Menetlus : 2018/0160(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0387/2018

Esitatud tekstid :

A8-0387/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/11/2018 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0467

RAPORT     ***I
PDF 538kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 103)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0316),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0210/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 103 ja 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0387/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 12. juuli 2018

ARVAMUS

     EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst)

COM(2018)0316, 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 13. juunil 2018. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekul läbi(1) ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, märkis töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. 11. joonealuse märkuse teksti tuleks muuta nii, et see oleks järgmine: „Heaks kiidetud ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu 31. juuli 1957. aasta resolutsiooniga 663 C (XXIV) ja 13. mai 1977. aasta resolutsiooniga 2076 (LXII)“.

2. Põhjenduses 45 tuleks sõnastust „kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ“ muuta nii, et see oleks järgmine: „kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679“.

3. Põhjendusele 52 eelnevas lahtris peaks viide „2016/2134 põhjendus 24“ olema „1236/2005 põhjendus 24“.

4. Artiklis 27 tuleks sõnastust „kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ [...] sätestatud eeskirjadega“ muuta nii, et see oleks järgmine: „kooskõlas määruses (EL) 2016/679 [...] sätestatud eeskirjadega“.

5. VII lisas tuleks vormi praegust pealkirja („Sisse- või väljaveoluba kaupadele, mida on võimalik kasutada piinamiseks (määrus (EÜ) nr 1236/2005)“) muuta nii, et see oleks järgmine: „Sisse- või väljaveoluba kaupadele, mida on võimalik kasutada piinamiseks (määrus (EL) […])“. Kõnealuse vormi punkti 15 sõnastust „vastavalt määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 9 lõikele 1“ tuleks muuta nii, et see oleks järgmine: „vastavalt määruse (EL) […] artikli 21 lõikele 1“. Vormi selgitavates märkustes tuleks joonealust märkust, mis vastab lahtris 6 tehtud viitele komisjoni määrusele (EL) nr 1106/2012, muuta nii, et see oleks järgmine: „Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7)“.

6. VIII lisas tuleks vormi praegust pealkirja („Luba selliste kaupadega seotud vahendusteenuste osutamiseks, mida on võimalik kasutada piinamiseks või surmanuhtluse täideviimiseks (määrus (EÜ) nr 1236/2005)“) muuta nii, et see oleks järgmine: „Luba selliste kaupadega seotud vahendusteenuste osutamiseks, mida on võimalik kasutada piinamiseks või surmanuhtluse täideviimiseks (määrus (EL) […])“. Kõnealuse vormi punkti 1 sõnastust „Luba vahendusteenuste osutamiseks (määrus (EÜ) nr 1236/2005)“ tuleks muuta nii, et see oleks järgmine: „Luba vahendusteenuste osutamiseks (määrus (EL) […])“. Punkti 19 sõnastust „vastavalt määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 9 lõikele 1“ tuleks muuta nii, et see oleks järgmine: „vastavalt määruse (EL) […] artikli 21 lõikele 1“.

7. IX lisas tuleks vormi praegust pealkirja („Luba selliste kaupadega seotud tehnilise abi osutamiseks, mida on võimalik kasutada piinamiseks või surmanuhtluse täideviimiseks (määrus (EÜ) nr 1236/2005)“) muuta nii, et see oleks järgmine: „Luba selliste kaupadega seotud tehnilise abi osutamiseks, mida on võimalik kasutada piinamiseks või surmanuhtluse täideviimiseks (määrus (EL) […])“. Kõnealuse vormi punkti 1 sõnastust „Luba tehnilise abi osutamiseks (määrus (EÜ) nr 1236/2005)“ tuleks muuta nii, et see oleks järgmine: „Luba tehnilise abi osutamiseks (määrus (EL) […])“. Punktis 3 tuleks viide „7a“ asendada viitega „15“ ning viide „7d“ asendada viitega „19“. Punkti 15 sõnastust „vastavalt määruse (EÜ) nr 1236/2005 artikli 9 lõikele 1“ tuleks muuta nii, et see oleks järgmine: „vastavalt määruse (EL) […] artikli 21 lõikele 1“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

(1)

  Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbi vaadatud teksti originaalkeelne versioon.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst)

Viited

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

31.5.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Esitamise kuupäev

23.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 26. november 2018Õigusalane teave