Procedūra : 2016/0397(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0386/2018

Pateikti tekstai :

A8-0386/2018

Debatai :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1563kWORD 214k
23.11.2018
PE 612.058v03-00 A8-0386/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Guillaume Balas

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. ĮMONIŲ ARBA ASMENŲ, KURIE SUTEIKĖ PRANEŠĖJUI REIKIAMOS INFORMACIJOS, SĄRAŠAS
 Peticijų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0815),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 48 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0521/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2017 m. liepos 7 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2017 m. liepos 12 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A8-0386/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

5 nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

—  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2017 m. liepos 7 d. nuomonę1,

—  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2017 m. liepos 5 d. nuomonę1,

__________________

__________________

1 OL C 345, 2017 10 13, p. 85.

1 OL C 345, 2017 10 13, p. 85.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę1a,

 

__________________

 

1a OL C 342, 2017 10 12, p. 65.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentu (EB) Nr. 987/2009 modernizuota socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tvarka buvo pradėta taikyti 2010 m. gegužės 1 d.;

(1)  Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentu (EB) Nr. 987/2009 modernizuota socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tvarka buvo pradėta taikyti 2010 m. gegužės 1 d., išskyrus nuostatas, pagal kurias numatyta įsteigti Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) sistemą – priemonę kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms greičiau ir saugiau keistis informacija;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  vertinimų analizė ir diskusijos su Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija parodė, kad ilgalaikės priežiūros išmokų, bedarbio išmokų ir išmokų šeimai modernizavimo procesą reikia tęsti;

(3)  vertinimų analizė ir diskusijos su Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracine komisija parodė, kad ilgalaikės priežiūros išmokų, bedarbio išmokų ir išmokų šeimai modernizavimo procesą reikia tęsti, kad su tomis išmokomis susijusios taisyklės būtų teisingesnės, aiškesnės ir jas būtų lengviau taikyti keičiantis patirtimi ir geriausia administracine praktika. Siekiant palengvinti tokius mainus, turėtų būti skatinama naudoti naujas technologijas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  apibrėžimai ir kriterijai, pagal kuriuos nustatoma negalia ir invalidumas valstybėse narėse gerokai skiriasi, tai gali būti didelė kliūtis nacionalinių sprendimų negalios ir invalidumo klausimais tarpusavio pripažinimui, visų pirma kalbant apie galimybę naudotis konkrečiomis paslaugomis ir infrastruktūra, o neįgalieji gali atsidurti itin nepalankioje padėtyje socialinės apsaugos požiūriu, judėdami iš vienos valstybės narės į kitą. Todėl siekiant palengvinti neįgaliųjų galimybes keliauti ir judėti iš vienos valstybės narės į kitą reikia užtikrinti, kad vadovaujantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (JT NTK) būtų priimta bendra europinė apibrėžtis ir būtų užtikrintas neįgalumo statuso tarpusavio pripažinimas valstybėse narėse, visų pirma nedelsiant užtikrinant Europos neįgaliojo kortelės (ENK), kuri bus susieta su Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK) ir Europos socialinio draudimo kortele (ESoDK), veikimą visose valstybėse narėse;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  siekiant užtikrinti veiksmingą JT NTK įgyvendinimą ir vykdymą ir garantuoti negalios išmokų perkeliamumą, socialinės apsaugos koordinavimo tikslais reikėtų skatinti bendros apibrėžties, kriterijų ir negalios (neįgalumo lygio procentinio dydžio) vertinimo metodų priėmimą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  labai svarbu laikytis Sąjungos sveikatos sistemų bendrų vertybių ir principų, išdėstytų 2006 m. birželio 22 d. Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos sveikatos sistemų bendrų vertybių ir principų1a, visų pirma visuotinių universalumo, galimybės gauti gerą priežiūrą, lygių galimybių ir solidarumo vertybių. Šie klausimai ypač svarbūs tam tikrų kategorijų piliečiams, kurie nei dirba, nei ieško darbo, pvz., studentams, asmenims, kurių judumas turėtų būti išsaugotas užtikrinant tinkamas galimybes gauti socialinės apsaugos išmokas, įskaitant sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje. Kaip nurodė Taryba, „universalumas reiškia, kad visi turi galimybę naudotis sveikatos priežiūra; solidarumas yra glaudžiai susijęs su [...] nacionalinių sveikatos sistemų finansinėmis nuostatomis bei su poreikiu užtikrinti visų galimybes naudotis sveikatos priežiūra; teisingumas yra susijęs su vienodomis galimybėmis, atsižvelgiant į poreikius, nepriklausomai nuo etninės priklausomybės, lyties, amžiaus, socialinio statuso ar galimybės sumokėti“;

 

______________

 

1a OL L 146, 2006 6 22, p. 1.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  labai svarbu, kad koordinavimo taisyklės neatsiliktų nuo kintančių teisinių ir visuomeninių aplinkybių, kuriomis jos yra taikomos, sudarant dar palankesnes sąlygas piliečiams naudotis savo teisėmis ir užtikrinant teisinį aiškumą, sąžiningą ir nešališką finansinės naštos paskirstymą valstybių narių institucijoms, taip pat nesudėtingą administravimą ir įgyvendinimą;

(4)  labai svarbu, kad koordinavimo taisyklės neatsiliktų nuo kintančių teisinių ir visuomeninių aplinkybių, kuriomis jos yra taikomos, sudarant dar palankesnes sąlygas piliečiams naudotis savo teisėmis ir užtikrinant teisinį tikrumą, sąžiningą ir nešališką finansinės naštos paskirstymą valstybių narių institucijoms, taip pat nesudėtingą administravimą ir įgyvendinimą. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti tinkamai atsižvelgta į Tarybos direktyvą 2000/78/EB1a ir JT NTK, ypač į jos 27 straipsnį. Šis reglamentas – pagrindinė tinkamo vidaus rinkos veikimo ir laisvo asmenų judėjimo užtikrinimo priemonė. Todėl socialinės apsaugos koordinavimas turėtų būti parengtas taip, kad tiktų valstybėse narėse veikiančioms visų rūšių socialinės apsaugos sistemoms;

 

__________________________________

 

1a 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  todėl taip pat svarbu remtis skaidriais ir viešais duomenimis, kuriuos turėtų pateikti Komisija ir valstybės narės, atlikusios specialius ir išsamius tyrimus, taip sudarant sąlygas racionaliai ir veiksmingai diskusijai nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis dėl galimų sukčiavimo arba piktnaudžiavimo nacionalinėmis socialinės apsaugos sistemomis atvejų faktinio masto ir faktinio ekonominio ir socialinio poveikio, taip pat dėl koordinavimo aspektų stiprinimo, siekiant didinti pasitikėjimą įvairiose valstybinėse užimtumo tarnybose, kai vykdomos judžių bedarbių kontrolės ir integracijos į darbo rinką skatinimo užduotys;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  judėjimo laisvė – vidaus rinkos pagrindas. Tačiau vidaus rinka negali veikti, jei nėra tarpusavio pasitikėjimo. Siekiant išsaugoti judumo privalumus, Sąjunga privalo kovoti su piktnaudžiavimu, sukčiavimu ir nesąžininga konkurencija;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  savo 2017 m. kovo 15 d. rezoliucijoje dėl kliūčių ES piliečiams laisvai judėti ir dirbti vidaus rinkoje1a Europos Parlamentas pabrėžė būtinybę „užtikrinti socialinės apsaugos išmokų (t. y. valstybės mokamų pensijų, sveikatos draudimo, bedarbio pašalpų ir šeimos išmokų) perkeliamumą bei, savo ruožtu, mažinti darbo jėgos judumo ES kliūtis“ ir paragino „imtis ryžtingų ir veiksmingų veiksmų, kad kiekvienas asmuo visoje Sąjungoje galėtų naudotis koordinuota visų socialinių įmokų ir išmokų sistema, pvz., tai galėtų būti socialinio draudimo kortelė, kuria būtų siekiama pagerinti galimybes atsekti socialinės apsaugos įmokas ir teises į jas“;

 

______________

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  reikėtų skatinti priemones, kuriomis būtų sudarytos sąlygos socialinės apsaugos teisių ir pašalpų nustatymui ir rėmimui visoje Sąjungoje, kaip antai Europos socialinio draudimo kortelės, kuri turėtų būti siejama su galiojančia Europos sveikatos draudimo kortele ir Europos neįgaliojo kortele ir turėtų apimti visas socialinės apsaugos sritis, patvirtinimas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4e)  siekiant pagerinti darbuotojų, studentų ir darbo ieškančių asmenų judumą visoje Sąjungoje, itin svarbu, kad valstybės narės visiems žmonėms, įskaitant laikinuosius darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis ir asmenis, kuriuos saisto netipiniai darbo santykiai, taip pat studentus ir judžius darbo ieškančius asmenis, užtikrintų galimybę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę nepatiriant diskriminacijos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4f)  tarpvalstybinė sveikatos apsauga yra ypač svarbi norint užtikrinti tinkamą socialinės apsaugos sistemų suderinimą. Tuo požiūriu Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES1a valstybėse narėse įgyvendinama labai skirtingai. Visų pirma šios direktyvos 7 straipsnis turėtų būti įgyvendinamas be diskriminacijos siekiant užtikrinti Sąjungos piliečių ir jų šeimų judėjimo laisvę;

 

______________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  būtina užtikrinti teisinį tikrumą išaiškinant, kad socialinės apsaugos išmokos ekonomiškai neaktyviems judiems piliečiams priimančiojoje valstybėje narėje gali būti mokamos tik jeigu tas pilietis turi leidimą teisėtai gyventi toje valstybėje narėje, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje33. Šiuo tikslu ekonomiškai neaktyvus pilietis turi būti aiškiai atskirtas nuo darbo ieškančio piliečio, kurio teisė gyventi šalyje yra aiškiai nustatyta Europos Sąjungos sutarties 45 straipsnyje;

Išbraukta.

______________

 

44 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

 

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  ilgalaikės priežiūros išmokos kol kas nebuvo aiškiai įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 materialinę taikymo sritį, tačiau buvo koordinuojamos kaip ligos išmokos, ir tai kėlė teisinį netikrumą tiek institucijoms, tiek asmenims, teikiantiems prašymą mokėti tokias išmokas. Todėl Reglamentu reikia sukurti stabilią teisinę sistemą, pritaikytą ilgalaikės priežiūros išmokoms, ir įtraukti aiškią tokių išmokų apibrėžtį;

(6)  ilgalaikės priežiūros išmokos kol kas nebuvo aiškiai įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 materialinę taikymo sritį, tačiau buvo koordinuojamos kaip ligos išmokos. Todėl reikia įtraukti aiškią tokių ilgalaikės priežiūros išmokų apibrėžtį ir atnaujinti taisykles, siekiant atsižvelgti į šių išmokų ypatumus. Svarbu paaiškinti, kad tiek ekonomiškai neaktyvūs žmonės, tiek ekonomiškai aktyvūs žmonės gali turėti ilgalaikės priežiūros poreikių. Ilgalaikės priežiūros išmokos skirtos padėti žmonėms vykdyti kasdienę veiklą, taip pat ir darbo vietoje, kad būtų padidintas jų savarankiškumas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  savo 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos pirmininkas pareiškė, kad „Sąjungoje, kur visi lygūs, negali būti antrarūšės darbo jėgos“ ir kad „[a]bsurdiška, kad bendrojoje rinkoje turime bankininkystės instituciją kontroliuoti, kad būtų laikomasi bankininkystės standartų, bet neturime bendros darbo institucijos teisingumui užtikrinti“. Savo 2016 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje Europos Parlamentas paragino „valstybes nares tam tikrais atvejais sukurti ad hoc darbo grupes ir, prireikus, daugiašalę darbo grupę, kurią sudarytų nacionalinių kompetentingų institucijų ir darbo inspekcijų atstovai ir kuri, gavusi visų susijusių valstybių narių leidimą ir esant įtarimų dėl socialinio dempingo, darbo neteisėtomis sąlygomis ar sukčiavimo, atliktų tarpvalstybinius patikrinimus vietoje, vadovaudamasi valstybės narės, kurioje vykdomas patikrinimas, nacionaline teise ir nustatytų priedangos įmones, nesąžiningas įdarbinimo agentūras ir piktnaudžiavimą taisyklėmis, kurį vykdant išnaudojami darbuotojai“;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  Reglamente (EB) Nr. 883/2004 apibrėžiami bendruoju požiūriu teisingi juridiniai pagrindai. Valstybės narės privalo laikytis moralinio įsipareigojimo tais atvejais, kai piliečiai patiria administracinės veiklos naštą, stengtis ją sumažinti sudarydamos dvišalius susitarimus. Turi būti siekiama, kad nacionalinės įstaigos padėtų pervesti įmokas užsiimant tarpvalstybine veikla atitinkamoje valstybėje narėje. Savaime suprantama, tai turi būti atliekama vadovaujantis Sąjungos teise. Taip pat turi būti sukurtas elektroninis instrumentas, kurį naudojant būtų galima paprasčiau keistis tikrinamais duomenimis, todėl nacionalinės darbo inspekcijos greičiau gautų reikalaujamus duomenis. Taigi šis reglamentas turėtų išlikti glaudžiai susietas su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB1a;

 

_______________________

 

1a 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  technologijų plėtra atveria naujų koordinavimo, keitimosi informacija ir vykdymo užtikrinimo galimybių. Panašai, kaip Belgijos socialinio draudimo duomenų banko „Crossroads Bank for Social Security“ atveju1a, visų atitinkamų socialinės apsaugos institucijų elektroninių tinklų sistema galėtų padėti pagerinti tarpusavio santykius, padidinti skaidrumą ir sustiprinti atskaitomybę;

 

__________________

 

1a http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6d)  savo 2014 m. sausio 14 d. rezoliucijoje dėl veiksmingos darbo inspekcijos kaip darbo sąlygų gerinimo Europoje strategijos Europos Parlamentas nurodė, kad „sujungus visas atitinkamas socialinės apsaugos institucijas į vieną elektroninio tinklo sistemą, kokia yra, pavyzdžiui, Belgijos „Crossroads Bank for Social Security“, joms būtų lengviau keistis duomenimis; ši sistema yra naudinga priemonė siekiant suteikti nacionalinėms darbo inspekcijoms prieigą prie duomenų, kurių joms reikia, kad galėtų vykdyti inspekciją“, ir paragino Komisiją „išnagrinėti, ar būtų naudinga pradėti taikyti ir, jei tinkama, suteikti apsaugotą nuo klastojimo Europos socialinio draudimo kortelę ar kitą ES lygmens elektroninį dokumentą, kuriame būtų galima išsaugoti visus darbo santykiams patikrinti svarbius duomenis, pavyzdžiui, socialinio draudimo statusą ir darbo laiką, ir kuriam būtų taikomos griežtos duomenų apsaugos taisyklės, ypač tvarkant privačius asmeninius duomenis“;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6e)  siekiant optimizuoti laisvą asmenų judėjimą, būtina nuodugniai ištirti šios koordinacinės veiklos ir apmokestinimo sistemų koordinavimo sąsajas, ypač atsižvelgiant į individualius šių sistemų požymius ir subsidiarumo principą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6f) savo 2017 m. kovo 15 d. rezoliucijoje dėl kliūčių ES piliečiams laisvai judėti ir dirbti vidaus rinkoje Europos Parlamentas paragino „imtis ryžtingų ir veiksmingų veiksmų, kad kiekvienas asmuo visoje ES galėtų naudotis koordinuota visų socialinių įmokų ir išmokų sistema, pvz., tai galėtų būti socialinio draudimo kortelė, kuria būtų siekiama pagerinti galimybes atsekti socialinės apsaugos įmokas ir teises į jas“;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6g)  jei dėl tarpusavyje nesuderintų socialinės apsaugos sistemų tam tikra grupė asmenų, dirbančių kitoje valstybėje narėje nei jų gyvenamoji valstybė narė, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45–48 straipsnių nuostatas atsiduria nepalankioje padėtyje, palyginti su tais, kurie nesinaudoja darbuotojų judėjimo laisve, ir dėl to tam tikrą laikotarpį jiems suteikiama daug mažesnė socialinė apsauga nei gyvenamosios valstybės narės piliečiams, ir šios problemos neįmanoma išspręsti taikant koordinavimo taisykles, tuomet tų piliečių ir jų šeimos narių gyvenamoji valstybė narė, pasitarusi su susijusiomis valstybėmis narėmis, turėtų parengti mechanizmą tiems trūkumams pašalinti;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant užtikrinti ES teisės terminijos aiškumą, terminas „komandiravimas“ turėtų būti vartojamas tik kalbant apie komandiruojamus darbuotojus, kaip nustatyta 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje34. Be to, siekiant vienodo požiūrio į pagal darbo sutartį dirbančius asmenis ir savarankiškai dirbančius asmenis, būtina užtikrinti, kad specialios taisyklės, kuriomis nustatoma, kuriuos teisės aktus taikyti laikinai į kitą valstybę narę komandiruojamiems ar siunčiamiems darbuotojams, būtų nuosekliai taikomos tiek pagal darbo sutartis, tiek savarankiškai dirbantiems asmenims;

(7)  siekiant užtikrinti ES teisės terminijos aiškumą, terminas „komandiravimas“ turėtų būti vartojamas tik kalbant apie komandiruojamus darbuotojus, kaip nustatyta 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje34. Reglamentuose (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 komandiruoti darbuotojai, įskaitant tuos, kuriems taikoma Direktyva 96/71/EB, turėtų būti nurodomi kaip „išsiųsti“, o ne „komandiruoti“. Be to, siekiant vienodo požiūrio į pagal darbo sutartį dirbančius asmenis ir savarankiškai dirbančius asmenis, būtina užtikrinti, kad specialios taisyklės, kuriomis nustatoma, kuriuos teisės aktus taikyti laikinai į kitą valstybę narę siunčiamiems darbuotojams, būtų nuosekliai taikomos tiek pagal darbo sutartis, tiek savarankiškai dirbantiems asmenims;

__________________________________

__________________________________

34 OL L 018, 1997 1 21, p. 1.

34 OL L 018, 1997 1 21, p. 1.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kalbant apie nedarbo išmokas, draudimo laikotarpių sumavimo taisyklės turėtų būti taikomos vienodai visose valstybėse narėse. Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus tarpvalstybinius darbuotojus, taisyklės, reglamentuojančios draudimo laikotarpių sumavimą teisės į bedarbio išmoką suteikimo tikslais, turėtų būti taikomos su sąlyga, kad apdraustasis toje valstybėje narėje būtų neseniai įgijęs bent trijų mėnesių draudimo laikotarpį. Visų šios sąlygos netenkinančių apdraustųjų kompetentinga valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje asmuo buvo apdraustas prieš tai. Tokiu atveju registracija valstybės narės, kurioje asmuo buvo draustas paskutinį kartą, užimtumo tarnyboje turėtų daryti tokį patį poveikį kaip registracija valstybės narės, kurioje asmuo buvo draustas prieš tai, užimtumo tarnyboje;

(8)  kalbant apie nedarbo išmokas, draudimo laikotarpių sumavimo taisyklės turėtų būti taikomos vienodai visose valstybėse narėse. Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus tarpvalstybinius darbuotojus, taisyklės, reglamentuojančios draudimo laikotarpių sumavimą teisės į bedarbio išmoką suteikimo tikslais, turėtų būti taikomos su sąlyga, kad apdraustasis toje valstybėje narėje būtų neseniai įgijęs bent vienos dienos draudimo laikotarpį;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje35 pateiktas rekomendacijas, reikia pailginti minimalų bedarbio išmokų eksporto laikotarpį nuo trijų iki šešių mėnesių, kad pagerėtų bedarbių, kurie vyksta į kitą valstybę narę ieškoti darbo, galimybės ir reintegracijos į darbo rinką tikimybė ir tarpvalstybiniu mastu sumažėtų gebėjimų neatitiktis;

(9)  atsižvelgiant į 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje35 pateiktas rekomendacijas, reikia pailginti minimalų bedarbio išmokų eksporto laikotarpį nuo trijų iki šešių mėnesių, kad padidėtų judumas ir pagerėtų bedarbių, kurie vyksta į kitą valstybę narę ieškoti darbo, galimybės persikvalifikuoti ir reintegracijos į darbo rinką tikimybė ir tarpvalstybiniu mastu sumažėtų gebėjimų neatitiktis;

_______________________________

__________________________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  reikia siekti didesnės pasienio ir tarpvalstybinių darbuotojų lygybės užtikrinant, kad pasienio darbuotojams bedarbio išmokas mokėtų ta valstybė narė, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė veiklą, su sąlyga, kad asmuo toje valstybėje narėje dirbo bent 12 paskutinių mėnesių;

(10)  reikia siekti didesnės pasienio ir tarpvalstybinių darbuotojų lygybės suteikiant jiems galimybę pasirinkti, ar kad bedarbio išmokas mokėtų ta valstybė narė, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė veiklą, ar – jų gyvenamosios vietos valstybė narė, siekiant padidinti tikimybę jiems susirasti darbą toje valstybėje narėje, kurioje jų galimybės tai padaryti yra didžiausios;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  taip pat svarbu užtikrinti stipresnį nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir aiškesnę reglamentavimo sistemą, kad paskutinės veiklos vykdymo vietos valstybė narė, ankstesnių veiklų vykdymo vietos valstybės narės ir (arba) gyvenamosios vietos valstybė narė nenurodytų esančios nekompetentingos užtikrinti bedarbio išmokų mokėjimą ir dėl to nenukentėtų socialiniu draudimu apdrausti asmenys. Valstybės narės, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė veiklą, kompetentingos institucijos ir darbo ieškančio asmens bendravimas turėtų vykti darbo ieškančio asmens kalba. Taip pat būtina, kad tarpvalstybiniu mastu darbo ieškantys asmenys taip pat turėtų galimybę pateikti savo duomenis tarpvalstybinei užimtumo tarnybai, jeigu tokia tarnyba yra geografinėje teritorijoje, atitinkančioje jų darbo paieškos teritoriją;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  nors koordinavimo taisyklėmis negalima užtikrinti, kad judžių piliečių apsaugos lygis nebūtų žemesnis nei nejudžių piliečių, valstybės narės raginamos ieškoti dvišalių sprendimų pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 straipsnį, su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10c)  valstybės narės turėtų galėti numatyti galimybę diegti atotrūkio kompensavimo priemones paskutinės veiklos vykdymo vietos valstybės narės ir gyvenamosios vietos valstybės narės mokamų bedarbio išmokų skirtumui sumažinti;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10d)  reikia plėtoti tarpvalstybines įdarbinimo paslaugas, siekiant padėti bedarbiams susirasti naują darbo vietą, kuri būtų kuo artimesnė pasienio vietovių realijoms;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  išmokomis šeimai, kurios sudaro šeimos pajamas vaiko auginimo laikotarpiu, siekiama tenkinti individualias ir asmenines tėvų, kuriems taikomi kompetentingos valstybės narės teisės aktai, reikmes ir todėl šios išmokos atskiriamos nuo kitų išmokų šeimai kaip išmokos, kuriomis siekiama kompensuoti auginant vaiką tėvų prarastas pajamas ar darbo užmokestį, o ne tik padengti bendrai šeimos patiriamas išlaidas;

(11)  išmokomis šeimai pinigais, kuriomis visų pirma siekiama pakeisti ar skirti papildomai dalį neuždirbtų pajamų arba visas tokias pajamas, kurių asmuo uždirbti negali, nes augina vaiką, siekiama tenkinti individualias ir asmenines tėvų, kuriems taikomi kompetentingos valstybės narės teisės aktai, reikmes ir todėl šios išmokos atskiriamos nuo kitų išmokų šeimai kaip išmokos, kuriomis siekiama kompensuoti auginant vaiką tėvų prarastas pajamas ar darbo užmokestį, o ne tik padengti bendrai šeimos patiriamas išlaidas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  reikia užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nustatytų įprastinę gyvenamąją vietą tam, kad per pagrįstą laikotarpį būtų nustatytos socialinės apsaugos išmokos;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant laiku atnaujinti šį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į nacionalinio lygmens pokyčius, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Europos Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius su šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 priedų keitimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų. 36 Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(12)  siekiant laiku atnaujinti šį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į nacionalinio lygmens pokyčius, šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 priedai turėtų būti keičiami periodiškai;

_________________________________

 

36 OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

 

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant paremti valstybių narių kovos su sukčiavimu pastangas ir išvengti klaidų taikant koordinavimo taisykles, būtina parengti papildomą teisinį pagrindą, kad būtų lengviau tvarkyti asmenų, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, asmens duomenis. Taip valstybėms narėms būtų suteikta galimybė reguliariai palyginti savo kompetentingos įstaigos duomenis su kitų valstybių narių duomenimis ir taip nustatyti klaidas ar nenuoseklumus, kuriuos reikėtų nagrinėti išsamiau;

(13)  siekiant paremti valstybių narių kovos su sukčiavimu pastangas ir išvengti klaidų taikant koordinavimo taisykles, būtina užtikrinti, kad būtų lengviau tvarkyti asmenų, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, asmens duomenis, visapusiškai ir be išimčių laikantis Sąjungos asmens duomenų apsaugos acquis, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a. Taip valstybėms narėms būtų suteikta galimybė reguliariai palyginti savo kompetentingos įstaigos duomenis su kitų valstybių narių duomenimis ir taip nustatyti klaidas ar nenuoseklumus, kuriuos reikėtų nagrinėti išsamiau;

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą koordinavimo taisyklių įgyvendinimą, būtina išaiškinti taisykles, kuriomis nustatoma, kokius teisės aktus taikyti darbuotojams, vykdantiems ekonominę veiklą dviejose ar daugiau valstybių narių, kad būtų užtikrinta didesnė lygybė su darbuotojais, kurie yra komandiruoti ar siunčiami vykdyti ekonominės veiklos į vieną valstybę narę. Be to, komandiravimo taisyklės, pagal kurias asmeniui toliau taikomi taikytini teisės aktai, turėtų būti taikomos tik tiems asmenims, kurie jau yra turėję ryšį su kilmės valstybės narės socialinės apsaugos sistema;

(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą koordinavimo taisyklių įgyvendinimą, būtina išaiškinti taisykles, kuriomis nustatoma, kokius teisės aktus taikyti darbuotojams, vykdantiems ekonominę veiklą dviejose ar daugiau valstybių narių, kad būtų užtikrinta didesnė lygybė su darbuotojais, kurie yra siunčiami vykdyti ekonominės veiklos į vieną valstybę narę. Be to, taisyklės, pagal kurias asmeniui toliau taikomi taikytini teisės aktai, turėtų būti taikomos tik tiems asmenims, kurie jau yra turėję ryšį su kilmės valstybės narės socialinės apsaugos sistema;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  siekiant sustiprinti įmonės pagrindinės veiklos sąsają su teisės aktais, taikytinais asmeniui, kurį ši įmonė laikinai komandiruoja į kitą valstybę narę, svarbu pabrėžti, kad daugiau kaip 25 proc. šios pagrindinės veiklos metinės apyvartos turi būti gaunama valstybėje narėje, iš kurios asmuo siunčiamas į komandiruotes;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Europos Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 ir 13 straipsnio nuostatų įgyvendinimo sąlygas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201137, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 5 straipsnio;

(17)  siekiant papildyti šį reglamentą nustatant standartinę procedūrą, pagal kurią nustatomi atvejai, kuriais dokumentai turi būti išduodami, ir atvejai, kuriais dokumentai turi būti anuliuojami dėl to, kad darbo vietos valstybės narės kompetentinga institucija užginčija jo tikslumą ar galiojimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004, pakeisto šiuo reglamentu, 12 ir 13 straipsnio nuostatų įgyvendinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros37 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________________________

_________________________________

37 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę1a;

 

_________________________________

 

1a. OL C 91, 2007 4 26, p. 15.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

2 konstatuojamosios dalies antras sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   2 konstatuojamojoje dalyje pridedamas antras sakinys:

Išbraukta.

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsniu kiekvienam Sąjungos piliečiui užtikrinama laisvo judėjimo teisė laikantis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų.“

 

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 5 konstatuojamojoje dalyje po žodžių „pagal skirtingus nacionalinius teisės aktus“ įterpiami žodžiai:

2)  5 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„, laikantis sąlygų, susijusių su tam tikromis socialinės apsaugos išmokomis ekonomiškai neaktyviems judiems ES piliečiams priimančiojoje valstybėje narėje, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje40.“

„(5)  tokiu koordinavimu būtina Sąjungoje garantuoti vienodą požiūrį į atitinkamus asmenis pagal skirtingus nacionalinės teisės aktus ir padėti piliečiams pasinaudoti Sutartyje nustatytomis jų laisvo judėjimo teisėmis, visų pirma užtikrinant aiškumą dėl valstybės narės, kuri privalo užtikrinti jų galimybę naudotis atitinkama socialinės apsaugos sistema ir jos apsauga.“

__________________________________

 

40 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

 

Pagrindimas

Recital (5) emphasises the obligation to ensure equality of treatment which is contained in Article 4 of Regulation 883/2004. It is not appropriate at this point in time to add limitations to this principle given that the case law in this area is still evolving. This suggested amendment also reflects the position of the Council (ST 13139/2017) that recital (5) of Regulation 883/2004 should not be amended. Moreover, there are circumstances in which the principle of equality of treatment applies without Directive 2004/38 also applying, for example as regards the exportability of benefits where a citizen is not residing in the competent Member State. All references to economically inactive citizen, social security benefits and Directive 2004/38 should therefore be deleted.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

5a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a)  Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad valstybės narės gali nuspręsti ekonomiškai neaktyviems piliečiams priimančiojoje valstybėje narėje teisę į socialinės apsaugos išmokas, kurios nėra laikomos socialine parama, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/38/EB, suteikti tik kai jie turi teisę gyventi toje valstybėje narėje, kaip nustatyta minėtoje direktyvoje. Tikrinimas, ar asmuo turi teisę gyventi šalyje, atliekamas laikantis Direktyvos 2004/38/EB nustatytų reikalavimų. Šiuo tikslu ekonomiškai neaktyvus pilietis turi būti aiškiai atskirtas nuo darbo ieškančio piliečio, kurio teisė gyventi šalyje yra aiškiai nustatyta Europos Sąjungos sutarties 45 straipsnyje. Kad piliečiams ir institucijoms padidėtų teisinis aiškumas, būtina susisteminti šią teismo praktiką.

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

5b konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ekonomiškai neaktyviems judiems ES piliečiams nebūtų užkirstas kelias tenkinti sąlygas, leidžiančias įgyti visavertį sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje, kaip nustatyta Direktyvoje 2004/38/EB. Tai gali reikšti teisę tokiems piliečiams mokėti toje valstybėje narėje, kurioje jie paprastai gyvena, proporcingus sveikatos draudimo įnašus.

(5b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ekonomiškai neaktyviems judiems ES piliečiams nebūtų užkirstas kelias tenkinti sąlygas, leidžiančias įgyti visavertį sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje, kaip nustatyta Direktyvoje 2004/38/EB. Tai turėtų reikšti bent teisę tokiems piliečiams mokėti toje valstybėje narėje, kurioje jie paprastai gyvena, proporcingus sveikatos draudimo įnašus arba kitaip įvykdyti atitinkamus kriterijus, pagal kuriuos įgytų teisę naudotis sveikatos draudimu.

Pagrindimas

Visavertis sveikatos draudimas – pagrindinė teisė. Neaktyvūs judūs piliečiai turėtų turėti galimybę įgyti sveikatos draudimą ir savo gyvenamosios vietos valstybėje. Valstybės narės, suteikdamos galimybę neaktyviems judiems ES piliečiams naudotis jų sveikatos draudimo sistema, turėtų galėti remtis privalomomis gairėmis.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

5c konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5c)  nepaisant vienodo požiūrio į ekonomiškai neaktyvius piliečius apribojimų, kylančių dėl Direktyvos 2004/38/EB ar Sąjungos teisės taikymo, jokia šio Reglamento nuostata neturėtų riboti pagrindinių teisių, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į žmogaus orumą (1 straipsnis), teisės į gyvybę (2 straipsnis) ir teisės į sveikatos priežiūrą (35 straipsnis).

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

20 konstatuojamoji dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a. 20 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

20)  Ligos, motinystės ir lygiaverčių tėvystės išmokų srityje turi būti numatyta apsauga apdraustiesiems ir jų šeimos nariams, gyvenantiems arba būnantiems valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė.

20)  ligos, ilgalaikės priežiūros, motinystės ir lygiaverčių tėvystės išmokų srityje turi būti numatyta apsauga apdraustiesiems ir jų šeimos nariams, gyvenantiems arba būnantiems valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„(24)  apdraustųjų asmenų ir jų šeimos narių ilgalaikės priežiūros išmokos turi būti koordinuojamos vadovaujantis specialiomis taisyklėmis, kurios iš esmės atitinka ligos išmokoms taikomas taisykles ir Teisingumo Teismo praktiką. Taip pat reikia parengti specialias nuostatas, susijusias su ilgalaikės priežiūros išmokų natūra ir pinigais sutapimu.“

„24)  vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika apdraustųjų ir jų šeimos narių ilgalaikės priežiūros išmokos iš esmės turėtų būti ir toliau koordinuojamos laikantis ligos išmokoms taikomų taisyklių. Tačiau tomis taisyklėmis turėtų būti atsižvelgta į specifinį ilgalaikės priežiūros išmokų pobūdį. Taip pat reikia parengti specialias nuostatas, susijusias su ilgalaikės priežiūros išmokų natūra ir pinigais sutapimu.“

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

35a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„(35a)  Išmokos šeimai pinigais, kurios sudaro šeimos pajamas vaiko auginimo laikotarpiu, yra individuali teisė, kuria gali asmeniškai naudotis vaiko tėvai pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktus. Atsižvelgiant į specifinį šių išmokų šeimai pobūdį, jas reikėtų išvardyti šio Reglamento XIII priedo I dalyje ir išimtinai taikyti asmeniškai atitinkamam tėvui ar motinai. Antrinės kompetencijos valstybė narė gali nuspręsti, kad pirmenybinės taisyklės tais atvejais, kai sutampa teisės gauti išmokas šeimai pagal kompetentingos valstybės narės ir tos valstybės narės, kurioje gyvena šeimos nariai, įstatymus, tokioms išmokoms nebūtų taikomos. Jei valstybė narė nusprendžia nebetaikyti pirmenybinių taisyklių, ji turi jų netaikyti visiems teisę į išmokas turintiems asmenims, esantiems analogiškoje padėtyje, ji turi būti įtraukta į XIII priedo II dalį.

„(35a)  Išmokos šeimai pinigais, kuriomis visų pirma siekiama pakeisti ar skirti papildomai dalį neuždirbtų pajamų arba visas tokias pajamas, arba pajamas, kurių asmuo uždirbti negali, nes augina vaiką, gali būti atskirtos nuo kitų išmokų šeimai, skirtų šeimos išlaidoms padengti. Kadangi tokios išmokos galėtų būti laikomos individualiomis teisėmis, kurios yra asmeninės tėvo (motinos) teisės pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktus, turėtų būti galima numatyti jas išimtinai suteikti atitinkamam tėvui (motinai). Tokios individualios išmokos turėtų būti įtrauktos į šio reglamento XIII priedo I dalį. Antrinės kompetencijos valstybė narė gali nuspręsti, kad pirmenybinės taisyklės tais atvejais, kai sutampa teisės gauti išmokas šeimai pagal kompetentingos valstybės narės ir tos valstybės narės, kurioje gyvena šeimos nariai, įstatymus, tokioms išmokoms nebūtų taikomos. Jei valstybė narė nusprendžia nebetaikyti pirmenybinių taisyklių, ji turi jų netaikyti visiems teisę į išmokas turintiems asmenims, esantiems analogiškoje padėtyje, jeigu atitinkamos išmokos įtrauktos į XIII priedo II dalį.“

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

39a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„(39a)  atitinkamas ES duomenų apsaugos acquis, visų pirma Reglamentas (ES) 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)42, taikomas visiems pagal šį reglamentą tvarkomiems asmens duomenims.“

„(39a)  atitinkamas ES duomenų apsaugos acquis, visų pirma Reglamentas (ES) 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)42, visapusiškai ir be išimčių taikomas visiems su šiuo reglamentu susijusiems tvarkomiems asmens duomenims.“

__________________________________

__________________________________

42 OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88.

42 OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

46 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) siekiant laiku atnaujinti šį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į nacionalinio lygmens pokyčius, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Europos Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius su šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 priedų keitimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų43. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Išbraukta.

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

47 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), laisvės pasirinkti profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), teisės į nuosavybę (17 straipsnis), teisės į nediskriminavimą (21 straipsnis), vaiko teisių (24 straipsnis), pagyvenusių žmonių teisių (25 straipsnis), neįgaliųjų asmenų integravimo teisės (26 straipsnis), teisės į šeimą ir profesinę veiklą (33 straipsnis); teisės į socialinę apsaugą ir socialinę paramą (34 straipsnis), teisės į sveikatos apsaugą (35 straipsnis) ir teisės į judėjimo ir apsigyvenimo laisvę (45 straipsnis), reglamentas turi būti įgyvendinamas paisant šių teisių ir laikantis principų.

(47)  šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma teisės į žmogaus orumą (1 straipsnis), teisės į gyvybę (2 straipsnis), teisės į privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis), teisės į asmens duomenų apsaugą (8 straipsnis), laisvės pasirinkti profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), teisės į nuosavybę (17 straipsnis), teisės į nediskriminavimą (21 straipsnis), lyčių lygybę (23 straipsnis), vaiko teisių (24 straipsnis), pagyvenusių žmonių teisių (25 straipsnis), neįgaliųjų asmenų integravimo teisės (26 straipsnis), teisės į šeimą ir profesinę veiklą (33 straipsnis); teisės į socialinę apsaugą ir socialinę paramą (34 straipsnis), teisės į sveikatos apsaugą (35 straipsnis) ir teisės į judėjimo ir apsigyvenimo laisvę (45 straipsnis), taip pat Europos Tarybos konvencijos dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, reglamentas turi būti įgyvendinamas paisant šių teisių ir laikantis principų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48a)  šio reglamento nuostatomis neribojamos jokios teisės ir pareigos, pripažintos Europos Tarybos socialinėje chartijoje, visų pirma teisė į socialinę apsaugą (12 straipsnis), teisė į socialinę ir medicininę pagalbą (13 straipsnis), darbuotojų migrantų ir jų šeimų teisė į apsaugą ir pagalbą (19 straipsnis) ir teisė į apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties (30 straipsnis). Atitinkamos valstybės narės šį reglamentą turėtų įgyvendinti laikydamosi tų teisių ir pareigų;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

48 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48b)  dėl naujųjų nuostatų, pagal kurias tarpvalstybiniams darbuotojams skiriamos bedarbio išmokos, tam tikrais atvejais jų grįžimo į darbo rinką sąlygos galėtų pablogėti. Dėl to būtina sustiprinti už pagalbą tarpvalstybiniams darbuotojams atsakingų kompetentingų institucijų administracinį bendradarbiavimą, o reglamentavimo sistema supaprastinti, pvz., gyvenamosios vietos valstybėje narėje atliktinas procedūras, išaiškinant už pagalbos jiems teikimą atsakingos viešosios įdarbinimo tarnybos kompetenciją, ir užtikrinti, kad paskutinės veiklos vykdymo vietos valstybės narės kompetentingos institucijos ir darbo ieškančio asmens bendravimas vyktų jo kalba;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

48 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48c)  valstybės narės gali numatyti galimybę diegti atotrūkio kompensavimo priemones paskutinės veiklos vykdymo vietos valstybės narės ir gyvenamosios vietos valstybės narės mokamų bedarbio išmokų skirtumui sumažinti;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

48 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48d)  atitinkamose valstybėse narėse šio reglamento nuostatomis neribojamos jokios teisės ir pareigos, pripažintos Europos Tarybos socialinės paramos ir medicinos pagalbos konvencijoje;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

48 e konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48e)  taip pat svarbu stengtis užtikrinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir išaiškinti taikytiną reglamentavimo sistemą, kad valstybės narės – paskutinės veiklos vykdymo vietos, ankstesnės veiklos vykdymo vietos ir (arba) gyvenamosios vietos – nepasiskelbtų nekompetentingomis užtikrinti bedarbio išmokų mokėjimą ir dėl to nukentėtų socialiniu draudimu apdrausti asmenys;

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  c punkte žodžiai „III antraštinės dalies 1 ir 3 skyriuose“ pakeičiami žodžiais „III antraštinės dalies 1, 1a ir 3 skyriuose“.

Išbraukta.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  c punktas pakeičiamas taip:

c)  „apdraustasis“ pagal III antraštinės dalies 1 ir 3 skyriuose nurodytas socialinės apsaugos sritis – bet kuris asmuo, atitinkantis valstybės narės, kuri yra kompetentinga vadovaujantis II antraštine dalimi, teisės aktų sąlygas dėl teisės gauti išmokas, atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas;

„c)  „apdraustasis“ pagal III antraštinės dalies 1 ir 3 skyriuose nurodytas socialinės apsaugos sritis – bet kuris asmuo, atitinkantis valstybės narės, kuri yra kompetentinga vadovaujantis II antraštine dalimi, teisės aktų sąlygas dėl teisės gauti išmokas dėl bent vienos iš rizikų, nurodytų taikytiname skyriuje, atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas.“

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio i punkto 1 papunkčio ii punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  I punkto (1)(ii) papunktyje po žodžių „III antraštinės dalies 1 skyriuje dėl ligos, motinystės ir lygiaverčių tėvystės išmokų“ įterpiami žodžiai „ir 1a skyriuje dėl ilgalaikės priežiūros išmokų“

Išbraukta.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio i punkto 1 papunkčio ii punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  i punkto 1 papunkčio ii punktas pakeičiamas taip:

ii)  išmokų natūra, numatytų III antraštinės dalies 1 skyriuje dėl ligos, motinystės ir lygiaverčių tėvystės išmokų, atžvilgiu – bet kuris asmuo, kuris šeimos nariu arba namų ūkio nariu nustatomas ar pripažįstamas tos valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktais;

ii)  išmokų natūra, numatytų III antraštinės dalies 1 skyriuje dėl ligos, ilgalaikės priežiūros, motinystės ir lygiaverčių tėvystės išmokų, atžvilgiu – bet kuris asmuo, kuris šeimos nariu arba namų ūkio nariu nustatomas ar pripažįstamas tos valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktais;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio va punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  va punkto i papunktyje po žodžių „III antraštinės dalies I skyrių (ligos, motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos)“ įterpiami žodžiai „ir 1a skyrių (ilgalaikės priežiūros išmokos)“ ir išbraukiamas paskutinis sakinys.

Išbraukta.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio va punkto i papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ca)  va punkto i papunktis pakeičiamas taip:

i)  taikant III antraštinės dalies I skyrių (ligos, motinystės ir lygiavertės tėvystes išmokos) – išmokos natūra, teikiamos pagal valstybės narės teisės aktus ir skirtos užtikrinti sveikatos priežiūros ir papildomų sveikatos priežiūros produktų bei paslaugų teikimą, prieinamumą, tiesiogiai apmokėti ar kompensuoti sveikatos priežiūros ir papildomų sveikatos priežiūros produktų bei paslaugų išlaidas. Tai apima ilgalaikės priežiūros išmokas natūra;

i)  taikant III antraštinės dalies I skyrių (ligos, motinystės ir lygiavertės tėvystes išmokos) – išmokos natūra, teikiamos pagal valstybės narės teisės aktus ir skirtos užtikrinti sveikatos priežiūros ir papildomų sveikatos priežiūros produktų bei paslaugų teikimą, prieinamumą, tiesiogiai apmokėti ar kompensuoti sveikatos priežiūros ir papildomų sveikatos priežiūros produktų bei paslaugų išlaidas. Tai taip pat apima ilgalaikės priežiūros išmokas natūra, teikiamas pagal valstybės narės teisės aktus, kurios yra skirtos užtikrinti ilgalaikės priežiūros teikimą, prieinamumą, tiesiogiai apmokėti arba kompensuoti ilgalaikės priežiūros išlaidas;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio vb punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vb)  „ilgalaikės priežiūros išmoka“ – bet kokia išmoka natūra, pinigais arba natūra ir pinigais asmenims, kuriems dėl senatvės, negalios, ligos ar sveikatos sutrikimų ilgesnį laikotarpį reikia reikšmingos kito asmens ar asmenų pagalbos svarbiausiems kasdieniams veiksmams atlikti, be kita ko, savarankiškumui padidinti; šios išmokos apima tiesiogines ir netiesiogines išmokas tokią pagalbą teikiantiems asmenims;

vb)  „ilgalaikės priežiūros išmoka“ – išmoka natūra arba pinigais, kurios tikslas – patenkinti asmens, kuriam dėl senatvės, negalios, ligos ar sveikatos sutrikimų ilgesnį laikotarpį reikia kito asmens ar asmenų pagalbos jo svarbiausiems kasdieniams veiksmams atlikti, siekiant padidinti jo savarankiškumą, įskaitant darbo vietoje, priežiūros ar pagalbos poreikius; šios išmokos apima išmokas, suteiktas tuo pačiu tikslu asmeniui (-ims), teikiančiam (-iems) tokią pagalbą;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio vb a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

vba)  „tolesnis gydymas“ – tolesni ligos tyrimai, diagnozavimas ir gydymas visą jos laiką;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio vb b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

vbb)  „tolesnė ilgalaikė priežiūra“ – tolesnis ilgalaikės priežiūros išmokų natūra skyrimas esant priežiūros poreikiui, kuris buvo nustatytas prieš išėjimą į pensiją ir kuris tęsiasi po tos datos.“

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

3 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a.  3 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a)  ligos išmokas;

a)  ligos ir ilgalaikės priežiūros išmokas;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

3 straipsnio 1 dalies ba punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  3 straipsnio 1 dalyje po b punkto įterpiamas šis punktas:

Išbraukta.

„ba)  ilgalaikės priežiūros išmokos;“

 

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.   Reglamento (EB) Nr. 883/2004 4 straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„4 straipsnis

 

Vienodas požiūris

 

1.  Jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip, asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, pagal bet kurios valstybės narės teisės aktus priklauso tos pačios išmokos ir prievolės, kaip ir tos valstybės piliečiams.

 

2.  Valstybė narė gali reikalauti, kad socialinės apsaugos išmokos joje esantiems ekonomiškai neaktyviems judiems asmenims būtų mokamos tik laikantis sąlygų, pagal kurias jie turi turėti teisę gyventi toje valstybėje narėje, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje44;“

 

___________________________________

 

44 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

 

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2 dalyje žodžiai „ligos išmokoms pinigais už neriboto laikotarpio gydymą“ pakeičiami žodžiais „ilgalaikės priežiūros išmokoms pinigais“.

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

11 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalis pakeičiama taip:

2.  Šioje antraštinėje dalyje asmenys, gaunantys išmokas pinigais už darbą pagal darbo sutartį arba savarankišką darbą, laikomi dirbančiais minėtą darbą. Ši nuostata netaikoma invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijoms, pensijoms dėl nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir ligos išmokoms pinigais už neriboto laikotarpio gydymą.

„2.  Šioje antraštinėje dalyje asmenys, gaunantys išmokas pinigais už darbą pagal darbo sutartį arba savarankišką darbą, laikomi dirbančiais minėtą darbą. Ši nuostata netaikoma invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijoms, pensijoms dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų, ligos išmokoms pinigais už neriboto laikotarpio gydymą arba ilgalaikės priežiūros išmokoms pinigais, mokamoms asmeniui, kuriam reikia priežiūros.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

11 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ab)  3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

c)  asmenims, pagal 65 straipsnio nuostatas gaunantiems bedarbio pašalpas vadovaujantis valstybės narės, kurioje jie gyvena, teisės aktais, taikomi tos valstybės narės įstatymai;

„c)  asmenims, pagal 65 straipsnio nuostatas gaunantiems bedarbio pašalpas vadovaujantis valstybės narės, kurioje jie gyvena, arba paskutinės jų kaip pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbančių asmenų veiklos vykdymo vietos valstybės narės teisės aktais, taikomi tos valstybės narės įstatymai;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto a c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

11 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ac) 4 dalis pakeičiama taip:

4.   Šioje antraštinėje dalyje darbas pagal darbo sutartį arba savarankiškas darbas, paprastai atliekami laive, kuris plaukioja su valstybės narės vėliava, laikomas darbu toje valstybėje narėje. Tačiau asmeniui, dirbančiam laive, plaukiojančiame su valstybės narės vėliava, ir gaunančiam atlyginimą už šį darbą iš įmonės ar asmens, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, taikomi pastarosios valstybės teisės aktai, jeigu asmuo gyvena tos valstybės teritorijoje. Įmonė ar asmuo, mokantis atlyginimą, taikant minėtus teisės aktus, laikomas darbdaviu.

„4.   Šioje antraštinėje dalyje darbas pagal darbo sutartį arba savarankiškas darbas, paprastai atliekami laive, kuris plaukioja su valstybės narės vėliava, laikomas darbu toje valstybėje narėje. Tačiau asmeniui, dirbančiam laive, plaukiojančiame su valstybės narės vėliava, ir gaunančiam atlyginimą už šį darbą iš darbdavio, kurio registruota buveinė yra kitos valstybės narės teritorijoje, taikomi pastarosios valstybės teisės aktai, jeigu asmuo gyvena tos valstybės teritorijoje.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

11 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos nario, teikiančio keleivių ar krovinių pervežimo oro transportu paslaugas, veikla laikoma vykdoma išimtinai toje valstybėje narėje, kurioje yra jo pagrindinė buvimo vieta, kaip nustatyta 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su pakeitimais, padarytais 2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 83/201445, III priedo FTL dalyje.“

5.  Skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos nario, teikiančio keleivių ar krovinių pervežimo oro transportu paslaugas, veikla laikoma vykdoma toje valstybėje narėje, kurioje yra jo pagrindinė buvimo vieta, kaip nustatyta 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su pakeitimais, padarytais 2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 83/201445, III priede.“

__________________

__________________

45OL L 28, 2014 1 31, p. 17.

45OL L 28, 2014 1 31, p. 17.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

12 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Specialios taisyklės

Specialios taisyklės

1.  Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas darbdavys komandiruoja, kaip nustatyta 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje46 arba išsiunčia į kitą valstybę narę dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta tokio darbo trukmė neviršija 24 mėnesių ir jis nekomandiruojamas ir nesiunčiamas pakeisti kito pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens, kuris buvo anksčiau komandiruotas ar siųstas pagal šį straipsnį.

1.  Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas darbdavys komandiruoja į kitą valstybę narę dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad:

 

a)  numatyta arba faktinė tokio darbo trukmė neviršija 18 mėnesių;

 

b)  ne trumpesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį iki samdomo darbo pradžios atitinkamam asmeniui taikomi valstybės narės, kurioje įsisteigęs darbdavys, teisės aktai;

 

c)  valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs darbdavys, kompetentinga įstaiga buvo informuota apie išsiuntimą ir prieš pradedant darbą gavo prašymą dėl tolesnio jos teisės aktų taikymo. Tokio oficialaus prašymo pateikti nereikia, kai darbas susijęs su verslo kelione.

2.  Asmeniui, kuris paprastai vykdo veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybėje narėje ir kuris vyksta dirbti panašios veiklos į kitą valstybę narę, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta tokios veiklos trukmė neviršija 24 mėnesių ir kad tas asmuo nepakeičia kito komandiruoto pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens.

2.  Asmeniui, kuris paprastai vykdo veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybėje narėje ir kuris vyksta dirbti panašios veiklos į kitą valstybę narę, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad:

 

a)  numatyta arba faktinė tokios veiklos trukmė neviršija 18 mėnesių,

 

b)  ne trumpesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį iki veiklos pradžios atitinkamam asmeniui buvo taikyti valstybės narės, kurioje jis paprastai vykdo veiklą, teisės aktai;

 

c)  valstybės narės, kurioje atitinkamas asmuo paprastai vykdo veiklą, kompetentinga įstaiga buvo informuota apie veiklos vykdymą kitoje valstybėje narėje ir gavo prašymą prieš pradedant veiklą toliau taikyti savo teisės aktus. Tokio oficialaus prašymo pateikti nereikia, kai vykdoma veikla susijusi su verslo kelione.

 

2a.  Taikant 1 ir2 dalis, jei siunčiamą darbuotoją pakeičia kitas tą patį ar panašų darbą toje pačioje vietoje atliekantis darbuotojas, atsižvelgiama į siuntimo laikotarpių trukmės visumą.

 

Kai darbuotojas pasiekė nustatytą maksimalų siuntimo laikotarpį, toms pačioms įmonėms to darbuotojo arba savarankiškai dirbančio asmens toliau siųsti į tą pačią valstybę narę pagal pirmosios valstybės narės teisės aktus neleidžiama iki trijų mėnesių nuo paskutinio siuntimo laikotarpio pabaigos. Tam tikromis aplinkybėmis gali būti taikoma nuo antros pastraipos nukrypti leidžianti nuostata.

_________________________________

 

46 OL L 018, 1997 1 21, p. 1.

 

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

13 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

13a.  13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Paprastai dviejose ar daugiau valstybių narių pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi:

„1.  Paprastai dviejose ar daugiau valstybių narių pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi:

a) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo toje valstybėje narėje; arba

a)  valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo toje valstybėje narėje;

b) jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo ne toje valstybėje narėje, kurioje gyvena:

b)  valstybės narės, kurioje jis atlieka didžiausią dalį savo darbo veiklos, teisės aktai, jeigu jis negyvena vienoje iš valstybių narių, kurioje jis vykdo didelę veiklos dalį pagal darbo sutartį; arba

 

ba)  gyvenamosios vietos valstybės narės teisės aktai, jei veiklos dalis yra tokia pati.

i) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei jis dirba vienoje įmonėje arba vienam darbdaviui; arba

 

ii) valstybės narės, kurioje yra įmonių arba darbdavių registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonėse arba dviems ar daugiau darbdavių, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra tik vienoje valstybėje narėje; arba

 

iii) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, kitos nei jo gyvenamosios vietos valstybės narės, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, kurių registruotos buveinės arba veiklos vietos yra dviejose valstybėse narėse, ir viena iš jų yra gyvenamosios vietos valstybė narė;

 

iv) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, iš kurių bent dviejų registruota buveinė ar veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse ir kitoje nei gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

 

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

13 straipsnio 4a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14.  13 straipsnyje po 4 dalies įterpiama 4a dalis:

Išbraukta.

„4a.  Asmeniui, gaunančiam bedarbio išmoką pinigais iš vienos valstybės narės ir tuo pačiu metu kitoje valstybėje narėje vykdančiam veiklą pagal darbo sutartį ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo, taikomi bedarbio išmoką mokančios valstybės narės teisės aktai.“

 

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

15 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a.  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„15a straipsnis

 

Kitoje valstybėje narėje dirbantys ES žiniasklaidos priemonių žurnalistai-korespondentai

 

Kitoje valstybėje narėje dirbantis ES žiniasklaidos priemonių žurnalistas-korespondentas gali pasirinkti, ar jam turėtų būti taikomi valstybės narės, kurios teritorijoje dirba, ar valstybės narės, kurios pilietybę turi, ar valstybės narės, kurioje yra pagrindinio darbdavio buveinė, įstatymai.“

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

III antraštinės dalies 1 skyriaus antraštė

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14b.  III antraštinės dalies 1 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

Ligos, motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos

„Ligos, ilgalaikės priežiūros, motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos“

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

19 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14c.  19 straipsnis pakeičiamas taip:

19 straipsnis

19 straipsnis

Buvimas už kompetentingos valstybės narės ribų

Buvimas už kompetentingos valstybės narės ribų

1.  Jei 2 dalyje nenumatyta kitaip, apdraustasis ir jo šeimos nariai, būnantys valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, turi teisę gauti išmokas natūra, kurios jų buvimo toje valstybėje metu tampa būtinos dėl medicininių priežasčių, atsižvelgiant į išmokų pobūdį ir numatomą buvimo trukmę. Šias išmokas kompetentingos įstaigos vardu moka buvimo vietos įstaiga pagal jos taikomų teisės aktų nuostatas, tartum atitinkami asmenys būtų apdrausti pagal minėtus teisės aktus.

1.  Jei 2 dalyje nenumatyta kitaip, apdraustasis ir jo šeimos nariai, būnantys valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, turi teisę gauti išmokas natūra, kurios jų buvimo toje valstybėje metu tampa būtinos dėl medicininių priežasčių arba ilgalaikės priežiūros poreikio, atsižvelgiant į išmokų pobūdį ir numatomą buvimo trukmę. Šias išmokas kompetentingos įstaigos vardu moka buvimo vietos įstaiga pagal jos taikomų teisės aktų nuostatas, tartum atitinkami asmenys būtų apdrausti pagal minėtus teisės aktus.

2.  Administracinė komisija sudaro išmokų natūra, dėl kurių mokėjimo atitinkamam asmeniui būnant kitoje valstybėje narėje praktiniais sumetimais reikalingas išankstinis to asmens ir gydymą teikiančios įstaigos susitarimas, sąrašą.

2.  Administracinė komisija sudaro išmokų natūra, dėl kurių mokėjimo atitinkamam asmeniui būnant kitoje valstybėje narėje praktiniais sumetimais reikalingas išankstinis to asmens ir išmoką teikiančios įstaigos susitarimas, sąrašą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto 14 d papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

20 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14d.  20 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

Išvykimas į kitą valstybę narę siekiant gauti išmokas natūra. Leidimas gauti tinkamą gydymą už gyvenamosios valstybės narės ribų

Išvykimas į kitą valstybę narę siekiant gauti išmokas natūra. Leidimas gauti tinkamą gydymą ir ilgalaikę priežiūrą už gyvenamosios valstybės narės ribų

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto 14 e papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

20 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14e.  20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Apdraustasis, dėl sveikatos būklės gavęs kompetentingos įstaigos leidimą vykti į kitą valstybę narę gydytis, gauna išmokas natūra, kurias kompetentingos įstaigos vardu moka buvimo vietos įstaiga pagal jos taikomus teisės aktus, tartum jis būtų apdraustas pagal minėtus teisės aktus. Leidimas išduodamas tuomet, kai atitinkamas gydymas yra numatytas tarp kitų išmokų tos valstybės narės, kurioje gyvena atitinkamas asmuo, teisės aktuose, ir jeigu toje šalyje toks gydymas, atsižvelgiant į jo esamą sveikatos būklę ir numanomą ligos eigą, jam negali būti suteiktas per mediciniškai pateisinamą laiką.

„2.  Apdraustasis, dėl sveikatos būklės gavęs kompetentingos įstaigos leidimą vykti į kitą valstybę narę gydytis ar gauti ilgalaikę priežiūrą, gauna išmokas natūra, kurias kompetentingos įstaigos vardu moka buvimo vietos įstaiga pagal jos taikomus teisės aktus, tartum jis būtų apdraustas pagal minėtus teisės aktus. Leidimas išduodamas tuomet, kai atitinkamas gydymas arba ilgalaikė priežiūra yra numatyti tarp kitų išmokų tos valstybės narės, kurioje gyvena atitinkamas asmuo, teisės aktuose, ir jeigu toje šalyje toks gydymas, atsižvelgiant į jo esamą sveikatos būklę ir numanomą ligos eigą, jam negali būti suteiktas per mediciniškai pateisinamą laiką arba per pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į jo tuometinį ilgalaikės priežiūros poreikį ir galimus to poreikio pokyčius.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 f punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

25 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14f.  25 straipsnis pakeičiamas taip:

25 straipsnis

25 straipsnis

Pensijos, mokėtinos pagal vienos ar daugiau valstybių narių, kurios nėra gyvenamosios valstybės narės, teisės aktus, kai teisė į išmokas natūra įgyta pastarojoje valstybėje narėje

Pensijos, mokėtinos pagal vienos ar daugiau valstybių narių, kurios nėra gyvenamosios valstybės narės, teisės aktus, kai teisė į išmokas natūra įgyta pastarojoje valstybėje narėje

Jeigu asmuo, gaunantis pensiją arba pensijas pagal vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktus, gyvena toje valstybėje narėje, pagal kurios teisės aktus teisė gauti išmokas natūra nesusijusi su draudimo sąlygomis arba kurioje jis dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai, ir iš tos valstybės narės negauna jokios pensijos, jam ir jo šeimos nariams mokamų išmokų natūra išlaidas padengia vienos iš valstybių narių, atsakingų už jo pensijas, nustatytas remiantis 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, įstaiga tiek, kiek pensininkas ir jo šeimos nariai turėtų teisę gauti tokias išmokas, jeigu gyventų toje valstybėje narėje.

Jeigu asmuo, gaunantis pensiją arba pensijas pagal vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktus, gyvena toje valstybėje narėje, pagal kurios teisės aktus teisė gauti išmokas natūra nesusijusi su draudimo sąlygomis arba kurioje jis dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai, ir iš tos valstybės narės negauna jokios pensijos, jam ir jo šeimos nariams mokamų išmokų natūra išlaidas padengia vienos iš valstybių narių, atsakingų už jo pensijas, nustatytas remiantis 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, įstaiga tiek, kiek pensininkas ir jo šeimos nariai turėtų teisę gauti išmokas, jeigu gyventų toje valstybėje narėje.

Pagrindimas

„Tokios“ gali būti aiškinama taip, kad valstybė narė atsisakys kompensuoti ilgalaikės priežiūros išmokas natūra, nes pagal šios valstybės narės teisės aktus tokios ilgalaikės priežiūros išmokos natūra nėra skiriamos. Atrodo, kad tai nėra šio straipsnio tikslas.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 g punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

27 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14g.  27 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

Buvimas kompetentingoje valstybėje narėje. Leidimas gauti tinkamą gydymą už valstybės narės, kurioje gyvenama, ribų

Buvimas kompetentingoje valstybėje narėje. Leidimas gauti tinkamą gydymą arba ilgalaikę priežiūrą už valstybės narės, kurioje gyvenama, ribų

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 h punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

27 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14h.   27 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  20 straipsnis taikomas mutatis mutandis pensininkui ir (arba) jo šeimos nariams, jiems būnant ne toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, kad gautų jų sveikatos būklę atitinkantį gydymą.

„3.  20 straipsnis taikomas mutatis mutandis pensininkui ir (arba) jo šeimos nariams, jiems būnant ne toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, kad gautų jų sveikatos būklę atitinkantį gydymą arba ilgalaikę priežiūrą.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 i punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14i.  28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Dėl senatvės ar neįgalumo išėjusiam į pensiją pasienio darbuotojui ligos atveju mokamos išmokos natūra toje valstybėje narėje, kurioje jis paskiausiai dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, tiek, kiek tai susiję su tolesniu toje valstybėje narėje pradėtu gydymu. „Tolesnis gydymas“ reiškia tolesnius ligos tyrimus, diagnozavimą ir gydymą visą jos laiką.

Dėl senatvės ar neįgalumo išėjusiam į pensiją pasienio darbuotojui ligos arba ilgalaikės priežiūros poreikio atveju mokamos išmokos natūra toje valstybėje narėje, kurioje jis paskiausiai dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai, tiek, kiek tai susiję su tolesniu toje valstybėje narėje pradėtu gydymu arba ilgalaike priežiūra.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 j punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

28 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14j.  28 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Pensininkui, kuris per penkerius metus iki teisės gauti senatvės arba invalidumo pensiją įgijimo bent dvejus metus dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai kaip pasienio darbuotojas, mokamos išmokos natūra toje valstybėje narėje, kurioje jis dirbo kaip pasienio darbuotojas, jeigu ši valstybė narė ir valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi kompetentinga įstaiga, atsakinga už pensininkui toje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, mokamų išmokų natūra išlaidas, pasirinko tokią sistemą, ir jos abi yra nurodytos V priede.

„2.  Pensininkui, kuris per dešimt metų iki teisės gauti senatvės arba invalidumo pensiją įgijimo bent dvejus metus dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai kaip pasienio darbuotojas, mokamos išmokos natūra toje valstybėje narėje, kurioje jis dirbo kaip pasienio darbuotojas, jeigu ši valstybė narė ir valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi kompetentinga įstaiga, atsakinga už pensininkui toje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, mokamų išmokų natūra išlaidas, pasirinko tokią sistemą, ir jos abi yra nurodytos V priede.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 k punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

28 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14k.  28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  2 dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis pasienio darbuotojo šeimos nariams arba maitintojo netekusiems asmenims, jeigu 2 dalyje nurodytais laikotarpiais jie turėjo teisę gauti išmokas natūra pagal 18 straipsnio 2 dalies nuostatas, netgi jei pasienio darbuotojas mirė prieš įgydamas teisę gauti pensiją, su sąlyga, kad per pastaruosius penkerius savo gyvenimo metus jis bent dvejus metus dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai kaip pasienio darbuotojas.

3.  2 dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis pasienio darbuotojo šeimos nariams arba maitintojo netekusiems asmenims, jeigu 2 dalyje nurodytais laikotarpiais jie turėjo teisę gauti išmokas natūra pagal 18 straipsnio 2 dalies nuostatas, netgi jei pasienio darbuotojas mirė prieš įgydamas teisę gauti pensiją, su sąlyga, kad per pastaruosius dešimt savo gyvenimo metų jis bent dvejus metus dirbo pagal darbo sutartį arba savarankiškai kaip pasienio darbuotojas.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 l punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

30 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14l.  30 straipsnis pakeičiamas taip:

30 straipsnis

30 straipsnis

Pensininkų mokamos įmokos

Pensininkų mokamos įmokos

1.  Valstybės narės įstaiga, pagal kurios taikomus teisės aktus ji yra atsakinga už įmokų atskaitymus ligos, motinystės ir lygiavertėms tėvystės išmokoms gauti, gali reikalauti atlikti ir padengti tuos atskaitymus, apskaičiuotus pagal jos taikomus teisės aktus, tiek, kiek tų išmokų išlaidas pagal 23–26 straipsnius padengia minėtosios valstybės narės įstaiga.

1.  Valstybės narės įstaiga, pagal kurios taikomus teisės aktus ji yra atsakinga už įmokų atskaitymus ligos, ilgalaikės priežiūros, motinystės ir lygiavertėms tėvystės išmokoms gauti, gali reikalauti atlikti ir padengti tuos atskaitymus, apskaičiuotus pagal jos taikomus teisės aktus, tiek, kiek tų išmokų išlaidas pagal 23–26 straipsnius padengia minėtosios valstybės narės įstaiga.

2.  Jeigu 25 straipsnyje nurodytais atvejais ligos, motinystės ir lygiaverčių tėvystės išmokų gavimas priklauso nuo įmokų arba panašių mokėjimų pagal valstybės narės, kurios teritorijoje atitinkamas pensininkas gyvena, teisės aktus, šios įmokos nėra mokėtinos gyvenamosios vietos pagrindu.

2.  Jeigu 25 straipsnyje nurodytais atvejais ligos, ilgalaikės priežiūros, motinystės ir lygiaverčių tėvystės išmokų gavimas priklauso nuo įmokų arba panašių mokėjimų pagal valstybės narės, kurios teritorijoje atitinkamas pensininkas gyvena, teisės aktus, šios įmokos nėra mokėtinos gyvenamosios vietos pagrindu.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

32 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  teisės į išmokas įgytos apdraustojo asmens darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo pagrindu;

i)  teisės į išmokas įgytos apdraustojo asmens darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo pagrindu, įskaitant teises, galiojančias taikant 11 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio c punktą;

Pagrindimas

The Proposal does not contain any provisions relating to circumstances in which a parent receives benefits relating to incapacity for work (or maternity benefit, paternity benefit), parental benefit or unemployment benefit. It is important to make clear that, in accordance with Article 11(2), persons receiving cash benefits because of or as a result of their activity as an employed or self-employed person are considered to be pursuing said employment or activity. If therefore a parent receives instance benefits relating to incapacity for work or unemployment benefit because of or as a result of their employment, the resulting derivative right is not to be treated differently than any resulting directly from the employment.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

33 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a.  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„33a straipsnis

 

Ilgalaikės priežiūros išmokos

 

„1.  Administracinė komisija, pasitarusi su socialiniais partneriais, išmokų gavėjams atstovaujančiomis asociacijomis ir suinteresuotomis profesinėmis organizacijomis, parengia išsamų ilgalaikės priežiūros išmokų sąrašą, kuriame nurodoma, kurios iš jų mokamos natūra ir kurios – pinigais, ir ar išmoka teikiama asmeniui, kuriam reikia priežiūros, ar asmeniui, kuris tokią priežiūrą teikia.

 

2.  Kai ilgalaikės priežiūros išmoka, kuriai taikomas šis skyrius, taip pat turi III antraštinėje dalyje numatytų išmokų savybių, valstybės narės, nukrypdamos nuo 1 dalies, gali koordinuoti tokias išmokas pagal tame kitame skyriuje nustatytas taisykles, nurodydamos, kuris skyrius taikomas, jei:

 

a)   tokio koordinavimo rezultatas yra ne mažiau palankus išmokos gavėjams nei rezultatas, kuris būtų gautas, jei išmokos būtų koordinuojamos kaip ilgalaikės priežiūros išmokos pagal šį skyrių; ir

 

b)  ilgalaikės priežiūros išmoka yra nurodyta XII skyriuje.“

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

34 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16.  Straipsnis išbraukiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

34 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

16a.  34 straipsnis pakeičiamas taip:

34 straipsnis

34 straipsnis

Ilgalaikės priežiūros išmokų sutapimas

Ilgalaikės priežiūros išmokų sutapimas

1.  Jeigu ilgalaikės priežiūros išmokų pinigais, kurios turi būti laikomos ligos išmokomis ir todėl mokamos tos valstybės narės, kuri yra atsakinga už išmokas pinigais pagal 21 ar 29 straipsnių nuostatas, gavėjas tuo pačiu metu ir pagal šio skyriaus nuostatas turi teisę reikalauti tam pačiam tikslui skirtų išmokų natūra iš gyvenamosios vietos arba buvimo vietos įstaigos kitoje valstybėje narėje, o įstaigos pirmojoje valstybėje narėje taip pat reikalaujama kompensuoti šių išmokų natūra išlaidas pagal 35 straipsnio nuostatas, taikoma bendroji išmokų sutapimo vengimo nuostata, išdėstyta 10 straipsnyje, išskyrus tik šį apribojimą: jeigu atitinkamas asmuo kreipiasi dėl išmokos natūra skyrimo ir ją gauna, išmokos pinigais suma sumažinama tokia išmokos natūra suma, kuri yra ar gali būti reikalaujama iš pirmosios valstybės narės įstaigos išlaidoms kompensuoti.

„1.  Jeigu ilgalaikės priežiūros išmokų pinigais, kurios mokamos pagal 21 ar 29 straipsnių nuostatas, gavėjas tuo pačiu metu ir pagal šio skyriaus nuostatas turi teisę reikalauti tam pačiam tikslui skirtų išmokų natūra iš gyvenamosios vietos arba buvimo įstaigos kitoje valstybėje narėje, o įstaigos pirmojoje valstybėje narėje taip pat reikalaujama kompensuoti išmokų natūra išlaidas pagal 35 straipsnio nuostatas, taikoma bendroji išmokų sutapimo vengimo nuostata, išdėstyta 10 straipsnyje, išskyrus tik šį apribojimą: jeigu atitinkamas asmuo kreipiasi dėl išmokos natūra skyrimo ir ją gauna, išmokos pinigais suma sumažinama tokia išmokos natūra suma, kuri yra ar gali būti reikalaujama iš pirmosios valstybės narės įstaigos išlaidoms kompensuoti.

2.  Administracinė komisija parengia sąrašą išmokų pinigais ir natūra, kurioms taikomos 1 dalies nuostatos.

2.  Administracinė komisija parengia sąrašą išmokų pinigais ir natūra, kurioms taikomos 1 dalies nuostatos.

3.  Dvi ar daugiau valstybių narių arba jų kompetentingų valdžios institucijų gali susitarti dėl kitų arba papildomų priemonių, kurios atitinkamiems asmenims negali būti mažiau palankios negu principai, išdėstyti 1 dalyje.

3.  Dvi ar daugiau valstybių narių arba jų kompetentingų valdžios institucijų gali susitarti dėl kitų arba papildomų priemonių, kurios atitinkamiems asmenims negali būti mažiau palankios negu principai, išdėstyti 1 dalyje.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1a skyrius

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17.  Po 35 straipsnio įterpiamas šis skyrius:

Išbraukta.

„1a SKYRIUS

 

Ilgalaikės priežiūros išmokos

 

35a straipsnis

 

Bendrosios nuostatos

 

1.  Nepažeidžiant specialių šio skyriaus nuostatų, 17–32 straipsniai mutatis mutandis taikomi ilgalaikės priežiūros išmokoms.

 

2.  Administracinė komisija parengia išsamų ilgalaikės priežiūros išmokų, tenkinančių šio reglamento 1 straipsnio vb punkte nustatytus kriterijus, sąrašą, kuriame nurodoma, kurios iš jų mokamos natūra ir kurios – pinigais.

 

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali mokėti ilgalaikės priežiūros išmokas pinigais laikydamosi kitų III antraštinės dalies skyrių nuostatų, jei išmoka ir specialios tai išmokai taikomos sąlygos yra nurodytos XII priede ir jei tokio koordinavimo rezultatas yra ne mažiau palankus išmokos gavėjams nei rezultatas, kuris būtų gautas, jei išmokos būtų koordinuojamos pagal šio skyriaus nuostatas.

 

35b straipsnis

 

Ilgalaikės priežiūros išmokų sutapimas

 

1.  Jeigu ilgalaikės priežiūros išmokų pinigais, mokamų pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktus, gavėjas tuo pačiu metu ir pagal šio skyriaus nuostatas gauna ilgalaikės priežiūros išmokas natūra iš gyvenamosios vietos arba buvimo vietos įstaigos kitoje valstybėje narėje, o įstaigos pirmojoje valstybėje narėje taip pat reikalaujama kompensuoti šių išmokų natūra išlaidas pagal 35c straipsnio nuostatas, taikoma bendroji išmokų sutapimo vengimo nuostata, išdėstyta 10 straipsnyje, išskyrus tik šį apribojimą: išmokos pinigais suma sumažinama už išmokas natūra kompensuotina suma, kurios galima prašyti pagal 35c straipsnį iš pirmosios valstybės narės įstaigos.

 

2.  Dvi ar daugiau valstybių narių arba jų kompetentingų valdžios institucijų gali susitarti dėl kitų arba papildomų priemonių, kurios atitinkamiems asmenims negali būti mažiau palankios negu 1 dalyje išdėstyti principai.

 

35c straipsnis

 

Atsiskaitymai tarp įstaigų

 

1.  35 straipsnis mutatis mutandis taikomas ilgalaikės priežiūros išmokoms.

 

2.  Jei valstybės narės, kurioje yra šiam skyriui aktuali kompetentinga įstaiga, teisės aktuose ilgalaikės priežiūros išmokos natūra nėra nustatytos, 1a skyriui aktualia kompetentinga įstaiga laikoma ta institucija, kuri yra arba būtų kompetentinga tos valstybės narės institucija, atsakinga už kitoje valstybėje narėje išmokėtų ligos išmokų natūra kompensavimą pagal 1 skyrių.“

 

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 19 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

61 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

61 straipsnis

61 straipsnis

Specialios taisyklės dėl draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpių sumavimo

Specialios taisyklės dėl draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpių sumavimo

1.  Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, 6 straipsnio nuostatų taikymas, remiantis teisės aktų, pagal kuriuos prašoma skirti išmokas, nuostatomis, priklauso nuo atitinkamo asmens neseniai įgytų bent trijų mėnesių trukmės draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo laikotarpių.

1.  Laikantis 2 dalies, valstybės narės, pagal kurios teisės aktus teisės į išmokas įgijimas, išsaugojimas, atgavimas ar trukmė priklauso nuo įgytų draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpių, kompetentinga įstaiga įskaito reikiamo dydžio draudimo, darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpius, įgytus pagal kitos valstybės narės teisės aktus, tartum jie būtų įgyti pagal jos taikomus teisės aktus. Atliekant šį sumavimą kompetentinga valstybė narė sumuoja tik tuos laikotarpius, į kuriuos atsižvelgiama pagal valstybės narės, kurioje jie buvo įgyti teisės į bedarbio išmoką įgijimo ir išlaikymo tikslais, teisės aktus.

2.  Jeigu bedarbis netenkina laikotarpių sumavimo, laikantis 1 dalies, sąlygos ir jo vėliausiai įgytų draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo laikotarpių toje valstybėje narėje bendra trukmė nesiekia trijų mėnesių, teisė į bedarbio išmoką jam suteikiama pagal tos valstybės narės, kurioje jis anksčiau yra įgijęs tokius laikotarpius laikantis 64a straipsnyje nustatytų sąlygų ir apribojimų, teisės aktus.

2.  1 dalies nuostatų taikymas, remiantis teisės aktų, pagal kuriuos prašoma skirti išmokas, nuostatomis, priklauso nuo atitinkamo asmens įgytų:

 

a)  bent vienos dienos draudimo laikotarpių, jeigu pagal tuos teisės aktus reikalaujami draudimo laikotarpiai;

 

b)  bent vienos dienos darbo pagal darbo sutartį laikotarpių, jeigu pagal tuos teisės aktus reikalaujami darbo pagal darbo sutartį laikotarpiai; arba

 

c)  bent vienos dienos savarankiško darbo laikotarpių, jeigu pagal tuos teisės aktus reikalaujami savarankiško darbo laikotarpiai.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 19 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

62 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a.  62 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Valstybės narės, pagal kurios teisės aktus išmokos apskaičiuojamos remiantis ankstesnio darbo užmokesčio arba profesinės veiklos pajamų dydžiu, kompetentinga įstaiga įskaito tik tą darbo užmokestį arba profesinės veiklos pajamas, kurias atitinkamas asmuo pagal minėtus teisės aktus gavo už savo paskutinį darbą pagal darbo sutartį arba savarankišką darbą.

1.  Valstybės narės, pagal kurios teisės aktus išmokos apskaičiuojamos remiantis ankstesnio darbo užmokesčio arba profesinės veiklos pajamų dydžiu, kompetentinga įstaiga įskaito tą darbo užmokestį arba profesinės veiklos pajamas, kurias atitinkamas asmuo pagal minėtus teisės aktus gavo už savo paskutinį darbą (-us) pagal darbo sutartį arba savarankišką darbą (-us).

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

64 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 dalies c punkte žodis „tris“ pakeičiamas žodžiu „šešis“, o žodžiai „šį trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti iki ne daugiau kaip šešių mėnesių“ pakeičiami žodžiais „šį šešių mėnesių laikotarpį gali pratęsti iki laikotarpio, kurį tas asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos;

„c)  teisė į išmokas galioja šešis mėnesius nuo tos dienos, nuo kurios bedarbis nustoja buvęs valstybės narės, iš kurios išvyko, įdarbinimo tarnybų žinioje, su sąlyga, kad bendras išmokų mokėjimo laikotarpis neviršytų išmokų, į kurias jis turėjo teisę pagal tos valstybės narės teisės aktus, bendro mokėjimo laikotarpio; kompetentingos tarnybos arba įstaigos šį šešių mėnesių laikotarpį gali pratęsti iki laikotarpio, kurį tas asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 20 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

64 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 dalyje žodis „trys“ pakeičiamas žodžiu „šeši“, o žodžiai „ne daugiau kaip šešių mėnesių“ pakeičiami žodžiais „laikotarpio, kurį tas asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos“.

b)  3 dalis pakeičiama taip:

 

3.  Jeigu kompetentingos valstybės narės teisės aktų nuostatos nėra palankesnės, ilgiausias bendras laikotarpis tarp dviejų darbo pagal darbo sutartį laikotarpių, kuriuo yra išsaugoma teisė gauti išmokas pagal 1 dalies nuostatas, yra šeši mėnesiai; kompetentingos tarnybos arba įstaigos gali pratęsti tą laikotarpį iki laikotarpio, kurį asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos.“

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

64a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21.  Po 64 straipsnio įterpiamas naujas 64a straipsnis:

Išbraukta.

„64a straipsnis

 

Specialios taisyklės, taikomos bedarbiams, persikėlusiems į kitą valstybę narę ir netenkinantiems 61 straipsnio 1 dalies ir 64 straipsnio sąlygų

 

61 straipsnio 2 dalyje nurodytomis aplinkybėmis ta valstybė narė, kurios teisės aktai bedarbiui buvo taikomi anksčiau, tampa kompetentinga valstybe nare, atsakinga už bedarbio išmokos mokėjimą. Pašalpos mokamos kompetentingos įstaigos lėšomis 64 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytu laikotarpiu, jei asmuo yra įdarbinimo tarnybų žinioje toje valstybėje narėje, kurioje jis buvo paskutinį kartą draustas, ir jei laikomasi tos valstybės narės teisės aktuose nustatytų sąlygų. 64 straipsnio 2–4 dalys taikomos mutatis mutandis.“

 

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

65 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

65 straipsnis

65 straipsnis

Bedarbiai, kurie gyveno valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė

Bedarbiai, kurie gyveno valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė

1.  Bedarbis, kuris dirbdamas paskiausią darbą pagal darbo sutartį arba savarankiškai gyveno valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, turi likti savo ankstesnio darbdavio arba kompetentingos valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje. Išmokas toks bedarbis gauna pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktų nuostatas, tartum jis gyventų toje valstybėje narėje. Šias išmokas moka kompetentingos valstybės narės įstaiga.

1.  Bedarbis, kuris dirbdamas paskiausią darbą pagal darbo sutartį arba savarankiškai gyveno valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, turi likti savo ankstesnio darbdavio arba kompetentingos valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje. Išmokas toks bedarbis gauna pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktų nuostatas, tartum jis gyventų toje valstybėje narėje. Šias išmokas moka kompetentingos valstybės narės įstaiga. Toks asmuo taip pat gali būti savo gyvenamosios vietos valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje. Jis taip pat gali būti tarptautinių įdarbinimo tarnybų žinioje, jeigu tokios tarnybos egzistuoja jo darbo paieškos geografinėje teritorijoje.

 

1a.  Kompetentingos valstybės narės ir gyvenamosios valstybės narės valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir darbo ieškantiems asmenims išaiškina už jų stebėseną atsakingos viešosios įdarbinimo tarnybos kompetenciją. Jos taip pat užtikrina, kad kompetentingos institucijos ir darbo ieškančio asmens bendravimas vyktų pastarajam suprantama kalba, galbūt įtraukdamos šiose tarnybose dirbančius EURES konsultantus.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, visiškas bedarbis, kuris, dirbdamas paskiausią darbą pagal darbo sutartį arba savarankiškai, gyveno valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė, ir kuris nėra sukaupęs bent 12 mėnesių trukmės draudimo nuo nedarbo laikotarpio išskirtinai pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktus, turi būti gyvenamosios valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje. Išmokas toks asmuo gauna pagal gyvenamosios valstybės narės teisės aktų nuostatas, tartum jis visus draudimo laikotarpius būtų įgijęs pagal tos valstybės narės teisės aktus. Šias išmokas moka gyvenamosios valstybės narės įstaiga. Jeigu šioje dalyje nurodytas visiškas bedarbis, kuriam teisė į bedarbio išmokas būtų suteikta pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktus tik tuo atveju, jei jis ten gyventų, gali nuspręsti pateikti savo duomenis tos valstybės narės įdarbinimo tarnyboms ir gauti išmokas pagal tos valstybės narės teisės aktus, tartum jis gyventų toje valstybėje narėje.

2.  Jeigu 1 dalyje nurodytas asmuo yra gyvenamosios valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje pagal tos dalies antrą pastraipą, jis gauna pagal gyvenamosios valstybės narės teisės aktų nuostatas, tartum jis visus draudimo laikotarpius būtų įgijęs pagal tos valstybės narės teisės aktus. Šias išmokas moka gyvenamosios valstybės narės įstaiga.

3.  Jeigu 1 ar 2 dalyje nurodytas visiškas bedarbis nepageidauja būti ar likti kompetentingos valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje po to, kai jis jose užsiregistruoja, ir pageidauja ieškoti darbo gyvenamosios vietos valstybėje narėje ar valstybėje narėje, kurioje jis paskutinį kartą vykdė veiklą, 64 straipsnis, išskyrus 64 straipsnio 1 dalies a punktą, taikomas mutatis mutandis. Kompetentinga įstaiga gali pratęsti 64 straipsnio 1 dalies c punkto pirmame sakinyje nurodytą laikotarpį iki laikotarpio, kurį asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos.

3.  Jeigu 1 ar 2 dalyje nurodytas visiškas bedarbis nepageidauja likti kompetentingos valstybės narės įdarbinimo tarnybų žinioje po to, kai jis jose užsiregistruoja, ir pageidauja ieškoti darbo gyvenamosios vietos valstybėje narėje ar valstybėje narėje, kurioje jis paskutinį kartą vykdė veiklą, 64 straipsnis, išskyrus 64 straipsnio 1 dalies a punktą, taikomas mutatis mutandis. Kompetentinga įstaiga gali pratęsti 64 straipsnio 1 dalies c punkto pirmame sakinyje nurodytą laikotarpį iki laikotarpio, kurį asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos.

4.  Šiame straipsnyje nurodytas visiškas bedarbis savo duomenis gali pateikti ne tik kompetentingos valstybės narės, bet kitos valstybės narės įdarbinimo tarnyboms.

 

5.  Šio straipsnio 2–4 dalys netaikomos asmeniui, kuris bedarbiu tapo iš dalies arba atsitiktinai.

 

 

5a.  Išmokas pagal 2 dalies nuostatas ir toliau savo lėšomis moka gyvenamosios vietos įstaiga. Tačiau, kaip numatyta 7 dalyje, tos valstybės narės, kurios teisės aktai bedarbiui buvo taikomi paskutiniuoju metu, kompetentinga įstaiga pirmuosius keturis mėnesius kompensuoja gyvenamosios vietos įstaigai visą jos mokamų išmokų sumą. Kompensavimo tvarka nustatoma įgyvendinimo reglamente.

 

5b.  Kai atitinkamas asmuo per ankstesnius 24 mėnesius įgijo ne trumpesnius kaip 12 mėnesių darbo pagal darbo sutartį arba savarankiško darbo laikotarpius toje valstybėje narėje, kurios teisės aktai jam buvo taikomi paskutiniuoju metu, kai tokie laikotarpiai suteikia teisę į bedarbio išmokas, 5a dalyje nurodytas kompensavimo laikotarpis pratęsiamas iki aštuonių mėnesių.

 

5c.  Remiantis 5a ir 5b dalimis, dvi ar daugiau valstybių narių ar tų valstybių kompetentingos valdžios institucijos gali numatyti kitus kompensavimo būdus arba atsisakyti bet kokio kompensavimo tarp jų jurisdikcijai priklausančių įstaigų.

Pagrindimas

Įvedus 12 mėnesių laikotarpį, kurį pasienio darbuotojas turi įgyti, kol galės reikalauti išmokų paskiausios darbo vietos valstybėje narėje, gali kilti papildomų administracinių sunkumų. Vietoj to, pasienio darbuotojams suteikiant galimybę pasirinkti, ar gauti bedarbio pašalpas paskiausios darbo vietos valstybėje narėje, ar gyvenamosios vietos valstybėje narėje, sumažėja administraciniai sunkumai ir atitinkamam asmeniui suteikiama galimybė ieškoti darbo vietos valstybėje narėje, kurioje jis turi geriausias galimybes rasti darbą. Jeigu šis pakeitimas bus priimtas, atitinkami pakeitimai turėtų būti atlikti visame tekste.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

68b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išmokos šeimai pinigais, kuriomis siekiama pakeisti šeimos pajamas vaiko auginimo laikotarpiu ir kurios yra išvardytos XIII straipsnio 1 dalyje, skiriamos tik asmeniui, kuriam taikomi kompetentingos valstybės narės teisės aktai, ir asmens šeimos nariams jokių išvestinių teisių į tokias išmokas nesuteikiama. Šio reglamento 68a straipsnis tokioms išmokoms netaikomas, o iš kompetentingos įstaigos negali būti reikalaujama atsižvelgti į kito iš tėvų ar asmens, kuris juo laikomas, arba vaiką ar vaikus globojančios įstaigos pateiktą prašymą, kaip nustatyta įgyvendinimo reglamento 60 straipsnio 1 dalyje.

1.  Išmokos šeimai pinigais, kuriomis siekiama pakeisti šeimos pajamas ar suteikti papildomų pajamų vaiko auginimo laikotarpiu ir kurios yra išvardytos XIII straipsnio 1 dalyje, skiriamos tik asmeniui, kuriam taikomi kompetentingos valstybės narės teisės aktai, ir asmens šeimos nariams jokių išvestinių teisių į tokias išmokas nesuteikiama. Šio reglamento 68a straipsnis taikomas tokioms išmokoms tais atvejais, kai individualus asmuo, gaunantis šeimos išmokas, turinčias užtikrinti pajamų pakeitimą vaiko auginimo metu, nevykdo savo išlaikymo prievolių.

Pagrindimas

Jei asmuo, turintis teisę gauti išmokas, gyvena kitoje valstybėje narėje nei jo vaikai, ir jei šis asmuo nevykdo savo išlaikymo prievolių, kompetentingos institucijos pagal Komisijos pasiūlymą gali daugiau nebeteikti išmokos tiesiogiai vaikams ar kitam iš tėvų. Tokios situacijos reikėtų vengti.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 23 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

71 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

23a.  71 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Prie Europos Komisijos įsteigtą Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinę komisiją (toliau – Administracinė komisija) sudaro po vieną Vyriausybės atstovą iš kiekvienos valstybės narės; jei būtina, jai padeda ekspertai patarėjai. Europos Komisijos atstovas dalyvauja Administracinės komisijos posėdžiuose patarėjo teisėmis.

1.   Prie Europos Komisijos įsteigtą Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinę komisiją (toliau – Administracinė komisija) sudaro po vieną Vyriausybės atstovą iš kiekvienos valstybės narės; jei būtina, jai padeda ekspertai patarėjai. Europos Komisijos atstovas, Europos Parlamento atstovas ir, prireikus, socialinių partnerių ir išmokų gavėjų atstovai, įskaitant neįgaliųjų organizacijų atstovus, dalyvauja Administracinės komisijos posėdžiuose patarėjo teisėmis.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 24 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

75a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad jų įstaigos būtų informuotos ir taikytų visas teisines ir kitas nuostatas, įskaitant Administracinės komisijos sprendimus, tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas ir įgyvendinimo reglamentas, ir laikantis šiuose reglamentuose nustatytų sąlygų.

1.  Kompetentingos institucijos, remdamosi savo nacionalinės teisės aktais ir (arba) praktika, užtikrina, kad atitinkamos jų įstaigos būtų informuotos ir taikytų visas teisines ir kitas nuostatas, įskaitant Administracinės komisijos sprendimus, tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas ir įgyvendinimo reglamentas, ir laikantis šiuose reglamentuose nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 24 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

75a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatomi taikytini teisės aktai, kompetentingos institucijos remia įstaigų ir darbo inspekcijų valstybėje narėje bendradarbiavimą.

2.  Siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatomi taikytini teisės aktai, kompetentingos institucijos remia atitinkamų susijusių įstaigų, kaip antai darbo inspekcijų ir mokesčių institucijų valstybėje narėje bendradarbiavimą.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 25 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

76 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatyta tvarka, kurios turi būti laikomasi siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento 12 ir 13 straipsnių taikymo sąlygas. Šiais aktais nustatoma standartinė tvarka, įskaitant

1.  Siekdama užtikrinti vienodas šio reglamento 12 ir 13 straipsnių ir įgyvendinimo reglamento 14, 15 ir 16 straipsnių taikymo sąlygas, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma taikytina procedūra. Šiais aktais nustatoma standartinė tvarka, įskaitant

–  perkeliamojo dokumento, kuriame nurodoma, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra taikomi jo turėtojui, išdavimo terminą, formatą ir turinį,

–  perkeliamojo dokumento, kuriame nurodoma, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra taikomi jo turėtojui, ir, jei yra, jo bendrasis Europos socialinio draudimo numeris, išdavimo terminą, formatą, kuris turi būti elektroninis ir nesuklastojamas, ir turinį, įskaitant privalomus įrašus,

  sąlygų, kuriomis tas dokumentas išduodamas, nustatymą,

 

–  prieš išduodant dokumentą tikrintinų veiksnių sąrašą,

–  prieš išduodant, ištaisant ar anuliuojant dokumentą tikrintinų veiksnių sąrašą,

  dokumento anuliavimą, kai darbo vietos valstybės narės kompetentinga įstaiga užginčija jo tikslumą ar galiojimą.

 

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 25 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

79 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

25a.  79 straipsnis pakeičiamas taip:

79 straipsnis

79 straipsnis

Veiklos socialinės apsaugos srityje finansavimas

Veiklos socialinės apsaugos srityje finansavimas

Europos Komisija, įgyvendindama šį arba įgyvendinimo reglamentą, gali visiškai arba iš dalies finansuoti:

Europos Komisija, įgyvendindama šį arba įgyvendinimo reglamentą, gali visiškai arba iš dalies finansuoti:

a)   veiklą, kuria siekiama gerinti informacijos mainus tarp valstybių narių socialinės apsaugos institucijų ir įstaigų, ypač elektroninius duomenų mainus;

a)  veiklą, kuria siekiama gerinti informacijos mainus tarp valstybių narių socialinės apsaugos institucijų ir įstaigų, ypač elektroninius duomenų mainus, pavyzdžiui, elektroninę socialinės apsaugos tinklo sistemą;

b)   bet kokią kitą veiklą, kuria siekiama pačiomis tinkamiausiomis priemonėmis teikti informaciją asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, ir jų atstovams apie iš šio reglamento kylančias teises ir pareigas.

b)  bet kokią kitą veiklą, kuria siekiama pačiomis tinkamiausiomis priemonėmis teikti informaciją asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, ir jų atstovams apie iš šio reglamento kylančias teises ir pareigas, pavyzdžiui, Europos socialinio draudimo numerį.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

-88 straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a.  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„-88 straipsnis

 

Perkeliamųjų dokumentų, kuriais patvirtinami taikomi socialinės apsaugos teisės aktai, išdavimas ir anuliavimas

 

Komisija pagal 88a straipsnį iki [...] priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomi šio reglamento 12 ir 13 straipsniai ir įgyvendinimo reglamento 14, 15 ir 16 straipsniai, nustatant įprastą tvarką dėl:

 

a)  atvejų, kuriais išduodami perkeliamieji dokumentai, kuriais patvirtinama, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra taikomi jo turėtojui, kaip nurodyta 76a straipsnio pirmoje įtraukoje, nustatymo; ir

 

b)  tokio dokumento anuliavimo, kai darbo vietos valstybės narės kompetentinga įstaiga dėl pagrįstų priežasčių užginčija jo tikslumą ar galiojimą.“

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

88a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

88a straipsnis

88a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   88 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Europos Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Reglamento (ES) xxxx įsigaliojimo data].

2.  -88 ir 88 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [Reglamento (ES) xxxx - COD 2016/397 įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 88 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami jame nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti -88 ir 88 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Europos Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Europos Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 88 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Europos Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal -88 ir 88 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Europos Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

XII priedo pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS IŠMOKOS PINIGAIS, TEIKIAMOS NUKRYPSTANT NUO 1A SKYRIAUS 35A STRAIPSNIO 1 DALIES

ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS IŠMOKOS PINIGAIS, TEIKIAMOS NUKRYPSTANT NUO 1 SKYRIAUS 33A STRAIPSNIO 1 DALIES

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

13 konstatuojamoji dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1.  13 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

(13)   Šiame reglamente numatomos priemonės ir procedūros, skirtos darbuotojų ir bedarbių asmenų judumui skatinti. Pasienio darbuotojai, kurie visiškai prarado darbą, gali pateikti duomenis apie save gyvenamosios vietos šalies ir valstybės narės, kurioje jie paskutinį kartą dirbo, įdarbinimo tarnyboms. Tačiau jie turėtų teisę gauti išmokas tik iš tos valstybės narės, kurioje gyvena.

„(13)   Šiame reglamente numatomos priemonės ir procedūros, skirtos darbuotojų ir bedarbių asmenų judumui skatinti. Pasienio darbuotojai, kurie visiškai prarado darbą, gali pateikti duomenis apie save gyvenamosios vietos šalies ir valstybės narės, kurioje jie paskutinį kartą dirbo, įdarbinimo tarnyboms.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Kad būtų apsaugotos atitinkamų asmenų teisės, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet kokie prašymai pateikti duomenis ir tų duomenų pateikimas būtų privalomi ir proporcingi tinkamam Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir šio reglamento įgyvendinimui pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus. Apsikeitus duomenimis, teisės į išmokas automatiškai atimti negalima, o bet kokiu sprendimu, priimtu remiantis duomenų mainais, turėtų būti paisoma pagrindinių asmens teisių ir laisvių; toks sprendimas turi būti grindžiamas pakankamais įrodymais ir jam gali būti taikoma sąžininga apeliavimo procedūra.

(26)  Kad būtų apsaugotos atitinkamų asmenų teisės, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet kokie prašymai pateikti duomenis ir tų duomenų pateikimas būtų privalomi ir proporcingi tinkamam Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir šio reglamento įgyvendinimui pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus. Atitinkamas Sąjungos duomenų apsaugos acquis, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 679/20161a, taikomas visiems pagal šį reglamentą tvarkomiems asmens duomenims. Apsikeitus duomenimis, teisės į išmokas automatiškai atimti negalima, o bet kokiu sprendimu, priimtu remiantis duomenų mainais, turėtų būti paisoma pagrindinių asmens teisių ir laisvių; toks sprendimas turi būti grindžiamas pakankamais įrodymais ir jam gali būti taikoma sąžininga apeliavimo procedūra.

 

_________________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Europos duomenų priežiūros pareigūno pastabas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

1 straipsnio 2 dalies ea punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„ea) sukčiavimas – bet koks tyčinis veikimas ar neveikimas, siekiant įgyti teisę į socialinės apsaugos išmokas ir jas gauti arba išvengti socialinės apsaugos įmokų mokėjimo, pažeidžiant valstybės narės teisę;“

„ea)  sukčiavimas – bet koks tyčinis veikimas ar neveikimas, siekiant įgyti teisę į socialinės apsaugos išmokas ir jas gauti arba išvengti socialinės apsaugos įmokų mokėjimo, pažeidžiant valstybės narės teisę, remiantis pagrindiniu reglamentu ir įgyvendinimo reglamentu;“

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

2 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nustačius asmens teises ir pareigas, kuriems taikomi pagrindinis ir įgyvendinimo reglamentai, kompetentinga įstaiga gali prašyti gyvenamosios ar buvimo vietos valstybės narės institucijos pateikti to asmens duomenis. Prašymas ir atsakymas yra susiję su informacija, kuri padėtų kompetentingai valstybei narei nustatyti bet kokius dokumento ar sprendimo, kuriuo pagal pagrindinį ar įgyvendinimo reglamentą nustatomos asmens teisės ir pareigos, duomenų netikslumus. Prašymas taip pat gali būti teikiamas, jei nėra jokios abejonės dėl dokumente pateikiamos informacijos ar informacijos, kuria grindžiamas sprendimas, pagrįstumo ar tikslumo. Prašymas suteikti informaciją ir atsakymas turi būti privalomi ir proporcingi.

5.  Nustačius asmens teises ir pareigas, kuriems taikomi pagrindinis ir įgyvendinimo reglamentai, kompetentinga įstaiga gali prašyti gyvenamosios ar buvimo vietos valstybės narės institucijos pateikti to asmens duomenis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Prašymas ir atsakymas apsiriboja informacija, kuri padėtų kompetentingai valstybei narei nustatyti bet kokius dokumento ar sprendimo, kuriuo pagal pagrindinį ar įgyvendinimo reglamentą nustatomos asmens teisės ir pareigos, duomenų netikslumus. Prašymas taip pat gali būti teikiamas, jei nėra jokios abejonės dėl dokumente pateikiamos informacijos ar informacijos, kuria grindžiamas sprendimas, pagrįstumo ar tikslumo. Prašymas suteikti informaciją ir atsakymas turi būti pagrįsti, privalomi ir proporcingi.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Europos duomenų priežiūros pareigūno pastabas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

2 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Administracinė Komisija parengia išsamų duomenų prašymų ir atsakymų, kuriuos galima teikti pagal 5 dalį, tipų sąrašą, o Europos Komisija šį sąrašą tinkamai paviešina. Leidžiama teikti tik į šį sąrašą įtrauktus duomenų prašymus ir atsakymus.

6.  Administracinė Komisija parengia išsamų duomenų prašymų ir atsakymų, kuriuos galima teikti pagal 5 dalį, tipų sąrašą, taip pat nustato subjektus, kurie turi teisę pateikti tokius prašymus, ir taikytinas procedūras bei apsaugos priemones. Komisija šį sąrašą tinkamai paviešina. Leidžiama teikti tik į šį sąrašą įtrauktus duomenų prašymus ir atsakymus.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Europos duomenų priežiūros pareigūno pastabas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybių narių įstaigos priima kitos valstybės narės įstaigos išduotus asmens padėtį liudijančius dokumentus, reikalingus pagrindiniam reglamentui ir įgyvendinimo reglamentui taikyti, ir patvirtinamuosius įrodymus, kurių pagrindu tie dokumentai buvo išduoti, nebent valstybė narė, kurioje jie buvo išduoti, juos anuliuotų arba paskelbtų negaliojančiais. Tokie dokumentai galioja tik jeigu užpildyti visi privalomi laukai.

1.  Valstybių narių įstaigos priima kitos valstybės narės įstaigos išduotus asmens padėtį liudijančius dokumentus, reikalingus pagrindiniam reglamentui ir įgyvendinimo reglamentui taikyti, ir patvirtinamuosius įrodymus, kurių pagrindu tie dokumentai buvo išduoti, jei valstybė narė, kurioje jie buvo išduoti, jų neanuliavo arba nepaskelbė negaliojančiais. Tokie dokumentai galioja tik jeigu užpildyti visi privalomi laukai.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kilus abejonėms dėl dokumento galiojimo arba dėl duomenų, kuriais jis grindžiamas, tikslumo, dokumentą gaunanti valstybės narės įstaiga prašo dokumentą išdavusios įstaigos suteikti reikiamą tikslesnę informaciją, o tam tikrais atvejais anuliuoti tą dokumentą.

2.  Kilus abejonėms dėl dokumento galiojimo arba dėl duomenų, kuriais jis grindžiamas, tikslumo, dokumentą gaunanti valstybės narės įstaiga prašo dokumentą išdavusios įstaigos suteikti reikiamą tikslesnę informaciją, o tam tikrais atvejais anuliuoti tą dokumentą.

a)  Gavusi tokį prašymą, dokumentą išdavusi įstaiga persvarsto jo išdavimo pagrindą ir prireikus jį anuliuoja ar ištaiso per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Jeigu aptinkama dokumento pareiškėjo nepaneigiamo sukčiavimo įrodymų, dokumentą išdavusi įstaiga jį nedelsdama ir atgaline data anuliuoja arba ištaiso.

a)  Gavusi tokį prašymą, dokumentą išdavusi įstaiga persvarsto jo išdavimo pagrindą ir prireikus jį anuliuoja ar ištaiso per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Jeigu aptinkama dokumento pareiškėjo nepaneigiamo sukčiavimo įrodymų, dokumentą išdavusi įstaiga jį nedelsdama ir atgaline data anuliuoja arba ištaiso.

b)  Jeigu išdavusi įstaiga, persvarsčiusi dokumento išdavimo pagrindą, neranda jokių klaidų, ji nusiunčia prašančiajai institucijai visus patvirtinamuosius įrodymus per 20 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Skubiais atvejais, kai skubos priežastys aiškiai nurodytos prašyme, atsakymas pateikiamas per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo, nepaisant to, kad išdavusi institucija gali būti nebaigusi persvarstymo pagal a punkto nuostatas.

b)  Jeigu išdavusi įstaiga, persvarsčiusi dokumento išdavimo pagrindą, neranda jokių klaidų, ji nusiunčia prašančiajai institucijai visus patvirtinamuosius įrodymus per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Siekiant apsaugoti atitinkamo asmens teises skubiais atvejais atsakymas pateikiamas per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo, nepaisant to, kad išdavusi institucija gali būti nebaigusi persvarstymo pagal a punkto nuostatas.

c)  Jei prašančioji institucija, gavusi patvirtinamuosius įrodymus, toliau abejoja dėl dokumento galiojimo arba dėl duomenų, kuriais grindžiami tame dokumente pateikti faktai, tikslumo, ir mano, kad informacija, kuria remiantis dokumentas buvo išduotas, yra neteisinga, ji gali šiuo tikslu pateikti įrodymų ir dar vieną prašymą pateikti tikslesnės informacijos ir prireikus prašyti išdavusios institucijos anuliuoti tą dokumentą laikantis pirmiau išdėstytos tvarkos ir terminų.

c)  Jei prašančioji institucija, gavusi patvirtinamuosius įrodymus, toliau abejoja dėl dokumento galiojimo arba dėl duomenų, kuriais grindžiami tame dokumente pateikti faktai, tikslumo, ir mano, kad informacija, kuria remiantis dokumentas buvo išduotas, yra neteisinga, ji šiuo tikslu pateikia įrodymų ir dar vieną prašymą pateikti tikslesnės informacijos ir prireikus prašyti išdavusios institucijos anuliuoti tą dokumentą laikantis pirmiau išdėstytos tvarkos ir terminų.

 

ca)  Jei dokumentą išdavusi įstaiga neatsako per b punkte nurodytą taikytiną laikotarpį ir jei kyla abejonių dėl perkeliamojo dokumento, kuriuo patvirtinami jo turėtojui taikomi socialinės apsaugos teisės aktai, galiojimo arba dėl duomenų, kuriais jie grindžiami, tikslumo, prašančioji institucija informuoja dokumentą išdavusią įstaigą apie tokią padėtį ir gali prašyti, kad būtų taikomas užstatas, lygus įmokoms, kurias valstybė narė, kurioje vykdoma veikla, gautų pagal 73 straipsnio 3 dalį, jei būtų taikomi pastarosios teisės aktai. Šis užstatas grąžinamas pirmajai valstybei narei, jei nustatoma, kad atitinkamam asmeniui taikomi tos valstybės narės teisės aktai. Jei nustatoma, kad atitinkamam asmeniui taikomi valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, teisės aktai, į tai valstybei narei perduotą užstatą atsižvelgiama mokant įmokas pagal 73 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

5 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a.  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4.  Jei atitinkamoms įstaigoms nepavyksta susitarti, ne anksčiau kaip po mėnesio nuo tos dienos, kurią dokumentą gavusi įstaiga pateikė prašymą, per kompetentingas valdžios institucijas gali būti kreipiamasi į Administracinę komisiją. Administracinė komisija mėgina išspręsti klausimą per šešis mėnesius nuo dienos, kurią į ją buvo kreiptasi.

4.  Jei atitinkamoms įstaigoms nepavyksta susitarti, per kompetentingas valdžios institucijas gali būti kreipiamasi į Administracinę komisiją. Administracinė komisija išsprendžia klausimą per tris mėnesius nuo dienos, kurią į ją buvo kreiptasi. Kompetentingos institucijos ir atitinkamos įstaigos imasi reikiamų priemonių Administracinės komisijos sprendimui taikyti, nedarant poveikio valdžios institucijų, įstaigų ir atitinkamų asmenų teisei naudotis procedūromis ir teismais, numatytais valstybių narių teisės aktais, šiuo reglamentu arba Sutartimis.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  5 straipsnis papildomas 4a dalimi:

 

„4a.   Neatsižvelgiant į 1–4 dalis, jei prašančioji institucija per teisminį tyrimą surinko įrodymų, kad dokumentas, patvirtinantis socialinės apsaugos teisės aktų, kurie taikomi jo savininkui, arba faktų, kuriais jie grindžiami, teisingumą, buvo gautas sukčiavimo būdu, ji prašo jį išdavusios įstaigos per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo tą dokumentą anuliuoti arba ištaisyti. Dokumentą išdavusi įstaiga anuliuoja arba ištaiso dokumentą atgaline data. Jei dokumentą išdavusi įstaiga neanuliuoja ar neištaiso atitinkamo dokumento pagal pirmą pastraipą, prašančioji institucija gali kreiptis į nacionalinį teismą, kad šis nuspręstų, ar atitinkamo dokumento gali būti nepaisoma sukčiavimo pagrindu.“

Pagrindimas

.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

6 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7c.  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.   Jei atitinkamoms įstaigoms ar valdžios institucijoms nepavyksta susitarti, ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo tos dienos, kurią kilo 1 arba 2 dalyje nurodytas nesutarimas, per kompetentingas valdžios institucijas gali būti kreipiamasi į Administracinę komisiją. Administracinė komisija siekia išspręsti klausimą per šešis mėnesius nuo dienos, kurią į ją buvo kreiptasi.

„3.   Jei atitinkamoms įstaigoms ar valdžios institucijoms nepavyksta susitarti per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią kilo nesutarimas, ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo tos dienos, kurią kilo 1 arba 2 dalyje nurodytas nesutarimas, per kompetentingas valdžios institucijas kreipiamasi į Administracinę komisiją. Administracinė komisija siekia išspręsti klausimą per šešis mėnesius nuo dienos, kurią į ją buvo kreiptasi.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7d.  7 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.   1 dalyje nustatytas laikinas išmokų ir įmokų apskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atitinkamo asmens prašymo pateikimo dienos.“

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 e punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

11 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7e.  11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Jei dviejų arba daugiau valstybių narių įstaigos nesutaria dėl asmens, kuriam taikomas pagrindinis reglamentas, gyvenamosios vietos nustatymo, šios įstaigos bendru susitarimu nustato atitinkamo asmens interesų centrą remdamosi visas turimos atitinkamos informacijos bendru įvertinimu; šie veiksniai gali apimti atitinkamai:

„1.  Jei dviejų arba daugiau valstybių narių įstaigos nesutaria dėl asmens, kuriam taikomas pagrindinis reglamentas, gyvenamosios vietos nustatymo, šios įstaigos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai kilo nesutarimas, bendru susitarimu nustato atitinkamo asmens interesų centrą remdamosi visas turimos atitinkamos informacijos bendru įvertinimu; šie veiksniai gali apimti atitinkamai:

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, „asmuo, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdavio, kuris paprastai ten verčiasi savo veikla, vardu, ir kurį darbdavys komandiruoja pagal 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje arba išsiunčia į kitą valstybę narę“ apima asmenį, įdarbintą siekiant jį komandiruoti ar išsiųsti į kitą valstybę narę, jei atitinkamam asmeniui prieš pat jo darbo pagal darbo sutartį pradžią jau taikomi siunčiančiosios valstybės narės teisės aktai pagal pagrindinio reglamento II antraštinę dalį.

1.  Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, „asmuo, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdavio, kuris paprastai ten verčiasi savo veikla, vardu, ir kurį darbdavys išsiunčia į kitą valstybę narę“ apima asmenį, įdarbintą siekiant jį išsiųsti į kitą valstybę narę, jei atitinkamam asmeniui prieš pat jo darbo pagal darbo sutartį pradžią jau taikomi siunčiančiosios valstybės narės teisės aktai pagal pagrindinio reglamento II antraštinę dalį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiami kriterijai, parengti siekiant apibrėžti didelę veiklos dalį Direktyvoje 2014/67/EB.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalis pakeičiama taip:

2. Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, žodžiai „kuris paprastai ten verčiasi savo veikla“ reiškia darbdavį, kuris valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, paprastai vykdo didelę veiklos dalį, išskyrus vien tik vidaus valdymo veiklą, atsižvelgiant į visus kriterijus, apibūdinančius atitinkamos įmonės vykdomą veiklą. Atitinkami kriterijai turi atitikti kiekvieno darbdavio konkrečias savybes ir tikrąjį vykdomos veiklos pobūdį.

„2.  Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, žodžiai „kuris paprastai ten verčiasi savo veikla“ reiškia darbdavį, kuris ten paprastai vykdo didelę veiklos dalį. Kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, ar įmonė iš tiesų atlieka didžiąją dalį veiklos, nepriskiriamos vien vidaus valdymo ir (arba) administracinei veiklai, atsižvelgdamos į ilgesnį laikotarpį, atlieka bendrą visų faktinių elementų, apibūdinančių įmonių įsisteigimo valstybėje narėje vykdomą veiklą, vertinimą. Tokie elementai, visų pirma, gali apimti:

 

a)  vietą, kurioje įmonė turi registruotą buveinę ir administraciją, naudojasi biuro patalpomis, moka mokesčius ir socialinio draudimo įmokas ir, jeigu taikytina, pagal nacionalinės teisės aktus turi profesinės veiklos licenciją arba yra užsiregistravusi prekybos rūmuose ar profesinėse organizacijose;

 

b)  vietą, kurioje darbuotojai yra įdarbinti ir iš kurios jie yra siųsti;

 

c)  sutartims, kurias įmonė sudarė su savo darbuotojais ir su klientais, taikytiną teisę;

 

d)  vietą, kurioje įmonė vykdo didžiąją dalį verslo veiklos ir kurioje dirba jos administracinis personalas;

 

e)  įvykdytų sutarčių skaičių ir (arba) pasiektą apyvartą įsisteigimo valstybėje narėje, atsižvelgiant į, inter alia, konkrečią naujai įsteigtų įmonių ir MVĮ padėtį.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiami kriterijai, parengti siekiant apibrėžti didelę veiklos dalį Direktyvoje 2014/67/EB.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  3 dalis pakeičiama taip:

3. Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalį, žodžiai „paprastai savarankiškai dirbančiam asmeniui“ reiškia asmenį, kuris paprastai vykdo didelę veiklos dalį valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, teritorijoje. Visų pirma tas asmuo turi kurį laiką jau vykdyti savo veiklą iki dienos, kurią jis nori pasinaudoti to straipsnio nuostatomis, ir laikinos veiklos kitoje valstybėje narėje laikotarpiu turi valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs, toliau laikytis jo veiklos vykdymui taikomų reikalavimų, kad galėtų sugrįžęs ją tęsti.

„3. Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalį, žodžiai „paprastai savarankiškai dirbančiam asmeniui“ reiškia asmenį, kuris paprastai vykdo didelę veiklos dalį valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, teritorijoje. Visų pirma tas asmuo turi kurį laiką jau vykdyti pakankamai veiklos iki dienos, kurią jis nori pasinaudoti to straipsnio nuostatomis, ir laikinos veiklos kitoje valstybėje narėje laikotarpiu turi valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs, toliau laikytis jo veiklos vykdymui taikomų reikalavimų, kad galėtų sugrįžęs ją tęsti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiami kriterijai, parengti siekiant apibrėžti didelę veiklos dalį Direktyvoje 2014/67/EB.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  Po 4 dalies įterpiama ši dalis:

 

„4a.  Taikant pagrindinio reglamento 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir 12 straipsnio 2 dalies c punktą, „verslo kelionė“ – laikina veikla, susijusi su darbdavio verslo interesais, neįskaitant paslaugų teikimo ar prekių pristatymo, pavyzdžiui, dalyvavimas vidaus ir išorės verslo susitikimuose, konferencijose ir seminaruose, derybose dėl verslo sandorių, pardavimo arba rinkodaros veikla, vidaus arba klientų audito vykdymas, verslo galimybių tyrimas arba dalyvavimas mokymuose ir mokymasis.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiami kriterijai, parengti siekiant apibrėžti didelę veiklos dalį Direktyvoje 2014/67/EB.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 8 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Po 8 dalies įterpiama ši dalis:

 

„8a.  Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies b punktą, didžiausia darbo veiklos dalis nustatoma lyginant vidutinį darbo valandų per savaitę skaičių kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje asmuo vykdo veiklą.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiami kriterijai, parengti siekiant apibrėžti didelę veiklos dalį Direktyvoje 2014/67/EB.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  10 dalis pakeičiama taip:

10.  Nustatydamos taikytinus teisės aktus pagal 8 ir 9 dalis, atitinkamos įstaigos atsižvelgia į numanomą padėtį per artimiausius 12 kalendorinių mėnesių.

„10.  Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį taikytini teisės aktai nustatomi ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Praėjus tam laikotarpiui taikytini teisės aktai turi būti iš naujo įvertinti, atsižvelgiant į darbuotojo padėtį.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiami kriterijai, parengti siekiant apibrėžti didelę veiklos dalį Direktyvoje 2014/67/EB.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

15 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8a.   15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Išskyrus atvejus, kai įgyvendinimo reglamento 16 straipsnyje numatyta kitaip, jei asmuo vykdo veiklą valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė narė pagal pagrindinio reglamento II antraštinę dalį, darbdavys arba, jei asmuo dirba ne pagal darbo sutartį, atitinkamas asmuo informuoja apie tai valstybės narės, kurios teisės aktai taikomi, kompetentingą įstaigą, jei įmanoma, iš anksto. Ta įstaiga atitinkamam asmeniui išduoda įgyvendinimo reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą pažymėjimą ir nedelsiant pateikia informaciją apie tam asmeniui pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies b punktą arba 12 straipsnį taikytinus teisės aktus valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingos valdžios institucijos paskirtai įstaigai.

„1.  Išskyrus atvejus, kai įgyvendinimo reglamento 16 straipsnyje numatyta kitaip, jei asmuo vykdo veiklą vienoje ar daugiau valstybių narių, kurios nėra kompetentingos valstybės narės pagal pagrindinio reglamento II antraštinę dalį, darbdavys arba, jei asmuo dirba ne pagal darbo sutartį, atitinkamas asmuo informuoja apie tai valstybės narės, kurios teisės aktai taikomi, kompetentingą įstaigą iš anksto. Ta įstaiga nedelsdama sudaro galimybę atitinkamam asmeniui ir valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingos valdžios institucijos paskirtai įstaigai gauti informaciją apie teisės aktus, taikomus atitinkamam asmeniui pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies b punktą, 12 straipsnį arba 13 straipsnį.

 

 

 

1a.  Taikant 12 straipsnį, darbdavys arba, jei asmuo dirba ne pagal darbo sutartį, atitinkamas asmuo informuoja apie tai valstybės narės, kurios teisės aktai taikomi, kompetentingą įstaigą iš anksto.

 

Išskyrus atvejus, kai vykdoma veikla susijusi su verslo kelione, ta kompetentinga įstaiga per 20 darbo dienų nuo to pranešimo įvykdo visus šiuos veiksmus:

 

a)  įvertina, ar įvykdytos atitinkamos valstybės narės teisės aktų tolesnio taikymo sąlygos;

 

b)  išduoda atitinkamam asmeniui įgyvendinimo reglamento 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą pažymėjimą;

 

c)  sudaro galimybę valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingos valdžios institucijos paskirtai įstaigai gauti informaciją apie teisės aktus, taikomus darbuotojui arba savarankiškai dirbančiam asmeniui pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnį.

 

Valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingos įstaigos prašymu notifikuotoji kompetentinga įstaiga perduoda ne tik rezultatus, bet ir išsamius vertinimo duomenis, kaip nurodyta antros pastraipos a punkte.

 

Jeigu notifikuotoji kompetentinga įstaiga nepateikia to vertinimo valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, įstaigai, ji moka dienos mokestį, kurio dydis lygus įmokoms, kurias pastaroji gautų, jei būtų taikomi notifikuotosios kompetentingos įstaigos teisės aktai.

 

Atliekant antros pastraipos a punkte nurodytą vertinimą, atitinkamam darbuotojui arba savarankiškai dirbančiam asmeniui toliau taikomi notifikuotosios kompetentingos įstaigos valstybės narės teisės aktai.

 

Jeigu atlikus antros pastraipos a punkte nurodytą vertinimą laikoma, kad darbuotojui arba savarankiškai dirbančiam asmeniui taikytini tos valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, teisės aktai, tos valstybės narės teisės aktai taikomi atgaline data, o įnašai atitinkamai kompensuojami ir padengiami.“

 

 

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

15 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„15a straipsnis

 

Pažymėjimo išdavimas

 

1.  Siekiant užtikrinti, kad 19 straipsnio 2 dalyje nurodyti pažymėjimai būtų išduoti laiku, naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/20121a numatyta Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) 15 straipsnio 1 dalies tikslais įgyvendinamas administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba.

 

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 19 straipsnio 2 dalyje nurodyti pažymėjimai atitinkamiems asmenims ir darbdaviams būtų išduodami elektroniniu būdu.

 

_________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

Pagrindimas

Iki šiol ne visos valstybės narės išduoda PDA1 formas elektroniniu būdu ir jas laiku pateikia priimančiajai valstybei narei. Todėl atsiranda vėlavimai, kurie yra našta atitinkamiems piliečiams ir darbdaviams. Siekiant paskatinti laisvą judėjimą ir pagerinti bendradarbiavimą socialinės apsaugos srityje, valstybės narės dokumentus turėtų išduoti elektroniniu būdu. Bendradarbiavimo tikslais valstybės narės turėtų naudotis Vidaus rinkos informacine sistema, kuri ir sukurta siekiant sustiprinti bendradarbiavimą tarpvalstybiniais klausimais.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

16 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ta įstaiga, nustačiusi, kad taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, toliau laikinai juos taiko ir nedelsdama praneša apie šį laikiną sprendimą tos valstybės narės, kurią ji laiko kompetentinga, įstaigai. Sprendimas tampa galutiniu per du mėnesius nuo tada, kai atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų paskirtos įstaigos apie tai informuojamos, išskyrus atvejus, kai ta įstaiga praneša pirmajai institucijai ir atitinkantiems asmenims apie tai, kad ji dar negali sutikti su nustatymu arba kad ji laikosi kitos nuomonės šiuo klausimu.

3.  Ta įstaiga, nustačiusi, kad taikomi kitos valstybės narės teisės aktai, toliau laikinai juos taiko ir nedelsdama praneša apie šį laikiną sprendimą tos valstybės narės, kurią ji laiko kompetentinga, įstaigai. Sprendimas tampa galutiniu per du mėnesius nuo tada, kai atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų paskirtos įstaigos apie tai informuojamos, išskyrus atvejus, kai ta įstaiga praneša pirmajai institucijai, atitinkantiems asmenims ir darbdaviui apie tai, kad ji dar negali sutikti su nustatymu arba kad ji laikosi kitos nuomonės šiuo klausimu.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

16 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės, kurios teisės aktai nustatomi laikinai arba galutinai taikytinais, kompetentinga įstaiga nedelsdama informuoja atitinkamą asmenį ir (arba) jo darbdavį.

5.  Valstybės narės, kurios teisės aktai nustatomi laikinai arba galutinai taikytinais, kompetentinga įstaiga nedelsdama informuoja atitinkamą asmenį ir jo darbdavį.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

19 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kad būtų galima pasinaudoti nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisėkūros galiomis, aktualia informacija apie atitinkamų asmenų socialinės apsaugos teises ir pareigas tiesiogiai keičiasi atitinkamų valstybių narių kompetentingos įstaigos ir darbo inspekcijos, imigracijos ar mokesčių institucijos; tai gali apimti asmens duomenų tvarkymą kitais nei pagrindiniame reglamente ir šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo tikslais, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo, sveikatos ir saugos, imigracijos ir mokesčių teisės teisinių įsipareigojimų. Konkretesnės sąlygos nustatomos Administracinės komisijos sprendimu.

4.  Kad būtų galima pasinaudoti nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisėkūros galiomis, aktualia informacija apie atitinkamų asmenų socialinės apsaugos teises ir pareigas, visapusiškai gerbdamos privatumą, tiesiogiai keičiasi atitinkamų valstybių narių kompetentingos įstaigos ir darbo inspekcijos, imigracijos ar mokesčių institucijos; tai gali apimti asmens duomenų tvarkymą kitais nei pagrindiniame reglamente ir šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo tikslais, tik siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo, sveikatos ir saugos, imigracijos ir mokesčių teisės teisinių įsipareigojimų. Už socialinio draudimo duomenis atsakingos institucijos informuoja duomenų subjektus apie šių duomenų perdavimą kitai viešojo administravimo įstaigai ir apie tolesnio jų tvarkymo tikslą (-us) pagal sąžiningo tvarkymo principą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB1a 6 straipsnyje ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 679/20161b 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Institucijos, kurioms perduodami socialinio draudimo duomenys, praneša duomenų subjektams apie savo tapatybę, duomenų tvarkymo tikslą (-us) ir duomenų, tvarkomų pagal Direktyvos 95/46/EB 11 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus ir Reglamento (ES) 679/2016 14 straipsnio 1 dalį, kategorijas. Konkretesnės sąlygos nustatomos Administracinės komisijos sprendimu.

 

_____________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

1b Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Europos duomenų priežiūros pareigūno pastabas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

20 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a.  20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Atitinkamos įstaigos perduoda valstybės narės, kurios teisės aktai yra taikytini asmeniui pagal pagrindinio reglamento II antraštinės dalies nuostatas, kompetentingai įstaigai informaciją, būtiną nustatant dieną, kurią pradedami taikyti tie teisės aktai, ir įmokas, kurias šis asmuo ir jo darbdavys (-iai) turi mokėti pagal tuos teisės aktus.

„1.   Atitinkamos įstaigos perduoda valstybės narės, kurios teisės aktai yra taikytini asmeniui pagal pagrindinio reglamento II antraštinės dalies nuostatas, kompetentingai įstaigai informaciją, būtiną nustatant dieną, kurią pradedami taikyti tie teisės aktai, ir įmokas, kurias šis asmuo ir jo darbdavys (-iai) turi mokėti pagal tuos teisės aktus, bei pagal Direktyvą 96/71/EB mokėtinas įmokas nuo išmokėto darbo užmokesčio.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

20a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Po 20 straipsnio įterpiamas 20a straipsnis:

Išbraukta.

straipsnis

 

Įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus

 

1. Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatyta tvarka, kurios turi būti laikomasi siekiant užtikrinti vienodas pagrindinio reglamento 12 ir 13 straipsnių taikymo sąlygas. Šiais aktais nustatoma standartinė tvarka, įskaitant

 

  perkeliamojo dokumento, kuriame nurodoma, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra taikomi jo turėtojui, išdavimo terminą, formatą ir turinį,

 

  sąlygų, kuriomis tas dokumentas išduodamas, nustatymą,

 

  prieš išduodant dokumentą tikrintinų veiksnių sąrašą,

 

  dokumento anuliavimą, kai darbo vietos valstybės narės kompetentinga įstaiga užginčija jo tikslumą ar galiojimą.

 

2. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal Reglamento (ES) Nr. 182/201154 5 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

3. Komisijai padeda Administracinė komisija, kuri yra komitetas pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.“

 

_________________________________

 

54 OL L 55, 2011 2 28, p. 13–18.

 

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

III antraštinės dalies 1 skyriaus antraštė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ligos, motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos bei ilgalaikės priežiūros išmokos

Ligos, ilgalaikės priežiūros, motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

22 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

13a.  22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

 

1.  Kai išmokos natūra gaunamos valstybėje narėje, kuri nėra kompetentingos įstaigos valstybė narė, kompetentingos valdžios institucijos arba įstaigos užtikrina, kad apdraustieji galėtų gauti būtiną informaciją apie tokių išmokų suteikimo tvarką ir sąlygas.

1.  Kai išmokos natūra gaunamos valstybėje narėje, kuri nėra kompetentingos įstaigos valstybė narė, kompetentingos valdžios institucijos arba įstaigos užtikrina, kad apdraustieji galėtų gauti būtiną informaciją apie tokių išmokų suteikimo tvarką ir sąlygas. Kad palengvintų ilgalaikės priežiūros išmokų koordinavimą, Komisija pateikia informaciją apie tai, kuri įstaiga už kurios rūšies išmoką yra atsakinga kiekvienoje valstybėje narėje.

 

 

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

23 straipsnio paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14.  23 straipsnio pabaigoje pridedamas šis sakinys:

Išbraukta.

„Ši nuostata mutatis mutandis taikoma ilgalaikės priežiūros išmokoms.“

 

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

23 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14a.  23 straipsnis pakeičiamas taip:

23 straipsnis

23 straipsnis

Sistema, taikytina tuo atveju, kai gyvenamosios vietos arba buvimo vietos valstybėje narėje yra daugiau nei viena sistema

Sistema, taikytina tuo atveju, kai gyvenamosios vietos arba buvimo vietos valstybėje narėje yra daugiau nei viena sistema

Jeigu gyvenamosios vietos arba buvimo vietos valstybės narės teisės aktuose yra numatyta daugiau nei viena sveikatos, motinystės arba tėvystės draudimo sistema daugiau nei vienai apdraustųjų asmenų kategorijai, pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį, 19 straipsnio 1 dalį, 20, 22, 24 ir 26 straipsnius taikomos nuostatos yra teisės aktų dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų bendrosios sistemos nuostatos.

Jeigu gyvenamosios vietos arba buvimo vietos valstybės narės teisės aktuose yra numatyta daugiau nei viena sveikatos, ilgalaikės priežiūros, motinystės arba tėvystės draudimo sistema daugiau nei vienai apdraustųjų asmenų kategorijai, pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį, 19 straipsnio 1 dalį, 20, 22, 24 ir 26 straipsnius taikomos nuostatos yra teisės aktų dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų bendrosios sistemos nuostatos.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

24 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15.  24 straipsnio 3 dalies žodžiai „ir 26“ pakeičiami žodžiais „, 26 ir 35a“.

Išbraukta.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

25 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15a.  25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Taikant pagrindinio reglamento 19 straipsnį, buvimo vietos valstybės narės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui apdraustasis pateikia kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį jo teises į išmokas natūra. Jeigu apdraustasis neturi tokio dokumento, buvimo vietos įstaiga gavusi prašymą arba prireikus kreipiasi į kompetentingą įstaigą prašydama jį išduoti.

„1.  Taikant pagrindinio reglamento 19 straipsnį, buvimo vietos valstybės narės sveikatos priežiūros arba ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjui apdraustasis pateikia kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį jo teises į išmokas natūra. Jeigu apdraustasis neturi tokio dokumento, buvimo vietos įstaiga gavusi prašymą arba prireikus kreipiasi į kompetentingą įstaigą prašydama jį išduoti.“

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 15 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

25 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15b.  25 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Pagrindinio reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos natūra yra išmokos natūra, teikiamos buvimo vietos valstybėje narėje pagal jos teisės aktus, kurias būtina mokėti dėl sveikatos priežasčių siekiant užtikrinti, kad apdraustasis, norėdamas gauti reikalingą gydymą, nebūtų priverstas grįžti anksčiau nei buvo numatęs į kompetentingą valstybę narę.

„3.  Pagrindinio reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos natūra yra išmokos natūra, teikiamos buvimo vietos valstybėje narėje pagal jos teisės aktus, kurias būtina mokėti dėl sveikatos priežasčių ar dėl ilgalaikės priežiūros poreikio siekiant užtikrinti, kad apdraustasis, norėdamas gauti reikalingą gydymą arba ilgalaikę priežiūrą, nebūtų priverstas grįžti anksčiau nei buvo numatęs į kompetentingą valstybę narę.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 15 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

26 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15c.  26 straipsnis pakeičiamas taip:

26 straipsnis

26 straipsnis

Planinis gydymas

Planinis gydymas

A. Leidimų suteikimo tvarka

A. Leidimų suteikimo tvarka

1.  Taikant pagrindinio reglamento 20 straipsnio 1 dalį, apdraustasis buvimo vietos įstaigai pateikia kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą. Šiame straipsnyje kompetentinga įstaiga – įstaiga, kuri padengia planinio gydymo išlaidas; pagrindinio reglamento 20 straipsnio 4 dalyje ir 27 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais, kai gyvenamosios vietos valstybėje narėje mokamos išmokos natūra yra kompensuojamos fiksuotais dydžiais, kompetentinga įstaiga yra gyvenamosios vietos įstaiga.

1.  Taikant pagrindinio reglamento 20 straipsnio 1 dalį, apdraustasis buvimo vietos įstaigai pateikia kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą. Šiame straipsnyje kompetentinga įstaiga – įstaiga, kuri padengia planinio gydymo arba ilgalaikės priežiūros išlaidas; pagrindinio reglamento 20 straipsnio 4 dalyje ir 27 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais, kai gyvenamosios vietos valstybėje narėje mokamos išmokos natūra yra kompensuojamos fiksuotais dydžiais, kompetentinga įstaiga yra gyvenamosios vietos įstaiga.

2.  Jei apdraustasis negyvena kompetentingoje valstybėje narėje, jis dėl leidimo kreipiasi į gyvenamosios vietos įstaigą, kuri gautą prašymą nedelsdama persiunčia kompetentingai įstaigai. Tokiu atveju gyvenamosios vietos įstaiga pažymoje patvirtina, ar gyvenamosios vietos valstybėje narėje yra įvykdytos pagrindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytos sąlygos. Kompetentinga įstaiga gali atsisakyti suteikti prašomą leidimą tik tuo atveju, jeigu pagal gyvenamosios vietos įstaigos įvertinimą pagrindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytos sąlygos nėra įvykdytos apdraustojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje arba jeigu tokį patį gydymą galima suteikti pačioje kompetentingoje valstybėje narėje per medicinos požiūriu pagrįstą laiką atsižvelgiant į atitinkamo asmens dabartinę sveikatos būklę ir tikėtiną ligos eigą. Kompetentinga įstaiga informuoja gyvenamosios vietos valstybės narės įstaigą apie savo sprendimą. Jeigu per jos nacionalinės teisės aktuose nustatytus terminus negaunama atsakymo, laikoma, kad kompetentinga įstaiga suteikė leidimą.

2.  Jei apdraustasis negyvena kompetentingoje valstybėje narėje, jis dėl leidimo kreipiasi į gyvenamosios vietos įstaigą, kuri gautą prašymą nedelsdama persiunčia kompetentingai įstaigai. Tokiu atveju gyvenamosios vietos įstaiga pažymoje patvirtina, ar gyvenamosios vietos valstybėje narėje yra įvykdytos pagrindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytos sąlygos. Kompetentinga įstaiga gali atsisakyti suteikti prašomą leidimą tik tuo atveju, jeigu pagal gyvenamosios vietos įstaigos įvertinimą pagrindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytos sąlygos nėra įvykdytos apdraustojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje arba jeigu tokį patį gydymą arba ilgalaikę priežiūrą galima suteikti pačioje kompetentingoje valstybėje narėje per medicinos požiūriu pagrįstą laiką arba ilgalaikės priežiūros poreikio pagrindu atsižvelgiant į atitinkamo asmens dabartinę sveikatos būklę ar priežiūros poreikį ir tikėtiną ligos eigą. Kompetentinga įstaiga informuoja gyvenamosios vietos valstybės narės įstaigą apie savo sprendimą. Jeigu per jos nacionalinės teisės aktuose nustatytus terminus negaunama atsakymo, laikoma, kad kompetentinga įstaiga suteikė leidimą.

3.  Jei apdraustajam, kuris negyvena kompetentingoje valstybėje narėje, reikia skubaus gyvybiškai būtino gydymo ir pagal pagrindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrą sakinį negalima atsisakyti suteikti leidimo, leidimas suteikiamas gyvenamosios vietos įstaiga kompetentingos įstaigos vardu; gyvenamosios vietos įstaiga apie tai nedelsdama praneša kompetentingai įstaigai. Kompetentinga įstaiga pripažįsta leidimą išdavusios gyvenamosios vietos valstybės narės įstaigos patvirtintų gydytojų diagnozę ir gydymo pasirinkimus dėl to, kad gydymas yra skubus ir gyvybiškai būtinas.

3.  Jei apdraustajam, kuris negyvena kompetentingoje valstybėje narėje, reikia skubaus gyvybiškai būtino gydymo ir pagal pagrindinio reglamento 20 straipsnio 2 dalies antrą sakinį negalima atsisakyti suteikti leidimo, leidimas suteikiamas gyvenamosios vietos įstaiga kompetentingos įstaigos vardu; gyvenamosios vietos įstaiga apie tai nedelsdama praneša kompetentingai įstaigai. Kompetentinga įstaiga pripažįsta leidimą išdavusios gyvenamosios vietos valstybės narės įstaigos patvirtintų gydytojų diagnozę ir gydymo pasirinkimus dėl to, kad gydymas yra skubus ir gyvybiškai būtinas.

4.  Vykstant leidimo suteikimo procedūrai, kompetentinga įstaiga pasilieka teisę bet kuriuo metu surengti apdraustojo sveikatos patikrinimą, kurį atliktų jos pasirinktas gydytojas buvimo vietos ar gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

4.  Vykstant leidimo suteikimo procedūrai, kompetentinga įstaiga pasilieka teisę bet kuriuo metu surengti apdraustojo sveikatos patikrinimą tuo atveju, kai reikia ilgalaikės priežiūros, kurį atliktų jos pasirinktas gydytojas arba ekspertas buvimo vietos ar gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

5.  Buvimo vietos įstaiga, nepažeisdama sprendimo dėl leidimo suteikimo, praneša kompetentingai įstaigai, ar medicininiu požiūriu reikia papildyti galiojančiame leidime numatytą gydymą.

5.  Buvimo vietos įstaiga, nepažeisdama sprendimo dėl leidimo suteikimo, praneša kompetentingai įstaigai, ar dėl medicininių priežasčių arba dėl priežiūros poreikio reikia papildyti galiojančiame leidime numatytą gydymą.

B.  Apdraustojo patirtų išmokų natūra išlaidų apmokėjimas

B.  Apdraustojo patirtų išmokų natūra išlaidų apmokėjimas

6.  Nepažeidžiant 7 dalies, įgyvendinimo reglamento 25 straipsnio 4 ir 5 dalys taikomos mutatis mutandis.

6.  Nepažeidžiant 7 dalies, įgyvendinimo reglamento 25 straipsnio 4 ir 5 dalys taikomos mutatis mutandis.

7.  Jei apdraustasis pats padengė visas arba dalį medicininio gydymo, kuriam buvo suteiktas leidimas, išlaidų ir jei išlaidos, kurias kompetentinga įstaiga privalo kompensuoti buvimo vietos įstaigai arba apdraustajam pagal 6 dalį (faktinės išlaidos), yra mažesnė už išlaidas, kurias būtų reikėję sumokėti už tą patį gydymą kompetentingoje valstybėje narėje (hipotetinės išlaidos), kompetentinga įstaiga apdraustojo prašymu kompensuoja jo patirtas gydymo išlaidas neviršydama hipotetinių ir faktinių išlaidų skirtumo. Tačiau kompensuojama suma negali viršyti faktiškai apdraustojo patirtų išlaidų, ir gali būti atsižvelgta į sumą, kurią apdraustasis būtų turėjęs sumokėti, jei gydymas būtų suteiktas kompetentingoje valstybėje narėje.

7.  Jei apdraustasis pats padengė visas arba dalį medicininio gydymo, kuriam buvo suteiktas leidimas, išlaidų ir jei išlaidos, kurias kompetentinga įstaiga privalo kompensuoti buvimo vietos įstaigai arba apdraustajam pagal 6 dalį (faktinės išlaidos), yra mažesnė už išlaidas, kurias būtų reikėję sumokėti už tą patį gydymą kompetentingoje valstybėje narėje (hipotetinės išlaidos), kompetentinga įstaiga apdraustojo prašymu kompensuoja jo patirtas gydymo išlaidas neviršydama hipotetinių ir faktinių išlaidų skirtumo. Tačiau kompensuojama suma negali viršyti faktiškai apdraustojo patirtų išlaidų, ir gali būti atsižvelgta į sumą, kurią apdraustasis būtų turėjęs sumokėti, jei gydymas būtų suteiktas kompetentingoje valstybėje narėje.

C. Kelionės ir pragyvenimo išlaidų apmokėjimas planinio gydymo atveju

C.  Kelionės ir pragyvenimo išlaidų apmokėjimas planinio gydymo atveju

8.  Tais atvejais, kai kompetentingos įstaigos nacionalinės teisės aktuose numatyta kompensuoti kelionės ir pragyvenimo išlaidas, neatsiejamas nuo apdraustojo gydymo, ta kompetentinga įstaiga tais atvejais, kai suteiktas leidimas gydymui kitoje valstybėje narėje, apmoka atitinkamo asmens ir prireikus lydinčiojo asmens išlaidas.

8.  Tais atvejais, kai kompetentingos įstaigos nacionalinės teisės aktuose numatyta kompensuoti kelionės ir pragyvenimo išlaidas, neatsiejamas nuo apdraustojo gydymo, ta kompetentinga įstaiga tais atvejais, kai suteiktas leidimas gydymui kitoje valstybėje narėje, apmoka atitinkamo asmens ir prireikus lydinčiojo asmens išlaidas.

D. Šeimos nariai

D.  Šeimos nariai

9.  1–8 dalys mutatis mutandis taikomos apdraustųjų šeimos nariams.

9.  1–8 dalys mutatis mutandis taikomos apdraustųjų šeimos nariams.“

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

28 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16.  28 straipsnio 1 dalyje po žodžių „pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 1 dalį“ pridedami žodžiai „ir laikantis to reglamento 35a straipsnio“.

Išbraukta.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

31 straipsnio pavadinimas ir 1 bei 2 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17.  31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

c)  Pavadinimas pakeičiamas taip:

 

„Pagrindinio reglamento 35b straipsnio taikymas“

 

d)  1 dalyje žodžiai „34 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „35b straipsnyje“.

 

e)  2 dalyje žodžiai „34 straipsnio 2 dalyje“ pakeičiami žodžiais „35a straipsnio 2 dalyje“.

 

Pagrindimas

35b straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 17 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

32 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17a.  32 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Tais atvejais, kai asmuo arba asmenų grupė gavus prašymą yra neapdraudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir todėl tiems asmenims netaikoma sveikatos draudimo sistema, kuriai taikomas pagrindinis reglamentas, kitos valstybės narės įstaiga tik dėl tokio neapdraudimo netampa atsakinga už šiems asmenims arba jų šeimos nariams pagal pagrindinio reglamento III antraštinės dalies I skyrių išmokėtų išmokų natūra ar pinigais išlaidų padengimą.

„1.  Tais atvejais, kai asmuo arba asmenų grupė gavus prašymą yra atleidžiami nuo privalomojo sveikatos arba ilgalaikės priežiūros draudimo ir todėl tiems asmenims netaikoma sveikatos arba ilgalaikės priežiūros draudimo sistema, kuriai taikomas pagrindinis reglamentas, kitos valstybės narės įstaiga tik dėl tokio atleidimo netampa atsakinga už šiems asmenims arba jų šeimos nariams pagal pagrindinio reglamento III antraštinės dalies I skyrių išmokėtų išmokų natūra ar pinigais išlaidų padengimą.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

32 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18.  32 straipsnyje po 3 dalies pridedama 4 dalis:

Išbraukta.

„4.  Šis straipsnis mutatis mutandis taikomas ilgalaikės priežiūros išmokoms.“

 

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

55 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21.  55 straipsnio 7 dalyje žodžiai „65a straipsnio 3 dalyje“ pakeičiami žodžiais „64a straipsnyje ir 65a straipsnio 3 dalyje“.

Išbraukta.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 22 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

55a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22.  Po 55 straipsnio įterpiamas 55a straipsnis:

Išbraukta.

„55a straipsnis

 

Paskutinės draudimo vietos valstybės narės įdarbinimo tarnybų įsipareigojimai

 

Pagrindinio reglamento 61 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais paskutinės draudimo vietos valstybės narės institucija nedelsdama nusiunčia ankstesnės draudimo vietos valstybės narės kompetentingai įstaigai dokumentą, kuriame nurodo: datą, nuo kurios atitinkamas asmuo yra bedarbis, draudimo laikotarpį, darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo laikotarpius pagal savo teisės aktus, svarbias nedarbo aplinkybes, galinčias daryti poveikį teisei į išmokas, užsiregistravimo bedarbiu datą ir adresą.“

 

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 24 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

VI antraštinės dalies 1 skyriaus pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24.  IV antraštinės dalies 1 skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„I SKYRIUS

 

Išmokų išlaidų kompensavimas taikant pagrindinio reglamento 35, 35c ir 41 straipsnius“

 

Pagrindimas

Nereikia jokio antraštinės dalies pakeitimo, nes 35c straipsnis (ilgalaikė priežiūra) išbrauktas.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 26 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

65 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Apie ataskaitinių metų vidutines metines išlaidas kiekvienos amžiaus grupės vienam asmeniui Audito valdybai pranešama ne vėliau kaip iki antrųjų metų po tų metų, apie kuriuos informuojama, pabaigos.

1.  Apie ataskaitinių metų vidutines metines išlaidas kiekvienos amžiaus grupės vienam asmeniui Audito valdybai pranešama ne vėliau kaip iki antrųjų metų po tų metų, apie kuriuos informuojama, pabaigos, ligos ir ilgalaikės priežiūros išmokas natūra nurodant atskirai.

Pagrindimas

Ligos ir ilgalaikės priežiūros išlaidos natūra turėtų būti nurodytos atskirai apskaičiuojant vidutines metines išlaidas, kad skolinga valstybė galėtų lengviau padalinti išlaidas.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 26 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

66 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26a.  66 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Pagrindinio reglamento 35 ir 41 straipsniuose numatyti atsiskaitymai tarp valstybių narių įstaigų atliekami tarpininkaujant susižinojimo tarnybai. Už atsiskaitymus pagal pagrindinio reglamento 35 straipsnį ir 41 straipsnį gali būti atsakingos skirtingos susižinojimo tarnybos.

„2.  Pagrindinio reglamento 35 ir 41 straipsniuose numatyti atsiskaitymai tarp valstybių narių įstaigų atliekami tarpininkaujant susižinojimo tarnybai. Už atsiskaitymus pagal pagrindinio reglamento 35 ir 41 straipsnius gali būti atsakingos skirtingos susižinojimo tarnybos. Abipusiai reikalavimai įskaitomi tarp susižinojimo tarnybų. Administracinė komisija nustato išsamią tokio įskaitymo tvarką.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20170411&from=LT)

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti pasitikėjimą lojalaus bendradarbiavimo principu ir užtikrinti biudžetinio finansavimo ekonominį gyvybingumą, kurio reikalauja socialinės apsaugos institucijos, reikėtų įtraukti įskaitymo galimybę. Mokėjimo operacijų skaičius sumažėtų, nes tik perteklinės sumos būtų mokamos tarptautiniu mastu.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 26 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

67 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26b.  67 straipsnis pakeičiamas taip:

67 straipsnis

67 straipsnis

Reikalavimų pateikimo ir nagrinėjimo terminai

Reikalavimų pateikimo ir nagrinėjimo terminai

1.   Faktinėmis išlaidomis pagrįsti reikalavimai pateikiami už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai per 12 mėnesių nuo kalendorinių metų pusmečio, per kurį tie reikalavimai buvo užfiksuoti išmokas mokančios įstaigos sąskaitose, pabaigos.

1.  Faktinėmis išlaidomis pagrįsti reikalavimai pateikiami už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai per 12 mėnesių nuo kalendorinių metų pusmečio, per kurį tie reikalavimai buvo užfiksuoti išmokas mokančios įstaigos sąskaitose, pabaigos. Reikalavimai patenkinami per šešis mėnesius nuo jų pateikimo susižinojimo tarnybai.

2.  Reikalavimai dėl fiksuotų dydžių už kalendorinius metus pateikiami už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai per 12 mėnesių po to mėnesio, kurį tų metų vidutinės išlaidos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Sąrašai, nurodyti įgyvendinimo reglamento 64 straipsnio 4 dalyje, pateikiami iki metų po ataskaitinių metų pabaigos.

2.  Reikalavimai dėl fiksuotų dydžių už kalendorinius metus pateikiami už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai per 12 mėnesių po to mėnesio, kurį tų metų vidutinės išlaidos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Sąrašai, nurodyti įgyvendinimo reglamento 64 straipsnio 4 dalyje, pateikiami iki metų po ataskaitinių metų pabaigos.

3.  Įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytu atveju šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas terminas prasideda nustačius kompetentingą įstaigą.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis neprasideda iki tos dienos, kurią išmokas mokanti įstaiga sužino apie už išmokų mokėjimą atsakingos įstaigos reikalavimą. Reikalavimai gali būti pateikiami už ne ilgesnius kaip penkeri praėję kalendoriniai metai išmokų laikotarpius. Reikalavimų pateikimas už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai yra lemiamas veiksnys.

4.  Reikalavimai, pateikti praėjus 1 ir 2 dalyse nurodytiems terminams, nesvarstomi.

4.  Reikalavimai, pateikti praėjus 1 ir 2 dalyse nurodytiems terminams, nesvarstomi.

5.  Už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga įgyvendinimo reglamento 66 straipsnyje nurodytai išmokas mokančios valstybės narės susižinojimo tarnybai apmoka reikalavimus per 18 mėnesių nuo to mėnesio, per kurį šie reikalavimai buvo pateikti už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai, pabaigos. Tai netaikoma reikalavimams, kuriuos per tą laikotarpį už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga atmetė dėl svarbios priežasties.

5.  Už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga įgyvendinimo reglamento 66 straipsnyje nurodytai išmokas mokančios valstybės narės susižinojimo tarnybai apmoka reikalavimus per 12 mėnesių nuo to mėnesio, per kurį šie reikalavimai buvo pateikti už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai, pabaigos. Tai netaikoma reikalavimams, kuriuos per tą laikotarpį už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga atmetė dėl svarbios priežasties. Išmokas mokančios valstybės narės susižinojimo tarnyba atsako į tokį atmetimą per 12 mėnesių nuo mėnesio, kurį buvo gautas atmetimas, pabaigos. Negavus tokio atsakymo, atmetimas laikomas patvirtintu.

6.  Ginčai dėl reikalavimo išsprendžiami ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo to mėnesio, kurį buvo pateiktas reikalavimas.

6.  Ginčai dėl reikalavimo išsprendžiami ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo to mėnesio, kurį buvo pateiktas reikalavimas.

7.  Audito valdyba sudaro palankesnes sąlygas galutinai uždaryti sąskaitas tais atvejais, kai ginčas negali būti išspręstas per 6 dalyje nustatytą laikotarpį ir, gavusi vienos iš šalių pagrįstą prašymą, pateikia savo nuomonę dėl ginčo per šešis mėnesius nuo to mėnesio, kurį jis jai buvo pateiktas.

7.  Audito valdyba sudaro palankesnes sąlygas galutinai uždaryti sąskaitas tais atvejais, kai ginčas negali būti išspręstas per 6 dalyje nustatytą laikotarpį ir, gavusi vienos iš šalių pagrįstą prašymą, pateikia savo nuomonę dėl ginčo per devynis mėnesius nuo to mėnesio, kurį jis jai buvo pateiktas. Audito valdyba reikalavimą gauna ne vėliau kaip per devynis mėnesius pasibaigus 6 dalyje nustatytam laikotarpiui.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 26 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

68 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26c.  68 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Delspinigiai skaičiuojami remiantis Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma orientacine norma. Taikytina orientacinė norma yra ta, kuri įsigaliojo pirmąją mėnesio, kai turėjo būti atliktas mokėjimas, dieną.

2.  Delspinigiai skaičiuojami remiantis Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma orientacine norma, padidinta aštuoniais procentiniais punktais. Taikytina orientacinė norma yra ta, kuri įsigaliojo pirmąją mėnesio, kai turėjo būti atliktas mokėjimas, dieną.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

70 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27.  70 straipsnis išbraukiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 28 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

73 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei mokėtų nepriklausančių įmokų suma viršija sumą, kurią juridinis ir (arba) fizinis asmuo yra skolingas nustatytai kompetentingai įstaigai, nepriklausančias įmokas gavusi įstaiga juridiniam ir (arba) fiziniam asmeniui kompensuoja permokėtą sumą.

Jei mokėtų nepriklausančių įmokų suma viršija sumą, kurią juridinis ir (arba) fizinis asmuo yra skolingas nustatytai kompetentingai įstaigai, nepriklausančias įmokas gavusi įstaiga juridiniam ir (arba) fiziniam asmeniui kompensuoja permokėtą sumą pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 28 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

73 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti terminai negali būti pagrįsta priežastis atsisakyti nagrinėti įstaigų tarpusavio reikalavimus pagal šį straipsnį.

4.  Nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti terminai ir prašymų pateikimo procedūros negali būti pagrįsta priežastis atsisakyti nagrinėti įstaigų tarpusavio reikalavimus pagal šį straipsnį.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 29 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

75 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Valstybė narė, kurioje pagal socialinio draudimo įmokas šiuo metu gyvena arba būna atitinkamas asmuo, per 25 darbo dienas praneša valstybei narei, iš kurios turi būti vykdomas grąžinimas, apie grąžinimo rezultatus.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 30 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

76 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Prašomoji šalis kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos patvirtina, kad gavo reikalavimą.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 31 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

77 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Prašomoji šalis kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos patvirtina, kad gavo reikalavimą.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 32 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

78 straipsnio 6 a, 6 b, ir 6 c dalys (naujos)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Jei prašomosios šalies valiuta skiriasi nuo prašančiosios šalies valiutos, prašančioji institucija nurodo išieškotiną reikalavimo sumą abiem valiutomis.

 

6b.  Kai teikiama su reikalavimų vykdymu susijusi pagalba, taikomas naujausias dieną prieš išsiunčiant prašymą Europos Centrinio Banko paskelbtas valiutos kursas.

 

6c.  Prašomoji šalis kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos patvirtina, kad gavo reikalavimą.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 33 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Vienas suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašomosios šalies valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, remiantis pirminiu (-iais) dokumentu (-ais), kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiosios šalies valstybėje narėje, gali būti išduotas dėl kelių reikalavimų ir kelių asmenų.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 34 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

80 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Papildoma šia dalimi:

 

„2a.  Nepriklausomai nuo jokių prašomosios šalies susigrąžinant palūkanas gautų sumų, reikalavimo suma laikoma sugrąžinta ta dalimi, kurią sudaro sugrąžinta suma, išreikšta prašomosios šalies valstybės narės nacionaline valiuta pagal reikalavime nurodytą valiutų keitimo kursą.“

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 35 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

81 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Perskaičiuodama atlikus patikslinimą gautą pretenzijos sumą prašomosios šalies valstybės narės valiuta, prašančioji šalis taiko jos pradiniame prašyme naudotą valiutos kursą.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 39 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

85a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašančiosios ir prašomosios šalių susitarimu ir laikantis prašomosios šalies nustatytų sąlygų, prašančiosios šalies įgalioti pareigūnai, siekdami paskatinti šiame skirsnyje numatytą savitarpio paramą, gali:

1.  Prašančiosios ir prašomosios šalių susitarimu ir laikantis prašomosios šalies nustatytų sąlygų, prašančiosios šalies arba Europos darbo institucijos įgalioti pareigūnai ir vadovai, siekdami paskatinti šiame skirsnyje numatytą savitarpio paramą, gali:

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 39 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

85a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  dalyvauti, kai prašomosios šalies valstybės narės teritorijoje atliekami administraciniai tyrimai;

b)  dalyvauti, kai prašomosios ir (arba) prašančiosios šalies valstybės narės teritorijoje atliekami administraciniai tyrimai;

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 39 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

85a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu tai leidžiama pagal prašomosios šalies valstybės narės galiojančius teisės aktus, 1 dalies b punkte nurodytame susitarime gali būti numatyta, kad prašančiosios valstybės narės pareigūnai gali apklausti asmenis ir nagrinėti įrašus.

2.  Jeigu tai leidžiama pagal prašomosios šalies valstybės narės galiojančius teisės aktus, 1 dalies b punkte nurodytame susitarime gali būti numatyta, kad prašančiosios valstybės narės pareigūnai arba vadovai ir, jeigu reikia, Europos darbo institucija gali apklausti asmenis ir nagrinėti įrašus.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 40 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

87 straipsnio 6 dalies paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau jeigu įstaiga, kurios buvo paprašyta atlikti patikrinimą, rezultatais taip pat naudojasi išmokų atitinkamam asmeniui skyrimo tikslais pagal taikomus teisės aktus, ji neprašo apmokėti išlaidų, nurodytų ankstesniame sakinyje.

Tačiau jeigu įstaiga, kurios buvo paprašyta atlikti patikrinimą, rezultatais taip pat naudojasi savo pačios išmokų atitinkamam asmeniui skyrimo pagal savo taikomus teisės aktus tikslais, ji neprašo apmokėti išlaidų, nurodytų ankstesniame sakinyje.

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad tik jei prašomoji įstaiga rezultatais taip pat naudojasi savo pačios išmokų atitinkamam asmeniui skyrimo tikslais, ji neprašo apmokėti nurodytų išlaidų. Jei buvimo vietos įstaiga rezultatais naudojasi išmokų skyrimo kompetentingos įstaigos sąskaita tikslais, patikrinimų metu nustatyta išlaidų suma kompensuojama.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 40 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

89 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

40a.  89 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.   Kompetentingų institucijų įstaigos piliečių prašymu jiems pateikia jų asmens bylos kopiją, kartu su glausta bei pritaikyta informacija apie taisykles, kuriomis nustatytos kompetentingos institucijos ir jų teisės pagal pagrindinį reglamentą ir įgyvendinimo reglamentą.“

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a pastraipa(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 straipsnio 9a punktas [kuriuo į Reglamentą (EB) 987/2008 įterpiamas naujas 15a straipsnis], taikomas nuo ... [penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – COD2016/0397].

(1)

  OL C 345, 2017 10 13, p. 85.

(2)

  OL C 342, 2017 10 12, p. 65.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymu peržiūrėti teisės aktus siekiama paskatinti asmenų judumą, siekiant, kad jie, keliaudami po Europą (ES, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją) neprarastų savo teisių ir būtų užtikrinta jų tęstinė socialinė apsaugą pereinant nuo vienų nacionalinių įstatymų prie kitų.

Europos Komisija atliko trejopus dalinius pakeitimus bedarbių išmokų koordinavimo srityje:

1) bedarbio išmokų eksporto laikotarpis pailgintas nuo trijų iki šešių mėnesių, paliekant valstybėms narėms galimybę jį pratęsti iki laikotarpio, kai suteikiamos teisės į jas, pabaigos. Pranešėjas remia šį pasiūlymą ir siūlo pratęsti šį eksporto laikotarpį iki teisių į bedarbio išmoką galiojimo pabaigos. Sprendžiant iš Komisijos užsakymu atlikto tyrimo rezultatų, bedarbio išmokų eksporto laikotarpio pratęsimo atveju bedarbio galimybės susirasti darbą padidėja;

2) valstybė narė, kurioje yra paskutinė bedarbio veiklos vykdymo vieta, turi atsižvelgti į draudimo laikotarpius kitose vietose, jeigu bedarbis yra dirbęs toje valstybėje narėje ne trumpiau kaip tris mėnesius. Priešingu atveju minėtas išmokas jam turės mokėti ta valstybė narė, kurioje jis anksčiau vykdė savo veiklą. Dabartinė padėtis yra gana paini valstybių narių kompetentingų institucijų atžvilgiu. Pranešėjas nori priminti, kad sumavimas yra vienas pagrindinių šių teisės aktų principų; dėl to jis siūlo minimalų veiklos laikotarpį iki paskutinės veiklos laikotarpio susumavimo valstybėje narėje sutrumpinti iki vieno mėnesio;

3) galiausiai, tarpvalstybinių darbuotojų atveju paskutinės darbo vietos valstybė narė turės mokėti bedarbio išmokas tarpvalstybiniams darbuotojams, jeigu jie ten vykdė veiklą bent dvylika mėnesių. Pagal dabartines taisykles kompetencija priskiriama gyvenamosios vietos valstybei narei, nors tarpvalstybiniai darbuotojai socialinio draudimo įmokas moka veiklos vykdymo šalyje.

Būtų teisinga, kad socialinio draudimo įmokas gaunanti valstybė taip pat privalėtų mokėti bedarbio išmokas, bet pranešėjas pageidauja, kad nuostatos būtų išaiškintos, siekiant, kad, įgyvendinant Komisijos pasiūlymus, nebūtų susidurta su administraciniais, lingvistiniais ar profesinio mokymo praktiniais sunkumais ir būtų aiškiau įvardyta viešųjų įdarbinimo tarnybų kompetencija.

Komisija siūlo sukurti specialų skyrių, kuriame būtų aptartos ilgalaikės priežiūros išmokos, grindžiamos ligos išmokoms taikomais principais. Nors pranešėjas a priori palankiai vertina šią iniciatyvą, jis pageidauja, kad administracinė komisija glaudžiai bendradarbiautų su socialinių partnerių, profesinių organizacijų ir atitinkamų išmokų gavėjų atstovais, ypač rengiant šiame naujame skyriuje nurodytų išmokų sąrašą.

Pasiūlymu siekiama integruoti pastaruosius Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus dėl galimybės ekonomiškai neaktyviems judiems piliečiams gauti socialinio draudimo išmokas. Pranešėjas atkreipia dėmesį į teismų praktiką, bet mano, kad ES teisės aktų leidėjai neprivalo imtis Teisingumo Teismo priimtų sprendimų kodifikavimo.

Pranešėjas taip pat remia Komisijos pastangas standartizuoti perkeliamųjų dokumentų, kuriais patvirtinamas socialinis draudimas, išdavimas, formatas ir turinys, procedūras, apibrėžti aplinkybes, kuriomis šis dokumentas išduodamas, ir dokumento anuliavimo sąlygas, jeigu jo tikslumą ir galiojimą užginčija darbo vietos valstybės narės institucija. Todėl jis siūlo sustiprinti kompetentingų administravimo institucijų bendradarbiavimą ir mano, kad sąžiningo bendradarbiavimo principas turi būti paremtas nustatant trumpesnius atsakymo terminus, o tuo atveju, kai atsakymas nepateikiamas, kompetencija turi būti perduodama kitai kompetentingai įstaigai.

Siekdamas optimizuoti administravimo įstaigų informacijos mainus ir užtikrinti reglamentuose nurodytų asmenų apsaugą, jis teigia, kad reikėtų diegti naujas priemones (socialinio draudimo duomenų banką, angl. Crossroads Bank for Social Security), socialinio draudimo institucijų veiklos elektroninį tinklą, ES socialinio draudimo elektroninę kortelę ir ES socialinio draudimo numerį) ir pageidauja, kad būtų pradėtas reglamentuose minimų dokumentų skaitmeninis modernizavimas.

Be to, pranešėjas mano, kad būtina aiškiau apibrėžti reglamentavimo sistemą, taikytiną komandiruojamiems darbuotojams (minimalų dalyvavimo siunčiančiosios valstybės socialinio draudimo sistemoje laikotarpį, išankstinį perkeliamojo dokumento išdavimą prieš komandiruotės pradžią ir pan.), savarankiškiems darbuotojams ir asmenims, kurie veikia keliose profesinės veiklos srityse.

Galiausiai, pranešėjas prieštarauja išmokų šeimai indeksavimui vaikų gyvenamojoje vietoje: primename, kad, nors turimi duomenys yra daliniai ir nėra surinkti visose šalyse, kurioms taikomas koordinavimo reglamentas, mažiau nei 1 proc. visų išmokų šeimai mokamos kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė, kurioje dirba vaiko tėvai ar vienas iš tėvų. Tuo atžvilgiu dėl indeksavimo sistemos poveikio valstybės finansams užtikrinant išmokų sumos lokalizavimą ir aktualizavimą pagal vaikų gyvenamąją vietą reikėtų sukurti sudėtingą ir brangią sistemą.

Pranešėjas pageidauja, kad per diskusijas dėl koordinavimo reglamentų peržiūros būtų atsiribota nuo karikatūriško požiūrio, kad jais skatinamas „socialinis turizmas“, „visuotinis sukčiavimas“ ir „užmaskuotas protekcionizmas“ – jeigu ši peržiūra bus sėkminga, turėtų pavykti užtikrinti piliečių socialinių teisių tęstinumą ir paskatinti kokybišką judumą Europoje.


PRIEDAS. ĮMONIŲ ARBA ASMENŲ, KURIE SUTEIKĖ PRANEŠĖJUI REIKIAMOS INFORMACIJOS, SĄRAŠAS

Pranešėjas norėtų pažymėti, kad rengiant pranešimą su juo, be kitų asmenų, susisiekė toliau nurodyti suinteresuotųjų subjektų atstovai ir lobistai.

Subjektas ir (arba) asmuo

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF

Entity and/or person

Arnaud Emériau

Délégué permanent, Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l'UE (REIF)

Delphine Rudelli

UIMM, Directeur “Relations européennes et internationales”

Chiara Lorenzini

Policy Adviser, Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois

Jean-Francois Macours

Conseiller juridique, Fédération générale du travail de Belgique

Isabelle Ory,

Journaliste.Correspondante à Bruxelles. rtsinfo, Europe1, Le_Figaro

Henri Lourdelle

Conseiller, Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées

Claire Champeix

Policy Officer, Eurocarers – European Association Working for Carers

Liina Carr, Confederal Secretary

Claude Denagtergal, AdvisorAdministrative assistant, European Trade Union Confederation

 

Eugenio Quintieri

Secretary General, European Builders Confederation EBC

Gilles Kounowski

Directeur des Relations Européennes, Internationales et de la coopération, Caisse nationale des allocations familiales

Rebekah Smith

Senior Adviser; Social Affairs Department, Business Europe

Werner Buelen

European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)

Arsène Schmitt

Président du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle

Kaare Barslev

Minister Counsellor, Permanent Representation of Denmark to the EU

Jordi Curell,

director of Labour Mobility at the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Stefanie Klein, Deutsche Verbindungsstelle

Myriam Diallo, Conseillère

Federation Francaise Du Batiment

Patrick Liébus,

Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

Cécile Sauveur,

Directrice du pôle juridique et social , CAPEB

Claude Denagtergal

Advisor, European Trade Union Confederation

Dr. David Pascal Dion

Head of unit, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

European Commission

Thomas Heidener

Head of Office, Danish Trade Union Office

Kaia Iva

Estonian Minister of Social Protection

Philip Von Brocksdorff

Groupe des Travailleurs, Malte, rapporteur du CESE sur la communication concernant la proposition de nouveau règlement pour coordonner les régimes de sécurité sociale dans l'UE

Judite Berkemeier

Secrétariat du Comité économique et social européen/Section SOC

Garance Pineau

Directeur adjoint, Direction des Relations Sociales

Mouvement des entreprises de France - MEDEF


Peticijų komiteto NUOMONĖ (24.4.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Nuomonės referentė: Soledad Cabezón Ruiz

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2016 m. gruodžio 13 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką. Pasiūlymo tikslas – atnaujinti ir supaprastinti galiojančias taisykles dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, siekiant reaguoti į socialinę ir ekonominę padėtį valstybėse narėse, ir gerinti piliečių galimybes naudotis savo teisėmis pagal šiuos reglamentus.

Nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad visi daliniai esamų taisyklių dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo pakeitimai turėtų būti atliekami vadovaujantis bendromis universalumo, lygių galimybių ir solidarumo vertybėmis, ypač kalbant apie galimybes gauti sveikatos priežiūros išmokas. Visų pirma, studentai ir neįgalieji, persikeldami iš vienos valstybės narės į kitą, turėtų išlaikyti galimybę perkelti savo socialinio draudimo teises nepatirdami diskriminacijos.

Šiuo požiūriu pranešėja atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlytą naują skyrių dėl ilgalaikės priežiūros išmokų ir palankiai vertina tai, kad dabar šis skyrius taikomas invalidumo išmokoms. Ji siūlo administracinei komisijai priimant sprendimą dėl detalaus išmokų pagal šį skyrių sąrašo glaudžiai bendradarbiauti su išmokų gavėjų asociacijomis, taip pat neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis. Nuomonės referentė taip pat pabrėžia poreikį užtikrinti, kad Europos neįgaliojo kortelė kuo greičiau pradėtų veikti visose ES valstybėse narėse, ir ragina administracinę komisiją socialinio draudimo koordinavimo tikslais skatinti patvirtinti bendrą neįgalumo apibrėžtį ir kriterijus. Nuomonės referentė tikisi, kad pradėjus veikti Europos neįgaliojo kortelei būtų sudarytos sąlygos pradėti diskusijas dėl į jos taikymo sritį įtrauktų išmokų, siekiant jas išplėsti kitoms svarbioms išmokoms priežiūros, sveikatos apsaugos ir pagalbos srityse, kad neįgalieji galėtų visapusiškai naudotis savo laisvo judėjimo teise ES.

Peticijų komitetas nuolat gauna peticijų dėl visų tarpvalstybinės socialinės apsaugos sričių. Klausimai, susiję su teisių į pensiją ir išmokų, buvo nuolat teikiami Peticijų komitetui, visų pirma dėl ilgų vėlavimų norint gauti pakankamai informacijos iš kompetentingų institucijų, taip pat apskaičiuojant pensijų išmokas piliečiams, dirbusiems daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Nuomonės referentė siūlo nustatyti terminus, per kuriuos kompetentingos valstybių narių institucijos turėtų nustatyti prašytojų nuolatinę gyvenamąją vietą, apskaičiuoti išmokų dydį ir išspręsti galimus valstybių narių nesutarimus. Galimybė gauti specialiai pritaikytą ir glaustą informaciją šioje dažnai sudėtingoje srityje itin svarbi norint užtikrinti, kad piliečiai galėtų naudotis savo laisve judėti ir dirbti ES be jokios diskriminacijos.

Šie pasiūlymai padėtų siekti Komisijos įvardytų tikslų sustiprinti piliečių teises, kartu užtikrinant teisinį aiškumą ir palengvinant taisyklių socialinės apsaugos koordinavimo srityje vykdymą, taip pat būtų laikomasi pagrindinių vertybių – universalumo, lygių galimybių ir solidarumo, kurios yra bendros visoje Europos Sąjungoje.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  apibrėžimai ir kriterijai, pagal kuriuos nustatoma negalia ir invalidumas valstybėse narėse gerokai skiriasi, tai gali būti didelė kliūtis nacionalinių sprendimų negalios ir invalidumo klausimais tarpusavio pripažinimui, visų pirma kalbant apie galimybę naudotis konkrečiomis paslaugomis ir infrastruktūra, o neįgalieji gali atsidurti itin nepalankioje padėtyje socialinės apsaugos požiūriu, judėdami iš vienos valstybės narės į kitą. Todėl siekiant palengvinti neįgaliųjų galimybes keliauti ir judėti iš vienos valstybės narės į kitą reikia užtikrinti, kad vadovaujantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija būtų priimta bendra europinė apibrėžtis ir būtų užtikrintas neįgalumo statuso tarpusavio pripažinimas valstybėse narėse, visų pirma nedelsiant užtikrinant Europos neįgaliojo kortelės, kuri bus susieta su Europos sveikatos draudimo kortele ir Europos socialinės apsaugos kortele, veikimą visose valstybėse narėse;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  siekiant užtikrinti veiksmingą JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą ir vykdymą ir garantuoti negalios išmokų perkeliamumą, reikėtų skatinti priimti negalios bendros apibrėžties, kriterijų ir įvertinimo (negalios lygio procentinio dydžio) metodiką socialinio koordinavimo tikslais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  labai svarbu laikytis Europos Sąjungos sveikatos sistemų bendrų vertybių ir principų, išdėstytų 2006 m. birželio 22 d. Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos sveikatos sistemų bendrų vertybių ir principų1a, visų pirma visuotinių universalumo, galimybės gauti gerą priežiūrą, lygių galimybių ir solidarumo vertybių. Šie klausimai ypač svarbūs tam tikrų kategorijų piliečiams, kurie nei dirba, nei ieško darbo, pvz., studentams, asmenims, kurių judumas turėtų būti išsaugotas užtikrinant tinkamas galimybes gauti socialinės apsaugos išmokas, įskaitant sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje. Kaip nurodė Taryba, „universalumas reiškia, kad visi turi galimybę naudotis sveikatos priežiūra; solidarumas yra glaudžiai susijęs su mūsų nacionalinių sveikatos sistemų finansinėmis nuostatomis bei su poreikiu užtikrinti visų galimybes naudotis sveikatos priežiūra; teisingumas yra susijęs su vienodomis galimybėmis, atsižvelgiant į poreikius, nepriklausomai nuo etninės priklausomybės, lyties, amžiaus, socialinio statuso ar galimybės sumokėti.“

 

______________

 

1a OL C 146, 2006 6 22, p. 1.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl kliūčių ES piliečiams laisvai judėti ir dirbti vidaus rinkoje1a Europos Parlamentas pabrėžė būtinybę „užtikrinti socialinės apsaugos išmokų (t. y. valstybės mokamų pensijų, sveikatos draudimo, bedarbio pašalpų ir šeimos išmokų) perkeliamumą bei, savo ruožtu, mažinti darbo jėgos judumo ES kliūtis“ ir paragino „imtis ryžtingų ir veiksmingų veiksmų, kad kiekvienas asmuo visoje ES galėtų naudotis koordinuota visų socialinių įmokų ir išmokų sistema, pvz., tai galėtų būti socialinės apsaugos kortelė, kuria būtų siekiama pagerinti galimybes atsekti socialinės apsaugos įmokas ir teises į jas“;

 

______________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA(2017)0083.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  reikėtų skatinti priemones, kuriomis būtų sudarytos sąlygos socialinės apsaugos teisių ir pašalpų nustatymui ir rėmimui visoje Sąjungoje, kaip antai Europos socialinės apsaugos kortelės, kuri turėtų būti siejama su galiojančia Europos sveikatos draudimo kortele, ES neįgaliojo kortele ir apimti visas socialinės apsaugos sritis, patvirtinimas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  siekiant pagerinti darbuotojų, studentų ir darbo ieškančių asmenų judumą visoje Sąjungoje, itin svarbu, kad valstybės narės visiems žmonėms, įskaitant laikinuosius darbuotojus, savarankiškai dirbančius asmenis ir asmenis, kuriuos saisto netipiniai darbo santykiai, taip pat studentus ir judžius darbo ieškančius asmenis, užtikrintų galimybę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę nepatiriant diskriminacijos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  tarpvalstybinė sveikatos apsauga yra ypač svarbi norint užtikrinti tinkamą socialinės apsaugos sistemų suderinimą. Šiuo požiūriu Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES1a valstybėse narėse įgyvendinama labai skirtingai. Visų pirma šios direktyvos 7 straipsnis turėtų būti įgyvendinamas be diskriminacijos siekiant užtikrinti Sąjungos piliečių ir jų šeimų judėjimo laisvę;

 

______________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kalbant apie nedarbo išmokas, draudimo laikotarpių sumavimo taisyklės turėtų būti taikomos vienodai visose valstybėse narėse. Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus tarpvalstybinius darbuotojus, taisyklės, reglamentuojančios draudimo laikotarpių sumavimą teisės į bedarbio išmoką suteikimo tikslais, turėtų būti taikomos su sąlyga, kad apdraustasis toje valstybėje narėje būtų neseniai įgijęs bent trijų mėnesių draudimo laikotarpį. Visų šios sąlygos netenkinančių apdraustųjų kompetentinga valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje asmuo buvo apdraustas prieš tai. Tokiu atveju registracija valstybės narės, kurioje asmuo buvo draustas paskutinį kartą, užimtumo tarnyboje turėtų daryti tokį patį poveikį kaip registracija valstybės narės, kurioje asmuo buvo draustas prieš tai, užimtumo tarnyboje;

(8)  kalbant apie nedarbo išmokas, draudimo laikotarpių sumavimo taisyklės turėtų būti taikomos vienodai visose valstybėse narėse. Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus tarpvalstybinius darbuotojus, taisyklės, reglamentuojančios draudimo laikotarpių sumavimą teisės į bedarbio išmoką suteikimo tikslais, turėtų būti taikomos su sąlyga, kad apdraustasis toje valstybėje narėje būtų neseniai įgijęs bent vieno mėnesio draudimo laikotarpį. Visų šios sąlygos netenkinančių apdraustųjų kompetentinga valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje asmuo buvo apdraustas prieš tai. Tokiu atveju registracija valstybės narės, kurioje asmuo buvo draustas paskutinį kartą, užimtumo tarnyboje turėtų daryti tokį patį poveikį kaip registracija valstybės narės, kurioje asmuo buvo draustas prieš tai, užimtumo tarnyboje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje35 pateiktas rekomendacijas, reikia pailginti minimalų bedarbio išmokų eksporto laikotarpį nuo trijų iki šešių mėnesių, kad pagerėtų bedarbių, kurie vyksta į kitą valstybę narę ieškoti darbo, galimybės ir reintegracijos į darbo rinką tikimybė ir tarpvalstybiniu mastu sumažėtų gebėjimų neatitiktis;

(9)  reikia pailginti bedarbio išmokų eksporto laikotarpį iki visų darbo ieškančio asmens įgytų teisių įgyvendinimo, kad pagerėtų bedarbių, kurie vyksta į kitą valstybę narę ieškoti darbo, galimybės ir jų persikvalifikavimo ir reintegracijos į darbo rinką tikimybė ir tarpvalstybiniu mastu sumažėtų gebėjimų neatitiktis;

__________________

__________________

35 COM(2013) 269 final.

35 COM(2013) 269 final.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  reikia užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nustatytų įprastinę gyvenamąją vietą tam, kad per pagrįstą laikotarpį būtų nustatytos socialinės apsaugos pašalpos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  asmenims turėtų būti užtikrinta galimybė pasirinkti įprastinę gyvenamąją vietą siekiant gauti socialinės apsaugos išmokas, o kompetentingos institucijos ją patvirtina per pagrįstą laikotarpį remdamasi įrodyta pakankama sąsaja su atitinkama valstybe nare;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant laiku atnaujinti šį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į nacionalinio lygmens pokyčius, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Europos Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius su šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 priedų keitimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų36. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(12)  siekiant laiku atnaujinti šį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į nacionalinio lygmens pokyčius, šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 priedai turėtų būti nuolat keičiami;

__________________

 

36 OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant paremti valstybių narių kovos su sukčiavimu pastangas ir išvengti klaidų taikant koordinavimo taisykles, būtina parengti papildomą teisinį pagrindą, kad būtų lengviau tvarkyti asmenų, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, asmens duomenis. Taip valstybėms narėms būtų suteikta galimybė reguliariai palyginti savo kompetentingos įstaigos duomenis su kitų valstybių narių duomenimis ir taip nustatyti klaidas ar nenuoseklumus, kuriuos reikėtų nagrinėti išsamiau;

(13)  siekiant paremti valstybių narių kovos su sukčiavimu pastangas ir išvengti klaidų taikant koordinavimo taisykles, būtina parengti papildomą teisinį pagrindą, kad būtų lengviau tvarkyti asmenų, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, asmens duomenis, tinkamai laikantis atitinkamo Sąjungos duomenų apsaugos acquis, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6971a. Taip valstybėms narėms būtų suteikta galimybė reguliariai palyginti savo kompetentingos įstaigos duomenis su kitų valstybių narių duomenimis ir taip nustatyti klaidas ar nenuoseklumus, kuriuos reikėtų nagrinėti išsamiau;

 

______________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 679/2016 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad nustačius piktnaudžiavimo atvejus ar radus klaidų būtų paspartinta dokumentų (visų pirma tų, kuriuose nurodoma, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra taikomi jo turėtojui) tikrinimo ir anuliavimo procedūra, būtina sustiprinti dokumentą išdavusios institucijos ir jį anuliuoti prašančios institucijos bendradarbiavimą ir informacijos mainus. Jei kyla abejonių dėl dokumento galiojimo ar dėl patvirtinamųjų įrodymų tinkamumo arba jei valstybės narės nesutaria, kokius teisės aktus reikėtų taikyti, tiek valstybėms narėms, tiek suinteresuotiems asmenims svarbu, kad atitinkamos institucijos susitarimą pasiektų per pagrįstą laikotarpį;

(15)  kad nustačius piktnaudžiavimo atvejus ar radus klaidų būtų paspartinta dokumentų (visų pirma tų, kuriuose nurodoma, kokie socialinės apsaugos teisės aktai yra taikomi jo turėtojui) tikrinimo, taisymo ir anuliavimo procedūra, būtina sustiprinti dokumentą išdavusios institucijos ir jį anuliuoti prašančios institucijos bendradarbiavimą ir informacijos mainus. Jei kyla abejonių dėl dokumento galiojimo ar dėl patvirtinamųjų įrodymų tinkamumo arba jei valstybės narės nesutaria, kokius teisės aktus reikėtų taikyti, tiek valstybėms narėms, tiek suinteresuotiems asmenims svarbu, kad atitinkamos institucijos susitarimą pasiektų per pagrįstą laikotarpį. Jeigu atsakymas nepateikiamas per nustatytą laiką, prašančioji institucija turėtų įgyti kompetenciją nustatyti taikytinus teisės aktus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

5 a konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a)  Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad valstybės narės gali nuspręsti ekonomiškai neaktyviems piliečiams priimančiojoje valstybėje narėje teisę į socialinės apsaugos išmokas, kurios nėra laikomos socialine parama, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/38/EB, suteikti tik kai jie turi teisę gyventi toje valstybėje narėje, kaip nustatyta minėtoje direktyvoje. Tikrinimas, ar asmuo turi teisę gyventi šalyje, atliekamas laikantis Direktyvos 2004/38/EB nustatytų reikalavimų. Šiuo tikslu ekonomiškai neaktyvus pilietis turi būti aiškiai atskirtas nuo darbo ieškančio piliečio, kurio teisė gyventi šalyje yra aiškiai nustatyta Europos Sąjungos sutarties 45 straipsnyje. Kad piliečiams ir institucijoms padidėtų teisinis aiškumas, būtina susisteminti šią teismo praktiką.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nukrypimas nuo vienodo požiūrio principo, taikomo daugiau nei 700 000 ekonomiškai neaktyvių judžių piliečių – didelė socialinės apsaugos sistemų koordinavimo Europos Sąjungoje spraga. Komisijos daromais siūlomais pakeitimais nebus nei užtikrintas didesnis teisinis aiškumas, nei palengvinta minimų piliečių padėtis. Todėl kryžminės nuorodos į Direktyvą 2004/38 į šį reglamentą įtraukti nereikėtų.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

5 c konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5c)  nepaisant vienodo požiūrio į ekonomiškai neaktyvius piliečius apribojimų, kylančių dėl Direktyvos 2004/38/EB ar Sąjungos teisės taikymo, jokia šio Reglamento nuostata neturėtų riboti pagrindinių teisių, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į žmogaus orumą (1 straipsnis), teisės į gyvybę (2 straipsnis) ir teisės į sveikatos priežiūrą (35 straipsnis).

(5c)  nepaisant vienodo požiūrio į ekonomiškai neaktyvius piliečius apribojimų, kylančių dėl Direktyvos 2004/38/EB ar Sąjungos teisės taikymo, jokia šio Reglamento nuostata neturėtų riboti pagrindinių teisių, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į žmogaus orumą (1 straipsnis), teisės į gyvybę (2 straipsnis), teisės į socialinę apsaugą ir socialinę paramą (34 straipsnis) ir teisės į sveikatos priežiūrą (35 straipsnis).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Po 24 konstatuojamosios dalies įterpiama:

 

„(24a)  Pagal šį reglamentą jokiai valstybei narei, išskyrus kompetentingą valstybę narę, nesuteikiama galimybė nesuteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims leidimo gyventi šalyje remiantis tik paraiška dėl socialinės apsaugos sričių, kurioms taikomas šis reglamentas.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

46 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  siekiant laiku atnaujinti šį reglamentą, kad būtų atsižvelgta į nacionalinio lygmens pokyčius, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Europos Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius su šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 priedų keitimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų43.Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Išbraukta.

__________________

 

43 COM(2015) 216 final.

 

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

1 straipsnio 1 dalies vb punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vb)  „ilgalaikės priežiūros išmoka“ – bet kokia išmoka natūra, pinigais arba natūra ir pinigais asmenims, kuriems dėl senatvės, negalios, ligos ar sveikatos sutrikimų ilgesnį laikotarpį reikia reikšmingos kito asmens ar asmenų pagalbos svarbiausiems kasdieniams veiksmams atlikti, be kita ko, savarankiškumui padidinti; šios išmokos apima tiesiogines ir netiesiogines išmokas tokią pagalbą teikiantiems asmenims;“

vb)  „ilgalaikės priežiūros išmoka“ – bet kokia išmoka natūra, pinigais arba natūra ir pinigais asmenims, kuriems dėl senatvės, negalios, ligos ar sveikatos sutrikimų ilgesnį laikotarpį reikia kito asmens ar asmenų pagalbos svarbiausiems kasdieniams veiksmams atlikti, be kita ko, savarankiškumui padidinti; šios išmokos apima tiesiogines ir netiesiogines išmokas tokią pagalbą teikiantiems asmenims;“

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė gali reikalauti, kad socialinės apsaugos išmokos joje esantiems ekonomiškai neaktyviems judiems asmenims būtų mokamos tik laikantis sąlygų, pagal kurias jie turi turėti teisę gyventi toje valstybėje narėje, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje44;“

Išbraukta.

__________________

 

44 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas darbdavys komandiruoja, kaip nustatyta 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje46 arba išsiunčia į kitą valstybę narę dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta tokio darbo trukmė neviršija 24 mėnesių ir jis nekomandiruojamas ir nesiunčiamas pakeisti kito pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens, kuris buvo anksčiau komandiruotas ar siųstas pagal šį straipsnį.

1.  Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas darbdavys komandiruoja į kitą valstybę narę dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad:

 

a)  numatyta arba reali tokio darbo trukmė neviršija 6 mėnesių ir jis nekomandiruojamas ir nesiunčiamas pakeisti kito pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens, kuris buvo anksčiau komandiruotas ar siųstas pagal šį straipsnį, ir

 

b)  ne trumpesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį iki samdomo darbo pradžios jam buvo taikyti valstybės narės, kurioje įsisteigęs jo darbdavys, teisės aktai.

__________________

 

46 OL L 18, 1997 1 21, p. 1. 1.

 

Pagrindimas

Komisijos teigimu, vidutinė komandiruotės trukmė yra trumpesnė nei keturi mėnesiai. Todėl pagrįsta manyti, kad po šešių mėnesių socialiniam draudimui turėtų būti taikoma šalies, kurioje dirbama, teisė.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Asmeniui, kuris paprastai vykdo veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybėje narėje ir kuris vyksta dirbti panašios veiklos į kitą valstybę narę, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta tokios veiklos trukmė neviršija 24 mėnesių ir kad tas asmuo nepakeičia kito komandiruoto pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens.

2.  Asmeniui, kuris paprastai vykdo veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybėje narėje ir kuris vyksta dirbti panašios veiklos į kitą valstybę narę, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad:

 

a)  numatyta arba reali tokios veiklos trukmė neviršija 6 mėnesių ir kad tas asmuo nepakeičia kito komandiruoto pagal darbo sutartį ar savarankiškai dirbančio asmens, ir

 

b)  ne trumpesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį iki savo veiklos pradžios jam buvo taikyti valstybės narės, kurioje jis paprastai vykdo veiklą, teisės aktai.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad ekonomiškai neaktyvūs judūs piliečiai ir darbo ieškantys asmenys galėtų naudotis visaverčiu sveikatos draudimu, suteikdamos teisę tokiems piliečiams mokėti toje valstybėje narėje, kurioje jie paprastai gyvena, proporcingus sveikatos draudimo įnašus arba kitaip įvykdyti atitinkamus kriterijus, pagal kuriuos įgytų teisę naudotis sveikatos draudimu.

Pagrindimas

Visavertis sveikatos draudimas – pagrindinė teisė. Neaktyvūs judūs piliečiai turėtų turėti galimybę įgyti sveikatos draudimą ir savo gyvenamosios vietos valstybėje. Valstybės narės, suteikdamos galimybę neaktyviems judiems ES piliečiams naudotis jų sveikatos draudimo sistema, turėtų galėti remtis privalomomis gairėmis.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

35a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Administracinė komisija parengia išsamų ilgalaikės priežiūros išmokų, tenkinančių šio reglamento 1 straipsnio vb punkte nustatytus kriterijus, sąrašą, kuriame nurodoma, kurios iš jų mokamos natūra ir kurios – pinigais.

2.    Administracinė komisija, deramai pasikonsultavusi su socialiniais partneriais, taip pat išmokų gavėjams atstovaujančiomis asociacijomis, įskaitant neįgaliųjų organizacijas, ir visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, parengia baigtinį ir išsamų ilgalaikės priežiūros išmokų, tenkinančių šio reglamento 1 straipsnio vb punkte nustatytus kriterijus, sąrašą, kuriame nurodoma, kurios iš jų mokamos natūra ir kurios – pinigais.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

35a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Administracinė komisija užtikrina, kad Europos neįgaliojo kortelė kuo greičiau pradėtų veikti visose valstybėse narėse, ir skatina patvirtinti bendrą negalios apibrėžtį ir kriterijus šio reglamento ir įgyvendinimo reglamento tikslais.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 18 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a.  52 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.   Kompetentingos įstaigos apskaičiuoja ir suteikia nustatytą išmoką per tris mėnesius nuo prašymo skirti išmoką pateikimo.“

Pakeitimas    27  

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

61 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, 6 straipsnio nuostatų taikymas, remiantis teisės aktų, pagal kuriuos prašoma skirti išmokas, nuostatomis, priklauso nuo atitinkamo asmens neseniai įgytų bent trijų mėnesių trukmės draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo laikotarpių.

1.  Išskyrus 65 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, 6 straipsnio nuostatų taikymas, remiantis teisės aktų, pagal kuriuos prašoma skirti išmokas, nuostatomis, priklauso nuo atitinkamo asmens neseniai įgytų bent vieno mėnesio trukmės draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo laikotarpių.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

61 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu bedarbis netenkina laikotarpių sumavimo, laikantis 1 dalies, sąlygos ir jo vėliausiai įgytų draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo laikotarpių toje valstybėje narėje bendra trukmė nesiekia trijų mėnesių, teisė į bedarbio išmoką jam suteikiama pagal tos valstybės narės, kurioje jis anksčiau yra įgijęs tokius laikotarpius laikantis 64a straipsnyje nustatytų sąlygų ir apribojimų, teisės aktus.

2.  Jeigu bedarbis netenkina laikotarpių sumavimo, laikantis 1 dalies, sąlygos ir jo vėliausiai įgytų draudimo, darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo laikotarpių toje valstybėje narėje bendra trukmė nesiekia vieno mėnesio, teisė į bedarbio išmoką jam suteikiama pagal tos valstybės narės, kurioje jis anksčiau yra įgijęs tokius laikotarpius laikantis 64a straipsnyje nustatytų sąlygų ir apribojimų, teisės aktus.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

64 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 dalies c punkte žodis „tris“ pakeičiamas žodžiu „šešis“, o žodžiai „šį trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti iki ne daugiau kaip šešių mėnesių“ pakeičiami žodžiais „šį šešių mėnesių laikotarpį gali pratęsti iki laikotarpio, kurį tas asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos“;

a)  1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

 

„c)   teisė į bedarbio išmokas išsaugoma iki atitinkamo laikotarpio pabaigos;“

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 20 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

64 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalis išbraukiama;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0883&from=LT)

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 20 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

64 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 dalyje žodis „trys“ pakeičiamas žodžiu „šeši“, o žodžiai „ne daugiau kaip šešių mėnesių“ pakeičiami žodžiais „laikotarpio, kurį tas asmuo turi teisę į išmokas, pabaigos“.

b)   3 dalis išbraukiama

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

71 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

23a.  71 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Prie Europos Komisijos įsteigtą Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinę komisiją (toliau – Administracinė komisija) sudaro po vieną Vyriausybės atstovą iš kiekvienos valstybės narės; jei būtina, jai padeda ekspertai patarėjai. Europos Komisijos atstovas dalyvauja Administracinės komisijos posėdžiuose patarėjo teisėmis.

1.  Prie Europos Komisijos įsteigtą Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinę komisiją (toliau – Administracinė komisija) sudaro po vieną Vyriausybės atstovą iš kiekvienos valstybės narės; jei būtina, jai padeda ekspertai patarėjai. Europos Komisijos atstovas, Europos Parlamento atstovas ir, prireikus, socialinių partnerių ir išmokų gavėjų atstovai, įskaitant neįgaliųjų organizacijų atstovus, dalyvauja Administracinės komisijos posėdžiuose patarėjo teisėmis.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=LT)

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

76 a straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  dokumento anuliavimą, kai darbo vietos valstybės narės kompetentinga įstaiga užginčija jo tikslumą ar galiojimą.

–  dokumento anuliavimą:

 

  kai darbo vietos valstybės narės kompetentinga įstaiga užginčija jo tikslumą ar galiojimą;

 

  kai išdavusi institucija nepateikia atsakymo per nustatytą laiką.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

88 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27.  88 straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

 

 

„88 straipsnis

 

Įgaliojimų atnaujinti priedus suteikimas

 

Pagal 88a straipsnį Europos Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos, atsižvelgiant į Administracinės komisijos prašymą, būtų reguliariai iš dalies keičiami šio reglamento ir įgyvendinimo reglamento priedai.

 

88a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  88 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Europos Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Reglamento (ES) xxxx įsigaliojimo data].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 88 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami jame nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Europos Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 88 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Europos Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

1 straipsnio 2 dalies ea punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ea)  sukčiavimas – bet koks tyčinis veikimas ar neveikimas, siekiant įgyti teisę į socialinės apsaugos išmokas ir jas gauti arba išvengti socialinės apsaugos įmokų mokėjimo, pažeidžiant valstybės narės teisę;

ea)  sukčiavimas – bet koks tyčinis veikimas ar neveikimas, kuriuo daroma žala institucijoms ir kuriuo siekiama įgyti teisę į socialinės apsaugos išmokas ir jas gauti, išvengti socialinės apsaugos įmokų mokėjimo arba apeiti tam tikros valstybės narės nustatytas socialinio draudimo taisykles, pažeidžiant valstybės narės teisę, pagrindinį reglamentą arba įgyvendinimo reglamentą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

2 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nustačius asmens teises ir pareigas, kuriems taikomi pagrindinis ir įgyvendinimo reglamentai, kompetentinga įstaiga gali prašyti gyvenamosios ar buvimo vietos valstybės narės institucijos pateikti to asmens duomenis. Prašymas ir atsakymas yra susiję su informacija, kuri padėtų kompetentingai valstybei narei nustatyti bet kokius dokumento ar sprendimo, kuriuo pagal pagrindinį ar įgyvendinimo reglamentą nustatomos asmens teisės ir pareigos, duomenų netikslumus. Prašymas taip pat gali būti teikiamas, jei nėra jokios abejonės dėl dokumente pateikiamos informacijos ar informacijos, kuria grindžiamas sprendimas, pagrįstumo ar tikslumo. Prašymas suteikti informaciją ir atsakymas turi būti privalomi ir proporcingi.

5.  Nustačius asmens teises ir pareigas, kuriems taikomi pagrindinis ir įgyvendinimo reglamentai, kompetentinga įstaiga gali prašyti gyvenamosios ar buvimo vietos valstybės narės institucijos pateikti to asmens duomenis visapusiškai laikantis privatumo reikalavimų. Prašymas ir atsakymas yra susiję tik su informacija, kuri padėtų kompetentingai valstybei narei nustatyti bet kokius dokumento ar sprendimo, kuriuo pagal pagrindinį ar įgyvendinimo reglamentą nustatomos asmens teisės ir pareigos, duomenų netikslumus. Prašymas taip pat gali būti teikiamas, jei nėra jokios abejonės dėl dokumente pateikiamos informacijos ar informacijos, kuria grindžiamas sprendimas, pagrįstumo ar tikslumo. Prašymas suteikti informaciją ir atsakymas turi būti pagrįsti, privalomi ir proporcingi.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

6 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a.  6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.   Jei atitinkamoms įstaigoms ar valdžios institucijoms nepavyksta susitarti, ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo tos dienos, kurią kilo 1 arba 2 dalyje nurodytas nesutarimas, per kompetentingas valdžios institucijas gali būti kreipiamasi į Administracinę komisiją. Administracinė komisija siekia išspręsti klausimą per šešis mėnesius nuo dienos, kurią į ją buvo kreiptasi.

3.   Jei atitinkamoms įstaigoms ar valdžios institucijoms nepavyksta susitarti per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią kilo nesutarimas, ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo tos dienos, kurią kilo 1 arba 2 dalyje nurodytas nesutarimas, per kompetentingas valdžios institucijas kreipiamasi į Administracinę komisiją. Administracinė komisija siekia išspręsti klausimą per šešis mėnesius nuo dienos, kurią į ją buvo kreiptasi.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1517319430937&uri=CELEX:32009R0987)

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  7 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.   1 dalyje nustatytas laikinas išmokų ir įmokų apskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atitinkamo asmens prašymo pateikimo dienos.“

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

11 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7c.  11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.   Jei dviejų arba daugiau valstybių narių įstaigos nesutaria dėl asmens, kuriam taikomas pagrindinis reglamentas, gyvenamosios vietos nustatymo, šios įstaigos bendru susitarimu nustato atitinkamo asmens interesų centrą remdamosi visas turimos atitinkamos informacijos bendru įvertinimu; šie veiksniai gali apimti atitinkamai:

1.   Jei dviejų arba daugiau valstybių narių įstaigos nesutaria dėl asmens, kuriam taikomas pagrindinis reglamentas, gyvenamosios vietos nustatymo, šios įstaigos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai kilo nesutarimas, bendru susitarimu nustato atitinkamo asmens interesų centrą remdamosi visas turimos atitinkamos informacijos bendru įvertinimu; šie veiksniai gali apimti atitinkamai:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=LT)

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

19 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kad būtų galima pasinaudoti nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisėkūros galiomis, aktualia informacija apie atitinkamų asmenų socialinės apsaugos teises ir pareigas tiesiogiai keičiasi atitinkamų valstybių narių kompetentingos įstaigos ir darbo inspekcijos, imigracijos ar mokesčių institucijos; tai gali apimti asmens duomenų tvarkymą kitais nei pagrindiniame reglamente ir šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo tikslais, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo, sveikatos ir saugos, imigracijos ir mokesčių teisės teisinių įsipareigojimų. Konkretesnės sąlygos nustatomos Administracinės komisijos sprendimu.

4.  Kad būtų galima pasinaudoti nacionalinio ar Sąjungos lygmens teisėkūros galiomis, aktualia informacija apie atitinkamų asmenų socialinės apsaugos teises ir pareigas, jokiu būdu nepažeisdamos privatumo reikalavimų, tiesiogiai keičiasi atitinkamų valstybių narių kompetentingos įstaigos ir darbo inspekcijos, imigracijos ar mokesčių institucijos; tai gali apimti asmens duomenų tvarkymą kitais nei pagrindiniame reglamente ir šiame reglamente nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo tikslais, tik siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi darbo, sveikatos ir saugos, imigracijos ir mokesčių teisės teisinių įsipareigojimų. Konkretesnės sąlygos nustatomos Administracinės komisijos sprendimu.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 26 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

67 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  67 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5.  Už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga įgyvendinimo reglamento 66 straipsnyje nurodytai išmokas mokančios valstybės narės susižinojimo tarnybai apmoka reikalavimus per 18 mėnesių nuo to mėnesio, per kurį šie reikalavimai buvo pateikti už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai, pabaigos. Tai netaikoma reikalavimams, kuriuos per tą laikotarpį už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga atmetė dėl svarbios priežasties.

5.  Už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga įgyvendinimo reglamento 66 straipsnyje nurodytai išmokas mokančios valstybės narės susižinojimo tarnybai apmoka reikalavimus per 12 mėnesių nuo to mėnesio, per kurį šie reikalavimai buvo pateikti už išmokų mokėjimą atsakingos valstybės narės susižinojimo tarnybai, pabaigos. Tai netaikoma reikalavimams, kuriuos per tą laikotarpį už išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga atmetė dėl svarbios priežasties.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0987:20130108:LT:HTML)

Pagrindimas

Siekiant sumažinti susižinojimo tarnybai tenkančią išlaidų naštą, dabartinį 18 mėnesių laikotarpį reikėtų sutrumpinti iki 12 mėnesių.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 40 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

89 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

40a.  89 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.   Kompetentingų institucijų įstaigos piliečių prašymu jiems pateikia jų asmens bylos kopiją ir glausta bei pritaikyta informacija apie taisykles, kuriomis nustatytos kompetentingos institucijos ir jų teisės pagal pagrindinį reglamentą ir įgyvendinimo reglamentą.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=LT)

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

Nuorodos

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI

19.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Soledad Cabezón Ruiz

10.2.2017

Svarstymas komitete

21.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Roberta Metsola, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato, Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs, Remo Sernagiotto

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Notis Marias, Remo Sernagiotto

Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabetta Gardini, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa

Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Pascal Durand, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

 

 

1

0

 

Sven Schulze

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

Nuorodos

COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

FEMM

19.1.2017

PETI

19.1.2017

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

12.1.2017

LIBE

13.2.2017

FEMM

21.3.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Guillaume Balas

14.3.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.6.2017

28.11.2017

27.2.2018

 

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

19

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Sven Schulze, Helga Stevens, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dietmar Köster

Pateikimo data

23.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

NI

Lampros Fountoulis

PPE

David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

19

-

ALDE

Martina Dlabajová, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Rina Ronja Kari

PPE

Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon

5

0

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinis pranešimas