Procedură : 2018/0064(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0391/2018

Texte depuse :

A8-0391/2018

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0380

RAPORT     ***I
PDF 2104kWORD 332k
26.11.2018
PE 623.718v02-00 A8-0391/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Jeroen Lenaers

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0131),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolele 46 și 48, articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0118/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 septembrie 2019,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 octombrie 2018,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru afaceri juridice, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0391/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social și trebuie să promoveze justiția și protecția sociale. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, trebuie să promoveze justiția și protecția sociale, să combată excluziunea socială și discriminarea, să promoveze egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului, precum și coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În raportul său special nr. 6/2018 privind libera circulație a lucrătorilor intitulat „Libera circulație a lucrătorilor – această libertate fundamentală este garantată, dar o mai bună direcționare a fondurilor UE ar facilita mobilitatea lucrătorilor”, Curtea de Conturi Europeană a inclus recomandări adresate Comisiei privind creșterea gradului de cunoaștere a instrumentelor pentru furnizarea de informații privind libertatea de circulație a lucrătorilor și raportarea cazurilor de discriminare, precum și privind o mai bună utilizare a informațiilor disponibile pentru a se identifica tipurile de discriminare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  După cum au subliniat în Declarația comună privind prioritățile legislative pentru perioada 2018-2019, Parlamentul European, Consiliul și Comisia se angajează să ia măsuri pentru consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii, lucrând la îmbunătățirea coordonării sistemelor de securitate socială36, protejând lucrătorii împotriva riscurilor de sănătate la locul de muncă37, asigurând un tratament echitabil pentru toți pe piața forței de muncă din Uniune cu ajutorul unor norme modernizate privind detașarea lucrătorilor38 și îmbunătățind în continuare asigurarea respectării transfrontaliere a legislației Uniunii.

(4)  După cum au subliniat în Declarația comună privind prioritățile legislative pentru perioada 2018-2019, Parlamentul European, Consiliul și Comisia se angajează să ia măsuri pentru consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii, lucrând la îmbunătățirea coordonării sistemelor de securitate socială36, protejând toți lucrătorii împotriva riscurilor de sănătate la locul de muncă37, asigurând un tratament echitabil pentru toți pe piața forței de muncă din Uniune cu ajutorul unor norme modernizate privind detașarea lucrătorilor38 și îmbunătățind în continuare asigurarea respectării transfrontaliere a legislației Uniunii.

_________________

_________________

36 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM (2016) 815 final].

36 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM (2016) 815 final].

37 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2017) 11 final].

37 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2017) 11 final].

38 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016) 128 final].

38 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016) 128 final].

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Cu toate acestea, persistă anumite preocupări legate de aplicarea efectivă și eficientă a normelor UE, care riscă să pună în pericol încrederea și echitatea pe piața internă. Prin urmare, este absolut esențial să se îmbunătățească aplicarea transfrontalieră a legislației Uniunii în materie de mobilitate a forței de muncă și de combatere a abuzurilor, pentru a proteja drepturile lucrătorilor mobili, pentru a se asigura că firmele, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) pot concura în condiții egale și pentru a menține sprijinul cetățenilor pentru piața internă și cele patru libertăți, astfel încât întreprinderile și lucrătorii de bună credință să își poată exercita drepturile și să poată folosi în totalitate oportunitățile oferite de piața internă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Ar trebui instituită o Autoritate Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”), pentru a contribui la întărirea echității și a încrederii în piața unică. În acest sens, Autoritatea ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situațiile de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, precum și a accesului la serviciile relevante, să sprijine respectarea normelor și cooperarea între statele membre pentru a asigura aplicarea eficace a legislației Uniunii în aceste domenii, precum și să medieze și să faciliteze soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(5)  Ar trebui instituită o Autoritate Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”), pentru a oferi o valoare adăugată la nivelul Uniunii și pentru a contribui la întărirea echității și a încrederii în piața unică. Obiectivul Autorității ar trebui să fie clar definit, cu un accent puternic pe un număr limitat de sarcini, astfel încât mijloacele disponibile să fie utilizate cât mai eficient posibil în domenii în care Autoritatea poate oferi cea mai mare valoare adăugată. În acest sens, Autoritatea ar trebui să ofere asistență statelor membre și Comisiei în chestiuni legate de aplicarea și asigurarea respectării dreptului Uniunii în domeniul mobilității forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și a libertății de a presta servicii în cadrul pieței interne, prinîmbunătățirea

accesului la informații, sprijinirea respectării normelor și cooperării între statele membre în aplicarea și asigurarea respectării eficace și efective a dreptului Uniunii în acest domeniu, și prin medierea și facilitarea soluționării litigiilorîntre statele membre în ceea ce privește dreptul respectiv

.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pentru a folosi întregul potențial al pieței interne, este esențială îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor, mai ales a IMM-urilor, la informații privind propriile drepturi și obligații în domeniul mobilității forței de muncă, al liberei circulații a serviciilor și al coordonării securității sociale; din motive de eficiență și eficacitate, nu ar trebui să intre în domeniul de activitate al Autorității această furnizare de informații fiabile, actualizate și ușor accesibile, ea ar trebui făcută mai degrabă la nivel național sau regional, în cazul în care pot fi luate în considerare asemenea acorduri bilaterale specifice între statele membre, de exemplu în domeniul coordonării fiscale. În acest scop, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea creării unor birouri de asistență sau ghișee unice pentru întreprinderi și lucrători în situații transfrontaliere.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Autoritatea ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și serviciile cu grad ridicat de mobilitate. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Autoritatea constată existența unor nereguli suspectate, inclusiv în domenii de drept comunitar care depășesc domeniul său de competență, cum ar fi încălcarea condițiilor de muncă și a normelor de sănătate și siguranță sau angajarea de resortisanți ai unor țări terțe aflați în situație de ședere ilegală, ea ar trebui să le poată raporta și să poată coopera în aceste domenii cu Comisia, cu organismele competente ale Uniunii și, după caz, cu autoritățile naționale.

(6)  Autoritatea ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și a libertății de a presta servicii în cadrul pieței interne și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor, serviciile cu grad ridicat de mobilitate și accesul la drepturile și beneficiile sociale. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate și în situațiile în care buna funcționare a pieței interne este în pericol din cauza, printre altele, a societăților de tip „cutie poștală”, a societăților frauduloase sau a fenomenului activităților fals independente. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Autoritatea constată existența unor nereguli suspectate în domenii de drept comunitar, cum ar fi încălcarea condițiilor de muncă și a normelor de sănătate și siguranță, exploatarea severă a forței de muncă, ea ar trebui să le poată raporta și să poată coopera în aceste domenii cu Comisia, cu organismele competente ale Uniunii și, după caz, cu autoritățile naționale.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Munca nedeclarată are, adesea, o dimensiune transfrontalieră și poate avea implicații grave pentru lucrătorii în cauză. Anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi resortisanții țărilor terțe, sunt deosebit de expuși la munca nedeclarată și la negarea drepturilor de bază ale lucrătorilor refuzate prin aceasta. Autoritatea ar trebui să coopereze cu Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate, creată prin Decizia (UE) 2016/344 și a Parlamentului European și a Consiliului, și ar trebui să consolideze în continuare cooperarea la nivelul Uniunii în acest domeniu.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Autoritate ar trebui să contribuie în mod proactiv la eforturile depuse la nivel național și la nivelul Uniunii, îndeplinindu-și totodată sarcinile în deplină cooperare cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii și cu statele membre, evitând orice suprapunere a activităților, promovând sinergiile și complementaritatea și, astfel, realizând coordonarea și economii fiscale.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Autoritatea ar trebui să contribuie la facilitarea liberei circulații a lucrătorilor reglementată de Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului39, de Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului40 și de Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului41. Ea ar trebui să faciliteze detașarea lucrătorilor reglementată de Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, inclusiv prin acțiuni în sprijinul asigurării respectării dispozițiilor respective cu ajutorul unor contracte colective de muncă universal aplicabile în conformitate cu practicile statelor membre. De asemenea, ea ar trebui să contribuie la coordonarea sistemelor de securitate socială reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului44, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului45, de Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului46, precum și de Regulamentul (CE) nr. 1408/71 al Consiliului47 și de Regulamentul (CE) nr. 574/72 al Consiliului48.

(7)  Autoritatea ar trebui să contribuie la a facilita aplicarea și asigurarea respectării dreptului Uniunii în domeniul mobilității forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și a libertății de a presta servicii în cadrul pieței interneprin acțiuni în sprijinul asigurării respectării dispozițiilor respective cu ajutorul unor contracte colective

de muncă universal aplicabile în conformitate cu practicile statelor membre. În acest scop, Autoritatea ar trebui să creeze un site internet pentru accesarea tuturor site-urilor internet naționale și ale Uniunii instituite în conformitate în conformitate cu Directiva 2014/67/UE și cu Directiva 2014/54/UE. De asemenea, ea ar trebui să contribuie la coordonarea sistemelor de securitate socială reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului44, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului45, de Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului46, precum și de Regulamentul (CE) nr. 1408/71 al Consiliului47 și de Regulamentul (CE) nr. 574/72 al Consiliului48.

__________________

__________________

39 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

39 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

40 Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, p. 8).

40 Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, p. 8).

41 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

41 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

43 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

43 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

44 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p.1, rectificare JO L 200, 7.6.2004, p. 1).

44 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p.1, rectificare JO L 200, 7.6.2004, p. 1).

45 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).

45 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).

46 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie (JO L 344, 29.12.2010, p. 1).

46 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie (JO L 344, 29.12.2010, p. 1).

47 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971 p. 2).

47 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971 p. 2).

48 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 74, 27.3.1972, p. 1).

48 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 74, 27.3.1972, p. 1).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În anumite cazuri s-a adoptat o legislație sectorială a Uniunii, pentru a se răspunde nevoilor specifice ale unui anumit sector, cum ar fi cel al transportului internațional. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să abordeze aspectele transfrontaliere ale aplicării acestei legislații sectoriale a Uniunii, în special în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului49, Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului50, Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului51 și Propunerea de directivă de modificare a Directivei 2006/22/CE [COM (2017) 278]52.

(8)  Pentru a se răspunde nevoilor specifice din anumite sectoare, cum ar fi transportul internațional, activitatea agențiilor temporare, agricultura, construcțiile, munca în domeniul casnic, hoteluri și restaurante, Autoritatea ar trebui, de asemenea, să abordeze aspectele legate de mobilitatea forței de muncă ale aplicării dispozițiilor relevante sectoriale din dreptul Uniunii.

__________________

 

49 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

 

50 Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).

 

51 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

 

52 COM(2017) 278 – Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier.

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Persoanele fizice vizate de activitățile Autorității ar trebui să fie persoane care fac obiectul legislației Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, inclusiv lucrători, persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane inactive din punct de vedere economic; printre ele ar trebui să se numere atât cetățenii Uniunii, cât și resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în Uniune, cum ar fi lucrătorii detașați, deținătorii cărții albastre a UE, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe termen lung, precum și membrii familiilor acestora.

(9)  Persoanele fizice vizate de activitățile Autorității ar trebui să fie persoane care fac obiectul legislației Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, inclusiv lucrători, angajatori, persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; printre ele ar trebui să se numere atât cetățenii Uniunii, cât și resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în Uniune, cum ar fi lucrătorii detașați, deținătorii cărții albastre a UE, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe termen lung, precum și membrii familiilor acestora, în conformitate cu actele juridice relevante ale dreptului Uniunii care reglementează mobilitatea acestora în cadrul Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Instituirea Autorității nu ar trebui să creeze noi drepturi și obligații pentru persoane fizice sau angajatori, cum ar fi operatorii economici sau organizațiile fără scop lucrativ, deoarece activitățile Autorității ar trebui să îi acopere în măsura în care sunt acoperiți de legislația Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament.

(10)  Instituirea Autorității nu ar trebui să creeze noi drepturi și obligații pentru persoane fizice sau angajatori, cum ar fi operatorii economici sau organizațiile fără scop lucrativ, deoarece activitățile Autorității ar trebui să îi acopere în măsura în care sunt acoperiți de legislația Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament. Cooperarea susținută în aspectele ce țin de asigurarea respectării prevederilor nu ar trebui să determine o sarcină administrativă excesivă pentru lucrătorii mobili sau pentru angajatori, în special pentru IMM-uri, sau să descurajeze mobilitatea forței de muncă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se asigura că pot beneficia de o piață internă echitabilă și eficientă, Autoritatea ar trebui să promoveze, pentru persoanele fizice și pentru angajatori, oportunități în ceea ce privește mobilitatea sau furnizarea de servicii și recrutarea oriunde în Uniune. Acest lucru include sprijinirea mobilității transfrontaliere a persoanelor fizice atât prin facilitarea accesului la servicii de mobilitate transfrontalieră, cum ar fi corelarea transfrontalieră a locurilor de muncă, a stagiilor și a uceniciei, cât și prin promovarea unor programe de mobilitate cum ar fi „Primul loc de muncă EURES” sau „ErasmusPRO”. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea transparenței informațiilor, inclusiv a celor privind propriile drepturi și obligații care decurg din legislația Uniunii, precum și a accesului la serviciile destinate persoanelor fizice și angajatorilor, în cooperare cu alte servicii de informare din Uniune, cum ar fi „Europa ta – Consiliere”, și ar trebui să profite din plin și să asigure coerența cu portalul „Europa ta”, care va constitui coloana vertebrală a viitorului portal digital unic53.

eliminat

__________________

 

53 Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256]

 

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În acest scop, Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte inițiative și rețele relevante ale Uniunii, în particular cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu Rețeaua întreprinderilor europene55, cu Punctul de contact frontalier56 și cu SOLVIT57, precum și cu servicii naționale relevante precum organismele de promovare a egalității de tratament și de sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor acestora, desemnate de statele membre în temeiul Directivei 2014/54/UE, dar și cu punctele naționale de contact desemnate să ofere informații privind asistența medicală în temeiul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului58. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să exploreze sinergii cu cardul electronic european pentru servicii59 propus, în special în acele cazuri în care statele membre optează pentru depunerea declarațiilor privind lucrătorii detașați prin intermediul platformei cardului electronic. Autoritatea ar trebui să înlocuiască Comisia în gestionarea Biroului european de coordonare al Rețelei de servicii europene de ocupare a forței de muncă („EURES”) instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/589, inclusiv în ceea ce privește definirea nevoilor utilizatorilor și a cerințelor operaționale pentru eficacitatea portalului EURES și a serviciilor informatice conexe, dar cu excepția furnizării de servicii informatice și a exploatării și dezvoltării infrastructurii informatice, care vor continua să fie asigurate de Comisie.

(12)  În acest scop, Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte inițiative și rețele relevante ale Uniunii, în particular cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu Rețeaua întreprinderilor europene55, cu Punctul de contact frontalier56 și cu SOLVIT57, precum și cu servicii naționale relevante precum organismele de promovare a egalității de tratament și de sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor acestora, desemnate de statele membre în temeiul Directivei 2014/54/UE, dar și cu punctele naționale de contact desemnate să ofere informații privind asistența medicală în temeiul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului58.

__________________

__________________

54 Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

54 Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

55 Rețeaua întreprinderilor europene, https://een.ec.europa.eu/

55 Rețeaua întreprinderilor europene, https://een.ec.europa.eu/

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

57 Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2011, p. 10).

57 Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2011, p. 10).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final și COM(2016) 823 final.

 

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a spori capacitatea statelor membre de a soluționa neregulile cu o dimensiune transfrontalieră, în raport cu legislația Uniunii care intră în sfera sa de competență, Autoritatea ar trebui să sprijine autoritățile naționale în efectuarea de inspecții concertate și comune, inclusiv prin facilitarea implementării inspecțiilor în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Acestea ar trebui să aibă loc fie la cererea statelor membre, fie după aprobarea de către statele membre a unei propuneri a Autorității. Autoritatea ar trebui să ofere sprijin strategic, logistic și tehnic statelor membre care participă la inspecțiile concertate sau comune, cu respectarea deplină a cerințelor de confidențialitate. Inspecțiile ar trebui să fie efectuate cu acordul statelor membre în cauză și ar trebui să se desfășoare în conformitate deplină cu cadrul juridic al legislației naționale a statelor membre în cauză, iar acestea din urmă ar trebui să desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă a rezultatelor inspecțiilor concertate și comune în conformitate cu legislația națională

(14)  Pentru a spori capacitatea statelor membre de a asigura protecția persoanelor care își exercită drepturile de liberă circulație și capacitatea de a soluționa neregulile cu o dimensiune transfrontalieră, în raport cu legislația Uniunii care intră în sfera sa de competență, Autoritatea ar trebui să sprijine autoritățile naționale competente și partenerii sociali în efectuarea de inspecții naționale, concertate și comune, inclusiv prin facilitarea implementării inspecțiilor în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Acestea ar trebui să aibă loc fie la cererea statelor membre, fie după aprobarea de către statele membre a unei propuneri a Autorității. Autoritatea ar trebui să ofere sprijin strategic, logistic și tehnic statelor membre care participă la inspecțiile concertate sau comune, cu respectarea deplină a cerințelor de confidențialitate. Inspecțiile ar trebui să fie efectuate cu acordul statelor membre în cauză și ar trebui să se desfășoare în conformitate deplină cu cadrul juridic al legislației și practicii naționale ale statelor membre în cauză în care au loc inspecțiile. Statele membre ar trebui să desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă a rezultatelor inspecțiilor concertate și comune în conformitate cu dreptul și practica naționale. Statele membre ar trebui să se asigure că informațiile colectate în cursul inspecțiilor concertate sau comune pot fi utilizate ca probe în procedurile judiciare din statele membre în cauză.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Inspecțiile concertate și comune nu ar trebui să înlocuiască, nici să submineze competențele naționale. Autoritățile naționale ar trebui să lucreze în asociere deplină în cadrul procesului și să aibă, de asemenea, autoritate deplină și autonomă. În cazul în care sindicatele sunt responsabile direct pentru inspecțiile la nivel național, inspecțiile comune și concertate ar trebui să fie efectuate doar dacă sindicatele în cauză sunt de acord.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele emergente în domeniul mobilității forței de muncă și al coordonării securității sociale, Autoritatea ar trebui să-și dezvolte o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Autoritatea ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui să includă solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și întreprinderi în exercitarea propriilor drepturi în domeniile din sfera de competență a Autorității. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele emergente în domeniul mobilității forței de muncă și al coordonării securității sociale, Autoritatea ar trebui să-și dezvolte, în cooperare cu statele membre și cu partenerii sociali, o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Autoritatea ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Aceasta ar trebui să includă solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind provocările specifice sectorului și problemele recurente legate de mobilitatea forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața internă, precum și în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Autoritatea ar trebui să ofere o platformă pentru soluționarea litigiilor dintre statele membre în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii care intră în sfera sa de competență. Ea ar trebui să se bazeze pe mecanismele de dialog și de conciliere existente în prezent în domeniul coordonării securității sociale, care sunt apreciate de statele membre60 și a căror importanță este recunoscută de Curtea de Justiție61. Statele membre ar trebui să poată sesiza cazuri Autorității în vederea medierii în conformitate cu procedurile standard stabilite în acest scop. Autoritatea ar trebui să soluționeze doar litigiile dintre statele membre, în timp ce persoanele fizice și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în exercitarea propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar trebui să aibă în continuare la dispoziția lor serviciile naționale și serviciile Uniunii dedicate soluționării unor astfel de cazuri, cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care Autoritatea ar trebui să o sesizeze în astfel de cazuri. Rețeaua SOLVIT ar trebui la rândul ei să poată sesiza Autoritatea în vederea examinării acelor cazuri în care problema nu poate fi soluționată din cauza unor neînțelegeri între administrațiile naționale.

(17)  Autoritatea ar trebui să ofere o platformă pentru concilierea între statele membre în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii care intră în sfera sa de competență, fără a aduce atingere competențelor jurisdicționale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ea ar trebui să se bazeze pe mecanismele de dialog și de conciliere existente în prezent în domeniul coordonării securității sociale, care sunt apreciate de statele membre60 și a căror importanță este recunoscută de Curtea de Justiție61. În cazul în care statele membre se angajează în mod voluntar la conciliere, Autoritatea ar trebui să aibă atribuția de a soluționa litigiile prin adoptarea de decizii. Statele membre ar trebui să poată sesiza cazuri Autorității în vederea concilierii în conformitate cu procedurile standard stabilite în acest scop. Autoritatea ar trebui să soluționeze doar litigiile dintre statele membre, în timp ce persoanele fizice și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în exercitarea propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar trebui să aibă în continuare la dispoziția lor serviciile naționale și serviciile Uniunii dedicate soluționării unor astfel de cazuri, cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care Autoritatea ar trebui să o sesizeze în astfel de cazuri. Rețeaua SOLVIT ar trebui la rândul ei să poată sesiza Autoritatea în vederea examinării acelor cazuri în care problema nu poate fi soluționată din cauza unor neînțelegeri între administrațiile naționale. De asemenea, Autoritatea ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Comisiei să inițieze procedurile de încălcare în cazul în care se suspectează încălcarea dreptului Uniunii.

__________________

__________________

60 Consiliul, Abordare generală parțială din 26 octombrie 2017 privind Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 13645/1/17.

60 Consiliul, Abordare generală parțială din 26 octombrie 2017 privind Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 13645/1/17.

61 Cauza C-236/88 EU:C:1990:303, punctul 17; Cauza C-202/97 EU:C:2000:75, punctele 57-58; Cauza C-178/97 EU:C:2000:169, punctele 44-45; Cauza C-2/05 EU:C:2006:69, punctele 28-29; Cauza C-12/14 EU:C:2016:135, punctele 39-41; Cauza C-359/16 EU:C:2018:63, punctele 44-45.

61 Cauza C-236/88 EU:C:1990:303, punctul 17; Cauza C-202/97 EU:C:2000:75, punctele 57-58; Cauza C-178/97 EU:C:2000:169, punctele 44-45; Cauza C-2/05 EU:C:2006:69, punctele 28-29; Cauza C-12/14 EU:C:2016:135, punctele 39-41; Cauza C-359/16 EU:C:2018:63, punctele 44-45.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a facilita gestionarea ajustărilor pieței muncii, Autoritatea ar trebui să faciliteze cooperarea dintre părțile interesate relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurare sau proiectele majore cu impact asupra ocupării forței de muncă în regiunile de frontieră.

eliminat

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Statele membre și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație, pentru a asigura funcționarea eficace a Autorității. Componența consiliului de administrație, inclusiv alegerea președintelui și a vicepreședintelui său, ar trebui să respecte principiile echilibrului de gen, experienței și calificării. Pentru funcționarea eficace și eficientă a Autorității, consiliul de administrație ar trebui, în special, să adopte un program de lucru anual, să își îndeplinească funcțiile legate de bugetul Autorității, să adopte normele financiare aplicabile Autorității, să numească un director executiv și să stabilească procedurile de luare a deciziilor referitoare la sarcinile operaționale ale Autorității de către directorul executiv. Reprezentanți din alte țări decât statele membre ale Uniunii, care aplică normele Uniunii în domeniul de competență al Autorității, pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

(21)  Statele membre, Comisia, experții independenți desemnați de Parlamentul European și partenerii sociali de la nivelul Uniunii ar trebui să fie reprezentați în cadrul unui consiliu de administrație, pentru a asigura funcționarea eficace a Autorității. Componența consiliului de administrație, inclusiv alegerea președintelui și a vicepreședintelui său, ar trebui să respecte principiile experienței și calificării, al echilibrului de gen și transparenței. Pentru funcționarea eficace și eficientă a Autorității, consiliul de administrație ar trebui, în special, să adopte un program de lucru anual, să își îndeplinească funcțiile legate de bugetul Autorității, să adopte normele financiare aplicabile Autorității, să numească un director executiv și să stabilească procedurile de luare a deciziilor referitoare la sarcinile operaționale ale Autorității de către directorul executiv. Reprezentanți din alte țări decât statele membre ale Uniunii, care aplică normele Uniunii în domeniul de competență al Autorității, pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Autoritatea ar trebui să se bazeze în mod direct pe expertiza părților interesate relevante în domeniile din sfera sa de competență, prin intermediul unui Grup special al părților interesate. Membrii grupului ar trebui să fie reprezentanți ai partenerilor sociali la nivelul Uniunii. În desfășurarea activităților sale, Grupul părților interesate va ține cont în mod corespunzător de opiniile Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004, și ale Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, și va recurge la expertiza acestor comitete.

(23)  Autoritatea ar trebui să se bazeze în mod direct pe expertiza părților interesate relevante în domeniile din sfera sa de competență, prin intermediul unui Grup special al părților interesate. Membrii grupului ar trebui să fie reprezentanți ai partenerilor sociali la nivelul Uniunii, inclusiv parteneri sociali europeni recunoscuți reprezentând sectoare vizate în mod deosebit de aspectele legate de mobilitatea forței de muncă, mai ales organizațiile care participă la Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor și Platforma europeană pentru îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. Partenerii sociali de la nivelul Uniunii ar trebui să implice organizațiile naționale ale angajatorilor și sindicatele într-un dialog regulat, în conformitate cu legislația și practica națională. Grupul părților interesate ar trebui să fie în măsură să primească informări prealabile și să își prezinte avizele Autorității, la cerere sau din proprie inițiativă, iar membrii ar trebui consultați cu regularitate. În desfășurarea activităților sale, Grupul părților interesate va ține cont în mod corespunzător de opiniile Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004, și ale Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, și va recurge la expertiza acestor comitete.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Sediul Autorității ar trebui să fie stabilit prin procedura legislativă ordinară pe baza unor criterii obiective și de fond. Parlamentul European ar trebui implicat în mod sistematic și în condiții egale cu Comisia și Consiliul în definirea și ponderarea acestor criterii.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu cele stabilite în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și în cel al politicii sociale – în cadrul competențelor lor respective, bazându-se pe experiența acestora și maximizând sinergiile: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) și Fundația Europeană de Formare (ETF), precum și, în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și a traficului de ființe umane, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

(30)  Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu cele stabilite în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și în cel al politicii sociale – în cadrul competențelor lor respective, bazându-se pe experiența acestora și maximizând sinergiile: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) și Fundația Europeană de Formare (ETF), precum și, în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și a traficului de ființe umane, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). O astfel de cooperare ar trebui să asigure coordonarea, să promoveze sinergiile și să evite suprapunerea activităților lor.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a aduce o dimensiune operațională activităților organismelor existente în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă, Autoritatea ar trebui să preia executarea sarcinilor îndeplinite de Comitetul tehnic privind libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, de Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor, instituit prin Decizia 2009/17/CE a Comisiei68 și de Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate, instituită prin Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului69. Odată cu înființarea Autorității, aceste organisme ar trebui să-și înceteze existența.

(31)  Pentru a aduce o dimensiune operațională activităților organismelor existente în domeniul mobilității forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața internă, Autoritatea ar trebui să preia executarea sarcinilor îndeplinite de Comitetul tehnic privind libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, și de Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor, instituit prin Decizia 2009/17/CE68 a Comisiei. Odată cu înființarea Autorității, aceste organisme ar trebui să-și înceteze existența.

__________________

__________________

68 Decizia 2009/17/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de instituire a Comitetului de experți privind detașarea lucrătorilor (JO L 8, 13.1.2009, p. 26).

68 Decizia 2009/17/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de instituire a Comitetului de experți privind detașarea lucrătorilor (JO L 8, 13.1.2009, p. 26).

69 Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate (JO L 65, 11.3.2016, p. 12).

 

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Autoritatea ar trebuie să completeze activitățile Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, creată prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (denumită în continuare „Comisia administrativă”), în măsura în care îndeplinește sarcini normative legate de aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009. Cu toate acestea, Autoritatea ar trebui să preia sarcini operaționale îndeplinite în prezent în cadrul Comisiei administrative, cum ar fi asigurarea unei funcții de mediere între statele membre, asigurarea unui forum pentru tratarea aspectelor financiare legate de aplicarea regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, înlocuirea funcția Comisiei de audit create prin regulamentele respective, precum și aspecte legate de schimbul electronic de date și de instrumentele informatice, pentru a facilita aplicarea regulamentelor menționate, înlocuind funcția Comisiei tehnice pentru prelucrarea datelor, instituită prin regulamentele respective.

eliminat

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Pentru a reflecta această nouă structură instituțională, ar trebui modificate Regulamentele (CE) nr. 883/2004, (CE) nr. 987/2009, (UE) nr. 492/2011 și (UE) 2016/589, iar Decizia 2009/17/CE și Decizia (UE) 2016/344 ar trebui abrogate.

(34)  Pentru a reflecta această nouă structură instituțională, ar trebui modificate Regulamentul (CE) nr. 492/2011 și Decizia (UE) 2016/344, iar Decizia 2009/17/CE ar trebui abrogată.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Respectarea diversității sistemelor naționale ale relațiilor de muncă, precum și a autonomiei partenerilor sociali este recunoscută în mod explicit de TFUE. Participarea la activitățile Autorității nu aduce atingere competențelor, obligațiilor și responsabilităților statelor membre în temeiul, printre altele, al convențiilor relevante și aplicabile ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), cum ar fi Convenția nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț, și nici competențelor statelor membre de a reglementa, media sau monitoriza relațiile de muncă la nivel național, în particular în ceea ce privește exercitarea dreptului la negociere colectivă și a dreptului la acțiune colectivă.

(35)  Respectarea diversității sistemelor naționale ale relațiilor de muncă, precum și a autonomiei partenerilor sociali este recunoscută în mod explicit de TFUE. Participarea la activitățile Autorității nu aduce atingere competențelor, obligațiilor și responsabilităților statelor membre în temeiul, printre altele, al convențiilor relevante și aplicabile ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), cum ar fi Convenția nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț, și nici competențelor statelor membre de a reglementa, media sau monitoriza relațiile de muncă la nivel național, în particular în ceea ce privește exercitarea dreptului la negociere colectivă și a dreptului la acțiune colectivă, precum și diversitatea sistemelor și organismelor de inspecție naționale, în special în ceea ce privește competențele, obligațiile și responsabilitățile entităților implicate.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Întrucât obiectivele prezentului regulament de a sprijini libera circulație a lucrătorilor și a serviciilor și de a contribui la întărirea echității pieței interne nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre acționând în mod necoordonat, ci, datorită naturii transfrontaliere a acestor activități și necesității unei cooperări sporite între statele membre, ele pot fi realizate mai bine mai degrabă la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(36)  Întrucât obiectivul prezentului regulament de a contribui la întărirea echității pieței interne, în special prin îmbunătățirea aplicării și asigurării respectării dreptului Uniunii în domeniul mobilității forței de muncă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre acționând în mod necoordonat, ci, datorită naturii transfrontaliere a acestor activități și necesității unei cooperări sporite între statele membre, ele pot fi realizate mai bine mai degrabă la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea asistă statele membre și Comisia în aspecte legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și de coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii.

2. Autoritatea asistă statele membre și Comisia în aspecte legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă, în special în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării dreptului Uniunii din domeniul mobilității forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața internă, precum și de coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prezentul regulament nu afectează în niciun fel exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute în statele membre și la nivelul Uniunii, inclusiv drepturile care țin de sistemele specifice de relații de muncă din statele membre, în conformitate cu legislația și practica națională. Prezentul regulament nu afectează nici dreptul de a negocia, de a încheia și de a pune în aplicare convenții colective sau de a desfășura acțiuni colective în conformitate cu dreptul intern și/sau practica națională.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Obiective

Obiective

Obiectivul Autorității este de a contribui la asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în cadrul pieței interne. În acest scop, Autoritatea:

Obiectivul Autorității este de a contribui la asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața internă, precum și în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii. În acest scop, Autoritatea:

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații, precum și la servicii relevante;

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații, precum și la servicii relevante;

b)  sprijină cooperarea dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor comune;

(b)  facilitează și îmbunătățește cooperarea dintre statele membre în aplicarea și asigurarea respectării consecvente, eficiente și eficace al dreptului relevant al Uniunii, în situații care implică mai mult de un stat membru, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor concertate și comune;

(c)  mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii transfrontaliere între autoritățile naționale sau de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(c)  mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii între statele membre cu privire la aspecte legate de mobilitatea forței de muncă, cu acordul tuturor statelor membre în cauză, inclusiv prin conciliere.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Sarcinile Autorității

Sarcinile Autorității

Pentru atingerea obiectivelor sale, Autoritatea îndeplinește următoarele sarcini:

Pentru atingerea obiectivelor sale, Autoritatea îndeplinește următoarele sarcini:

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situații transfrontaliere, precum și accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolele 6 și 7;

(a) facilitează accesul la informații în conformitate cu articolul 6;

(b)  facilitează cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile naționale în vederea asigurării cu eficacitate a respectării legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 8;

(b)  facilitează cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile naționale și, dacă este necesar, alte entități competente la nivel național, în vederea aplicării și asigurării respectării consecvente, eficiente și eficace a dreptului relevant al Uniunii, în conformitate cu articolul 8;

(c)  coordonează și sprijină inspecțiile comune și concertate, în conformitate cu articolele 9 și 10;

(c)  sugerează, coordonează și sprijină inspecțiile comune și concertate, în conformitate cu articolele 9 și 10;

(d)  efectuează analize și evaluări ale riscurilor privind aspecte legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolul 11;

(d)  inițiază și efectuează analize și evaluări ale riscurilor privind aspectele și obstacolele legate de mobilitatea forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața intern și emite avize și recomandări adresate Comisiei privind măsurile de urmărire și acțiunile operaționale, în conformitate cu articolul 11;

(e)  sprijină statele membre în ceea ce privește consolidarea capacităților pentru asigurarea cu eficacitate a respectării legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 12;

(e)  emite orientări și avize către Comisie privind dreptul relevant al Uniunii și sprijină statele membre în ceea ce privește consolidarea capacităților pentru aplicarea și asigurarea respectării cu eficacitate a dreptului Uniunii, în conformitate cu articolul 12;

(f)  mediază litigiile dintre autoritățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 13;

(f)  sprijină statele membre și mediază litigiile dintre autoritățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor de drept al Uniunii relevante, cu acordul tuturor statelor membre în cauză, inclusiv prin conciliere, în conformitate cu articolul 13, fără a aduce atingere competențelor jurisdicționale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(g)  facilitează cooperarea dintre părțile interesate relevante în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă, în conformitate cu articolul 14.

 

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Informații privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă

Informații privind mobilitatea forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața internă

Autoritatea îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și accesibilitatea informațiilor oferite persoanelor fizice și angajatorilor pentru a facilita mobilitatea forței de muncă în întreaga Uniune, în conformitate cu Regulamentul (UE) 589/2016 privind EURES și cu Regulamentul [Portalul digital unic – [COM(2017) 256]. În acest scop, Autoritatea:

Autoritatea îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și accesibilitatea informațiilor oferite persoanelor fizice, angajatorilor și organizațiilor partenerilor sociali pentru a facilita mobilitatea echitabilă a forței de muncă în întreaga Uniune. În acest scop, Autoritatea:

(a)  furnizează informații relevante privind drepturile și obligațiile persoanelor fizice în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă;

(a)  furnizează un site internet unic la nivelul Uniunii, în toate limbile oficiale ale Uniunii, care să funcționeze ca un portal unic, cu scopul de a accesa toate sursele de informații și serviciile relevante de la nivelul Uniunii și de la nivel național privind mobilitatea forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața internă, inclusiv trimiteri la site-urile internet naționale unice instituite în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2014/67/UE și articolul 6 din Directiva 2014/54/UE, precum și trimiteri la site-urile oficiale de la nivel național, care furnizează informații cu privire la sistemele de securitate socială;

(b)  promovează oportunități pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă în cazul persoanelor fizice, inclusiv prin orientări privind accesul la învățare și la formare lingvistică;

 

(c)  furnizează angajatorilor informații relevante privind normele în domeniul muncii și privind condițiile de trai și de muncă aplicabile lucrătorilor în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv lucrătorilor detașați;

 

(d)  sprijină statele membre în îndeplinirea obligațiilor legate de difuzarea și de accesul la informații referitoare la libera circulație a lucrătorilor, conform prevederilor articolului 6 din Directiva 2014/54/UE, și referitoare la detașarea lucrătorilor, conform prevederilor articolului 5 din Directiva 2014/67/UE;

(d)  sprijină statele membre în îndeplinirea obligațiilor legate de difuzarea și de accesul la informații referitoare la libera circulație a lucrătorilor, în special conform prevederilor articolului 6 din Directiva 2014/54/UE, articolului 22 din Regulamentul 2016/589/UE, articolului 76 din Regulamentul 2004/883/UE și articolului 5 din Directiva 2014/67/UE;

(e)  sprijină statele membre în îmbunătățirea acurateței, exhaustivității și ușurinței în utilizare a serviciilor naționale de informare relevante, în conformitate cu criteriile de calitate prevăzute în Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256];

(e)  sprijină statele membre în îmbunătățirea acurateței, exhaustivității și ușurinței în utilizare a serviciilor și a surselor naționale de informare relevante, în conformitate cu criteriile de calitate prevăzute în Regulamentul [Portalul digital unic];

(f)  sprijină statele membre în simplificarea procedurilor de furnizare de informații și servicii persoanelor fizice și angajatorilor cu privire la mobilitatea transfrontalieră pe bază voluntară, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre.

(f)  sprijină statele membre în simplificarea procedurilor de furnizare de informații și servicii persoanelor fizice și angajatorilor cu privire la mobilitatea transfrontalieră, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre.

 

(fa)  facilitează cooperarea dintre autoritățile naționale competente la nivel național desemnate în conformitate cu Directiva 2014/54/UE, pentru a furniza informații, orientări și asistență persoanelor fizice și angajatorilor în materie de mobilitate a forței de muncă în cadrul pieței interne, și cooperarea dintre punctele de contact naționale desemnate în conformitate cu Directiva 2011/24/UE, pentru a furniza informații privind asistența medicală.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă

 

1.  Autoritatea furnizează servicii persoanelor fizice și angajatorilor pentru a facilita mobilitatea forței de muncă în întreaga Uniune. În acest scop, Autoritatea:

 

(a)  promovează dezvoltarea inițiativelor de sprijinire a mobilității transfrontaliere a persoanelor fizice, inclusiv programele de mobilitate specifice;

 

(b)  facilitează corelarea transfrontalieră a locurilor de muncă și a posturilor de ucenici și stagiari vacante cu CV-urile și cu cererile, în beneficiul persoanelor fizice și al angajatorilor, în special prin intermediul EURES;

 

(c)  cooperează cu alte rețele și inițiative ale Uniunii, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, Rețeaua întreprinderilor europene și Punctul de contact frontalier, în special pentru a identifica și depăși obstacolele transfrontaliere din calea mobilității forței de muncă;

 

(d)  facilitează cooperarea dintre serviciile competente la nivel național desemnate în conformitate cu Directiva 2014/54/UE, pentru a furniza informații, orientări și asistență persoanelor fizice și angajatorilor cu privire la mobilitatea transfrontalieră, și cooperarea dintre punctele de contact naționale desemnate în conformitate cu Directiva 2011/24/UE, pentru a furniza informații privind asistența medicală.

 

2.  Autoritatea gestionează Biroul european de coordonare al EURES și se asigură că acesta își îndeplinește responsabilitățile care îi revin în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) 2016/589, cu excepția funcționării tehnice și a dezvoltării portalului EURES și a serviciilor informatice aferente, care continuă să fie gestionate de Comisie. Sub responsabilitatea directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (4) litera (k), Autoritatea se asigură că această activitate respectă pe deplin cerințele legislației aplicabile privind protecția datelor, inclusiv obligația de a desemna un responsabil cu protecția datelor, în conformitate cu articolul 37.

 

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea facilitează cooperarea dintre statele membre și sprijină respectarea efectivă de către acestea a obligațiilor de cooperare, inclusiv în ceea ce privește schimbul de informații, astfel cum sunt definite în legislația Uniunii din sfera de competență a Autorității.

Autoritatea facilitează și intensifică schimburile de informații și cooperarea dintre statele membre și sprijină respectarea efectivă de către acestea a obligațiilor de cooperare, astfel cum sunt definite în legislația Uniunii din sfera de competență a Autorității.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, la cererea autorităților naționale și pentru a accelera schimburile dintre acestea, în particular, Autoritatea:

În acest scop, în special, Autoritatea:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  facilitează urmărirea subsecventă a solicitărilor și a schimburilor de informații dintre autoritățile naționale prin furnizarea de sprijin logistic și tehnic, inclusiv servicii de traducere și interpretare, și prin schimburi de informații privind stadiul dosarelor;

(b)  facilitează urmărirea subsecventă a solicitărilor motivate și a schimburilor de informații dintre autoritățile naționale prin furnizarea de sprijin logistic și tehnic, inclusiv servicii de traducere și interpretare, și prin schimburi de informații privind stadiul dosarelor, fără a aduce atingere procedurilor judiciare în curs;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  promovează și face schimb de bune practici;

(c)  promovează, face schimb de bune practici și contribuie la diseminarea lor între statele membre;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  facilitează procedurile transfrontaliere de asigurarea a colectării sancțiunilor și amenzilor;

(d)  facilitează și sprijină procedurile transfrontaliere de asigurare a colectării sancțiunilor și amenzilor, la solicitarea statelor membre în cauză;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  prezintă Comisiei un raport trimestrial cu privire la solicitările nesoluționate dintre statele membre și, dacă se consideră necesar, le trimite spre mediere în conformitate cu articolul 13.

(e)  prezintă Comisiei un raport trimestrial cu privire la solicitările nesoluționate dintre statele membre și, cu acordul tuturor statelor membre în cauză, le trimite spre mediere în conformitate cu articolul 13.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  facilitează cooperarea dintre serviciile competente la nivel național desemnate în conformitate cu Directiva 2014/54/UE, pentru a furniza informații, orientări și asistență persoanelor fizice și angajatorilor în materie de mobilitate a forței de muncă în cadrul pieței interne, și cooperarea dintre punctele de contact naționale desemnate în conformitate cu Directiva 2011/24/UE, pentru a furniza informații privind asistența medicală.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  La cererea, justificată în mod corespunzător, a unei autorități naționale, Autoritatea furnizează toate informațiile necesare care să permită autorității naționale să își îndeplinească sarcinile, în cadrul de competență al Autorității.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea sprijină activitatea Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în ceea ce privește tratarea chestiunilor financiare referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolele 65, 67 și 69 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

2.  Autoritatea stabilește o cooperare strânsă cu Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială Comitetul consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor și cu Platforma europeană pentru îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea promovează utilizarea de instrumente și proceduri electronice pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale, inclusiv a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI).

3.  Autoritatea promovează utilizarea de instrumente și proceduri electronice pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale, inclusiv a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI), în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea încurajează utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă și explorează potențialul utilizării unor mecanisme de schimb electronic între statele membre pentru a facilita detectarea fraudelor, prezentând rapoarte Comisiei în vederea dezvoltării în continuare a acestor mecanisme.

4.  Autoritatea încurajează utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă, cum ar fi Platforma europeană pentru îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate și promovează utilizarea și dezvoltarea unor mecanisme de schimb electronic și baze de date între statele membre pentru a facilita accesul la date în timp real și detectarea fraudelor și poate sugera posibile îmbunătățiri ale utilizării acestor mecanisme și baze de date. Autoritatea prezintă rapoarte Comisiei în vederea dezvoltării în continuare a acestor mecanisme.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Coordonarea inspecțiilor concertate și comune

Coordonarea inspecțiilor concertate și comune

1.  La cererea unuia sau a mai multor state membre, Autoritatea coordonează inspecții concertate sau comune în domeniile care intră în sfera sa de competență. Cererea poate fi prezentată de unul sau mai multe state membre. Autoritatea poate, de asemenea, să propună autorităților statelor membre în cauză ca acestea să efectueze o inspecție concertată sau comună.

1.  La cererea unuia sau a mai multor state membre, Autoritatea coordonează și sprijină inspecții concertate sau comune între statele membre în domeniile care intră în sfera sa de competență, pe baza unui acord între toate statele membre în cauză și Autoritate. Autoritatea poate, de asemenea, din proprie inițiativă, să propună autorităților statelor membre în cauză ca acestea să efectueze o inspecție concertată sau comună. Organizațiile partenerilor sociali la nivel național pot aduce cazurile în atenția Autorității.

2.  Atunci când autoritatea unui stat membru decide să nu participe sau să nu efectueze inspecția concertată sau comună menționată la alineatul (1), aceasta informează Autoritatea în scris, cu suficient timp înainte, în legătură cu motivele deciziei sale. În astfel de cazuri, Autoritatea informează celelalte autorități naționale în cauză.

2.  În conformitate cu principiului cooperării loiale, statele membre urmăresc, la cerere, să obțină un acord privind participarea la inspecții concertate sau comune. În cazul în care un stat membru consideră că există motive întemeiate pentru a nu conveni să participe, acesta transmite autorității, în termen de o lună de la data cererii menționate la alineatul (1), motivele deciziei sale, transmite autorității orice informații suplimentare privind natura problemei în cauză și sugerează o posibilă soluționare a cazului respectiv

 

2a.  În termen de două luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (2), Autoritatea prezintă un aviz motivat statelor membre în cauză, care formulează recomandări pentru soluționarea cazului în cauză în unul sau mai multe dintre următoarele moduri:

 

(a)  pe baza informațiilor menționate la alineatul (2);

 

(b)  prin intermediul unei inspecții concertate sau comune în celelalte state membre participante;

 

(c)  cu acordul statelor membre în cauză, prin intermediul unei inspecții concertate sau comune.

3.  Organizarea unei inspecții concertate sau comune este condiționată de obținerea acordului prealabil al tuturor statelor membre participante prin intermediul ofițerilor naționali de legătură ai acestora. În cazul în care unul sau mai multe state membre refuză să ia parte la inspecția concertată sau comună, celelalte autorități naționale pot, după caz, să efectueze inspecția concertată sau comună avută în vedere numai în statele membre participante. Statele membre care au refuzat să participe la inspecție păstrează confidențialitatea informațiilor referitoare la inspecția avută în vedere.

3.  Autoritatea poate solicita oricărui stat membru care nu participă la o inspecție comună sau concertată să efectueze propria inspecție în mod voluntar, în scopul detectării eventualelor nereguli și, în termen de 3 luni de la data solicitării autorității, să raporteze Autorității constatările sale.

 

3a.  Statele membre și autoritatea păstrează confidențialitatea informațiilor privind inspecțiile avute în vedere, în ceea ce privește părțile terțe.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Inspecțiilor concertate sau comune sunt în concordanță cu Convenția nr. 81 a OIM.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un acord de stabilire a unei inspecții comune (denumit în continuare „acordul de inspecție comună”), încheiat între statele membre participante și Autoritate, stabilește condițiile pentru efectuarea unui astfel de exercițiu. Acordul de inspecție comună poate include dispoziții care să permită efectuarea inspecțiilor comune cu un preaviz scurt, odată ce au fost convenite și planificate. Autoritatea stabilește un acord model.

1.  Un acord de stabilire a unei inspecții concertate (denumit în continuare „acordul de inspecție concertată”) sau a unei inspecții comune (denumit în continuare „acordul de inspecție comună”), încheiat între statele membre participante și Autoritate, stabilește termenii și condițiile pentru efectuarea unui astfel de exercițiu, inclusiv sfera de competență și scopul inspecției și, atunci când este relevant, toate dispozițiile privind participarea personalului Autorității la inspecție. Acordul de inspecție concertată sau comună poate include dispoziții care să permită efectuarea inspecțiilor concertate sau comune cu un preaviz scurt, odată ce au fost convenite și planificate. Autoritatea stabilește un acord model, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern și practica națională.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Inspecțiile comune și concertate și urmărirea lor subsecventă se realizează în conformitate cu legislația națională a statelor membre în cauză.

2.  Inspecțiile comune și concertate și urmărirea lor subsecventă se realizează în conformitate cu dreptul intern și practica națională a statului membru în care se efectuează inspecțiile.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Funcționarii dintr-un alt stat membru și ai Autorității, care participă la inspecții concertate sau comune, au competențe identice cu cele ale funcționarilor naționali, în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea furnizează sprijin logistic și tehnic, care poate include servicii de traducere și interpretare, pentru statele membre care desfășoară inspecții comune sau concertate.

3. Autoritatea furnizează sprijin logistic și tehnic strategic și consiliere juridică, dacă statele membre în cauză solicită acest lucru, care poate include servicii de traducere și interpretare, pentru statele membre care desfășoară inspecții comune sau concertate.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La o inspecție concertată sau comună poate participa personal din partea Autorității, cu acordul prealabil al statului membru pe al cărui teritoriu personalul va furniza asistența sa pentru inspecție.

4. La o inspecție concertată sau comună poate participa personal din partea Autorității, ca observator și pentru a oferi sprijin logistic, cu acordul prealabil al statului membru pe al cărui teritoriu personalul va furniza asistența sa pentru inspecție.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile naționale care efectuează o inspecție concertată sau comună prezintă un raport Autorității cu privire la rezultatele obținute în statele lor membre, precum și cu privire la gestionarea operațională generală a inspecției concertate sau comune.

5.  Autoritățile naționale care efectuează o inspecție concertată sau comună prezintă un raport Autorității cu privire la rezultatele obținute în statele lor membre, precum și cu privire la gestionarea operațională generală a inspecției concertate sau comune, în termen de șase luni de la data inspecției.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a  Statele membre se asigură că informațiile colectate în cursul inspecțiilor concertate sau comune pot fi utilizate ca probe în procedurile judiciare din statele membre în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În rapoartele trimestriale care trebuie prezentate consiliului de administrație se includ informații cu privire la inspecțiile concertate sau comune. În raportul anual de activitate al Autorități se include un raport anual cu privire la inspecțiile sprijinite de către aceasta.

6.  În rapoartele bianuale care trebuie prezentate consiliului de administrație și Grupului părților interesate se includ informații cu privire la inspecțiile concertate sau comune coordonate de Autoritate, precum și informațiile furnizate de statele membre și Autoritate așa cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3). În raportul anual de activitate al Autorități se include un raport anual cu privire la inspecțiile sprijinite de către aceasta. Dacă dovezile obținute în cursul unei inspecții comune sau concertate sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare care au ca rezultat impunerea de sancțiuni penale sau administrative într-un stat membru, statul membru respectiv informează Autoritatea. Autoritatea include informațiile respective în raportul său de activitate.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În situația în care, în cursul inspecțiilor concertate sau comune sau în cursul oricăreia dintre activitățile sale, Autoritatea ia cunoștință de existența unor suspiciuni de nereguli în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii, inclusiv în afara sferei sale de competență, ea raportează respectivele suspiciuni de nereguli Comisiei și autorităților din statul membru vizat, dacă este cazul.

7.  În situația în care, în cursul inspecțiilor concertate sau comune sau în cursul oricăreia dintre activitățile sale, Autoritatea ia cunoștință de existența unor suspiciuni de nereguli în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii, aceasta le raportează Comisiei și autorităților din statul membru vizat, dacă este cazul.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea evaluează riscurile și efectuează analize cu privire la fluxurile transfrontaliere ale forței de muncă, cum ar fi dezechilibrele de pe piața muncii, amenințările specifice anumitor sectoare și problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și angajatori în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră. În acest scop, Autoritatea asigură complementaritatea cu alte agenții sau servicii ale Uniunii și se bazează pe expertiza acestora, inclusiv în domeniul anticipării competențelor și în cel al sănătății și siguranței la locul de muncă. La cererea Comisiei, Autoritatea poate efectua analize și studii orientate aprofundate pentru a investiga probleme specifice legate de mobilitatea forței de muncă.

1.  Autoritatea, în cooperare cu statele membre și organizațiile partenerilor sociali, evaluează riscurile și efectuează analize cu privire la provocările specifice anumitor sectoare și probleme recurente legate de mobilitatea forței de muncă în cadrul liberei circulații a lucrătorilor și al libertății de a presta servicii pe piața internă, precum și în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii, inclusiv portabilitatea pensiilor ocupaționale. Astfel de analize și evaluări iau în considerare, de asemenea, efectele și consecințele dezechilibrelor de pe piața muncii. În acest scop, Autoritatea se bazează pe expertiza altor agenții și servicii ale Uniunii, inclusiv în domeniul fraudei, exploatării, discriminării, al anticipării competențelor și în cel al sănătății și siguranței la locul de muncă. La cererea Comisiei, a unui stat membru, a comisiei competente din cadrul Parlamentului European sau din proprie inițiativă, Autoritatea poate efectua analize și studii orientate aprofundate pentru a investiga probleme specifice legate de mobilitatea forței de muncă.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea raportează în mod periodic Comisiei în legătură cu constatările sale și raportează în mod direct statelor membre în cauză, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate.

3.  Atunci când este necesar pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament, Autoritatea include aceste informații în rapoartele sale anuale către Comisie și Parlamentul European și raportează în mod direct constatările sale statelor membre în cauză, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborează linii directoare comune pentru uzul statelor membre, inclusiv orientări pentru inspecțiile efectuate în cazuri cu o dimensiune transfrontalieră, precum și definiții și concepte comune, pe baza lucrărilor relevante de la nivelul Uniunii;

(a)  elaborează linii directoare comune pentru uzul statelor membre și partenerilor sociali, inclusiv orientări pentru inspecțiile efectuate în cazuri cu o dimensiune transfrontalieră, precum și definiții și concepte comune, pe baza lucrărilor relevante de la nivelul Uniunii;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  dezvoltă programe de formare la nivelul Uniunii destinate inspectoratelor, pentru abordarea unor provocări cum ar fi activitatea independentă fictivă și abuzurile legate de detașare;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială, sprijină schimburile de bune practici și detașarea personalului între autoritățile naționale în vederea simplificării schimburilor de experiență;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  îmbunătățește cunoștințele și înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și practici naționale care vizează asigurarea libertății de circulație a persoanelor, în domeniul de aplicare al prezentului regulament și a accesului la protecție socială adecvată, precum și a metodelor și a cadrului juridic pentru acțiune.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Medierea între statele membre

Concilierea între statele membre

1.  În cazul unor litigii între statele membre în ceea ce privește aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, Autoritatea poate îndeplini un rol de mediere.

1.  În cazul unor litigii între statele membre în ceea ce privește aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, Autoritatea poate îndeplini un rol de conciliere, fără a aduce atingere competențelor jurisdicționale exercitate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

2.  La cererea unuia dintre statele membre vizate de un litigiu, Autoritatea inițiază o procedură de mediere pe lângă Consiliul de mediere creat în acel scop în conformitate cu articolul 17 alineatul (2). De asemenea, Autoritatea poate lansa o procedură de mediere din proprie inițiativă pe lângă Consiliul de mediere, inclusiv pe baza unei sesizări din partea SOLVIT, sub rezerva acordului tuturor statelor membre implicate în litigiul respectiv.

2.  La cererea unuia sau mai multor state membre vizate de un litigiu care nu poate fi soluționat prin contacte directe sau dialog între acestea, Autoritatea inițiază o procedură de mediere pe lângă Consiliul de conciliere creat în acel scop în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) pe baza unui acord din partea tuturor statelor membre implicate. În cazul unei proceduri de conciliere, statele membre participă activ la procedura menționată și pun la dispoziție toate informațiile relevante sau care au fost solicitate. Părțile vizate de conciliere sunt informate de statele membre și pot, la cerere, să fie consultate și implicate.

 

2a.  De asemenea, Autoritatea poate lansa o procedură de conciliere din proprie inițiativă pe lângă Consiliul de conciliere, inclusiv pe baza unei sesizări din partea SOLVIT, sub rezerva acordului tuturor statelor membre implicate în litigiul respectiv. Atunci când un stat membru vizat decide să nu participe la procedura de conciliere, acesta informează Autoritatea și celălalt stat membru în legătură cu motivele deciziei sale.

 

2b.  Autoritatea stabilește la data lansării procedurii de conciliere prevăzute la alineatele (2) și (2a), un termen-limită pentru finalizarea acesteia.

3.  Atunci când prezintă Autorității un dosar spre mediere, statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal legate de acest dosar sunt anonimizate, iar Autoritatea nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate în dosarul respectiv în niciun moment pe parcursul procedurii de mediere.

3.  Atunci când prezintă Autorității un dosar spre conciliere, statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal legate de acest dosar sunt anonimizate, în așa fel încât persoana vizată să nu fie sau să nu mai poată fi identificabilă, iar Autoritatea nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate în dosarul respectiv în niciun moment pe parcursul procedurii de conciliere.

 

Datele cu caracter personal sunt păstrate doar atât timp cât sunt necesare îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate.

4.  Dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare în curs la nivel național sau la nivelul Uniunii nu sunt admisibile pentru a fi mediate de către Autoritate.

4.  Dosarele legate de dezacordul respectiv care fac obiectul unor proceduri judiciare sau anchete în curs la nivel național sau la nivelul Uniunii legate de litigiul în cauză nu sunt admisibile pentru a fi conciliere de către Autoritate.

 

4a.  Comitetul de conciliere depune eforturi pentru a reconcilia punctele de vedere ale statelor membre în cauză și își prezintă avizul în termen de șase luni de la lansarea procedurii de conciliere menționate la alineatul (2) sau (2a).

5.  În termen de trei luni de la încheierea medierii de către Autoritate, statele membre vizate prezintă un raport Autorității privind măsurile luate pentru a da curs medierii în mod corespunzător sau privind motivele neluării unor măsuri, în cazul în care acestea nu au dat curs medierii.

5.  În termen de trei luni de la prezentarea avizului de către Comitetul de reconciliere, statele membre vizate prezintă un raport Autorității privind măsurile luate pentru a da curs medierii în mod corespunzător sau privind motivele neluării unor măsuri, în cazul în care acestea nu au dat curs medierii.

6.  Autoritatea prezintă Comisiei un raport trimestrial cu privire la rezultatele dosarelor de mediere pe care le instrumentează.

6.  Autoritatea prezintă Comisiei un raport bianual cu privire la rezultatele dosarelor de conciliere pe care le instrumentează.

 

6a.  Competența de conciliere a Autorității nu aduce atingere competenței Comisiei administrative în temeiul articolului 5 alineatul (4) și al articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Cooperarea în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă

 

La cererea autorităților naționale, Autoritatea poate facilita cooperarea între părțile interesate relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurări masive sau proiectele majore cu impact asupra ocupării forței de muncă în regiunile de frontieră.

 

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea stabilește acorduri de cooperare cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, după caz.

Autoritatea stabilește, după caz, acorduri de cooperare cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, cum ar fi Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Europol și Eurojust pentru a realiza coordonarea, a promova sinergiile și a evita suprapunerile între activitățile lor.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea poate înființa grupuri de lucru sau grupuri de experți cu reprezentanți ai statelor membre și/sau ai Comisiei sau cu experți externi, în urma unor proceduri de selecție, pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice sau pentru domenii de politică specifice, inclusiv un Consiliu de mediere în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament și un grup special în scopul gestionării aspectelor financiare legate de aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament.

2.  Autoritatea poate înființa grupuri de lucru sau grupuri de experți cu reprezentanți ai statelor membre și/sau ai Comisiei sau cu experți externi, în urma unor proceduri de selecție, pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice sau pentru domenii de politică specifice, inclusiv un Consiliu de conciliere în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament. Statele membre pot numi reprezentanți în cadrul tuturor grupurilor de lucru sau în cadrul grupurilor de experți.

Regulamentele de procedură ale acestor grupuri de lucru și grupuri de experți sunt stabilite de Autoritate, după consultarea Comisiei. În chestiunile legate de coordonarea sistemelor de securitate socială, este consultată și Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială.

Regulamentele de procedură ale acestor grupuri de lucru și grupuri de experți sunt stabilite de Autoritate, după consultarea Comisiei.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Principiul egalității este un principiu fundamental al dreptului Uniunii. Acesta prevede că egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație și a Grupului părților interesate. Acest obiectiv este urmărit și de consiliul de administrație în ceea ce privește președintele și vicepreședintele acestuia.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este alcătuit din câte un reprezentant de rang înalt al fiecărui stat membru și din doi reprezentanți ai Comisiei, având cu toții drept de vot.

1.  Consiliul de administrație este alcătuit din:

 

(a)  câte un reprezentant de rang înalt al fiecărui stat membru;

 

(b)  doi reprezentanți ai Comisiei,

 

(c)  șase reprezentanți ai unor parteneri sociali la nivelul Uniunii, reprezentând în mod egal organizații ale angajatorilor și sindicate;

 

(d)  trei experți independenți numiți de Parlamentul European.

 

Toți membrii menționați la literele (a)-(c) au drept de vot.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Membrii consiliului de administrație care își reprezintă statul membru și supleanții acestora sunt numiți de propriul stat membru în funcție de cunoștințele lor în domeniile menționate la articolul 1 alineatul (2), ținând cont de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante.

3.  Membrii consiliului de administrație care își reprezintă statul membru și supleanții acestora sunt numiți de propriul stat membru în funcție de cunoștințele lor în domeniile menționate la articolul 1 alineatul (2), precum și de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante.

Comisia desemnează membrii care urmează să o reprezinte.

Comisia desemnează membrii care urmează să o reprezinte membrii, partenerii sociali la nivelul Uniunii numesc membrii menționați la alineatul (1) litera (c), iar comisia competentă a Parlamentului European numește experții independenți menționați la alineatul (1) litera (d), după ce verifică faptul că nu există niciun conflict de interese.

Statele membre și Comisia depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de administrație, asigurând astfel continuitatea activității acestuia. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație.

Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor, asigurând astfel continuitatea activității acestuia. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fiecare membru și membru supleant al consiliului de administrație semnează o declarație scrisă de interese la preluarea mandatului și o actualizează dacă are loc o schimbare a circumstanțelor în această privință.

 

Membrii consiliului de administrație se asigură că interesele generale ale Uniunii și ale Autorității sunt protejate.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit.

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Un reprezentant al Eurofound, un reprezentant al EU-OSHA, un reprezentant al Cedefop și un reprezentant al Fundației Europene de Formare au dreptul de a participa în calitate de observatori la reuniunile consiliului de administrație, pentru a spori eficiența agențiilor și sinergiile dintre acestea.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Membrii Grupului părților interesate pot participa la toate reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  adoptă norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește propriii membri, precum și membrii Grupului părților interesate, ai grupurilor de lucru și ai grupurilor de experți ai Autorității, instituite în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), și publică anual pe site-ul său web declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație;

(f)  adoptă norme, inclusiv măsuri de detectare a riscurilor potențiale într-un stadiu incipient, de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește propriii membri, precum și membrii Grupului părților interesate, ai grupurilor de lucru și ai grupurilor de experți ai Autorității, instituite în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), precum și în ceea ce privește experții naționali detașați și publică anual pe site-ul web al Autorității declarațiile de interese ale acestora și actualizările;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pa)  formulează răspunsuri la evaluarea efectuată de către directorul executiv cu privire la avizele și recomandările Grupului părților interesate;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Durata mandatelor președintelui și vicepreședintelui este de patru ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată. Cu toate acestea, dacă, în orice moment din cursul mandatului, calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație încetează, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

2.  Durata mandatelor președintelui și vicepreședintelui este de doi ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată. Cu toate acestea, dacă, în orice moment din cursul mandatului, calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație încetează, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 23

Articolul 23

Responsabilitățile directorului executiv

Responsabilitățile directorului executiv

1.  Directorul executiv gestionează Autoritatea. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație.

1.  Directorul executiv gestionează Autoritatea și urmărește realizarea unui echilibru de gen în cadrul Autorității. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație.

2.  Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul poate solicita directorului executiv să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale.

2.  Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul poate solicita directorului executiv să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale.

3.  Directorul executiv este reprezentantul legal al Autorității.

3.  Directorul executiv este reprezentantul legal al Autorității.

4.  Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a sarcinilor atribuite Autorității în temeiul prezentului regulament. În particular, directorul executiv este responsabil cu:

4.  Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a sarcinilor atribuite Autorității în temeiul prezentului regulament. În particular, directorul executiv este responsabil cu:

(a)  administrarea curentă a Autorității;

(a)  administrarea curentă a Autorității;

(b)  punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

(b)  punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

(c)  elaborarea unui proiect de document unic de programare și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre aprobare;

(c)  elaborarea unui proiect de document unic de programare și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre aprobare;

(d)  punerea în aplicare a documentului unic de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;

(d)  punerea în aplicare a documentului unic de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;

(e)  pregătirea raportului anual consolidat privind activitățile Autorității și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre evaluare și adoptare;

(e)  pregătirea raportului anual consolidat privind activitățile Autorității și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre evaluare și adoptare;

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor și evaluărilor de audit interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate, de două ori pe an către Comisie și în mod periodic către consiliul de administrație;

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor și evaluărilor de audit interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate, de două ori pe an către Comisie și în mod periodic către consiliul de administrație;

(g)  protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale eficace, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționate și disuasive, de natură administrativă și financiară;

(g)  protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale eficace, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționate și disuasive, de natură administrativă și financiară;

(h)  pregătirea unei strategii antifraudă pentru Autoritate și prezentarea acesteia către consiliul de administrație spre adoptare;

(h)  pregătirea unei strategii antifraudă pentru Autoritate și prezentarea acesteia către consiliul de administrație spre adoptare;

(i)  elaborarea normelor financiare aplicabile Autorității și prezentarea acestora către consiliul de administrație;

(i)  elaborarea proiectul de norme financiare aplicabile Autorității și prezentarea acestora către consiliul de administrație;

(j)  întocmirea proiectului de situație a veniturilor și cheltuielilor estimate ale Autorității și execuția bugetului acesteia;

(j)  întocmirea proiectului de situație a veniturilor și cheltuielilor estimate ale Autorității și execuția bugetului acesteia, în cadrul documentului unic de programare al Agenției;

 

(ja)  în conformitate cu decizia menționată la articolul 19 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane;

 

(jb)  luarea deciziilor privind structurile interne ale Autorității, inclusiv, dacă este necesar, funcțiile adjuncților care pot asigura gestionarea curentă a Autorității, și, dacă este cazul, modificarea acestora, ținând seama de nevoile legate de activitățile Autorității și respectând buna gestiune bugetară;

 

(jc)  cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea;

(k)  punerea în aplicare a măsurilor stabilite de consiliul de administrație în vederea respectării obligațiilor privind protecția datelor impuse prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(k)  punerea în aplicare a măsurilor stabilite de consiliul de administrație, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

 

(ka)  evaluarea documentelor depuse de Grupul părților interesate și transmiterea evaluării respective la consiliul de administrație, în special în cazul în care aceasta a influențat proiectul de document unic de programare.

5.  Directorul executiv decide dacă este necesară afectarea unuia sau a mai multor membri ai personalului într-unul sau mai multe state membre. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului (statelor) membru (membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate la biroul local respectiv, astfel încât să se evite costurile inutile și suprapunerea funcțiilor administrative ale Autorității. Poate fi solicitată încheierea unui Acord privind sediul cu statul (statele) membru (membre) în cauză.

5.  Directorul executiv decide dacă este necesară afectarea unuia sau a mai multor membri ai personalului într-unul sau mai multe state membre, precum și înființarea unui birou de legătură în Bruxelles pentru a sprijini cooperarea Agenției cu instituțiile și organismele relevante ale Uniunii. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului (statelor) membru (membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate la biroul local respectiv, astfel încât să se evite costurile inutile și suprapunerea funcțiilor administrative ale Autorității. Poate fi solicitată încheierea unui Acord privind sediul cu statul (statele) membru (membre) în cauză.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Grupul părților interesate poate, în particular, să prezinte Autorității avize și opinii cu privire la chestiuni legate de aplicarea și de asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament.

2.  Grupul părților interesate primește o informare prealabilă și poate:

 

(a)  să monitorizeze punerea în aplicare a strategiei și face recomandări pentru o funcționare mai eficientă a Autorității;

 

(b)  la cererea Autorității sau din proprie inițiativă, să transmită Autorității avize și recomandări pentru analize și evaluări transfrontaliere ale mobilității forței de muncă, astfel cum se menționează la articolul 11;

 

(c)  la cererea Autorității sau din proprie inițiativă, să prezinte Autorității avize și opinii cu privire la chestiuni legate de aplicarea și de asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament.

 

(d)  să formuleze un aviz cu privire la proiectul de raport anual consolidat de activitate privind acțiunile Autorității prevăzut la articolul 19, înainte de prezentarea sa;

 

(e)  să formuleze un aviz cu privire la proiectul de document unic de programare al Autorității menționat la articolul 25, înainte de transmiterea acestuia către Comisie spre avizare;

 

(f)  să fie consultat cu privire la evaluări ale directorului executiv, astfel cum se menționează la articolul 32.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Grupul părților interesate este prezidat de directorul executiv și se întrunește cel puțin de două ori pe an la inițiativa directorului executiv sau la solicitarea Comisiei.

3.  Grupul părților interesate alege un președinte din rândul membrilor săi și se întrunește cel puțin de două ori pe an la intervale regulate și, dacă este necesar, la solicitarea Comisiei sau a majorității membrilor săi.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Grupul părților interesate este format din șase reprezentanți ai unor parteneri sociali la nivelul Uniunii, reprezentând în mod egal sindicate și organizații ale angajatorilor, precum și doi reprezentanți ai Comisiei.

4.  Grupul părților interesate este format din doi reprezentanți ai Comisiei și zece reprezentanți ai unor parteneri sociali la nivelul Uniunii, reprezentând în mod egal sindicate și organizații ale angajatorilor, inclusiv ai unor parteneri sociali sectoriali recunoscuți la nivelul Uniunii reprezentând sectoare vizate în special de probleme legate de mobilitatea forței de muncă.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Grupul părților interesate poate invita experți sau organizații internaționale relevante la reuniunile sale.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Autoritatea publică avizele și opiniile Grupului părților interesate, precum și rezultatele consultărilor, cu excepția cazului în care există cerințe de confidențialitate.

7.  Autoritatea publică avizele, opiniile și recomandările Grupului părților interesate, precum și rezultatele consultărilor, cu excepția cazului în care există cerințe de confidențialitate.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de document unic de programare care conține, în particular, o programare anuală și multianuală în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei73 și care ține cont de orientările stabilite de Comisie.

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de document unic de programare care conține, în particular, o programare anuală și multianuală în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei73 și care ține cont de orientările stabilite de Comisie, după ce documentul a fost prezentat Grupului părților interesate pentru aviz.

__________________

__________________

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect provizoriu de estimare a veniturilor și cheltuielilor Autorității pentru exercițiul financiar următor, care conține schema de personal, și îl transmite consiliului de administrație.

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect provizoriu de estimare a veniturilor și cheltuielilor Autorității pentru exercițiul financiar următor, care conține schema de personal, și îl transmite consiliului de administrație. Atunci când se conferă Autorității noi atribuții de către instituțiile Uniunii sau în temeiul legislației Uniunii, se va ține seama de acestea în cadrul programării resurselor și programării financiare.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul provizoriu de estimare se bazează pe obiectivele detaliate și pe rezultatele preconizate ale programului anual de lucru menționat la articolul 25 alineatul (3) și iau în considerare resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de estimare autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia transmite proiectul de estimare autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii, indicând în mod clar linia bugetară a Autorității. Comisia informează, de asemenea, Parlamentul European cu privire la proiectul de estimare.

Justificare

Cu termene din ce în ce mai stricte, activitatea procedurală a altor instituții ar fi îmbunătățită dacă estimările bugetare ar fi comunicate în această etapă timpurie.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Principiul bunei gestiuni financiare se aplică în toate situațiile.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Normele financiare aplicabile Autorității se adoptă de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu derogă de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este în mod specific necesară pentru funcționarea Autorității, iar Comisia și-a dat în prealabil acordul.

Normele financiare aplicabile Autorității se adoptă de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu derogă de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este în mod specific necesară pentru funcționarea Autorității, iar Comisia și-a dat în prealabil acordul. Se fac eforturi pentru o aplicare a normelor proporțională cu dimensiunea și bugetul Autorității, pentru a nu impune sarcini excesive, menținând în același timp bunele practici.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

Articolul 32

Directorul executiv

Directorul executiv

1.  Directorul executiv este angajat ca agent temporar al Autorității în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

1.  Directorul executiv este angajat ca agent temporar al Autorității în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

2.  Directorul executiv este numit de consiliul de administrație pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

2.  Directorul executiv este numit de consiliul de administrație pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente, care garantează o evaluare riguroasă a candidaților și un nivel ridicat de independență. Înainte de numirea sa, candidatul selectat este invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de deputați. Acest schimb de opinii nu întârzie în mod nejustificat numirea.

3.  În scopul încheierii contractului cu directorul executiv, Autoritatea este reprezentată de președintele consiliului de administrație.

3.  În scopul încheierii contractului cu directorul executiv, Autoritatea este reprezentată de președintele consiliului de administrație.

4.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia efectuează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale Autorității.

4.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Cu șase luni înainte de sfârșitul acestei perioade, Comisia efectuează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale Autorității.

5.  Consiliul de administrație, acționând în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (4), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

5.  Consiliul de administrație, acționând din proprie inițiativă sau în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (4), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani sau poate solicita Comisiei să inițieze procesul de selecție a noului director executiv.

6.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei cumulative.

6.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei celor două mandate.

7.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație, care acționează la propunerea Comisiei.

7.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație, care acționează din proprie inițiativă sau la propunerea Comisiei, pe baza unei evaluări motivate a performanțelor sale ca director executiv.

8. Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot.

8. Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În temeiul legislației naționale a statelor lor membre, ofițerii naționali de legătură au competența de a solicita informații din partea autorităților în cauză.

3.  În temeiul legislației naționale a statelor lor membre, ofițerii naționali de legătură au competența de a solicita și primi toate informațiile relevante din partea autorităților în cauză.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 36

Articolul 36

Regimul lingvistic

Regimul lingvistic

1.  Autorității i se aplică dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr.1 al Consiliului75.

1.  Autorității i se aplică dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr.1 al Consiliului75.

2.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Autorității sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

2.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Autorității sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau atunci, când sunt justificate în mod corespunzător, de alte servicii de traducere.

__________________

__________________

75 Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385).

75 Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385).

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult cinci ani de la data menționată la articolul 51 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia evaluează performanța Autorității în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea analizează, în special, posibila necesitate de a modifica mandatul autorității și implicațiile financiare ale oricărei astfel de modificări, inclusiv prin găsirea de noi sinergii și prin simplificarea colaborării cu agențiile care își desfășoară activitatea în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale.

1.  În termen de cel mult patru ani de la data menționată la articolul 51 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia evaluează performanța Autorității în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. Evaluarea analizează, în special, posibila necesitate de a modifica mandatul autorității și implicațiile financiare ale oricărei astfel de modificări, inclusiv prin găsirea de noi sinergii și prin simplificarea colaborării cu agențiile care își desfășoară activitatea în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, Autoritatea poate coopera cu autoritățile naționale din țările terțe cărora li se aplică legislația relevantă a Uniunii în materie de mobilitate a forței de muncă și de coordonare a securității sociale.

În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, Autoritatea poate coopera cu autoritățile naționale din țările terțe cărora li se aplică legislația relevantă a Uniunii în materie de mobilitate a forței de muncă și de coordonare a securității sociale, precum și cu organizații internaționale care își desfășoară activitatea în domenii care intră în sfera de activitate a Autorității.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie, Autoritatea poate să încheie acorduri operaționale cu autoritățile țărilor terțe. Aceste acorduri operaționale nu creează obligații legale pentru Uniune și statele sale membre.

În acest scop, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie și consiliul de administrație, Autoritatea poate să încheie acorduri operaționale cu autoritățile țărilor terțe. Aceste acorduri operaționale nu creează obligații legale pentru Uniune și statele sale membre.

Justificare

O astfel de decizie importantă, cu impact asupra activității generale a Autorității, nu poate fi luată doar de către Comisie. Statele membre trebuie, de asemenea, să acorde autorizația.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea Autorității în statul membru gazdă, împreună cu regulile specifice aplicabile în statul membru gazdă directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului Autorității și membrilor familiilor acestora, sunt prevăzute într-un acord privind sediul între Autoritate și statul membru în care se află sediul, încheiat după obținerea aprobării consiliului de administrație și cel târziu la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

1.  Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea Autorității în statul membru gazdă, împreună cu regulile specifice aplicabile în statul membru gazdă directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului Autorității și membrilor familiilor acestora, sunt prevăzute într-un acord privind sediul între Autoritate și statul membru în care se află sediul, care se încheie după obținerea aprobării consiliului de administrație și cel târziu la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 49a

 

Modificări ale Deciziei (UE) 2016/344

 

Decizia (UE) 2016/344 se modifică după cum urmează:

 

(1)  La articolul 2 alineatul (1), se introduce următoarea literă (ca):

 

„(ca) directorul executiv al Autorității Europene a Muncii.”;

 

(2)  La articolul 8 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Biroul pregătește și organizează activitatea platformei în colaborare cu un serviciu de secretariat, care îndeplinește funcția de secretariat al platformei, inclusiv al Biroului și al grupurilor de lucru. Secretariatul este pus la dispoziție de Autoritatea Europeană a Muncii.

 

(3)  Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 9

 

Cooperarea

 

1.  Platforma cooperează în mod eficace, evitând dublarea eforturilor, cu alte grupuri de experți și comitete relevante la nivelul Uniunii a căror activitate are legătură cu munca nedeclarată, în special, Comitetul inspectorilor de muncă principali (SLIC), Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, rețeaua serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPFOM), Comitetul pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), Comitetul pentru protecție socială (CPS) și Grupul de lucru privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării directe. Platforma le adresează reprezentanților acestor grupuri și comitete invitații pentru a participa la activitățile sale în calitate de observatori, dacă este cazul. Pentru asigurarea unei activități mai eficiente și a unui impact mai puternic, se pot organiza și reuniuni comune.

 

2.  Platforma stabilește o cooperare adecvată cu Autoritatea Europeană a Muncii, cu Eurofound și cu EU-OSHA.”

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Decizia 2009/17/CE și Decizia (UE) 2016/344 se abrogă.

Decizia 2009/17/CE se abrogă.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Trimiterile la Decizia 2009/17/CE și la Decizia (UE) 2016/344 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Trimiterile la Decizia 2009/17/CE se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.


EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul general al prezentului regulament este acela de a înființa Autoritatea Europeană a Muncii pentru a contribui la consolidarea echității și a încrederii în piața unică. Autoritatea urmează să sprijine statele membre în asigurarea aplicării efective a legislației Uniunii în domenii precum mobilitatea forței de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială. Propunerea reprezintă un pas concret în direcția realizării pilonului european al drepturilor sociale.

Raportorul sprijină cu fermitate această inițiativă. În opinia cetățenilor europeni, libertatea de a trăi, lucra, studia și face afaceri oriunde în UE reprezintă realizarea cea mai de preț a UE. Totodată, europenii prețuiesc foarte mult echitatea, protecția socială și incluziunea. Prin urmare, UE trebuie să-și onoreze ambele obiective și să se asigure că libera circulație înseamnă și o mobilitate echitabilă, că drepturile lucrătorilor sunt garantate și protejate pe întreg teritoriul UE, că se împiedică concurența neloială între lucrători și întreprinderi și că sunt combătute frauda socială și abuzul liberei circulații.

Pentru a realiza aceasta, avem nevoie de norme clare, echitabile și stricte. În ultimii ani acest lucru a reprezentat o prioritate absolută și s-au realizat progrese importante, în special în ceea ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor, directiva în materie de asigurare a respectării legii și platforma de combatere a muncii nedeclarate. În prezent, se lucrează la propuneri importante ce vizează pachetul privind mobilitatea (transporturilor) și coordonarea sistemelor de securitate socială. Sunt necesare norme îmbunătățite pentru a asigura o piață echitabilă a forței de muncă. Dar normele nu valorează mai mult decât hârtia pe care sunt tipărite dacă nu sunt aplicate în mod corespunzător. Pe măsură ce europenii devin din ce în ce mai mobili, peste 17 milioane de cetățeni lucrând acum sau locuind în alt stat membru decât cel de origine, trebuie consolidată dimensiunea transfrontalieră a asigurării respectării normelor.

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și-a anunțat planurile pentru crearea Autorității Europene a Muncii, pentru a garanta că respectarea normelor UE privind mobilitatea forței de muncă este asigurată în mod echitabil, simplu și efectiv. După cum a declarat: „Este absurd să existe o autoritate bancară care să protejeze standardele bancare, dar să nu existe o autoritate comună a muncii pentru a asigura corectitudinea pe piața noastră unică.”

În opinia raportorului, este nevoie de o autoritate care să aibă un mandat operațional, cu un accent clar pe aplicarea normelor și cu suficiente atribuții și puteri pentru a-și atinge obiectivele.

Două aspecte specifice au o importanță majoră. În primul rând, este nevoie de o autoritate care să aibă un rol definit clar și un număr limitat de sarcini. Este esențial ca mijloacele disponibile să fie folosite cât mai eficient, în domeniile în care Autoritatea poate oferi cea mai mare valoare adăugată. Această valoare adăugată a Autorității ar trebui rezide în cea mai mare parte în domeniul asigurării respectării normelor. Prin urmare, raportorul are îndoieli cu privire la necesitatea și dezirabilitatea includerii în domeniul de activitatea al Autorității a unor sarcini suplimentare, cum ar fi furnizarea de informații sau servicii de ocupare a forței de muncă. Se înțelege de la sine că, pentru a folosi întregul potențial al pieței interne, este esențială îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor, mai ales al IMM-urilor, la informații privind propriile drepturi și obligații în domeniul mobilității forței de muncă, al liberei circulații a serviciilor și al coordonării securității sociale; Însă, din rațiuni de eficiență și eficacitate, această furnizare de informații fiabile, actualizate și ușor accesibile nu ar trebui să intre în domeniul de activitate al Autorității, ea ar trebui făcută mai degrabă la nivel național sau regional, în cazul în care pot fi luate în considerare asemenea acorduri bilaterale specifice între statele membre, de exemplu în domeniul coordonării fiscale. În acest scop, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea creării unor birouri de asistență sau ghișee unice pentru întreprinderi și lucrători în situații transfrontaliere, iar Autoritatea ar trebui să se limiteze la sarcina sa principală: consolidarea asigurării respectării legislației UE și sprijinirea statelor membre în acest scop.

În al doilea rând, Autoritatea trebuie să aibă mijloacele pentru a face o diferență reală în practică. Ea nu ar trebui să devină un tigru fără dinți; caracterul voluntar al participării autorităților din statele membre, după cum a propus Comisia, nu este suficient pentru a realiza acest lucru. Raportorul a depus acest raport cu scopul de a găsi echilibrul adecvat între competențele statelor membre și principiul subsidiarității, pe de o parte, și dorința de a crea la nivelul UE o agenție care are capacitatea reală de a îmbunătăți asigurarea respectării normelor în întreaga UE, pe de altă parte. Aceasta înseamnă că autoritățile statelor membre ar urma să participe la inspecțiile propuse, concertate sau transfrontaliere, și nu pot refuza participarea decât în situații excepționale și justificate în mod corespunzător.

Autoritatea Europeană a Muncii ar urma să reprezinte un răspuns eficient la preocupările legate de asigurarea efectivă și eficientă a respectării normelor UE, care riscă să pună în pericol încrederea și echitatea pe piața internă. Prin urmare, este absolut esențial să se îmbunătățească aplicarea transfrontalieră a legislației Uniunii în materie de mobilitate a forței de muncă și de combatere a abuzurilor, pentru a proteja drepturile lucrătorilor mobili, pentru a se asigura că firmele pot concura în condiții egale, și pentru a menține sprijinul cetățenilor pentru piața internă și cele patru libertăți, astfel încât întreprinderile și lucrătorii de bună credință să își poată exercita drepturile și folosi în totalitate oportunitățile oferite de piața internă.


OPINIE MINORITARĂ

Joëlle Mélin

AUTORITATEA EUROPEANĂ A MUNCII

Delegația franceză a Grupului Europa Națiunilor și Libertății se disociază de activitatea desfășurată în acest dosar, pe baza mai multor argumente:

- acest nou text este destinat să compenseze caracterul inadecvat sau incapacitatea, recunoscute chiar de Comisie în motivarea sa, în diferitele domenii care ar trebui regrupate pentru a le face eficiente;

- or, centralizarea instrumentelor deficiente nu va putea, într-o mai mare măsură decât atunci când aceste instrumente acționau independent, atinge obiectivele pe care această agenție le-a stabilit;

- prin urmare, textul actual va fi pus în discuție într-un termen scurt;

- în plus, Agenția, astfel cum a fost înființată, nu dispune de mijloacele necesare pentru a aborda provocările majore pe care pe care și le propune să le rezolve.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (21.9.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei privind o Autoritate Europeană a Muncii și consideră că acest lucru este un pas important în realizarea Pilonului european al drepturilor sociale. Deși propunerea Comisiei este un bun punct de plecare, raportorul propune ca Autoritatea să fie dotată cu mai multe competențe, pentru a-și putea juca cu succes rolul și a fi o completare utilă a structurilor existente.

Ca o nouă prioritate, Autoritatea ar trebui să fie finanțată doar din resurse noi, și nu în detrimentul programelor existente. Comisia a propus să finanțeze 70 % din bugetul Autorității prin realocări de la Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) în actualul CFM. Deși Autoritatea are, într-adevăr, sarcini similare, primii săi ani vor fi dedicați consolidării organizației. Cheltuielile operaționale pentru afaceri sociale nu ar trebui să fie îngreunate și, prin urmare, resursele financiare destinate Autorității trebuie să fie finanțate din fonduri noi.

La stabilirea sediului, raportorul face referire la recomandările convenite de către toate instituțiile Uniunii de a aplica o abordare orientată spre eficiență și de reducere a costurilor. El consideră că, în acest scop, este esențial ca locul exact în care își va avea sediul agenția să fie decis mai degrabă de instituțiile Uniunii decât de statul membru singur.

Raportorul propune să fie reflectată structura de guvernanță a agențiilor existente în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, și anume să se continue structura de guvernanță tripartită. Pentru a se asigura coerența și a se evita suprapunerea sarcinilor, ar trebui să se acorde o atenție deosebită domeniilor în care ar putea exista sinergii și suprapuneri de sarcini între Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA și Autoritate.

În cele din urmă, alte modificări urmăresc să continue pozițiile susținute de mult timp de Comisia pentru bugete, precum reprezentarea Parlamentului în consiliul de administrație și o flexibilitate mai mare în ceea ce privește serviciile de traducere.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Agenția ar trebui să contribuie în mod proactiv la eforturile depuse la nivel național și la nivelul Uniunii, îndeplinindu-și totodată sarcinile în deplină cooperare cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii și cu statele membre, evitând orice suprapunere a activităților, promovând sinergiile și complementaritatea și, astfel, realizând coordonarea și economii fiscale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele emergente în domeniul mobilității forței de muncă și al coordonării securității sociale, Autoritatea ar trebui să-și dezvolte o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Autoritatea ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui să includă solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și întreprinderi în exercitarea propriilor drepturi în domeniile din sfera de competență a Autorității. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele emergente în domeniul mobilității forței de muncă și al coordonării securității sociale, Autoritatea ar trebui să-și dezvolte o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Autoritatea ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui să includă strânsa colaborare cu Eurofound în ceea ce privește analizele pieței forței de muncă și solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și întreprinderi în exercitarea propriilor drepturi în domeniile din sfera de competență a Autorității. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a garanta autonomia și independența sa deplină, Autoritatea ar trebui să beneficieze de un buget autonom, cu venituri provenind din bugetul general al Uniunii, din orice contribuție financiară voluntară efectuată de statele membre și din orice contribuție efectuată de țările terțe care participă la activitatea Autorității. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie totodată în măsură să primească acorduri de delegare sau granturi ad hoc și să perceapă tarife pentru publicații și pentru orice servicii prestate de Autoritate.

(24)  Pentru a garanta autonomia și independența sa deplină, Autoritatea ar trebui să beneficieze de un buget autonom, cu venituri provenind din bugetul general al Uniunii, din orice contribuție financiară voluntară efectuată de statele membre și din orice contribuție efectuată de țările terțe care participă la activitatea Autorității. Bugetul Autorității ar trebui stabilit respectând principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele Autorității și de rezultatele preconizate ale activităților sale. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie totodată în măsură să primească acorduri de delegare sau granturi ad hoc și să perceapă tarife pentru publicații și pentru orice servicii prestate de Autoritate. Contribuția de la bugetul Uniunii nu ar trebui să fie în detrimentul altor programe ale Uniunii.

Justificare

Având în vedere că primii ani de funcționare a Autorității vor fi dedicați consolidării, nu ar trebui să se pericliteze activitatea operațională a programelor existente, cum ar fi EURES.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Statul membru gazdă al Autorității ar trebui să ofere cele mai bune condiții posibile pentru a asigura buna funcționare a Autorității.

(28)  Statul membru gazdă al Autorității ar trebui să ofere cele mai bune condiții posibile pentru a asigura buna funcționare a Autorității. Autoritatea ar trebui să coopereze strâns cu alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii, în special cu cele care au sediul în același stat membru, în vederea realizării de economii financiare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Atunci când se stabilește locul în care urmează să aibă sediul Autoritatea, ar trebui să se respecte pe deplin prerogativele de legiuitori ai Uniunii ale Parlamentului European și ale Consiliului și să se ia în considerare recomandările Grupului de lucru interinstituțional privind resursele agențiilor descentralizate. În conformitate cu procedurile recente privind amplasarea unei agenții a Uniunii, instituțiile Uniunii ar trebui să convină nu numai cu privire la statul membru în care agenția urmează să își aibă sediul, ci și cu privire la locul exact din statul membru respectiv.

Justificare

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu cele stabilite în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și în cel al politicii sociale – în cadrul competențelor lor respective, bazându-se pe experiența acestora și maximizând sinergiile: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) și Fundația Europeană de Formare (ETF), precum și, în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și a traficului de ființe umane, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

(30)  Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu cele stabilite în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și în cel al politicii sociale – în cadrul competențelor lor respective, bazându-se pe experiența acestora și maximizând sinergiile, evitând suprapunerea eforturilor și realizând astfel economii financiare: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) și Fundația Europeană de Formare (ETF), precum și, în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și a traficului de ființe umane, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

Justificare

În conformitate cu abordarea comună, agențiile din domeniul ocupării forței de muncă și al pieței forței de muncă trebuie să folosească cu eficiență resursele limitate disponibile, căutând sinergii și evitând suprapunerile între activitățile lor.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situații transfrontaliere, precum și accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolele 6 și 7;

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al partenerilor sociali la informații privind propriile drepturi și obligații în situații transfrontaliere, precum și accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolele 6 și 7;

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  promovează cooperarea și coordonarea la nivelul Uniunii între statele membre, instituțiile, agențiile și organismele Uniunii, pentru a realiza economii fiscale, a evita suprapunerea activităților și a promova sinergiile și complementaritatea în ceea ce privește activitățile lor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  monitorizează programele de returnare voluntară ale statelor membre care sprijină persoanele care doresc să se întoarcă în țările lor de origine după ce au fost implicate în mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizează informații relevante privind drepturile și obligațiile persoanelor fizice în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă;

(a)  furnizează informații relevante privind drepturile și obligațiile persoanelor fizice în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv informații privind drepturile lor sociale, cum ar fi serviciile administrative și cele legate de ocuparea forței de muncă, sănătate și locuințe;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  furnizează angajatorilor informații relevante privind normele în domeniul muncii și privind condițiile de trai și de muncă aplicabile lucrătorilor în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv lucrătorilor detașați;

(c)  furnizează partenerilor sociali informații relevante privind normele în domeniul muncii și privind condițiile de trai și de muncă aplicabile lucrătorilor în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv lucrătorilor detașați;

Justificare

Autoritatea ar trebui să furnizeze informații atât organizațiilor patronale, cât și celor sindicale.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în colaborare cu autoritățile naționale, sprijină și finanțează serviciile de consiliere pentru angajații care caută sau ocupă un loc de muncă în afara țării lor de origine.

Justificare

Autoritatea trebuie să fie abilitată nu doar să informeze angajații, ci și să le ofere consiliere.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care o autoritate națională nu răspunde la o cerere în termenul stabilit de Autoritate, aceasta transmite Autorității motivele pentru care nu a făcut acest lucru.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea raportează în mod periodic Comisiei în legătură cu constatările sale și raportează în mod direct statelor membre în cauză, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate.

3.  Autoritatea transmite Comisiei rapoarte semestriale în legătură cu constatările sale și raportează în mod direct statelor membre în cauză, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate. Rapoartele respective se pun la dispoziția publicului.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea stabilește acorduri de cooperare cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, după caz.

Autoritatea stabilește acorduri de cooperare cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, după caz, în special cu Eurofound, Cedefop, EU-OSHA și ETF, pentru a realiza coordonarea, a promova sinergiile și a evita suprapunerile între activitățile lor, din motive de eficiență din punctul de vedere al costurilor.

Justificare

În conformitate cu abordarea comună, agențiile din domeniul ocupării forței de muncă și al pieței forței de muncă trebuie să folosească cu eficiență resursele limitate disponibile, căutând sinergii și evitând suprapunerile între activitățile lor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este alcătuit din câte un reprezentant de rang înalt al fiecărui stat membru și din doi reprezentanți ai Comisiei, având cu toții drept de vot.

1.  Consiliul de administrație este alcătuit din câte un reprezentant de rang înalt al fiecărui stat membru, din câte un membru al unei organizații patronale din fiecare stat membru, din câte un membru al unei organizații sindicale din fiecare stat membru, din doi reprezentanți ai Comisiei și dintr-un membru desemnat de Parlamentul European, având cu toții drept de vot.

Justificare

Amendamentul urmărește să reflecte structura de guvernanță a agențiilor care activează în domeniul pieței forței de muncă existente și să întărească controlul democratic prin prevederea unui membru desemnat de Parlamentul European.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Patru reprezentanți, și anume câte unul din partea Eurofound, Cedefop, EU-OSHA și ETF, pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

Justificare

Acest amendament urmărește să intensifice coordonarea între agențiile legate de domeniul ocupării forței de muncă și al pieței forței de muncă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de document unic de programare care conține, în particular, o programare anuală și multianuală în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei73 și care ține cont de orientările stabilite de Comisie.

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de document unic de programare care conține, în particular, o programare anuală și multianuală în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/201373 al Comisiei și care ține cont de orientările stabilite de Comisie, precum și de recomandările Grupului de lucru interinstituțional privind resursele agențiilor.

__________________

__________________

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Justificare

Recomandările Grupului de lucru interinstituțional privind agențiile sunt luate în considerare în mod adecvat de către Agenție atunci când își elaborează documentul unic de programare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectul provizoriu de estimare se bazează pe obiectivele detaliate și pe rezultatele preconizate ale programului anual de lucru menționat la articolul 25 alineatul (3) și iau în considerare resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Autorității sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

2.  Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Autorității sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau de alți furnizori de servicii de traducere, în conformitate cu normele privind achizițiile publice și în limitele stabilite de normele financiare relevante.

Justificare

Amendamentul propus are scopul de a oferi Agenției o anumită flexibilitate în ceea ce privește serviciile de traducere.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2013, în termen de șase luni de la data la care devine operațională, Autoritatea aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne desfășurate de OLAF și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților Autorității, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.

1.  Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2013, la data la care devine operațională, Autoritatea aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne desfășurate de OLAF și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților Autorității, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.

Justificare

O perioadă de siguranță de șase luni nu este necesară în acest context.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pentru a realiza economii financiare, Autoritatea cooperează strâns cu alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii, în special cu cele care au sediul în același loc. 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unei Autorități Europene în domeniul Muncii

Referințe

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

16.4.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jens Geier

21.3.2018

Examinare în comisie

10.7.2018

 

 

 

Data adoptării

25.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (11.10.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Raportoare pentru aviz: Karima Delli

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei Agenții Europene a Muncii

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 46, articolul 48, articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și articolul 91 alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 46 și 48,

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social și trebuie să promoveze justiția și protecția sociale. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social și trebuie să promoveze justiția și protecția sociale. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane. În conformitate cu articolul 5 din TUE, exercitarea competențelor Uniunii se supune normelor de subsidiaritate și proporționalitate.

Justificare

Este esențial să se asigure respectarea normelor privind proporționalitatea și subsidiaritatea atunci când se definesc sarcinile AEM.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Ar trebui instituită o Autoritate Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”), pentru a contribui la întărirea echității și a încrederii în piața unică. În acest sens, Autoritatea ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situațiile de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, precum și a accesului la serviciile relevante, să sprijine respectarea normelor și cooperarea între statele membre pentru a asigura aplicarea eficace a legislației Uniunii în aceste domenii, precum și să medieze și să faciliteze soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(5)  Ar trebui instituită Agenția Europeană a Muncii (denumită în continuare „Agenția”), pentru a contribui la întărirea echității și a încrederii și pentru a promova libera circulație a lucrătorilor și serviciilor pe piața unică, respectând totodată principiul proporționalității și subsidiarității. În acest sens, Agenția ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în îmbunătățirea accesului lucrătorilor și al angajatorilor la informații relevante și actualizate privind propriile drepturi și obligații în situațiile de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă în toate statele membre prin intermediul unui portal al AEM, precum și a accesului la serviciile relevante, să promoveze cooperarea între statele membre pentru a asigura aplicarea eficace a legislației Uniunii în aceste domenii, precum și să medieze și să faciliteze soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

Justificare

Scopul principal al creării Agenției Europene a Muncii ar trebui să fie promovarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul pieței unice. Pentru a realiza acest lucru, este esențial să se consolideze accesul la informații relevante privind mobilitatea transfrontalieră în toate statele membre ale UE. Acest lucru ar putea fi realizat prin crearea unui portal web actualizat și accesibil al AEM.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Autoritatea ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și serviciile cu grad ridicat de mobilitate. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Autoritatea constată existența unor nereguli suspectate, inclusiv în domenii de drept comunitar care depășesc domeniul său de competență, cum ar fi încălcarea condițiilor de muncă și a normelor de sănătate și siguranță sau angajarea de resortisanți ai unor țări terțe aflați în situație de ședere ilegală, ea ar trebui să le poată raporta și să poată coopera în aceste domenii cu Comisia, cu organismele competente ale Uniunii și, după caz, cu autoritățile naționale.

(6)  Agenția ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor și a serviciilor. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate și a înființării de societăți de tip „cutie poștală” în sectorul transportului rutier, care au contribuit la denaturarea concurenței în acest sector. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Agenția constată existența unor nereguli suspectate, ea ar trebui să le poată raporta Comisiei și autorităților naționale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În anumite cazuri s-a adoptat o legislație sectorială a Uniunii, pentru a se răspunde nevoilor specifice ale unui anumit sector, cum ar fi cel al transportului internațional. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să abordeze aspectele transfrontaliere ale aplicării acestei legislații sectoriale a Uniunii, în special în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului49, Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului50, Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului51 și Propunerea de directivă de modificare a Directivei 2006/22/CE [COM (2017) 278]52.

(8)  În anumite cazuri s-a adoptat o legislație sectorială a Uniunii, pentru a se răspunde nevoilor specifice ale unui anumit sector, cum ar fi cel al transportului internațional. Agenția poate, de asemenea, după ce a obținut consimțământul prealabil al statului membru respectiv, să abordeze aspectele transfrontaliere ale aplicării acestei legislații sectoriale a Uniunii, în special în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului49, Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului50, Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului51 și Propunerea de directivă de modificare a Directivei 2006/22/CE [COM (2017) 278]52.

_________________

_________________

49 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

49 Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

50 Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).

50 Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).

51 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

51 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

52 COM(2017) 278 – Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier.

52 COM(2017) 278 – Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Persoanele fizice vizate de activitățile Autorității ar trebui să fie persoane care fac obiectul legislației Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, inclusiv lucrători, persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane inactive din punct de vedere economic; printre ele ar trebui să se numere atât cetățenii Uniunii, cât și resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în Uniune, cum ar fi lucrătorii detașați, deținătorii cărții albastre a UE, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe termen lung, precum și membrii familiilor acestora.

(9)  Persoanele fizice vizate de activitățile Agenției ar trebui să fie persoane care fac obiectul legislației Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, inclusiv lucrători, persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane inactive din punct de vedere economic; printre ele ar trebui să se numere atât cetățenii Uniunii, cât și resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în Uniune, deținătorii cărții albastre a UE, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe termen lung, precum și membrii familiilor acestora, în conformitate cu actele juridice relevante ale Uniunii care reglementează circulația acestora în Uniune.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se asigura că pot beneficia de o piață internă echitabilă și eficientă, Autoritatea ar trebui să promoveze, pentru persoanele fizice și pentru angajatori, oportunități în ceea ce privește mobilitatea sau furnizarea de servicii și recrutarea oriunde în Uniune. Acest lucru include sprijinirea mobilității transfrontaliere a persoanelor fizice atât prin facilitarea accesului la servicii de mobilitate transfrontalieră, cum ar fi corelarea transfrontalieră a locurilor de muncă, a stagiilor și a uceniciei, cât și prin promovarea unor programe de mobilitate cum ar fi „Primul loc de muncă EURES” sau „ErasmusPRO”. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea transparenței informațiilor, inclusiv a celor privind propriile drepturi și obligații care decurg din legislația Uniunii, precum și a accesului la serviciile destinate persoanelor fizice și angajatorilor, în cooperare cu alte servicii de informare din Uniune, cum ar fi „Europa ta – Consiliere”, și ar trebui să profite din plin și să asigure coerența cu portalul „Europa ta”, care va constitui coloana vertebrală a viitorului portal digital unic53.

(11)  Pentru a se asigura că pot beneficia pe deplin de o piață internă eficientă, Agenția ar trebui să promoveze, pentru lucrători și angajatori, oportunități în ceea ce privește mobilitatea sau furnizarea de servicii și recrutarea oriunde în Uniune. Acest lucru include sprijinirea mobilității transfrontaliere a persoanelor fizice prin crearea unui portal web accesibil care să conțină date actualizate și cuprinzătoare privind legislația muncii și condițiile de muncă în toate statele membre ale Uniunii, prin facilitarea accesului la servicii de mobilitate transfrontalieră, cum ar fi corelarea transfrontalieră a locurilor de muncă, a stagiilor și a uceniciei, cât și prin promovarea unor programe de mobilitate cum ar fi „Primul loc de muncă EURES” sau „ErasmusPRO”. Agenția ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea transparenței informațiilor, inclusiv a celor privind propriile drepturi și obligații care decurg din legislația Uniunii, precum și a accesului la serviciile destinate persoanelor fizice și angajatorilor, în cooperare cu alte servicii de informare din Uniune, cum ar fi „Europa ta – Consiliere”, și ar trebui să profite din plin și să asigure coerența cu portalul „Europa ta”, care va constitui coloana vertebrală a viitorului portal digital unic53.

_________________

_________________

53 Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256]

53 Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256]

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În acest scop, Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte inițiative și rețele relevante ale Uniunii, în particular cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu Rețeaua întreprinderilor europene55, cu Punctul de contact frontalier56 și cu SOLVIT57, precum și cu servicii naționale relevante precum organismele de promovare a egalității de tratament și de sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor acestora, desemnate de statele membre în temeiul Directivei 2014/54/UE, dar și cu punctele naționale de contact desemnate să ofere informații privind asistența medicală în temeiul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului58. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să exploreze sinergii cu cardul electronic european pentru servicii propus59, în special în acele cazuri în care statele membre optează pentru depunerea declarațiilor privind lucrătorii detașați prin intermediul platformei cardului electronic. Autoritatea ar trebui să înlocuiască Comisia în gestionarea Biroului european de coordonare al Rețelei de servicii europene de ocupare a forței de muncă („EURES”) instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/589, inclusiv în ceea ce privește definirea nevoilor utilizatorilor și a cerințelor operaționale pentru eficacitatea portalului EURES și a serviciilor informatice conexe, dar cu excepția furnizării de servicii informatice și a exploatării și dezvoltării infrastructurii informatice, care vor continua să fie asigurate de Comisie.

(12)  În acest scop, Agenția ar trebui să coopereze cu alte inițiative și rețele relevante ale Uniunii, în particular cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu Rețeaua întreprinderilor europene55, cu Punctul de contact frontalier56 și cu SOLVIT57, precum și cu servicii naționale competente precum organismele de promovare a egalității de tratament și de sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor acestora, desemnate de statele membre în temeiul Directivei 2014/54/UE, dar și cu punctele naționale de contact desemnate să ofere informații privind asistența medicală în temeiul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului58. Agenția ar trebui, de asemenea, să exploreze sinergii cu cardul electronic european pentru servicii propus59, în special în acele cazuri în care statele membre optează pentru depunerea declarațiilor privind lucrătorii detașați prin intermediul platformei cardului electronic. Agenția ar trebui să înlocuiască Comisia în gestionarea Biroului european de coordonare al Rețelei de servicii europene de ocupare a forței de muncă („EURES”) instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/589, inclusiv în ceea ce privește definirea nevoilor utilizatorilor și a cerințelor operaționale pentru eficacitatea portalului EURES și a serviciilor informatice conexe, dar cu excepția furnizării de servicii informatice și a exploatării și dezvoltării infrastructurii informatice, care vor continua să fie asigurate de Comisie.

_________________

_________________

54 Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

54 Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

55 Rețeaua întreprinderilor europene, https://een.ec.europa.eu/

55 Rețeaua întreprinderilor europene, https://een.ec.europa.eu/

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

57 Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, p. 10).

57 Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, p. 10).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final și COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final și COM(2016) 823 final.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Din perspectiva unei aplicări echitabile, simple și eficace a legislației Uniunii, Autoritatea ar trebui să sprijine cooperarea și schimbul prompt de informații între statele membre. Împreună cu alți membri ai personalului, ofițerii naționali de legătură care lucrează în cadrul Autorității ar trebui să sprijine respectarea obligațiilor de cooperare de către statele membre, să accelereze schimburile dintre acestea prin proceduri dedicate reducerii întârzierilor și să asigure relațiile cu alte birouri de legătură, organisme și puncte de contact naționale stabilite în temeiul legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să încurajeze utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă, inclusiv a unor instrumente pentru schimbul electronic de date, cum ar fi Sistemul de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI) și Sistemul de informare al pieței interne (IMI), și ar trebui să contribuie la continuarea digitalizării procedurilor și la îmbunătățirea instrumentelor informatice utilizate pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale.

(13)  Din perspectiva unei aplicări nediscriminatorii, proporționate, echitabile, simple și eficace a legislației Uniunii, Agenția ar trebui să sprijine și să îmbunătățească cooperarea și schimbul prompt de informații între statele membre. Împreună cu alți membri ai personalului, ofițerii naționali de legătură care lucrează în cadrul Agenției ar trebui să sprijine respectarea obligațiilor de cooperare de către statele membre, să accelereze schimburile dintre acestea prin proceduri dedicate reducerii întârzierilor și să asigure relațiile cu alte birouri de legătură, organisme și puncte de contact naționale stabilite în temeiul legislației Uniunii. Agenția ar trebui să încurajeze utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă, inclusiv a unor instrumente pentru schimbul electronic de date, cum ar fi Sistemul de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI) și Sistemul de informare al pieței interne (IMI), și ar trebui să contribuie la continuarea digitalizării procedurilor și la îmbunătățirea instrumentelor informatice utilizate pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale. De asemenea, Agenția ar trebui să încurajeze utilizarea următoarelor sisteme de schimb de informații în domeniul transportului: Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU), înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009, pentru a face schimb de informații conținute în registrele naționale ale întreprinderilor de transport într-un mod eficace și armonizat; și Sistemul de informare al pieței interne (IMI), înființat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, care le permite statelor membre să prevadă cooperarea administrativă și schimbul de date și informații cu privire la declarațiile de detașare. Pentru a asigura respectarea legislației Uniunii, inspectorii naționali responsabili de controalele în trafic ar trebui să aibă acces direct și în timp real la ambele sisteme, prin intermediul unei aplicații electronice comune pentru toate statele membre. Agenția ar trebui să promoveze această aplicație electronică.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a spori capacitatea statelor membre de a soluționa neregulile cu o dimensiune transfrontalieră, în raport cu legislația Uniunii care intră în sfera sa de competență, Autoritatea ar trebui să sprijine autoritățile naționale în efectuarea de inspecții concertate și comune, inclusiv prin facilitarea implementării inspecțiilor în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Acestea ar trebui să aibă loc fie la cererea statelor membre, fie după aprobarea de către statele membre a unei propuneri a Autorității. Autoritatea ar trebui să ofere sprijin strategic, logistic și tehnic statelor membre care participă la inspecțiile concertate sau comune, cu respectarea deplină a cerințelor de confidențialitate. Inspecțiile ar trebui să fie efectuate cu acordul statelor membre în cauză și ar trebui să se desfășoare în conformitate deplină cu cadrul juridic al legislației naționale a statelor membre în cauză, iar acestea din urmă ar trebui să desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă a rezultatelor inspecțiilor concertate și comune în conformitate cu legislația națională

(14)  Pentru a spori capacitatea statelor membre de a soluționa neregulile cu o dimensiune transfrontalieră, în raport cu legislația Uniunii care intră în sfera sa de competență, Agenția ar trebui să sprijine autoritățile naționale în efectuarea de inspecții și controale concertate și comune, inclusiv prin facilitarea implementării controalelor și inspecțiilor în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Acestea ar trebui să aibă loc fie la cererea statelor membre, fie după aprobarea de către statele membre a unei propuneri a Agenției și întotdeauna cu acordul statului membru în cauză. Agenția ar trebui să ofere sprijin strategic, logistic și tehnic statelor membre care participă la inspecțiile concertate sau comune, cu respectarea deplină a cerințelor de confidențialitate. Inspecțiile ar trebui să fie efectuate cu acordul statului membru în cauză și ar trebui să se desfășoare în conformitate deplină cu cadrul juridic al legislației naționale aplicabil pe teritoriul statului membru unde se efectuează inspecția, iar acestea din urmă ar trebui să desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă a rezultatelor inspecțiilor concertate și comune în conformitate cu respectiva legislație națională.

Justificare

Este important să se precizeze că inspecțiile se pot efectua numai în cadrul legislației naționale aplicabile pe teritoriul statului membru în care se desfășoară.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele emergente în domeniul mobilității forței de muncă și al coordonării securității sociale, Autoritatea ar trebui să-și dezvolte o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Autoritatea ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui să includă solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și întreprinderi în exercitarea propriilor drepturi în domeniile din sfera de competență a Autorității. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele emergente în domeniul mobilității forței de muncă și al coordonării securității sociale, Agenția ar trebui să-și dezvolte, în cooperare cu statele membre și cu partenerii sociali, o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Agenția ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Agenția ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Agenția ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui să includă solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și întreprinderi în exercitarea propriilor drepturi în domeniile din sfera de competență a Agenției. Agenția ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a consolida capacitatea autorităților naționale și pentru a îmbunătăți coerența aplicării legislației Uniunii din sfera sa de competență, Autoritatea ar trebui să ofere asistență operațională autorităților naționale, inclusiv prin elaborarea de orientări practice, prin stabilirea unor programe de formare și de învățare reciprocă, prin promovarea unor proiecte de asistență reciprocă, prin facilitarea unor schimburi de personal precum cele menționate la articolul 8 din Directiva 2014/67/UE și prin sprijinirea statelor membre în organizarea de campanii de sensibilizare care să informeze persoanele fizice și angajatorii cu privire la propriile drepturi și obligații. Autoritatea ar trebui să promoveze schimburile, diseminarea și adoptarea de bune practici.

(16)  Pentru a consolida capacitatea autorităților naționale și pentru a îmbunătăți coerența aplicării și asigurarea respectării legislației Uniunii din sfera sa de competență, Agenția ar trebui să ofere asistență operațională și tehnică autorităților naționale, inclusiv prin elaborarea de orientări practice, prin stabilirea unor programe de formare și de învățare reciprocă, prin promovarea unor proiecte de asistență reciprocă și a unor evaluări inter pares periodice, prin facilitarea unor schimburi de personal precum cele menționate la articolul 8 din Directiva 2014/67/UE și prin sprijinirea statelor membre în organizarea de campanii de sensibilizare care să informeze persoanele fizice și angajatorii cu privire la propriile drepturi și obligații. Agenția ar trebui să ofere asistență în punerea în aplicare armonizată a dreptului Uniunii și să promoveze schimburile, diseminarea și adoptarea de bune practici, precum și implementarea și utilizarea unor instrumente digitale comune.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Autoritatea ar trebui să ofere o platformă pentru soluționarea litigiilor dintre statele membre în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii care intră în sfera sa de competență. Ea ar trebui să se bazeze pe mecanismele de dialog și de conciliere existente în prezent în domeniul coordonării securității sociale, care sunt apreciate de statele membre60 și a căror importanță este recunoscută de Curtea de Justiție61 . Statele membre ar trebui să poată sesiza cazuri Autorității în vederea medierii în conformitate cu procedurile standard stabilite în acest scop. Autoritatea ar trebui să soluționeze doar litigiile dintre statele membre, în timp ce persoanele fizice și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în exercitarea propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar trebui să aibă în continuare la dispoziția lor serviciile naționale și serviciile Uniunii dedicate soluționării unor astfel de cazuri, cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care Autoritatea ar trebui să o sesizeze în astfel de cazuri. Rețeaua SOLVIT ar trebui la rândul ei să poată sesiza Autoritatea în vederea examinării acelor cazuri în care problema nu poate fi soluționată din cauza unor neînțelegeri între administrațiile naționale.

(17)  Persoanele fizice și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în exercitarea propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar trebui să aibă în continuare la dispoziția lor serviciile naționale și serviciile Uniunii dedicate soluționării unor astfel de cazuri, cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care Agenția ar trebui să o sesizeze în astfel de cazuri. Rețeaua SOLVIT ar trebui la rândul ei să poată sesiza Agenția în vederea examinării acelor cazuri în care problema nu poate fi soluționată din cauza unor neînțelegeri între administrațiile naționale.

_________________

 

60 Consiliul, Abordare generală parțială din 26 octombrie 2017 privind Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 13645/1/17.

 

61 Cauza C-236/88 EU:C:1990:303, punctul 17; Cauza C-202/97 EU:C:2000:75, punctele 57-58; Cauza C-178/97 EU:C:2000:169, punctele 44-45; Cauza C-2/05 EU:C:2006:69, punctele 28-29; Cauza C-12/14 EU:C:2016:135, punctele 39-41; Cauza C-359/16 EU:C:2018:63, punctele 44-45.

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a facilita gestionarea ajustărilor pieței muncii, Autoritatea ar trebui să faciliteze cooperarea dintre părțile interesate relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurare sau proiectele majore cu impact asupra ocupării forței de muncă în regiunile de frontieră.

(18)  Pentru a facilita gestionarea ajustărilor pieței muncii, Agenția ar trebui să faciliteze cooperarea dintre părțile interesate și autoritățile relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurare sau proiectele majore cu impact asupra ocupării forței de muncă în regiunile de frontieră.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Statele membre și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație, pentru a asigura funcționarea eficace a Autorității. Componența consiliului de administrație, inclusiv alegerea președintelui și a vicepreședintelui său, ar trebui să respecte principiile echilibrului de gen, experienței și calificării. Pentru funcționarea eficace și eficientă a Autorității, consiliul de administrație ar trebui, în special, să adopte un program de lucru anual, să își îndeplinească funcțiile legate de bugetul Autorității, să adopte normele financiare aplicabile Autorității, să numească un director executiv și să stabilească procedurile de luare a deciziilor referitoare la sarcinile operaționale ale Autorității de către directorul executiv. Reprezentanți din alte țări decât statele membre ale Uniunii, care aplică normele Uniunii în domeniul de competență al Autorității, pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

(21)  Statele membre și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație, pentru a asigura funcționarea eficace a Agenției. Componența consiliului de administrație, inclusiv alegerea președintelui și a vicepreședintelui său, ar trebui să respecte principiile echilibrului de gen, experienței, calificării și reprezentativității geografice echitabile. Pentru funcționarea eficace și eficientă a Agenției, consiliul de administrație ar trebui, în special, să adopte un program de lucru anual, să își îndeplinească funcțiile legate de bugetul Agenției, să adopte normele financiare aplicabile Agenției, să numească un director executiv și să stabilească procedurile de luare a deciziilor referitoare la sarcinile operaționale ale Agenției de către directorul executiv. Reprezentanți din alte țări decât statele membre ale Uniunii, care aplică normele Uniunii în domeniul de competență al Agenției, pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a garanta autonomia și independența sa deplină, Autoritatea ar trebui să beneficieze de un buget autonom, cu venituri provenind din bugetul general al Uniunii, din orice contribuție financiară voluntară efectuată de statele membre și din orice contribuție efectuată de țările terțe care participă la activitatea Autorității. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie totodată în măsură să primească acorduri de delegare sau granturi ad hoc și să perceapă tarife pentru publicații și pentru orice servicii prestate de Autoritate.

(24)  Pentru a garanta autonomia și independența sa deplină, Agenția ar trebui să beneficieze de un buget autonom, cu venituri provenind din bugetul general al Uniunii și din orice contribuție financiară voluntară efectuată de statele membre care participă la activitatea Agenției. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie totodată în măsură să primească acorduri de delegare sau granturi ad hoc și să perceapă tarife pentru publicații și pentru anumite servicii prestate de Agenție la solicitarea părților interesate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Sediul Agenției ar trebui stabilit respectând pe deplin Declarația comună din 19 iulie 2012 privind agențiile descentralizate, inclusiv criteriile de echilibru geografic.

Justificare

Este important să se includă această dispoziție pentru a asigura claritatea juridică a procedurii de alegere a sediului.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Autoritatea ar trebuie să completeze activitățile Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, creată prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (denumită în continuare „Comisia administrativă”), în măsura în care îndeplinește sarcini normative legate de aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009. Cu toate acestea, Autoritatea ar trebui să preia sarcini operaționale îndeplinite în prezent în cadrul Comisiei administrative, cum ar fi asigurarea unei funcții de mediere între statele membre, asigurarea unui forum pentru tratarea aspectelor financiare legate de aplicarea regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, înlocuirea funcția Comisiei de audit create prin regulamentele respective, precum și aspecte legate de schimbul electronic de date și de instrumentele informatice, pentru a facilita aplicarea regulamentelor menționate, înlocuind funcția Comisiei tehnice pentru prelucrarea datelor, instituită prin regulamentele respective.

eliminat

Justificare

Toate aceste organisme au legătură cu aspecte care intră în sfera competenței naționale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a)  Parlamentul ar trebui să se implice în mod sistematic și în condiții egale cu Comisia și Consiliul în definirea și ponderarea criteriilor privind amplasarea Agenției;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie Autoritatea Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”).

1.  Prezentul regulament instituie Agenția Europeană a Muncii (denumită în continuare „Agenția”).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea asistă statele membre și Comisia în aspecte legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și de coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii.

2.  Agenția asistă statele membre și Comisia în aspecte legate de aplicarea eficace și asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniul muncii în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul Autorității este de a contribui la asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în cadrul pieței interne. În acest scop, Autoritatea:

Obiectivul Agenției este de a promova libera circulație a lucrătorilor și serviciilor, de a monitoriza aplicarea legislației Uniunii pentru a asigura condiții de muncă decente și a proteja drepturile lucrătorilor și de a se asigura că mobilitatea forței de muncă în cadrul pieței interne respectă pe deplin legislația relevantă a Uniunii. De asemenea, Agenția contribuie la abordarea problemei complexe a muncii nedeclarate, respectând totodată pe deplin competențele și procedurile aplicabile la nivel național. În acest scop, Agenția:

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații, precum și la servicii relevante;

(a)  furnizează informații relevante lucrătorilor, angajatorilor și autorităților relevante cu privire la drepturile și obligațiile lor, legile în domeniul muncii și condițiile de muncă în toate statele membre prin intermediul unui portal accesibil în toate limbile oficiale ale Uniunii, precum și furnizează lucrătorilor și angajatorilor, inclusiv prin intermediul partenerilor sociali, servicii relevante legate de mobilitatea transfrontalieră, inclusiv servicii gratuite de consultanță și consiliere;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijină cooperarea dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor comune;

(b)  promovează, facilitează și sprijină cooperarea dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor și a controalelor concertate și comune;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii transfrontaliere între autoritățile naționale sau de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(c)  cu acordul statului membru respectiv, mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii transfrontaliere, probleme privind aplicarea legislației la nivel transfrontalier, lipsa de cooperare între autoritățile naționale competente sau perturbări ale pieței forței de muncă.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea este un organism cu personalitate juridică al Uniunii.

1.  Agenția este un organism cu personalitate juridică al Uniunii.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În fiecare stat membru, ea beneficiază de cea mai largă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației naționale. În particular, Autoritatea poate să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în instanță.

eliminat

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sarcinile Autorității

Sarcinile Agenției

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sarcinile Autorității

Sarcinile Agenției

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situații transfrontaliere, precum și accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolele 6 și 7;

(a)  oferă informații lucrătorilor și angajatorilor cu privire la drepturile și obligațiile acestora în situații transfrontaliere, la legile în domeniul muncii și condițiile de muncă din toate statele membre ale Uniunii prin intermediul unui portal AEM disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii, precum și oferă servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv servicii de consiliere pentru lucrători și angajatori, în conformitate cu articolele 6 și 7;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  colectează, procesează și publică statistici relevante cu privire la controale și inspecții, astfel cum au fost transmise de statele membre în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  coordonează și sprijină inspecțiile comune și concertate, în conformitate cu articolele 9 și 10;

(c)  coordonează, asistă și sprijină inspecțiile și controalele comune și concertate, în conformitate cu articolele 9 și 10, în cooperare cu statele membre respective

Justificare

Inspecțiile în sectorul transporturilor sunt denumite adesea controale, a se vedea, de exemplu, Directiva 2006/22/CE. Prin urmare, în text ar trebui să fie menționați ambii termeni juridici.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  mediază litigiile dintre autoritățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 13;

(f)  cu acordul statului membru respectiv, mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii între autoritățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației relevante a Uniunii,

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

g)  facilitează cooperarea dintre părțile interesate relevante în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă, în conformitate cu articolul 14.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizează informații relevante privind drepturile și obligațiile persoanelor fizice în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă;

(a)  în cooperare cu statele membre, furnizează informații relevante, cuprinzătoare și servicii de consultanță privind drepturile și obligațiile lucrătorilor și angajatorilor în situații de mobilitate transfrontalieră printr-un portal disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  promovează oportunități pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă în cazul persoanelor fizice, inclusiv prin orientări privind accesul la învățare și la formare lingvistică;

(b)  promovează oportunități pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă în cazul persoanelor fizice, inclusiv pregătind și organizând formări și ateliere de lucru relevante, inclusiv cursuri de limbă;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  furnizează angajatorilor informații relevante privind normele în domeniul muncii și privind condițiile de trai și de muncă aplicabile lucrătorilor în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv lucrătorilor detașați;

(c)  în cooperare cu statele membre, furnizează lucrătorilor, angajatorilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă și partenerilor sociali informații relevante privind normele în domeniul muncii și privind condițiile de muncă aplicabile lucrătorilor în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă referitoare la libera circulație a lucrătorilor și detașarea lucrătorilor, precum și informații relevante privind legislația în domeniul muncii și condițiile de muncă în toate statele membre. Informațiile sunt furnizate în toate limbile oficiale ale Uniunii printr-un portal web actualizat și accesibil;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  elaborează formulare tipizate unice pentru statele membre pentru transmiterea informațiilor online și offline.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea furnizează servicii persoanelor fizice și angajatorilor pentru a facilita mobilitatea forței de muncă în întreaga Uniune. În acest scop, Autoritatea:

1.  Agenția furnizează gratuit servicii persoanelor fizice, angajatorilor și autorităților relevante pentru a facilita mobilitatea forței de muncă în întreaga Uniune, inclusiv servicii de consiliere și organizarea de cursuri de pregătire. În acest scop, Agenția:

Justificare

Agenția Europeană a Muncii nu ar trebui doar să furnizeze servicii, ci și să ofere consultanță lucrătorilor și angajatorilor cu privire la aspectele legate de mobilitatea forței de muncă și să ofere cursuri de pregătire relevante.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea facilitează cooperarea dintre statele membre și sprijină respectarea efectivă de către acestea a obligațiilor de cooperare, inclusiv în ceea ce privește schimbul de informații, astfel cum sunt definite în legislația Uniunii din sfera de competență a Autorității.

Agenția facilitează și consolidează cooperarea dintre statele membre și sprijină respectarea efectivă de către acestea a obligațiilor de cooperare, inclusiv în ceea ce privește schimbul de informații, astfel cum sunt definite în legislația Uniunii din sfera de competență a Agenției.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c)  promovează și face schimb de bune practici;

(c)  promovează și face schimb de bune practici în rândul statelor membre și în rândul organizațiilor de cooperare existente și al autorităților de control ale statelor membre;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  facilitează procedurile transfrontaliere de asigurarea a colectării sancțiunilor și amenzilor;

eliminat

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  prezintă Comisiei un raport trimestrial cu privire la solicitările nesoluționate dintre statele membre și, dacă se consideră necesar, le trimite spre mediere în conformitate cu articolul 13.

eliminat

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea promovează utilizarea de instrumente și proceduri electronice pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale, inclusiv a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI).

3.  Agenția promovează utilizarea de instrumente și proceduri electronice pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale, inclusiv a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI). Pentru a verifica aplicarea corectă și respectarea legislației Uniunii, inspectorii responsabili de controalele în trafic au acces direct și în timp real, prin intermediul unei aplicații electronice comune pentru toate statele membre ale UE, atât la sistemul de interconectare a registrelor naționale ale întreprinderilor și activităților de transport, ERRU, cât și la informațiile referitoare la declarația privind detașarea conducătorului auto, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI). În acest context, Agenția promovează această aplicație electronică, care va asigura acces direct și în timp real la ERRU și IMI în timpul controalelor în trafic.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea încurajează utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă și explorează potențialul utilizării unor mecanisme de schimb electronic între statele membre pentru a facilita detectarea fraudelor, prezentând rapoarte Comisiei în vederea dezvoltării în continuare a acestor mecanisme.

4.  Agenția încurajează utilizarea instrumentelor digitale și a abordărilor inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă, și joacă un rol esențial în dezvoltarea mecanismelor de schimb electronic între statele membre pentru a facilita detectarea fraudelor, în special prin utilizarea aplicațiilor electronice care vor asigura acces direct și în timp real la ERRU, EESSI și IMI în timpul controalelor în trafic, prin intermediul cărora autoritățile naționale pot accesa date relevante în timp real. Aceasta prezintă rapoarte Comisiei în vederea dezvoltării în continuare a acestor mecanisme.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Coordonarea inspecțiilor concertate și comune

Inspecțiile concertate și comune

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea unuia sau a mai multor state membre, Autoritatea coordonează inspecții concertate sau comune în domeniile care intră în sfera sa de competență. Cererea poate fi prezentată de unul sau mai multe state membre. Autoritatea poate, de asemenea, să propună autorităților statelor membre în cauză ca acestea să efectueze o inspecție concertată sau comună.

1.  La cererea unuia sau a mai multor state membre, Agenția, cu acordul statelor membre în cauză, coordonează inspecții concertate sau comune în rândul statelor membre în domeniile care intră în sfera de competență a Agenției. Cererea poate fi prezentată de unul sau mai multe state membre.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când autoritatea unui stat membru decide să nu participe sau să nu efectueze inspecția concertată sau comună menționată la alineatul (1), aceasta informează Autoritatea în scris, cu suficient timp înainte, în legătură cu motivele deciziei sale. În astfel de cazuri, Autoritatea informează celelalte autorități naționale în cauză.

2.  Participarea autorității naționale a statului membru la inspecția concertată sau comună este voluntară. Dacă autoritatea unui stat membru decide să nu participe sau să nu efectueze inspecția concertată sau comună menționată la alineatul (1), aceasta informează Agenția în scris, înainte, în legătură cu motivele deciziei sale. În astfel de cazuri, Agenția informează celelalte autorități naționale în cauză.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un acord de stabilire a unei inspecții comune (denumit în continuare „acordul de inspecție comună”), încheiat între statele membre participante și Autoritate, stabilește condițiile pentru efectuarea unui astfel de exercițiu. Acordul de inspecție comună poate include dispoziții care să permită efectuarea inspecțiilor comune cu un preaviz scurt, odată ce au fost convenite și planificate. Autoritatea stabilește un acord model.

1.  Un acord de stabilire a unei inspecții concertate sau comune (denumit în continuare „acordul de inspecție comună”), încheiat între statele membre participante și Agenție, stabilește condițiile pentru efectuarea unui astfel de exercițiu. Acordul de inspecție comună poate include dispoziții care să permită efectuarea inspecțiilor comune cu un preaviz scurt, odată ce au fost convenite și planificate. Agenția stabilește un acord model.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea furnizează sprijin logistic și tehnic, care poate include servicii de traducere și interpretare, pentru statele membre care desfășoară inspecții comune sau concertate.

3.  Agenția furnizează sprijin logistic și tehnic, care poate include servicii de traducere și interpretare, pentru statele membre care desfășoară inspecții comune sau concertate.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În rapoartele trimestriale care trebuie prezentate consiliului de administrație se includ informații cu privire la inspecțiile concertate sau comune. În raportul anual de activitate al Autorități se include un raport anual cu privire la inspecțiile sprijinite de către aceasta.

6.  În rapoartele trimestriale care trebuie prezentate consiliului de administrație se includ informații cu privire la inspecțiile concertate sau comune. Aceste rapoarte sunt făcute publice și conțin informații cu privire la cazurile în care autoritatea unui stat membru nu participă sau nu efectuează inspecția concertată sau comună menționată la alineatul (1). În raportul anual de activitate al Agenției se include un raport anual cu privire la inspecțiile sprijinite de către aceasta.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În situația în care, în cursul inspecțiilor concertate sau comune sau în cursul oricăreia dintre activitățile sale, Autoritatea ia cunoștință de existența unor suspiciuni de nereguli în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii, inclusiv în afara sferei sale de competență, ea raportează respectivele suspiciuni de nereguli Comisiei și autorităților din statul membru vizat, dacă este cazul.

7.  În situația în care, în cursul inspecțiilor concertate sau comune sau în cursul oricăreia dintre activitățile sale, Agenția ia cunoștință de existența unor suspiciuni de nereguli în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii, în sfera sa de competență, ea raportează respectivele suspiciuni de nereguli Comisiei și autorităților din statul membru vizat. Agenția poate raporta Comisiei suspiciunile de nereguli doar împreună cu evaluarea și avizul furnizat de statul membru în cauză.

Justificare

Trebuie să se asigure că statul membru are dreptul și posibilitatea de a emite avizul cu explicații referitor la raportul privind suspiciunile de nereguli și că raportul Agenției poate fi transmis Comisiei numai după evaluarea efectuată de statul membru în cauză.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea evaluează riscurile și efectuează analize cu privire la fluxurile transfrontaliere ale forței de muncă, cum ar fi dezechilibrele de pe piața muncii, amenințările specifice anumitor sectoare și problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și angajatori în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră. În acest scop, Autoritatea asigură complementaritatea cu alte agenții sau servicii ale Uniunii și se bazează pe expertiza acestora, inclusiv în domeniul anticipării competențelor și în cel al sănătății și siguranței la locul de muncă. La cererea Comisiei, Autoritatea poate efectua analize și studii orientate aprofundate pentru a investiga probleme specifice legate de mobilitatea forței de muncă.

1.  Agenția, în cooperare cu statele membre și cu partenerii sociali, evaluează riscurile și efectuează analize cu privire la fluxurile transfrontaliere ale forței de muncă, cum ar fi obstacolele în calea mobilității lucrătorilor, dispozițiile discriminatorii în legile naționale și problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și angajatori în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră. În acest scop, Agenția utilizează toate datele statistice disponibile, asigură complementaritatea cu alte agenții sau servicii ale Uniunii și se bazează pe expertiza acestora, inclusiv în domeniul anticipării competențelor și în cel al sănătății și siguranței la locul de muncă. La cererea Comisiei, Agenția poate efectua analize și studii orientate aprofundate pentru a investiga probleme specifice legate de mobilitatea forței de muncă.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea organizează evaluări inter pares în rândul autorităților și al serviciilor naționale, pentru:

2.  La cererea statului membru în cauză, Agenția organizează evaluări inter pares în rândul autorităților și al serviciilor naționale, pentru:

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c)  a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și practici, precum și pentru a evalua eficacitatea diferitelor măsuri de politică, inclusiv a măsurilor de prevenire și descurajare.

(c)  a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și practici, inclusiv schimburile privind modalitățile de transpunere a actelor juridice ale Uniunii, precum și pentru a evalua eficacitatea diferitelor măsuri de politică, inclusiv a măsurilor de prevenire și descurajare.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritatea raportează în mod periodic Comisiei în legătură cu constatările sale și raportează în mod direct statelor membre în cauză, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate.

3.  Agenția raportează în mod periodic Comisiei în legătură cu constatările sale și raportează în mod direct statelor membre în cauză, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea colectează date statistice compilate și furnizate de statele membre în domenii ale legislației Uniunii din sfera de competență a Autorității. În acest context, Autoritatea caută să simplifice actualele activități de colectare de date în domeniile respective. Atunci când este cazul, se aplică dispozițiile articolului 16. Autoritatea menține contactul cu Comisia (Eurostat) și partajează rezultatele activităților sale de colectare de date, după caz.

4.  Agenția colectează date statistice compilate și furnizate voluntar de statele membre în domenii ale legislației Uniunii din sfera de competență a Agenției. În acest context, Agenția caută să simplifice actualele activități de colectare de date în domeniile respective. Atunci când este cazul, se aplică dispozițiile articolului 16. Agenția menține contactul cu Comisia (Eurostat) și partajează rezultatele activităților sale de colectare de date, după caz.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborează linii directoare comune pentru uzul statelor membre, inclusiv orientări pentru inspecțiile efectuate în cazuri cu o dimensiune transfrontalieră, precum și definiții și concepte comune, pe baza lucrărilor relevante de la nivelul Uniunii;

(a)  elaborează sugestii fără caracter obligatoriu pentru uzul statelor membre, inclusiv orientări pentru inspecțiile efectuate în cazuri cu o dimensiune transfrontalieră, precum și definiții și concepte comune, pe baza lucrărilor relevante de la nivelul Uniunii;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  promovează și sprijină asistența reciprocă, sub formă de activități inter pares sau de activități de grup, precum și schimburile de personal și programele de detașare între autoritățile naționale;

(b)  promovează și sprijină asistența reciprocă, sub formă de activități inter pares sau de activități de grup, precum și schimburile de personal și programele de detașare între statele membre;

Justificare

Ar trebui subliniat că agenția ar trebui să faciliteze cooperarea între statele membre, nu între autoritățile naționale din cadrul unui stat membru, care ar trebui să rămână competența statelor membre.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  promovează și susține evaluări inter pares periodice ale tuturor autorităților competente relevante de aplicare a legii, asigurând o rotație adecvată atât a autorităților competente de aplicare a legii care efectuează evaluarea, cât și a celor care fac obiectul evaluării.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c)  promovează schimbul și diseminarea experiențelor și a bunelor practici, inclusiv a exemplelor de cooperare între autoritățile naționale relevante;

(c)  promovează schimbul și diseminarea experiențelor și a bunelor practici, inclusiv a exemplelor de cooperare între autoritățile relevante ale statelor membre și organizațiile de cooperare existente;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  dezvoltă instrumente digitale comune pentru a consolida cooperarea între autoritățile naționale.

Justificare

Se așteaptă din partea Autorității Europene a Muncii o contribuție în ceea ce privește dezvoltarea de instrumente operaționale digitale comune interoperabile în vederea cooperării între statele membre (a se vedea amendamentul propus la considerentul 16).

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Medierea între statele membre

 

1. În cazul unor litigii între statele membre în ceea ce privește aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, Autoritatea poate îndeplini un rol de mediere.

 

2. La cererea unuia dintre statele membre vizate de un litigiu, Autoritatea inițiază o procedură de mediere pe lângă Consiliul de mediere creat în acest scop în conformitate cu articolul 17 alineatul (2). De asemenea, Autoritatea poate lansa o procedură de mediere din proprie inițiativă pe lângă Consiliul de mediere, inclusiv pe baza unei sesizări din partea SOLVIT, sub rezerva acordului tuturor statelor membre implicate în litigiul respectiv.

 

3. Atunci când prezintă Autorității un dosar spre mediere, statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal legate de acest dosar sunt anonimizate, iar Autoritatea nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate în dosarul respectiv în niciun moment pe parcursul procedurii de mediere.

 

4. Dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare în curs la nivel național sau la nivelul Uniunii nu sunt admisibile pentru a fi mediate de către Autoritate.

 

5. În termen de trei luni de la încheierea medierii de către Autoritate, statele membre vizate prezintă un raport Autorității privind măsurile luate pentru a da curs medierii în mod corespunzător sau privind motivele neluării unor măsuri, în cazul în care acestea nu au dat curs medierii.

 

6. Autoritatea prezintă Comisiei un raport trimestrial cu privire la rezultatele dosarelor de mediere pe care le instrumentează.

 

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea stabilește acorduri de cooperare cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, după caz.

Agenția stabilește acorduri de cooperare cu alte agenții descentralizate ale Uniunii, după caz.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organizarea Autorității

Organizarea Agenției

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Structura administrativă și de conducere a Autorității se compune din:

1.  Structura administrativă și de conducere a Agenției se compune din:

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea poate înființa grupuri de lucru sau grupuri de experți cu reprezentanți ai statelor membre și/sau ai Comisiei sau cu experți externi, în urma unor proceduri de selecție, pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice sau pentru domenii de politică specifice, inclusiv un Consiliu de mediere în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament și un grup special în scopul gestionării aspectelor financiare legate de aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament.

Agenția poate înființa grupuri de lucru sau grupuri de experți cu reprezentanți ai tuturor statelor membre care doresc să participe și/sau ai Comisiei sau cu experți externi, în urma unor proceduri de selecție, pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice sau pentru domenii de politică specifice. Regulamentele de procedură ale acestor grupuri de lucru și grupuri de experți sunt stabilite de Agenție, după consultarea Comisiei. În chestiunile legate de coordonarea sistemelor de securitate socială, este consultată și Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație alege un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor cu drept de vot și depune eforturi pentru realizarea echilibrului de gen. Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi a membrilor cu drept de vot ai consiliului de administrație.

Consiliul de administrație alege un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor cu drept de vot și depune eforturi pentru realizarea echilibrului geografic și de gen. Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi a membrilor cu drept de vot ai consiliului de administrație.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Directorul executiv decide dacă este necesară afectarea unuia sau a mai multor membri ai personalului într-unul sau mai multe state membre. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului (statelor) membru (membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate la biroul local respectiv, astfel încât să se evite costurile inutile și suprapunerea funcțiilor administrative ale Autorității. Poate fi solicitată încheierea unui Acord privind sediul cu statul (statele) membru (membre) în cauză.

eliminat

Justificare

În prezent, din text nu reiese clar care este scopul și când ar fi necesar să se desemneze unul sau mai mulți membri ai personalului din unul sau mai multe state membre. Se ridică mai multe întrebări: care sunt activitățile care ar trebui îndeplinite de personalul din statele membre respective, dacă ar trebui să fie temporar sau permanent etc. Există posibilitatea suprapunerii cu rolul ofițerilor naționali de legătură.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Grupul părților interesate este format din șase reprezentanți ai unor parteneri sociali la nivelul Uniunii, reprezentând în mod egal sindicate și organizații ale angajatorilor, precum și doi reprezentanți ai Comisiei.

4.  Grupul părților interesate este format din șase reprezentanți ai unor parteneri sociali la nivelul Uniunii, reprezentând în mod egal sindicate și organizații ale angajatorilor, precum și doi reprezentanți ai Comisiei. La reuniunile Grupului părților interesate membrii pot fi însoțiți de experți.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Nu sunt necesare și fezabile alte amendamente.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Justificare

Nu sunt necesare și fezabile alte amendamente.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unei Autorități Europene a Muncii

Referințe

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

16.4.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Michael Detjen

18.6.2018

Examinare în comisie

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

17

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (6.11.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Raportor pentru aviz: Angel Dzhambazki

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

de instituire a unei Autorități Europene a Muncii și Securității Sociale

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale,

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii sunt principii fundamentale ale pieței interne a Uniunii, consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(1)  Protecția drepturilor sociale și ale lucrătorilor, libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii sunt principii fundamentale ale pieței interne a Uniunii, consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social și trebuie să promoveze justiția și protecția sociale. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, trebuie să promoveze justiția și protecția sociale, să combată excluziunea socială și discriminarea, să promoveze egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului, precum și coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pilonul european al drepturilor sociale subliniază faptul că orice persoană are dreptul la o asistență rapidă și adaptată pentru îmbunătățirea perspectivelor de încadrare în muncă sau de desfășurare a unor activități independente. Subliniază că orice persoană are dreptul de a transfera drepturile la protecție socială și la formare profesională cu ocazia tranzițiilor profesionale. Subliniază că tinerii au dreptul la continuarea studiilor, ucenicie, stagiu sau o ofertă de muncă de bună calitate. Subliniază că persoanele aflate în șomaj au dreptul la un sprijin personalizat, continuu și consistent.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Ar trebui instituită o Autoritate Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”), pentru a contribui la întărirea echității și a încrederii în piața unică. În acest sens, Autoritatea ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situațiile de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, precum și a accesului la serviciile relevante, să sprijine respectarea normelor și cooperarea între statele membre pentru a asigura aplicarea eficace a legislației Uniunii în aceste domenii, precum și să medieze și să faciliteze soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(5)  Întrucât există, însă, numeroase provocări legate de aplicarea eficientă a normelor Uniunii în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, precum și preocupări legate de îmbunătățirea cooperării la nivelul Uniunii în sectoarele menționate, ar trebui instituită o Autoritate Europeană a Muncii și Securității Sociale (denumită în continuare „Autoritatea”), în vederea consolidării încrederii în piața unică și a îmbunătățirii mobilității, în special a mobilității lucrătorilor și a prestării transfrontaliere de servicii. Autoritatea ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situațiile de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă și în furnizarea transfrontalieră de servicii, precum și a accesului la serviciile relevante, să sprijine respectarea normelor și cooperarea între statele membre pentru a asigura aplicarea și asigurarea respectării eficace și eficiente a legislației Uniunii în aceste domenii, să ofere sprijin în combaterea șomajului, precum și să medieze și să faciliteze soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Autoritatea ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și serviciile cu grad ridicat de mobilitate. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Autoritatea constată existența unor nereguli suspectate, inclusiv în domenii de drept comunitar care depășesc domeniul său de competență, cum ar fi încălcarea condițiilor de muncă și a normelor de sănătate și siguranță sau angajarea de resortisanți ai unor țări terțe aflați în situație de ședere ilegală, ea ar trebui să le poată raporta și să poată coopera în aceste domenii cu Comisia, cu organismele competente ale Uniunii și, după caz, cu autoritățile naționale.

(6)  În vederea asigurării funcționării eficiente a Autorității, este necesar ca obiectivul acesteia să fie definit în mod clar, iar atribuțiile și responsabilitățile sale să fie corespunzător delimitate, pentru a asigura complementaritatea sarcinilor sale cu cele ale entităților deja existente. Autoritatea ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și furnizarea transfrontalieră de servicii, precum în sectorul transporturilor. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Autoritatea constată existența unor nereguli suspectate, inclusiv în domenii de drept comunitar care depășesc domeniul său de competență, cum ar fi încălcarea condițiilor de muncă și a normelor de sănătate și siguranță, munca nedeclarată și restricționarea drepturilor și a beneficiilor sau angajarea de resortisanți ai unor țări terțe aflați în situație de ședere ilegală, ea ar trebui să le raporteze eficient și fără întârzieri nejustificate și să coopereze în aceste domenii cu Comisia, cu organismele competente ale Uniunii și cu autoritățile naționale.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Autoritatea ar trebui să contribuie la facilitarea liberei circulații a lucrătorilor reglementată de Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului39, de Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului40 și de Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului41. Ea ar trebui să faciliteze detașarea lucrătorilor reglementată de Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, inclusiv prin acțiuni în sprijinul asigurării respectării dispozițiilor respective cu ajutorul unor contracte colective de muncă universal aplicabile în conformitate cu practicile statelor membre. De asemenea, ea ar trebui să contribuie la coordonarea sistemelor de securitate socială reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului44, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului45, de Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de Regulamentul (CE) nr. 1408/71 al Consiliului47 și de Regulamentul (CE) nr. 574/72 al Consiliului48.

(7)  Autoritatea ar trebui să contribuie la combaterea dumpingului social și la facilitarea liberei circulații a lucrătorilor reglementată de Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului39, de Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului40 și de Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului41. Ea ar trebui să faciliteze detașarea lucrătorilor reglementată de Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, inclusiv prin acțiuni în sprijinul asigurării respectării dispozițiilor respective cu ajutorul unor contracte colective de muncă universal aplicabile în conformitate cu practicile statelor membre. De asemenea, ea ar trebui să contribuie la coordonarea sistemelor de securitate socială reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului44, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului45, de Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de Regulamentul (CE) nr. 1408/71 al Consiliului47 și de Regulamentul (CE) nr. 574/72 al Consiliului48.

_________________

_________________

39 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

39 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

40 Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, p. 8).

40 Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, p. 8).

41 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

41 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

43 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

43 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

44 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p.1, rectificare JO L 296, 1.11.2016, p. 25-25).

44 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p.1, rectificare JO L 296, 1.11.2016, p. 25-25).

45 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).

45 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).

46 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie (JO L 344, 29.12.2010, p. 1).

46 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie (JO L 344, 29.12.2010, p. 1).

47 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971 p. 2). 2).

47 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971 p. 2). 2).

48 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 74, 27.3.1972, p. 1).

48 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 74, 27.3.1972, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În acest sens, Autoritatea ar trebui să contribuie mai ales la mai buna implementare și la o eficiență crescută a legislației Uniunii în sectorul transporturilor. Societățile din sectorul transporturilor ar trebui să fie în măsură să solicite și să primească informații corespunzătoare cu privire la drepturile și obligațiile lor. Totodată, o cooperare mai strânsă între statele membre în acest domeniu va atrage o mai bună certitudine juridică și va contribui la promovarea mobilității forței de muncă europene.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Instituirea Autorității nu ar trebui să creeze noi drepturi și obligații pentru persoane fizice sau angajatori, cum ar fi operatorii economici sau organizațiile fără scop lucrativ, deoarece activitățile Autorității ar trebui să îi acopere în măsura în care sunt acoperiți de legislația Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament.

(10)  Instituirea Autorității nu ar trebui să creeze noi drepturi și obligații pentru persoane fizice sau angajatori, în special IMM-uri, cum ar fi operatorii economici sau organizațiile fără scop lucrativ, deoarece activitățile Autorității ar trebui să îi acopere în măsura în care sunt acoperiți de legislația Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament. Cu toate acestea, drepturile lucrătorilor ar trebui îmbunătățite în mod semnificativ.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Pentru a se asigura că pot beneficia de o piață internă echitabilă și eficientă, Autoritatea ar trebui să promoveze, pentru persoanele fizice și pentru angajatori, oportunități în ceea ce privește mobilitatea sau furnizarea de servicii și recrutarea oriunde în Uniune. Acest lucru include sprijinirea mobilității transfrontaliere a persoanelor fizice atât prin facilitarea accesului la servicii de mobilitate transfrontalieră, cum ar fi corelarea transfrontalieră a locurilor de muncă, a stagiilor și a uceniciei, cât și prin promovarea unor programe de mobilitate cum ar fi „Primul loc de muncă EURES” sau „ErasmusPRO”. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea transparenței informațiilor, inclusiv a celor privind propriile drepturi și obligații care decurg din legislația Uniunii, precum și a accesului la serviciile destinate persoanelor fizice și angajatorilor, în cooperare cu alte servicii de informare din Uniune, cum ar fi „Europa ta – Consiliere”, și ar trebui să profite din plin și să asigure coerența cu portalul „Europa ta”, care va constitui coloana vertebrală a viitorului portal digital unic53.

(11)  Pentru a se asigura că pot beneficia de o piață internă echitabilă din punct de vedere social și eficientă, Autoritatea ar trebui să promoveze, pentru persoanele fizice și pentru angajatori, oportunități în ceea ce privește mobilitatea sau furnizarea de servicii și recrutarea oriunde în Uniune, în special asigurând căi de acces pentru persoanele cu dizabilități sau nevoi speciale. Acest lucru include sprijinirea mobilității transfrontaliere a persoanelor fizice atât prin facilitarea accesului la servicii de mobilitate transfrontalieră, cum ar fi corelarea transfrontalieră a locurilor de muncă, a stagiilor și a uceniciilor, prin promovarea utilizării cadrului Europass, cât și prin promovarea unor programe de mobilitate cum ar fi „Primul loc de muncă EURES” sau „ErasmusPRO”, precum și prin facilitarea accesului la toate celelalte servicii relevante din statul membru de reședință sau de ședere, cum ar fi asistența medicală. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea transparenței informațiilor, inclusiv a celor privind propriile drepturi și obligații care decurg din legislația Uniunii, precum și a accesului la serviciile destinate persoanelor fizice și angajatorilor, în cooperare cu alte servicii de informare din Uniune, cum ar fi „Europa ta – Consiliere”, și ar trebui să profite din plin și să asigure coerența cu portalul „Europa ta”, care va constitui coloana vertebrală a viitorului portal digital unic53.

_________________

_________________

53 Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256]

53 Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256]

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În acest scop, Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte inițiative și rețele relevante ale Uniunii, în particular cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu Rețeaua întreprinderilor europene55, cu Punctul de contact frontalier56 și cu SOLVIT57, precum și cu servicii naționale relevante precum organismele de promovare a egalității de tratament și de sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor acestora, desemnate de statele membre în temeiul Directivei 2014/54/UE, dar și cu punctele naționale de contact desemnate să ofere informații privind asistența medicală în temeiul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului58. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să exploreze sinergii cu cardul electronic european pentru servicii propus59, în special în acele cazuri în care statele membre optează pentru depunerea declarațiilor privind lucrătorii detașați prin intermediul platformei cardului electronic. Autoritatea ar trebui să înlocuiască Comisia în gestionarea Biroului european de coordonare al Rețelei de servicii europene de ocupare a forței de muncă („EURES”) instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/589, inclusiv în ceea ce privește definirea nevoilor utilizatorilor și a cerințelor operaționale pentru eficacitatea portalului EURES și a serviciilor informatice conexe, dar cu excepția furnizării de servicii informatice și a exploatării și dezvoltării infrastructurii informatice, care vor continua să fie asigurate de Comisie.

(12)  În acest scop, Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte inițiative și rețele relevante ale Uniunii, în particular cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)54, cu Rețeaua întreprinderilor europene55, cu Punctul de contact frontalier56 și cu SOLVIT57, precum și cu servicii naționale relevante precum organismele de promovare a egalității de tratament și de sprijinire a lucrătorilor din Uniune și a membrilor familiilor acestora, desemnate de statele membre în temeiul Directivei 2014/54/UE, dar și cu punctele naționale de contact desemnate să ofere informații privind asistența medicală în temeiul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului58.

_________________

_________________

54 Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

54 Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (JO L 159, 28.5.2014, p. 32).

55 Rețeaua întreprinderilor europene, https://een.ec.europa.eu/

55 Rețeaua întreprinderilor europene, https://een.ec.europa.eu/

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

56 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534.

57 Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, p. 10).

57 Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (JO L 249, 19.9.2013, p. 10).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

58 Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final și COM(2016) 823 final.

 

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Din perspectiva unei aplicări echitabile, simple și eficace a legislației Uniunii, Autoritatea ar trebui să sprijine cooperarea și schimbul prompt de informații între statele membre. Împreună cu alți membri ai personalului, ofițerii naționali de legătură care lucrează în cadrul Autorității ar trebui să sprijine respectarea obligațiilor de cooperare de către statele membre, să accelereze schimburile dintre acestea prin proceduri dedicate reducerii întârzierilor și să asigure relațiile cu alte birouri de legătură, organisme și puncte de contact naționale stabilite în temeiul legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să încurajeze utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă, inclusiv a unor instrumente pentru schimbul electronic de date, cum ar fi Sistemul de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI) și Sistemul de informare al pieței interne (IMI), și ar trebui să contribuie la continuarea digitalizării procedurilor și la îmbunătățirea instrumentelor informatice utilizate pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale.

(13)  Din perspectiva unei aplicări juste, simple și eficace a legislației Uniunii, Autoritatea ar trebui să îmbunătățească cooperarea și schimbul prompt de informații între statele membre. Împreună cu alți membri ai personalului, ofițerii naționali de legătură care lucrează în cadrul Autorității ar trebui să sprijine respectarea obligațiilor de cooperare de către statele membre, să accelereze schimburile dintre acestea prin proceduri dedicate reducerii întârzierilor și să asigure relațiile cu alte birouri de legătură, organisme și puncte de contact naționale stabilite în temeiul legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să încurajeze, în special, utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă, inclusiv a unor instrumente pentru schimbul electronic de date, cum ar fi Sistemul de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI) și Sistemul de informare al pieței interne (IMI), și ar trebui să contribuie la continuarea digitalizării procedurilor și la îmbunătățirea instrumentelor informatice utilizate pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a spori capacitatea statelor membre de a soluționa neregulile cu o dimensiune transfrontalieră, în raport cu legislația Uniunii care intră în sfera sa de competență, Autoritatea ar trebui să sprijine autoritățile naționale în efectuarea de inspecții concertate și comune, inclusiv prin facilitarea implementării inspecțiilor în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Acestea ar trebui să aibă loc fie la cererea statelor membre, fie după aprobarea de către statele membre a unei propuneri a Autorității. Autoritatea ar trebui să ofere sprijin strategic, logistic și tehnic statelor membre care participă la inspecțiile concertate sau comune, cu respectarea deplină a cerințelor de confidențialitate. Inspecțiile ar trebui să fie efectuate cu acordul statelor membre în cauză și ar trebui să se desfășoare în conformitate deplină cu cadrul juridic al legislației naționale a statelor membre în cauză, iar acestea din urmă ar trebui să desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă a rezultatelor inspecțiilor concertate și comune în conformitate cu legislația națională

(14)  Pentru a spori capacitatea statelor membre de a asigura protecția drepturilor sociale și de muncă ale persoanelor care își exercită drepturile de liberă circulație și capacitatea de a soluționa neregulile cu o dimensiune transfrontalieră, în raport cu legislația Uniunii care intră în sfera sa de competență, Autoritatea ar trebui să sprijine autoritățile naționale și partenerii sociali în efectuarea de inspecții naționale, concertate și comune, inclusiv prin facilitarea implementării inspecțiilor în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Acestea ar trebui să aibă loc la cererea unuia sau mai multor state membre și după aprobarea de către acestea. Autoritatea ar trebui să ofere sprijin strategic, logistic și tehnic statelor membre care participă la inspecțiile concertate sau comune, cu respectarea deplină a cerințelor de confidențialitate și a protecției datelor. Inspecțiile se efectuează cu acordul statului membru în cauză și se desfășoară în conformitate deplină cu cadrul juridic al legislației naționale a statelor membre pe teritoriul cărora se efectuează inspecția, iar acestea din urmă ar trebui să desfășoare acțiuni de urmărire subsecventă a rezultatelor inspecțiilor concertate și comune în conformitate cu legislația națională a statului membru respectiv.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele emergente în domeniul mobilității forței de muncă și al coordonării securității sociale, Autoritatea ar trebui să-și dezvolte o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Autoritatea ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui să includă solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și întreprinderi în exercitarea propriilor drepturi în domeniile din sfera de competență a Autorității. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

(15)  Pentru a ține pasul cu tendințele, provocările sau lacunele și inconsecvențele emergente în domeniul mobilității muncii și al coordonării securității sociale, precum și în alte domenii conexe, Autoritatea ar trebui să-și dezvolte o capacitate de analiză și de evaluare a riscurilor. Acest lucru ar trebui să implice realizarea de analize și de studii ale pieței muncii, precum și efectuarea de evaluări inter pares. Autoritatea ar trebui să monitorizeze potențialele dezechilibre la nivelul competențelor și al fluxurilor transfrontaliere de forță de muncă, inclusiv posibilul lor impact asupra coeziunii teritoriale. Autoritatea ar trebui de asemenea să sprijine evaluarea riscurilor menționată la articolul 10 din Directiva 2014/67/UE. Autoritatea ar trebui să asigure sinergii și complementaritate cu alte agenții, servicii sau rețele ale Uniunii. Acest lucru ar trebui să includă solicitarea de contribuții din partea SOLVIT și a unor servicii similare privind problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și întreprinderi în exercitarea propriilor drepturi în domeniile din sfera de competență a Autorității. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze și să eficientizeze activitățile de colectare de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii din sfera sa de competență. Acest lucru nu implică crearea unor noi obligații de raportare pentru statele membre.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Autoritatea ar trebui să ofere o platformă pentru soluționarea litigiilor dintre statele membre în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii care intră în sfera sa de competență. Ea ar trebui să se bazeze pe mecanismele de dialog și de conciliere existente în prezent în domeniul coordonării securității sociale, care sunt apreciate de statele membre60 și a căror importanță este recunoscută de Curtea de Justiție61. Statele membre ar trebui să poată sesiza cazuri Autorității în vederea medierii în conformitate cu procedurile standard stabilite în acest scop. Autoritatea ar trebui să soluționeze doar litigiile dintre statele membre, în timp ce persoanele fizice și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în exercitarea propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar trebui să aibă în continuare la dispoziția lor serviciile naționale și serviciile Uniunii dedicate soluționării unor astfel de cazuri, cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care Autoritatea ar trebui să o sesizeze în astfel de cazuri. Rețeaua SOLVIT ar trebui la rândul ei să poată sesiza Autoritatea în vederea examinării acelor cazuri în care problema nu poate fi soluționată din cauza unor neînțelegeri între administrațiile naționale.

(17)  Autoritatea ar trebui să ofere o platformă pentru soluționarea litigiilor dintre statele membre în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii care intră în sfera sa de competență. Ea ar trebui să se bazeze pe mecanismele de dialog democratic și de conciliere existente în prezent în domeniul coordonării securității sociale, care sunt apreciate de statele membre60 și a căror importanță este recunoscută de Curtea de Justiție61. Statele membre ar trebui să poată sesiza cazuri Autorității în vederea soluționării litigiilor. Autoritatea ar trebui să soluționeze doar litigiile dintre statele membre, în timp ce persoanele fizice și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în exercitarea propriilor drepturi la nivelul Uniunii ar trebui să aibă în continuare la dispoziția lor serviciile naționale și serviciile Uniunii dedicate soluționării unor astfel de cazuri, cum ar fi rețeaua SOLVIT, pe care Autoritatea ar trebui să o sesizeze în astfel de cazuri. Rețeaua SOLVIT ar trebui la rândul ei să poată sesiza Autoritatea în vederea examinării acelor cazuri în care problema nu poate fi soluționată din cauza unor neînțelegeri între administrațiile naționale.

_________________

_________________

60 Consiliul, Abordare generală parțială din 26 octombrie 2017 privind Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 13645/1/17.

60 Consiliul, Abordare generală parțială din 26 octombrie 2017 privind Propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 13645/1/17.

61 Cauza C-236/88 EU:C:1990:303, punctul 17; Cauza C-202/97 EU:C:2000:75, punctele 57-58; Cauza C-178/97 EU:C:2000:169, punctele 44-45; Cauza C-2/05 EU:C:2006:69, punctele 28-29; Cauza C-12/14 EU:C:2016:135, punctele 39-41; Cauza C-359/16 EU:C:2018:63, punctele 44-45.

61 Cauza C-236/88 EU:C:1990:303, punctul 17; Cauza C-202/97 EU:C:2000:75, punctele 57-58; Cauza C-178/97 EU:C:2000:169, punctele 44-45; Cauza C-2/05 EU:C:2006:69, punctele 28-29; Cauza C-12/14 EU:C:2016:135, punctele 39-41; Cauza C-359/16 EU:C:2018:63, punctele 44-45.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a facilita gestionarea ajustărilor pieței muncii, Autoritatea ar trebui să faciliteze cooperarea dintre părțile interesate relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurare sau proiectele majore cu impact asupra ocupării forței de muncă în regiunile de frontieră.

(18)  Pentru a facilita gestionarea ajustărilor pieței muncii, Autoritatea ar trebui să faciliteze cooperarea dintre părțile interesate relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurare sau proiectele majore cu impact asupra ocupării forței de muncă în regiunile de frontieră. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să faciliteze o astfel de cooperare pentru a aborda problemele structurale în ceea ce privește accesul la muncă și drepturile sociale din cauza inconsecvențelor dintre sistemele naționale, cum ar fi diferențele privind vârsta de pensionare, accesul la beneficii pentru persoanele care desfășoară activități independente sau evaluarea măsurii în care o persoană cu handicap este aptă de muncă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Statele membre și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație, pentru a asigura funcționarea eficace a Autorității. Componența consiliului de administrație, inclusiv alegerea președintelui și a vicepreședintelui său, ar trebui să respecte principiile echilibrului de gen, experienței și calificării. Pentru funcționarea eficace și eficientă a Autorității, consiliul de administrație ar trebui, în special, să adopte un program de lucru anual, să își îndeplinească funcțiile legate de bugetul Autorității, să adopte normele financiare aplicabile Autorității, să numească un director executiv și să stabilească procedurile de luare a deciziilor referitoare la sarcinile operaționale ale Autorității de către directorul executiv. Reprezentanți din alte țări decât statele membre ale Uniunii, care aplică normele Uniunii în domeniul de competență al Autorității, pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

(21)  Statele membre, partenerii sociali, experții desemnați de Parlamentul European și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație, pentru a asigura funcționarea eficace a Autorității. Componența consiliului de administrație, inclusiv alegerea președinților, ar trebui să respecte principiile echilibrului de gen, experienței și calificării. Pentru funcționarea eficace și eficientă a Autorității, consiliul de administrație ar trebui, în special, să adopte un program de lucru anual, să își îndeplinească funcțiile legate de bugetul Autorității, să adopte normele financiare aplicabile Autorității, să numească un director executiv și să stabilească procedurile de luare a deciziilor referitoare la sarcinile operaționale ale Autorității de către directorul executiv. Reprezentanți din alte țări decât statele membre ale Uniunii, care aplică normele Uniunii în domeniul de competență al Autorității, pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Autoritatea ar trebui să se bazeze în mod direct pe expertiza părților interesate relevante în domeniile din sfera sa de competență, prin intermediul unui Grup special al părților interesate. Membrii grupului ar trebui să fie reprezentanți ai partenerilor sociali la nivelul Uniunii. În desfășurarea activităților sale, Grupul părților interesate va ține cont în mod corespunzător de opiniile Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004, și ale Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, și va recurge la expertiza acestor comitete.

(23)  Autoritatea ar trebui să se bazeze în mod direct pe expertiza părților interesate relevante în domeniile din sfera sa de competență, prin intermediul unui Grup special al părților interesate. Membrii grupului ar trebui să fie reprezentanți ai partenerilor sociali și ai organizațiilor societății civile la nivelul Uniunii și al statelor membre, în cadrul dialogului transparent și periodic cu asociațiile reprezentative și societatea civilă, în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (2) din TUE. În desfășurarea activităților sale, Grupul părților interesate va ține cont în mod corespunzător de opiniile Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004, și ale Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, și va recurge la expertiza acestor comitete.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a garanta autonomia și independența sa deplină, Autoritatea ar trebui să beneficieze de un buget autonom, cu venituri provenind din bugetul general al Uniunii, din orice contribuție financiară voluntară efectuată de statele membre și din orice contribuție efectuată de țările terțe care participă la activitatea Autorității. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie totodată în măsură să primească acorduri de delegare sau granturi ad hoc și să perceapă tarife pentru publicații și pentru orice servicii prestate de Autoritate.

(24)  Pentru a garanta autonomia și independența sa deplină, Autoritatea ar trebui să beneficieze de un buget autonom, cu venituri provenind din bugetul general al Uniunii, din orice contribuție financiară voluntară efectuată de statele membre și din orice contribuție efectuată de țările terțe care participă la activitatea Autorității. Bugetul Autorității trebuie să se axeze pe rezultate. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, aceasta ar trebui să fie totodată în măsură să primească acorduri de delegare sau granturi ad hoc și să perceapă tarife pentru publicații și pentru orice servicii prestate de Autoritate.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu cele stabilite în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și în cel al politicii sociale – în cadrul competențelor lor respective, bazându-se pe experiența acestora și maximizând sinergiile: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) și Fundația Europeană de Formare (ETF), precum și, în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și a traficului de ființe umane, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

(30)  Autoritatea ar trebui să coopereze cu alte agenții ale Uniunii – mai ales cu cele stabilite în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă și în cel al politicii sociale – în cadrul competențelor lor respective, bazându-se pe experiența acestora și maximizând sinergiile: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) și Fundația Europeană de Formare (ETF), precum și, în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate, a corupției și a traficului de ființe umane, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), precum și cu celelalte agenții ale UE care activează în domeniul justiției și al afacerilor interne, cum ar fi Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane. Cooperarea nu presupune suprapunerea între activitățile Autorității și cele ale altor agenții ale Uniunii.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a aduce o dimensiune operațională activităților organismelor existente în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă, Autoritatea ar trebui să preia executarea sarcinilor îndeplinite de Comitetul tehnic privind libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, de Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor, instituit prin Decizia 2009/17/CE a Comisiei68 și de Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate, instituită prin Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului69. Odată cu înființarea Autorității, aceste organisme ar trebui să-și înceteze existența.

(31)  Pentru a aduce o dimensiune operațională activităților organismelor existente în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă, Autoritatea ar trebui să preia executarea sarcinilor îndeplinite de Comitetul tehnic privind libera circulație a lucrătorilor, instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 492/2011, de Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor, instituit prin Decizia 2009/17/CE a Comisiei68 și de Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate, instituită prin Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului69. Odată cu înființarea Autorității, aceste organisme ar trebui să fie preluate și integrate de Autoritate.

_________________

_________________

68 Decizia 2009/17/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de instituire a Comitetului de experți privind detașarea lucrătorilor (JO L 8, 13.1.2009, p. 26).

68 Decizia 2009/17/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de instituire a Comitetului de experți privind detașarea lucrătorilor (JO L 8, 13.1.2009, p. 26).

69 Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate (JO L 65, 11.3.2016, p. 12).

69 Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate (JO L 65, 11.3.2016, p. 12).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Autoritatea ar trebuiecompleteze activitățile Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, creată prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (denumită în continuare „Comisia administrativă”), în măsura în care îndeplinește sarcini normative legate de aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009. Cu toate acestea, Autoritatea ar trebui să preia sarcini operaționale îndeplinite în prezent în cadrul Comisiei administrative, cum ar fi asigurarea unei funcții de mediere între statele membre, asigurarea unui forum pentru tratarea aspectelor financiare legate de aplicarea regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, înlocuirea funcția Comisiei de audit create prin regulamentele respective, precum și aspecte legate de schimbul electronic de date și de instrumentele informatice, pentru a facilita aplicarea regulamentelor menționate, înlocuind funcția Comisiei tehnice pentru prelucrarea datelor, instituită prin regulamentele respective.

(32)  Autoritatea ar trebuicoopereze cu Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, creată prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (denumită în continuare „Comisia administrativă”) și poate participa la reuniunile Comisiei administrative și ale comitetelor acesteia.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Pentru a reflecta această nouă structură instituțională, ar trebui modificate Regulamentele (CE) nr. 883/2004, (CE) nr. 987/2009, (UE) nr. 492/2011 și (UE) 2016/589, iar Decizia 2009/17/CE și Decizia (UE) 2016/344 ar trebui abrogate.

(34)  Pentru a reflecta această nouă structură instituțională, ar trebui modificate Regulamentele (CE) nr. 883/2004, (UE) nr. 492/2011 și (UE) 2016/589, iar Decizia 2009/17/CE și Decizia (UE) 2016/344 ar trebui abrogate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în particular de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, după cum se stipulează la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

(37)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, după cum se stipulează la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, și respectă, totodată, pe deplin dispozițiile aplicabile din dreptul internațional în domeniul muncii și al drepturilor omului, De asemenea, regulamentul ia în considerare Pilonul european al drepturilor sociale.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a)  Parlamentul ar trebui să se implice în mod sistematic și în condiții egale cu Comisia și Consiliul în definirea și ponderarea criteriilor privind amplasarea Autorității;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiect și domeniu de aplicare

Instituire și sferă de competență

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie Autoritatea Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”).

1.  Prezentul regulament instituie Autoritatea Europeană a Muncii și Securității Sociale (denumită în continuare „Autoritatea”).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea asistă statele membre și Comisia în aspecte legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și de coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii.

2.  Autoritatea contribuie la aplicarea consecventă, eficientă și eficace a legislației UE în domeniul social și al muncii, precum și a egalității de acces la securitate socială și a unei protecții sociale adecvate pentru toate persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație. Autoritatea asistă statele membre și Comisia în aspecte legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și de coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Autoritatea facilitează și sprijină cooperarea consolidată între statele membre, partenerii sociali, alte părți interesate și Comisie, în ceea ce privește toate aspectele legate de ocuparea forței de muncă și sociale care au o dimensiune transfrontalieră. Participarea la activitățile Autorității nu aduce atingere competențelor, obligațiilor și responsabilităților statelor membre în temeiul, printre altele, al convențiilor relevante și aplicabile ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), cum ar fi Convenția nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nu afectează în niciun fel exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute în statele membre și la nivelul Uniunii în ceea ce privește drepturile de negociere colectivă, în conformitate cu dreptul și practicile naționale, și nici competențele statelor membre de a reglementa, media sau monitoriza relațiile de muncă la nivel național, în particular în ceea ce privește exercitarea dreptului la negociere colectivă și a dreptului la acțiune colectivă.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Prezentul regulament nu aduce atingere diversității sistemelor de relații de muncă la nivel național, nici autonomiei partenerilor sociali, astfel cum este recunoscută în mod explicit în TFUE. Autoritatea contribuie la îmbunătățirea și la asigurarea aplicării dreptului Uniunii și a dreptului intern, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu standardele în domeniul muncii aplicabile la nivel internațional, prin:

 

(a) asigurarea liberei circulații a persoanelor, a libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii;

 

(b) asigurarea tratamentului egal al persoanelor și concurența transfrontalieră loială;

 

(c) prevenirea, detectarea și urmărirea penală a fraudelor, a neregulilor și a abaterilor transfrontaliere de natură social;

 

(d) prevenirea, descurajarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și încurajarea declarării muncii nedeclarate, asigurându-se totodată respectarea drepturilor aplicabile ale lucrătorilor;

 

(e) sprijinirea urmăririi penale și a executării amenzilor și sancțiunilor în domeniul social și al muncii la nivel transfrontalier;

 

(f) facilitarea coordonării sistemelor de securitate socială în Uniune.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Obiective

Obiective

Obiectivul Autorității este de a contribui la asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în cadrul pieței interne. În acest scop, Autoritatea:

Obiectivul Autorității este de a contribui la promovarea unei mobilități fără caracter precar și echitabile din punct de vedere social, în special a forței de muncă și a prestării transfrontaliere de servicii în cadrul pieței interne. În acest scop, Autoritatea:

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații, precum și la servicii relevante;

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice, al angajatorilor și al partenerilor sociali la informații privind propriile drepturi și obligații, precum și la servicii relevante;

(b)  sprijină cooperarea dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor comune;

(b)  promovează, îmbunătățește și sprijină cooperarea dintre statele membre în eforturile lor de a promova o mai bună cooperare în asigurarea consecventă, eficientă și eficace a respectării transfrontaliere a legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin oferirea de asistență tehnică și logistică și de formare și prin facilitarea inspecțiilor comune;

 

(ba)  supraveghează aplicarea dreptului Uniunii în domeniul mobilității forței de muncă și examinează încălcările acestei legislații, cum ar fi diverse forme de fraudă socială, încălcări și nerespectare a drepturilor de mobilitate a forței de muncă în ceea ce-i privește pe lucrătorii mobili, inclusiv lucrătorii sezonieri, frontalieri și detașați, precum și contractele de muncă discriminatorii și frauduloase și traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă;

(c)  mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii transfrontaliere între autoritățile naționale sau de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(c)  la cererea statelor membre, asigură medierea între autoritățile naționale și contribuie la soluționarea perturbărilor pieței muncii sau a problemelor transfrontaliere de aplicare a legii, fără a aduce atingere diversității sistemelor de relații naționale, autonomiei partenerilor sociali și dreptului de negociere colectivă;

 

(ca)  oferă consultanță Comisiei și statelor membre cu privire la combaterea șomajului.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea este un organism cu personalitate juridică al Uniunii.

1.  Autoritatea este un organism descentralizat cu personalitate juridică al Uniunii.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  facilitează accesul persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situații transfrontaliere, precum și accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolele 6 și 7;

(a)  facilitează și îmbunătățește accesul persoanelor fizice, al angajatorilor și al partenerilor sociali la informații privind propriile drepturi și obligații în situații transfrontaliere legate de libertatea de circulație, precum și accesul la servicii relevante, inclusiv la servicii sociale și, în special, la servicii de asistență medicală și de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolele 6 și 7;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  facilitează cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile naționale în vederea asigurării cu eficacitate a respectării legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 8;

(b)  încurajează, facilitează și sprijină cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile naționale în vederea asigurării cu eficacitate a respectării legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 8, precum și a combaterii eficiente a șomajului;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  coordonează și sprijină inspecțiile comune și concertate, în conformitate cu articolele 9 și 10;

(c)  propune, coordonează și sprijină inspecțiile comune și concertate, în conformitate cu articolele 9 și 10;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  efectuează analize și evaluări ale riscurilor privind aspecte legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă, în conformitate cu articolul 11;

(d)  inițiază analize și efectuează evaluări ale riscurilor privind aspecte legate de mobilitatea forței de muncă în cadrul pieței interne și emite avize și recomandări, în conformitate cu articolul 11;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijină statele membre în ceea ce privește consolidarea capacităților pentru asigurarea cu eficacitate a respectării legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 12;

(e)  emite orientări și avize interpretative privind legislația relevantă a Uniunii și sprijină statele membre și toți partenerii social și părțile interesate relevante în ceea ce privește consolidarea capacităților pentru asigurarea cu eficacitate a conformității cu legislația relevantă a Uniunii și a punerii în aplicare și respectării acesteia, în conformitate cu articolul 12;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  mediază litigiile dintre autoritățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 13;

(f)  mediază litigiile dintre autoritățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației relevante a Uniunii și, dacă este necesar, contribuie la soluționarea litigiilor prin decizii, în conformitate cu articolul 13;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  mediază litigiile dintre persoane și autoritățile statelor membre în ceea ce privește aplicarea legislației relevante a Uniunii, în conformitate cu articolul 13a;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  facilitează cooperarea dintre părțile interesate relevante în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă, în conformitate cu articolul 14.

(g)  facilitează cooperarea dintre părțile interesate relevante în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă, în conformitate cu articolul 14, și facilitează sprijinirea angajaților ce se găsesc în condiții precare de muncă în context transfrontalier;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  facilitează cooperarea dintre părțile interesate relevante în cazul apariției unor probleme structurale de acces la muncă și la drepturi sociale din cauza decalajelor sau a discrepanțelor dintre sistemele statelor membre, în conformitate cu articolul 14a;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb)  consiliază Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la orice inițiativă pe care o consideră adecvată pentru a încuraja asigurarea eficace a respectării dreptului Uniunii în ceea ce privește exercitarea dreptului la liberă circulație al persoanelor;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Informații privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă

Informații privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă

Autoritatea îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și accesibilitatea informațiilor oferite persoanelor fizice și angajatorilor pentru a facilita mobilitatea forței de muncă în întreaga Uniune, în conformitate cu Regulamentul (UE) 589/2016 privind EURES și cu Regulamentul [Portalul digital unic – [COM(2017) 256]. În acest scop, Autoritatea:

Autoritatea îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și accesibilitatea informațiilor oferite persoanelor fizice, angajatorilor și partenerilor sociali pentru a facilita mobilitatea echitabilă a forței de muncă în întreaga Uniune, în conformitate cu Regulamentul (UE) 589/2016 privind EURES și cu Regulamentul [Portalul digital unic – [COM(2017)256]. În acest scop, Autoritatea:

(a)  furnizează informații relevante privind drepturile și obligațiile persoanelor fizice în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă;

(a)  în cooperare cu autoritățile naționale relevante, furnizează în special angajatorilor și partenerilor sociali, lucrătorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă informații relevante privind toate drepturile și obligațiile persoanelor fizice în situații de mobilitate transfrontalieră, în special mobilitatea forței de muncă și în ceea ce privește drepturile de securitate socială și de protecție socială, precum și prestarea transfrontalieră de servicii;

(b)  promovează oportunități pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă în cazul persoanelor fizice, inclusiv prin orientări privind accesul la învățare și la formare lingvistică;

(b)  finanțează, oferă și organizează activități de orientare, consultanță și formare, inclusiv cursuri de limbi străine specifice sectorului, pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă;

(c)  furnizează angajatorilor informații relevante privind normele în domeniul muncii și privind condițiile de trai și de muncă aplicabile lucrătorilor în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv lucrătorilor detașați;

(c)  în cooperare cu autoritățile naționale relevante, furnizează angajatorilor, angajaților și părților interesate relevante informații relevante privind normele actuale în domeniul muncii și privind alți indicatori socioeconomici care afectează nivelurile de remunerare aplicabile lucrătorilor în situații de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, inclusiv lucrătorilor detașați; în toate limbile oficiale ale Uniunii; pune la dispoziție un calculator orientativ de comparare a salariilor care să indice nivelul salarial al lucrătorului detașat în statul membru gazdă pe durata perioadei de detașare;

(d)  sprijină statele membre în îndeplinirea obligațiilor legate de difuzarea și de accesul la informații referitoare la libera circulație a lucrătorilor, conform prevederilor articolului 6 din Directiva 2014/54/UE, și referitoare la detașarea lucrătorilor, conform prevederilor articolului 5 din Directiva 2014/67/UE;

(d)  în strânsă cooperare cu statele membre și autoritățile naționale relevante, sprijină statele membre în îndeplinirea obligațiilor legate de difuzarea și de accesul la informații referitoare la libera circulație a lucrătorilor, conform prevederilor articolului 6 din Directiva 2014/54/UE, și referitoare la detașarea lucrătorilor, conform prevederilor articolului 5 din Directiva 2014/67/UE; în acest scop, Autoritatea creează și gestionează un site unic la nivel european care funcționează ca un ghișeu unic și conține toate informațiile relevante de pe site-urile naționale oficiale menționate la articolul 5 din Directiva 2014/67/UE;

(e)  sprijină statele membre în îmbunătățirea acurateței, exhaustivității și ușurinței în utilizare a serviciilor naționale de informare relevante, în conformitate cu criteriile de calitate prevăzute în Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256];

(e)  sprijină statele membre în îmbunătățirea acurateței, exhaustivității și ușurinței în utilizare a serviciilor naționale de informare relevante, în conformitate cu criteriile de calitate prevăzute în Regulamentul [Portalul digital unic – COM(2017) 256];

(f)  sprijină statele membre în simplificarea procedurilor de furnizare de informații și servicii persoanelor fizice și angajatorilor cu privire la mobilitatea transfrontalieră pe bază voluntară, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre.

(f)  sprijină statele membre în simplificarea și îmbunătățirea procedurilor de furnizare de informații și servicii persoanelor fizice și angajatorilor cu privire la mobilitatea transfrontalieră pe bază voluntară, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre și a drepturilor fundamentale.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă

Accesul la servicii de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă și la alte servicii relevante

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Cooperarea și schimbul de informații dintre statele membre

Cooperarea și schimbul de informații dintre statele membre

1.  Autoritatea facilitează cooperarea dintre statele membre și sprijină respectarea efectivă de către acestea a obligațiilor de cooperare, inclusiv în ceea ce privește schimbul de informații, astfel cum sunt definite în legislația Uniunii din sfera de competență a Autorității.

1.  Autoritatea facilitează cooperarea dintre statele membre, partenerii sociali și părțile interesate relevante și contribuie la asigurarea respectării de către aceștia a obligațiilor, inclusiv în ceea ce privește schimbul de informații, astfel cum sunt definite în legislația Uniunii din sfera de competență a Autorității, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal și drepturile fundamentale.

În acest scop, la cererea autorităților naționale și pentru a accelera schimburile dintre acestea, în particular, Autoritatea:

În acest scop, din proprie inițiativă sau la cererea autorităților naționale și în strânsă cooperare cu acestea și pentru a accelera schimburile dintre acestea, în particular, Autoritatea:

(a)  sprijină autoritățile naționale în identificarea punctelor de contact relevante ale autorităților naționale din alte state membre;

(a)  sprijină autoritățile naționale în identificarea punctelor de contact relevante ale autorităților naționale din alte state membre;

(b)  facilitează urmărirea subsecventă a solicitărilor și a schimburilor de informații dintre autoritățile naționale prin furnizarea de sprijin logistic și tehnic, inclusiv servicii de traducere și interpretare, și prin schimburi de informații privind stadiul dosarelor;

(b)  facilitează urmărirea subsecventă a solicitărilor și a schimburilor de informații dintre autoritățile naționale prin furnizarea de sprijin logistic și tehnic, inclusiv servicii de traducere și interpretare, și prin schimburi formale și informale de informații privind stadiul dosarelor, în funcție de caracteristicile specifice ale fiecărui caz în parte;

(c)  promovează și face schimb de bune practici;

(c)  promovează și face schimb de bune practici, ținând seama de drepturile specifice de negociere colectivă din statele membre;

(d)  facilitează procedurile transfrontaliere de asigurarea a colectării sancțiunilor și amenzilor;

(d)  contribuie la asigurarea, la cererea statului membru în cauză, a unei coordonări eficiente a procedurilor transfrontaliere de asigurarea a colectării sancțiunilor și amenzilor;

(e)  prezintă Comisiei un raport trimestrial cu privire la solicitările nesoluționate dintre statele membre și, dacă se consideră necesar, le trimite spre mediere în conformitate cu articolul 13.

(e)  prezintă Comisiei, Parlamentului European și statelor membre un raport trimestrial cu privire la solicitările nesoluționate dintre statele membre și, dacă se consideră necesar, le trimite spre mediere în conformitate cu articolele 13 și 13a.

 

1a.  La cererea Autorității, autoritățile naționale competente pun la dispoziția Autorității, în formatele specificate, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite acesteia prin prezentul regulament, cu condiția ca acestea să aibă în mod legal acces la informațiile relevante. Informațiile sunt exacte, coerente și complete. Autoritatea națională competentă furnizează informațiile în termen de două luni și, în cazuri urgente, în termen de două zile lucrătoare, fără a aduce atingere puterii de apreciere a statelor membre care se ocupă de cazuri speciale.

 

1b.  La cererea motivată corespunzător a unei autorități naționale, Autoritatea pune la dispoziție informațiile necesare pentru a permite autorității naționale să-și îndeplinească sarcinile, în sfera de competență a Autorității.

2.  Autoritatea sprijină activitatea Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în ceea ce privește tratarea chestiunilor financiare referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolele 65, 67 și 69 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

2.  Autoritatea sprijină activitatea Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în ceea ce privește tratarea chestiunilor financiare referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolele 65, 67 și 69 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

3.  Autoritatea promovează utilizarea de instrumente și proceduri electronice pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale, inclusiv a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI).

3.  Autoritatea promovează și monitorizează utilizarea adecvată a instrumentelor și procedurilor electronice pentru schimbul de mesaje între autoritățile naționale, inclusiv a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații privind securitatea socială (EESSI) și furnizează asistență și expertiză tehnică.

4.  Autoritatea încurajează utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă și explorează potențialul utilizării unor mecanisme de schimb electronic între statele membre pentru a facilita detectarea fraudelor, prezentând rapoarte Comisiei în vederea dezvoltării în continuare a acestor mecanisme.

4.  Autoritatea încurajează utilizarea unor abordări inovatoare pentru o cooperare transfrontalieră eficace și eficientă și explorează potențialul utilizării unor mecanisme de schimb electronic între statele membre pentru a facilita detectarea fraudelor, prezentând rapoarte Comisiei și statelor membre în cauză în vederea dezvoltării în continuare a acestor mecanisme și în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii privind protecția datelor și drepturile fundamentale.

 

4a.  Autoritatea păstrează o listă a Uniunii cu întreprinderile care nu întrunesc cerințele legale relevante în ceea ce privește asigurarea unei mobilități echitabile și fără caracter precar a forței de muncă. Această listă a Uniunii este publicată, astfel încât să se asigure o transparență maximă. Lista se bazează pe criterii comune și este revizuită în mod regulat. Prima listă se întocmește în decursul primelor 12 luni de activitate a Autorității. Întreprinderile menționate în lista Uniunii fac obiectul unei interdicții de exploatare. Interdicțiile de exploatare de pe lista Uniunii se aplică pe întreg teritoriul statelor membre. În cazuri excepționale, statele membre pot lua măsuri unilaterale. În situații de urgență și în cazul în care se confruntă cu o problemă de securitate neprevăzută, statele membre au posibilitatea de a emite imediat o interdicție de exploatare pentru propriul teritoriu. Autoritatea facilitează cooperarea între statele membre în cazul unor întreruperi transfrontaliere ale pieței și sprijină combaterea dumpingului social.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Protecția datelor

 

1.   Autoritatea asigură, în conformitate cu prezenta directivă, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului la viața privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

2.   Aplicarea întregii legislații relevante a Uniunii privind protecția datelor este obligatorie pentru toate activitățile desfășurate de Autoritate.

Justificare

Acest nou articol urmărește să clarifice faptul că, în orice situație, se aplică măsurile în conformitate cu RGPD. Autoritatea va avea sarcina de a gestiona un volum mare de date sensibile care afectează toate statele membre și este extrem de important să se clarifice în mod explicit că legislația privind protecția datelor se aplică în orice moment.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Coordonarea inspecțiilor concertate și comune

Coordonarea inspecțiilor concertate și comune

1.  La cererea unuia sau a mai multor state membre, Autoritatea coordonează inspecții concertate sau comune în domeniile care intră în sfera sa de competență. Cererea poate fi prezentată de unul sau mai multe state membre. Autoritatea poate, de asemenea, să propună autorităților statelor membre în cauză ca acestea să efectueze o inspecție concertată sau comună.

1.  La cererea unuia sau a mai multor state membre, Autoritatea depune eforturi în vederea încheierii unui acord între acestea și coordonează inspecții concertate sau comune în domeniile care intră în sfera sa de competență. Cererea poate fi prezentată de unul sau mai multe state membre. Autoritatea poate, de asemenea, să propună autorităților statelor membre în cauză ca acestea să efectueze o inspecție concertată sau comună, care va fi efectuată în coordonare cu statul membru respectiv.

2.  Atunci când autoritatea unui stat membru decide să nu participe sau să nu efectueze inspecția concertată sau comună menționată la alineatul (1), aceasta informează Autoritatea în scris, cu suficient timp înainte, în legătură cu motivele deciziei sale. În astfel de cazuri, Autoritatea informează celelalte autorități naționale în cauză.

2.  Atunci când autoritatea unui stat membru decide să nu participe sau să nu efectueze inspecția concertată sau comună menționată la alineatul (1), aceasta informează Autoritatea în scris în legătură cu motivele deciziei sale înainte de începerea inspecției planificate. În astfel de cazuri, Autoritatea informează celelalte autorități naționale în cauză.

3.  Organizarea unei inspecții concertate sau comune este condiționată de obținerea acordului prealabil al tuturor statelor membre participante prin intermediul ofițerilor naționali de legătură ai acestora. În cazul în care unul sau mai multe state membre refuză să ia parte la inspecția concertată sau comună, celelalte autorități naționale pot, după caz, să efectueze inspecția concertată sau comună avută în vedere numai în statele membre participante. Statele membre care au refuzat să participe la inspecție păstrează confidențialitatea informațiilor referitoare la inspecția avută în vedere.

3.  Organizarea unei inspecții concertate sau comune este condiționată de obținerea acordului prealabil al tuturor statelor membre participante prin intermediul ofițerilor naționali de legătură ai acestora. În cazul în care unul sau mai multe state membre refuză să ia parte la inspecția concertată sau comună, celelalte autorități naționale pot, după caz, să efectueze inspecția concertată sau comună avută în vedere numai în statele membre participante. Statele membre care au refuzat să participe la inspecție păstrează confidențialitatea informațiilor referitoare la inspecția avută în vedere.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Regimul inspecțiilor concertate și comune

Regimul inspecțiilor concertate și comune

1.  Un acord de stabilire a unei inspecții comune (denumit în continuare „acordul de inspecție comună”), încheiat între statele membre participante și Autoritate, stabilește condițiile pentru efectuarea unui astfel de exercițiu. Acordul de inspecție comună poate include dispoziții care să permită efectuarea inspecțiilor comune cu un preaviz scurt, odată ce au fost convenite și planificate. Autoritatea stabilește un acord model.

1.  Un acord de stabilire a unei inspecții comune (denumit în continuare „acordul de inspecție comună”), încheiat între statele membre participante și/sau partenerii sociali și părțile interesate relevante și Autoritate, stabilește condițiile pentru efectuarea unui astfel de exercițiu, în special obiectul inspecției și legislația aplicabilă. Acordul de inspecție comună poate include dispoziții care să permită efectuarea inspecțiilor comune cu un preaviz scurt, odată ce au fost convenite și planificate. Autoritatea stabilește orientări pentru inspecțiile concertate și comune și un acord model după consultarea tuturor statelor membre.

2.  Inspecțiile comune și concertate și urmărirea lor subsecventă se realizează în conformitate cu legislația națională a statelor membre în cauză.

2.  Inspecțiile comune și concertate și urmărirea lor subsecventă se realizează în conformitate cu legislația națională a statelor membre în cauză. Autoritățile naționale lucrează în asociere deplină în cadrul procesului și au, de asemenea, autoritate deplină și autonomă. În cazul în care partenerii sociali sunt responsabili pentru inspecțiile la nivel național, inspecțiile comune și concertate ar trebui să fie efectuate doar dacă partenerii sociali în cauză sunt de acord și sub supravegherea statului membru în cauză.

3.  Autoritatea furnizează sprijin logistic și tehnic, care poate include servicii de traducere și interpretare, pentru statele membre care desfășoară inspecții comune sau concertate.

3.  Autoritatea furnizează sprijin logistic și tehnic dacă statele membre în cauză solicită acest lucru, care poate include servicii de traducere și interpretare și asistență juridică, pentru statele membre și partenerii sociali care desfășoară inspecții comune sau concertate.

4.  La o inspecție concertată sau comună poate participa personal din partea Autorității, cu acordul prealabil al statului membru pe al cărui teritoriu personalul va furniza asistența sa pentru inspecție.

4.  La o inspecție concertată sau comună poate fi prezent personal din partea Autorității, cu acordul prealabil al statului membru pe al cărui teritoriu personalul va furniza asistența sa pentru inspecție.

5.  Autoritățile naționale care efectuează o inspecție concertată sau comună prezintă un raport Autorității cu privire la rezultatele obținute în statele lor membre, precum și cu privire la gestionarea operațională generală a inspecției concertate sau comune.

5.  Autoritățile naționale sau partenerii sociali care efectuează o inspecție concertată sau comună prezintă un raport Autorității cu privire la rezultatele obținute în statele lor membre, precum și cu privire la gestionarea operațională generală a inspecției concertate sau comune. Având în vedere necesitatea evitării sarcinilor administrative inutile, Autoritatea stabilește un model pentru rapoartele lor. Rezultatele inspecțiilor comune pot fi folosite ca dovezi în statul membru având o valoare juridică identică cu a informațiilor colectate pe teritoriul acestuia.

 

5a.  Părțile care fac obiectul inspecției primesc raportul post-inspecție și au dreptul să facă referire la acesta și să conteste constatările în conformitate cu legislația națională a statului membru pe teritoriul căruia s-a efectuat inspecția.

6.  În rapoartele trimestriale care trebuie prezentate consiliului de administrație se includ informații cu privire la inspecțiile concertate sau comune. În raportul anual de activitate al Autorități se include un raport anual cu privire la inspecțiile sprijinite de către aceasta.

6.  În rapoartele trimestriale care trebuie prezentate consiliului de administrație și Grupului părților interesate se includ informații cu privire la inspecțiile concertate sau comune. În raportul anual de activitate al Autorități se include un raport anual cu privire la inspecțiile sprijinite de către aceasta. Acest raport include o listă a cazurilor în care statele membre au refuzat să participe la o inspecție comună.

 

6a.  Inspecțiile comune, precum și consecințele juridice ale acestora, deciziile privind amenzile administrative și sancțiunile, precum și drepturile și obligațiile părților care fac obiectul inspecției nu aduc atingere legislației aplicabile pe teritoriul statului membru în care se efectuează inspecția. 

7.  În situația în care, în cursul inspecțiilor concertate sau comune sau în cursul oricăreia dintre activitățile sale, Autoritatea ia cunoștință de existența unor suspiciuni de nereguli în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii, inclusiv în afara sferei sale de competență, ea raportează respectivele suspiciuni de nereguli Comisiei și autorităților din statul membru vizat, dacă este cazul.

7.  În situația în care, în cursul inspecțiilor concertate sau comune sau în cursul oricăreia dintre activitățile sale, Autoritatea ia cunoștință de existența unor suspiciuni de nereguli în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii, inclusiv în afara sferei sale de competență, ea raportează respectivele suspiciuni de nereguli Comisiei și autorităților din statul membru vizat, dacă este cazul.

 

7a.  Inspecțiile și acțiunile concertate și comune pot include, de asemenea, activitățile desfășurate în cadrul cooperării pentru combaterea prestatorilor de servicii frauduloase, astfel cum se prevede în capitolul VI din Directiva 2006/123/CE privind serviciile.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Analizele și evaluarea riscurilor privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă

Analizele și evaluarea riscurilor privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă

1.  Autoritatea evaluează riscurile și efectuează analize cu privire la fluxurile transfrontaliere ale forței de muncă, cum ar fi dezechilibrele de pe piața muncii, amenințările specifice anumitor sectoare și problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și angajatori în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră. În acest scop, Autoritatea asigură complementaritatea cu alte agenții sau servicii ale Uniunii și se bazează pe expertiza acestora, inclusiv în domeniul anticipării competențelor și în cel al sănătății și siguranței la locul de muncă. La cererea Comisiei, Autoritatea poate efectua analize și studii orientate aprofundate pentru a investiga probleme specifice legate de mobilitatea forței de muncă.

1.  Autoritatea evaluează riscurile și efectuează analize, ținând cont de specificul regional și național, cu privire la fluxurile transfrontaliere ale forței de muncă, cum ar fi dezechilibrele de pe piața muncii, amenințările specifice anumitor sectoare și problemele recurente întâmpinate de persoane fizice și angajatori în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră. În acest scop, Autoritatea asigură complementaritatea cu alte agenții sau servicii ale Uniunii și se bazează pe expertiza acestora, inclusiv în domeniul anticipării competențelor și în cel al sănătății și siguranței la locul de muncă. La cererea Comisiei, Autoritatea poate efectua analize și studii orientate aprofundate pentru a investiga probleme specifice legate de mobilitatea forței de muncă.

 

1a.  La cererea unui stat membru, Autoritatea poate, de asemenea, efectua analize și studii suplimentare. O astfel de solicitare face obiectul unei evaluări pentru a evita dublarea sau repetarea. În astfel de cazuri, Autoritatea evaluează valabilitatea datelor disponibile, le compară cu datele existente și, dacă este necesar, le modifică, în conformitate cu informațiile cele mai recente și disponibile, și le completează cu orice date suplimentare relevante, dacă acest lucru este necesar în scopul analizei sau al studiului.

2.  Autoritatea organizează evaluări inter pares în rândul autorităților și al serviciilor naționale, pentru:

2.  Autoritatea organizează evaluări inter pares în rândul autorităților și al serviciilor naționale, pentru:

(a)  a examina orice întrebări, dificultăți și chestiuni specifice care ar putea apărea în legătură cu implementarea și aplicarea practică a legislației Uniunii din sfera de competență a Autorității, precum și în legătură cu asigurarea respectării sale în practică;

(a)  a examina orice întrebări, dificultăți și chestiuni specifice care ar putea apărea în legătură cu implementarea și aplicarea practică a legislației Uniunii din sfera de competență a Autorității, precum și în legătură cu asigurarea respectării sale în practică;

(b)  a spori coerența prestării de servicii către persoane fizice și întreprinderi;

(b)  a spori coerența prestării de servicii către persoane fizice și întreprinderi;

(c)  a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și practici, precum și pentru a evalua eficacitatea diferitelor măsuri de politică, inclusiv a măsurilor de prevenire și descurajare.

(c)  a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și practici, precum și pentru a evalua eficacitatea și metodologia de punere în aplicare a diferitelor măsuri de politică, inclusiv a măsurilor de prevenire și descurajare.

 

(ca)  a formula recomandări adresate atât Comisiei, cât și statelor membre pentru a asigura aplicarea eficientă a dreptului Uniunii în cadrul activității Autorității, inclusiv în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate, asigurarea unor condiții de muncă echitabile, combaterea evaziunii fiscale și asigurarea unei protecții sociale corespunzătoare pentru toată lumea.

3.  Autoritatea raportează în mod periodic Comisiei în legătură cu constatările sale și raportează în mod direct statelor membre în cauză, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate.

3.  Autoritatea raportează trimestrial Comisiei și Parlamentului European în legătură cu constatările sale și raportează în mod direct statelor membre în cauză, schițând posibile măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate și evidențiind punctele tari. Rezultatele se publică în termen de un an și sunt luate în considerare în toate acțiunile Uniunii, dacă este cazul.

4.  Autoritatea colectează date statistice compilate și furnizate de statele membre în domenii ale legislației Uniunii din sfera de competență a Autorității. În acest context, Autoritatea caută să simplifice actualele activități de colectare de date în domeniile respective. Atunci când este cazul, se aplică dispozițiile articolului 16. Autoritatea menține contactul cu Comisia (Eurostat) și partajează rezultatele activităților sale de colectare de date, după caz.

4.  Autoritatea colectează date statistice, compilate în structuri clare, defalcate în funcție de sex, vârstă, nivel de venit, ocupație și statut profesional, și furnizate de statele membre în domenii ale legislației Uniunii din sfera de competență a Autorității și în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii privind protecția datelor. În acest context, Autoritatea caută să simplifice actualele activități de colectare de date în domeniile respective. Atunci când este cazul, se aplică dispozițiile articolului 16. Autoritatea menține contactul cu Comisia (Eurostat) și partajează rezultatele activităților sale de colectare de date, după caz.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Sprijin pentru consolidarea capacităților

Sprijin pentru consolidarea capacităților

Autoritatea sprijină statele membre în eforturile de consolidare a capacităților menite să promoveze asigurarea coerentă a respectării legislației Uniunii în toate domeniile care intră sub incidența prezentului regulament. Autoritatea desfășoară, în particular, următoarele activități:

Autoritatea sprijină statele membre, partenerii sociali și organizațiile societății civile în eforturile de consolidare a capacităților menite să promoveze asigurarea coerentă a respectării legislației Uniunii în toate domeniile care intră sub incidența prezentului regulament. Autoritatea desfășoară, în particular, următoarele activități:

(a)  elaborează linii directoare comune pentru uzul statelor membre, inclusiv orientări pentru inspecțiile efectuate în cazuri cu o dimensiune transfrontalieră, precum și definiții și concepte comune, pe baza lucrărilor relevante de la nivelul Uniunii;

(a)  elaborează linii directoare comune care pot fi aplicate de statele membre și de partenerii sociali, inclusiv orientări pentru inspecțiile efectuate în cazuri cu o dimensiune transfrontalieră, precum și definiții și concepte comune, pe baza lucrărilor relevante de la nivelul Uniunii;

(b)  promovează și sprijină asistența reciprocă, sub formă de activități inter pares sau de activități de grup, precum și schimburile de personal și programele de detașare între autoritățile naționale;

(b)  promovează și sprijină asistența reciprocă, sub formă de activități inter pares sau de activități de grup, precum și schimburile de personal și programele de detașare între autoritățile naționale;

(c)  promovează schimbul și diseminarea experiențelor și a bunelor practici, inclusiv a exemplelor de cooperare între autoritățile naționale relevante;

(c)  promovează schimbul și diseminarea experiențelor și a bunelor practici, inclusiv a exemplelor de cooperare între autoritățile naționale relevante, partenerii sociali și organizațiile societății civile;

(d)  dezvoltă programe de formare sectoriale și transsectoriale și materialele de formare specializate;

(d)  dezvoltă programe de formare sectoriale și transsectoriale și materialele de formare specializate;

(e)  promovează campanii de sensibilizare, inclusiv campanii de informare a persoanelor fizice și a angajatorilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”), în legătură cu drepturile și obligațiile acestora și în legătură cu oportunitățile de care dispun.

(e)  promovează campanii de sensibilizare, inclusiv campanii de informare a persoanelor fizice și a angajatorilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”), în legătură cu drepturile și obligațiile acestora și în legătură cu oportunitățile de care dispun.

 

(ea)  crește capacitatea autorităților de aplicare a legii de a aborda mai eficient aspectele transfrontaliere, inclusiv resursele de personal suficiente, formarea și resursele financiare.

 

(eb)  îmbunătățește cunoștințele și înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și practici naționale care vizează asigurarea libertății de circulație a persoanelor, în domeniul de aplicare al prezentului regulament și a accesului la protecție socială adecvată, precum și a metodelor și a cadrului juridic pentru acțiune;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Medierea între statele membre

Medierea între statele membre

1.  În cazul unor litigii între statele membre în ceea ce privește aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, Autoritatea poate îndeplini un rol de mediere.

1.  În cazul unor litigii între statele membre în ceea ce privește aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, Autoritatea poate îndeplini un rol de mediere, fără a aduce atingere procedurilor prevăzute de Decizia nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere privind validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

2.  La cererea unuia dintre statele membre vizate de un litigiu, Autoritatea inițiază o procedură de mediere pe lângă Consiliul de mediere creat în acest scop în conformitate cu articolul 17 alineatul (2). De asemenea, Autoritatea poate lansa o procedură de mediere din proprie inițiativă pe lângă Consiliul de mediere, inclusiv pe baza unei sesizări din partea SOLVIT, sub rezerva acordului tuturor statelor membre implicate în litigiul respectiv.

2.  La cererea unuia dintre statele membre vizate de un litigiu, Autoritatea inițiază o procedură de mediere pe lângă Consiliul de mediere creat în acest scop în conformitate cu articolul 17 alineatul (2). De asemenea, Autoritatea poate lansa o procedură de mediere din proprie inițiativă pe lângă Consiliul de mediere dacă statele membre nu au fost în măsură să soluționeze litigiul într-o perioadă de timp rezonabilă după apariția acestuia, luând în considerare natura și cerințele specifice ale fiecărui caz. Statele membre în cauză participă activ la procedura menționată și pun la dispoziție toate informațiile relevante și/sau solicitate.

 

2a.  Statele membre informează persoanele implicate, precum angajatorii, angajații, persoanele care desfășoară activități independente cu privire la litigiu și cu privire la faptul că acesta a fost prezentat Autorității. Acestea sunt, de asemenea, consultate și implicate în întreaga procedură.

3.  Atunci când prezintă Autorității un dosar spre mediere, statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal legate de acest dosar sunt anonimizate, iar Autoritatea nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate în dosarul respectiv în niciun moment pe parcursul procedurii de mediere.

3.  În cadrul procedurii medierii, statele membre implicate pun la dispoziție toate informațiile solicitate și relevante în cauză. Atunci când prezintă Autorității un dosar spre mediere, statele membre și toate celelalte părți care sunt audiate de Autoritate sau implicate în cazul respectiv se asigură că toate datele cu caracter personal legate de acest dosar sunt anonimizate, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii privind protecția datelor, iar Autoritatea nu prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate în dosarul respectiv în niciun moment pe parcursul procedurii de mediere sau ulterior.

4.  Dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare în curs la nivel național sau la nivelul Uniunii nu sunt admisibile pentru a fi mediate de către Autoritate.

4.  Dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare în curs la nivel național sau la nivelul Uniunii nu sunt admisibile pentru a fi mediate de către Autoritate.

5.  În termen de trei luni de la încheierea medierii de către Autoritate, statele membre vizate prezintă un raport Autorității privind măsurile luate pentru a da curs medierii în mod corespunzător sau privind motivele neluării unor măsuri, în cazul în care acestea nu au dat curs medierii.

5.  În termen de trei luni de la încheierea cu succes a medierii de către Autoritate, statele membre vizate prezintă un raport Autorității privind măsurile luate pentru a da curs medierii în mod corespunzător sau privind motivele neluării unor măsuri, în cazul în care acestea nu au dat curs medierii.

 

5a.  În termen de trei luni de la decizia Consiliului de soluționare a litigiilor, statele membre în cauză notifică Autorității măsurile pe care le-au adoptat în temeiul deciziei sau măsurile pe care s-au abținut să le adopte pe baza deciziei.

6.  Autoritatea prezintă Comisiei un raport trimestrial cu privire la rezultatele dosarelor de mediere pe care le instrumentează.

6.  Autoritatea prezintă Comisiei, Parlamentului European și statelor membre un raport trimestrial cu privire la rezultatele dosarelor de mediere pe care le instrumentează.

 

6a.  În cazul în care o procedură de mediere nu are un rezultat pozitiv, Autoritatea direcționează părțile în cauză către autoritățile judiciare relevante.

 

6b.  În orice etapă a procesului de mediere, statele membre în cauză pot conveni ca Consiliul de mediere să acționeze ca arbitru și să își asume obligații în temeiul deciziei sale. Acest acord se înregistrează și se face public în mod oficial.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Cooperarea în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă

Cooperarea în caz de perturbări transfrontaliere ale pieței forței de muncă

La cererea autorităților naționale, Autoritatea poate facilita cooperarea între părțile interesate relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurări masive sau proiectele majore cu impact asupra ocupării forței de muncă în regiunile de frontieră.

La cererea autorităților naționale, Autoritatea facilitează cooperarea între părțile interesate relevante pentru a remedia acele perturbări ale pieței muncii care afectează mai multe state membre, cum ar fi cazurile de restructurări masive cu impact transfrontalier. Autoritatea îi implică în mod adecvat pe partenerii sociali respectivi, fără a aduce atingere autonomiei acestora.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Cooperarea în cazul unor probleme structurale în ceea ce privește accesul la piața muncii și drepturile sociale

 

Autoritatea facilitează cooperarea dintre părțile interesate relevante pentru a le oferi soluții persoanelor care întâmpină probleme legate de accesul la piața muncii și de drepturile sociale în situații transfrontaliere, inclusiv în ceea ce privește prestațiile de asigurări sociale, generate de diferențele structurale dintre sistemele diferitelor state membre în cauză.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea coordonează, dezvoltă și aplică cadre de interoperabilitate pentru a garanta schimbul de informații atât între statele membre, cât și cu Autoritatea. Aceste cadre de interoperabilitate se întemeiază și sunt susținute de Cadrul european de interoperabilitate70 și de Arhitectura europeană de referință a interoperabilității menționate în Decizia (UE) 2015/2240 a Parlamentului European și a Consiliului71.

Autoritatea coordonează, dezvoltă și aplică cadre de interoperabilitate pentru a garanta schimbul de informații atât între statele membre, cât și cu Autoritatea. Aceste cadre de interoperabilitate se întemeiază și sunt susținute de Cadrul european de interoperabilitate70 și de Arhitectura europeană de referință a interoperabilității menționate în Decizia (UE) 2015/2240 a Parlamentului European și a Consiliului71. La cererea Autorității, autoritățile naționale pun la dispoziția acesteia, în formatele specificate, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite Autorității prin prezentul regulament, cu condiția să aibă acces în mod legal la informațiile relevante. Informațiile sunt exacte, coerente, complete și actuale.

_________________

_________________

70 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Cadrul european de interoperabilitate – Strategie de implementare – COM(2017) 134 final.

70 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Cadrul european de interoperabilitate – Strategie de implementare – COM(2017) 134 final.

71 Decizia (UE) 2015/2240 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public (JO L 318, 4.12.2015, p. 1).

71 Decizia (UE) 2015/2240 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public (JO L 318, 4.12.2015, p. 1).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea poate înființa grupuri de lucru sau grupuri de experți cu reprezentanți ai statelor membre și/sau ai Comisiei sau cu experți externi, în urma unor proceduri de selecție, pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice sau pentru domenii de politică specifice, inclusiv un Consiliu de mediere în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament și un grup special în scopul gestionării aspectelor financiare legate de aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament.

Autoritatea poate înființa grupuri de lucru sau grupuri de experți cu reprezentanți ai statelor membre și/sau ai Comisiei sau cu experți externi ori parteneri sociali, în urma unor proceduri de selecție, pentru îndeplinirea sarcinilor sale specifice sau pentru domenii de politică specifice, inclusiv un Consiliu de mediere în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament și un grup special în scopul gestionării aspectelor financiare legate de aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (2) din prezentul regulament.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Consiliul de soluționare a litigiilor este alcătuit din ofițerii naționali de legătură menționați la articolul 33, un reprezentant al Comisiei, directorul executiv și trei experți independenți desemnați de consiliul de administrație. În cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor prevăzute la articolul 13, participă ofițerii naționali de legătură ai statelor membre în cauză, directorul executiv, reprezentantul Comisiei și cei trei experți independenți. Directorul executiv acționează în calitate de președinte. Deciziile se iau cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate. Reprezentantul Comisiei nu participă la vot.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

Articolul 18

Componența consiliului de administrație

Componența consiliului de administrație

1.  Consiliul de administrație este alcătuit din câte un reprezentant de rang înalt al fiecărui stat membru și din doi reprezentanți ai Comisiei, având cu toții drept de vot.

1.  Consiliul de administrație este alcătuit din:

 

(a) câte un reprezentant de rang înalt al fiecărui stat membru;

 

(b) un reprezentant al Comisiei;

 

(c) șase reprezentanți ai partenerilor sociali și

 

(d) trei experți independenți desemnați de Parlamentul European, având cu toții drept de vot.

 

Reprezentanții de rang înalt ai fiecărui stat membru și supleanții acestora dețin calificările profesionale prevăzute atât în legislația muncii, cât și în reglementările privind securitatea socială.

2.  Fiecare membru al consiliului de administrație are un membru supleant. Membrul supleant îl reprezintă pe membrul titular atunci când acesta lipsește.

2.  Fiecare membru al consiliului de administrație are un membru supleant. Membrul supleant îl reprezintă pe membrul titular atunci când acesta lipsește. În timp ce ambii reprezentanți își pot exercita dreptul de a participa simultan la reuniuni, este permis un singur vot pentru fiecare stat membru.

3.  Membrii consiliului de administrație care își reprezintă statul membru și supleanții acestora sunt numiți de propriul stat membru în funcție de cunoștințele lor în domeniile menționate la articolul 1 alineatul (2), ținând cont de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante.

3.  Membrii consiliului de administrație care își reprezintă statul membru și supleanții acestora sunt numiți de propriul stat membru în funcție de cunoștințele lor în domeniile menționate la articolul 1 alineatul (2) și pe baza meritelor, ținând cont de experiența și competențele lor relevante. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație.

 

Partenerii sociali de la nivelul Uniunii numesc toți reprezentanții partenerilor sociali.

Comisia desemnează membrii care urmează să o reprezinte.

Comisia desemnează membrii care urmează să o reprezinte.

Statele membre și Comisia depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de administrație, asigurând astfel continuitatea activității acestuia. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație.

Statele membre, partenerii sociali și Comisia depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de administrație, asigurând astfel continuitatea activității acestuia. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată între bărbați și femei în cadrul consiliului de administrație.

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit.

4.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Membrii pot beneficia de două mandate consecutive, cu condiția să nu dețină aceeași funcție.

5.  Reprezentanții țărilor terțe care aplică legislația Uniunii în domeniile reglementate de prezentul regulament pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori.

5.  Reprezentanții țărilor terțe care aplică legislația Uniunii în domeniile reglementate de prezentul regulament pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori, sub rezerva autorizării prealabile unanime din partea statelor membre. Fiecare membru și membru supleant semnează o declarație scrisă de interese la preluarea mandatului și o actualizează dacă are loc o schimbare a circumstanțelor în această privință.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  adoptă, cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot, bugetul anual al Autorității și exercită alte funcții în ceea ce privește bugetul Autorității în conformitate cu capitolul IV;

(b)  adoptă, cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot, bugetul anual al Autorității, ulterior solicitării unui aviz din partea după prezentarea bugetului la Grupului părților interesate, și exercită alte funcții în ceea ce privește bugetul Autorității în conformitate cu capitolul IV;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(e)  adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare, ulterior solicitării unui aviz din partea Grupului părților interesate în vederea obținerii unui aviz;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  adoptă norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește propriii membri, precum și membrii Grupului părților interesate, ai grupurilor de lucru și ai grupurilor de experți ai Autorității, instituite în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), și publică anual pe site-ul său web declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație;

(f)  adoptă norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în ceea ce privește propriii membri, precum și membrii Grupului părților interesate, ai grupurilor de lucru și ai grupurilor de experți ai Autorității, instituite în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), precum și în ceea ce privește experții naționali detașați în conformitate cu articolul 34, și publică anual pe site-ul său web declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  discută propunerile și recomandările formulate de Grupul părților interesate și oferă un răspuns motivat;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  adoptă regulamentele de procedură ale grupurilor de lucru și grupurilor de experți instituite de Autoritate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2);

(i)  adoptă regulamentele de procedură ale grupurilor de lucru și grupurilor de experți instituite de Autoritate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) și (3) și desemnează trei experți independenți în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) și doi supleanți pentru fiecare expert pentru o perioadă de 10 ani;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Președintele consiliului de administrație

Președinții consiliului de administrație

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație alege un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor cu drept de vot și depune eforturi pentru realizarea echilibrului de gen. Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi a membrilor cu drept de vot ai consiliului de administrație.

Consiliul de administrație alege un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor cu drept de vot și depune eforturi pentru realizarea echilibrului de gen și geografic. Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi a membrilor cu drept de vot ai consiliului de administrație.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un prim vot nu conduce la obținerea majorității de două treimi, se organizează un al doilea vot prin care președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate simplă a membrilor cu drept de vot ai consiliului de administrație.

În cazul în care un prim vot nu conduce la obținerea majorității de două treimi, se organizează un al doilea vot prin care președinții sunt aleși cu o majoritate simplă a membrilor cu drept de vot ai consiliului de administrație.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Vicepreședintele îl înlocuiește automat pe președinte dacă acesta nu își poate îndeplini îndatoririle.

Un președinte îl înlocuiește automat pe celălalt dacă acesta nu își poate îndeplini îndatoririle.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Durata mandatelor președintelui și vicepreședintelui este de patru ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată. Cu toate acestea, dacă, în orice moment din cursul mandatului, calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație încetează, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

2.  Durata mandatelor președinților este de patru ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o singură dată. Cu toate acestea, dacă, în orice moment din cursul mandatului, calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație încetează, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Consiliul de administrație convoacă reuniuni cu Grupul părților interesate cel puțin o dată pe an.

4.  Consiliul de administrație convoacă reuniuni cu Grupul părților interesate cel puțin de două ori pe an.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Procesele-verbale ale reuniunilor consiliului de administrație sunt publicate pe site-ul web al Autorității. Ordinea de zi a reuniunilor consiliului de administrație este prezentată în prealabil Grupului părților interesate.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Un stat membru poate solicita o reuniune a consiliului de administrație în cazuri urgente. Cererea respectivă este însoțită de o declarație justificată corespunzător.

Justificare

În cazuri specifice, trebuie să existe posibilitatea lansării unei proceduri de urgență.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 23

Articolul 23

Responsabilitățile directorului executiv

Responsabilitățile directorului executiv

1.  Directorul executiv gestionează Autoritatea. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație.

1.  Directorul executiv gestionează Autoritatea. Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație.

2.  Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport referitor la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

2.  Directorul executiv prezintă Parlamentului European și Comisiei un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport referitor la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

3.  Directorul executiv este reprezentantul legal al Autorității.

3.  Directorul executiv este reprezentantul legal al Autorității.

4.  Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a sarcinilor atribuite Autorității în temeiul prezentului regulament. În particular, directorul executiv este responsabil cu:

4.  Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a sarcinilor atribuite Autorității în temeiul prezentului regulament. În particular, directorul executiv este responsabil cu:

(a)  administrarea curentă a Autorității;

(a)  administrarea curentă a Autorității;

(b)  punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

(b)  punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

(c)  elaborarea unui proiect de document unic de programare și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre aprobare;

(c)  elaborarea unui proiect de document unic de programare și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre aprobare;

(d)  punerea în aplicare a documentului unic de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;

(d)  punerea în aplicare a documentului unic de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;

(e)  pregătirea raportului anual consolidat privind activitățile Autorității și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre evaluare și adoptare;

(e)  pregătirea raportului anual consolidat privind activitățile Autorității și prezentarea acestuia către consiliul de administrație spre evaluare și adoptare;

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor și evaluărilor de audit interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate, de două ori pe an către Comisie și în mod periodic către consiliul de administrație;

(f)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor și evaluărilor de audit interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate, de două ori pe an către Comisie și Parlamentul European și în mod periodic către consiliul de administrație;

(g)  protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale eficace, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționate și disuasive, de natură administrativă și financiară;

(g)  protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale eficace, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționate și disuasive, de natură administrativă și financiară;

(h)  pregătirea unei strategii antifraudă pentru Autoritate și prezentarea acesteia către consiliul de administrație spre adoptare;

(h)  pregătirea unei strategii antifraudă pentru Autoritate și prezentarea acesteia către consiliul de administrație spre adoptare;

(i)  elaborarea normelor financiare aplicabile Autorității și prezentarea acestora către consiliul de administrație;

(i)  elaborarea normelor financiare aplicabile Autorității și prezentarea acestora către consiliul de administrație;

(j)  întocmirea proiectului de situație a veniturilor și cheltuielilor estimate ale Autorității și execuția bugetului acesteia;

(j)  întocmirea proiectului de situație a veniturilor și cheltuielilor estimate ale Autorității și execuția bugetului acesteia;

(k)  punerea în aplicare a măsurilor stabilite de consiliul de administrație în vederea respectării obligațiilor privind protecția datelor impuse prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(k)  punerea în aplicare a măsurilor stabilite de consiliul de administrație în vederea respectării obligațiilor privind protecția datelor impuse prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

 

(ka)  prezidarea procedurilor de soluționare a litigiilor.

5.  Directorul executiv decide dacă este necesară afectarea unuia sau a mai multor membri ai personalului într-unul sau mai multe state membre. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului (statelor) membru (membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate la biroul local respectiv, astfel încât să se evite costurile inutile și suprapunerea funcțiilor administrative ale Autorității. Poate fi solicitată încheierea unui Acord privind sediul cu statul (statele) membru (membre) în cauză.

5.  Directorul executiv decide dacă este necesară afectarea unuia sau a mai multor membri ai personalului într-unul sau mai multe state membre, pe o perioadă determinată sau nedeterminată. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului (statelor) membru (membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul principal de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate la biroul local respectiv, astfel încât să se evite costurile inutile și suprapunerea funcțiilor administrative ale Autorității. Este necesară încheierea unui Acord privind sediul cu statul (statele) membru (membre) în cauză.

 

5 a  Personalul postat în unul sau mai multe state membre, în mod temporar sau permanent, cooperează în mod corespunzător cu autoritățile respectivului stat membru, dar se află întotdeauna la dispoziția Autorității.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 24

Articolul 24

Crearea și componența Grupului părților interesate

Crearea și componența Grupului părților interesate

1.  Pentru a facilita consultările cu părțile interesate relevante și a beneficia de expertiza lor în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, se instituie pe lângă Autoritate un Grup al părților interesate, cu funcții consultative.

1.  Pentru a facilita consultările cu părțile interesate relevante și a beneficia de expertiza lor în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament, se instituie pe lângă Autoritate un Grup al părților interesate, cu funcții consultative.

2.  Grupul părților interesate poate, în particular, să prezinte Autorității avize și opinii cu privire la chestiuni legate de aplicarea și de asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament.

2.  Grupul părților interesate poate, în particular, să prezinte Autorității avize și opinii cu privire la chestiuni legate de aplicarea și de asigurarea respectării legislației Uniunii în domeniile care intră sub incidența prezentului regulament.

3.  Grupul părților interesate este prezidat de directorul executiv și se întrunește cel puțin de două ori pe an la inițiativa directorului executiv sau la solicitarea Comisiei.

3.  Grupul părților interesate este prezidat de directorul executiv și se întrunește cel puțin trimestrial la inițiativa directorului executiv, la solicitarea Comisiei, a Parlamentului European sau, în situații speciale și urgente, la solicitarea unui stat membru sau a cel puțin 20 % dintre membrii săi.

4.  Grupul părților interesate este format din șase reprezentanți ai unor parteneri sociali la nivelul Uniunii, reprezentând în mod egal sindicate și organizații ale angajatorilor, precum și doi reprezentanți ai Comisiei.

4.  Grupul părților interesate este format din opt reprezentanți ai unor parteneri sociali la nivelul Uniunii, reprezentând în mod egal sindicate și organizații ale angajatorilor, doi reprezentanți ai Comisiei și doi reprezentanți ai Parlamentului European.

5.  Membrii Grupului părților interesate sunt desemnați de organizațiile lor respective și numiți de consiliul de administrație. Conform acelorași condiții ca în cazul membrilor, consiliul de administrație numește și membri supleanți, care înlocuiesc în mod automat membrii absenți sau indisponibili. În măsura posibilului, se respectă un echilibru de gen adecvat, precum și o reprezentare adecvată a IMM-urilor.

5.  Membrii Grupului părților interesate sunt desemnați de organizațiile lor respective și numiți de consiliul de administrație. Conform acelorași condiții ca în cazul membrilor, consiliul de administrație numește și membri supleanți.

6.  Autoritatea asigură secretariatul Grupului părților interesate. Grupul părților interesate își adoptă propriul regulament de procedură cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot. Regulamentul de procedură este supus aprobării consiliului de administrație.

6.  Autoritatea asigură secretariatul Grupului părților interesate. Grupul părților interesate își adoptă propriul regulament de procedură cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot. Regulamentul de procedură este supus aprobării consiliului de administrație.

7.  Autoritatea publică avizele și opiniile Grupului părților interesate, precum și rezultatele consultărilor, cu excepția cazului în care există cerințe de confidențialitate.

7.  Autoritatea publică avizele și opiniile Grupului părților interesate, precum și rezultatele consultărilor, cu excepția cazului în care există cerințe de confidențialitate.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de document unic de programare care conține, în particular, o programare anuală și multianuală în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei73 și care ține cont de orientările stabilite de Comisie.

1.  În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de document unic de programare care conține, în particular, o programare anuală și multianuală în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei73 și care ține cont de orientările stabilite de Comisie, după ce documentul a fost prezentat Grupului părților interesate pentru aviz.

_________________

_________________

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

73 Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia transmite proiectul de estimare autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii.

4.  Comisia transmite proiectul de estimare autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii, indicând în mod clar linia bugetară a Autorității. Comisia informează, de asemenea, Parlamentul European cu privire la proiectul de estimare.

Justificare

Cu termene din ce în ce mai stricte, activitatea procedurală a altor instituții ar fi îmbunătățită dacă estimările bugetare ar fi comunicate în această etapă timpurie.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Principiul bunei gestiuni financiare se aplică în toate situațiile.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

Articolul 32

Directorul executiv

Directorul executiv

1.  Directorul executiv este angajat ca agent temporar al Autorității în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

1.  Directorul executiv este angajat ca agent temporar al Autorității în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

2.  Directorul executiv este numit de consiliul de administrație pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

2.  Directorul executiv este numit de consiliul de administrație pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie și de statele membre, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. În situația în care sunt doi candidați cu rezultate egale, consiliul de administrație va acorda prioritate genului minoritar.

3.  În scopul încheierii contractului cu directorul executiv, Autoritatea este reprezentată de președintele consiliului de administrație.

3.  În scopul încheierii contractului cu directorul executiv, Autoritatea este reprezentată de președintele consiliului de administrație.

4.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia efectuează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale Autorității.

4.  Durata mandatului directorului executiv este de patru ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia efectuează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale Autorității.

5.  Consiliul de administrație, acționând în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (4), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

5.  Consiliul de administrație, acționând în baza unei propuneri a Comisiei care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (4), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult patru ani.

6.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei cumulative.

6.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei cumulative.

7.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație, care acționează la propunerea Comisiei.

7.  Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație.

8.  Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot.

8.  Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi a membrilor săi cu drept de vot.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul documentelor deținute de Autoritate se aplică Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

1.  În cazul documentelor deținute de Autoritate se aplică Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Autoritate.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile de grant ale Autorității conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi Europeană și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin.

4.  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile de grant ale Autorității conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres EPPO, Curtea de Conturi Europeană și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii prevăzute într-un contract încheiat de Autoritate.

2.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii prevăzute într-un contract încheiat de Autoritate, sau privind orice obligație necontractuală care nu poate fi soluționată altfel.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Activitățile administrative ale Autorității sunt supuse investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE.

Activitățile Autorității, precum și activitățile, inspecțiile naționale, concertate sau comune îndeplinite cu implicarea personalului Autorității sunt supuse investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 42a

 

Protecția avertizorilor

 

Persoanele care prezintă cazuri Autorității, inclusiv în domeniul muncii sau al fraudei sistemului de securitate socială, fie în mod direct, fie prin intermediul autorităților naționale de aplicare a legii, sunt protejate împotriva oricărui tratament nefavorabil din partea angajatorului lor.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie, Autoritatea poate să încheie acorduri operaționale cu autoritățile țărilor terțe. Aceste acorduri operaționale nu creează obligații legale pentru Uniune și statele sale membre.

În acest scop, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie și consiliul de administrație, Autoritatea poate să încheie acorduri operaționale cu autoritățile țărilor terțe. Aceste acorduri operaționale nu creează obligații legale pentru Uniune și statele sale membre.

Justificare

O astfel de decizie importantă, cu impact asupra activității generale a Autorității, nu poate fi luată doar de către Comisie. Statele membre trebuie, de asemenea, să acorde autorizația.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 883/2004

Articolul 1 – litera na

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(na)  prin «Autoritate Europeană a Muncii» se înțelege organismul instituit prin [Regulamentul de instituire a Autorității] și menționat la articolul 74;

(na)  prin «Autoritate Europeană a Muncii și Securității Sociale» se înțelege organismul instituit prin [Regulamentul de instituire a Autorității];

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  La articolul 72, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„(g) stabilește factorii care se iau în considerare la întocmirea conturilor privind costurile ce sunt suportate de către instituțiile statelor membre în temeiul prezentului regulament și adoptă conturile anuale între aceste instituții, în baza raportului Autorității Europene a Muncii menționat la articolul 74.”;

 

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  la articolul 72 se introduce următoarea literă (ga):

 

„(ga) furnizează Autorității Europene a Muncii și Securității Sociale informații tehnice și expertiză, atunci când este necesar.”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unei Autorități Europene a Muncii

Referințe

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

16.4.2018

Raportor pentru aviz

Data numirii

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Examinare în comisie

3.9.2018

 

 

 

Data adoptării

22.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (23.10.2018)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Raportor pentru aviz: Emilian Pavel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European a subliniat în mai multe rânduri atât necesitatea consolidării controalelor administrative, cooperării administrative și a coordonării între statele membre pentru a sprijini în mod activ exercitarea drepturilor de liberă circulație, cât și necesitatea dezvoltării asistenței și schimburilor de informații în contextul combaterii fraudelor legate de detașarea lucrătorilor, subliniind în același timp importanța unor informații clare și transparente pentru furnizorii de servicii și pentru toate categoriile de lucrători, inclusiv deținătorii de carte albastră a UE, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe termen lung și membrii familiilor acestora. În acest context, Comisia a propus crearea unei „Autorități Europene a Muncii” („AEM”), sub forma unei agenții descentralizate a UE pentru a aborda provocările legate de mobilitatea forței de muncă pe întreg teritoriul Uniunii și a garanta că asigurarea respectării normelor relevante ale UE se face în mod echitabil, simplu și eficace.

Mobilitatea forței de muncă în UE aduce beneficii persoanelor fizice, partenerilor sociali, economiilor și societăților în ansamblul. Libera circulație a lucrătorilor și libertatea de a presta servicii în cadrul Uniunii depind de norme clare, corecte și efectiv respectate în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și în cazul resortisanților țărilor terțe.

Cu toate acestea, persistă anumite preocupări legate de asigurarea eficace și eficientă a respectării normelor UE, care riscă să pună în pericol încrederea și echitatea în cadrul pieței interne. În particular, au fost exprimate preocupări legate de faptul că lucrătorii mobili sunt vulnerabili la abuzuri sau că li se refuză drepturile, precum și legate de întreprinderi, care operează într-un mediu de afaceri incert sau neclar și în condiții de concurență inegale. Furnizarea de informații și servicii de înaltă calitate și actualizate pentru cetățeni cu privire la propriile drepturi și obligații în situații transfrontaliere trebuie coordonată la nivelul Uniunii, pentru a se asigura o abordare consecventă, clară și eficientă. În această privință, AEM va primi o serie de sarcini operaționale, și anume furnizarea de informații relevante și servicii pentru persoane fizice, parteneri sociali și angajatori, precum și sprijinirea statelor membre în ceea ce privește cooperarea, schimbul de informații și inspecțiile concertate și comune, un aspect deosebit de important pentru raportor, în scopul de a alerta autoritățile competente în cazuri de încălcare a drepturilor fundamentale și de trafic de ființe umane în scopul exploatării prin muncă. Fără îndoială, migrația în Uniune, sub toate formele sale, are un efect asupra piețelor forței de muncă din UE.

Raportorul sprijină cu fermitate propunerea Comisiei de instituire a AEM.

Modificările propuse

Întrucât Autoritatea ar trebui să contribuie la asigurarea respectării normelor Uniunii privind mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială în mod clar, echitabil și eficace, raportorul sprijină protecția drepturilor fundamentale asigurată de aceste norme, cum ar fi cele referitoare la libera circulație a persoanelor și a lucrătorilor, inclusiv a deținătorilor cărții albastre a UE, persoanelor transferate în cadrul aceleiași companii sau a rezidenților pe termen lung, precum și a membrilor familiilor acestora. Raportorul sprijină și exercitarea drepturilor transfrontaliere în domeniul condițiilor echitabile și corecte de muncă, al securității sociale, al asistenței medicale, al nediscriminării și al combaterii traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă.

Un alt aspect important pentru raportor este problema muncii nedeclarate. În acest scop, raportorul a propus un amendament pentru a oferi o viziune clară privind modul de combatere a muncii nedeclarate, care are, adesea, o dimensiune transfrontalieră și poate avea implicații grave pentru lucrătorii în cauză. Anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi resortisanții țărilor terțe, sunt deosebit de expuși la munca nedeclarată și la negarea drepturilor de bază ale lucrătorilor asociați cu munca nedeclarată. AEM ar trebui să mențină și să dezvolte în continuare Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate, creată prin Decizia (UE) 2016/344, și să consolideze în continuare cooperarea la nivelul Uniunii în acest domeniu.

În opinia raportorului, dispozițiile privind cooperarea cu alte agenții europene sunt esențiale. Raportorul încurajează AEM să instituie o cooperare eficace cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate. Pentru a combate traficul de ființe umane, cu un accent deosebit pe traficul în scopul exploatării prin muncă, AEM ar trebui, de asemenea, să colaboreze cu alte agenții ale UE din domeniul justiției și afacerilor interne, în special FRA și coordonatorul pentru combaterea traficului de persoane.

În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (Regulamentul privind protecția generală a datelor) și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul prezentei propuneri. Raportorul dorește să se asigure că, în conformitate cu aceste norme, orice prelucrare a datelor cu caracter personal va fi limitată la ceea ce este necesar și proporțional. Datele ar trebui să fie colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Raportorul propune să se clarifice faptul că Autoritatea și Comisia ar trebui să fie considerate operatori asociați în sensul normelor de protecție a datelor.

Un alt aspect foarte important pentru raportor este lupta împotriva fraudei. Raportorul vizează trimiteri clare la punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului privind instituirea Parchetului European („EPPO”) și la implicarea EPPO, după caz, în investigațiile privind combaterea fraudelor care țin de domeniul de activitate al AEM.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii sunt principii fundamentale ale pieței interne a Uniunii, consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(1)  Protecția drepturilor sociale și ale lucrătorilor, libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii sunt principii fundamentale ale pieței interne a Uniunii, consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social și trebuie să promoveze justiția și protecția sociale. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

(2)  În temeiul articolului 3 din TUE, Uniunea trebuie să acționeze pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, trebuie să promoveze justiția și protecția sociale, să combată excluziunea socială și discriminarea, să promoveze egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului, precum și coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre. În conformitate cu articolul 9 din TFUE, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul la libera circulație a persoanelor și a lucrătorilor la articolele 15 și 45, dreptul la nediscriminare la articolul 21, dreptul de acces gratuit la serviciile de plasament la articolul 29, libertatea de a desfășura o activitate comercială la articolul 16 și dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte, securitate socială și asistență medicală la articolele 31, 34 și 35.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Persistă anumite preocupări legate de obstacolele existente în calea liberei circulații, a accesului la locuri de muncă, a accesului la securitatea socială, precum și de discriminarea bazată pe naționalitate pe piața internă;

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  În raportul său special nr. 6/2018 privind libera circulație a lucrătorilor intitulat „Libera circulație a lucrătorilor – această libertate fundamentală este garantată, dar o mai bună direcționare a fondurilor UE ar facilita mobilitatea lucrătorilor”, Curtea de Conturi Europeană a inclus recomandări adresate Comisiei privind creșterea gradului de cunoaștere a instrumentelor pentru furnizarea de informații privind libertatea de circulație a lucrătorilor și raportarea cazurilor de discriminare, precum și privind o mai bună utilizare a informațiilor disponibile pentru a se identifica tipurile de discriminare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d)  Exploatarea gravă a forței de muncă se manifestă în multe sectoare economice din Uniune și afectează diverse grupuri de lucrători transfrontalieri, atât cetățeni din Uniune, cât și din afara acesteia. În conformitate cu recomandările Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din raportul său intitulat „Creșterea severă a exploatării forței de muncă: lucrătorii care se deplasează în interiorul Uniunii sau care intră în Uniunea Europeană” din 2015, astfel de practici ar trebui abordate, printre altele, printr-un sistem cuprinzător de inspecții specifice privind condițiile de muncă;

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pilonul european al drepturilor sociale subliniază faptul că orice persoană are dreptul la asistență promptă și personalizată pentru îmbunătățirea perspectivelor de angajare sau de desfășurare a unei activități independente, subliniază faptul că orice persoană are dreptul să transfere drepturi de protecție socială și de formare pe durata tranzițiilor profesionale, că tinerii au dreptul de a continua educația, ucenicia, stagiul sau o ofertă de muncă de bună calitate și că șomerii au dreptul la sprijin personalizat, continuu și consecvent.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  După cum au subliniat în Declarația comună privind prioritățile legislative pentru perioada 2018-2019, Parlamentul European, Consiliul și Comisia se angajează să ia măsuri pentru consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii, lucrând la îmbunătățirea coordonării sistemelor de securitate socială36, protejând lucrătorii împotriva riscurilor de sănătate la locul de muncă37, asigurând un tratament echitabil pentru toți pe piața forței de muncă din Uniune cu ajutorul unor norme modernizate privind detașarea lucrătorilor38 și îmbunătățind în continuare asigurarea respectării transfrontaliere a legislației Uniunii.

(4)  După cum au subliniat în Declarația comună privind prioritățile legislative pentru perioada 2018-2019, Parlamentul European, Consiliul și Comisia se angajează să ia măsuri pentru consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii, lucrând la îmbunătățirea coordonării sistemelor de securitate socială36, protejând toți lucrătorii împotriva riscurilor de sănătate la locul de muncă37, asigurând un tratament echitabil pentru toți pe piața forței de muncă din Uniune cu ajutorul unor norme modernizate privind detașarea lucrătorilor38 și îmbunătățind în continuare asigurarea respectării transfrontaliere a legislației Uniunii.

_________________

_________________

36 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM (2016) 815 final].

36 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM (2016) 815 final].

37 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2017) 11 final].

37 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2017) 11 final].

38 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016) 128 final].

38 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016) 128 final].

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Ar trebui instituită o Autoritate Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”), pentru a contribui la întărirea echității și a încrederii în piața unică. În acest sens, Autoritatea ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situațiile de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, precum și a accesului la serviciile relevante, să sprijine respectarea normelor și cooperarea între statele membre pentru a asigura aplicarea eficace a legislației Uniunii în aceste domenii, precum și să medieze și să faciliteze soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

(5)  Ar trebui instituită o Autoritate Europeană a Muncii (denumită în continuare „Autoritatea”), pentru a contribui la facilitarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă, la întărirea justiției sociale și a încrederii în piața unică și a asigura accesul egal la ocuparea forței de muncă și a securității sociale pentru cetățenii mobili, precum și pentru a spori protecția drepturilor lucrătorilor și pentru a contribui la combaterea șomajului, respectând principiile proporționalității și subsidiarității. În acest sens, Autoritatea ar trebui să sprijine statele membre și Comisia în îmbunătățirea accesului persoanelor fizice și al angajatorilor la informații privind propriile drepturi și obligații în situațiile de mobilitate transfrontalieră a forței de muncă, precum și a accesului la serviciile relevante, să sprijine respectarea normelor și cooperarea între statele membre pentru a asigura aplicarea eficace a legislației Uniunii în aceste domenii, precum și să medieze și să faciliteze soluționarea litigiilor transfrontaliere sau a perturbărilor transfrontaliere ale pieței forței de muncă.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Autoritatea ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și serviciile cu grad ridicat de mobilitate. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Autoritatea constată existența unor nereguli suspectate, inclusiv în domenii de drept comunitar care depășesc domeniul său de competență, cum ar fi încălcarea condițiilor de muncă și a normelor de sănătate și siguranță sau angajarea de resortisanți ai unor țări terțe aflați în situație de ședere ilegală, ea ar trebui să le poată raporta și să poată coopera în aceste domenii cu Comisia, cu organismele competente ale Uniunii și, după caz, cu autoritățile naționale.

(6)  Autoritatea ar trebui să își desfășoare activitățile în domeniul mobilității transfrontaliere a forței de muncă și al coordonării securității sociale, inclusiv în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și serviciile cu grad ridicat de mobilitate. De asemenea, ea ar trebui să consolideze cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. În cazurile în care, în cursul desfășurării activităților sale, Autoritatea constată existența unor nereguli suspectate, inclusiv în domenii de drept comunitar care depășesc domeniul său de competență, cum ar fi încălcarea condițiilor de muncă sau a normelor de sănătate și siguranță, ea ar trebui să le poată raporta și să poată coopera eficient și prompt în aceste domenii cu Comisia, cu organismele competente ale Uniunii și, după caz, cu autoritățile naționale.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Munca nedeclarată are, adesea, o dimensiune transfrontalieră și poate avea implicații grave pentru lucrătorii în cauză. Anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi resortisanții țărilor terțe, sunt deosebit de expuși la munca nedeclarată și la negarea drepturilor de bază ale lucrătorilor refuzate prin aceasta. Autoritatea ar trebui să mențină și să dezvolte în continuare Platforma europeană pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate, creată prin Decizia (UE) 2016/344 a Parlamentului European și a Consiliului, și ar trebui să consolideze în continuare cooperarea la nivelul Uniunii în acest domeniu.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Autoritatea ar trebui să contribuie la facilitarea liberei circulații a lucrătorilor reglementată de Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului39, de Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului40 și de Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului41. Ea ar trebui să faciliteze detașarea lucrătorilor reglementată de Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, inclusiv prin acțiuni în sprijinul asigurării respectării dispozițiilor respective cu ajutorul unor contracte colective de muncă universal aplicabile în conformitate cu practicile statelor membre. De asemenea, ea ar trebui să contribuie la coordonarea sistemelor de securitate socială reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului44, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului45, de Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului46; precum și Regulamentul (CE) nr. 1408/71 al Consiliului47 și Regulamentul (CE) nr. 574/72 al Consiliului48.

(7)  Autoritatea ar trebui să contribuie la facilitarea liberei circulații a lucrătorilor reglementată de Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului39, de Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului40 și de Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului41. Ea ar trebui să faciliteze detașarea lucrătorilor reglementată de Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, inclusiv prin acțiuni în sprijinul asigurării respectării dispozițiilor respective cu ajutorul unor contracte colective de muncă universal aplicabile în conformitate cu practicile statelor membre. De asemenea, ea ar trebui să contribuie la coordonarea eficientă a sistemelor de securitate socială reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului44, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului45, de Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului46; precum și Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului47 și Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului48.

_________________

_________________

39 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

39 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1).

40 Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, p. 8).

40 Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, p. 8).

41 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

41 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

42 Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

43 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

43 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO L 159, 28.5.2014, p. 11).

44 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1, rectificare JO L 296, 1.11.2016, p. 25-25).

44 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1, rectificare JO L 296, 1.11.2016, p. 25).

45 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).

45 Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 284, 30.10.2009, p. 1).

46 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie (JO L 344, 29.12.2010, p. 1).

46 Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie (JO L 344, 29.12.2010, p. 1).

47 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971 p. 2).

47 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971 p. 2).

48 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 74, 27.3.1972, p. 1).

48 Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 74, 27.3.1972, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Persoanele fizice vizate de activitățile Autorității ar trebui să fie persoane care fac obiectul legislației Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, inclusiv lucrători, persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane inactive din punct de vedere economic; printre ele ar trebui să se numere atât cetățenii Uniunii, cât și resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în Uniune, cum ar fi lucrătorii detașați, deținătorii cărții albastre a UE, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii sau rezidenții pe termen lung, precum și membrii familiilor acestora.

(9)  Persoanele fizice vizate de activitățile Autorității ar trebui să fie atât cetățeni din Uniune, cât și din afara acesteia, care fac obiectul legislației Uniunii în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, inclusiv lucrători, persoane care desfășoară o activitate independentă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane inactive din punct de vedere economic aflate în situații de mobilitate transfrontalieră în Uniune;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)