država članica boravišta tako što će se pojasniti nadležnost javne službe za zapošljavanje koja je odgovorna za njihovo praćenje, te da se razmjena informacija između nadležnog tijela države članice posljednjeg zaposlenja i tražitelja posla obavlja na jeziku tražitelja posla

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 48.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48.c)  Države članice mogu predvidjeti uvođenje diferencijalnih dodataka kako bi se smanjile razlike između davanja za nezaposlenost koje isplaćuje država članica posljednjeg zaposlenja i država članica boravišta.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 48.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48.d)  Ništa u ovoj Uredbi ne ograničava neovisna prava i obveze priznate u Konvenciji Vijeća Europe o socijalnoj i medicinskoj pomoći u dotičnim državama članicama.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 48.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48.e)  Također je važno ojačati suradnju između nadležnih tijela i pojasniti mjerodavni regulatorni okvir kako se države članice – posljednjeg zaposlenja, prethodnog zaposlenja i boravišta – ne bi proglasile nenadležnima za isplatu davanja za nezaposlenost, na štetu socijalno osiguranih osoba.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u točki (c) izraz „glavom III. poglavljima 1. i 3.” zamjenjuje se izrazom „glavom III. poglavljima 1., 1.a i 3.”;

Briše se.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  „osigurana osoba”, u odnosu na grane socijalne sigurnosti obuhvaćene glavom III. poglavljima 1. i 3., znači bilo koja osoba koja udovoljava uvjetima zakonodavstva države članice nadležne u skladu s glavom II. za stjecanje prava na davanja, uzimajući u obzir odredbe ove Uredbe;

(c)  „osigurana osoba”, u odnosu na grane socijalne sigurnosti obuhvaćene glavom III. poglavljima 1. i 3., znači bilo koja osoba koja udovoljava uvjetima zakonodavstva države članice nadležne u skladu s glavom II. za stjecanje prava na davanja, za barem jedan od rizika obuhvaćenih poglavljem koje se treba primijeniti, uzimajući u obzir odredbe ove Uredbe.”

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka i – točka 1. – podtočka ii

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u točki (i) podtočki 1.ii. nakon izraza „glave III. poglavlja 1. o davanjima za slučaj bolesti, za majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo” umeće se izraz „i poglavlja 1.a o davanjima za dugotrajnu skrb”;

Briše se.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka i – točka 1. – podtočka ii

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  u točki (i) podtočki 1. podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

ii.  što se tiče davanja u naravi na temelju glave III. poglavlja 1. o davanjima za slučaj bolesti, za majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo, bilo koja osoba definirana ili priznata kao član obitelji ili osoba određena kao član kućanstva zakonodavstvom države članice u kojoj boravi;

ii.  što se tiče davanja u naravi na temelju glave III. poglavlja 1. o davanjima za slučaj bolesti, za majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo, bilo koja osoba definirana ili priznata kao član obitelji ili osoba određena kao član kućanstva zakonodavstvom države članice u kojoj boravi;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka va – podtočka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u točki (va) podtočki i. nakon izraza „glave III. poglavlja 1. (davanja za slučaj bolesti, majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo),” umeće se izraz „i poglavlja 1.a (davanja za dugotrajnu skrb)” i zadnja se rečenica briše;

Briše se.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ca (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka va – podtočka i

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ca)  u točki (va) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

i.  za potrebe glave III. poglavlja 1. (davanja za slučaj bolesti, majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo), davanja u naravi predviđena zakonodavstvom države članice kojima je svrha pružiti, staviti na raspolaganje, izravno platiti ili nadoknaditi trošak zdravstvene zaštite te proizvoda i usluga povezanih s tom zaštitom. To uključuje davanja u naravi za dugotrajnu njegu.;

i.  za potrebe glave III. poglavlja 1. (davanja za slučaj bolesti, majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo), davanja u naravi predviđena zakonodavstvom države članice kojima je svrha pružiti, staviti na raspolaganje, izravno platiti ili nadoknaditi trošak zdravstvene zaštite te proizvoda i usluga povezanih s tom zaštitom. To uključuje i davanja za dugotrajnu skrb u naravi koja su predviđena zakonodavstvom države članice, a namijenjena su opskrbi, stavljanju na raspolaganje, izravnom plaćanju ili nadoknadi troškova dugotrajne skrbi.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka vb

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vb)  „davanje za dugotrajnu skrb” znači svako davanje u naravi ili novcu ili kombinacija toga za osobe kojima je tijekom dužeg razdoblja zbog starosti, invalidnosti, bolesti ili oštećenja potrebna znatna pomoć od druge osobe ili osoba kako bi obavljale osnovne dnevne aktivnosti, uključujući potporu njihovoj osobnoj autonomiji; to uključuje davanja koja se dodjeljuju osobi koja pruža takvu pomoć ili za tu osobu;

(vb)  „davanje za dugotrajnu skrb” znači davanje u naravi ili novcu čija je namjena riješiti potrebe skrbi ili potpore za osobe kojima je tijekom dužeg razdoblja zbog starosti, invalidnosti, bolesti ili oštećenja potrebna pomoć od druge osobe ili osoba kako bi obavljale osnovne svakodnevne aktivnosti i da bi se pružila potpora njihovoj osobnoj autonomiji, među ostalim i na radnom mjestu; to uključuje davanja koja se u istu svrhu dodjeljuju osobi ili osobama koje pružaju takvu pomoć;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka vba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(vba)  „nastavak liječenja” znači nastavak pretraga, dijagnoze i liječenja bolesti tijekom čitavog njezinog trajanja;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – točka vbb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(vbb)  „nastavak dugotrajne skrbi” znači nastavak odobravanja davanja za dugotrajnu skrb u naravi zbog potrebe za skrbi koja je utvrđena prije umirovljenja i koja se nastavlja nakon tog datuma.”

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 3. – stavak 1. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

9.a  u članku 3. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)  davanja za slučaj bolesti;

(a)  davanja za slučaj bolesti te za dugotrajnu skrb;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 3. – stavak 1. – točka ba

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  u članku 3. stavku 1. sljedeća točka umeće se iza točke (b):

Briše se.

„(ba) davanja za dugotrajnu skrb;”

 

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.   članak 4. Uredbe (EZ) br. 883/2004 zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Članak 4.

 

Jednako postupanje

 

1.  Ako ovom Uredbom nije drugačije predviđeno, osobe na koje se ona primjenjuje uživaju ista prava na davanja i podliježu istim obvezama, u skladu sa zakonodavstvom svake države članice kao i njezini državljani.

 

2.  Država članica može zahtijevati da pristup davanjima iz njezina sustava socijalne sigurnosti za gospodarski neaktivnu osobu koja boravi u toj državi članici podliježe uvjetima o pravu boravka kako je utvrđeno u Direktivi 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica.44

 

___________________________________

 

44 SL L 158, 30.4.2004., str. 77.”

 

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 12. − točka a

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 11. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 2. izraz „novčana davanja za bolest kojima se pokrivaju troškovi liječenja na neograničeni rok” zamjenjuje se izrazom „novčana davanja za dugotrajnu skrb”;

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 11. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  U smislu ove glave, za osobe koje primaju novčana davanja zbog ili kao posljedicu njihove djelatnosti u svojstvu zaposlenih ili samozaposlenih osoba, smatra se da obavljaju spomenutu djelatnost. To se ne primjenjuje na invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, ili na mirovine za ozljede na radu ili profesionalne bolesti, ili na novčana davanja za bolest kojima se pokrivaju troškovi liječenja na neograničeni rok.

2.  U smislu ove glave, za osobe koje primaju novčana davanja zbog ili kao posljedicu njihove djelatnosti u svojstvu zaposlenih ili samozaposlenih osoba, smatra se da obavljaju spomenutu djelatnost. To se ne primjenjuje na invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, na mirovine za ozljede na radu ili profesionalne bolesti, na novčana davanja za bolest kojima se pokrivaju troškovi liječenja na neograničeni rok ili na novčana davanja za dugotrajnu skrb na koja osoba kojoj je skrb potrebna ima pravo.”;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka ab (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 11. – stavak 3. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ab)  u stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  na osobu, koja prima davanja za nezaposlenost prema članku 65. na temelju zakonodavstva države članice boravišta, primjenjuje se zakonodavstvo te države članice;

(c)  na osobu, koja prima davanja za nezaposlenost prema članku 65. na temelju zakonodavstva države članice boravišta ili države članice njezine zadnje djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe, primjenjuje se zakonodavstvo te države članice;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka ac (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 11. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ac) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   U smislu ove glave, djelatnost zaposlene ili samozaposlene osobe koja se uglavnom obavlja na pomorskom brodu pod zastavom države članice smatra se kao djelatnost koja se obavlja u spomenutoj državi članici. Međutim, na osobe zaposlene na brodu koji plovi pod zastavom države članice i prima naknadu za taj posao od poduzeća ili osobe čije je registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u drugoj državi članici, primjenjuje se zakonodavstvo potonje države članice ako u toj državi boravi. Poduzeće ili osoba koja plaća naknadu za rad smatra se poslodavcem u smislu spomenutog zakonodavstva.

4.   U smislu ove glave, djelatnost zaposlene ili samozaposlene osobe koja se uglavnom obavlja na pomorskom brodu pod zastavom države članice smatra se kao djelatnost koja se obavlja u spomenutoj državi članici. Međutim, na osobe zaposlene na brodu koji plovi pod zastavom države članice i prima naknadu za taj posao od poslodavca čije je registrirano sjedište u drugoj državi članici, primjenjuje se zakonodavstvo potonje države članice ako u toj državi boravi.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 11. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Djelatnost u svojstvu člana letačke ili kabinske posade koji obavlja usluge opsluživanja putnika ili usluge u vezi s teretom smatra se djelatnošću koja se obavlja isključivo u državi članici u kojoj se nalazi domaća baza kako je definirana u poddijelu FTL Priloga III. Uredbi Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 83/2014 od 29. siječnja 2014.45”;

5.  Djelatnost u svojstvu člana letačke ili kabinske posade koji obavlja usluge opsluživanja putnika ili usluge u vezi s teretom smatra se djelatnošću koja se obavlja u državi članici u kojoj se nalazi domaća baza kako je definirana u Prilogu III. Uredbi Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 83/2014 od 29. siječnja 2014.45

__________________

__________________

45 SL L 28, 31.1.2014, str. 17.

45 SL L 28, 31.1.2014, str. 17.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Posebna pravila

Posebna pravila

1.  Na osobu koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u državi članici za poslodavca koji ondje redovno obavlja svoje djelatnosti i koju je poslodavac uputio u smislu Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga46 ili poslao u drugu državu članicu radi obavljanja posla za tog poslodavca, i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom da

1.  Na osobu koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u državi članici za poslodavca koji ondje redovno obavlja svoje djelatnosti i koju je poslodavac poslao u drugu državu članicu radi obavljanja posla za tog poslodavca i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom da:

predviđeno trajanje takvog posla nije duže od 24 mjeseca i da osoba nije upućena ili poslana s ciljem da zamijeni drugu zaposlenu ili samozaposlenu osobu koja je prethodno upućena ili poslana u smislu ovog članka.

(a)  predviđeno ili stvarno trajanje takvog posla nije duže od 18 mjeseci;

 

(b)  na dotičnu osobu u razdoblju od najmanje tri mjeseca neposredno prije početka rada u svojstvu zaposlene osobe primjenjuje se zakonodavstvo države članice u kojoj poslodavac ima poslovni nastan;

 

(c)  nadležna ustanova države članice u kojoj poslodavac ima poslovni nastan obaviještena je o slanju radnika i primila je prije početka rada zahtjev za nastavak primjene njezinog zakonodavstva. Takav službeni zahtjev ne mora se podnijeti ako je riječ o službenom putovanju.

2.  Na osobu koja inače obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u državi članici i odlazi obavljati sličnu djelatnost u drugoj državi članici i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom da predviđeno trajanje takve djelatnosti nije duže od dvadeset i četiri mjeseca i da ta osoba ne zamjenjuje drugu upućenu zaposlenu ili samozaposlenu osobu.

2.  Na osobu koja inače obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u državi članici i odlazi obavljati sličnu djelatnost u drugoj državi članici i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom:

 

(a)  da predviđeno ili stvarno trajanje takve djelatnosti nije duže od 18 mjeseci,

 

(b)  na dotičnu osobu u razdoblju od najmanje tri mjeseca neposredno prije početka djelatnosti primjenjuje se zakonodavstvo države članice u kojoj ona uobičajeno obavlja tu djelatnost;

 

(c)  nadležna ustanova države članice u kojoj osoba uobičajeno obavlja tu djelatnost obaviještena je o obavljanju djelatnosti u drugoj državi članici i primila je prije početka djelatnosti zahtjev za nastavak primjene njezinog zakonodavstva. Takav službeni zahtjev ne mora se podnijeti ako je djelatnost vezana za službeno putovanje.

 

2.a  U svrhu stavaka 1. i 2. u slučaju zamjene poslanih radnika koji obavljaju isti ili sličan zadatak na istom mjestu, u obzir se uzima ukupno trajanje razdoblja slanja.

 

Ako radnik dosegne maksimalno predvođeno razdoblje slanja, daljnje slanje tog radnika ili samozaposlene osobe od strane istih poduzeća u istu državu članicu dopušta se u skladu sa zakonodavstvom prve države članice do tri mjeseca nakon završetka zadnjeg razdoblja slanja. U posebnim okolnostima može se odobriti odstupanje od drugog podstavka.

_________________________________

 

46 SL L 018, 21.1.1997., str. 1.

 

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

13.a  u članku 13. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Na osobu koja inače obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u dvjema državama članicama ili više njih, primjenjuje se:

1.  Na osobu, koja inače obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u dvije ili više država članica, primjenjuje se:

(a) zakonodavstvo države članice boravišta ako obavlja znatan dio svoje djelatnosti u toj državi članici; ili

(a)  zakonodavstvo države članice boravišta ako obavlja znatan dio svoje djelatnosti u toj državi članici;

(b) ako ne obavlja znatan dio svoje djelatnosti u državi članici boravišta:

(b)  zakonodavstvo države članice u kojoj osoba obavlja najveći dio svoje djelatnosti ako nema boravište u jednoj od država članica u kojoj obavlja znatan dio svoje djelatnosti u svojstvu zaposlene osobe; ili

 

(ba)  zakonodavstvo države članice boravišta ako je udio djelatnosti jednak.

i. zakonodavstvo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili poslodavca ako je zapošljava jedno poduzeće ili poslodavac; ili

 

ii. zakonodavstvo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzećâ ili poslodavaca ako je zapošljavaju dva ili više poduzeća ili poslodavaca koji imaju registrirano sjedište ili mjesto poslovanja samo u jednoj državi članici; ili

 

iii. zakonodavstvo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili poslodavca, osim države članice boravišta, ako je zapošljavaju dva ili više poduzeća ili poslodavaca koji imaju registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u dvije države članice, od kojih je jedna država članica boravišta;

 

iv. zakonodavstvo države članice boravišta ako je zapošljavaju dva ili više poduzeća ili poslodavaca, od kojih najmanje dva imaju registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u državama članicama koje nisu država članica boravišta.

 

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 13.a – stavak 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  u članku 13. sljedeći stavak 4.a umeće se nakon stavka 4.:

Briše se.

„4.a  Na osobu koja prima novčana davanja za nezaposlenost iz jedne države članice i koja istovremeno obavlja djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe u drugoj državi članici primjenjuje se zakonodavstvo države članice koja isplaćuje davanja za nezaposlenost.”

 

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 15.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

14.a  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.a

 

Novinari-dopisnici europskih medija upućeni u drugu državu članicu

 

Novinari-dopisnici europskih medija koji su upućeni u drugu državu članicu mogu odabrati hoće li se primjenjivati zakonodavstvo države članice u koju su upućeni, zakonodavstvo države članice čiji su državljani ili zakonodavstvo države članice u kojoj se nalazi sjedište njihovog glavnog poslodavca.”

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.b (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Glava III. – poglavlje 1. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.b  u glavi III. poglavlju 1. naslov se zamjenjuje sljedećim:

Davanja za slučaj bolesti, majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo

Davanja za slučaj bolesti, dugotrajnu skrb, majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.c (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 19.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.c  članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 19.

Članak 19.

Privremeno boravište izvan nadležne države članice

Privremeno boravište izvan nadležne države članice

1.  Ako nije drugačije predviđeno stavkom 2., osigurana osoba i članovi njezine obitelji koji borave u državi članici koja nije nadležna država članica imaju tijekom svog privremenog boravišta pravo na davanja u naravi koja su iz medicinskih razloga nužna, uzimajući u obzir prirodu davanja i očekivanu dužinu privremenog boravišta. Ta davanja u ime nadležne ustanove pruža ustanova mjesta privremenog boravišta, u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, kao da su dotične osobe osigurane na temelju spomenutog zakonodavstva.

1.  Ako nije drukčije predviđeno stavkom 2., osigurana osoba i članovi njezine obitelji koji privremeno borave u državi članici koja nije nadležna država članica imaju pravo na davanja u naravi koja su postala nužna tijekom njihova privremenog boravišta ili iz medicinskih razloga ili zbog potrebe za dugotrajnom skrbi, uzimajući u obzir prirodu davanjâ i očekivano trajanje privremenog boravišta. Ta davanja u ime nadležne ustanove pruža ustanova mjesta privremenog boravišta, u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, kao da su dotične osobe osigurane na temelju spomenutog zakonodavstva.

2.  Administrativna komisija utvrđuje popis davanja u naravi za koja, da bi se mogla ostvariti tijekom privremenog boravišta u drugoj državi članici, je potreban prethodni dogovor između dotičnih osoba i ustanove koja pruža skrb.

2.  Administrativna komisija utvrđuje popis davanja u naravi za koja je, da bi se mogla ostvariti tijekom privremenog boravišta u drugoj državi članici, potreban prethodni dogovor između dotičnih osoba i ustanove koja pruža to davanje.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka 14.d (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 20. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.d  u članku 20. naslov se zamjenjuje sljedećim:

Putovanje s ciljem ostvarivanja davanja u naravi – Odobrenje za podvrgavanje odgovarajućem liječenju izvan države članice boravišta

Putovanje s ciljem ostvarivanja davanja u naravi – Odobrenje za podvrgavanje odgovarajućem liječenju i dugotrajnoj skrbi izvan države članice boravišta

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka 14.e (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.e  u članku 20. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Osigurana osoba kojoj je nadležna ustanova odobrila odlazak u drugu državu članicu s ciljem podvrgavanja liječenju primjerenom njezinom stanju, ostvaruje uslugu u naravi koju joj u ime nadležne ustanove pruža ustanova mjesta privremenog boravišta, u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, kao da je osigurana na temelju spomenutog zakonodavstva. Odobrenje se izdaje ako je dotično liječenje uvršteno u davanja predviđena zakonodavstvom države članice u kojoj dotična osoba boravi i ako ga ne može ostvariti unutar medicinski opravdanog vremenskog razdoblja, uzimajući u obzir njezino trenutačno zdravstveno stanje i vjerojatan razvoj njezine bolesti.

2.  Osigurana osoba kojoj je nadležna ustanova odobrila odlazak u drugu državu članicu s ciljem podvrgavanja liječenju ili i dugotrajnoj skrbi primjerenom njezinom stanju, ostvaruje uslugu u naravi koju joj u ime nadležne ustanove pruža ustanova mjesta privremenog boravišta, u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, kao da je osigurana na temelju spomenutog zakonodavstva. Odobrenje se izdaje ako su dotično liječenje ili dugotrajna skrb uvršteni u davanja predviđena zakonodavstvom države članice u kojoj dotična osoba boravi i ako ga ne može ostvariti unutar medicinski opravdanog vremenskog razdoblja, uzimajući u obzir njezino trenutačno zdravstveno stanje i vjerojatan razvoj njezine bolesti ili u razumnom roku uzimajući u obzir njezine tadašnje potrebe za dugoročnom skrbi i vjerojatni razvoj te potrebe.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.f (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 25.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.f  članak 25. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 25.

Članak 25.

Mirovine na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica koje nisu država članica boravišta kada postoji pravo na davanja u naravi u potonjoj državi članici

Mirovine na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica koje nisu država članica boravišta kada postoji pravo na davanja u naravi u potonjoj državi članici

Kada osoba koja koristi mirovinu ili mirovine na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica boravi u državi članici na temelju čijeg zakonodavstva pravo na korištenje davanja u naravi ne ovisi o uvjetu osiguranja, ili djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe i ne prima mirovinu od te države članice, trošak davanja u naravi koji koristi ona i članovi njezine obitelji snosi ustanova jedne od država članica nadležnih u odnosu na njezine mirovine određene prema članku 24. stavku 2., u mjeri u kojoj bi umirovljenik i članovi njegove obitelji imali pravo na takva davanja da borave u toj državi članici.

Kada osoba koja koristi mirovinu ili mirovine na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica boravi u državi članici na temelju čijeg zakonodavstva pravo na korištenje davanja u naravi ne ovisi o uvjetu osiguranja, ili djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe i ne prima mirovinu od te države članice, trošak davanja u naravi koji koristi ona i članovi njezine obitelji snosi ustanova jedne od država članica nadležnih u odnosu na njezine mirovine određene prema članku 24. stavku 2., u mjeri u kojoj bi umirovljenik i članovi njegove obitelji imali pravo na davanja da borave u toj državi članici.

Obrazloženje

Riječ „takva” mogla bi se tumačiti tako da država članica odbije nadoknaditi davanja za dugotrajnu skrb u naravi jer u skladu sa zakonodavstvom te države članice ne postoji pravo na davanja za dugotrajnu skrb u naravi. Čini se da to nije namjera ovoga članka.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.g (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 27. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.g  u članku 27. naslov se zamjenjuje sljedećim:

Privremeno boravište umirovljenika ili članova njegove obitelji u državi članici različitoj od države članice u kojoj borave – privremeno boravište u nadležnoj državi članici – odobrenje za odgovarajuće liječenje izvan države članice boravišta

Privremeno boravište umirovljenika ili članova njegove obitelji u državi članici različitoj od države članice u kojoj borave – privremeno boravište u nadležnoj državi članici – odobrenje za odgovarajuće liječenje ili dugotrajnu skrb izvan države članice boravišta

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.h (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 27. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.h   u članku 27. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Članak 20. primjenjuje se mutatis mutandis na umirovljenika i/ili članove njegove obitelji koji privremeno borave u državi članici različitoj od one u kojoj imaju boravište s ciljem da se tamo podvrgnu liječenju primjerenom njihovom stanju.

3.  Članak 20. primjenjuje se mutatis mutandis na umirovljenika i/ili članove njegove obitelji koji privremeno borave u državi članici različitoj od one u kojoj imaju boravište s ciljem da se tamo podvrgnu liječenju ili dugotrajnoj skrbi primjerenima njihovom stanju.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.i (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.i  u članku 28. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Pogranični radnik koji je otišao u mirovinu zbog starosti ili invalidnosti u slučaju bolesti ima pravo i dalje primati davanja u naravi u posljednjoj državi članici u kojoj je obavljao svoju djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe, ako je riječ o nastavku liječenja koje je započelo u toj državi članici. Izraz „nastavak liječenja” znači nastavak pretraga, dijagnoze i liječenja bolesti tijekom čitavog njezinog trajanja.

Pogranični radnik koji je otišao u mirovinu zbog starosti ili invalidnosti u slučaju bolesti ili potrebe za dugotrajnom skrbi ima pravo i dalje primati davanja u naravi u posljednjoj državi članici u kojoj je obavljao svoju djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe, ako je riječ o nastavku liječenja ili dugotrajnoj skrbi koji su započeli u toj državi članici.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.j (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 28. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.j  u članku 28. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Umirovljenik koji je unutar pet godina prije početka korištenja starosne ili invalidske mirovine obavljao djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe tijekom najmanje dvije godine kao pogranični radnik ima pravo na davanja u naravi u državi članici u kojoj je obavljao takvu djelatnost kao pogranični radnik ako su ta država članica i država članica u kojoj se nalazi nadležna ustanova odgovorna za troškove davanja u naravi pruženih umirovljeniku u njegovoj državi članici boravišta ovo odabrale i obje su navedene u Prilogu V.

2.  Umirovljenik koji je unutar deset godina prije početka korištenja starosne ili invalidske mirovine obavljao djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe tijekom najmanje dvije godine kao pogranični radnik ima pravo na davanja u naravi u državi članici u kojoj je obavljao takvu djelatnost kao pogranični radnik ako su ta država članica i država članica u kojoj se nalazi nadležna ustanova odgovorna za troškove davanja u naravi pruženih umirovljeniku u njegovoj državi članici boravišta ovo odabrale i obje su navedene u Prilogu V.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.k (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 28. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.k  u članku 28. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis na članove obitelji bivših pograničnih radnika ili na nadživjele osobe bivših pograničnih radnika ako su tijekom razdoblja utvrđenih stavkom 2. oni imali prava na davanja u naravi predviđena člankom 18. stavkom 2., čak i ako je pogranični radnik umro prije početka korištenja svoje mirovine, pod uvjetom da je obavljao djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe kao pogranični radnik najmanje dvije godine unutar pet godina prije svoje smrti.

3.  Stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis na članove obitelji bivših pograničnih radnika ili na nadživjele osobe bivših pograničnih radnika ako su tijekom razdoblja utvrđenih stavkom 2. oni imali prava na davanja u naravi predviđena člankom 18. stavkom 2., čak i ako je pogranični radnik umro prije početka korištenja svoje mirovine, pod uvjetom da je obavljao djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe kao pogranični radnik najmanje dvije godine unutar deset godina prije svoje smrti.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.l (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 30.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.l  članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 30.

Članak 30.

Doprinosi umirovljenika

Doprinosi umirovljenika

1.  Ustanova države članice koja je nadležna na temelju zakonodavstva koje primjenjuje za odbitke na ime doprinosa za slučaj bolesti, davanja za majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo može zatražiti i dobiti povrat takvih odbitaka, određenih prema zakonodavstvu koje primjenjuje, samo u mjeri u kojoj trošak naknada utvrđenih člancima od 23. do 26. snosi ustanova navedene države članice.

1.  Ustanova države članice koja je nadležna na temelju zakonodavstva koje primjenjuje za odbitke na ime doprinosa za slučaj bolesti, dugotrajne skrbi, davanja za majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo može zatražiti i dobiti povrat takvih odbitaka, određenih prema zakonodavstvu koje primjenjuje, samo u mjeri u kojoj trošak davanja u skladu sa člancima od 23. do 26. snosi ustanova navedene države članice.

2.  Ako u slučajevima predviđenim člankom 25. stjecanje davanja za slučaj bolesti, davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo ovisi o uplati doprinosa ili o sličnim uplatama prema zakonodavstvu države članice u kojoj dotični umirovljenik boravi, takvi se doprinosi ne plaćaju na osnovi takvog boravišta.

2.  Ako u slučajevima predviđenim člankom 25. stjecanje davanja za slučaj bolesti, dugotrajnu skrb, davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo ovisi o uplati doprinosa ili o sličnim uplatama prema zakonodavstvu države članice u kojoj dotični umirovljenik boravi, takvi se doprinosi ne plaćaju na osnovi takvog boravišta.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 32. – stavak 3. – točka a – podtočka i.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  prava koja postoje na temelju djelatnosti osigurane osobe u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe;

i.  prava koja postoje na temelju djelatnosti osigurane osobe u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe, uključujući prava koja postoje primjenom članka 11. stavka 2. ili stavka 3. točke (c);

Obrazloženje

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 33.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

15.a  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 33.a

 

Davanja za dugotrajnu skrb

 

„1.  Administrativna komisija nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima, udrugama koje zastupaju korisnike i relevantnim stručnim tijelima sastavlja detaljan popis davanja za dugotrajnu skrb, pri čemu se navodi koja su davanja u naravi a koja u gotovini te pruža li se davanje osobi kojoj je potrebna skrb ili osobi koja takvu skrb pruža.

 

2.  Ako davanje za dugotrajnu skrb obuhvaćeno ovim poglavljem ima i značajke davanja koja se koordiniraju u skladu s nekim drugim poglavljem iz glave III., države članice mogu, odstupajući od stavka 1., koordinirati takva davanja u skladu s pravilima utvrđenima u tom drugom poglavlju, navodeći koje se poglavlje primjenjuje, pod uvjetom da:

 

(a)   ishod takve koordinacije u najmanju je ruku jednako povoljan za korisnike kao da je davanje bilo koordinirano kao davanje za dugotrajnu skrb na temelju ovog poglavlja i

 

(b)  davanja za dugotrajnu skrb navedena su u Prilogu XII.”

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 34.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  Članak se briše.

Briše se.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 16.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 34.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

16.a  članak 34. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 34.

Članak 34.

Preklapanje davanja za dugotrajnu njegu

Preklapanje davanja za dugotrajnu skrb

1.  Ako korisnik novčanih davanja za dugotrajnu njegu koja se smatraju davanjima u slučaju bolesti te ih stoga pruža država članica nadležna za novčana davanja na temelju članaka 21. ili 29., istodobno na temelju ovog poglavlja ima pravo tražiti davanja u naravi namijenjena istoj svrsi od ustanove mjesta boravišta ili privremenog boravišta u drugoj državi članici, a ustanova prve države članice je također dužna nadoknaditi troškove tih davanja u naravi na temelju članka 35., primjenjuje se opća odredba o sprečavanju preklapanja davanja utvrđena člankom 10. uz samo ova ograničenja: ako dotična osoba podnese zahtjev i ostvari davanja u naravi, iznos novčanog davanja se smanjuje za iznos davanja u naravi koji se traži ili bi se mogao tražiti od ustanove prve države članice od koje se zahtijeva nadoknada troška.

1.  Ako korisnik novčanih davanja za dugotrajnu skrb, koja se pruža na temelju članaka 21. ili 29., istodobno na temelju ovog poglavlja ima pravo tražiti davanja u naravi namijenjena istoj svrsi od ustanove mjesta boravišta ili privremenog boravišta u drugoj državi članici, a ustanova prve države članice je također dužna nadoknaditi troškove tih davanja u naravi na temelju članka 35., primjenjuje se opća odredba o sprečavanju preklapanja davanja utvrđena člankom 10. uz samo ova ograničenja: ako dotična osoba podnese zahtjev i ostvari davanja u naravi, iznos novčanog davanja se smanjuje za iznos davanja u naravi koji se traži ili bi se mogao tražiti od ustanove prve države članice od koje se zahtijeva nadoknada troška.

2.  Administrativna komisija utvrđuje popis novčanih davanja i davanja u naravi obuhvaćenih stavkom 1.

2.  Administrativna komisija utvrđuje popis novčanih davanja i davanja u naravi obuhvaćenih stavkom 1.

3.  Dvije ili više država članica, ili njihova nadležna tijela, mogu dogovoriti druge ili dopunske mjere koje neće biti nepovoljnije za dotične osobe od načela utvrđenih stavkom 1.

3.  Dvije ili više država članica, ili njihova nadležna tijela, mogu dogovoriti druge ili dopunske mjere koje neće biti nepovoljnije za dotične osobe od načela utvrđenih stavkom 1.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Poglavlje 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  nakon članka 35. umeće se sljedeće poglavlje:

Briše se.

,POGLAVLJE 1.a

 

Davanja za dugotrajnu skrb

 

Članak 35.a

 

Opće odredbe

 

1.  Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe ovog poglavlja, članci od 17. do 32. primjenjuju se mutatis mutandis na davanja za dugotrajnu skrb.

 

2.  Administrativna komisija izrađuje detaljan popis davanja za dugotrajnu skrb koja ispunjavaju kriterije iz članka 1. točke (vb) ove Uredbe i pritom utvrđuje koja su davanja u naravi odnosno koja su novčana davanja.

 

3.  Odstupajući od stavka 1., države članice mogu dodijeliti novčana davanja za dugotrajnu skrb u skladu s drugim poglavljima glave III. ako su davanje i posebni uvjeti za to davanje navedeni u Prilogu XII. te pod uvjetom da je ishod takve koordinacije barem jednako povoljan za korisnike kao da je davanje koordinirano prema ovom poglavlju.

 

Članak 35.b

 

Preklapanje davanja za dugotrajnu njegu

 

1.  Ako korisnik novčanih davanja za dugotrajnu skrb koja su dodijeljena u skladu sa zakonodavstvom nadležne države članice primi, istodobno i na temelju ovog poglavlja, davanja za dugotrajnu skrb u naravi od ustanove mjesta boravišta ili privremenog boravišta u drugoj državi članici, a ustanova prve države članice je također dužna nadoknaditi troškove tih davanja u naravi na temelju članka 35.c, primjenjuje se opća odredba o sprječavanju preklapanja davanja utvrđena člankom 10. uz samo ova ograničenja: iznos novčanog davanja smanjuje se za iznos koji bi se mogao nadoknaditi za davanja u naravi koja se prema članku 35.c mogu tražiti od ustanove prve države članice.

 

2.  Dvije države članice ili više njih, ili njihova nadležna tijela, mogu se dogovoriti o drugim ili dopunskim mjerama koje neće biti nepovoljnije za dotične osobe od načela utvrđenih stavkom 1.

 

Članak 35.c

 

Nadoknada troškova između ustanova

 

1.  Članak 35. primjenjuje se mutatis mutandis na davanja za dugotrajnu skrb.

 

2.  Ako u zakonodavstvu države članice u kojoj se nalazi nadležna ustanova u okviru ovog poglavlja nisu predviđena davanja za dugotrajnu skrb u naravi, ustanova koja jest ili bi bila nadležna u toj državi članici na temelju poglavlja 1. za nadoknadu davanja za slučaj bolesti u naravi koja su odobrena u drugoj državi članici smatrat će se nadležnom i u okviru poglavlja 1.a.

 

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 61.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 61.

Članak 61.

Posebna pravila o zbrajanju razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja

Posebna pravila o zbrajanju razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja

1.  Osim u slučajevima na koje se odnosi članak 65. stavak 2. primjena članka 6. ovisit će o tome je li određena osoba nedavno navršila razdoblje od najmanje tri mjeseca osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja u skladu sa zakonodavstvom na temelju kojeg su davanja zatražena.

1.  Podložno stavku 2. nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo stjecanje, zadržavanje, ponovnu uspostavu ili trajanje prava na davanja uvjetuje navršenim razdobljima osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja, uzima u obzir razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja navršena na temelju zakonodavstva druge države članice, u mjeri u kojoj je to potrebno, kao da su navršena na temelju zakonodavstva koje ona primjenjuje. Za to zbrajanje nadležna država članica zbraja samo razdoblja koja se uzimaju u obzir prema zakonodavstvu države članice u kojoj su navršena u svrhu stjecanja i zadržavanja prava na davanja za nezaposlenost.

2.  Ako nezaposlena osoba ne ispunjava uvjete za zbrajanje razdoblja u skladu sa stavkom 1. jer je ukupno trajanje njezina posljednjeg navršenog razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja u toj državi članici kraće od tri mjeseca, ta osoba ima pravo na davanja za nezaposlenost u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj je prethodno navršila ta razdoblja pod uvjetima i podložno ograničenjima utvrđenima u članku 64.a.

2.  Primjena stavka 1. ovisit će o tome je li određena osoba navršila, u skladu sa zakonodavstvom na temelju kojeg je podnesen zahtjev za davanja:

 

(a)  razdoblja osiguranja od najmanje jednog dana, ako je tim zakonodavstvom predviđen uvjet razdoblja osiguranja,

 

(b)  razdoblja zaposlenja od najmanje jednog dana, ako je tim zakonodavstvom predviđen uvjet razdoblja zaposlenja ili

 

(c)  razdoblja samozaposlenja od najmanje jednog dana, ako je tim zakonodavstvom predviđen uvjet razdoblja samozaposlenja.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 62. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

19.a  u članku 62. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo predviđa određivanje davanja na osnovi iznosa prethodne plaće ili dohotka od profesionalne djelatnosti uzima u obzir isključivo plaću ili dohodak od profesionalne djelatnosti koji je određena osoba primila za svoju posljednju djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe na temelju spomenutog zakonodavstva.

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo predviđa određivanje davanja na osnovi iznosa prethodne plaće ili dohotka od profesionalne djelatnosti uzima u obzir plaću ili dohodak od profesionalne djelatnosti koji je dotična osoba primila za svoju posljednju djelatnost ili djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe na temelju spomenutog zakonodavstva.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 20. − točka a

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 64. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. točki (c) izraz „tri mjeseca” zamjenjuje se izrazom „šest mjeseci”, a izraz „od tri mjeseca do maksimalno šest mjeseci” zamjenjuje se izrazom „od šest mjeseci do kraja razdoblja u kojem ta osoba ima pravo na davanja”;

(c)  pravo na davanja zadržava se za razdoblje od šest mjeseci od datuma kada je nezaposlena osoba prestala biti dostupna službama za zapošljavanje države članice koju je napustila, pod uvjetom da ukupno trajanje za koje se pružaju davanja nije duže od ukupnog trajanja razdoblja njezinog prava na davanja na temelju zakonodavstva te države članice; nadležne službe ili ustanove mogu produljiti razdoblje od šest mjeseci do kraja razdoblja u kojem ta osoba ima pravo na davanja;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 64. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u stavku 3. izraz „tri mjeseca” zamjenjuje se izrazom „šest mjeseci”, a izraz „maksimalno šest mjeseci” zamjenjuje se izrazom „kraja razdoblja prava na davanja”;

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

 

„3.  Osim ako zakonodavstvo nadležne države članice nije povoljnije, između dva razdoblja zaposlenja najduže ukupno razdoblje za koje se zadržava pravo na davanja na temelju stavka 1. iznosi šest mjeseci; nadležne službe ili ustanove mogu produljiti to razdoblje do kraja razdoblja prava na davanja.”

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 64.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

21.  iza članka 64. umeće se sljedeći članak 64.a:

Briše se.

„Članak 64.a

 

Posebna pravila za nezaposlene osobe koje su se preselile u drugu državu članicu bez ispunjenja uvjeta iz članka 61. stavka 1. i članka 64.

 

U situacijama navedenima u članku 61. stavku 2. država članica čije se zakonodavstvo prethodno primjenjivalo na nezaposlenu osobu postaje nadležna za pružanje davanja za nezaposlenost. Ona se pružaju na teret nadležne ustanove za razdoblje utvrđeno u članku 64. stavku 1. točki (c) ako se nezaposlena osoba stavi na raspolaganje službama za zapošljavanje u državi članici zadnjeg osiguranja i pridržava se uvjeta utvrđenih u zakonodavstvu te države članice. Članak 64. stavci od 2. do 4. primjenjuju se mutatis mutandis.”

 

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 22.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 65.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 65.

Članak 65.

Nezaposlene osobe koje su boravile u državi članici koja nije nadležna država

Nezaposlene osobe koje su boravile u državi članici koja nije nadležna država

1.  Nezaposlena osoba koja je za vrijeme svoje posljednje djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe boravila u državi članici koja nije nadležna država članica stavlja se na raspolaganje svojem prethodnom poslodavcu ili službama za zapošljavanje u nadležnoj državi članici. Ta osoba prima davanja u skladu sa zakonodavstvom nadležne države članice kao da boravi u toj državi članici. Ta davanja pruža ustanova nadležne države članice.

1.  Nezaposlena osoba koja je za vrijeme svoje posljednje djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe boravila u državi članici koja nije nadležna država članica stavlja se na raspolaganje svojem prethodnom poslodavcu ili službama za zapošljavanje u nadležnoj državi članici. Ta osoba prima davanja u skladu sa zakonodavstvom nadležne države članice kao da boravi u toj državi članici. Ta davanja pruža ustanova nadležne države članice. Ta osoba može se staviti na raspolaganje službama zapošljavanja države članice boravišta. Može se također staviti na raspolaganje prekograničnoj službi za zapošljavanje, ako takva usluga postoji na zemljopisnom području gdje traži posao.

 

1.a  Tijela nadležne države članice i države članice boravišta blisko surađuju i tražiteljima zaposlenja pojašnjavaju nadležnost javne službe za zapošljavanje koja je odgovorna za njihovo praćenje. Javne službe za zapošljavanje također osiguravaju da se razmjena između nadležne ustanove i tražitelja zaposlenja obavlja na jeziku koji tražitelj razumije i koji može uključivati savjetnike EURES-a u tim službama.

2.  Odstupajući od stavka 1., osoba koja je u potpunosti nezaposlena, a koja je tijekom svoje posljednje djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe boravila u državi članici koja nije nadležna država članica i koja nije navršila najmanje 12 mjeseci osiguranja za slučaj nezaposlenosti isključivo na temelju zakonodavstva nadležne države članice stavlja se na raspolaganje službi za zapošljavanje države članice boravišta. Ta osoba prima davanja u skladu sa zakonodavstvom države članice boravišta kao da je navršila sva razdoblja osiguranja na temelju zakonodavstva te države članice. Ta davanja pruža ustanova države članice boravišta. Druga je mogućnost da u potpunosti nezaposlena osoba na koju se ovaj stavak odnosi, a koja bi imala pravo na davanja za nezaposlenost samo na temelju nacionalnog zakonodavstva nadležne države članice kad bi u njoj boravila, odabere staviti se na raspolaganje službi za zapošljavanje u toj državi članici i primati davanja u skladu sa zakonodavstvom te države članice kao da u njoj boravi.

2.  Ako se osoba iz stavka 1. stavlja na raspolaganje službama zapošljavanja države članice boravišta u skladu s drugim podstavkom tog stavka, ta osoba prima davanja u skladu sa zakonodavstvom države članice boravišta kao da je navršila sva razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja na temelju zakonodavstva te države članice. Ta davanja pruža ustanova države članice boravišta.

3.  Ako se u potpunosti nezaposlena osoba iz stavaka 1. i 2. ne želi staviti na raspolaganje ili ostati na raspolaganju službama za zapošljavanje nadležne države članice nakon što je ondje bila prijavljena i želi tražiti posao u državi članici boravišta ili državi članici posljednje djelatnosti, članak 64. primjenjuje se mutatis mutandis, osim članka 64. stavka 1. točke (a). Nadležna ustanova može produljiti razdoblje iz prve rečenice članka 64. stavka 1. točke (c) do kraja razdoblja prava na davanja.

3.  Ako se u potpunosti nezaposlena osoba iz stavaka 1. i 2. ne želi staviti na raspolaganje ili ostati na raspolaganju službama za zapošljavanje nadležne države članice nakon što je ondje bila prijavljena i želi tražiti posao u državi članici boravišta ili državi članici posljednje djelatnosti, članak 64. primjenjuje se mutatis mutandis, osim članka 64. stavka 1. točke (a). Nadležna ustanova može produljiti razdoblje iz prve rečenice članka 64. stavka 1. točke (c) do kraja razdoblja prava na davanja.

4.  U potpunosti nezaposlena osoba na koju se ovaj članak odnosi može se osim službama za zapošljavanje nadležne države članice staviti na raspolaganje i službama za zapošljavanje druge države članice.

 

5.  Stavci 2. i 4. ovog članka ne primjenjuju se na osobu koja je djelomično ili s prekidima nezaposlena.”

 

 

5.a  Davanja koja je pružala ustanova mjesta boravišta na temelju stavka 2. i dalje će biti na njezin vlastiti teret. Međutim, prema stavku 7., nadležna ustanova države članice čije se zakonodavstvo posljednje primjenjivalo nadoknađuje trošak ustanovi mjesta boravišta u punom iznosu za davanja koje je potonja ustanova pružala tijekom prva tri mjeseca. Dogovori za nadoknadu troškova utvrđeni su provedbenom uredbom.

 

5.b  Razdoblje nadoknade troškova navedeno u stavku 5.a produžuje se na osam mjeseci kada je određena osoba tijekom prethodna 24 mjeseca ostvarila razdoblja zaposlenja ili samozaposlenja od najmanje 12 mjeseci u državi članici čije se zakonodavstvo posljednje primjenjivalo, ako takva razdoblja omogućuju stjecanje prava na davanja za nezaposlenost.

 

5.c  U smislu stavka 5.a i 5.b, dvije ili više država članica ili njihova nadležna tijela mogu utvrditi druge metode nadoknade troškova ili se u cijelosti odreći nadoknade troškova između ustanova koje su u njihovoj nadležnosti.

Obrazloženje

Uvođenje razdoblja od 12 mjeseci prije nego što pogranični radnik može zatražiti davanja u državi članici posljednjeg zaposlenja vjerojatno će dovesti do dodatnih administrativnih poteškoća. Umjesto toga, davanje izbora za primanje naknade za nezaposlenost od države članice posljednje djelatnosti ili od države članice boravišta smanjuje administrativne poteškoće i daje dotičnoj osobi mogućnost traženja zaposlenja u državi članici u kojoj ima najbolje izglede za pronalazak zaposlenja. Ako se ta izmjena usvoji, odgovarajuće izmjene trebalo bi unijeti u cijelom tekstu.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 68.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Novčana obiteljska davanja koja bi trebala zamijeniti prihod tijekom razdoblja odgoja djece i koja su navedena u dijelu I. Priloga XIII. dodijelit će se jedino osobi na koju se primjenjuje zakonodavstvo nadležne države članice i za članove njezine obitelji ne proizlazi pravo na ta davanja. Članak 68.a ove Uredbe ne primjenjuje se na ta davanja, a nadležna ustanova ne mora uzeti u obzir zahtjev koji je podnio drugi roditelj, osoba koja je izjednačena s roditeljem ili ustanova koja nastupa u svojstvu skrbnika djeteta ili djece na temelju članka 60. stavka 1. provedbene Uredbe.

1.  Novčana obiteljska davanja koja bi trebala zamijeniti ili osigurati dodatni prihod tijekom razdoblja odgoja djece i koja su navedena u dijelu I. Priloga XIII. dodijelit će se jedino osobi na koju se primjenjuje zakonodavstvo nadležne države članice i za članove njezine obitelji ne proizlazi pravo na ta davanja. Članak 68.a ove Uredbe primjenjuje se na ona davanja u situacijama u kojima pojedinačni korisnik obiteljskih davanja koja služe kao zamjena za prihod tijekom odgajanja djeteta ne ispunjava svoje obveze uzdržavanja.

Obrazloženje

U slučaju da osoba koja ima pravo živi u drugoj državi članici od svoje djece i da ta osoba ne ispunjava svoje obveze u pogledu održavanja, nadležna tijela mogu, u skladu s prijedlogom Komisije, više ne pružati izravnu korist djeci ili drugom roditelju. Trebalo bi izbjeći takvu situaciju.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 71. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

23.a  U članku 71. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) pridružena Komisiji Europskih zajednica sastavljena je od predstavnika vlade svake države članice kojima, ovisno o potrebi, pomažu stručni savjetnici. Predstavnik Komisije Europskih zajednica prisustvuje sastancima Administrativne komisije u svojstvu savjetnika.

1.   Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) pridružena Komisiji Europskih zajednica sastavljena je od predstavnika vlade svake države članice kojima, ovisno o potrebi, pomažu stručni savjetnici. Predstavnik Europske komisije, predstavnik Europskog parlamenta i po potrebi predstavnici socijalnih partnera, korisnici i predstavnici organizacija osoba s invaliditetom sudjeluju na sastancima Administrativne komisije u svojstvu savjetnika.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 24.

Uredbe (EZ) 883/2004.

Članak 75.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela osiguravaju da njihove ustanove budu upoznate sa svim odredbama, zakonodavnim i drugim, među kojima su i odluke Administrativne komisije, na područjima obuhvaćenima i pod uvjetima propisanima ovom Uredbom i provedbenom Uredbom te da primjenjuju te odredbe.

1.  Nadležna tijela u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom osiguravaju da njihove relevantne ustanove budu informirane o svim odredbama, zakonodavnim i drugim, među kojima su i odluke Administrativne komisije, u područjima obuhvaćenima i pod uvjetima propisanima ovom Uredbom i provedbenom Uredbom te da primjenjuju te odredbe.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 24.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 75.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi se osiguralo točno utvrđivanje primjenjivog zakonodavstva, nadležna tijela promiču suradnju među ustanovama i inspektoratima rada u svojim državama članicama.

2.  Kako bi se osiguralo točno utvrđivanje primjenjivog zakonodavstva, nadležna tijela promiču suradnju među prikladnim ustanovama, poput inspektorata rada i poreznih tijela u svojim državama članicama.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 25.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 76.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima se utvrđuje postupak koji se mora slijediti kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za primjenu članaka 12. i 13. ove Uredbe. Tim će se aktima utvrditi standardni postupak i vremenski rokovi za:

1.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za primjenu članaka 12. i 13. ove Uredbe i članaka 14., 15. i 16. provedbene Uredbe, Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima se utvrđuje postupak koji se mora slijediti. Tim će se aktima utvrditi standardni postupak i vremenski rokovi za:

–  izdavanje, format i sadržaj prenosivog dokumenta kojim se dokazuje koje se zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti primjenjuje na nositelja,

–  izdavanje, elektronički format koji se ne može krivotvoriti i sadržaj prenosivog dokumenta, s obveznim informacijama, kojim se dokazuje koje se zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti primjenjuje na nositelja, uključujući, ako je dostupan, jedinstveni europski broj socijalnog osiguranja,

  utvrđivanje situacija u kojima se dokument izdaje,

 

–  elemente koji se moraju provjeriti prije izdavanja dokumenta,

–  elemente koji se moraju provjeriti prije izdavanja, ispravka ili stavljanja izvan snage dokumenta,

  stavljanje izvan snage dokumenta kad je njegovu točnost i valjanost osporila nadležna ustanova države članice zapošljavanja.

 

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 25.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 79.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

25.a  Članak 79. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 79.

„Članak 79.

Financiranje djelatnosti u području socijalne sigurnosti

Financiranje djelatnosti u području socijalne sigurnosti

U vezi s ovom Uredbom i provedbenom uredbom, Europska komisija može u potpunosti ili djelomično financirati:

U vezi s ovom Uredbom i provedbenom uredbom, Europska komisija može u potpunosti ili djelomično financirati:

(a)   djelatnosti čiji je cilj poboljšanje razmjene podataka među tijelima i ustanovama socijalne sigurnosti država članica, posebno elektroničke razmjene podataka;

(a)  djelatnosti čiji je cilj poboljšanje razmjene podataka među tijelima i ustanovama socijalne sigurnosti država članica, posebno elektroničke razmjene podataka, poput elektroničke mreže sustava socijalne sigurnosti;

(b)   sve ostale djelatnosti čiji je cilj pružanje informacija osobama obuhvaćenim ovom Uredbom i njihovim predstavnicima o pravima i obvezama koji proizlaze iz ove Uredbe, koristeći najprimjerenija sredstva.

(b)  sve ostale djelatnosti čiji je cilj pružanje informacija osobama obuhvaćenim ovom Uredbom i njihovim predstavnicima o pravima i obvezama koji proizlaze iz ove Uredbe, koristeći najprimjerenija sredstva, poput europskog broja socijalnog osiguranja.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak -88. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

26.a  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak -88.

 

Izdavanje i povlačenje prenosivih dokumenata kojima se potvrđuje primjenjivo zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti

 

Komisija do [...] donosi delegirane akte u skladu s člankom 88.a kojima se dopunjuju članci 12. i 13. ove Uredbe i članci 14., 15. i 16. provedbene uredbe, tako što utvrđuje standardni postupak koji se odnosi na:

 

(a)  utvrđivanje situacija u kojima se prenosivi dokumenti kojima se potvrđuje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti koji se primjenjuju na nositelja, kako je navedeno u prvoj alineji članka 76.a, izdaju, ispravljaju ili stavljaju izvan snage; i

 

(b)  stavljanje izvan snage takvih dokumenata kad je njihovu točnost i valjanost iz opravdanih razloga osporila nadležna ustanova države članice zapošljavanja.”

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 88.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 88.a

Članak 88.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Delegiranje ovlasti iz članka 88. povjerava se Europskoj komisiji na neodređeno razdoblje od [datuma stupanja na snagu Uredbe (EU) xxxx].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka -88. i 88. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ...[datuma stupanja na snagu ove Uredbe (EU) xxxx - COD 2016/397]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće može u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 88. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka -88. i 88. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Europska komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.   Čim donese delegirani akt, Europska komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 88. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne uloži nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Europsku komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka -88. i 88. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne uloži nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Europsku komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Prilog XII. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

NOVČANA DAVANJA ZA DUGOTRAJNU SKRB ISPLAĆENA ODSTUPANJEM OD POGLAVLJA 1.A ČLANKA 35.A STAVKA 1.

NOVČANA DAVANJA ZA DUGOTRAJNU SKRB ISPLAĆENA ODSTUPANJEM OD POGLAVLJA 1 ČLANKA 33.A STAVKA 1.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Uvodna izjava 13.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

-1.  Uvodna izjava 13. zamjenjuje se sljedećim:

(13)   Ova Uredba predviđa mjere i postupke za promicanje pokretljivosti zaposlenih i nezaposlenih osoba. Pogranični radnici koji postanu potpuno nezaposleni mogu se prijaviti službama za zapošljavanja i u zemlji svog boravišta i u posljednjoj državi članici u kojoj su bili zaposleni. Međutim, pravo na davanja trebali bi imati samo iz države članice u kojoj imaju boravište.

„(13) Ova Uredba predviđa mjere i postupke za promicanje pokretljivosti zaposlenih i nezaposlenih osoba. Pogranični radnici koji postanu potpuno nezaposleni mogu se prijaviti službama za zapošljavanja i u zemlji svog boravišta i u posljednjoj državi članici u kojoj su bili zaposleni. "

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Uvodna izjava 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se zaštitila prava dotičnih osoba, države članice trebale bi osigurati da su svi zahtjevi za podatke i odgovori nužni i proporcionalni za pravilnu provedbu Uredbe (EZ) br. 883/2004 i ove Uredbe, u skladu s europskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka. Prava na davanja ne bi se trebala automatski ukidati kao rezultat razmjene podataka, a svaka odluka donesena na temelju razmjene podataka trebala bi poštovati temeljna prava i slobode dotičnog pojedinca tako što bi se temeljila na dovoljnim dokazima i bila podložna pravednom žalbenom postupku.

(26)  Kako bi se zaštitila prava dotičnih osoba, države članice trebale bi osigurati da su svi zahtjevi za podatke i odgovori nužni i proporcionalni za pravilnu provedbu Uredbe (EZ) br. 883/2004 i ove Uredbe, u skladu s europskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka. Relevantna pravna stečevina Unije o zaštiti podataka, osobito Uredba (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća1a, primjenjuje se na obradu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom. Prava na davanja ne bi se trebala automatski ukidati kao rezultat razmjene podataka, a svaka odluka donesena na temelju razmjene podataka trebala bi poštovati temeljna prava i slobode dotičnog pojedinca tako što bi se temeljila na dovoljnim dokazima i bila podložna pravednom žalbenom postupku.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Obrazloženje

U skladu s komentarima Europskog nadzornika za zaštitu podataka o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupaka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 1. – stavak 2. – točka ea.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(ea) ‚prijevara’ znači svako namjerno činjenje ili nečinjenje kako bi se stekla ili primila davanja za socijalnu sigurnost ili izbjeglo plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, suprotno pravu države članice;”

„(ea)  „(ea) ‚prijevara’ znači svako namjerno činjenje ili nečinjenje kako bi se stekla ili primila davanja za socijalnu sigurnost ili izbjeglo plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, suprotno pravu države članice u skladu s osnovnom i provedbenom Uredbom;”

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 2. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kada su za osobu utvrđena ili određena prava ili obveze na koje se primjenjuju osnovna Uredba i provedbena Uredba, nadležna ustanova može zatražiti od ustanove u državi članici boravišta ili privremenog boravišta da dostavi podatke o toj osobi. Zahtjev i svi odgovori odnose se na podatke kojima se nadležnoj državi članici omogućuje da utvrdi sve netočnosti činjenica na kojima se temelji dokument ili odluka kojima se utvrđuju prava i obveze osobe na temelju osnovne Uredbe ili provedbene Uredbe. Zahtjev se može podnijeti i ako ne postoji sumnja u valjanost ili točnost podataka sadržanih u dokumentu ili podataka na kojima se temelji odluka u određenom slučaju. Zahtjev za podatke i svi odgovori moraju biti nužni i proporcionalni.

5.  Kada su za osobu utvrđena ili određena prava ili obveze na koje se primjenjuju osnovna Uredba i provedbena Uredba, nadležna ustanova može zatražiti od ustanove u državi članici boravišta ili privremenog boravišta da dostavi podatke o toj osobi, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. Zahtjev i svi odgovori ograničavaju se na podatke kojima se nadležnoj državi članici omogućuje da utvrdi sve netočnosti činjenica na kojima se temelji dokument ili odluka kojima se utvrđuju prava i obveze osobe na temelju osnovne Uredbe ili provedbene Uredbe. Zahtjev se može podnijeti i ako ne postoji sumnja u valjanost ili točnost podataka sadržanih u dokumentu ili podataka na kojima se temelji odluka u određenom slučaju. Zahtjev za podatke i svi odgovori moraju biti obrazloženi, nužni i proporcionalni.

Obrazloženje

U skladu s komentarima Europskog nadzornika za zaštitu podataka o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupaka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak . – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Administrativna komisija sastavlja detaljan popis vrsta zahtjeva za podatke i odgovora koji se mogu podnijeti na temelju stavka 5., a Europska komisija taj popis objavljuje na odgovarajući način. Dopušteni su samo zahtjevi za podatke i odgovori s popisa.

6.  Administrativna komisija sastavlja detaljan popis vrsta zahtjeva za podatke i odgovora koji se mogu podnijeti na temelju stavka 5., određuje koja tijela imaju pravo podnositi takve zahtjeve i uspostavlja postupke i zaštitne mjere koji će se primjenjivati. Komisija taj popis objavljuje na odgovarajući način. Dopušteni su samo zahtjevi za podatke i odgovori s popisa.

Obrazloženje

U skladu s komentarima Europskog nadzornika za zaštitu podataka o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupaka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 5 – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ustanove drugih država članica prihvaćaju dokumente koje je izdala ustanova države članice, kojima se potvrđuje položaj neke osobe za potrebe primjene osnovne uredbe i provedbene uredbe te popratne dokaze na temelju kojih su ti dokumenti izdani sve dok ih država članica u kojoj su izdani ne ukine ili proglasi nevažećima. Ti dokumenti valjani su samo ako su ispunjeni svi odjeljci koji su označeni kao obvezni.

1.  Ustanove drugih država članica prihvaćaju dokumente koje je izdala ustanova države članice, kojima se potvrđuje položaj neke osobe za potrebe primjene osnovne Uredbe i provedbene Uredbe te popratne dokaze na temelju kojih su ti dokumenti izdani pod uvjetom da ih država članica u kojoj su izdani ne ukine ili proglasi nevažećima. Ti dokumenti valjani su samo ako su ispunjeni svi odjeljci koji su označeni kao obvezni.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako postoji dvojba o valjanosti dokumenta ili točnosti činjenica na kojima se temelji, ustanova države članice koja zaprimi dokument zahtijeva potrebna pojašnjenja od ustanove koja ga je izdala i prema potrebi stavljanje izvan snage tog dokumenta.

2.  Ako postoji dvojba o valjanosti dokumenta ili točnosti činjenica na kojima se temelji, ustanova države članice koja zaprimi dokument zahtijeva potrebna pojašnjenja od ustanove koja ga je izdala i prema potrebi stavljanje izvan snage tog dokumenta.

a)  Pri prihvaćanju takvog zahtjeva ustanova koja je izdala dokument ponovno razmatra razloge za njegovo izdavanje te ga prema potrebi stavlja izvan snage ili ispravlja u roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva. Ako utvrdi da je podnositelj zahtjeva za izdavanje dokumenta počinio nedvojbenu prijevaru, ustanova koja je izdala dokument odmah i s retroaktivnim učinkom stavlja izvan snage ili ispravlja taj dokument.

a)  Pri prihvaćanju takvog zahtjeva ustanova koja je izdala dokument ponovno razmatra razloge za njegovo izdavanje te ga prema potrebi stavlja izvan snage ili ispravlja u roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva. Ako utvrdi da je podnositelj zahtjeva za izdavanje dokumenta počinio nedvojbenu prijevaru, ustanova koja je izdala dokument odmah i s retroaktivnim učinkom stavlja izvan snage ili ispravlja taj dokument.

b)  Ako ustanova koja je izdala dokument nakon razmatranja razloga za njegovo izdavanje ne utvrdi nikakvu pogrešku, ustanovi koja je podnijela zahtjev prosljeđuje sve popratne dokaze u roku od 20 radnih dana od primitka zahtjeva. U hitnim slučajevima, ako su razlozi hitnosti jasno navedeni u zahtjevu, to se mora učiniti u roku od dva radna dana od primitka zahtjeva, neovisno o tome je li ustanova koja je izdala dokument dovršila svoja razmatranja u skladu s podstavkom (a).

b)  Ako ustanova koja je izdala dokument nakon razmatranja razloga za njegovo izdavanje ne utvrdi nikakvu pogrešku, ustanovi koja je podnijela zahtjev prosljeđuje sve popratne dokaze u roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva. U slučajevima u kojima se hitno moraju zaštiti prava dotične osobe to se mora učiniti u roku od dva radna dana od primitka zahtjeva, neovisno o tome je li ustanova koja je izdala dokument dovršila svoja razmatranja u skladu s podstavkom (a).

c)  Ako ustanova koja je podnijela zahtjev nakon primitka popratnih dokaza i dalje sumnja u valjanost dokumenta ili točnost činjenica na kojima se temelje u njemu sadržani podaci, odnosno da podaci na temelju kojih je dokument izdan nisu točni, može u tu svrhu podnijeti dokaze i dodatni zahtjev za pojašnjenja te prema potrebi zahtjev za stavljanje izvan snage tog dokumenta, što ustanova koja je dokument izdala mora provesti u skladu s prethodno utvrđenim postupkom i vremenskim rokovima.”;

c)  Ako ustanova koja je podnijela zahtjev nakon primitka popratnih dokaza i dalje sumnja u valjanost dokumenta ili točnost činjenica na kojima se temelje u njemu sadržani podaci, odnosno da podaci na temelju kojih je dokument izdan nisu točni, mora u tu svrhu podnijeti dokaze i dodatni zahtjev za pojašnjenja te prema potrebi zahtjev za stavljanje izvan snage tog dokumenta, što ustanova koja je dokument izdala mora provesti u skladu s prethodno utvrđenim postupkom i vremenskim rokovima.”;

 

ca)  Ako institucija izdavateljica ne odgovori u primjenjivom roku iz točke (b) i ako postoji sumnja u valjanost prenosivog dokumenta kojim se dokazuje koje se zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti primjenjuje na nositelja ili točnost činjenica na kojima se temelje, institucija koja je podnijela zahtjev obavješćuje instituciju izdavateljicu o toj situaciji te može zatražiti depozit jednak doprinosu koji bi primila država članica u kojoj se obavlja djelatnost, u skladu s člankom 73. stavkom 3., ako se primjenjuje zakonodavstvo potonje. Depozit se vraća prvoj državi članici ako se utvrdi da dotična osoba podliježe zakonodavstvu te države članice. Ako se utvrdi da određena osoba podliježe zakonodavstvu države članice u kojoj se djelatnost obavlja, depozit doznačen toj državi članici uzima se u obzir za potrebe podmirenja doprinosa u skladu s člankom 73. stavkom 3.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 5. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

7.a  U članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Ako dotične ustanove ne postignu dogovor, nadležna tijela mogu sa spornim pitanjem izaći pred Administrativnu komisiju najranije mjesec dana nakon datuma na koji je ustanova koja je primila dokument podnijela svoj zahtjev. Administrativna komisija nastoji pomiriti stavove u roku od šest mjeseci od datuma na koji je pitanje pred nju izneseno.

4.  Ako dotične ustanove ne postignu dogovor, nadležna tijela mogu sa spornim pitanjem izaći pred Administrativnu komisiju Administrativna komisija pomiruje stavove u roku od tri mjeseca od datuma na koji je pitanje pred nju izneseno. Dotična nadležna tijela i ustanove poduzimaju potrebne mjere za primjenu takve odluke Administrativne komisije, ne dovodeći u pitanje prava dotičnih tijela, ustanova i osoba da se koriste postupcima i sudovima predviđenima zakonodavstvom država članica, ovom Uredbom ili Ugovorima.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.b (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  U članku 5. dodaje se sljedeći stavak 4.a:

 

„4.a   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. do 4., ako je institucija koja podnosi zahtjev pribavila dokaze prikupljene tijekom sudske istrage koji predstavljaju dokaz da je dokument kojim se potvrđuje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti koje se primjenjuje na nositelja ili točnost činjenica na kojima se temelje dobivena kao rezultat prijevare, ona od institucije izdavatelja zahtijeva da se povuče ili ispravi u roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva. Institucija koja izdaje dokument povlači ili ispravlja dokument s retroaktivnim učinkom. Ako institucija koja izdaje dokument ne povuče ili ne ispravi predmetni dokument u skladu s prvim podstavkom, institucija koja je podnijela zahtjev može od nacionalnog suda zatražiti odluku o tome može li se dotični dokument zanemariti na temelju prijevare.”

Obrazloženje

.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.c (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

7.c  U članku 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Ako dotične ustanove ili tijela ne postignu dogovor, nadležna tijela mogu sa spornim pitanjem izaći pred Administrativnu komisiju najranije mjesec dana nakon datuma na koji se pojavila razlika u stavovima iz stavaka 1. ili 2. Administrativna komisija nastoji pomiriti stavove u roku od šest mjeseci od datuma na koji je pitanje pred nju izneseno.

,3.   Ako dotične ustanove ili tijela u roku od tri mjeseca od datuma na koji se pojavila razlika u stavovima ne postignu dogovor, nadležna tijela sa spornim pitanjem izlaze pred Administrativnu komisiju najranije mjesec dana nakon datuma na koji se pojavila razlika u stavovima iz stavaka 1. ili 2. Administrativna komisija nastoji pomiriti stavove u roku od šest mjeseci od datuma na koji je pitanje pred nju izneseno.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.d (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.d  U članku 7. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a   Privremeni izračun davanja ili doprinosa iz stavka 1. vrši se najkasnije jedan mjesec nakon što dotična osoba podnese zahtjev.”

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.e (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

7.e  U članku 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   U slučaju razlike u stavovima između ustanova dviju ili više država članica o određivanju boravišta osobe na koju se primjenjuje osnovna uredba, te ustanove suglasno utvrđuju središte interesa dotične osobe na temelju ukupne ocjene svih dostupnih informacija koje se odnose na relevantne činjenice, a mogu uključivati, ako je primjereno:

,1.  U slučaju razlike u stavovima između ustanova dviju ili više država članica o određivanju boravišta osobe na koju se primjenjuje osnovna uredba, te ustanove, u roku od tri mjeseca od datuma na koji se pojavila razlika u stavovima, suglasno utvrđuju središte interesa dotične osobe na temelju ukupne ocjene svih dostupnih informacija koje se odnose na relevantne činjenice, a mogu uključivati, ako je primjereno:

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe primjene članka 12. stavka 1. osnovne Uredbe ‚osoba koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u državi članici za poslodavca koji ondje redovno obavlja svoje djelatnosti i koju je taj poslodavac u skladu s Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga uputio ili poslao u drugu državu članicu’ uključuje osobu koja je zaposlena s namjerom da bude upućena ili poslana u drugu državu članicu, uz uvjet da se neposredno prije početka zaposlenja dotične osobe na nju već primjenjuje zakonodavstvo države članice pošiljateljice u skladu s glavom II. osnovne Uredbe.”;

1.  Za potrebe primjene članka 12. stavka 1. osnovne uredbe, „osoba koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u državi članici za poslodavca koji tamo redovno obavlja svoju djelatnost i koju je taj poslodavac poslao u drugu državu članicu” uključuje osobu koja je zaposlena s namjerom da bude poslana u drugu državu članicu, uz uvjet da se prije početka zaposlenja dotične osobe na nju već primjenjuje zakonodavstvo države članice pošiljateljice u skladu s glavom II. osnovne Uredbe.

Obrazloženje

Ovom su izmjenom integrirani kriteriji za definiranje znatnog dijela djelatnosti u Direktivi 2014/67/EZ.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 14. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Za potrebe primjene članka 12. stavka 1. osnovne uredbe, riječi „koji tamo redovno obavlja svoju djelatnost” odnose se na poslodavca koji redovno obavlja značajan dio djelatnosti, a ne samo poslove unutarnjeg upravljanja, na području države članice u kojoj ima poslovni nastan, uzimajući u obzir sve kriterije karakteristične za djelatnost koju obavlja poduzeće o kojemu je riječ. Primijenjena mjerila moraju biti prilagođena posebnim značajkama svakog poslodavca i stvarnoj naravi djelatnosti koja se obavlja.

„2.  Za potrebe primjene članka 12. stavka 1. osnovne uredbe, riječi „koji tamo redovno obavlja svoju djelatnost” odnose se na poslodavca koji redovno obavlja značajan dio djelatnosti, a ne samo poslove unutarnjeg upravljanja. Kako bi odredili obavljaju li poduzeća zaista značajne aktivnosti, osim isključivo aktivnosti unutarnjeg upravljanja i/ili administrativnih aktivnosti, nadležna tijela sastavljaju opću procjenu svih činjeničnih elemenata koji karakteriziraju aktivnosti, uzimajući u obzir širi vremenski okvir, koje je poduzeće provelo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan. Takvi elementi osobito mogu uključivati:

 

(a)  mjesto gdje poduzeće ima svoje registrirano sjedište i upravu, koristi uredski prostor, plaća poreze i doprinose za socijalno osiguranje i, prema potrebi, u skladu s nacionalnim pravom ima profesionalnu dozvolu ili je registrirano pri gospodarskim komorama ili stručnim tijelima;

 

(b)  mjesto gdje su radnici zaposleni i iz kojeg su poslani na rad;

 

(c)  pravo koje se primjenjuje na ugovore koje je poduzeće sklopilo sa svojim radnicima s jedne strane, te sa svojim klijentima, s druge strane;

 

(d)  mjesto gdje poduzeće obavlja svoju značajnu poslovnu aktivnost i gdje zapošljava administrativno osoblje;

 

(e)  broj izvršenih ugovora i/ili veličinu prihoda ostvarenog u državi članici poslovnog nastana, uzimajući u obzir posebnu situaciju, između ostalog, novo osnovanih poduzeća te malih i srednjih poduzeća.”

Obrazloženje

Ovom su izmjenom integrirani kriteriji za definiranje znatnog dijela djelatnosti u Direktivi 2014/67/EZ.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka ab (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 14. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

3. Za potrebe primjene članka 12. stavka 2. osnovne uredbe, riječi „koja inače obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba” odnose se na osobu koja uobičajeno obavlja značajan dio djelatnosti na području države članice u kojoj ima poslovni nastan. Posebno je nužno da je ta osoba svoju djelatnost već neko vrijeme obavljala prije datuma na koji se želi pozvati na odredbe tog članka te da, tijekom svakog razdoblja privremenog obavljanja djelatnosti u drugoj državi članici, ona u državi članici u kojoj ima poslovni nastan i dalje ispunjava uvjete za obavljanje svoje djelatnosti kako bi je mogla nastaviti obavljati po povratku.

„3. Za potrebe primjene članka 12. stavka 2. osnovne uredbe, riječi „koja inače obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba” odnose se na osobu koja uobičajeno obavlja značajan dio djelatnosti na području države članice u kojoj ima poslovni nastan. Posebno je nužno da je ta osoba dovoljnu djelatnost već neko vrijeme obavljala prije datuma na koji se želi pozvati na odredbe tog članka te da, tijekom svakog razdoblja privremenog obavljanja djelatnosti u drugoj državi članici, ona u državi članici u kojoj ima poslovni nastan i dalje ispunjava uvjete za obavljanje svoje djelatnosti kako bi je mogla nastaviti obavljati po povratku.

Obrazloženje

Ovom su izmjenom integrirani kriteriji za definiranje znatnog dijela djelatnosti u Direktivi 2014/67/EZ.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka ac (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 14. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  sljedeći stavak umeće se nakon stavka 4.:

 

„4.a   Za potrebe primjene članka 12. stavka 1. točke (c) i članka 12. stavka 2. točke (c) osnovne uredbe „poslovno putovanje” znači privremena aktivnost povezana s poslovnim interesima poslodavca, ne uključujući pružanje usluga ili isporuku robe, poput pohađanja internih i vanjskih poslovnih sastanaka, sudjelovanja na konferencijama i seminarima, pregovaranja o poslovima, obavljanja prodaje ili marketinških aktivnosti, obavljanja unutarnjih revizija ili revizija klijenata, istraživanja poslovnih mogućnosti ili pohađanja i primanja obuke.”

Obrazloženje

Ovom su izmjenom integrirani kriteriji za definiranje znatnog dijela djelatnosti u Direktivi 2014/67/EZ.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 14. – stavak 8.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sljedeći stavak umeće se nakon stavka 8.:

 

„8.a  Za potrebe primjene članka 13. stavka 1. točke (b) osnovne uredbe najveći dio radnih aktivnosti osobe određuje se usporedbom prosječnog tjednog radnog vremena u svakoj državi članici u kojoj osoba obavlja djelatnost.”

Obrazloženje

Ovom su izmjenom integrirani kriteriji za definiranje znatnog dijela djelatnosti u Direktivi 2014/67/EZ.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – podtočka bb (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 14. – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  Izmjena (ba) stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

10.  Za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje prema stavcima 8. i 9., dotične ustanove uzimaju u obzir stanje koje se predviđa za sljedećih 12 kalendarskih mjeseci.

,10.  Određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje primjenjuje se u smislu članka 13. osnovne uredbe u razdoblju ne duljem od 24 mjeseca. Po isteku tog razdoblja, primjenjivo se zakonodavstvo ponovno ocjenjuje s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi zaposlenik.

Obrazloženje

Ovom su izmjenom integrirani kriteriji za definiranje znatnog dijela djelatnosti u Direktivi 2014/67/EZ.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 8.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

8.a   U članku 15. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Ne predviđa li članak 16. provedbene uredbe drukčije, ako osoba obavlja djelatnost u državi članici koja nije nadležna država članica prema odredbama glave II. osnovne uredbe, poslodavac ili dotična osoba koja ne obavlja djelatnost kao zaposlena osoba o tome obavještava nadležnu ustanovu države članice čije se zakonodavstvo primjenjuje, kad god je to moguće unaprijed. Ta ustanova dotičnoj osobi izdaje potvrdu iz članka 19. stavka 2. provedbene Uredbe i bez odlaganja čini dostupnima informacije o zakonodavstvu koje se primjenjuje na tu osobu, prema članku 11. stavku 3. točki (b) ili članku 12. osnovne Uredbe, ustanovi koju je imenovalo nadležno tijelo države članice u kojoj se djelatnost obavlja.

„1.  Ne predviđa li članak 16. provedbene uredbe drukčije, ako osoba obavlja djelatnost u državi članici ili više država članica koja nije nadležna država članica prema odredbama glave II. osnovne uredbe, poslodavac ili dotična osoba koja ne obavlja djelatnost kao zaposlena osoba o tome obavještava nadležnu ustanovu države članice čije se zakonodavstvo primjenjuje unaprijed. Ta ustanova bez odlaganja čini dostupnima dotičnoj osobi informacije o zakonodavstvu koje se primjenjuje na dotičnu osobu, na temelju članka 11. stavka 3. točke (b), članka 12. ili članka 13. osnovne uredbe, kao i ustanovi koju je imenovalo nadležno tijelo države članice u kojoj se djelatnost obavlja.

 

 

 

1.a  U svrhu primjene članka 12. poslodavac ili dotična osoba koja ne obavlja djelatnost kao zaposlena osoba o tome obavještava nadležnu ustanovu države članice čije se zakonodavstvo primjenjuje, kad god je to moguće unaprijed.

 

Osim ako se djelatnost ne obavlja radi poslovnog putovanja, ta nadležna ustanova u roku od 20 radnih dana od te obavijesti poduzima sljedeće:

 

(a)  ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za daljnju primjenu zakonodavstva dotične države članice;

 

(b)  dotičnoj osobi izdaje potvrdu iz članka 19. stavka 2. provedbene uredbe;

 

(c)  stavlja na raspolaganje informacije o zakonodavstvu koje se primjenjuje na radnika ili samozaposlenu osobu, na temelju članka 12. osnovne uredbe, kao i ustanovi koju je imenovalo nadležno tijelo države članice u kojoj se djelatnost obavlja.

 

Na zahtjev nadležne ustanove države članice u kojoj se obavlja djelatnost, prijavljena nadležna ustanova obavješćuje ne samo o rezultatima, već o svim pojedinostima ocjene iz drugog podstavka točke (a) .

 

Ako prijavljena nadležna ustanova ne stavi tu ocjenu na raspolaganje ustanovi države članice u kojoj se obavlja djelatnost, plaća dnevnu naknadu koja je jednaka doprinosima koje bi potonja primila da se primjenjuje zakonodavstvo nadležne institucije.

 

Tijekom ocjenjivanja iz drugog podstavka točke (a) na dotičnog radnika ili samozaposlenu osobu i dalje se primjenjuje zakonodavstvo države članice u prijavljenoj nadležnoj ustanovi.

 

Ako se na temelju ocjene iz drugog podstavka točke (a) utvrdi da se na radnika ili samozaposlenu osobu primjenjuje zakonodavstvo države članice u kojoj se obavlja djelatnost, zakonodavstvo te države članice primjenjuje se retroaktivno, a doprinosi se nadoknađuju i isplaćuju u skladu s tim.”

 

 

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak150.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.a

 

Dostavljanje potvrde

 

1.  Kako bi se osiguralo pravovremeno dostavljanje potvrda iz članka 19. stavka 2., administrativna suradnja i uzajamna pomoć, u svrhu članka 15. stavka 1., provodi se putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

2.  Države članice osiguravaju da se potvrde iz članka 19. stavak 2. izdaju dotičnim osobama i poslodavcima elektroničkim putem.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

Obrazloženje

Dosad nisu sve države članice izdavale obrasce PDA1 elektroničkim putem, niti ih pravodobno dostavljale državi članici primateljici. To dovodi do kašnjenja koja su opterećenje za predmetne građane i poslodavce. Države članice trebale bi izdati elektronički dokument za poticanje slobodnog kretanja i poboljšanje suradnje u području socijalne sigurnosti. Za suradnju bi države članice trebale koristiti sustav IMI koji je razvijen upravo kako bi se povećala suradnja u prekograničnim pitanjima.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 16. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako ta ustanova odredi da se primjenjuje zakonodavstvo druge države članice, to čini privremeno i bez odlaganja obavještava ustanovu u državi članici koju smatra nadležnom za tu privremenu odluku. Ta odluka postaje konačna u roku od dva mjeseca nakon što je ustanova koju su imenovala nadležna tijela dotične države članice o tome obaviještena, osim ako potonja ustanova obavijesti prvu ustanovu i dotične osobe da ne može još prihvatiti privremenu odluku ili da o tome ima drugo stajalište.

3.  Ako ta ustanova odredi da se primjenjuje zakonodavstvo druge države članice, to čini privremeno i bez odlaganja obavještava ustanovu u državi članici koju smatra nadležnom za tu privremenu odluku. Ta odluka postaje konačna u roku od dva mjeseca nakon što je ustanova koju su imenovala nadležna tijela dotične države članice o tome obaviještena, osim ako potonja ustanova obavijesti prvu ustanovu i dotične osobe i poslodavca da ne može još prihvatiti privremenu odluku ili da o tome ima drugo stajalište.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 16. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležna ustanova one države članice za čije je zakonodavstvo određeno da će se primjenjivati, bilo privremeno ili konačno, bez odlaganja obavještava dotičnu osobu i/ili njezina poslodavca.

5.  Nadležna ustanova one države članice za čije je zakonodavstvo određeno da će se primjenjivati, bilo privremeno ili konačno, bez odlaganja obavještava dotičnu osobu i njezina poslodavca.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 19. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je to nužno radi izvršavanja zakonodavnih ovlasti na nacionalnoj razini ili na razini Unije, relevantni podaci o pravima i obvezama iz socijalnog osiguranja razmjenjuju se izravno među nadležnim ustanovama i inspektoratima rada, tijelima za imigraciju i poreznim tijelima dotičnih država, a to može uključivati obradu osobnih podataka u druge svrhe osim provedbe prava i obveza na temelju osnovne Uredbe i ove Uredbe posebice kako bi se osiguralo poštovanje odgovarajućih pravnih obveza u području radnog prava, prava u pogledu zdravlja i sigurnosti, imigracijskog i poreznog prava. Odlukom Administrativne komisije utvrdit će se dodatne pojedinosti.

4.  Ako je to nužno radi izvršavanja zakonodavnih ovlasti na nacionalnoj razini ili na razini Unije, relevantni podaci o pravima i obvezama iz socijalnog osiguranja razmjenjuju se izravno među nadležnim ustanovama i inspektoratima rada, tijelima za imigraciju i poreznim tijelima dotičnih država, a da se pritom osigura potpuno poštovanje privatnosti; to može uključivati obradu osobnih podataka u druge svrhe osim provedbe prava i obveza na temelju osnovne Uredbe i ove Uredbe isključivo kako bi se osiguralo poštovanje odgovarajućih pravnih obveza u području radnog prava, prava u pogledu zdravlja i sigurnosti, imigracijskog i poreznog prava. Tijela odgovorna za podatke o socijalnom osiguranju obavještavaju ispitanike o prijenosu tih podataka drugim javnim upravnim tijelima i o svrsi (svrhama) daljnje obrade u skladu s načelom poštene obrade iz članka 6. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i članka 5. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća1b. Tijela kojima se prenose podaci o socijalnom osiguranju obavještavaju ispitanike o svom identitetu, svrsi (svrhama) obrade i kategorijama podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Direktive 95/46/EZ i člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) 679/2016. Odlukom Administrativne komisije utvrdit će se dodatne pojedinosti.

 

_____________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

1b Uredba (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Obrazloženje

U skladu s komentarima Europskog nadzornika za zaštitu podataka o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupaka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 20. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

11.a  U članku 20. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Odgovarajuće ustanove priopćuju nadležnoj ustanovi države članice čije se zakonodavstvo primjenjuje na određenu osobu na temelju glave II. osnovne uredbe informacije koje su potrebne kako bi se utvrdio datum od kojeg se to zakonodavstvo počinje primjenjivati te doprinosi koje su ta osoba i njezin poslodavac/poslodavci dužni uplaćivati prema tom zakonodavstvu.

,1.   Odgovarajuće ustanove priopćuju nadležnoj ustanovi države članice čije se zakonodavstvo primjenjuje na određenu osobu na temelju glave II. osnovne uredbe informacije koje su potrebne kako bi se utvrdio datum od kojeg se to zakonodavstvo počinje primjenjivati te doprinosi koje su ta osoba i njezin poslodavac/poslodavci dužni uplaćivati prema tom zakonodavstvu i Direktivi 96/71/EZ radi izračuna doprinosa na temelju uplaćene naknade.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 20.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Iza članka 20. umeće se sljedeći članak 20.a:

Briše se.

„Članak 20.a

 

Ovlast za donošenje provedbenih akata

 

1. Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima se utvrđuje postupak koji se mora slijediti kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za primjenu članaka 12. i 13. osnovne Uredbe. Tim će se aktima utvrditi standardni postupak i vremenski rokovi za:

 

  izdavanje, format i sadržaj prenosivog dokumenta kojim se dokazuje koje se zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti primjenjuje na nositelja,

 

  utvrđivanje situacija u kojima se dokument izdaje,

 

  elemente koji se moraju provjeriti prije izdavanja dokumenta,

 

  stavljanje izvan snage dokumenta kad je njegovu točnost i valjanost osporila nadležna ustanova države članice zapošljavanja.

 

2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. Uredbe (EU) br. 182/201154.

 

3. Komisiji pomaže Administrativna komisija koja se smatra odborom u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.”;

 

_________________________________

 

54 SL L 55, 28.2.2011, str. 13.-18.

 

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Glava III. – poglavlje 1. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Davanja za slučaj bolesti, majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo te davanja za dugotrajnu skrb.

Davanja za slučaj bolesti, dugotrajnu skrb, majčinstvo i istovjetna davanja za očinstvo.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Uredba (EZ) 987/2009

Članak 22. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

13.a  U članku 22. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

 

 

1.  Nadležna tijela ili ustanove vode računa da se osiguranim osobama stave na raspolaganje sve potrebne informacije o postupcima i uvjetima za priznavanje prava na davanja u naravi ako se takva davanja primaju na području države članice koja nije država članica nadležne ustanove.

1.  Nadležna tijela ili ustanove vode računa da se osiguranim osobama stave na raspolaganje sve potrebne informacije o postupcima i uvjetima za priznavanje prava na davanja u naravi ako se takva davanja primaju na području države članice koja nije država članica nadležne ustanove. Kako bi se olakšala koordinacija davanja za dugotrajnu skrb, Komisija stavlja na raspolaganje informacije o tome koja je institucija odgovorna za koju vrstu davanja u svakoj državi članici.

 

 

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 23. – zadnja rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  na kraju članka 23. dodaje se sljedeća rečenica:

Briše se.

„Ova odredba primjenjuje se mutatis mutandis na davanja za dugotrajnu skrb.”

 

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 23.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

14.a  Članak 23. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 23.

„Članak 23.

Sustav pravila koji se primjenjuje u slučaju postojanja više od jednog sustava pravila u državi članici boravišta ili privremenog boravišta

Sustav pravila koji se primjenjuje u slučaju postojanja više od jednog sustava pravila u državi članici boravišta ili privremenog boravišta

Ako zakonodavstvo države članice boravišta ili privremenog boravišta predviđa više od jednog sustava osiguranja za slučaj bolesti, majčinstva i očinstva za više od jedne kategorije osiguranih osoba, odredbe koje se primjenjuju na temelju članka 17., članka 19. stavka 1. te članaka 20., 22., 24. i 26. osnovne uredbe su odredbe zakonodavstva o općem sustavu za zaposlene osobe.

Ako je zakonodavstvom države članice boravišta ili privremenog boravišta predviđeno više od jednog sustava osiguranja za slučaj bolesti, dugotrajnu skrb, majčinstvo i očinstvo za više od jedne kategorije osiguranih osoba, odredbe koje se primjenjuju na temelju članka 17., članka 19. stavka 1. te članaka 20., 22., 24. i 26. osnovne Uredbe jesu odredbe zakonodavstva o općem sustavu za zaposlene osobe.”.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 24. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  u članku 24. stavku 3. izraz „i 26.” zamjenjuje se izrazom „, 26. i 35.a”;

Briše se.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 25. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

15.a  U članku 25. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   Za potrebe primjene članka 19. osnovne uredbe, osigurana osoba dostavlja pružatelju zdravstvenih usluga u državi članici privremenog boravišta ispravu koju izdaje nadležna ustanova, u kojoj je naznačeno da ima pravo na davanja u naravi. Ako osigurana osoba nema takvu ispravu, ustanova mjesta privremenog boravišta, na zahtjev ili prema potrebi, obraća se nadležnoj ustanovi radi njezina pribavljanja.

,1.  Za potrebe primjene članka 19. osnovne uredbe, osigurana osoba dostavlja pružatelju zdravstvenih usluga ili dugotrajne skrbi u državi članici privremenog boravišta ispravu koju izdaje nadležna ustanova, u kojoj je naznačeno da ima pravo na davanja u naravi. Ako osigurana osoba nema takvu ispravu, ustanova mjesta privremenog boravišta, na zahtjev ili prema potrebi, obraća se nadležnoj ustanovi radi njezina pribavljanja.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.b (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 25. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

15.b  U članku 25. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Davanja u naravi iz članka 19. stavka 1. osnovne uredbe odnose se na davanja u naravi koja se pružaju u državi članici privremenog boravišta, u skladu s njezinim zakonodavstvom, te koja su nužna s medicinskoga gledišta kako osigurana osoba ne bi bila prisiljena vratiti se u nadležnu državu članicu prije kraja planiranog boravka radi podvrgavanja potrebnom liječenju.

,3.  Davanja u naravi iz članka 19. stavka 1. osnovne Uredbe odnose se na davanja u naravi koja se pružaju u državi članici privremenog boravišta, u skladu s njezinim zakonodavstvom, te koja su nužna s medicinskoga gledišta ili zbog potrebe za dugotrajnom skrbi kako se osigurana osoba ne bi bila prisiljena vratiti u nadležnu državu članicu prije kraja planiranog boravka kako bi se podvrgnula potrebnom liječenju ili primila davanja za dugotrajnu skrb.”.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 15. – točka 15.c (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 26.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

15.c  Članak 26. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 26.

,Članak 26.

Planirano liječenje

Planirano liječenje

A. Postupak izdavanja dozvole

A. Postupak izdavanja dozvole

1.  Za potrebe primjene članka 20. stavka 1. osnovne uredbe, osigurana osoba dostavlja ispravu što ju je nadležna ustanova izdala za ustanovu mjesta privremenog boravišta. U smislu ovog članka, nadležna ustanova označava ustanovu koja snosi trošak planiranog liječenja; u slučajevima iz članka 20. stavka 4. i članka 27. stavka 5. osnovne uredbe u kojima su troškovi davanja u naravi pruženih u državi članici boravišta nadoknađeni u fiksnom iznosu, nadležna ustanova označava ustanovu mjesta boravišta.

1.  Za potrebe primjene članka 20. stavka 1. osnovne uredbe, osigurana osoba dostavlja ispravu što ju je nadležna ustanova izdala za ustanovu mjesta privremenog boravišta. U smislu ovog članka, nadležna ustanova označava ustanovu koja snosi trošak planiranog liječenja ili dugotrajne skrbi; u slučajevima iz članka 20. stavka 4. i članka 27. stavka 5. osnovne uredbe u kojima su troškovi davanja u naravi pruženih u državi članici boravišta nadoknađeni u fiksnom iznosu, nadležna ustanova označava ustanovu mjesta boravišta.

2.  Ako osigurana osoba nema boravište u nadležnoj državi članici, odobrenje traži od ustanove mjesta boravišta koja ga bez odlaganja prosljeđuje nadležnoj ustanovi. U tom slučaju ustanova mjesta boravišta izjavom potvrđuje da su u državi članici boravišta ispunjeni uvjeti utvrđeni u drugoj rečenici članka 20. stavka 2. osnovne uredbe. Nadležna ustanova može uskratiti izdavanje zatraženog odobrenja samo ako, prema ocjeni ustanove mjesta boravišta, u državi članici boravišta osigurane osobe nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u drugoj rečenici članka 20. stavka 2. osnovne uredbe ili ako se i u samoj nadležnoj državi članici može pružiti ista zdravstvena zaštita u medicinski opravdanom roku, uzimajući u obzir trenutačno zdravstveno stanje i vjerojatni tijek bolesti dotične osobe. Nadležna ustanova o svojoj odluci obavješćuje ustanovu mjesta boravišta. Ako se u rokovima utvrđenim nacionalnim zakonodavstvom ne dobije odgovor, smatra se da je nadležna ustanova izdala odobrenje.

2.  Ako osigurana osoba nema boravište u nadležnoj državi članici, odobrenje traži od ustanove mjesta boravišta koja ga bez odlaganja prosljeđuje nadležnoj ustanovi. U tom slučaju ustanova mjesta boravišta izjavom potvrđuje da su u državi članici boravišta ispunjeni uvjeti utvrđeni u drugoj rečenici članka 20. stavka 2. osnovne uredbe. Nadležna ustanova može uskratiti izdavanje zatraženog odobrenja samo ako, prema ocjeni ustanove mjesta boravišta, u državi članici boravišta osigurane osobe nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u drugoj rečenici članka 20. stavka 2. osnovne uredbe ili ako se i u samoj nadležnoj državi članici može pružiti ista zdravstvena zaštita ili dugotrajna skrb u medicinski opravdanom roku ili na temelju potrebe za dugotrajnom skrbi, uzimajući u obzir trenutačno zdravstveno stanje ili potrebu za skrbi i vjerojatni tijek bolesti dotične osobe. Nadležna ustanova o svojoj odluci obavješćuje ustanovu mjesta boravišta. Ako se u rokovima utvrđenim nacionalnim zakonodavstvom ne dobije odgovor, smatra se da je nadležna ustanova izdala odobrenje.

3.  Ako je osiguranoj osobi koja nema boravište u nadležnoj državi članici hitno potrebno liječenje od životne važnosti, a odobrenje se ne može uskratiti na temelju druge rečenice članka 20. stavka 2. osnovne uredbe, odobrenje izdaje ustanova mjesta boravišta u ime nadležne ustanove, koju ustanova mjesta boravišta odmah obavješćuje o tome. Nadležna ustanova prihvaća nalaz i mogućnosti liječenja što su ih u smislu potrebe hitnog liječenja od životne važnosti predložili liječnici koje je ovlastila ustanova mjesta boravišta koja izdaje odobrenje.

3.  Ako je osiguranoj osobi koja nema boravište u nadležnoj državi članici hitno potrebno liječenje od životne važnosti, a odobrenje se ne može uskratiti na temelju druge rečenice članka 20. stavka 2. osnovne uredbe, odobrenje izdaje ustanova mjesta boravišta u ime nadležne ustanove, koju ustanova mjesta boravišta odmah obavješćuje o tome. Nadležna ustanova prihvaća nalaz i mogućnosti liječenja što su ih u smislu potrebe hitnog liječenja od životne važnosti predložili liječnici koje je ovlastila ustanova mjesta boravišta koja izdaje odobrenje.

4.  Nadležna ustanova zadržava pravo da, u svako doba tijekom postupka izdavanja odobrenja, osiguranu osobu uputi na pregled kod liječnika po vlastitome izboru u državi članici privremenog boravišta ili boravišta.

4.  Nadležna ustanova zadržava pravo da, u svako doba tijekom postupka izdavanja odobrenja, osiguranu osobu uputi na pregled u slučaju potrebe za dugotrajnom skrbi kod liječnika ili stručnjaka po vlastitome izboru u državi članici privremenog boravišta ili boravišta.

5.  Ne dovodeći u pitanje nijednu odluku koja se odnosi na odobrenje, ustanova mjesta privremenog boravišta obavješćuje nadležnu ustanovu ako je s medicinskoga gledišta primjereno dodatno liječenje u odnosu na ono koje je obuhvaćeno postojećim odobrenjem.

5.  Ne dovodeći u pitanje nijednu odluku koja se odnosi na odobrenje, ustanova mjesta privremenog boravišta obavješćuje nadležnu ustanovu ako je s medicinskoga gledišta primjereno dodatno liječenje u odnosu na ono koje je obuhvaćeno postojećim odobrenjem ili je na medicinskim temeljima primjerena potreba za skrbi.

B.  Pokrivanje troškova davanja u naravi koje je imala osigurana osoba

B.  Pokrivanje troškova davanja u naravi koje je imala osigurana osoba

6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 7., članak 25. stavci 4. i 5. provedbene uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 7., članak 25. stavci 4. i 5. provedbene uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

7.  Ako je osigurana osoba sama pokrila sve ili dio troškova odobrenog liječenja, a troškovi koje je nadležna ustanova obvezna nadoknaditi ustanovi mjesta privremenog boravišta ili osiguranoj osobi u skladu sa stavkom 6. (stvarni trošak) su niži od troškova koje je trebala preuzeti za isto liječenje u nadležnoj državi članici (teoretski trošak), nadležna ustanova na zahtjev nadoknađuje trošak liječenja koji je imala osigurana osoba do iznosa za koji teoretski trošak premašuje stvarni trošak. Međutim, nadoknađeni iznos ne može biti veći od troškova što ih je osigurana osoba stvarno imala, a može se uzeti u obzir i iznos što bi ga osigurana osoba trebala platiti da su usluge liječenja pružene u nadležnoj državi članici.

7.  Ako je osigurana osoba sama pokrila sve ili dio troškova odobrenog liječenja, a troškovi koje je nadležna ustanova obvezna nadoknaditi ustanovi mjesta privremenog boravišta ili osiguranoj osobi u skladu sa stavkom 6. (stvarni trošak) su niži od troškova koje je trebala preuzeti za isto liječenje u nadležnoj državi članici (teoretski trošak), nadležna ustanova na zahtjev nadoknađuje trošak liječenja koji je imala osigurana osoba do iznosa za koji teoretski trošak premašuje stvarni trošak. Međutim, nadoknađeni iznos ne može biti veći od troškova što ih je osigurana osoba stvarno imala, a može se uzeti u obzir i iznos što bi ga osigurana osoba trebala platiti da su usluge liječenja pružene u nadležnoj državi članici.

C. Pokrivanje troškova puta i boravka u okviru planiranog liječenja

C.  Pokrivanje troškova puta i boravka u okviru planiranog liječenja

8.  Ako nacionalno zakonodavstvo nadležne ustanove predviđa nadoknadu troškova puta i boravka koji su nerazdvojivi od liječenja osigurane osobe, te troškove za dotičnu osobu, a ako je potrebno i za osobu koja mora biti u njezinoj pratnji, preuzima ta ustanova kad se izda odobrenje u slučaju liječenja u drugoj državi članici.

8.  Ako nacionalno zakonodavstvo nadležne ustanove predviđa nadoknadu troškova puta i boravka koji su nerazdvojivi od liječenja osigurane osobe, te troškove za dotičnu osobu, a ako je potrebno i za osobu koja mora biti u njezinoj pratnji, preuzima ta ustanova kad se izda odobrenje u slučaju liječenja u drugoj državi članici.

D. Članovi porodice

D.  Članovi porodice

9.  Stavci 1. do 8. primjenjuju se mutatis mutandis na članove obitelji osigurane osobe.

9.  Stavci 1. do 8. primjenjuju se mutatis mutandis na članove obitelji osigurane osobe.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 16.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 28. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  u članku 28. stavku 1. iza izraza „na temelju članka 21. stavka 1. osnovne uredbe” dodaje se sljedeći izraz „u skladu s njezinim člankom 35.a”;

Briše se.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 31. – naslov i stavci 1. i 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  Članak 31. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

(c)  naslov se zamjenjuje sljedećim naslovom:

 

„Primjena članka 35.b osnovne Uredbe”; ’

 

(d)  u stavku 1. izraz „članku 34.” zamjenjuje se izrazom „članku 35.b”;

 

(e)  u stavku 2. izraz „članka 34. stavka 2.” zamjenjuje se izrazom „članka 35.a stavka 2.”;

 

Obrazloženje

Briše se članak 35.b.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 32. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

17.a  U članku 32. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Ako je osoba ili skupina osoba na zahtjev izuzeta iz obveznog osiguranja za slučaj bolesti pa ta osoba samim time nije obuhvaćena sustavom osiguranja za slučaj bolesti na koji se primjenjuje osnovna uredba, ustanova druge države članice ne postaje isključivo po osnovi tog izuzeća odgovornom za pokrivanje troškova davanja u naravi ili novčanih davanja pruženih tim osobama ili članovima njihovih obitelji na temelju glave III. poglavlja 1. osnovne uredbe.

,1.  Ako su osoba ili skupina osoba na zahtjev izuzeti iz obveznog osiguranja za slučaj bolesti ili dugotrajnu skrb pa ta osoba samim time nije obuhvaćena sustavom osiguranja za slučaj bolesti ili dugotrajnu skrb na koji se primjenjuje osnovna Uredba, ustanova druge države članice ne postaje isključivo na osnovi tog izuzeća odgovornom za pokrivanje troškova davanja u naravi ili novčanih davanja dodijeljenih tim osobama ili članovima njihove obitelji na temelju glave III. poglavlja 1. osnovne Uredbe.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 32. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18.  iza stavka 3. u članku 32. dodaje se sljedeći stavak 4. koji glasi:

Briše se.

,4.  Ovaj se članak primjenjuje mutatis mutandis na davanja za dugotrajnu skrb.”;

 

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 55. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

21.  u članku 55. stavku 7. izraz „člankom 65.a stavkom 3.” zamjenjuje se izrazom „člankom 64.a i člankom 65.a stavkom 3.”;

Briše se.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 22.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 55.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

22.  iza članka 55. umeće se sljedeći članak 55.a:

Briše se.

,Članak 55.a

 

Obveza službe za zapošljavanje u državi članici zadnjeg osiguranja

 

U situaciji iz članka 61. stavka 2. osnovne Uredbe ustanova u državi članici zadnjeg osiguranja odmah šalje dokument nadležnoj ustanovi u državi članici prethodnog osiguranja u kojem su navedeni: datum kad je dotična osoba postala nezaposlena, razdoblje osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja navršeno na temelju njezina zakonodavstva, relevantne okolnosti nezaposlenosti koje bi mogle utjecati na pravo na davanja, datum prijave kao nezaposlena osoba i adresa.”;

 

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 24.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Glava VI. – poglavlje – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

24.  naslov glave IV. poglavlja I. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

,POGLAVLJE I.

 

Nadoknada troškova davanja u primjeni članka 35., članka 35.c i članka 41. osnovne Uredbe”;

 

Obrazloženje

Nije potrebna promjena naslova budući da je izbrisan članak 35.c (dugotrajna skrb).

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 65. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  O prosječnom godišnjem trošku po osobi u svakoj dobnoj skupini za određenu godinu obavješćuje se Revizijski odbor najkasnije do kraja druge godine nakon godine o kojoj je riječ.

1.  O prosječnom godišnjem trošku po osobi u svakoj dobnoj skupini za određenu godinu obavješćuje se Revizijski odbor najkasnije do kraja druge godine nakon godine o kojoj je riječ, a bolest se naznačuje odvojeno od davanja za dugotrajnu skrb u naravi.

Obrazloženje

Troškovi davanja u naravi u slučaju bolesti i dugotrajne skrb trebalo bi navesti odvojeno u okviru izračuna prosječnog godišnjeg troška, tako da država dužnik može lakše podijeliti troškove.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 66. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

26.a  U članku 66. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Nadoknada troškova između ustanova država članica, predviđena u člancima 35. i 41. osnovne uredbe obavlja se posredstvom tijela za vezu. Može se uspostaviti posebno tijelo za vezu za nadoknadu troškova na temelju članka 35. i članka 41. osnovne uredbe.

„2.  Nadoknada troškova između ustanova država članica, predviđena u člancima 35. i 41. osnovne uredbe obavlja se posredstvom tijela za vezu. Može se uspostaviti posebno tijelo za vezu za nadoknadu troškova na temelju članaka 35. i 41. osnovne uredbe. Međusobna potraživanja poravnavaju se između tijela za vezu. Administrativna komisija utvrđuje detaljan sustav za takvo poravnanje.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411)

Obrazloženje

Kako bi se održalo povjerenje u načelo lojalne suradnje i kako bi se zadovoljila gospodarska održivost koje zahtijevaju ustanove socijalne sigurnosti, trebalo bi uvesti mogućnost poravnavanja. Broj platnih transakcija smanjio bi se jer bi samo preostali iznosi bili plaćeni na međunarodnoj razini.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.b (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 67.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

26.b  Članak 67. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 67.

,Članak 67.

Rokovi za prijavu i namirenje potraživanja

Rokovi za prijavu i namirenje potraživanja

1.   Potraživanja koja se temelje na stvarnim izdacima prijavljuju se tijelu za vezu države članice dužnika u roku od 12 mjeseci od kraja kalendarskog polugodišta u kojemu su ta potraživanja zabilježena u računovodstvenoj evidenciji ustanove vjerovnika.

1.  Potraživanja koja se temelje na stvarnim izdacima prijavljuju se tijelu za vezu države članice dužnika u roku od 12 mjeseci od kraja kalendarskog polugodišta u kojemu su ta potraživanja zabilježena u računovodstvenoj evidenciji ustanove vjerovnika. Zahtjevi se moraju ispuniti u roku od šest mjeseci od njihovog dostavljanja tijelu za vezu.

2.  Potraživanja fiksnih iznosa za određenu kalendarsku godinu prijavljuju se tijelu za vezu države članice dužnika u roku od 12 mjeseci od mjeseca u kojemu su prosječni troškovi za određenu godinu objavljeni u Službenom listu Europske unije. Evidencije iz članka 64. stavka 4. provedbene uredbe dostavljaju se do kraja godine koja slijedi nakon referentne godine.

2.  Potraživanja fiksnih iznosa za određenu kalendarsku godinu prijavljuju se tijelu za vezu države članice dužnika u roku od 12 mjeseci od mjeseca u kojemu su prosječni troškovi za određenu godinu objavljeni u Službenom listu Europske unije. Evidencije iz članka 64. stavka 4. provedbene uredbe dostavljaju se do kraja godine koja slijedi nakon referentne godine.

3.  U slučaju iz članka 6. stavka 5. drugog podstavka provedbene uredbe, rok utvrđen u stavcima 1. i 2. ovog članka ne počinje teći prije nego što se odredi nadležna ustanova.

3.  Razdoblje utvrđeno u stavcima 1. i 2. ne počinje teći do datuma na koji ustanova vjerovnik postane svjesna potraživanja ustanove dužnika. Zahtjevi se mogu podnijeti za razdoblja primanja koja nisu dulja od prethodnih pet kalendarskih godina. Odlučujuće je podnošenje zahtjeva tijelu za vezu države članice dužnika.

4.  Potraživanja prijavljena nakon rokova utvrđenih u stavcima 1. i 2. ne razmatraju se.

4.  Potraživanja prijavljena nakon rokova utvrđenih u stavcima 1. i 2. ne razmatraju se.

5.  Ustanova dužnik plaća potraživanja tijelu za vezu države članice vjerovnika iz članka 66. provedbene uredbe u roku od 18 mjeseci nakon kraja mjeseca u kojemu su ona prijavljena tijelu za vezu države članice dužnika. To ne važi za potraživanja koja je ustanova dužnik u istome roku odbacila zbog važnog razloga.

5.  Ustanova dužnik plaća potraživanja tijelu za vezu države članice vjerovnika iz članka 66. provedbene uredbe u roku od 12 mjeseci nakon kraja mjeseca u kojemu su ona prijavljena tijelu za vezu države članice dužnika. To ne vrijedi za potraživanja koja je ustanova dužnik u istome roku odbacila zbog važnog razloga. Tijelo za vezu države članice vjerovnika odgovara na takvo odbacivanje u roku od 12 mjeseci od kraja mjeseca u kojem je odbijen. Ako ne dobije takav odgovor, odbacivanje se smatra prihvaćenim.

6.  Svi sporovi u vezi s potraživanjem rješavaju se najkasnije u roku od 36 mjeseci od mjeseca u kojemu je potraživanje prijavljeno.

6.  Svi sporovi u vezi s potraživanjem rješavaju se najkasnije u roku od 36 mjeseci od mjeseca u kojemu je potraživanje prijavljeno.

7.  Revizijski odbor olakšava konačno zaključenje računa u slučajevima kad se namirenje ne može postići u roku utvrđenom u stavku 6. te na obrazloženi zahtjev jedne od stranaka daje svoje mišljenje o sporu u roku od šest mjeseci od mjeseca u kojemu je to pitanje izneseno pred njega.

7.  Revizijski odbor olakšava konačno zaključenje računa u slučajevima kad se namirenje ne može postići u roku utvrđenom u stavku 6. te na obrazloženi zahtjev jedne od stranaka daje svoje mišljenje o sporu u roku od devet mjeseci od mjeseca u kojemu je to pitanje izneseno pred njega. Revizijski odbor prima zahtjev najkasnije devet mjeseci nakon isteka razdoblja utvrđenog u stavku 6.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.c (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 68. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

26.c  U članku 68. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Kamata se izračunava na temelju referentne stope koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje glavne operacije refinanciranja. Primjenjiva referentna stopa je stopa koja je važeća prvog dana mjeseca u kojemu je plaćanje dospjelo.

2.  Kamata se izračunava na temelju referentne stope koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje glavne operacije refinanciranja plus osam postotnih bodova. Primjenjiva referentna stopa je stopa koja je važeća prvog dana mjeseca u kojemu je plaćanje dospjelo.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 70.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

27.  Članak 70. briše se.

Briše se.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 73. – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je iznos neopravdano uplaćenih doprinosa veći od iznosa koji pravna i/ili fizička osoba duguje ustanovi za koju je utvrđeno da je nadležna, ustanova koja je neopravdano primala uplate doprinosa vraća preplaćeni iznos dotičnoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi.

Ako je iznos neopravdano uplaćenih doprinosa veći od iznosa koji pravna i/ili fizička osoba duguje ustanovi za koju je utvrđeno da je nadležna, ustanova koja je neopravdano primala uplate doprinosa vraća preplaćeni iznos dotičnoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 28.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 73. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Postojanje vremenskih rokova u okviru nacionalnog zakonodavstva nije opravdan razlog za odbijanje namirenja potraživanja među ustanovama iz ovog članka.

4.  Postojanje rokova i postupaka za prijavu u okviru nacionalnog zakonodavstva nije opravdan razlog za odbijanje namirenja potraživanja među ustanovama iz ovog članka.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 29.

Direktiva 987/2009/EZ

Članak 75. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a   Država članica u kojoj osoba na koju se odnosi povrat doprinosa za socijalno osiguranje privremeno ili stalno boravi obavješćuje državu članicu iz koje se treba dobiti povrat o ishodu povrata u roku od 25 radnih dana.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 30.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 76. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Zamoljena stranka potvrđuje primitak zahtjeva čim prije, a u svakom slučaju u roku od 15 kalendarskih dana od primitka.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 31. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 77. – stavak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Zamoljena stranka potvrđuje primitak zahtjeva čim prije, a u svakom slučaju u roku od 15 kalendarskih dana od primitka.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 32. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 78. – stavci 6.a, 6.b i 6.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Ako je valuta stranke kojoj se upućuje zahtjev različita od valute države članice koja podnosi zahtjev, tijelo koje podnosi zahtjev izražava iznos potraživanja koje treba naplatiti u obje valute.

 

6.b  Tečaj koji se treba upotrebljavati u svrhu pomoći pri naplati posljednji je tečaj koji Europska središnja banka objavi jedan dan prije dana na koji je poslan zahtjev.

 

6.c  Zamoljena stranka potvrđuje primitak zahtjeva čim prije, a u svakom slučaju u roku od 15 kalendarskih dana od primitka.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 33.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 79. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a   Jedan jedinstveni instrument kojim se omogućuje izvršenje u državi članici zamoljene stranke može se izdati za nekoliko potraživanja i nekoliko osoba u skladu s prvobitnim instrumentom ili prvobitnim instrumentima kojima se omogućuje izvršenje u državi članici stranke tražiteljice.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 34. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 80. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.a  Bez obzira na iznose koje je zamoljena stranka prikupila putem povrata kamate, smatra se da je povrat osiguran razmjerno povratu iznosa iskazanog u nacionalnoj valuti države članice zamoljene stranke na temelju tečaja koji je naveden u zahtjevu.”

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 35. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 81. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  U svrhu pretvaranja iznosa potraživanja koje proizlazi iz prilagodbe u valutu države članice zamoljene stranke, stranka tražiteljica upotrebljava tečaj koji je upotrijebljen u svojem prvotnom zahtjevu.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 39.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 85.a – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Dogovorom između stranke tražiteljice i zamoljene stranke te u skladu s aranžmanima koje je utvrdila stranka tražiteljica, službenici koje ovlasti stranka tražiteljica mogu, radi promicanja uzajamne pomoći predviđene ovim odjeljkom:

1.  Dogovorom između stranke tražiteljice i zamoljene stranke te u skladu s aranžmanima koje je utvrdila stranka tražiteljica, službenici i odgovorne osobe koje ovlasti stranka tražiteljica ili Europsko nadzorno tijelo za rad mogu, radi promicanja uzajamne pomoći predviđene ovim odjeljkom:

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 39.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 85.a – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  biti prisutni tijekom istražnih radnji koje se provode na državnom području države članice zamoljene stranke;

b)  biti prisutni tijekom istražnih radnji koje se provode na državnom području države članice zamoljene stranke i/ili stranke tražiteljice;

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 39.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 85.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonodavstvom na snazi u državi članici zamoljene stranke dogovorom iz stavka 1. točke (b) može se predvidjeti da službenici države članice stranke tražiteljice mogu ispitivati pojedince i pregledavati dokumentaciju.

2.  U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonodavstvom na snazi u državi članici zamoljene stranke dogovorom iz stavka 1. točke (b) može se predvidjeti da službenici ili odgovorne osobe države članice stranke tražiteljice i po potrebi Europskog nadzornog tijela za rad mogu ispitivati pojedince i pregledavati dokumentaciju.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 40. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 87. – stavak 6. – posljednja rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, ako ustanova od koje je zatraženo da obavi provjeru upotrijebi rezultate za dodjelu davanja određenoj osobi na temelju zakonodavstva koje primjenjuje, ne smije potraživati troškove iz prethodne rečenice.”;

Međutim, ako ustanova od koje je zatraženo da obavi provjeru za vlastiti račun upotrijebi rezultate te provjere i za dodjelu davanja dotičnoj osobi na temelju zakonodavstva koje primjenjuje, ne smije potraživati troškove iz prethodne rečenice.

Obrazloženje

Potrebno je pojasniti da, samo u slučajevima u kojima institucija kojoj se upućuje zahtjev također upotrebljava nalaze za odobravanje naknada za vlastiti račun dotičnoj osobi, ti se troškovi ne smiju potraživati. U slučajevima kada institucija privremenog boravka koristi nalaze za osiguranje naknada po računu nadležne institucije, nadoknađuje se stvarni iznos troškova provjera.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 40.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 89. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

40.a  U članku 89. umeće se sljedeći stavak:

 

,1.a   Institucije nadležnih tijela na zahtjev građana izdaju kopiju njihovih osobnih dosjea uz sažete i prilagođene informacije o pravilima za određivanje nadležnih tijela te njihovih prava i ovlasti u okviru osnovne i provedbene uredbe.”

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a točka 2. [umeće se novi članak 15.a u Uredbu (EZ) 987/2009] primjenjuje se od ... [5 godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe – COD2016/0397].

(1)

  SL C 345, 13.10.2017., str. 85.

(2)

  SL C 342, 12.10.2017, str. 65.


OBRAZLOŽENJE

Cilj revizije koju je predložila Komisija jest olakšati mobilnost osoba kako one ne bi izgubile svoja prava ako se kreću unutar Europe (EU, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) i osigurati kontinuitet socijalne zaštite kada te osobe prelaze iz jednog nacionalnog zakonodavstva u drugo.

Komisija želi izmijeniti tri aspekta koordinacije naknada za nezaposlenost:

1. Razdoblje izvoza davanja za nezaposlenost produljuje se s tri mjeseca na šest mjeseci, s tim da države članice imaju mogućnost produljiti to razdoblje do iscrpljenja prava. Izvjestitelj podržava taj prijedlog i predlaže da se razdoblje izvoza produlji dok pravo na davanja za nezaposlenost ne istekne. Prema studiji koju je naručila Komisija, duže razdoblje izvoza davanja za nezaposlenost povećava šanse da nezaposlena osoba ponovo pronađe posao.

(2) Država članica posljednjeg zaposlenja tražitelja zaposlenja trebat će voditi računa o razdobljima osiguranja ostvarenima drugdje ako je tražitelj zaposlenja radio u toj zemlji najmanje tri mjeseca. Ako to nije slučaj, država članica u kojoj je prije toga imao zaposlenje morat će mu isplaćivati davanja. Trenutačna situacija poprilično je zbunjujuća za nadležne ustanove država članica. Izvjestitelj bi želio naglasiti da je zbrajanje razdoblja jedno od temeljnih načela ovog zakonodavnog akta; upravo zbog toga predlaže da se prije zbrajanja razdoblja u državi članici posljednjeg zaposlenja minimalno razdoblje zaposlenja smanji na jedan mjesec.

(3) Naposljetku, kad je riječ o pograničnim radnicima, država članica posljednjeg zaposlenja morat će isplatiti davanja za nezaposlenost ako su prekogranični radnici obavljali svoju djelatnost tijekom 12 mjeseci. Prema sadašnjim pravilima, država članica boravišta nadležna je, čak i ako pogranični radnik plaća naknade za socijalno osiguranje u državi u kojoj obavlja djelatnost.

Čini se legitimnim da država članica koja prima naknade za socijalno osiguranje bude odgovorna i za isplatu naknada za nezaposlenost. Međutim, izvjestitelj bi htio da se te odredbe pojasne tako da se izmjenama koje je predložila Komisija ne stvore praktične, administrativne i jezične poteškoće ili poteškoće u vezi s obukom te da se pojasni nadležnost javne službe za zapošljavanje.

Komisija predlaže da se izradi posebno poglavlje o dugoročnoj skrbi koje bi se baziralo na pristupu koji se koristi za naknade za bolovanje. Izvjestitelj se u načelu slaže s prijedlogom, no želio bi da Administrativna komisija surađuje bliže s uključenim predstavnicima socijalnih partnera, strukovnih organizacija ili korisnika, posebno na izradi popisa naknada koje bi bile obuhvaćene novim poglavljem.

Cilj prijedloga jest uključiti najnoviju sudsku praksu Suda Europske unije u području uvjeta pristupa naknadama za socijalno osiguranje za ekonomski neaktivne mobilne građane. Izvjestitelj je upoznat sa sudskom praksom, ali smatra da nije na europskim zakonodavcima da kodificiraju odluke Suda.

Izvjestitelj također podržava Komisiju u namjerama da standardizira postupke izdavanja, format i sadržaj prenosivog dokumenta kojim se potvrđuje članstvo u sustavu socijalnog osiguranja, da odredi situacije u kojima se taj dokument izdaje te postupke za njegovo stavljanje izvan snage kada njegovu točnost i valjanost ospori ustanova države članice zaposlenja. Također predlaže da se poboljša suradnja između nadležnih tijela te smatra da bi se načelo lojalne suradnje trebalo ojačati utvrđivanjem kraćih rokova za odgovor i da bi nedostatak odgovora trebao povlačiti za sobom promjenu nadležnosti među nadležnim tijelima.

Kako bi se optimizirala razmjena između uprava i zaštitile osobe obuhvaćene propisima, izvjestitelj podržava uspostavu novih sustava (npr. Crossroads Bank for Social Security) i funkcionalne elektroničke mreže koja povezuje zavode za socijalno osiguranje (europska elektronička iskaznica i broj socijalnog osiguranja) te bi htio da se digitaliziraju dokumenti obuhvaćeni propisima.

Izvjestitelj isto tako smatra da je nužno razjasniti regulatorni okvir koji se primjenjuje na upućene radnike (minimalno razdoblje obveznog članstva u sustavu socijalnog osiguranja države pošiljateljice, izdavanje prenosivog dokumenta prije početka upućenog rada itd.), na samozaposlene radnike i osobe koje obavljaju više djelatnosti.

Najzad, izvjestitelj se protivi indeksaciji dječjeg doplatka u mjestu boravišta djece: iako su podaci nepotpuni i ne obuhvaćaju sve zemlje na koje se odnosi Uredba o koordinaciji, manje od 1 % ukupnog broja obiteljskih naknada isplaćuje se djeci koja imaju boravište u državi članici u kojoj njihovi roditelji rade. U tom kontekstu, sustav indeksacije koji bi lokalizirao i ažurirao iznose naknada ovisno o mjestu boravka djece podrazumijevao bi uspostavu složenog i skupog sustava koji bi imao posljedice za javne financije.

Izvjestitelj se nada da će se u raspravi o reviziji uredaba o koordinaciji napraviti odmak od općih mjesta i karikaturalnih prikaza kao što je isticanje „socijalnog turizma”, „općeraširene prijevare” ili „prikrivenog protekcionizma”. Kada se dovrši, ovom se revizijom mora osigurati kontinuitet socijalnih prava građana uz istodobno promicanje kvalitetne mobilnosti u Europi.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMILO INFORMACIJE

Suizvjestitelji bi željeli napomenuti da su im se tijekom pripreme ovog izvješća obratili, između ostalih, sljedeći predstavnici dionika i lobisti.

Subjekt i/ili osoba

Arnaud Emériau

stalni izaslanik, Predstavništvo francuskih ustanova za socijalnu sigurnost pri EU-u (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, direktorica za europske i međunarodne odnose

Chiara Lorenzini

savjetnik za politiku, Europska federacija radnika u graditeljstvu i drvnoj industriji

Jean-Francois Macours

pravni savjetnik, Opća federacija rada Belgije

Isabelle Ory,

novinarka, dopisnica iz Bruxellesa. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

savjetnik, Europska federacija umirovljenika i starijih osoba

Claire Champeix

službenica za politiku, Eurocarers, Europsko udruženje koje zastupa skrbnike

Liina Carr, konfederalna tajnica

Claude Denagtergal, savjetnikadministrativni asistent, Europska konfederacija sindikata

 

Eugenio Quintieri

glavni tajnik, Konfederacija europskih građevinskih poduzeća

Gilles Kounowski

direktor za europske i međunarodne odnose i suradnju, Nacionalni fond za obiteljske naknade

Rebekah Smith

viši savjetnik; Odjel za socijalna pitanja, Business Europe

Werner Buelen

Europska federacija graditelja i drvara (EFBWW)

Arsène Schmitt

predsjednik, Odbor za obranu prekograničnih radnika područja Moselle

Kaare Barslev

ministar savjetnik, Stalno predstavništvo Danske pri EU-u

Jordi Curell,

direktorica za mobilnost radnika, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

Europska komisija

Stefanie Klein, njemačko tijelo za vezu

Myriam Diallo, savjetnica

Francuska federacija građevinske industrije

Patrick Liébus,

predsjednik Konfederacije za obrtništvo i malih poduzeća u građevinskom sektoru (CAPEB)

Cécile Sauveur,

direktorica za pravosuđe i socijalna pitanja, CAPEB

Claude Denagtergal

savjetnik, Europska konfederacija sindikata

Dr. David Pascal Dion

načelnik odjela, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje,

Europska komisija

Thomas Heidener

voditelj ureda, Danski sindikalni ured

Kaia Iva

estonska ministrica socijalne zaštite

Philip Von Brocksdorff

skupina radnika, Malta, izvjestitelj EGSO-a za komunikaciju o prijedlogu nove uredbe za koordinaciju sustava socijalnog osiguranja u EU-u

Judite Berkemeier

Tajništvo Europskog gospodarskog i socijalnog odbora/stručna skupina SOC

Garance Pineau

zamjenica direktora, Uprava za socijalne odnose,

Francuski poslovni savez - MEDEF


MIŠLJENJE ODBORA ZA PREDSTAVKE (24.4.2018)

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

(COM(2016)0815 – C8‑0521/2016 – 2016/0397(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Soledad Cabezón Ruiz

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska Komisija objavila je 13. prosinca 2016. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupaka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004. Cilj Prijedloga je modernizirati i pojednostavniti postojeća pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti kako bi odgovarala socijalnoj i ekonomskoj stvarnosti u državama članicama i poboljšati ostvarivanje građanskih prava prema tim uredbama.

Izvjestiteljica smatra da bi bilo kakva izmjena postojećih pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti trebala biti uređena prema zajedničkim vrijednostima univerzalnosti, pravednosti i solidarnosti, osobito u pogledu pristupa zdravstvenoj zaštiti. Studenti i osobe s invaliditetom bi osobito trebali zadržati pravo na prenosivost prava i davanja iz sustava socijalne sigurnosti pri selidbi iz jedne države članice u drugu bez diskriminacije.

U tom pogledu, izvjestiteljica prima na znanje novo poglavlje o davanjima za dugotrajnu skrb koje je predložila Komisija i pozdravlja činjenicu da su invalidnine sada jasno obuhvaćene ovim poglavljem. Predlaže da Administrativna komisija blisko surađuje s udrugama korisnika i predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom u izradi detaljnog popisa davanja obuhvaćenih ovim poglavljem. Izvjestiteljica također naglašava potrebu za brzim uvođenjem europske iskaznice za osobe s invaliditetom u svim državama članicama EU-a i poziva Administrativnu komisiju da promiče određivanje zajedničke definicije i kriterija invaliditeta za potrebe koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Izvjestiteljica se nada da će uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom otvoriti raspravu o davanjima koje iskaznica obuhvaća, s ciljem da se uključe i druga važna davanja u području skrbi, zdravstvenog osiguranja i pomoći kako bi osobe s invaliditetom mogle u potpunosti uživati u slobodi kretanja u EU-u.

Odbor za predstavke redovito dobiva predstavke o svim područjima socijalne sigurnosti u prekograničnim situacijama. Odbor za predstavke redovito prima pitanja o prijenosu mirovinskih prava i davanja, posebno ona koja se odnose na duga kašnjenja u dobivanju odgovarajućih informacija od nadležnih tijela te na izračun mirovinskih naknada za građane koji su radili u više od jedne države članice. Izvjestiteljica predlaže da se utvrdi vremenski rok u kojem ustanove nadležne države članice trebaju odrediti uobičajeno boravište podnositelja zahtjeva, izračunati iznos naknade i riješiti moguće razlike u mišljenjima između država članica. Pristup prilagođenim i sažetim informacijama o ovom često složenom području također je iznimno važan kako bi građani mogli ostvariti svoju slobodu kretanja i rada unutar EU-a bez diskriminacije.

Navedeni prijedlozi doprinijeli bi ciljevima Komisije za poboljšanje ostvarivanja građanskih prava uz osiguravanje pravne jasnoće i provedivosti propisa u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti i poštovanje općih vrijednosti univerzalnosti, pravednosti i solidarnosti koji su zajednički čitavoj Europskoj uniji.

AMANDMANI

Odbor za predstavke poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  Definicije i kriteriji za određivanje nesposobnosti i invaliditeta znatno se razlikuju među državama članicama što može predstavljati veliku prepreku za uzajamno priznavanje nacionalnih odluka o pitanjima nesposobnosti i invaliditeta, osobito u pogledu pristupa određenim uslugama i objektima, a osobe s invaliditetom koje se sele iz jedne države članice u drugu može dovesti u nepovoljan položaj u području socijalne sigurnosti. Stoga je, kako bi se osobama s invaliditetom olakšalo putovanje i kretanje iz jedne države članice u drugu, nužno osigurati donošenje zajedničke europske definicije invalidskog statusa u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom i uzajamno priznavanje invalidskog statusa među državama članicama, u prvom redu brzim uvođenjem europske iskaznice za osobe s invaliditetom u svim državama članicama koja će biti povezana s europskom iskaznicom zdravstvenog osiguranja i europskom iskaznicom socijalnog osiguranja.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  Kako bi se osigurala učinkovita provedba i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i zajamčila prenosivost invalidnina, treba promicati donošenje zajedničke definicije invaliditeta te kriterija i metoda procjene invaliditeta za potrebe koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 c)  Važno je poštovati zajedničke vrijednosti i načela zdravstvenih sustava Unije, kako je navedeno u Zaključcima Vijeća od 22. lipnja 2006. o zajedničkim vrijednostima i načelima u zdravstvenim sustavima Europske unije1a, osobito temeljne vrijednosti univerzalnosti, pristupa kvalitetnoj skrbi, pravičnosti i solidarnosti. To je osobito važno za kategorije građana koji nisu zaposleni niti traže posao, kao što su studenti čiju mobilnost treba očuvati s pomoću odgovarajućeg pristupa davanjima iz sustava socijalne sigurnosti, uključujući zdravstveno osiguranje, u državi članici domaćinu. Kao što je Vijeće navelo „Univerzalnost znači da je svima omogućen pristup zdravstvenoj skrbi; solidarnost je usko povezana s financijskim uređenjem naših nacionalnih zdravstvenih sustava i potrebom da se osigura pristup svima; pravičnost se odnosi na jednak pristup u skladu s potrebama, neovisno o etničkoj pripadnosti, rodu, dobi, socijalnom statusu ili mogućnosti plaćanja.”

 

______________

 

1a SL C 146, 22.6.2006., str.1.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 a)  U svojoj rezoluciji od 15. ožujka 2017. o preprekama slobodnom kretanju i radu građana EU-a na unutarnjem tržištu1a Europski parlament naglasio je potrebu da se osigura „prenosivost prava iz socijalne sigurnosti (npr. državnih mirovina, zdravstvenog osiguranja, naknada za nezaposlenost i obiteljskih naknada) i tako [smanje] prepreke mobilnosti radne snage u EU-u” i pozvao na „odlučno poduzimanje djelotvornih koraka prema usklađenom sustavu ukupnih socijalnih doprinosa i naknada za svaku osobu u Europskoj uniji, kao što su iskaznica socijalnog osiguranja, kako bi se olakšala sljedivost doprinosa i naknada za socijalno osiguranje”.

 

______________

 

1a Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0083.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 b)  Treba promovirati mjere za lakše određivanje i poštovanje prava i davanja iz sustava socijalne sigurnosti diljem Unije, kao što je uvođenje europske iskaznice socijalnog osiguranja koja bi trebala biti povezana s postojećom europskom iskaznicom zdravstvenog osiguranja (EHIC) i europskom iskaznicom za osobe s invaliditetom te obuhvaćati sva područja socijalne sigurnosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4c)  U cilju poboljšanja mobilnosti radnika, studenata i osoba koje traže posao diljem Unije, važno je da države članice svim ljudima bez diskriminacije zajamče pravo na izdavanje europske iskaznice zdravstvenog osiguranja, uključujući privremene radnike, samozaposlene osobe i osobe u netipičnim radnim odnosima, kao i studente i mobilne tražitelje posla.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4 d)  Prekogranična zdravstvena zaštita od posebne je važnosti za jamčenje pravedne koordinacije sustava socijalne sigurnosti. U tom pogledu, provedba Direktive 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a uvelike se razlikuje među državama članicama. Članak 7. te Direktive osobito bi se trebao provoditi bez diskriminacije kako bi se osigurala sloboda kretanja građana Unije i njihovih obitelji.

 

______________

 

1a Direktiva 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., str. 45).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U pogledu davanja za nezaposlenost, pravila o zbrajanju razdoblja osiguranja trebaju se primjenjivati na jednak način u svim državama članicama. Uz iznimku prekograničnih radnika iz članka 65. stavka 2., pravila o zbrajanju razdoblja u svrhu stjecanja prava na davanja za nezaposlenost trebaju podlijegati uvjetu da je osigurana osoba navršila najmanje tri mjeseca najnovijeg razdoblja osiguranja u toj državi članici. Prethodno nadležna država članica treba biti nadležna za sve osigurane osobe koje ne ispunjavaju taj uvjet. U tom slučaju prijava službi za zapošljavanje u državi članici posljednjeg osiguranja treba imati isti učinak kao prijava službi za zapošljavanje u državi članici u kojoj je nezaposlena osoba prethodno bila osigurana.

(8)  U pogledu davanja za nezaposlenost, pravila o zbrajanju razdoblja osiguranja trebaju se primjenjivati na jednak način u svim državama članicama. Uz iznimku prekograničnih radnika iz članka 65. stavka 2., pravila o zbrajanju razdoblja u svrhu stjecanja prava na davanja za nezaposlenost trebaju podlijegati uvjetu da je osigurana osoba navršila najmanje jedan mjesec najnovijeg razdoblja osiguranja u toj državi članici. Prethodno nadležna država članica treba biti nadležna za sve osigurane osobe koje ne ispunjavaju taj uvjet. U tom slučaju prijava službi za zapošljavanje u državi članici posljednjeg osiguranja treba imati isti učinak kao prijava službi za zapošljavanje u državi članici u kojoj je nezaposlena osoba prethodno bila osigurana.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema preporukama iz Izvješća o građanstvu EU-a za 2013.35 potrebno je produžiti najkraće trajanje izvoza davanja za nezaposlenost s tri mjeseca na šest mjeseci kako bi se povećale mogućnosti za nezaposlene osobe koje se sele u drugu državu članicu u potrazi za zaposlenjem, njihove prilike za ponovno uključivanje na tržište rada i kako bi se riješilo pitanje neusklađenosti između postojećih i potrebnih vještina u prekograničnom kontekstu.

(9)  Potrebno je produžiti trajanje izvoza davanja za nezaposlenost do iscrpljenja prava koje je stekao tražitelj zaposlenja kako bi se povećale mogućnosti za nezaposlene osobe koje se sele u drugu državu članicu u potrazi za zaposlenjem, njihove prilike za prekvalifikaciju i ponovno uključivanje na tržište rada i kako bi se riješilo pitanje neusklađenosti između postojećih i potrebnih vještina u prekograničnom kontekstu.

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 završna verzija.

35 COM(2013) 269 završna verzija.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 a)  Potrebno je osigurati da nadležna tijela odrede uobičajeno boravište u svrhu utvrđivanja davanja iz sustava socijalne sigurnosti unutar razumnog vremenskog roka.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  Pojedinci bi trebali moći odabrati svoje uobičajeno boravište u svrhu utvrđivanja davanja iz sustava socijalne sigurnosti, a nadležna tijela trebala bi to potvrditi u razumnom roku na temelju dovoljnih dokaza o njihovim korijenima u dotičnoj državi članici.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se omogućilo pravovremeno ažuriranje ove Uredbe prema promjenama na nacionalnoj razini, Europskoj komisiji treba delegirati ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene priloga ovoj Uredbi i Uredbi (EZ) br. 987/2009. Osobito je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući na stručnoj razini i da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.36Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente u isto vrijeme kada i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(12)  Kako bi se omogućilo pravovremeno ažuriranje ove Uredbe prema promjenama na nacionalnoj razini, prilozi ovoj Uredbi i Uredbi (EZ) br. 987/2009 trebali bi se redovito mijenjati.

__________________

 

36 SL L 123, 12.5.2016., str. 1–14.

 

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U nastojanju da se državama članicama pruži potpora u borbi protiv prijevare i pogrešaka u primjeni pravila koordinacije potrebno je uspostaviti dodatnu pravnu osnovu kojom se omogućuje i olakšava obrada osobnih podataka osoba na koje se primjenjuju Uredbe (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. Time bi se državama članicama omogućilo da periodično uspoređuju podatke kojima raspolažu njihove nadležne ustanove s podacima iz druge države članice radi utvrđivanja pogrešaka ili nedosljednosti koje je potrebno dodatno istražiti.

(13)  U nastojanju da se državama članicama pruži potpora u borbi protiv prijevare i pogrešaka u primjeni pravila koordinacije potrebno je uspostaviti dodatnu pravnu osnovu kojom se omogućuje i olakšava obrada osobnih podataka osoba na koje se primjenjuju Uredbe (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, uzimajući u obzir relevantnu pravnu stečevinu Unije u području zaštite podataka, osobito Uredbu (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Time bi se državama članicama omogućilo da periodično uspoređuju podatke kojima raspolažu njihove nadležne ustanove s podacima iz druge države članice radi utvrđivanja pogrešaka ili nedosljednosti koje je potrebno dodatno istražiti.

 

______________

 

1a Uredba (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U cilju ubrzanja postupka provjere i stavljanja izvan snage dokumenata (osobito u pogledu zakonodavstva o socijalnoj sigurnosti koje se primjenjuje na nositelja) u slučaju prijevare i pogreške, potrebno je unaprijediti suradnju i razmjenu informacija između ustanove koja je izdala dokument i ustanove koja je podnijela zahtjev za njegovo stavljanje izvan snage. U slučaju sumnje u valjanosti dokumenta ili točnost popratnih dokaza ili u slučaju razlike u stavovima među državama članicama u pogledu utvrđivanja primjenjivog zakonodavstva, u interesu je država članica i dotične osobe da predmetne ustanove postignu dogovor u razumnom roku.

(15)  U cilju ubrzanja postupka provjere, ispravka i stavljanja izvan snage dokumenata (osobito u pogledu zakonodavstva o socijalnoj sigurnosti koje se primjenjuje na nositelja) u slučaju prijevare i pogreške, potrebno je unaprijediti suradnju i razmjenu informacija između ustanove koja je izdala dokument i ustanove koja je podnijela zahtjev za njegovo stavljanje izvan snage. U slučaju sumnje u valjanosti dokumenta ili točnost popratnih dokaza ili u slučaju razlike u stavovima među državama članicama u pogledu utvrđivanja primjenjivog zakonodavstva, u interesu je država članica i dotične osobe da predmetne ustanove postignu dogovor u razumnom roku. U nedostatku odgovora u danom roku ustanova koja je podnijela zahtjev trebala bi postati nadležna za utvrđivanje mjerodavnog zakonodavstva.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 5.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5a)  Sud je utvrdio da države članice imaju pravo odrediti da je pristup gospodarski neaktivnih građana u državi članici domaćinu davanjima iz sustava socijalne sigurnosti, koja nisu socijalna pomoć u smislu Direktive 2004/38/EZ, podložan pravu boravka u smislu te Direktive. Provjera prava boravka treba se provoditi u skladu sa zahtjevima Direktive 2004/38/EZ. U tu svrhu treba jasno razlikovati gospodarski neaktivnog građanina od tražitelja posla koji stječe pravo boravka izravno prema članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kako bi se poboljšala pravna jasnoća za građane i ustanove, potrebna je kodifikacija te sudske prakse.

Briše se.

Obrazloženje

Odstupanje od načela jednakog postupanja za više od 700 000 gospodarski neaktivnih mobilnih građana predstavlja veliki nerazmjer u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u Europskoj uniji. Izmjene koje je predložila Komisija neće dovesti do veće pravne jasnoće niti će olakšati situaciju predmetnih građana. Stoga u ovoj Uredbi nije potrebno upućivanje na Direktivu 2004/38.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 5.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5c)  Neovisno o ograničenjima prava na jednako postupanje za gospodarski neaktivne građane koja proizlaze iz Direktive 2004/38/EZ ili drukčije na temelju prava Unije, ništa u ovoj Uredbi ne treba ograničavati temeljna prava priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na ljudsko dostojanstvo (članak 1.), pravo na život (članak 2.) i pravo na zdravstvenu zaštitu (članak 35.).

(5c)  Neovisno o ograničenjima prava na jednako postupanje za gospodarski neaktivne građane koja proizlaze iz Direktive 2004/38/EZ ili drukčije na temelju prava Unije, ništa u ovoj Uredbi ne treba ograničavati temeljna prava priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na ljudsko dostojanstvo (članak 1.), pravo na život (članak 2.), pravo na socijalnu sigurnosti i socijalnu pomoć (članak 34.) i pravo na zdravstvenu zaštitu (članak 35.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 24.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  iza uvodne izjave 24. umeće se sljedeće:

 

„(24.a)  Niti jedna druga država članica osim nadležne države članice ne bi na temelju ove Uredbe smjela uskratiti boravak gospodarski neaktivnim osobama samo na osnovi prijave za aspekte socijalne sigurnosti obuhvaćene ovom Uredbom.”

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Uvodna izjava 46.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Kako bi se omogućilo pravovremeno ažuriranje ove Uredbe prema promjenama na nacionalnoj razini, Europskoj komisiji treba delegirati ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene priloga ovoj Uredbi i Uredbi (EZ) br. 987/2009. Osobito je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući na stručnoj razini i da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.43Kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente u isto vrijeme kada i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

Briše se.

__________________

 

43 COM(2015) 216 završna verzija.

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 1. – stavak 1. – točka vb

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vb)  „davanje za dugotrajnu skrb” znači svako davanje u naravi ili novcu ili kombinacija toga za osobe kojima je tijekom dužeg razdoblja zbog starosti, invalidnosti, bolesti ili oštećenja potrebna znatna pomoć od druge osobe ili osoba kako bi obavljale osnovne dnevne aktivnosti, uključujući potporu njihovoj osobnoj autonomiji; to uključuje davanja koja se dodjeljuju osobi koja pruža takvu pomoć ili za tu osobu;

(vb)  „davanje za dugotrajnu skrb” znači svako davanje u naravi ili novcu ili kombinacija toga za osobe kojima je tijekom dužeg razdoblja zbog starosti, invalidnosti, bolesti ili oštećenja potrebna pomoć od druge osobe ili osoba kako bi obavljale osnovne dnevne aktivnosti, uključujući potporu njihovoj osobnoj autonomiji; to uključuje davanja koja se dodjeljuju osobi koja pruža takvu pomoć ili za tu osobu;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica može zahtijevati da pristup davanjima iz njezina sustava socijalne sigurnosti za gospodarski neaktivnu osobu koja boravi u toj državi članici podliježe uvjetima o pravu boravka kako je utvrđeno u Direktivi 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica.44

Briše se.

__________________

 

44 SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na osobu koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u državi članici za poslodavca koji ondje redovno obavlja svoje djelatnosti i koju je poslodavac uputio u smislu Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga46 ili poslao u drugu državu članicu radi obavljanja posla za tog poslodavca, i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom da predviđeno trajanje takvog posla nije duže od 24 mjeseca i da osoba nije upućena ili poslana s ciljem da zamijeni drugu zaposlenu ili samozaposlenu osobu koja je prethodno upućena ili poslana u smislu ovog članka.

1.  Na osobu koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u državi članici za poslodavca koji ondje redovno obavlja svoje djelatnosti i koju je poslodavac uputio u drugu državu članicu radi obavljanja posla za tog poslodavca i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom da:

 

(a)  predviđeno ili stvarno trajanje takvog posla nije duže od šest mjeseci i da osoba nije upućena ili poslana s ciljem da zamijeni drugu zaposlenu ili samozaposlenu osobu koja je prethodno upućena ili poslana u smislu ovog članka i da

 

(b)  tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci neposredno prije početka obavljanja djelatnosti kao zaposlena osoba, dotična osoba već podliježe zakonodavstvu države članice u kojoj njezin poslodavac ima poslovni nastan.

__________________

 

46 SL L 018, 21.1.1997., str. 1.

 

Obrazloženje

Prema podacima Komisije radnici se u prosjeku upućuju na manje od četiri mjeseca. Stoga je razumno da se nakon šest mjeseci primjenjuje pravo države zaposlenja u pogledu socijalne sigurnosti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na osobu koja inače obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u državi članici i odlazi obavljati sličnu djelatnost u drugoj državi članici i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom da predviđeno trajanje takve djelatnosti nije duže od dvadeset i četiri mjeseca i da ta osoba ne zamjenjuje drugu upućenu zaposlenu ili samozaposlenu osobu.

2.  Na osobu koja inače obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u državi članici i odlazi obavljati sličnu djelatnost u drugoj državi članici i nadalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice pod uvjetom da:

 

(a)  predviđeno ili stvarno trajanje takvog posla nije duže od šest mjeseci i da osoba ne mijenja drugu zaposlenu ili samozaposlenu osobu koja je prethodno upućena i da

 

(b)  tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci neposredno prije početka zaposlenja, dotična osoba već podliježe zakonodavstvu države članice u kojoj inače obavlja djelatnost.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice osiguravaju da gospodarski neaktivni mobilni građani i tražitelji zaposlenja imaju pristup sveobuhvatnom zdravstvenom osiguranju u državi članici domaćinu tako da takvim građanima omoguće da na proporcionalan način doprinose zdravstvenom osiguranju ili da na neki drugi način ispune relevantne kriterije za pristup zdravstvenom osiguranju u državi članici u kojoj uobičajeno borave.

Obrazloženje

Sveobuhvatno zdravstveno osiguranje jedno je od temeljnih prava. Neaktivni mobilni građani trebali bi imati mogućnost pristupa zdravstvenom osiguranju i u državi članici u kojoj imaju boravište. Države članice trebale bi se moći osloniti na obvezujuće smjernice kada neaktivnim mobilnim građanima EU-a omogućuju pristup svojem sustavu zdravstvenog osiguranja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 35.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Administrativna komisija izrađuje detaljan popis davanja za dugotrajnu skrb koja ispunjavaju kriterije iz članka 1. točke (vb) ove Uredbe i pritom utvrđuje koja su davanja u naravi odnosno koja su novčana davanja.

2.    Administrativna komisija nakon primjerenog savjetovanja s predmetnim socijalnim partnerima, udrugama koje zastupaju korisnike i organizacijama osoba s invaliditetom te svim relevantnim dionicima izrađuje iscrpan i detaljan popis davanja za dugotrajnu skrb koja ispunjavaju kriterije iz članka 1. točke (vb) ove Uredbe i pritom utvrđuje koja su davanja u naravi odnosno koja su novčana davanja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 35.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Administrativna komisija jamči brzo uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom u svim državama članicama te promiče određivanje zajedničke definicije i kriterija invaliditeta za potrebe ove Uredbe i Provedbene uredbe.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 18.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 52. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

18 a.  u članku 52. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a   Nadležne institucije izračunavaju i dodjeljuju davanja u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva za dodjelu.”

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 61. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim u slučajevima na koje se odnosi članak 65. stavak 2. primjena članka 6. ovisit će o tome je li određena osoba nedavno navršila razdoblje od najmanje tri mjeseca osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja u skladu sa zakonodavstvom na temelju kojeg su davanja zatražena.

1.  Osim u slučajevima na koje se odnosi članak 65. stavak 2. primjena članka 6. ovisit će o tome je li određena osoba nedavno navršila razdoblje od najmanje jednog mjeseca osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja u skladu sa zakonodavstvom na temelju kojeg su davanja zatražena.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 61. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nezaposlena osoba ne ispunjava uvjete za zbrajanje razdoblja u skladu sa stavkom 1. jer je ukupno trajanje njezina zadnjeg navršenog razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja u toj državi članici kraće od tri mjeseca, ta osoba ima pravo na davanja za nezaposlenost u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj je prethodno navršila ta razdoblja pod uvjetima i podložno ograničenjima utvrđenima u članku 64.a.

2.  Ako nezaposlena osoba ne ispunjava uvjete za zbrajanje razdoblja u skladu sa stavkom 1. jer je ukupno trajanje njezina zadnjeg navršenog razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja u toj državi članici kraće od jednog mjeseca, ta osoba ima pravo na davanja za nezaposlenost u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj je prethodno navršila ta razdoblja pod uvjetima i podložno ograničenjima utvrđenima u članku 64.a.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 64. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. točki (c) izraz „tri mjeseca” zamjenjuje se izrazom „šest mjeseci”, a izraz „od tri mjeseca do maksimalno šest mjeseci” zamjenjuje se izrazom „od šest mjeseci do kraja razdoblja u kojem ta osoba ima pravo na davanja”;

(a)  u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

 

„(c) pravo na davanja za nezaposlenost zadržava se do kraja razdoblja”;

 

 

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 64. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  stavak 2. briše se;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&qid=1518164423616&from=EN)

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 20. − podtočka b

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 64. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u stavku 3. izraz „tri mjeseca” zamjenjuje se izrazom „šest mjeseci”, a izraz „maksimalno šest mjeseci” zamjenjuje se izrazom „kraja razdoblja prava na davanja”;

(b)   stavak 3. briše se;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 71. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

23 a.  u članku 71. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) pridružena Komisiji Europskih zajednica sastavljena je od predstavnika vlade svake države članice kojima, ovisno o potrebi, pomažu stručni savjetnici. Predstavnik Komisije Europskih zajednica prisustvuje sastancima Administrativne komisije u svojstvu savjetnika.

1.   Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti (dalje u tekstu „Administrativna komisija”) pridružena Komisiji Europskih zajednica sastavljena je od predstavnika vlade svake države članice kojima, ovisno o potrebi, pomažu stručni savjetnici. Predstavnik Europske komisije, predstavnik Europskog parlamenta i po potrebi predstavnici socijalnih partnera, korisnici i predstavnici organizacija osoba s invaliditetom sudjeluju na sastancima Administrativne komisije u svojstvu savjetnika.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&qid=1518430375067&from=HR)

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 25.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 76.a – stavak 1. – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  stavljanje izvan snage dokumenta kad je njegovu točnost i valjanost osporila nadležna ustanova države članice zapošljavanja.

–  stavljanje izvan snage dokumenta:

 

  kad njegovu točnost i valjanost osporava nadležna ustanova države članice zapošljavanja

 

  kad ustanova koja izdaje dokument ne dostavi odgovor u zadanom roku.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 27.

Uredba (EZ) br. 883/2004

Članak 88.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

27.  članak 88. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

 

 

„Članak 88.

 

Delegiranje ovlasti za ažuriranje priloga

 

Europska komisija ovlaštena je donositi delegirane akte u skladu s člankom 88.a radi periodične izmjene priloga ovoj Uredbi i provedbenoj Uredbi na zahtjev Administrativne komisije.

 

Članak 88.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Delegiranje ovlasti iz članka 88. povjerava se Europskoj komisiji na neodređeno razdoblje od [datuma stupanja na snagu Uredbe (EU) xxxx].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće može u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 88. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Europska komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 88. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne uloži nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Europsku komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 1. – stavak 2. – točka ea

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ea)  ‚prijevara’ znači svako namjerno činjenje ili nečinjenje kako bi se stekla ili primila davanja za socijalnu sigurnost ili izbjeglo plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, suprotno pravu države članice;

(ea)  ‚prijevara’ znači svako namjerno činjenje ili nečinjenje koje šteti institucijama i koje služi kako bi se stekla ili primila davanja za socijalnu sigurnost ili izbjeglo plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje ili izbjegla pravila članstva u sustavu socijalnog osiguranja u državi članici, suprotno pravu države članice, osnovnoj uredbi ili provedbenoj uredbi;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 2. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kada su za osobu utvrđena ili određena prava ili obveze na koje se primjenjuju osnovna Uredba i provedbena Uredba, nadležna ustanova može zatražiti od ustanove u državi članici boravišta ili privremenog boravišta da dostavi podatke o toj osobi. Zahtjev i svi odgovori odnose se na podatke kojima se nadležnoj državi članici omogućuje da utvrdi sve netočnosti činjenica na kojima se temelji dokument ili odluka kojima se utvrđuju prava i obveze osobe na temelju osnovne Uredbe ili provedbene Uredbe. Zahtjev se može podnijeti i ako ne postoji sumnja u valjanost ili točnost podataka sadržanih u dokumentu ili podataka na kojima se temelji odluka u određenom slučaju. Zahtjev za podatke i svi odgovori moraju biti nužni i proporcionalni.

5.  Kada su za osobu utvrđena ili određena prava ili obveze na koje se primjenjuju osnovna Uredba i provedbena Uredba, nadležna ustanova može zatražiti od ustanove u državi članici boravišta ili privremenog boravišta da dostavi podatke o toj osobi, poštujući pritom u potpunosti zahtjeve o privatnosti. Zahtjev i svi odgovori ograničavaju se na podatke kojima se nadležnoj državi članici omogućuje da utvrdi sve netočnosti činjenica na kojima se temelji dokument ili odluka kojima se utvrđuju prava i obveze osobe na temelju osnovne Uredbe ili provedbene Uredbe. Zahtjev se može podnijeti i ako ne postoji sumnja u valjanost ili točnost podataka sadržanih u dokumentu ili podataka na kojima se temelji odluka u određenom slučaju. Zahtjev za podatke i svi odgovori moraju biti obrazloženi, nužni i proporcionalni.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

7 a.  u članku 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Ako dotične ustanove ili tijela ne postignu dogovor, nadležna tijela mogu sa spornim pitanjem izaći pred Administrativnu komisiju najranije mjesec dana nakon datuma na koji se pojavila razlika u stavovima iz stavaka 1. ili 2. Administrativna komisija nastoji pomiriti stavove u roku od šest mjeseci od datuma na koji je pitanje pred nju izneseno.

3.   Ako dotične ustanove ili tijela u roku od tri mjeseca od datuma na koji se pojavila razlika u stavovima ne postignu dogovor, nadležna tijela sa spornim pitanjem izlaze pred Administrativnu komisiju najranije mjesec dana nakon datuma na koji se pojavila razlika u stavovima iz stavaka 1. ili 2. Administrativna komisija nastoji pomiriti stavove u roku od šest mjeseci od datuma na koji je pitanje pred nju izneseno.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=EN)

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.b (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7 b.  u članku 7. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a   Privremeni izračun davanja ili doprinosa iz stavka 1. vrši se najkasnije jedan mjesec nakon što dotična osoba podnese zahtjev.”

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.c (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

7 c.  u članku 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.   U slučaju razlike u stavovima između ustanova dviju ili više država članica o određivanju boravišta osobe na koju se primjenjuje osnovna uredba, te ustanove suglasno utvrđuju središte interesa dotične osobe na temelju ukupne ocjene svih dostupnih informacija koje se odnose na relevantne činjenice, a mogu uključivati, ako je primjereno:

1.   U slučaju razlike u stavovima između ustanova dviju ili više država članica o određivanju boravišta osobe na koju se primjenjuje osnovna uredba, te ustanove, u roku od tri mjeseca od datuma na koji se pojavila razlika u stavovima, suglasno utvrđuju središte interesa dotične osobe na temelju ukupne ocjene svih dostupnih informacija koje se odnose na relevantne činjenice, a mogu uključivati, ako je primjereno:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&qid=1518432125464&from=HR)

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 19. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je to nužno radi izvršavanja zakonodavnih ovlasti na nacionalnoj razini ili na razini Unije, relevantni podaci o pravima i obvezama iz socijalnog osiguranja razmjenjuju se izravno među nadležnim ustanovama i inspektoratima rada, tijelima za imigraciju i poreznim tijelima dotičnih država, a to može uključivati obradu osobnih podataka u druge svrhe osim provedbe prava i obveza na temelju osnovne Uredbe i ove Uredbe posebice kako bi se osiguralo poštovanje odgovarajućih pravnih obveza u području radnog prava, prava u pogledu zdravlja i sigurnosti, imigracijskog i poreznog prava. Odlukom Administrativne komisije utvrdit će se dodatne pojedinosti.

4.  Ako je to nužno radi izvršavanja zakonodavnih ovlasti na nacionalnoj razini ili na razini Unije, relevantni podaci o pravima i obvezama iz socijalnog osiguranja razmjenjuju se izravno među nadležnim ustanovama i inspektoratima rada, tijelima za imigraciju i poreznim tijelima dotičnih država, a da se pritom ni na koji način ne prekrše zahtjevi o privatnosti. To može uključivati obradu osobnih podataka u druge svrhe osim provedbe prava i obveza na temelju osnovne Uredbe i ove Uredbe isključivo kako bi se osiguralo poštovanje odgovarajućih pravnih obveza u području radnog prava, prava u pogledu zdravlja i sigurnosti, imigracijskog i poreznog prava. Odlukom Administrativne komisije utvrdit će se dodatne pojedinosti.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 67. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(26a)  u članku 67. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

5.  Ustanova dužnik plaća potraživanja tijelu za vezu države članice vjerovnika iz članka 66. provedbene uredbe u roku od 18 mjeseci nakon kraja mjeseca u kojemu su ona prijavljena tijelu za vezu države članice dužnika. To ne važi za potraživanja koja je ustanova dužnik u istome roku odbacila zbog važnog razloga.

5.  Ustanova dužnik plaća potraživanja tijelu za vezu države članice vjerovnika iz članka 66. provedbene uredbe u roku od 12 mjeseci nakon kraja mjeseca u kojemu su ona prijavljena tijelu za vezu države članice dužnika. To ne važi za potraživanja koja je ustanova dužnik u istome roku odbacila zbog važnog razloga.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:EN:HTML)

Obrazloženje

Trenutačni rok od 18 mjeseci trebalo bi skratiti na 12 mjeseci kako bi se smanjili troškovi tijela za vezu koje pretfinancira određeno davanje.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 40.a (nova)

Uredba (EZ) br. 987/2009

Članak 89. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

40 a.  u članku 89. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a   Institucije nadležnih tijela na zahtjev građana izdaju kopiju njihovih osobnih dosjea uz sažete i prilagođene informacije o pravilima za određivanje nadležnih tijela te njihovih prava i ovlasti u okviru osnovne i provedbene uredbe.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&qid=1518432125464&from=HR)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Koordinacija sustava socijalne zaštite

Referentni dokumenti

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PETI

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Razmatranje u odboru

21.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU ()

Naslov

Koordinacija sustava socijalne zaštite

Referentni dokumenti

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

19

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dietmar Köster

Datum podnošenja

23.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna napomena