Procedură : 2018/2222(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0393/2018

Texte depuse :

A8-0393/2018

Dezbateri :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0011

RAPORT     
PDF 575kWORD 56k
26.11.2018
PE 627.719v02-00 A8-0393/2018

referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune

(2018/2222(INI))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Marian-Jean Marinescu

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune

(2018/2222(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (COM(2018)0445),

–  având în vedere Decizia Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(1),

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi Europene din 13 noiembrie 2017 privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 iunie 2017 „Contribuția UE la proiectul ITER reformat” (COM(2017)0319),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0393/2018),

A.  întrucât se preconizează că fuziunea ar putea avea un rol esențial în viitorul peisaj energetic european și global, ca sursă de energie virtual inepuizabilă, sigură, ecologică și atractivă din punct de vedere economic,

B.  întrucât fuziunea oferă deja oportunități concrete pentru industrie și are un efect pozitiv asupra locurilor de muncă, a creșterii economice și a inovării, cu un impact pozitiv dincolo de domeniul fuziunii și energiei,

C.  întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune coordonează activitățile de cercetare și dezvoltare științifică și tehnologică în domeniul fuziunii,

D.   întrucât Europa a jucat încă de la început un rol de lider în proiectul ITER, dezvoltat în strânsă colaborare cu ceilalți semnatari ai Acordului ITER (SUA, Rusia, Japonia, China, Coreea de Sud și India) și întrucât contribuția europeană, direcționată prin întreprinderea comună, reprezintă 45 % din costurile de construcție a proiectului,

E.  întrucât propunerea Comisiei de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom a Consiliului vizează garantarea finanțării pentru participarea în continuare a Europei la proiectul ITER, pe întreaga durată a următorului cadru financiar multianual, pentru a garanta continuitatea proiectului în vederea unor importante descoperiri științifice în dezvoltarea fuziunii în domeniul civil, care să permită, în cele din urmă, producerea unei energii sigure și rentabile care să răspundă obiectivelor Acordului de la Paris,

1.  salută propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (COM(2018)0445), cu scopul de a asigura temeiul pentru finanțarea activităților acestei întreprinderi comune pentru perioada 2021-2027, în temeiul Tratatului Euratom;

2.  regretă faptul că Consiliul nu s-a consultat cu Parlamentul privind propunerea respectivă și salută intenția, exprimată de Comisie în scrisoarea de intenție Starea Uniunii 2018, de a lua în considerare „opțiuni privind consolidarea votului cu majoritate calificată și o eventuală reformă a Tratatului Euratom”; se așteaptă ca o astfel de reformă să contribuie, în mod necesar, la acordarea unor competențe colegislative Parlamentului;

3.  reamintește întârzierea înregistrată în construirea reactorului experimental, având în vedere că inițial era prevăzut ca ITER să fie construit în 2020, dar că, în 2016, Consiliul ITER a aprobat un nou calendar care prevede finalizarea până în decembrie 2025 a primei plasme, fiind cea mai apropiată dată realizabilă din punct de vedere tehnic pentru construirea ITER;

4.  subliniază că ar trebui să se evite depășirea contribuției Euratom la întreprinderea comună pentru perioada 2021-2027;

5.  subliniază că, pentru a se evita revizuirile succesive în sens ascendent ale estimărilor costurilor aferente proiectului, pentru a se evita întârzierile în raport cu datele preconizate pentru etapele operaționale și pentru a se asigura cel mai înalt grad de fiabilitate a calendarului, Organizația ITER ar trebui să includă prevederi privind o situație neprevăzută rezonabilă în orice calendar revizuit; sprijină, în această privință, prevederile privind situația neprevăzută de cel mult 24 de luni în ceea ce privește calendarul și procentul de 10-20 % în ceea ce privește bugetul propus de Comisie;

6.  salută noua abordare în ceea ce privește gestionarea riscurilor adoptată de Organizația ITER și încurajează Consiliul ITER să reducă în continuare numărul de subcomitete, să raționalizeze funcțiile acestora și să elimine suprapunerile;

7.  invită Consiliul să aprobe propunerea Comisiei, introducând, în același timp, următoarele modificări:

–  să indice contribuția Euratom la întreprinderea comună în prețuri constante și curente;

–  să utilizeze, în scopuri de claritate, cuvântul „Euratom” în loc de „Comunitate” în tot cuprinsul textului;

–  să includă dispoziții clare privind comitetele care asistă Consiliul de conducere al întreprinderii comune, în special Comitetul de administrare și gestionare, Comitetul pentru achiziții și contracte și Grupul consultativ tehnic, în ceea ce privește componența, statutul lor permanent sau temporar, numărul de reuniuni și metoda de remunerare a membrilor acestora;

–  să evalueze și să elimine suprapunerea responsabilităților între Comitetul de administrare și gestiune și Grupul consultativ tehnic în ceea ce privește planurile de proiect și programele de lucru;

–  să introducă dispoziții privind contribuțiile statului gazdă al ITER;

–  să includă în anexa III („Regulamentul financiar: principii generale”) o cerință de stabilire, în Regulamentul financiar al întreprinderii comune, a unor norme și proceduri pentru evaluarea contribuțiilor în natură;

–  să introducă la articolul 5 și la anexa III dispoziții care să permită întreprinderii comune să beneficieze de finanțare sub forma unor instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă, derulate în conformitate cu viitorul program InvestEU;

–  să clarifice rolul și contribuția Regatului Unit la Euratom, având în vedere statutul său, în special în ceea ce privește o eventuală participare la ITER;

–  să includă dispoziții privind sinergiile și cooperarea între ITER și Programul pentru cercetare și dezvoltare al Euratom pentru perioada 2021-2025;

  să ia în considerare cooperarea cu operatorii economici privați mici și mijlocii, care își desfășoară activitatea în domeniul inovării disruptive, cum ar fi întreprinderile nou-înființate care experimentează noi abordări și tehnologii, în cadrul programului de activități de cercetare și în rețeaua organismelor desemnate în domeniul cercetării științifice și tehnologice în materie de fuziune;

–  să clarifice dispozițiile referitoare la rapoartele și evaluările anuale elaborate de întreprinderea comună;

–  să includă în propunere o recomandare de investigare a posibilei utilizări ulterioare a materialelor utilizate în prezent în proiectul ITER;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 90, 30.3.2007, p. 58.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)

Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune („F4E”) a fost înființată pentru o perioadă de 35 ani începând cu 19 aprilie 2007. Aceasta a fost creată în temeiul Tratatului Euratom printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene în vederea îndeplinirii a trei obiective:

(a) să asigure contribuția Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) în favoarea Organizației Internaționale a Energiei de Fuziune ITER ;

(b) să asigure contribuția Euratom la activitățile din cadrul abordării extinse cu Japonia pentru realizarea rapidă a energiei de fuziune;

(c) să pregătească și să coordoneze un program de activități în pregătirea construirii unui reactor de fuziune demonstrativ și a instalațiilor conexe, inclusiv Centrul internațional de iradiere a materialelor prin fuziune (IFMIF).

Întreprinderea comună (F4E) este responsabilă pentru furnizarea contribuției Europei la ITER, cel mai mare parteneriat științific din lume care își propune să demonstreze că fuziunea este o sursă viabilă și durabilă de energie. ITER reunește șapte țări reprezentând jumătate din populația lumii: UE, Rusia, Japonia, China, India, Coreea de Sud și Statele Unite.

Ca parte care găzduiește proiectul, conform acordului ITER, Europa are un angajament juridic mai consistent și, în consecință, și-a asumat rolul de lider în acest proiect, acoperind 45 % din costurile de construcție (cotele de participare ale celorlalte state membre ale ITER se situează în jurul a 9 % fiecare) pentru a asigura finalizarea la timp a construcției.

2. Contextul propunerii Comisiei

Această propunere a Comisiei vizează modificarea Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe, cu scopul de a asigura temeiul pentru finanțarea activităților acestei întreprinderi comune pentru perioada 2021-2027, în temeiul Tratatului Euratom.

Prezenta decizie constituie actul de bază pentru perioada acoperită de următorul cadru financiar multianual și va constitui temeiul pentru adoptarea deciziilor anuale de finanțare. Aceste decizii vor permite transferul de fonduri către F4E în perioada 2021-2027.

Contribuția orientativă a Euratom la întreprinderea comună pentru perioada 2021-2027 și cheltuielile de sprijin aferente pentru aceeași perioadă sunt stabilite la 6 070 000 000 EUR (în valori actuale).

3. Poziția raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom a Consiliului. Propunerea va asigura continuitatea proiectului, în special față de partenerii internaționali, și va asigura finanțarea ITER pentru întreaga durată a următorului cadru financiar multianual.

Întrucât temeiul juridic al propunerii Comisiei îl constituie articolele 47 și 48 din Tratatul Euratom, Consiliul nu are obligația de a consulta Parlamentul European. Prin urmare, Parlamentul European a decis să își exprime poziția prin intermediul unui raport din proprie inițiativă.

Raportorul invită Consiliul să aprobe propunerea Comisiei, introducând, în același timp, anumite modificări. Având în vedere caracterul limitat al propunerii Comisiei, raportorul propune și unele modificări cu caracter mai general care nu sunt legate doar de finanțarea activităților întreprinderii comune în cursul următorului cadru financiar multianual.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

11

3

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 7 ianuarie 2019Notă juridică