Procedure : 2018/0160(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0387/2018

Ingediende teksten :

A8-0387/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/11/2018 - 8.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0467

VERSLAG     ***I
PDF 437kWORD 55k
23.11.2018
PE 627.604v02-00 A8-0387/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Codificatie – Artikel 103 van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie)

(COM(2018)0316 – C8‑0210/2018 – 2018/0160(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0316),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0210/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–  gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0387/2018),

A.  overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 12 juli 2018

ADVIES

  AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

    DE RAAD

    DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie)

COM(2018)0316 of 24.5.2018 – 2018/0160(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, en met name paragraaf 4 daarvan, is de adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie op 13 juni 2018 bijeengekomen om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomst(1) is de adviesgroep na bestudering van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, unaniem tot de volgende conclusie gekomen.

1. De tekst van voetnoot nr. 11 moet als volgt worden aangepast: "Goedgekeurd bij de Resoluties 663 C (XXIV) van 31 juli 1957 en 2076 (LXII) van 13 mei 1977 van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties".

2. In overweging 45 moet de zinsnede "overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad" worden vervangen door "overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad".

3. In het referentiekader vóór overweging 52, moet men in plaats van de vermelding "2016/2134 overweging 24" lezen "1236/2005 overweging 24".

4. In artikel 27 moet de zinsnede " overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in Richtlijn 95/46/EG" vervangen worden door "overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in Richtlijn (EU) 2016/679".

5. In bijlage VII moet de huidige titel van het formulier "Uitvoer- of invoervergunning voor goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor folteringen (Verordening (EG) nr. 1236/2005)" worden vervangen door "Uitvoer- of invoervergunning voor goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor folteringen (Verordening (EU) […])". In punt 15 van dat formulier moet de zinsnede "overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening 1236/2005" vervangen worden door "overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) [...]". In de toelichting bij het formulier moet de voetnoot die overeenkomt met de verwijzing naar Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie in vak 6 worden vervangen door: "Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7)."

6. In bijlage VII moet de huidige titel van het formulier "Vergunning voor de verlening van tussenhandeldiensten voor goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor foltering of voor de doodstraf (Verordening (EG) nr. 1236/2005)" worden vervangen door "Vergunning voor de verlening van tussenhandeldiensten voor goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor foltering of voor de doodstraf (Verordening (EU) […]". In punt 1 van het formulier moeten de woorden "vergunning tussenhandeldiensten (Verordening (EG) nr. 1236/2005)" worden vervangen door "vergunning tussenhandeldiensten (Verordening (EU) […]". In punt 19 moet de zinsnede "overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1236/2005" vervangen worden door "overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) [...]".

7. In bijlage IX moet de huidige titel van het formulier "Vergunning voor de verlening van technische bijstand voor goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor foltering of voor de doodstraf (Verordening (EG) nr. 1236/2005)" worden vervangen door "Vergunning voor de verlening van technische bijstand voor goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor foltering of voor de doodstraf (Verordening (EU) […])". In punt 1 van het formulier moeten de woorden "vergunning technische bijstand (Verordening (EG) nr. 1236/2005)" vervangen worden door "vergunning technische bijstand (Verordening (EU)[…])". In punt 3 moet de vermelding "7 bis" vervangen worden door "15" en de vermelding "7 sexies" door "19". In punt 15 moet de zinsnede "overeenkomstig artikel 9, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1236/2005" worden vervangen door "overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) []".

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur      Juridisch adviseur      Directeur-generaal

(1)

  De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie)

Document- en procedurenummers

COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD)

Datum indiening bij EP

24.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

JURI

31.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum indiening

23.11.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

23

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 26 november 2018Juridische mededeling