Postup : 2018/0160(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0387/2018

Předložené texty :

A8-0387/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0467

ZPRÁVA     ***I
PDF 700kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2018)0316),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0210/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0387/2018),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel dne 12. července 2018

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění)

COM(2018)0316 ze dne 24. 5. 2018 – 2018/0160(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 13. června 2018 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby přezkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(1) po přezkoumání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, dospěla poradní skupina po vzájemné dohodě k následujícím závěrům:

1. Znění poznámky pod čarou č. 11 by mělo být pozměněno takto: „Schváleno rezolucemi Hospodářské a sociální rady OSN 663 C (XXIV) ze dne 31. července 1957 a 2076 (LXII) ze dne 13. května 1977.“

2. V bodě odůvodnění 45 by formulace „ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES“ měla být upravena na „v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

3. V referenčním rámečku před bodem odůvodnění 52 by mělo být uvedeno „1236/2005 bod odůvodnění 24“ namísto „2016/2134 bod odůvodnění 24“.

4. V článku 27 by formulace „v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici 95/46/ES“ měla být změněna na „v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (EU) 2016/679.

5. Stávající název tiskopisu v příloze VII („povolení k vývozu nebo dovozu zboží, které by mohlo být použito k mučení (nařízení (ES) č. 1236/2005)“) by měl být změněn na „povolení k vývozu nebo dovozu zboží, které by mohlo být použito k mučení (nařízení (EU) […])“. V kolonce 15 tohoto tiskopisu by formulace „podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005“ měla být změněna na „podle čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) […]“. Ve vysvětlivkách k tiskopisu by poznámka odpovídající odkazu na nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 v kolonce 6 měla být změněna takto: „Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7)“.

6. Stávající název tiskopisu v příloze VIII („povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb týkajících se zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo trestu smrti (nařízení (ES) č. 1236/2005)“) by měl být změněn na „povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb týkajících se zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo trestu smrti (nařízení (EU) […])“. V kolonce 1 uvedeného tiskopisu by formulace „Povolení zprostředkovatelských služeb (nařízení (ES) č. 1236/2005)“ měla být změněna na „Povolení zprostředkovatelských služeb (nařízení (EU) […])“. V kolonce 19 by slovní spojení „podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005“ mělo být nahrazeno slovním spojením „podle čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) […]“.

7. Stávající název tiskopisu v příloze IX („povolení k poskytování technické pomoci týkající se zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo trestu smrti (nařízení (ES) č. 1236/2005)“ by měl být změněn na „povolení k poskytování technické pomoci týkající se zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo trestu smrti (nařízení (EU) […])“. V kolonce 1 uvedeného tiskopisu by formulace „povolení technické pomoci (nařízení (ES) č. 1236/2005)“ měla být změněna na „povolení technické pomoci (nařízení (EU) […])“. V kolonce 3 by se údaj „7a“ měl nahradit údajem „15“ a údaj „7e“ údajem „19“. V kolonce15 by formulace „podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005“ měla být změněna na „podle čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) […])“.

Na základě přezkoumání návrhu dospěla následně poradní skupina k jednomyslnému závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

  Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Datum předložení EP

24.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

31.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum předložení

23.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 26. listopadu 2018Právní upozornění