Eljárás : 2018/0109(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0389/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0389/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/04/2019 - 6.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0353

JELENTÉS     ***I
PDF 806kWORD 95k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Marco Affronte

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0229),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0162/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0389/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tudományos értékelések azt mutatják, hogy a kardhalat az elmúlt 30 évben túlhalászták, és ha rövid időn belül nem történik intézkedés, ez akár az állomány teljes összeomlásához is vezethet.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Földközi-tengeren kifogott, a minimális állományvédelmi referenciaméretet el nem érő kardhalakat a 16-05. számú ICCAT-ajánlás 17. pontja szerint vissza kell majd dobni, kivéve, ha azok belül esnek a tagállamok által éves halászati terveikben megállapított járulékos fogási korlátokon. Az ICCAT keretében az Unió részéről vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében az (EU) 2018/191 felhatalmazáson alapuló rendelet az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban lehetővé teszi a földközi-tengeri kardhalra vonatkozó kirakodási kötelezettségtől való eltérést. Az (EU) 2018/191 felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtja a 16-05. számú ICCAT-ajánlás egyes rendelkezéseit, mely ajánlás előírja, hogy azok a hajók, amelyek túllépik a számukra kiosztott kvótát és/vagy megengedett járulékos fogások maximális szintjét, kötelesek visszadobni a fedélzetükön lévő kardhalakat. E felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya a hobbihorgászatot folytató hajókra is kiterjed.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A bérleti megállapodásokban gyakran nem egyértelműek a tulajdonos, a bérlő és a lobogó szerinti állam közötti viszonyok, és bizonyos, jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató halászok elkerülik az ellenőrzéseket azáltal, hogy visszaélnek a halászhajók bérlésére vonatkozó rendelkezésekkel. A hajóbérlést tiltja az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1627 rendelet7. Ezért a helyreállítási terv hatálya alá tartozó állomány védelmére és az uniós joggal való összhang biztosítása érdekében megelőző intézkedésként a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervben helyénvaló hasonló tilalomról rendelkezni.

(12)  A bérleti megállapodásokban gyakran nem egyértelműek a tulajdonos, a bérlő és a lobogó szerinti állam közötti viszonyok, és bizonyos, jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan tevékenységeket folytató üzemeltetők elkerülik az ellenőrzéseket azáltal, hogy visszaélnek a halászhajók bérlésére vonatkozó rendelkezésekkel. A hajóbérlést tiltja az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1627 rendelet7. Ezért a helyreállítási terv hatálya alá tartozó állomány védelmére és az uniós joggal való összhang biztosítása érdekében megelőző intézkedésként a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervben helyénvaló hasonló tilalomról rendelkezni.

__________________

__________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1627 rendelete (2016. szeptember 14.) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint a 302/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 1. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1627 rendelete (2016. szeptember 14.) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint a 302/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)   Az ICCAT-ajánlások jövőbeli módosításainak az uniós jogban való mihamarabbi végrehajtása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek és az e rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében felsorolt rendelkezéseknek a módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy előkészítő munkája során a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak8 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14)   A 16-05. számú ICCAT-ajánlásban meghatározott, a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó helyreállítási tervet módosító jövőbeni ICCAT-ajánlások uniós jogban való mihamarabbi végrehajtása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet vonatkozó cikkeinek és mellékleteinek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak8 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________

__________________

8 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

8 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet általános szabályokat állapít meg az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által javasolt, a kardhal (Xiphias gladius) földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves, 2017-től 2031-ig tartó helyreállítási terv (a továbbiakban: helyreállítási terv) Unió általi végrehajtására vonatkozóan.

Ez a rendelet általános szabályokat állapít meg az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által elfogadott, a kardhal (Xiphias gladius) földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves, 2017-től 2031-ig tartó helyreállítási terv (a továbbiakban: helyreállítási terv) Unió általi végrehajtására vonatkozóan.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatnak tevékenységet és kardhalra halásznak a Földközi-tengeren; vagy

i.  kardhalra halásznak a Földközi-tengeren; vagy

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a Földközi-tengeren kifogott kardhalakat az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen kívül is átrakják;

ii.  a Földközi-tengeren kifogott kardhalakat az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen kívül is átrakják vagy a fedélzeten szállítják;

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan harmadik országbeli halászhajók és hobbihorgászatot folytató harmadik országbeli hajók, amelyek a Földközi-tengeren kardhalra halásznak;

b)  olyan harmadik országbeli halászhajók és hobbihorgászatot folytató harmadik országbeli hajók, amelyek uniós vizeken folytatnak tevékenységet, és a Földközi-tengeren kardhalra halásznak;

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a.  „nagyméretű halászhajó”: 20 méternél nagyobb teljes hosszúságú halászhajó;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17b.  „nagyméretű halászhajók ICCAT-nyilvántartása”: az ICCAT titkársága által olyan nagyméretű halászhajókról vezetett nyilvántartás, amelyek az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen halászhatnak az ICCAT szabályozása alá eső fajokra;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a.  „körhorog”: olyan kör alakban meghajlított horog, amelynek hegye merőleges a szárra;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

II cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁS, TECHNIKAI ÁLLOMÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS ELLENŐRZÉS

ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSEK, TECHNIKAI ÁLLOMÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉSEK

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkével összhangban a tagállamoknak a számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségek elosztása során átlátható és objektív – többek között környezeti, társadalmi és gazdasági jellegű – kritériumokat kell alkalmazniuk, és törekedniük kell egyrészt arra, hogy a nemzeti kvótákat méltányosan osszák el a különböző flottaszegmensek között, kellő figyelmet fordítva a hagyományos és a kisüzemi halászatra, másrészt pedig arra, hogy ösztönzőket biztosítsanak olyan uniós halászhajók számára, amelyek szelektív halászeszközöket vagy alacsony környezeti hatású halászati technikákat alkalmaznak.

(1) Az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkével összhangban a tagállamoknak a számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségek elosztása során átlátható és objektív – többek között környezeti, társadalmi és gazdasági jellegű – kritériumokat kell alkalmazniuk. A nemzeti kvótákat méltányosan kell elosztani a különböző flottaszegmensek között, biztosítva különösen a kvóták hagyományos és kisüzemi halászat céljára történő kiosztását. A tagállamoknak ösztönzőket biztosítanak olyan uniós halászhajók számára, amelyek szelektív halászeszközöket vagy alacsony környezeti hatású halászati technikákat alkalmaznak.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok törekednek arra, hogy a halászati lehetőségek bármilyen, e rendelet sikeres alkalmazásának köszönhető növekedése esetén e lehetőségeket olyan halászhajóknak osszák ki, amelyek korábban nem részesültek kardhalkvótában, és amelyek megfelelnek az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkében a halászati lehetőségek kiosztására vonatkozóan megállapított kritériumoknak, ezzel is hozzájárulva a kvóták különböző flottaszegmensek közötti egyenlő és méltányos elosztására vonatkozó célkitűzés eléréséhez.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Halászati tervüket a tagállamok minden év március 1. napjáig benyújtják a Bizottságnak. Az ilyen terveknek összhangban kell lenniük az adatok és információk benyújtására vonatkozó ICCAT-iránymutatásokkal, és részletes információkat kell tartalmazniuk a kardhal földközi-tengeri állománya tekintetében halászeszköz-típusonként kiosztott kvótákról, beleértve adott esetben a hobbihorgászat, illetve a járulékos fogások céljára kiosztott kvótát.

(1)  Halászati tervüket a tagállamok minden év március 1. napjáig benyújtják a Bizottságnak. Az ilyen terveknek összhangban kell lenniük az adatok és információk benyújtására vonatkozó ICCAT-iránymutatásokkal, és részletes információkat kell tartalmazniuk a kardhal földközi-tengeri állománya tekintetében halászeszköz-típusonként kiosztott kvótákról, beleértve adott esetben a hobbihorgászat, illetve a járulékos fogások céljára kiosztott kvótákat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok figyelemmel kísérik az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak hatékonyságát, és a szóban forgó bekezdések betartásának biztosítására évente legalább két hónappal és 15 nappal az ICCAT éves ülése előtt benyújtják a Bizottságnak az előző évben elvégzett megfelelő ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal kapcsolatos valamennyi lényeges információt. A Bizottság ezeket az információkat minden évben legalább két hónappal az ICCAT éves ülése előtt megküldi az ICCAT titkárságának.

(3)  A tagállamok figyelemmel kísérik az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak hatékonyságát, és e cikk betartásának biztosítására évente legalább két hónappal és 15 nappal az ICCAT éves ülése előtt benyújtják a Bizottságnak az előző évben elvégzett megfelelő ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal kapcsolatos valamennyi lényeges információt. A Bizottság ezeket az információkat minden évben legalább két hónappal az ICCAT éves ülése előtt megküldi az ICCAT titkárságának.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A minimális állományvédelmi referenciaméretnél kisebb kardhalak véletlen járulékos fogása

A minimális állományvédelmi referenciaméretnél kisebb kardhalak véletlen fogása

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 11. cikk (1) bekezdése ellenére a kardhalra aktívan halászó hajók a fedélzeten tarthatják, átrakhatják, átszállíthatják, kirakodhatják, szállíthatják, tárolhatják, értékesíthetik, illetve eladásra kiállíthatják vagy felkínálhatják a minimális állományvédelmi referenciaméretnél kisebb, járulékosan kifogott kardhalakat, feltéve, hogy az ilyen fogások tömegben vagy egyedszámban nem haladják meg az ilyen hajók összes kardhalfogásának 5 %-át.

A 11. cikk (1) bekezdése ellenére a kardhalra halászó hajók a fedélzeten tarthatják, átrakhatják, átszállíthatják, kirakodhatják, szállíthatják, tárolhatják, értékesíthetik, illetve eladásra kiállíthatják vagy felkínálhatják a minimális állományvédelmi referenciaméretnél kisebb, járulékosan kifogott kardhalakat, feltéve, hogy az ilyen fogások tömegben vagy egyedszámban nem haladják meg az ilyen hajók összes kardhalfogásának 5%-át, és nem haladják meg a tagállamok által éves halászati terveikben meghatározott járulékos fogási korlátot.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A halászati műveletek után a kardhal járulékos fogásai semmikor sem haladhatják meg a horogsoros halászat keretében kifogott kardhalak fedélzeten lévő teljes, tömegben vagy egyedszámban megadott mennyiségét.

törölve

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a hobbihorgászatban hajónként tilos naponta egynél több kardhalat kifogni, a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a hobbihorgászat keretében élve kifogott kardhalak visszaengedésének biztosítására és megkönnyítésére.

(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a hobbihorgászatban hajónként tilos naponta egynél több kardhalat kifogni, a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a hobbihorgászat keretében élve kifogott kardhalak visszaengedésének biztosítására és megkönnyítésére, és fel kell őket jogosítani olyan, korlátozóbb intézkedések meghozatalára, amelyek elősegítik a kardhal nagyobb fokú védelmét.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a lobogó szerinti tagállam számára kiosztott kvóta kimerül, az elpusztult kardhalakat egészben és feldolgozatlan állapotban ki kell rakodni; ezeket a hatóságok elkobozzák, majd megfelelő nyomonkövetési intézkedéseket hoznak velük kapcsolatban. Az ilyen módon elpusztult kardhalak mennyiségét valamennyi tagállam évente bejelenti a Bizottságnak, amely ezt az információt a 21. cikknek megfelelően továbbítja az ICCAT titkárságának.

(5)  Amennyiben a lobogó szerinti tagállam számára kiosztott kvóta kimerül, az elpusztult kardhalakat egészben és feldolgozatlan állapotban ki kell rakodni és át kell adni a kijelölt hatóságnak. Az ilyen módon elpusztult kardhalak mennyiségét valamennyi tagállam évente bejelenti a Bizottságnak, amely ezt az információt a 21. cikknek megfelelően továbbítja az ICCAT titkárságának.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve két napnál hosszabb utak esetében a halászhajók fedélzetén további 2 500 fel nem szerelt tartalékhorog szállítható.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve két napnál hosszabb utak esetében a halászhajók fedélzetén további 2500 tartalékhorog szállítható. Két napnál hosszabb utak esetében a halászhajók fedélzetén egy második felszerelt horogkészlet is szállítható, feltéve, hogy megfelelően összekötözött állapotban, az alsó fedélzeten helyezik el, annak érdekében, hogy ne lehessen könnyedén felhasználni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok támogatják a körhorgok használatát;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok az (EU) 2017/2403 rendeletben megállapított rendelkezésekkel összhangban a földközi-tengeri kardhal fogására vonatkozó halászati engedélyeket bocsátanak ki a lobogójuk alatt közlekedő alábbi hajók számára:

(1) A tagállamok az (EU) 2017/2403 rendeletben, különösen annak 20. és 21. cikkében megállapított rendelkezésekkel összhangban a földközi-tengeri kardhal fogására vonatkozó halászati engedélyeket bocsátanak ki a lobogójuk alatt közlekedő alábbi hajók számára:

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) földközi-tengeri kardhalra halászó halászhajók;

a) földközi-tengeri kardhalra halászó aktív halászhajók, amelyek adott esetben rendelkeznek kapcsolódó fogási nyilvántartással;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  földközi-tengeri kardhalat járulékosan kifogó halászhajó; és

törölve

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Kizárólag az ICCAT-hajónyilvántartásba a 16. és 17. cikkben megállapított eljárás szerint felvett uniós hajók kaphatnak engedélyt a földközi-tengeri kardhal halászatára, illetve arra, hogy ilyen kardhalat tartsanak fedélzetükön, rakjanak át, szállítsanak, dolgozzanak fel vagy rakodjanak ki.

(3)  Kizárólag az ICCAT-hajónyilvántartásba a 16. és 17. cikkben megállapított eljárás szerint felvett uniós hajók kaphatnak engedélyt a földközi-tengeri kardhal halászatára, illetve arra, hogy ilyen kardhalat tartsanak fedélzetükön, rakjanak át, szállítsanak, dolgozzanak fel vagy rakodjanak ki, a járulékos fogásokról szóló 13. cikkben szereplő rendelkezések sérelme nélkül.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti fogóhajókra vonatkozó információknak tartalmazniuk kell a hajó nevét és az uniós halászflotta-nyilvántartásról szóló (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendelet15 I. melléklete szerinti uniós flottanyilvántartási számot.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti hajókra vonatkozó információknak tartalmazniuk kell a hajó nevét és adott esetben az uniós halászflotta-nyilvántartásról szóló (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendelet15 I. melléklete szerinti uniós flottanyilvántartási számot.

__________________

__________________

15 HL L 34., 2017.2.9., 9. o.

15 HL L 34., 2017.2.9., 9. o.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett információkon túlmenően a tagállamok legkésőbb 30 napon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdés szerinti fogóhajókra vonatkozó információk bárminemű kiegészítéséről, törléséről vagy módosításáról. A Bizottság ezeket az információkat legkésőbb a kiegészítésük, törlésük vagy módosításuk napjától számított 45 napon belül továbbítja, és erről értesíti az ICCAT titkárságát.

(3)  A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) és (2) bekezdésben említett információk bármilyen módosításáról, az érintett módosítást követően legkésőbb 30 napon belül. A Bizottság erről az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az ICCAT titkárságát.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (EU) 2017/2403 rendelet 7. cikkének (6) bekezdésével összhangban a Bizottság szükség esetén az év folyamán módosítja az (1) bekezdésben említett fogóhajókra vonatkozó információkat azáltal, hogy naprakész információkat küld az ICCAT titkárságának.

(4)  Az ICCAT titkárságának az e cikk (3) bekezdésével összhangban küldött információkon felül a Bizottság szükség esetén, az (EU) 2017/2043 rendelet 7. cikkének (6) bekezdésével összhangban haladéktalanul továbbítja az ICCAT titkárságának az e cikk (1) bekezdésében említett hajók frissített adatait.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok minden év június 30. napjáig elektronikus úton benyújtják Bizottságnak azon, lobogójuk alatt közlekedő fogóhajókra vonatkozó alábbi információkat, amelyek az előző évben engedéllyel rendelkeztek a földközi-tengeri kardhal nyílt vízi horogsoros halászatára vagy szigonyos halászatára:

(1)  A tagállamok minden év június 30. napjáig elektronikus úton benyújtják Bizottságnak azon, lobogójuk alatt közlekedő halászhajókra vonatkozó alábbi információkat, amelyek az előző évben engedéllyel rendelkeztek a földközi-tengeri kardhal nyílt vízi horogsoros halászatára vagy szigonyos halászatára:

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ICCAT hajónyilvántartásában szereplő és a kardhal földközi-tengeri halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajóknak, valamint a 12 méternél nagyobb teljes hosszúságú, a földközi-tengeri kardhal uniós vizeken történő halászatára engedéllyel rendelkező harmadik országbeli hajóknak az 1224/2009/EK rendelet 9. cikke értelmében rendelkezniük kell a fedélzeten egy olyan, teljes mértékben működőképes berendezéssel, amely a pozícióra vonatkozó adatokat rendszeres időközönként továbbítva a műholdas hajómegfigyelési rendszeren (VMS) keresztül automatikusan lehetővé teszi a hajó azonosítását és földrajzi helyzetének meghatározását.

(1)  Az ICCAT hajónyilvántartásában szereplő és a földközi-tengeri kardhal halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajóknak, valamint a 15 méternél nagyobb teljes hosszúságú, a földközi-tengeri kardhal uniós vizeken történő halászatára engedéllyel rendelkező harmadik országbeli hajóknak az 1224/2009/EK rendelet 9. cikke értelmében rendelkezniük kell a fedélzeten egy olyan, teljes mértékben működőképes berendezéssel, amely a pozícióra vonatkozó adatokat rendszeres időközönként továbbítva a műholdas hajómegfigyelési rendszeren (VMS) keresztül lehetővé teszi a hajó automatikus helyzetmeghatározását és azonosítását.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A VMS-adatoknak a földközi-tengeri kardhal aktív halászatára engedéllyel rendelkező fogóhajók általi megküldése – ellenőrzési okokból kifolyólag nem szakítható meg a hajók kikötői tartózkodásának idejére.

(2)  A VMS-adatoknak a földközi-tengeri kardhal halászatára engedéllyel rendelkező fogóhajók általi megküldése – ellenőrzési okokból kikapcsolható a hajók kikötői tartózkodásának idejére, amennyiben garantált, hogy azt ugyanabba a pozícióba visszakapcsolják.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tilos uniós halászhajókat földközi-tengeri kardhal halászata céljából bérelni.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden érintett tagállam biztosítja, hogy a földközi-tengeri kardhalra halászó nyílt vízi horogsoros hajók legalább 20 %-án nemzeti tudományos megfigyelők legyenek jelen. A százalékos lefedettséget halászati napok, a halászeszközök kivetése vagy az utak száma alapján kell mérni.

(2) [E rendelet hatálybalépésének dátumától számított három év]-ig minden érintett tagállam biztosítja, hogy a földközi-tengeri kardhalra halászó nyílt vízi horogsoros hajók legalább 10%-án nemzeti tudományos megfigyelők legyenek jelen. E dátumot követően az érintett tagállam 5%-ra csökkentheti a megfigyelői lefedettség minimális arányát. A százalékos lefedettséget halászati napok, a halászeszközök kivetése vagy az utak száma alapján kell mérni.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti információkat az adatok és információk benyújtására vonatkozó ICCAT-iránymutatások legutóbbi változatában meghatározott formátumban kell benyújtani.

(5)  Az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti információkat az adatok és információk benyújtására vonatkozó ICCAT-iránymutatások legfrissebb változatában meghatározott formátumban kell benyújtani.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 16. cikkben említett hajójegyzékben szereplő, 12 méternél kisebb teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnoka a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt legalább négy órával köteles bejelenteni a használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely szerinti tagállam (ideértve a lobogó szerinti tagállamot is) vagy SZEF illetékes hatóságának a következő információkat:

(2)  A 16. cikkben említett hajójegyzékben szereplő, 12 méternél kisebb teljes hosszúságú uniós halászhajók parancsnoka a kikötőbe érkezés előtt köteles bejelenteni a használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely szerinti tagállam (ideértve a lobogó szerinti tagállamot is) vagy SZEF illetékes hatóságának a következő információkat:

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Hobbihorgászat keretében tilos hajónként és naponta egynél több kardhalat kifogni, a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni.

(2)  Hobbihorgászat keretében tilos hajónként és havonta egynél több kardhalat kifogni, a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a halászhajó-tulajdonos(ok) és -üzemeltető(k) neve és címe.

e)  a hajótulajdonos(ok) és -üzemeltető(k) neve és címe.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az e cikkben említett éves jelentéseket közzé kell tenni a Bizottság honlapján.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 34. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(2)  A Bizottságnak a 34. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása hároméves időtartamra szól az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(1)

HL C …, …, …. o.


INDOKOLÁS

A kardhal földközi-tengeri állományának helyzete egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hiszen a fajt több mint 30 éve túlhalásszák. A fiatal kardhalaknak a fogásokban való jelentős aránya negatívan befolyásolja a szaporodóképes biomasszát.

Ezt a helyzetet sürgősen vissza kell fordítani, és a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozóan helyreállítási tervet kell elfogadni az állomány gyors fogyásának megállítása és az ICCAT-egyezményben kitűzött szintre való visszaállítása érdekében.

Az Európai Unió az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) szerződő fele, amely az Atlanti-óceánban és az azzal határos tengerekben élő tonhalfélék és tonhalszerű fajok kezeléséért felelős regionális halászati gazdálkodási szervezet (RFMO).

Az illetékességi körébe tartozó halászati állományok védelme és az azokkal való gazdálkodás tekintetében az ICCAT kötelező érvényű határozatokat („ajánlásokat”) fogadhat el; ezek a jogi aktusok a szerződő felekre nézve kötelező hatállyal bírnak, és azokat a lehető leghamarabb be kell emelni az uniós jogba.

E javaslat célja a 16-05. számú ICCAT-ajánlás uniós jogba történő átültetése annak érdekében, hogy az Unió eleget tehessen nemzetközi kötelezettségeinek, valamint hogy a szabályok és kötelezettségek tekintetében garantálja a jogbiztonságot a gazdasági szereplőknek.

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságnak (ICCAT) a portugáliai Vilamourában tartott 2016-os éves találkozóján az ICCAT szerződő felei, együttműködő nem szerződő felei, egyéb jogalanyai vagy halászatot folytató jogalanyai határozott lépést tettek abba az irányba, hogy orvosolják a kardhal (Xiphias gladius) földközi-tengeri állományának aggasztó állapotát egy 15 évre szóló helyreállítási tervnek a 16-05. számú ICCAT-ajánlással történő elfogadása révén.

A javaslat tartalma

Bár a helyreállítási terv tagállamok általi végrehajtása 2017 januárja óta folyamatban van, az intézkedéseket több uniós rendeletben fogalmazták meg, ami időnként problémát okoz a szabályok értelmezését illetően. Ezért e javaslatnak kettős célja van: a) a helyreállítási terv végrehajtására vonatkozó jogalap megteremtése, valamint b) a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó helyreállítási terv kapcsán az állománygazdálkodási és ellenőrzési szabályok egyetlen jogi szövegbe való összegyűjtése.

Az ajánlás a kardhal földközi-tengeri állományának védelmére, kezelésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy 2031-ig legalább 60%-os valószínűséggel elérhető legyen a maximális fenntartható hozamnak megfelelő biomassza.

A 16-05. számú ICCAT-ajánlás előírja, hogy azok a hajók, amelyek – a sport- és hobbihorgászatot is ideértve – túllépték a számukra kiosztott kvótát és/vagy a megengedett járulékos fogások maximális szintjét, kötelesek visszadobni a fedélzetükön lévő kardhalakat. A hajók fedélzetén lévő, a minimális állományvédelmi referenciaméretnél kisebb földközi-tengeri kardhalakat szintén vissza kell dobni a tengerbe; ez alól kivételt képez a tagállamok által éves halászati tervükben megállapított járulékos fogási korlát.

A 16-05. számú ICCAT-ajánlással elfogadott intézkedések, amelyeket e rendelet ültet át, korlátozóbbak vagy részletesebbek a már hatályban lévő intézkedéseknél, hogy lehetővé tegyék az állomány helyreállását. A főbb különbségek a következőképpen foglalhatók össze:

•  minimális állományvédelmi referenciaméret: a javaslat szerint tilos halászni, a fedélzeten tartani, átrakni, kirakodni, szállítani, tárolni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni a kardhal – többek között hobbihorgászat keretében ejtett – olyan fogásait vagy járulékos fogásait, amelyek esetében az egyedeknek: a) az alsó állkapocstól a farok tövéig mért hossza nem éri el a 100 cm-t; vagy b) a tömege nem éri el a 11,4 kg-os élőtömeget vagy a 10,2 kg-os kopoltyú nélküli és kizsigerelt tömeget;

•  a horgok maximális száma: a javaslat előírja, hogy a földközi-tengeri kardhalra halászó hajók által kihelyezhető vagy fedélzetre vehető horgok maximális száma 2500;

•  Halászati tilalmi időszak: minden évben a január 1-jétől március 31-ig tartó időszakban tilos földközi-tengeri kardhalat (akár célfajként, akár járulékosan) kifogni, a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni. A földközi-tengeri kardhalállomány védelme érdekében minden évben október 1-jétől november 30-ig tilalmi időszakot kell alkalmazni a germon (Thunnus alalunga) földközi-tengeri állományára halászó horogsoros hajók vonatkozásában;

•  A TAC meghatározása és a kvótakiosztás: ezek már 2017-ben átültetésre kerültek, és jelenleg az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2018/120 tanácsi rendeletben szerepelnek. Ezért e javaslatban nem szükséges rendelkezni a halászati lehetőségek átültetéséről.

A helyreállítási terv figyelembe veszi a halászeszközök és halászati technikák különböző típusainak sajátosságait. A helyreállítási terv végrehajtása során az Uniónak és a tagállamoknak törekedniük kell a part menti halászati tevékenységek ösztönzésére, valamint az alacsony környezeti hatással járó és szelektív – többek között a hagyományos és kisüzemi halászatban alkalmazott – halászeszközök és halászati technikák népszerűsítésére, hogy ezzel is hozzájáruljanak a helyi gazdasági szereplők megfelelő megélhetéséhez.

Az előadó álláspontja

Az előadó úgy véli, hogy az Uniónak sürgősen el kell fogadnia a kardhalra vonatkozó helyreállítási tervet, mivel az állomány állapota kritikus.

Az előadó sajnálatosnak tartja, hogy a javaslat eltér a közös halászati politika 2. cikkétől, amely szerint „ahol lehetséges, 2015-ig el kell érni a fenntartható hozam maximális kiaknázási arányát, és ezt 2020-ig fokozatosan az összes halállomány esetében meg kell valósítani”, de megérti az eltérés hátterében álló okokat. Az állományt nemcsak az Európai Unió aknázza ki, hanem a Földközi-tenger partján fekvő összes többi ország is. Az állománnyal való gazdálkodás az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) feladata, amelynek 51 szerződő fele között az Európai Unió is szerepel, és még ha az uniós flotta vonatkozásában a lehető legszigorúbb intézkedések kerülnének is bevezetésre (azaz a halászat teljes tilalma), a maximális fenntartható hozam biztosításához szükséges biomasszaszint még abban az esetben sem lenne elérhető legkésőbb 2020-ig;

Az előadó elismeri, hogy az Európai Bizottság több alkalommal is túllépte a 16-05. számú ajánlás betű szerinti átültetésének kereteit, de úgy véli, hogy ez a halállomány riasztó helyzetére tekintettel helyénvaló volt.

A megfigyelői lefedettség területén fokozott erőfeszítésre van szükség. A Kutatási és Statisztikai Állandó Bizottság (SCRS) 2016-os és 2017-es jelentésében felhívta a figyelmet az adatgyűjtés növelésének, ezen belül különösen a visszadobások és kirakodások ellenőrzésének szükségességére. A nagy távolságra vándorló fajokkal foglalkozó regionális koordinációs csoport rámutatott, hogy kevés biológiai adat áll rendelkezésre, és azokat valamennyi flottaszegmensben gyűjteni kell. A más helyreállítási tervekből, nevezetesen a kékúszójú tonhal állományának helyreállításából származó tapasztalat azt mutatja, hogy egy terv sikerének egyik legfőbb tényezője a folyamatos magas szintű ellenőrzés. Ezért az állomány helyreállítása érdekében létfontosságúak az egyedi halászati engedélyek, valamint a hajók helymeghatározási rendszerének (VMS és egyebek) fejlesztése.

Másrészről, az uniós flottára gyakran a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadottaknál szigorúbb intézkedéseket alkalmaznak. A regionális halászati gazdálkodási szervezetekben való fellépésünk révén meg kell győznünk a harmadik országokat arról, hogy ezekben az esetekben kövessék az uniós szabványokat.

Az előadó erősíteni kívánja azt az elképzelést, amely szerint a halászati lehetőségek elosztása során a kvótákat méltányosan kell elosztani a különböző flottaszegmensek között, figyelmet fordítva a hagyományos és a kisüzemi halászatra. Továbbá a kvóták növekedése esetén mérlegelni kell azok új hajók részére történő kiosztását, elkerülve a halászati lehetőségek monopolizálását.

A helyreállítási terv végrehajtása során az Uniónak és a tagállamoknak törekedniük kell a part menti halászati tevékenységek ösztönzésére, valamint az alacsony környezeti hatással járó és szelektív halászeszközök és halászati technikák népszerűsítésére. Ebben a tekintetben az előadó úgy véli, hogy a kardhal halászata során támogatni kell a körhorgok használatát, mivel azok csökkentik az érzékeny fajok, például a tengeri teknősök járulékos fogásait, és segítenek visszaszorítani a méreten aluli kardhalak kifogását, mégpedig anélkül, hogy befolyásolnák a kirakodási mennyiséget.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (23.7.2018)

a Halászati Bizottság részére

a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a hobbihorgászatban hajónként tilos naponta egynél több kardhalat kifogni, a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a hobbihorgászat keretében élve kifogott kardhalak visszaengedésének biztosítására és megkönnyítésére.

(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a hobbihorgászatban hajónként tilos naponta egynél több kardhalat kifogni, a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a hobbihorgászat keretében élve kifogott kardhalak visszaengedésének biztosítására és megkönnyítésére, és lehetőségük lesz olyan, korlátozóbb intézkedések meghozatalára, amelyek elősegítik a kardhal nagyobb fokú védelmét.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  földközi-tengeri kardhalra halászó halászhajók;

a)  a földközi-tengeri kardhalra halászó, az 1380/2013/EU rendeletben meghatározott aktív halászhajók, amelyek adott esetben rendelkeznek a fogások kapcsolódó jegyzékével;

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  földközi-tengeri kardhalat járulékosan kifogó halászhajó; és

b)  földközi-tengeri kardhalat járulékosan kifogó, az 1380/2013/EU rendeletben meghatározott aktív halászhajók; és

Indokolás

Ez a gazdálkodási terv lehetőséget kínál annak biztosítására, hogy az RFMO-területeken való halászatra engedéllyel rendelkező halászhajók ténylegesen aktívak legyenek vagy ezeken a területeken működjenek. A globális halászat tekintetében az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása, valamint a halállományok fenntartható kezelése érdekében kulcsfontosságú, hogy pontos információk álljanak rendelkezésre arról, hogy a halászhajók hol és milyen fajokra halásznak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden érintett tagállam biztosítja, hogy a földközi-tengeri kardhalra halászó nyílt vízi horogsoros hajók legalább 20 %-án nemzeti tudományos megfigyelők legyenek jelen. A százalékos lefedettséget halászati napok, a halászeszközök kivetése vagy az utak száma alapján kell mérni.

(2)  Minden érintett tagállam biztosítja, hogy a földközi-tengeri kardhalra halászó nyílt vízi horogsoros hajók legalább 30 %-án nemzeti tudományos megfigyelők legyenek jelen. A százalékos lefedettséget halászati napok, a halászeszközök kivetése vagy az utak száma alapján kell mérni.

Indokolás

Az ICCAT tudományos bizottsága azt javasolja, hogy a megfigyelői lefedettség az ilyen típusú halászeszköz vonatkozásában legalább 20%-os legyen. A földközi-tengeri kardhal aggasztó állapota, valamint az alacsony szintű megfelelés magas megfigyelői lefedettséget tesz szükségessé a fogási adatok teljes és pontos összegyűjtéséhez a helyreállítási terv sikere érdekében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az e cikkben említett éves jelentéseket közzé kell tenni a Bizottság honlapján.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

2.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Az elfogadás dátuma

10.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

2.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Benyújtás dátuma

23.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 10.Jogi nyilatkozat