Postup : 2018/0043(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0390/2018

Predkladané texty :

A8-0390/2018

Rozpravy :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0432

SPRÁVA     ***I
PDF 803kWORD 107k
26.11.2018
PE 626.780v02-00 A8-0390/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ

(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Bernd Lucke

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ

(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0094),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0113/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0390/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(4),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  V článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(6) sa stanovujú veľmi všeobecné požiadavky týkajúce sa štrukturálnych prvkov krytých dlhopisov. Tieto požiadavky sú obmedzené na potrebu emisie krytých dlhopisov úverovou inštitúciou, ktorá má registrované sídlo v členskom štáte a na ich podliehanie osobitnému verejnému dohľadu, ako aj mechanizmu dvojitej ochrany. Vnútroštátne rámce pre kryté dlhopisy sa týmito otázkami zaoberajú a regulujú ich omnoho podrobnejšie. Tieto vnútroštátne rámce obsahujú aj ďalšie štrukturálne ustanovenia, a to najmä pravidlá týkajúce sa zloženia krycieho súboru, kritérií oprávnenosti aktív, možnosti zoskupovať aktíva, povinností v oblastiach transparentnosti a ohlasovania a pravidiel týkajúcich sa zmierňovania rizika likvidity. Prístupy členských štátov k regulácii sa líšia aj v otázkach podstaty. V niektorých členských štátoch neexistuje žiadny osobitný vnútroštátny rámec pre kryté dlhopisy. V dôsledku toho kľúčové štrukturálne prvky, ktoré majú spĺňať kryté dlhopisy emitované v Únii, ešte nie sú stanovené v právnych predpisoch Únie.

(2)  V článku 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(7) sa k podmienkam, ktoré sú uvedené v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES, dopĺňajú ďalšie podmienky s cieľom získať preferenčné prudenciálne zaobchádzanie, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky, ktoré umožňujú úverovým inštitúciám investujúcim do krytých dlhopisov držať menší kapitál než v prípade investovania do iných aktív. Keďže tieto dodatočné požiadavky zvyšujú úroveň harmonizácie krytých dlhopisov v rámci Únie, slúžia na konkrétny účel vymedzenia podmienok na získanie takéhoto preferenčného zaobchádzania pre investorov do krytých dlhopisov, a nie sú uplatniteľné mimo rámca stanoveného v nariadení (EÚ) č. 575/2013.

(3)  Iné právne predpisy Únie vrátane delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61(8), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35(9) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ(10) takisto odkazujú na vymedzenie pojmu uvedené v smernici 2009/65/ES ako na odkaz na určenie krytých dlhopisov, ktoré môžu využívať preferenčné zaobchádzanie, ktoré uvedené akty zavádzajú pre investorov do krytých dlhopisov. Znenie týchto aktov sa však líši podľa ich účelu a predmetu úpravy, a preto neexistuje jednotné používanie pojmu „kryté dlhopisy“.

(4)  Zaobchádzanie s krytými dlhopismi možno z pohľadu podmienok na investovanie do krytých dlhopisov považovať za celkovo harmonizované. V celej Únii však existuje nedostatok harmonizácie z pohľadu podmienok na emisiu krytých dlhopisov, a to má minimálne dva dôsledky. Po prvé, preferenčné zaobchádzanie sa udeľuje aj nástrojom, ktoré môžu byť vo svojej podstate a v úrovni rizika a ochrany investorov odlišné. Po druhé, rozdiely v zárukách, ktoré sa poskytujú vo vnútroštátnych predpisoch, môžu vytvoriť riziko pre finančnú stabilitu v prípade, že kryté dlhopisy, ktoré obsahujú rozličné úrovne ochrany investorov, môžu byť kúpené ako také v celej Únii a môžu využívať preferenčné prudenciálne zaobchádzanie podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a iných právnych predpisov Únie.

(5)  Harmonizáciou niektorých aspektov vnútroštátnych režimov spolu s tým, že sa identifikujú najlepšie postupy, sa zabezpečí bezproblémový a trvalý rozvoj dobre fungujúcich trhov s krytými dlhopismi v Únii a obmedzia potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability. Touto harmonizáciou založenou na zásadách by sa vytvoril spoločný základ pre emisiu všetkých krytých dlhopisov v Únii. Harmonizácia si vyžaduje, aby všetky členské štáty zaviedli rámce pre kryté dlhopisy, čo by tiež malo pomôcť uľahčiť vývoj na trhoch s krytými dlhopismi v tých členských štátoch, kde v súčasnosti neexistuje. Takýto trh by zabezpečil stabilný zdroj financovania pre úverové inštitúcie, ktoré by na tomto základe mali lepšie predpoklady poskytovať cenovo dostupné hypotekárne úvery pre spotrebiteľov a podniky a investorom by mohli dať k dispozícii bezpečnejšie investície.

(6)  Európsky výbor pre systémové riziká („ESRB“) vydal odporúčanie(11), v ktorom vyzýva príslušné vnútroštátne orgány a Európsky orgán pre bankovníctvo („EBA“), aby určili najlepšie postupy, pokiaľ ide o kryté dlhopisy, a aby podporili harmonizáciu vnútroštátnych rámcov. Takisto odporúča, aby EBA koordinoval opatrenia prijaté vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, najmä v súvislosti s kvalitou a oddelením krycích súborov, oddelením krytých dlhopisov od úpadku, rizikami spojenými s aktívami a záväzkami, ktoré majú vplyv na krycie súbory, a so zverejňovaním zloženia krycích súborov. V uvedenom odporúčaní sa EBA takisto vyzýva, aby počas obdobia dvoch rokov monitoroval fungovanie trhu s krytými dlhopismi na základe najlepších postupov, ktoré EBA identifikoval, s cieľom posúdiť potrebu legislatívnych opatrení a oznamovať tieto potreby ESRB a Komisii.

(7)  Komisia vydala v decembri 2013 výzvu na predloženie poradenstva adresovanú EBA v súlade s článkom 503 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(8)  EBA vydal 1. júla 2014 v nadväznosti na odporúčanie ESRB z 20. decembra 2012 a na výzvu na predloženie poradenstva Komisie z decembra 2013 správu(12). V uvedenej správe sa odporúča vyššia miera konvergencie vnútroštátnych právnych a regulačných rámcov, ako aj rámcov dohľadu súvisiacich s krytými dlhopismi, aby sa ešte viac podporila existencia jednotných preferenčných rizikových váh krytých dlhopisov v Únii.

(9)  EBA podľa požiadaviek ESRB dva roky monitoroval fungovanie trhu s krytými dlhopismi na základe najlepších postupov stanovených v uvedenom odporúčaní. EBA následne 20. decembra 2016 predložil ESRB, Rade a Komisii druhú správu o krytých dlhopisoch(13). V správe dospel k záveru, že na zabezpečenie konzistentnejšieho vymedzenia pojmov a regulačného zaobchádzania s krytými dlhopismi v Únii by bola potrebná ďalšia harmonizácia. V správe takisto dospel k záveru, že harmonizácia by mala vychádzať z existujúcich dobre fungujúcich trhov v niektorých členských štátoch.

(10)  Kryté dlhopisy tradične emitujú úverové inštitúcie. Je v samotnej povahe tohto nástroja poskytovať financovanie úverov a jednou z kľúčových činností úverových inštitúcií je poskytovať úvery vo veľkom rozsahu. Preto sa v právnych predpisoch Únie poskytujúcich preferenčné zaobchádzanie s krytými dlhopismi vyžaduje, aby ich emitovali úverové inštitúcie.

(11)  Tým, že sa emisia krytých dlhopisov vyhradí iba úverovým inštitúciám, sa zabezpečuje, že emitent má potrebné znalosti na riadenie kreditného rizika týkajúceho sa úverov v krycom súbore. Takisto sa tým zabezpečí, aby emitent podliehal kapitálovým požiadavkám, o ktoré sa opiera ochrana investorov v rámci mechanizmu dvojitej ochrany, ktorý investorovi priznáva pohľadávku voči emitentovi krytých dlhopisov aj aktívam v krycom súbore. Obmedzením emisie krytých dlhopisov na úverové inštitúcie sa preto zabezpečuje, že kryté dlhopisy zostávajú bezpečným a účinným nástrojom financovania, čím prispievajú k ochrane investorov a finančnej stabilite, čo sú dôležité ciele verejnej politiky vo všeobecnom záujme. Bolo by to tiež v súlade s prístupom dobre fungujúcich domácich trhov, ktoré emisiu krytých dlhopisov povoľujú iba úverovým inštitúciám.

(12)  Preto je vhodné, aby podľa právnych predpisov Únie mohli emitovať kryté dlhopisy iba úverové inštitúcie v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Hlavným účelom tejto smernice je regulovať podmienky, za ktorých môžu uvedené úverové inštitúcie emitovať kryté dlhopisy ako nástroj financovania prostredníctvom stanovenia požiadaviek na produkty a osobitného dohľadu nad produktom, ktorému podliehajú, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany investorov.

(13)  Existencia mechanizmu dvojitej ochrany je základným konceptom a prvkom mnohých existujúcich vnútroštátnych rámcov pre kryté dlhopisy a je tiež kľúčovým prvkom krytých dlhopisov, ako sa uvádza v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES. Je preto potrebné spresniť tento koncept tak, aby sa zabezpečilo, že investori z celej Únie si budú môcť uplatniť pohľadávku tak voči emitentovi krytých dlhopisov, ako aj voči aktívam v krycom súbore za harmonizovaných podmienok.

(14)  Oddelenie krytých dlhopisov od úpadku by takisto malo patriť medzi základné črty krytých dlhopisov, aby sa zabezpečilo, že investori do krytých dlhopisov dostanú k dátumu splatnosti dlhopisu svoje prostriedky späť. Automatické zosplatnenie splácania v prípade zlyhania emitenta môže narušiť poradie tých, ktorí investovali do krytých dlhopisov, a preto je dôležité zabezpečiť, aby investori do krytých dlhopisov dostali svoje prostriedky späť v súlade so zmluvnými termínmi a aj v prípade zlyhania. Oddelenie krytých dlhopisov od úpadku je preto priamo prepojené s mechanizmom dvojitej ochrany, a preto by takisto malo patriť medzi hlavné črty rámca pre kryté dlhopisy.

(15)  Ďalšou hlavnou črtou existujúcich vnútroštátnych rámcov pre kryté dlhopisy je skutočnosť, že aktíva slúžiace ako kolaterál by mali byť veľmi vysokej kvality s cieľom zabezpečiť, aby bola hodnota krycieho súboru dostatočná na krytie platobných záväzkov nesplatených dlhopisov. Takéto krycie súbory by mohli pozostávať z expozícií voči orgánom s právomocami na zvýšenie daní alebo z pohľadávok zabezpečených fyzickými aktívami vysokej kvality. Aktíva vysokej kvality sa vyznačujú osobitnými znakmi, ktoré sa týkajú zabezpečovanej pohľadávky a aktív poskytnutých ako kolaterál na ich zabezpečenie. Je preto vhodné stanoviť všeobecné kvalitatívne znaky krycích súborov a ich aktív poskytnutých ako kolaterál. Aktíva uvedené v článku 129 ods. 1 písm. a) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mali považovať za oprávnené slúžiť ako kolaterál v krycom súbore, v medziach rámca pre kryté dlhopisy, rovnako ako úvery ▌pre verejné podniky pôsobiace pod verejným dohľadom alebo majúce rating od nominovanej ECAI v hodnote „investičný stupeň. Ostatné krycie aktíva podobne vysokej kvality by sa tiež mohli považovať za oprávnené za predpokladu, že spĺňajú požiadavky tejto smernice vrátane požiadaviek na kolaterál zabezpečujúci nárok na platbu. Členské štáty by takisto mali mať možnosť vo svojich vnútroštátnych rámcoch aktíva vylúčiť.

(15a)  V prípade dlhových nástrojov krytých strategickými aktívami významnými pre rast, inovácie a udržateľnosť, ktoré sú rizikovejšie než verejný dlh a hypotéky a nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by mala existovať možnosť, aby boli oprávnené pre novú triedu finančných nástrojov označovaných ako „európske zabezpečené dlhové cenné papiere“. Vytvorenie takéhoto rámca je nevyhnutné aj na to, aby sa zohľadnili osobitosti financovania MSP v ekonomike Únie. Európske zabezpečené dlhové cenné papiere môžu poskytnúť užitočný dodatočný nástroj pre banky na financovanie reálnej ekonomiky.

(16)  Kryté dlhopisy majú špecifické štrukturálne znaky, ktorých cieľom je vždy chrániť investorov. Tieto znaky zahŕňajú požiadavku, aby si investori do krytých dlhopisov mohli uplatniť nárok nielen voči emitentovi, ale aj voči aktívam osobitného krycieho súboru. V záujme zabezpečenia vysokej kvality takýchto aktív by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na kvalitu aktív, ktoré môžu byť súčasťou súboru. Tieto štrukturálne požiadavky súvisiace s produktom sa líšia od prudenciálnych požiadaviek uplatniteľných na úverovú inštitúciu emitujúcu kryté dlhopisy. Tieto štrukturálne požiadavky súvisiace s produktom by sa nemali zameriavať na zabezpečenie prudenciálneho zdravia emitujúcej inštitúcie, ale ich cieľom by mala byť skôr ochrana investorov prostredníctvom uloženia osobitných požiadaviek na samotný krytý dlhopis. Okrem osobitnej požiadavky na používanie aktív vysokej kvality v krycom súbore je takisto vhodné regulovať všeobecné požiadavky na znaky krycieho súboru s cieľom ešte viac posilniť ochranu investorov. Tieto požiadavky by mali zahŕňať osobitné pravidlá zamerané na ochranu krycieho súboru vrátane pravidiel týkajúcich sa oddelenia (vrátane prostredníctvom účelovo vytvoreného subjektu, SPV) a umiestnenia aktív v krycom súbore s cieľom zabezpečiť stupeň homogenity, ktorý umožňuje dostatočnú diverzifikáciu rizík v medziach tejto homogenity a uľahčiť spravodlivé posúdenie rizika investorom. Na tento účel by mali byť krycie súbory jednoduché a transparentné. V tejto smernici by sa navyše mali stanoviť požiadavky na zmierňovanie rizika, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov doplniť ich o iné prostriedky.▌ V záujme zabezpečenia, aby krycie súbory podliehali spoločným vysokým normám kvality v celej Únii, by sa mal vymedziť aj výpočet krytia a podmienky, za ktorých derivátové zmluvy môžu byť zahrnuté do krycieho súboru.

(17)  Niekoľko členských štátov už vyžaduje, aby osoba dohliadajúca na krycí súbor vykonávala osobitné úlohy týkajúce sa kvality oprávnených aktív a zabezpečovala dodržiavanie vnútroštátnych požiadaviek na krytie aktív. Preto je v záujme harmonizovania zaobchádzania s krytými dlhopismi v celej Únii dôležité jasne vymedziť úlohy a povinnosti osoby dohliadajúcej na krycí súbor, keď sa jej existencia vyžaduje vo vnútroštátnom rámci. Existencia osoby dohliadajúcej na krycí súbor nezbavuje príslušné vnútroštátne orgány zodpovednosti, pokiaľ ide o osobitný verejný dohľad.

(18)  Malé úverové inštitúcie čelia pri emitovaní krytých dlhopisov ťažkostiam, keďže zriadenie programov krytých dlhopisov so sebou často prináša vysoké počiatočné náklady. Na trhoch s krytými dlhopismi je mimoriadne dôležitá likvidita, ktorá je veľkej miere určovaná objemom nesplatených dlhopisov. V záujme umožnenia emisie krytých dlhopisov menšími úverovými inštitúciami je preto vhodné umožniť spoločné financovanie dvomi alebo viacerými úverovými inštitúciami. Umožnilo by to zoskupovanie aktív viacerými úverovými inštitúciami ako kolaterál pre kryté dlhopisy emitované jedinou úverovou inštitúciou a uľahčilo by to emisiu krytých dlhopisov v tých členských štátoch, kde v súčasnosti neexistujú rozvinuté trhy. Je dôležité, aby sa v požiadavkách na používanie dohôd o spoločnom financovaní zabezpečilo, že aktíva predané alebo prevedené prostredníctvom dohôd o finančných zárukách podľa smernice 2002/47/ES na emitujúce úverové inštitúcie spĺňajú požiadavky na oprávnenosť aktív a oddelenie krycích aktív podľa právnych predpisov Únie.

(20)  Transparentnosť krycieho súboru zabezpečujúceho krytý dlhopis je zásadnou súčasťou tohto druhu finančného nástroja, pretože zvyšuje porovnateľnosť a umožňuje investorom vykonávať potrebné hodnotenie rizika. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES(14) zahŕňa pravidla týkajúce sa vypracovania, schvaľovania a šírenia prospektu, ktorý sa má zverejňovať pri verejnej ponuke cenných papierov, alebo pri ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa v členskom štáte alebo v ňom pôsobiacom. Vnútroštátni zákonodarcovia a účastníci trhu doteraz vyvinuli viaceré iniciatívy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú zverejňovať investorom do krytých dlhopisov, na doplnenie smernice 2003/71/ES. Je však nevyhnutné na úrovni Únie bližšie určiť, k akej minimálnej spoločnej úrovni informácií by mali mať prístup investori pred nákupom alebo pri nákupe krytých dlhopisov. Členským štátom by malo byť umožnené doplniť tieto minimálne požiadavky o dodatočné ustanovenia.

(21)  Kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní ochrany investorov do krytých dlhopisov je zmierňovanie rizika likvidity nástroja. To má zásadný význam pre zabezpečenie včasného splatenia záväzkov spojených s krytým dlhopisom. Preto je vhodné zaviesť vankúš likvidity krycieho súboru na riešenie rizík nedostatku likvidity, ako sú napríklad nesúlady splatností a úrokových sadzieb, prerušenia platieb, zmiešané riziká, deriváty a ostatné prevádzkové záväzky splatné v rámci programu krytých dlhopisov. Vankúš likvidity pre krycí súbor sa od všeobecnej požiadavky na likviditu ukladanú úverovým inštitúciám v súlade s inými aktmi práva Únie líši v tom zmysle, že sa vzťahuje priamo na krycí súbor a jeho cieľom je zmierniť riziká likvidity, ktoré sú preň špecifické. S cieľom minimalizovať regulačné zaťaženie by členské štáty mali mať možnosť umožniť vhodnú interakciu s požiadavkami na likviditu stanovenými v iných aktoch práva Únie alebo vnútroštátneho práva a sledujúcimi iný cieľ než vankúš likvidity krycieho súboru. Členské štáty by preto mali mať možnosť rozhodnúť, že požiadavka na vankúš likvidity krycieho súboru by mala byť uplatniteľná iba v prípade, ak podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva nie je počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú ďalšie požiadavky na likviditu, úverovej inštitúcii uložená žiadna iná takáto požiadavka.

(22)  Vo viacerých členských štátoch boli s cieľom riešiť potenciálne riziká likvidity vrátane nesúladu splatností vyvinuté inovačné štruktúry pre profily splatnosti. Tieto štruktúry zahŕňajú možnosť predĺženia plánovanej splatnosti krytého dlhopisu o určitý čas alebo povolenia peňažným tokom prejsť od aktív v krycom súbore priamo k držiteľom krytých dlhopisov. Predĺženia splatnosti, ktoré poskytujú alternatívu k platobnej neschopnosti alebo riešeniu krízovej situácie, umožňujú úverovým inštitúciám zmierniť rýchly predaj za akúkoľvek cenu a zvýšiť ochranu investorov. Je však dôležité, aby sa vymedzili podmienky, za ktorých členské štáty môžu umožniť tieto štruktúry, s cieľom zabezpečiť, aby neboli príliš zložité. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby úverové inštitúcie nemohli predlžovať splatnosť na základe vlastného uváženia. Splatnosť by mala byť predĺžená len vtedy, keď nastane objektívna a jednoznačne vymedzená spúšťacia udalosť.

(23)  Existencia rámca osobitného verejného dohľadu je prvkom vymedzujúcim kryté dlhopisy podľa článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES. V uvedenej smernici sa však nevymedzuje povaha, obsah a orgány, ktoré by mali byť zodpovedné za vykonávanie takého dohľadu. Preto je nevyhnutné, aby základné prvky takého verejného dohľadu nad krytými dlhopismi boli harmonizované a aby sa úlohy a zodpovednosti príslušných vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich taký dohľad jasne stanovili.

(24)  Keďže verejný dohľad nad krytými dlhopismi je odlišný od dohľadu nad úverovými inštitúciami v Únii, členské štáty by mali mať možnosť vymenovať iné príslušné vnútroštátne orgány na vykonávanie týchto rozličných úloh dohľadu, než je orgán vykonávajúci všeobecný dohľad nad úverovou inštitúciou. V záujme zabezpečenia konzistentnosti pri uplatňovaní verejného dohľadu nad krytými dlhopismi v celej Únii je potrebné vyžadovať, aby príslušné orgány vykonávajúce verejný dohľad nad krytými dlhopismi úzko spolupracovali s príslušným orgánom vykonávajúcim všeobecný dohľad nad úverovými inštitúciami.

(25)  Verejný dohľad nad krytými dlhopismi by mal zahŕňať udelenie povolenia úverovej inštitúcii emitovať kryté dlhopisy. Keďže len úverovým inštitúciám by malo byť povolené emitovať kryté dlhopisy, získanie povolenia pôsobiť ako úverová inštitúcia by malo predstavovať predbežnú podmienku pre uvedené povolenie. Táto smernica by mala obsahovať ustanovenia upravujúce podmienky, za ktorých môžu úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie podľa právnych predpisov Únie, získať povolenie na výkon činnosti emitovania krytých dlhopisov v rámci programu krytých dlhopisov.

(26)  Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti povolenia, program krytých dlhopisov bežne pozostáva z krycieho súboru zabezpečujúceho emisiu krytých dlhopisov. Rôzne emisie [s rôznymi medzinárodnými identifikačnými číslami cenných papierov (ISIN)].

(27)  S cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinností uložených úverovým inštitúciám emitujúcim kryté dlhopisy a s cieľom zabezpečiť podobné zaobchádzanie a dodržiavanie súladu v celej Únii by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby zaviedli administratívne sankcie a iné administratívne opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.

(30)  S cieľom zistiť prípadné porušenia požiadaviek týkajúcich sa emisie krytých dlhopisov a ich uvádzania na trh by príslušné orgány vykonávajúce verejný dohľad nad krytými dlhopismi mali disponovať potrebnými vyšetrovacími právomocami a účinnými mechanizmami na podporu ohlasovania potenciálnych alebo skutočných porušení. Týmito mechanizmami by nemali byť dotknuté práva na obhajobu každej osoby alebo subjektu postihnutých výkonom uvedených právomocí a mechanizmov.

(31)  Príslušné orgány, ktoré vykonávajú verejný dohľad nad krytými dlhopismi, by mali disponovať aj právomocou ukladať administratívne sankcie a prijímať iné administratívne opatrenia s cieľom zabezpečiť čo najširší rozsah reakcie po porušení a predísť ďalším porušeniam bez ohľadu na to, či sú takéto opatrenia podľa vnútroštátneho práva kvalifikované ako administratívna sankcia alebo iné administratívne opatrenie. Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť okrem sankcií uvedených v tejto smernici ďalšie sankcie a stanoviť vyššiu úroveň administratívnych peňažných sankcií, ako sú úrovne stanovené v tejto smernici.

(32)  Existujúce vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa krytých dlhopisov sa vyznačujú tým, že podliehajú podrobnej regulácii na vnútroštátnej úrovni a dohľadu nad emisiami krytých dlhopisov a programov na zabezpečenie trvalého dodržania práv investorov vo vzťahu k emisii krytých dlhopisov. Tento dohľad zahŕňa priebežné monitorovanie znakov programu, požiadavky na krytie aktív a kvalitu krycieho súboru. Základným prvkom ochrany investorov je primeraná úroveň informácií pre investorov o regulačnom rámci upravujúcom emisiu krytých dlhopisov. Preto je vhodné, aby príslušné orgány uverejňovali pravidelné informácie o svojich vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa transponuje táto smernica, a o spôsobe výkonu verejného dohľadu nad krytými dlhopismi.

(33)  Kryté dlhopisy sa v súčasnosti v Únii uvádzajú na trh pod vnútroštátnymi názvami a označeniami, z ktorých niektoré sú etablované, zatiaľ čo iné nie.▌Zdá sa preto rozumné umožniť úverovým inštitúciám, ktoré emitujú kryté dlhopisy v Únii, používať pri predaji krytých dlhopisov investorom z Únie aj z tretích krajín osobitné označenie „európske kryté dlhopisy“, pod podmienkou, že uvedené kryté dlhopisy spĺňajú požiadavky stanovené v tejto smernici. Ak kryté dlhopisy spĺňajú aj požiadavky stanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, úverové inštitúcie by mali mať možnosť používať označenie „európske kryté dlhopisy (prémiové)“. Toto označenie, ktoré označuje obzvlášť vysokú a dobre zrozumiteľnú kvalitu, môže byť atraktívne aj v členských štátoch s etablovanými vnútroštátnymi označeniami. Tieto dve označenia „európske kryté dlhopisy“ uľahčujú daným investorom posudzovať kvalitu krytých dlhopisov, a tak zvyšujú ich atraktívnosť ako investičného nástroja v rámci Únie i mimo nej. Použitie takýchto označení by však malo byť nepovinné a členské štáty by mali mať možnosť ponechať si vlastný rámec pre názvy a označovanie súčasne s označeniami „európske kryté dlhopisy“.

(34)  V záujme posúdenia uplatňovania tejto smernice by Komisia mala v úzkej spolupráci s EBA monitorovať vývoj krytých dlhopisov v Únii a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o úrovni ochrany investorov a vývoji na trhoch s krytými dlhopismi. Táto správa by sa mala sústrediť aj na vývoj týkajúci sa aktív slúžiacich ako kolaterál pre emisiu krytých dlhopisov vrátane možnosti členských štátov umožniť emisiu krytých dlhopisov na financovanie úverov pre verejné podniky.

(35)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. júla 2017 s názvom Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy zdôraznil, že prekážky prístupu na trh pre emitentov na rozvíjajúcich sa trhoch s krytými dlhopismi mimo európskeho hospodárskeho priestoru by sa mali odstrániť, a to prostredníctvom zabezpečenia spravodlivého zaobchádzania s krytými dlhopismi od emitentov v tretích krajinách, za predpokladu, že ich právne, inštitucionálne a dohľadové prostredie splní dôkladné posúdenie rovnocennosti, ktoré vykoná príslušná inštitúcia Únie. Kľúčové zásady právnych predpisov Únie by mali slúžiť ako potenciálna referenčná hodnota pre trhy s krytými dlhopismi na celom svete. Keďže trhy s krytými dlhopismi sa v niekoľkých tretích krajinách rýchlo vyvíjajú, je nutné zaviesť bez zbytočného odkladu určitý režim rovnocennosti. Odstránením prekážok prístupu na trh pre emitentov krytých dlhopisov z tretích krajín sa zvýši možnosť výberu pre investorov z Únie a prístup k dlhodobému financovaniu, a taktiež sa podporí zvyšovanie cezhraničných investícií.▌

(36)  Kryté dlhopisy sa vyznačujú plánovanou splatnosťou v dĺžke niekoľkých rokov. Je preto nevyhnutné zahrnúť prechodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby krytý dlhopis, ktorý bol k [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice] už emitovaný, nebol dotknutý.

(37)  V dôsledku stanovenia jednotného rámca pre kryté dlhopisy by sa mal upraviť opis krytých dlhopisov v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES. V smernici 2014/59/EÚ sa kryté dlhopisy vymedzujú odkazom na článok 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES a vzhľadom na to, že tento opis sa upravuje, smernica 2014/59/EÚ by sa mala takisto upraviť. Okrem toho, aby sa predišlo postihnutiu krytých dlhopisov emitovaných v súlade s článkom 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES pred [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice], uvedené kryté dlhopisy by mali naďalej byť uvádzané alebo vymedzené ako kryté dlhopisy až do ich splatnosti. Smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(38)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(15) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(39)  Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ▌ale z dôvodu potreby ďalej rozvíjať trhy s krytými dlhopismi v celej Únii a podpory cezhraničných investícií ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je stanovená v článku 5 Zmluvy o Európskej únii V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(40)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(16) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal stanovisko ...(17),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA IPREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1Predmet úpravy

V tejto smernici sa stanovujú nasledujúce pravidlá na ochranu investorov, pokiaľ ide o:

(1)  požiadavky na emisiu krytých dlhopisov;

(2)  štrukturálne znaky krytých dlhopisov;

(3)  verejný dohľad nad krytými dlhopismi;

(4)  požiadavky na uverejňovanie ▌v súvislosti s krytými dlhopismi.

Článok 2Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na kryté dlhopisy emitované úverovými inštitúciami usadenými v Únii.

Článok 3Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „krytý dlhopis“ je dlhový záväzok emitovaný pod verejným dohľadom v súlade s článkom 18 úverovou inštitúciou alebo špecializovanou hypotekárnou úverovou inštitúciou a ktorý je nástrojom dvojitej ochrany v súlade s článkom 4, ktorý je oddelený od úpadku v súlade s článkom 5, jeho aktíva v krycom súbore sú oddelené v súlade s článkom 12 a ktorý je zabezpečený kolaterálom vo forme oprávnených aktív podľa konkrétneho prípadu v súlade s článkom 6 alebo článkom 6a;

2.  „program krytých dlhopisov“ sú aktíva a záväzky uvedené v článku 15, ako aj činnosti úverovej inštitúcie týkajúce sa emisie krytých dlhopisov v rámci ▌povolenia udeleného v súlade s článkom 19;

3.  „krycí súbor“ je jasne vymedzený súbor identifikovateľných aktív, ktoré zabezpečujú platobné záväzky emitenta krytého dlhopisu až do splatnosti krytého dlhopisu, a to s výhradou právnych dojednaní zabezpečujúcich to, aby tieto aktíva boli oddelené od ostatných aktív v držbe úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy najneskôr vtedy, keď sa začne riešenie krízovej situácie alebo konanie vo veciach platobnej neschopnosti emitenta krytého dlhopisu;

4.  „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

5.  „špecializovaná hypotekárna úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia, ktorá

a)  financuje poskytnuté úvery alebo odkúpené pohľadávky emisiou krytých dlhopisov;

b)  je zo zákona oprávnená poskytovať výlučne hypotekárne úvery a úvery verejnému sektoru a

c)  nie je oprávnená prijímať vklady, ale môže prijímať iné návratné peňažné prostriedky,

bez toho, aby boli dotknuté vedľajšie a doplnkové činnosti obmedzené a stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov;

6.  „zosplatnenie krytého dlhopisu“ je situácia, v ktorej sa krytý dlhopis v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie, ktorá emitovala krytý dlhopis, stáva okamžite splatným a v súvislosti s ktorým existuje pri platbách investorom do krytých dlhopisov vykonateľný nárok na uskutočnenie platieb pred pôvodným dátumom splatnosti;

7.  „trhová hodnota“ je na účely nehnuteľného majetku trhová hodnota, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 76 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

8.  „záložná hodnota“ je na účely nehnuteľného majetku hodnota poskytnutého hypotekárneho financovania, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 74 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

▌ 10.  „primárne aktívum“ je dominantné aktívum v krycom súbore určujúce povahu krycieho súboru;

11.  „náhradné aktívum“ je aktívum, ktoré sa podieľa na požiadavkách na krytie aktív, iné než primárne aktíva;

12.  „nadmerné zabezpečenie kolaterálom“ je zákonná, dobrovoľná alebo zmluvná úroveň všetkého kolaterálu, ktorá presahuje požiadavku na krytie aktív stanovenú v článku 15, s výnimkou ďalších súčasných alebo budúcich dodatočných záruk, ktoré by mohli byť poskytnuté v súlade s vnútroštátnymi predpismi a mohli by sa v priebehu času líšiť;

13.  „požiadavka na zosúladené financovanie“ sú pravidlá vyjadrujúce požiadavku, aby peňažné toky medzi záväzkami a aktívami, ktoré sa stávajú splatnými, boli zosúladené, a to tak, že sa zabezpečí, aby sa platby od dlžníkov prijímali pred uskutočnením platieb investorom do krytých dlhopisov a aby bola výška prostriedkov prijatých od dlžníkov aspoň rovnocenná hodnote platieb, ktoré sa majú uskutočniť investorom do krytých dlhopisov;

14.  „čistý záporný tok likvidity“ sú všetky platby uskutočnené v určitom období vrátane istiny a úrokových platieb a platieb v rámci derivátových zmlúv programu krytých dlhopisov, po odpočítaní všetkých platieb prijatých v tom istom období za pohľadávky zabezpečené aktívami v krycom súbore;

15.  „štruktúra s možnosťou predĺženia splatnosti“ je mechanizmus, ktorý poskytuje možnosť predĺžiť plánovanú splatnosť krytých dlhopisov o určitý čas a v prípade, že dôjde ku konkrétnej spúšťacej udalosti;

16.  „verejný dohľad nad krytými dlhopismi“ je dohľad nad programami krytých dlhopisov, ktorým sa zabezpečuje dodržiavanie a presadzovanie požiadaviek vzťahujúcich sa na emisiu krytých dlhopisov;

17.  „osobitný správca“ je osoba alebo subjekt vymenovaný na správu programu krytých dlhopisov v prípade platobnej neschopnosti úverovej inštitúcie, ktorá emituje kryté dlhopisy v rámci tohto programu;

17a.  „riešenie krízovej situácie“ sú reorganizačné opatrenia v zmysle článku 2 siedmej zarážky smernice 2001/24/ES.

HLAVA IIŠTRUKTURÁLNE ZNAKY KRYTÝCH DLHOPISOV

Kapitola 1Dvojitá ochrana a oddelenie krytých dlhopisov od úpadku

Článok 4Dvojitá ochrana

1.  Členské štáty stanovujú pravidlá oprávňujúce investorov do krytých dlhopisov na tieto pohľadávky:

a)  pohľadávku voči úverovej inštitúcii emitujúcej kryté dlhopisy;

b)  v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy, prednostnú pohľadávku na istinu a všetky vzniknuté úroky z aktív, ktoré sú súčasťou krycieho súboru;

c)  v prípade platobnej neschopnosti úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy a v prípade, že prednostnú pohľadávku uvedenú v písmene b) nemožno v plnej miere uspokojiť, pohľadávku voči konkurznej podstate uvedenej úverovej inštitúcie, ktorá má rovnocenné poradie s pohľadávkami prednostných nezabezpečených veriteľov úverovej inštitúcie určených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú poradie v rámci bežného konkurzného konania.

2.  Pohľadávky uvedené v odseku 1 sú obmedzené na plné platobné záväzky spojené s krytými dlhopismi.

3.  Na účely odseku 1 písm. c) v prípade platobnej neschopnosti špecializovanej hypotekárnej úverovej inštitúcie môžu členské štáty stanoviť pravidlá, v ktorých sa investorom do krytých dlhopisov prizná pohľadávka, ktorá je nadradená pohľadávke bežných nezabezpečených veriteľov tejto špecializovanej hypotekárnej úverovej inštitúcie určených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú poradie veriteľov v bežnom konkurznom konaní, ale podriadená akýmkoľvek iným prednostným veriteľom.

Článok 5Oddelenie krytých dlhopisov od úpadku

Členské štáty musia zabezpečiť, aby platobné záväzky spojené s krytými dlhopismi nepodliehali automatickému zosplatneniu pri platobnej neschopnosti alebo riešení krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy.

Kapitola 2Krycí súbor a krytie

Oddiel IOprávnené aktíva

Článok 6

Kryté aktíva pre kryté dlhopisy (prémiové)

Členské štáty vyžadujú, aby boli kryté dlhopisy (prémiové) trvale zabezpečené krycími aktívami vysokej kvality. Takéto aktíva zahŕňajú všetky aktíva uvedené ako oprávnené v článku 129 ods. 1 písm. a) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. ▌

Článok 6aKrycie aktíva pre bežné kryté dlhopisy

1.  Členské štáty môžu umožniť emisiu krytých dlhopisov zabezpečených krycími aktívami vysokej kvality, ktoré nie sú uvedené ako oprávnené v článku 129 ods. 1 písm. a) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. V takom prípade členské štáty vyžadujú, aby krycie aktíva poskytovali úverovej inštitúcii emitujúcej kryté dlhopisy nároky na platbu jasne určenej peňažnej sumy, ako sa stanovuje v druhom odseku tohto článku, a zabezpečenej aktívami poskytnutými ako kolaterál uvedenými v odseku 3. Členské štáty tiež vyžadujú, aby výber krycích aktív zmierňoval riziko krycieho súboru, ako sa uvádza v odseku 4.

2.  Členské štáty stanovia pravidlá zabezpečujúce to, aby nárok na platbu podľa odseku 1 spĺňal tieto právne požiadavky:

a)  každý nárok je zabezpečený kolaterálom vo forme aktív, v prípade ktorých verejný register zaznamenáva vlastnícke práva a zabezpečovacie práva, alebo ide o úver pre verejný podnik v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES;

b)  každý nárok, ktorý nie je úverom pre verejný podnik v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES, je zabezpečený zákonne zriadenou hypotékou, záložným bremenom, záložným právom alebo inou zárukou, ktoré sú vymožiteľné;

c)  hypotéka, záložné bremeno, záložné právo alebo záruka uvedené v písmene b) umožňujú úverovej inštitúcii emitujúcej kryté dlhopisy včas a za primerané náklady prijať platbu v rámci nároku.

Členské štáty na účely písmen a) a b) stanovia pravidlá zabezpečujúce rýchle podanie alebo zápis hypoték, záložných bremien, záložných práv alebo záruk na nároky v krycom súbore.

Členské štáty na účely písmen b) a c) musia zabezpečiť, aby úverové inštitúcie emitujúce kryté dlhopisy pred zahrnutím takýchto nárokov do krycieho súboru posudzovali vymožiteľnosť nárokov, ako aj očakávanú dĺžku právnych konaní.

3.  Členské štáty stanovia pravidlá zabezpečujúce to, aby aktíva poskytnuté ako kolaterál uvedené v odseku 1 spĺňali jednu z týchto požiadaviek:

a)  v prípade fyzických aktív sa môže určiť buď trhová hodnota, alebo záložná hodnota, alebo ak to nie je možné, aktívum sa ocení na základe pravidiel stanovených členským štátom;

b)  v prípade úverov pre verejné podniky tento podnik podlieha verejnému dohľadu, alebo expozícia alebo protistrana získa od nominovanej ECAI investičný stupeň.

Na účely pravidiel oceňovania aktív podľa písmena a) členské štáty vyžadujú, aby bola hodnota fyzického aktíva poskytnutého ako kolaterál ocenená nezávislým odhadcom, ktorý má kvalifikáciu, schopnosti a skúsenosti potrebné na vykonanie tohto ocenenia. Okrem toho členské štáty stanovia metódu a postup oceňovania na získanie hodnôt, ktoré sú rovnaké alebo menšie ako neznáma trhová hodnota alebo záložná hodnota v čase zaradenia do krycieho súboru.

4.  Členské štáty musia zabezpečiť zmierňovanie rizika uvedené v odseku 1 stanovením týchto požiadaviek:

a)  všetok kolaterál pre aktíva krycieho súboru musí byť primerane poistený proti riziku straty alebo škody a pohľadávka, na ktorú nie je uzatvorené poistenie, musí byť súčasťou náhradných aktív krycieho súboru;

b)  fyzické aktíva uvedené v odseku 3 písm. a) slúžia ako kolaterál pre pohľadávky krycieho súboru vo výške najviac 70 % ich hodnoty; Pri fyzických aktívach uvedených v článku 129 ods. 1 písm. d) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môže byť percentuálny podiel ich hodnoty vyšší, ale nesmie prekročiť maximálny percentuálny podiel, ktorý sa uplatňuje na daný druh aktíva v uvedenom nariadení. Táto hodnota sa určuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami uvedenými v odseku 3 tohto článku v čase počiatočného financovania úverov krytými dlhopismi;

c)  úvery pre verejné podniky uvedené v odseku 3 písm. b) sú oprávnené pre krycí súbor pri diskontnej sadzbe uplatniteľnej na ich nominálnu hodnotu najviac do výšky

– 80 % expozície, ak je protistrana pod verejným dohľadom,

– 60 % expozície, ak je protistrana predmetom ratingového hodnotenia, ktoré vykonáva ECAI, ktoré nie je nižšie ako jej vlastná prahová hodnota pre kvalitu investičného stupňa;

d)  aktíva krycieho súboru musia mať dostatočnú granularitu, aby umožňovali diverzifikáciu rizika;

e)  v krycom súbore nesmie dochádzať k významnej koncentrácii.

EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa pre každú triedu primárnych aktív krycieho súboru bližšie určí:

a)  minimálny počet rôznych aktív krycieho súboru, ktorý zabezpečuje dostatočnú granularitu, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. d);

b)  neexistencia významnej koncentrácie, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. e), ako percentuálny podiel súhrnnej expozície, ktorý nemá prekročiť žiadna expozícia voči jedinému dlžníkovi.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť túto smernicu prijatím regulačných technických predpisov uvedených v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 7Aktíva umiestnené mimo Únie

1.  S výhradou ustanovenia v odseku 2 môžu členské štáty úverovým inštitúciám emitujúcim kryté dlhopisy umožniť, aby do krycieho súboru zahrnuli aktíva umiestnené mimo Únie.

2.  Ak členské štáty umožnia zahrnutie podľa odseku 1, zabezpečia ochranu investorov tým, že overia, či aktíva umiestnené mimo Únie spĺňajú všetky požiadavky stanovené v článku 6 alebo v článku 6a. Členské štáty musia zabezpečiť, aby kolaterál poskytoval podobnú úroveň zábezpeky ako kolaterál držaný v Únii a aby realizácia takýchto aktív bola právne vymožiteľná podobným spôsobom ako pri aktívach umiestnených v Únii.

2a.  Členské štáty umožnia zahrnutie aktív umiestnených mimo Únie, ale v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, do krycích súborov za predpokladu, že uvedené aktíva spĺňajú požiadavky uvedené v článku 6 alebo 6a tejto smernice.

Článok 8Štruktúry zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa používania krytých dlhopisov emitovaných úverovou inštitúciou patriacou do skupiny („interne emitované kryté dlhopisy“) pomocou transakcií v rámci skupiny ako krycích aktív pre externú emisiu krytých dlhopisov inej úverovej inštitúcie patriacej do tej istej skupiny („externe emitované kryté dlhopisy“). Členské štáty zabezpečia ochranu investorov tým, že do uvedených pravidiel zahrnú aspoň tieto požiadavky:

-a)  interne emitované kryté dlhopisy sú v súlade s touto smernicou;

a)  interne emitované kryté dlhopisy sú predávané úverovej inštitúcii emitujúcej externe emitované kryté dlhopisy;▌;

b)  interne emitované kryté dlhopisy sú zaznamenávané v súvahe úverovej inštitúcie emitujúcej externe emitované kryté dlhopisy; ▌;

ba)  krycí súbor neobsahuje interne emitované kryté dlhopisy od rôznych emitentov;

c)  externe emitované kryté dlhopisy sú predávané investorom do krytých dlhopisov mimo skupiny;

ca)  investori do krytých dlhopisov, ktorí majú v úmysle kúpiť externe emitované kryté dlhopisy, majú plný prístup k informáciám pre investorov stanoveným v článku 14 tejto smernice v prípade všetkých interne emitovaných krytých dlhopisov skupiny;

d)  interne aj externe emitované kryté dlhopisy sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako sa uvádza v tretej časti hlave II kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a sú oprávnenými aktívami podľa článku 6 alebo článku 6a.▌.

Článok 9Spoločné financovanie

1.  ▌Členské štáty umožnia spoločné financovanie krytých dlhopisov niekoľkými úverovými inštitúciami za predpokladu, že spoločne financovaný krytý dlhopis je emitovaný jedinou úverovou inštitúciou („vedúca inštitúcia“).

Členské štáty zabezpečia ochranu investorov tým, že stanovia pravidlá upravujúce predaj alebo prevod – prostredníctvom dohôd o finančných zárukách podľa smernice 2002/47/ES – úverov a hypoték, záložných bremien, záložných práv alebo iných porovnateľných zabezpečovacích práv z úverovej inštitúcie, ktorá ich emitovala, na úverovú inštitúciu emitujúcu kryté dlhopisy. ▌

2.  Členské štáty stanovia pravidlá obmedzujúce spoločné financovanie na použitie oprávnených krycích aktív, ako sa uvádza v článku 6 alebo článku 6a, ako krycích aktív v krycom súbore na účely emisie krytých dlhopisov vedúcou inštitúciou. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie vedúcej inštitúcie mali všetci investori do krytých dlhopisov priamy nárok na všetky aktíva krycieho súboru, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 písm. b), a voči vedúcej inštitúcii zostatkovú pohľadávku, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 písm. c). Členské štáty môžu stanoviť pravidlá upravujúce zostávajúce pohľadávky investorov voči úverovým inštitúciám, ktoré prispeli k spoločnému financovaniu krycieho súboru, ak je konkurzná podstata vedúcej inštitúcie nedostatočná.

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na spoločne financované kryté dlhopisy vzťahovali všetky uplatniteľné pravidlá týkajúce sa krytých dlhopisov a verejný dohľad nad krytými dlhopismi.

Článok 10Zloženie krycieho súboru

1.  Členské štáty stanovia pravidlá zabezpečujúce dostatočnú úroveň homogenity aktív krycieho súboru tak, aby mali podobnú povahu z hľadiska typu kolaterálu zabezpečujúceho nároky v krycom súbore. Pokiaľ ide o aktíva uvedené v článku 6, krycí súbor sa považuje za dostatočne homogénny za predpokladu, že všetky jeho primárne aktíva patria do jednej z týchto troch skupín:

– aktíva, ktoré sú v súlade s článkom 129 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

– aktíva, ktoré sú v súlade s článkom 129 ods. 1 písm. d) až f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013,

– aktíva, ktoré sú v súlade s článkom 129 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Členské štáty umožnia viacnásobné oddelené homogénne krycie súbory vo vzťahu k triede primárnych aktív. Tento článok sa nevzťahuje na verejné úverové aktíva, derivátové zmluvy alebo náhradné aktíva zahrnuté do krycieho súboru.

2.  EBA monitoruje spektrum postupov v oblasti uvedenej v odseku 1 tohto článku a v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 vydá usmernenia k uplatňovaniu tohto článku.

Článok 11Derivátové zmluvy v krycom súbore

1.  Členské štáty zabezpečia, aby derivátové zmluvy mohli byť zahrnuté do krycieho súboru. Rovnako zabezpečia, aby v prípade, keď sú deriváty súčasťou krycieho súboru, boli splnené aspoň tieto požiadavky:

a)  derivátové zmluvy sú zahrnuté do krycieho súboru výhradne na účely hedžingu rizika; jeho ocenenie sa vypočítava na základe čistých peňažných tokov;

b)  derivátové zmluvy sú dostatočne zdokumentované;

c)  derivátové zmluvy sú oddelené v súlade s článkom 12;

d)  derivátové zmluvy nemôžu byť ukončené pri platobnej neschopnosti alebo pri riešení krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy;

e)  derivátové zmluvy dodržiavajú pravidlá stanovené v súlade s odsekom 2.

2.  Členské štáty na účely zabezpečenia splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1 stanovia pravidlá pre derivátové zmluvy krycieho súboru vrátane aspoň:

a)  kritérií oprávnenosti pre protistrany hedžingu;

c)  potrebnej dokumentácie, ktorá sa má poskytnúť v súvislosti s derivátovými zmluvami.

Článok 12Oddelenie aktív v krycom súbore

Členské štáty stanovia pravidlá upravujúce oddelenie aktív v krycom súbore. Uvedené pravidlá obsahujú tieto požiadavky:

a)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy je schopná vždy identifikovať všetky aktíva v krycom súbore;

b)  oddelenie všetkých aktív v krycom súbore sa presadí najneskôr okamžite po platobnej neschopnosti alebo riešení krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy;

c)  všetky aktíva v krycom súbore sú chránené pred všetkými pohľadávkami tretích strán a netvoria súčasť konkurznej podstaty úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy, pokiaľ nebude uspokojená prednostná pohľadávka uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b).

Aktíva v krycom súbore na účely prvého pododseku zahŕňajú akýkoľvek kolaterál prijatý v spojitosti s pozíciami v derivátových zmluvách.

Článok 13Osoba dohliadajúca na krycí súbor

1.  Členské štáty môžu požadovať, aby úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy vymenovala osobu dohliadajúcu na krycí súbor, ktorá bude vykonávať priebežné monitorovanie krycieho súboru s ohľadom na požiadavky stanovené v článkoch 6 až 12 a článkoch 14 až 17.

2.  Ak členské štáty využijú možnosť uvedenú v odseku 1, stanovia pravidlá, ktoré sa týkajú aspoň týchto aspektov:

a)  vymenúvania a odvolávania osoby dohliadajúcej na krycí súbor;

b)  všetkých kritérií oprávnenosti pre osobu dohliadajúcu na krycí súbor;

c)  úlohy a povinností osoby dohliadajúcej na krycí súbor, a to aj v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy;

d)  povinnosti informovať príslušný orgán určený podľa článku 18 ods. 2;

e)  práva na prístup k informáciám potrebným na vykonávanie povinností osoby dohliadajúcej na krycí súbor.

3.  Osoba dohliadajúca na krycí súbor musí byť odlišná a nezávislá od úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy a od audítora uvedenej úverovej inštitúcie. Príslušný orgán určený podľa článku 18 ods. 2 však môže v individuálnych prípadoch povoliť, aby úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy monitorovala svoj krycí súbor.

4.  Ak členské štáty využijú možnosť uvedenú v odseku 1, oznámia to EBA.

Článok 14Informácie pre investorov

1.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy poskytovala informácie o programoch krytých dlhopisov, ktoré sú dostatočne podrobné na to, aby investorom umožnili posúdiť profil a riziká programu a postupovať s náležitou starostlivosťou.

2.  Členské štáty na účely odseku 1 musia zabezpečiť, aby sa tieto informácie poskytovali investorom aspoň raz za pol roka a aby zahŕňali tieto minimálne informácie o portfóliu:

a)  hodnotu krycieho súboru a nesplatených krytých dlhopisov;

b)  geografické rozloženie a druh aktív v krycom súbore, veľkosť príslušných úverov a metódu oceňovania;

c)  podrobnosti o rizikách v súvislosti s úrokovými sadzbami, menou, úvermi, trhom a likviditou;

d)  štruktúru splatnosti aktív v krycom súbore a krytých dlhopisov vrátane prípadného prehľadu spúšťačov predĺženia splatnosti;

e)  úrovne požadovaného a dostupného krytia vrátane zákonného, zmluvného a dobrovoľného nadmerného zabezpečenia kolaterálom;

f)  percentuálny podiel úverov, ktoré sú viac ako 90 dní po lehote splatnosti.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa tieto informácie poskytovali investorom na súhrnnom základe. ▌

3.  Členské štáty zabezpečujú ochranu investorov tým, že od úverových inštitúcií emitujúcich kryté dlhopisy vyžadujú, aby na svojej webovej lokalite uverejňovali informácie sprístupnené investorom v súlade s odsekmi 1 a 2. Členské štáty stanovia, aby elektronický prístup k týmto informáciám bol dostatočný na účely tohto článku.

Oddiel IIPožiadavky na krytie aktív a likviditu

Článok 15Požiadavky týkajúce sa krytia aktív

1.  Členský štát zabezpečuje ochranu investorov tým, že požaduje, aby programy krytých dlhopisov vždy spĺňali aspoň tieto požiadavky na krytie aktív:

a)  súčet všetkých žiadostí o platbu vo vzťahu k aktívam v krycom súbore sa vždy aspoň rovná súčtu všetkých platobných záväzkov spojených s príslušnými krytými dlhopismi vrátane povinností splatiť istinu a všetky vzniknuté úroky z nesplatených krytých dlhopisov a náklady súvisiace s udržiavaním a správou programu krytých dlhopisov sú kryté aktívami v krycom súbore;

b)  výpočet požadovanej úrovne krytia zabezpečuje, že:

i)  celková nominálna suma všetkých aktív v krycom súbore s výnimkou aktív, ktoré sú derivátmi, má prinajmenšom rovnakú hodnotu ako celková nominálna suma nesplatených krytých dlhopisov („nominálna zásada“); a

ii)  aktíva a záväzky vyplývajúce z derivátov sa oceňujú na základe čistých peňažných tokov;

c)  na požiadavke na krytie aktív sa podieľajú nasledujúce aktíva v krycom súbore:

i)  primárne aktíva;

ii)  náhradné aktíva;

iii)  likvidné aktíva držané v súlade s článkom 16;

iv)  platby v hotovosti prijaté z derivátových zmlúv držaných v krycom súbore;

v)  zákonné nadmerné zabezpečenie kolaterálom;

d)  pohľadávky nezabezpečené kolaterálom, ak sa konštatuje, že došlo k zlyhaniu v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa nepodieľajú na krytí aktív.

Na účely prvého pododseku písm. a) môžu členské štáty umožniť paušálny výpočet nákladov súvisiacich s udržiavaním a správou programu krytých dlhopisov.

Členské štáty môžu na účely prvého pododseku písm. b) umožniť iné zásady výpočtu za predpokladu, že nemajú za následok vyšší výpočet krytia aktíva, než úroveň vypočítaná na základe nominálnej zásady.

2.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa výpočet krytia aktív a výpočet záväzkov zakladali na rovnakej metodike.

Článok 16Požiadavka na vankúš likvidity krycieho súboru

1.  Členské štáty zabezpečujú ochranu investorov tým, že požadujú, aby krycí súbor vždy zahŕňal vankúš likvidity zložený z likvidných aktív, ktoré sú k dispozícii na krytie čistého záporného toku likvidity programu krytých dlhopisov.

2.  Vankúš likvidity krycieho súboru kryje čistý záporný tok likvidity počas 180 kalendárnych dní okrem období stresu v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.

3.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby vankúš likvidity krycieho súboru uvedený v odseku 1 pozostával z týchto druhov aktív:

a)  aktív, ktoré spĺňajú podmienky vymedzenia ako aktíva úrovne 1, úrovne 2A a úrovne 2B podľa článkov 10, 11 a 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, ocenených v súlade s článkom 9 uvedeného nariadenia a oddelených v súlade s článkom 12 tejto smernice;

b)  expozícií voči úverovým inštitúciám ▌v súlade s článkom 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Členské štáty na účely prvého pododseku písm. a) musia zabezpečiť, aby sa vlastné emitované kryté dlhopisy nemohli podieľať na vankúši likvidity krycieho súboru.

Členské štáty na účely prvého pododseku písm. b) musia zabezpečiť, aby sa pohľadávky nezabezpečené kolaterálom z expozícií v stave zlyhania v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 nemohli podieľať na vankúši likvidity krycieho súboru.

3a.  Likvidné aktíva vo vankúši likvidity krycieho súboru neprispievajú k požiadavkám na likviditu stanoveným v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61.

4.  Odchylne od odseku 3a môžu členské štáty rozhodnúť, že likvidné aktíva vo vankúši likvidity krycieho súboru, ktoré sú uvedené v odseku 3 písm. a), môžu prispievať k požiadavkám na likviditu stanoveným v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61, a to do výšky čistého záporného toku likvidity programu krytých dlhopisov. Touto možnosťou však nie je dotknutá požiadavka, aby uvedené likvidné aktíva vo vankúši likvidity krycieho súboru boli držané oddelene v rámci programu krytých dlhopisov a v prípade riešenia krízovej situácie alebo platobnej neschopnosti emitenta boli oddelené od likvidných aktív držaných na účely požiadaviek na likviditu stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61.

5.  Pre štruktúry s možnosťou predĺženia splatnosti členské štáty zabezpečia, aby sa požiadavky na likviditu pre splatenie istiny po možnom predĺžení splatnosti aktualizovali tak, aby vždy zodpovedali platobným potrebám, a to až do času, keď je splatná posledná istina.

6.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa požiadavky stanovené v odseku 1 neuplatňovali na kryté dlhopisy, ktoré podliehajú požiadavkám na zosúladené financovanie.

Článok 17Podmienky pre štruktúry s možnosťou predĺženia splatnosti

1.  Členské štáty môžu umožniť emisiu krytých dlhopisov so štruktúrami s možnosťou predĺženia splatnosti, ak je ochrana investorov zabezpečená aspoň týmito prvkami:

a)  spúšťače predĺženia splatnosti sú uvedené v zmluve alebo v právnych predpisoch;

b)  splatnosť môže byť predĺžená len v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie emitenta a po schválení príslušným orgánom dohľadu alebo na základe objektívnych finančných spúšťačov stanovených vo vnútroštátnom práve;

c)  informácie o štruktúre splatnosti poskytnuté investorovi sú dostatočné na to, aby im umožnili určiť riziko krytého dlhopisu, a obsahujú podrobný opis:

i)  spúšťača predĺženia splatnosti;

ii)  následkov vyplývajúcich z predlžovaní splatností v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy;

iii)  úlohy príslušného orgánu určeného podľa článku 18 ods. 2 a osobitného správcu v súvislosti s predĺžením splatnosti, ak je to relevantné;

d)  je možné vždy určiť dátum konečnej splatnosti krytého dlhopisu;

e)  predĺženie splatnosti nemá vplyv na poradie investorov do krytých dlhopisov;

f)  predĺžením splatnosti sa nemenia štrukturálne znaky krytých dlhopisov v súvislosti s dvojitou ochranou uvedenou v článku 4 a oddelením krytých dlhopisov od úpadku uvedeným v článku 5.

1a.  EBA vypracuje návrh technických predpisov, v ktorých sa bližšie určia objektívne finančné spúšťače uvedené v odseku 1 písm. b) vrátane objektívnych testov pre takéto spúšťače. EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť túto smernicu prijatím regulačných technických predpisov uvedených v treťom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

2.  Členské štáty, ktoré umožňujú emisiu krytých dlhopisov so štruktúrami s možnosťou predĺženia splatnosti, svoje rozhodnutie oznámia EBA.

HLAVA IIIVEREJNÝ DOHĽAD NAD KRYTÝMI DLHOPISMI

Článok 18Verejný dohľad nad krytými dlhopismi

1.  Členské štáty zabezpečia ochranu investorov stanovením toho, že sa na emisiu krytých dlhopisov vzťahuje verejný dohľad nad krytými dlhopismi.

2.  Členské štáty na účely verejného dohľadu nad krytými dlhopismi uvedeného v odseku 1 určia jeden alebo viacero príslušných orgánov. O týchto určených orgánoch informujú Komisiu a EBA a uvádzajú akékoľvek rozdelenie funkcií a povinností.

3.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány určené podľa odseku 2 monitorovali emisiu krytých dlhopisov s cieľom posudzovať dodržiavanie požiadaviek stanovených vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje táto smernica.

4.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby úverové inštitúcie emitujúce kryté dlhopisy registrovali všetky svoje transakcie vo vzťahu k programu krytých dlhopisov a aby mali zavedené primerané a vhodné dokumentačné systémy a postupy.

5.  Členské štáty musia ďalej zabezpečiť, aby sa zaviedli vhodné opatrenia, ktoré umožnia príslušným orgánom určeným podľa odseku 2 získavať informácie potrebné na posúdenie dodržania požiadaviek stanovených vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje táto smernica, vyšetrenie možných porušení týchto požiadaviek a uloženie administratívnych sankcií a nápravných opatrení v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 23.

6.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány určené podľa odseku 2 mali odborné znalosti, zdroje, prevádzkové kapacity, právomoci a nezávislosť, ktoré sú potrebné na vykonávanie funkcií týkajúcich sa verejného dohľadu nad krytými dlhopismi.

Článok 19Povolenie pre programy krytých dlhopisov

1.  Členské štáty zabezpečujú ochranu investorov tým, že požadujú, aby program krytých dlhopisov získal povolenie pred emisiou krytých dlhopisov v rámci uvedeného programu. Členské štáty zverujú právomoc udeľovať takéto povolenia príslušným orgánom určeným podľa článku 18 ods. 2.

2.  Členské štáty stanovia požiadavky na povolenie uvedené v odseku 1, a to aspoň vrátane:

a)  primeraného programu činností, v ktorom sa stanovuje emisia krytých dlhopisov;

b)  primeraných politík, postupov a metodík zameraných na ochranu investorov v oblasti schvaľovania, zmeny, obnovenia a refinancovania úverov, ktoré sú súčasťou krycieho súboru;

c)  riadiacich a bežných pracovníkov vyčlenených na program krytých dlhopisov, ktorí majú primeranú kvalifikáciu a znalosti, pokiaľ ide o emisiu krytých dlhopisov a správu programu krytých dlhopisov;

d)  administratívneho usporiadania krycieho súboru, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje táto smernica.

Článok 20Verejný dohľad nad krytými dlhopismi v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie

1.  Príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 spolupracujú s orgánom pre riešenie krízových situácií v prípade riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy s cieľom zabezpečiť, aby práva a záujmy investorov do krytých dlhopisov zostali zachované, a to aspoň prostredníctvom overovania priebežnej a kompetentnej správy programu krytých dlhopisov počas riešenia krízovej situácie.

2.  Členské štáty môžu v prípade platobnej neschopnosti úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy zabezpečiť vymenovanie osobitného správcu s cieľom zabezpečiť, aby práva a záujmy investorov do krytých dlhopisov zostali zachované, a to aspoň prostredníctvom overovania priebežnej a kompetentnej správy programu krytých dlhopisov počas konkurzného konania.

Ak členské štáty využijú túto možnosť, musia vyžadovať, aby príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 boli povinné schvaľovať vymenúvania a odvolávania osobitného správcu.

3.  Ak členské štáty zabezpečujú vymenovanie osobitného správcu v súlade s odsekom 2, prijmú pravidlá, v ktorých stanovia úlohy a povinnosti daného osobitného správcu aspoň vo vzťahu k:

a)  uhradeniu záväzkov spojených s krytými dlhopismi;

b)  správe a realizácii aktív v krycom súbore vrátane ich prevodu spolu so záväzkami krytých dlhopisov na inú úverovú inštitúciu emitujúcu kryté dlhopisy;

c)  vykonávaniu právnych úkonov potrebných na riadnu správu krycieho súboru, na priebežné monitorovanie krytia záväzkov spojených s krytými dlhopismi, začatie konania s cieľom získať späť hodnoty aktív v krycom súbore a na prevod týchto zostávajúcich aktív po uspokojení všetkých záväzkov z krytých dlhopisov do konkurznej podstaty úverovej inštitúcie, ktorá emitovala kryté dlhopisy.

4.  Členské štáty zabezpečujú koordináciu a výmenu informácií na účely platobnej neschopnosti alebo postupu riešenia krízovej situácie medzi príslušnými orgánmi určenými podľa článku 18 ods. 2, osobitným správcom, ak bol takýto správca vymenovaný, a orgánom pre riešenie krízových situácií.

Článok 21Ohlasovanie príslušným orgánom

1.  Členské štáty zabezpečia ochranu investorov tým, že od úverových inštitúcií emitujúcich kryté dlhopisy vyžadujú ohlasovanie informácií uvedených v odseku 2 týkajúcich sa programov krytých dlhopisov príslušným orgánom určeným v súlade s článkom 18 ods. 2. Ohlasovanie sa vykonáva pravidelne a na žiadosť príslušných orgánov. Členské štáty stanovia pravidlá o pravidelnej frekvencii ohlasovania.

2.  V rámci ohlasovacích povinností, ktoré sa majú stanoviť podľa odseku 1, sa požaduje, aby sa poskytovali informácie aspoň o týchto požiadavkách na program krytých dlhopisov:

a)  dvojitá ochrana v súlade s článkom 4;

b)  oddelenie krytých dlhopisov od úpadku v súlade s článkom 5;

c)  oprávnenosť aktív a požiadavky na krycí súbor v súlade s článkami 6 až 11;

d)  oddelenie aktív v krycom súbore v súlade s článkom 12;

e)  fungovanie osoby dohliadajúcej na krycí súbor v súlade s článkom 13;

f)  požiadavky na informácie pre investorov v súlade s článkom 14;

g)  požiadavky na krytie aktív v súlade s článkom 15;

h)  vankúš likvidity krycieho súboru v súlade s článkom 16;

i)  podmienky pre štruktúry s možnosťou predĺženia splatnosti v súlade s článkom 17.

3.  Členské štáty stanovia pravidlá o ohlasovaní požiadaviek uvedených v odseku 2 úverovými inštitúciami emitujúcimi kryté dlhopisy príslušnému orgánu určenému podľa článku 18 ods. 2 v prípade platobnej neschopnosti alebo riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie emitujúcej kryté dlhopisy.

Článok 22Právomoci príslušných orgánov na účely verejného dohľadu nad krytými dlhopismi

1.  Členské štáty zabezpečujú ochranu investorov tým, že dávajú príslušným orgánom určeným podľa článku 18 ods. 2 všetky právomoci dohľadu, vyšetrovania a ukladania sankcií, ktoré sú potrebné na vykonávanie úloh verejného dohľadu nad krytými dlhopismi.

2.  Právomoci uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)  právomoc udeľovať alebo zamietať povolenia podľa článku 19;

b)  právomoc pravidelne preskúmavať program krytých dlhopisov s cieľom posúdiť súlad s touto smernicou;

c)  právomoc vykonávať kontroly na mieste a na diaľku;

d)  právomoc ukladať administratívne sankcie alebo pokuty a nápravné opatrenia v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 23;

e)  právomoc prijímať a vykonávať usmernenia týkajúce sa dohľadu v súvislosti s emisiou krytých dlhopisov.

Článok 23Administratívne sankcie a iné administratívne opatrenia

1.  Členské štáty stanovia pravidlá, ktorými sa zavádzajú primerané administratívne sankcie a iné administratívne opatrenia uplatniteľné aspoň v týchto prípadoch:

a)  úverová inštitúcia získala povolenie na emisiu krytých dlhopisov na základe nepravdivých vyhlásení alebo inými nezákonnými prostriedkami;

b)  úverová inštitúcia prestala spĺňať podmienky, za ktorých jej bolo udelené povolenie;

c)  úverová inštitúcia emituje kryté dlhopisy bez toho, aby získala povolenie v súlade s ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 19;

d)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy nespĺňa požiadavky uvedené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 4;

e)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy emituje kryté dlhopisy, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 5;

f)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy emituje kryté dlhopisy, ktoré nie sú zabezpečené kolaterálom v súlade s ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 6 a článok 6a;

g)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy emituje kryté dlhopisy zabezpečené kolaterálom vo forme aktív umiestnených mimo Únie v rozpore s požiadavkami uvedenými v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 7;

h)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy zabezpečuje kolaterálom kryté dlhopisy v štruktúre zoskupených krytých dlhopisov v rámci skupiny v rozpore s požiadavkami uvedenými v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 8;

i)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy nespĺňa podmienky pre spoločné financovanie uvedené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 9;

j)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy nespĺňa požiadavky na zloženie krycieho súboru uvedené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 10;

k)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy zahŕňa derivátové zmluvy v krycom súbore na iný účel než na účely hedžingu alebo nespĺňa požiadavky uvedené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 11;

l)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy nespĺňa požiadavky na oddelenie aktív v krycom súbore v súlade s ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 12;

m)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy neohlasuje informácie alebo poskytuje neúplné alebo nepresné informácie v rozpore s ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 14;

n)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy opakovane alebo nepretržite neudržiava vankúš likvidity krycieho súboru v rozpore s ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 16;

o)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy so štruktúrami s možnosťou predĺženia splatnosti nespĺňa podmienky pre štruktúry s možnosťou predĺženia splatnosti uvedené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 17;

p)  úverová inštitúcia emitujúca kryté dlhopisy neohlasuje informácie alebo poskytuje neúplné alebo nepresné informácie o povinnostiach v rozpore s ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 21 ods. 2 písm. a) až i).

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nestanovia pravidlá pre administratívne sankcie alebo iné administratívne opatrenia za porušenia, na ktoré sa podľa ich vnútroštátneho práva vzťahujú trestné sankcie. V takýchto prípadoch členské štáty oznámia Komisii príslušné ustanovenia trestného práva.

2.  Administratívne sankcie a iné administratívne opatrenia uvedené v odseku 1 musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.▌

3.  Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby sa administratívne sankcie a nápravné opatrenia účinne vykonávali.

Článok 25Povinnosti v oblasti spolupráce

1.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 úzko spolupracovali s príslušným orgánom vykonávajúcim všeobecný dohľad nad úverovými inštitúciami v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Únie uplatniteľnými na tieto inštitúcie.

2.  Členské štáty musia ďalej zabezpečiť, aby príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 spolu úzko spolupracovali. Táto spolupráca zahŕňa aj vzájomné poskytovanie všetkých informácií, ktoré sú relevantné pre výkon úloh dohľadu ostatných orgánov podľa vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica.

3.  Členské štáty na účely odseku 2 druhej vety musia zabezpečiť, aby príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2:

a)  na požiadanie iného takéhoto príslušného orgánu oznamovali všetky relevantné informácie;

b)  z vlastnej iniciatívy oznamovali všetky dôležité informácie ostatným príslušným orgánom v iných členských štátoch.

4.  Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby príslušné orgány uvedené v odseku 1 na účely tejto smernice spolupracovali s EBA.

5.  Na účely tohto článku sa informácie považujú za dôležité, ak by mohli podstatne ovplyvniť posúdenie emisie krytých dlhopisov v inom členskom štáte.

Článok 26Požiadavky na zverejňovanie

1.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 na svojej oficiálnej webovej lokalite uverejňovali tieto informácie:

a)  znenie ich vnútroštátnych zákonov, právnych predpisov, administratívnych pravidiel a všeobecných usmernení prijatých v súvislosti s emisiou krytých dlhopisov;

b)  zoznam úverových inštitúcií s povolením emitovať kryté dlhopisy;

c)  zoznam krytých dlhopisov, ktoré môžu používať označenie „európsky krytý dlhopis“ a zoznam dlhopisov, ktoré môžu používať označenie „európsky krytý dlhopis (prémiový)“.

2.  Informácie uverejnené v súlade s odsekom 1 musia byť dostatočné na to, aby umožňovali zmysluplné porovnanie prístupov prijatých príslušnými orgánmi rôznych členských štátov. Tieto informácie sa aktualizujú tak, aby sa zohľadnili všetky zmeny.

3.  Príslušné orgány určené podľa článku 18 ods. 2 na účely odseku 1 písm. b) a c) každoročne oznamujú EBA zoznamy úverových inštitúcií a krytých dlhopisov.

HLAVA IVOznačovanie

Článok 27Označovanie

Členské štáty zabezpečia, aby sa označenie „európsky krytý dlhopisa jeho preklad do všetkých úradných jazykov Európskej únie používalo len v prípade krytých dlhopisov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje táto smernica.

Členské štáty zabezpečia, aby sa označenie „európsky krytý dlhopis (prémiový)“ a jeho preklad do všetkých úradných jazykov Únie používalo len v prípade krytých dlhopisov, ktoré spĺňajú požiadavky oprávnenosti stanovené v ustanoveniach, ktorými sa transponuje táto smernica a ktoré sú v súlade s požiadavkami článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

HLAVA VZMENY INÝCH SMERNÍC

Článok 28Zmena smernice 2009/65/ES

Článok 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES sa mení takto:

1.  prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Členské štáty môžu zvýšiť 5 % limit stanovený v odseku 1 prvom pododseku najviac na 25 % v prípade, ak boli dlhopisy emitované pred [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice + 1 deň] a spĺňali požiadavky stanovené v tomto odseku, vo verzii platnej k dátumu ich emisie, alebo ak dlhopisy spadajú pod vymedzenie krytých dlhopisov v súlade s článkom 3 bodom 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20XX/XX*.

____________________________

*  [OP: vložte odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... z ... o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/EÚ a smernica 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...])].“;

2.  tretí pododsek sa vypúšťa.

Článok 29Zmena smernice 2014/59/EÚ

V článku 2 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ sa bod 96 nahrádza takto:

„96.  „krytý dlhopis“ je nástroj uvedený v článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES* vo verzii platnej k dátumu jeho emisie a emitovaný pred [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice + 1 deň] alebo krytý dlhopis vymedzený v článku 3 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 20XX/XX**;

__________________________________

*  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

**  [OP: vložte odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... z ... o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/EÚ a smernica 2014/59/EÚ (Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...])].“

HLAVA VIZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30Prechodné ustanovenia

Členské štáty musia zabezpečiť, aby kryté dlhopisy emitované pred XX [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice + 1 deň] a spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES, vo verzii platnej k dátumu ich emisie, nepodliehali požiadavkám stanoveným v článkoch 5 až 12 a v článkoch 15, 16, 17 a 19 tejto smernice, ale aby mohli byť aj naďalej uvádzané ako kryté dlhopisy v súlade s touto smernicou až do ich splatnosti.

Prvý odsek tohto článku sa vzťahuje aj na nové tranže alebo navyšované emisie sérií krytých dlhopisov, v prípade ktorých je prvý dátum emisie pred [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice + 1 deň].

Článok 31

Rovnocennosť

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu určením toho, že právne opatrenia, opatrenia dohľadu a presadzovania tretej krajiny:

a)  sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v hlave II a s právomocami v oblasti dohľadu a sankciami stanovenými v hlave III; a

b)  sa účinne uplatňujú a presadzujú spravodlivým a nenarúšajúcim spôsobom s cieľom zabezpečiť účinný dohľad a presadzovanie v danej tretej krajine.

2.  Ak Komisia prijme delegovaný akt o rovnocennosti s ohľadom na tretiu krajinu, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, krytý dlhopis sa považuje za taký, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v hlave II, ak je emitent usadený v danej tretej krajine.

3.  Komisia v spolupráci s EBA monitoruje účinnosť požiadaviek tretích krajín, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v hlave II a v súvislosti s ktorými bol prijatý delegovaný akt, a podáva o tom pravidelne správu Európskemu parlamentu a Rade. Ak sa v správe zistí, že orgány tretej krajiny uplatňujú rovnocenné požiadavky nedostatočne alebo nedôsledne, alebo sa zistia podstatné regulačné odchýlky na strane tretej krajiny, Komisia zváži, či uznanie rovnocennosti daného právneho rámca tretej krajiny zruší. Ak sa Komisia rozhodne pre zrušenie alebo pozastavenie rozhodnutí o rovnocennosti, stanoví transparentný postup upravujúci zrušenie alebo pozastavenie rozhodnutí o rovnocennosti, s cieľom poskytnúť trhu istotu a podporiť finančnú stabilitu.

Článok 31aPreskúmanie a správy

1.  Komisia do ... [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice + 3 roky] v úzkej spolupráci s EBA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice, pokiaľ ide o úroveň ochrany investorov a vývoj v oblasti emisie krytých dlhopisov v Únii vrátane:

a)  vývoja, pokiaľ ide o počet povolení na emitovanie krytých dlhopisov;

b)  vývoja, pokiaľ ide o počet krytých dlhopisov emitovaných v súlade s ustanoveniami, ktorými sa transponuje táto smernica, a s článkom 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)  vývoja, pokiaľ ide o aktíva, ktorými sa zabezpečuje kolaterálom emisia krytých dlhopisov;

d)  vývoja, pokiaľ ide o úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom;

e)  cezhraničných investícií do krytých dlhopisov vrátane prílevu investícií z tretích krajín a odlevu investícií do tretích krajín;

f)  vývoja, pokiaľ ide o emisiu krytých dlhopisov so štruktúrami s možnosťou predĺženia splatnosti;

g)  posúdenia fungovania trhov s krytými dlhopismi a odporúčaní pre ďalšie opatrenia.

2.  Do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia po zadaní a prijatí štúdie na túto tému a po konzultácii s EBA a ECB prijme správu s posúdením rizík, ktoré pochádzajú z predĺžiteľnej splatností krytých dlhopisov s takýmito štruktúrami. Osobitný dôraz sa kladie na riziká, ktoré znášajú investori, ktorí držia takéto dlhopisy v čase krízy. Komisia túto štúdiu a túto správu predloží Európskemu parlamentu a Rade spolu s prípadným návrhom.

3.  Do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia po zadaní a prijatí štúdie na túto tému a po konzultácii s EBA a ECB prijme správu o možnosti zavedenia nástroja dvojitej ochrany s názvom európske zabezpečené dlhové cenné papiere. Komisia túto štúdiu a túto správu predloží Európskemu parlamentu a Rade spolu s prípadným návrhom.

4.  Členské štáty na účely odseku 2 do ... [OP: vložte dátum stanovený v článku 32 ods. 1 druhom pododseku tejto smernice + 2 roky] zašlú Komisii informácie o písmenách a) až f).

Článok 32Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Tieto ustanovenia začnú uplatňovať od ... [dva roky a jeden deň od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 33Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 34Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

Ú. v. EÚ C 382, 23.10.2018, s. 2.

(2)

Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 56.

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  Ú. v. EÚ C 382, 23.10.2018, s. 2.

(5)

  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 56.

(6)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

(9)

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2015, s. 1).

(10)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

(11)

  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 o financovaní úverových inštitúcií (ESRB/2012/2) (2013/C 119/1).

(12)

  Správa EBA o rámcoch pre kryté dlhopisy a zaobchádzaní s kapitálom v EÚ (2014).

(13)

  Správa EBA o krytých dlhopisoch – odporúčania o harmonizácii rámcov pre kryté dlhopisy v EÚ (2016), EBA-Op-2016 – 23.

(14)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(15)

  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(16)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(17)

  [Ú. v. EÚ C (...).]


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi

Referenčné čísla

COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)

Dátum predloženia v EP

7.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

27.3.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Bernd Lucke

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.9.2018

18.10.2018

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

16

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Helga Stevens

Dátum predloženia

26.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Helga Stevens

ENF

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Jeppe Kofod, Alex Mayer, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun

16

-

EFDD

David Coburn

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang

1

0

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne oznámenie