Postopek : 2018/2222(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0393/2018

Predložena besedila :

A8-0393/2018

Razprave :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0011

POROČILO     
PDF 570kWORD 51k
26.11.2018
PE 627.719v02-00 A8-0393/2018

o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije

(2018/2222(INI))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Marian-Jean Marinescu

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije

(2018/2222(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za Sklep Sveta o spremembi Odločbe 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (COM(2018)0445),

–  ob upoštevanju Odločbe Sveta 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu(1),

–  ob upoštevanju poročila Evropskega računskega sodišča z dne 13. novembra 2017 o zaključnem računu Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. junija 2017 o prispevku EU k prenovljenemu projektu ITER (COM(2017)0319),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0393/2018),

A.  ker bi lahko imela fuzija v prihodnosti na področju energetike na evropski in svetovni ravni osrednjo vlogo kot potencialno neizčrpen, varen, podnebju prijazen, okoljsko odgovoren in ekonomsko konkurenčen vir energije;

B.  ker fuzija že ponuja dejanske priložnosti za industrijo in pozitivno vpliva na delovna mesta, gospodarsko rast in inovacije, njen pozitivni vpliv pa presega področji fuzije in energetike;

C.  ker Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije usklajuje znanstvene in tehnološke raziskave in razvojne dejavnosti na področju fuzije;

D.   ker ima Evropa že od začetka vodilno vlogo v projektu ITER, ki je bil pripravljen v tesnem sodelovanju z neevropskimi podpisnicami sporazuma ITER (ZDA, Rusijo, Japonsko, Kitajsko, Južno Korejo in Indijo), in ker evropski prispevek, uresničen prek skupnega podjetja, predstavlja 45 % stroškov gradnje projekta;

E.  ker je cilj predloga Komisije za spremembo Odločbe Sveta 2007/198/Euratom zagotoviti sredstva za nadaljnjo evropsko udeležbo v projektu ITER v celotnem obdobju naslednjega večletnega finančnega okvira, da bi se zagotovila nepretrganost projekta, katerega cilj so ključni znanstveni preboji v razvoju fuzije za civilno uporabo, da bi jo lahko pravočasno izkoriščali za proizvajanje varne in stroškovno učinkovite energije, ki bi bila primerna tudi za izpolnjevanje ciljev Pariškega sporazuma;

1.  pozdravlja predlog Komisije za Sklep Sveta o spremembi Odločbe Sveta (2007/198/Euratom) o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (COM(2018)0445), ki bo podlaga za financiranje dejavnosti skupnega podjetja v obdobju 2021–2027 v okviru Pogodbe Euratom;

2.  obžaluje, da se Svet ni posvetoval z Parlamentom o omenjenem predlogu in pozdravlja namero Komisije iz govora o stanju v Uniji za leto 2018, da bo preučila možnosti za okrepljeno glasovanje s kvalificirano večino in morebitno reformo Pogodbe Euratom; pričakuje, da bi s tako reformo Parlament dobil sozakonodajna pooblastila;

3.  želi opozoriti na zamudo pri gradnji preskusnega reaktorja, saj je bil ITER sprva predviden za leto 2020, a je odbor ITER leta 2016 odobril nov koledar, ki fazo prve plazme predvideva decembra 2025, kar je najkrajši tehnično izvedljiv rok za izgradnjo reaktorja;

4.  poudarja, da ne bi smeli preseči prispevka Euratoma za skupno podjetje za obdobje 2021–2027;

5.  poudarja, da bi morala Organizacija ITER vključiti razumne določbe za nepredvidene dogodke v vse revidirane časovne načrte, da bi preprečili zaporedne popravke navzgor pri napovedanih stroških projektov, da bi preprečili zamude pri predvidenih datumih operativnih mejnikov ter da bi zagotovili kar največjo zanesljivost časovnih načrtov; v zvezi s tem podpira določbe za nepredvidene dogodke do 24 mesecev v smislu časovnega načrta in 10–20 % v smislu proračuna glede na predlog Komisije;

6.  pozdravlja nov pristop k obvladovanju tveganja, ki ga uporablja Organizacija ITER, in spodbuja Svet ITER, da bi se še dodatno zmanjšalo število pododborov, racionaliziralo njihovo delovanje in odpravila prekrivanja;

7.  poziva Svet, naj odobri predlog Komisije, hkrati pa sprejme naslednje spremembe:

–  prispevek Euratoma k skupnemu podjetju se navede v stalnih in tekočih cenah,

–  v celotnem besedilu se zaradi jasnosti uporabi beseda Euratom namesto besede Skupnost,

–  vključijo se jasne določbe o sestavi, stalnem ali začasnem statusu, številu sej in načinih povračila stroškov članom odborov, ki pomagajo upravnemu odboru skupnega podjetja, zlasti odbora za vodenje in upravljanje, odbora za javna naročila in pogodbe ter odbora za tehnično svetovanje,

–  ocenijo in odpravijo se prekrivajoče se odgovornosti odbora za vodenje in upravljanje ter odbora za tehnično svetovanje v zvezi z načrti za projekt in delovnimi programi,

–  uvedejo se določbe o prispevkih države gostiteljice projekta ITER,

–  v prilogo III („Finančna uredba: splošna načela“) se vključi zahteva, da se v finančni uredbi za skupno podjetje določijo pravila in postopki za oceno prispevkov v naravi,

–  uvedejo se določbe v členu 5 in Prilogi III, po katerih bo lahko skupno podjetje prejemalo sredstva v obliki finančnih instrumentov v okviru operacij mešanega financiranja, ki se izvajajo v skladu s prihodnjim programom InvestEU,

–  pojasni se vloga in prispevek Združenega kraljestva glede na njegov status v Euratomu, predvsem v zvezi s potencialno udeležbo pri projektu ITER,

–  vključijo se določbe o sinergijah in sodelovanju med projektom ITER ter programom Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2021–2025,

  obravnava se sodelovanje z zasebnimi malimi in srednjimi akterji s področja prelomne tehnologije, kot so zagonska podjetja, ki preskušajo nove pristope in tehnologije, v okviru programa raziskovalnih dejavnosti in pri mreži, ki jo sestavljajo organizacije s področja znanstvenih in tehnoloških raziskav na področju fuzije,

–  pojasnijo se določbe glede letnih poročil in ocen, ki jih pripravi skupno podjetje,

–  v predlog se vključi priporočilo, da se preuči morebitna nadaljnja uporaba materialov, ki se trenutno uporabljajo v projektu ITER;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 90, 30.3.2007, str. 58.


OBRAZLOŽITEV

1. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) je bilo ustanovljeno 19. aprila 2007 za obdobje 35 let. Ustanovljeno je bilo na podlagi Pogodbe Euratom z odločbo Sveta Evropske unije, da bi izpolnilo tri cilje:

(a) zagotavljati prispevek Evropske skupnosti za atomsko energijo („Euratom“) Mednarodni organizaciji za fuzijsko energijo ITER;

(b) zagotavljati prispevek Euratoma k dejavnostim širšega pristopa z Japonsko za hitro uresničitev fuzijske energije;

(c) pripraviti in usklajevati program dejavnosti za pripravo gradnje demonstracijskega fuzijskega reaktorja in sorodnih naprav, vključno z eksperimentalno obsevalno napravo za testiranje fuzijskih materialov in tehnologij (IFMIF).

Skupno podjetje (F4E) je odgovorno za zagotavljanje prispevka Evrope k projektu ITER, največjemu znanstvenemu partnerstvu na svetu, katerega cilj je dokazati, da je fuzija možen in trajnosten vir energije. ITER združuje sedem pogodbenic, ki predstavljajo polovico prebivalstva sveta – EU, Rusijo, Japonsko, Kitajsko, Indijo, Južno Korejo in Združene države Amerike.

Ker je Evropa v skladu s sporazumom ITER gostiteljica projekta, ima večje pravne obveznosti in je prevzela vodilno vlogo s 45-odstotnim deležem stroškov gradnje (deleži ostalih članic ITER so približno 9 % za vsako izmed njih), da se zagotovi pravočasen zaključek gradnje.

2. Ozadje predloga Komisije

Cilj sedanjega predloga je sprememba Odločbe Sveta 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu, da bi se zagotovila podlaga za financiranje dejavnosti skupnega podjetja za obdobje 2021–2027 v okviru Pogodbe Euratom.

Ta sklep je temeljni akt za obdobje, zajeto v naslednjem večletnem finančnem okviru, in bo podlaga za sprejetje letnih sklepov o financiranju. Ti sklepi bodo Komisiji omogočili prenos sredstev na podjetje F4E v obdobju 2021–2027.

Okviren prispevek Euratoma k skupnemu podjetju za obdobje 2021–2027 in za povezane stroške podpore v istem obdobju je 6.070.000.000 EUR (v sedanji vrednosti).

3. Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za spremembo Odločbe Sveta 2007/198/Euratom. S predlogom se bosta zagotovila neprekinjenost projekta, zlasti v zvezi z mednarodnimi partnerji, ter financiranje projekta ITER v celotnem obdobju naslednjega večletnega finančnega okvira.

Ker sta pravna podlaga predloga Komisije člena 47 in 48 Pogodbe Euratom, se Svetu ni treba posvetovati z Evropskim parlamentom. Zato se je Evropski parlament odločil, da bo svoje stališče izrazil v samoiniciativnem poročilu.

Poročevalec poziva Svet, naj odobri predlog Komisije, hkrati pa sprejme več sprememb. Glede na omejeno področje uporabe predloga Komisije poročevalec predlaga tudi nekatere bolj splošne spremembe, ki niso povezane le s financiranjem dejavnosti skupnega podjetja v naslednjem večletnem finančnem okviru.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

11

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. januar 2019Pravno obvestilo