Procedure : 2018/0109(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0389/2018

Ingediende teksten :

A8-0389/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.21

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0353

VERSLAG     ***I
PDF 599kWORD 93k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Commissie visserij

Rapporteur: Marco Affronte

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0229),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0162/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8‑0389/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Uit wetenschappelijke beoordelingen blijkt dat zwaardvis de afgelopen 30 jaar overbevist is en dat, als niet snel actie worden ondernomen, het bestand mogelijk aankijkt tegen een totale instorting.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Mediterrane zwaardvissen die onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte worden gevangen, moeten overeenkomstig punt 17 van ICCAT-aanbeveling 16-05 worden teruggegooid tenzij daarvoor bijvangstbeperkingen gelden die de lidstaten in hun jaarlijkse visserijplannen hebben vastgesteld. Met het oog op de naleving door de Unie van haar internationale verplichtingen uit hoofde van de ICCAT, voorziet Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/191 in afwijkingen van de in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde aanlandingsverplichting voor mediterrane zwaardvis. Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/191 worden enkele bepalingen omgezet van ICCAT-aanbeveling 16-05, die vaartuigen die hun toegewezen quotum en/of het toegestane maximum aan bijvangsten hebben overschreden, ertoe verplicht om hun zwaardvisvangsten terug te gooien. Onder het toepassingsgebied van die verordening vallen ook vaartuigen die aan recreatievisserij doen.

(8)  Mediterrane zwaardvissen die onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte worden gevangen, moeten overeenkomstig punt 17 van ICCAT-aanbeveling 16-05 worden teruggegooid tenzij daarvoor bijvangstbeperkingen gelden die de lidstaten in hun jaarlijkse visserijplannen hebben vastgesteld. Met het oog op de naleving door de Unie van haar internationale verplichtingen uit hoofde van de ICCAT, voorziet Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/191 in afwijkingen van de in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde aanlandingsverplichting voor mediterrane zwaardvis. Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/191 worden enkele bepalingen omgezet van ICCAT-aanbeveling 16-05, die vaartuigen die hun toegewezen quotum en/of het toegestane maximum aan bijvangsten hebben overschreden, ertoe verplicht om hun zwaardvisvangsten terug te gooien. Onder het toepassingsgebied van die verordening vallen ook vaartuigen die recreatievisserij bedrijven.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Bij charterregelingen zijn de verhoudingen tussen de eigenaar, de charteraar en de vlaggenlidstaat vaak onduidelijk en sommige IOO-vissers ontwijken controles door misbruik te maken van de regelingen voor het charteren van vissersvaartuigen. Charteren is verboden uit hoofde van Verordening (EU) 2016/1627 tot vaststelling van een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Daarom is het passend om als een preventieve maatregel ter bescherming van een herstellend bestand en omwille van de consistentie met het Unierecht een soortgelijk verbod in te voeren in het meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis.

(12)  Bij charterregelingen zijn de verhoudingen tussen de eigenaar, de charteraar en de vlaggenlidstaat vaak onduidelijk en sommige exploitanten die aan IOO-visserij doen, ontwijken controles door misbruik te maken van de regelingen voor het charteren van vissersvaartuigen. Charteren is verboden uit hoofde van Verordening (EU) 2016/16277 tot vaststelling van een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Daarom is het passend om als een preventieve maatregel ter bescherming van een herstellend bestand en omwille van de consistentie met het Unierecht een soortgelijk verbod in te voeren in het meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis.

__________________

__________________

7 Verordening (EU) 2016/1627 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad (PB L 252 van 16.9.2016, blz. 1).

7 Verordening (EU) 2016/1627 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad (PB L 252 van 16.9.2016, blz. 1).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)   Teneinde de toekomstige wijzigingen van de ICCAT-aanbevelingen snel in Unierecht om te zetten, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij deze verordening, evenals de bepalingen van artikel 34, lid 1, van deze verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden geschikte raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven8. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(14)   Teneinde de toekomstige ICCAT-aanbevelingen waarbij het herstelplan voor mediterrane zwaardvis in ICCAT-aanbeveling 16-05 wordt gewijzigd, snel in Unierecht om te zetten, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot wijziging van de relevante artikelen van en de bijlagen bij deze verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden geschikte raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven8. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

__________________

__________________

8 Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

8 Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening stelt de algemene regels vast voor de uitvoering door de Unie van het meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis (Xiphias gladius), dat door de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) is aanbevolen, en dat loopt van 2017 tot en met 2031 (hierna "het herstelplan" genoemd).

Deze verordening stelt de algemene regels vast voor de uitvoering door de Unie van het meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis (Xiphias gladius), dat door de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) is goedgekeurd, en dat loopt van 2017 tot en met 2031 (hierna "het herstelplan" genoemd).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  actief zijn in het ICCAT-verdragsgebied en in de Middellandse Zee vissen op zwaardvis; of

i)  in de Middellandse Zee vissen op zwaardvis; of

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  zwaardvis overladen, ook buiten het ICCAT-verdragsgebied, die in de Middellandse Zee is gevangen;

ii)  zwaardvis overladen of aan boord hebben, ook buiten het ICCAT-verdragsgebied, die in de Middellandse Zee is gevangen;

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  vissersvaartuigen van derde landen en recreatievisserijvaartuigen van derde landen die actief zijn in wateren van de Unie en op zwaardvis vissen in de Middellandse Zee;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  "groot vissersvaartuig": een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 20 meter;

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – punt 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 ter)  "ICCAT-register van grote vissersvaartuigen": de door het ICCAT-secretariaat bijgehouden lijst van grote vissersvaartuigen die zijn gemachtigd om in het ICCAT-verdragsgebied op ICCAT-soorten te vissen;

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  "cirkelhaak": een geronde haak waarvan de punt loodrecht georiënteerd is op de steel;

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Titel II - opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BEHEERS-, TECHNISCHE INSTANDHOUDINGS- EN CONTROLEMAATREGELEN

BEHEERSMAATREGELEN, TECHNISCHE INSTANDHOUDINGSMAATREGELEN EN CONTROLEMAATREGELEN

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 maken de lidstaten bij de toewijzing van de hun ter beschikking staande vangstmogelijkheden gebruik van transparante en objectieve criteria van onder meer ecologische, sociale en economische aard, streven zij naar een eerlijke verdeling van de nationale quota over de diverse vlootsegmenten, met aandacht voor de traditionele en de ambachtelijke visserij, en zorgen zij voor stimulansen voor vissersvaartuigen die zijn uitgerust met selectief vistuig of die gebruikmaken van minder milieubelastende visserijtechnieken.

1. Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 maken de lidstaten bij de toewijzing van de hun ter beschikking staande vangstmogelijkheden gebruik van transparante en objectieve criteria van onder meer ecologische, sociale en economische aard. De nationale quota worden eerlijk verdeeld over de diverse vlootsegmenten, waarbij er met name op wordt toegezien dat quota worden toegewezen aan de traditionele en de ambachtelijke visserij. De lidstaten zorgen voor stimulansen voor vissersvaartuigen die zijn uitgerust met selectief vistuig of die gebruikmaken van minder milieubelastende visserijtechnieken.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten streven ernaar elke verhoging van de vangstmogelijkheden als gevolg van de succesvolle uitvoering van deze verordening toe te wijzen aan vissersvaartuigen waaraan voorheen geen zwaardvisquotum is toegewezen en die voldoen aan de criteria voor de toewijzing van vangstmogelijkheden als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1380/2013, teneinde bij te dragen tot de doelstelling van een gelijke en eerlijke verdeling van de quota over de verschillende vlootsegmenten.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten dienen hun visserijplannen elk jaar uiterlijk op 1 maart in bij de Commissie. Dergelijke plannen moeten in overeenstemming zijn met de ICCAT-richtsnoeren voor de indiening van gegevens en informatie en moeten gedetailleerde informatie bevatten over het per vistuigtype toegewezen quotum voor mediterrane zwaardvis, inclusief in de recreatievisserij en als bijvangst.

1.  De lidstaten dienen hun visserijplannen elk jaar uiterlijk op 1 maart in bij de Commissie. Dergelijke plannen moeten in overeenstemming zijn met de ICCAT-richtsnoeren voor de indiening van gegevens en informatie en moeten gedetailleerde informatie bevatten over het per vistuigtype toegewezen quotum voor mediterrane zwaardvis, inclusief het quotum dat is toegewezen in de recreatievisserij en als bijvangst.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten monitoren de doeltreffendheid van de in de leden 1 en 2 bedoelde sluitingen en dienen elk jaar uiterlijk twee maanden en 15 dagen vóór de ICCAT-jaarvergadering bij de Commissie alle relevante informatie in inzake de passende controles en inspecties die in het voorgaande jaar zijn verricht om de naleving van die leden te waarborgen. De Commissie zendt deze informatie elk jaar uiterlijk twee maanden vóór de ICCAT-jaarvergadering door aan het ICCAT-secretariaat.

3.  De lidstaten monitoren de doeltreffendheid van de in de leden 1 en 2 bedoelde sluitingen en dienen elk jaar uiterlijk twee maanden en 15 dagen vóór de ICCAT-jaarvergadering bij de Commissie alle relevante informatie in inzake de passende controles en inspecties die in het voorgaande jaar zijn verricht om de naleving van dit artikel te waarborgen. De Commissie zendt deze informatie elk jaar uiterlijk twee maanden vóór de ICCAT-jaarvergadering door aan het ICCAT-secretariaat.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Incidentele bijvangsten van zwaardvis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

Incidentele vangsten van zwaardvis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd artikel 11, lid 1, mogen vangstvaartuigen die actief op zwaardvis vissen, incidentele vangsten van zwaardvis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte aan boord houden, overladen, overbrengen, aanlanden, vervoeren, opslaan, verkopen, uitstallen of te koop aanbieden zolang die vangsten niet meer dan 5 % van de zwaardvisvangst van die vaartuigen uitmaken, uitgedrukt in gewicht of in aantal exemplaren.

Onverminderd artikel 11, lid 1, mogen vissersvaartuigen die op zwaardvis vissen, incidentele vangsten van zwaardvis onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte aan boord houden, overladen, overbrengen, aanlanden, vervoeren, opslaan, verkopen, uitstallen of te koop aanbieden zolang die vangsten niet meer dan 5 % van de zwaardvisvangst van die vaartuigen uitmaken, uitgedrukt in gewicht of in aantal exemplaren, en niet groter zijn dan de bijvangstbeperking die de lidstaten in hun nationale jaarlijkse visserijplannen hebben vastgesteld.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Na een visserijactiviteit mogen de bijvangsten van zwaardvis op geen enkel moment meer bedragen dan de totale aan boord gehouden vangsten in het kader van de beugvisserij in gewicht of aantal exemplaren.

Schrappen

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 is het in de recreatievisserij verboden om meer dan één zwaardvis per vaartuig per dag te vangen, aan boord te houden, over te laden of aan te landen. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de vrijlating van zwaardvis die levend is gevangen in het kader van de recreatievisserij, te waarborgen en te vergemakkelijken.

3.  In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 is het in de recreatievisserij verboden om meer dan één zwaardvis per vaartuig per dag te vangen, aan boord te houden, over te laden of aan te landen. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de vrijlating van zwaardvis die levend is gevangen in het kader van de recreatievisserij, te waarborgen en te vergemakkelijken, en zij kunnen strengere maatregelen treffen ter bevordering van een grotere bescherming van zwaardvis.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer het aan de vlaggenlidstaat toegewezen quotum is opgebruikt, wordt dode zwaardvis in gehele staat en onverwerkt aangeland, in beslag genomen en aan passende follow-upmaatregelen onderworpen. Elke lidstaat verstrekt jaarlijks informatie over die hoeveelheden dode zwaardvis aan de Commissie, die deze informatie overeenkomstig artikel 21 doorzendt aan het ICCAT-secretariaat.

5.  Wanneer het aan de vlaggenlidstaat toegewezen quotum is opgebruikt, wordt dode zwaardvis in gehele staat en onverwerkt aangeland en overgedragen aan de bevoegde autoriteit. Elke lidstaat verstrekt jaarlijks informatie over die hoeveelheden dode zwaardvis aan de Commissie, die deze informatie overeenkomstig artikel 21 doorzendt aan het ICCAT-secretariaat.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In afwijking van lid 1 worden aanvullend 2 500 niet-gebruiksklare reservehaken toegestaan voor reizen van meer dan twee dagen.

2.  In afwijking van lid 1 worden aanvullend 2 500 reservehaken toegestaan voor reizen van meer dan twee dagen. Een tweede reeks gebruiksklare haken kan aan boord worden toegestaan voor reizen van meer dan twee dagen, op voorwaarde dat deze benedendeks naar behoren zijn vastgemaakt en opgeborgen, zodat zij niet onmiddellijk kunnen worden gebruikt.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De lidstaten moedigen het gebruik aan van cirkelhaken;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten geven vismachtigingen om op mediterrane zwaardvis te vissen af aan vaartuigen die hun vlag voeren, overeenkomstig de in Verordening (EU) 2017/2403 vastgestelde bepalingen voor:

1. De lidstaten geven vismachtigingen om op mediterrane zwaardvis te vissen af aan vaartuigen die hun vlag voeren, overeenkomstig de in Verordening (EU) 2017/2403, en met name de artikelen 20 en 21 hiervan, vastgestelde bepalingen voor:

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) vissersvaartuigen die vissen op mediterrane zwaardvis;

a) actieve vissersvaartuigen die vissen op mediterrane zwaardvis en waarvoor, indien van toepassing, vangstgegevens worden bijgehouden;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  vissersvaartuigen die mediterrane zwaardvis vangen als bijvangst; en

Schrappen

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Alleen vaartuigen van de Unie die in het ICCAT-register van vaartuigen zijn opgenomen in overeenstemming met de in de artikelen 16 en 17 vastgestelde procedure wordt toegestaan mediterrane zwaardvis te bevissen, aan boord te houden, over te laden, te vervoeren, te verwerken of aan te landen.

3.  Alleen vaartuigen van de Unie die in het ICCAT-register van vaartuigen zijn opgenomen in overeenstemming met de in de artikelen 16 en 17 vastgestelde procedure wordt toegestaan mediterrane zwaardvis te bevissen, aan boord te houden, over te laden, te vervoeren, te verwerken of aan te landen, onverminderd het bepaalde in artikel 13 met betrekking tot bijvangsten.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1, onder a) en b), bedoelde informatie bevat de naam van het vaartuig en het nummer in het vlootregister van de Unie (CFR) zoals vastgesteld in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/218 van de Commissie15 inzake het vissersvlootregister van de Unie.

2.  De in lid 1, onder a) en b), bedoelde informatie bevat de naam van het vaartuig en, indien van toepassing, het nummer in het vlootregister van de Unie (CFR) zoals vastgesteld in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/218 van de Commissie15 inzake het vissersvlootregister van de Unie.

__________________

__________________

15 PB L 34 van 9.2.2017, blz. 9.

15 PB L 34 van 9.2.2017, blz. 9.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Naast de in lid 2 bedoelde informatie stellen de lidstaten de Commissie uiterlijk binnen 30 dagen in kennis van elke toevoeging aan, schrapping uit of wijziging van de in lid 1 bedoelde informatie over vangstvaartuigen. De Commissie zendt de informatie over die vangstvaartuigen uiterlijk binnen 45 dagen vanaf de datum van de toevoeging aan, schrapping uit of wijziging van de informatie toe aan het ICCAT-secretariaat.

3.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van de in leden 1 en 2 bedoelde informatie, en wel uiterlijk 30 dagen na de wijziging. De Commissie brengt het ICCAT-secretariaat van de wijziging op de hoogte binnen 15 dagen vanaf de ontvangst van deze inkennisstelling.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Overeenkomstig artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2017/2403 wijzigt de Commissie indien nodig de in lid 1 bedoelde informatie over vangstvaartuigen door geactualiseerde gegevens te verstrekken aan het ICCAT-secretariaat.

4.  In aanvulling op alle informatie die is toegezonden aan het ICCAT-secretariaat overeenkomstig lid 3 van dit artikel, zendt de Commissie indien nodig, overeenkomstig artikel 7, lid 6, van Verordening (EU) 2017/2043, onverwijld geactualiseerde gedetailleerde gegevens over de in lid 1 van dit artikel bedoelde vaartuigen aan het ICCAT-secretariaat toe.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk op 30 juni bij de Commissie de volgende informatie in over onder hun vlag varende vangstvaartuigen die gemachtigd waren om het voorgaande jaar pelagische beugvisserij of harpoenvisserij op mediterrane zwaardvis te verrichten:

1.  De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk op 30 juni bij de Commissie de volgende informatie in over onder hun vlag varende vissersvaartuigen die gemachtigd waren om het voorgaande jaar pelagische beugvisserij of harpoenvisserij op mediterrane zwaardvis te verrichten:

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vaartuigen van de Unie die in het ICCAT-register van vaartuigen zijn opgenomen en gemachtigd zijn om op mediterrane zwaardvis te vissen, en vaartuigen van derde landen met een lengte over alles van meer dan twaalf meter die gemachtigd zijn om op mediterrane zwaardvis te vissen in wateren van de Unie, hebben een volledig functionerend toestel aan boord waarmee het vaartuig automatisch door het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen (VMS) kan worden gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de hand van periodiek doorgestuurde positiegegevens, in overeenstemming met artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

1.  Vaartuigen van de Unie die in het ICCAT-register van vaartuigen zijn opgenomen en gemachtigd zijn om op mediterrane zwaardvis te vissen, en vaartuigen van derde landen met een lengte over alles van meer dan vijftien meter die gemachtigd zijn om op mediterrane zwaardvis te vissen in wateren van de Unie, hebben een volledig functionerend toestel aan boord waarmee het vaartuig automatisch door het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen (VMS) kan worden gelokaliseerd en geïdentificeerd aan de hand van periodiek doorgestuurde positiegegevens, in overeenstemming met artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor controledoeleinden wordt de doorgifte van VMS-gegevens van vangstvaartuigen die gemachtigd zijn om op mediterrane zwaardvis te vissen niet onderbroken wanneer de vaartuigen in de haven zijn.

2.  Voor controledoeleinden kan de doorgifte van VMS-gegevens van vangstvaartuigen die gemachtigd zijn om op mediterrane zwaardvis te vissen worden afgezet wanneer de vaartuigen in de haven zijn, mits wordt gewaarborgd dat zij weer wordt aangezet op dezelfde positie.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het charteren van vissersvaartuigen van de Unie voor de mediterrane zwaardvisvisserij is verboden.

Het charteren van vissersvaartuigen van de Unie om te vissen op mediterrane zwaardvis is verboden.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Elke betrokken lidstaat zorgt ervoor dat nationale wetenschappelijke waarnemers ingezet worden op ten minste 20 % van de pelagische beugvisserijvaartuigen die vissen op mediterrane zwaardvis. Het dekkingspercentage wordt gemeten in visdagen, aantal trekken of reizen.

2. Tot ... [drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] zorgt elke betrokken lidstaat ervoor dat nationale wetenschappelijke waarnemers ingezet worden op ten minste 10 % van de pelagische beugvisserijvaartuigen die vissen op mediterrane zwaardvis. Na die datum kan de betrokken lidstaat de dekking door waarnemers tot ten minste 5 % verminderen. Het dekkingspercentage wordt gemeten in visdagen, aantal trekken of reizen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde informatie wordt ingediend volgens het model in de meest recente versie van de ICCAT-richtsnoeren voor de indiening van gegevens en informatie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De kapiteins van vissersvaartuigen van de Unie met een lengte over alles van minder dan twaalf meter die zijn opgenomen in de in artikel 16 bedoelde lijst van vaartuigen, stellen ten minste vier uur vóór de verwachte tijd van aankomst in de haven de bevoegde autoriteit van de lidstaat (en van de vlaggenlidstaat) of de CPC waarvan zij de havens of aanlandingsvoorzieningen wensen te gebruiken, in kennis van de volgende informatie:

2.  De kapiteins van vissersvaartuigen van de Unie met een lengte over alles van minder dan twaalf meter die zijn opgenomen in de in artikel 16 bedoelde lijst van vaartuigen, stellen vóór hun aankomst in de haven de bevoegde autoriteit van de lidstaat (en van de vlaggenlidstaat) of de CPC waarvan zij de havens of aanlandingsvoorzieningen wensen te gebruiken, in kennis van de volgende informatie:

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het is in de recreatievisserij verboden om meer dan één zwaardvis per vaartuig per dag te vangen, aan boord te houden, over te laden of aan te landen.

2.  Het is in de recreatievisserij verboden om meer dan één zwaardvis per vaartuig per maand te vangen, aan boord te houden, over te laden of aan te landen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  naam en adres van de eigenaar(s) en de exploitant(en) van het vissersvaartuig.

e)  naam en adres van de eigenaar(s) en de exploitant(en) van het vaartuig.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De in dit artikel bedoelde jaarverslagen worden openbaar gemaakt op de website van de Commissie.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 34 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden vóór het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

2.  De in artikel 34 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van drie jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden vóór het einde van de termijn van drie jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

(1)

PB C 0 van 0.0.0000, blz 0.


TOELICHTING

De status van mediterrane zwaardvis is een punt van toenemende zorg, de soort wordt al meer dan 30 jaar overbevist. Het grote aandeel jonge zwaardvis in de vangsten heeft een negatief effect op de paaibiomassa.

Deze situatie moet dringend worden omgebogen en er moet snel een herstelplan voor mediterrane zwaardvis worden aangenomen om de snelle achteruitgang van het bestand een halt toe te roepen en te helpen het bestand te herstellen op een niveau die in overeenstemming zijn met de doelstelling van het ICCAT-Verdrag.

De Europese Unie is verdragsluitende partij bij de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT), de regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) die verantwoordelijk is voor het beheer van tonijn en tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën.

De ICCAT heeft het gezag om opgelegde besluiten ("aanbevelingen") uit te vaardigen betreffende de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het onder haar bevoegdheid vallende gebied; deze besluiten zijn voor de verdragsluitende partijen bindend; zij moeten zo snel mogelijk in het recht van de Unie worden vastgelegd.

Dit voorstel heeft tot doel ICCAT-aanbeveling 16-05 in EU-recht om te zetten om de Unie in staat te stellen haar internationale verplichtingen na te leven en marktdeelnemers rechtszekerheid te bieden met betrekking tot regels en verplichtingen.

Tijdens de jaarvergadering 2016 van de ICCAT, die in Vilamoura (Portugal) werd gehouden, hebben de verdragsluitende partijen bij de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT), alsmede samenwerkende niet-verdragsluitende partijen, entiteiten en visserij-entiteiten ("de CPC's") een beslissende stap gezet om de alarmerende toestand van mediterrane zwaardvis (Xyphias gladius) aan te pakken, door een 15-jarig herstelplan vast te stellen door middel van ICCAT-aanbeveling 16-05.

Inhoud van het voorstel

Hoewel het herstelplan sinds januari 2017 door de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, zijn de maatregelen verspreid over diverse EU-verordeningen, hetgeen soms een probleem vormt voor de interpretatie van de regels. Het doel van dit voorstel is bijgevolg tweeledig: a) het vaststellen van de rechtsgrondslag voor de uitvoering van het herstelplan en b) het bundelen van de beheers- en controleregels betreffende het herstelplan voor mediterrane zwaardvis in één wettekst.

In de aanbeveling worden regels bepaald voor de instandhouding, het beheer en de controle van het zwaardvisbestand in de Middellandse Zee, om een biomassa te bereiken die in 2031 een maximale duurzame opbrengst kan opleveren met een waarschijnlijkheid van ten minste 60 %.

ICCAT-aanbeveling 16-05 verplicht vaartuigen die hun toegewezen quotum en/of het toegestane maximum aan bijvangsten hebben overschreden, ertoe om hun zwaardvisvangsten terug te gooien, ook in het kader van de sport- en recreatievisserij. Mediterrane zwaardvis die onder de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte wordt gevangen, moet eveneens worden teruggegooid, tenzij een bepaalde door de lidstaten in hun jaarlijkse visserijplannen vastgestelde bijvangstbeperking van toepassing is.

De in ICCAT-aanbeveling 16-05 vastgestelde maatregelen, die bij deze verordening worden omgezet, zijn restrictiever of nauwkeuriger dan de reeds geldende maatregelen om het herstel van het bestand mogelijk te maken. De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden samengevat:

•  de minimale instandhoudingsreferentiegrootte: op grond van het voorstel is het verboden om zwaardvis te bevissen en vangsten en bijvangsten daarvan aan boord te houden, over te laden, aan te landen, te vervoeren, op te slaan, te verkopen, uit te stallen of te koop aan te bieden, ook in het kader van de recreatievisserij indien: a) de lengte onderkaak-vork minder dan 100 cm bedraagt, of b) het levend gewicht minder dan 11,4 kg of het ontkieuwd en ontweid gewicht minder dan 10,2 kg bedraagt;

•  maximaal aantal vishaken: in het voorstel wordt bepaald dat het maximale aantal vishaken dat mag worden aangebracht of aan boord mag worden genomen van vaartuigen die op mediterrane zwaardvis vissen, 2 500 bedraagt;

•  gesloten seizoenen: mediterrane zwaardvis wordt niet gevangen (als doelsoort noch als bijvangst), aan boord gehouden, overgeladen of aangeland in de periode van 1 januari tot en met 31 maart van elk jaar. Om mediterrane zwaardvis te beschermen, is voor beugvisserijvaartuigen die vissen op mediterrane witte tonijn (Thunnus alalunga) een sluitingsperiode van toepassing van 1 oktober tot en met 30 november van elk jaar;

•  vaststelling van de TAC en quotatoewijzing: zijn reeds omgezet in 2017 en nu opgenomen in Verordening (EU) 2018/120 tot vaststelling, voor 2018, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn. De omzetting van de vangstmogelijkheden hoeft dus niet in dit voorstel te worden opgenomen. Het herstelplan houdt rekening met de specifieke kenmerken van de verschillende soorten vistuig en de visserijtechnieken. Bij de uitvoering van het herstelplan dienen de Unie en de lidstaten ernaar te streven de kustvisserij te stimuleren, alsmede het gebruik van vistuigen en visserijtechnieken die selectief en minder milieubelastend zijn, met inbegrip van tuigen en technieken die in de traditionele en de ambachtelijke visserij worden gebruikt, om zo bij te dragen tot een redelijke levensstandaard voor de lokale economie.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is van mening dat de Unie het herstelplan voor zwaardvis dringend moet goedkeuren, aangezien de toestand van het bestand kritiek is.

De rapporteur betreurt het feit dat het voorstel afwijkt van artikel 2 van het GVB: "Het exploitatieniveau voor de maximale duurzame opbrengst wordt indien mogelijk tegen 2015 bereikt, en geleidelijk toenemend voor alle bestanden uiterlijk 2020 (...)", maar begrijpt het waarom van deze afwijking. Het bestand wordt niet alleen geëxploiteerd door de Europese Unie, maar door alle oeverstaten van de Middellandse Zee, het wordt beheerd door de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan (ICCAT), waarvan de Europese Unie een van de 51 verdragsluitende partijen is, en zelfs als de meest draconische maatregelen de EU-vloot worden toegepast (d.i. de totale stopzetting van de visserij), kunnen de biomassaniveaus die de maximale duurzame opbrengst kunnen opleveren, niet tegen 2020 worden gerealiseerd.

De rapporteur is zich ervan bewust dat de Commissie een aantal malen verder is gegaan dan de letterlijke omzetting van Aanbeveling 16-05, maar is van mening dat dit coherent is met de alarmerende toestand van de status van het visbestand.

Er is een extra inspanning nodig wat het bereik van de waarnemers betreft. Het Permanent Comité inzake onderzoek en statistiek (SCRS) heeft in zijn verslagen van 2016 en 2017 de aandacht gevestigd op het feit dat de gegevensverzameling moet worden geïntensiveerd, met name wat het toezicht betreft op teruggooi en aanlandingen. De regionale coördinatiegroep voor over grote afstanden trekkende soorten heeft de aandacht gevestigd op het feit dat de biologische gegevens schaars zijn en in alle segmenten van de vloot moeten worden verzameld. De ervaring met andere herstelplannen, met name het plan voor de oostelijke blauwvintonijn, toont aan dat het aanhouden van strenge normen voor controle een van de belangrijkste elementen is van het succes van een plan. Daarom zijn specifieke visdocumenten en de versterking van het systeem voor de lokalisatie van de vaartuigen (VMS en andere) cruciaal voor het herstel van het bestand.

Anderzijds worden vaak strengere maatregelen dan die welke in de ROVB's zijn vastgesteld, op de EU-vloot toegepast. Wij moeten derde landen er door middel van optreden in ROVB's van overtuigen in deze gevallen de EU-normen te hanteren.

De rapporteur wil het concept versterken dat bij de verdeling van de vangstmogelijkheden de quota eerlijk moeten worden verdeeld over de diverse vlootsegmenten, rekening houdend met de traditionele en de ambachtelijke visserij. Voorts moet, als de quota toenemen, voor de verdeling rekening worden gehouden met nieuwe vaartuigen, om een monopolisering van de vangstmogelijkheden te voorkomen.

Bij de tenuitvoerlegging van het herstelplan moeten de Unie en de lidstaten streven naar bevordering van kustvisserij en het gebruik van vistuig en visserijtechnieken die selectief zijn en een beperkt milieueffect hebben. De rapporteur is in verband hiermee van mening dat het gebruik van cirkelhaken voor de zwaardvisvisserij moet worden bevorderd, omdat deze haken de bijvangst van gevoelige soorten als zeeschildpadden verminderen en zorgen voor een vermindering van de vangsten van ondermaatse zwaardvissen zonder dat dit een effect heeft op het volume van de aanlandingen.


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (23.7.2018)

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 is het in de recreatievisserij verboden om meer dan één zwaardvis per vaartuig per dag te vangen, aan boord te houden, over te laden of aan te landen. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de vrijlating van zwaardvis die levend is gevangen in het kader van de recreatievisserij, te waarborgen en te vergemakkelijken.

3.  In afwijking van artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 is het in de recreatievisserij verboden om meer dan één zwaardvis per vaartuig per dag te vangen, aan boord te houden, over te laden of aan te landen. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de vrijlating van zwaardvis die levend is gevangen in het kader van de recreatievisserij, te waarborgen en te vergemakkelijken, en zij kunnen strengere maatregelen treffen ter bevordering van een grotere bescherming van zwaardvis.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  vissersvaartuigen die vissen op mediterrane zwaardvis;

a)  actieve vissersvaartuigen, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 1380/2013, die vissen op mediterrane zwaardvis en waarvoor, indien van toepassing, vangstgegevens worden bijgehouden;

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  vissersvaartuigen die mediterrane zwaardvis vangen als bijvangst; en

b)  actieve vissersvaartuigen, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 1380/2013, die mediterrane zwaardvis vangen als bijvangst; en

Motivering

Dit beheersplan is een kans om ervoor te zorgen dat vaartuigen die mogen vissen in ROVB-gebieden, werkelijk actief zijn of in deze gebieden vissen. Nauwkeurige informatie over de plaats waar vaartuigen vissen en de soorten waarop zij zich richten, is van essentieel belang om te zorgen voor transparantie en het afleggen van verantwoording in de mondiale visserij, en het duurzame beheer van de visbestanden.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Elke betrokken lidstaat zorgt ervoor dat nationale wetenschappelijke waarnemers ingezet worden op ten minste 20 % van de pelagische beugvisserijvaartuigen die vissen op mediterrane zwaardvis. Het dekkingspercentage wordt gemeten in visdagen, aantal trekken of reizen.

2.  Elke betrokken lidstaat zorgt ervoor dat nationale wetenschappelijke waarnemers ingezet worden op ten minste 30 % van de pelagische beugvisserijvaartuigen die vissen op mediterrane zwaardvis. Het dekkingspercentage wordt gemeten in visdagen, aantal trekken of reizen.

Motivering

Het wetenschappelijk comité van de ICCAT beveelt aan dat het minimumniveau van waarnemers voor dit soort vistuig ten minste 20 % moet bedragen. De slechte toestand van het zwaardvisbestand in de Middellandse Zee, in combinatie met de geringe mate van naleving, vereist een hoge dekkingsgraad van waarnemers met het oog op het volledig en accuraat vergaren van vangstgegevens om dit herstelplan te laten slagen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De in dit artikel bedoelde jaarverslagen worden openbaar gemaakt op de website van de Commissie.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

PECH

2.5.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

2.5.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Datum goedkeuring

10.7.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

Document- en procedurenummers

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Datum indiening bij EP

24.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

PECH

2.5.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Datum goedkeuring

21.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Datum indiening

23.11.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 7 december 2018Juridische mededeling