Förfarande : 2018/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0394/2018

Ingivna texter :

A8-0394/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0055

BETÄNKANDE     ***I
PDF 558kWORD 97k
26.11.2018
PE 626.994v02-00 A8-0394/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Fredrick Federley

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004

(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0231),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0170/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet av den 11 juli 2018 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0394/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den snabba utvecklingen på toppdomänmarknaden och det dynamiska digitala landskapet kräver en framtidssäker och flexibel lagstiftning. Syftet med toppdomänen .eu är att genom god förvaltning bidra till att stärka unionens identitet och främja unionens värden, såsom flerspråkighet, respekt för användarnas integritet och säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, samt online-prioriteringar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Toppdomänen .eu är den åttonde största landskodstoppdomänen och hade över 3,8 miljoner registreringar 2017. Toppdomänen .eu används av unionens alla institutioner, byråer och organ, bland annat för deras projekt och initiativ.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Toppdomänen.eu bör ge en lättidentifierad länk till unionen och den europeiska marknadsplatsen. Den bör göra det möjligt för företag, organisationer och fysiska personer i unionen att registrera ett domännamn under toppdomänen .eu. Unionsmedborgare bör ha rätt att registrera ett .eu-domännamn oavsett sin hemvist.

(4)  Toppdomänen .eu är ett särskilt domännamn för unionen med en tydlig och identifierbar gemensam beteckning och bör som sådan ge en lättidentifierad länk till unionen och den europeiska marknadsplatsen, och en identitet för unionen online, samt skapa en stark identitet för den digitala inre marknaden, som omfattas av unionens lagstiftning och handelsnormer. Den bör göra det möjligt för företag och organisationer som är etablerade i unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och fysiska personer som har sin hemvist i en medlemsstat eller i ett tredjeland som tillhör EES att registrera ett domännamn under toppdomänen .eu. Unionsmedborgare bör ha rätt att registrera ett .eu-toppdomännamn oavsett sin hemvist. Att det finns en sådan domän är en viktig del av den europeiska identiteten, och användarna ansvarar för att den används på rätt sätt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Domännamn inom .eu-toppdomänen tilldelas berättigade parter i mån av tillgång.

(5)  Domännamn inom .eu-toppdomänen tilldelas till ett rimligt pris berättigade parter i mån av tillgång.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Kommissionen bör bedöma den potentiella rollen för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i registreringen av domännamn inom .eu-toppdomänen för att sökande av EU-varumärken eller registrerade gemenskapsformgivningar ska kunna tilldelas .eu-toppdomäner för sina varumärken eller sin formgivning, i mån av tillgång. Denna bedömning bör även omfatta andra åtgärder eller organ som skulle kunna användas för att förhindra spekulativ och oegentlig registrering (”domänrofferi”) och underlätta enkla administrativa förfaranden, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Kommissionen bör, på grundval av ett öppet, klart och tydligt och icke-diskriminerande urvalsförfarande utse en registreringsenhet för .eu-toppdomänen. Kommissionen bör ingå ett avtal med den utvalda registreringsenheten, vilket bör specificera de principer och förfaranden som är tillämpliga på registreringsenheten när det gäller organisation, administration och förvaltning av .eu-toppdomänen. Avtalet bör vara tidsbegränsat och bör kunna förlängas.

(9)  Kommissionen bör, på grundval av ett öppet, klart och tydligt och icke-diskriminerande urvalsförfarande, med hänsyn tagen till kostnadseffektivitet och förenklad administration, utse en registreringsenhet för .eu-toppdomänen. I syfte att fastställa kriterierna för att utse en registreringsenhet och ett öppet, klart och tydligt och icke-diskriminerande urvalsförfarande för detta, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Kommissionen bör ingå ett avtal med den utvalda registreringsenheten, vilket bör specificera de principer och förfaranden som är tillämpliga på registreringsenheten när det gäller organisation, administration och förvaltning av .eu-toppdomänen. Avtalet bör vara tidsbegränsat och bör kunna förlängas.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Kommissionen bör utvärdera .eu-toppdomänens ändamålsenlighet och funktion. Utvärderingen bör beakta den utsedda registreringsenhetens arbetsmetoder och relevansen i dess uppgifter.

(22)  Kommissionen bör utvärdera .eu-toppdomänens ändamålsenlighet och funktion. Utvärderingen bör beakta den utsedda registreringsenhetens arbetsmetoder och relevansen i dess uppgifter. Kommissionen bör också vart tredje år lägga fram en rapport om .eu-toppdomännamnets funktion.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Denna förordning syftar till att stödja den digitala inre marknaden med att bygga en europeisk identitet online och främja gränsöverskridande online-verksamhet, genom att främja .eu-toppdomännamnets konkurrenskraft.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  registreringsenhet (registry): den enhet som har fått i uppdrag att organisera, administrera och förvalta toppdomänen.eu, vilket omfattar driften av tillhörande databaser och offentliga söktjänster, registrering av domännamn, drift av registreringsenheten för domännamn, drift av toppdomänens registreringsenhets namnservrar samt fördelning av zonfiler för toppdomänen,

a)  registreringsenhet (registry): den enhet som har fått i uppdrag att organisera, administrera och förvalta toppdomänen .eu, vilket omfattar driften av tillhörande databaser och offentliga söktjänster, registrering av domännamn, drift av registreringsenheten för domännamn, drift av toppdomänens registreringsenhets namnservrar samt, om lämpligt, fördelning av zonfiler för toppdomänen,

Motivering

Restriktioner i fördelningen av zonfiler för toppdomänen har använts av toppdomänerna som en säkerhetsåtgärd, och denna flexibilitet måste bevaras genom att inte skapa en skyldighet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  fysiska personer som inte är unionsmedborgare men som har sin hemvist i en medlemsstat, eller

ii)  tredjelandsmedborgare som har sin hemvist i en medlemsstat eller i ett tredjeland som tillhör EES,

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3 – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  företag som är etablerade i unionen, eller

iii)  företag som är etablerade i en medlemsstat eller i ett tredjeland som tillhör EES,

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 3 – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  organisationer som är etablerade i unionen, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning.

iv)  organisationer som är etablerade i en medlemsstat eller i ett tredjeland som tillhör EES, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Registreringsenheten får återkalla ett domännamn på eget initiativ, utan tvistlösning utanför domstol, på följande grunder:

3.  Registreringsenheten får återkalla eller tillfälligt återkalla ett domännamn på eget initiativ, utan tvistlösning utanför domstol, på följande grunder:

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ett domännamn får också återkallas, och när så är nödvändigt överföras till en annan part, efter ett alternativt tvistlösningsförfarande eller ett rättsligt förfarande, om det namnet är identiskt med eller lätt kan sammanblandas med ett namn för vilket en rättighet fastställs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, och om det

4.  Ett domännamn får också återkallas, och när så är nödvändigt överföras till en annan part, efter ett alternativt tvistlösningsförfarande eller ett rättsligt förfarande, om det namnet är identiskt med eller lätt kan sammanblandas med ett namn för vilket en rättighet fastställs i nationell lagstiftning eller unionslagstiftning. Ett domännamn ska återkallas om det

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Registreringsenheten ska, efter samråd med kommissionen och den rådgivande .eu-flerpartsgruppen i enlighet med artikel 14.3 ca, anta transparenta och förutsägbara riktlinjer för att säkerställa att registreringar som avses i a eller b i första stycket i denna punkt kan identifieras i rätt tid. I detta syfte ska registreringsenheten vid behov samarbeta med rättsvårdande organ och nationella it-incidenthanteringsorganisationer (Computer Emergency Response Teams, CERT).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om en domstol i en medlemsstat har förklarat att ett namn är kränkande, rasistiskt eller kan anses strida mot den allmänna ordningen, ska registreringsenheten spärra detta namn när den delges domen eller, om det är en lagakraftvunnen dom, återkalla det. Registreringsenheten ska spärra de namn som varit föremål för ett sådant domstolsbeslut för framtida registrering så länge som det beslutet gäller.

5.  Om ett domännamn enligt en domstol i en medlemsstat, och enligt unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen, anses vara kränkande, rasistiskt eller kan anses strida mot den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten, ska registreringsenheten spärra detta namn när den delges domen. Registreringsenheten ska när den delges en sådan dom återkalla domännamnet.

 

Genom undantag från första stycket får domännamnet inte spärras av registreringsenheten om domstolens beslut är relevant för en genomförandeakt eller ett rådsbeslut som antagits i enlighet med artikel 5 i förordning .../... [om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, 2018/0136(COD)]. Det domännamnet ska återkallas av registreringsenheten när den delges en lagakraftvunnen dom.

 

Registreringsenheten ska spärra de domännamn som varit föremål för ett sådant domstolsbeslut för framtida registrering så länge som det beslutet gäller.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Domännamn som registrerats under toppdomänen .eu får överföras endast till parter som är behöriga för registrering av .eu-toppdomännamn.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Domännamn ska registreras med användning av alla tecken i de i unionen officiella språkens alfabet, i enlighet med tillgängliga internationella standarder som är förenliga med relevanta internationaliserade domännamnsprotokoll.

1.  Domännamn ska registreras med användning av alla tecken i unionens officiella språk, i enlighet med tillgängliga internationella standarder som är förenliga med relevanta internationaliserade domännamnsprotokoll.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  endast får registreras eller reserveras under en huvuddomän av medlemsstaterna. Dessa domännamn måste begränsas till allmänt erkända geografiska och/eller geopolitiska begrepp som berör medlemsstaternas politiska eller territoriella organisation.

b)  endast får registreras eller reserveras en huvuddomän av medlemsstaterna. Dessa domännamn ska begränsas till allmänt erkända geografiska och/eller geopolitiska begrepp som berör medlemsstaternas politiska eller territoriella organisation.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.

1.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a för att komplettera denna förordning genom att fastställa kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten samt kriterier som fastställer minimikrav för andra omständigheter än de som avses i artikel 4, under vilka registreringsenheten ska spärra, tillfälligt återkalla eller återkalla ett domännamn för att skydda unionens värden, såsom flerspråkighet, respekt för användarnas integritet och säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ingå ett avtal med den utsedda registreringsenheten. Avtalet ska specificera regler, riktlinjer och förfaranden för registreringsenhetens tillhandahållande av tjänster samt villkoren för kommissionens tillsyn över registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av .eu-toppdomänen. Avtalet ska vara tidsbegränsat och möjligt att förlänga och ska omfatta principerna och förfarandena för .eu-toppdomänens drift fastställda på grundval av artikel 11.

3.  Kommissionen ska ingå ett avtal med den utsedda registreringsenheten. Avtalet ska specificera regler, riktlinjer och förfaranden för registreringsenhetens tillhandahållande av tjänster samt villkoren för kommissionens tillsyn över registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av .eu-toppdomänen. Avtalet ska vara tidsbegränsat och möjligt att förlänga och ska omfatta principerna och förfarandena för .eu-toppdomänens drift fastställda på grundval av artiklarna 10 och 11 i denna förordning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 10 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  främja toppdomänen .eu i hela unionen och i tredjeländer för att säkerställa dess konkurrenskraft,

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  följa de regler, riktlinjer och förfaranden som fastställs i denna förordning och i de avtal som avses i artikel 8.3,

a)  följa de regler, riktlinjer och förfaranden som fastställs i denna förordning och i de avtal som avses i artikel 8.3, och i synnerhet unionens dataskyddslagstiftning,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 10 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  organisera, administrera och förvalta toppdomänen .eu i allmänhetens intresse på grundval av principer om kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, öppenhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och genom att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor,

b)  organisera, administrera och förvalta toppdomänen .eu i allmänhetens intresse,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 10 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  i alla aspekter av administrationen och förvaltningen av .eu-toppdomänen, säkerställa hög kvalitet, öppenhet, förutsägbarhet, tillförlitlighet, tillgänglighet, effektivitet, icke-diskriminering, rättvisa konkurrensvillkor och tillämpning av konsumentskyddsåtgärder för ett .eu-toppdomännamn,

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 10 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  främja unionens mål på området internetförvaltning,

i)  främja unionens mål på området internetförvaltning, bland annat genom att delta i internationella forum,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 10 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k)  på egen bekostnad låta sig granskas av ett oberoende organ minst vartannat år för att kontrollera att denna förordning följs och sända resultatet till kommissionen, och

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 11 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det avtal som ingås mellan kommissionen och den utsedda registreringsenheten i enlighet med artikel 8.3 ska innehålla principerna och förfarandena för .eu-toppdomänen, i enlighet med denna förordning, inklusive

1.   Det avtal som ingås mellan kommissionen och den utsedda registreringsenheten i enlighet med artikel 8.3 ska innehålla principerna och förfarandena för .eu-toppdomänen, i enlighet med denna förordning, inklusive

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  krav och förfaranden för ansökningar om registrering, riktlinjer för verifiering av de sökandes data och spekulativ registrering av domännamn,

b)  krav och förfaranden för ansökningar om registrering, system för verifiering av att registreringskriteriet uppfyllts, inklusive verifiering av de sökandes identitet, data och spekulativ registrering av domännamn,

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  genomförande av åtgärder som syftar till att främja behöriga myndigheters åtkomst till data hos registreringsenheten i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja och lagföra brott, i enlighet med unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

f)  genomförande av åtgärder som syftar till att främja behöriga myndigheters åtkomst till data hos registreringsenheten i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja och lagföra brott, i enlighet med unionslagstiftning eller nationell lagstiftning efter lämpliga kontroller och motvikter.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   De åtgärder som avses i led f i första stycket, som föreskrivs i nationell lagstiftning, ska dock inte tillämpas om de är relevanta för en genomförandeakt eller ett rådsbeslut som antagits i enlighet med artikel 5 i förordning .../... [om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, 2018/0136(COD)]. En sådan åtgärd får användas på grundval av en lagakraftvunnen dom eller en annan slutgiltig administrativ åtgärd.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Registreringsenheten ska inrätta och förvalta Whois-databasen i syfte att tillhandahålla tillförlitliga och aktuella registreringsuppgifter om domännamnen under .eu-toppdomänen.

1.  Registreringsenheten ska inrätta och med vederbörlig omsorg förvalta Whois-databasen i syfte att tillhandahålla tillförlitliga och aktuella registreringsuppgifter om domännamnen under .eu-toppdomänen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Whois-databasen ska innehålla relevanta uppgifter, som är avpassade till databasens syften, om kontaktpunkter som administrerar domännamnen under .eu-toppdomänen och om domännamnsinnehavare. När det gäller domännamnsinnehavare som är fysiska personer måste den berörda domännamnsinnehavaren ge sitt samtycke i den mening som avses i förordning 2016/679 för att informationen ska kunna göras allmänt tillgänglig.

2.  Whois-databasen ska innehålla relevanta uppgifter, i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Framför allt ska de uppgifter som samlas in inte gå utöver databasens syften, om kontaktpunkter som administrerar domännamnen under .eu-toppdomänen och om domännamnsinnehavare. När det gäller domännamnsinnehavare som är fysiska personer måste den berörda domännamnsinnehavaren ge sitt samtycke i den mening som avses i förordning 2016/679 för att informationen ska kunna göras allmänt tillgänglig.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får, efter behov, samråda med intressenter och begära råd från sakkunniga om resultatet av tillsynsverksamheten enligt denna artikel och om sätt att förbättra registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av .eu-toppdomänen.

4.  Kommissionen får, efter behov, samråda med den rådgivande .eu-flerpartsgruppen och andra intressenter och begära råd från sakkunniga om resultatet av tillsynsverksamheten enligt denna artikel och om sätt att förbättra registreringsenhetens organisation, administration och förvaltning av .eu-toppdomänen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Et .eu-flerpartsråd ska inrättas för att ge kommissionen råd om genomförandet av denna förordning.

1.  En rådgivande .eu-flerpartsgrupp ska inrättas för att ge kommissionen råd om genomförandet av denna förordning. Kommissionen ska ta hänsyn till alla råd och rekommendationer från den rådgivande .eu-flerpartsgruppen vid genomförandet av alla aspekter av denna förordning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  .eu-flerpartsrådet ska bestå av företrädare för den privata sektorn, tekniska aktörer, medlemsstaterna och internationella organisationer, civilsamhället och den akademiska världen, vilka ska utses av kommissionen i ett förfarande präglat av öppenhet och insyn.

2.  Den rådgivande .eu-flerpartsgruppen ska bestå av företrädare för den privata sektorn, tekniska aktörer, medlemsstaterna och för internationella organisationer, civilsamhället och den akademiska världen, vilka ska utses av kommissionen i ett förfarande präglat av öppenhet och insyn, med största hänsyn till jämställdhetsprincipen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  .eu-flerpartsrådet ska

3.  Den rådgivande .eu-flerpartsgruppen ska

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  avge yttranden om frågor som rör förvaltningen, organisationen och administrationen av .eu-toppdomänen, och

b)  avge yttranden om frågor som rör förvaltningen, organisationen och administrationen av .eu-toppdomänen, inbegripet frågor som rör it-säkerhet och dataskydd, och

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  ge kommissionen råd i frågor som rör övervakningen och tillsynen av registreringsenheten.

c)  ge kommissionen råd i frågor som rör övervakningen och tillsynen av registreringsenheten, särskilt med avseende på den granskning som avses i artikel 10 k.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  ge kommissionen råd om bästa praxis när det gäller riktlinjer och åtgärder som gör det möjligt för kommissionen att identifiera och, vid behov, vidta lämpliga åtgärder mot domännamn som registrerats av innehavaren av domännamnet utan rättigheter eller legitimt intresse i namnet, domännamn som används med ont uppsåt, inbegripet om samarbete med rättsvårdande organ och it-incidenthanteringsorganisationer (CERT).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas och därefter vart tredje år ska kommissionen bedöma .eu-toppdomänens genomförande, ändamålsenlighet och drift.

1.  Senast tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas och därefter vart tredje år ska kommissionen bedöma .eu-toppdomänens genomförande, ändamålsenlighet och drift, utifrån framför allt den information som registreringsenheten lämnat i enlighet med artikel 10 k.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska senast den ... [för in datum tre år efter dagen då denna förordning börjar tillämpas] bedöma vilken roll denna förordning har haft i att förhindra domänrofferi och tillhandahålla enkla administrativa förfaranden, särskilt för små och medelstora företag. Den ska också bedöma EUIPO:s och andra unionsbyråers potentiella roll i registreringen av .eu-domännamn och, om lämpligt, vidta lämpliga åtgärder, t.ex. föreslå lämpliga lagstiftningsåtgärder.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultatet av den bedömning som avses i punkt 1.

2.  Kommissionen ska lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultatet av den bedömning som avses i punkterna 1 och 1a, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Det nya förslaget om toppdomänen .eu, som offentliggjordes av kommissionen den 24 april 2018, syftar till att upphäva den nuvarande lagstiftningen. Även om .eu-toppdomänen fortsätter att fungera som den ska måste den rättsliga ram som styr den anpassas till en onlinemiljö och marknad under förändring.

I linje med målen för strategin för den digitala inre marknaden syftar detta initiativ till att säkerställa att en toppdomän som har fungerat relativt väl fortsätter att göra det i framtiden så att de fördelar som är kopplade till den kan nå ut till så många unionsmedborgare som möjligt inom en snar framtid.

Föredraganden välkomnar förslaget och delar målet att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen på toppdomänmarknaden och det dynamiska digitala landskapet, som kräver en framtidssäker och flexibel lagstiftning.

Att det finns ett specifikt domännamn för EU är mycket viktigt för EU:s identitet online. Föredraganden anser att det är en möjlighet för institutioner, företag och medborgare att få tillgång till en .eu-toppdomän. De kommer därför att vara lättidentifierade som en del av EU:s gemenskap som delar samma regler och värden.

I förslaget fastställs de allmänna principerna för registrering av ett .eu-toppdomännamn. Det fastställs behörighetskriterier, allmänna villkor för registrering och återkallande av domännamn, språk, tillämplig lagstiftning och jurisdiktion, förfaranden för reservering av domännamn av registreringsenheten, kommissionen och medlemsstaterna samt förfaranden för ackreditering av ombud.

Registreringsenhet: bestämmelserna omfattar bland annat hur den ska utses av kommissionen, dess egenskaper och dess viktigaste skyldigheter. Förslaget omfattar också ett antal principer och förfaranden för driften av .eu-toppdomänen, vilka ska ingå i avtalet med registreringsenheten, bland annat nedanstående.

Föredraganden stöder de allmänna principerna men vill betona främjandet av EU:s värden såsom flerspråkighet, respekt för användarnas integritet och säkerhet, konsumentskydd och mänskliga rättigheter. I synnerhet när det gäller skyddet av rättsstatsprincipen föreslår föredraganden ytterligare skyddsåtgärder.

Föredraganden vill också att Europaparlamentet får bättre kontroll över fastställandet av kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten, med hjälp av delegerade akter.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att förslaget till betänkande utarbetades:

Enhet och/eller person

European Commission

EUrid

EDRI

EUIPO

Business Europe


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Genomförande och tillämpning av toppdomänen .eu

Referensnummer

COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)

Framläggande för parlamentet

25.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

16.5.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

15.5.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Fredrick Federley

30.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack

Ingivande

26.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande