Procedură : 2018/0110(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0394/2018

Texte depuse :

A8-0394/2018

Dezbateri :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0055

RAPORT     ***I
PDF 799kWORD 99k
26.11.2018
PE 626.994v01-00 A8-0394/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Fredrick Federley

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0231),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0170/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0394/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Având în vedere evoluția rapidă a pieței domeniului de prim nivel (TLD) și peisajul digital dinamic, este necesar un mediu de reglementare flexibil și orientat spre viitor. Scopul TLD-ului .eu este să contribuie, printr-o bună gestionare, la consolidarea identității Uniunii și promovarea valorilor sale, cum ar fi multilingvismul, respectarea vieții private și a securității utilizatorilor și respectarea drepturilor omului, precum și la promovarea priorităților online.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  TLD-ul .eu este al optulea cel mai mare domeniu de prim nivel tip cod de țară, cu peste 3,8 de milioane de înregistrări în 2017. TLD-ul .eu este utilizat de instituțiile, agențiile și organele Uniunii, inclusiv pentru proiecte și inițiative;

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  TLD-ul .eu ar trebui să asigure o legătură clară cu Uniunea și cu piața europeană. Acesta ar trebui să permită societăților, organizațiilor și persoanelor fizice din Uniune să înregistreze un nume de domeniu .eu. Cetățenii Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea de a înregistra un nume de domeniu .eu indiferent de locul în care își au reședința.

(4)  TLD-ul .eu, în calitatea sa de nume de domeniu specific pentru Uniune, sub o etichetă clară și ușor de recunoscut, ar trebui să asigure o legătură clară cu Uniunea și cu piața europeană, creând o identitate puternică pentru piața unică digitală, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu standardele comerciale. Acesta ar trebui să permită societăților și organizațiilor cu sediul în Uniune sau în Spațiul Economic European (SEE), precum și persoanelor fizice care își au domiciliul într-un stat membru sau într-o țară terță membră a SEE să înregistreze un nume de domeniu .eu. Cetățenii Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea de a înregistra un nume TLD .eu indiferent de locul în care își au reședința. Existența unui astfel de domeniu este o parte importantă a identității europene, iar utilizatorii sunt responsabili de utilizarea sa corectă.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Numele de domenii din TLD-ul .eu ar trebui alocate părților eligibile în funcție de disponibilități.

(5)  Numele de domenii din TLD-ul .eu ar trebui alocate la prețuri rezonabile părților eligibile în funcție de disponibilități.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Comisia ar trebui să evalueze rolul potențial al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în ceea ce privește înregistrarea numelor de domenii în TLD-ul .eu pentru a aloca solicitanților de mărci ale Uniunii Europene sau de desene sau modele industriale comunitare înregistrate TLD-urile .eu aplicabile mărcilor sau desenelor acestora, în funcție de disponibilitate. Această evaluare ar trebui să includă, de asemenea, alte măsuri sau agenții care ar putea fi implicate în prevenirea înregistrărilor speculative și abuzive („cybersquatting”) și ar putea facilita proceduri administrative simple, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Comisia ar trebui să desemneze, pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, un Registru pentru TLD-ul .eu. Comisia ar trebui să încheie un contract cu Registrul selectat, în care ar trebui să se stabilească în detaliu principiile și procedurile aplicabile Registrului organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu. Contractul ar trebui să fie limitat în timp și reînnoibil.

(9)  Comisia ar trebui să desemneze, pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, ținând seama de eficiența din punctul de vedere al costurilor și de simplitatea administrativă, un Registru pentru TLD-ul .eu. În vederea stabilirii criteriilor de desemnare a unui registru și a unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii pentru desemnarea respectivă, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor două instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Comisia ar trebui să încheie un contract cu Registrul selectat, în care ar trebui să se stabilească în detaliu principiile și procedurile aplicabile Registrului pentru organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu. Contractul ar trebui să fie limitat în timp și reînnoibil.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a eficacității și a funcționării TLD-ului .eu. Evaluarea ar trebui să țină seama de practicile de lucru ale Registrului desemnat și de relevanța sarcinilor acestuia.

(22)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a eficacității și a funcționării TLD-ului .eu. Evaluarea ar trebui să țină seama de practicile de lucru ale Registrului desemnat și de relevanța sarcinilor acestuia. De asemenea, la fiecare trei ani, Comisia ar trebui să prezinte un raport privind funcționarea numelui TLD .eu.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Prezentul regulament are ca scop sprijinirea pieței unice digitale, creând o identitate europeană online și încurajând activitățile transfrontaliere online, prin promovarea competitivității numelui TLD .eu.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „Registru” înseamnă entitatea însărcinată cu organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu, inclusiv cu întreținerea bazelor de date aferente și a serviciilor publice de căutare asociate, înregistrarea numelor de domenii, operarea Registrului numelor de domenii, operarea serverelor de nume din TLD ale Registrului și diseminarea fișierelor zonale ale TLD-ului;

(a)  „Registru” înseamnă entitatea însărcinată cu organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu, inclusiv cu întreținerea bazelor de date aferente și a serviciilor publice de căutare asociate, înregistrarea numelor de domenii, operarea Registrului numelor de domenii, operarea serverelor de nume din TLD ale Registrului și diseminarea fișierelor zonale ale TLD-ului, atunci când este cazul;

Justificare

Restricțiile privind diseminarea fișierelor zonale ale TLD-ului au fost utilizate de TLD-uri ca o măsură de securitate, iar această flexibilitate trebuie menținută, necreându-se o obligație.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  o persoană fizică ce nu este cetățean al Uniunii, dar are reședința într-un stat membru; sau

(ii)  un resortisant al unei țări terțe care își are reședința într-un stat membru sau într-o țară terță membră a SEE;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  o societate stabilită în Uniune; sau

(iii)  o societate stabilită într-un stat membru sau într-o țară terță membră a SEE;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  o organizație stabilită în Uniune, fără a aduce atingere aplicării legislației naționale.

(iv)  o organizație stabilită într-un stat membru sau într-o țară terță membră a SEE, fără a aduce atingere aplicării legislației naționale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Registrul poate revoca un nume de domeniu din proprie inițiativă, fără a supune litigiul unei proceduri de soluționare extrajudiciară a conflictelor, din următoarele motive:

3.  Registrul poate revoca sau suspenda un nume de domeniu din proprie inițiativă, fără a supune litigiul unei proceduri de soluționare extrajudiciară a conflictelor, din următoarele motive:

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Un nume de domeniu poate fi, de asemenea, revocat și, dacă este necesar, poate fi transferat ulterior către o altă parte, sub rezerva unei proceduri adecvate de soluționare alternativă a litigiilor („SAL”) sau a unei proceduri judiciare, dacă numele respectiv este identic sau asemănător până la confuzie cu un nume pentru care a fost stabilit un drept prin legislația națională sau a Uniunii, și dacă:

4.  Un nume de domeniu poate fi, de asemenea, revocat și, dacă este necesar, poate fi transferat ulterior către o altă parte, sub rezerva unei proceduri adecvate de soluționare alternativă a litigiilor („SAL”) sau a unei proceduri judiciare, dacă numele respectiv este identic sau asemănător până la confuzie cu un nume pentru care a fost stabilit un drept prin legislația națională sau a Uniunii. Un nume de domeniu este revocat dacă:

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Registrul adoptă, după consultarea Comisiei și a Grupului consultativ multiparticipativ .eu, în temeiul articolului 14 alineatul (3) litera (ca), politici transparente și previzibile pentru a asigura identificarea în timp util a eventualelor înregistrări menționate la primul paragraf literele (a) sau (b) de la prezentul alineat. În acest scop, Registrul cooperează, atunci când este necesar, cu agențiile de aplicare a legii și cu echipele naționale de intervenție în caz de urgențe informatice.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă un nume de domeniu este considerat de o instanță dintr-un stat membru ca fiind defăimător, rasist sau contrar ordinii publice, acesta va fi blocat de Registru la primirea notificării privind hotărârea instanței și revocat la primirea notificării privind hotărârea definitivă a instanței. Registrul refuză orice înregistrări viitoare ale numelor care au făcut obiectul unei astfel de hotărâri judecătorești, pe perioada de valabilitate a acesteia.

5.  Dacă un nume de domeniu este considerat de o instanță dintr-un stat membru, în temeiul legislației naționale sau a Uniunii, ca fiind defăimător, rasist sau contrar ordinii sau securității publice, acesta va fi blocat de Registru la primirea notificării privind hotărârea instanței. La notificarea unei astfel de hotărâri judecătorești, Registrul revocă numele de domeniu.

 

Prin derogare de la primul paragraf, numele de domeniu nu poate fi blocat de Registru în cazul în care hotărârea instanței este relevantă în sensul unui act de punere în aplicare sau al unei decizii a Consiliului adoptate în temeiul articolul 5 din Regulamentul.../... [privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, 2018/0136 (COD)]. Numele de domeniu este revocat de Registru la primirea notificării privind hotărârea definitivă a instanței.

 

Registrul refuză orice înregistrări viitoare ale numelor de domeniu care au făcut obiectul unei astfel de hotărâri judecătorești, pe perioada de valabilitate a acesteia.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Numele de domeniu înregistrate sub TLD-ul .eu pot fi transferate numai părților eligibile pentru înregistrarea cu nume de domeniu .eu.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se înregistrează numele de domenii scrise cu orice caractere ale limbilor oficiale ale Uniunii, în conformitate cu standardele internaționale existente, permise de protocoalele numelor de domenii internaționalizate (IDN).

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pot fi înregistrate sau rezervate de către statele membre numai într-un domeniu de nivel secund. Aceste nume de domenii trebuie să se limiteze la termeni geografici și/sau geopolitici recunoscuți pe scară largă, care au impact asupra organizării politice sau teritoriale a statele membre.

(b)  pot fi înregistrate sau rezervate de către statele membre numai la un domeniu de nivel secund. Aceste nume de domenii se limitează la termeni geografici și/sau geopolitici recunoscuți pe scară largă, care au impact asupra organizării politice sau teritoriale a statele membre.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia stabilește criteriile și procedura de desemnare a Registrului prin acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

1.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 17a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor și a procedurii de desemnare a Registrului, precum și a criteriilor de elaborare a unor cerințe minime pentru alte situații decât cele menționate la articolul 4, în care Registrul blochează, suspendă sau revocă un nume de domeniu pentru a proteja valorile Uniunii, cum ar fi multilingvismul, respectarea vieții private și a securității utilizatorilor și respectarea drepturilor omului.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia încheie un contract cu Registrul desemnat. Contractul specifică normele, politicile și procedurile privind prestarea de servicii de către Registru și condițiile conform cărora Comisia supraveghează organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu de către Registru. Contractul este limitat în timp și reînnoibil și include principiile și procedurile privind funcționarea TLD-ului .eu, stabilite pe baza articolului 11.

3.  Comisia încheie un contract cu Registrul desemnat. Contractul specifică normele, politicile și procedurile privind prestarea de servicii de către Registru și condițiile conform cărora Comisia supraveghează organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu de către Registru. Contractul este limitat în timp și reînnoibil și include principiile și procedurile privind funcționarea TLD-ului .eu, stabilite pe baza articolelor 10 și 11 din prezentul regulament.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  promovează TLD-ul .eu în întreaga Uniune și în țări terțe pentru a asigura competitivitatea sa;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  respectă normele, politicile și procedurile stabilite în prezentul regulament și în contractul menționat la articolul 8 alineatul (3);

(a)  respectă normele, politicile și procedurile stabilite în prezentul regulament și în contractul menționat la articolul 8 alineatul (3), în special legislația Uniunii în domeniul protecției datelor.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  organizează, administrează și gestionează TLD-ul .eu în interesul general și pe baza principiilor de calitate, eficiență, fiabilitate, transparență, accesibilitate și nediscriminare, asigurând condiții echitabile de concurență;

(b)  organizează, administrează și gestionează TLD-ul .eu în interesul public general;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în toate aspectele legate de administrarea și gestionarea TLD-ului .eu, asigură o calitate ridicată, transparență, previzibilitate, fiabilitate, accesibilitate, eficiență, condiții de concurență echitabile și nediscriminatorii și aplicarea măsurilor de protecție a consumatorilor pentru un nume TLD .eu;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  promovează obiectivele Uniunii în domeniul guvernanței internetului;

(i)  promovează obiectivele Uniunii în domeniul guvernanței internetului, printre altele prin participarea în forurile internaționale;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  se supune, pe propria cheltuială, unui audit efectuat de un organism independent cel puțin o dată la doi ani pentru a atesta conformitatea cu prezentul regulament și trimite Comisiei rezultatul acestuia;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contractul încheiat între Comisie și Registrul desemnat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) conține principiile și procedurile privind funcționarea TLD-ului .eu în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv:

1.   Contractul încheiat între Comisie și Registrul desemnat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) conține principiile și procedurile privind funcționarea TLD-ului .eu în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cerințele și procedurile pentru cererile de înregistrare și politica privind verificarea datelor registranților și a înregistrărilor speculative ale numelor de domenii;

(b)  cerințele și procedurile pentru cererile de înregistrare, sistemele de verificare a faptului că criteriile de înregistrare sunt îndeplinite, inclusiv de verificare a identității registranților, a datelor și a înregistrărilor speculative ale numelor de domenii;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  măsurile menite să permită accesul autorităților competente la datele din Registru, în vederea prevenirii, detecției, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor, după cum prevăd legislația Uniunii și legislația națională.

(f)  măsurile menite să permită accesul autorităților competente la datele din Registru, în vederea prevenirii, detecției, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor, după cum prevăd legislația Uniunii și legislația națională, sub rezerva unui control și echilibru adecvate.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Cu toate acestea, măsurile menționate la alineatul (1) litera (f), prevăzute de legislația națională, nu se aplică în cazul în care sunt relevante în sensul unui act de punere în aplicare sau al unei decizii a Consiliului adoptate în temeiul articolul 5 din Regulamentul.../... [privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, 2018/0136 (COD)]. Măsura respectivă poate fi utilizată pe baza unei hotărâri judecătorești definitive sau a unei alte măsuri administrative definitive.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Registrul înființează și gestionează o bază de date WHOIS, cu scopul de a furniza informații exacte și actualizate privind înregistrările din cadrul TLD-ului .eu.

1.  Registrul înființează și gestionează, cu diligența necesară, o bază de date WHOIS, cu scopul de a furniza informații exacte și actualizate privind înregistrările din cadrul TLD-ului .eu.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Baza de date WHOIS conține informații relevante, care nu sunt excesive în raport cu scopul bazei de date, despre punctele de contact care administrează numele de domenii din cadrul TLD-ului .eu și despre titularii numelor de domenii. Dacă titularul numelui de domeniu este o persoană fizică, informațiile care trebuie făcute publice sunt supuse consimțământului titularului numelui de domeniu în sensul Regulamentului (UE) 2016/679.

2.  Baza de date WHOIS conține informații relevante, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. În special, informațiile colectate nu sunt excesive în raport cu scopul bazei de date și se referă la punctele de contact care administrează numele de domenii din cadrul TLD-ului .eu și la titularii numelor de domenii. Dacă titularul numelui de domeniu este o persoană fizică, informațiile care trebuie făcute publice sunt supuse consimțământului titularului numelui de domeniu în sensul Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate, după caz, să consulte părțile interesate și să recurgă la consultanță de specialitate în ceea ce privește rezultatele activităților de supraveghere prevăzute la prezentul articol și modalitățile de a îmbunătăți organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu de către Registru.

4.  Comisia poate, după caz, să consulte Grupul consultativ multiparticipativ și alte părți interesate și să recurgă la consultanță de specialitate în ceea ce privește rezultatele activităților de supraveghere prevăzute la prezentul articol și modalitățile de a îmbunătăți organizarea, administrarea și gestionarea TLD-ului .eu de către Registru.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se înființează un Consiliu multiparticipativ .eu pentru a consilia Comisia cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

1.  Se înființează un Grup consultativ multiparticipativ .eu pentru a consilia Comisia cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament. La punerea în aplicare a tuturor aspectelor din prezentul regulament, Comisia ține seama de recomandările și avizele formulate de Grupul consultativ multiparticipativ .eu.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul multiparticipativ .eu este compus din reprezentanți provenind din sectorul privat, comunitatea tehnică, statele membre, organizațiile internaționale, societatea civilă și mediul academic și este numit de Comisie pe baza unei proceduri deschise și transparente.

2.  Grupul consultativ multiparticipativ .eu este compus din reprezentanți provenind din sectorul privat, comunitatea tehnică, statele membre, organizațiile internaționale, societatea civilă și mediul academic și este numit de Comisie pe baza unei proceduri deschise și transparente, ținând seama în cea mai mare măsură posibilă de principiul egalității de gen.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consiliul multiparticipativ .eu are următoarele sarcini:

3.  Grupul consultativ multiparticipativ .eu are următoarele sarcini:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  emite avize cu privire la aspectele legate de gestionarea, organizarea și administrarea TLD-ului .eu;

(b)  emite avize cu privire la aspectele legate de gestionarea, organizarea și administrarea TLD-ului .eu, inclusiv aspectele legate de securitatea cibernetică și de protecția datelor;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  consiliază Comisia cu privire la aspectele legate de monitorizarea și supravegherea Registrului.

(c)  consiliază Comisia cu privire la aspectele legate de monitorizarea și supravegherea Registrului, în special în ceea ce privește auditul menționat la articolul 10 litera (k).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  consiliază Comisia privind cele mai bune practici referitoare la politicile și măsurile care îi permit acesteia să identifice și, dacă este necesar, să ia măsuri adecvate împotriva numelor de domeniu înregistrate de titularul lor fără a avea drepturi sau interese legitime în ceea ce privește numele respective și împotriva numelor de domeniu utilizate cu rea credință, inclusiv privind cooperarea cu agențiile de aplicare a legii și cu echipele naționale de intervenție în caz de urgențe informatice.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult cinci ani de la data aplicării prezentului regulament și din trei în trei ani după această dată, Comisia evaluează punerea în aplicare, eficacitatea și funcționarea TLD-ului .eu.

1.  În termen de cel mult trei ani de la data aplicării prezentului regulament și din trei în trei ani după această dată, Comisia evaluează punerea în aplicare, eficacitatea și funcționarea TLD-ului .eu, în special pe baza informațiilor prezentate de Registru în temeiul articolului 10 litera (k).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia, până la ... [se introduce data de trei ani de la data aplicării prezentului regulament], evaluează rolul prezentului regulament în prevenirea practicii de înregistrare abuzivă a unui nume de domeniu („cybersquatting”) și punerea la dispoziție a unor proceduri administrative simple, în special pentru IMM-uri. Aceasta evaluează, de asemenea, rolul potențial al EUIPO și al altor agenții ale Uniunii în ceea ce privește înregistrarea numelor TLD .eu și, dacă este cazul, ia măsuri corespunzătoare, de exemplu, propunând măsuri legislative adecvate.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind constatările evaluării menționate la alineatul (1).

2.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind constatările evaluării menționate la alineatele (1) și (1a), însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative corespunzătoare.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Exercitarea delegării

 

1.   Competența de a adopta un act delegat menționată la articolul 8 alineatul (1) este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.   Delegarea competențelor menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare duce la încetarea delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Noua propunere privind domeniul de prim nivel .eu, publicată de Comisie la 24 aprilie 2018, vizează abrogarea actelor legislative existente. Deși TLD-ul .eu continuă să funcționeze corect, cadrul juridic care îl reglementează trebuie adaptat la evoluția mediului și a pieței online.

În conformitate cu obiectivele Strategiei privind piața unică digitală, prezenta inițiativă urmărește să asigure că un TLD care a funcționat relativ bine, va funcționa la fel și în viitor, pentru a garanta că beneficiile legate de acesta pot ajunge la cât mai mulți cetățeni ai Uniunii în viitorul apropiat.

Raportorul salută propunerea și subscrie obiectivului de a ține pasul cu evoluția rapidă a pieței TLD și cu peisajul digital dinamic, care necesită un cadru de reglementare flexibil și orientat către viitor.

Existența unui nume de domeniu specific pentru UE este foarte importantă pentru identitatea online a UE. Raportorul consideră că posibilitatea de a avea acces la un TLD .eu reprezintă o oportunitate pentru instituții, societăți sau cetățeni. Acestea vor fi, astfel, identificate cu ușurință ca parte a comunității UE, împărtășind un set unic de norme și valori.

Propunerea stabilește principiile generale de înregistrare a unui nume de domeniu de prim nivel .eu. Aceasta descrie criteriile de eligibilitate, condițiile generale de înregistrare și de revocare a numelor de domeniu, limbile, legea aplicabilă și jurisdicția, procedurile de rezervare a numelor de domeniu de către Registru, Comisie și statele membre și procedurile de acreditare a registrarilor.

Registrul: dispozițiile acoperă aspecte care merg de la desemnarea sa de către Comisie și caracteristicile sale, până la principalele sale obligații. Propunerea stabilește, de asemenea, o listă de principii și proceduri privind funcționarea TLD-ului .eu, care trebuie incluse în contractul cu Registrul, inclusiv monitorizarea.

Raportorul sprijină principiile generale, însă dorește să pună accentul pe promovarea valorilor UE, cum ar fi multilingvismul, respectarea vieții private și a securității utilizatorilor, protecția consumatorilor și drepturile omului. Raportorul propune garanții suplimentare în special pentru garantarea statului de drept.

De asemenea, raportorul dorește să existe un control mai bun din partea Parlamentului European în ceea ce privește stabilirea criteriilor și a procedurii de desemnare a Registrului prin acte delegate.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportorului. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

Comisia Europeană

EUrid

EDRI

EUIPO

Business Europe


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu

Referințe

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Data prezentării la PE

25.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Raportori

Data numirii

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

24.9.2018

 

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack

Data depunerii

26.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018Notă juridică