Postopek : 2018/0154(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0395/2018

Predložena besedila :

A8-0395/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0359

POROČILO     ***I
PDF 1001kWORD 128k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Cecilia Wikström

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za pravice žensk in enakost spolov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0307),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0182/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0395/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Da bi se obravnavale nove potrebe v Uniji po statistiki o azilu in upravljanih selitvah in ker se značilnosti selitev hitro spreminjajo, je treba vzpostaviti okvir, ki omogoča hiter odziv na spreminjajoče se potrebe glede statistike o azilu in upravljanih selitvah.

(2)  Da bi se obravnavale nove potrebe v Uniji po statistiki o selitvah in mednarodni zaščiti in ker se značilnosti selitvenih tokov hitro spreminjajo, je treba vzpostaviti okvir, ki omogoča hiter odziv na spreminjajoče se potrebe glede statistike o selitvah in mednarodni zaščiti.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Zaradi stalnih sprememb in raznolikosti sedanjih selitvenih tokov so potrebni celoviti in primerljivi statistični podatki o priseljencih, razčlenjeni po spolu, da bi razumeli dejansko stanje, opredelili ranljivosti in neenakosti ter oblikovalcem politike zagotovili zanesljive podatke in informacije za določitev prihodnjih javnih politik.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Da bi se Uniji zagotovila podpora pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih prinašajo selitve, je treba podatke o azilu in upravljanih selitvah zbrati več kot enkrat na leto.

(3)  Da bi se Uniji zagotovila podpora pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih prinašajo selitve, ter pri razvoju politik, ki upoštevajo vidik spola in temeljijo na človekovih pravicah, je treba podatke o azilu in upravljanih selitvah zbrati več kot enkrat na leto.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Statistika o azilu in upravljanih selitvah je ključna za proučitev, opredelitev in oceno zelo različnih politik, zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki poskušajo v Evropi pridobiti varstvo.

(4)  Statistika o azilu in upravljanih selitvah je ključna za proučitev, opredelitev in oceno zelo različnih politik, zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki poskušajo v Evropi pridobiti varstvo, namen pa je doseči najboljše rešitve.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Statistika o selitvah in mednarodni zaščiti je bistvena, da se zagotovi pregled nad selitvenimi tokovi v Uniji in državam članicam omogoči pravilna uporaba prava Unije ob upoštevanju temeljnih pravic, ki so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah ter Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Preganjanje na podlagi spola osebe je razlog, da oseba zaprosi za mednarodno zaščito in da se ji zaščita prizna. Nacionalni in evropski statistični organi bi morali zbirati statistične podatke o vlogah za mednarodno zaščito zaradi spola, vključno z nasiljem na podlagi spola.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Da bi dosegli cilje Uredbe (ES) št. 862/2007, bi bilo treba dodeliti dovolj sredstev za zbiranje, analizo in razširjanje zelo kakovostne nacionalne statistike in statistike Unije o selitvah in mednarodni zaščiti, zlasti s podpiranjem ukrepov v zvezi s tem v skladu z Uredbo (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 1a;

 

______________

 

1a  Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  S to uredbo se zagotavljata pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravica do varstva osebnih podatkov, kakor sta določeni v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(10)  S to uredbo se zagotavljajo pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravica do varstva osebnih podatkov, prepoved diskriminacije in enakost spolov, kakor je določeno v členih 7, 8, 21 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

______________

 

1a  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, naj bi omogočalo opredelitev in analizo posebnih ranljivosti ter zmožnosti žensk in moških, pri čemer se pokažejo vrzeli in neenakosti. S podatki o selitvah, ki upoštevajo vidik spola, se lahko spodbudi večja enakost in zagotovijo možnosti za prikrajšane skupine. V statistikah o selitvah bi bilo treba upoštevati tudi spremenljivke, kot sta spolna identiteta in spolna usmerjenost, da bi zbrali podatke o izkušnjah oseb LGBTQI+ ter neenakostih v selitvenem in azilnem postopku.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo razčlenitev. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (25).

(11)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo pravil o ustreznih oblikah za sporočanje podatkov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

__________________

__________________

25 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

25 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 862/2007 tehnološkemu in gospodarskemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 za posodobitev nekaterih opredelitev in o njeni dopolnitvi za določitev združevanja podatkov in dodatnih razčlenitev ter pravil glede standardov natančnosti in kakovosti. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Učinkovito spremljanje uporabe Uredbe (ES) št. 862/2007 zahteva njeno ocenjevanje v rednih časovnih presledkih. Komisija bi morala za namene poročanja Evropskemu parlamentu in Svetu natančno oceniti statistične podatke, zbrane v skladu z Uredbo (ES) št. 862/2007, njihovo kakovost in pravočasno sporočanje. Tesno bi se bilo treba posvetovati z vsemi akterji, ki sodelujejo pri zbiranju podatkov o azilu, vključno z agencijami Združenih narodov ter drugimi ustreznimi mednarodnimi in nevladnimi organizacijami.

Obrazložitev

Evropska komisija v skladu s členom 12 Evropskemu parlamentu in Svetu vsaka tri leta poroča o uporabi uredbe. Poročila bi morala slediti temeljiti oceni izvajanja in posvetovanju s ključnimi akterji, ki sodelujejo pri zbiranju podatkov in analizi, na področju selitev in mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  V členu 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c)  upravnih in sodnih postopkih in procesih v državah članicah, ki se nanašajo na priseljevanje, izdajo dovoljenj za prebivanje, državljanstvo, azil in druge oblike mednarodne zaščite in preprečevanje nezakonitega priseljevanja.

„(c)  upravnih in sodnih postopkih in procesih v državah članicah, ki se nanašajo na priseljevanje, izdajo dovoljenj za prebivanje, državljanstvo, azil in druge oblike mednarodne zaščite, nedovoljeni vstop in bivanje ter vrnitve.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka j

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1a)  Člen 2 se spremeni:

 

(a)  V odstavku 1 se točka (j) nadomesti z naslednjim:

(j) „vloga za mednarodno zaščito“ pomeni vlogo za mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(g) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (2)

(j) „vloga za mednarodno zaščito“ pomeni prošnjo za mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(h) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta2;

_______________

_______________

2  UL L 304, 30.9.2004, str. 12.

2  Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka k

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(b)  V odstavku 1 se točka (j) nadomesti z naslednjim:

(k) „status begunca“ pomeni status begunca, kakor je opredeljen v členu 2(d) Direktive 2004/83/ES;

(k) „status begunca“ pomeni status begunca, kakor je opredeljen v členu 2(e) Direktive 2011/95/EU;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka c (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka l

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(c)  V odstavku 1 se točka (l) nadomesti z naslednjim:

(l) „status subsidiarne zaščite“ pomeni status subsidiarne zaščite, kakor je opredeljen v členu 2(f) Direktive 2004/83/ES;

(l) „status subsidiarne zaščite“ pomeni status subsidiarne zaščite, kakor je opredeljen v členu 2(g) Direktive 2011/95/EU;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka d (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka m

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(d)  V odstavku 1 se točka (m) nadomesti z naslednjim:

(m) „družinski člani“ pomeni družinske člane, kakor so opredeljeni v členu 2(i) Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (3)

(m) „družinski člani“ pomeni družinske člane, kakor so opredeljeni v členu 2(g) Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta3;

_______________

_______________

3  UL L 50, 25.2.2003, str. 1.

3  Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, 29.6.2013, str. 31).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka e (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka o

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(d)  V odstavku 1 se točka (o) nadomesti z naslednjim:

(o) „mladoletnik brez spremstva“ pomeni mladoletnika brez spremstva, kakor je opredeljen v členu 2(i) Direktive 2004/83/ES;

(o) „mladoletnik brez spremstva“ pomeni mladoletnika brez spremstva, kakor je opredeljen v členu 2(l) Direktive 2011/95/EU;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka f (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka p

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(f)  V odstavku 1 se točka (p) nadomesti z naslednjim:

(p) „zunanje meje“ pomeni zunanje meje, kakor so opredeljene v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (12)

(p) „zunanje meje“ pomeni zunanje meje, kakor so opredeljene v členu 2(2) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta5;

________________

________________

5  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.

5  Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka g (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka q

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(g)  V odstavku 1 se točka (q) nadomesti z naslednjim:

(q) „državljani tretjih držav, ki jim je bil vstop zavrnjen“ pomeni državljane tretjih držav, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop, ker ne izpolnjujejo vseh pogojev vstopa iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 562/2006 in ne spadajo v nobeno kategorijo oseb iz člena 5(4) navedene uredbe;

(q) „državljani tretjih držav, ki jim je bil vstop zavrnjen“ pomeni državljane tretjih držav, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop, ker ne izpolnjujejo vseh pogojev vstopa iz člena 5(1) Uredbe (EU) 2016/399 in ne spadajo v nobeno kategorijo oseb iz člena 5(2) navedene uredbe;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka h (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka s a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(h)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:

 

(sa) „odstranitev“ pomeni odstranitev, kakor je opredeljena v členu 3(5) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta*;

 

________________

 

*  Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka i (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka s b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(i)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:

 

(sb) „prostovoljni odhod“ pomeni prostovoljni odhod, kakor je opredeljen v členu 3(8) Direktive 2008/115/ES;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka j (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 1 – točka s c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(j)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:

 

(sc) „prostovoljni odhod s pomočjo“ pomeni prostovoljni odhod, kakor je opredeljen v členu 3(8) Direktive 2008/115/ES, podprt z logistično, finančno in drugo materialno pomočjo;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) – točka k (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 2 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(k)  Odstavek 3 se črta.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1b)  Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

Člen 3

„Člen 3

Statistike o meddržavnih selitvah, prebivalstvu z običajnim prebivališčem in pridobitvi državljanstva

Statistike o meddržavnih selitvah, prebivalstvu z običajnim prebivališčem in pridobitvi državljanstva

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) statistike o številu:

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) statistike o številu:

(a)  priseljencev na območje države članice, razčlenjene po:

(a)  priseljencev na območje države članice, razčlenjene po:

(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(iii)  skupinah držav prejšnjega običajnega prebivališča po starosti in spolu;

(iii)  skupinah držav prejšnjega običajnega prebivališča po starosti in spolu;

(b)  odseljencev z območja države članice, razčlenjene po:

(b)  odseljencev z območja države članice, razčlenjene po:

(i)  skupinah državljanstev;

(i)  skupinah državljanstev;

(ii)  starosti;

(ii)  starosti;

(iii)  spolu;

(iii)  spolu;

(iv)  skupinah držav prihodnjega običajnega prebivališča;

(iv)  skupinah držav prihodnjega običajnega prebivališča;

(c)  oseb z običajnim prebivališčem v državi članici ob koncu referenčnega obdobja, razčlenjene po:

(c)  oseb z običajnim prebivališčem v državi članici ob koncu referenčnega obdobja, razčlenjene po:

(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(i)  skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(ii)  skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(d)  oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile državljanstvo države članice in so prej imele državljanstvo druge države članice ali tretje države ali so bile prej brez državljanstva, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu ter po prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in po tem, ali je bila oseba prej brez državljanstva.

(d)  oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile državljanstvo države članice in so prej imele državljanstvo druge države članice ali tretje države ali so bile prej brez državljanstva, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu ter po prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in po tem, ali je bila oseba prej brez državljanstva.

 

(da)  oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile dovoljenje za dolgotrajno prebivanje, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu.

2.  Statistike iz odstavka 1 se nanašajo na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dvanajstih mesecih po koncu referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.

2.  Statistike iz odstavka 1 se nanašajo na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dvanajstih mesecih po koncu referenčnega leta. Prvo referenčno leto je 2020.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a – točka -a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  V odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c)  vlog za mednarodno zaščito, ki so bile v referenčnem obdobju umaknjene.

„(c)   vlog za mednarodno zaščito, ki so bile v referenčnem obdobju umaknjene, razčlenjenih po vrsti umika.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in katerih vloga je bila obravnavana v pospešenem postopku iz člena 31(8) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta*;

 

__________________

 

*  Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in katerih vloga je bila v referenčnem obdobju obravnavana v postopkih na meji iz člena 43 Direktive 2013/32/EU;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo v referenčnem obdobju vključene kot družinski član in so v skladu s členoma 24(3) in 25(6) Direktive 2013/32/EU izključene iz pospešenega postopka ali postopka na meji.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito brez registracije v sistemu Eurodac iz člena 14 Uredbe (EU) št. 603/2003 Evropskega parlamenta in Sveta*;

 

__________________

 

* Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, str. 1).

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(de)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v referenčnem obdobju vključene v tako vlogo kot družinski član in lahko predložijo dokazilo, ki je lahko v pomoč pri ugotavljanju njihove identitete;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(df)  oseb, ki so vložile naknadno prošnjo za mednarodno zaščito iz člena 40 Direktive 2013/32/EU ali so bile v referenčnem obdobju vključene v to prošnjo kot družinski član;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dg)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v referenčnem obdobju v tako vlogo vključene kot družinski član in so bile skladno z Direktivo 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta* na koncu referenčnega obdobja v pridržanju, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po mesecu pridržanja teh oseb in razlogih za pridržanje;

 

____________________

 

* Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d h (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dh)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in za katere je v skladu z Direktivo 2013/33/EU v referenčnem obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja njihovo pridržanje;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d i (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(di)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in za katere je v skladu z Direktivo 2013/33/EU v referenčnem obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po vrsti alternative, kot sledi:

 

(i) javljanje;

 

(ii) predložitev finančnega jamstva;

 

(iii) obveznost zadrževanja na določenem mestu;

 

(iv) druga vrsta alternative pridržanju;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d j (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dj)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo v referenčnem obdobju vključene kot družinski član in za katere je v skladu z Direktivo 2013/33/EU na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, pri čemer so podatki razčlenjeni po mesecu, ko je bila za to osebo izdana upravna ali sodna odločba, in nadalje razčlenjeni po vrsti alternative, kot sledi:

 

(i) javljanje;

 

(ii) predložitev finančnega jamstva;

 

(iii) obveznost zadrževanja na določenem mestu;

 

(iv) druga vrsta alternative pridržanju;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d k (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dk)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito in za katere je bila v referenčnem obdobju opravljena ocena starosti;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d l (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dl)  odločb o oceni starosti prosilcev, razčlenjenih na:

 

(i) ocene, iz katerih izhaja, da je prosilec mladoletna oseba;

 

(ii) ocene, iz katerih izhaja, da je prosilec polnoletna oseba;

 

(iii) nedokončne ali opuščene ocene.“

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d m (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dm)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in za katere se je v referenčnem obdobju ugotovilo, da potrebujejo posebna postopkovna jamstva v skladu s členom 24 Direktive 2013/32/EU ali so prosilci s posebnimi potrebami glede sprejema v smislu člena 2(k) Direktive 2013/33/EU;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d n (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dn)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in so v referenčnem obdobju koristile brezplačno pravno pomoč iz člena 20 Direktive 2013/32/EU, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po postopkih na prvi in drugi stopnji;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d o (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(do)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ali so bile v tako vlogo vključene kot družinski član in ki so na koncu referenčnega obdobja imele koristi od materialnih pogojev za sprejem v skladu s členom 17 Direktive 2013/33/EU, ki prosilcem zagotavljajo ustrezen življenjski standard;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d p (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dp)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito kot mladoletniki brez spremstva in ki jim je bil v referenčnem obdobju dodeljen zastopnik v skladu s členom 25 Direktive 2013/32/EU;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d q (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dq)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ter so bile priznane kot mladoletniki brez spremstva in so v referenčnem obdobju imele dostop do izobraževalnega sistema v skladu s členom 14 Direktive 2013/33/EU;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d r (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dr)  oseb, ki so predložile vlogo za mednarodno zaščito ter so bile priznane kot mladoletniki brez spremstva in so bile v referenčnem obdobju dodeljene v skladu s členom 31(3) Direktive 2011/95/EU, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po razlogih dodelitve;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – točka d s (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ds)  povprečnem številu mladoletnikov brez spremstva na skrbnika v referenčnem obdobju;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – zadnji pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Statistike se nanašajo na referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega meseca. Prvi referenčni mesec je januar 2020.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a1 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  V odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito, vključno z odločbami, ki štejejo vloge za nesprejemljive ali za neutemeljene, in odločbami na podlagi prednostnih in pospešenih postopkov, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(a) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito in ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjene na:

 

(i) odločbe, ki štejejo vloge za nesprejemljive, nadalje razčlenjene po razlogu za nesprejemljivost;

 

(ii) odločbe, ki vloge zavračajo kot neutemeljene;

 

(iii) odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v rednem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za zavrnitev;

 

(iv) odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v pospešenem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za pospešitev in razlogih za zavrnitev;

 

(v) odločbe, ki vloge zavračajo, ker je prosilec upravičen do notranje zaščite v državi izvora v skladu s členom 8 Direktive 2011/95/EU;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo status begunca, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(b) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo ali odpravljajo status begunca ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b c (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bc)  V odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo status, dodeljen s subsidiarno zaščito, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(c) oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo, ali odpravljajo status subsidiarne zaščite ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b d (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bd)  V odstavku 2 se vstavi naslednja točka:

 

„(ea)  oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, s katerimi se zmanjšajo ali odvzamejo materialni pogoji za sprejem, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjene po vrsti odločbe, trajanju zmanjšanja ali odvzema in razlogu.“

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 2 – zadnji pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Zajemajo referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.“

Statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Zajemajo referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.“

 

Te statistike se dodatno razčlenijo po odločbah, ki so sprejete po osebnem razgovoru, in odločbah, ki so sprejete brez osebnega razgovora. Statistike o odločbah, sprejetih po osebnem razgovoru, se dodatno razčlenijo po osebnih razgovorih, na katerih je prosilec koristil storitve tolmača, in osebnih razgovorih, na katerih prosilec ni koristil storitev tolmača.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 3 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(da)  V odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito, vključno z odločbami, ki štejejo vloge za nesprejemljive ali za neutemeljene, in odločbami na podlagi prednostnih in pospešenih postopkov, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(b) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki zavračajo vloge za mednarodno zaščito in ki jih v referenčnem obdobju v postopku pritožbe ali revizije sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjeno na:

 

(i) odločbe, ki štejejo vloge za nesprejemljive, nadalje razčlenjene po razlogu za nesprejemljivost;

 

(ii) odločbe, ki vloge zavračajo kot neutemeljene;

 

(iii) odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v rednem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za zavrnitev;

 

(iv) odločbe, ki vloge zavračajo kot očitno neutemeljene v pospešenem postopku, nadalje razčlenjene po razlogih za pospešitev in razlogih za zavrnitev;

 

(v) odločbe, ki vloge zavračajo, ker je prosilec upravičen do zaščite v državi izvora v skladu s členom 8 Direktive 2011/95/EU;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 3 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(db)  V odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki dodeljujejo ali odvzemajo status begunca, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni ali upravni organi;

(c) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo ali odpravljajo status begunca ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d c (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 3 – točka d

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(dc)  V odstavku 3 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

(d) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki dodeljujejo ali odvzemajo status subsidiarne zaščite, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni ali upravni organi;

(d) oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi ter ki dodeljujejo, razveljavljajo ali odpravljajo status subsidiarne zaščite ali zavračajo njegovo podaljšanje zaradi prenehanja, izključitve ali drugih razlogov; odločbe, ki kot razlog navajajo prenehanje ali izključitev, se nadalje razčlenijo po posameznih razlogih za prenehanje ali izključitev;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d d (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 3 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  V odstavku 3 se doda naslednja točka:

 

„(ga)  oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, s katerimi se zmanjšajo ali odvzamejo materialni pogoji za sprejem, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi, razčlenjene po vrsti odločbe, trajanju zmanjšanja ali odvzema in razlogu.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 3 – zadnji pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Statistike iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikih brez spremstva. Poleg tega je statistika iz točke (g) razčlenjena po državi prebivališča in vrsti odločbe o azilu. Nanašajo se na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2020.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Vstavi se naslednji odstavek:

 

„3a.   Države članice Komisiji (Eurostat) zagotovijo statistične podatke o trajanju pritožb v koledarskih dnevih, in sicer od vložitve pritožbe do prvostopenjskega sklepa o pritožbi.“

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 4 – zadnji pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Te statistike zajemajo referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2020.

Te statistike se razčlenijo po starosti in spolu ter državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikov brez spremstva. Te statistike zajemajo referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno obdobje je januar 2020.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka h a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 4 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  Doda se naslednji odstavek:

 

„4a.   Statistike iz odstavka 1 do 4 se razčlenijo po mesecu predložitve vloge.“

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 5 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  Člen 5 se spremeni:

 

(a)  Naslov se nadomesti z naslednjim:

Statistike o preprečevanju nezakonitega vstopa v državo in bivanja v njej

Statistike o preprečevanju nedovoljenega vstopa v državo in bivanja v njej

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(b)  V odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a)  državljanov tretjih držav, katerim je bil zavrnjen vstop na območje države članice na zunanji meji;

„(a)  državljanov tretjih držav, katerim je bil zavrnjen vstop na območje države članice na zunanji meji, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po starosti, spolu in državljanstvu;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka c (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(c)  V odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b)  državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili ilegalno na ozemlju države članice v skladu z nacionalno zakonodajo glede priseljevanja.

„(b)  državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili nedovoljeno na ozemlju države članice v skladu z nacionalno zakonodajo glede priseljevanja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) – točka d (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(b)   Tretji pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

Statistike na podlagi točke (b) so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb.

Statistike na podlagi točke (b) so razčlenjene po starosti in spolu, državljanstvu zadevnih oseb, razlogih za prijetje in kraju prijetja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka -a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  številu vlog za dovoljenje za prebivanje, ki jih prvič predložijo državljani tretjih držav, razčlenjene po državljanstvu, razlogu za predložitev vloge, starosti in spolu;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka -a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa)  številu zavrnjenih vlog za dovoljenje za prebivanje, ki jih prvič predložijo državljani tretjih držav, razčlenjene po državljanstvu, razlogu za predložitev vloge, starosti in spolu;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka -a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ab)  številu vlog za dovoljenje za prebivanje, s katerimi se spremeni status priseljenca ali razlog za prebivanje, ki so bile zavrnjene v referenčnem obdobju, razčlenjene po državljanstvu, razlogu za zavrnitev dovoljenja, starosti in spolu;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer se je dovoljenje za prebivanje dodelilo osebi prvič, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer je oseba spremenila status priseljenca ali razlog za prebivanje, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  dovoljenja, veljavna na koncu referenčnega obdobja (število dovoljenj, ki so bila izdana in niso prenehala veljati zaradi umika ali poteka veljavnosti), podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  številu rezidentov za daljši čas na koncu referenčnega obdobja, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, vrsti statusa rezidenta za daljši čas ter starosti in spolu.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za statistike iz točk (-a), (-aa) in (a) se dovoljenja, izdana iz družinskih razlogov, nadalje razčlenijo po razlogu in statusu združevalca družine, ki je državljan tretje države.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  V odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a) številom državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so nezakonito na ozemlju države članice, in za katere velja upravna ali sodna odločba ali akt, ki določa ali navaja, da je njihovo bivanje nezakonito, in jim predpisuje obveznost, da zapustijo ozemlje države članice, razčlenjenih po državljanstvu zadevnih oseb;

(a) številom državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so nedovoljeno na ozemlju države članice, in za katere velja upravna ali sodna odločba ali akt, ki določa ali navaja, da je njihovo bivanje nedovoljeno, in jim predpisuje obveznost, da zapustijo ozemlje države članice, razčlenjenih po državljanstvu zadevnih oseb in razlogih za to odločitev;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa)  V odstavku 1 se doda naslednje:

 

„(aa)  številom državljanov tretjih držav iz točke (a) tega odstavka, za katere je na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt o prepovedi vstopa v skladu s členom 11 Direktive 2008/115/ES, razčlenjene po državljanstvu teh oseb;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ab)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:

 

„(ab)  številom državljanov tretjih držav, za katere je v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta* v referenčnem obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki določa njihovo pridržanje;“

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a c (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ac)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:

 

„(ac)  številom državljanov tretjih držav, za katere je v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja njihovo pridržanje, razčlenjene po mesecu pridržanja teh državljanov tretjih držav;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a d (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ad)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:

 

„(ad)  številom državljanov tretjih držav, za katere je v referenčnem obdobju v skladu z Direktivo 2008/115/ES veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, razčlenjene po vrsti alternative;

 

(i) javljanje;

 

(ii) predložitev finančnega jamstva;

 

(iii) obveznost zadrževanja na določenem mestu;

 

(iv) druga vrsta alternative pridržanju;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a e (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ae)  V odstavku 1 se vstavi naslednja točka:

 

„(ae)  številom državljanov tretjih držav, za katere je v skladu z Direktivo 2008/115/ES na koncu referenčnega obdobja veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja alternativo pridržanju, razčlenjene po mesecu izdaje upravne ali sodne odločbe ali akta proti tem osebam in nadalje razčlenjene po vrsti alternative, kot sledi:

 

(i) javljanje;

 

(ii) predložitev finančnega jamstva;

 

(iii) obveznost zadrževanja na določenem mestu;

 

(iv) druga vrsta alternative pridržanju;“

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a f (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-af)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:

 

„(af)  številom državljanov tretjih držav, za katere je v referenčnem obdobju veljala odločba o odlogu odstranitve v skladu s členom 9 Direktive 2008/115/ES, razčlenjene po razlogu za odložitev in državljanstvu zadevnih oseb;“

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a g (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka a g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ag)  V odstavku 1 se za točko (a) vstavi točka (ag):

 

„(ag)  številom državljanov tretjih držav, za katere je v referenčne obdobju veljala upravna ali sodna odločba ali akt, ki odreja njihovo pridržanje, in ki so sprožili postopek sodnega pregleda v skladu s členom 15(2) Direktive 2008/115/ES;“

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  številom državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili ozemlje države članice zaradi upravne ali sodne odločbe ali akta iz točke (a), razčlenjenih po državljanstvu vrnjenih oseb, vrsti vračanja in prejete pomoči ter namembni državi.

(b)  številom državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili ozemlje države članice zaradi upravne ali sodne odločbe ali akta iz točke (a), razčlenjenih po državljanstvu vrnjenih oseb, vrsti vračanja in prejete pomoči ter namembni državi, razčlenjene po vrnitvah državljanov tretjih držav v države izvora .

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  V odstavku 1 se doda naslednja točka:

 

„(ba)  številom državljanov tretjih držav, ki so zapustili ozemlje države članice zaradi upravne ali sodne odločbe ali akta, razčlenjene po vrsti odločbe ali akta, kot sledi:

 

(i)  v skladu s formalnim sporazumom Unije o ponovnem sprejemu;

 

(ii)  v skladu z neformalnim sporazumom Unije o ponovnem sprejemu;

 

(iii)  v skladu z nacionalnim sporazumom o ponovnem sprejemu;

 

Te statistike se nadalje razčlenijo po namembni državi in državljanstvu zadevne osebe.“

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Statistike iz odstavka 1 se nanašajo na referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.

2.  Statistike iz odstavka 1 se razčlenijo po starosti in spolu zadevne osebe ter po mladoletnikih brez spremstva. Nanašajo se na referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh tednih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je januar 2020.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 9 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a)  V členu 9 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) poročajo o uporabljenih virih podatkov, razlogih za izbiro teh virov in vplivih izbranih virov podatkov na kakovost statistik in uporabljenih metodah ocenjevanja ter Komisijo (Eurostat) obveščajo o spremembah v zvezi z njimi.

„2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) poročajo o uporabljenih virih podatkov, razlogih za izbiro teh virov in vplivih izbranih virov podatkov na kakovost statistik, mehanizmih, ki so bili uporabljeni za zagotovitev varstva osebnih podatkov, in uporabljenih metodah ocenjevanja ter Komisijo (Eurostat) obveščajo o spremembah v zvezi z njimi.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9a

 

Delegirani akti

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev iz člena 2(1).

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo te uredbe z:

 

(a) opredelitvijo kategorij skupin držav rojstva, skupin držav prejšnjega in prihodnjega običajnega prebivališča in skupin državljanstev, kakor je določeno v členu 3(1);

 

(b) opredelitvijo kategorij razlogov za izdajo dovoljenj o prebivanju, kakor je določeno v členu 6(1)(a);

 

(c) opredelitvijo dodatnega razčlenjevanja;

 

(d) določitvijo pravil o standardih natančnosti in kakovosti.“

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje izvedbenih aktov za določitev razčlenitev v skladu s členi 4, 5, 6 in 7 ter določitev pravil o ustreznih oblikah za sporočanje podatkov iz člena 9.

Komisija sprejeme izvedbene akte za določitev pravil o ustreznih oblikah za sporočanje podatkov iz člena 9. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 10 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  V odstavku 2 se točka (d) črta.

(b)  Odstavek 2 se črta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 10a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi].

 

3. Pooblastilo iz člena 9a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) – točka a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 11 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5b)  Člen 11 se spremeni, kot sledi:

 

(a)  Naslov se nadomesti z naslednjim:

Odbor

„Postopek v odboru“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) – točka b (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 11 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(b)  Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.  Pri sprejemanju izvedbenih ukrepov Komisiji pomaga Odbor za statistične programe, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom.

„1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št 182/2011.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) – točka c (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 11 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(c)  Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8Sklepa.

„2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 10 Uredbe (EU) št. 182/2011, ob upoštevanju določb člena 11 Uredbe.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b – točka d (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 11 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(d)  Odstavek 3 se črta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=sl)


STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za pravice žensk in enakost spolov (2.10.2018)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov: Angelika Mlinar (poročevalka)

PA_LegPosition

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojnemu odboru naslednji predlog spremembe:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Zaradi stalnega spreminjanja in raznolike narave sedanjih migracijskih tokov so potrebni izčrpni in primerljivi statistični podatki, razčlenjeni po spolu, o migrantski populaciji, da bi razumeli stvarnost, opredelili šibkosti in neenakosti ter oblikovalcem politike zagotovili zanesljive podatke in informacije za določitev prihodnjih javnih politik.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Da bi se Uniji zagotovila podpora pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih prinašajo selitve, je treba podatke o azilu in upravljanih selitvah zbrati več kot enkrat na leto.

(3)  Da bi se Uniji zagotovila podpora pri učinkovitem odzivanju na izzive, ki jih prinašajo migracije, in za oblikovanje politik, ki bodo upoštevale vidik spola in temeljila na človekovih pravicah, je treba podatke o azilu in upravljanih migracijah zbrati več kot enkrat na leto.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Statistika o azilu in upravljanih selitvah je ključna za proučitev, opredelitev in oceno zelo različnih politik, zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki poskušajo v Evropi pridobiti varstvo.

(4)  Statistika o azilu in upravljanih migracijah je ključna za proučitev, opredelitev in oceno zelo različnih politik, zlasti v zvezi z odzivi na prihod oseb, ki poskušajo v Evropi pridobiti varstvo, ter za priznavanje posebnih potreb in storitev, ki bi jih lahko imele določene skupine ali osebe, zlasti tiste, ki se soočajo z različnimi oblikami diskriminacije in ki bi bile lahko bolj ranljive med procesom migracij in azila, kot so med drugim ženske, nosečnice, otroci, mladoletniki brez spremstva, starejši, invalidi, osebe LGTBI +, žrtve nasilja na podlagi spola.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Preganjanje na podlagi spola je razlog za prošnjo po mednarodni zaščiti in za njeno podelitev. Nacionalni in evropski statistični organi zbirajo statistične podatke o prošnjah za mednarodno zaščito, ki temeljijo na spolu, vključno z nasiljem na podlagi spola.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za zagotovitev kakovosti, zlasti pa primerljivosti podatkov, ki jih zagotovijo države članice, ter za pripravo zanesljivih pregledov na ravni Unije bi morali uporabljeni podatki temeljiti na istih konceptih ter bi se morali nanašati na isti referenčni datum ali referenčno obdobje.

(5)  Za zagotovitev kakovosti, zlasti pa primerljivosti podatkov, ki jih zagotovijo države članice, ter za pripravo zanesljivih pregledov na ravni Unije bi morali uporabljeni podatki temeljiti na istih konceptih ter bi se morali nanašati na isti referenčni datum ali referenčno obdobje. Ti podatki bi morali biti razčlenjeni po spolu in starosti ter vključevati informacije o rednih in nedovoljenih tokovih, trgovini z ljudmi, potrebah beguncev, migrantov in gostiteljskih skupnostih ter drugih vprašanjih. 1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  S to uredbo se zagotavljata pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravica do varstva osebnih podatkov, kakor sta določeni v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(10)  S to uredbo se zagotavljata pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, do varstva osebnih podatkov ter do nediskriminacije in enakosti spolov, kakor so določene v členih 7. 8, 21 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, omogoča ugotavljanje in analizo specifičnih šibkih točk ter zmožnosti žensk in moških, ki razkrivajo vrzeli in neenakosti. Podatki o migracijah, ki upoštevajo vidik spola, lahko spodbujajo večjo enakost in dajejo priložnosti prikrajšanim skupinam. Statistični podatki o migracijah bi morali prav tako upoštevati spremenljivke, kot so spolna identiteta in spolna usmerjenost, da bi se zbrali podatki izkušnjah oseb LGBTQI+ ter neenakostih v migracijskih in azilnih postopkih.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 3 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(Ne zadeva slovenske različice.)  

1. Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) statistike o številu:

(a) priseljencev na območje države članice, razčlenjene po:

(i) skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(ii) skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(iii) skupinah držav prejšnjega običajnega prebivališča po starosti in spolu;

(b) odseljencev z območja države članice, razčlenjene po:

(i) skupinah državljanstev;

(ii)starosti;

(iii) spolu;

(iv) skupinah držav prihodnjega običajnega prebivališča;

(c) oseb z običajnim prebivališčem v državi članici ob koncu referenčnega obdobja, razčlenjene po:

(i) skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(ii) skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(d) oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile državljanstvo države članice in so prej imele državljanstvo druge države članice ali tretje države ali so bile prej brez državljanstva, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu ter po prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in po tem, ali je bila oseba prej brez državljanstva.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=SL)

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Te statistike so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb in po mladoletnikih brez spremstva. Statistike se nanašajo na referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega meseca. Prvi referenčni mesec je januar 2020.“

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 2 – točki e a in e b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)   V odstavku 2 se dodata naslednji točki (ea) in (eb):

 

„(ea) osebe, ki so jim bile izdane odločbe prve stopnje o zavrnitvi vloge za združitev družine z upravičencem do mednarodne zaščite;

 

(eb) osebe, ki so jim bile izdane odločbe prve stopnje o odobritvi združitve družine z upravičencem do mednarodne zaščite.“

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Te statistike so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb in po mladoletnikih brez spremstva. Zajemajo referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.“

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka e

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Statistike iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb in mladoletnikih brez spremstva. Poleg tega je statistika iz točke (g) razčlenjena po državi prebivališča in vrsti odločbe o azilu. Nanašajo se na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2020.“

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Statistike na podlagi točke (b) so razčlenjene po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=SL)

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer se je dovoljenje za prebivanje dodelilo osebi prvič, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer je oseba spremenila status priseljenca ali razlog za prebivanje, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka iii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  dovoljenja, veljavna na koncu referenčnega obdobja (število dovoljenj, ki so bila izdana in niso prenehala veljati zaradi umika ali poteka veljavnosti), podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja, trajanju veljavnosti dovoljenja ter po starosti in spolu;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  številu rezidentov za daljši čas na koncu referenčnega obdobja, podatki pa morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, vrsti statusa rezidenta za daljši čas ter starosti in spolu.“

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Statistike iz odstavka 1 se nanašajo na referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.

2.  Statistike iz odstavka 1 se razčlenijo po starosti in spolu zadevne osebe ter po mladoletnikih brez spremstva. Zajemajo referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posredujejo Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2020.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  v odstavku 1 člena 9 se tretji pododstavek spremeni:

 

Kot splošno načelo varstva človekovih pravic migrantov in prosilcev za azil bi bilo treba spoštovati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter zbrati podatke z njihovim soglasjem in prostovoljnim sodelovanjem.*

 

_________________

 

* Načela in smernice, podprti s praktičnimi usmeritvami, o varstvu človekovih pravic migrantov v ranljivem položaju v okviru velikih in/ali mešanih gibanj


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Statistike Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti

Referenčni dokumenti

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Datum predložitve EP

16.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rupert Matthews, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Datum predložitve

26.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 7. december 2018Pravno obvestilo