Procedură : 2018/0109(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0389/2018

Texte depuse :

A8-0389/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0353

RAPORT     ***I
PDF 866kWORD 110k
23.11.2018
PE 626.718v02-00 A8-0389/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Marco Affronte

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0229),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0162/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0389/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Evaluările științifice indică faptul că peștele spadă a fost pescuit în exces în ultimii 30 ani și că, dacă nu se întreprinde nicio acțiune în curând, stocul riscă să fie epuizat în întregime.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Capturile de pește-spadă din Marea Mediterană având o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare vor trebui să fie aruncate înapoi în mare în conformitate cu punctul 17 din Recomandarea 16-05 a ICCAT, cu excepția cazului în care se încadrează în limitele capturilor accidentale stabilite de statele membre în cadrul planurilor lor anuale de pescuit. În scopul respectării de către Uniune a obligațiilor internaționale care îi revin în temeiul ICCAT, Regulamentul delegat (UE) 2018/191 prevede derogări de la obligația de debarcare a peștelui-spadă din Marea Mediterană în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Regulamentul delegat (UE) 2018/191 pune în aplicare anumite dispoziții ale Recomandării 16-05 a ICCAT care stabilesc obligația de a arunca înapoi în mare peștele-spadă de la bordul navelor care depășesc cota alocată lor și/sau nivelul lor maxim autorizat de capturi accidentale. Domeniul de aplicare al respectivului regulament delegat include navele implicate în pescuitul de agrement.

(8)  Capturile de pește-spadă din Marea Mediterană având o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare vor trebui să fie aruncate înapoi în mare în conformitate cu punctul 17 din Recomandarea 16-05 a ICCAT, cu excepția cazului în care se încadrează în limitele capturilor accidentale stabilite de statele membre în cadrul planurilor lor anuale de pescuit. În scopul respectării de către Uniune a obligațiilor internaționale care îi revin în temeiul ICCAT, Regulamentul delegat (UE) 2018/191 prevede derogări de la obligația de debarcare a peștelui-spadă din Marea Mediterană în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Regulamentul delegat (UE) 2018/191 pune în aplicare anumite dispoziții ale Recomandării 16-05 a ICCAT care stabilesc obligația de a arunca înapoi în mare peștele-spadă de la bordul navelor care depășesc cota alocată lor și/sau nivelul lor maxim autorizat de capturi accidentale. Domeniul de aplicare al respectivului regulament delegat include navele care practică pescuitul de agrement.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În acordurile de navlosire relațiile dintre proprietar, navlositor și statul de pavilion sunt adesea neclare, iar unii pescari INN se sustrag controalelor abuzând de aranjamentele pentru navlosirea navelor de pescuit. Navlosirea este interzisă în Regulamentul (UE) 2016/16277 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și Marea Mediterană. Prin urmare, este oportun, ca măsură preventivă să se protejeze un stoc în recuperare și, din motive de coerență cu legislația Uniunii, să se adopte o interdicție similară în planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană.

(12)  În acordurile de navlosire relațiile dintre proprietar, navlositor și statul de pavilion sunt adesea neclare, iar unii operatori care desfășoară activități INN se sustrag controalelor abuzând de aranjamentele pentru navlosirea navelor de pescuit. Navlosirea este interzisă în Regulamentul (UE) 2016/16277 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și Marea Mediterană. Prin urmare, este oportun, ca măsură preventivă să se protejeze un stoc în recuperare și, din motive de coerență cu legislația Uniunii, să se adopte o interdicție similară în planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană.

__________________

__________________

7 Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al (JO L 252, 16.9.2016, p. 1).

7 Regulamentul (UE) 2016/1627 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al (JO L 252, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)   În vederea punerii în aplicare rapide în dreptul Uniunii a viitoarelor modificări ale recomandărilor ICCAT, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor la prezentul regulament, precum și a dispozițiilor de la articolul 34 alineatul (1) din prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare8. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)   În vederea punerii în aplicare rapide în dreptul Uniunii a viitoarelor modificări ale planului de refacere stabilit în Recomandarea 16-05 a ICCAT, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor precum și a articolelor pertinente din prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare8. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

8 Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1)

8 Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1)

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele generale pentru punerea în aplicare, de către Uniune, a planului multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană (Xiphias gladius) recomandat de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), începând cu 2017 și continuând până în 2031 („planul de refacere”).

Prezentul regulament stabilește normele generale pentru punerea în aplicare, de către Uniune, a planului multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană (Xiphias gladius) adoptat de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), începând cu 2017 și continuând până în 2031 („planul de refacere”).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  operează în zona Convenției ICCAT și pescuiesc pește-spadă în Marea Mediterană; or

(i)  pescuiesc pește-spadă în Marea Mediterană; or

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  transbordează, chiar și în afara zonei Convenției ICCAT, pește-spadă capturat în Marea Mediterană;

(ii)  transbordează sau transportă la bord, chiar și în afara zonei Convenției ICCAT, pește-spadă capturat în Marea Mediterană;

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  navelor de pescuit ale țărilor terțe și navelor țărilor terțe care practică pescuitul recreativ și care operează în apele Uniunii pescuind pește-spadă în Marea Mediterană;

(b)  navelor de pescuit ale țărilor terțe și navelor țărilor terțe care practică pescuitul recreativ, care operează în apele Uniunii și pescuiesc pește-spadă în Marea Mediterană;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  „navă de pescuit de mari dimensiuni“: navă de pescuit cu o lungime totală de peste 20 de metri;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  „registrul ICCAT al navelor de pescuit de mari dimensiuni“: lista, menținută de Secretariatul ICCAT, a navelor de pescuit de mari dimensiuni autorizate să pescuiască specii ICCAT în zona convenției ICCAT.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  „cârlig circular” înseamnă un cârlig care este rotunjit cu vârful orientat perpendicular pe tijă;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Titlul II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

GESTIONARE, MĂSURI TEHNICE DE CONSERVARE ȘI CONTROL

MĂSURI DE GESTIONARE, MĂSURI TEHNICE DE CONSERVARE ȘI MĂSURI DE CONTROL

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 7 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în momentul alocării posibilităților de pescuit de care dispun, statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice și, de asemenea, fac eforturi pentru a asigura o distribuție echitabilă a cotelor naționale între diferitele segmente de flotă, ținând seama de pescuitul tradițional și artizanal și pentru a oferi stimulente pentru navele de pescuit din Uniune care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului.

1. În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în momentul alocării posibilităților de pescuit de care dispun, statele membre utilizează criterii transparente și obiective, inclusiv criterii de mediu, sociale și economice. Cotele naționale sunt distribuite în mod echitabil între diferitele segmente de flotă, garantând îndeosebi că sunt alocate cote pentru pescuitul tradițional și artizanal. Statele membre oferă stimulente pentru navele de pescuit din Uniune care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra mediului.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre depun eforturi pentru a aloca eventualele creșteri ale posibilităților de pescuit, care rezultă din punerea în aplicare cu succes a prezentului regulament, navelor de pescuit cărora nu li s-au alocat anterior cote de pește-spadă și care îndeplinesc criteriile de alocare a posibilităților de pescuit prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru a contribui la realizarea obiectivului unei distribuții egale și echitabile a cotelor între diferitele segmente ale flotei.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 9 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre transmit Comisiei planurile lor anuale de pescuit până la data de 1 martie a fiecărui an. Aceste planuri sunt în conformitate cu Orientările ICCAT pentru prezentarea datelor și informațiilor și cuprind informații detaliate privind cota de pește-spadă din Marea Mediterană alocată pe tip de unealtă de pescuit, inclusiv pentru pescuitul recreativ, acolo unde este relevant, și pentru capturile accidentale.

1.  Statele membre transmit Comisiei planurile lor anuale de pescuit până la data de 1 martie a fiecărui an. Aceste planuri sunt în conformitate cu Orientările ICCAT pentru prezentarea datelor și informațiilor și cuprind informații detaliate privind cota de pește-spadă din Marea Mediterană alocată pe tip de unealtă de pescuit, inclusiv cota alocată pentru pescuitul recreativ, acolo unde este relevant, și pentru capturile accidentale.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 10 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre monitorizează eficacitatea interdicțiilor menționate la alineatele (1) și (2) și prezintă Comisiei, în fiecare an, cu cel puțin două luni și 15 de zile înainte de reuniunea anuală a ICCAT, toate informațiile relevante privind controalele și inspecțiile adecvate efectuate în anul precedent pentru a asigura conformitatea cu respectivele alineate. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT, în fiecare an, cu cel puțin două luni înainte de reuniunea anuală a ICCAT.

3.  Statele membre monitorizează eficacitatea interdicțiilor menționate la alineatele (1) și (2) și prezintă Comisiei, în fiecare an, cu cel puțin două luni și 15 de zile înainte de reuniunea anuală a ICCAT, toate informațiile relevante privind controalele și inspecțiile adecvate efectuate în anul precedent pentru a asigura conformitatea cu acest articol. Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT, în fiecare an, cu cel puțin două luni înainte de reuniunea anuală a ICCAT.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Capturile accidentale de pește-spadă având o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 12 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 11 alineatul (1), navele de captură care pescuiesc activ pește-spadă pot păstra la bord, pot transborda, transfera, debarca, transporta, stoca, vinde, expune sau oferi spre vânzare capturi accidentale de pește-spadă sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare, cu condiția ca aceste capturi să nu depășească 5 % în greutate sau ca număr de exemplare din captura totală de pește-spadă efectuată de navele respective.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 11 alineatul (1), navele de pescuit care pescuiesc pește-spadă pot păstra la bord, pot transborda, transfera, debarca, transporta, stoca, vinde, expune sau oferi spre vânzare capturi accidentale de pește-spadă sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare, cu condiția ca aceste capturi să nu depășească 5 % în greutate sau ca număr de exemplare din captura totală de pește-spadă efectuată de navele respective și să nu depășească limita capturilor accidentale stabilită de statele membre în planurile lor anuale de pescuit.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 13 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Capturile accidentale de pește-spadă nu depășesc în niciun moment după o operațiune de pescuit totalul capturilor de la bord exprimat în greutate sau în număr de exemplare capturate în cadrul activităților de pescuit cu paragate.

eliminat

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 13 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este interzisă capturarea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unui număr mai mare de un exemplar de pește-spadă pe navă și pe zi în cadrul activităților de pescuit recreativ. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura și facilita eliberarea exemplarelor de pește-spadă capturate vii în cadrul activităților de pescuit recreativ.

3.  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este interzisă capturarea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unui număr mai mare de un exemplar de pește-spadă pe navă și pe zi în cadrul activităților de pescuit recreativ. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura și facilita eliberarea exemplarelor de pește-spadă capturate vii în cadrul activităților de pescuit recreativ și ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta măsuri mai restrictive care să favorizeze o mai bună protecție a peștelui spadă.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 13 – aliniatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care cota alocată statului membru de pavilion este epuizată, peștele-spadă mort trebuie debarcat întreg și neprelucrat și face obiectul confiscării și al măsurilor ulterioare corespunzătoare. Statele membre furnizează Comisiei informații cu privire la cantitatea anuală de astfel de pește-spadă, iar Comisia le transmite mai departe Secretariatului ICCAT, în conformitate cu articolul 21.

5.  În cazul în care cota alocată statului membru de pavilion este epuizată, peștele-spadă mort este debarcat întreg și neprelucrat și predat autorității desemnate. Statele membre furnizează Comisiei informații cu privire la cantitatea anuală de astfel de pește-spadă, iar Comisia le transmite mai departe Secretariatului ICCAT, în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 14 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), la bordul navelor de pescuit sunt permise 2 500 de cârlige nefixate, de rezervă, suplimentare pentru ieșiri mai lungi de 2 de zile.

2.  Prin derogare de la alineatul (1), la bordul navelor de pescuit sunt permise 2 500 de cârlige de rezervă suplimentare pentru ieșiri mai lungi de 2 de zile. Un al doilea set de cârlige echipate poate fi permis la bord pentru campaniile care depășesc două zile, cu condiția ca acesta să fie fixat în mod corespunzător și arimat în partea inferioară a punții astfel încât să nu poată fi folosit cu ușurință.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  statele membre încurajează utilizarea cârligelor circulare;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre eliberează autorizații de pescuit pentru capturarea de pește-spadă din Marea Mediterană pentru nave care le arborează pavilionul, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2403, și anume:

1. Statele membre eliberează autorizații de pescuit pentru capturarea de pește-spadă din Marea Mediterană pentru nave care le arborează pavilionul, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2403, îndeosebi articolele 20 și 21, și anume:

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) nave de pescuit care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană;

(a) nave de pescuit active care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană și care, dacă este cazul, țin o evidență a capturilor;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 15 – aliniatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  nave de pescuit care capturează accidental pește-spadă în Marea Mediterană și

eliminat

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 15 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Doar navele Uniunii incluse în registrul ICCAT al navelor în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 16 și 17 sunt autorizate să vizeze, să păstreze la bord, să transbordeze, să transporte, să prelucreze sau să debarce pește-spadă din Marea Mediterană.

3.  Doar navele Uniunii incluse în registrul ICCAT al navelor în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 16 și 17 sunt autorizate să vizeze, să păstreze la bord, să transbordeze, să transporte, să prelucreze sau să debarce pește-spadă din Marea Mediterană, fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 13 privind capturile accidentale.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 16 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile cu privire la navele de captură menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) conțin numele navei și numărul din registrul flotei de pescuit a Uniunii (CFR), astfel cum este definit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/21815 al Comisiei privind registrul flotei de pescuit a Uniunii.

2.  Informațiile cu privire la navele de captură menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) conțin numele navei și, dacă este cazul, numărul din registrul flotei de pescuit a Uniunii (CFR), astfel cum este definit în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/21815 al Comisiei privind registrul flotei de pescuit a Uniunii.

__________________

__________________

15 JO L 34, 9.2.2017, p. 9.

15 JO L 34, 9.2.2017, p. 9.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 16 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În plus față de informațiile menționate la punctul 2, statele membre notifică Comisiei, cel târziu în termen de 30 zile, orice completare, eliminare sau modificare a unei informații referitoare la navele de captură menționate la alineatul (1). Comisia transmite aceste informații Secretariatului ICCAT în termen de cel mult 45 de zile de la data completării, eliminării sau modificării informațiilor referitoare la respectivele nave de captură.

3.  Statele membre notifică Comisiei eventualele modificări ale informațiilor menționate la alineatele (1) și (2), în termen de cel mult 30 de zile de la modificarea respectivă . Comisia informează secretariatul ICCAT în acest sens în termen de 15 zile de la primirea unei astfel de notificări.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 16 – aliniatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/2403, Comisia modifică, dacă este necesar, pe tot parcursul anului, informațiile cu privire la navele de captură menționate la alineatul (1), prin furnizarea unor informații actualizate Secretariatului ICCAT.

4.  Pe lângă informațiile transmise Secretariatului ICCAT în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, dacă este necesar, în conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/2043, Comisia transmite fără întârziere Secretariatului ICCAT informații actualizate cu privire la navele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei, pe cale electronică, următoarele informații privind navele de captură care arborează pavilionul lor și care au fost autorizate să desfășoare activități de pescuit pelagic cu paragate sau cu harpoane vizând peștele-spadă din Marea Mediterană în cursul anului precedent:

1.  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei, pe cale electronică, următoarele informații privind navele de pescuit care arborează pavilionul lor și care au fost autorizate să desfășoare activități de pescuit pelagic cu paragate sau cu harpoane vizând peștele-spadă din Marea Mediterană în cursul anului precedent:

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 18 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Navele de pescuit incluse în registrul ICCAT al navelor și care sunt autorizate să pescuiască pește-spadă în Marea Mediterană, precum și navele din țări terțe autorizate să pescuiască pește-spadă din Marea Mediterană în apele Uniunii, nave care sunt mai mari de 12 metri lungime totală, trebuie să aibă instalat la bord un dispozitiv complet operațional care permite navei să fie localizată și identificată automat prin sistemul de monitorizare a navelor (VMS), prin transmiterea de date referitoare la poziție la intervale regulate, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009.

1.  Navele de pescuit incluse în registrul ICCAT al navelor și care sunt autorizate să pescuiască pește-spadă în Marea Mediterană, precum și navele din țări terțe autorizate să pescuiască pește-spadă din Marea Mediterană în apele Uniunii, nave care sunt mai mari de 15 metri lungime totală, sunt echipate cu un dispozitiv complet operațional instalat la bord care permite navei să fie localizată și identificată automat prin sistemul de monitorizare a navelor (VMS), prin transmiterea de date referitoare la poziție la intervale regulate, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 18 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Din rațiuni de control, transmiterea datelor VMS de la navele de captură autorizate să pescuiască pește-spadă din Marea Mediterană nu se întrerupe atunci când navele se află în port.

2.  Din rațiuni de control, transmiterea datelor VMS de la navele de captură autorizate să pescuiască pește-spadă din Marea Mediterană poate fi dezactivată atunci când navele se află în port, cu condiția de a garanta că aceasta este reactivată în aceeași poziție.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se interzice navlosirea navelor de pescuit ale Uniunii pentru peștele-spadă din Marea Mediterană.

Se interzice navlosirea navelor de pescuit ale Uniunii pentru pescuirea peștelui-spadă din Marea Mediterană.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 20 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Fiecare stat membru în cauză se asigură că observatori științifici naționali sunt detașați pe cel puțin 20 % din navele pelagice de mari dimensiuni cu paragate care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană. Procentajul prezenței observatorilor va fi măsurat în zile de pescuit, în numărul de campanii de pescuit sau de ieșiri pe mare.

2. Până la data de ... [trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] fiecare stat membru în cauză se asigură că sunt detașați observatori științifici naționali pe cel puțin 10 % din navele pelagice de mari dimensiuni cu paragate care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană. După această dată, statul membru în cauză poate reduce prezența observatorilor la cel puțin 5 %. Procentajul prezenței observatorilor va fi măsurat în zile de pescuit, în numărul de campanii de pescuit sau de ieșiri pe mare.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 21 – aliniatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) se transmit în formatul prevăzut în ultima versiune a Orientărilor ICCAT pentru prezentarea datelor și informațiilor.

5.  Informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) se transmit în formatul prevăzut în cea mai recentă versiune a Orientărilor ICCAT pentru prezentarea datelor și informațiilor.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii care au o lungime totală mai mică de 12 metri și care sunt înscrise pe lista navelor menționată la articolul 16 transmit informațiile minime de mai jos, cu cel puțin patru ore înainte de ora estimată de sosire în port, autorității competente a statului membru (inclusiv a statului membru de pavilion) sau a PCC ale cărui/cărei porturi sau instalații de debarcare doresc să le utilizeze:

2.  Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii care au o lungime totală mai mică de 12 metri și care sunt înscrise pe lista navelor menționată la articolul 16 transmit informațiile minime de mai jos, înainte de sosirea lor în port, autorității competente a statului membru (inclusiv a statului membru de pavilion) sau a PCC ale cărui/cărei porturi sau instalații de debarcare doresc să le utilizeze:

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 29 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cadrul pescuitului recreativ se interzice capturarea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea a mai mult de un pește-spadă pe navă și pe zi.

2.  În cadrul pescuitului recreativ se interzice capturarea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea a mai mult de un pește-spadă pe navă și pe lună.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  numele și adresa armatorului (armatorilor) și operatorului (operatorilor) navei de pescuit.

(e)  numele și adresa armatorului (armatorilor) și operatorului (operatorilor) navei.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Rapoartele anuale menționate în prezentul articol se publică pe site-ul de internet al Comisiei.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 35 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 34 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 34 este conferită Comisiei pentru o perioadă de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(1)

JO C …, …, p. ….


EXPUNERE DE MOTIVE

Situația peștelui-spadă din Marea Mediterană este din ce în ce mai îngrijorătoare, întrucât acesta a fost pescuit în exces de mai bine de 30 de ani. Proporția ridicată de puiet de pește-spadă din capturi are un impact negativ asupra biomasei reproducătoare.

Este nevoie să se inverseze de urgență această situație și să se adopte un plan de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană pentru a opri declinul rapid al stocului și a contribui la refacerea lui la niveluri compatibile cu obiectivul Convenției ICCAT.

Uniunea Europeană este parte contractantă la Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), Organizația regională de gestionare a pescuitului (ORGP), responsabilă cu gestionarea tonului și a speciilor asemănătoare din Oceanul Atlantic și din mările adiacente.

ICCAT are autoritatea de a adopta decizii cu caracter obligatoriu („recomandări”) pentru conservarea și gestionarea activităților de pescuit în zona sa de competență; aceste acte sunt obligatorii pentru părțile contractante și trebuie să fie transpuse în dreptul Uniunii cât mai curând posibil.

Obiectivul prezentei propuneri este de a transpune în dreptul UE Recomandarea 16-05 a ICCAT pentru a permite Uniunii să își respecte obligațiile internaționale și pentru a oferi operatorilor securitate juridică în ceea ce privește normele și obligațiile.

Cu ocazia reuniunii anuale din 2016 a ICCAT care a avut loc la Vilamoura (Portugalia), părțile contractante și părțile necontractante cooperante, entitățile sau entitățile de pescuit ale Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) au făcut un pas decisiv în direcția rezolvării situației alarmante a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană (Xiphias gladius) prin adoptarea unui plan de refacere de 15 ani în Recomandarea 16-05 a ICAAT.

Conținutul propunerii

Deși planul de redresare este pus în aplicare de statele membre începând din ianuarie 2017, măsurile sunt diseminate în mai multe regulamente ale UE, ceea ce creează uneori o problemă de interpretare a normelor. Prin urmare, obiectivul prezentei propuneri este dublu: a) să stabilească temeiul juridic pentru punerea în aplicare a planului de redresare și b) să concentreze într-un singur text juridic normele de gestionare și control privind planul de redresare a peștelui-spadă din Marea Mediterană.

Recomandarea stabilește normele de conservare, gestionare și control al stocului de pește-spadă din Marea Mediterană pentru a realiza până în 2031 o biomasă corespunzătoare unei producții maxime durabile cu o probabilitate de cel puțin 60% de a obține acest obiectiv.

Recomandarea 16-05 a ICCAT prevede obligația de a arunca înapoi în mare peștele-spadă de la bordul navelor, inclusiv în cadrul pescuitului sportiv și de agrement care depășește cota alocată navei, și/sau nivelul maxim autorizat de capturi accidentale. Peștele-spadă capturat și luat la bordul navelor în Marea Mediterană a cărui dimensiune este inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare va trebui, de asemenea, să fie aruncat înapoi în mare, cu excepția unei limite de capturi accidentale stabilite de statele membre în cadrul planurilor lor anuale de pescuit.

Măsurile adoptate prin Recomandarea 16-05 a ICCAT, care sunt transpuse prin prezentul regulament, sunt mai restrictive sau mai precise decât măsurile deja în vigoare pentru a permite refacerea stocului. Principalele diferențe pot fi sintetizate după cum urmează:

•  dimensiunea minimă de referință pentru conservare: Propunerea interzice vizarea, păstrarea la bord, transbordarea, debarcarea, transportul, stocarea, expunerea sau oferirea spre vânzare a capturilor și a capturilor accidentale de pește-spadă, inclusiv a celor provenite din pescuitul recreativ: (a) cu o lungime mai mică de 100 cm de la mandibulă la furcă; sau (b) cu o greutate mai mică de 11,4 kg în viu sau 10,2 kg fără branhii și eviscerat;

•  numărul maxim de cârlige: propunerea stabilește la 2 500 numărul maxim de cârlige care pot fi lansate sau luate la bordul navelor de pescuit care vizează pește-spadă în Marea Mediterană;

•  Sezonul închis: Este interzisă capturarea, fie ca specie vizată, fie drept captură accidentală, reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea de pește-spadă din Marea Mediterană în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie a fiecărui an. Pentru a proteja peștele-spadă din Marea Mediterană, se aplică o perioadă de interdicție pentru navele cu paragate care pescuiesc ton alb în Marea Mediterană (Thunnus alalunga) de la 1 octombrie la 30 noiembrie a fiecărui an;

•  Definirea TAC și alocarea cotelor: acestea au fost deja transpuse în 2017 și sunt în prezent incluse în Regulamentul (UE) 2018/120 al Consiliului de stabilire, pentru 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit din Uniune, în anumite ape din afara acesteia. Prin urmare, nu este necesar să se includă în această propunere transpunerea posibilităților de pescuit.

Planul de refacere ia în considerare specificitățile diverselor tipuri de unelte și tehnici de pescuit. În contextul punerii în aplicare a planului de refacere, Uniunea și statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a promova activitățile de pescuit costier și utilizarea unor unelte și tehnici de pescuit selective și cu impact redus asupra mediului, inclusiv a unor unelte și tehnici utilizate în cadrul pescuitului tradițional și artizanal, contribuind astfel la asigurarea unui nivel echitabil de trai pentru economiile locale.

Poziția raportorului

Raportorul consideră că este imperios necesar ca Uniunea să adopte un plan de redresare pentru peștele-spadă, întrucât situația stocului este critică.

Raportorul regretă că propunerea derogă de la articolul 2 din PCP: „rata de exploatare a producției maxime sustenabile trebuie obținută acolo unde este posibil, până în 2015, și în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, cel târziu până în 2020, pentru toate stocurile“ dar înțelege motivele care stau la baza acestei derogări. Stocul nu este exploatat numai de către Uniunea Europeană, ci de către toate țările riverane Mării Mediterane și este gestionat de Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), Uniunea Europeană fiind una dintre cele 51 de părți contractante la aceasta. Chiar dacă s-ar aplica cele mai draconice măsuri flotei UE (de exemplu, încetarea totală a activității de pescuit), nivelurile de biomasă care pot să asigure producția maximă durabilă nu ar putea fi atinse până cel târziu în 2020;

Raportorul recunoaște că, de câteva ori, Comisia Europeană a mers dincolo de transpunerea literală a Recomandării 16-05, dar consideră că acest lucru este în concordanță cu situația alarmantă a stocului de pește.

Este nevoie să se depună eforturi suplimentare în ceea ce privește prezența observatorilor. În rapoartele sale din 2016 și 2017, Comitetul permanent pentru cercetare și statistică (SCRS ) a atras atenția asupra necesității de a crește colectarea datelor, în special în ceea ce privește controlul capturilor aruncate înapoi în mare și al debarcărilor. Grupul de coordonare regională al speciilor mari migratoare a atras atenția asupra faptului că datele biologice sunt limitate și trebuie să fie colectate în toate segmentele flotei. Experiența acumulată în cadrul altor planuri de refacere, în special în ceea ce privește refacerea tonului roșu din Atlanticul de Est, arată că menținerea unor standarde ridicate de control reprezintă unul din principalele elemente ale succesului unui plan. Din acest motiv, pentru refacerea stocului, sunt esențiale permisele de pescuit specifice și consolidarea sistemului de localizare a navelor (VMS și altele).

Pe de altă parte, flotei UE se aplică adesea măsuri mai stricte decât cele adoptate în cadrul ORGP. Prin acțiunea noastră în cadrul ORGP trebuie să convingem țările terțe să respecte standardele UE în aceste cazuri.

Raportorul își propune să consolideze conceptul conform căruia, atunci când se alocă posibilitățile de pescuit, cotele de pescuit ar trebui să fie distribuite în mod echitabil între diferitele segmente de flotă, ținând seama de pescuitul tradițional și artizanal. În plus, în cazul creșterii cotelor, ar trebui să fie luate în considerare noi nave pentru distribuție, pentru a se evita monopolizarea posibilităților de pescuit.

Atunci când pun în aplicare planul de refacere, Uniunea și statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a promova activitățile de pescuit costier și utilizarea unor unelte și tehnici de pescuit selective și cu impact redus asupra mediului. În acest sens, consideră că ar trebui promovată utilizarea cârligelor circulare pentru pescuirea peștelui spadă, deoarece acestea reduc capturile accidentale de specii sensibile, cum ar fi capturile de broaște țestoase marine, și favorizează reducerea capturilor de pește spadă care este sub dimensiunea minimă, fără a afecta volumul debarcărilor.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (23.7.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107

(COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este interzisă capturarea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unui număr mai mare de un exemplar de pește-spadă pe navă și pe zi în cadrul activităților de pescuit recreativ. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura și facilita eliberarea exemplarelor de pește-spadă capturate vii în cadrul activităților de pescuit recreativ.

3.  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este interzisă capturarea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unui număr mai mare de un exemplar de pește-spadă pe navă și pe zi în cadrul activităților de pescuit recreativ. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura și facilita eliberarea exemplarelor de pește-spadă capturate vii în cadrul activităților de pescuit recreativ și ar trebui să fie în măsură să adopte măsuri mai restrictive care să favorizeze o mai bună protecție a peștelui spadă.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nave de pescuit care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană;

(a)  nave de pescuit active, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană și care, dacă este cazul, țin o evidență a capturilor;

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  nave de pescuit care capturează accidental pește-spadă în Marea Mediterană și

(b)  nave de pescuit active, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care capturează accidental pește-spadă în Marea Mediterană; și

Justificare

Acest plan de gestionare este o oportunitate de a se asigura că navele autorizate să pescuiască în zonele ORGP sunt cu adevărat active sau își desfășoară activitatea în aceste zone. Pentru asigurarea transparenței și a responsabilității în domeniul pescuitului la nivel mondial, precum și pentru gestionarea durabilă a stocurilor de pește, este esențial să existe informații exacte cu privire la locul în care navele pescuiesc și speciile pe care le vizează.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru în cauză se asigură că observatori științifici naționali sunt detașați pe cel puțin 20 % din navele pelagice de mari dimensiuni cu paragate care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană. Procentajul prezenței observatorilor va fi măsurat în zile de pescuit, în numărul de campanii de pescuit sau de ieșiri pe mare.

2.  Fiecare stat membru în cauză se asigură că sunt detașați observatori științifici naționali pe cel puțin 30 % din navele pelagice de mari dimensiuni cu paragate care vizează peștele-spadă din Marea Mediterană. Procentajul prezenței observatorilor va fi măsurat în zile de pescuit, în numărul de campanii de pescuit sau de ieșiri pe mare.

Justificare

Comitetele științifice ale ICCAT recomandă ca numărul minim de observatori pentru acest tip de unelte de pescuit să se ridice la cel puțin 20 %. Starea gravă a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și nivelul scăzut de conformitate necesită un număr ridicat de observatori pentru ca datele privind capturile să fie colectate în mod corect și complet și ca acest program de redresare să funcționeze.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Rapoartele anuale menționate în prezentul articol se publică pe site-ul de internet al Comisiei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107

Referințe

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

2.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

2.5.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

16.5.2018

Data adoptării

10.7.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julie Reid

2

0

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107

Referințe

COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)

Data prezentării la PE

24.4.2018

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

2.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

2.5.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Marco Affronte

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

14.5.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Rosa D’Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Data depunerii

23.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Nils Torvalds

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

0

-

 

 

1

0

EFDD

Sylvie Goddyn

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018Notă juridică