Postopek : 2018/0064(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0391/2018

Predložena besedila :

A8-0391/2018

Razprave :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0380

POROČILO     ***I
PDF 1993kWORD 311k
26.11.2018
PE 623.718v02-00 A8-0391/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Jeroen Lenaers

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MANJŠINJSKO MNENJE
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

(COM(2018)0131 – C8‑0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0131),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in členov 46, 48, 53(1), 62 in 91(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0118/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. septembra 2019,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 9. oktobra 2018,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za promet in turizem, Odbora za pravne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0391/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic,

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, spodbuja socialno pravičnost in varstvo, se bori proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja enakost spolov, solidarnost med generacijami, varstvo pravic otroka, ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Evropsko računsko sodišče je v svoje posebno poročilo št. 6/2018 z naslovom „Prosto gibanje delavcev – temeljna svoboščina je zagotovljena, toda z boljšo usmerjenostjo sredstev EU bi se mobilnost delavcev povečala“, vključilo priporočila Komisiji, naj poveča ozaveščenost o orodjih za zagotavljanje informacij o prostem gibanju delavcev in poročanju o diskriminaciji ter bolje uporabi razpoložljive informacije za opredelitev vrst diskriminacije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Kot so Evropski parlament, Svet in Komisija navedli v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah za obdobje 2018–2019, so se zavezali k ukrepanju za okrepitev socialne razsežnosti Unije, in sicer s prizadevanji za izboljšanje koordinacije sistemov socialne varnosti36 , zaščito delavcev pred zdravstvenimi tveganji na delovnem mestu37 , zagotavljanjem pravične obravnave vseh na trgu dela Unije s posodobljenimi pravili o napotitvi delavcev38 ter z nadaljnjim izboljševanjem čezmejnega izvrševanja prava Unije.

(4)  Kot so Evropski parlament, Svet in Komisija navedli v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah za obdobje 2018–2019, so se zavezali k ukrepanju za okrepitev socialne razsežnosti Unije, in sicer s prizadevanji za izboljšanje koordinacije sistemov socialne varnosti36, zaščito vseh delavcev pred zdravstvenimi tveganji na delovnem mestu37, zagotavljanjem pravične obravnave vseh na trgu dela Unije s posodobljenimi pravili o napotitvi delavcev38 ter z nadaljnjim izboljševanjem čezmejnega izvrševanja prava Unije.

_________________

_________________

36 Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016)0815).

37 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017) 11 final).

37 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017)0011).

38 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016) 128 final).

38 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Pomisleki glede skladnosti s pravom Unije ter njegovega učinkovitega in uspešnega izvrševanja ostajajo, saj bi taka neskladnost lahko spodkopala zaupanje in pravičnost na notranjem trgu. Zato je izjemno pomembno izboljšati čezmejno izvrševanje prava Unije na področju mobilnosti delovne sile in preprečiti zlorabe, da bi se zaščitile pravice mobilnih delavcev, da bi se podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, zagotovili enaki konkurenčni pogoji ter da bi državljani še naprej podpirali notranji trg in štiri svoboščine, dobronamerna podjetja in delavci pa bi lahko uveljavljali svoje pravice ter v kar največji meri izkoristili priložnosti notranjega trga.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo) bi bilo treba ustanoviti, da se prispeva h krepitvi pravičnosti in zaupanja na enotnem trgu. V ta namen bi moral organ za delo podpirati države članice in Komisijo pri zagotavljanju boljšega dostopa posameznikom in delodajalcem do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih pri čezmejni mobilnosti delovne sile ter do zadevnih storitev, spodbujati usklajenost z zadevnimi pravili in sodelovanje med državami članicami, da se zagotovi učinkovita uporaba prava Unije na teh področjih, ter posredovati in lajšati iskanje rešitev v čezmejnih sporih ali pri čezmejnih motnjah na trgu dela.

(5)  Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo) bi bilo treba ustanoviti, da bi zagotovil dodano vrednost na ravni Unije in s tem prispeval h krepitvi pravičnosti in zaupanja na enotnem trgu. Cilj organa za delo bi moral biti jasno opredeljen z močnim poudarkom na omejenem številu nalog, tako da bi bila razpoložljiva sredstva kar najučinkoviteje uporabljena na področjih, kjer organ za delo lahko zagotovi največjo dodano vrednost. V ta namen bi moral organ za delo pomagati državam članicam in Komisiji pri zadevah, povezanih z izvajanjem in izvrševanjem prava Unije na področju mobilnosti dela v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu, z zagotavljanjem boljšega dostopa do informacij, spodbujanjem usklajenosti in sodelovanja med državami članicami za dosledno, učinkovito in uspešno uporabo in izvrševanje prava Unije na tem področju ter s posredovanjem in omogočanjem iskanja rešitev v sporih med državami članicami v zvezi s tem pravom.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ključno je, da se izboljša dostop posameznikov in delodajalcev, zlasti malih in srednjih podjetij, do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih na področjih mobilnosti delovne sile, prostega pretoka storitev in koordinacije sistemov socialne varnosti, da bi izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja notranji trg. Zagotavljanje zanesljivih, posodobljenih in zlahka dostopnih informacij pa zaradi učinkovitosti in uspešnosti ne bi smelo spadati na področje delovanja organa, ampak na nacionalno ali regionalno raven, kjer se lahko upoštevajo tudi posebni dvostranski sporazumi med državami članicami, na primer na področju davčnega usklajevanja. V ta namen bi morala Komisija proučiti možnosti vzpostavitve ali podpore služb za pomoč ali točk „vse na enem mestu“ za podjetja in delavce v čezmejnih položajih.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Organ za delo bi moral izvajati dejavnosti na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s prostim gibanjem delavcev, napotitvijo delavcev in zelo mobilnimi storitvami. Poleg tega bi moral spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu. Kadar bi organ za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovil domnevne nepravilnosti, tudi na področjih prava Unije zunaj njegovih pristojnosti, kot so na primer kršitve delovnih pogojev ter pravil o zdravju in varnosti ali zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, bi moral imeti možnost, da jih prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi sodeluje s Komisijo, pristojnimi organi Unije in nacionalnimi organi.

(6)  Organ za delo bi moral izvajati dejavnosti na področju mobilnosti dela v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu ter koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno z napotitvijo delavcev in zelo mobilnimi storitvami ter dostopom do socialnih pravic in prejemkov. Poleg tega bi moral spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu in v razmerah, ko je ogroženo pravilno delovanje notranjega trga, med drugim zaradi slamnatih družb, goljufivih podjetij ali pojava navideznega samozaposlovanja. Kadar bi organ za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovil domnevne nepravilnosti na področjih prava Unije, kot so na primer kršitve delovnih pogojev in pravil o zdravju in varnosti ter hude oblike izkoriščanja delovne sile, bi moral imeti možnost, da jih prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi sodeluje s Komisijo, pristojnimi organi Unije in nacionalnimi organi.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Neprijavljeno delo ima pogosto čezmejno razsežnost in ima lahko resne posledice za delavce v tem položaju. Nekatere ranljive skupine, kot so državljani tretjih držav, so posebej izpostavljene neplačanemu delu in zavračanju osnovnih pravic delavcev. Organ za delo bi moral sodelovati z evropsko platformo za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu, ki je bila vzpostavljena s Sklepom (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta, ter nadalje krepiti sodelovanje na tem področju na ravni Unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Organ bi moral proaktivno prispevati k prizadevanjem držav članic in Unije ter obenem opravljati svoje naloge ob popolnem sodelovanju z institucijami, organi, uradi in agencijami držav članic, pri tem pa preprečevati podvajanje dela, spodbujati sinergijo in dopolnilnost ter s tem zagotavljati usklajevanje in javnofinančne prihranke.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Organ za delo bi moral prispevati k olajševanju prostega gibanja delavcev, ki ga urejajo Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta39 , Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta40 in Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta41 . Olajšati bi moral napotitev delavcev, ki jo urejata Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES42 in Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta43 , med drugim s podpiranjem izvrševanja tistih določb, ki se izvajajo s splošno uporabnimi kolektivnimi pogodbami v skladu s praksami držav članic. Pomagati bi moral tudi pri koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki jo urejajo Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta44 , Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta45 , Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta46 ter Uredba Sveta (EGS) št. 1408/7147 in Uredba Sveta (EGS) št. 574/7248 .

(7)  Organ za delo bi moral prispevati k omogočanju uporabe in izvrševanja zakonodaje Unije na področju mobilnosti dela v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu ter podpirati izvrševanje tistih določb, ki se izvajajo s splošno uporabnimi kolektivnimi pogodbami v skladu s praksami držav članic. Zato bi moral organ za delo vzpostaviti enotno evropsko spletno mesto za namen dostopanja do vseh spletnih mest Unije in držav članic, vzpostavljenih v skladu z Direktivo 2014/67/EU in Direktivo 2014/54/EU. Pomagati bi moral tudi pri koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki jo urejajo Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta44, Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta45, Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta46 ter Uredba Sveta (EGS) št. 1408/7147 in Uredba Sveta (EGS) št. 574/7248.

__________________

__________________

39 Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1).

39 Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1).

40 Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8).

40 Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8).

41 Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).

41 Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

43 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).

43 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).

44 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1, popravek v UL L 200, 7.6.2004, str. 1).

44 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1, popravek v UL L 200, 7.6.2004, str. 1).

45 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

45 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

46 Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (UL L 344, 29.12.2010, str. 1).

46 Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (UL L 344, 29.12.2010, str. 1).

47 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2).

47 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2).

48 Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1).

48 Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  V nekaterih primerih je bila sprejeta sektorska zakonodaja Unije, da so se lahko upoštevale posebne potrebe zadevnega sektorja, na primer na področju mednarodnega prometa. Organ za delo bi se moral ukvarjati tudi s čezmejnimi vidiki uporabe takšne sektorske zakonodaje Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta49 , Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta50 , Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta51 in Direktive o spremembi Direktive 2006/22/ES (COM(2017) 278))52 .

(8)  Da bi se upoštevale posebne potrebe nekaterih sektorjev, na primer na področju mednarodnega prometa, dela prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, kmetijstva, gradbeništva, gospodinjskega dela ter dela v hotelih in restavracijah, bi moral organ za delo pri uporabi zadevne sektorske zakonodaje Unije opravljati tudi naloge, povezane z mobilnostjo delovne sile.

__________________

 

49 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

 

50 Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

 

51 Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

 

52 COM(2017) 278 – Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa.

 

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Posamezniki, ki bi jih zajemale dejavnosti organa za delo, bi morale biti osebe, za katere velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe, kar vključuje delavce, samozaposlene osebe, iskalce zaposlitve in ekonomsko neaktivne osebe; to bi moralo zajemati tako državljane Unije kot državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Uniji, kot so napoteni delavci, imetniki modre karte EU, osebe, premeščene znotraj podjetja, ali rezidenti za daljši čas, ter njihove družinske člane.

(9)  Posamezniki, ki bi jih zajemale dejavnosti organa za delo, bi morale biti osebe, za katere velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe, kar vključuje delavce, delodajalce, samozaposlene osebe, iskalce zaposlitve; to bi moralo zajemati tako državljane Unije kot državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Uniji, kot so napoteni delavci, imetniki modre karte EU, osebe, premeščene znotraj podjetja, ali rezidenti za daljši čas, ter njihove družinske člane, kot določa zadevna pravni zakonodaja EU, ki ureja njihovo mobilnost v EU.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Z ustanovitvijo organa za delo ne bi smele nastati nove pravice in dolžnosti za posameznike ali delodajalce, vključno z gospodarskimi subjekti ali neprofitnimi organizacijami, saj bi se morale dejavnosti organa za delo zanje uporabljati v obsegu, v katerem zanje velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe.

(10)  Z ustanovitvijo organa za delo ne bi smele nastati nove pravice in dolžnosti za posameznike ali delodajalce, vključno z gospodarskimi subjekti ali neprofitnimi organizacijami, saj bi se morale dejavnosti organa za delo zanje uporabljati v obsegu, v katerem zanje velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe. Okrepljeno sodelovanje na področju izvrševanja ne bi smelo povzročati prevelikega upravnega bremena za mobilne delavce ali delodajalce, zlasti za mala in srednja podjetja, ali odvračati od mobilnosti delovne sile.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi posamezniki in delodajalci lahko izkoristili pravičen in učinkovit notranji trg, bi moral organ za delo spodbujati priložnosti za njihovo mobilnost ali opravljanje storitev in zaposlovanje kjer koli v Uniji. Med drugim bi moral podpirati čezmejno mobilnost posameznikov z olajševanjem dostopa do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo, kot so čezmejno povezovanje ponudbe delovnih mest, pripravništev in vajeništev ter povpraševanja po njih, in s spodbujanjem programov mobilnosti, kot sta „tvoja prva zaposlitev EURES“ ali pobuda „ErasmusPRO“. Organ za delo bi moral prispevati tudi k izboljšanju preglednosti informacij, med drugim o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz prava Unije, ter dostopa posameznikov in delodajalcev do storitev v sodelovanju z drugimi informacijskimi storitvami Unije, kot je storitev „Tvoja Evropa – nasveti“, ter v celoti izkoristiti portal Tvoja Evropa in zagotoviti skladnost s tem portalom, ki bo temelj prihodnjega enotnega digitalnega portala53.

črtano

__________________

 

53 Uredba o enotnem digitalnem portalu (COM(2017) 256).

 

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V ta namen bi moral organ za delo sodelovati z drugimi ustreznimi pobudami in mrežami Unije, zlasti z evropsko mrežo javnih služb za zaposlovanje54 , evropsko podjetniško mrežo55 , kontaktno točko za meje56 in mrežo SOLVIT57, ter z zadevnimi nacionalnimi službami, kot so organi za spodbujanje enakega obravnavanja in za zagotavljanje podpore delavcem Unije in njihovim družinskim članom, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2014/54/EU, ter nacionalne kontaktne točke za nudenje informacij o zdravstvenem varstvu, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta58 . Organ za delo bi moral proučiti tudi možne sinergije s predlagano evropsko storitveno e-izkaznico59 , zlasti za primere, ko se države članice odločijo za predložitev izjav o napotenih delavcih prek platforme za e-izkaznico. Organ za delo bi moral nadomestiti Komisijo pri upravljanju Evropskega urada za usklajevanje evropske mreže služb za zaposlovanje (EURES), ki je bil ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/589, med drugim pri opredeljevanju potreb uporabnikov in poslovnih zahtev za učinkovitost portala EURES in povezanih storitev IT, ne pa tudi pri zagotavljanju IT ter delovanju in razvoju infrastrukture IT, za kar bo še naprej skrbela Komisija.

(12)  V ta namen bi moral organ za delo sodelovati z drugimi ustreznimi pobudami in mrežami Unije, zlasti z evropsko mrežo javnih služb za zaposlovanje54 , evropsko podjetniško mrežo55 , kontaktno točko za meje56 in mrežo SOLVIT57, ter z zadevnimi nacionalnimi službami, kot so organi za spodbujanje enakega obravnavanja in za zagotavljanje podpore delavcem Unije in njihovim družinskim članom, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2014/54/EU, ter nacionalne kontaktne točke za nudenje informacij o zdravstvenem varstvu, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta58 .

__________________

__________________

54 Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

54 Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

55 Evropska podjetniška mreža (https://een.ec.europa.eu/).

55 Evropska podjetniška mreža (https://een.ec.europa.eu/).

56 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU, COM(2017) 534.

56 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU, COM(2017) 534.

57 Priporočilo Komisije z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo SOLVIT (UL L 249, 19.9.2013, str. 10).

57 Priporočilo Komisije z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo SOLVIT (UL L 249, 19.9.2013, str. 10).

58 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

58 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

59 COM(2016)0824 in COM(2016)0823.

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic za boj proti nepravilnostim s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi moral organ za delo podpirati nacionalne organe pri izvajanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo držav članic ali z njihovo privolitvijo na predlog organa za delo. Organ za delo bi moral državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti. Inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati v soglasju z zadevnimi državami članicami in v celoti potekati znotraj pravnega okvira nacionalnega prava zadevnih držav članic, ki bi morale ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu z nacionalnim pravom.

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic za zagotovitev zaščite ljudi, ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja, in za boj proti nepravilnostim s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi moral organ za delo podpirati pristojne nacionalne organe in socialne partnerje pri izvajanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo držav članic ali z njihovo privolitvijo na predlog organa za delo. Organ za delo bi moral državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti. Inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati v soglasju z zadevnimi državami članicami in v celoti potekati znotraj pravnega okvira nacionalnega prava in prakse držav članic, v katerih se izvajajo. Države članice bi morale ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu z nacionalnim pravom in prakso. Države članice bi morale zagotoviti, da se lahko informacije, zbrane med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi, uporabijo kot dokazi v sodnih postopkih v zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Usklajeni in skupni inšpekcijski pregledi ne bi smeli nadomestiti nacionalnih pristojnosti ali posegati vanje. Nacionalni organi bi morali biti tudi povsem vključeni v proces ter imeti polna in samostojna pooblastila. Kadar so za inšpekcijske preglede na nacionalni ravni pristojni sami sindikati, bi se morali skupni in usklajeni inšpekcijski pregledi izvesti le, če zadevni sindikati v to privolijo.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo v sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev v zvezi z izzivi za posamezne sektorje in ponavljajočimi se težavami glede mobilnosti dela v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu ter glede usklajevanja sistemov socialne varnosti v Uniji. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Organ za delo bi moral zagotoviti platformo za reševanje sporov med državami članicami v zvezi z uporabo prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti. Ta platforma bi morala temeljiti na dialogu in spravnih mehanizmih, ki trenutno obstajajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti ter jih države članice cenijo60 , njihov pomen pa priznava tudi Sodišče Evropske unije661 . Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da organu za delo zadeve predložijo v mediacijo v skladu s standardnimi postopki, vzpostavljenimi v ta namen. Organ za delo bi moral obravnavati samo spore med državami članicami, medtem ko bi posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot so mreža SOLVIT, na katero bi organ za delo moral usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da organu za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami.

(17)  Organ za delo bi moral zagotoviti platformo za spravo med državami članicami v zvezi z uporabo prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti, in sicer brez poseganja v sodno pristojnost Sodišča Evropske unije. Ta platforma bi morala temeljiti na dialogu in spravnih mehanizmih, ki trenutno obstajajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti ter jih države članice60 cenijo, njihov pomen pa priznava tudi Sodišče Evropske unije61. V primerih, ko se države članice prostovoljno zavežejo k postopku sprave, bi moral imeti organ za delo pristojnost rešiti spore s sprejetjem odločitev. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da organu za delo zadeve predložijo za dosego sprave v skladu s standardnimi postopki, vzpostavljenimi v ta namen. Organ za delo bi moral obravnavati samo spore med državami članicami, medtem ko bi posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot so mreža SOLVIT, na katero bi organ za delo moral usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da organu za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami. Organ za delo bi moral tudi imeti možnost zahtevati, da Komisija sproži postopek za ugotavljanje kršitev v primeru suma kršitve prava EU.

__________________

__________________

60 Svet, delni splošni pristop z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (13645/1/17).

60 Svet, delni splošni pristop z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (13645/1/17).

61 Zadeva C-236/88, EU:C:1990:303, točka 17; zadeva C-202/97, EU:C:2000:75, točki 57 in 58; zadeva C-178/97, EU:C:2000:169, točki 44 in 45; zadeva C-2/05, EU:C:2006:69, točki 28 in 29; zadeva C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39–41; zadeva C-359/16, EU:C:2018:63, točki 44–45.

61 Zadeva C-236/88, EU:C:1990:303, točka 17; zadeva C-202/97, EU:C:2000:75, točki 57 in 58; zadeva C-178/97, EU:C:2000:169, točki 44 in 45; zadeva C-2/05, EU:C:2006:69, točki 28 in 29; zadeva C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39–41; zadeva C-359/16, EU:C:2018:63, točki 44–45.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da se olajša upravljanje prilagoditev na trgu dela, bi moral organ za delo lajšati sodelovanje med zadevnimi deležniki za odpravljanje motenj na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer prestrukturiranja ali obsežni projekti, ki vplivajo na zaposlovanje v obmejnih regijah.

črtano

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  V upravnem odboru bi morale biti zastopane države članice in Komisija, da se zagotovi učinkovito delovanje organa za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednika in njegovega namestnika, bi bilo treba upoštevati načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušnje in kvalifikacije. Za uspešno in učinkovito delovanje organa za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami organa za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti organa za delo, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

(21)  V upravnem odboru bi morali biti zastopani države članice, Komisija, neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament, in socialni partnerji na ravni Unije, da se zagotovi učinkovito delovanje organa za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednika in njegovega namestnika, bi bilo treba upoštevati načela izkušenj in kvalifikacij, načelo uravnotežene zastopanosti spolov in načelo preglednosti. Za uspešno in učinkovito delovanje organa za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami organa za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti organa za delo, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Organ za delo bi se moral neposredno opirati na strokovno znanje ustreznih zainteresiranih strani na področjih v njegovi pristojnosti, in sicer prek posebne skupine zainteresiranih strani. To skupino bi morali sestavljati predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije. Skupina zainteresiranih strani bo pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevala mnenja Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 883/2004, in Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, ter uporabljala njuno strokovno znanje.

(23)  Organ za delo bi se moral neposredno opirati na strokovno znanje ustreznih deležnikov na področjih v njegovi pristojnosti, in sicer prek posebne skupine deležnikov. To skupino bi morali sestavljati predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije, vključno s priznanimi sektorskimi socialnimi partnerji Unije, ki predstavljajo predvsem sektorje, ki jih še posebej zadevajo vprašanja mobilnosti delovne sile, predvsem tiste organizacije, ki sodelujejo v Odboru strokovnjakov za napotitev delavcev na delo in evropski platformi za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu. Socialni partnerji na ravni Unije bi morali organizacije delodajalcev in sindikate vključevati v redni dialog v skladu z nacionalnim pravom in prakso. Skupina deležnikov bi morala prejeti predhodno poročilo in imeti možnost, da organu za delo na njegovo zahtevo ali na lastno pobudo predloži svoje mnenje, s člani pa bi se bilo treba tudi redno posvetovati. Skupina deležnikov pri izvajanju svojih dejavnosti upošteva mnenja Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 883/2004, in Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, ter uporablja njuno strokovno znanje.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  O sedežu organa za delo bi morali odločati z rednim zakonodajnim postopkom na podlagi objektivnih in vsebinskih meril. Evropski parlament bi moral s Komisijo in Svetom sistematično in enakopravno sodelovati pri opredeljevanju in vrednotenju teh meril.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje in kar najbolj izkoristiti sinergije, in sicer z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) ter glede boja proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust).

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje in kar najbolj izkoristiti sinergije, in sicer z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) ter glede boja proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust). To sodelovanje bi moralo zagotavljati usklajevanje, spodbujati sinergije in preprečevati podvajanje njihovih dejavnosti.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Za vnos operativne razsežnosti v dejavnosti obstoječih organov na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile bi moral organ za delo prevzeti izvajanje nalog Strokovnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo, ustanovljenega s Sklepom Komisije 2009/17/ES68 , in evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu, vzpostavljene s Sklepom (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta69 . Navedene organe bi bilo treba z ustanovitvijo organa za delo ukiniti.

(31)  Za vnos operativne razsežnosti v dejavnosti obstoječih organov na področju mobilnosti delovne sile v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu bi moral organ za delo prevzeti izvajanje nalog Strokovnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, in Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo, ustanovljenega s Sklepom Komisije 2009/17/ES68. Navedene organe bi bilo treba z ustanovitvijo organa za delo ukiniti.

__________________

__________________

68 Sklep Komisije 2009/17/ES z dne 19. decembra 2008 o ustanovitvi Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo (UL L 8, 13.1.2009, str. 26).

68 Sklep Komisije 2009/17/ES z dne 19. decembra 2008 o ustanovitvi Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo (UL L 8, 13.1.2009, str. 26).

69 Sklep (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (UL L 65, 11.3.2016, str. 12).

 

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Organ za delo bi moral dopolnjevati dejavnosti Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljene z Uredbo (ES) št. 883/2004 (v nadaljnjem besedilu: upravna komisija), če izvaja regulativne naloge, povezane z uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009. Organ za delo bi moral prevzeti operativne naloge, ki se trenutno izvajajo v okviru Upravne komisije, kot so vloga mediatorja med državami članicami in zagotavljanje foruma za upravljanje finančnih zadev, povezanih z uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, s čimer bi nadomestil vlogo Revizijskega odbora, ustanovljenega z navedenima uredbama, ter za obravnavanje zadev, povezanih z elektronsko izmenjavo podatkov in orodji IT, da se olajša uporaba navedenih uredb, s čimer bi nadomestil vlogo Tehnične komisije za obdelavo podatkov, ustanovljene z navedenima uredbama.

črtano

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Da bi se odražala ta nova institucionalna ureditev, bi bilo treba uredbe (ES) št. 883/2004, (ES) št. 987/2009, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 spremeniti, Sklep 2009/17/ES in Sklep (EU) 2016/344 pa razveljaviti.

(34)  Da bi se odražala ta nova institucionalna ureditev, bi bilo treba Uredbo (EU) št. 492/2011 in Sklep (EU) 2016/344 spremeniti, Sklep 2009/17/ES pa razveljaviti.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  PDEU izrecno priznava spoštovanje različnosti nacionalnih sistemov, ki urejajo odnose med delodajalci in delojemalci, ter avtonomijo socialnih partnerjev. Sodelovanje v dejavnostih organa za delo ne posega v pristojnosti, obveznosti in odgovornosti držav članic na podlagi – med drugim – ustreznih in veljavnih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), kot je Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini, kot tudi ne v pristojnosti držav članic za reguliranje, mediacijo ali spremljanje odnosov med delodajalci in delojemalci na nacionalni ravni, zlasti kar zadeva uveljavljanje pravice do kolektivnih pogajanj in kolektivnih ukrepov.

(35)  PDEU izrecno priznava spoštovanje različnosti nacionalnih sistemov, ki urejajo odnose med delodajalci in delojemalci, ter avtonomijo socialnih partnerjev. Sodelovanje v dejavnostih organa za delo ne posega v pristojnosti, obveznosti in odgovornosti držav članic na podlagi – med drugim – ustreznih in veljavnih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), kot je Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini, kot tudi ne v pristojnosti držav članic za reguliranje, mediacijo ali spremljanje odnosov med delodajalci in delojemalci na nacionalni ravni, zlasti kar zadeva uveljavljanje pravice do kolektivnih pogajanj in kolektivnih ukrepov, ter v raznolikost nacionalnih inšpekcijskih sistemov in inšpekcijskih organov, zlasti glede pristojnosti, obveznosti in odgovornosti zadevnih subjektov.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Ker ciljev te uredbe, tj. podpiranja prostega gibanja delavcev in prostega pretoka storitev ter prispevanja h krepitvi pravičnosti na notranjem trgu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, če delujejo neusklajeno, temveč se zaradi čezmejne narave navedenih dejavnosti in potrebe po okrepljenem sodelovanju med državami članicami lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(36)  Ker cilja te uredbe, tj. prispevanja h krepitvi pravičnosti na notranjem trgu, zlasti z izboljšanjem uporabe in izvrševanja prava Unije na področju mobilnosti delovne sile, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, če delujejo neusklajeno, temveč se zaradi čezmejne narave navedenih dejavnosti in potrebe po okrepljenem sodelovanju med državami članicami lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za delo državam članicam in Komisiji pomaga pri zadevah v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile in koordinacijo sistemov socialne varnosti znotraj Unije.

2. Organ za delo državam članicam in Komisiji pomaga pri zadevah v zvezi z uporabo in izvrševanjem zakonodaje Unije na področju mobilnosti delovne sile v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu in pri koordinaciji sistemov socialne varnosti znotraj Unije.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ta uredba na noben način ne vpliva na uveljavljanje temeljnih pravic, kot so priznane v državah članicah in na ravni Unije, vključno s pravicami, zajetimi v specifičnih sistemih odnosov med delodajalci in delojemalci v državah članicah, v skladu z nacionalnim pravom in/ali prakso. Prav tako ne vpliva na pravico do pogajanja o kolektivnih pogodbah, njihovega sklepanja in izvrševanja ali na pravico do sprejemanja kolektivnih ukrepov v skladu z nacionalnim pravom in/ali prakso.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Cilji

Cilji

Cilj organa za delo je prispevati k zagotavljanju pravične mobilnosti delovne sile na notranjem trgu. V ta namen organ za delo:

Cilj organa za delo je prispevati k zagotavljanju pravične mobilnosti delovne sile na notranjem trgu v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu ter glede usklajevanja sistemov socialne varnosti v Uniji. V ta namen organ za delo:

(a)  posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih ter do ustreznih storitev;

(a)  omogoča dostop do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih v zvezi z mobilnostjo delovne sile ter do ustreznih storitev;

b)  podpira sodelovanje med državami članicami pri čezmejnem izvrševanju zadevnega prava Unije, vključno z olajševanjem skupnih inšpekcijskih pregledov;

(b)  omogoča in krepi sodelovanje med državami članicami pri dosledni, uspešni in učinkoviti uporabi in izvrševanju zadevnega prava Unije v zadevah, ki vključujejo več kot eno državo članico, vključno z omogočanjem usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov;

(c)  posreduje in pomaga pri iskanju rešitev v primeru čezmejnih sporov med nacionalnimi organi ali motenj na trgu dela.

(c)  posreduje in pomaga pri iskanju rešitev v primeru sporov med državami članicami v zvezi z mobilnostjo delovne sile, če se o tem dogovorijo zadevne države članice, tudi prek postopka sprave.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Naloge organa za delo

Naloge organa za delo

Za dosego svojih ciljev organ za delo opravlja naslednje naloge:

Za dosego svojih ciljev organ za delo opravlja naslednje naloge:

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju ter dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

(a) omogoča dostop do informacij v skladu s členom 6;

(b)  v skladu s členom 8 olajšuje sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi organi za učinkovito izvrševanje zadevnega prava Unije;

(b)  v skladu s členom 8 omogoča sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi organi in po potrebi drugimi pristojnimi organi na nacionalni ravni za dosledno, uspešno in učinkovito uporabo in izvrševanje zadevnega prava Unije;

(c)  v skladu s členoma 9 in 10 koordinira in podpira usklajene in skupne inšpekcijske preglede;

(c)  v skladu s členoma 9 in 10 predlaga, usklajuje in podpira usklajene in skupne inšpekcijske preglede;

(d)  v skladu s členom 11 izvaja analize in ocene tveganja glede vprašanj čezmejne mobilnosti delovne sile;

(d)  v skladu s členom 11 sproži in izvaja analize in ocene tveganja glede vprašanj in ovir mobilnosti delovne sile v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu ter za Komisijo pripravlja mnenja in priporočila glede nadaljnjih ukrepov in operativnega ukrepanja;

(e)  v skladu s členom 12 podpira države članice pri krepitvi zmogljivosti v zvezi z učinkovitim izvrševanjem zadevnega prava Unije;

(e)  v skladu s členom 12 za Komisijo izdaja smernice in mnenja o zadevnem pravu Unije ter podpira države članice pri krepitvi zmogljivosti v zvezi z učinkovito uporabo in izvrševanjem zadevnega prava Unije;

(f)  v skladu s členom 13 posreduje v sporih med organi držav članic glede uporabe zadevnega prava Unije;

(f)  v skladu s členom 13 podpira države članice in posreduje v sporih med organi držav članic glede uporabe zadevnega prava Unije, če se s tem strinjajo vse zadevne države članice, tudi s postopkom sprave, pri čemer ne posega v sodno pristojnost Sodišča Evropske unije;

(g)  v skladu s členom 14 olajšuje sodelovanje med zadevnimi zainteresiranimi stranmi v primeru čezmejnih motenj na trgu dela.

 

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Informacije o čezmejni mobilnosti delovne sile

Informacije o mobilnosti delovne sile v okviru prostega gibanja delavcev in o svobodi opravljanja storitev na notranjem trgu

Organ za delo izboljšuje razpoložljivost, kakovost in dostopnost informacij za posameznike in delodajalce ter tako olajšuje mobilnost delovne sile znotraj Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 589/2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES) in Uredbo [o enotnem digitalnem portalu – COM(2017) 256]. V ta namen organ za delo:

Organ za delo izboljšuje razpoložljivost, kakovost in dostopnost informacij za posameznike, delodajalce in organizacije socialnih partnerjev ter tako omogoča mobilnost delovne sile znotraj Unije. V ta namen organ za delo:

(a)  zagotavlja ustrezne informacije o pravicah in dolžnostih posameznikov pri čezmejni mobilnosti delovne sile;

(a)  zagotovi enotno spletno mesto Unije v vseh uradnih jezikih Unije, ki bo deloval kot enotni portal za namene dostopanja do vseh virov informacij in storitev na nacionalni ravni in na ravni Unije na področju mobilnosti delovne sile v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu, vključno s povezavo na enotna nacionalna spletna mesta, vzpostavljena v skladu s členom 5 Direktive 2014/67/EU in členom 6 Direktive 2014/54/EU ter povezavo na uradna spletna mesta na nacionalni ravni, ki zagotavljajo informacije o sistemih socialne varnosti;

(b)  spodbuja priložnosti za podpiranje mobilnosti posameznikov, tudi s smernicami o dostopu do izobraževanja in jezikovnega usposabljanja;

 

(c)  delodajalcem daje ustrezne informacije o predpisih delovne zakonodaje ter življenjskih in delovnih razmerah delavcev v čezmejnem položaju, vključno z napotenimi delavci;

 

(d)  podpira države članice pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z razširjanjem in omogočanjem dostopa do informacij o prostem gibanju delavcev, kot je določeno v členu 6 Direktive 2014/54/EU, in napotitvi delavcev, kot je določeno v členu 5 Direktive 2014/67/EU;

(d)  podpira države članice pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z razširjanjem in omogočanjem dostopa do informacij o prostem gibanju delavcev, še posebej kot je določeno v členu 6 Direktive 2014/54/EU, členu 22 Uredbe 2016/589/EU, členu 76 Uredbe 2004/883/EU in členu 5 Direktive 2014/67/ES;

(e)  podpira države članice pri izboljšanju točnosti, celovitosti in uporabniške prijaznosti zadevnih nacionalnih informacijskih služb v skladu z merili kakovosti iz Uredbe [o enotnem digitalnem portalu – COM(2017) 256];

(e)  podpira države članice pri izboljšanju točnosti, celovitosti in uporabniške prijaznosti zadevnih nacionalnih informacijskih služb in virov v skladu z merili kakovosti iz Uredbe [o enotnem digitalnem portalu];

(f)  podpira države članice pri poenostavitvi zagotavljanja informacij in storitev posameznikom in delodajalcem v zvezi s prostovoljno čezmejno mobilnostjo ob doslednem spoštovanju pristojnosti držav članic.

(f)  podpira države članice pri poenostavitvi zagotavljanja informacij in storitev posameznikom in delodajalcem v zvezi s čezmejno mobilnostjo ob doslednem spoštovanju pristojnosti držav članic.

 

(fa)  spodbuja sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi, imenovanimi v skladu z Direktivo 2014/54/EU, da se posameznikom in delodajalcem zagotovijo informacije, smernice in pomoč na področju mobilnosti delovne sile na notranjem trgu, ter med nacionalnimi kontaktnimi točkami, imenovanimi v skladu z Direktivo 2011/24/EU, da se zagotovijo informacije o zdravstvenem varstvu.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile

 

1.  Organ za delo posameznikom in delodajalcem zagotavlja storitve za lažjo mobilnost delovne sile znotraj Unije. V ta namen organ za delo:

 

(a)  spodbuja razvoj pobud, ki podpirajo čezmejno mobilnost posameznikov, vključno z usmerjenimi programi mobilnosti;

 

(b)  posameznikom in delodajalcem omogoča čezmejno usklajevanje ponudbe delovnih mest, pripravništev in vajeništev z življenjepisi in prijavami, zlasti prek mreže EURES;

 

(c)  sodeluje z drugimi pobudami in mrežami Unije, kot so evropska mreža javnih služb za zaposlovanje, evropska podjetniška mreža in kontaktna točka za meje, zlasti za opredelitev in odpravljanje čezmejnih ovir za mobilnost delovne sile;

 

(d)  spodbuja sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi službami, imenovanimi v skladu z Direktivo 2014/54/EU, da se posameznikom in delodajalcem zagotovijo informacije, smernice in pomoč v zvezi s čezmejno mobilnostjo, ter med nacionalnimi kontaktnimi točkami, imenovanimi v skladu z Direktivo 2011/24/EU, da se zagotovijo informacije o zdravstvenem varstvu.

 

2.  Organ za delo vodi Evropski urad za usklajevanje mreže EURES in zagotavlja, da ta izpolnjuje svoje pristojnosti v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 2016/589, razen tehničnega delovanja in razvoja portala EURES ter z njim povezanih storitev IT, za kar še naprej skrbi Komisija. Organ za delo pod pristojnostjo izvršnega direktorja, kot je določen v členu 23(4)(k), zagotovi, da je ta dejavnost v celoti skladna z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z zahtevami po imenovanju uradne osebe za varstvo podatkov v skladu s členom 37.

 

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo spodbuja sodelovanje med državami članicami in jih podpira pri dejanskem izpolnjevanju obveznosti sodelovanja, kot so določene s pravom Unije, ki spada pod pristojnosti organa za delo, vključno z izmenjavo informacij.

Organ za delo spodbuja in krepi sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami in jih podpira pri dejanskem izpolnjevanju obveznosti sodelovanja, kot so določene s pravom Unije, ki spada pod pristojnosti organa za delo.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen organ za delo na zahtevo nacionalnih organov in za pospešitev izmenjave informacij med njimi zlasti:

V ta namen organ za delo zlasti:

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  olajšuje ukrepanje, ki sledi zahtevkom in izmenjavam informacij med nacionalnimi organi, tako da nudi logistično in tehnično podporo, vključno s prevajanjem in tolmačenjem, ter izmenjuje podatke o statusu zadev;

(b)  omogoča ukrepanje, ki sledi utemeljenim zahtevkom in izmenjavam informacij med nacionalnimi organi, tako da nudi logistično in tehnično podporo, vključno s prevajanjem in tolmačenjem, ter izmenjuje podatke o statusu zadev brez poseganja v tekoče sodne postopke;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  spodbuja in deli primere najboljše prakse;

(c)  spodbuja, deli primere najboljše prakse in prispeva k njihovemu širjenju med državami članicami;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  olajšuje čezmejne postopke izvrševanja kazni in glob;

(d)  omogoča in podpira čezmejne postopke izvrševanja kazni in glob, če to zahteva ena od zadevnih držav članic;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  vsako četrtletje poroča Komisiji o nerešenih zahtevkih med državami članicami in jih, če meni, da je to potrebno, napoti k mediaciji v skladu s členom 13;

(e)  vsako četrtletje poroča Komisiji o nerešenih zahtevkih med državami članicami in jih, če se s tem strinjajo vse zadevne države članice, napoti k postopku sprave v skladu s členom 13;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  spodbuja sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi službami, imenovanimi v skladu z Direktivo 2014/54/EU, da se posameznikom in delodajalcem zagotovijo informacije, smernice in pomoč na področju mobilnosti delovne sile na notranjem trgu, ter med nacionalnimi kontaktnimi točkami, imenovanimi v skladu z Direktivo 2011/24/EU, da se zagotovijo informacije o zdravstvenem varstvu;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Organ za delo na ustrezno utemeljeno zahtevo nacionalnega organa predloži vse informacije, ki jih nacionalni organ potrebuje za opravljanje svojih nalog, ki spadajo pod pristojnosti organa za delo.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za delo podpira delo Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti z vodenjem finančnih zadev, povezanih s koordinacijo sistemov socialne varnosti, v skladu s členom 74 Uredbe (ES) št. 883/2004 ter členi 65, 67 in 69 Uredbe (ES) št. 987/2009.

2.  Organ za delo vzpostavi tesno sodelovanje z upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti, svetovalnim odborom za prosto gibanje delavcev in evropsko platformo za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za delo spodbuja uporabo elektronskih orodij in postopkov za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi, vključno z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in sistemom elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI).

3.  Organ za delo spodbuja uporabo elektronskih orodij in postopkov za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi, vključno z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in sistemom elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI), v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organ za delo spodbuja uporabo inovativnih pristopov k učinkovitemu in uspešnemu čezmejnemu sodelovanju in preučuje potencialno uporabo mehanizmov za elektronsko izmenjavo med državami članicami, da bi olajšal odkrivanje goljufij, ter o tem z namenom nadaljnjega razvoja poroča Komisiji.

4.  Organ za delo spodbuja uporabo inovativnih pristopov k učinkovitemu in uspešnemu čezmejnemu sodelovanju, kot je evropska platforma za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu, in spodbuja uporabo in razvoj mehanizmov za elektronsko izmenjavo med državami članicami in podatkovnih zbirk, da bi olajšal dostop do podatkov v realnem času in odkrivanje goljufij, ter lahko predlaga možne izboljšave uporabe teh mehanizmov in podatkovnih zbirk. Organ za delo z namenom nadaljnjega razvoja poroča Komisiji.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 9

Koordinacija usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov

Koordinacija usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov

1.  Na zahtevo ene ali več držav članic organ za delo koordinira usklajene in skupne inšpekcijske preglede na področjih, ki so v okviru njegovih pristojnosti. Zahtevo lahko predloži ena ali več držav članic. Organ za delo lahko organom zadevnih držav članic tudi predlaga, da opravijo usklajen ali skupen inšpekcijski pregled.

1.  Na zahtevo ene ali več držav članic organ za delo na podlagi sporazuma med njim in zadevnimi državami članicami koordinira in podpira usklajene ali skupne inšpekcijske preglede na področjih, ki so v okviru njegovih pristojnosti. Organ za delo lahko na lastno pobudo organom zadevnih držav članic tudi predlaga, da opravijo usklajen ali skupen inšpekcijski pregled. Organizacije socialnih partnerjev na nacionalni ravni lahko organ za delo opozorijo na nekatere primere.

2.  Če se organ države članice odloči, da ne bo sodeloval pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih iz odstavka 1 ali da takih pregledov ne bo izvajal, organu za delo pravočasno vnaprej pisno sporoči razloge za svojo odločitev. V takih primerih organ za delo o tem obvesti druge zadevne nacionalne organe.

2.  V skladu z načelom lojalnega sodelovanja si države članice na zahtevo prizadevajo doseči dogovor o sodelovanju v usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih. Kadar država meni, da obstajajo utemeljeni razlogi za privolitev k sodelovanju, v enem mesecu po zahtevi iz odstavka 1 organu za delo predloži razloge za svojo odločitev, priloži vse dodatne informacije o naravi zadeve in predlaga možno rešitev obravnavanega primera.

 

2a.  V dveh mesecih po prejemu informacij iz odstavka 2 zadevnim organ za delo zadevni državi članici predloži obrazloženo mnenje, ki vsebuje priporočila za razrešitev obravnavane zadeve na en ali več naslednjih načinov:

 

(a)  na podlagi informacij iz odstavka 2“

 

(b)  z usklajenim ali skupnim inšpekcijskim pregledom v drugih sodelujočih državah članicah;

 

(c)  kadar se vse zadevne države članice strinjajo, z usklajenim ali skupnim inšpekcijskim pregledom.

3.  Organizacija usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledov je predmet predhodnega sporazuma vseh sodelujočih držav članic prek njihovih nacionalnih uradnikov za zvezo. Če ena ali več držav članic zavrne sodelovanje pri usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu, lahko drugi nacionalni organi, če je primerno, predvideni usklajeni ali skupni inšpekcijski pregled opravijo samo v sodelujočih državah članicah. Države članice, ki zavrnejo sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu, ohranijo zaupnost informacij o predvidenem inšpekcijskem pregledu.

3.  Organ za delo lahko katero koli državo članico, ki ne sodeluje v usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu, zaprosi, naj prostovoljno opravi svoj inšpekcijski pregled, da bi ugotovila morebitne nepravilnosti, in naj organu za delo v treh mesecih od njegove prošnje poroča o svojih ugotovitvah.

 

3a.  Države članice in organ za delo informacij o predvidenih inšpekcijskih pregledih ne razkrijejo tretjim stranem.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Usklajeni in skupni inšpekcijski pregledi so v skladu s konvencijo MOD št. 81.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sporazum o izvedbi skupnega inšpekcijskega pregleda (v nadaljnjem besedilu: sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu) med sodelujočimi državami članicami in organom za delo določa pogoje za izvedbo takega inšpekcijskega pregleda. Sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu lahko vključuje določbe, ki omogočajo, da se dogovorjeni in načrtovani skupni inšpekcijski pregledi izvedejo v kratkem času. Organ za delo oblikuje vzorec sporazuma.

1.  Sporazum o izvedbi usklajenega (sporazum o usklajenem inšpekcijskem pregledu) ali skupnega inšpekcijskega pregleda (sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu) med sodelujočimi državami članicami in organom za delo določa pogoje za izvedbo takega inšpekcijskega pregleda, vključno z obsegom in namenom pregleda in po potrebi z ureditvijo glede sodelovanja osebja organa za delo pri pregledu. Sporazum o usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu lahko vključuje določbe, ki omogočajo, da se dogovorjeni in načrtovani usklajeni ali skupni inšpekcijski pregledi izvedejo v kratkem času. Vzorec sporazuma oblikuje organ za delo.v skladu s pravom Unije ter nacionalnim pravom in prakso.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Usklajeni in skupni inšpekcijski pregledi ter ukrepi, ki jim sledijo, se izvajajo v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice.

2.  Usklajeni in skupni inšpekcijski pregledi ter ukrepi, ki jim sledijo, se izvajajo v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso držav članic, v katerih se inšpekcijski pregledi izvajajo.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Uradniki iz druge države članice in uradniki organa za delo, ki sodelujejo v usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu, imajo enaka pooblastila, kot jih imajo nacionalni uradniki v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za delo državam članicam, ki opravljajo usklajene ali skupne inšpekcijske preglede, zagotavlja logistično in tehnično podporo, ki lahko vključuje prevajanje in tolmačenje.

3. Organ za delo državam članicam, ki opravljajo usklajene ali skupne inšpekcijske preglede, na zahtevo zadevnih držav članic zagotavlja strateško logistično in tehnično podporo ter pravno svetovanje, ki lahko vključuje prevajanje in tolmačenje.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Osebje organa za delo lahko s predhodnim soglasjem države članice, na ozemlju katere bo nudilo svojo pomoč, sodeluje pri usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu.

4. Osebje organa za delo se lahko udeleži v vlogi opazovalca in zagotavlja logistično podporo ter lahko s predhodnim soglasjem države članice, na ozemlju katere bo nudilo svojo pomoč, sodeluje pri usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nacionalni organi, ki izvajajo usklajeni ali skupni inšpekcijski pregled, organu za delo poročajo o rezultatih v njihovih državah članicah in o splošnem operativnem poteku usklajenega ali skupnega inšpekcijskega pregleda.

5.  Nacionalni organi, ki izvajajo usklajeni ali skupni inšpekcijski pregled, organu za delo poročajo o rezultatih v svojih državah članicah in o splošnem operativnem poteku usklajenega ali skupnega inšpekcijskega pregleda v šestih mesecih od datumu inšpekcijskega pregleda.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a  Države članice zagotovijo, da se lahko informacije, zbrane med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi, uporabijo kot dokazi v sodnih postopkih v zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Informacije o usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih se vključijo v četrtletna poročila, ki se predložijo upravnemu odboru. Letno poročilo o inšpekcijskih pregledih, opravljenih s podporo organa za delo, se vključi v letno poročilo o dejavnostih organa za delo.

6.  Informacije o usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, ki jih usklajuje organ za delo, ter informacije, ki jih zagotovijo države članice in organ za delo v skladu s členom 9(2) in (3), se vključijo v polletna poročila, ki se predložijo upravnemu odboru in skupini deležnikov. Letno poročilo o inšpekcijskih pregledih, opravljenih s podporo organa za delo, se vključi v letno poročilo o dejavnostih organa za delo. Če se dokazi, pridobljeni med skupnim ali usklajenim inšpekcijskim pregledom, uporabijo v sodnih postopkih, ki privedejo do naložitve kazenske ali upravne kazni v državi članici, ta država članica o tem obvesti organ za delo. Organ za delo te informacije vključi v svoje poročilo o dejavnosti.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če organ za delo med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi ali med katerimi koli dejavnostmi ugotovi domnevne nepravilnosti pri uporabi prava Unije, tudi zunaj svojih pristojnosti, o njih po potrebi poroča Komisiji in organom zadevne države članice.

7.  Če organ za delo med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi ali med katerimi koli dejavnostmi ugotovi domnevne nepravilnosti pri uporabi prava Unije, o njih po potrebi poroča Komisiji in organom zadevne države članice.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za delo oceni tveganja in opravi analize v zvezi s čezmejnimi tokovi delovne sile, na primer glede neravnovesij na trgu dela, tveganj za posamezne sektorje ter ponavljajočih se težav posameznikov in delodajalcev pri čezmejni mobilnosti. V ta namen organ za delo poskrbi za dopolnjevanje in izkoriščanje strokovnega znanja drugih agencij ali služb Unije, tudi na področju predvidevanja potreb po znanjih in spretnostih ter zdravja in varnosti pri delu. Na zahtevo Komisije lahko organ za delo opravi usmerjene poglobljene analize in študije, da preuči posebne težave v zvezi z mobilnostjo delovne sile.

1.  Organ za delo v sodelovanju z državami članicami in organizacijami socialnih partnerjev oceni tveganja in opravi analize v zvezi z izzivi za posamezne sektorje in ponavljajočimi se težavami glede mobilnosti dela v okviru prostega gibanja delavcev in svobode opravljanja storitev na notranjem trgu ter glede usklajevanja sistemov socialne varnosti v Uniji, vključno s prenosljivostjo poklicnih pokojnin. Pri teh analizah in ocenah upošteva tudi učinke in posledice neravnovesij na trgu dela. V ta namen organ za delo uporabi strokovno znanje drugih agencij ali služb Unije, tudi na področju goljufij, izkoriščanja, diskriminacije, predvidevanja potreb po znanjih in spretnostih ter zdravja in varnosti pri delu. Organ za delo lahko na zahtevo Evropske komisije, države članice, pristojnega odbora Evropskega parlamenta ali na lastno pobudo opravi usmerjene poglobljene analize in študije, da preuči posebne težave v zvezi z mobilnostjo delovne sile.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za delo o svojih ugotovitvah redno poroča Komisiji in neposredno zadevnim državam članicam, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

3.  Organ za delo, kadar je to potrebno za doseganje ciljev te uredbe, vključi te informacije v svoja letna poročila Komisiji in Evropskemu parlamentu ter o svojih ugotovitvah poroča neposredno zadevnim državam članicam v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvija skupne smernice za države članice, vključno s smernicami za inšpekcijske preglede v primerih s čezmejno razsežnostjo, ter skupne opredelitve in koncepte na podlagi dela na ravni Unije;

(a)  razvija skupne smernice za države članice in socialne partnerje, vključno s smernicami za inšpekcijske preglede v primerih s čezmejno razsežnostjo, ter skupne opredelitve in koncepte na podlagi dela na ravni Unije;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  razvija programe nadaljnjega usposabljanja na ravni Unije za inšpektorate, ki obravnavajo izzive, kot so navidezna samozaposlitev in zlorabe napotitev;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  na področju koordinacije sistemov socialne varnosti spodbuja izmenjavo dobrih praks ter osebja med nacionalnimi organi za poenostavitev izmenjave izkušenj;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  izboljšuje poznavanje in vzajemno razumevanje različnih nacionalnih sistemov in prakse v zvezi s svobodo gibanja oseb na področju uporabe te uredbe in dostopom do ustrezne socialne zaščite ter metodami in pravnim okvirom za ukrepanje.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Mediacija med državami članicami

Sprava med državami članicami

1.  V primeru sporov med državami članicami v zvezi z uporabo ali razlago prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, lahko organ za delo opravlja vlogo posrednika.

1.  V primeru sporov med državami članicami v zvezi z uporabo ali razlago prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, lahko organ za delo opravlja vlogo spravnega organa brez poseganja v pristojnosti Sodišča Evropske unije.

2.  Na zahtevo ene od držav članic, ki jih spor zadeva, organ za delo začne postopek mediacije pred odborom za mediacijo, ki ga v skladu s členom 17(2) ustanovi za ta namen. Organ za delo lahko ob soglasju vseh držav članic, ki jih spor zadeva, pred odborom za mediacijo začne postopek tudi na lastno pobudo, prav tako pa na podlagi prijave mreže SOLVIT.

2.  Na zahtevo ene ali več držav članic, ki jih zadeva spor, katerega ni mogoče rešiti z neposrednimi stiki in dialogom med njimi, organ za delo začne postopek sprave pred spravnim odborom, ki ga v skladu s členom 17(2) ustanovi za ta namen, na podlagi sporazuma vseh udeleženih držav članic. V primeru spravnega postopka države članice dejavno sodelujejo v navedenem postopku in dajo na voljo vse pomembne ali zahtevane informacije. Države članice obveščajo strani, ki jih spravni postopek zadeva, ter se na njihovo zahtevo z njimi posvetujejo in jih vključijo v postopek.

 

2a.  Organ za delo lahko ob soglasju vseh držav članic, ki jih spor zadeva, pred spravnim odborom začne spravni postopek tudi na lastno pobudo, prav tako pa na podlagi prijave mreže SOLVIT. Če se organ zadevne države članice odloči, da ne bo sodeloval v spravnem postopku, organu za delo in zadevnim državam članicam sporoči razloge za svojo odločitev.

 

2b.  Organ za delo na datum začetka spravnega postopka v skladu z odstavkoma 2 in 2a določi rok za njegovo sklenitev.

3.  Ko države članice zadevo predložijo v mediacijo organu za delo, zagotovijo, da se vsi osebni podatki, povezani z zadevo, anonimizirajo in da organ za delo na nobeni točki postopka mediacije ne obdeluje osebnih podatkov zadevnih posameznikov.

3.  Ko države članice zadevo predložijo v spravo organu za delo, zagotovijo, da se vsi osebni podatki, povezani z zadevo, anonimizirajo tako, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni ali ni več določljiv, v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o varstvu podatkov in da organ za delo na nobeni točki spravnega postopka ne obdeluje osebnih podatkov zadevnih posameznikov.

 

Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

4.  Za zadeve, o katerih potekajo sodni postopki na nacionalni ravni ali ravni Unije, mediacija organa za delo ni dopustna.

4.  Za zadeve, o katerih zaradi zadevnega spora potekajo sodni postopki ali preiskave na nacionalni ravni ali ravni Unije, sprava organa za delo ni dopustna.

 

4a.  Spravni odbor si prizadeva uskladiti stališča zadevnih držav članic in predloži svoje mnenje v šestih mesecih po začetku spravnega postopka v skladu z odstavkom 2 ali 2a.

5.  V treh mesecih po tem, ko organ za delo zaključi postopek mediacije, zadevne države članice organu za delo poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi mediacije, ali o razlogih za neukrepanje, če takih ukrepov niso sprejele.

5.  V treh mesecih po tem, ko spravni odbor predloži svoje mnenje, zadevne države članice organu za delo poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi mediacije, ali o razlogih za neukrepanje, če takih ukrepov niso sprejele.

6.  Organ za delo vsako četrtletje Komisiji poroča o rezultatih mediacij, ki jih opravlja.

6.  Organ za delo vsakega pol leta Komisiji poroča o rezultatih sprav, ki jih opravlja.

 

6a.  Pristojnost organa za delo za spravo ne posega v pristojnost, ki jo ima Upravna komisija na podlagi člena 5(4) in člena 6(3) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

črtano

Sodelovanje v primeru čezmejnih motenj na trgu dela

 

Na zahtevo nacionalnih organov lahko organ za delo olajšuje sodelovanje med zadevnimi zainteresiranimi stranmi, da bi se odpravile motnje na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer obsežna prestrukturiranja ali obsežni projekti, ki vplivajo na zaposlovanje v obmejnih regijah.

 

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo po potrebi sprejme dogovore o sodelovanju z drugimi decentraliziranimi agencijami Unije.

Organ za delo po potrebi sprejme dogovore o sodelovanju z drugimi decentraliziranimi agencijami Unije, kot so Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, Europol in Eurojust, da bi zagotovili usklajevanje, spodbujali sinergije in preprečili podvajanje ali konflikte njihovih dejavnosti.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za delo lahko ustanovi delovne skupine ali skupine strokovnjakov, v katerih sodelujejo predstavniki držav članic in/ali Komisije ali zunanji strokovnjaki, izbrani z izbirnimi postopki, ki izpolnjujejo posebne naloge organa za delo ali delujejo na posebnih področjih politike, vključno z odborom za mediacijo, ki opravlja naloge v skladu s členom 13 te uredbe, in posebno skupino za vodenje finančnih zadev, povezanih z izvajanjem uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, kot je opisano v členu 8(2) te uredbe.

2.  Organ za delo lahko ustanovi delovne skupine ali skupine strokovnjakov, v katerih sodelujejo predstavniki držav članic in/ali Komisije ali zunanji strokovnjaki, izbrani z izbirnimi postopki, ki izpolnjujejo posebne naloge organa za delo ali delujejo na posebnih področjih politike, vključno s spravnim odborom, ki opravlja naloge v skladu s členom 13 te uredbe. Države članice lahko imenujejo predstavnike v vse delovne skupine in skupine strokovnjakov.

Poslovnik takih skupin določi organ za delo po posvetovanju s Komisijo. V zadevah, povezanih s koordinacijo sistemov socialne varnosti, se organ za delo posvetuje tudi z Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti.

Poslovnik takih skupin določi organ za delo po posvetovanju s Komisijo.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Eno od temeljnih načel prava Unije je načelo enakosti. V skladu z njim je treba na vseh področjih zagotoviti enakost žensk in moških, vključno z zaposlovanjem, delom in plačilom za delo. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru in skupini deležnikov. Za ta cilj si prizadeva tudi upravni odbor v zvezi s svojim predsednikom in namestnikom predsednika.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega visokega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico.

1.  Upravni odbor je sestavljen iz:

 

(a)  enega visokega predstavnika vsake države članice;

 

(b)  dveh predstavnikov Komisije;

 

(c)  šest predstavnikov socialnih partnerjev na ravni Unije, ki v enaki meri zastopajo organizacije delodajalcev in sindikate;

 

(d)  treh neodvisnih strokovnjakov, ki jih imenuje Evropski parlament.

 

Vsi člani iz točk od (a) do (c) imajo glasovalno pravico.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Člane upravnega odbora, ki zastopajo svoje države članice, in njihove namestnike imenujejo njihove države članice na podlagi njihovega znanja na področjih iz člena 1(2) ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti.

3.  Člane upravnega odbora, ki zastopajo svoje države članice, in njihove namestnike imenujejo njihove države članice na podlagi njihovega znanja na področjih iz člena 1(2) ter na podlagi ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti.

Člane, ki predstavljajo Komisijo, imenuje Komisija.

Člane, ki predstavljajo Komisijo, imenuje Komisija, socialni partnerji na ravni Unije imenujejo člane iz točke (c) odstavka 1, pristojni odbor Evropskega parlamenta pa imenuje neodvisne strokovnjake iz točke (d) odstavka 1, potem ko preveri, da ni nasprotij interesov.

Države članice in Komisija si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile neprekinjeno delovanje odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

Strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile neprekinjeno delovanje odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Vsi člani upravnega odbora in njihovi namestniki ob prevzemu dolžnosti podpišejo pisno izjavo o interesih, ki jo ob vsaki spremembi okoliščin posodobijo.

 

Člani upravnega odbora zagotovijo spoštovanje splošnih interesov Unije in organa za delo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Predstavnik Eurofounda, predstavnik EU-OSHA, predstavnik Cedefopa in predstavnik Evropske fundacije za usposabljanje imajo pravico, da se sej upravnega odbora udeležijo kot opazovalci, da se izboljša učinkovitost agencij in povečajo sinergije med njimi.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Člani skupine deležnikov se lahko udeležijo vseh sej upravnega odbora kot opazovalci.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani ter člani skupine zainteresiranih strani in delovnih skupin organa za delo, vzpostavljenih v skladu s členom 17(2), ter na svojem spletišču letno objavi izjavo o interesih članov upravnega odbora;

(f)  sprejme pravila, vključno z ukrepi za odkrivanje morebitnih tveganj v zgodnji fazi, za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani ter člani skupine deležnikov in delovnih skupin organa za delo, vzpostavljenih v skladu s členom 17(2), pa tudi napotenimi nacionalnimi strokovnjaki, ter na spletišču organa za delo letno objavi njihove izjave o interesih in posodobitve;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(pa)  odgovori na oceno mnenj in nasvetov skupine deležnikov, ki jo poda izvršni direktor;

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Mandat predsednika in njegovega namestnika traja štiri leta. Mandat se lahko enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat.

2.  Mandat predsednika in njegovega namestnika traja dve leti. Mandat se lahko enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 23

Člen 23

Dolžnosti izvršnega direktorja

Dolžnosti izvršnega direktorja

1.  Izvršni direktor upravlja organ za delo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor upravlja organ za delo in si prizadeva za uravnoteženo zastopanost spolov v organu za delo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

2.  Izvršni direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Tudi Svet ga lahko pozove, naj mu poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

2.  Izvršni direktor na poziv poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Tudi Svet ga lahko pozove, naj mu poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

3.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik organa za delo.

3.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik organa za delo.

4.  Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki so organu za delo dodeljene s to uredbo. Odgovoren je zlasti za:

4.  Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki so organu za delo dodeljene s to uredbo. Odgovoren je zlasti za:

(a)  tekoče upravljanje organa za delo;

(a)  tekoče upravljanje organa za delo;

(b)  izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor;

(b)  izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor;

(c)  pripravo osnutka enotnega programskega dokumenta in njegovo predložitev v potrditev upravnemu odboru;

(c)  pripravo osnutka enotnega programskega dokumenta in njegovo predložitev v potrditev upravnemu odboru;

(d)  izvajanje enotnega programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(d)  izvajanje enotnega programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(e)  pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih organa za delo ter njegovo predložitev v oceno in sprejetje upravnemu odboru;

(e)  pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih organa za delo ter njegovo predložitev v oceno in sprejetje upravnemu odboru;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(g)  zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti urada OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo napačno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

(g)  zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti urada OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo napačno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

(h)  pripravo strategije organa za delo za boj proti goljufijam in njeno predložitev upravnemu odboru v odobritev;

(h)  pripravo strategije organa za delo za boj proti goljufijam in njeno predložitev upravnemu odboru v odobritev;

(i)  pripravo finančnih pravil, ki se uporabljajo za organ za delo, in njihovo predstavitev upravnemu odboru;

(i)  pripravo osnutka finančnih pravil, ki se uporabljajo za organ za delo, in njihovo predstavitev upravnemu odboru;

(j)  pripravo osnutka načrta prihodkov in odhodkov organa za delo ter izvrševanje njenega proračuna;

(j)  pripravo osnutka načrta prihodkov in odhodkov organa za delo ter izvrševanje njegovega proračuna v okviru enotnega programskega dokumenta agencije;

 

(ja)  v skladu z odločitvijo iz člena 19(2), sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem človeških virov;

 

(jb)  sprejemanje odločitev v zvezi z notranjimi strukturami organa za delo, po potrebi z delegiranjem nalog, ki lahko zajemajo tekoče upravljanje organa za delo, po potrebi pa tudi v zvezi z njihovim spreminjanjem, pri čemer upošteva potrebe, povezane z dejavnostjo organa za delo, in dobro proračunsko upravljanje;

 

(jc)  sodelovanje z drugimi agencijami Unije in sklepanje sporazumov o sodelovanju z njimi;

(k)  izvajanje ukrepov, ki jih določi upravni odbor za izpolnjevanje obveznosti o varstvu podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001.

(k)  izvajanje ukrepov, ki jih določi upravni odbor v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

 

(ka)  ocenjevanje prispevkov skupine deležnikov ter predložitev teh ocen upravnemu odboru, pri čemer zlasti navede, ali so vplivali na osnutek enotnega programskega dokumenta;

5.  Izvršni direktor odloči, ali je treba namestiti enega ali več članov osebja v eni ali več državah članicah. Izvršni direktor pred odločitvijo o ustanovitvi lokalnega urada pridobi predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in zadevnih držav članic. Z navedeno odločitvijo se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij organa za delo. Lahko se zahteva sporazum o sedežu z zadevnimi državami članicami.

5.  Izvršni direktor odloči, ali je treba namestiti enega ali več članov osebja v eni ali več državah članicah ter ustanoviti urad za zvezo v Bruslju, da bi se poglobilo sodelovanje agencije z zadevnimi institucijami in organi Unije. Izvršni direktor pred odločitvijo o ustanovitvi lokalnega urada pridobi predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in zadevnih držav članic. Z navedeno odločitvijo se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij organa za delo. Lahko se zahteva sporazum o sedežu z zadevnimi državami članicami.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Skupina zainteresiranih strani lahko organu za delo zlasti predloži mnenja in nasvete glede vprašanj, povezanih z uporabo in izvrševanjem prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba.

2.  Skupina deležnikov predhodno poročilo in lahko:

 

(a)  spremlja izvajanje strategije in da priporočila za učinkovitejše delovanje organa za delo;

 

(b)  na zahtevo organa za delo ali na lastno pobudo organu za delo posreduje mnenja in nasvete za analize čezmejne mobilnosti delovne sile in ocene tveganja, kot je določeno v členu 11;

 

(c)  na zahtevo organa za delo ali na lastno pobudo organu za delo predloži mnenja in nasvete glede vprašanj, povezanih z uporabo in izvrševanjem prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba;

 

(d)  poda mnenje o osnutku konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih organa za delo iz člena 19, pred njegovo predložitvijo;

 

(e)  poda mnenje o osnutku enotnega programskega dokumenta organa za delo iz člena 25, preden ga predloži Komisiji, ki o njem poda mnenje;

 

(f)  svetuje glede ocen izvršnega direktorja, kot so opredeljene v členu 32.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Skupini zainteresiranih strani predseduje izvršni direktor, sestane pa se vsaj dvakrat letno na pobudo izvršnega direktorja ali na zahtevo Komisije.

3.  Skupina deležnikov izbere predsednika med svojimi člani ter se sestane vsaj dvakrat letno v rednih časovnih presledkih in na zahtevo Komisije ali večine njenih članov.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Skupino zainteresiranih strani sestavlja šest predstavnikov socialnih partnerjev na ravni Unije, ki v enaki meri zastopajo sindikate in organizacije delodajalcev, ter dva predstavnika Komisije.

4.  Skupino deležnikov sestavljajo dva predstavnika Komisije in deset predstavnikov socialnih partnerjev na ravni Unije, ki v enaki meri zastopajo sindikate in organizacije delodajalcev, vključno s predstavniki priznanih sektorskih socialnih partnerjev Unije, ki obravnavajo predvsem vprašanja mobilnosti delovne sile.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Skupina deležnikov lahko na svoje sestanke povabi strokovnjake ali ustrezne mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Organ za delo javno objavi mnenja in nasvete skupine zainteresiranih strani ter rezultate posvetovanj s to skupino, razen v primeru zahtev po zaupnosti.

7.  Organ za delo javno objavi mnenja, nasvete in priporočila skupine deležnikov ter rezultate posvetovanj s to skupino, razen v primeru zahtev po zaupnosti.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta, ki vsebuje zlasti večletne in letne načrte programov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1271/201373 , pri čemer upošteva smernice Komisije.

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta, ki vsebuje zlasti večletne in letne načrte programov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1271/201373, pri čemer upošteva smernice Komisije, ta osnutek pa se pred tem predloži skupini deležnikov, ki poda svoje mnenje.

__________________

__________________

73 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

73 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi predhodni osnutek načrta prihodkov in odhodkov organa za delo za naslednje proračunsko leto, vključno s kadrovskim načrtom, ter ga pošlje upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi predhodni osnutek načrta prihodkov in odhodkov organa za delo za naslednje proračunsko leto, vključno s kadrovskim načrtom, ter ga pošlje upravnemu odboru. Kadar institucije Unije ali zakonodaja Unije organu za delo naloži nove naloge, se to upošteva pri načrtovanju virov in finančnem načrtovanju.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasne ocene temeljijo na podrobnih ciljih in pričakovanih rezultatih iz letnega delovnega programa iz člena 25(3) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upoštevajo finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in rezultatov.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutek načrta skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutek načrta skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu, pri čemer jasno navede proračunsko vrstico organa za delo. Komisija o osnutku načrta obvesti tudi Evropski parlament.

Obrazložitev

Glede na vse krajše roke bi se s zgodnejšim sporočanjem osnutka načrta izboljšalo postopkovno delo drugih institucij.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Pri tem se v vseh okoliščinah uporablja načelo dobrega finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Pravila ne odstopajo od Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013, razen če je tako odstopanje posebej potrebno za delovanje organa za delo in je Komisija dala predhodno soglasje.

Finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Pravila ne odstopajo od Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013, razen če je tako odstopanje posebej potrebno za delovanje organa za delo in je Komisija dala predhodno soglasje. Čim bolj si je treba prizadevati, da bo uporaba pravil sorazmerna glede na velikost in proračun organa za delo, da se ne bi ustvarile pretirane obremenitve, obenem pa bi se ohranila dobra praksa.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 32

Člen 32

Izvršni direktor

Izvršni direktor

1.  Izvršni direktor se zaposli kot začasni uslužbenec organa za delo v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

1.  Izvršni direktor se zaposli kot začasni uslužbenec organa za delo v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

2.  Upravni odbor po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje izvršnega direktorja s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija.

2.  Upravni odbor po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje izvršnega direktorja s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija, kar zagotavlja natančno oceno kandidatov in visoko raven neodvisnosti. Pred imenovanjem se izbrani kandidat povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovori na vprašanja poslancev. Ta izmenjava mnenj pa ne sme biti vzrok za neupravičeno odložitev imenovanja.

3.  Organ za delo pri sklenitvi pogodbe z izvršnim direktorjem zastopa predsednik upravnega odbora.

3.  Organ za delo pri sklenitvi pogodbe z izvršnim direktorjem zastopa predsednik upravnega odbora.

4.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Ob koncu tega obdobja Komisija izvede oceno, pri kateri upošteva uspešnost izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive organa za delo.

4.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Šest mesecev pred koncem tega obdobja Komisija izvede oceno, pri kateri upošteva uspešnost izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive organa za delo.

5.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 4, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

5.  Upravni odbor lahko na lastno pobudo ali predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 4, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let, ali zahteva, da Komisija začne postopek za izbiro novega izvršnega direktorja.

6.  Izvršni direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ob koncu zadnjega mandata ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

6.  Izvršni direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ob koncu celotnega obdobja ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

7.  Izvršni direktor je lahko odstavljen samo na podlagi sklepa upravnega odbora, sprejetega na predlog Komisije.

7.  Izvršni direktor je lahko odstavljen samo na podlagi sklepa upravnega odbora, sprejetega na lastno pobudo ali na predlog Komisije, ki temelji na obrazloženi oceni njegove uspešnosti kot izvršnega direktorja.

8. Upravni odbor odločitve o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi izvršnega direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

8. Upravni odbor odločitve o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi izvršnega direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nacionalni uradniki za zvezo so v skladu z nacionalnim pravom svoje države članice pristojni, da zahtevajo informacije od zadevnih organov.

3.  Nacionalni uradniki za zvezo so v skladu z nacionalnim pravom svoje države članice pristojni, da zahtevajo in prejmejo vse ustrezne informacije od zadevnih organov.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 36

Člen 36

Jezikovna ureditev

Jezikovna ureditev

1.  Za organ za delo se uporabljajo določbe iz Uredbe Sveta št. 11.

1.  Za organ za delo se uporabljajo določbe iz Uredbe Sveta št. 11.

2.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje organa za delo, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

2.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje organa za delo, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije ali druge prevajalske službe, če je to ustrezno utemeljeno.

__________________

__________________

1 Uredba št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385).

1 Uredba št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385).

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 51 in nato vsakih pet let oceni uspešnost organa za delo v zvezi z njegovimi cilji, pooblastili in nalogami. Pri oceni se obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi pooblastil organa za delo in finančne posledice vsake take spremembe, vključno z nadaljnjimi sinergijami in usklajevanjem z agencijami, ki delujejo na področjih zaposlitvene in socialne politike.

1.  Komisija najpozneje štiri leta po datumu iz člena 51 in nato vsakih pet let oceni uspešnost organa za delo v zvezi z njegovimi cilji, pooblastili in nalogami. Pri oceni se obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi pooblastil organa za delo in finančne posledice vsake take spremembe, vključno z nadaljnjimi sinergijami in usklajevanjem z agencijami, ki delujejo na področjih zaposlitvene in socialne politike.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo lahko, če je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe ter pri tem ne posega v ustrezne pristojnosti držav članic in institucij Unije, sodeluje z nacionalnimi organi tretjih držav, za katere se uporablja zadevno pravo Unije na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti.

Organ za delo lahko, če je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe ter pri tem ne posega v ustrezne pristojnosti držav članic in institucij Unije, sodeluje z nacionalnimi organi tretjih držav, za katere se uporablja zadevno pravo Unije na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, pa tudi z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področjih v pristojnosti organa za delo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen lahko organ za delo na podlagi predhodne odobritve Komisije sklene delovne dogovore z organi tretjih držav. Navedeni dogovori ne ustvarjajo novih pravnih obveznosti za Unijo in njene države članice.

V ta namen lahko organ za delo na podlagi predhodne odobritve Komisije in upravnega odbora sklene delovne dogovore z organi tretjih držav. Navedeni dogovori ne ustvarjajo novih pravnih obveznosti za Unijo in njene države članice.

Obrazložitev

O taki pomembni odločitvi, ki vpliva na celotno dejavnost organa, Komisija ne more odločati sama. Odobritev morajo dati tudi države članice.

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Potrebna ureditev glede namestitve organa za delo v državi članici gostiteljici ter posebna pravila, ki v državi članici gostiteljici veljajo za izvršnega direktorja, člane upravnega odbora, osebje organa za delo in njihove družinske člane, so določeni v sporazumu o sedežu, ki ga organ za delo in država članica, v kateri se sedež nahaja, skleneta po pridobitvi odobritve upravnega odbora in najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Člen 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 49a

 

Spremembe Sklepa (EU) 2016/344

 

Sklep (EU) 2016/344 se spremeni:

 

(1)  v členu 2(1) se doda naslednja točka (ca):

 

„(ca)  izvršni direktor Evropskega organa za delo.“;

 

(2)  v členu 8 se pododstavek 3 odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

 

„Predsedstvo pripravlja in organizira delo platforme v sodelovanju s sekretariatom, ki deluje kot sekretariat platforme, vključno s predsedstvom in delovnimi skupinami. Sekretariat zagotovi Evropski organ za delo.“;

 

(3)  člen 9 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 9

 

Sodelovanje

 

1.  Platforma učinkovito in ob izogibanju podvajanju dela sodeluje z drugimi pristojnimi strokovnimi skupinami in odbori na ravni Unije, katerih delo je povezano z neprijavljenim delom, zlasti z Odborom višjih inšpektorjev za delo, Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti, mrežo javnih zavodov za zaposlovanje, Odborom za zaposlovanje, Odborom za socialno zaščito in delovno skupino za upravno sodelovanje na področju neposrednega obdavčevanja. Kadar je primerno, platforma povabi predstavnike teh skupin in odborov, da se kot opazovalci udeležijo njenih sestankov. Za učinkovitejše delo in večji učinek se lahko organizirajo tudi skupni sestanki.

 

2.  Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z Evropskim organom za delo, Eurofound in EU-OSHA.“

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklep 2009/17/ES in Sklep (EU) 2016/344 se razveljavita.

Sklep 2009/17/ES se razveljavi.

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklicevanja na Sklep 2009/17/ES in Sklep (EU) 2016/344 se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Sklicevanja na Sklep 2009/17/ES se štejejo za sklicevanja na to uredbo.


OBRAZLOŽITEV

Splošni cilj te uredbe je ustanoviti Evropski organ za delo, ki bo prispeval h krepitvi pravičnosti in zaupanja v enotni trg. Organ za delo bi moral podpirati države članice pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja prava Unije na področjih mobilnosti delovne sile in usklajevanja socialne varnosti. Predlog je naslednji konkretni korak pri izvajanju evropskega stebra socialnih pravic.

Poročevalec to pobudo odločno podpira. Po mnenju evropskih državljanov je možnost, da svobodno živijo, delajo, študirajo in poslujejo po vsej EU, najbolj cenjen dosežek EU. Evropejci visoko cenijo tudi pravičnost, socialno zaščito in vključenost. EU si mora torej prizadevati, da bi bila dosežena oba cilja, in mora zagotoviti, da prosta mobilnost pomeni tudi pravično mobilnost, da so pravice delavcev zagotovljene in zaščitene v celotni EU ter da se preprečijo nepravična konkurenca med delavci in podjetji, pa tudi socialne goljufije in zlorabe svobode gibanja.

Za to so v prvi vrsti potrebna jasna, pravična in stroga pravila. To je bila najpomembnejša prednostna naloga v preteklih letih in veliko je bilo doseženega, zlasti v zvezi z direktivo o napotitvi delavcev, direktivo o izvrševanju in platformo za ukrepanje proti neprijavljenemu delu. Trenutno še poteka delo v zvezi s pomembnimi predlogi za (prometni) sveženj za mobilnost in uskladitev sistemov socialne varnosti. Za zagotovitev pravičnega trga delovne sile so potrebna boljša pravila. Vendar pa ta niso vredna veliko, če se ne izvršujejo pravilno. Evropejci so vse bolj mobilni in več kot 17 milijonov državljanov dela ali živi v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, zato je treba okrepiti čezmejno razsežnost izvrševanja.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju v Uniji 2017 predstavil svoj načrt za ustanovitev Evropskega organa za delo, ki naj bi zagotovil, da se predpisi EU o mobilnosti delavcev izvršujejo pravično, preprosto in učinkovito. Z njegovimi besedami: „Zdi se nesmiselno, da imamo bančni organ, ki nadzoruje standarde bančništva, nimamo pa skupnega organa za delo, ki bi zagotavljal pravičnost na našem enotnem trgu.“

Poročevalec meni, da bi moral organ za delo imeti operativni mandat, biti jasno osredotočen na izvrševanje in imeti zadostne pristojnosti in pooblastila za doseganje svojih ciljev.

Zlasti dve vprašanji sta posebej pomembni. Prvič: organ za delo mora imeti jasno opredeljeno vlogo in omejeno število nalog. Razpoložljiva sredstva mora uporabljati karseda učinkovito na področjih, na katerih lahko zagotovi največjo dodano vrednost. Dodana vrednost organa bi morala biti predvsem na področju izvrševanja. Poročevalec zato dvomi, da moramo ali si želimo v področje delovanja organa vključiti druge naloge, kot so zagotavljanje informacij ali storitve v zvezi z zaposlovanjem. Ni treba poudariti, da je pomembno izboljšati dostop posameznikov in delodajalcev, zlasti malih in srednjih podjetij, do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih na področjih mobilnosti delovne sile, prostega pretoka storitev in koordinacije sistemov socialne varnosti, da bi izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja notranji trg. Zagotavljanje teh zanesljivih, posodobljenih in zlahka dostopnih informacij zaradi učinkovitosti in uspešnosti ne bi smelo spadati na področje delovanja organa, ampak na nacionalno ali regionalno raven, kjer se lahko v celoti upoštevajo tudi posebni dvostranski sporazumi med državami članicami, na primer na področju davčnega usklajevanja. V ta namen bi morala Komisija proučiti možnosti vzpostavitve ali podpore služb za pomoč ali točk „vse na enem mestu“ za podjetja in delavce v čezmejnih položajih, organ za delo pa bi se moral posvetiti svoji glavni nalogi: okrepitvi izvrševanja prava EU in podpori državam članicam v ta namen.

Drugič: organ mora imeti sredstva, da bi lahko dosegel dejanske praktične spremembe. Ne bi smel biti „brezzobi tiger“; prostovoljno sodelovanje organov držav članic, ki ga je predlagala Komisija, ne zadošča. Poročevalec je predložil to poročilo z namenom, da se vzpostavi ravnovesje med pristojnostmi držav članic in načelom subsidiarnosti na eni strani ter željo ustanoviti agencijo EU z dejansko zmogljivostjo, da izboljša izvrševanje pravil v vsej EU, na drugi strani. To pomeni, da bi organi držav članic morali sodelovati v predlaganih usklajenih ali čezmejnih inšpekcijskih pregledih, sodelovanje pa bi lahko zavrnili samo v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih.

Evropski organ za delo bi moral biti učinkovit odgovor na pomisleke glede skladnosti s pravili EU ter njihovega učinkovitega in uspešnega izvrševanja, saj bi taka neskladnost lahko spodkopala zaupanje in pravičnost na notranjem trgu. Zato je izjemno pomembno izboljšati čezmejno izvrševanje prava Unije na področju mobilnosti delovne sile in preprečiti zlorabe, da bi se zaščitile pravice mobilnih delavcev, da bi se podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, zagotovili enaki konkurenčni pogoji ter da bi državljani še naprej podpirali notranji trg in štiri svoboščine, dobronamerna podjetja in delavci pa bi lahko uveljavljali svoje pravice ter v kar največji meri izkoristili priložnosti notranjega trga.


MANJŠINJSKO MNENJE

Joëlle Mélin

EVROPSKI ORGAN ZA DELO

Francoska delegacija skupine Evropa narodov in svobode se distancira od dela, opravljenega v zvezi s tem dosjejem. Za to se je odločila iz več razlogov:

– novo besedilo naj bi odpravilo pomanjkljivosti in nezmožnosti, ki jih Komisija priznava v svoji utemeljitvi, ko gre za različna področja, ki bi jih bilo treba povezati, da bi se zagotovila njihova učinkovitost,

– vendar pa s centralizacijo neuspešnih orodij ni mogoče bolje doseči ciljev, ki si jih je agencija zastavila, kot pa takrat, ko so ta orodja bila še neodvisna,

– zato se bo sedanje besedilo kmalu izkazalo za neustrezno,

– polega tega v predlagani obliki agencija ne bi imela sredstev za reševanje glavnih izzivov, ki naj bi jih obravnavala.


MNENJE Odbora za proračun (21.9.2018)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije o Evropskem organu za delo in meni, da je to pomemben korak na poti k zagotovitvi stebra socialnih pravic. Predlog je dobro izhodišče, pripravljavec mnenja pa predlaga, naj se organu za delo da več pristojnosti, da bo lahko uspešno opravljal svojo vlogo in da bo koristen dodatek k obstoječim strukturam.

Kot novo prednostno nalogo bi morali organ za delo financirati izključno s svežimi viri in ne na račun obstoječih programov. Komisija predlaga, da bi 70 % proračuna organa za delo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) iz sedanjega večletnega finančnega okvira. Organ ima res podobne naloge, vendar bodo prva leta njegovega delovanja namenjena vzpostavitvi organizacije. Operativna poraba za socialne zadeve ne bi smela biti ovirana, zato je treba finančna sredstva organa za delo zagotoviti iz novih virov.

Pri odločanju o sedežu pripravljavec mnenja omenja priporočila, ki so jih sprejele vse institucije Unije, in sicer o uporabi pristopa za zagotavljanje učinkovitosti in zmanjševanje stroškov. Meni, da je zato pomembno, da institucije Unije ne določijo le države članice, ampak točno lokacijo agencije.

Pripravljavec mnenja predlaga, naj bo struktura enaka kot pri obstoječih agencijah na področju zaposlovanja in socialnih zadev, kar pomeni ohranitev strukture tristranskega upravljanja. Da bi zagotovili doslednost in preprečili prekrivanje nalog, je treba posebno pozornost nameniti morebitnim sinergijam in prekrivanju nalog med fundacijo Eurofound, centrom Cedefop, agencijo EU-OSHA in fundacijo ETF ter organom za delo.

Nadaljnji predlogi sprememb so skladni z dolgoletnimi stališči Odbora za proračun, kot sta zastopanost Parlamenta v upravnem odboru in večja prilagodljivost v zvezi s prevajalskimi storitvami.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Agencija bi morala proaktivno prispevati k prizadevanjem držav članic in Unije ter obenem opravljati svoje naloge ob popolnem sodelovanju z institucijami, organi, uradi in agencijami držav članic, pri tem pa preprečevati podvajanje dela, spodbujati sinergijo in dopolnilnost ter s tem zagotavljati usklajevanje in javnofinančne prihranke.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral tesno sodelovati z Eurofoundom pri analizah trga dela in pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev popolne samostojnosti in neodvisnosti organa za delo bi mu bilo treba dodeliti samostojen proračun, katerega prihodki bi izhajali iz splošnega proračuna Unije, prostovoljnih prispevkov držav članic ter prispevkov tretjih držav, ki sodelujejo pri njegovem delu. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih bi mu moralo biti tudi omogočeno, da prejme sredstva na podlagi sporazumov o prenosu pooblastil ali nepovratna sredstva ad hoc ter da zaračuna publikacije in opravljene storitve.

(24)  Za zagotovitev popolne samostojnosti in neodvisnosti organa za delo bi mu bilo treba dodeliti samostojen proračun, katerega prihodki bi izhajali iz splošnega proračuna Unije, prostovoljnih prispevkov držav članic ter prispevkov tretjih držav, ki sodelujejo pri njegovem delu. Proračun organa bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom priprave proračuna na podlagi uspešnosti ter pri tem upoštevati njegove cilje in pričakovane rezultate njegovih nalog. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih bi mu moralo biti tudi omogočeno, da prejme sredstva na podlagi sporazumov o prenosu pooblastil ali nepovratna sredstva ad hoc ter da zaračuna publikacije in opravljene storitve. Prispevek iz proračuna Unije ne bi smel biti v škodo drugih programov Unije.

Obrazložitev

Ker bo delo organa v prvih letih namenjeno izgradnji zmogljivosti, operativne dejavnosti obstoječih programov ne bi smele biti ogrožene.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Država članica gostiteljica organa za delo bi morala zagotoviti najboljše možne pogoje za njegovo ustrezno delovanje.

(28)  Država članica gostiteljica organa za delo bi morala zagotoviti najboljše možne pogoje za njegovo ustrezno delovanje. Organ bi moral tesno sodelovati z drugimi institucijami, agencijami in organi Unije, zlasti tistimi, ki imajo sedež v isti državi članici, da se ustvarijo finančni prihranki.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Pri odločanju o določitvi lokacije sedeža bi bilo treba v celoti spoštovati pooblastila Parlamenta in Sveta kot zakonodajnega organa Unije in upoštevati priporočila medinstitucionalne delovne skupine za vire decentraliziranih agencij. V skladu z nedavnimi postopki za določitev lokacije agencije Unije, bi se morale institucije Unije dogovoriti o državi članici, kjer bo agencija imela sedež, pa tudi o točnem kraju v tej državi članici.

Obrazložitev

Cilj je preprečiti to, kar se je zgodilo pri določanju nove lokacije sedeža Evropske agencije za zdravila, kjer je na koncu tretjega kroga glasovanja postopek dodelitve predvideval odločitev na podlagi žrebanja med enakovrednimi ponudbami. Poleg tega Evropski parlament ni sodeloval v postopku odločanja, ne glede na svojo pristojnost sozakonodajalca in prvega garanta spoštovanja demokratičnega načela v Uniji. Odločitev je bila sprejeta ob robu zasedanja Sveta za splošne zadeve, Parlament pa je bil zgolj pozvan, naj potrdi svojo izbiro v rednem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje in kar najbolj izkoristiti sinergije, in sicer z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) ter glede boja proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust).

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje, kar najbolj izkoristiti sinergije, preprečiti podvajanje ter posledično finančno privarčevati, in sicer z: Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) ter glede boja proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust).

Obrazložitev

V skladu s skupnim pristopom bodo agencije, ki delujejo na področju zaposlovanja in trga dela, zagotovile učinkovito rabo omejenih virov, in sicer z iskanjem sinergij in preprečevanjem prekrivanj pri svojih dejavnostih.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju ter dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom in socialnim partnerjem olajšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju ter dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  spodbuja sodelovanje in usklajevanje na ravni Unije med državami članicami, institucijami, agencijami in organi Unije, da bi ustvarili finančne prihranke, preprečili podvajanje dela ter spodbujali sinergijo in dopolnjevanje, kar zadeva njihove dejavnosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  spremlja programe držav članic za prostovoljno vračanje, ki pomagajo posameznikom, ki se želijo po čezmejni delovni mobilnosti vrniti v svojo izvorno državo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavlja ustrezne informacije o pravicah in dolžnostih posameznikov pri čezmejni mobilnosti delovne sile;

(a)  zagotavlja ustrezne informacije o pravicah in dolžnostih posameznikov pri čezmejni mobilnosti delovne sile, vključno z informacijami o njihovih socialnih pravicah, kot so upravne storitve, zaposlitev, zdravstveno varstvo in stanovanje;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  delodajalcem daje ustrezne informacije o predpisih delovne zakonodaje ter življenjskih in delovnih razmerah delavcev v čezmejnem položaju, vključno z napotenimi delavci;

(c)  socialnim partnerjem daje ustrezne informacije o predpisih delovne zakonodaje ter življenjskih in delovnih razmerah delavcev v čezmejnem položaju, vključno z napotenimi delavci;

Obrazložitev

Organ za delo bi moral zagotavljati informacije organizacijam delodajalcev in delojemalcev.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  v sodelovanju z nacionalnimi organi podpira in financira svetovalne storitve za delojemalce, ki iščejo zaposlitev ali so zaposleni zunaj svoje države izvora.

Obrazložitev

Organ za delo mora imeti pooblastila, da obvešča delojemalce, pa tudi da jim svetuje.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar nacionalni organ na zahtevo ne odgovori v roku, ki ga določi organ za delo, mu posreduje utemeljitev za to.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za delo o svojih ugotovitvah redno poroča Komisiji in neposredno zadevnim državam članicam, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

3.  Organ za delo pripravlja polletna poročila o svojih ugotovitvah za Komisijo in neposredno zadevne države članice, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. Ta poročila se objavijo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo po potrebi sprejme dogovore o sodelovanju z drugimi decentraliziranimi agencijami Unije.

Organ za delo po potrebi sprejme dogovore o sodelovanju z drugimi decentraliziranimi agencijami Unije, predvsem s fundacijo Eurofound, centrom Cedefop, agencijo EU-OSHA in fundacijo ETF, da bi zagotovili usklajevanje, spodbujali sinergije in preprečili podvajanje njihovih dejavnosti z namenom zagotavljanja stroškovne učinkovitosti.

Obrazložitev

V skladu s skupnim pristopom bodo agencije, ki delujejo na področju zaposlovanja in trga dela, zagotovile učinkovito rabo omejenih virov, in sicer z iskanjem sinergij in preprečevanjem prekrivanj pri svojih dejavnostih.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega visokega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico.

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega visokega predstavnika vsake države članice, enega člana, predstavnika organizacij delodajalcev iz vsake države članice, enega člana, predstavnika organizacij delojemalcev iz vsake države članice, dveh predstavnikov Komisije in enega člana, ki ga imenuje Evropski parlament, od katerih imajo vsi glasovalno pravico.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da bo struktura upravljanja obstoječih agencij odražala odnos s trgom dela in bo z imenovanjem predstavnika Evropskega parlamenta okrepila demokratični nadzor.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Na sejah upravnega odbora lahko kot opazovalci sodelujejo po en predstavnik fundacije Eurofound, centra Cedefop, agencije EU-OSHA in fundacije ETF.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je povečati usklajenost med agencijami, ki delujejo na področju zaposlovanja in trga dela.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta, ki vsebuje zlasti večletne in letne načrte programov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1271/201373, pri čemer upošteva smernice Komisije.

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta, ki vsebuje zlasti večletne in letne načrte programov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1271/7373, pri čemer upošteva smernice Komisije ter priporočila medinstitucionalne delovne skupine za vire agencij.

__________________

__________________

73Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

73Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

Obrazložitev

Agencija pri pripravi enotnega programskega dokumenta upošteva priporočila medinstitucionalne delovne skupine za vire decentraliziranih agencij.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Začasne ocene temeljijo na podrobnih ciljih in pričakovanih rezultatih iz letnega delovnega programa iz člena 25(3) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upoštevajo finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in rezultatov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje organa za delo, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

2.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Organa, zagotavljajo Prevajalski center za organe Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili o javnem naročanju in v mejah, določenih z ustreznimi finančnimi pravili.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je agenciji omogočiti prožnost pri prevajalskih storitvah.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi se olajšal boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2013, organ za delo v šestih mesecih od dne, ko začne delovati, pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah, ki jih opravlja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), in sprejme ustrezne določbe, ki se uporabljajo za vse uslužbence organa za delo, pri čemer uporabi predlogo iz Priloge k navedenemu sporazumu.

1.  Da bi se olajšal boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2013, organ za delo od dne, ko začne delovati, pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 o notranjih preiskavah, ki jih opravlja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), in sprejme ustrezne določbe, ki se uporabljajo za vse uslužbence organa za delo, pri čemer uporabi predlogo iz priloge k temu sporazumu.

Obrazložitev

V tem kontekstu šestmesečno prehodno obdobje ni potrebno.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Organ tesno sodeluje z drugimi institucijami, agencijami in organi Unije, zlasti tistimi, ki imajo sedež na isti lokaciji, da bi ustvaril finančne prihranke. 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ustanovitev evropskega organa za delo

Referenčni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jens Geier

21.3.2018

Obravnava v odboru

10.7.2018

 

 

 

Datum sprejetja

25.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

PPE

Paul Rübig

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za promet in turizem (11.10.2018)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Pripravljavec mnenja: Karima Delli

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi Evropskega organa za delo

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi Evropske agencije za delo

(Besedilo velja za EGP in Švico)

(Besedilo velja za EGP in Švico)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 46 in 48, člena 53(1), člena 62 in člena 91(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 46 in 48 Pogodbe,

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja. V skladu s členom 5 PEU za izvajanje pristojnosti Unije veljata pravili subsidiarnosti in sorazmernosti.

Obrazložitev

Izredno pomembno je zagotoviti, da se pri določitvi nalog agencije za delo spoštujeta pravili sorazmernosti in subsidiarnosti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo) bi bilo treba ustanoviti, da se prispeva h krepitvi pravičnosti in zaupanja na enotnem trgu. V ta namen bi moral organ za delo podpirati države članice in Komisijo pri zagotavljanju boljšega dostopa posameznikom in delodajalcem do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih pri čezmejni mobilnosti delovne sile ter do zadevnih storitev, spodbujati usklajenost z zadevnimi pravili in sodelovanje med državami članicami, da se zagotovi učinkovita uporaba prava Unije na teh področjih, ter posredovati in lajšati iskanje rešitev v čezmejnih sporih ali pri čezmejnih motnjah na trgu dela.

(5)  Evropsko agencijo za delo (v nadaljnjem besedilu: agencija za delo) bi bilo treba ustanoviti, da bi prispevali h krepitvi pravičnosti in zaupanja na enotnem trgu ter spodbujali prosto gibanje delavcev in prosti pretok storitev na njem, to pa ob spoštovanju načel sorazmernosti in subsidiarnosti. V ta namen bi morala agencija za delo prek svojega spletnega portala podpirati države članice in Komisijo pri zagotavljanju boljšega dostopa delavcem in delodajalcem do ustreznih in najnovejših informacij o njihovih pravicah in dolžnostih pri čezmejni mobilnosti delovne sile v vseh državah članicah, pa tudi do zadevnih storitev, poleg tega pa bi morala spodbujati sodelovanje med državami članicami, da se zagotovi učinkovita uporaba prava Unije na teh področjih, ter posredovati in lajšati iskanje rešitev v čezmejnih sporih ali pri čezmejnih motnjah na trgu dela.

Obrazložitev

Glavni cilj ustanovitve Evropske agencije za delo bi moral biti spodbujanje prostega gibanja delavcev na enotnem trgu. Za doseganje tega cilja pa je ključno olajšati dostop do ustreznih informacij o čezmejni mobilnosti v vseh državah članicah EU. To bi bilo mogoče doseči z vzpostavitvijo lahko dostopnega spletnega portala agencije za delo, ki bi vseboval najnovejše informacije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Organ za delo bi moral izvajati dejavnosti na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s prostim gibanjem delavcev, napotitvijo delavcev in zelo mobilnimi storitvami. Poleg tega bi moral spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu. Kadar bi organ za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovil domnevne nepravilnosti, tudi na področjih prava Unije zunaj njegovih pristojnosti, kot so na primer kršitve delovnih pogojev ter pravil o zdravju in varnosti ali zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, bi moral imeti možnost, da jih prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi sodeluje s Komisijo, pristojnimi organi Unije in nacionalnimi organi.

(6)  Agencija za delo bi morala izvajati dejavnosti na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s prostim gibanjem delavcev in storitev. Poleg tega bi morala spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu in proti ustanavljanju slamnatih podjetij v sektorju cestnega prometa, ki so poslabšala delovne pogoje voznikov in prispevala k izkrivljanju konkurence v sektorju. Kadar bi agencija za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovila domnevne nepravilnosti, bi morala imeti možnost, da jih prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi sodeluje s Komisijo in nacionalnimi organi.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  V nekaterih primerih je bila sprejeta sektorska zakonodaja Unije, da so se lahko upoštevale posebne potrebe zadevnega sektorja, na primer na področju mednarodnega prometa. Organ za delo bi se moral ukvarjati tudi s čezmejnimi vidiki uporabe takšne sektorske zakonodaje Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta49, Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta50, Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta51 in Direktive o spremembi Direktive 2006/22/ES (COM(2017) 278))52.

(8)  V nekaterih primerih je bila sprejeta sektorska zakonodaja Unije, da so se lahko upoštevale posebne potrebe zadevnega sektorja, na primer na področju mednarodnega prometa. Agencija za delo bi se morala po predhodni privolitvi zadevne države članice ukvarjati tudi s čezmejnimi vidiki uporabe takšne sektorske zakonodaje Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta49, Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta50, Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta51 in Direktive o spremembi Direktive 2006/22/ES (COM(2017) 278))52.

_________________

_________________

49 Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

49Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).

50 Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

50 Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35).

51 Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

51 Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, 14.11.2009, str. 51).

52 COM(2017) 278 – Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa.

52 COM(2017) 278 – Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Posamezniki, ki bi jih zajemale dejavnosti organa za delo, bi morale biti osebe, za katere velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe, kar vključuje delavce, samozaposlene osebe, iskalce zaposlitve in ekonomsko neaktivne osebe; to bi moralo zajemati tako državljane Unije kot državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Uniji, kot so napoteni delavci, imetniki modre karte EU, osebe, premeščene znotraj podjetja, ali rezidenti za daljši čas, ter njihove družinske člane.

(9)  Posamezniki, ki bi jih zajemale dejavnosti agencije za delo, bi morale biti osebe, za katere velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe, kar vključuje delavce, samozaposlene osebe, iskalce zaposlitve in ekonomsko neaktivne osebe; to bi moralo zajemati tako državljane Unije kot državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Uniji, kot so imetniki modre karte EU, osebe, premeščene znotraj podjetja, ali rezidenti za daljši čas, ter njihove družinske člane, kot določajo zadevni pravni akti Unije, ki urejajo njihovo gibanje v njej.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi posamezniki in delodajalci lahko izkoristili pravičen in učinkovit notranji trg, bi moral organ za delo spodbujati priložnosti za njihovo mobilnost ali opravljanje storitev in zaposlovanje kjer koli v Uniji. Med drugim bi moral podpirati čezmejno mobilnost posameznikov z olajševanjem dostopa do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo, kot so čezmejno povezovanje ponudbe delovnih mest, pripravništev in vajeništev ter povpraševanja po njih, in s spodbujanjem programov mobilnosti, kot sta „tvoja prva zaposlitev EURES“ ali pobuda „ErasmusPRO“. Organ za delo bi moral prispevati tudi k izboljšanju preglednosti informacij, med drugim o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz prava Unije, ter dostopa posameznikov in delodajalcev do storitev v sodelovanju z drugimi informacijskimi storitvami Unije, kot je storitev „Tvoja Evropa – nasveti“, ter v celoti izkoristiti portal Tvoja Evropa in zagotoviti skladnost s tem portalom, ki bo temelj prihodnjega enotnega digitalnega portala53.

(11)  Da bi delavci in delodajalci lahko polno izkoristili pravičen in učinkovit notranji trg, bi morala agencija za delo spodbujati priložnosti za njihovo mobilnost ali opravljanje storitev in zaposlovanje kjer koli v Uniji. Med drugim bi morala podpirati čezmejno mobilnost posameznikov, in sicer z vzpostavitvijo spletnega portala, ki bi vseboval najnovejše in izčrpne podatke o delovnem pravu in delovnih pogojih v vseh državah članicah Unije, z olajševanjem dostopa do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo, kot so čezmejno povezovanje ponudbe delovnih mest, pripravništev in vajeništev ter povpraševanja po njih, in s spodbujanjem programov mobilnosti, kot sta „tvoja prva zaposlitev EURES“ ali pobuda „ErasmusPRO“. Agencija za delo bi morala prispevati tudi k izboljšanju preglednosti informacij, med drugim o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz prava Unije, ter dostopa posameznikov in delodajalcev do storitev v sodelovanju z drugimi informacijskimi storitvami Unije, kot je storitev „Tvoja Evropa – nasveti“, ter v celoti izkoristiti portal Tvoja Evropa in zagotoviti skladnost s tem portalom, ki bo temelj prihodnjega enotnega digitalnega portala53.

_________________

_________________

53 Uredba o enotnem digitalnem portalu (COM(2017) 256).

53 Uredba o enotnem digitalnem portalu (COM(2017) 256).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V ta namen bi moral organ za delo sodelovati z drugimi ustreznimi pobudami in mrežami Unije, zlasti z evropsko mrežo javnih služb za zaposlovanje54, evropsko podjetniško mrežo55, kontaktno točko za meje56 in mrežo SOLVIT57, ter z zadevnimi nacionalnimi službami, kot so organi za spodbujanje enakega obravnavanja in za zagotavljanje podpore delavcem Unije in njihovim družinskim članom, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2014/54/EU, ter nacionalne kontaktne točke za nudenje informacij o zdravstvenem varstvu, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta58. Organ za delo bi moral proučiti tudi možne sinergije s predlagano evropsko storitveno e-izkaznico59, zlasti za primere, ko se države članice odločijo za predložitev izjav o napotenih delavcih prek platforme za e-izkaznico. Organ za delo bi moral nadomestiti Komisijo pri upravljanju Evropskega urada za usklajevanje evropske mreže služb za zaposlovanje (EURES), ki je bil ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/589, med drugim pri opredeljevanju potreb uporabnikov in poslovnih zahtev za učinkovitost portala EURES in povezanih storitev IT, ne pa tudi pri zagotavljanju IT ter delovanju in razvoju infrastrukture IT, za kar bo še naprej skrbela Komisija.

(12)  V ta namen bi morala agencija za delo sodelovati z drugimi ustreznimi pobudami in mrežami Unije, zlasti z evropsko mrežo javnih služb za zaposlovanje54, evropsko podjetniško mrežo55, kontaktno točko za meje56 in mrežo SOLVIT57, ter s pristojnimi nacionalnimi službami, kot so organi za spodbujanje enakega obravnavanja in za zagotavljanje podpore delavcem Unije in njihovim družinskim članom, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2014/54/EU, ter nacionalne kontaktne točke za nudenje informacij o zdravstvenem varstvu, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta58. Agencija za delo bi morala proučiti tudi možne sinergije s predlagano evropsko storitveno e-izkaznico59, zlasti za primere, ko se države članice odločijo za predložitev izjav o napotenih delavcih prek platforme za e-izkaznico. Agencija za delo bi morala nadomestiti Komisijo pri upravljanju Evropskega urada za usklajevanje evropske mreže služb za zaposlovanje (EURES), ki je bil ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/589, med drugim pri opredeljevanju potreb uporabnikov in poslovnih zahtev za učinkovitost portala EURES in povezanih storitev IT, ne pa tudi pri zagotavljanju IT ter delovanju in razvoju infrastrukture IT, za kar bo še naprej skrbela Komisija.

_________________

_________________

54 Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

54 Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

55 Evropska podjetniška mreža (https://een.ec.europa.eu/).

55 Evropska podjetniška mreža (https://een.ec.europa.eu/).

56 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU, COM(2017) 534.

56 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU, COM(2017) 534.

57 Priporočilo Komisije z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo SOLVIT (UL L 249, 19.9.2013, str. 10).

57 Priporočilo Komisije z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo SOLVIT (UL L 249, 19.9.2013, str. 10).

58 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

58 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

59 COM(2016)0824 in COM(2016)0823.

59 COM(2016)0824 in COM(2016)0823.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za pravično, enostavno in učinkovito uporabo prava Unije bi moral organ za delo podpirati sodelovanje in pravočasno izmenjavo informacij med državami članicami. Nacionalni uradniki za zvezo, ki delajo znotraj organa za delo, bi morali skupaj z drugim osebjem podpirati države članice pri spoštovanju obveznosti sodelovanja, pospeševati izmenjave med njimi s postopki, namenjenimi zmanjšanju zamud, ter skrbeti za povezovanje z drugimi nacionalnimi uradi za zvezo, organi in kontaktnimi točkami, ustanovljenimi na podlagi prava EU. Organ za delo bi moral spodbujati uporabo inovativnih pristopov k uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu sodelovanju, vključno z orodji za elektronsko izmenjavo podatkov, kot so sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti (EESSI ) in informacijski sistem za notranji trg (IMI), ter prispevati k nadaljnji digitalizaciji postopkov in izboljšanju orodij informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi.

(13)  Za nediskriminatorno, sorazmerno, pošteno, enostavno in učinkovito uporabo prava Unije bi morala agencija za delo podpirati in izboljšati sodelovanje in pravočasno izmenjavo informacij med državami članicami. Nacionalni uradniki za zvezo, ki delajo znotraj agencije za delo, bi morali skupaj z drugim osebjem podpirati države članice pri spoštovanju obveznosti sodelovanja, pospeševati izmenjave med njimi s postopki, namenjenimi zmanjšanju zamud, ter skrbeti za povezovanje z drugimi nacionalnimi uradi za zvezo, organi in kontaktnimi točkami, ustanovljenimi na podlagi prava EU. Agencija za delo bi morala spodbujati uporabo inovativnih pristopov k uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu sodelovanju, vključno z orodji za elektronsko izmenjavo podatkov, kot so sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti (EESSI ) in informacijski sistem za notranji trg (IMI), ter prispevati k nadaljnji digitalizaciji postopkov in izboljšanju orodij informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi. Poleg tega bi morala agencija za delo spodbujati vzpostavitev in uporabo naslednjih sistemov za izmenjavo informacij v sektorju prometa: (i) evropskega registra podjetij cestnega prevoza, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 1071/2009, za učinkovito in usklajeno izmenjavo informacij iz nacionalnih registrov prevoznikov; in (ii) informacijskega sistema za notranji trg, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012, ki državam članicam omogoča, da vzpostavijo upravno sodelovanje ter si izmenjevale podatke in informacije v zvezi z izjavami o napotitvi. Da se zagotovi skladnost s pravom Unije, bi morali imeti nacionalni inšpektorji, pristojni za cestne preglede, neposreden dostop v realnem času do obeh sistemov, in sicer prek elektronske aplikacije, ki bi bila skupna vsem državam članicam. Agencija bi morala spodbujati to elektronsko aplikacijo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic za boj proti nepravilnostim s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi moral organ za delo podpirati nacionalne organe pri izvajanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo držav članic ali z njihovo privolitvijo na predlog organa za delo. Organ za delo bi moral državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti. Inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati v soglasju z zadevnimi državami članicami in v celoti potekati znotraj pravnega okvira nacionalnega prava zadevnih držav članic, ki bi morale ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu z nacionalnim pravom.

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic za boj proti nepravilnostim s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi morala agencija za delo podpirati nacionalne organe pri izvajanju usklajenih in skupnih inšpekcij in pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja pregledov in inšpekcij v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo držav članic ali z njihovo privolitvijo na predlog agencije za delo in vedno s soglasjem zadevne države članice. Agencija za delo bi morala državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti. Inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati v soglasju z zadevno državo članico in v celoti potekati znotraj pravnega okvira nacionalnega prava, ki se uporablja na ozemlju države članice, kjer se inšpekcijski pregled izvaja, država članica pa bi morala ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu s tem nacionalnim pravom.

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da se lahko inšpekcijski pregledi izvajajo le v okviru nacionalnega prava, ki se uporablja na ozemlju države članice, kjer se pregledi izvajajo.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi morala agencija za delo v sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Agencija za delo bi morala spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi morala tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Agencija za delo bi morala poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako morala pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njeni pristojnosti. Agencija za delo bi morala tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Organ za delo bi za okrepitev zmogljivosti nacionalnih organov in izboljšanje doslednosti pri uporabi prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti, moral nuditi operativno pomoč nacionalnim organom, med drugim s pripravo praktičnih smernic, oblikovanjem programov usposabljanja in medsebojnega učenja, spodbujanjem projektov vzajemne pomoči, olajševanjem izmenjav osebja, na primer tistih iz člena 8 Direktive 2014/67/EU, ter podpiranjem držav članic pri organizaciji kampanj za ozaveščanje posameznikov in delodajalcev o njihovih pravicah in dolžnostih. Organ za delo bi moral spodbujati izmenjavo, razširjanje in prevzemanje dobrih praks.

(16)  Agencija za delo bi za okrepitev zmogljivosti nacionalnih organov in izboljšanje doslednosti pri uporabi in izvrševanju prava Unije, ki je v njeni pristojnosti, morala nuditi operativno in tehnično pomoč nacionalnim organom, med drugim s pripravo praktičnih smernic, oblikovanjem programov usposabljanja in medsebojnega učenja, spodbujanjem projektov vzajemne pomoči in rednih medsebojnih pregledov, olajševanjem izmenjav osebja, na primer tistih iz člena 8 Direktive 2014/67/EU, ter podpiranjem držav članic pri organizaciji kampanj za ozaveščanje posameznikov in delodajalcev o njihovih pravicah in dolžnostih. Agencija bi morala zagotavljati pomoč pri harmoniziranem izvajanju prava Unije ter spodbujati izmenjavo, razširjanje in prevzemanje dobrih praks, pa tudi uvajanje in uporabo skupnih digitalnih orodij.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Organ za delo bi moral zagotoviti platformo za reševanje sporov med državami članicami v zvezi z uporabo prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti. Ta platforma bi morala temeljiti na dialogu in spravnih mehanizmih, ki trenutno obstajajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti ter jih države članice cenijo60, njihov pomen pa priznava tudi Sodišče Evropske unije61. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da organu za delo zadeve predložijo v mediacijo v skladu s standardnimi postopki, vzpostavljenimi v ta namen. Organ za delo bi moral obravnavati samo spore med državami članicami, medtem ko bi posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot so mreža SOLVIT, na katero bi organ za delo moral usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da organu za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami.

(17)  Posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, bi še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot je mreža SOLVIT, na katero bi agencija za delo morala usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da agenciji za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami.

_________________

 

60 Svet, delni splošni pristop z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (13645/1/17).

 

61 Zadeva C-236/88, EU:C:1990:303, točka 17; zadeva C-202/97, EU:C:2000:75, točki 57 in 58; zadeva C-178/97, EU:C:2000:169, točki 44 in 45; zadeva C-2/05, EU:C:2006:69, točki 28 in 29; zadeva C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39–41; zadeva C-359/16, EU:C:2018:63, točki 44–45.

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da se olajša upravljanje prilagoditev na trgu dela, bi moral organ za delo lajšati sodelovanje med zadevnimi zainteresiranimi stranmi za odpravljanje motenj na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer prestrukturiranja ali obsežni projekti, ki vplivajo na zaposlovanje v obmejnih regijah.

(18)  Da se olajša upravljanje prilagoditev na trgu dela, bi morala agencija za delo lajšati sodelovanje med zainteresiranimi stranmi in pristojnimi organi, da se odpravijo motnje na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer prestrukturiranja ali obsežni projekti, ki vplivajo na zaposlovanje v obmejnih regijah.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  V upravnem odboru bi morale biti zastopane države članice in Komisija, da se zagotovi učinkovito delovanje organa za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednika in njegovega namestnika, bi bilo treba upoštevati načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušnje in kvalifikacije. Za uspešno in učinkovito delovanje organa za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami organa za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti organa za delo, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

(21)  V upravnem odboru bi morale biti zastopane države članice in Komisija, da se zagotovi učinkovito delovanje agencije za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednika in njegovega namestnika, bi bilo treba upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti spolov, izkušnje, kvalifikacije in pravično geografsko zastopanost. Za uspešno in učinkovito delovanje agencije za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za agencijo za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami agencije za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti agencije za delo, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev popolne samostojnosti in neodvisnosti organa za delo bi mu bilo treba dodeliti samostojen proračun, katerega prihodki bi izhajali iz splošnega proračuna Unije, prostovoljnih prispevkov držav članic ter prispevkov tretjih držav, ki sodelujejo pri njegovem delu. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih bi mu moralo biti tudi omogočeno, da prejme sredstva na podlagi sporazumov o prenosu pooblastil ali nepovratna sredstva ad hoc ter da zaračuna publikacije in opravljene storitve.

(24)  Za zagotovitev popolne samostojnosti in neodvisnosti agencije za delo bi ji bilo treba dodeliti samostojen proračun, katerega prihodki bi izhajali iz splošnega proračuna Unije ter prostovoljnih prispevkov držav članic, ki sodelujejo pri njenem delu. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih bi ji moralo biti tudi omogočeno, da prejme sredstva na podlagi sporazumov o prenosu pooblastil ali nepovratna sredstva ad hoc ter da na zahtevo zainteresiranih strani državam članicam zaračuna publikacije in nekatere opravljene storitve.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Sedež agencije za delo bi bilo treba določiti ob polnem spoštovanju skupne izjave z dne 19. julija 2012 o decentraliziranih agencijah, vključno z merili geografske uravnoteženosti.

Obrazložitev

To določbo je treba vključiti, da bi zagotovili pravno jasnost postopka za izbiro sedeža.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Organ za delo bi moral dopolnjevati dejavnosti Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljene z Uredbo (ES) št. 883/2004 (v nadaljnjem besedilu: upravna komisija), če izvaja regulativne naloge, povezane z uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009. Organ za delo bi moral prevzeti operativne naloge, ki se trenutno izvajajo v okviru Upravne komisije, kot so vloga mediatorja med državami članicami in zagotavljanje foruma za upravljanje finančnih zadev, povezanih z uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, s čimer bi nadomestil vlogo Revizijskega odbora, ustanovljenega z navedenima uredbama, ter za obravnavanje zadev, povezanih z elektronsko izmenjavo podatkov in orodji IT, da se olajša uporaba navedenih uredb, s čimer bi nadomestil vlogo Tehnične komisije za obdelavo podatkov, ustanovljene z navedenima uredbama.

črtano

Obrazložitev

Vsi ti organi so povezani s področji, ki spadajo v nacionalno pristojnost.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a)  Parlament bi moral sistematično in enakopravno s Komisijo in Svetom sodelovati pri določitvi in vrednotenju meril za lokacijo sedeža agencije za delo;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba ustanavlja Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo).

1.  Ta uredba ustanavlja Evropsko agencijo za delo (v nadaljnjem besedilu: agencija za delo).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za delo državam članicam in Komisiji pomaga pri zadevah v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile in koordinacijo sistemov socialne varnosti znotraj Unije.

2.  Agencija za delo državam članicam in Komisiji pomaga pri učinkovitem izvajanju in izvrševanju delovnega prava Unije na področju čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti znotraj Unije.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj organa za delo je prispevati k zagotavljanju pravične mobilnosti delovne sile na notranjem trgu. V ta namen organ za delo:

Cilj agencije za delo je spodbujati prosto gibanje delavcev in prosti pretok storitev, spremljati izvajanje prava Unije za zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev in zaščito pravic delavcev ter zagotoviti, da bo mobilnost delovne sile na notranjem trgu v celoti v skladu z ustrezno zakonodajo Unije. Prispeva tudi k reševanju kompleksne težave neprijavljenega dela, in sicer ob polnem spoštovanju nacionalnih pristojnosti in postopkov. V ta namen agencija za delo:

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih ter do ustreznih storitev;

(a)  prek svojega lahko dostopnega spletnega portala, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije, delavcem, delodajalcem in ustreznim organom zagotavlja ustrezne informacije o njihovih pravicah in dolžnostih, o delovnem pravu in delovnih pogojih v vseh državah članicah, poleg tega pa delavcem in delodajalcem, vključno s socialnimi partnerji, zagotavlja ustrezne storitve v zvezi s čezmejno mobilnostjo delavcev, vključno z brezplačnimi svetovalnimi storitvami;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpira sodelovanje med državami članicami pri čezmejnem izvrševanju zadevnega prava Unije, vključno z olajševanjem skupnih inšpekcijskih pregledov;

(b)  spodbuja, lajša in podpira sodelovanje med državami članicami pri čezmejnem izvrševanju zadevnega prava Unije, vključno z olajševanjem usklajenih in skupnih inšpekcij in pregledov;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  posreduje in pomaga pri iskanju rešitev v primeru čezmejnih sporov med nacionalnimi organi ali motenj na trgu dela.

(c)  v dogovoru z zadevno državo članico posreduje in pomaga pri iskanju rešitev v primeru čezmejnih sporov, težav pri čezmejnem izvrševanju ali pomanjkljivega sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi organi ali motenj na trgu dela.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za delo je organ Unije in je pravna oseba.

1.  Agencija je organ Unije in je pravna oseba.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V vseh državah članicah uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava zakonodaja teh držav članic. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje in z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

črtano

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge organa za delo

Naloge agencije za delo

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge organa za delo

Naloge agencije za delo

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju ter dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 delavcem in delodajalcem zagotavlja dostop do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju, o delovnem pravu in pogojih v vseh državah članicah Unije prek dostopnega spletnega portala Evropskega organa za delo, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije, in nudi storitve v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile, vključno s svetovalnimi storitvami za delavce in delodajalce;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  zbira, obdeluje in objavlja ustrezne statistične podatke o pregledih in inšpekcijskih pregledih, kot jih posredujejo države članice v skladu z veljavnim pravom Unije;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v skladu s členoma 9 in 10 koordinira in podpira usklajene in skupne inšpekcijske preglede;

(c)  v skladu s členoma 9 in 10 koordinira in podpira usklajene in skupne inšpekcije in preglede v sodelovanju z zadevnimi državami članicami ter pri njih pomaga;

Obrazložitev

Inšpekcije se v prometnem sektorju pogosto imenujejo pregledi, glej na primer Direktivo 2006/22/ES. Zato je treba v besedilu navesti oba pravna izraza.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  v skladu s členom 13 posreduje v sporih med organi držav članic glede uporabe zadevnega prava Unije;

(f)  v dogovoru z zadevno državo članico posreduje in olajša reševanje sporov med organi držav članic glede uporabe zadevnega prava Unije,

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

g)  v skladu s členom 14 olajšuje sodelovanje med zadevnimi zainteresiranimi stranmi v primeru čezmejnih motenj na trgu dela.

črtano

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavlja ustrezne informacije o pravicah in dolžnostih posameznikov pri čezmejni mobilnosti delovne sile;

(a)  v sodelovanju z državami članicami zagotavlja ustrezne in celovite informacije in svetovanje o pravicah in dolžnostih delavcev in delodajalcev pri čezmejni mobilnosti delovne sile prek dostopnega spletnega portala, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbuja priložnosti za podpiranje mobilnosti posameznikov, tudi s smernicami o dostopu do izobraževanja in jezikovnega usposabljanja;

(b)  spodbuja priložnosti za podpiranje mobilnosti posameznikov, tudi s pripravo in izvajanjem ustreznih usposabljanj in delavnic, vključno z jezikovnim usposabljanjem;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  delodajalcem daje ustrezne informacije o predpisih delovne zakonodaje ter življenjskih in delovnih razmerah delavcev v čezmejnem položaju, vključno z napotenimi delavci;

(c)  v sodelovanju z državami članicami delavcem, delodajalcem, iskalcem zaposlitve in socialnim partnerjem daje ustrezne informacije o predpisih delovne zakonodaje in delovnih pogojih, ki se uporabljajo pri čezmejni mobilnosti delovne sile v zvezi s prostim gibanjem delavcev in napotitvijo delavcev, ter ustrezne informacije o delovnih predpisih in delovnih pogojih v vseh državah članicah. Informacije se zagotovijo prek posodobljenega in dostopnega spletnega portala Evropske agencije za delo v vseh uradnih jezikih Unije;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  uvede standardizirane obrazce za države članice, da bi lahko prenašale informacije prek spleta in zunaj njega.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za delo posameznikom in delodajalcem zagotavlja storitve za lažjo mobilnost delovne sile znotraj Unije. V ta namen organ za delo:

1.  Agencija za delo posameznikom, delodajalcem in ustreznim organom zagotavlja brezplačne storitve za lažjo mobilnost delovne sile znotraj Unije, vključno s svetovalnimi storitvami in organizacijo usposabljanj. V ta namen agencija za delo:

Obrazložitev

Evropska agencija za delo bi morala poleg zagotavljanja storitev tudi svetovati delavcem in delodajalcem o vprašanjih mobilnosti delovne sile ter ponujati ustrezna usposabljanja.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo spodbuja sodelovanje med državami članicami in jih podpira pri dejanskem izpolnjevanju obveznosti sodelovanja, kot so določene s pravom Unije, ki spada pod pristojnosti organa za delo, vključno z izmenjavo informacij.

Agencija za delo lajša in krepi sodelovanje med državami članicami in jih podpira pri dejanskem izpolnjevanju obveznosti sodelovanja, kot so določene s pravom Unije, ki spada pod pristojnosti agencije za delo, vključno z izmenjavo informacij.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c)  spodbuja in deli primere najboljše prakse;

(c)  spodbuja in izmenjuje primere najboljše prakse med državami članicami ter med obstoječimi organizacijami za sodelovanje in nadzornimi organi držav članic;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  olajšuje čezmejne postopke izvrševanja kazni in glob;

črtano

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  vsako četrtletje poroča Komisiji o nerešenih zahtevkih med državami članicami in jih, če meni, da je to potrebno, napoti k mediaciji v skladu s členom 13.

črtano

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za delo spodbuja uporabo elektronskih orodij in postopkov za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi, vključno z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in sistemom elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI).

3.  Agencija za delo spodbuja uporabo elektronskih orodij in postopkov za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi, vključno z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in sistemom elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI). Za preverjanje pravilne uporabe in skladnosti z zakonodajo Unije imajo inšpektorji, pristojni za cestne preglede, prek elektronske aplikacije, skupne vsem državam članicam EU, neposreden dostop do sistema povezovanja nacionalnih registrov prevoznih podjetij in dejavnosti, do evropskega registra podjetij cestnega prevoza ter do informacij o izjavi o napotitvi voznika prek informacijskega sistema za notranji trg v realnem času. Organ za delo zato spodbuja uvajanje te elektronske aplikacije, ki bo inšpektorjem zagotovila neposreden dostop do evropskega registra podjetij cestnega prevoza in informacijskega sistema za notranji trg med cestnimi pregledi v realnem času.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organ za delo spodbuja uporabo inovativnih pristopov k učinkovitemu in uspešnemu čezmejnemu sodelovanju in preučuje potencialno uporabo mehanizmov za elektronsko izmenjavo med državami članicami, da bi olajšal odkrivanje goljufij, ter o tem z namenom nadaljnjega razvoja poroča Komisiji.

4.  Agencija za delo spodbuja uporabo digitalnih orodij in inovativnih pristopov k učinkovitemu in uspešnemu čezmejnemu sodelovanju in ima osrednjo vlogo pri razvoju mehanizmov za elektronsko izmenjavo med državami članicami, da bi olajšal odkrivanje goljufij, zlasti z uporabo elektronske aplikacije, ki med cestnimi pregledi zagotavlja neposreden dostop do evropskega registra podjetij cestnega prevoza, elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI) ter informacijskega sistema za notranji trg (IMI) v realnem času, prek katerih lahko nacionalni organi v realnem času dostopajo do ustreznih podatkov. Agencija za delo o teh mehanizmih poroča Komisiji z namenom nadaljnjega razvoja.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Koordinacija usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov

Usklajeni in skupni inšpekcijski pregledi

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na zahtevo ene ali več držav članic organ za delo koordinira usklajene in skupne inšpekcijske preglede na področjih, ki so v okviru njegovih pristojnosti. Zahtevo lahko predloži ena ali več držav članic. Organ za delo lahko organom zadevnih držav članic tudi predlaga, da opravijo usklajen ali skupen inšpekcijski pregled.

1.  Na zahtevo ene ali več držav članic agencija za delo s soglasjem zadevnih držav članic koordinira usklajene ali skupne inšpekcijske preglede držav članic na področjih, ki so v okviru njenih pristojnosti. Zahtevo lahko predloži ena ali več držav članic.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če se organ države članice odloči, da ne bo sodeloval pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih iz odstavka 1 ali da takih pregledov ne bo izvajal, organu za delo pravočasno vnaprej pisno sporoči razloge za svojo odločitev. V takih primerih organ za delo o tem obvesti druge zadevne nacionalne organe.

2.  Udeležba nacionalnega organa države članice pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih je prostovoljna. Če se organ države članice odloči, da ne bo sodeloval pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih iz odstavka 1 ali da takih pregledov ne bo izvajal, agenciji za delo vnaprej pisno sporoči razloge za svojo odločitev. V takih primerih agencija o tem obvesti druge zadevne nacionalne organe.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sporazum o izvedbi skupnega inšpekcijskega pregleda (v nadaljnjem besedilu: sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu) med sodelujočimi državami članicami in organom za delo določa pogoje za izvedbo takega inšpekcijskega pregleda. Sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu lahko vključuje določbe, ki omogočajo, da se dogovorjeni in načrtovani skupni inšpekcijski pregledi izvedejo v kratkem času. Organ za delo oblikuje vzorec sporazuma.

1.  Sporazum o izvedbi usklajenega ali skupnega inšpekcijskega pregleda (v nadaljnjem besedilu: sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu) med sodelujočimi državami članicami in agencijo za delo določa pogoje za izvedbo takega inšpekcijskega pregleda. Sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu lahko vključuje določbe, ki omogočajo, da se dogovorjeni in načrtovani skupni inšpekcijski pregledi izvedejo v kratkem času. Agencija oblikuje vzorec sporazuma.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za delo državam članicam, ki opravljajo usklajene ali skupne inšpekcijske preglede, zagotavlja logistično in tehnično podporo, ki lahko vključuje prevajanje in tolmačenje.

3.  Agencija državam članicam, ki opravljajo usklajene ali skupne inšpekcijske preglede, zagotavlja logistično in tehnično podporo, ki lahko vključuje prevajanje in tolmačenje.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Informacije o usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih se vključijo v četrtletna poročila, ki se predložijo upravnemu odboru. Letno poročilo o inšpekcijskih pregledih, opravljenih s podporo organa za delo, se vključi v letno poročilo o dejavnostih organa za delo.

6.  Informacije o usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih se vključijo v četrtletna poročila, ki se predložijo upravnemu odboru. Ta poročila se objavijo in vsebujejo informacije o primerih, v katerih organ države članice ne sodeluje pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih iz odstavka 1 oziroma jih ne izvaja. Letno poročilo o inšpekcijskih pregledih, opravljenih s podporo agencije za delo, se vključi v letno poročilo o dejavnostih agencije za delo.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Če organ za delo med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi ali med katerimi koli dejavnostmi ugotovi domnevne nepravilnosti pri uporabi prava Unije, tudi zunaj svojih pristojnosti, o njih po potrebi poroča Komisiji in organom zadevne države članice.

7.  Če agencija za delo med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi ali med katerimi koli dejavnostmi ugotovi domnevne nepravilnosti pri uporabi prava Unije v okviru svojih pristojnosti, o njih poroča Komisiji in organom zadevne države članice. O domnevnih nepravilnostih lahko poroča Komisiji le skupaj z oceno in mnenjem, ki ju zagotovi zadevna država članica.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da ima država članica pravico in možnost, da poda svoje mnenje, s katerim pojasni poročilo o domnevnih nepravilnostih. Šele potem se lahko poročilo agencije pošlje Komisiji.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za delo oceni tveganja in opravi analize v zvezi s čezmejnimi tokovi delovne sile, na primer glede neravnovesij na trgu dela, tveganj za posamezne sektorje ter ponavljajočih se težav posameznikov in delodajalcev pri čezmejni mobilnosti. V ta namen organ za delo poskrbi za dopolnjevanje in izkoriščanje strokovnega znanja drugih agencij ali služb Unije, tudi na področju predvidevanja potreb po znanjih in spretnostih ter zdravja in varnosti pri delu. Na zahtevo Komisije lahko organ za delo opravi usmerjene poglobljene analize in študije, da preuči posebne težave v zvezi z mobilnostjo delovne sile.

1.  Agencija za delo v sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji oceni tveganja in opravi analize v zvezi s čezmejnimi tokovi delovne sile, na primer glede ovir za mobilnost delavcev, diskriminacijskih določb v nacionalnih zakonih ter ponavljajočih se težav posameznikov in delodajalcev pri čezmejni mobilnosti. V ta namen agencija uporablja vse razpoložljive statistične podatke, poskrbi za dopolnjevanje in izkoriščanje strokovnega znanja drugih agencij ali služb Unije, tudi na področju predvidevanja potreb po znanjih in spretnostih ter zdravja in varnosti pri delu. Na zahtevo Komisije lahko agencija za delo opravi usmerjene poglobljene analize in študije, da preuči posebne težave v zvezi z mobilnostjo delovne sile.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za delo organizira medsebojne preglede med nacionalnimi organi in službami, da:

2.  Na zahtevo zadevne države članice agencija za delo organizira medsebojne preglede med nacionalnimi organi in službami, da:

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c)  se izboljša poznavanje in vzajemno razumevanje različnih sistemov in praks ter oceni učinkovitost različnih ukrepov politike, vključno s preventivnimi in odvračilnimi ukrepi.

(c)  se izboljša poznavanje in vzajemno razumevanje različnih sistemov in praks, vključno z načini prenosa zakonodajnih aktov Unije, ter oceni učinkovitost različnih ukrepov politike, vključno s preventivnimi in odvračilnimi ukrepi.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organ za delo o svojih ugotovitvah redno poroča Komisiji in neposredno zadevnim državam članicam, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

3.  Agencija za delo o svojih ugotovitvah redno poroča Komisiji in neposredno zadevnim državam članicam, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Organ za delo zbira statistične podatke, ki jih pripravijo in predložijo države članice in se nanašajo na področja prava Unije v pristojnosti organa za delo. Pri tem si organ za delo prizadeva racionalizirati trenutne dejavnosti zbiranja podatkov na navedenih področjih. Če je primerno, se uporablja člen 16. Organ za delo se povezuje s Komisijo (Eurostatom) in, če je primerno, deli rezultate zbiranja podatkov.

4.  Agencija za delo zbira statistične podatke, ki jih pripravijo in prostovoljno predložijo države članice in se nanašajo na področja prava Unije v pristojnosti agencije za delo. Pri tem si agencija za delo prizadeva racionalizirati trenutne dejavnosti zbiranja podatkov na navedenih področjih. Če je primerno, se uporablja člen 16. Agencija za delo se povezuje s Komisijo (Eurostatom) in, če je primerno, deli rezultate zbiranja podatkov.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvija skupne smernice za države članice, vključno s smernicami za inšpekcijske preglede v primerih s čezmejno razsežnostjo, ter skupne opredelitve in koncepte na podlagi dela na ravni Unije;

(a)  razvija predloge nezavezujočih smernic za države članice, vključno s smernicami za inšpekcijske preglede v primerih s čezmejno razsežnostjo, ter skupne opredelitve in koncepte na podlagi dela na ravni Unije;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbuja in podpira vzajemno pomoč v obliki medsebojnih ali skupinskih aktivnosti ter izmenjave osebja in programe napotitev med nacionalnimi organi;

(b)  spodbuja in podpira vzajemno pomoč v obliki medsebojnih ali skupinskih aktivnosti ter izmenjave osebja in programe napotitev med državami članicami;

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da bi morala agencija za delo spodbujati sodelovanje med državami članicami, ne med nacionalnimi organi v eni državi članici, kar bi moralo ostati v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  spodbuja in pospešuje redne medsebojne preglede vseh zadevnih organov za izvrševanje, pri čemer zagotavlja, da se organi za izvrševanje, pristojni za pregled, in organi za izvrševanje, ki se pregledujejo, ustrezno izmenjujejo.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c)  spodbuja izmenjavo in razširjanje izkušenj in dobrih praks, vključno s primeri sodelovanja med zadevnimi nacionalnimi organi;

(c)  spodbuja izmenjavo in razširjanje izkušenj in dobrih praks, vključno s primeri sodelovanja med zadevnimi državami članicami in obstoječimi organizacijami za sodelovanje;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  razvija skupna digitalna orodja za krepitev sodelovanja med nacionalnimi organi.

Obrazložitev

Od evropskega organa za delo se pričakuje, da prispeva k razvoju skupnih operativnih in interoperabilnih digitalnih orodij za sodelovanje med državami članicami (glej predlog spremembe k uvodni izjavi 16).

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

črtano

Mediacija med državami članicami

 

1. V primeru sporov med državami članicami v zvezi z uporabo ali razlago prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, lahko organ za delo opravlja vlogo posrednika.

 

2. Na zahtevo ene od držav članic, ki jih spor zadeva, organ za delo začne postopek mediacije pred odborom za mediacijo, ki ga v skladu s členom 17(2) ustanovi za ta namen. Organ za delo lahko ob soglasju vseh držav članic, ki jih spor zadeva, pred odborom za mediacijo začne postopek tudi na lastno pobudo, prav tako pa na podlagi prijave mreže SOLVIT.

 

3. Ko države članice zadevo predložijo v mediacijo organu za delo, zagotovijo, da se vsi osebni podatki, povezani z zadevo, anonimizirajo in da organ za delo na nobeni točki postopka mediacije ne obdeluje osebnih podatkov zadevnih posameznikov.

 

4. Za zadeve, o katerih potekajo sodni postopki na nacionalni ravni ali ravni Unije, mediacija organa za delo ni dopustna.

 

5. V treh mesecih po tem, ko organ za delo zaključi postopek mediacije, zadevne države članice organu za delo poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi mediacije, ali o razlogih za neukrepanje, če takih ukrepov niso sprejele.

 

6. Organ za delo vsako četrtletje Komisiji poroča o rezultatih mediacij, ki jih opravlja.

 

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo po potrebi sprejme dogovore o sodelovanju z drugimi decentraliziranimi agencijami Unije.

Agencija po potrebi sprejme dogovore o sodelovanju z drugimi decentraliziranimi agencijami Unije.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Poglavje 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organizacija organa za delo

Organizacija agencije

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Upravno in vodstveno strukturo organa za delo sestavljajo:

1.  Upravno in vodstveno strukturo agencije za delo sestavljajo:

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo lahko ustanovi delovne skupine ali skupine strokovnjakov, v katerih sodelujejo predstavniki držav članic in/ali Komisije ali zunanji strokovnjaki, izbrani z izbirnimi postopki, ki izpolnjujejo posebne naloge organa za delo ali delujejo na posebnih področjih politike, vključno z odborom za mediacijo, ki opravlja naloge v skladu s členom 13 te uredbe, in posebno skupino za vodenje finančnih zadev, povezanih z izvajanjem uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, kot je opisano v členu 8(2) te uredbe.

Agencija lahko ustanovi delovne skupine ali skupine strokovnjakov, v katerih sodelujejo predstavniki vseh držav članic, ki to želijo, in/ali Komisije ali zunanji strokovnjaki, izbrani z izbirnimi postopki, ki izpolnjujejo posebne naloge organa za delo ali delujejo na posebnih področjih politike. Poslovnik takih skupin določi agencija za delo po posvetovanju s Komisijo. V zadevah, povezanih s koordinacijo sistemov socialne varnosti, se organ za delo posvetuje tudi z Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika, pri čemer si prizadeva za uravnoteženo zastopanost spolov. Predsednika in njegovega namestnika z dvotretjinsko večino izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico.

Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika, pri čemer si prizadeva za geografsko uravnoteženost in uravnoteženo zastopanost spolov. Predsednika in njegovega namestnika z dvotretjinsko večino izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Izvršni direktor odloči, ali je treba namestiti enega ali več članov osebja v eni ali več državah članicah. Izvršni direktor pred odločitvijo o ustanovitvi lokalnega urada pridobi predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in zadevnih držav članic. Z navedeno odločitvijo se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij organa za delo. Lahko se zahteva sporazum o sedežu z zadevnimi državami članicami.

črtano

Obrazložitev

Trenutno iz besedila ni jasno, kdaj bi bilo treba namestiti enega ali več članov osebja v eni ali več državah članicah in kaj je namen tega. V zvezi s tem je več vprašanj: kakšne dejavnosti bi opravljalo osebje v teh državah članicah, ali bi bila namestitev začasna ali stalna itd. Možno je podvajanje z vlogo nacionalnih uradnikov za zvezo.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Skupino zainteresiranih strani sestavlja šest predstavnikov socialnih partnerjev na ravni Unije, ki v enaki meri zastopajo sindikate in organizacije delodajalcev, ter dva predstavnika Komisije.

4.  Skupino zainteresiranih strani sestavlja šest predstavnikov socialnih partnerjev na ravni Unije, ki v enaki meri zastopajo sindikate in organizacije delodajalcev, ter dva predstavnika Komisije. Člane lahko na sestankih skupine spremljajo strokovnjaki.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Obrazložitev

Predlogi sprememb niso ne potrebni ne izvedljivi.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Obrazložitev

Predlogi sprememb niso ne potrebni ne izvedljivi.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ustanovitev evropskega organa za delo

Referenčni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

16.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Michael Detjen

18.6.2018

Obravnava v odboru

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Datum sprejetja

9.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

17

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Danti, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), John Howarth

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

VERTS/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za pravne zadeve (6.11.2018)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Pripravljavec mnenja: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o ustanovitvi Evropskega organa za delo

o ustanovitvi Evropskega organa za delo in socialno varnost

(Besedilo velja za EGP in Švico)

(Besedilo velja za EGP in Švico)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic,

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Prosto gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev so temeljna načela notranjega trga Unije, zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU).

(1)  Varstvo socialnih pravic in pravic delavcev, prosto gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev so temeljna načela notranjega trga Unije, zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, spodbuja socialno pravičnost in varstvo, se bori proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja enakost spolov, solidarnost med generacijami, varstvo pravic otroka, ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V evropskem stebru socialnih pravic je poudarjeno, da ima vsakdo pravico do hitre in prilagojene pomoči za izboljšanje možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev, da ima vsakdo pravico, da med poklicnimi prehodi prenese socialno zaščito in pravice do usposabljanja, da imajo mladi pravico do nadaljnjega izobraževanja, vajeništva, pripravništva ali kakovostne ponudbe za zaposlitev ter da imajo brezposelni pravico do individualizirane, stalne in ustrezne podpore.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo) bi bilo treba ustanoviti, da se prispeva h krepitvi pravičnosti in zaupanja na enotnem trgu. V ta namen bi moral organ za delo podpirati države članice in Komisijo pri zagotavljanju boljšega dostopa posameznikom in delodajalcem do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih pri čezmejni mobilnosti delovne sile ter do zadevnih storitev, spodbujati usklajenost z zadevnimi pravili in sodelovanje med državami članicami, da se zagotovi učinkovita uporaba prava Unije na teh področjih, ter posredovati in lajšati iskanje rešitev v čezmejnih sporih ali pri čezmejnih motnjah na trgu dela.

(5)  Zaradi številnih izzivov, povezanih z učinkovito uporabo pravil Unije za čezmejno mobilnost delovne sile in uskladitev socialne varnosti, ter težav z izboljšanjem sodelovanja na ravni Unije na teh področjih, bi bilo treba ustanoviti Evropski organ za delo in socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: organ za delo), da se prispeva h krepitvi zaupanja na enotnem trgu in poveča mobilnost, zlasti mobilnost delavcev in čezmejno opravljanje storitev. Organ za delo bi moral podpirati države članice in Komisijo pri zagotavljanju boljšega dostopa posameznikom in delodajalcem do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih pri čezmejni mobilnosti delovne sile in čezmejnemu opravljanju storitev ter do ustreznih storitev, spodbujati usklajenost z ustreznimi pravili in sodelovanje med državami članicami, da se zagotovi uspešna in učinkovita uporaba in izvajanje prava Unije na teh področjih, nuditi pomoč pri boju proti brezposelnosti ter posredovati in lajšati iskanje rešitev v čezmejnih sporih ali pri čezmejnih motnjah na trgu dela.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Organ za delo bi moral izvajati dejavnosti na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s prostim gibanjem delavcev, napotitvijo delavcev in zelo mobilnimi storitvami. Poleg tega bi moral spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu. Kadar bi organ za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovil domnevne nepravilnosti, tudi na področjih prava Unije zunaj njegovih pristojnosti, kot so na primer kršitve delovnih pogojev ter pravil o zdravju in varnosti ali zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, bi moral imeti možnost, da jih prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi sodeluje s Komisijo, pristojnimi organi Unije in nacionalnimi organi.

(6)  Da bi lahko organ za delo učinkovito deloval, je treba njegov cilj, skupaj z njegovimi nalogami in odgovornostmi, jasno opredeliti in tako zagotoviti, da njegove naloge dopolnjujejo tiste, ki jih imajo obstoječi organi. Organ za delo bi moral izvajati dejavnosti na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s prostim gibanjem delavcev, napotitvijo delavcev in čezmejnim opravljanjem storitev, na primer v prevoznem sektorju. Poleg tega bi moral spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu. Kadar bi organ za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovil domnevne nepravilnosti, tudi na področjih prava Unije zunaj njegovih pristojnosti, kot so na primer kršitve delovnih pogojev ter pravil o zdravju in varnosti, neprijavljeno delo in omejevanje pravic in ugodnosti ali zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, bi moral imeti možnost, da jih učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi sodeluje s Komisijo, pristojnimi organi Unije in nacionalnimi organi.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Organ za delo bi moral prispevati k olajševanju prostega gibanja delavcev, ki ga urejajo Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta39, Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta40 in Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta41. Olajšati bi moral napotitev delavcev, ki jo urejata Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES42 in Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta43, med drugim s podpiranjem izvrševanja tistih določb, ki se izvajajo s splošno uporabnimi kolektivnimi pogodbami v skladu s praksami držav članic. Pomagati bi moral tudi pri koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki jo urejajo Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta44, Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta45, Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta46 ter Uredba Sveta (EGS) št. 1408/7147 in Uredba Sveta (EGS) št. 574/7248.

(7)  Organ za delo bi moral prispevati k boju proti socialnemu dampingu in olajševanju prostega gibanja delavcev, ki ga urejajo Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta39, Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta40 in Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta41. Olajšati bi moral napotitev delavcev, ki jo urejata Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES42 in Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta43, med drugim s podpiranjem izvrševanja tistih določb, ki se izvajajo s splošno uporabnimi kolektivnimi pogodbami v skladu s praksami držav članic. Pomagati bi moral tudi pri koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki jo urejajo Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta44, Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta45, Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta46 ter Uredba Sveta (EGS) št. 1408/7147 in Uredba Sveta (EGS) št. 574/7248.

_________________

_________________

39 Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1).

39 Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1).

40 Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8).

40 Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8).

41 Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).

41 Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

43 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).

43 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).

44 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1, popravek v UL L 200, 7.6.2004, str. 1).

44 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1, popravek v UL L 200, 7.6.2004, str. 1).

45 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

45 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

46 Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (UL L 344, 29.12.2010, str. 1).

46 Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (UL L 344, 29.12.2010, str. 1).

47 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2). 2).

47 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2). 2).

48 Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1).

48 Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Pri tem bi moral organ za delo predvsem prispevati k boljšemu izvajanju in večji učinkovitosti zakonodaje Unije, ki je povezana s prometnim sektorjem. Podjetja, ki so dejavna v tem sektorju, bi morala imeti možnost zahtevati in prejemati ustrezne informacije o svojih pravicah in obveznostih. Z boljšim sodelovanjem med državami članicami na tem področju pa se bo povečala tudi pravna varnost in s tem podprla mobilnost evropske delovne sile.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Z ustanovitvijo organa za delo ne bi smele nastati nove pravice in dolžnosti za posameznike ali delodajalce, vključno z gospodarskimi subjekti ali neprofitnimi organizacijami, saj bi se morale dejavnosti organa za delo zanje uporabljati v obsegu, v katerem zanje velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe.

(10)  Z ustanovitvijo organa za delo ne bi smele nastati nove pravice in dolžnosti za posameznike ali delodajalce, predvsem mala in srednja podjetja, vključno z gospodarskimi subjekti ali neprofitnimi organizacijami, saj bi se morale dejavnosti organa za delo zanje uporabljati v obsegu, v katerem zanje velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe. Pravice delavcev pa je treba znatno izboljšati.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi posamezniki in delodajalci lahko izkoristili pravičen in učinkovit notranji trg, bi moral organ za delo spodbujati priložnosti za njihovo mobilnost ali opravljanje storitev in zaposlovanje kjer koli v Uniji. Med drugim bi moral podpirati čezmejno mobilnost posameznikov z olajševanjem dostopa do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo, kot so čezmejno povezovanje ponudbe delovnih mest, pripravništev in vajeništev ter povpraševanja po njih, in s spodbujanjem programov mobilnosti, kot sta „tvoja prva zaposlitev EURES“ ali pobuda „ErasmusPRO“. Organ za delo bi moral prispevati tudi k izboljšanju preglednosti informacij, med drugim o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz prava Unije, ter dostopa posameznikov in delodajalcev do storitev v sodelovanju z drugimi informacijskimi storitvami Unije, kot je storitev „Tvoja Evropa – nasveti“, ter v celoti izkoristiti portal Tvoja Evropa in zagotoviti skladnost s tem portalom, ki bo temelj prihodnjega enotnega digitalnega portala.

(11)  Da bi posamezniki in delodajalci lahko izkoristili socialno pravičen in učinkovit notranji trg, bi moral organ za delo spodbujati priložnosti za njihovo mobilnost ali opravljanje storitev in zaposlovanje kjer koli v Uniji, zlasti z zagotavljanjem načinov dostopa za invalide ali osebe s posebnimi potrebami. Med drugim bi moral podpirati čezmejno mobilnost posameznikov z olajševanjem dostopa do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo, kot so čezmejno povezovanje ponudbe delovnih mest, pripravništev, praks in vajeništev s spodbujanjem uporabe okvira Europass in tudi programov mobilnosti, kot sta „tvoja prva zaposlitev EURES“ ali pobuda „ErasmusPRO“, ter z olajšanjem dostopa do vseh drugih ustreznih storitev v državi članici stalnega ali začasnega prebivališča, kot je zdravstveno varstvo. Organ za delo bi moral prispevati tudi k izboljšanju preglednosti informacij, med drugim o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz prava Unije, ter dostopa posameznikov in delodajalcev do storitev v sodelovanju z drugimi informacijskimi storitvami Unije, kot je storitev „Tvoja Evropa – nasveti“, ter v celoti izkoristiti portal Tvoja Evropa in zagotoviti skladnost s tem portalom, ki bo temelj prihodnjega enotnega digitalnega portala.

_________________

_________________

53 Uredba o enotnem digitalnem portalu (COM(2017) 256).

53 Uredba o enotnem digitalnem portalu (COM(2017) 256).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V ta namen bi moral organ za delo sodelovati z drugimi ustreznimi pobudami in mrežami Unije, zlasti z evropsko mrežo javnih služb za zaposlovanje54, evropsko podjetniško mrežo55, kontaktno točko za meje56 in mrežo SOLVIT57, ter z zadevnimi nacionalnimi službami, kot so organi za spodbujanje enakega obravnavanja in za zagotavljanje podpore delavcem Unije in njihovim družinskim članom, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2014/54/EU, ter nacionalne kontaktne točke za nudenje informacij o zdravstvenem varstvu, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta58. Organ za delo bi moral proučiti tudi možne sinergije s predlagano evropsko storitveno e-izkaznico59, zlasti za primere, ko se države članice odločijo za predložitev izjav o napotenih delavcih prek platforme za e-izkaznico. Organ za delo bi moral nadomestiti Komisijo pri upravljanju Evropskega urada za usklajevanje evropske mreže služb za zaposlovanje (EURES), ki je bil ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/589, med drugim pri opredeljevanju potreb uporabnikov in poslovnih zahtev za učinkovitost portala EURES in povezanih storitev IT, ne pa tudi pri zagotavljanju IT ter delovanju in razvoju infrastrukture IT, za kar bo še naprej skrbela Komisija.

(12)  V ta namen bi moral organ za delo sodelovati z drugimi ustreznimi pobudami in mrežami Unije, zlasti z evropsko mrežo javnih služb za zaposlovanje54, evropsko podjetniško mrežo55, kontaktno točko za meje56 in mrežo SOLVIT57, ter z zadevnimi nacionalnimi službami, kot so organi za spodbujanje enakega obravnavanja in za zagotavljanje podpore delavcem Unije in njihovim družinskim članom, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2014/54/EU, ter nacionalne kontaktne točke za nudenje informacij o zdravstvenem varstvu, ki jih države članice določijo na podlagi Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta58.

_________________

_________________

54 Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

54 Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32).

55 Evropska podjetniška mreža (https://een.ec.europa.eu/).

55 Evropska podjetniška mreža (https://een.ec.europa.eu/).

56 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU, COM(2017) 534.

56 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU, COM(2017) 534.

57 Priporočilo Komisije z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo SOLVIT (UL L 249, 19.9.2013, str. 10).

57 Priporočilo Komisije z dne 17. septembra 2013 o načelih, ki urejajo mrežo SOLVIT (UL L 249, 19.9.2013, str. 10).

58 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

58 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu (UL L 88, 4.4.2011, str. 45).

59 COM(2016)0824 in COM(2016)0823.

 

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za pravično, enostavno in učinkovito uporabo prava Unije bi moral organ za delo podpirati sodelovanje in pravočasno izmenjavo informacij med državami članicami. Nacionalni uradniki za zvezo, ki delajo znotraj organa za delo, bi morali skupaj z drugim osebjem podpirati države članice pri spoštovanju obveznosti sodelovanja, pospeševati izmenjave med njimi s postopki, namenjenimi zmanjšanju zamud, ter skrbeti za povezovanje z drugimi nacionalnimi uradi za zvezo, organi in kontaktnimi točkami, ustanovljenimi na podlagi prava EU. Organ za delo bi moral spodbujati uporabo inovativnih pristopov k uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu sodelovanju, vključno z orodji za elektronsko izmenjavo podatkov, kot so sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti (EESSI ) in informacijski sistem za notranji trg (IMI), ter prispevati k nadaljnji digitalizaciji postopkov in izboljšanju orodij informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi.

(13)  Za pravično, enostavno in učinkovito uporabo prava Unije bi moral organ za delo izboljšati sodelovanje in pravočasno izmenjavo informacij med državami članicami. Nacionalni uradniki za zvezo, ki delajo znotraj organa za delo, bi morali skupaj z drugim osebjem podpirati države članice pri spoštovanju obveznosti sodelovanja, pospeševati izmenjave med njimi s postopki, namenjenimi zmanjšanju zamud, ter skrbeti za povezovanje z drugimi nacionalnimi uradi za zvezo, organi in kontaktnimi točkami, ustanovljenimi na podlagi prava EU. Organ za delo bi moral spodbujati zlasti uporabo inovativnih pristopov k uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu sodelovanju, vključno z orodji za elektronsko izmenjavo podatkov, kot so sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti (EESSI ) in informacijski sistem za notranji trg (IMI), ter prispevati k nadaljnji digitalizaciji postopkov in izboljšanju orodij informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic za boj proti nepravilnostim s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi moral organ za delo podpirati nacionalne organe pri izvajanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo držav članic ali z njihovo privolitvijo na predlog organa za delo. Organ za delo bi moral državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti. Inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati v soglasju z zadevnimi državami članicami in v celoti potekati znotraj pravnega okvira nacionalnega prava zadevnih držav članic, ki bi morale ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu z nacionalnim pravom.

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic, da podpre varstvo socialnih in zaposlovalnih pravic oseb, ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja, in za boj proti nepravilnostim s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi moral organ za delo podpirati nacionalne organe in socialne partnerje pri izvajanju nacionalnih, usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo ene ali več držav članic in z njihovo privolitvijo. Organ za delo bi moral državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti in varstvu podatkov. Inšpekcijski pregledi se izvajajo v soglasju z ustrezno državo članico in v celoti potekajo znotraj pravnega okvira nacionalnega prava držav članic, na ozemlju katerih se inšpekcijski pregled izvaja in ki bi morale ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu z nacionalnim pravom te države članice.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli, pomanjkljivosti in neskladnosti na področjih mobilnosti in koordinacije sistemov socialne varnosti ter drugih področjih, ki so s tem povezana, bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Organ za delo bi moral zagotoviti platformo za reševanje sporov med državami članicami v zvezi z uporabo prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti. Ta platforma bi morala temeljiti na dialogu in spravnih mehanizmih, ki trenutno obstajajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti ter jih države članice cenijo, njihov pomen pa priznava tudi Sodišče Evropske unije. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da organu za delo zadeve predložijo v mediacijo v skladu s standardnimi postopki, vzpostavljenimi v ta namen. Organ za delo bi moral obravnavati samo spore med državami članicami, medtem ko bi posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot so mreža SOLVIT, na katero bi organ za delo moral usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da organu za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami.

(17)  Organ za delo bi moral zagotoviti platformo za reševanje sporov med državami članicami v zvezi z uporabo prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti. Ta platforma bi morala temeljiti na demokratičnem dialogu in spravnih mehanizmih, ki trenutno obstajajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti ter jih države članice60 cenijo, njihov pomen pa priznava tudi Sodišče Evropske unije61.Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da spore predložijo v reševanje organu za delo. Organ za delo bi moral obravnavati samo spore med državami članicami, medtem ko bi posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot so mreža SOLVIT, na katero bi organ za delo moral usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da organu za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami.

_________________

_________________

60 Svet, delni splošni pristop z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (13645/1/17).

60 Svet, delni splošni pristop z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (13645/1/17).

61 Zadeva C-236/88, EU:C:1990:303, točka 17; zadeva C-202/97, EU:C:2000:75, točki 57 in 58; zadeva C-178/97, EU:C:2000:169, točki 44 in 45; zadeva C-2/05, EU:C:2006:69, točki 28 in 29; zadeva C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39–41; zadeva C-359/16, EU:C:2018:63, točki 44–45.

61 Zadeva C-236/88, EU:C:1990:303, točka 17; zadeva C-202/97, EU:C:2000:75, točki 57 in 58; zadeva C-178/97, EU:C:2000:169, točki 44 in 45; zadeva C-2/05, EU:C:2006:69, točki 28 in 29; zadeva C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39–41; zadeva C-359/16, EU:C:2018:63, točki 44–45.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da se olajša upravljanje prilagoditev na trgu dela, bi moral organ za delo lajšati sodelovanje med zadevnimi zainteresiranimi stranmi za odpravljanje motenj na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer prestrukturiranja ali obsežni projekti, ki vplivajo na zaposlovanje v obmejnih regijah.

(18)  Da se olajša upravljanje prilagoditev na trgu dela, bi moral organ za delo lajšati sodelovanje med zadevnimi deležniki za odpravljanje motenj na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer prestrukturiranja ali obsežni projekti, ki vplivajo na zaposlovanje v obmejnih regijah. Organ za delo bi moral tako sodelovanje lajšati tudi zato, da bi se obravnavale strukturne težave pri dostopu do dela in socialnih pravic zaradi neskladnosti med nacionalnimi sistemi, kot so razlike v upokojitveni starosti, dostopu do pravic za samozaposlene ali ocenjevanju obsega, v katerem je invalid primeren za delo.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  V upravnem odboru bi morale biti zastopane države članice in Komisija, da se zagotovi učinkovito delovanje organa za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednika in njegovega namestnika, bi bilo treba upoštevati načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušnje in kvalifikacije. Za uspešno in učinkovito delovanje organa za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami organa za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti organa za delo, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

(21)  V upravnem odboru bi morali biti zastopani države članice, socialni partnerji, strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament, in Komisija, da se zagotovi učinkovito delovanje organa za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednikov, bi bilo treba upoštevati načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušnje in kvalifikacije. Za uspešno in učinkovito delovanje organa za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami organa za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti organa za delo, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Organ za delo bi se moral neposredno opirati na strokovno znanje ustreznih zainteresiranih strani na področjih v njegovi pristojnosti, in sicer prek posebne skupine zainteresiranih strani. To skupino bi morali sestavljati predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije. Skupina zainteresiranih strani bo pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevala mnenja Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 883/2004, in Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, ter uporabljala njuno strokovno znanje.

(23)  Organ za delo bi se moral neposredno opirati na strokovno znanje ustreznih deležnikih na področjih v njegovi pristojnosti, in sicer prek posebne skupine deležnikov. To skupino bi morali sestavljati predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije ter ravni držav članic in organizacije civilne družbe v okviru preglednega in rednega dialoga s predstavniškimi združenji in civilno družbo v skladu s členom 11(1) in (2) PEU. Skupina deležnikov bo pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevala mnenja Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 883/2004, in Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, ter uporabljala njuno strokovno znanje.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev popolne samostojnosti in neodvisnosti organa za delo bi mu bilo treba dodeliti samostojen proračun, katerega prihodki bi izhajali iz splošnega proračuna Unije, prostovoljnih prispevkov držav članic ter prispevkov tretjih držav, ki sodelujejo pri njegovem delu. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih bi mu moralo biti tudi omogočeno, da prejme sredstva na podlagi sporazumov o prenosu pooblastil ali nepovratna sredstva ad hoc ter da zaračuna publikacije in opravljene storitve.

(24)  Za zagotovitev popolne samostojnosti in neodvisnosti organa za delo bi mu bilo treba dodeliti samostojen proračun, katerega prihodki bi izhajali iz splošnega proračuna Unije, prostovoljnih prispevkov držav članic ter prispevkov tretjih držav, ki sodelujejo pri njegovem delu. Proračun organa za delo mora biti osredotočen na rezultate. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih bi mu moralo biti tudi omogočeno, da prejme sredstva na podlagi sporazumov o prenosu pooblastil ali nepovratna sredstva ad hoc ter da zaračuna publikacije in opravljene storitve.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje in kar najbolj izkoristiti sinergije, in sicer z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) ter glede boja proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust).

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje in kar najbolj izkoristiti sinergije, in sicer z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) ter glede boja proti organiziranemu kriminalu, korupciji in trgovini z ljudmi z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), ter z drugimi agencijami EU, ki delujejo na področju pravosodja in notranjih zadev, kot so Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Evropski azilni podporni urad (EASO), Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE), Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter koordinator EU za boj proti trgovini z ljudmi. Sodelovanje ne pomeni podvajanja dejavnosti organa za delo z dejavnostmi drugih agencij Unije.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Za vnos operativne razsežnosti v dejavnosti obstoječih organov na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile bi moral organ za delo prevzeti izvajanje nalog Strokovnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo, ustanovljenega s Sklepom Komisije 2009/17/ES68, in evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu, vzpostavljene s Sklepom (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta69. Navedene organe bi bilo treba z ustanovitvijo organa za delo ukiniti.

(31)  Za vnos operativne razsežnosti v dejavnosti obstoječih organov na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile bi moral organ za delo prevzeti izvajanje nalog Strokovnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo, ustanovljenega s Sklepom Komisije 2009/17/ES68, in evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu, vzpostavljene s Sklepom (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta69. Navedene organe bi moral po ustanovitvi prevzeti in združiti organ za delo.

_________________

_________________

68 Sklep Komisije 2009/17/ES z dne 19. decembra 2008 o ustanovitvi Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo (UL L 8, 13.1.2009, str. 26).

68 Sklep Komisije 2009/17/ES z dne 19. decembra 2008 o ustanovitvi Odbora strokovnjakov za napotitev delavcev na delo (UL L 8, 13.1.2009, str. 26).

69 Sklep (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (UL L 65, 11.3.2016, str. 12).

69 Sklep (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu (UL L 65, 11.3.2016, str. 12).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Organ za delo bi moral dopolnjevati dejavnosti Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljene z Uredbo (ES) št. 883/2004 (v nadaljnjem besedilu: upravna komisija), če izvaja regulativne naloge, povezane z uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009. Organ za delo bi moral prevzeti operativne naloge, ki se trenutno izvajajo v okviru Upravne komisije, kot so vloga mediatorja med državami članicami in zagotavljanje foruma za upravljanje finančnih zadev, povezanih z uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, s čimer bi nadomestil vlogo Revizijskega odbora, ustanovljenega z navedenima uredbama, ter za obravnavanje zadev, povezanih z elektronsko izmenjavo podatkov in orodji IT, da se olajša uporaba navedenih uredb, s čimer bi nadomestil vlogo Tehnične komisije za obdelavo podatkov, ustanovljene z navedenima uredbama.

(32)  Organ za delo bi moral sodelovati z Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljeno z Uredbo (ES) št. 883/2004 (v nadaljnjem besedilu: upravna komisija), in imeti možnost, da sodeluje na sestankih Upravne komisije in njenih odborov.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Da bi se odražala ta nova institucionalna ureditev, bi bilo treba uredbe (ES) št. 883/2004, (ES) št. 987/2009, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 spremeniti, Sklep 2009/17/ES in Sklep (EU) 2016/344 pa razveljaviti.

(34)  Da bi se odražala ta nova institucionalna ureditev, bi bilo treba uredbe (ES) št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 spremeniti, Sklep 2009/17/ES in Sklep (EU) 2016/344 pa razveljaviti.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, kot navaja člen 6 Pogodbe o Evropski uniji

(37)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah , kot navaja člen 6 Pogodbe o Evropski uniji, ob polnem spoštovanju veljavnega mednarodnega delovnega prava in prava na področju človekovih pravic. Upošteva tudi evropski steber socialnih pravic.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a)  Parlament bi moral sistematično in enakopravno s Komisijo in Svetom sodelovati pri določitvi in vrednotenju meril za lokacijo sedeža organa za delo;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predmet urejanja in področje uporabe

Ustanovitev in področje delovanja

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba ustanavlja Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo).

1.  Ta uredba ustanavlja Evropski organ za delo in socialno varnost (v nadaljnjem besedilu: organ za delo).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ za delo državam članicam in Komisiji pomaga pri zadevah v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile in koordinacijo sistemov socialne varnosti znotraj Unije.

2.  Organ za delo prispeva k skladni, uspešni in učinkoviti uporabi evropske delovne in socialne zakonodaje ter enakemu dostopu do socialne varnosti in ustrezne socialne zaščite za vse osebe, ki uveljavljajo pravice do prostega gibanja. Organ za delo državam članicam in Komisiji pomaga pri zadevah v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile in koordinacijo sistemov socialne varnosti znotraj Unije.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Organ za delo spodbuja in podpira okrepljeno sodelovanje med državami članicami, socialnimi partnerji, drugimi deležniki in Komisijo pri vseh vprašanjih na področju dela in socialnih zadev s čezmejno razsežnostjo. Sodelovanje pri dejavnostih organa za delo ne posega v pristojnosti, obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo države članice tudi na podlagi ustreznih in veljavnih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), kot je Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini, in v nobenem primeru ne vplivajo na izvajanje temeljnih pravic, ki se kot take priznavajo v državah članicah in na ravni Unije za ureditev, mediacijo ali spremljanje odnosov med delodajalci in delojemalci na nacionalni ravni, zlasti kar zadeva uveljavljanje pravice do kolektivnih pogajanj in kolektivnih ukrepov.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Ta uredba ne posega v različnost nacionalnih sistemov, ki urejajo odnose med delodajalci in delojemalci, ter avtonomnost socialnih partnerjev, kot izrecno priznava PDEU. Organ za delo prispeva k izvrševanju in izboljševanju prava Unije in nacionalnega prava v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah in mednarodno veljavnimi delovnimi standardi, s tem ko

 

(a) zagotavlja prosto gibanje oseb, svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev;

 

(b) določa enako obravnavanje ljudi in lojalno čezmejno konkurenco;

 

(c) preprečuje, odkriva in preganja čezmejne socialne goljufije, nezakonito ravnanje in napake;

 

(d) preprečuje neprijavljeno delo, odvrača od njega in se bori proti njemu ter spodbuja prijave neprijavljenega dela, hkrati pa zagotavlja spoštovanje veljavnih pravic delavcev;

 

(e) podpira čezmejni pregon ter izvrševanje glob in kazni na področju dela in socialnih zadev;

 

(f) olajšuje koordinacijo sistemov socialne varnosti v Uniji.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Cilji

Cilji

Cilj organa za delo je prispevati k zagotavljanju pravične mobilnosti delovne sile na notranjem trgu. V ta namen organ za delo:

Namen organa za delo je prispevati k spodbujanju neprekarne in socialno pravične mobilnosti, zlasti za delovno silo in čezmejno opravljanje storitev na notranjem trgu. V ta namen organ za delo:

(a)  posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih ter do ustreznih storitev;

(a)  posameznikom, delodajalcem in socialnim partnerjem olajšuje dostop do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih ter do ustreznih storitev;

(b)  podpira sodelovanje med državami članicami pri čezmejnem izvrševanju zadevnega prava Unije, vključno z olajševanjem skupnih inšpekcijskih pregledov;

(b)  spodbuja, izboljšuje in podpira sodelovanje med državami članicami pri njihovem prizadevanju, da bi navdihovale k boljšemu sodelovanju ter doslednemu, uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu izvrševanju ustreznega prava Unije, vključno s tehnično in logistično pomočjo in usposabljanjem, katerega namen je olajšati skupne inšpekcijske preglede;

 

(ba)  nadzoruje uporabo prava Unije na področju mobilnosti delovne sile ter preiskuje kršitve tega prava ter različne oblike socialnih goljufij, kršitve in zlorabe pravic mobilnih delavcev do mobilnosti, vključno s sezonskimi, obmejnimi in napotenimi delavci, pa tudi diskriminacijo, goljufive pogodbe o zaposlitvi in trgovino z ljudmi za izkoriščanje delovne sile;

(c)  posreduje in pomaga pri iskanju rešitev v primeru čezmejnih sporov med nacionalnimi organi ali motenj na trgu dela.

(c)  na zahtevo držav članic posreduje med nacionalnimi organi in pomaga odpravljati motnje na trgu dela ali čezmejne težave pri izvrševanju, ne da bi posegal v raznolikost nacionalnih sistemov odnosov ter avtonomnost socialnih partnerjev in pravico do kolektivnih pogajanj;

 

(ca)  svetuje Komisiji in državam članicam pri zmanjševanju brezposelnosti;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organ za delo je organ Unije in je pravna oseba.

1.  Organ za delo je decentraliziran organ Unije in je pravna oseba.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju ter dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom, delodajalcem in socialnim partnerjem olajšuje in izboljšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnih primerih, povezanih s prostim gibanjem, ter dostop do ustreznih, tudi socialnih storitev, zlasti zdravstvenega varstva in storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v skladu s členom 8 olajšuje sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi organi za učinkovito izvrševanje zadevnega prava Unije;

(b)  v skladu s členom 8 spodbuja, olajšuje in podpira sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi organi za učinkovito izvrševanje zadevnega prava Unije in učinkovito zmanjševanje brezposelnosti;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v skladu s členoma 9 in 10 koordinira in podpira usklajene in skupne inšpekcijske preglede;

(c)  v skladu s členoma 9 in 10 predlaga, usklajuje in podpira usklajene in skupne inšpekcijske preglede;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  v skladu s členom 11 izvaja analize in ocene tveganja glede vprašanj čezmejne mobilnosti delovne sile;

(d)  v skladu s členom 11 daje pobude za analize in izvaja ocene tveganja glede vprašanj, povezanih z mobilnostjo delovne sile na notranjem trgu, ter izdaja mnenja in priporočila;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  v skladu s členom 12 podpira države članice pri krepitvi zmogljivosti v zvezi z učinkovitim izvrševanjem zadevnega prava Unije;

(e)  v skladu s členom 12 izdaja smernice in razlagalna mnenja o zadevnem pravu Unije ter podpira države članice in ustrezne socialne partnerje in deležnike pri krepitvi zmogljivosti v zvezi z učinkovitim usklajevanjem, izvajanjem in izvrševanjem ustreznega prava Unije;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  v skladu s členom 13 posreduje v sporih med organi držav članic glede uporabe zadevnega prava Unije;

(f)  v skladu s členom 13 posreduje v sporih med organi držav članic glede uporabe ustreznega prava Unije in po potrebi z odločitvijo prispeva k razrešitvi spora;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  v skladu s členom 13a posreduje v sporih med osebami in organi držav članic glede uporabe ustreznega prava Unije;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  v skladu s členom 14 olajšuje sodelovanje med zadevnimi zainteresiranimi stranmi v primeru čezmejnih motenj na trgu dela.

(g)  v skladu s členom 14 olajšuje sodelovanje med ustreznimi deležniki v primeru čezmejnih motenj na trgu dela, in ponuja podporo zaposlenim v prekarnih čezmejnih delovnih pogojih;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  v skladu s členom 14a olajšuje sodelovanje med ustreznimi deležniki v primeru strukturnih težav pri dostopu do dela in socialnih pravic zaradi razlik ali neskladnosti med sistemi držav članic;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb)  svetuje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o vseh pobudah, ki so po njegovem mnenju primerne za spodbujanje učinkovitega izvrševanja prava Unije v zvezi z osebami, ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

Člen 6

Informacije o čezmejni mobilnosti delovne sile

Informacije o čezmejni mobilnosti delovne sile

Organ za delo izboljšuje razpoložljivost, kakovost in dostopnost informacij za posameznike in delodajalce ter tako olajšuje mobilnost delovne sile znotraj Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 589/2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES) in Uredbo [o enotnem digitalnem portalu – COM(2017) 256]. V ta namen organ za delo:

Organ za delo izboljšuje razpoložljivost, kakovost in dostopnost informacij za posameznike, delodajalce in socialne partnerje ter tako olajšuje pravično mobilnost delovne sile znotraj Unije v skladu z Uredbo (EU) 2016/589 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES) in Uredbo [o enotnem digitalnem portalu – COM(2017) 256]. V ta namen organ za delo:

(a)  zagotavlja ustrezne informacije o pravicah in dolžnostih posameznikov pri čezmejni mobilnosti delovne sile;

(a)  v sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi organi predvsem posameznim zaposlenim in socialnim partnerjem, delavcem in iskalcem zaposlitve zagotavlja vse potrebne informacije o vseh pravicah in obveznostih posameznikov pri čezmejni mobilnosti, zlasti delovne sile in v zvezi s pravicami socialne varnosti in socialnega varstva ter čezmejnega opravljanja storitev;

(b)  spodbuja priložnosti za podpiranje mobilnosti posameznikov, tudi s smernicami o dostopu do izobraževanja in jezikovnega usposabljanja;

(b)  financira, omogoča in organizira usmerjanje, posvetovanje in usposabljanje, tudi jezikovne tečaje po sektorjih, da bi podprl mobilnost posameznikov;

(c)  delodajalcem daje ustrezne informacije o predpisih delovne zakonodaje ter življenjskih in delovnih razmerah delavcev v čezmejnem položaju, vključno z napotenimi delavci;

(c)  v sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi organi delodajalcem, zaposlenim, socialnim partnerjem in ustreznim deležnikom daje ustrezne informacije o veljavnih predpisih delovne zakonodaje ter drugih socialno-ekonomskih kazalnikih, ki vplivajo na plače delavcev v čezmejnem položaju; v vseh uradnih jezikih Unije; zagotavlja pripomoček za okvirno primerjavo plač, ki prikazuje ravni plač napotenega delavca v državi članici gostiteljici v obdobju napotitve;

(d)  podpira države članice pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z razširjanjem in omogočanjem dostopa do informacij o prostem gibanju delavcev, kot je določeno v členu 6 Direktive 2014/54/EU, in napotitvi delavcev, kot je določeno v členu 5 Direktive 2014/67/EU;

(d)  tesno sodeluje z državami članicami in ustreznimi nacionalnimi organi, da zagotovi izpolnitev obveznosti v zvezi z razširjanjem in omogočanjem dostopa do informacij o prostem gibanju delavcev, kot je določeno v členu 6 Direktive 2014/54/EU, in napotitvi delavcev, kot je določeno v členu 5 Direktive 2014/67/EU; v ta namen organ za delo vzpostavi in upravlja enotno evropsko spletišče, ki služi kot enotna kontaktna točka in vsebuje vse potrebne informacije s posameznih uradnih nacionalnih spletišč v skladu s členom 5 Direktive 2014/67/EU;

(e)  podpira države članice pri izboljšanju točnosti, celovitosti in uporabniške prijaznosti zadevnih nacionalnih informacijskih služb v skladu z merili kakovosti iz Uredbe [o enotnem digitalnem portalu – COM(2017) 256];

(e)  podpira države članice pri izboljšanju točnosti, celovitosti in uporabniške prijaznosti zadevnih nacionalnih informacijskih služb v skladu z merili kakovosti iz Uredbe [o enotnem digitalnem portalu – COM(2017) 256];

(f)  podpira države članice pri poenostavitvi zagotavljanja informacij in storitev posameznikom in delodajalcem v zvezi s prostovoljno čezmejno mobilnostjo ob doslednem spoštovanju pristojnosti držav članic.

(f)  podpira države članice pri poenostavitvi in izboljšavah zagotavljanja informacij in storitev posameznikom in delodajalcem v zvezi s prostovoljno čezmejno mobilnostjo ob doslednem spoštovanju pristojnosti držav članic in temeljnih pravic.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile

Dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile in drugih zadevnih storitev

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Sodelovanje in izmenjava informacij med državami članicami

Sodelovanje in izmenjava informacij med državami članicami

1.  Organ za delo spodbuja sodelovanje med državami članicami in jih podpira pri dejanskem izpolnjevanju obveznosti sodelovanja, kot so določene s pravom Unije, ki spada pod pristojnosti organa za delo, vključno z izmenjavo informacij.

1.  Organ za delo spodbuja sodelovanje med državami članicami, socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki ter pomaga pri izpolnjevanju obveznosti, kot so določene s pravom Unije, ki spada pod pristojnosti organa za delo vključno z izmenjavo informacij in v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o varstvu osebnih podatkov in temeljnih pravic.

V ta namen organ za delo na zahtevo nacionalnih organov in za pospešitev izmenjave informacij med njimi zlasti:

V ta namen organ za delo na zahtevo ali na lastno pobudo in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi ter za pospešitev izmenjave informacij med njimi zlasti:

(a)  pomaga nacionalnim organom pri iskanju ustreznih kontaktnih točk nacionalnih organov v drugih državah članicah;

(a)  pomaga nacionalnim organom pri iskanju ustreznih kontaktnih točk nacionalnih organov v drugih državah članicah;

(b)  olajšuje ukrepanje, ki sledi zahtevkom in izmenjavam informacij med nacionalnimi organi, tako da nudi logistično in tehnično podporo, vključno s prevajanjem in tolmačenjem, ter izmenjuje podatke o statusu zadev;

(b)  olajšuje ukrepanje, ki sledi zahtevkom in izmenjavam informacij med nacionalnimi organi, tako da nudi logistično in tehnično podporo, vključno s prevajanjem in tolmačenjem, ter formalno in neformalno izmenjuje podatke o statusu zadev glede na posebnosti posameznega primera;

(c)  spodbuja in deli primere najboljše prakse;

(c)  spodbuja in deli primere najboljše prakse , pri čemer upošteva posebne pravice do kolektivnih pogajanj, ki veljajo v državah članicah;

(d)  olajšuje čezmejne postopke izvrševanja kazni in glob;

(d)  na zahtevo ustrezne države članice pomaga zagotoviti, da čezmejni postopki izvrševanja kazni in glob učinkovito delujejo;

(e)  vsako četrtletje poroča Komisiji o nerešenih zahtevkih med državami članicami in jih, če meni, da je to potrebno, napoti k mediaciji v skladu s členom 13.

(e)  vsako četrtletje poroča Komisiji, Evropskemu parlamentu in državam članicam o nerešenih zahtevkih med državami članicami in jih, če meni, da je to potrebno, napoti k mediaciji v skladu s členom 13 in členom 13a.

 

1a.  Pristojni nacionalni organi predložijo organu za delo na njegovo zahtevo v vnaprej določeni obliki vse informacije, ki jih ta potrebuje za opravljanje nalog, ki se nanj prenesejo s to uredbo, če lahko do teh informacij zakonito dostopajo. Informacije morajo biti točne, skladne in popolne. Pristojni nacionalni organ jih zagotovi v dveh mesecih, v nujnih primerih pa v dveh delovnih dneh, kar ne posega v diskrecijsko pravico držav članic v posebnih primerih.

 

1b.  Organ za delo v okviru svojih pristojnosti na ustrezno utemeljeno zahtevo nacionalnega organa zagotovi vse informacije, ki jih nacionalni organ potrebuje za opravljanje svojih nalog.

2.  Organ za delo podpira delo Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti z vodenjem finančnih zadev, povezanih s koordinacijo sistemov socialne varnosti, v skladu s členom 74 Uredbe (ES) št. 883/2004 ter členi 65, 67 in 69 Uredbe (ES) št. 987/2009.

2.  Organ za delo podpira delo Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti z vodenjem finančnih zadev, povezanih s koordinacijo sistemov socialne varnosti, v skladu s členom 74 Uredbe (ES) št. 883/2004 ter členi 65, 67 in 69 Uredbe (ES) št. 987/2009.

3.  Organ za delo spodbuja uporabo elektronskih orodij in postopkov za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi, vključno z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in sistemom elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI).

3.  Organ za delo spodbuja in spremlja pravilno uporabo elektronskih orodij in postopkov za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi, vključno z informacijskim sistemom za notranji trg (IMI) in sistemom elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI) ter zagotavlja tehnično pomoč in strokovno znanje.

4.  Organ za delo spodbuja uporabo inovativnih pristopov k učinkovitemu in uspešnemu čezmejnemu sodelovanju in preučuje potencialno uporabo mehanizmov za elektronsko izmenjavo med državami članicami, da bi olajšal odkrivanje goljufij, ter o tem z namenom nadaljnjega razvoja poroča Komisiji.

4.  Organ za delo spodbuja uporabo inovativnih pristopov k učinkovitemu in uspešnemu čezmejnemu sodelovanju in preučuje potencialno uporabo mehanizmov za elektronsko izmenjavo med državami članicami, da bi olajšal odkrivanje goljufij, ter o tem z namenom nadaljnjega razvoja in v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o varstvu podatkov in temeljnih pravicah poroča Komisiji in zadevnim državam članicam.

 

4a.  Organ za delo vodi seznam Unije s podjetji, ki ne izpolnjujejo ustreznih pravnih zahtev glede zagotavljanja pravične in neprekarne mobilnosti delovne sile. Da bi bila preglednost čim večja, se seznam objavi. Temelji na skupnih merilih in se redno pregleduje. Prvi seznam se pripravi v prvih 12 mesecih delovanja organa za delo. Za podjetja, ki so na seznamu Unije, velja prepoved poslovanja. Prepovedi poslovanja s seznama Unije veljajo na celotnem ozemlju držav članic. V izjemnih primerih lahko države članice sprejmejo enostranske ukrepe. Države članice lahko v nujnem primeru in ob nepredvideni težavo z varnostjo nemudoma izdajo prepoved delovanja na njihovem ozemlju. Organ za delo olajšuje sodelovanje med državami članicami v primeru čezmejnih motenj na trgu dela in podpira njihov boj proti socialnemu dampingu.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Varstvo podatkov

 

1.   V skladu s to direktivo organ za delo varuje temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb in predvsem njihovo pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov.

 

2.   Pri vseh dejavnostih, ki jih organ izvaja, je obvezna uporaba vse ustrezne zakonodaje Unije o varstvu podatkov.

Obrazložitev

Namen tega novega člena je pojasniti, da se v vseh okoliščinah uporabljajo ukrepi v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov. Organ za delo bo imel nalogo, da obravnava velike količine občutljivih podatkov, ki zadevajo vse države članice, zato je zelo pomembno jasno navesti, da se zakonodaja o varstvu podatkov uporablja v vseh primerih.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 9

Koordinacija usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov

Koordinacija usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov

1.  Na zahtevo ene ali več držav članic organ za delo koordinira usklajene in skupne inšpekcijske preglede na področjih, ki so v okviru njegovih pristojnosti. Zahtevo lahko predloži ena ali več držav članic. Organ za delo lahko organom zadevnih držav članic tudi predlaga, da opravijo usklajen ali skupen inšpekcijski pregled.

1.  Na zahtevo ene ali več držav članic si organ za delo prizadeva skleniti sporazum med njimi ter koordinira usklajene in skupne inšpekcijske preglede na področjih, ki so v okviru njegovih pristojnosti. Zahtevo lahko predloži ena ali več držav članic. Organ za delo lahko organom zadevnih držav članic tudi predlaga, da opravijo usklajen ali skupen inšpekcijski pregled, ki se bo izvajal usklajeno z državo članico.

2.  Če se organ države članice odloči, da ne bo sodeloval pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih iz odstavka 1 ali da takih pregledov ne bo izvajal, organu za delo pravočasno vnaprej pisno sporoči razloge za svojo odločitev. V takih primerih organ za delo o tem obvesti druge zadevne nacionalne organe.

2.  Če se organ države članice odloči, da ne bo sodeloval pri usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledih iz odstavka 1 ali da takih pregledov ne bo izvajal, organu za delo pisno sporoči razloge za svojo odločitev pred začetkom načrtovanega pregleda. V takih primerih organ za delo o tem obvesti druge zadevne nacionalne organe.

3.  Organizacija usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledov je predmet predhodnega sporazuma vseh sodelujočih držav članic prek njihovih nacionalnih uradnikov za zvezo. Če ena ali več držav članic zavrne sodelovanje pri usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu, lahko drugi nacionalni organi, če je primerno, predvideni usklajeni ali skupni inšpekcijski pregled opravijo samo v sodelujočih državah članicah. Države članice, ki zavrnejo sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu, ohranijo zaupnost informacij o predvidenem inšpekcijskem pregledu.

3.  Organizacija usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledov je predmet predhodnega sporazuma vseh sodelujočih držav članic prek njihovih nacionalnih uradnikov za zvezo. Če ena ali več držav članic zavrne sodelovanje pri usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu, lahko drugi nacionalni organi, če je primerno, predvideni usklajeni ali skupni inšpekcijski pregled opravijo samo v sodelujočih državah članicah. Države članice, ki zavrnejo sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu, ohranijo zaupnost informacij o predvidenem inšpekcijskem pregledu.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Ureditev usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov

Ureditev usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov

1.  Sporazum o izvedbi skupnega inšpekcijskega pregleda (v nadaljnjem besedilu: sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu) med sodelujočimi državami članicami in organom za delo določa pogoje za izvedbo takega inšpekcijskega pregleda. Sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu lahko vključuje določbe, ki omogočajo, da se dogovorjeni in načrtovani skupni inšpekcijski pregledi izvedejo v kratkem času. Organ za delo oblikuje vzorec sporazuma.

1.  Sporazum o izvedbi skupnega inšpekcijskega pregleda (v nadaljnjem besedilu: sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu) med sodelujočimi državami članicami in/ali socialnimi partnerji in ustreznimi deležniki in agencijo za delo določa pogoje za izvedbo takega inšpekcijskega pregleda, zlasti obseg pregleda in zakonodajo, ki se uporablja. Sporazum o skupnem inšpekcijskem pregledu lahko vključuje določbe, ki omogočajo, da se dogovorjeni in načrtovani skupni inšpekcijski pregledi izvedejo v kratkem času. Organ za delo, potem ko se je posvetoval z vsemi državami članicami, oblikuje smernice za usklajene in skupne inšpekcijske preglede in vzorec sporazuma.

2.  Usklajeni in skupni inšpekcijski pregledi ter ukrepi, ki jim sledijo, se izvajajo v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice.

2.  Usklajeni in skupni inšpekcijski pregledi ter ukrepi, ki jim sledijo, se izvajajo v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice. Nacionalni organi so tudi povsem vključeni v proces ter imajo polna in samostojna pooblastila. Kadar so za inšpekcijske preglede na nacionalni ravni pristojni sami socialni partnerji, bi se morali skupni in usklajeni inšpekcijski pregledi izvesti le, če zadevni socialni partnerji privolijo v to in pod nadzorom ustrezne države članice.

3.  Organ za delo državam članicam, ki opravljajo usklajene ali skupne inšpekcijske preglede, zagotavlja logistično in tehnično podporo, ki lahko vključuje prevajanje in tolmačenje.

3.  Organ za delo državam članicam in socialnim partnerjem, ki opravljajo usklajene ali skupne inšpekcijske preglede, na zahtevo zadevnih držav članic zagotavlja logistično in tehnično podporo, ki lahko vključuje prevajanje in tolmačenje ter pravno pomoč.

4.  Osebje organa za delo lahko s predhodnim soglasjem države članice, na ozemlju katere bo nudilo svojo pomoč, sodeluje pri usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu.

4.  Osebje organa za delo lahko s predhodnim soglasjem države članice, na ozemlju katere bo nudilo svojo pomoč, sodeluje pri usklajenem ali skupnem inšpekcijskem pregledu..

5.  Nacionalni organi, ki izvajajo usklajeni ali skupni inšpekcijski pregled, organu za delo poročajo o rezultatih v njihovih državah članicah in o splošnem operativnem poteku usklajenega ali skupnega inšpekcijskega pregleda.

5.  Nacionalni organi ali socialni partnerji, ki izvajajo usklajeni ali skupni inšpekcijski pregled, organu za delo poročajo o rezultatih v njihovih državah članicah in o splošnem operativnem poteku usklajenega ali skupnega inšpekcijskega pregleda. Organ za delo oblikuje predlogo za njihova poročila, pri čemer upošteva, da je treba preprečevati nepotrebno upravno breme. Rezultati skupnih pregledov se lahko v državi članici uporabijo kot dokaz, ki ima enako pravno vrednost kot informacije, zbrane na njenem ozemlju.

 

5a  Stranke, pri katerih se opravi inšpekcijski pregled, prejmejo poročilo po inšpekcijskem pregledu ter imajo pravico, da se nanj sklicujejo in izpodbijajo ugotovitve v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, na ozemlju katere se je inšpekcijski pregled izvedel.

6.  Informacije o usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih se vključijo v četrtletna poročila, ki se predložijo upravnemu odboru. Letno poročilo o inšpekcijskih pregledih, opravljenih s podporo organa za delo, se vključi v letno poročilo o dejavnostih organa za delo.

6.  Informacije o usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih se vključijo v četrtletna poročila, ki se predložijo upravnemu odboru ter skupini deležnikov. Letno poročilo o inšpekcijskih pregledih, opravljenih s podporo organa za delo, se vključi v letno poročilo o dejavnostih organa za delo. To poročilo vključuje seznam primerov, pri katerih so države članice zavrnile sodelovanje pri skupnem inšpekcijskem pregledu.

 

6a.  Skupni inšpekcijski pregledi ter njihove pravne posledice, odločbe o upravnih kaznih in sankcijah ter pravice in obveznosti strank, pri katerih se opravi pregled, ne posegajo v zakonodajo, ki se uporablja na ozemlju države članice, v kateri se izvaja pregled. 

7.  Če organ za delo med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi ali med katerimi koli dejavnostmi ugotovi domnevne nepravilnosti pri uporabi prava Unije, tudi zunaj svojih pristojnosti, o njih po potrebi poroča Komisiji in organom zadevne države članice.

7.  Če organ za delo med usklajenimi ali skupnimi inšpekcijskimi pregledi ali med katerimi koli dejavnostmi ugotovi domnevne nepravilnosti pri uporabi prava Unije, tudi zunaj svojih pristojnosti, o njih po potrebi poroča Komisiji in organom zadevne države članice.

 

7a.  Usklajeni in skupni ukrepi ter inšpekcijski pregledi lahko zajemajo tudi dejavnosti v okviru sodelovanja pri boju proti goljufivim ponudnikom storitev iz Poglavja VI Direktive 2006/123/ES o storitvah.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Analize in ocena tveganj v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile

Analize in ocena tveganj v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile

1.  Organ za delo oceni tveganja in opravi analize v zvezi s čezmejnimi tokovi delovne sile, na primer glede neravnovesij na trgu dela, tveganj za posamezne sektorje ter ponavljajočih se težav posameznikov in delodajalcev pri čezmejni mobilnosti. V ta namen organ za delo poskrbi za dopolnjevanje in izkoriščanje strokovnega znanja drugih agencij ali služb Unije, tudi na področju predvidevanja potreb po znanjih in spretnostih ter zdravja in varnosti pri delu. Na zahtevo Komisije lahko organ za delo opravi usmerjene poglobljene analize in študije, da preuči posebne težave v zvezi z mobilnostjo delovne sile.

1.  Organ za delo oceni tveganja in opravi analize, pri čemer upošteva regionalne in nacionalne posebnosti v zvezi s čezmejnimi tokovi delovne sile, na primer glede neravnovesij na trgu dela, tveganj za posamezne sektorje ter ponavljajočih se težav posameznikov in delodajalcev pri čezmejni mobilnosti. V ta namen organ za delo poskrbi za dopolnjevanje in izkoriščanje strokovnega znanja drugih agencij ali služb Unije, tudi na področju predvidevanja potreb po znanjih in spretnostih ter zdravja in varnosti pri delu. Na zahtevo Komisije lahko organ za delo opravi usmerjene poglobljene analize in študije, da preuči posebne težave v zvezi z mobilnostjo delovne sile.

 

1a.  Organ za delo lahko na zahtevo države članice opravi tudi dodatne analize in študije. Zahteva se oceni, da bi preprečili podvajanje ali ponavljanje. Organ za delo v takih primerih oceni veljavnost razpoložljivih podatkov, jih primerja z obstoječimi podatki in jih po potrebi spremeni glede na najnovejše in razpoložljive informacije ter jih dopolni z vsemi ustreznimi dodatnimi podatki, če so potrebni za namene analize ali študije.

2.  Organ za delo organizira medsebojne preglede med nacionalnimi organi in službami, da:

2.  Organ za delo organizira medsebojne preglede med nacionalnimi organi in službami, da:

(a)  se preučijo vsa vprašanja, težave in posebna vprašanja, ki lahko nastanejo pri izvajanju in praktični uporabi prava Unije v pristojnosti organa za delo ter izvrševanju tega prava v praksi;

(a)  se preučijo vsa vprašanja, težave in posebna vprašanja, ki lahko nastanejo pri izvajanju in praktični uporabi prava Unije v pristojnosti organa za delo ter izvrševanju tega prava v praksi;

(b)  se okrepi doslednost zagotavljanja storitev za posameznike in podjetja;

(b)  se okrepi doslednost zagotavljanja storitev za posameznike in podjetja;

(c)  se izboljša poznavanje in vzajemno razumevanje različnih sistemov in praks ter oceni učinkovitost različnih ukrepov politike, vključno s preventivnimi in odvračilnimi ukrepi.

(c)  se izboljša poznavanje in vzajemno razumevanje različnih sistemov in praks ter oceni učinkovitost in metodologijo izvajanja različnih ukrepov politike, vključno s preventivnimi in odvračilnimi ukrepi.

 

(ca)  se oblikujejo priporočila, naslovljena na Komisijo in države članice, s katerimi se zagotovi učinkovito izvrševanje prava Unije v zvezi z delom organa za delo, tudi v zvezi z bojem proti neprijavljenemu delu, zagotavljanjem poštenih dostojnih delovnih pogojev, bojem proti davčnim utajam in zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite za vse.

3.  Organ za delo o svojih ugotovitvah redno poroča Komisiji in neposredno zadevnim državam članicam, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

3.  Organ za delo o svojih ugotovitvah vsako četrtletje poroča Komisiji, Evropskemu parlamentu in neposredno tudi ustreznim državam članicam, pri čemer predstavi možne ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti in obravnavo prednosti. Rezultati se objavijo v letu, ki sledi, in se po potrebi upoštevajo v vseh ukrepih Unije.

4.  Organ za delo zbira statistične podatke, ki jih pripravijo in predložijo države članice in se nanašajo na področja prava Unije v pristojnosti organa za delo. Pri tem si organ za delo prizadeva racionalizirati trenutne dejavnosti zbiranja podatkov na navedenih področjih. Če je primerno, se uporablja člen 16. Organ za delo se povezuje s Komisijo (Eurostatom) in, če je primerno, deli rezultate zbiranja podatkov.

4.  Organ za delo zbira statistične podatke, ki jih razvrščene v jasne strukture, razčlenjene po spolu, starosti, stopnji prihodka, poklicu in statusu na trgu dela, pripravijo in predložijo države članice in se nanašajo na področja prava Unije v pristojnosti organa za delo ter so v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o varstvu podatkov. Pri tem si organ za delo prizadeva racionalizirati trenutne dejavnosti zbiranja podatkov na navedenih področjih. Če je primerno, se uporablja člen 16. Organ za delo se povezuje s Komisijo (Eurostatom) in, če je primerno, deli rezultate zbiranja podatkov.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Podpiranje krepitve zmogljivosti

Podpiranje krepitve zmogljivosti

Organ za delo podpira države članice pri krepitvi zmogljivosti za spodbujanje doslednega izvrševanja prava Unije na vseh področjih, ki jih zajema ta uredba. Organ za delo izvaja zlasti naslednje dejavnosti:

Organ za delo podpira države članice, socialne partnerje in organizacije civilne družbe pri krepitvi zmogljivosti za spodbujanje doslednega izvrševanja prava Unije na vseh področjih, ki jih zajema ta uredba. Organ za delo izvaja zlasti naslednje dejavnosti:

(a)  razvija skupne smernice za države članice, vključno s smernicami za inšpekcijske preglede v primerih s čezmejno razsežnostjo, ter skupne opredelitve in koncepte na podlagi dela na ravni Unije;

(a)  razvija smernice, ki jih lahko uporabijo države članice in socialni partnerji, vključno s smernicami za inšpekcijske preglede v primerih s čezmejno razsežnostjo, ter skupne opredelitve in koncepte na podlagi dela na ravni Unije;

(b)  spodbuja in podpira vzajemno pomoč v obliki medsebojnih ali skupinskih aktivnosti ter izmenjave osebja in programe napotitev med nacionalnimi organi;

(b)  spodbuja in podpira vzajemno pomoč v obliki medsebojnih ali skupinskih aktivnosti ter izmenjave osebja in programe napotitev med nacionalnimi organi;

(c)  spodbuja izmenjavo in razširjanje izkušenj in dobrih praks, vključno s primeri sodelovanja med zadevnimi nacionalnimi organi;

(c)  spodbuja izmenjavo in razširjanje izkušenj in dobrih praks, vključno s primeri sodelovanja med zadevnimi nacionalnimi organi, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe;

(d)  razvija sektorske in medsektorske programe usposabljanja ter namensko gradivo za usposabljanje;

(d)  razvija sektorske in medsektorske programe usposabljanja ter namensko gradivo za usposabljanje;

(e)  spodbuja kampanje za ozaveščanje, vključno s kampanjami za obveščanje posameznikov in delodajalcev, zlasti malih in srednjih podjetij, o njihovih pravicah in dolžnostih ter priložnostih, ki so jim na voljo.

(e)  spodbuja kampanje za ozaveščanje, vključno s kampanjami za obveščanje posameznikov in delodajalcev, zlasti malih in srednjih podjetij, o njihovih pravicah in dolžnostih ter priložnostih, ki so jim na voljo.

 

(ea)  povečuje zmogljivosti organov izvrševanja, da bi bolje reševali čezmejne vidike, vključno z zadostnimi kadrovskimi viri, usposabljanjem in finančnimi viri.

 

(eb)  izboljšuje poznavanje in vzajemno razumevanje različnih nacionalnih sistemov in prakse v zvezi s svobodo gibanja oseb na področju uporabe te uredbe in dostopom do ustrezne socialne zaščite ter metodami in pravnim okvirom za ukrepanje;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Mediacija med državami članicami

Mediacija med državami članicami

1.  V primeru sporov med državami članicami v zvezi z uporabo ali razlago prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, lahko organ za delo opravlja vlogo posrednika.

1.  V primeru sporov med državami članicami v zvezi z uporabo ali razlago prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, lahko organ za delo opravlja vlogo posrednika brez poseganja v postopke, predvidene s Sklepom št. A1 z dne 12. junija 2009 o vzpostavitvi dialoga in spravnega postopka v zvezi z veljavnostjo dokumentov, določitvijo zakonodaje, ki se uporablja, ter dodeljevanjem dajatev v skladu z Uredbo št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta.

2.  Na zahtevo ene od držav članic, ki jih spor zadeva, organ za delo začne postopek mediacije pred odborom za mediacijo, ki ga v skladu s členom 17(2) ustanovi za ta namen. Organ za delo lahko ob soglasju vseh držav članic, ki jih spor zadeva, pred odborom za mediacijo začne postopek tudi na lastno pobudo, prav tako pa na podlagi prijave mreže SOLVIT.

2.  Na zahtevo ene od držav članic, ki jih spor zadeva, organ za delo začne postopek mediacije pred odborom za mediacijo, ki ga v skladu s členom 17(2) ustanovi za ta namen. Organ za delo lahko pred odborom za mediacijo začne postopek tudi na lastno pobudo, če državam članicam spora v razumnem času po njegovem nastopu ne uspe rešiti, pri čemer upošteva vrsto in posebne zahteve posameznega primera. Vpletene države članice v omenjenem postopku dejavno sodelujejo ter predložijo vse ustrezne in/ali zahtevane informacije.

 

2a  Države članice obvestijo osebe, ki jih zadeva spor, kot so delodajalci, zaposleni, samozaposleni, o sporu in o tem, da je zadeva predložena organu za delo. Med postopkom se z njimi tudi posvetujejo in jih vključijo v postopek.

3.  Ko države članice zadevo predložijo v mediacijo organu za delo, zagotovijo, da se vsi osebni podatki, povezani z zadevo, anonimizirajo in da organ za delo na nobeni točki postopka mediacije ne obdeluje osebnih podatkov zadevnih posameznikov.

3.  Vpletene države članice dajo za namene postopka mediacije na voljo vse zahtevane in ustrezne informacije. Ko države članice zadevo predložijo v mediacijo organu za delo, države članice in vse druge stranke, ki jih organ za delo zasliši ali ki so udeležene v zadevi, zagotovijo, da se vsi osebni podatki, povezani z zadevo, anonimizirajo v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o varstvu podatkov in da organ za delo na nobeni točki postopka mediacije ali kdaj kasneje ne obdeluje osebnih podatkov zadevnih posameznikov.

4.  Za zadeve, o katerih potekajo sodni postopki na nacionalni ravni ali ravni Unije, mediacija organa za delo ni dopustna.

4.  Za zadeve, o katerih potekajo sodni postopki na nacionalni ravni ali ravni Unije, mediacija organa za delo ni dopustna.

5.  V treh mesecih po tem, ko organ za delo zaključi postopek mediacije, zadevne države članice organu za delo poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi mediacije, ali o razlogih za neukrepanje, če takih ukrepov niso sprejele.

5.  V treh mesecih po tem, ko organ za delo uspešno zaključi postopek mediacije, zadevne države članice organu za delo poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi mediacije, ali o razlogih za neukrepanje, če takih ukrepov niso sprejele.

 

5a  V treh mesecih po sklepu odbora za reševanje sporov zadevne države članice organu sporočijo ukrepe, ki so jih sprejele na podlagi sklepa oziroma ki so se jih na podlagi sklepa vzdržale.

6.  Organ za delo vsako četrtletje Komisiji poroča o rezultatih mediacij, ki jih opravlja.

6.  Organ za delo vsako četrtletje Komisiji, Evropskemu parlament in državam članicam poroča o rezultatih mediacij, ki jih opravlja.

 

6a.  Če izid postopka mediacije ni pozitiven, organ za delo zadevne strani napoti na ustrezne sodne organe.

 

6b.  Vpletene države članice se lahko na kateri koli stopnji postopka medsebojno dogovorijo, da bo odbor za mediacijo sodeloval kot razsodnik in bo njegov sklep zavezujoč zanje. Njihov dogovor se uradno zabeleži in objavi.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

Člen 14

Sodelovanje v primeru čezmejnih motenj na trgu dela

Sodelovanje v primeru čezmejnih motenj na trgu dela

Na zahtevo nacionalnih organov lahko organ za delo olajšuje sodelovanje med zadevnimi zainteresiranimi stranmi, da bi se odpravile motnje na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer obsežna prestrukturiranja ali obsežni projekti, ki vplivajo na zaposlovanje v obmejnih regijah.

Na zahtevo nacionalnih organov organ za delo olajšuje sodelovanje med zadevnimi deležniki, da bi se odpravile motnje na trgu dela, ki vplivajo na več držav članic, kot so na primer obsežna prestrukturiranja s čezmejnim vplivom. Organ za delo ustrezno vključi ustrezne socialne partnerje, kar ne posega v njihovo neodvisnost.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Sodelovanje v primeru strukturnih težav pri dostopu do dela in socialnih pravic

 

Organ za delo olajšuje sodelovanje med zadevnimi deležniki, da bi se zagotovile rešitve za ljudi, ki imajo težave pri dostopanju do dela in socialnih pravic v čezmejnem položaju, vključno s socialnimi prejemki, če te težave izhajajo iz strukturnih razlik med sistemi različnih zadevnih držav članic.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo usklajuje, razvija in uporablja okvire interoperabilnosti, da bi zagotovil izmenjavo informacij med državami članicami in z organom za delo. Okviri interoperabilnosti temeljijo na evropskem okviru interoperabilnosti in evropski referenčni arhitekturi interoperabilnosti iz Sklepa (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta71.

Organ za delo usklajuje, razvija in uporablja okvire interoperabilnosti, da bi zagotovil izmenjavo informacij med državami članicami in z organom za delo. Okviri interoperabilnosti temeljijo na evropskem okviru interoperabilnosti in evropski referenčni arhitekturi interoperabilnosti iz Sklepa (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta71. Nacionalni organi organu za delo na njegovo zahtevo v vnaprej določeni obliki zagotovijo vse informacije, potrebne za opravljanje nalog, ki se nanj prenesejo s to uredbo, če imajo do zadevnih informacij zakonit dostop. Informacije morajo biti točne, skladne, popolne in pravočasne.

_________________

_________________

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropski okvir interoperabilnosti – strategija za izvajanje (COM(2017) 134 final).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropski okvir interoperabilnosti – strategija za izvajanje (COM(2017) 134 final).

71 Sklep (EU) št. 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (UL L 318, 4.12.2015, str. 1).

71 Sklep (EU) št. 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (program ISA2) kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (UL L 318, 4.12.2015, str. 1).

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ za delo lahko ustanovi delovne skupine ali skupine strokovnjakov, v katerih sodelujejo predstavniki držav članic in/ali Komisije ali zunanji strokovnjaki, izbrani z izbirnimi postopki, ki izpolnjujejo posebne naloge organa za delo ali delujejo na posebnih področjih politike, vključno z odborom za mediacijo, ki opravlja naloge v skladu s členom 13 te uredbe, in posebno skupino za vodenje finančnih zadev, povezanih z izvajanjem uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, kot je opisano v členu 8(2) te uredbe.

Organ za delo lahko ustanovi delovne skupine ali skupine strokovnjakov, v katerih sodelujejo predstavniki držav članic in/ali Komisije, zunanji strokovnjaki ali socialni partnerji, izbrani z izbirnimi postopki, ki izpolnjujejo posebne naloge organa za delo ali delujejo na posebnih področjih politike, vključno z odborom za mediacijo, ki opravlja naloge v skladu s členom 13 te uredbe, in posebno skupino za vodenje finančnih zadev, povezanih z izvajanjem uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009, kot je opisano v členu 8(2) te uredbe.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Odbor za reševanje sporov sestavljajo nacionalni uradniki za zvezo iz člena 33, predstavnik Komisije, izvršni direktor in trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje upravni odbor. Pri postopkih reševanja sporov iz člena 13 sodelujejo nacionalni uradniki za zvezo zadevnih držav članic, izvršni direktor, predstavnik Komisije in trije neodvisni strokovnjaki. Predseduje mu izvršni direktor. Odločitve se sprejemajo z dvotretjinsko večino oddanih glasov, pri čemer predstavniki Komisije niso upravičeni do glasovanja.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

Člen 18

Sestava upravnega odbora

Sestava upravnega odbora

1.  Upravni odbor je sestavljen iz enega visokega predstavnika vsake države članice in dveh predstavnikov Komisije, od katerih imajo vsi glasovalno pravico.

1.  Upravni odbor je sestavljen iz:

 

(a) enega visokega predstavnika vsake države članice,

 

(b) enega predstavnika Komisije,

 

(c) šestih predstavnikov socialnih partnerjev in

 

(d) treh neodvisnih strokovnjakov, ki jih imenuje Evropski parlament, od katerih imajo vsi glasovalno pravico.

 

Visoki predstavniki vsake države članice in njihovi namestniki imajo strokovne kompetence na področju delovnega prava ter predpisov socialne varnosti.

2.  Vsak član upravnega odbora ima namestnika. Ta zastopa člana v njegovi odsotnosti.

2.  Vsak član upravnega odbora ima namestnika. Ta zastopa člana v njegovi odsotnosti. Oba predstavnika lahko uveljavljata pravico do sočasne udeležbe na sejah, vendar ima vsaka država članica le en glas.

3.  Člane upravnega odbora, ki zastopajo svoje države članice, in njihove namestnike imenujejo njihove države članice na podlagi njihovega znanja na področjih iz člena 1(2) ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih in proračunskih znanj in spretnosti.

3.  Člane upravnega odbora, ki zastopajo svoje države članice, in njihove namestnike imenujejo njihove države članice na podlagi njihovega znanja na področjih iz člena 1(2) in na podlagi zaslug ob upoštevanju ustreznih izkušenj in znanja. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

 

Socialni partnerji na ravni Unije imenujejo vse predstavnike socialnih partnerjev.

Člane, ki predstavljajo Komisijo, imenuje Komisija.

Člane, ki predstavljajo Komisijo, imenuje Komisija.

Države članice in Komisija si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile neprekinjeno delovanje odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

Države članice, socialni partnerji in Komisija si prizadevajo za omejitev menjav svojih predstavnikov v upravnem odboru, da bi zagotovile neprekinjeno delovanje odbora. Vse strani si prizadevajo doseči uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravnem odboru.

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko podaljša.

4.  Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat članov se lahko enkrat podaljša, vendar ne smejo ostati na istem mestu.

5.  Predstavniki iz tretjih držav, ki uporabljajo pravo Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

5.  Predstavniki iz tretjih držav, ki uporabljajo pravo Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci, če to predhodno soglasno odobrijo države članice. Vsi člani in njihovi namestniki ob prevzemu dolžnosti podpišejo pisno izjavo o interesih, ki jo ob vsaki spremembi okoliščin posodobijo.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  z dvotretjinsko večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico, sprejme letni proračun organa za delo in izvaja druge naloge, povezane s proračunom organa za delo, v skladu s poglavjem IV;

(b)  z dvotretjinsko večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico, sprejme letni proračun organa za delo, po tem, ko je bil ta predložen skupini deležnikov, ki poda svoje mnenje, in izvaja druge naloge, povezane s proračunom organa za delo, v skladu s poglavjem IV;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufije, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali;

(e)  sprejme strategijo za boj proti goljufijam, ki je sorazmerna s tveganjem goljufije, pri čemer upošteva stroške in koristi ukrepov, ki naj bi se izvajali, po tem, ko je bila ta predložena skupini deležnikov, ki poda svoje mnenje;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani ter člani skupine zainteresiranih strani in delovnih skupin organa za delo, vzpostavljenih v skladu s členom 17(2), ter na svojem spletišču letno objavi izjavo o interesih članov upravnega odbora;

(f)  sprejme pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani ter člani skupine deležnikov in delovnih skupin organa za delo, vzpostavljenih v skladu s členom 17(2), pa tudi napotenimi nacionalnimi strokovnjaki v skladu s členom 34, ter na svojem spletišču letno objavi izjavo o interesih članov upravnega odbora;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  razpravlja o predlogih in priporočilih skupine deležnikov ter poda obrazložen odgovor;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  sprejme poslovnik delovnih skupin organa za delo, vzpostavljenih v skladu s členom 17(2);

(i)  sprejme poslovnik delovnih skupin organa za delo, vzpostavljenih v skladu s členom 17(2) in (3) ter za obdobje 10 let imenuje tri neodvisne strokovnjake v skladu s členom 17(3) in za vsakega od njih po dva namestnika;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predsednik upravnega odbora

Predsednika upravnega odbora

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika, pri čemer si prizadeva za uravnoteženo zastopanost spolov. Predsednika in njegovega namestnika z dvotretjinsko večino izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico.

Upravni odbor med svojimi člani z glasovalno pravico izvoli predsednika in njegovega namestnika, pri čemer si prizadeva za uravnoteženo zastopanost spolov ter geografsko uravnoteženost. Predsednika in njegovega namestnika z dvotretjinsko večino izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če pri prvem glasovanju ni dosežena dvotretjinska večina, se organizira drugo glasovanje, pri katerem predsednika in njegovega namestnika člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, izvolijo z navadno večino.

Če pri prvem glasovanju ni dosežena dvotretjinska večina, se organizira drugo glasovanje, pri katerem predsednika člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, izvolijo z navadno večino.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namestnik predsednika po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

En predsednik po uradni dolžnosti nadomešča drugega predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Mandat predsednika in njegovega namestnika traja štiri leta. Mandat se lahko enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat.

2.  Mandat predsednikov traja štiri leta. Mandat se lahko enkrat podaljša. Če njuno članstvo v upravnem odboru preneha med njunim mandatom, na isti datum samodejno preneha tudi njun mandat.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Upravni odbor se vsaj enkrat na leto sestane s skupino zainteresiranih strani.

4.  Upravni odbor se vsaj dvakrat na leto sestane s skupino deležnikov.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Zapisniki sej upravnega odbora se objavijo na spletišču organa za delo. Dnevni redi sej upravnega odbora se vnaprej predložijo skupini deležnikov.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  Država članica lahko v nujnih primerih zahteva, da se sestane upravni odbor. Zahtevi priloži dobro utemeljeno izjavo.

Obrazložitev

V posebnih primerih bi morala obstajati možnost, da se uvede nujni postopek.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 23

Člen 23

Dolžnosti izvršnega direktorja

Dolžnosti izvršnega direktorja

1.  Izvršni direktor upravlja organ za delo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

1.  Izvršni direktor upravlja organ za delo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru.

2.  Izvršni direktor na zahtevo poroča Evropskemu parlamentu o opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko izvršnega direktorja pozove, naj poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

2.  Izvršni direktor na zahtevo poroča Evropskemu parlamentu in Komisiji o opravljanju svojih dolžnosti. Tudi Svet ga lahko pozove, naj mu poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

3.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik organa za delo.

3.  Izvršni direktor je zakoniti zastopnik organa za delo.

4.  Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki so organu za delo dodeljene s to uredbo. Odgovoren je zlasti za:

4.  Izvršni direktor je odgovoren za izvajanje nalog, ki so organu za delo dodeljene s to uredbo. Odgovoren je zlasti za:

(a)  tekoče upravljanje organa za delo;

(a)  tekoče upravljanje organa za delo;

(b)  izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor;

(b)  izvajanje odločitev, ki jih je sprejel upravni odbor;

(c)  pripravo osnutka enotnega programskega dokumenta in njegovo predložitev v potrditev upravnemu odboru;

(c)  pripravo osnutka enotnega programskega dokumenta in njegovo predložitev v potrditev upravnemu odboru;

(d)  izvajanje enotnega programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(d)  izvajanje enotnega programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(e)  pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih organa za delo ter njegovo predložitev v oceno in sprejetje upravnemu odboru;

(e)  pripravo konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih organa za delo ter njegovo predložitev v oceno in sprejetje upravnemu odboru;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(f)  pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav urada OLAF in poročanje Komisiji in Evropskemu parlamentu o napredku dvakrat letno, upravnemu odboru pa redno;

(g)  zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti urada OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo napačno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

(g)  zaščito finančnih interesov Unije z uporabo preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, brez poseganja v preiskovalne pristojnosti urada OLAF, z učinkovitimi preverjanji in, če se odkrijejo nepravilnosti, z izterjavo napačno izplačanih zneskov ter, kadar je to primerno, z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in finančnimi kaznimi;

(h)  pripravo strategije organa za delo za boj proti goljufijam in njeno predložitev upravnemu odboru v odobritev;

(h)  pripravo strategije organa za delo za boj proti goljufijam in njeno predložitev upravnemu odboru v odobritev;

(i)  pripravo finančnih pravil, ki se uporabljajo za organ za delo, in njihovo predstavitev upravnemu odboru;

(i)  pripravo finančnih pravil, ki se uporabljajo za organ za delo, in njihovo predstavitev upravnemu odboru;

(j)  pripravo osnutka načrta prihodkov in odhodkov organa za delo ter izvrševanje njenega proračuna;

(j)  pripravo osnutka načrta prihodkov in odhodkov organa za delo ter izvrševanje njenega proračuna;

(k)  izvajanje ukrepov, ki jih določi upravni odbor za izpolnjevanje obveznosti o varstvu podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001.

(k)  izvajanje ukrepov, ki jih določi upravni odbor za izpolnjevanje obveznosti o varstvu podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001.

 

(ka)  vodenje postopkov reševanja sporov.

5.  Izvršni direktor odloči, ali je treba namestiti enega ali več članov osebja v eni ali več državah članicah. Izvršni direktor pred odločitvijo o ustanovitvi lokalnega urada pridobi predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in zadevnih držav članic. Z navedeno odločitvijo se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij organa za delo. Lahko se zahteva sporazum o sedežu z zadevnimi državami članicami.

5.  Izvršni direktor odloči, ali je treba začasno ali stalno namestiti enega ali več članov osebja v eni ali več državah članicah. Izvršni direktor pred odločitvijo o ustanovitvi lokalnega urada pridobi predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in zadevnih držav članic. Z navedeno odločitvijo se opredeli obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij organa za delo. Zahteva se sporazum o sedežu z zadevnimi državami članicami.

 

5.a Člani osebja, ki so začasno ali stalno nameščeni v eni ali več državah članicah, ustrezno sodelujejo z lokalnimi organi držav članic, vendar ostajajo ves čas pod vodstvom organa za delo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 24

Člen 24

Oblikovanje in sestava skupine zainteresiranih strani.

Oblikovanje in sestava skupine deležnikov.

1.  Za lažje posvetovanje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi in izkoriščanje njihovega strokovnega znanja na področjih, ki jih zajema ta uredba, se oblikuje skupina zainteresiranih strani, ki ima svetovalno funkcijo in spada pod organ za delo.

1.  Za lažje posvetovanje z zadevnimi deležniki in izkoriščanje njihovega strokovnega znanja na področjih, ki jih zajema ta uredba, se oblikuje skupina deležnikov, ki ima svetovalno funkcijo in spada pod organ za delo.

2.  Skupina zainteresiranih strani lahko organu za delo zlasti predloži mnenja in nasvete glede vprašanj, povezanih z uporabo in izvrševanjem prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba.

2.  Skupina deležnikov lahko organu za delo zlasti predloži mnenja in nasvete glede vprašanj, povezanih z uporabo in izvrševanjem prava Unije na področjih, ki jih zajema ta uredba.

3.  Skupini zainteresiranih strani predseduje izvršni direktor, sestane pa se vsaj dvakrat letno na pobudo izvršnega direktorja ali na zahtevo Komisije.

3.  Skupini deležnikov predseduje izvršni direktor, sestane pa se vsaj dvakrat letno na pobudo izvršnega direktorja ali na zahtevo Komisije ali Evropskega parlamenta, v posebej nujnih primerih pa na zahtevo ene od držav članic ali vsaj 20 % članov skupine.

4.  Skupino zainteresiranih strani sestavlja šest predstavnikov socialnih partnerjev na ravni Unije, ki v enaki meri zastopajo sindikate in organizacije delodajalcev, ter dva predstavnika Komisije.

4.  Skupino deležnikov sestavlja osem predstavnikov socialnih partnerjev na ravni Unije, ki v enaki meri zastopajo sindikate in organizacije delodajalcev, dva predstavnika Komisije in dva predstavnika Evropskega parlamenta.

5.  Člane skupine zainteresiranih strani predlagajo njihove organizacije, imenuje pa upravni odbor. Upravni odbor pod enakimi pogoji kot člane imenuje tudi namestnike, ki po uradni dolžnosti nadomeščajo odsotne ali zadržane člane. V čim večji možni meri se spoštuje uravnotežena zastopanost spolov ter primerna zastopanost malih in srednjih podjetij.

5.  Člane skupine deležnikov predlagajo njihove organizacije, imenuje pa upravni odbor. Upravni odbor pod enakimi pogoji kot člane imenuje tudi namestnike.

6.  Organ za delo zagotovi sekretariat za skupino zainteresiranih strani. Skupina zainteresiranih strani sprejme poslovnik z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo glasovalno pravico. Poslovnik odobri upravni odbor.

6.  Organ za delo zagotovi sekretariat za skupino deležnikov. Skupina deležnikov sprejme poslovnik z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo glasovalno pravico. Poslovnik odobri upravni odbor.

7.  Organ za delo javno objavi mnenja in nasvete skupine zainteresiranih strani ter rezultate posvetovanj s to skupino, razen v primeru zahtev po zaupnosti.

7.  Organ za delo javno objavi mnenja in nasvete skupine deležnikov ter rezultate posvetovanj s to skupino, razen v primeru zahtev po zaupnosti.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta, ki vsebuje zlasti večletne in letne načrte programov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1271/2013, pri čemer upošteva smernice Komisije.

1.  Izvršni direktor vsako leto pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta, ki vsebuje zlasti večletne in letne načrte programov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1271/73, pri čemer upošteva smernice Komisije, ta osnutek pa se pred tem predloži skupini deležnikov, ki poda svoje mnenje.

_________________

_________________

73 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

73 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija osnutek načrta skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu.

4.  Komisija osnutek načrta skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu, pri čemer jasno navede proračunsko vrstico organa za delo. Komisija o osnutku načrta obvesti tudi Evropski parlament.

Obrazložitev

Glede na vse krajše roke bi se s zgodnejšim sporočanjem osnutka načrta izboljšalo postopkovno delo drugih institucij.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Pri tem se v vseh okoliščinah uporablja načelo dobrega finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 32

Člen 32

Izvršni direktor

Izvršni direktor

1.  Izvršni direktor se zaposli kot začasni uslužbenec organa za delo v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

1.  Izvršni direktor se zaposli kot začasni uslužbenec organa za delo v skladu s členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

2.  Upravni odbor po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje izvršnega direktorja s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija.

2.  Upravni odbor po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje izvršnega direktorja s seznama kandidatov, ki ga predlagajo Komisija in države članice. Če sta enako kvalificirana dva kandidata, da upravni odbor prednost nezadostno zastopanemu spolu.

3.  Organ za delo pri sklenitvi pogodbe z izvršnim direktorjem zastopa predsednik upravnega odbora.

3.  Organ za delo pri sklenitvi pogodbe z izvršnim direktorjem zastopa predsednik upravnega odbora.

4.  Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Ob koncu tega obdobja Komisija izvede oceno, pri kateri upošteva uspešnost izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive organa za delo.

4.  Mandat izvršnega direktorja traja štiri leta. Ob koncu tega obdobja Komisija izvede oceno, pri kateri upošteva uspešnost izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive organa za delo.

5.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 4, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ pet let.

5.  Upravni odbor lahko na predlog Komisije, ki upošteva oceno iz odstavka 4, izvršnemu direktorju enkrat podaljša mandat, in sicer za največ štiri leta.

6.  Izvršni direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ob koncu zadnjega mandata ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

6.  Izvršni direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ob koncu zadnjega mandata ne sme sodelovati v drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

7.  Izvršni direktor je lahko odstavljen samo na podlagi sklepa upravnega odbora, sprejetega na predlog Komisije.

7.  Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora.

8.  Upravni odbor odločitve o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi izvršnega direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

8.  Upravni odbor odločitve o imenovanju, podaljšanju mandata ali odstavitvi izvršnega direktorja sprejme na podlagi dvotretjinske večine glasov članov z glasovalno pravico.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za dokumente, ki jih hrani organ za delo, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001. Upravni odbor v šestih mesecih po prvi seji sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001.

1.  Za dokumente, ki jih hrani organ za delo, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001. Upravni odbor v šestih mesecih po prvi seji sprejme podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001. Organ za delo za obdelavo osebnih podatkov uporablja Uredbo (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, pogodbe, sporazumi in sklepi organa za delo o dodelitvi nepovratnih sredstvih vsebujejo določbe, ki Računsko sodišče in urad OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takih revizij in preiskav v skladu z njunimi pristojnostmi.

4.  Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, pogodbe, sporazumi in sklepi organa za delo o dodelitvi nepovratnih sredstvih vsebujejo določbe, ki Evropsko javno tožilstvo, Računsko sodišče in urad OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takih revizij in preiskav v skladu z njunimi pristojnostmi.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodb, ki jih sklene organ za delo, je pristojno Sodišče Evropske unije.

2.  Za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodb, ki jih sklene organ za delo, ter za odločanje o vseh nepogodbenih obveznostih, ki se ne morejo rešiti drugače, je pristojno Sodišče Evropske unije.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dejavnosti organa za delo preiskuje evropski varuh človekovih pravic v skladu s členom 228 PDEU.

Dejavnosti organa za delo, pa tudi dejavnosti, nacionalne, usklajene ali skupne inšpekcijske preglede, pri katerih sodeluje osebje organa za delo, preiskuje evropski varuh človekovih pravic v skladu s členom 228 PDEU.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 42 a

 

Zaščita žvižgačev

 

Osebe, ki organ za delo neposredno ali prek nacionalnih organov izvrševanja seznanijo s primeri, med drugim primeri goljufij v zvezi z delovno silo ali socialno varnostjo, so zaščitene pred neugodno obravnavo s strani svojega delodajalca.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen lahko organ za delo na podlagi predhodne odobritve Komisije sklene delovne dogovore z organi tretjih držav. Navedeni dogovori ne ustvarjajo novih pravnih obveznosti za Unijo in njene države članice.

V ta namen lahko organ za delo na podlagi predhodne odobritve Komisije in upravnega odbora sklene delovne dogovore z organi tretjih držav. Navedeni dogovori ne ustvarjajo novih pravnih obveznosti za Unijo in njene države članice.

Obrazložitev

O taki pomembni odločitvi, ki vpliva na celotno dejavnost organa, Komisija ne more odločati sama. Odobritev morajo dati tudi države članice.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 883/2004

Člen 1 – točka na

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(na)  „(na) ‚Evropski organ za delo‘ pomeni organ, ustanovljen z [uredbo o ustanovitvi organa za delo] in določen v členu 74;“;

(na)  ‚Evropski organ za delo in socialno varnost‘ pomeni organ, ustanovljen z [uredbo o ustanovitvi organa za delo];

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  v členu 72 se točka (g) nadomesti z naslednjim:

črtano

določa vidike, ki jih je treba upoštevati pri pripravi obračunov v zvezi s stroški, ki jih krijejo nosilci držav članic po tej uredbi, in pri sprejemanju letnih obračunov med temi nosilci na podlagi poročila Evropskega organa za delo iz člena 74.“;

 

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 72 se vstavi naslednja točka (ga):

 

„(ga) Evropskemu organu za delo in socialno varnost po potrebi zagotavlja tehnične informacije in strokovno znanje.“

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ustanovitev evropskega organa za delo

Referenčni dokumenti

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

16.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

15.5.2018

Obravnava v odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

15

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (23.10.2018)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Pripravljavec mnenja: Emilian Pavel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je večkrat poudaril, da je treba izboljšati nadzor, upravno sodelovanje in usklajevanje v državah članicah in med njimi, s tem pa dejavno podpreti uživanje pravic do prostega gibanja, okrepiti pa je treba tudi pomoč in izmenjavo informacij pri odpravljanju goljufij, povezanih z napotitvami delavcev. Pri tem je izpostavil pomen jasnih in preglednih informacij za ponudnike storitev in vse kategorije delavcev, vključno z imetniki modre karte EU, osebami, premeščenimi znotraj podjetja, ali rezidenti za daljši čas, ter njihove družinske člane. Komisija je predlagala ustanovitev Evropskega organa za delo v obliki decentralizirane agencije EU, ki bo obravnaval izzive, povezane z mobilnostjo delovne sile v Uniji, ter zagotovil pravično, enostavno in učinkovito izvrševanje zadevnih pravil EU.

Mobilnost delovne sile v EU prinaša koristi posameznikom, socialnim partnerjem, gospodarstvu in družbi kot celoti. Za prosto gibanje delavcev in svobodo opravljanja storitev v Uniji je ključno, da se pravila o čezmejni mobilnosti delovne sile jasno, pravično in učinkovito izvršujejo, in sicer tudi za državljane tretjih držav.

A pomisleki glede skladnosti s pravili EU ter njihovega učinkovitega in uspešnega izvrševanja ostajajo, saj bi taka neskladnost lahko spodkopala zaupanje in pravičnost na notranjem trgu. Pomisleki so bili izraženi zlasti v zvezi z mobilnimi delavci, ki so izpostavljeni zlorabam ali kršitvi svojih pravic, ter podjetji, ki poslujejo v negotovem ali nejasnem poslovnem okolju in pod neenakimi konkurenčnimi pogoji. Da bi javnost prišla do visokokakovostnih in zadnjih informacij in storitev v zvezi z njenimi pravicami in dolžnostmi v čezmejnem položaju, je potrebna koordinacija na ravni Unije, kar bo omogočilo skladen, jasen in učinkovit pristop. Evropski organ za delo bo imel več operativnih nalog, in sicer zagotavljanje ustreznih informacij in storitev posameznikom, socialnim partnerjem in delodajalcem ter zagotavljanje podpore državam članicam pri sodelovanju, izmenjavi informacij ter usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, kar je po mnenju pripravljavca mnenja zlasti pomembno vprašanje za obveščanje pristojnih organov v primeru kršitev temeljnih človekovih pravic in trgovine z ljudmi za izkoriščanje delovne sile. Migracija v Unijo ima v vseh svojih oblikah nedvomno učinek na trge dela EU.

Pripravljavec mnenja trdno podpira predlog Komisije za ustanovitev Evropskega organa za delo.

Predlagane spremembe

Ker bi moral organ za delo prispevati k jasnemu, pravičnemu in učinkovitemu izvrševanju pravil Unije o čezmejni mobilnosti delovne sile ter usklajevanju socialne varnosti, pripravljavec mnenja podpira varstvo temeljnih pravic, kot je prosto gibanje oseb in delavcev, vključno z imetniki modre karte EU, osebami, premeščenimi znotraj podjetja, ali rezidenti za daljši čas, ter njihovih družinskih članov, ki jih taka pravila zagotavljajo. Pripravljavec mnenja podpira tudi čezmejno uveljavljanje pravic na področju poštenih in pravičnih delovnih pogojev, socialne varnosti in zdravstvenega varstva, nediskriminacije in boja proti trgovini z ljudmi za izkoriščanje delovne sile.

Še en pomemben vidik je po mnenju pripravljavca mnenja težava neprijavljenega dela. Zato je predlagal spremembo, ki zagotavlja jasno vizijo, kako se spopasti z neprijavljenim delom, ki ima pogosto čezmejno razsežnost in lahko ima resne posledice za zadevne delavce. Nekatere ranljive skupine, kot so državljani tretjih držav, so posebej izpostavljene neplačanemu delu in zavračanju osnovnih pravic delavcev. Evropski organ za delo bi moral vzdrževati in nadalje razvijati evropsko platformo za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu, vzpostavljeno s Sklepom (EU) 2016/344, ter nadalje krepiti sodelovanje v zvezi s tem na ravni Unije.

Pripravljavec mnenja meni, da so ključne določbe o sodelovanju z drugimi evropskimi agencijami. Evropski organ za delo spodbuja, naj na področju boja proti organiziranemu kriminalu vzpostavi učinkovito sodelovanje z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust). Evropski organ za delo bi moral za boj proti trgovini z ljudmi s posebnim poudarkom na trgovini z ljudmi za izkoriščanje delovne sile, sodelovati tudi z drugimi agencijami EU na področju pravosodja in notranjih zadev, zlasti Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in koordinatorko za boj proti trgovini z ljudmi.

Glede varstva osebnih podatkov se za obdelavo osebnih podatkov na podlagi tega predloga uporabljajo določbe Uredbe (EU) št. 679/2016 (splošna uredba o varstvu podatkov) in Uredbe (ES) št. 45/2001. Pripravljavec mnenja želi zagotoviti, da bo v skladu s temi pravili kakršna koli obdelava osebnih podatkov omejena z načeloma nujnosti in sorazmernosti. Podatke bi bilo treba zbirati v posebne, izrecne in zakonite namene in se ne bi smeli nadalje obdelovati na način, ki bi bil nezdružljiv z temi nameni, zato pripravljavec mnenja predlaga, naj bosta organ za delo in Komisija skupna upravljavca za namene pravil o varstvu podatkov.

Po mnenju pripravljavca mnenja je še en zelo pomemben vidik boj proti goljufijam, zato si prizadeva za jasno sklicevanje na uporabo uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (EJT) in po potrebi sodelovanje EJT pri preiskavah v zvezi z bojem proti goljufijam, povezanim z delom Evropske agencije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Prosto gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev so temeljna načela notranjega trga Unije, zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU).

(1)  Varstvo socialnih in delavskih pravic, prosto gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev so temeljna načela notranjega trga Unije, zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter spodbuja socialno pravičnost in varstvo. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

(2)  V skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) si Unija prizadeva za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, spodbuja socialno pravičnost in varstvo, se bori proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbuja enakost spolov, solidarnost med generacijami, varstvo pravic otroka, ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami. V skladu s členom 9 PDEU Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki so med drugim povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti, spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Listina Evropske unije o temeljnih pravicah v členih 15 in 45 določa pravico do prostega gibanja oseb in delavcev, v členu 21 prepoved diskriminacije, v členu 29 pravico prostega dostopa do služb za posredovanje zaposlitev, v členu 16 svobodo gospodarske pobude ter v členih 31, 34 in 35 pravico do poštenih in pravičnih delovnih pogojev, socialne varnosti in zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Pomisleki ostajajo glede obstoječih ovir za prosto gibanje, dostop do zaposlitve in dostop do socialne varnosti ter glede diskriminacije na podlagi državljanstva na notranjem trgu.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  Evropsko računsko sodišče je v svoje posebno poročilo št. 6/2018 z naslovom Prosto gibanje delavcev – temeljna svoboščina je zagotovljena, toda z boljšo usmerjenostjo sredstev EU bi se mobilnost delavcev povečala, vključilo priporočila Komisiji, naj poveča ozaveščenost o orodjih za zagotavljanje informacij o prostem gibanju delavcev in poročanju o diskriminaciji ter bolje uporabi razpoložljive informacije za opredelitev vrst diskriminacije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d)  V številnih gospodarskih sektorjih v Uniji je prisotno hudo izkoriščanje delovne sile, ki prizadene različne skupine čezmejnih delavcev, tako državljanov Unije kot državljanov tretjih držav. Kot priporoča Agencija Evropske unije za temeljne pravice v svojem poročilu o hudih oblikah izkoriščanja delovne sile: delavci, ki se gibljejo znotraj Evropske unije in prihajajo v Evropsko unijo („Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union“), objavljenem junija 2015, bi bilo treba take prakse odpraviti med drugim s celovitim sistemom ciljno usmerjenih inšpekcijskih pregledov delovnih pogojev;

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V Evropskem stebru socialnih pravic je poudarjeno, da ima vsakdo pravico do pravočasne in prilagojene pomoči za izboljšanje možnosti zaposlitve ali samozaposlitve, da ima vsakdo pravico do prenosa pravic socialnega varstva in usposabljanja med poklicnimi prehodi, da imajo mladi pravico do nadaljnjega izobraževanja, vajeništva, pripravništva ali ponudbe za zaposlitev, ter da imajo brezposelni pravico do posamezniku prilagojene, stalne in dosledne podpore.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Kot so Evropski parlament, Svet in Komisija navedli v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah za obdobje 2018–2019, so se zavezali k ukrepanju za okrepitev socialne razsežnosti Unije, in sicer s prizadevanji za izboljšanje koordinacije sistemov socialne varnosti36 , zaščito delavcev pred zdravstvenimi tveganji na delovnem mestu37 , zagotavljanjem pravične obravnave vseh na trgu dela Unije s posodobljenimi pravili o napotitvi delavcev38 ter z nadaljnjim izboljševanjem čezmejnega izvrševanja prava Unije.

(4)  Kot so Evropski parlament, Svet in Komisija navedli v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah za obdobje 2018–2019, so se zavezali k ukrepanju za okrepitev socialne razsežnosti Unije, in sicer s prizadevanji za izboljšanje koordinacije sistemov socialne varnosti36, zaščito vseh delavcev pred zdravstvenimi tveganji na delovnem mestu37, zagotavljanjem pravične obravnave vseh na trgu dela Unije s posodobljenimi pravili o napotitvi delavcev38 ter z nadaljnjim izboljševanjem čezmejnega izvrševanja prava Unije.

_________________

_________________

36 Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017) 11 final).

37 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017) 11 final).

38 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016) 128 final).

38 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016) 128 final).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo) bi bilo treba ustanoviti, da se prispeva h krepitvi pravičnosti in zaupanja na enotnem trgu. V ta namen bi moral organ za delo podpirati države članice in Komisijo pri zagotavljanju boljšega dostopa posameznikom in delodajalcem do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih pri čezmejni mobilnosti delovne sile ter do zadevnih storitev, spodbujati usklajenost z zadevnimi pravili in sodelovanje med državami članicami, da se zagotovi učinkovita uporaba prava Unije na teh področjih, ter posredovati in lajšati iskanje rešitev v čezmejnih sporih ali pri čezmejnih motnjah na trgu dela.

(5)  Ustanoviti bi bilo treba Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: organ za delo), ki bi prispeval k olajševanju čezmejne mobilnosti delovne sile, krepil socialno pravičnost in zaupanje na enotnem trgu, zagotavljal enak dostop do zaposlitve in socialne varnosti za mobilne državljane, izboljšal varstvo pravic delavcev ter prispeval k boju zoper brezposelnost, ob tem pa spoštoval načeli sorazmernosti in subsidiarnosti. V ta namen bi moral organ za delo podpirati države članice in Komisijo pri zagotavljanju boljšega dostopa posameznikom in delodajalcem do informacij o njihovih pravicah in dolžnostih pri čezmejni mobilnosti delovne sile ter do zadevnih storitev, spodbujati usklajenost z zadevnimi pravili in sodelovanje med državami članicami, da se zagotovi učinkovita uporaba prava Unije na teh področjih, ter posredovati in lajšati iskanje rešitev v čezmejnih sporih ali pri čezmejnih motnjah na trgu dela.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Organ za delo bi moral izvajati dejavnosti na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s prostim gibanjem delavcev, napotitvijo delavcev in zelo mobilnimi storitvami. Poleg tega bi moral spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu. Kadar bi organ za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovil domnevne nepravilnosti, tudi na področjih prava Unije zunaj njegovih pristojnosti, kot so na primer kršitve delovnih pogojev ter pravil o zdravju in varnosti ali zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, bi moral imeti možnost, da jih prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi sodeluje s Komisijo, pristojnimi organi Unije in nacionalnimi organi.

(6)  Organ za delo bi moral izvajati dejavnosti na področjih čezmejne mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s prostim gibanjem delavcev, napotitvijo delavcev in zelo mobilnimi storitvami. Poleg tega bi moral spodbujati sodelovanje med državami članicami pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu. Kadar bi organ za delo med izvajanjem dejavnosti ugotovil domnevne nepravilnosti, tudi na področjih prava Unije zunaj njegovih pristojnosti, kot so na primer kršitve delovnih pogojev ali pravil o zdravju in varnosti, bi moral imeti možnost, da jih prijavi in pri teh vprašanjih po potrebi učinkovito in brez odlašanja sodeluje s Komisijo, pristojnimi organi Unije in nacionalnimi organi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Neprijavljeno delo ima pogosto čezmejno razsežnost in lahko ima resne posledice za delavce v tem položaju. Nekatere ranljive skupine, kot so državljani tretjih držav, so posebej izpostavljene neplačanemu delu in zavračanju osnovnih pravic delavcev. Organ za delo bi moral vzdrževati in nadalje razvijati evropsko platformo za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu, ki je bila vzpostavljena s Sklepom (EU) 2016/344 Evropskega parlamenta in Sveta, ter nadalje krepiti sodelovanje na tem področju na ravni Unije.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Organ za delo bi moral prispevati k olajševanju prostega gibanja delavcev, ki ga urejajo Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta39 , Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta40 in Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta41 . Olajšati bi moral napotitev delavcev, ki jo urejata Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES42 in Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta43 , med drugim s podpiranjem izvrševanja tistih določb, ki se izvajajo s splošno uporabnimi kolektivnimi pogodbami v skladu s praksami držav članic. Pomagati bi moral tudi pri koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki jo urejajo Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta44, Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta45, Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta46 . ter Uredba Sveta (EGS) št. 1408/4747 in Uredba Sveta (EGS) št. 574/7248.

(7)  Organ za delo bi moral prispevati k olajševanju prostega gibanja delavcev, ki ga urejajo Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta39, Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta40 in Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta41. Olajšati bi moral napotitev delavcev, ki jo urejata Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta42 in Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta43, med drugim s podpiranjem izvrševanja tistih določb, ki se izvajajo s splošno uporabnimi kolektivnimi pogodbami v skladu s praksami držav članic. Pomagati bi moral tudi pri učinkoviti koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki jo urejajo Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta44, Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta45, Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta46 ter Uredba Sveta (EGS) št. 1408/4747 in Uredba Sveta (EGS) št. 574/7248.

_________________

_________________

39 Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1).

39 Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1).

40 Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8).

40 Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8).

41 Uredba (EU) 589/2016 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).

41 Uredba (EU) 589/2016 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1).

43 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).

43 Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), (UL L 159, 28.5.2014, str. 11).

44 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1, popravek v UL L 200, 7.6.2004, str. 1).

44 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1, popravek v UL L 200, 7.6.2004, str. 1).

45 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

45 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

46 Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (UL L 344, 29.12.2010, str. 1).

46 Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (UL L 344, 29.12.2010, str. 1).

47 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2). 2).

47 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2). 2).

48 Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1).

48 Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Posamezniki, ki bi jih zajemale dejavnosti organa za delo, bi morale biti osebe, za katere velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe, kar vključuje delavce, samozaposlene osebe, iskalce zaposlitve in ekonomsko neaktivne osebe; to bi moralo zajemati tako državljane Unije kot državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Uniji, kot so napoteni delavci, imetniki modre karte EU, osebe, premeščene znotraj podjetja, ali rezidenti za daljši čas, ter njihove družinske člane.

(9)  Dejavnosti organa za delo bi morale zajemati tako državljane Unije kot državljane tretjih držav, za katere velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe, kar vključuje delavce, samozaposlene osebe, iskalce zaposlitve in ekonomsko neaktivne osebe v položaju čezmejne mobilnosti v Uniji;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Za postopno vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice, kot ga določata Pogodbi, so bili sprejeti zakonodajni akti Unije za urejanje pogojev za vstop, prebivanje ali zaposlitev nekaterih kategorij državljanov tretjih držav, kot so imetniki modre karte EU v skladu z Direktivo 2009/50/ES1a, osebe, premeščene znotraj podjetja, v skladu z Direktivo 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta1b ali rezidenti za daljši čas v skladu z Direktivo Sveta 2003/109/EC 1c, ter njihovih družinskih članov, pa tudi določitev sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav v skladu z Direktivo 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta1d. V obseg dejavnosti organa za delo bi bilo treba vključiti čezmejne vidike uporabe te zakonodaje.

 

__________________

 

1a Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L 155, 18.6.2009, str. 17).

 

1b Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja (UL L 157, 27.5.2014, str. 1).

 

1c Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L 16, 23.1.2004, str. 44);

 

1d Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Z ustanovitvijo organa za delo ne bi smele nastati nove pravice in dolžnosti za posameznike ali delodajalce, vključno z gospodarskimi subjekti ali neprofitnimi organizacijami, saj bi se morale dejavnosti organa za delo zanje uporabljati v obsegu, v katerem zanje velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe.

(10)  Z ustanovitvijo organa za delo ne bi smele nastati nove pravice in dolžnosti za posameznike ali delodajalce, vključno z gospodarskimi subjekti ali neprofitnimi organizacijami, saj bi se morale dejavnosti organa za delo zanje uporabljati v obsegu, v katerem zanje velja pravo Unije znotraj področja uporabe te uredbe. Hkrati bi moral organ za delo prispevati k spoštovanju in izvajanju obstoječih pravic in dolžnosti v skladu s pravom Unije in mednarodnimi delovnimi standardi.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za pravično, enostavno in učinkovito uporabo prava Unije bi moral organ za delo podpirati sodelovanje in pravočasno izmenjavo informacij med državami članicami. Nacionalni uradniki za zvezo, ki delajo znotraj organa za delo, bi morali skupaj z drugim osebjem podpirati države članice pri spoštovanju obveznosti sodelovanja, pospeševati izmenjave med njimi s postopki, namenjenimi zmanjšanju zamud, ter skrbeti za povezovanje z drugimi nacionalnimi uradi za zvezo, organi in kontaktnimi točkami, ustanovljenimi na podlagi prava EU. Organ za delo bi moral spodbujati uporabo inovativnih pristopov k uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu sodelovanju, vključno z orodji za elektronsko izmenjavo podatkov, kot so sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti (EESSI ) in informacijski sistem za notranji trg (IMI), ter prispevati k nadaljnji digitalizaciji postopkov in izboljšanju orodij informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi.

(13)  Za pravično, enostavno in učinkovito uporabo prava Unije bi moral organ za delo podpirati sodelovanje in pravočasno izmenjavo informacij med državami članicami. Nacionalni uradniki za zvezo, ki delajo znotraj organa za delo, bi morali skupaj z drugim osebjem podpirati države članice pri spoštovanju obveznosti sodelovanja, pospeševati izmenjave med njimi s postopki, namenjenimi zmanjšanju zamud, ter skrbeti za povezovanje z drugimi nacionalnimi uradi za zvezo, organi in kontaktnimi točkami, ustanovljenimi na podlagi prava EU. Organ za delo bi moral spodbujati uporabo inovativnih pristopov k uspešnemu in učinkovitemu čezmejnemu sodelovanju, vključno z orodji za elektronsko izmenjavo podatkov, kot so sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti (EESSI ) in informacijski sistem za notranji trg (IMI), ter prispevati k nadaljnji digitalizaciji postopkov in izboljšanju orodij informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za izmenjavo sporočil med nacionalnimi organi. Pri izmenjavi podatkov, zlasti podatkov v zvezi s socialno varnostjo, bi bilo treba upoštevati vidike kibernetske kriminalitete in varnosti, taka izmenjava pa bi morala biti strogo regulirana.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic za boj proti nepravilnostim s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi moral organ za delo podpirati nacionalne organe pri izvajanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo držav članic ali z njihovo privolitvijo na predlog organa za delo. Organ za delo bi moral državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti. Inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati v soglasju z zadevnimi državami članicami in v celoti potekati znotraj pravnega okvira nacionalnega prava zadevnih držav članic, ki bi morale ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu z nacionalnim pravom.

(14)  Da se poveča zmogljivost držav članic za boj proti nepravilnostim na področju dela s čezmejno razsežnostjo v povezavi s pravom Unije, ki je v pristojnosti organa za delo, bi moral organ za delo podpirati nacionalne organe in socialne partnerje pri izvajanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, tudi z olajševanjem izvajanja inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 10 Direktive 2014/67/EU. Ti inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati na zahtevo držav članic ali z njihovo privolitvijo na predlog organa za delo. Organ za delo bi moral državam članicam, ki sodelujejo pri usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledih, nuditi strateško, logistično in tehnično podporo ob polnem spoštovanju zahtev po zaupnosti. Inšpekcijski pregledi bi se morali izvajati v soglasju z zadevnimi državami članicami in v celoti potekati znotraj pravnega okvira nacionalnega prava zadevnih držav članic, ki bi morale ukrepati na podlagi rezultatov usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov v skladu z nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

(15)  Za spremljanje novih trendov, izzivov ali vrzeli na področjih mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti bi moral organ za delo razviti analitične zmogljivosti in zmogljivosti za ocenjevanje tveganja. To bi moralo zajemati izvajanje analiz in študij trga dela ter medsebojne strokovne preglede. Organ za delo bi moral spremljati morebitna neravnovesja glede znanj in spretnosti ter čezmejnih tokov delovne sile, vključno z njihovim možnim učinkom na teritorialno kohezijo. Podpirati bi moral tudi oceno tveganja iz člena 10 Direktive 2014/67/EU. Organ za delo bi moral poskrbeti za sinergije in dopolnjevanje z drugimi agencijami, storitvami ali mrežami Unije. Med drugim bi tako moral pridobiti mnenje mreže SOLVIT in podobnih storitev o ponavljajočih se problemih, s katerimi se posamezniki in podjetja srečujejo pri uveljavljanju pravic na področjih, ki so v njegovi pristojnosti. Organ za delo bi moral tudi olajšati in racionalizirati dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih določa zadevna zakonodaja Unije v njegovi pristojnosti, pri tem pa ravnati v skladu s pravili o varstvu podatkov in upoštevati tveganja glede kibernetske varnosti. To ne prinaša novih obveznosti poročanja za države članice.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Organ za delo bi moral zagotoviti platformo za reševanje sporov med državami članicami v zvezi z uporabo prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti. Ta platforma bi morala temeljiti na dialogu in spravnih mehanizmih, ki trenutno obstajajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti ter jih države članice60 cenijo, njihov pomen pa priznava tudi Sodišče Evropske unije61 . Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da organu za delo zadeve predložijo v mediacijo v skladu s standardnimi postopki, vzpostavljenimi v ta namen. Organ za delo bi moral obravnavati samo spore med državami članicami, medtem ko bi posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot so mreža SOLVIT, na katero bi organ za delo moral usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da organu za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami.

(17)  Organ za delo bi moral zagotoviti platformo za reševanje sporov med državami članicami v zvezi z uporabo prava Unije, ki je v njegovi pristojnosti. Ta platforma bi morala temeljiti na demokratičnem dialogu in spravnih mehanizmih, ki trenutno obstajajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti ter jih države članice60 cenijo, njihov pomen pa priznava tudi Sodišče Evropske unije61. Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da organu za delo zadeve predložijo v mediacijo v skladu s standardnimi postopki, vzpostavljenimi v ta namen. Organ za delo bi moral obravnavati samo spore med državami članicami, medtem ko bi posameznikom in delodajalcem, ki imajo težave pri uveljavljanju pravic v okviru Unije, še naprej morale biti na voljo nacionalne storitve in storitve Unije, namenjene obravnavanju takšnih primerov, kot so mreža SOLVIT, na katero bi organ za delo moral usmeriti takšne primere. Mreža SOLVIT bi prav tako morala imeti možnost, da organu za delo v pregled predloži primere, v katerih težave ni mogoče rešiti zaradi razlik med nacionalnimi upravami.

_________________

_________________

60 Svet, delni splošni pristop z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (13645/1/17).

60 Svet, delni splošni pristop z dne 26. oktobra 2017 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (13645/1/17).

61 Zadeva C-236/88, EU:C:1990:303, točka 17; zadeva C-202/97, EU:C:2000:75, točki 57 in 58; zadeva C-178/97, EU:C:2000:169, točki 44 in 45; zadeva C-2/05, EU:C:2006:69, točki 28 in 29; zadeva C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39–41; zadeva C-359/16, EU:C:2018:63, točki 44–45.

61 Zadeva C-236/88, EU:C:1990:303, točka 17; zadeva C-202/97, EU:C:2000:75, točki 57 in 58; zadeva C-178/97, EU:C:2000:169, točki 44 in 45; zadeva C-2/05, EU:C:2006:69, točki 28 in 29; zadeva C-12/14, EU:C:2016:135, točke 39–41; zadeva C-359/16, EU:C:2018:63, točki 44–45.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  V upravnem odboru bi morale biti zastopane države članice in Komisija, da se zagotovi učinkovito delovanje organa za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednika in njegovega namestnika, bi bilo treba upoštevati načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušnje in kvalifikacije. Za uspešno in učinkovito delovanje organa za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami organa za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti organa za delo, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

(21)  V upravnem odboru bi morale biti zastopane države članice, socialni partnerji, Evropski parlament in Komisija, da se zagotovi učinkovito delovanje organa za delo. Pri sestavi upravnega odbora, vključno z izborom predsednika in njegovega namestnika, bi bilo treba upoštevati načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušnje in kvalifikacije. Za uspešno in učinkovito delovanje organa za delo bi moral upravni odbor zlasti sprejeti letni delovni program, izvajati svoje naloge v zvezi s proračunom organa za delo, sprejeti finančna pravila, ki se uporabljajo za organ za delo, imenovati izvršnega direktorja ter določiti postopke za sprejemanje odločitev s strani izvršnega direktorja v zvezi z operativnimi nalogami organa za delo. Predstavniki iz držav, ki niso članice Unije ter uporabljajo pravila Unije v pristojnosti organa za delo in MOD, lahko na sejah upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Organ za delo bi se moral neposredno opirati na strokovno znanje ustreznih zainteresiranih strani na področjih v njegovi pristojnosti, in sicer prek posebne skupine zainteresiranih strani. To skupino bi morali sestavljati predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije. Skupina zainteresiranih strani bo pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevala mnenja Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 883/2004, in Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, ter uporabljala njuno strokovno znanje.

(23)  Organ za delo bi se moral neposredno opirati na strokovno znanje ustreznih zainteresiranih strani na področjih v njegovi pristojnosti, in sicer prek posebne skupine zainteresiranih strani. To skupino bi morali sestavljati predstavniki socialnih partnerjev na ravni Unije, MOD in ustreznih organizacij civilne družbe. Skupina zainteresiranih strani bo pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevala mnenja Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 883/2004, in Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev, ustanovljenega v skladu z Uredbo (EU) št. 492/2011, ter uporabljala njuno strokovno znanje.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  V okviru te uredbe bi bilo treba osebne podatke obdelovati v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta64 ali Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta65, odvisno od tega, katera se uporablja. To vključuje uvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za izpolnjevanje obveznosti, ki jih nalagata navedeni uredbi, zlasti glede zakonitosti obdelave, varnosti dejavnosti obdelave, zagotavljanja informacij in pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

(25)  V okviru te uredbe bi moral organ za delo osebne podatke obdelovati v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta1a. V okviru te uredbe bi morale države članice, zlasti v okviru usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledov, osebne podatke obdelovati v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1b. Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna predvsem za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, zlasti v okviru usklajenih ali skupnih inšpekcijskih pregledov, s katerimi se odkrivajo nepravilnosti kriminalne narave, kot je izkoriščanje delovne sile ali trgovina z ljudmi, bi bilo treba take osebne podatke obdelovati v skladu z Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1c. Organ za delo bi moral uvesti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za izpolnjevanje obveznosti, ki jih nalagata navedeni uredbi, zlasti glede zakonitosti obdelave, varnosti dejavnosti obdelave, zagotavljanja informacij in pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

_________________

_________________

 

1a Uredba (ES) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL ... z dne ...).;

 

1b Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

1c Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

64 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

65 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1), trenutno se revidira s predlogom uredbe COM(2017) 8 final.

 

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje in kar najbolj izkoristiti sinergije, Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF) ter glede boja proti organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust).

(30)  Organ za delo bi moral sodelovati z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti, zlasti z agencijami na področju zaposlitvene in socialne politike, pri čemer bi se moral opirati na njihovo strokovno znanje in kar najbolj izkoristiti sinergije, Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a)  Organ za delo bi moral v okviru svojih pristojnosti v boju proti organiziranemu kriminalu vzpostaviti tudi učinkovito sodelovanje z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) in Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter, če je organizirani kriminal povezan z goljufijami v škodo proračuna Unije, z Evropskim javnim tožilstvom. Za boj proti trgovini z ljudmi bi se moral posebej osredotočiti na trgovino z ljudmi za izkoriščanje delovne sile, kjer je primerno, sodelovati tudi z drugimi agencijami Unije na področju pravosodja in notranjih zadev (kot je Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Evropskim azilnim podpornim uradom (EASO), Agencijo Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE), Evropsko agencijo za zunanje meje (Frontex) in Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)) ter koordinatorko za boj proti trgovini z ljudmi.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Ker ciljev te uredbe, tj. podpiranja prostega gibanja delavcev in prostega pretoka storitev ter prispevanja h krepitvi pravičnosti na notranjem trgu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, če delujejo neusklajeno, temveč se zaradi čezmejne narave navedenih dejavnosti in potrebe po okrepljenem sodelovanju med državami članicami lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(36)  Ker ciljev te uredbe, tj. podpiranja prostega gibanja delavcev in prostega pretoka storitev ter prispevanja h krepitvi socialne pravičnosti na notranjem trgu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, če delujejo neusklajeno, temveč se zaradi čezmejne narave navedenih dejavnosti in potrebe po okrepljenem sodelovanju med državami članicami lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, kot navaja člen 6 Pogodbe o Evropski uniji

(37)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, kot navaja člen 6 Pogodbe o Evropski uniji. Upošteva tudi evropski steber socialnih pravic.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  olajšuje ugotavljanje ovir za prosto gibanje, dostop do zaposlitve in dostop do socialne varnosti na notranjem trgu.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  usklajuje ukrepe za izboljšanje prostega gibanja, poštene konkurence na trgu dela po vsej Uniji in dostojnih delovnih pogojev ter ustrezne socialne zaščite za vse delavce in njihove družinske člane.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju ter dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

(a)  v skladu s členoma 6 in 7 posameznikom, socialnim partnerjem in delodajalcem olajšuje dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v čezmejnem položaju ter dostop do storitev v zvezi s čezmejno mobilnostjo delovne sile;

Obrazložitev

Člen 5 Direktive 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev, določa, da „[d]ržave članice spodbujajo dialog s socialnimi partnerji in z ustreznimi nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu z nacionalnim pravom ali prakso legitimen interes za prispevanje k boju proti neupravičenemu omejevanju in oviranju pravice do prostega gibanja in proti diskriminaciji delavcev Unije in njihovih družinskih članov na podlagi državljanstva, z namenom uveljavljanja načela enakega obravnavanja.“ Glej tudi uvodno izjavo 23 navedene direktive.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1