Postopek : 2018/0110(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0394/2018

Predložena besedila :

A8-0394/2018

Razprave :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0055

POROČILO     ***I
PDF 785kWORD 89k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Fredrick Federley

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0231),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0170/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne …,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0394/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Hiter razvoj trga vrhnjih domen in dinamičnega digitalnega okolja zahteva prilagodljivo regulativno okolje, ki bo kos prihodnjim izzivom. Vrhnja domena .eu naj bi z dobrim upravljanjem pomagala krepiti identiteto Unije in uveljavljati vrednote Unije, kot so večjezičnost, spoštovanje zasebnosti in varnosti uporabnikov ter spoštovanje človekovih pravic, prispevala pa naj bi tudi k uresničevanju spletnih prednostnih nalog.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Domena .eu je osma največja državna vrhnja domena na svetu in je imela v letu 2017 več kot 3,8 milijona registracij. Uporabljajo jo institucije, agencije in organi Unije, tudi za projekte in pobude.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Vrhnja domena .eu bi morala zagotavljati jasno prepoznavno povezavo med Unijo in evropskim tržiščem. Podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v Uniji bi morala omogočiti registracijo domenskega imena v okviru vrhnje domene .eu. Državljanom Unije bi moralo biti dovoljeno, da registrirajo domensko ime .eu, ne glede na njihovo bivališče.

(4)  Kot posebno domensko ime za Unijo z zelo jasno in lahko prepoznavno oznako bi morala vrhnja domena .eu zagotavljati jasno prepoznavno povezavo med Unijo, evropskim tržiščem in spletno identiteto Unije ter tako ob spoštovanju prava in trgovinskih standardov Unije ustvariti močno identiteto za namene enotnega digitalnega trga. Podjetjem in organizacijam s sedežem v Uniji ali Evropskem gospodarskem prostoru (EGS) ter fizičnim osebam z bivališčem v kateri od držav članic ali tretji državi, ki je članica EGS, bi morala omogočiti registracijo domenskega imena v okviru vrhnje domene .eu. Državljanom Unije bi moralo biti dovoljeno, da registrirajo vrhnje domensko ime .eu, ne glede na njihovo bivališče. Obstoj te domene je pomemben del evropske identitete, uporabniki pa so odgovorni za njeno pravilno uporabo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Domenska imena v vrhnji domeni .eu bi bilo treba v okviru razpoložljivosti dodeliti strankam, ki izpolnjujejo pogoje.

(5)  Domenska imena v vrhnji domeni .eu bi bilo treba v okviru razpoložljivosti po razumni ceni dodeliti strankam, ki izpolnjujejo pogoje.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Komisija bi morala oceniti, kako bi pri registraciji domenskih imen v okviru vrhnje domene .eu lahko sodeloval Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), da bi se v okviru razpoložljivosti vrhnja domena .eu dodeljevala prijaviteljem blagovnih znamk Evropske unije (EUTM) ali registriranim modelom Skupnosti (RCD) in se uporabljala za njihove blagovne znamke oziroma model. Komisija bi morala v oceni obravnavati tudi druge ukrepe ali agencije, ki bi lahko preprečile špekulacije in zlorabe registracije (domensko skvoterstvo) ter poskrbele za enostavne upravne postopke, zlasti za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Komisija bi morala določiti register za vrhnjo domeno .eu na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega postopka. Komisija bi morala z izbranim registrom skleniti pogodbo, ki bi morala vsebovati podrobna načela in postopke, ki se uporabljajo za register pri organiziranju, upravljanju in vodenju vrhnje domene .eu. Pogodba bi morala biti sklenjena za določen čas z možnostjo podaljšanja.

(9)  Komisija bi morala imenovati register za vrhnjo domeno .eu na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega postopka, pri čemer bi morala upoštevati stroškovno učinkovitost in upravno preprostost. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da sprejme akte v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi v njih določila merila za imenovanje registra ter pripravila odprt, pregleden in nediskriminatoren postopek za njegovo imenovanje. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Komisija bi morala z izbranim registrom skleniti pogodbo, v kateri bi morala biti navedena podrobna načela in postopki, v skladu s katerimi bi register organiziral, upravljal in vodil vrhnjo domeno .eu. Pogodbo bi morala skleniti za določen čas z možnostjo podaljšanja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Komisija bi morala opraviti oceno uspešnosti in delovanja vrhnje domene .eu. Pri oceni bi bilo treba upoštevati delovne prakse imenovanega registra ter ustreznost njegovih nalog.

(22)  Komisija bi morala opraviti oceno uspešnosti in delovanja vrhnje domene .eu. Pri oceni bi bilo treba upoštevati delovne prakse imenovanega registra ter ustreznost njegovih nalog. Poleg tega bi morala Komisija vsaka tri leta predložiti poročilo o delovanju vrhnjega domenskega imena .eu.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Cilj te uredbe je podpreti enotni digitalni trg z oblikovanjem spletne evropske identitete, spodbujanjem čezmejnih spletnih dejavnosti in krepitvijo konkurenčnosti vrhnjega domenskega imena .eu.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „register“ pomeni subjekt, ki mu je zaupano organiziranje, upravljanje in vodenje vrhnje domene .eu, vključno z vzdrževanjem ustreznih podatkovnih baz in s tem povezanih storitev za javno poizvedovanje, registriranje domenskih imen, delovanjem imenskih strežnikov registra vrhnje domene in razširjanjem območnih datotek vrhnje domene;

(a)  „register“ pomeni subjekt, ki mu je zaupano organiziranje, upravljanje in vodenje vrhnje domene .eu, vključno z vzdrževanjem ustreznih podatkovnih baz in s tem povezanih storitev za javno poizvedovanje, registriranje domenskih imen, delovanjem imenskih strežnikov registra vrhnje domene in, če je to ustrezno, razširjanjem območnih datotek vrhnje domene;

Obrazložitev

Pri vrhnjih domenah se kot varnostni ukrep uporabljajo omejitve razširjanja območnih datotek. To prožnost je treba ohraniti tako, da se razširjanje območnih datotek ne določi kot obvezno.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  fizična oseba, ki ni državljan Unije in ima prebivališče v državi članici ali

(ii)  državljan tretje države, ki ima prebivališče v državi članici ali v tretji državi, ki je članica EGP;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  podjetje s sedežem v Uniji ali

(iii)  podjetje s sedežem v državi članici ali tretji državi, ki je članica EGP;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  organizacija s sedežem v Skupnosti, brez poseganja v uporabo nacionalne zakonodaje.

(iv)  organizacija s sedežem v državi članici ali tretji državi, ki je članica EGP, brez poseganja v uporabo nacionalne zakonodaje.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Register lahko prekliče domensko ime na lastno pobudo in ne da bi spor predložil v zunajsodno reševanje, na podlagi naslednjega:

3.  Register lahko trajno ali začasno prekliče domensko ime na lastno pobudo in ne da bi spor predložil v zunajsodno reševanje, na podlagi naslednjega:

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Domensko ime se lahko prekliče in po potrebi nato prenese na drugo osebo, če je tako odločeno v ustreznem alternativnem reševanju sporov ali sodnem postopku, kadar je ime popolnoma enako ali zavajajoče podobno imenu, do katerega obstaja pravica na podlagi nacionalnega prava ali prava Unije, in če:

4.  Domensko ime se lahko prekliče in po potrebi nato prenese na drugo osebo, če je tako odločeno v ustreznem alternativnem reševanju sporov ali sodnem postopku, kadar je ime popolnoma enako ali zavajajoče podobno imenu, do katerega obstaja pravica na podlagi nacionalnega prava ali prava Unije. Domensko ime se prekliče, če:

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Register po posvetovanju s Komisijo in svetovalno skupino več zainteresiranih strani domene .eu v skladu s točko (ca) člena 14(3) sprejme pregledne in predvidljive politike, da bi pravočasno razkril vse registracije iz točke (a) ali (b) prvega pododstavka tega odstavka. V ta namen register po potrebi sodeluje z organi pregona in nacionalnimi skupinami za odzivanje na računalniške grožnje (skupine CERT).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če sodišče države članice meni, da je domensko ime obrekljivo, rasistično ali v nasprotju z javnim redom, ga register po uradnem obvestilu o odločitvi sodišča blokira in po uradnem obvestilu končne odločitve sodišča se to ime prekliče. Register prihodnje registracije tistih imen, ki so predmet takega sodnega naloga, blokira za čas veljavnosti sodnega naloga.

5.  Če sodišče države članice meni, da je domensko ime obrekljivo, rasistično ali v nasprotju z javnim redom ali javno varnostjo, in če velja za takšno na podlagi prava Unije ali nacionalnega prava, ga register po uradnem obvestilu o odločitvi sodišča blokira. Register po uradnem obvestilu o odločitvi sodišča domensko ime prekliče.

 

Z odstopanjem od prvega odstavka pa register domenskega imena ne blokira, če je odločitev sodišča relevantna za namene izvedbenega akta ali sklepa Sveta, sprejetega v skladu s členom 5 Uredbe .../... [o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, 2018/0136 (COD)]. Register to domensko ime prekliče na podlagi uradnega obvestila o končni odločitvi sodišča.

 

Register prihodnje registracije tistih domenskih imen, ki so predmet takega sodnega naloga, blokira za čas veljavnosti sodnega naloga.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Domenska imena, registrirana pod vrhnjo domeno .eu, se lahko prenesejo samo na stranke, ki izpolnjujejo pogoje za registracijo domenskih imen .eu.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Registracija domenskih imen se izvaja v vseh abecednih znakih uradnih jezikov Unije v skladu z mednarodnimi standardi, predvidenimi z ustreznimi protokoli internacionaliziranih domenskih imen.

1.  Registracija domenskih imen se izvaja v vseh znakih uradnih jezikov Unije v skladu z mednarodnimi standardi, predvidenimi z ustreznimi protokoli internacionaliziranih domenskih imen.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  jih lahko države članice registrirajo ali rezervirajo samo pod domenskim imenom druge ravni. Ta domenska imena morajo biti omejena na splošno znane geografske in/ali zemljepisne izraze, ki zadevajo politično ali ozemeljsko organizacijo držav članic.

(b)  jih lahko države članice registrirajo ali rezervirajo samo kot domenska imena druge ravni. Ta domenska imena so omejena na splošno znane geografske in/ali zemljepisne izraze, ki zadevajo politično ali ozemeljsko organizacijo držav članic.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija določi merila in postopek za imenovanje registra z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 17(2).

1.  Komisija v skladu s členom 17a sprejme delegirane akte, da bi to uredbo dopolnila z določitvijo meril in postopka za imenovanje registra ter meril za določanje minimalnih zahtev glede okoliščin, ki niso tiste iz člena 4, v katerih mora register blokirati ali začasno ali trajno preklicati domensko ime, da bi se zaščitile vrednote Unije, kot so večjezičnost, spoštovanje zasebnosti in varnosti uporabnikov ter spoštovanje človekovih pravic.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija z imenovanim registrom sklene pogodbo. V pogodbi so določeni pravila, politike in postopki za opravljanje storitev s strani registra in pogoji, pod katerimi Komisija nadzoruje organizacijo, upravljanje in vodenje vrhnje domene .eu s strani registra. Pogodba se sklene za določen čas z možnostjo podaljšanja ter vsebuje načela in postopke delovanja vrhnje domene .eu na podlagi člena 11.

3.  Komisija z imenovanim registrom sklene pogodbo. V pogodbi so določeni pravila, politike in postopki za opravljanje storitev s strani registra in pogoji, pod katerimi Komisija nadzoruje organizacijo, upravljanje in vodenje vrhnje domene .eu s strani registra. Pogodba se sklene za določen čas z možnostjo podaljšanja ter vsebuje načela in postopke delovanja vrhnje domene .eu na podlagi členov 10 in 11 te uredbe.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  promovira vrhnjo domeno .eu po Uniji in v tretjih državah, da bi zagotovil njeno konkurenčnost;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  upošteva pravila, politike in postopke iz te uredbe in pogodb iz člena 8(3).

(a)  upošteva pravila, politike in postopke iz te uredbe in pogodb iz člena 8(3) ter zlasti pravo Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  organizira, upravlja in vodi vrhnjo domeno .eu v splošnem interesu in na podlagi načel kakovosti, učinkovitosti, zanesljivosti, preglednosti, dostopnosti in nediskriminacije ter z zagotavljanjem poštenih konkurenčnih pogojev;

(b)  organizira, upravlja in vodi vrhnjo domeno .eu v splošnem javnem interesu;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  v vseh vidikih upravljanja in vodenja vrhnje domene .eu zagotavlja visoko kakovost, preglednost, predvidljivost, zanesljivost, dostopnost, učinkovitost, nediskriminacijo, poštene pogoje konkurence in uporabo ukrepov za varstvo potrošnikov za vrhnje domensko ime .eu;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  spodbuja uresničevanje ciljev Unije na področju upravljanja interneta;

(i)  spodbuja uresničevanje ciljev Unije na področju upravljanja interneta, med drugim tudi s sodelovanjem na mednarodnih forumih;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  najmanj vsaki dve leti prestane preverjanje s strani neodvisnega organa na lastne stroške, v katerem se potrdi skladnost s to uredbo, rezultate pa pošlje Komisiji;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

The contract, concluded between the Commission and the designated Registry in accordance with Article 8 (3), shall contain the principles and procedures concerning the functioning of the .eu TLD, in compliance with this Regulation, including the following:

1.   Pogodba med Komisijo in imenovanim registrom v skladu s členom 8(3) vsebuje načela in postopke v zvezi z delovanjem vrhnje domene .eu skladno s to uredbo, med njimi:

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zahteve in postopke za prošnje za registracijo, politiko preverjanja podatkov prijaviteljev in špekulativnih registracij domenskih imen;

(b)  zahteve in postopke za prošnje za registracijo, sisteme za preverjanje, ali so merila za registracijo izpolnjena, vključno s preverjanjem identitete prijaviteljev, podatkov in špekulativnih registracij domenskih imen;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  ukrepe, katerih cilj je pristojnim organom omogočiti dostop do podatkov v registru za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona kriminala, kot določa zakonodaja Unije ali nacionalna zakonodaja;

(f)  ukrepe, katerih cilj je pristojnim organom omogočiti dostop do podatkov v registru za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona kriminala, kot določa zakonodaja Unije ali nacionalna zakonodaja, kar pa mora biti podvrženo sistemu nadzora in ravnotežja;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Ukrepi iz točke (f) odstavka (1), določeni z nacionalnim pravom, pa se ne uporabijo, če so relevantni za namene izvedbenega akta ali sklepa Sveta, sprejetega v skladu s členom 5 Uredbe .../... [o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, 2018/0136 (COD)]. Ta ukrep se sme uporabiti na podlagi končne odločitve sodišča ali drugega končnega upravnega ukrepa.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Register vzpostavi in upravlja podatkovno zbirko WHOIS, s katero zagotavlja točne in posodobljene podatke o registraciji domenskih imen v okviru vrhnje domene .eu.

1.  Register vzpostavi in s potrebno skrbnostjo upravlja podatkovno zbirko WHOIS, s katero zagotavlja točne in posodobljene podatke o registraciji domenskih imen v okviru vrhnje domene .eu.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatkovna zbirka WHOIS vsebuje ustrezne podatke, ki po obsegu ne presegajo namena podatkovne zbirke, o kontaktnih točkah za upravljanje domenskih imen v okviru vrhnje domene .eu in nosilcih domenskih imen. Če je nosilec domenskega imena fizična oseba, je treba za podatke, ki se javno objavijo, imeti soglasje nosilca domenskega imena v smislu Uredbe 2016/679.

2.  Podatkovna zbirka WHOIS vsebuje ustrezne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679. Zbrani podatki zlasti ne presegajo namena podatkovne zbirke, o kontaktnih točkah za upravljanje domenskih imen v okviru vrhnje domene .eu in nosilcih domenskih imen. Če je nosilec domenskega imena fizična oseba, je treba za podatke, ki se javno objavijo, imeti soglasje nosilca domenskega imena v smislu Uredbe 2016/679.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija se lahko po potrebi posvetuje z zainteresiranimi stranmi in lahko zaprosi strokovnjake za nasvet glede rezultatov nadzornih dejavnosti iz tega člena ter načinov za izboljšanje organizacije, upravljanja in vodenja vrhnje domene .eu s strani registra.

4.  Komisija se lahko po potrebi posvetuje s svetovalno skupino več zainteresiranih strani domene .eu in drugimi zainteresiranimi stranmi ter lahko zaprosi strokovnjake za nasvet glede rezultatov nadzornih dejavnosti iz tega člena ter načinov za izboljšanje organizacije, upravljanja in vodenja vrhnje domene .eu s strani registra.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Svet več zainteresiranih strani domene .eu se ustanovi za svetovanje Komisiji o izvajanju te uredbe.

1.  Svetovalna skupina več zainteresiranih strani domene .eu se ustanovi za svetovanje Komisiji o izvajanju te uredbe. Komisija nasvete in priporočila te skupine upošteva pri izvajanju vseh vidikov te uredbe.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Svet več zainteresiranih strani domene .eu sestavljajo predstavniki iz zasebnega sektorja, tehnične skupnosti, držav članic in mednarodnih organizacij, civilne družbe in univerzitetnih krogov, imenuje pa jih Komisija na podlagi odprtega in preglednega postopka.

2.  Svetovalna skupina več zainteresiranih strani domene .eu sestavljajo predstavniki iz zasebnega sektorja, tehnične skupnosti, držav članic in mednarodnih organizacij, civilne družbe in univerzitetnih krogov, imenuje pa jih Komisija na podlagi odprtega in preglednega postopka, pri čemer upošteva načelo enakosti spolov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Naloge sveta več zainteresiranih strani domene .eu so:

3.  Naloge svetovalne skupine več zainteresiranih strani domene .eu so:

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dajanje mnenj o upravljanju, organizaciji in vodenju vrhnje domene .eu;

(b)  dajanje mnenj o upravljanju, organizaciji in vodenju vrhnje domene .eu, med drugim tudi o vprašanjih v zvezi s kibernetsko varnostjo in varstvom podatkov;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  svetovanje Komisiji v zvezi s spremljanjem in nadzorovanjem registra.

(c)  svetovanje Komisiji v zvezi s spremljanjem in nadzorovanjem registra, zlasti v zvezi s preverjanjem iz točke (k) člena 10.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  svetovanje Komisiji glede dobre prakse v zvezi s politikami in ukrepi, s katerimi Komisija razkriva domenska imena, ki so jih imetniki registrirali brez pravic ali legitimnega interesa za ime, in domenska imena, ki se uporabljajo nepošteno, ter po potrebi zoper njih ustrezno ukrepa, v okviru tega pa tudi svetovanje glede sodelovanja z organi kazenskega pregona in skupinami CERT.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija bo ocenila izvajanje, uspešnost in delovanje vrhnje domene .eu najpozneje pet let po dnevu začetka uporabe te uredbe, nato pa vsaka tri leta.

1.  Komisija bo zlasti na podlagi informacij, ki jih je predložil register v skladu s točko (k) člena 10, ocenila izvajanje, uspešnost in delovanje vrhnje domene .eu najpozneje tri leta po dnevu začetka uporabe te uredbe, nato pa vsaka tri leta.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija do ... [vstaviti datum tri leta po začetku uporabe te uredbe] oceni, kako ta uredba prispeva k preprečevanju domenskega skvoterstva in vzpostavljanju enostavnih upravnih postopkov, zlasti za mala in srednja podjetja. Prav tako oceni, kako bi pri registraciji domenskih imen .eu lahko sodeloval Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in druge agencije Unije, in po potrebi ustrezno ukrepa, na primer predloži ustrezne zakonodajne ukrepe.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija bo poročilo o ugotovitvah ocene iz odstavka 1 predložila Evropskemu parlamentu in Svetu.

2.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o ugotovitvah ocene iz odstavkov 1 in 1a, ki mu po potrebi priloži ustrezen zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.   Pooblastilo za sprejetje delegiranega akta iz člena 8(1) je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.   Prenos pooblastila iz člena 8(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. To obdobje se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Namen novega predloga o vrhnji domeni .eu, ki ga je Komisija objavila 24. aprila 2018, je razveljaviti obstoječo zakonodajo. Čeprav domena .eu še naprej pravilno deluje, je treba pravni okvir, ki jo ureja, prilagoditi razvijajočemu se spletnemu okolju in trgu.

V skladu s cilji strategije za enotni digitalni trg je namen te pobude zagotoviti, da bo domena, ki je že doslej delovala sorazmerno dobro, tako delovala tudi vnaprej, da bi lahko z njo povezane ugodnosti čim prej v bližnji prihodnosti izkoriščalo čim več državljanov Unije.

Poročevalec predlog pozdravlja in se strinja, da je treba slediti hitremu razvoju trga vrhnjih domen in dinamičnega digitalnega prostora, ki zahteva prilagodljivo zakonodajno okolje, ki bo kos prihodnjim izzivom.

Za spletno identiteto EU je zelo pomembno, da ima EU svoje domensko ime. Poročevalec meni, da je dostop do domene .eu priložnost za institucije, podjetja in državljane. Z njo bodo lahko prepoznavni kot del skupnosti EU z enakimi pravili in vrednotami.

V predlogu so določena splošna načela za registracijo vrhnjega domenskega imena .eu. V njem so navedena tudi merila za upravičenost, splošni pogoji za registracijo in preklic domenskih imen, jeziki, pravo, ki se uporablja, in jurisdikcija, postopki rezerviranja domenskih imen s strani registra, Komisije in držav članic ter postopki akreditacije za registratorja.

Register: te določbe zajemajo vse od imenovanja registra s strani Komisije in njegovih značilnosti do njegovih ključnih obveznosti. V predlogu je tudi seznam načel in postopkov v zvezi z delovanjem vrhnje domene .eu, ki jih je treba vključiti v pogodbo z registrom, vključno z naslednjim.

Poročevalec podpira splošna načela, želi pa poudariti uveljavljanje vrednot EU, kot so večjezičnost, spoštovanje zasebnosti in varnosti uporabnikov, varstvo potrošnikov in spoštovanje človekovih pravic. Predlaga tudi dodatne zaščitne ukrepe, zlasti v zvezi z varstvom načela pravne države.

Poleg tega poročevalec želi, da bi imel Evropski parlament z uporabo delegiranih aktov večji nadzor pri določanju meril in postopka imenovanja registra.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Evropska komisija

Evropski register internetnih domen

Združenje European Digital Rights (EDRi)

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Konfederacija evropskih gospodarskih združenj (Business Europe)


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu

Referenčni dokumenti

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Datum predložitve EP

25.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

24.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

53

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Flack

Datum predložitve

26.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. december 2018Pravno obvestilo