Menettely : 2018/0209(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0397/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0397/2018

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

MIETINTÖ     ***I
PDF 1139kWORD 224k
26.11.2018
PE 627.845v02-00 A8-0397/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0385),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0249/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 9. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0397/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1293/20136 kaudeksi 2014–2020, on viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista unionin ohjelmista, joilla tuetaan ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa. Tuoreessa väliarvioinnissa7 ohjelma sai myönteisen arvion, ja siinä katsottiin, että ohjelmasta on tulossa tehokas, tuloksellinen ja merkityksellinen. Vuosien 2014–2020 Life-ohjelmaa olisi sen vuoksi jatkettava tietyin muutoksin, jotka määritettiin väliarvioinnissa ja sen jälkeisissä arvioissa. Näin ollen olisi perustettava ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’, vuonna 2021 alkavaksi kaudeksi.

(2)  Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1293/20136 kaudeksi 2014–2020, on viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista unionin ohjelmista, joilla tuetaan ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa. Tuoreessa väliarvioinnissa7 ohjelma sai myönteisen arvion, ja siinä katsottiin, että ohjelma on jo erittäin kustannustehokas ja siitä on tulossa yleisesti ottaen tehokas, tuloksellinen ja merkityksellinen. Vuosien 2014–2020 Life-ohjelmaa olisi sen vuoksi jatkettava tietyin muutoksin, jotka määritettiin väliarvioinnissa ja sen jälkeisissä arvioissa. Näin ollen olisi perustettava ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’, vuonna 2021 alkavaksi kaudeksi.

_________________

_________________

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the Programme for Environment and Climate Action (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Report on the Mid-term Evaluation of the Programme for Environment and Climate Action (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta energiaa koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, suunnitelmissa ja kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä joko suorien toimien kautta tai tukemalla näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

(3)  Ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta energiaa koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, suunnitelmissa ja kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, hiilineutraalia ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, ympäristön ja terveyden suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä, myös tukemalla Natura 2000 -verkostoa ja hoitamalla tehokkaasti ekosysteemejä ja torjumalla niiden rappeutumista, joko suorien toimien kautta tai tukemalla näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unioni on sitoutunut kehittämään kattavan lähestymistavan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä korostetaan luontaista yhteyttä pitkän aikavälin saatavuuteen tähtäävän luonnonvarojen hallinnan, ekosysteemipalvelujen, niiden ja ihmisten terveyden välisen linkin sekä kestävän ja sosiaalisesti osallistavan talouskasvun välillä. Tässä hengessä ohjelmalla olisi annettava materiaalinen panos sekä taloudelliseen kehitykseen että sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

(4)  Unioni on sitoutunut kehittämään kattavan lähestymistavan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä korostetaan luontaista yhteyttä pitkän aikavälin saatavuuteen tähtäävän luonnonvarojen hallinnan, ekosysteemipalvelujen, niiden ja ihmisten terveyden välisen linkin sekä kestävän ja sosiaalisesti osallistavan talouskasvun välillä. Tässä hengessä ohjelman olisi kuvastettava solidaarisuuden ja vastuunjaon periaatteita ja annettava materiaalinen panos sekä taloudelliseen kehitykseen että sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Kestävää kehitystä edistävät ympäristö- ja ilmastonsuojeluvaatimukset olisi sisällytettävä unionin kaikkien politiikkojen ja toimintojen määrittelyyn ja toteuttamiseen. Sen vuoksi olisi edistettävä synergiaa ja täydentävyyttä unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, myös helpottamalla sellaisten toimien rahoitusta, jotka täydentävät strategisia integroituja hankkeita ja strategisia luontohankkeita, ja tuettava ohjelman puitteissa kehitettyjen ratkaisujen käyttöönottoa ja toistamista. Päällekkäisen rahoituksen ehkäiseminen edellyttää koordinointia. Komission ja jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin, jotta estetään hallinnolliset päällekkäisyydet ja eri rahoitusvälineiden raportointivelvoitteista hankkeiden edunsaajille aiheutuva hallinnollinen rasite.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ohjelmalla olisi edistettävä kestävää kehitystä sekä unionin ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttamista. Näitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat erityisesti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 20308, biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus9 sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytty Pariisin sopimus10, jäljempänä ’Pariisin sopimus’.

(5)  Ohjelmalla olisi edistettävä kestävää kehitystä sekä unionin ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttamista. Näitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat erityisesti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 20308, biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus9 sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytty Pariisin sopimus10, jäljempänä ’Pariisin sopimus’, UNECEn yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus), UNECEn kaukokulkeutumissopimus, YK:n vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus, Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus.

_________________

_________________

8 Agenda 2030, hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015.

8 Agenda 2030, hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015.

9 93/626/ETY: Neuvoston päätös 93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 1993, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626/ETY: Neuvoston päätös 93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 1993, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1).

10 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

10 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kattavien tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen tärkeää on kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden12 ,13 ,14, unionin luontolainsäädännön15 sekä siihen liittyvien politiikkojen16 ,17 ,18 ,19 ,20, täytäntöönpano.

(6)  Kattavien tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen tärkeää on kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden12 ,13 ,14, unionin luontolainsäädännön15 sekä siihen liittyvien politiikkojen16 ,17 ,18 ,19 ,20 täytäntöönpano ja SEUT:n 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa koskevien yleisten toimintaohjelmien20 a, kuten seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman20 b, täytäntöönpano.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet, COM(2014)15, 22.1.2014.

12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet, COM(2014)15, 22.1.2014.

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (COM(2013)216, 16.4.2013).

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (COM(2013)216, 16.4.2013).

14 ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketti, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketti, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten, COM(2017)198, 27.4.2017.

15 Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten, COM(2017)198, 27.4.2017.

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, COM(2013)918.

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, COM(2013)918.

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia, COM(2006)231.

18 Maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia, COM(2006)231.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva strategia, COM/2016/0501 final.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva strategia, COM/2016/0501 final.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä – Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 8.11.2017.

20 Kohti mahdollisimman laajamittaista vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä – Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 kohdan mukainen toimintasuunnitelma, 8.11.2017.

 

20 a Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista.

 

20 b Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Euroopan unioni pitää erittäin tärkeänä Life-hankkeiden tulosten pitkän aikavälin kestävyyttä ja valmiutta varmistaa ne ja ylläpitää niitä hankkeen toteuttamisen jälkeen muun muassa jatkamalla hanketta tai toistamalla ja/tai siirtämällä sen. Tämä edellyttää erityisten vaatimusten asettamista hakijoille ja EU:n tason takeita sen varmistamiseksi, että muut EU:n rahoittamat hankkeet eivät heikennä Life-hankkeiden tuloksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee energiatehokas, vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuviean ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelua. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee kestävä, kiertotalouteen ja uusiutuvaan energiaan perustuva, energiatehokas, hiilineutraali ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin kasvihuonekaasupäästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuvien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian täytäntöönpanoa Pariisin sopimuksessa asetetun hiilestä irtautumisen tavoitteen mukaisesti. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Siirtyminen puhtaaseen energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, ilmastonmuutoksen hillintää edistävän teknologian käyttöönottoa. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

(8)  Siirtyminen uusiutuvaan, energiatehokkaaseen ja hiilineutraaliin energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevan ja ilmastonmuutoksen hillintää edistävän teknologian käyttöönottoa. Ohjelmaan olisi otettava mukaan kaikki sidosryhmät ja alat, jotka osallistuvat puhtaaseen energiaan siirtymiseen, kuten rakennusala, teollisuus, liikenne ja maatalous. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja puhtaaseen energiaan myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Life-ohjelma on ainoa nimenomaan ympäristö- ja ilmastotoimille varattu ohjelma, ja sillä on sen vuoksi keskeinen merkitys tuettaessa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa näillä aloilla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Toimi, joka on saanut rahoitusta ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös mistä tahansa muusta unionin ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Toimet, jotka saavat rahoitusta unionin eri ohjelmista kumulatiivisesti, tarkastetaan vain kerran, ja tarkastuksen on katettava kaikki kyseiset ohjelmat ja niihin sovellettavat säännöt.

(11)  Toimi, joka on saanut rahoitusta ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös mistä tahansa muusta unionin ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Toimet, jotka saavat rahoitusta unionin eri ohjelmista kumulatiivisesti, olisi tarkastettava vain kerran, ja tarkastuksen on katettava kaikki kyseiset ohjelmat ja niihin sovellettavat säännöt.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Unionin tuoreimmassa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan merkittävää edistymistä unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen vuoksi toimittava katalyyttina, jotta saavutetaan tarvittavaa edistymistä kehittämällä, testaamalla ja toistamalla uusia lähestymistapoja, tukemalla politiikan kehittämistä, seurantaa ja uudelleentarkastelua, parantamalla sidosryhmien osallistumista, saamalla liikkeelle investointeja kaikista unionin investointiohjelmista tai muista rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla poistetaan erilaiset esteet ympäristölainsäädännön edellyttämien keskeisten suunnitelmien tehokkaalle täytäntöönpanolle.

(12)   Ohjelman olisi sen vuoksi toimittava katalyyttina, jotta voidaan puuttua ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arvioinnissa havaittuihin horisontaalisiin ja systeemisiin haasteisiin sekä täytäntöönpanon puutteiden perimmäisiin syihin ja saavutetaan tarvittavaa edistymistä kehittämällä, testaamalla ja toistamalla uusia lähestymistapoja, tukemalla politiikan kehittämistä, seurantaa ja uudelleentarkastelua, parantamalla ympäristö- ja ilmastonmuutosasioiden sekä niihin liittyvän puhtaaseen energiaan siirtymisen hallinnointia, myös parantamalla monitasoista julkista osallistumista ja sidosryhmien osallistumista, saamalla liikkeelle investointeja kaikista unionin investointiohjelmista tai muista rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla poistetaan erilaiset esteet ympäristölainsäädännön edellyttämien keskeisten suunnitelmien tehokkaalle täytäntöönpanolle.

_________________

_________________

21 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 final).

21 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 final).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntaukseen kääntäminen, myös merien ekosysteemien osalta, edellyttää tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämiselle, täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 202022, neuvoston direktiivi 92/43/ETY23 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY24 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1143/201425, erityisesti kehittämällä tietopohjaa politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä kehittämällä, testaamalla, esittämällä ja soveltamalla parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja pienessä mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY pohjalta laaditun hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Unionin olisi myös seurattava luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta täytetään sen biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta johtuvat raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi täytettävä seurantavaatimukset, jotka sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön.

(13)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja ekosysteemien rappeutumisen pysäyttäminen ja tämän suuntaukseen kääntäminen, myös merien ja muiden vesiperäisten ekosysteemien osalta, edellyttää tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämiselle, täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 202022, neuvoston direktiivi 92/43/ETY23 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY24 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1143/201425, erityisesti kehittämällä tietopohjaa politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä kehittämällä, testaamalla, esittämällä ja soveltamalla parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, kuten tehokasta hallintoa, pienessä mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY pohjalta laaditun hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi myös seurattava luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menojaan, jotta täytetään niiden biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta johtuvat raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi täytettävä seurantavaatimukset, jotka sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 lopullinen.

22 COM(2011) 244 lopullinen.

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tuoreista arvioinneista, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin strategian 2020 väliarviointi ja luontolainsäädännön toimivuustarkastus, käy ilmi, että yksi tärkeimmistä syistä unionin luontolainsäädännön ja biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian puutteelliselle täytäntöönpanolle on asianmukaisen rahoituksen puute. Keskeiset unionin rahoitusvälineet, mukaan lukien [Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto], voivat antaa merkittävän panoksen näiden tarpeiden täyttämiseen. Ohjelmassa voidaan edelleen parantaa tällaisen valtavirtaistamisen tehokkuutta strategisilla luontohankkeilla, jotka on omistettu luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanon vauhdittamiseen, mukaan lukien toimet, jotka on määritetty direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadituissa hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävissä toimintasuunnitelmissa. Strategisilla luontohankkeilla olisi tuettava jäsenvaltioiden toimintaohjelmia, joiden avulla sisällytetään asiaan liittyvien luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin. Siten varmistetaan, että saadaan käyttöön varoja näiden politiikkojen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voisivat päättää yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevassa strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varoista käytetään tietty osuus antamaan tukea toimille, jotka täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä strategisia luontohankkeita.

(14)  Tuoreista arvioinneista, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin strategian 2020 väliarviointi ja luontolainsäädännön toimivuustarkastus, käy ilmi, että yksi tärkeimmistä syistä unionin luontolainsäädännön ja biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian puutteelliselle täytäntöönpanolle on asianmukaisen rahoituksen puute. Keskeiset unionin rahoitusvälineet, mukaan lukien [Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto], voivat antaa merkittävän panoksen näiden tarpeiden täyttämiseen sillä edellytyksellä, että niiden rahoitus on täydentävää. Ohjelmassa voidaan edelleen parantaa tällaisen valtavirtaistamisen tehokkuutta strategisilla luontohankkeilla, jotka on omistettu luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanon vauhdittamiseen, mukaan lukien toimet, jotka on määritetty direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadituissa hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävissä toimintasuunnitelmissa. Strategisilla luontohankkeilla olisi tuettava toimintaohjelmia, joilla autetaan sisällyttämään asiaan liittyvien luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin. Siten varmistetaan, että saadaan käyttöön varoja näiden politiikkojen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voisivat päättää yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevassa strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varoista käytetään tietty osuus antamaan tukea toimille, jotka täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä strategisia luontohankkeita.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  BEST-toimella (biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua, mukaan lukien meriluonnon monimuotoisuus, ja ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä, mukaan lukien ekosysteemeihin perustuvat lähestymistavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla. BEST on auttanut lisäämään tietoisuutta unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden ekologisesta merkityksestä maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Vuosina 2017 ja 2018 antamissaan ministerijulistuksissa unionin merentakaiset maat ja alueet ovat ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten avustusten järjestelmää luonnon monimuotoisuutta varten. On asianmukaista, että ohjelmaa jatketaan ja siitä rahoitetaan pieniä avustuksia luonnon monimuotoisuutta varten sekä syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa maissa ja alueilla.

(15)  BEST-toimella (biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua, mukaan lukien meriluonnon monimuotoisuus, ja ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä, mukaan lukien ekosysteemeihin perustuvat lähestymistavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla. Vuonna 2011 hyväksytyn BEST-valmistelutoimen ja sitä seuraavien BEST 2.0 -ohjelman ja BEST RUP -hankkeen avulla BEST on auttanut lisäämään tietoisuutta unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden ekologisesta merkityksestä ja niiden keskeisestä roolista maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Komissio arvioi, että näillä alueilla toteutettaviin hankkeisiin myönnettävän rahoitustuen tarve on 8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2017 ja 2018 antamissaan ministerijulistuksissa unionin merentakaiset maat ja alueet ovat ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten avustusten järjestelmää luonnon monimuotoisuutta varten. Siksi on asianmukaista ohjelmasta rahoitetaan edelleen pieniä avustuksia luonnon monimuotoisuutta varten, mukaan lukien valmiuksien kehittäminen ja rahoitettavien toimien pääomittaminen, sekä syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kiertotalouden edistäminen edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, miten materiaaleja ja tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille (yritykset, viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, myös integroiduilla lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. Tukemalla muovistrategian täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, joilla puututaan erityisesti merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

(16)  Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden edistäminen edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, miten materiaaleja ja tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille (yritykset, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja kuluttajat) myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, myös integroiduilla lähestymistavoilla jätehierarkian soveltamiseksi ja jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. Tukemalla muovistrategian täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, joilla puututaan erityisesti merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Ympäristönsuojelun korkea taso on olennaisen tärkeä EU:n kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ohjelmalla olisi tuettava unionin tavoitetta tuottaa ja käyttää kemikaaleja tavalla, jolla minimoidaan merkittävät haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, sekä laatia myrkytöntä ympäristöä koskeva unionin strategia. Ohjelmalla olisi lisäksi tuettava toimia, joilla helpotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY1 a täytäntöönpanoa, jotta saavutetaan melutasot, jotka eivät aiheuta ihmisen terveyteen kohdistuvia merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta - Komission lausunto ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin sovittelukomitealle (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Unionin pitkän aikavälin tavoitteena ilmaa koskevaa politiikkaa varten on saavuttaa sellaiset ilmanlaadun tasot, jotka eivät aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ihmiset ovat hyvin tietoisia ilman epäpuhtauksista ja odottavat viranomaisten toimivan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/228426 painotetaan roolia, joka unionin rahoituksella voi olla puhtaan ilman tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, mukaan lukien strategiset integroidut hankkeet, joissa on potentiaalia hyödyntää julkisia ja yksityisiä varoja, toimia esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja katalyyttina ilmanlaatusuunnitelmien ja -lainsäädännön täytäntöönpanolle paikallisella, alueellisella, monen alueen, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

(17)  Unionin pitkän aikavälin tavoitteena ilmaa koskevaa politiikkaa varten on saavuttaa sellaiset ilmanlaadun tasot, jotka eivät aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön ja samalla lisätä ilmanlaadun parantamisen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen välisiä synergiaetuja. Ihmiset ovat hyvin tietoisia ilman epäpuhtauksista ja odottavat viranomaisten toimivan etenkin alueilla, joilla väestö ja ekosysteemit altistuvat ilman epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/228426 painotetaan roolia, joka unionin rahoituksella voi olla puhtaan ilman tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi ohjelmalla olisi tuettava hankkeita, mukaan lukien strategiset integroidut hankkeet, joissa on potentiaalia hyödyntää julkisia ja yksityisiä varoja, toimia esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja katalyyttina ilmanlaatusuunnitelmien ja -lainsäädännön täytäntöönpanolle paikallisella, alueellisella, monen alueen, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

_________________

_________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Meriympäristön suojelu ja ennallistaminen on yksi unionin ympäristöpolitiikan yleisistä tavoitteista. Ohjelmalla olisi tuettava seuraavia: luonnon monimuotoisuuden ja merten ekosysteemien hoito, säilyttäminen, ennallistaminen ja seuranta erityisesti Natura 2000 -merialueilla sekä lajien suojelu direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitelmien mukaisesti; ympäristön hyvän tilan saavuttaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY28 mukaisesti; puhtaiden ja terveiden merien edistäminen; muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n strategian täytäntöönpano, jotta voidaan puuttua erityisesti kadonneiden kalastusvälineiden ja merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan; ja unionin osallistuminen kansainväliseen valtamerten hallinnointiin, joka on keskeistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiselle sekä terveellisten merien turvaamiseksi tuleville sukupolville. Ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden olisi sisällettävä asiaankuuluvat toimet, joilla pyritään meriympäristön suojeluun.

(19)  Vesiympäristön suojelu ja ennallistaminen on yksi unionin ympäristöpolitiikan yleisistä tavoitteista. Ohjelmalla olisi tuettava seuraavia: luonnon monimuotoisuuden ja vesiperäisten ekosysteemien hoito, säilyttäminen, ennallistaminen ja seuranta erityisesti Natura 2000 -merialueilla sekä lajien suojelu direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitelmien mukaisesti; ympäristön hyvän tilan saavuttaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY28 mukaisesti; puhtaiden ja terveiden merien edistäminen; muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n strategian täytäntöönpano, jotta voidaan puuttua erityisesti kadonneiden kalastusvälineiden ja merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan; ja unionin osallistuminen kansainväliseen valtamerten hallinnointiin, joka on keskeistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiselle sekä terveellisten merien turvaamiseksi tuleville sukupolville. Ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden olisi sisällettävä asiaankuuluvat toimet, joilla pyritään vesiympäristön suojeluun.

_________________

_________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Maatalousalueilla sijaitsevien Natura 2000 -alueiden suojelun taso on tätä nykyä erittäin heikko, mikä tarkoittaa, että kyseiset alueet ovat edelleen suojelun tarpeessa. Nykyiset Natura 2000 -alueita koskevat YMP-tuet ovat tehokkain keino säilyttää maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus1 a. Kyseiset tuet ovat kuitenkin riittämättömiä, eikä niiden arvo luonnonpääoman kannalta ole suuri. Natura 2000 -alueita koskevia YMP-tukia olisi näin ollen lisättävä, jotta voidaan luoda kannustimia ympäristönsuojelulle kyseisillä alueilla.

 

_________________

 

1 a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, ja Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment. Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevien asioiden hallinnon parantaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että lisätään yleisön tietoisuutta, kuluttajien osallistumista ja sidosryhmien, myös valtioista riippumattomien järjestöjen, osallistumisen laajentamista, siten, että järjestetään tähän liittyviä politiikkoja koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset politiikat täytäntöön.

(20)  Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevien asioiden hallinnon parantaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että lisätään yleisön tietoisuutta myös sellaisen viestintästrategian avulla, jossa otetaan huomioon uudet viestimet ja sosiaaliset verkostot, ja kuluttajien osallistumista ja laajennetaan monitasoista kansalaisten ja sidosryhmien, myös valtioista riippumattomien järjestöjen, osallistumista siten, että järjestetään tähän liittyviä politiikkoja koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset politiikat täytäntöön. Siksi on asianmukaista tukea ohjelmasta laajaa kansalaisjärjestöjen kirjoa ja sellaisten voittoa tavoittelemattomien yksiköiden verkostoja, joiden tavoitteet ovat unionin yleisen edun mukaisia ja jotka toimivat ensisijaisesti ympäristö- tai ilmastotoimien alalla siten, että myönnetään kilpailuttaen ja avoimella tavalla toiminta-avustuksia, jotta voidaan auttaa tällaisia kansalaisjärjestöjä, verkostoja ja yksiköitä edistämään tehokkaasti unionin politiikkaa ja jotta voidaan kehittää ja lujittaa niiden valmiuksia, jotta niistä tulisi tehokkaampia kumppaneita.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Vaikka hallinnon parantamisen kaikilla tasoilla tulisi olla monialainen tavoite kaikille ohjelman alaohjelmille, ohjelmalla olisi tuettava ympäristöhallintoa koskevan horisontaalisen lainsäädännön kehittämistä ja täytäntöönpanoa, mukaan lukien lainsäädäntö, jolla pannaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimus tiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa29.

(21)  Vaikka hallinnon parantamisen kaikilla tasoilla tulisi olla monialainen tavoite kaikille ohjelman alaohjelmille, ohjelmalla olisi tuettava ympäristö- ja ilmastoalaa koskevan unionin säännöstön, erityisesti ympäristöhallintoa koskevan horisontaalisen lainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa sekä tosiasiallista noudattamista, mukaan lukien lainsäädäntö, jolla pannaan täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa29 29 a, myös Århusin yleissopimuksen valvontakomitea huomioon ottaen.

_________________

_________________

29 EYVL L 124, 17.5.2005, s. 4.

29 EUVL L 124, 17.5.2005, s. 4.

 

29 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Ohjelmalla olisi autettava markkinatoimijoita valmistautumaan ja tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta testaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla ammattimaisia taitoja, helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin mukaan ja voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa markkinoilla, olisi edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja kuluttajien osallistumista.

(22)  Ohjelmalla olisi autettava markkinatoimijoita valmistautumaan ja tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, hiilineutraalia ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta testaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla ammattimaisia taitoja, helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin mukaan ja voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa markkinoilla, olisi edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja kuluttajien osallistumista.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Ohjelma on tarkoitettu tukemaan sellaisia demonstrointitekniikoita, lähestymistapoja ja parhaita käytäntöjä, jotka voidaan toistaa ja joita voidaan laajentaa. Innovatiiviset ratkaisut auttaisivat parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja kestävyyttä, etenkin kestävien viljelykäytäntöjen kehittämistä ilmastoon, veteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen ja jätteisiin liittyvillä aloilla. Tässä yhteydessä olisi korostettava synergiaetuja muiden ohjelmien ja politiikkojen, kuten maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden ja ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän, kanssa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Unionin tasolla suuret investoinnit ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan pääasiassa suurista unionin rahoitusohjelmista (valtavirtaistaminen). Katalyyttisen roolinsa perusteella ohjelmassa kehitetyillä strategisilla integroiduilla hankkeilla ja strategisilla luontohankkeilla olisi saatava aikaan rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä rahoitusohjelmista sekä muista rahoituslähteistä, kuten kansallisista rahastoista, ja luotava synergiaa.

(23)  Unionin tasolla suuret investoinnit ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan pääasiassa suurista unionin rahoitusohjelmista. Siksi on ehdottoman tärkeää tehostaa valtavirtaistamistoimia, varmistaa, että unionin muissa rahoitusohjelmissa on otettu huomioon kestävyyteen, luonnon monimuotoisuuteen tai ilmastoon liittyvät näkökohdat, ja liittää kestävyystakeet kaikkiin unionin välineisiin. Komissiolla olisi oltava toimivalta hyväksyä yhteinen menetelmä ja ryhtyä vaikuttaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että unionin muut ohjelmat ja toimintapolitiikat eivät vaikuta kielteisesti Life-ohjelman hankkeisiin. Katalyyttisen roolinsa perusteella ohjelmassa kehitetyillä strategisilla integroiduilla hankkeilla ja strategisilla luontohankkeilla olisi saatava aikaan rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä rahoitusohjelmista sekä muista rahoituslähteistä, kuten kansallisista rahastoista, ja luotava synergiaa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Strategisten luontohankkeiden ja strategisten integroitujen hankkeiden menestys riippuu kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä sellaisten valtiosta riippumattomien toimijoiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä, joita ohjelman tavoitteet koskevat. Siksi hankkeiden kehittämisessä, toteutuksessa, arvioinnissa ja seurannassa olisi sovellettava päätösten avoimuuden ja julkisuuden periaatteita, etenkin kun on kyse valtavirtaistamisesta tai kun mukana on useampia rahoituslähteitä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

(24)  Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen koordinoidusti ja kunnianhimoisesti noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Tämän ohjelman toimissa [61] prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Ohjelman täytäntöönpanossa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon syrjäisimpiä alueita koskeva strategia SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä kyseisten alueiden erityistarpeiden ja haavoittuvuuksien mukaisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon muut kuin ympäristöä, ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat unionin politiikat.

(25)  Ohjelman täytäntöönpanossa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon syrjäisimpiä alueita koskeva strategia SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä kyseisten alueiden erityistarpeiden ja haavoittuvuuksien mukaisesti. Unionin ja jäsenvaltioiden rahoitusta olisi tältä osin lisättävä asianmukaisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon muut kuin ympäristöä, ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat unionin politiikat.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Ohjelman täytäntöönpanon tukemiseksi komissio tekee yhteistyötä ohjelman kansallisten yhteyspisteiden kanssa, järjestää seminaareja ja työpajoja, julkaisee ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden luetteloita tai toteuttaa muita toimia, joilla helpotetaan kaikkia hankkeiden tulosten levittämistä ja kokemusten, tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä hankkeiden tulosten toistamista eri puolilla unionia. Näissä toimissa olisi keskityttävä erityisesti jäsenvaltioihin, joissa määrärahojen käyttöaste on alhainen, ja niillä olisi helpotettava viestintää ja yhteistyötä päätökseen saatettujen ja käynnistettyjen hankkeiden rahoituksen saajien, hakijoiden tai sidosryhmien kanssa, jotka toimivat samalla alalla.

(26)  Ohjelman täytäntöönpanon tukemiseksi komissio tekee yhteistyötä ohjelman kansallisten, alueellisten ja paikallisten yhteyspisteiden kanssa, myös paikallistason neuvontaverkoston perustamiseksi suurta lisäarvoa ja toimintapoliittista vaikuttavuutta tarjoavien hankkeiden kehittämisen helpottamiseksi sekä täydentävää rahoitusta, hankkeiden siirrettävyyttä ja pitkän aikavälin kestävyyttä koskevan tiedonsaannin varmistamiseksi, järjestää seminaareja ja työpajoja, julkaisee ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden luetteloita tai toteuttaa muita toimia, kuten mediakampanjoita, joilla helpotetaan hankkeiden tulosten levittämistä ja kokemusten, tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä hankkeiden tulosten toistamista eri puolilla unionia ja siten edistetään yhteistyötä ja viestintää. Näissä toimissa olisi keskityttävä erityisesti jäsenvaltioihin, joissa määrärahojen käyttöaste on alhainen, ja niillä olisi helpotettava viestintää ja yhteistyötä päätökseen saatettujen ja käynnistettyjen hankkeiden rahoituksen saajien, hakijoiden tai sidosryhmien kanssa, jotka toimivat samalla alalla. On olennaisen tärkeää, että myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja sidosryhmät osallistuvat tähän viestintään ja yhteistyöhön.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Yhteisrahoituksen vähimmäis- ja enimmäismäärät olisi asetettava tarvittavalle tasolle, jotta ohjelmasta voidaan edelleen antaa vaikuttavaa tukea, ja samalla olisi otettava huomioon tarvittava jousto ja mukautuvuus nykyisten toimien ja yksiköiden kirjon kannalta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Avustusten osalta olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä.

(31)  Rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Avustusten osalta olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä. Komissio varmistaa, että täytäntöönpano on helppotajuista, ja edistää todellista yksinkertaistamista hankkeiden kehittäjiä varten.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Jotta voidaan varmistaa, että ohjelmasta myönnettävä tuki ja ohjelman täytäntöönpano ovat johdonmukaisia unionin toimintapolitiikkojen ja painopisteiden kanssa ja täydentävät unionin muita rahoitusvälineitä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi hyväksymällä monivuotisia työohjelmia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat kestävän kehityksen sekä ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan puhdasta energiaa koskevan unionin politiikan ja lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttaminen, vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(38)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat ympäristönsuojelun korkean tason ja kunnianhimoisten ilmastotoimien edistäminen hyvän hallinnon ja useita sidosryhmiä käsittävän lähestymistavan avulla sekä ympäristöä, luonnon monimuotoisuutta, ilmastoa, kiertotaloutta ja tilanteen mukaan uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevan unionin politiikan ja lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttaminen, vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä 'ohjelma'.

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’, ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2027.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio kyseiseksi ajanjaksoksi, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

Tarkistus    37

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’strategisilla luontohankkeilla’ hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia jäsenvaltioissa kyseisten tavoitteiden ja painopisteiden sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät toimintasuunnitelmat;

1)  ’strategisilla luontohankkeilla’ hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia erityisesti sisällyttämällä kyseiset tavoitteet ja painopisteet muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät toimintasuunnitelmat;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä ja siten edistää kestävää kehitystä.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, hiilineutraalia ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, suojella ja parantaa ympäristön laatua ja pysäyttää ja kääntää luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ekosysteemien rappeutuminen ja siten edistää kestävää kehitystä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kehittää, demonstroida ja edistää innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen;

a)  kehittää, demonstroida ja edistää innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien siirtyminen puhtaaseen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantaminen, ja edistää luonnon ja luonnon monimuotoisuuden tehokasta hallintaa, niitä koskevaa tietopohjaa ja parhaiden käytäntöjen soveltamista niihin, myös tukemalla Natura 2000 -verkostoa;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien hallinnon parantaminen vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

b)  tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa, tosiasiallista noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa, erityisesti tukemalla SEUT-sopimuksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen yleisten unionin ympäristöalan toimintaohjelmien toteuttamista ja parantamalla ympäristö- ja ilmastoasioiden hallintoa kaikilla tasoilla, myös vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 5 450 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 6 442 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (7 272 000 000 euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti tässä tarkistuksessa otetaan huomioon täysistunnossa 14. marraskuuta 2018 hyväksyttyyn monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 koskevaan väliaikaiseen mietintöön sisältyvät luvut.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

2.   Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

a)  3 500 000 000 euroa toiminta-alalle Ympäristö, josta

a)  4 715 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (5 322 000 000 euroa käypinä hintoina eli 73,2 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista) toiminta-alalle Ympäristö, josta

1)  2 150 000 000 euroa alaohjelmalle Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

1)  2 829 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (3 261 420 000 euroa käypinä hintoina eli 44,9 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista) alaohjelmalle Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

2)  1 350 000 000 euroa alaohjelmalle Kiertotalous ja elämänlaatu;

2)  1 886 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (2 060 580 000 euroa käypinä hintoina eli 28,3 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahoista) alaohjelmalle Kiertotalous ja elämänlaatu;

b)   1 950 000 000 euroa toiminta-alalle Ilmastotoimet, josta

b)   1 950 000 000 euroa toiminta-alalle Ilmastotoimet, josta

1)   950 000 000 euroa alaohjelmalle Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ja

1)   950 000 000 euroa alaohjelmalle Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ja

2)   1 000 000 000 euroa alaohjelmalle Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

2)   1 000 000 000 euroa alaohjelmalle Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti tässä tarkistuksessa otetaan huomioon täysistunnossa 14. marraskuuta 2018 hyväksyttyyn monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 koskevaan väliaikaiseen mietintöön sisältyvät luvut.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat kolmannet maat:

1.  Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat kolmannet maat edellyttäen, että ne noudattavat kaikilta osin ohjelman kaikkia sääntöjä ja määräyksiä:

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Kansainvälinen yhteistyö

 

Ohjelman täytäntöönpanon aikana voidaan tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen sekä niiden toimielinten ja elinten kanssa, jos se on tarpeen 3 artiklassa vahvistettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelma pannaan täytäntöön siten, että varmistetaan sen johdonmukaisuus Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalastusrahaston, Euroopan horisontti -ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen ja InvestEU-ohjelman kanssa synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun kyse on strategisista luontohankkeista ja strategisista integroiduista hankkeista, ja ohjelman yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen käyttöönoton ja toistamisen tukemiseksi.

Komissio varmistaa ohjelman johdonmukaisen täytäntöönpanon, ja komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdenmukaisuuden ja koordinoinnin Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalastusrahaston, Euroopan horisontti -ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen, päästökauppajärjestelmän innovointirahaston ja InvestEU-ohjelman kanssa synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun kyse on strategisista luontohankkeista ja strategisista integroiduista hankkeista, ja ohjelman yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen käyttöönoton ja toistamisen tukemiseksi. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat täydentävyyden kaikilla tasoilla. Komissio määrittää erityiset toimet ja ottaa käyttöön asiaankuuluvan rahoituksen muissa unionin ohjelmissa ja helpottaa muista lähteistä rahoitettavien täydentävien toimien yhdenmukaista ja koordinoitua täytäntöönpanoa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Alaohjelman ”Luonto ja luonnon monimuotoisuus” hankkeita, jotka koskevat Natura 2000 -alueiden hoitoa, ennallistamista ja seurantaa direktiivin 92/43/ETY ja direktiivin 2009/147/EY mukaisesti, tuetaan direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitelmien mukaisesti.

3.  Alaohjelman ”Luonto ja luonnon monimuotoisuus” hankkeissa, jotka koskevat Natura 2000 -alueiden hoitoa, ennallistamista ja seurantaa direktiivin 92/43/ETY ja direktiivin 2009/147/EY mukaisesti, on otettava huomioon kansallisten ja alueellisten suunnitelmien, strategioiden ja toimintapolitiikan painopisteet, jotka sisältyvät muun muassa direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittuihin hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältäviin toimintasuunnitelmiin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Avustuksilla voidaan rahoittaa toimia unionin ulkopuolella, jos hankkeilla pyritään unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin ja unionin ulkopuolella toteutettavat toimet ovat tarpeen jäsenvaltioiden alueilla toteutettujen toimien tehokkuuden varmistamiseksi.

4.  Avustuksilla voidaan rahoittaa toimia jäsenvaltion tai jäsenvaltioon kuuluvan merentakaisen maan tai alueen ulkopuolella, jos hankkeilla pyritään unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin ja unionin ulkopuolella toteutettavat toimet ovat tarpeen jäsenvaltioiden tai merentakaisen maan tai alueen alueilla toteutettujen toimien tehokkuuden varmistamiseksi tai sellaisten kansainvälisten sopimusten tukemiseksi, joiden sopimuspuoli unioni on.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  muut työohjelmassa mainitut kolmannet maat 4–6 kohdissa säädetyin edellytyksin;

3)  muut monivuotisissa työohjelmissa mainitut kolmannet maat 4–6 kohdissa säädetyin edellytyksin;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Siirretään komissiolle valta antaa ohjelman varojen tehokkaan käytön ja 4 kohdassa tarkoitettujen oikeussubjektien tehokkaan osallistumisen varmistamiseksi delegoituja säädöksiä 21 artiklan mukaisesti tämän artiklan täydentämiseksi määrittelemällä, milloin näiden oikeussubjektin osallistuminen unionin harjoittamaan ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan on riittävää, jotta niiden voidaan katsoa olevan osallistumiskelpoisia ohjelmaan.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Hankkeiden esittämis- ja valintamenettelyt

 

1.  Ohjelmassa otetaan käyttöön seuraavat hankkeiden esittämis- ja valintamenettelyt

 

a)  yksinkertaistettu kaksivaiheinen toimintatapa, jossa esitetään ja arvioidaan ensin tiivistelmä ja sen jälkeen niiden hakijoiden täydellinen ehdotus, joiden ehdotukset on esivalittu;

 

b)  yksivaiheinen vakiomuotoinen toimintatapa, jossa esitetään ja arvioidaan yksinomaan täydellinen ehdotus. Vakiomuotoisen toimintatavan valitseminen yksinkertaistetun toimintatavan sijaan on perusteltava työohjelmassa ottaen huomioon kunkin alaohjelman ja mahdollisesti kunkin ehdotuspyynnön organisatoriset ja toiminnalliset rajoitukset.

 

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa tiivistelmällä tarkoitetaan enintään kymmenen sivun pituista muistiota, joka sisältää hankkeen sisällön kuvauksen, mahdollisen kumppanin tai kumppanit, mahdollisesti syntyvät rajoitukset ja valmiussuunnitelman niihin reagoimiseksi sekä strategian, jolla varmistetaan hankkeen tulosten kestävyys sen päättymisen jälkeen, hankkeeseen osallistuvia avustuksen saajia koskevat hallinnolliset lomakkeet ja hankkeen yksityiskohtaisen talousarvion.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Myöntämisperusteet

Myöntämisperusteet

Myöntämisperusteet määritetään ehdotuspyynnöissä ottaen huomioon seuraavat:

Myöntämisperusteet määritetään monivuotisissa työohjelmissa 17 artiklan mukaisesti ja ehdotuspyynnöissä ottaen huomioon seuraavat:

a)  ohjelmasta rahoitetut hankkeet eivät saa haitata ohjelman ympäristö- tai ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien tavoitteiden saavuttamista ja niiden on mahdollisuuksien mukaan edistettävä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen käyttöä;

a)  ohjelmasta rahoitetut hankkeet eivät saa haitata ohjelman ympäristö- tai ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien tavoitteiden saavuttamista, ja niiden on aina mahdollisuuksien mukaan edistettävä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen käyttöä;

 

a a)  hankkeissa on varmistettava kustannustehokas toimintatapa, ja niiden on oltava teknisesti ja taloudellisesti johdonmukaisia;

 

a b)  hankkeet, joilla on suurimmat mahdollisuudet edistää 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista, asetetaan etusijalle;

b)   hankkeet, joista saadaan sivuhyötyjä ja jotka edistävät synergiaa 4 artiklassa tarkoitettujen alaohjelmien välillä, asetetaan etusijalle;

b)   hankkeet, joista saadaan sivuhyötyjä ja jotka edistävät synergiaa 4 artiklassa tarkoitettujen alaohjelmien välillä, asetetaan etusijalle;

c)  hankkeet, joissa on eniten mahdollisuuksia siihen, että julkinen tai yksityinen sektori toistaa ne ja ottaa ne käyttöön tai että saadaan liikkeelle tai että saadaan liikkeelle laajoja investointeja tai taloudellisia resursseja (katalyyttipotentiaali), asetetaan etusijalle;

c)  hankkeet, joissa on eniten mahdollisuuksia siihen, että julkinen tai yksityinen sektori toistaa ne ja ottaa ne käyttöön tai että saadaan liikkeelle laajoja investointeja tai taloudellisia resursseja (katalyyttipotentiaali), saavat arvioinnissa lisäpisteitä;

d)   tavanomaisten hankkeiden toistettavuus on varmistettava;

d)   tavanomaisten hankkeiden toistettavuus on varmistettava;

e)   hankkeiden, jotka perustuvat ohjelmasta, sitä edeltävistä ohjelmista tai muista unionin ohjelmista rahoitetuista hankkeista saatuihin tuloksiin tai laajentavat tuloksia, on saatava lisäpisteitä arvioinnissa;

e)   hankkeiden, jotka perustuvat ohjelmasta, sitä edeltävistä ohjelmista tai muista unionin ohjelmista rahoitetuista hankkeista saatuihin tuloksiin tai laajentavat tuloksia, on saatava lisäpisteitä arvioinnissa;

f)  tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeisiin maantieteellisillä alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten alueilla, joilla on erityisiä ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, rajaseutualueilla tai syrjäisimmillä alueilla.

f)  tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeiden luonnonmaantieteelliseen tasapainoon ja hankkeisiin maantieteellisillä alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten alueilla, joilla on erityisiä ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, rajaseutualueilla, luonnonarvoltaan merkittävillä alueilla tai syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta jostain toisesta unionin ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös tästä ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää kaikkia toimen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärää ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan mukaisesti.

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta jostain toisesta unionin ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös tästä ohjelmasta edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. Muista unionin ohjelmista rahoitusta saaneet toimet eivät ole saaneet haitata 3 artiklassa vahvistettuja ympäristö- tai ilmastotavoitteita, jotta niille voidaan myöntää rahoitusta tästä ohjelmasta. Kunkin rahoitusta myöntävän unionin ohjelman sääntöjä sovelletaan sen rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää kaikkia toimen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärää ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavan asiakirjan mukaisesti.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Toimiin, jotka ovat jo saaneet huippuosaamismerkin tai jotka noudattavat seuraavia kumulatiivisia, vertailukelpoisia edellytyksiä:

2.   Toimet, jotka ovat jo saaneet huippuosaamismerkin tai jotka noudattavat seuraavia kumulatiivisia, vertailukelpoisia edellytyksiä:

a)   ne arvioitu ohjelman mukaisen ehdotuspyynnön yhteydessä;

a)   ne arvioitu ohjelman mukaisen ehdotuspyynnön yhteydessä;

b)   ne täyttävät ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;

b)   ne täyttävät ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;

c)   niitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön nojalla budjettirajoitusten vuoksi.

c)   niitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön nojalla budjettirajoitusten vuoksi.

voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annettu asetus] [8] artiklan mukaisesti, edellyttäen, että toimet ovat yhteensopivia kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden kanssa. Tällöin sovelletaan rahoitusta myöntävän rahaston sääntöjä.

voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annettu asetus] [8] artiklan mukaisesti, edellyttäen, että toimet ovat yhteensopivia kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden ja tukikelpoisuusperusteiden kanssa. Tällöin sovelletaan rahoitusta myöntävän rahaston sääntöjä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaan sisältyvät rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti.

Ohjelmaan sisältyvät rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti ottaen kestävyyttä ja avoimuutta koskevat vaatimukset asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Työohjelma

Monivuotinen työohjelma

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelma pannaan täytäntöön vähintään kahdella varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetulla työohjelmalla. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

1.  Ohjelma pannaan täytäntöön vähintään kahdella varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetulla työohjelmalla. Komissiolle siirretään valta antaa 21 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi hyväksymällä kyseiset monivuotiset työohjelmat.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio varmistaa, että molempia lainsäätäjiä ja asiaan liittyviä sidosryhmiä, myös kansalaisjärjestöjä, kuullaan asianmukaisesti, kun monivuotisia työohjelmia laaditaan.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  yhteisrahoituksen vähimmäis- ja enimmäismäärät eriteltyinä 4 artiklassa vahvistettujen alaohjelmien mukaisesti ja 10 artiklassa vahvistetut avustuskelpoiset toimet, joiden yhteisrahoituksen enimmäismäärät ensimmäisessä monivuotisessa työohjelmassa ovat 10 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta enintään [60 prosenttia] avustuskelpoisista kuluista ja [75 prosenttia], kun kyseessä ovat Luonto ja luonnon monimuotoisuus -alaohjelmasta rahoitettavat hankkeet, jotka koskevat direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanossa ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja tai lintulajeja, joita direktiivin 2009/147/EY 16 artiklan nojalla perustettu mukauttamista tekniikan ja tieteen kehitykseen käsittelevä komitea pitää ensisijaisina rahoituskohteina, kun tämä on tarpeen suojelutavoitteen saavuttamiseksi;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu yleinen enimmäismäärä;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  monivuotisen työohjelman soveltamisaikana esitettävien ehdotuspyyntöjen suuntaa-antavat aikataulut;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  hankkeiden esittämis- ja valintamenettelyn tekniset menetelmät ja avustusten osalta 13 artiklassa vahvistetut valinta-ja myöntämisperusteet.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Ensimmäisen monivuotisen työohjelman kesto on neljä vuotta, ja toisen työohjelman kesto on kolme vuotta.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio varmistaa, että kussakin ehdotuspyynnössä käyttämättä jäävät varat kohdennetaan uudelleen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin eri tyyppisiin toimiin.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Komissio varmistaa, että sidosryhmiä kuullaan monivuotisia työohjelmia laadittaessa.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa ottaen asianmukaisesti huomioon johdonmukaisuuden, synergiat, unionin tason lisäarvon ja pitkän aikavälin kestävyyden ympäristöalan toimintaohjelman asiaa koskevia painopisteitä käyttäen.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt, käyttäen liitteen II mukaisesti vahvistettuja tuotos- ja tulosindikaattoreita. Arviointiin on tarvittaessa liitettävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

 

Arvioinnin on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

 

a)  ohjelman täytäntöönpanon laadulliset ja määrälliset näkökohdat;

 

b)  resurssien käytön tehokkuus;

 

c)  se, missä määrin kaikkien toimenpiteiden tavoitteet on saavutettu, ja mahdollisuuksien mukaan tulokset ja vaikutukset;

 

d)  hankkeiden toteutunut tai odotettu onnistuminen unionin muiden rahastojen käytössä ottaen etenkin huomioon edut, joita saavutetaan entistä paremmalla johdonmukaisuudella unionin muiden rahoitusvälineiden kanssa;

 

e)  tavoitteiden välisen synergian saavuttaminen sekä se, miten ohjelma täydentää muita asiaankuuluvia unionin ohjelmia;

 

f)  unionin tason lisäarvo ja ohjelman pitkäaikaiset vaikutukset toimenpiteiden uusimista, muuttamista tai keskeyttämistä koskevan päätöksen tekemisen perustaksi;

 

g)  se, missä määrin sidosryhmät ovat osallistuneet;

 

h)  määrällinen ja laadullinen analyysi ohjelman vaikutuksesta direktiivissä 92/43/ETY ja direktiivissä 2009/147/EY lueteltujen luontotyyppien ja lajien suojelun tasoon.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklan toisessa kohdassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklan toisessa kohdassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin, jota täydennetään ulkoisella ja riippumattomalla jälkiarviointikertomuksella, jossa käsitellään ohjelman täytäntöönpanoa ja tuloksia.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja niihin tekemänsä huomautukset Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja julkistaa arviointien tulokset.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi hankkeita ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi hankkeita ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Rahoituksen saajien on tätä varten käytettävä liitteessä II kuvattua ohjelmalogoa kaikessa viestinnässä, ja sen on oltava esillä kansalaisten nähtävillä olevilla mainostauluilla strategisesti merkittävissä paikoissa. Kaikissa ohjelman yhteydessä hankituissa kestävissä tuotteissa on oltava ohjelmalogo, lukuun ottamatta komission yksilöimiä tapauksia.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asetuksella (EU) N:o 1293/2013 perustetuista rahoitusvälineistä takaisin saatavat varat voidaan sijoittaa [InvestEU-rahaston] puitteissa perustettuihin rahoitusvälineisiin.

4.  Asetuksella (EU) N:o 1293/2013 perustetuista rahoitusvälineistä takaisin saatavat varat voidaan kohdentaa uudelleen tämän ohjelman mukaisiin toimiin.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Kemikaalit

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Melu

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 5 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Resurssien käyttö ja tehokkuus

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – 2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2.2 a  Tietoisuuden lisääminen

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

Liite II a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

LIITE II a

 

Ohjelmalogo

 

 

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Ympäristönsuojelu ei estä talouskasvua eikä työllistämistä. Luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen ja kääntäminen, hiilestä irtautuminen ja kiertotalouteen siirtyminen ovat päin vastoin elintärkeitä pitkän aikavälin sosioekonomisen vaurauden ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta. Unionin olisi oltava maailmanlaajuinen edelläkävijä kestävää talouskasvua ja työllisyyttä koskevissa asioissa, kuten toimielimet ovat toistuvasti todenneet. Tästä huolimatta paljon on vielä tehtävänä.

Unionin ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja -politiikan asianmukainen täytäntöönpano sekä vaadittava rahoitus ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa yleiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja täyttää unionin ja jäsenvaltioiden kansainväliset sitoumukset. Euroopan parlamentin päävaatimuksena on ollut, että varmistetaan riittävä rahoitus monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027 ja keskitetään määrärahoja selvemmin aloille, joilta saadaan todistetusti eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät kestävää talouskasvua. Unionin talousarviolla on kuitenkin rajansa, ja jäsenvaltioiden on varmistettava myös riittävät kansalliset varat unionin asettamien tavoitteiden saavuttamiseen.

Life-ohjelma on ainoa erityisesti ympäristö- ja ilmastotoimiin paneutuva ohjelma, ja se on edelleen olennainen, vaikuttava ja tehokas rahoitusväline, jolla edistetään unionin tavoitteiden saavuttamista. Siksi on tarpeen ja perusteltua kaksinkertaistaa Life-ohjelman rahoituskehys, kuten parlamentti on toistuvasti todennut. Koska ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen on monia muita rahoitustapoja, on asianmukaista täydentää lisävaroilla oikeassa suhteessa kehyksen ympäristöosiota.

Kun otetaan huomioon Life-ohjelmaa varten ehdotettujen määrärahojen määrä, ei voida odottaa, että se riittäisi unionin kunnianhimoisten yleisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Vaatimattoman talousarvion vastapainona Lifen odotetaan edistävän valtavirtaistamista, etenkin unionin suuremmissa rahoitusohjelmissa. Valtavirtaistamisen parantaminen tuottaa kiistatta hyötyä, mutta on tärkeää varmistaa riittävä avoimuus ohjelmissa, joissa Life-ohjelman on määrä toimia valtavirtaistamisen katalysaattorina, ja valvoa ja arvioida niitä riittävästi. Yhteisvaikutuksia tuottavissa budjettiohjelmissa ja unionin toiminta-aloilla tarvitaan tiukkaa kurinalaisuutta ja johdonmukaisuuden parantamista, jotta voidaan varmistaa, että menoerillä saavutetaan tehokkaasti Life-ohjelmalle asetetut tavoitteet.

Hyödyllisyys ja laatu

Suoritusperusteisen budjetoinnin sekä laadun ja hyödyllisyyden korostamisen olisi oltava kaiken julkisen rahoituksen keskeisiä tekijöitä. Kansallisia maksuosuuksia on pidetty tehottomina ja niiden vaiheittainen lakkauttaminen nykyisessä Life-ohjelmassa merkitsee myönteistä kehitystä, joka vastaa parlamentin näkökantoja. On syytä todeta, että hyödyllisyyteen keskittymällä varmistetaan, että unionin varat kohdennetaan unionin yleisiin tavoitteisiin eikä erilaisten kansallisten painopisteiden mukaisesti. Life-ohjelman painopisteiden ja rahoituksen uudelleen kansallistaminen ei vähentäisi veronmaksajiin ja kuluttajiin kohdistuvaa rasitusta eikä johtaisi parempiin tuloksiin, vaan se haittaisi ohjelman tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Hallinnon keskittäminen ja kohdennettu ohjaus auttavat luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja parantamaan ehdotusten ja hankkeiden tasoa ja tuottamaan enemmän lisäarvoa. Komissio on toteuttanut myönteisiä toimia kehittäessään kansallisia yhteyspisteitä ja verkostoa. On syytä todeta, että tämä ei saisi johtaa myöntämisperusteiden höltymiseen. Life-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää selvästi määriteltyjen perusteiden monialaista soveltamista.

Joustavuuden ja vastuuvelvollisuuden tasapainottaminen

Komissio on toteuttanut merkittäviä toimia tiivistääkseen säädöstekstiä ja hioakseen päätöksentekoprosessia. Tämä on ansiokasta, mutta se ei saa johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen tai epäselvyyteen nykyisten toimien ja rahoituksen suhteen. Strateginen joustavuus ja mukautuvuus mahdollistavat Life-ohjelman kiireellisimpien painopisteiden toteutumisen. On myönteistä, että monivuotisissa työohjelmissa korostetaan entistä selvemmin näitä osatekijöitä, mutta selkeys ja vakaus ovat kuitenkin olennaisia jokaisen budjettiohjelman tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan kannalta. Tehokkuussyihin perustuva avoin valtakirja ei saa haitata Life-ohjelman tavoitteiden eikä unionin yleisten tavoitteiden saavuttamista. Siksi on asianmukaista, että monivuotiset työohjelmat pannaan täytäntöön delegoitujen säädösten avulla, millä varmistetaan toimielinten ja sidosryhmien osallistuminen ja demokraattinen vastuuvelvollisuus.

Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että oikeusperusta ei vaikuta erityisiin rahoitusmääriin, kun otetaan huomioon muuttuvat vaatimukset. Kun alaohjelmille ja toimille asetetaan omat vaihtelevat yhteisrahoituksen vähimmäis- ja enimmäismäärät, mahdolliset hakijat ja hankkeet saavat tarvitsemaansa vakautta ja samalla voidaan huolehtia joustavuudesta ja mukautuvuudesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksilölliset vaatimukset ja tilanteet.

Ympäristö

Life-ohjelma on unionin merkittävä luonnonsuojelun moottori ja katalysaattori, etenkin pantaessa täytäntöön lintu- ja luontotyyppidirektiivejä ja hallinnoitaessa Natura 2000 -verkkoa. Luonnon monimuotoisuus ja terveet ekosysteemit ovat myös olennaisia kasvulle, työpaikoille ja taloudelle. Arvioiden mukaan 4,4 miljoonaa työpaikkaa on riippuvaisia Euroopan terveistä ekosysteemeistä ja Natura 2000 -verkko tuottaa 1,7–2,5 prosenttia unionin bkt:stä tarjotessaan ekosysteemipalveluja, joihin kuuluvat esimerkiksi hiilen varastointi, veden puhdistaminen, pölytys ja matkailu. EU:n vuodelle 2020 asettamia luonnon monimuotoisuuden tavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta koskevia vuoden 2020 Aichin tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta nykyisessä luonnon monimuotoisuuden häviämisen kehityskulussa. Unionin on sitouduttava välittömiin, konkreettisiin ja uusiin luonnonsuojelutoimiin voidakseen vauhdittaa toimintaansa.

Vaikutusten arvioinnissa todetaan, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeleminen hyötyisivät eniten kohdennetusta lähestymistavasta, joka perustuu pienten hankkeiden rahoittamiseen, kun vertailukohtana käytetään suurempaa ja yleisluontoisempaa luonnon monimuotoisuutta edistävää rahastoa. Rahoituskehyksen suurentaminen parantaisi tällaisten kohdennettujen hankkeiden saavutettavuutta ja vaikutuksia ja samalla edistettäisiin valtavirtaistamista ja katalysaattorivaikutuksia. Tässä laajuudessa on tärkeää huolehtia avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja vaikuttavuudesta. Parlamentti on korostanut, että unionin ja etenkin jäsenvaltioiden on varmistettava selkeät, määrälliset ja mitattavissa olevat tavoitteet, joihin liittyy tulosindikaattoreita, jäljitysvälineitä, sitouttamisprosesseja sekä uudelleentarkastelun ja raportoinnin mekanismeja.

Ilmasto ja siirtyminen puhtaaseen energiaan

Vuoteen 2030 ulottuvat unionin ilmasto- ja energiatavoitteet, vuosisadan puoliväliin ulottuva ja pitkän aikavälin strategia hiilestä irtautumiseksi ja Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumukset edellyttävät asianmukaista politiikkaa ja asianmukaisia varoja. Unioni ei ole kyennyt nykyisessä rahoituskehyksessä saavuttamaan ilmastoa koskevia rahoitustavoitteitaan yhtenäkään vuotena. Puhtaaseen energiaan siirtyminen tuottaa ilmastoetuja, minkä ohella se luo työpaikkoja, edistää kasvua ja parantaa energiaturvallisuutta. Parlamentti on korostanut, että siksi on olennaista, että vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä lisätään ilmastoa koskevat määrärahat vähintään 30 prosenttiin.

Pariisin sopimuksessa asetettu hiilestä irtautumisen tavoite edellyttää nopeaa siirtymistä puhtaan ja vähäpäästöisen energian strategiaan. Huomattava osa Life-ohjelmaan ehdotetusta lisäyksestä kohdennetaan uuteen ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan” -alaohjelmaan. Tätä voidaan pitää luonnollisena kehityksenä, joka johtuu erityisesti Life-ohjelman toiminnasta. On kuitenkin syytä korostaa, että Life-varoja olisi käytettävä ainoastaan kehityksen katalysaattorina toimimiseen, uusiutuvan energian käyttöön ottamiseen ja energiatehokkuushankkeisiin.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.11.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Valmistelija: Anneli Jäätteenmäki

LYHYET PERUSTELUT

Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan huononeminen ovat suuren mittakaavan globaaleja ongelmia, jotka vaikuttavat yhteiskuntiimme yhä enemmän. Ympäristöä koskevat haasteet eivät noudata maiden rajoja. Ympäristöhaasteiden käsittely vastuullisella ja kestävällä tavalla edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikilla tasoilla. 

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) on unionin tärkein väline ja ainoa EU:n rahasto, joka on tarkoitettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kun otetaan huomioon tämänhetkisten ongelmiemme laajuus, on hyvin perusteltua vahvistaa ohjelman budjettia.

Kuten Euroopan parlamentti kehotti seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta(1)[1] ja 30. toukokuuta(2)[2] antamissaan päätöslauselmissa, ohjelman rahoitus olisi kaksinkertaistettava tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen rahoitustasoon verrattuna.

Valmistelija tukee Euroopan parlamentin kantaa EU:n talousarvion ilmastotavoitteiden tukemista koskevan yleisen menotavoitteen korottamisesta 25 prosentista 30 prosenttiin mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteen vuoksi ilmastoon liittyvät toimet saavat rahoitusta myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Valmistelija pitää tärkeänä ympäristötoimien rahoituksen lisäämistä. Siksi valmistelija ehdottaa rahoituksen lisäämistä Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille.

Valmistelija panee merkille komission hyvän työn etenkin korostettaessa Life-ohjelman rahoituksen vauhdittavaa merkitystä ja sen täydentävyyttä unionin muiden välineiden kanssa.

Valmistelija pitää myönteisenä myös komission ehdotusta jatkaa ja vahvistaa strategisten integroitujen hankkeiden käyttöä, sillä niillä on ollut myönteinen vaikutus ympäristöalan innovaatioihin. 

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee energiatehokas, vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuviean ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelua. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee energiatehokas, kestävä, kiertotalouteen perustuva, vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuvan ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian täytäntöönpanoa Pariisin sopimuksessa asetetun tavoitteen mukaisesti. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Siirtyminen puhtaaseen energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, ilmastonmuutoksen hillintää edistävän teknologian käyttöönottoa. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

(8)  Siirtyminen puhtaaseen energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevan ja ilmastonmuutoksen hillintää edistävän teknologian käyttöönottoa. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja puhtaaseen energiaan myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tukemiseen myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Life-ohjelma on ainoa nimenomaan ympäristö- ja ilmastotoimille varattu ohjelma, ja sillä on sen vuoksi keskeinen merkitys tuettaessa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa näillä aloilla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

(24)  Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 5 450 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 6 442 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (7 272000 000 euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Rahoituspuitteita esitetään muutettaviksi tavalla, joka vastaa Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta ja 30 toukokuuta seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä antamia päätöslauselmia.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a) 3 500 000 000 euroa toiminta-alalle Ympäristö, josta

a) 70 prosenttia, joka vastaa 4 509 400 000:ta euroa vuoden 2018 hintoina (5 090 400 000:ta euroa käypinä hintoina), toiminta-alalle Ympäristö, josta

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1) 2 150 000 000 euroa alaohjelmalle Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

1) 61 prosenttia, joka vastaa 2 750 734 000:ta euroa vuoden 2018 hintoina (3 105 144 000:ta euroa käypinä hintoina) alaohjelmalle Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) 1 350 000 000 euroa alaohjelmalle Kiertotalous ja elämänlaatu

2) 39 prosenttia, joka vastaa 1758 666 000:ta euroa vuoden 2018 hintoina (1 958 256 000:ta euroa käypinä hintoina) alaohjelmalle Kiertotalous ja elämänlaatu

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b) 1 950 000 000 euroa toiminta-alalle Ilmastotoimet, josta

b) 30 prosenttia, joka vastaa 1932 600 000:ta euroa vuoden 2018 hintoina (2 182 000 000:ta euroa käypinä hintoina) toiminta-alalle Ilmastotoimet, josta

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1) 950 000 000 euroa alaohjelmalle Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ja

1) 49 prosenttia, joka vastaa 946 974 000:ta euroa vuoden 2018 hintoina (1 069 180 000:ta euroa käypinä hintoina) alaohjelmalle Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ja

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) 1 000 000 000 euroa alaohjelmalle Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

2) 51 prosenttia, joka vastaa 985 626 000:ta euroa vuoden 2018 hintoina (1 112 820 000:ta euroa käypinä hintoina) alaohjelmalle Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

Perustelu

Life-ohjelma on ainoa EU:n rahasto, joka on omistettu yksinomaan ympäristö- ja ilmastotavoitteille. Vaikka EU:n ilmastokysymysten valtavirtaistamistavoitteeseen liittyviä toimia rahoitetaan myös muista ohjelmista seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, on hyvin tärkeää varmistaa ympäristötoimien rahoituksen lisääminen. Siksi on perusteltua lisätä rahoitusta Life-ohjelman ympäristöä koskeville alaohjelmille (70 prosenttia komission ehdottaman 64,2 prosentin asemesta).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio seuraa säännöllisesti ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden valtavirtaistamista, myös menojen määrää. Tämän asetuksen vaikutusta koko talousarviota koskevaan tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 25 prosenttia menoista kohdennetaan ilmastotoimiin, seurataan unionin ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on käytettävä määrittämään määrällisesti maksusitoumusmäärärahoja, joiden odotetaan edistävän ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 asianmukaisella jaottelutasolla. Menot esitetään vuosittain talousarviota varten ohjelmasta laaditussa selvityksessä. Ohjelman vaikutuksesta ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin unionin tavoitteisiin raportoidaan säännöllisesti arviointien ja vuosikertomuksen yhteydessä.

4. Komissio seuraa säännöllisesti ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden valtavirtaistamista, myös menojen määrää. Tämän asetuksen vaikutusta koko talousarviota koskevaan tavoitteeseen, jonka mukaan vähintään 25 prosenttia menoista kohdennetaan ilmastotoimiin vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja vuotuinen tavoite on 30 prosenttia mahdollisimman nopeasti ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä, seurataan unionin ilmastotunnusmerkkijärjestelmän avulla. Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja seurataan erityisiä tunnusmerkkejä käyttäen. Näitä seurantamenetelmiä on käytettävä määrittämään määrällisesti maksusitoumusmäärärahoja, joiden odotetaan edistävän ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosina 2021–2027 asianmukaisella jaottelutasolla. Menot esitetään vuosittain talousarviota varten ohjelmasta laaditussa selvityksessä. Ohjelman vaikutuksesta ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin unionin tavoitteisiin raportoidaan säännöllisesti arviointien ja vuosikertomuksen yhteydessä.

 

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Anneli Jäätteenmäki

11.7.2018

Valiokuntakäsittely

26.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Detjen, Stefan Gehrold

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

[1] Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2018 seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (2017/2052(INI)).

(2)

[2] Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. toukokuuta 2018 monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista (2018/2714(RSP)).


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.10.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Valmistelija: Maria Gabriela Zoană

LYHYET PERUSTELUT

Life-ohjelma on väline, jolla rahoitetaan unionin politiikkaa ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Se edistää osaltaan unionin tavoitetta käyttää 25 prosenttia kokonaismenoista ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Euroopan parlamentti päätti 14. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa ”seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu”, että tavoitetta on nostettava 30 prosenttiin.

Ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka liittyvät alaohjelmaan ”Luonto ja luonnon monimuotoisuus”, ”Kiertotalous ja elämän laatu”, ”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen” ja ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan”. Ohjelman tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta. Tätä varten edistetään ympäristöpolitiikan innovatiivisia tekniikoita ja pyritään yleisesti etsimään tapoja parantaa unionin politiikan täytäntöönpanoa tällä alalla.

Life-ohjelman vuosia 2021–2027 koskevassa komission ehdotuksessa otetaan huomioon useita aluekehitysvaliokunnan huolenaiheita. Erityisesti ehdotus

–  tuottaa koheesiopolitiikan ja Life-ohjelman välisiä synergiaetuja;

–  sisältää erityissäännöt rahoitukselle unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla, mukaan lukien BEST-toimen (biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä);

–  sallii ohjelman ulottamisen kolmansiin maihin tietyin edellytyksin;

–  antaa merkittävän aseman yhteistyölle ja parhaiden käytäntöjen kehittämiselle.

Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että tämä ohjelma hyväksytään, ja siihen tehdään eräitä muutoksia, jotka koskevat seuraavia aiheita:

–  korostetaan koheesiopolitiikan ja Life-ohjelman välistä yhteyttä;

–  annetaan alue- ja paikallisviranomaisille suurempi rooli;

–  tuetaan hallinnollisten valmiuksien kehittämishankkeita;

–  korostetaan syrjäisimmille alueille sekä merentakaisille maille ja alueille annettavan ympäristörahoituksen merkitystä;

–  täsmennetään kolmansien maiden, myös unionin entisten jäsenvaltioiden, osallistumista ohjelmaan koskevia ehtoja.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta energiaa koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, suunnitelmissa ja kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä joko suorien toimien kautta tai tukemalla näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

(3)  Ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta energiaa koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, suunnitelmissa ja kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, ympäristön laadun vaalimista, suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä joko suorien toimien kautta tai tukemalla näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)   Unioni on sitoutunut kehittämään kattavan lähestymistavan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä korostetaan luontaista yhteyttä pitkän aikavälin saatavuuteen tähtäävän luonnonvarojen hallinnan, ekosysteemipalvelujen, niiden ja ihmisten terveyden välisen linkin sekä kestävän ja sosiaalisesti osallistavan talouskasvun välillä. Tässä hengessä ohjelmalla olisi annettava materiaalinen panos sekä taloudelliseen kehitykseen että sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

(4)   Koko Euroopan unioni on sitoutunut kehittämään kattavan lähestymistavan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä korostetaan luontaista yhteyttä pitkän aikavälin saatavuuteen tähtäävän luonnonvarojen hallinnan, ekosysteemipalvelujen, niiden ja ihmisten terveyden välisen linkin sekä kestävän ja sosiaalisesti osallistavan talouskasvun välillä. Näin tuetaan myös vihreiden työpaikkojen luomista. Tässä hengessä ohjelmalla olisi annettava materiaalinen panos sekä kestävään taloudelliseen kehitykseen että sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee energiatehokas, vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuvien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelua. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee energiatehokas, vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa myös alueellisella ja paikallisella tasolla sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuvien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelua. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Euroopan parlamentti muistutti aiheesta ”Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano” 6. heinäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa (2016/2250(INI)) syrjäisimpien seutujen erityistarpeista ympäristö- ja ilmastotoimissa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)   Siirtyminen puhtaaseen energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, ilmastonmuutoksen hillintää edistävän teknologian käyttöönottoa. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

(8)  Siirtyminen puhtaaseen energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena on helpottaa jo saatavilla olevan teknologian käyttöönottoa, jolla edistetään ympäristöhaasteisiin vastaamista, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja unionin ympäristötavoitteiden saavuttamista. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja muista nykyisistä ohjelmista ja niiden edeltäjistä saadut ratkaisut.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja puhtaaseen energiaan myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021–2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten ja keskittyä alueiden erityiseen energiapotentiaaliin, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja puhtaaseen energiaan myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että tutkimus- ja innovointitarpeet, joilla puututaan ympäristö-, ilmasto- ja energiahaasteisiin EU:ssa, tunnistetaan ja vahvistetaan Euroopan horisontti -ohjelman strategisen tutkimus- ja innovointisuunnitteluprosessin aikana. Life-ohjelman tulisi edelleen toimia katalyyttina ympäristöä, ilmastoa ja puhdasta energiaa koskevan EU:n politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanolle, myös ottamalla käyttöön ja soveltamalla Euroopan horisontti -ohjelman tutkimus- ja innovointituloksia ja helpottamalla niiden käyttöönottoa suuremmassa mittakaavassa silloin, kun siten voidaan helpottaa puuttumista ympäristöön, ilmastoon tai puhtaaseen energiaan siirtymiseen liittyviin kysymyksiin. Euroopan horisontti -ohjelman innovaationeuvosto voi tarjota tukea siihen, että laajennetaan ja kaupallistetaan uusia läpimurtoideoita, joita voi olla tuloksena Life-hankkeiden täytäntöönpanosta.

(10)  Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että tutkimus- ja innovointitarpeet, joilla puututaan ympäristö-, ilmasto- ja energiahaasteisiin EU:ssa, tunnistetaan ja vahvistetaan Euroopan horisontti -ohjelman strategisen tutkimus- ja innovointisuunnitteluprosessin aikana. Life-ohjelman tulisi edelleen toimia katalyyttina ympäristöä, ilmastoa ja puhdasta energiaa koskevan EU:n politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanolle, myös ottamalla käyttöön ja soveltamalla Euroopan horisontti -ohjelman tutkimus- ja innovointituloksia ja helpottamalla niiden käyttöönottoa suuremmassa mittakaavassa silloin, kun siten voidaan helpottaa puuttumista ympäristöön, ilmastoon tai puhtaaseen energiaan siirtymiseen liittyviin kysymyksiin. Uuden Life-ohjelman soveltamis- ja arviointimenettely on hallinnollisesti monimutkaisempaa, ja sitä olisi yksinkertaistettava käyttämällä mallina Horisontti 2020 -ohjelman sääntöjä ja menettelyjä. Uuden Life-ohjelman tuleviin täytäntöönpanosuunnitelmiin olisi sisällytettävä Horisontti 2020 -ohjelman menestyksekkäitä osatekijöitä. Euroopan horisontti -ohjelman innovaationeuvosto voi tarjota tukea siihen, että laajennetaan ja kaupallistetaan uusia läpimurtoideoita, joita voi olla tuloksena Life-hankkeiden täytäntöönpanosta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Unionin tuoreimmassa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan merkittävää edistymistä unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen vuoksi toimittava katalyyttina, jotta saavutetaan tarvittavaa edistymistä kehittämällä, testaamalla ja toistamalla uusia lähestymistapoja, tukemalla politiikan kehittämistä, seurantaa ja uudelleentarkastelua, parantamalla sidosryhmien osallistumista, saamalla liikkeelle investointeja kaikista unionin investointiohjelmista tai muista rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla poistetaan erilaiset esteet ympäristölainsäädännön edellyttämien keskeisten suunnitelmien tehokkaalle täytäntöönpanolle.

(12)  Unionin tuoreimmassa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan merkittävää edistymistä unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen vuoksi toimittava katalyyttina, jotta saavutetaan tarvittavaa edistymistä kehittämällä, testaamalla ja toistamalla uusia lähestymistapoja ja parhaita käytäntöjä ja lisäämällä niiden näkyvyyttä, tukemalla politiikan kehittämistä, yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta, seurantaa ja uudelleentarkastelua, edistämällä kansallisten viranomaisten ja alue- ja paikallisviranomaisten tehokkaampaa koordinointia, parantamalla kaikkien sidosryhmien osallistumista etenkin kansallisten viranomaisten ja alue- ja paikallisviranomaisten, kansalaisjärjestöjen, tutkimuskeskusten ja yritysten suhteen, saamalla liikkeelle investointeja kaikista unionin investointiohjelmista tai muista rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla poistetaan erilaiset esteet ympäristölainsäädännön edellyttämien keskeisten suunnitelmien tehokkaalle täytäntöönpanolle.

_________________

_________________

21Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 final).

21Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 final).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntaukseen kääntäminen, myös merien ekosysteemien osalta, edellyttää tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämiselle, täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 202022, neuvoston direktiivi 92/43/ETY23 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY24 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1143/201425, erityisesti kehittämällä tietopohjaa politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä kehittämällä, testaamalla, esittämällä ja soveltamalla parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja pienessä mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY pohjalta laaditun hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Unionin olisi myös seurattava luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta täytetään sen biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta johtuvat raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi täytettävä seurantavaatimukset, jotka sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön.

(13)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntaukseen kääntäminen, myös merien ekosysteemien osalta, edellyttää tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämiselle, täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 202022, neuvoston direktiivi 92/43/ETY23 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY24 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1143/201425, erityisesti kehittämällä tietopohjaa politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä kehittämällä, testaamalla, esittämällä ja soveltamalla parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja pienessä mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY pohjalta laaditun hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Luonnon monimuotoisuuden suojelemista ei voida käsitellä erillisenä asiana, vaan EU:n tasolla ja kansainvälisellä tasolla tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa. Unionin olisi korostettava enemmän biologisten tietojen keräämisen ja koontamisen tärkeyttä sekä kyseisten tietojen muuntamista tuloksiksi, joiden avulla suojelutoimen maantieteellinen fokus täsmentyy, ja kohdennettava niihin enemmän resursseja. Unionin olisi myös seurattava luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta täytetään sen biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta johtuvat raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi täytettävä seurantavaatimukset, jotka sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

25Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tuoreista arvioinneista, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin strategian 2020 väliarviointi ja luontolainsäädännön toimivuustarkastus, käy ilmi, että yksi tärkeimmistä syistä unionin luontolainsäädännön ja biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian puutteelliselle täytäntöönpanolle on asianmukaisen rahoituksen puute. Keskeiset unionin rahoitusvälineet, mukaan lukien [Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto], voivat antaa merkittävän panoksen näiden tarpeiden täyttämiseen. Ohjelmassa voidaan edelleen parantaa tällaisen valtavirtaistamisen tehokkuutta strategisilla luontohankkeilla, jotka on omistettu luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanon vauhdittamiseen, mukaan lukien toimet, jotka on määritetty direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadituissa hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävissä toimintasuunnitelmissa. Strategisilla luontohankkeilla olisi tuettava jäsenvaltioiden toimintaohjelmia, joiden avulla sisällytetään asiaan liittyvien luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin. Siten varmistetaan, että saadaan käyttöön varoja näiden politiikkojen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voisivat päättää yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevassa strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varoista käytetään tietty osuus antamaan tukea toimille, jotka täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä strategisia luontohankkeita.

(14)  Tuoreista arvioinneista, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin strategian 2020 väliarviointi ja luontolainsäädännön toimivuustarkastus, käy ilmi, että yksi tärkeimmistä syistä unionin luontolainsäädännön ja biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian puutteelliselle täytäntöönpanolle on asianmukaisen rahoituksen puute sekä tarve koordinoida paremmin valtion instituutioiden ja tiedelaitosten toimintaa. Keskeiset unionin rahoitusvälineet, mukaan lukien erityisesti ERI-rahastot, eli Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, voivat antaa merkittävän panoksen näiden tarpeiden täyttämiseen. Ohjelmassa on edelleen parannettava tällaisen valtavirtaistamisen tehokkuutta strategisilla luontohankkeilla, jotka on omistettu kestävyyteen ja suojelemiseen ja luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanon vauhdittamiseen, mukaan lukien toimet, jotka on määritetty direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadituissa hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävissä toimintasuunnitelmissa. Suuri osuus ekosysteemeistä on heikentynyt monessa jäsenvaltiossa; ekosysteemien ennallistamisella edistetään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä sekä niiden tuottamien ekosysteemipalvelujen turvaamista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että luonnollisille prosesseille annetaan mahdollisuus ekosysteemien ennallistamiseen ja ylläpitämiseen ja että luontoon perustuvaa taloutta kehitettäessä edistetään kumppanuuksia talouden muiden alojen, kuten metsänhoidon ja vesihuollon, kanssa. Strategisilla luontohankkeilla olisi tuettava jäsenvaltioiden toimintaohjelmia, joiden avulla sisällytetään asiaan liittyvien luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin. Siten varmistetaan, että saadaan käyttöön varoja ja unionin eri rahoitusvälineiden synergiaa näiden politiikkojen panemiseksi täytäntöön siten, että päästään tasapainoon luonnonsuojelutarpeiden ja paikallista ja alueellista kehittämistä koskevien tarpeiden kanssa. Jäsenvaltiot ja niiden alueet voisivat päättää yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevassa strategisessa suunnitelmassa, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varoista käytetään tietty osuus antamaan tukea toimille, jotka täydentävät tässä asetuksessa määritettyjä strategisia luontohankkeita.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)   BEST-toimella (biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua, mukaan lukien meriluonnon monimuotoisuus, ja ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä, mukaan lukien ekosysteemeihin perustuvat lähestymistavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla. BEST on auttanut lisäämään tietoisuutta unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden ekologisesta merkityksestä maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Vuosina 2017 ja 2018 antamissaan ministerijulistuksissa unionin merentakaiset maat ja alueet ovat ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten avustusten järjestelmää luonnon monimuotoisuutta varten. On asianmukaista, että ohjelmaa jatketaan ja siitä rahoitetaan pieniä avustuksia luonnon monimuotoisuutta varten sekä syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa maissa ja alueilla.

(15)   BEST-toimella (biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla koskeva vapaaehtoinen järjestelmä) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua, mukaan lukien meriluonnon monimuotoisuus, ja ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä, mukaan lukien ekosysteemeihin perustuvat lähestymistavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, unionin syrjäisimmillä sekä merentakaisilla alueilla. BEST on auttanut lisäämään tietoisuutta unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden ekologisesta merkityksestä maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Vuosina 2017 ja 2018 antamissaan ministerijulistuksissa unionin merentakaiset maat ja alueet ovat ilmaisseet arvostavansa kyseistä pienten avustusten järjestelmää luonnon monimuotoisuutta varten. Siitä on näin ollen tehtävä kestävää sisällyttämällä se Life-ohjelmaan ja varmistamalla kunnianhimoinen rahoitus sen talousarviota varten. Ohjelmasta on edelleen rahoitettava pieniä avustuksia luonnon monimuotoisuutta varten sekä syrjäisimmillä alueilla että merentakaisissa maissa ja alueilla, millä osoitetaan unionin vastuuta näistä alueista ja varmistetaan unionin ympäristötavoitteiden saavuttaminen ja sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen. Tällä järjestelyllä ei korvata muuta Life-ohjelmasta syrjäisimmille alueille annettavaa rahoitusta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)   Kiertotalouden edistäminen edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, miten materiaaleja ja tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille (yritykset, viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, myös integroiduilla lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. Tukemalla muovistrategian täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, joilla puututaan erityisesti merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

(16)   Kiertotalouden edistäminen edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, miten materiaaleja ja tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille (yritykset, kansalliset viranomaiset ja alue- ja paikallisviranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, myös integroiduilla alueellisilla lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. Tukemalla muovistrategian täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, joilla puututaan erityisesti merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan ja edistetään siten merten luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)   Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevien asioiden hallinnon parantaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että lisätään yleisön tietoisuutta, kuluttajien osallistumista ja sidosryhmien, myös valtioista riippumattomien järjestöjen, osallistumisen laajentamista, siten, että järjestetään tähän liittyviä politiikkoja koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset politiikat täytäntöön.

(20)   Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevien asioiden hallinnon parantaminen kaikilla tasoilla edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että lisätään viestintää ja yleisön tietoisuutta, kansallisten viranomaisten ja alue- ja paikallisviranomaisten mukaan ottamista, kuluttajien osallistumista ja sidosryhmien, myös valtioista riippumattomien järjestöjen ja tutkimus- ja innovointikumppaneiden ja yritysten, osallistumisen laajentamista, siten, että järjestetään tähän liittyviä politiikkoja koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset politiikat täytäntöön.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)   Ohjelmalla olisi autettava markkinatoimijoita valmistautumaan ja tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta testaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla ammattimaisia taitoja, helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin mukaan ja voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa markkinoilla, olisi edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja kuluttajien osallistumista.

(22)   Ohjelmalla olisi autettava markkinatoimijoita valmistautumaan ja tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta testaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla ammattimaisia taitoja, helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin mukaan ja voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja liiketoimintaympäristöä, ja ottamalla paikallisia ja alueellisia sidosryhmiä mukaan kiertotalouteen liittyviin tavoitteisiin pyrittäessä. Jotta tuetaan kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa markkinoilla, olisi edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja kuluttajien osallistumista muun muassa mediakampanjoiden avulla.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)   Unionin tasolla suuret investoinnit ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan pääasiassa suurista unionin rahoitusohjelmista (valtavirtaistaminen). Katalyyttisen roolinsa perusteella ohjelmassa kehitetyillä strategisilla integroiduilla hankkeilla ja strategisilla luontohankkeilla olisi saatava aikaan rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä rahoitusohjelmista sekä muista rahoituslähteistä, kuten kansallisista rahastoista, ja luotava synergiaa.

(23)   Unionin tasolla suuret investoinnit ympäristö- ja ilmastotoimiin rahoitetaan pääasiassa suurista unionin rahoitusohjelmista (valtavirtaistaminen), myös koheesiorahastoista. Katalyyttisen roolinsa perusteella ohjelmassa kehitetyillä strategisilla integroiduilla hankkeilla ja strategisilla luontohankkeilla olisi saatava aikaan rahoitusmahdollisuuksia kyseisistä rahoitusohjelmista sekä muista rahoituslähteistä, kuten kansallisista rahastoista, ja luotava synergiaa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)   Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

(24)   Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarvion menoista vähintään 30 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)   Ohjelman täytäntöönpanossa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon syrjäisimpiä alueita koskeva strategia SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä kyseisten alueiden erityistarpeiden ja haavoittuvuuksien mukaisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon muut kuin ympäristöä, ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat unionin politiikat.

(25)   Ohjelman täytäntöönpanossa on otettava huomioon syrjäisimpiä alueita, jotka kuuluvat täysimääräisesti unioniin, koskeva strategia SEUT-sopimuksen 174 ja 349 artiklan mukaisesti sekä yleisesti ottaen vastattava näiden vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivien alueiden erityistarpeisiin, erityispiirteisiin, rajoitteisiin ja haavoittuvuuksiin. Täytäntöönpanolla voitaisiin myös osaltaan vähentää alueiden kehitystasossa vallitsevaa eriarvoisuutta ja pienentää heikoimmassa asemassa olevien alueiden kehitysvajetta, esimerkiksi vastaamalla erityishaasteisiin, jotka liittyvät sellaisen ympäristöystävällisen politiikan toteuttamiseen, jolla edistetään siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta ja säilytetään luonnon monimuotoisuutta näillä alueilla. Lisäksi olisi otettava huomioon muut kuin ympäristöä, ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat unionin politiikat.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)   Ohjelman täytäntöönpanon tukemiseksi komissio tekee yhteistyötä ohjelman kansallisten yhteyspisteiden kanssa, järjestää seminaareja ja työpajoja, julkaisee ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden luetteloita tai toteuttaa muita toimia, joilla helpotetaan kaikkia hankkeiden tulosten levittämistä ja kokemusten, tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä hankkeiden tulosten toistamista eri puolilla unionia. Näissä toimissa olisi keskityttävä erityisesti jäsenvaltioihin, joissa määrärahojen käyttöaste on alhainen, ja niillä olisi helpotettava viestintää ja yhteistyötä päätökseen saatettujen ja käynnistettyjen hankkeiden rahoituksen saajien, hakijoiden tai sidosryhmien kanssa, jotka toimivat samalla alalla.

(26)   Ohjelman täytäntöönpanon tukemiseksi komissio tekee yhteistyötä ohjelman kansallisten, alueellisten ja paikallisten yhteyspisteiden kanssa, järjestää seminaareja ja työpajoja, julkaisee ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden luetteloita tai toteuttaa muita toimia, kuten mediakampanjoita, jotta voidaan helpottaa hankkeiden tulosten levittämistä ja kokemusten, tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä hankkeiden tulosten toistamista eri puolilla unionia, millä edistetään yhteistyötä ja viestintää. Näissä toimissa olisi keskityttävä erityisesti jäsenvaltioihin, joissa määrärahojen käyttöaste on alhainen, ja niillä olisi helpotettava viestintää ja yhteistyötä päätökseen saatettujen ja käynnistettyjen hankkeiden rahoituksen saajien, hakijoiden tai sidosryhmien kanssa, jotka toimivat samalla alalla. On olennaisen tärkeää, että myös alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja sidosryhmät osallistuvat tähän viestintään ja yhteistyöhön.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)   Rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Avustusten osalta olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä.

(31)   Rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada parhaita tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite, ennakoitu noudattamatta jättämisen riski sekä vähäinen yhteisrahoitusaste verrattuna muihin suoran hallinnoinnin välineisiin. Avustusten osalta olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)   Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille (MMA:t) sijoittautuneet yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU 94 artiklan nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Näiden yhteisöjen osallistumisessa tähän ohjelmaan olisi keskityttävä pääasiassa alaohjelman ”Luonto ja luonnon monimuotoisuus” hankkeisiin.

(33)   Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille (MMA:t), joista unioni on vastuussa, sijoittautuneet yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU 94 artiklan nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Näiden yhteisöjen osallistumisessa tähän ohjelmaan olisi keskityttävä pääasiassa alaohjelman ”Luonto ja luonnon monimuotoisuus” hankkeisiin.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)   Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimuksessa vahvistetuissa yhteistyön puitteissa. ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseiseen sopimukseen perustuvalla päätöksellä. Kolmannet maat voivat osallistua myös muiden oikeudellisten välineiden perusteella. Tässä asetuksessa olisi oltava erityinen säännös, jolla myönnetään toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

(35)   Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimuksessa vahvistetuissa yhteistyön puitteissa. ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien toteuttamisesta kyseiseen sopimukseen perustuvalla päätöksellä. Kolmannet maat, myös unionin entiset jäsenvaltiot, voivat osallistua myös muiden oikeudellisten välineiden perusteella. Tässä asetuksessa olisi oltava erityinen säännös, jolla myönnetään toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. Lisäksi olisi säädettävä tarvittaessa muutoksenhausta Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life), jäljempänä ’ohjelma’ ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2021 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2027.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt 1 päivästä tammikuuta 2021 31 päivään joulukuuta 2027.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’strategisilla luontohankkeilla’ hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia jäsenvaltioissa kyseisten tavoitteiden ja painopisteiden sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät toimintasuunnitelmat;

(1)  ’strategisilla luontohankkeilla’ hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia jäsenvaltioissa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kyseisten tavoitteiden ja painopisteiden sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät toimintasuunnitelmat;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’strategisilla integroiduilla hankkeilla’ hankkeita, joiden avulla toteutetaan alueellisesti, monella alueella, kansallisesti tai kansainvälisesti ympäristö- tai ilmastostrategioita tai -toimintasuunnitelmia, jotka ovat jäsenvaltioiden viranomaisten valmistelemia ja joita edellytetään unionin erityisessä ympäristö- ja ilmastolainsäädännössä tai -politiikassa tai, kun se on asianmukaista, asiaan liittyvässä puhdasta energiaa koskevassa unionin lainsäädännössä tai politiikassa, siten, että samalla varmistetaan sidosryhmien osallistuminen ja edistetään koordinointia vähintään yhden muun unionin, kansallisen tai yksityisen rahoituslähteen kanssa ja sen käyttöönottoa;

(2)  ’strategisilla integroiduilla hankkeilla’ hankkeita, joiden avulla toteutetaan alueellisesti, monella alueella, kansallisesti tai kansainvälisesti ympäristö- tai ilmastostrategioita tai -toimintasuunnitelmia, jotka ovat jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten ja alue- ja paikallisviranomaisten valmistelemia ja joita edellytetään unionin erityisessä ympäristö- ja ilmastolainsäädännössä tai -politiikassa tai, kun se on asianmukaista, asiaan liittyvässä puhdasta energiaa koskevassa unionin lainsäädännössä tai politiikassa, siten, että samalla varmistetaan sidosryhmien osallistuminen ja edistetään koordinointia vähintään yhden muun unionin, kansallisen tai yksityisen rahoituslähteen kanssa ja sen käyttöönottoa;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ’tavanomaisilla hankkeilla’ hankkeita, jotka eivät ole strategisia integroituja hankkeita, strategisia luontohankkeita tai teknisen tuen hankkeita ja joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 2 kohdassa esitetyt erityiset tavoitteet;

(4)  ’tavanomaisilla hankkeilla’ hankkeita, jotka eivät ole strategisia integroituja hankkeita, strategisia luontohankkeita tai teknisen tuen hankkeita, kuten alhaalta ylöspäin suuntautuvat hankkeet (paikallisyhteisöjen omat kehityshankkeet), ja joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 2 kohdassa esitetyt erityiset tavoitteet;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)   ’hallinnollisten valmiuksien kehittämishankkeilla’ hankkeita, joilla jäsenvaltioiden viranomaiset parantavat kykyään hoitaa tehtäviä, ratkaista ongelmia ja saavuttaa tavoitteita sekä ymmärtää ja käsitellä omaa kehittämistyötään laajemmassa yhteydessä ja kestävällä tavalla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä ja siten edistää kestävää kehitystä.

Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää siirtymistä kohti kestävää, puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energia- ja resurssitehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös siirtymällä puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan, sekä ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä ja siten edistää kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta. Ohjelmalla tuetaan myös parempaa ympäristö- ja ilmastohallintoa kaikilla tasoilla, myös alue- ja paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen vahvemman osallistumisen kautta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kehittää, demonstroida ja edistää innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen;

a)  kehittää, demonstroida ja edistää innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien siirtyminen puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan, ja edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)   tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien hallinnon parantaminen vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

b)   tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa, samalla kun tehostetaan yhteistyötä ja viestintää, mukaan lukien monitasoisen hallinnon parantaminen vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista myös alueellisella ja paikallisella tasolla;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)   lisätä onnistuneiden teknisten ja politiikkaan liittyvien ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanemiseksi toistamalla tuloksia, sisällyttämällä tavoitteet muihin politiikkoihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin käytäntöihin, saamalla liikkeelle investointeja sekä parantamalla rahoituksen saatavuutta.

c)   lisätä onnistuneiden teknisten ja politiikkaan liittyvien ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa unionin lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanemiseksi toistamalla tuloksia ja parhaita käytäntöjä, sisällyttämällä tavoitteet muihin politiikkoihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin käytäntöihin myös alueellisella ja paikallisella tasolla, saamalla liikkeelle investointeja sekä parantamalla rahoituksen saatavuutta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  alaohjelma Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen,

a)  alaohjelma Ilmastonmuutoksen hallinnointi, hillitseminen ja siihen sopeutuminen,

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 5 450 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.   Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 6 442 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

2.   Seuraavassa esitetään 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

a) 3 500 000 000 euroa toiminta-alalle Ympäristö, josta

a)   4 122 880 000 euroa toiminta-alalle Ympäristö, josta

1)   2 150 000 000 euroa alaohjelmalle Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

1)   2 514 956 800 euroa alaohjelmalle Luonto ja luonnon monimuotoisuus ja

2)  1 350 000 000 euroa alaohjelmalle Kiertotalous ja elämänlaatu;

2)   1 607 923 200 euroa alaohjelmalle Kiertotalous ja elämänlaatu;

b)  1 950 000 000 euroa toiminta-alalle Ilmastotoimet, josta

b)   2 319 120 000 euroa toiminta-alalle Ilmastotoimet, josta

1)  950 000 000 euroa alaohjelmalle Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ja

1)   1 136 368 800 euroa alaohjelmalle Ilmastonmuutoksen hallinnointi, hillitseminen ja siihen sopeutuminen ja

2)  1 000 000 000 euroa alaohjelmalle Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

2)   1 182 751 200 euroa alaohjelmalle Siirtyminen puhtaaseen energiaan.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedotus ja viestintä, myös tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat. Tämän asetuksen nojalla tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on katettava myös unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta sekä unionin keskeisen ympäristö- ja ilmastolainsäädännön sekä asiaankuuluvan puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva tiedotustoiminta;

a)  tiedotus ja viestintä, myös mediakampanjat, kuten tietoisuuden lisääminen. Tämän asetuksen nojalla tiedotustoimiin kohdennettujen varojen on katettava myös unionin poliittisia painopisteitä koskeva toimielinten tiedotustoiminta sekä unionin keskeisen ympäristö- ja ilmastolainsäädännön sekä asiaankuuluvan puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskeva tiedotustoiminta;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  verkottuminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen tarkoitetut järjestelmät;

e)  verkottuminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen tarkoitetut järjestelmät tai hankkeet;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

d)   muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

d)   muut kolmannet maat, myös unionin entiset jäsenvaltiot, kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–   taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan.

–   taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan ja säädetään tarvittaessa muutoksenhausta Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelma pannaan täytäntöön siten, että varmistetaan sen johdonmukaisuus Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalastusrahaston, Euroopan horisontti -ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen ja InvestEU-ohjelman kanssa synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun kyse on strategisista luontohankkeista ja strategisista integroiduista hankkeista, ja ohjelman yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen käyttöönoton ja toistamisen tukemiseksi.

Ohjelma pannaan täytäntöön siten, että varmistetaan sen avoimuus ja johdonmukaisuus unionin koheesiopolitiikan kanssa ja erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalastusrahaston sekä Euroopan horisontti -ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen ja InvestEU-ohjelman kanssa synergiaetujen luomiseksi, erityisesti kun kyse on strategisista luontohankkeista ja strategisista integroiduista hankkeista, ja ohjelman yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen käyttöönoton ja toistamisen tukemiseksi. Asianomaiset alueelliset ja paikalliset viranomaiset on otettava mukaan kaikissa ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon merkittävissä vaiheissa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komission olisi pyrittävä tasapainoiseen vuosittaiseen jakaumaan rahoitettaessa jäsenvaltioiden välisiä perinteisiä hankkeita.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä.

Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä, ja yhteisrahoituksen enimmäismäärä on 85 prosenttia.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)   hallinnollisten valmiuksien kehittämishankkeet;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  jäsenvaltio tai siihen sidoksissa oleva merentakainen maa tai alue;

1)  jäsenvaltio tai siihen sidoksissa oleva merentakainen maa tai alue, mukaan lukien syrjäisimmät alueet;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Oikeussubjektit, jotka osallistuvat yhteenliittymiin, joissa on mukana vähintään kolme riippumatonta yhteisöä, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin tai sidoksissa oleville merentakaisille alueille taikka ohjelmaan assosioituneisiin kolmansiin maihin tai muihin kolmansiin maihin, ovat osallistumiskelpoisia.

5.  Oikeussubjektit, jotka osallistuvat yhteenliittymiin, joissa on mukana vähintään kolme riippumatonta yhteisöä, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin tai sidoksissa oleville merentakaisille alueille, mukaan lukien syrjäisimmät alueet, taikka ohjelmaan assosioituneisiin kolmansiin maihin tai muihin kolmansiin maihin, ovat osallistumiskelpoisia.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)   hankkeissa on noudatettava maantieteellisen tasapainon yleistä periaatetta;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeisiin maantieteellisillä alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten alueilla, joilla on erityisiä ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, rajaseutualueilla tai syrjäisimmillä alueilla.

f)  tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeisiin maantieteellisillä alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten alueilla, joilla on erityisiä ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, rajaseutualueilla, pohjoisen harvaan asutuilla alueilla tai syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  on kiinnitettävä erityistä huomiota syrjäisimmillä alueilla toteutettavien hankkeiden rahoittamiseen.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimiin, jotka ovat jo saaneet huippuosaamismerkin tai jotka noudattavat seuraavia kumulatiivisia, vertailukelpoisia edellytyksiä:

Poistetaan.

a) ne arvioitu ohjelman mukaisen ehdotuspyynnön yhteydessä;

 

b) ne täyttävät ehdotuspyynnössä esitetyt laatua koskevat vähimmäisvaatimukset;

 

c) niitä ei voida rahoittaa kyseisen ehdotuspyynnön nojalla budjettirajoitusten vuoksi.

 

voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahasto plussasta tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta asetuksen (EU) XX [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [67] artiklan 5 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EU) XX [yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annettu asetus] [8] artiklan mukaisesti, edellyttäen, että toimet ovat yhteensopivia kyseessä olevan ohjelman tavoitteiden kanssa. Tällöin sovelletaan rahoitusta myöntävän rahaston sääntöjä.

 

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kaikki sidosryhmät, mukaan lukien alue- ja paikallisviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt, on otettava asianmukaisesti mukaan työohjelmien suunnittelun ja täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)   varojen jakaminen kunkin alaohjelman tarpeiden välillä ja eri rahoitustyyppien välillä,

a)   varojen jakaminen kunkin alaohjelman tarpeiden välillä ja eri rahoitustyyppien välillä ja kussakin tapauksessa yhteisrahoituksen vähimmäis- ja enimmäismäärät;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Unionin rahoituksen saajat nimeävät kutakin hanketta varten viestintävastaavan, jäljempänä ’hankkeen viestintävastaava’.

ASIAN KÄSITTELY

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Maria Gabriela Zoană

20.6.2018

Valiokuntakäsittely

13.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Raffaele Fitto, John Howarth, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Asim Ademov, Arne Lietz

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, John Flack

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Asim Ademov, Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Arne Lietz, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.10.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Valmistelija: Czesław Adam Siekierski

LYHYET PERUSTELUT

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) perustettiin asetuksella (EU) N:o 1293/2013 kaudeksi 2014–2020, ja se on viimeisin yli 25 vuoden aikana toteutetuista unionin ohjelmista, joilla tuetaan ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja poliittisten painopisteiden täytäntöönpanoa. Katalyyttisen vaikutuksensa ansiosta ohjelmasta tuetaan pienimuotoisia toimia, joilla pyritään käynnistämään, laajentamaan tai vauhdittamaan kestävän tuotannon, jakelun ja kulutuksen käytäntöjä.

Asetusehdotuksen tarkoituksena on perustaa ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) vuonna 2021 alkava ajanjaksolle, ja ehdotusta olisi tuettava ottaen huomioon ohjelman merkitys ilmasto- ja ympäristötarpeiden ja -ongelmien ratkaisemisessa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä maailmanlaajuisista haasteista, ja se edellyttää koordinoituja ja kunnianhimoisia ratkaisuja.

Ehdotetut tarkistukset koskevat erityisesti jäljempänä kuvattuja näkökohtia.

– Ohjelman yleisten ja erityisten tavoitteiden selventäminen

Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kohti kestävää, kiertotalouteen perustuvaa, resurssi- ja energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutosta kestävää taloutta, myös siirtymällä erittäin energiatehokkaaseen ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan energiajärjestelmään. Natura 2000 -verkoston tukeminen ja ekosysteemien huonontumisen estäminen olisi mainittava samoin kuin ympäristönsuojelun ja kunnianhimoisten ilmastotoimien tarve. Ohjelmalla olisi myös tuettava parempaa ympäristö- ja ilmastohallintoa kaikilla tasoilla, myös edistämällä kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden aktiivisempaa osallistumista. Viittaukset kestäviin maanviljely- ja elintarvikejärjestelmiin sekä maatalouteen, puutarhaviljelyyn, metsätalouteen ja kalastukseen olisi sisällytettävä ohjelman erityistavoitteisiin. Ohjelma ei saa myöskään vaikeuttaa muun unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamista.

– Ohjelman rakenne

Toiminta-alaan ”Ympäristö” olisi sisällytettävä myös kestävät viljelykäytännöt, mukaan luettuina maaperän ja maatalouden biologinen monimuotoisuus, hiilidioksidin talteenotto, maaperän seuranta sekä maaperän ja vesien suojelu.

– Avustusten myöntämisperusteet

Ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla on edistettävä merkittävästi vähintään yhden asetusehdotuksen 3 artiklassa vahvistetun tavoitteen saavuttamista. Niissä on vältettävä heikentämästä muita unionin säännöksiä ja poliittisia painopisteitä, jotka koskevat erityisesti resurssitehokkuutta ja elintarviketuotantoa. Lisäksi etusijalle asetetaan hankkeet, joissa on eniten mahdollisuuksia siihen, että kansalaisyhteiskunta, maanomistajat, maatalous, puutarhaviljely ja metsätalous osallistuvat niihin ja tekevät älykästä yhteistyötä. Komission on varmistettava ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden maantieteellinen tasapaino.

– Maan hankintaan liittyvät avustuskelpoiset kustannukset

Maatalousmaata on aikaisemmin ostettu tai pakkolunastettu Life-varoilla, mikä on aiheuttanut julkisia kiistoja. Maan ostamisen olisi oltava ainoa keino saavuttaa haluttu tulos, jos jotain keinoa käytetään. Olisi parasta tehdä yhteistyötä viljelijöiden kanssa suojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

– Ohjelmointi, seuranta, raportointi ja arviointi

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä Life-ohjelmalle monivuotiset työohjelmat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään uudessa ehdotetussa artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen nykyisen Life-ohjelman mukaisesti. Life-komitea on säilytettävä. Komission on varmistettava, että lainsäätäjiä ja sidosryhmiä kuullaan asianmukaisesti, kun työohjelmia laaditaan.

Ohjelman väliarviointiin on tarvittaessa liitettävä ehdotus tämän asetusehdotuksen muuttamiseksi. Komissio julkistaa arviointien tulokset. Arvioihin myös sisältyy arvio ohjelman ja muiden täydentävien unionin ohjelmien välisistä sekä alaohjelmien välisistä synergioista.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö sekä asiaankuuluva puhdasta energiaa koskeva politiikka ja lainsäädäntö ovat parantaneet ympäristön tilaa huomattavasti. Ympäristöön ja ilmastoon liittyy kuitenkin edelleen suuria haasteita, joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unioniin ja sen kansalaisten hyvinvointiin, jos niitä ei ratkaista.

(1)  Unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö sekä asiaankuuluva puhdasta energiaa koskeva politiikka ja lainsäädäntö ovat parantaneet ympäristön tilaa huomattavasti. Ympäristötoimien sisällyttäminen muihin politiikanaloihin, kuten maatalous- ja energiapolitiikkaan, parantaa ympäristön tilaa. Ympäristöön ja ilmastoon liittyy kuitenkin edelleen suuria haasteita, joilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia unioniin ja sen kansalaisten hyvinvointiin, jos niitä ei ratkaista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta energiaa koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, suunnitelmissa ja kansainvälisissä sitoumuksissa, ja sillä olisi edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä joko suorien toimien kautta tai tukemalla näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

(3)  On kunnioitettava sitä, että ohjelmalla pyritään saavuttamaan unionin tavoitteet, jotka on asetettu ympäristöä ja ilmastoa sekä puhdasta energiaa koskevassa lainsäädännössä, politiikassa, suunnitelmissa ja kansainvälisissä sitoumuksissa. Sillä olisi edistettävä siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, teknologisesti edistyksellistä, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä joko suorien toimien kautta tai tukemalla näiden tavoitteiden sisällyttämistä muuhun politiikkaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ohjelmalla olisi edistettävä kestävää kehitystä sekä unionin ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttamista. Näitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat erityisesti YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 20308 , biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus9 sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytty Pariisin sopimus10, jäljempänä ’Pariisin sopimus’.

(5)  Ohjelmalla olisi edistettävä kestävää kehitystä sekä unionin ympäristöä, ilmastoa ja tilanteen mukaan puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön, strategioiden, suunnitelmien ja kansainvälisten sitoumusten tavoitteiden saavuttamista. Näitä kansainvälisiä sitoumuksia ovat erityisesti ja tärkeimpinä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 20308, biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus9 sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytty Pariisin sopimus10, jäljempänä ’Pariisin sopimus’.

_________________

_________________

8 Agenda 2030, hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015.

8 Agenda 2030, hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015.

9 93/626/ETY: Neuvoston päätös 93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 1993, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626/ETY: Neuvoston päätös 93/626/ETY, tehty 25 päivänä lokakuuta 1993, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1).

10 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

10 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kattavien tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen tärkeää on kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden12, unionin luontolainsäädännön13 sekä siihen liittyvien politiikkojen14 15 16 17 18 19 20, täytäntöönpano.

(6)  Kattavien tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen tärkeää on kiertotalouspaketin11, vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden12, unionin luontolainsäädännön13 sekä siihen liittyvien politiikkojen14 15 16 17 18 19 20, biotalousstrategia mukaan luettuna20a, täytäntöönpano.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet, COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketti, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -säädöspaketti, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten, COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten, COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, COM(2013) 918.

16 Puhdasta ilmaa Euroopalle, COM(2013) 918.

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

18 Maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia, COM(2006) 231.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva strategia, COM(2016) 501 final.

19 Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva strategia, COM(2016) 501 final.

20 Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 kohdan mukainen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva toimintasuunnitelma, 8.11.2017.

20 Direktiivin 2014/94/EU 10 artiklan 6 kohdan mukainen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva toimintasuunnitelma, 8.11.2017.

 

20a Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle, COM(2012) 60 final, 13.2.2012.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten noudattaminen edellyttää, että unionista tulee energiatehokas, vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuvien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelua. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin.

(7)  Pariisin ilmastosopimukseen perustuvien unionin sitoumusten, joita on kunnioitettava, noudattaminen edellyttää, että unionista tulee energiatehokas, vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä yhteiskunta. Tämä puolestaan edellyttää toimia, joissa keskitytään erityisesti niihin aloihin, jotka vaikuttavat eniten tämänhetkisiin CO2-päästöjen ja pilaantumisen tasoihin. Näin edistetään vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevien puitteiden ja jäsenvaltioiden yhdennettyjen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä unionin vuosisadan puoleenväliin ulottuvien ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelua. Ohjelman olisi myös sisällettävä toimenpiteitä, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan politiikan täytäntöönpanoa, jotta vähennetään haavoittuvuutta, joka liittyy ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin, ja jotta voidaan estää ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat katastrofit.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Siirtyminen puhtaaseen energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, ilmastonmuutoksen hillintää edistävän teknologian käyttöönottoa. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

(8)  Siirtyminen puhtaaseen energiaan edistää keskeisellä tavalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja lievittämistä, ja lisäksi siitä saadaan hyötyjä ympäristölle. Valmiuksien parantamiseen liittyvät toimet, joita vuoteen 2020 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta, olisi sisällytettävä ohjelmaan, koska niiden tavoitteena ei ole rahoittaa huippuosaamista ja luoda innovointia vaan helpottaa jo saatavilla olevan, ilmastonmuutoksen hillintää ja lievittämistä edistävän teknologian käyttöönottoa. Näiden valmiuksien parantamiseen liittyvien toimien sisällyttäminen ohjelmaan tarjoaa mahdollisuuksia synergiaan alaohjelmien välillä edistämällä rahoitusta useista rahastoista ja lisää unionin rahoituksen yleistä johdonmukaisuutta. Tämän vuoksi olisi kerättävä ja levitettävä tietoja olemassa olevien tutkimus- ja innovointiratkaisujen käyttöönotosta Life-hankkeissa, mukaan lukien Euroopan horisontti -ohjelmasta ja sen edeltäjistä saadut ratkaisut.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-2030. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja pienimuotoisiin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja puhtaaseen energiaan myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

(9)  Puhdasta energiaa koskevan lainsäädännön vaikutustenarvioinneissa arvioidaan, että komission ehdottamien vuoteen 2030 ulottuvien unionin energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 177 miljardin euron lisäinvestointeja vuodessa kaudella 2021-2030. Lainsäätäjät nostivat tavoitteita viimeistellessään uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä ja energiatehokkuusdirektiiviä saattaakseen unionin tavoitteet lähemmäs Pariisin sopimuksen mukaisia unionin sitoumuksia. Suurimmat puutteet liittyvät investointeihin, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen rakennuksissa (energiatehokkuuteen ja hajallaan sijaitseviin erityisesti lämmityksen ja ilmastoinnin energiankulutukseen liittyviin uusiutuvan energian lähteisiin) ja joissa pääomaa on ohjattava kohti luonteeltaan erittäin hajautettuja hankkeita edistämällä esimerkiksi pieniin kaupunkeihin perustuvia pilottihankkeita. Yksi Siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman tavoitteista on luoda valmiuksia hankkeiden kehittämistä ja yhdistämistä varten, jotta voidaan helpommin hyödyntää varoja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja vauhdittaa investointeja puhtaaseen energiaan myös käyttämällä InvestEU-ohjelman rahoitusvälineitä.

Perustelu

Rakennusalalla toteutettava hiilestä luopuminen on olennaisen tärkeää EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän lämmityksen ja ilmastoinnin energiankulutukseen, joka muodostaa huomattavan osan unionin energiankulutuksesta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Unionin tuoreimmassa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan merkittävää edistymistä unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen vuoksi toimittava katalyyttina, jotta saavutetaan tarvittavaa edistymistä kehittämällä, testaamalla ja toistamalla uusia lähestymistapoja, tukemalla politiikan kehittämistä, seurantaa ja uudelleentarkastelua, parantamalla sidosryhmien osallistumista, saamalla liikkeelle investointeja kaikista unionin investointiohjelmista tai muista rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla poistetaan erilaiset esteet ympäristölainsäädännön edellyttämien keskeisten suunnitelmien tehokkaalle täytäntöönpanolle.

(12)  Unionin tuoreimmassa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnissa21 osoitetaan, että tarvitaan merkittävää edistymistä unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon vauhdittamiseksi ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sisällyttämiseksi muuhun politiikkaan. Ohjelman olisi sen vuoksi toimittava olennaisena katalyyttina, jotta saavutetaan tarvittavaa edistymistä kehittämällä, testaamalla ja toistamalla uusia lähestymistapoja, tukemalla politiikan kehittämistä, seurantaa ja uudelleentarkastelua, edistämällä tietoisuuden lisäämistä ja viestintää, kehittämällä hyvää hallintotapaa, parantamalla sidosryhmien osallistumista, saamalla liikkeelle investointeja kaikista unionin investointiohjelmista tai muista rahoituslähteistä ja tukemalla toimia, joilla poistetaan erilaiset esteet ympäristölainsäädännön edellyttämien keskeisten suunnitelmien tehokkaalle täytäntöönpanolle.

_________________

_________________

21 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 final).

21 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi: yhteiset haasteet ja toimien yhdistäminen parempien tulosten aikaansaamiseksi (COM/2017/063 final).

Perustelu

Hallinnon kehittäminen erityisesti tietoisuutta lisäämällä ja sidosryhmien osallistamisen kautta on olennaisen tärkeää ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja kyseiset painopistealueet mainittiin erikseen edellisessä Life-ohjelmassa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntaukseen kääntäminen, myös merien ekosysteemien osalta, edellyttää tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämiselle, täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020, neuvoston direktiivi 92/43/ETY22 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY23 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1143/201424, erityisesti kehittämällä tietopohjaa politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä kehittämällä, testaamalla, esittämällä ja soveltamalla parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja pienessä mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY25 pohjalta laaditun hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Unionin olisi myös seurattava luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta täytetään sen biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta johtuvat raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi täytettävä seurantavaatimukset, jotka sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön.

(13)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntaukseen kääntäminen, myös vesiekosysteemien osalta, edellyttää tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämiselle, täytäntöönpanolle, täytäntöönpanon valvonnalle ja arvioinnille, mukaan lukien luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020, neuvoston direktiivi 92/43/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1143/201424, erityisesti kehittämällä tietopohjaa politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä kehittämällä, testaamalla, esittämällä ja soveltamalla parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja pienessä mittakaavassa tai räätälöityinä erityisiin paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin olosuhteisiin, mukaan lukien integroidut lähestymistavat direktiivin 92/43/ETY25 pohjalta laaditun hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon Unionin olisi myös seurattava luonnon monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta täytetään sen biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta johtuvat raportointivelvollisuudet. Lisäksi olisi täytettävä seurantavaatimukset, jotka sisältyvät muuhun asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Kiertotalouden edistäminen edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, miten materiaaleja ja tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille (yritykset, viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, myös integroiduilla lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. Tukemalla muovistrategian täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, joilla puututaan erityisesti merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

(16)  Kiertotalouden edistäminen edellyttää ajattelutavan muutosta siinä, miten materiaaleja ja tuotteita, myös muoveja, suunnitellaan, tuotetaan, kulutetaan ja hävitetään. Ohjelmalla olisi edistettävä siirtymistä kiertotalousmalliin erilaisille toimijoille (yritykset, viranomaiset ja kuluttajat) myönnettävällä rahoitustuella, erityisesti soveltamalla, kehittämällä ja toistamalla parasta teknologiaa ja parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka on räätälöity erityisiin paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, myös integroiduilla lähestymistavoilla jätehuoltoa ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi. Tukemalla muovistrategian täytäntöönpanoa voidaan toteuttaa toimia, joilla puututaan erityisesti vesiympäristön roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Meriympäristön suojelu ja ennallistaminen on yksi unionin ympäristöpolitiikan yleisistä tavoitteista. Ohjelmalla olisi tuettava seuraavia: luonnon monimuotoisuuden ja merten ekosysteemien hoito, säilyttäminen, ennallistaminen ja seuranta erityisesti Natura 2000 -merialueilla sekä lajien suojelu direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitelmien mukaisesti; ympäristön hyvän tilan saavuttaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY28 mukaisesti; puhtaiden ja terveiden merien edistäminen; muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n strategian täytäntöönpano, jotta voidaan puuttua erityisesti kadonneiden kalastusvälineiden ja merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan; ja unionin osallistuminen kansainväliseen valtamerten hallinnointiin, joka on keskeistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiselle sekä terveellisten merien turvaamiseksi tuleville sukupolville. Ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden olisi sisällettävä asiaankuuluvat toimet, joilla pyritään meriympäristön suojeluun.

(19)  Vesiympäristön suojelu ja ennallistaminen on yksi unionin ympäristöpolitiikan yleisistä tavoitteista. Ohjelmalla olisi tuettava seuraavia: luonnon monimuotoisuuden ja vesiekosysteemien hoito, säilyttäminen, ennallistaminen ja seuranta erityisesti Natura 2000 -merialueilla sekä lajien suojelu direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitelmien mukaisesti; ympäristön hyvän tilan saavuttaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY28 mukaisesti; puhtaiden ja terveiden merien edistäminen; muoveja kiertotaloudessa koskevan EU:n strategian täytäntöönpano, jotta voidaan puuttua erityisesti kadonneiden kalastusvälineiden ja merten roskaantumisen aiheuttamaan ongelmaan; ja unionin osallistuminen kansainväliseen valtamerten hallinnointiin, joka on keskeistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiselle sekä terveellisten merien turvaamiseksi tuleville sukupolville. Ohjelman strategisten integroitujen hankkeiden ja strategisten luontohankkeiden olisi sisällettävä asiaankuuluvat toimet, joilla pyritään vesiympäristön suojeluun.

_________________

_________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevien asioiden hallinnon parantaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että lisätään yleisön tietoisuutta, kuluttajien osallistumista ja sidosryhmien, myös valtioista riippumattomien järjestöjen, osallistumisen laajentamista, siten, että järjestetään tähän liittyviä politiikkoja koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset politiikat täytäntöön.

(20)  Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvää siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevien asioiden hallinnon parantaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan osallistumista siten, että lisätään yleisön tietoisuutta myös sellaisen viestintästrategian avulla, jossa otetaan huomioon uudet viestimet ja sosiaaliset verkostot ja jossa lisätään kuluttajien ja sidosryhmien, myös valtioista riippumattomien järjestöjen, osallistumista siten, että järjestetään tähän liittyviä politiikkoja koskeva kuuleminen ja pannaan kyseiset politiikat täytäntöön.

Perustelu

On tärkeää tuoda esiin nykyaikaisen viestinnän tarve.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Ohjelmalla olisi autettava markkinatoimijoita valmistautumaan ja tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta testaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla ammattimaisia taitoja, helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin mukaan ja voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa markkinoilla, olisi edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja kuluttajien osallistumista.

(22)  Ohjelmalla olisi autettava markkinatoimijoita valmistautumaan ja tuettava niitä siirtymisessä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta olemassa olevien luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä ja testaamalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamalla ammattimaisia taitoja, helpottamalla kuluttajien mahdollisuuksia saada kestäviä tuotteita ja palveluja, saamalla toimiin mukaan ja voimauttamalla mielipidevaikuttajia ja testaamalla uusia menetelmiä, joilla mukautetaan olemassa olevia prosesseja ja liiketoimintaympäristöä. Jotta tuetaan kestävien ratkaisujen laajaa käyttöönottoa markkinoilla, erityisesti innovatiivisten ja uusiutuvien energiateknologioiden kehittämistä, olisi edistettävä yleistä yleisön hyväksyntää ja kuluttajien osallistumista.

Perustelu

Uusiutuvan energian järjestelmien asentamiskustannukset ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana laskeneet teknologisen ja markkinoiden kehityksen ja (myös) julkisen tuen ansiosta. Suuntausta on jatkettava, jotta Euroopan energiapotentiaalia voidaan kehittää täysimääräisesti, arvioimalla vaihtoehtoisia ja edelleen vähän käytettyjä energialähteitä (kuten valtamerienergia tai geoterminen energia) ja kehittämällä EU:n energiariippumattomuutta kolmansista maista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

(24)  Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tärkeimmistä maailmanlaajuisista haasteista, ja se edellyttää koordinoituja ja kunnianhimoisia ratkaisuja. Unionin on torjuttava ilmastonmuutosta noudattaen unionin sitoumuksia, jotka liittyvät Pariisin ilmastosopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon. Tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista sekä sen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarvion menoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Tämän ohjelman toimissa 61 prosentilla ohjelman kokonaisrahoituksesta odotetaan edistettävän ilmastotavoitteita. Asianmukaiset toimet määritetään ohjelman laatimisen ja täytäntöönpanon aikana ja niitä arvioidaan uudestaan arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Ohjelman täytäntöönpanossa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon syrjäisimpiä alueita koskeva strategia30SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä kyseisten alueiden erityistarpeiden ja haavoittuvuuksien mukaisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon muut kuin ympäristöä, ilmastoa ja siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat unionin politiikat.

(25)  Ohjelman täytäntöönpanossa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon syrjäisimpiä alueita koskeva strategia30 SEUT-sopimuksen 349 artiklan sekä kyseisten alueiden erityistarpeiden ja haavoittuvuuksien mukaisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon muut kuin ympäristöä, ilmastoa, kiertotaloutta ja siirtymistä puhtaaseen energiaan koskevat unionin politiikat.

_________________

_________________

30 COM(2017) 623 final.

30 COM(2017) 623 final.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Tämän asetuksen arviointi tuottaa tarvittavat tiedot päätöksentekoprosessiin, jonka mukaan ohjelmaa tarvittaessa parannetaan. Tämän asetuksen 3 artiklassa esitetyn ohjelman tavoitteen toteutumisen arvioinnin ohella olisi kiinnitettävä erityistä huomiota hakuprosessiin sen varmistamiseksi, että varat ovat kaikkien asiaankuuluvien hankkeiden käytettävissä. Erityisen tärkeää on varmistaa, että paikallisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on käytännöllistä ja helppoa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’strategisilla luontohankkeilla’ hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia jäsenvaltioissa kyseisten tavoitteiden ja painopisteiden sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät toimintasuunnitelmat;

1)  ’strategisilla luontohankkeilla’ hankkeita, joilla tuetaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden, jotka annetaan erityisesti direktiivissä 2009/147/EY ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY, saavuttamista toteuttamalla johdonmukaisia toimintaohjelmia jäsenvaltioissa kyseisten tavoitteiden ja painopisteiden sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin, myös toteuttamalla koordinoidusti direktiivin 92/43/ETY mukaisesti laadittujen hankkeiden toteuttamisjärjestyksen sisältävät toimintasuunnitelmat;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’tavanomaisilla hankkeilla’ hankkeita, jotka eivät ole strategisia integroituja hankkeita, strategisia luontohankkeita tai teknisen tuen hankkeita ja joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 2 kohdassa esitetyt erityiset tavoitteet;

4)  ’tavanomaisilla hankkeilla’ hankkeita, jotka eivät ole strategisia integroituja hankkeita, strategisia luontohankkeita tai teknisen tuen hankkeita, kuten alhaalta ylöspäin suuntautuvat hankkeet (CLLD), ja joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 2 kohdassa esitetyt erityiset tavoitteet;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta, kiertotalouteen perustuvaa, energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös siirtymällä puhtaaseen energiaan, sekä ympäristön laadun suojelua ja parantamista sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja tämän suuntauksen kääntämistä ja siten edistää kestävää kehitystä.

1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää siirtymistä kohti kestävää, kiertotalouteen perustuvaa, resurssi- ja energiatehokasta, vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta, myös siirtymällä erittäin energiatehokkaaseen ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan energiajärjestelmään, varmistaa ympäristön laadun suojelu ja parantaminen sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntauksen kääntäminen myös tukemalla Natura 2000 -verkostoa ja paneutumalla ekosysteemien heikkenemiseen ja siten edistää korkeatasoista ympäristönsuojelua ja kunnianhimoisia ilmastotoimia. Ohjelmalla tuetaan myös parempaa ympäristö- ja ilmastohallintoa kaikilla tasoilla, myös kansalaisjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden aktiivisemman osallistumisen kautta.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kehittää, demonstroida ja edistää innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja edistää parhaiden käytäntöjen soveltamista luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen;

a)  kehittää, demonstroida ja edistää innovatiivisia tekniikoita ja lähestymistapoja ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien siirtyminen puhtaaseen energiaan, ja edistää ja tukea parhaiden käytäntöjen soveltamista luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä kestäviin maanviljely- ja elintarvikejärjestelmiin;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien hallinnon parantaminen vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

b)  tukea asiaan liittyvän unionin lainsäädännön ja politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien hallinnon parantaminen vahvistamalla julkisten ja yksityisten toimijoiden, maatalous, puutarhaviljely, metsätalous ja kalastus mukaan luettuina, valmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Ohjelma ei saa haitata muun unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamista.

Perustelu

Life-hankkeet ovat valitettavasti aiheuttaneet viime vuosina julkisia kiistoja ja ristiriitoja joissakin jäsenvaltioissa perheviljelmien pakkolunastuksen vuoksi. On vältettävä Life-ohjelman soveltamisen aiheuttamia ristiriitoja muun unionin lainsäädännön ja politiikan, kuten YMP:n sekä nuorten viljelijöiden ja perheviljelmien suojelun, kanssa. Life-rahastoa koskevassa asetuksessa on vahvistettava yhteistyötä esimerkiksi viljelijöiden ja maanomistajien mutta myös pk-yritysten ja yksityisen sektorin kanssa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kestävät viljelykäytännöt, mukaan luettuina maaperän ja maatalouden biologinen monimuotoisuus, hiilidioksidin talteenotto, maaperän seuranta sekä maaperän ja vesien suojelu,

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

- a)  ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla on edistettävä merkittävästi vähintään yhden 3 artiklassa vahvistetun tavoitteen saavuttamista;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjelmasta rahoitetut hankkeet eivät saa haitata ohjelman ympäristö- tai ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien tavoitteiden saavuttamista ja niiden on mahdollisuuksien mukaan edistettävä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen käyttöä;

a)  ohjelmasta rahoitetut hankkeet eivät saa haitata ohjelman ympäristö- tai ilmastotavoitteiden tai asiaankuuluvien puhtaaseen energiaan siirtymistä koskevien tavoitteiden saavuttamista ja niiden on niin usein kuin mahdollista edistettävä ympäristöä säästävien julkisten hankintojen käyttöä;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ohjelmasta rahoitetut hankkeet eivät saa heikentää muita unionin säännöksiä ja poliittisia painopisteitä, jotka koskevat erityisesti resurssitehokkuutta ja elintarviketuotantoa;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  etusijalle asetetaan hankkeet, joissa on eniten mahdollisuuksia siihen, että kansalaisyhteiskunta, maanomistajat, maatalous, puutarhaviljely ja metsätalous osallistuvat niihin ja tekevät älykästä yhteistyötä;

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan, maanomistajien, maatalouden, puutarhaviljelyn ja metsätalouden osallistuminen ja älykäs yhteistyö innovatiivisten tekniikoiden ja lähestymistapojen kehittämisessä, demonstroinnissa ja edistämisessä ympäristöä ja ilmastotoimia koskevan unionin lainsäädännön ja politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, energiakäänne mukaan luettuna, sekä parhaiden käytäntöjen luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen soveltamisen edistämisessä ja tukemisessa on olennaista Life-hankkeiden menestymisen kannalta, kuten aikaisemmat kokemukset osoittavat.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  komission on varmistettava ohjelmasta rahoitetun hankkeen maantieteellinen tasapaino;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeisiin maantieteellisillä alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten alueilla, joilla on erityisiä ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, rajaseutualueilla tai syrjäisimmillä alueilla.

f)  tarvittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeisiin, jos ne tuottavat ympäristöhyötyjä, maantieteellisillä alueilla, joilla on tiettyjä tarpeita tai heikkouksia, kuten alueilla, joilla on erityisiä ympäristöhaasteita tai luonnonhaittoja, rajaseutualueilla tai syrjäisimmillä alueilla.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maan ostaminen on ainoa tai kustannustehokkain tapa saavuttaa haluttu suojelutulos;

b)  maan ostaminen on ainoa tapa saavuttaa haluttu suojelutulos;

Perustelu

Maatalousmaata on aikaisemmin ostettu tai pakkolunastettu Life-varoilla, mikä on aiheuttanut julkisia kiistoja. Maan ostamisen olisi oltava ainoa keino saavuttaa haluttu tulos, jos jotain keinoa käytetään. Olisi parasta tehdä yhteistyötä viljelijöiden kanssa suojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä Life-ohjelmalle monivuotiset työohjelmat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 a artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tämä Life-komitean menettely on nykyisen Life-asetuksen mukainen. Jäsenvaltioiden olisi osallistuttava työohjelmien valmisteluun.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komission on varmistettava, että lainsäätäjiä ja sidosryhmiä kuullaan asianmukaisesti, kun työohjelmia laaditaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt, ja sen on sisällettävä 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehdyt arvioinnit. Väliarviointiin on tarvittaessa liitettävä ehdotus tämän asetuksen tarkistamiseksi.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklan toisessa kohdassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklan toisessa kohdassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin, jonka on sisällettävä 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehdyt arvioinnit.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Komissio julkistaa arviointien tulokset.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman (Life) komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

Perustelu

Valiokuntamenettely on yhdenmukainen nykyisen Life-ohjelman sääntöjen kanssa. Komission hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa on jatkettava. Life-komitea on säilytettävä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Czesław Adam Siekierski

9.10.2018

Alkuperäinen valmistelija

John Stuart Agnew

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

13

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Ramón Luis Valcárcel Siso

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Stanisław Ożóg

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

13

-

ECR

Jørn Dohrmann, Laurenţiu Rebega

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

S&D

Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

4

0

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Herbert Dorfmann

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

REGI

14.6.2018

AGRI

14.6.2018

 

PECH

14.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gerben-Jan Gerbrandy

16.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda, Miroslav Poche

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.11.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Peter Jahr, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus