Postupak : 2018/0160(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0387/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0387/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0467

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 625kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst)

(COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0316),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0210/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(1),

–  uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0387/2018),

A.  budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući Prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 12. srpnja 2018.

MIŠLJENJE

  ZA  EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst)

COM(2018)0316 of 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 13. lipnja 2014. kako bi razmotrila navedeni Prijedlog koji je podnijela Komisija.

Tijekom razmatranja(1) Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodifikaciji Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje savjetodavna skupina suglasno je utvrdila sljedeće:

1. Tekst bilješke br. 11. trebalo bi prilagoditi tako da glasi kako slijedi: „Potvrđeno rezolucijama 663 C (XXIV) od 31.7.1957. i 2076 (LXII) od 13.5.1977. Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda”.

2. U uvodnoj izjavi 45., tekst „u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća”.

3. U referentnom polju prije uvodne izjave 52., upućivanje „2016/2134 uv. izjava 24.” trebalo bi glasiti „1236/2005 uv. izjava 24.”.

4. U članku 27., tekst „u skladu s pravilima utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/679”.

5. U Prilogu VII., aktualni naziv obrasca („Dozvola za uvoz ili izvoz robe koja bi se mogla koristiti za mučenje (Uredba (EZ) br. 1236/2005” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „Dozvola za uvoz ili izvoz robe koja bi se mogla koristiti za mučenje (Uredba (EU) […])”. U točki 15. tog obrasca, tekst „u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe 1236/2005” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) […]”. U napomenama s objašnjenjima obrasca, bilješku koja se odnosi na upućivanje na Uredbu Komisije (EU) br. 1106/2012 u polju 6 trebalo bi prilagoditi tako da glasi: „Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.)”.

6. U Prilogu VIII., sadašnji naslov obrasca („Dozvola za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne (Uredba (EZ) br. 1236/2005)”) trebalo bi prilagoditi tako da glasi „Dozvola za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne (Uredba (EU) […])”. U točki 1. obrasca, tekst „Dozvola za brokerske usluge (Uredba 1236/2005)” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „Dozvola za brokerske usluge Uredba (EU) […])”. U točki 19., izraz „u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1236/2005” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) […]”.

7. U Prilogu IX., sadašnji naslov obrasca („Dozvola za pružanje tehničke pomoći povezane s robom koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne (Uredba (EZ) br. 1236/2005)”) trebalo bi prilagoditi tako da glasi „Dozvola za pružanje tehničke pomoći povezane s robom s robom koja bi se mogla koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne (Uredba (EU) […]”. U točki 1. obrasca, tekst „Dozvola za tehničku pomoć (Uredba 1236/2005)” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „Dozvola za tehničku pomoć (Uredba (EU) […])”. U točki 3., upućivanje na „7.a” trebalo bi zamijeniti s „15.”, a upućivanje na „7.e” s „19.”. U točki 15., izraz „u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1236/2005” trebalo bi prilagoditi tako da glasi „u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) […]”.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna skupina suglasno je zaključila da se Prijedlog doista ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik    Glavni direktor

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

31.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

23.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 26. studenog 2018.Pravna napomena