Διαδικασία : 2018/0106(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0398/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0398/2018

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0366

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 3963kWORD 745k
26.11.2018
PE 623.965v02-00 A8-0398/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Virginie Rozière

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Miguel Viegas, Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 (*) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 (*) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0218),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 16, 33, 43, 50, 53 παράγραφος 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 και 325 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0159/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018(2),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0398/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 16, 33, 43, 50, το άρθρο 53 παράγραφος 1, τα άρθρα 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 και το άρθρο 325 παράγραφος 4 και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 16, 33, 43, 50, το άρθρο 53 παράγραφος 1, τα άρθρα 62, 91, 100, 103, 109, 114, 153 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και ε), 157 παράγραφος 3, 168, 169, 192, 207 και το άρθρο 325 παράγραφος 4 και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 31,

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τα πρόσωπα που εργάζονται σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη και την πρόληψη παραβάσεων του δικαίου και στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων αποθαρρύνει τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά των ανησυχιών ή των υπονοιών τους.

(1)  Τα πρόσωπα που εργάζονται σ’ έναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή που έρχονται σε επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη και την πρόληψη παραβάσεων του δικαίου που είναι επιβλαβείς για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων αποθαρρύνει τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά των ανησυχιών ή των υπονοιών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο η σημασία της διασφάλισης ισορροπημένης και αποτελεσματικής προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, συνεπώς, να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, που θα επιτρέπει στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να καταγγέλλουν παρατηρούμενες ή εικαζόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας και απειλές για το δημόσιο συμφέρον, και να ενισχύσει την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι εν λόγω ελευθερίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφόρησης.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος συνιστούν στοιχείο του αρχικού σταδίου επιβολής του ενωσιακού δικαίου: οι καταγγελίες αυτές τροφοδοτούν εθνικά και ενωσιακά συστήματα επιβολής του νόμου με πληροφορίες που οδηγούν σε αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου.

(2)  Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες και οι δημόσιες αποκαλύψεις μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και ερευνητών δημοσιογράφων συνιστούν στοιχείο του αρχικού σταδίου επιβολής του δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης: οι καταγγελίες αυτές τροφοδοτούν εθνικά και ενωσιακά συστήματα επιβολής του νόμου με πληροφορίες που οδηγούν συχνά σε αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Όλα τα σοβαρά δημόσια σκάνδαλα από το 2014, όπως τα «Luxleaks» και «Panama Papers», ήλθαν στο φως χάρη στις ενέργειες των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σε ορισμένους τομείς πολιτικής, οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια ότι εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνική ευημερία. Εφόσον διαπιστώνονται αδυναμίες επιβολής του νόμου στους εν λόγω τομείς, και εφόσον οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να αποκαλύπτουν παραβάσεις, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων και να θεσπιστούν αποτελεσματικοί δίαυλοι αναφοράς, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή του νόμου.

(3)  Οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί να θίγουν το δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια ότι εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνική ευημερία και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δράση της Ένωσης. Δεδομένου ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται συνήθως σε πλεονεκτική θέση να αποκαλύπτουν τέτοιες παραβάσεις και έχουν το θάρρος να καταγγέλλουν ή να αποκαλύπτουν πληροφορίες προς υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, παρά τον οιονδήποτε προσωπικό ή επαγγελματικό κίνδυνο, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η επιβολή του δικαίου της Ένωσης διασφαλίζοντας την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων και θεσπίζοντας αποτελεσματικούς, ανεξάρτητους, εμπιστευτικούς και ασφαλείς διαύλους αναφοράς.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που παρέχεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό μεταξύ των κρατών μελών και ανομοιομορφία μεταξύ των διάφορων τομέων πολιτικής. Οι συνέπειες των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου που έχουν διασυνοριακή διάσταση και αποκαλύπτονται από τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος καταδεικνύουν πώς η ανεπαρκής προστασία σε ένα κράτος μέλος όχι μόνο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των πολιτικών της ΕΕ στο εν λόγω κράτος μέλος, αλλά μπορεί να προκαλέσει και δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και στην Ένωση συνολικά.

(4)  Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που παρέχεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς επίσης και από ανομοιομορφία μεταξύ των διάφορων τομέων πολιτικής. Οι συνέπειες των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου που έχουν διασυνοριακή διάσταση και αποκαλύπτονται από τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος καταδεικνύουν πώς η ανεπαρκής προστασία σε ένα κράτος μέλος όχι μόνο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των πολιτικών της ΕΕ στο εν λόγω κράτος μέλος, αλλά μπορεί να προκαλέσει και δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και στην Ένωση συνολικά.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, συμβαλλόμενα μέρη της οποίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ορίζει σαφώς την ανάγκη λήψης κατάλληλων νομικών μέτρων για την παροχή προστασίας έναντι αδικαιολόγητης μεταχείρισης σε οποιοδήποτε πρόσωπο καταγγέλλει καλόπιστα και με βάσιμους λόγους στις αρμόδιες αρχές γεγονότα που αφορούν αδικήματα που ορίζονται σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)   Για τη διευκόλυνση των δημόσιων αποκαλύψεων και την υιοθέτηση ανοιχτής νοοτροπίας όσον αφορά τις καταγγελίες, οι όροι για τις δημόσιες αποκαλύψεις πληροφοριών θα πρέπει να συνάδουν με τη σύσταση CM/Rec(2014)7 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζονται από το να εκθέτουν οιαδήποτε παράβαση και να εκπληρώνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τον δημοκρατικό τους ρόλο.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ομοίως, τα ελάχιστα κοινά πρότυπα που διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να ισχύουν για τις πράξεις και τους τομείς πολιτικής όπου i) υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της επιβολής του νόμου· ii) η ανεπαρκής καταγγελία δυσλειτουργιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος συνιστά καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει την επιβολή του νόμου, και iii) οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου ενδέχεται να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον.

5.  Ομοίως, τα ελάχιστα κοινά νομικά πρότυπα που διασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με μια γενική και σφαιρική προσέγγιση, θα πρέπει να ισχύουν σε όλες τις ενωσιακές και εθνικές πράξεις και τομείς πολιτικής όπου i) υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της επιβολής του νόμου· ii) η ανεπαρκής καταγγελία δυσλειτουργιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος συνιστά καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει την επιβολή του νόμου, και iii) οι παραβάσεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου ενδέχεται να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ελευθερία της πληροφόρησης και για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· τούτο απαιτεί, πρώτα από όλα, να παρέχεται στους δημοσιογράφους και στις πηγές τους, συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, αποτελεσματική προστασία έναντι οποιασδήποτε παραβίασης της ασφαλείας τους και της διανοητικής και σωματικής ακεραιότητάς τους, και να αποτρέπεται οποιαδήποτε απόπειρα εκφοβισμού τους ή υπονόμευσης της ανεξαρτησίας τους.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της επιβολής του ενωσιακού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Πέρα από την ανάγκη πρόληψης και εντοπισμού της απάτης και της διαφθοράς στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, περιλαμβανομένων των συμβάσεων προμηθειών, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής επιβολή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από τις εθνικές αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κατά την αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών. Οι παραβάσεις των εν λόγω κανόνων συχνά προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, αυξάνουν το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θίγουν τα συμφέροντα επενδυτών και των μετόχων και, γενικότερα, περιορίζουν την ελκυστικότητα των επενδύσεων και διαμορφώνουν άνισους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη επηρεάζοντας, συνεπώς, την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(6)  Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της επιβολής του ενωσιακού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Πέρα από την ανάγκη πρόληψης και εντοπισμού της απάτης και της διαφθοράς στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, περιλαμβανομένων των συμβάσεων προμηθειών, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής επιβολή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από τις εθνικές αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κατά την αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών. Οι παραβάσεις των εν λόγω κανόνων συχνά προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, αυξάνουν το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θίγουν τα συμφέροντα επενδυτών και των μετόχων και, γενικότερα, περιορίζουν την ελκυστικότητα των επενδύσεων και διαμορφώνουν άνισους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη επηρεάζοντας, συνεπώς, την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιες παραβάσεις υποσκάπτουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την προστασία όσων καταγγέλλουν κατάχρηση ή παράπτωμα που αφορά τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Ένα καθεστώς για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης δεν αίρει την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων εποπτείας κάθε κράτους μέλους και των δημόσιων δομών τους, οι οποίες θα πρέπει να είναι όλο και περισσότερο ικανές να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ούτε την ανάγκη συμμετοχής στη διεθνή συνεργασία σε αυτούς τους τομείς.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η προστιθέμενη αξία της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει ήδη αναγνωριστεί από τον νομοθέτη της Ένωσης. Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία αποκάλυψε σημαντικές ανεπάρκειες στην επιβολή των συναφών κανόνων, εισήχθησαν μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε σημαντικό αριθμό νομοθετικών πράξεων του εν λόγω τομέα34. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, προβλέπεται προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από την οδηγία 2013/36/ΕΕ35 και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων.

(7)  Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η προστιθέμενη αξία της τομεακής προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει ήδη αναγνωριστεί από τον νομοθέτη της Ένωσης. Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία αποκάλυψε σημαντικές ανεπάρκειες στην επιβολή των συναφών κανόνων, εισήχθησαν μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε σημαντικό αριθμό νομοθετικών πράξεων του εν λόγω τομέα34. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, προβλέπεται προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από την οδηγία 2013/36/ΕΕ35 και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων. Ωστόσο, ένας αριθμός υποθέσεων υψηλού ενδιαφέροντος που αφορούν τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έχουν αποδείξει ότι η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος εντός των εν λόγω χρηματοπιστωτικών οργανισμών παραμένει ακόμη μη ικανοποιητική και ότι φόβοι για αντίποινα από τους εργοδότες και τις αρχές αποτρέπουν ακόμα τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την αποκάλυψη πληροφοριών για παραβάσεις του νόμου.

_________________

_________________

34 Ανακοίνωση της 8.12.2010 με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών».

34 Ανακοίνωση της 8.12.2010 με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών».

35 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338)·

35 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338)·

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η σπουδαιότητα της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή παραβάσεων των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έχει ήδη αναγνωριστεί σε τομεακές ενωσιακές πράξεις σχετικά με την ασφάλεια της αεροπορίας38 και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών39, οι οποίες προβλέπουν ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ειδικούς διαύλους καταγγελίας. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν επίσης την προστασία έναντι αντιποίνων για τους εργαζομένους που καταγγέλλουν δικό τους ακούσιο σφάλμα (η αποκαλούμενη «νοοτροπία δικαίου»). Είναι αναγκαία η συμπλήρωση των υφιστάμενων στοιχείων προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στους δύο αυτούς τομείς, καθώς επίσης η παροχή της εν λόγω προστασίας, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή των προτύπων ασφάλειας για άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε για τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

(9)  Η σπουδαιότητα της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή παραβάσεων των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έχει ήδη αναγνωριστεί σε τομεακές ενωσιακές πράξεις σχετικά με την ασφάλεια της αεροπορίας38 και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών39, οι οποίες προβλέπουν ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ειδικούς διαύλους καταγγελίας. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν επίσης την προστασία έναντι αντιποίνων για τους εργαζομένους που καταγγέλλουν δικό τους ακούσιο σφάλμα (η αποκαλούμενη «νοοτροπία δικαίου»). Είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, η συμπλήρωση και διεύρυνση των υφιστάμενων στοιχείων προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στους δύο αυτούς τομείς, καθώς επίσης η παροχή της εν λόγω προστασίας, ώστε να ενισχυθεί άμεσα η επιβολή των προτύπων ασφάλειας για άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

_________________

_________________

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (ΕΕ L 122, σ. 18).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (ΕΕ L 122, σ. 18).

39 Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (ΕΕ L 329, σ. 1), οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131, σ. 57).

39 Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (ΕΕ L 329, σ. 1), οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131, σ. 57).

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εγκλημάτων και παράνομης συμπεριφοράς κατά της προστασίας του περιβάλλοντος εξακολουθούν να αποτελούν προβληματικά θέματα και θα πρέπει να βελτιωθούν, όπως έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργειες της ΕΕ για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης» της 18ης Ιανουαρίου 201840. Παρά το γεγονός ότι κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος υφίστανται σήμερα σε μία μόνο τομεακή πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος41, η θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος φαίνεται ότι είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης, του οποίου οι παραβάσεις μπορούν να βλάψουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον με πιθανότητα δευτερογενών επιπτώσεων πέραν των εθνικών συνόρων. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις μη ασφαλών προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική βλάβη.

(10)  Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εγκλημάτων και παράνομης συμπεριφοράς ή παραλείψεων καθώς και πιθανών παραβάσεων κατά της προστασίας του περιβάλλοντος δυστυχώς εξακολουθούν να αποτελούν προβληματικά θέματα και θα πρέπει να βελτιωθούν, όπως έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργειες της ΕΕ για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης» της 18ης Ιανουαρίου 201840. Παρά το γεγονός ότι κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος υφίστανται σήμερα σε μία μόνο τομεακή πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος41, η θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης, του οποίου οι παραβάσεις μπορούν να βλάψουν το δημόσιο συμφέρον με πιθανότητα δευτερογενών επιπτώσεων πέραν των εθνικών συνόρων. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις μη ασφαλών προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική βλάβη.

_________________

_________________

40 COM(2018) 10 final.

40 COM(2018) 0010.

41 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (ΕΕ L 178, σ. 66).

41 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 66).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Παρόμοιο σκεπτικό καθιστά αναγκαία τη θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στη βάση των υφιστάμενων διατάξεων, ώστε να αποτρέπονται οι παραβάσεις των κανόνων της ΕΕ στον τομέα της τροφικής αλυσίδας, και συγκεκριμένα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι διαφορετικοί ενωσιακοί κανόνες που έχουν αναπτυχθεί στους εν λόγω τομείς είναι στενά συνυφασμένοι μεταξύ τους. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/200242 καθορίζει τις γενικές αρχές και απαιτήσεις στις οποίες βασίζονται όλα τα ενωσιακά και εθνικά μέτρα που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ασφάλεια των τροφίμων με σκοπό να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τη συνεργασία των υπαλλήλων τους και άλλων με τις αρμόδιες αρχές, όταν η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτρέψει, να περιορίσει ή να εξαλείψει έναν κίνδυνο από τρόφιμα. Ο νομοθέτης της Ένωσης ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά τον «νόμο για την υγεία των ζώων» στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για την καθιέρωση κανόνων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που είναι μεταδοτικές σε ανθρώπους ή σε ζώα43.

(11)  Παρόμοιο σκεπτικό καθιστά αναγκαία τη θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στη βάση των υφιστάμενων διατάξεων, ώστε να αποτρέπονται οι παραβάσεις των κανόνων της ΕΕ στον τομέα της τροφικής αλυσίδας, και συγκεκριμένα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας, της προστασίας και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι διαφορετικοί ενωσιακοί κανόνες που έχουν αναπτυχθεί στους εν λόγω τομείς είναι στενά συνυφασμένοι μεταξύ τους. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/200242 καθορίζει τις γενικές αρχές και απαιτήσεις στις οποίες βασίζονται όλα τα ενωσιακά και εθνικά μέτρα που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ασφάλεια των τροφίμων με σκοπό να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τη συνεργασία των υπαλλήλων τους και άλλων με τις αρμόδιες αρχές, όταν η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτρέψει, να περιορίσει ή να εξαλείψει έναν κίνδυνο από τρόφιμα. Ο νομοθέτης της Ένωσης ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά τον «νόμο για την υγεία των ζώων» στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για την καθιέρωση κανόνων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που είναι μεταδοτικές σε ανθρώπους ή σε ζώα43. Η οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου43a και η οδηγία 2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43β, καθώς και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου43γ και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου43δ θεσπίζουν κανόνες για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κτηνοτροφίας, κατά τη μεταφορά, κατά τη στιγμή της θανάτωσης, και όταν χρησιμοποιούνται για πειράματα με ζώα.

__________________

__________________

42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

43 ΕΕ L 84, σ. 1

43 ΕΕ L 84, σ. 1

 

43α Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23)·

 

43β Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33).

 

43γ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).

 

43δ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1).

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος αναμένεται επίσης να ευνοήσει την πρόληψη και την αποτροπή παραβάσεων των κανόνων της Ευρατόμ για την πυρηνική ασφάλεια, την ακτινοπροστασία και την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, και να ενισχύσει την επιβολή υφιστάμενων διατάξεων της αναθεωρημένης οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια44 σχετικά με την αποτελεσματική νοοτροπία πυρηνικής ασφάλειας και ιδίως της διάταξης του άρθρου 8β παράγραφος 2 στοιχείο α), που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η αρμόδια εθνική αρχή θεσπίζει συστήματα διαχείρισης που δίδουν στην πυρηνική ασφάλεια τη δέουσα προτεραιότητα και προάγουν, σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού και της διοίκησης, τη δυνατότητα να εξετάζεται η αποτελεσματική υλοποίηση των σχετικών αρχών και πρακτικών ασφάλειας και να υποβάλλονται εγκαίρως εκθέσεις σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

_________________

44 Οδηγία 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 219 της 25.7.2014, σ. 42–52).

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Στο ίδιο πνεύμα, οι καταγγελίες των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος μπορεί να είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό και την πρόληψη, τον περιορισμό ή την εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών που απορρέουν από παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων οι οποίες, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέμεναν στο σκοτάδι. Η προστασία των καταναλωτών, ιδίως, συνδέεται επίσης στενά με περιπτώσεις στις οποίες μη ασφαλή προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στους καταναλωτές. Συνεπώς, η θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να συνδέεται με τους οικείους ενωσιακούς κανόνες που έχουν εγκριθεί δυνάμει των άρθρων 114, 168 και 169 της ΣΛΕΕ.

(13)  Στο ίδιο πνεύμα, οι καταγγελίες των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος μπορεί να είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό και την πρόληψη, τον περιορισμό ή την εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών που απορρέουν από παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων οι οποίες, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέμεναν στο σκοτάδι. Η προστασία των καταναλωτών, ιδίως, συνδέεται επίσης στενά με περιπτώσεις στις οποίες μη ασφαλή προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους καταναλωτές. Συνεπώς, η θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να συνδέεται με τους οικείους ενωσιακούς κανόνες που έχουν εγκριθεί δυνάμει των άρθρων 114, 168 και 169 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί έναν ακόμη τομέα στον οποίο οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να αποκαλύπτουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου δυνάμενες να βλάψουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον. Παρόμοιο είναι το σκεπτικό που ισχύει για παραβάσεις της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών45, η οποία εισάγει την κοινοποίηση συμβάντων (περιλαμβανομένων επίσης συμβάντων που δεν θέτουν σε κίνδυνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) και απαιτήσεις ασφάλειας για φορείς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε πολλούς τομείς (λ.χ. ενέργεια, υγεία, μεταφορές, τράπεζες, κλπ.) και παρόχους καίριων ψηφιακών υπηρεσιών (λ.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους). Η υποβολή καταγγελιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στον συγκεκριμένο τομέα είναι πολύτιμη ιδίως για την πρόληψη συμβάντων ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν βασικές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και ευρέως χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες. Συμβάλλει στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ευημερία της κοινωνίας.

(14)  Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία κατοχυρώνεται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), αποτελεί έναν ακόμη τομέα στον οποίο οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου δυνάμενων να βλάψουν το δημόσιο συμφέρον. Παρόμοιο είναι το σκεπτικό που ισχύει για παραβάσεις της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών45, η οποία εισάγει την κοινοποίηση συμβάντων (περιλαμβανομένων επίσης συμβάντων που δεν θέτουν σε κίνδυνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) και απαιτήσεις ασφάλειας για φορείς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε πολλούς τομείς (λ.χ. ενέργεια, τουρισμό, υγεία, μεταφορές, τράπεζες, κατασκευές, κ.λπ.). για παρόχους καίριων ψηφιακών υπηρεσιών (λ.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους) και για παρόχους βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Η υποβολή καταγγελιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στον συγκεκριμένο τομέα είναι πολύτιμη ιδίως για την πρόληψη συμβάντων ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν βασικές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και ευρέως χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και για την πρόληψη ενδεχόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Συμβάλλει στη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για την κοινωνία.

_________________

_________________

45 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

45 οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που σχετίζεται με την πάταξη της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τη χρήση των δαπανών της Ένωσης, τη συγκέντρωση των εσόδων της Ένωσης και πόρους ή περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, συνιστά μείζονα τομέα στον οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί η επιβολή του ενωσιακού δικαίου. Η ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης περιλαμβάνει επίσης την εκτέλεση του ενωσιακού προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Η μη αποτελεσματική επιβολή του νόμου στον τομέα των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, περιλαμβανομένης της απάτης και της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο, οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων της Ένωσης και σε κατάχρηση των πόρων της ΕΕ, κατάσταση που μπορεί να στρεβλώσει τις δημόσιες επενδύσεις και την ανάπτυξη και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δράση της ΕΕ. Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του εντοπισμού, της πρόληψης και της αποτροπής συναφών δόλιων και παράνομων δραστηριοτήτων.

(16)  Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που σχετίζεται με την πάταξη της απάτης, της διαφθοράς, της παραβίασης των νομικών υποχρεώσεων, της κατάχρησης εξουσίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τη χρήση των δαπανών της Ένωσης, τη συγκέντρωση των εσόδων της Ένωσης και πόρους ή περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, συνιστά μείζονα τομέα στον οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί η επιβολή του ενωσιακού δικαίου. Η ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης περιλαμβάνει επίσης την εκτέλεση του ενωσιακού προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Η μη αποτελεσματική επιβολή του νόμου στον τομέα των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, περιλαμβανομένης της απάτης και της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο, οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων της Ένωσης και σε κατάχρηση των πόρων της ΕΕ, κατάσταση που μπορεί να στρεβλώσει τις δημόσιες επενδύσεις και την ανάπτυξη και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δράση της ΕΕ. Οι ερευνητές δημοσιογράφοι διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με όλους αυτούς τους τομείς. Οι δημοσιογράφοι αυτοί αντιπροσωπεύουν μια πολύ εκτεθειμένη ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι συχνά πληρώνουν με τη δουλειά τους, με την ελευθερία τους και ακόμη και με τη ζωή τους τη δημοσιοποίηση μαζικών παρατυπιών και καθεστώτων διαφθοράς. Επομένως, σε οριζόντια νομοθετική πρόταση για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων. Η ερευνητική δημοσιογραφία και η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση του εντοπισμού, της πρόληψης και της αποτροπής συναφών δόλιων και παράνομων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ορισμένες πράξεις της Ένωσης, ιδίως στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς49, και η εκτελεστική οδηγία της Επιτροπής 2015/2392, που εκδόθηκε βάσει του εν λόγω κανονισμού50, ήδη περιλαμβάνουν αναλυτικούς κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένου του καταλόγου νομοθετημάτων του μέρους II του παραρτήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί με την παρούσα οδηγία, κατά τρόπο ώστε οι εν λόγω πράξεις αφενός να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα ελάχιστα πρότυπα που θέτει η οδηγία και αφετέρου να διατηρήσουν τυχόν ιδιαιτερότητες τις οποίες προβλέπουν, με ειδική προσαρμογή στους συναφείς τομείς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να εξακριβωθεί ποιες νομικές οντότητες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι σήμερα υποχρεωμένες να διαθέτουν εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας.

(18)  Ορισμένες πράξεις της Ένωσης, ιδίως στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς49, και η εκτελεστική οδηγία της Επιτροπής 2015/2392, που εκδόθηκε βάσει του εν λόγω κανονισμού50, ήδη περιλαμβάνουν αναλυτικούς κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένου του καταλόγου νομοθετημάτων του μέρους II του παραρτήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί με την παρούσα οδηγία, κατά τρόπο ώστε οι εν λόγω πράξεις αφενός να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα ελάχιστα πρότυπα που θέτει η οδηγία και αφετέρου να διατηρήσουν τυχόν ιδιαιτερότητες τις οποίες προβλέπουν, με ειδική προσαρμογή στους συναφείς τομείς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να εξακριβωθεί ποιες νομικές οντότητες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της σωστής εφαρμογής της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50α, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του κυβερνοεγκλήματος είναι σήμερα υποχρεωμένες να διαθέτουν εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας. Καθώς τέτοιες υποθέσεις συχνά εμπλέκουν ιδιαίτερα πολύπλοκες διεθνείς εταιρικές και χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις, που πιθανόν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών δικαιοδοσιών, θα πρέπει να εγκριθούν διατάξεις για ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

_________________

_________________

49 ΕΕ L 173, σ. 1.

49 ΕΕ L 173, σ. 1.

50 Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 332, σ. 126)

50 Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 332, σ. 126)

 

50α Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Η Ένωση βασίζεται σε ένα σύνολο κοινών αξιών και αρχών. Εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «Χάρτης»). Δεδομένου ότι πρόκειται για τα δικαιώματα και τις αρχές που αποτελούν το θεμέλιο της Ένωσης, η προστασία τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας και τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν παραβιάσεις τέτοιων δικαιωμάτων και αρχών θα πρέπει να απολαύουν της προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Κάθε φορά που εκδίδεται νέα πράξη της Ένωσης η οποία έχει συνάφεια με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας, ώστε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της.

(19)  Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κάθε νέα πράξη της Ένωσης για την οποία είναι συναφής η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και η οποία θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο όσον αφορά την αποτελεσματικότερη επιβολή, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με την επικαιροποίηση του παραρτήματός της, κάθε φορά που θεσπίζεται τέτοια νέα πράξη της Ένωσης προκειμένου να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

___________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης που αφορά την προστασία, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και τα κοινωνικά, ατομικά και συλλογικά τους δικαιώματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποτελεσματικών ατομικών διαδικασιών για την εξασφάλιση επανορθωτικών μέτρων. Από την άλλη πλευρά, εφόσον οι εν λόγω παραβάσεις είναι συστηματικές, υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον και θα πρέπει, συνεπώς, να υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν αυτού του είδους τις παραβάσεις. Σε ορισμένους τομείς, έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, όπως για παράδειγμα η απαράδεκτη προσφυγή στην επισφαλή εργασία. Απαιτείται επίσης η αποτελεσματική επιβολή του ενωσιακού δικαίου και η βελτίωση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στον τομέα του εργατικού δικαίου, κάτι που θα βελτιώσει την εφαρμογή του δικαίου και θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά, κατοχυρώνοντας παράλληλα και τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την προστασία που παρέχεται στους εργαζομένους που καταγγέλλουν παραβάσεις του ενωσιακού εργατικού δικαίου. Ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, το άρθρο 11 της οδηγίας-πλαισίου 89/391/ΕΟΚ απαιτεί ήδη από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις διότι αιτούνται ή προτείνουν στους εργοδότες κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης οποιουδήποτε κινδύνου για τους εργαζομένους και/ή εξάλειψης των πηγών του κινδύνου. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα στις αρμόδιες εθνικές αρχές αν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία.

(20)  Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει την προστασία που παρέχεται στους εργαζομένους που καταγγέλλουν παραβάσεις του ενωσιακού εργατικού δικαίου. Ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, το άρθρο 11 της οδηγίας-πλαισίου 89/391/ΕΟΚ απαιτεί ήδη από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις διότι αιτούνται ή προτείνουν στους εργοδότες κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης οποιουδήποτε κινδύνου για τους εργαζομένους και/ή εξάλειψης των πηγών του κινδύνου. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα στις αρμόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές αν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την προστασία της εθνικής ασφάλειας και άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες, για λόγους ασφαλείας, προστατεύονται έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης βάσει του ενωσιακού δικαίου ή νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ ή την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

(21)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την προστασία της εθνικής ασφάλειας και άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες, για λόγους ασφαλείας, προστατεύονται έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης βάσει του ενωσιακού δικαίου ή νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ ή την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Τα άτομα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον, τις οποίες απέκτησαν στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους, ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), περιλαμβάνει την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολυφωνία.

(22)  Τα άτομα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον ενεργούν επί τη βάσει της ισχύος του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την πολυφωνία.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Προστασία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να παρέχεται στα άτομα που έχουν την ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης52, δηλαδή πρόσωπα τα οποία, κατά τη διάρκεια ορισμένου χρόνου, παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή. Συνεπώς, προστασία θα πρέπει επίσης να παρέχεται σε εργαζομένους με μη τυπικές σχέσεις εργασίας, περιλαμβανομένων των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, καθώς και των προσώπων με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, καθώς πρόκειται για μορφές σχέσεων στις οποίες είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η τυπική προστασία έναντι άδικης αντιμετώπισης.

(26)  Προστασία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να παρέχεται στα άτομα που έχουν την ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πρόσωπα τα οποία, κατά τη διάρκεια ορισμένου χρόνου, παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η έννοια του «εργαζομένου» θα πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, και συγκεκριμένα κατά τρόπον ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συνεπώς, προστασία θα πρέπει επίσης να παρέχεται σε εργαζομένους με άλλες σχέσεις εργασίας, περιλαμβανομένων των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, των ασκουμένων, των αμειβόμενων και μη αμειβόμενων εκπαιδευομένων, καθώς και των προσώπων με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης και των προσώπων σε επισφαλή εργασία ή αυτών που έχουν διασυνοριακό καθεστώς, καθώς πρόκειται για μορφές σχέσεων στις οποίες είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η τυπική προστασία έναντι άδικης αντιμετώπισης. Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται επίσης προστασία στα πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λήξει.

_________________

_________________

52 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· 14 Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· 9 Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· 4 Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, υπόθεση C-413/13· και 17 Νοεμβρίου 2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

52 Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1986, Lawrie-Blum κατά Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284· απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612· απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2015, Balkaya, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455· απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411· απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Νοεμβρίου 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η προστασία θα πρέπει επίσης να επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι «εργαζόμενοι» κατά την έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αποκάλυψη παραβάσεων του νόμου και μπορεί να καταστούν οικονομικά ευάλωτα στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, στους τομείς της ασφάλειας των προϊόντων, οι προμηθευτές βρίσκονται πολύ εγγύτερα στην πηγή δυνητικά αθέμιτων και παράνομων πρακτικών κατασκευής, εισαγωγής και διανομής μη ασφαλών προϊόντων· στον τομέα της εκτέλεσης ενωσιακών κονδυλίων, οι σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση για να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, είναι κατά κανόνα θύματα αντιποίνων με τη μορφή πρόωρης λύσης ή ακύρωσης σύμβασης υπηρεσιών, διπλώματος ή άδειας εργασίας, επιχειρηματικής ζημίας, απώλειας εισοδήματος, καταναγκασμού, εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχείρησης ή προσβολής της φήμης τους. Κίνδυνο αντιποίνων μπορεί να διατρέχουν επίσης οι μέτοχοι και τα πρόσωπα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί να υποστούν οικονομικά αντίποινα ή αντίποινα με τη μορφή εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα ή προσβολής της φήμης τους. Προστασία θα πρέπει επίσης να παρέχεται σε υποψηφίους για θέση απασχόλησης ή για την παροχή υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, οι οποίοι απέκτησαν πληροφορίες για παραβάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης, και μπορεί να υποστούν αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων ή ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχειρήσεων.

(27)  Η προστασία θα πρέπει επίσης να επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι «εργαζόμενοι» κατά την έννοια του εθνικού δικαίου ή σύμφωνα με το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αποκάλυψη παραβάσεων του νόμου και μπορεί να καταστούν οικονομικά ευάλωτα στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, στους τομείς της ασφάλειας των προϊόντων, οι προμηθευτές βρίσκονται πολύ εγγύτερα στην πηγή δυνητικά αθέμιτων και παράνομων πρακτικών κατασκευής, εισαγωγής και διανομής μη ασφαλών προϊόντων· στον τομέα της εκτέλεσης ενωσιακών κονδυλίων, οι σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση για να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, είναι κατά κανόνα θύματα αντιποίνων που μπορούν, για παράδειγμα, να λάβουν τη μορφή πρόωρης λύσης ή ακύρωσης σύμβασης υπηρεσιών, διπλώματος ή άδειας εργασίας, επιχειρηματικής ζημίας, απώλειας εισοδήματος, καταναγκασμού, εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχείρησης ή προσβολής της φήμης τους. Κίνδυνο αντιποίνων μπορεί να διατρέχουν επίσης οι μέτοχοι και τα πρόσωπα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί να υποστούν οικονομικά αντίποινα ή αντίποινα με τη μορφή εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα ή προσβολής της φήμης τους. Προστασία θα πρέπει επίσης να παρέχεται σε υποψηφίους για θέση απασχόλησης ή για την παροχή υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, οι οποίοι απέκτησαν πληροφορίες για παραβάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης, και μπορεί να υποστούν αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων ή ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχειρήσεων.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι ο ορισμός της έννοιας του εργαζόμενου αποτελεί εθνικό ζήτημα για ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 11 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι υποχρεωμένα να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

 

_______________

 

ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει επίσης την προστασία περισσότερων κατηγοριών προσώπων τα οποία, ενώ δεν εξαρτώνται οικονομικά από τις εργασιακές δραστηριότητές τους, είναι πιθανόν να υποστούν αντίποινα ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης παραβάσεων. Τα αντίποινα σε εθελοντές ή μη αμειβόμενους εκπαιδευομένους μπορεί να συνίστανται στη διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών τους, στην παροχή αρνητικών συστάσεων για μελλοντική απασχόληση ή σε άλλη προσβολή της φήμης τους.

(28)  Η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει επίσης την προστασία περισσότερων κατηγοριών προσώπων τα οποία, ενώ δεν εξαρτώνται οικονομικά από τις εργασιακές δραστηριότητές τους, είναι πιθανόν να υποστούν αντίποινα ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης παραβάσεων ή της άμεσης ή έμμεσης υποστήριξής τους στις καταγγελίες των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Τα αντίποινα σε εθελοντές και σε αμειβόμενους ή μη αμειβόμενους εκπαιδευομένους μπορεί να συνίστανται στη διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών τους, στην παροχή αρνητικών συστάσεων για μελλοντική απασχόληση ή σε άλλη προσβολή της φήμης ή των προοπτικών σταδιοδρομίας τους.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Υπό το ίδιο πνεύμα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί προστασία σε πρόσωπα, όπως οι συνάδελφοι στην εργασία, τα οποία βοηθούν τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων δίνοντάς του συμβουλές για την ακολουθητέα διαδικασία, τους κατάλληλους διαύλους καταγγελίας, την παρεχόμενη προστασία ή τη διατύπωση της καταγγελίας. Τέτοια πρόσωπα θα μπορούσαν να λάβουν γνώση των αποκαλυπτόμενων πληροφοριών και, συνεπώς, να αποτελέσουν επίσης θύματα αντιποίνων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απολαύουν της προστασίας που παρέχει η παρούσα οδηγία. Οι ερευνητές δημοσιογράφοι διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης και μπορεί να πληγούν από μέτρα αντιποίνων, όπως στρατηγικές μηνύσεις, για παράδειγμα για συκοφαντία ή δυσφήμηση. Θα πρέπει, συνεπώς, να έχουν το δικαίωμα να απολαύουν των μέτρων προστασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης στον βαθμό που η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει μεγαλύτερη προστασία.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β)  Η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την προστασία κάθε ατόμου που διαθέτει ενδείξεις τέτοιων πράξεων στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν έχει υπάρξει κατ’ ανάγκην το ίδιο μάρτυρας τέτοιων πράξεων.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28γ)  Η αποτελεσματική προστασία προϋποθέτει κατάλληλη κατάρτιση και κέντρο πληροφοριών διαθέσιμο για την ενημέρωση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις επιλογές αποκάλυψης και τους περιορισμούς στην προστασία, ώστε αυτοί να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της πρόσβασης σε ανεξάρτητες νομικές συμβουλές, οι οποίες θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Ο αποτελεσματικός εντοπισμός και η πρόληψη σοβαρής ζημίας για το δημόσιο συμφέρον προϋποθέτουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται, και οι οποίες παρέχουν δικαίωμα προστασίας, δεν καλύπτουν μόνο παράνομες δραστηριότητες αλλά και κατάχρηση του νόμου, κυρίως πράξεις ή παραλείψεις που τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό του νόμου.

(29)  Ο αποτελεσματικός εντοπισμός και η πρόληψη ζημίας για το δημόσιο συμφέρον προϋποθέτουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται, και οι οποίες παρέχουν δικαίωμα προστασίας, δεν καλύπτουν μόνο παράνομες δραστηριότητες αλλά και κατάχρηση του νόμου, κυρίως πράξεις ή παραλείψεις που τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό του νόμου ή συνιστούν κίνδυνο ή δυνητική απειλή για το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Για την αποτελεσματική πρόληψη των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου απαιτείται να παρέχεται προστασία και σε πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με δυνητικές παραβάσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματωθεί, είναι όμως πιθανόν να διαπραχθούν. Για τους ίδιους λόγους, είναι αναγκαία επίσης η προστασία ατόμων που δεν υποβάλλουν θετικά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά εγείρουν εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ισχύει η παροχή προστασίας για την αναφορά πληροφοριών που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί ή για μη τεκμηριωμένες φήμες και διαδόσεις.

(30)  Για την αποτελεσματική πρόληψη των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου απαιτείται να παρέχεται προστασία και σε πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να διαπραχθούν. Για τους ίδιους λόγους, είναι αναγκαία επίσης η προστασία ατόμων που δεν υποβάλλουν θετικά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά εγείρουν τεκμηριωμένες, εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες, όπως και ατόμων που προσθέτουν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα ήδη δημοσιοποιημένα. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ισχύει η παροχή προστασίας για την αναφορά μη τεκμηριωμένων φημών και διαδόσεων.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Εντούτοις, προκειμένου να προλαμβάνεται αδικαιολόγητη βλάβη για τη φήμη, θα πρέπει επίσης να γίνεται ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ σκοπίμως ψευδών κατηγοριών, που έχουν σκοπό να βλάψουν το καταγγελλόμενο πρόσωπο ή την καταγγελλόμενη οντότητα, και της καταγγελίας των πληροφοριών για τις οποίες ο καταγγέλλων έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι είναι αληθείς. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εθνική νομοθεσία που ισχύει στην περίπτωση ψευδών κατηγοριών, όπως για τη δυσφήμιση.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Τα αντίποινα εκφράζουν τη στενή σχέση (αιτίας και αποτελέσματος) που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην καταγγελία και τη δυσμενή μεταχείριση που υφίσταται, άμεσα ή έμμεσα, ο καταγγέλλων, ώστε να απολαμβάνει νομική προστασία. Η αποτελεσματική προστασία των καταγγελλόντων ως μέσο ενίσχυσης της επιβολής του ενωσιακού δικαίου απαιτεί έναν ευρύ ορισμό των αντιποίνων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε εργασιακό πλαίσιο η οποία αποβαίνει σε βάρος τους.

(31)  Τα αντίποινα εκφράζουν τη σχέση (αιτίας και αποτελέσματος) που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην καταγγελία και τη δυσμενή μεταχείριση που υφίσταται, άμεσα ή έμμεσα, ο καταγγέλλων ή τα πρόσωπα που σκέπτονται να υποβάλουν καταγγελία ή τα πρόσωπα που βοηθούν τον καταγγέλλοντα στη διαδικασία υποβολής της καταγγελίας, ώστε τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να απολαμβάνουν νομική προστασία. Δεδομένου ότι οι μορφές αντιποίνων περιορίζονται μόνο από τη φαντασία των δραστών τέτοιων πράξεων, η αποτελεσματική προστασία των καταγγελλόντων ή των προσώπων που σκέπτονται να υποβάλουν καταγγελία ή των προσώπων που βοηθούν τον καταγγέλλοντα στη διαδικασία υποβολής της καταγγελίας, ως μέσο ενίσχυσης της επιβολής του ενωσιακού δικαίου, απαιτεί έναν ευρύ ορισμό των αντιποίνων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε εργασιακό πλαίσιο η οποία αποβαίνει σε βάρος τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές για τους ερευνητές δημοσιογράφους. Με την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου των (δυνητικών) μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και, συνεπώς, ενθαρρύνεται και διευκολύνεται η καταγγελία παραβάσεων και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την άποψη αυτή, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ως δημοσιογραφικών πηγών είναι μείζονος σημασίας για τη διασφάλιση του ρόλου της ερευνητικής δημοσιογραφίας ως μηχανισμού ελέγχου στις δημοκρατικές κοινωνίες.

(33)  Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές για τους ερευνητές δημοσιογράφους. Με την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και των ερευνητών δημοσιογράφων έναντι αντιποίνων και κάθε μορφής παρενόχλησης ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου των (δυνητικών) μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και, συνεπώς, ενθαρρύνεται και διευκολύνεται η καταγγελία παραβάσεων και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν αυτό είναι αιτιολογημένο. Από την άποψη αυτή, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ως δημοσιογραφικών πηγών είναι μείζονος σημασίας για τη διασφάλιση του ρόλου της ερευνητικής δημοσιογραφίας ως μηχανισμού ελέγχου στις δημοκρατικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές δημοσιογράφοι που χρησιμοποιούν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ως πηγές θα πρέπει επίσης να απολαμβάνουν την ίδια προστασία με τις πηγές τους. Επιπλέον, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και οι δημοσιογράφοι υπόκεινται συχνά σε αβάσιμες αγωγές που καταθέτουν εναντίον τους δικηγορικά γραφεία που επιδίδονται σε δυσφήμηση και εκβίαση, προκειμένου να εκφοβίσουν τους καταγγέλλοντες και να τους εξαναγκάσουν να καταβάλουν σημαντικά ποσά σε δικαστικά έξοδα. Οι εν λόγω πρακτικές θα πρέπει να καταδικάζονται έντονα και, συνεπώς, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και τη δέουσα παρακολούθηση των καταγγελιών για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι αρχές αυτές μπορεί να είναι ρυθμιστικοί ή εποπτικοί φορείς στους οικείους τομείς, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και διαμεσολαβητές. Οι αρχές που ορίζονται ως αρμόδιες πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και εξουσίες προκειμένου να αξιολογούν την ακρίβεια των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην καταγγελία και να αντιμετωπίζουν τις παραβάσεις που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, με κίνηση έρευνας, δίωξης ή αγωγής για την ανάκτηση κονδυλίων, ή με άλλο κατάλληλο μέσο έννομης προστασίας, σύμφωνα με την εντολή τους.

(34)  Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή και τη δέουσα παρακολούθηση των καταγγελιών για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και οι οποίες έχουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Οι αρχές αυτές μπορεί να είναι δικαστικές αρχές, ρυθμιστικοί ή εποπτικοί φορείς στους οικείους τομείς, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και διαμεσολαβητές. Οι αρχές που ορίζονται ως αρμόδιες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και εξουσίες προκειμένου να αξιολογούν αμερόληπτα και αντικειμενικά την ακρίβεια των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην καταγγελία και να αντιμετωπίζουν τις παραβάσεις που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, με κίνηση ή αίτηση έρευνας, δίωξης ή αγωγής για την ανάκτηση κονδυλίων, ή με άλλο κατάλληλο μέσο έννομης προστασίας, σύμφωνα με την εντολή τους. Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς αυτούς είναι εξειδικευμένο και έχει λάβει κατάλληλη κατάρτιση.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Το ενωσιακό δίκαιο, σε ορισμένους τομείς, όπως η κατάχρηση της αγοράς53, η πολιτική αεροπορία54 ή η ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου55 ήδη προβλέπει τη δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών διαύλων καταγγελίας. Οι υποχρεώσεις δημιουργίας τέτοιων διαύλων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να βασίζονται στους υφιστάμενους διαύλους που προβλέπονται από ειδικές πράξεις της Ένωσης.

(35)  Το ενωσιακό δίκαιο, σε ορισμένους τομείς, όπως η κατάχρηση της αγοράς53, η πολιτική αεροπορία54 ή η ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου55 ήδη προβλέπει τη δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών διαύλων καταγγελίας. Οι υποχρεώσεις δημιουργίας τέτοιων διαύλων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να βασίζονται στους υφιστάμενους διαύλους που προβλέπονται από ειδικές πράξεις της Ένωσης. Ελλείψει τέτοιων διατάξεων, και όταν οι κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι πιο προστατευτικοί, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες.

__________________

__________________

53 Προαναφέρεται.

53 Προαναφέρεται.

54 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, ΕΕ L 122, σ. 18.

54 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18).

55 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

55 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 66).

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου, απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταγγέλλοντες δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την παροχή προστασίας έναντι των καταγγελλόμενων για τους οποίους κατέχουν ενοχοποιητικές πληροφορίες.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35β)  Οι καταγγέλλοντες που κατέχουν πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου θα πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστική αρχή η οποία είναι ανεξάρτητη από άλλους κλάδους της κυβέρνησης και διαθέτει την εξουσία να χορηγεί στους καταγγέλλοντες αποτελεσματική προστασία και να αντιμετωπίζει τις παραβάσεις που αποκαλύπτουν.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την πρόληψη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου είναι σημαντικό οι συναφείς πληροφορίες να φτάνουν γρήγορα σε όσους βρίσκονται κοντά στην πηγή του προβλήματος και είναι περισσότερο σε θέση να το διερευνήσουν και διαθέτουν εξουσίες για την αντιμετώπισή του, ενδεχομένως. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να θεσπίσουν τις δέουσες εσωτερικές διαδικασίες για την παραλαβή και την παρακολούθηση καταγγελιών.

(37)  Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την πρόληψη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου είναι σημαντικό οι συναφείς πληροφορίες να φτάνουν γρήγορα σε όσους βρίσκονται κοντά στην πηγή του προβλήματος και είναι περισσότερο σε θέση να το διερευνήσουν και διαθέτουν εξουσίες για την αντιμετώπισή του, ενδεχομένως. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να θεσπίσουν τις δέουσες και αναλογικές εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες να διέπονται από τις αρχές της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, για την παραλαβή, την ανάλυση και την παρακολούθηση καταγγελιών. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τέτοιες εσωτερικές διαδικασίες θα πρέπει να προβλέπουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε θέματα εμπιστευτικότητας, προστασίας των δεδομένων και απορρήτου.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Όσον αφορά τις νομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα, η υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων είναι ανάλογη προς το μέγεθός τους και το επίπεδο κινδύνου που ενέχουν οι δραστηριότητές τους για το δημόσιο συμφέρον. Η υποχρέωση θα πρέπει να ισχύει για όλες τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες, ανεξαρτήτως της φύσης των δραστηριοτήτων τους, βάσει της υποχρέωσής τους να εισπράττουν ΦΠΑ. Ως γενικός κανόνας, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, όπως τροποποιήθηκε56, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων. Ωστόσο, κατόπιν δέουσας εκτίμησης κινδύνου, τα κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώσουν μικρές επιχειρήσεις να καθιερώσουν εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας σε ορισμένες περιπτώσεις (λ.χ. λόγω των σημαντικών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τις δραστηριότητές τους).

(38)  Όσον αφορά τις νομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα, η υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων είναι ανάλογη προς το μέγεθός τους και το επίπεδο κινδύνου που ενέχουν οι δραστηριότητές τους για το δημόσιο συμφέρον. Η υποχρέωση θα πρέπει να ισχύει για όλες τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες, ανεξαρτήτως της φύσης των δραστηριοτήτων τους, βάσει της υποχρέωσής τους να εισπράττουν ΦΠΑ. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να εξαιρούν από την υποχρέωση αυτή οντότητες μεσαίου μεγέθους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, όπως τροποποιήθηκε56. Κατά γενικό κανόνα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, όπως τροποποιήθηκε, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων. Ωστόσο, κατόπιν δέουσας εκτίμησης κινδύνου, τα κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώσουν μικρές επιχειρήσεις να καθιερώσουν εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας σε ορισμένες περιπτώσεις (λ.χ. λόγω των σημαντικών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τις δραστηριότητές τους).

_________________

_________________

56 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

56 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Η απαλλαγή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων καταγγελίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για τις εν λόγω επιχειρήσεις θα συνεχίσει να ισχύει η υποχρεωτική καθιέρωση εσωτερικών διαύλων καταγγελίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προβλέπει το κεκτημένο της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(39)  Η απαλλαγή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων καταγγελίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή συνδέονται στενά με αυτόν. Για τις εν λόγω επιχειρήσεις θα συνεχίσει να ισχύει η υποχρεωτική καθιέρωση εσωτερικών διαύλων καταγγελίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προβλέπει το κεκτημένο της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(44α)  Αν και πρόθεση της παρούσας οδηγίας δεν είναι η ρύθμιση των όρων για τις ανώνυμες καταγγελίες ή την ανώνυμη δημόσια αποκάλυψη, ενδέχεται να προκύψουν τέτοιου είδους καταγγελίες. Οι ανώνυμες καταγγελίες που λαμβάνονται μέσω εσωτερικών διαύλων θα πρέπει, επομένως, να παρακολουθούνται επιμελώς. Όσον αφορά τις ανώνυμες καταγγελίες που υποβάλλονται με τη χρήση εξωτερικών διαύλων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μην λαμβάνουν υπόψη τέτοιες καταγγελίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου αποκαλύπτεται η ταυτότητα των καταγγελλόντων, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(44β)  Έχει αποδειχθεί ότι η τήρηση της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του καταγγέλλοντος αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αποφυγή των οπισθοδρομήσεων και της αυτολογοκρισίας. Συνεπώς, το καθήκον της εμπιστευτικότητας θα πρέπει να αίρεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή με στόχο να προστατευθούν οι ελευθερίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης του καταγγελλομένου, και, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων που προβλέπουν οι συγκεκριμένες νομοθεσίες. Σε περίπτωση παραβάσεων του καθήκοντος εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητα του καταγγέλλοντος, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κυρώσεις.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(44γ)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, εις τρόπον ώστε η διαδικασία καταγγελίας να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο ομαλά και χωρίς εμπόδια, και να αποφεύγεται η αυτολογοκρισία. Πράγματι, η σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ένωσης και στο εθνικό δίκαιο, και τα εν λόγω δεδομένα χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση καταγγελίας.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα ή υπηρεσίες μιας ιδιωτικής νομικής οντότητας που θα οριστούν ως αρμόδια για την παραλαβή και την παρακολούθηση καταγγελιών εξαρτώνται από τη διάρθρωση της οντότητας, πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα καθήκοντά τους θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μη σύγκρουση συμφερόντων και την ανεξαρτησία τους. Στις μικρότερες οντότητες, το εν λόγω καθήκον μπορεί να είναι διττό και να ασκείται από εργαζόμενο στην εταιρεία που είναι αρμόδιος να αναφέρει απευθείας στον επικεφαλής του οργανισμού, όπως προϊστάμενος συμμόρφωσης ή ανθρώπινων πόρων, νομικός υπεύθυνος ή υπεύθυνος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οικονομικός διευθυντής, επικεφαλής ελεγκτής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

(45)  Τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα ή υπηρεσίες μιας ιδιωτικής νομικής οντότητας που θα οριστούν ως αρμόδια για την παραλαβή και την παρακολούθηση καταγγελιών εξαρτώνται από τη διάρθρωση της οντότητας, πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα καθήκοντά τους θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μη σύγκρουση συμφερόντων, την κατάλληλη τεχνογνωσία και την ανεξαρτησία τους. Στις μικρότερες οντότητες, το εν λόγω καθήκον μπορεί να είναι διττό και να ασκείται από εργαζόμενο στην εταιρεία που είναι αρμόδιος να αναφέρει απευθείας στον επικεφαλής του οργανισμού, όπως προϊστάμενος συμμόρφωσης ή ανθρώπινων πόρων, νομικός υπεύθυνος ή υπεύθυνος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οικονομικός διευθυντής, επικεφαλής ελεγκτής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Στο πλαίσιο της εσωτερικής καταγγελίας, η ποιότητα και η διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της καταγγελίας είναι μείζονος σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα του συνολικού συστήματος προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και περιορίζει την πιθανότητα περαιτέρω περιττών καταγγελιών ή δημοσιοποιήσεων. Ο καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της καταγγελίας (για παράδειγμα, αρχειοθέτηση της υπόθεσης λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ή για άλλους λόγους, κίνηση εσωτερικής διερεύνησης και πιθανόν τα πορίσματα αυτής και/ή μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος, παραπομπή σε αρμόδια αρχή για περαιτέρω έρευνα) εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν θίγουν τη διερεύνηση ή την έρευνα ή δεν θίγουν τα δικαιώματα του καταγγελλομένου. Το εν λόγω εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες συνολικά. Όταν δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το κατάλληλο μέτρο παρακολούθησης, ο καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, καθώς και για κάθε περαιτέρω ανάδραση που μπορεί να αναμένει.

(46)  Στο πλαίσιο της εσωτερικής καταγγελίας, η ποιότητα και η διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της καταγγελίας είναι μείζονος σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα του συνολικού συστήματος προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και περιορίζει την πιθανότητα περαιτέρω περιττών καταγγελιών ή δημοσιοποιήσεων. Ο καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της καταγγελίας (για παράδειγμα, αρχειοθέτηση της υπόθεσης λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ή για άλλους λόγους, κίνηση εσωτερικής διερεύνησης και πιθανόν τα πορίσματα αυτής και/ή μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος, παραπομπή σε αρμόδια αρχή για περαιτέρω έρευνα) εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν θίγουν τη διερεύνηση ή την έρευνα ή δεν θίγουν τα δικαιώματα του καταγγελλομένου. Το εν λόγω εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες συνολικά. Όταν δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το κατάλληλο μέτρο παρακολούθησης, ο καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, καθώς και για κάθε περαιτέρω ανάδραση που μπορεί να αναμένει. Σε κάθε περίπτωση, ο καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται για την πρόοδο και το αποτέλεσμα της έρευνας. Θα πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα να εκφράζει τη γνώμη του και να διατυπώνει παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας, χωρίς όμως να έχει καμία υποχρέωση να το πράξει. Οι εν λόγω παρατηρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν κρίνεται σκόπιμο από το πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει επιφορτιστεί με την παρακολούθηση των καταγγελιών.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(47α)  Στους αποδέκτες δημοσιοποιημένων πληροφοριών στον χώρο εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: ανώτερα στελέχη, προϊστάμενοι ή εκπρόσωποι του οργανισμού· υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνοι δεοντολογίας, συμβούλια εργαζομένων ή άλλοι φορείς που είναι αρμόδιοι για διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις συγκρούσεων στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων συμφερόντων· εσωτερικοί φορείς χρηματοοικονομικής εποπτείας εντός του οργανισμού· πειθαρχικά όργανα εντός του οργανισμού.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Η έλλειψη εμπιστοσύνης στη χρησιμότητα της καταγγελίας είναι μεταξύ των κύριων αποτρεπτικών παραγόντων για δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Αυτό καθιστά αναγκαία την επιβολή σαφούς υποχρέωσης στις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν επιμελώς τις καταγγελίες που παραλαμβάνονται και, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να παρέχουν ανάδραση στους καταγγέλλοντες σχετικά με το μέτρο παρακολούθησης που προβλέπεται ή λαμβάνεται (λόγου χάρη, αρχειοθέτηση της υπόθεσης λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ή για άλλους λόγους, κίνηση έρευνας και πιθανόν πορίσματα της έρευνας και/ή μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος· παραπομπή σε άλλη αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων παρακολούθησης, στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές δεν θίγουν τη έρευνα ή τα δικαιώματα των καταγγελλομένων.

(49)  Πέρα από τον καθ’ όλα υπαρκτό και εύλογο φόβο αντιποίνων, η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα της καταγγελίας είναι μεταξύ των κύριων αποτρεπτικών παραγόντων για δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Αυτό καθιστά αναγκαία την επιβολή σαφούς υποχρέωσης στις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν επιμελώς τις καταγγελίες που παραλαμβάνονται και, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να παρέχουν ανάδραση στους καταγγέλλοντες σχετικά με το μέτρο παρακολούθησης που προβλέπεται ή λαμβάνεται (λόγου χάρη, αρχειοθέτηση της υπόθεσης λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ή για άλλους λόγους, κίνηση έρευνας και πιθανόν πορίσματα της έρευνας και/ή μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος· παραπομπή σε άλλη αρμόδια αρχή για τη λήψη μέτρων παρακολούθησης, στον βαθμό που οι πληροφορίες αυτές δεν θίγουν τη έρευνα ή τα δικαιώματα των καταγγελλομένων.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Η παρακολούθηση και η ανάδραση θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της καταγγελίας, καθώς και από την ανάγκη αποφυγής περιττών δημοσιοποιήσεων. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, μπορεί όμως να παρατείνεται στους έξι μήνες όταν το απαιτούν οι ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, ιδίως λόγω της φύσης και της περιπλοκότητας της καταγγελίας, που ενδέχεται να απαιτούν μακροχρόνια έρευνα.

(50)  Η παρακολούθηση και η ανάδραση θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της καταγγελίας, καθώς και από την ανάγκη αποφυγής περιττών δημοσιοποιήσεων. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες, μπορεί όμως να παρατείνεται στους τέσσερις μήνες όταν το απαιτούν οι ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, ιδίως λόγω της φύσης και της περιπλοκότητας της καταγγελίας, που ενδέχεται να απαιτούν μακροχρόνια έρευνα.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική επικοινωνία με το ειδικευμένο προσωπικό τους, είναι απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να οργανώσουν και να χρησιμοποιούν ειδικούς διαύλους, ξεχωριστούς από τα συνήθη συστήματα καταγγελιών του κοινού, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εύχρηστοι και να επιτρέπουν την υποβολή γραπτών και προφορικών καταγγελιών, καθώς και ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών καταγγελιών.

(52)  Προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική επικοινωνία με το ειδικευμένο προσωπικό τους, είναι απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να οργανώσουν και να χρησιμοποιούν ειδικούς διαύλους, ξεχωριστούς από τα συνήθη συστήματα καταγγελιών του κοινού, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εύχρηστοι, εμπιστευτικοί και να επιτρέπουν την υποβολή γραπτών και προφορικών καταγγελιών, καθώς και ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών καταγγελιών.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Είναι αναγκαίο να υπάρχουν ειδικευμένα μέλη του προσωπικού των αρμόδιων αρχών, τα οποία έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση, μεταξύ άλλων στους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων, ώστε να χειρίζονται τις καταγγελίες και να διασφαλίζουν την επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα, καθώς και να εφαρμόζουν τα δέοντα μέτρα παρακολούθησης της καταγγελίας.

(53)  Θα πρέπει να απαιτείται να υπάρχουν ειδικευμένα μέλη του προσωπικού των αρμόδιων αρχών, τα οποία έχουν λάβει σε τακτική βάση επαγγελματική κατάρτιση, μεταξύ άλλων στους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων, ώστε να λαμβάνουν και να χειρίζονται τις καταγγελίες και να διασφαλίζουν την επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα, να παρακολουθούν δεόντως τη συνέχεια που δίδεται στην καταγγελία, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54)  Τα άτομα που προτίθενται να υποβάλουν καταγγελία θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν συνειδητά αν, πώς και πότε θα υποβάλουν την καταγγελία τους. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημοσιοποιούν και να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους διαύλους καταγγελίας προς τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες και με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού των εν λόγω αρχών. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, κατανοητές και αξιόπιστες, ώστε να ενθαρρύνουν και να μην αποτρέπουν την καταγγελία παραβάσεων.

(54)  Τα άτομα που προτίθενται να υποβάλουν καταγγελία θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν συνειδητά αν, πώς και πότε θα υποβάλουν την καταγγελία τους. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημοσιοποιούν και να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους διαύλους καταγγελίας, στις περιπτώσεις που είναι δυνατή η εξωτερική καταγγελία, προς τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες και με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού των εν λόγω αρχών. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, κατανοητές και αξιόπιστες, ώστε να ενθαρρύνουν και να μην αποτρέπουν την καταγγελία παραβάσεων.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως αρχεία για όλες τις καταγγελίες παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας αρχής και ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, ενεργειών επιβολής του νόμου.

(57)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως αρχεία για όλες τις καταγγελίες παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας αρχής και ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, ενεργειών επιβολής του νόμου, προστατεύοντας παράλληλα, όπου αυτό είναι δυνατόν, την ταυτότητα και την ιδιωτική ζωή του καταγγέλλοντος, και, κατά περίπτωση, ότι διατίθενται στις αρχές των άλλων κρατών μελών ή της Ένωσης με σεβασμό, όπου είναι δυνατόν, της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του καταγγέλλοντος. Εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη τόσο των αρχών διαβίβασης όσο και των αρχών παραλαβής να εξασφαλίζουν την πλήρη προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και, όπου είναι δυνατόν, της ιδιωτικής ζωής του.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του καταγγέλλοντος και του καταγγελλομένου είναι σημαντική προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν άδικη αντιμετώπιση ή βλάβη για τη φήμη λόγω της αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε δεδομένων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του καταγγελλομένου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, στο εξής ΓΚΠΔ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιερώσουν επαρκείς διαδικασίες προστασίας δεδομένων ειδικά προσαρμοσμένες στην προστασία των καταγγελλόντων, των καταγγελλομένων και τυχόν τρίτων προσώπων που κατονομάζονται στην καταγγελία, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ασφαλές σύστημα στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής με περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης αποκλειστικά για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

(58)  Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του καταγγέλλοντος και του καταγγελλομένου, καθώς και το απόρρητο των πληροφοριών, είναι σημαντικά προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν άδικη αντιμετώπιση, παρενόχληση ή εκφοβισμός ή βλάβη για τη φήμη λόγω της αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε δεδομένων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του καταγγελλομένου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, στο εξής ΓΚΠΔ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιερώσουν επαρκείς διαδικασίες προστασίας δεδομένων ειδικά προσαρμοσμένες στην προστασία των καταγγελλόντων, των καταγγελλομένων και τυχόν τρίτων προσώπων που κατονομάζονται στην καταγγελία, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ασφαλές σύστημα στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής με περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης αποκλειστικά για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Προκειμένου να απολαμβάνουν προστασία, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να πιστεύουν εύλογα, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους κατά τον χρόνο της καταγγελίας, ότι τα ζητήματα που καταγγέλλουν είναι αληθή. Η εύλογη αυτή πεποίθηση θα πρέπει να τεκµαίρεται εκτός αν και έως ότου αποδειχτεί το αντίθετο. Αυτό αποτελεί σημαντική δικλείδα ασφαλείας έναντι κακόβουλων και επιπόλαιων ή καταχρηστικών καταγγελιών, η οποία διασφαλίζει ότι τα άτομα που ηθελημένα και εν γνώσει τους αναφέρουν εσφαλμένες πληροφορίες δεν χαίρουν προστασίας. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι η προστασία δεν χάνεται σε περίπτωση που ο καταγγέλλων έχει υποβάλει ανακριβή καταγγελία υποπίπτοντας σε σφάλμα με καλή πίστη. Στο ίδιο πνεύμα, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας σε περίπτωση που θεωρούν εύλογα ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

(60)  Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να απολαύουν της προστασίας της παρούσας οδηγίας είτε στρέφονται προς εσωτερικούς ή εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας είτε χρησιμοποιούν και τους δύο, χωρίς ειδικούς όρους ή σειρά προτίμησης. Οι καταγγέλλοντες που ασκούν το δικαίωμά τους σε δημόσια αποκάλυψη θα πρέπει να απολαύουν της προστασίας που παρέχει η παρούσα οδηγία κατά τον ίδιο τρόπο. Η προστασία αυτή θα πρέπει να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καταγγελίας, ακόμη και μετά την περάτωση της διαδικασίας, εκτός εάν μπορεί να καταδειχθεί ότι δεν υφίσταται απειλή αντιποίνων. Προκειμένου να απολαμβάνουν προστασία, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να ενεργούν καλή τη πίστει, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να πιστεύουν εύλογα, βάσει των περιστάσεων και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους κατά τον χρόνο της καταγγελίας, ότι τα ζητήματα που καταγγέλλουν είναι αληθή. Η εύλογη αυτή πεποίθηση θα πρέπει να τεκµαίρεται εκτός αν και έως ότου αποδειχτεί το αντίθετο. Αυτό αποτελεί σημαντική δικλείδα ασφαλείας έναντι κακόβουλων και επιπόλαιων ή καταχρηστικών καταγγελιών, η οποία διασφαλίζει ότι τα άτομα που ηθελημένα και εν γνώσει τους αναφέρουν εσφαλμένες πληροφορίες δεν χαίρουν προστασίας και μπορεί να βρεθούν υπόλογοι και σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι η προστασία δεν χάνεται σε περίπτωση που ο καταγγέλλων έχει υποβάλει ανακριβή καταγγελία υποπίπτοντας σε σφάλμα με καλή πίστη. Στο ίδιο πνεύμα, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας σε περίπτωση που θεωρούν εύλογα ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(61)  Κατά κανόνα, η απαίτηση της χρήσης των διαύλων καταγγελίας σε στάδια είναι αναγκαία προκειμένου, αφενός, να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες φτάνουν στα άτομα που μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική αποσόβηση των κινδύνων για το δημόσιο συμφέρον και, αφετέρου, να προλαμβάνεται αδικαιολόγητη βλάβη για τη φήμη και την υπόληψη ως αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης. Ταυτόχρονα, αναγκαίες είναι ορισμένες εξαιρέσεις ως προς την εφαρμογή, ώστε ο καταγγέλλων να μπορεί να επιλέγει τον καταλληλότερο δίαυλο ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να προστατεύεται κάθε δημοσιοποίηση βάσει δημοκρατικών αρχών, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, και θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει το συμφέρον των εργοδοτών να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους και να προστατεύουν τα συμφέροντά τους να εξισορροπείται από την προστασία του δημόσιου συμφέροντος από βλάβη, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων57.

(61)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι δίαυλοι αναφοράς, εσωτερικοί και εξωτερικοί, είναι ανοικτοί στον καταγγέλλοντα και ότι ο καταγγέλλων είναι ελεύθερος να επιλέξει τον καταλληλότερο δίαυλο ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις της υπόθεσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες φτάνουν στα άτομα ή τις οντότητες που μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική αποσόβηση των κινδύνων για το δημόσιο συμφέρον. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να προστατεύεται κάθε δημοσιοποίηση βάσει δημοκρατικών αρχών, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, και θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το δικαίωμα στην ενημέρωση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει το θεμιτό συμφέρον των εργοδοτών να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους και να προστατεύουν τη φήμη και τα συμφέροντά τους να εξισορροπείται από την προστασία του δημόσιου συμφέροντος από βλάβη, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων57.

__________________

__________________

57 Ένα από τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται αν τα αντίποινα κατά καταγγελλόντων που προβαίνουν σε αποκαλύψεις προσβάλλουν την ελευθερίας έκφρασης με τρόπο που δεν χρειάζεται σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι κατά πόσον τα πρόσωπα που προέβησαν σε αποκάλυψη είχαν στη διάθεσή τους εναλλακτικούς διαύλους για να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους·

57 Ένα από τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται αν τα αντίποινα κατά καταγγελλόντων που προβαίνουν σε αποκαλύψεις προσβάλλουν την ελευθερίας έκφρασης με τρόπο που δεν χρειάζεται σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι κατά πόσον τα πρόσωπα που προέβησαν σε αποκάλυψη είχαν στη διάθεσή τους εναλλακτικούς διαύλους για να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(62)  Κατά κανόνα, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς διαύλους που έχουν στη διάθεσή τους και να υποβάλλουν καταγγελία στον εργοδότη τους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να μην υπάρχουν εσωτερικοί δίαυλοι (στην περίπτωση οντοτήτων που δεν υπάγονται στην υποχρέωση καθιέρωσης τέτοιων διαύλων δυνάμει της παρούσας οδηγίας ή του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου) ή η χρήση τους να μην είναι υποχρεωτική (που μπορεί να ισχύει για άτομα που δεν βρίσκονται σε σχέση εργασίας) ή οι δίαυλοι να χρησιμοποιήθηκαν αλλά να μην λειτούργησαν σωστά (λόγου χάρη, η καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε με επιμέλεια ή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή δεν αναλήφθηκε δράση για την αντιμετώπιση της παράβασης του δικαίου παρ’ όλο που τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά).

(62)  Κατά κανόνα, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς διαύλους που έχουν στη διάθεσή τους και να υποβάλλουν καταγγελία στον εργοδότη τους ή στην αρμόδια αρχή. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται προστασία επίσης σε περιπτώσεις στις οποίες η ενωσιακή νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους καταγγέλλοντες να υποβάλουν καταγγελία απευθείας σε όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα στο πλαίσιο απάτης που αφορά τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πρόληψης και εντοπισμού νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(63)  Σε άλλες περιπτώσεις, δεν αναμένεται εύλογα να λειτουργήσουν ορθά οι εσωτερικοί δίαυλοι, λόγου χάρη, όταν οι καταγγέλλοντες έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι θα υποστούν αντίποινα συνδεόμενα με την καταγγελία· ότι η εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους δεν θα προστατευτεί· ότι ο τελικός υπεύθυνος στο εργασιακό πλαίσιο εμπλέκεται στην παράβαση· ότι η παράβαση μπορεί να συγκαλυφθεί· ότι τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν· ότι η αποτελεσματικότητα των ερευνών των αρμόδιων αρχών μπορεί να διακυβευτεί ή ότι απαιτείται επείγουσα δράση (για παράδειγμα λόγω άμεσου κινδύνου ουσιαστικής και συγκεκριμένης απειλής για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή για το περιβάλλον). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες εξωτερικά στις αρμόδιες αρχές και, ενδεχομένως, σε όργανα και οργανισμούς της Ένωσης θα προστατεύονται. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται προστασία επίσης σε περιπτώσεις στις οποίες η ενωσιακή νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους καταγγέλλοντες να υποβάλουν καταγγελία απευθείας στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα στο πλαίσιο απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης, πρόληψης και εντοπισμού νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(64)  Τα πρόσωπα που προβαίνουν απευθείας σε δημοσιοποίηση θα πρέπει επίσης να δικαιούνται προστασία όταν η παράβαση δεν έχει αντιμετωπιστεί (λόγου χάρη, όταν δεν αξιολογήθηκε ή δεν διερευνήθηκε ορθά ή δεν ελήφθησαν μέτρα αποκατάστασης), παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε εσωτερικά και/ή εξωτερικά με χρήση των διαθέσιμων διαύλων σε στάδια· ή όταν οι καταγγέλλοντες έχουν έγκυρους λόγους να πιστεύουν ότι υπάρχει αθέµιτη σύµπραξη μεταξύ του υπαιτίου της παράβασης και της αρμόδιας αρχής, ότι υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ενδέχεται να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή ότι ενδέχεται να διακυβευτεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών των αρμόδιων αρχών, ή σε περιπτώσεις άμεσου ή πρόδηλου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον ή όταν υπάρχει κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, μεταξύ άλλων, βλάβης της σωματικής ακεραιότητας.

(64)  Τα πρόσωπα που προβαίνουν απευθείας σε δημοσιοποίηση θα πρέπει επίσης να δικαιούνται προστασία όταν η παράβαση δεν έχει αντιμετωπιστεί (λόγου χάρη, όταν δεν αξιολογήθηκε ή δεν διερευνήθηκε ορθά ή δεν ελήφθησαν μέτρα αποκατάστασης), παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε εσωτερικά ή εξωτερικά ή και στις δύο μορφές· ή όταν οι καταγγέλλοντες έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι υπάρχει αθέµιτη σύµπραξη μεταξύ του υπαιτίου της παράβασης και της αρμόδιας αρχής, ή ότι οι αρμόδιες εξωτερικές αρχές έχουν συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην εικαζόμενη παράβαση, ή ότι υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή ότι ενδέχεται να διακυβευτεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών των αρμόδιων αρχών, ή σε περιπτώσεις άμεσου ή πρόδηλου κινδύνου ή ζημίας για το δημόσιο συμφέρον ή όταν υπάρχει κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, μεταξύ άλλων, βλάβης της σωματικής ακεραιότητας ή όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 64 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(64α)  Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος βοηθά στην πρόληψη και τη διόρθωση πράξεων που είναι επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον. Ενώ είναι σημαντικό να καθοριστεί ένα συνεκτικό και ισχυρό σύστημα για την καταγγελία παραβάσεων βάσει της παρούσας οδηγίας, ο πυρήνας του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στη σημασία και τη χρησιμότητα της πληροφορίας που τίθενται υπόψη του οικείου οργανισμού, των αρμόδιων αρχών ή του κοινού. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η προστασία που παρέχει η παρούσα οδηγία χορηγείται σε κάθε πρόσωπο που προβαίνει σε καταγγελία ή σε δημόσια αποκάλυψη, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, χωρίς να μπορεί να του αντιταχθεί κανένα επιχείρημα για την άρνηση χορήγησης της εν λόγω προστασίας.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(65)  Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε μορφής αντιποίνων, άμεσων ή έμμεσων, εκ μέρους του εργοδότη τους ή του πελάτη/αποδέκτη των υπηρεσιών τους και προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς ή ενεργούν για λογαριασμό τους, περιλαμβανομένων συνεργατών και διευθυντών στον ίδιο οργανισμό ή σε άλλους οργανισμούς με τους οποίους βρίσκεται σε επαφή ο καταγγέλλων στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του, όταν συνιστώνται ή γίνονται ανεκτά τα αντίποινα από τον καταγγελλόμενο. Θα πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι αντιποίνων κατά του ίδιου του καταγγέλλοντος, αλλά και κατά της νομικής οντότητας την οποία εκπροσωπεί, όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών, ένταξη σε μαύρη λίστα ή μποϋκοτάζ επιχείρησης. Στα έμμεσα αντίποινα περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες σε βάρος συγγενών του καταγγέλλοντος, που επίσης έχουν εργασιακή σχέση με τον εργοδότη του ή τον πελάτη/αποδέκτη υπηρεσιών του, και εκπροσώπων εργαζομένων οι οποίοι παρείχαν στήριξη στον καταγγέλλοντα.

(65)  Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε μορφής αντιποίνων, άμεσων ή έμμεσων, εκ μέρους του εργοδότη τους ή του πελάτη/αποδέκτη των υπηρεσιών τους και προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς ή ενεργούν για λογαριασμό τους, περιλαμβανομένων συνεργατών και διευθυντών στον ίδιο οργανισμό ή σε άλλους οργανισμούς με τους οποίους βρίσκεται σε επαφή ο καταγγέλλων στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του, όταν συνιστώνται ή γίνονται ανεκτά τα αντίποινα από τον καταγγελλόμενο. Θα πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι αντιποίνων κατά του ίδιου του καταγγέλλοντος, αλλά και κατά της νομικής οντότητας την οποία εκπροσωπεί, όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών, ένταξη σε μαύρη λίστα ή μποϋκοτάζ επιχείρησης. Στα έμμεσα αντίποινα περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες σε βάρος διαμεσολαβητών ή συγγενών του καταγγέλλοντος, που επίσης έχουν εργασιακή σχέση με τον εργοδότη του ή τον πελάτη/αποδέκτη υπηρεσιών του, και εκπροσώπων εργαζομένων οι οποίοι παρείχαν στήριξη στον καταγγέλλοντα.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(66)  Αντίποινα που δεν αποτρέπονται και δεν τιμωρούνται λειτουργούν αποθαρρυντικά για δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Η σαφής απαγόρευση των αντιποίνων από τον νόμο έχει σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα, που ενισχύεται επιπλέον από διατάξεις περί προσωπικής ευθύνης και από κυρώσεις για τους υπαίτιους των αντιποίνων.

(66)  Αντίποινα που δεν αποτρέπονται και δεν τιμωρούνται λειτουργούν αποθαρρυντικά για δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Η σαφής απαγόρευση των αντιποίνων από τον νόμο έχει σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα, και θα πρέπει να ενισχύεται από διατάξεις περί προσωπικής ευθύνης και από κυρώσεις για τους υπαίτιους των αντιποίνων και για όσους βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις και διευκολύνουν ή αγνοούν τέτοια αντίποινα·

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(67)  Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο καταγγελίας ή για το κατά πόσον τελικά θα προστατευθούν ενδέχεται να αποθαρρυνθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες με εύχρηστο τρόπο και εύκολη πρόσβαση για το ευρύ κοινό. Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν εξατομικευμένες, αμερόληπτες και εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά, λόγου χάρη, με το κατά πόσον οι σχετικές πληροφορίες καλύπτονται από τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με το ποιοι δίαυλοι καταγγελίας θα είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν και ποιες εναλλακτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν καλύπτονται από τους εφαρμοστέους κανόνες (καθοδήγηση). Η πρόσβαση σε τέτοιου είδους συμβουλές μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι καταγγελίες υποβάλλονται μέσω των κατάλληλων διαύλων με υπευθυνότητα και ότι παραβάσεις και οι αξιόποινες πράξεις εντοπίζονται εγκαίρως και, ενδεχομένως, αποτρέπονται.

(67)  Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο καταγγελίας ή για το κατά πόσον τελικά θα προστατευθούν ενδέχεται να αποθαρρυνθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες με κατανοητό και προσβάσιμο τρόπο για το ευρύ κοινό. Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν εξατομικευμένες, αμερόληπτες και εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά, λόγου χάρη, με το κατά πόσον οι σχετικές πληροφορίες καλύπτονται από τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με το ποιοι δίαυλοι καταγγελίας θα είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν και ποιες εναλλακτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν καλύπτονται από τους εφαρμοστέους κανόνες (καθοδήγηση). Η πρόσβαση σε τέτοιου είδους συμβουλές, ιδίως μέσω των αρμόδιων αρχών, μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι καταγγελίες υποβάλλονται μέσω των κατάλληλων διαύλων με υπευθυνότητα και ότι παραβάσεις και οι αξιόποινες πράξεις εντοπίζονται εγκαίρως και, ενδεχομένως, αποτρέπονται.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 67 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(67α)  Στα κράτη μέλη που προβλέπουν εκτεταμένη προστασία των καταγγελλόντων, υπάρχει ποικιλία μηχανισμών πλαισίωσης και στήριξης των καταγγελλόντων. Με βάση τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και τις διαφορετικές συνθήκες στα κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλές και ακριβείς πληροφορίες από ανεξάρτητη, ενιαία και σαφώς προσδιορισμένη αρχή ή κέντρο πληροφοριών που έχει δημιουργηθεί από το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις. Οι εν λόγω συμβουλές ή πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει. Οι πληροφορίες ή οι συμβουλές θα μπορούσαν να αφορούν θέματα όπως τα μέτρα προστασίας, η καταλληλότητα των διαύλων καταγγελίας ή το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69)  Δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η παραίτηση από δικαιώματα και υποχρεώσεις που θεσπίζει η παρούσα οδηγία με συμβατικά μέσα. Οι νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις ατόμων, όπως οι ρήτρες περί πίστεως σε συμβάσεις ή σε συμφωνίες τήρησης του απορρήτου/μη αποκάλυψης, δεν μπορεί να θεωρείται ότι αποκλείουν τη δυνατότητα καταγγελίας από άτομα, την άρνηση παροχής προστασίας ή την επιβολή ποινών για την καταγγελία. Ταυτόχρονα, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την προστασία νομικών ή άλλων επαγγελματικών προνομίων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

(69)  Δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η παραίτηση από δικαιώματα και υποχρεώσεις που θεσπίζει η παρούσα οδηγία με συμβατικά μέσα. Οι νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις ατόμων, όπως οι ρήτρες περί πίστεως σε συμβάσεις ή σε συμφωνίες τήρησης του απορρήτου/μη αποκάλυψης, δεν μπορεί να θεωρείται ότι αποκλείουν τη δυνατότητα καταγγελίας από άτομα, την άρνηση παροχής προστασίας ή την επιβολή ποινών για την καταγγελία. Ταυτόχρονα, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την προστασία νομικών ή άλλων επαγγελματικών προνομίων, όπως το ιατρικό απόρρητο και το προνόμιο πελάτη-δικηγόρου, που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, ή της εμπιστευτικότητας που απαιτείται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(70)  Είναι πιθανόν τα αντίποινα να παρουσιάζονται ως αιτιολογημένα για λόγους άλλους από την καταγγελία και δεν αποκλείεται να είναι πολύ δύσκολο για τους καταγγέλλοντες να αποδείξουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο, ενώ οι υπαίτιοι των αντιποίνων μπορεί να διαθέτουν μεγαλύτερη εξουσία και πόρους ώστε να τεκμηριώσουν τα μέτρα που έλαβαν και το σκεπτικό τους. Συνεπώς, εφόσον ο καταγγέλλων αποδείξει εκ πρώτης όψεως ότι προέβη σε καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και υπέστη βλάβη, τότε το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να μετατοπιστεί στο άτομο που ενήργησε κατά τρόπο βλαπτικό, το οποίο θα πρέπει να αποδείξει ότι η πράξη του ουδεμία σχέση έχει με την καταγγελία ή την αποκάλυψη.

(70)  Είναι πιθανόν τα αντίποινα να παρουσιάζονται ως αιτιολογημένα για λόγους άλλους από την καταγγελία ή δημόσια αποκάλυψη και δεν αποκλείεται να είναι πολύ δύσκολο για τους καταγγέλλοντες να αποδείξουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο, ενώ οι υπαίτιοι των αντιποίνων μπορεί να διαθέτουν μεγαλύτερη εξουσία και πόρους ώστε να τεκμηριώσουν τα μέτρα που έλαβαν και το σκεπτικό τους. Συνεπώς, εφόσον ο καταγγέλλων αποδείξει εκ πρώτης όψεως ότι προέβη σε καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και υπέστη βλάβη, τότε το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να μετατοπιστεί στο άτομο που ενήργησε κατά τρόπο βλαπτικό, το οποίο θα πρέπει να αποδείξει ότι η πράξη του ουδεμία σχέση έχει με την καταγγελία ή την αποκάλυψη.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Πέρα από τη ρητή απαγόρευση των αντιποίνων που προβλέπεται από τον νόμο, είναι σημαντικό οι καταγγέλλοντες που υφίστανται αντίποινα να έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας. Το κατάλληλο μέσο για κάθε περίπτωση θα καθορίζεται από το είδος των αντιποίνων. Μπορεί να έχει τη μορφή επαναπρόσληψης (λόγου χάρη, σε περίπτωση απόλυσης, μετάθεσης ή υποβιβασμού, ή στέρησης κατάρτισης ή προαγωγής) ή αποκατάστασης μιας άδειας ή σύμβασης που ακυρώθηκε· αποζημίωσης για πραγματικές και μελλοντικές οικονομικές απώλειες (για παλαιότερη απώλεια μισθών, αλλά και για μελλοντική απώλεια εισοδήματος, για κόστος που συνδέεται με αλλαγή επαγγέλματος)· αποζημίωσης για άλλη οικονομική βλάβη, όπως νομικά έξοδα και δαπάνες ιατρικής περίθαλψης, και για μη υλική βλάβη (σωματική και ψυχική οδύνη).

(71)  Πέρα από τη ρητή απαγόρευση των αντιποίνων που προβλέπεται από τον νόμο, είναι σημαντικό οι καταγγέλλοντες που υφίστανται αντίποινα να έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας και αποζημίωση. Το κατάλληλο μέσο για κάθε περίπτωση θα καθορίζεται από το είδος των αντιποίνων και θα πρέπει να παρέχεται πλήρης αποζημίωση για τις ζημίες. Μπορεί να έχει τη μορφή επαναπρόσληψης (λόγου χάρη, σε περίπτωση απόλυσης, μετάθεσης ή υποβιβασμού, ή στέρησης κατάρτισης ή προαγωγής) ή επαναφοράς μιας άδειας ή σύμβασης που ακυρώθηκε· αποζημίωσης για πραγματικές και μελλοντικές οικονομικές απώλειες (για παλαιότερη απώλεια μισθών, αλλά και για μελλοντική απώλεια εισοδήματος, για κόστος που συνδέεται με αλλαγή επαγγέλματος)· αποζημίωσης για άλλη οικονομική βλάβη, όπως νομικά έξοδα και δαπάνες ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης, και για μη υλική βλάβη (σωματική και ψυχική οδύνη).

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(72)  Τα είδη προσφυγών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των νομικών συστημάτων, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η προσφυγή είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη και αποτελεσματικότερη. Οι προσφυγές δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν δυνητικούς μελλοντικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Για παράδειγμα, η δυνατότητα αποζημίωσης ως εναλλακτική επιλογή αντί της επαναπρόσληψης σε περίπτωση απόλυσης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε συστηματική πρακτική, ιδίως δε από μεγαλύτερους οργανισμούς, με αποθαρρυντικό αποτέλεσμα για τους μελλοντικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

(72)  Τα είδη προσφυγών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των νομικών συστημάτων, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρης αποζημίωση για τις ζημίες.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(73)  Ιδιαίτερη σημασία για τους καταγγέλλοντες έχουν τα προσωρινά μέτρα εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας που μπορεί να είναι μακρόχρονη. Τα προσωρινά μέτρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αναγκαία για τον τερματισμό απειλών, αποπειρών ή διαρκών πράξεων αντεκδίκησης, όπως η παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ή για την αποτροπή μορφών αντιποίνων, όπως η απόλυση, που μπορεί να είναι δύσκολα αναστρέψιμη μετά το πέρας μακρών περιόδων και που μπορεί ενδεχομένως να καταστρέψει οικονομικά το άτομο —προοπτική που μπορεί να αποθαρρύνει σημαντικά τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

(73)  Ιδιαίτερη σημασία για τους καταγγέλλοντες έχουν τα προσωρινά μέτρα εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας που μπορεί να είναι μακρόχρονη. Τα προσωρινά μέτρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αναγκαία για τον τερματισμό απειλών, αποπειρών ή διαρκών πράξεων αντεκδίκησης, όπως η παρενόχληση εκτός ή εντός του χώρου εργασίας, ή για την αποτροπή μορφών αντιποίνων, όπως η λεκτική κακοποίηση ή η σωματική βία, ή η απόλυση, που μπορεί να είναι δύσκολα αναστρέψιμη μετά το πέρας μακρών περιόδων και που μπορεί ενδεχομένως να καταστρέψει οικονομικά το άτομο —προοπτική που μπορεί να αποθαρρύνει σημαντικά τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(74)  Μέτρα που λαμβάνονται εις βάρος καταγγελλόντων εκτός εργασιακού πλαισίου, για παράδειγμα δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παράβαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επίσης λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 εξαιρεί τους καταγγέλλοντες από τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα αστικοδικαιικής έννομης προστασίας που προβλέπει, όταν η θεωρούμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε για τη διαπίστωση πταίσματος, αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εναγόμενος ενήργησε προς τον σκοπό της προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, σε άλλες διαδικασίες, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να μπορούν να προβάλλουν, ως αμυντικό ισχυρισμό, το γεγονός ότι έχουν προβεί σε καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να εναπόκειται στο άτομο που κινεί διαδικασίες να αποδεικνύει την πρόθεση του καταγγέλλοντος να παραβεί τη νομοθεσία.

(74)  Μέτρα που λαμβάνονται εις βάρος καταγγελλόντων εκτός εργασιακού πλαισίου, για παράδειγμα δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παράβαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επίσης λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου58 εξαιρεί τους καταγγέλλοντες από τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα αστικοδικαιικής έννομης προστασίας που προβλέπει, όταν η θεωρούμενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου πραγματοποιήθηκε για τη διαπίστωση πταίσματος, αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εναγόμενος ενήργησε προς τον σκοπό της προστασίας του γενικού δημόσιου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αμφότερες οι πράξεις θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές. Συνεπώς, η προστασία, οι διαδικασίες και οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που καλύπτονται από το υλικό πεδίο εφαρμογής της, ακόμη και αν οι καταγγελλόμενες πληροφορίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εμπορικό απόρρητο. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/943 θα πρέπει να εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις. Επίσης, σε άλλες διαδικασίες, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να μπορούν να προβάλλουν, ως αμυντικό ισχυρισμό, το γεγονός ότι έχουν προβεί σε καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να εναπόκειται στο άτομο που κινεί διαδικασίες να αποδεικνύει την πρόθεση του καταγγέλλοντος να παραβεί τη νομοθεσία.

_________________

_________________

58 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

58 Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1).

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(75)  Σημαντικό κόστος για τους καταγγέλλοντες που προσφεύγουν δικαστικώς κατά μέτρων αντιποίνων μπορεί να είναι τα σχετικά δικαστικά έξοδα. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να ανακτήσουν τα εν λόγω έξοδα στο τέλος της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να μην μπορούν να τα καλύψουν εξ αρχής, ιδίως αν είναι άνεργοι ή σε μαύρη λίστα. Η παροχή συνδρομής για ποινικές διαδικασίες, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59 και γενικότερα η παροχή συνδρομής σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες θα μπορούσε να είναι καταλυτική, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων τους στην προστασία.

(75)  Σημαντικό κόστος για τους καταγγέλλοντες που προσφεύγουν δικαστικώς κατά μέτρων αντιποίνων μπορεί να είναι τα σχετικά δικαστικά έξοδα. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να ανακτήσουν τα εν λόγω έξοδα στο τέλος της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να μην μπορούν να τα καλύψουν εξ αρχής, ιδίως αν είναι άνεργοι ή σε μαύρη λίστα. Η παροχή συνδρομής για ποινικές διαδικασίες, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59 και γενικότερα η παροχή συνδρομής σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες είναι καταλυτική για την αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων τους στην προστασία. Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει επίσης να μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση για οποιαδήποτε παρενόχληση που υπέστησαν ή για την απώλεια τρεχόντων ή μελλοντικών πόρων βιοπορισμού τους, εάν η βλάβη επήλθε ως αντίποινο.

_________________

_________________

59 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ. 1.

59 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ. 1.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(76)  Τα δικαιώματα των καταγγελλομένων θα πρέπει να προστατεύονται ώστε να αποφεύγονται βλάβες για τη φήμη και την υπόληψη ή άλλες αρνητικές συνέπειες. Επιπλέον, τα δικαιώματα υπεράσπισης και πρόσβασης του καταγγελλομένου σε μέσα έννομης προστασίας θα πρέπει να είναι πλήρως σεβαστά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας που έπεται της καταγγελίας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα υπεράσπισης του καταγγελλομένου, περιλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής κατά απόφασης που το αφορά, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών ή μεταγενέστερης δικαστικής διαδικασίας.

(76)  Τα δικαιώματα των καταγγελλομένων θα πρέπει να προστατεύονται ώστε να αποφεύγονται βλάβες για τη φήμη και την υπόληψη ή άλλες αρνητικές συνέπειες. Επιπλέον, τα δικαιώματα υπεράσπισης και πρόσβασης του καταγγελλομένου σε μέσα έννομης προστασίας θα πρέπει να είναι πλήρως σεβαστά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας που έπεται της καταγγελίας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγελλομένου και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα υπεράσπισης, περιλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελο, του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής κατά απόφασης που το αφορά, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών ή μεταγενέστερης δικαστικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα άτομα και η κοινωνία των πολιτών να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(77)  Οποιοδήποτε πρόσωπο υφίσταται ζημία, άμεσα ή έμμεσα, ως συνέπεια της καταγγελίας ή της αποκάλυψης ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών θα πρέπει να διατηρεί την προστασία και τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει σύμφωνα με τους κανόνες του γενικού δικαίου. Σε περίπτωση που η εν λόγω ανακριβής ή παραπλανητική καταγγελία ή αποκάλυψη έγινε ηθελημένα και εν γνώσει, τότε οι καταγγελλόμενοι θα πρέπει να δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(77)  Οποιοδήποτε πρόσωπο υφίσταται ζημία, άμεσα ή έμμεσα, ως συνέπεια της καταγγελίας ή της αποκάλυψης ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών θα πρέπει να διατηρεί την προστασία και τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει σύμφωνα με τους κανόνες του γενικού δικαίου. Σε περίπτωση που η εν λόγω ανακριβής ή παραπλανητική καταγγελία ή αποκάλυψη έγινε ηθελημένα και εν γνώσει, τότε οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να δικαιούνται να απολαμβάνουν προστασία και οι καταγγελλόμενοι θα πρέπει να δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(78)  Οι κυρώσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των κανόνων σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Οι κυρώσεις κατά όσων προβαίνουν σε αντίποινα ή σε άλλες δυσμενείς ενέργειες σε βάρος καταγγελλόντων μπορούν να αποθαρρύνουν τέτοιου είδους ενέργειες. Είναι απαραίτητο να επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος προσώπων που υποβάλλουν καταγγελία ή προβαίνουν σε αποκάλυψη που αποδεικνύεται ότι είναι εν γνώσει τους ψευδείς, ώστε να αποτρέπονται περαιτέρω κακόβουλες καταγγελίες και να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος. Η αναλογικότητα των εν λόγω κυρώσεων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

(78)  Οι κυρώσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των κανόνων σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Οι κυρώσεις κατά όσων προβαίνουν σε αντίποινα ή σε άλλες δυσμενείς ενέργειες σε βάρος καταγγελλόντων μπορούν να αποθαρρύνουν τέτοιου είδους ενέργειες. Είναι επίσης απαραίτητο να επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος προσώπων που υποβάλλουν καταγγελία ή προβαίνουν σε αποκάλυψη που αποδεικνύεται ότι είναι εν γνώσει τους ψευδείς, ώστε να αποτρέπονται περαιτέρω κακόβουλες καταγγελίες και να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος. Όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις σε περιπτώσεις όπως η δυσφήμηση ή η διασπορά ψευδών πληροφοριών, οι εν λόγω κυρώσεις θα μπορούσαν επίσης να εφαρμόζονται σε καταγγελίες ή αποκαλύψεις που έχουν αποδειχθεί ότι είναι εν γνώσει τους ψευδείς. Η αναλογικότητα των εν λόγω κυρώσεων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(80)  Η παρούσα οδηγία εισάγει ελάχιστα πρότυπα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να εισάγουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους καταγγέλλοντες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν έρχονται σε σύγκρουση με μέτρα για την προστασία των καταγγελλομένων.

(80)  Η παρούσα οδηγία εισάγει ελάχιστα πρότυπα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία και να ενθαρρύνονται να εισάγουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους καταγγέλλοντες. Η μεταφορά της παρούσας οδηγίας δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου της προστασίας που ήδη παρέχεται στους καταγγέλλοντες δυνάμει του εθνικού δικαίου στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(82)  Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας βασίζεται στον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος φαίνεται δικαιολογημένη και απαραίτητη βάσει των επί του παρόντος διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το εν λόγω καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς ή πράξεις της Ένωσης αν αποδειχτεί αναγκαίο ως μέσο ενίσχυσης της επιβολής των πράξεων βάσει αποδεικτικών στοιχείων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ή βάσει της αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο έχει λειτουργήσει η παρούσα οδηγία.

(82)  Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας βασίζεται στον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος φαίνεται δικαιολογημένη και απαραίτητη βάσει των επί του παρόντος διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το εν λόγω καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς ή πράξεις της Ένωσης αν αποδειχτεί αναγκαίο ως μέσο ενίσχυσης της επιβολής των πράξεων βάσει αποδεικτικών στοιχείων που η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να συλλέγει και που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ή βάσει της αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο έχει λειτουργήσει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(84)  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η ενίσχυση της επιβολής ορισμένων πράξεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, στους οποίους οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορούν να βλάψουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, χάρη στην αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν δρουν μόνα τους και με μη συντονισμένο τρόπο, αλλά επιτυγχάνεται καλύτερα με την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, συγκεκριμένα, με την παροχή ελάχιστων προτύπων εναρμόνισης σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, μόνο η δράση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να εξασφαλίσει συνέπεια και να εναρμονίσει τους υφιστάμενους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(84)  Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η ενίσχυση της επιβολής ορισμένων πράξεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, στους οποίους οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορούν να βλάψουν το δημόσιο συμφέρον, χάρη στην αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν δρουν μόνα τους και με μη συντονισμένο τρόπο, αλλά επιτυγχάνεται καλύτερα με την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης, συγκεκριμένα, με την παροχή ελάχιστων προτύπων εναρμόνισης σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, μόνο η δράση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να εξασφαλίσει συνέπεια και να εναρμονίσει τους υφιστάμενους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(85)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της επιχειρηματικής ελευθερίας, του δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

(85)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 11. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό, μεταξύ άλλων, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της επιχειρηματικής ελευθερίας, του δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, του δικαιώματος σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας, του δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, του δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, του δικαιώματος στη χρηστή διοίκηση, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως το άρθρο 10.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 85 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(85α)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να θεσπίζουν τους ίδιους ή παρόμοιους κανόνες για τις παραβάσεις του εθνικού δικαίου, παρέχοντας έτσι ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 85 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(85β)   Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, και τσο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

Αντικείμενο

 

Αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι η ενίσχυση της προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης και η ενίσχυση της επιβολής του τελευταίου, προκειμένου να διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον, με τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παράνομες δραστηριότητες ή καταστρατηγήσεις του δικαίου στους τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής

Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής

1.  Με σκοπό την ενίσχυση της επιβολής του δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης σε συγκεκριμένους τομείς, η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή κατάχρηση δικαίου:

1.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή κατάχρηση δικαίου:

α)  παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πράξεων της Ένωσης που ορίζονται στο παράτημα (Μέρος I και Μέρος II) και αναφέρονται στους ακόλουθους τομείς:

α)  παραβάσεις ενωσιακών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι πράξεις που ορίζονται στο παράτημα (Μέρος I και Μέρος II) και οι πράξεις εφαρμογής τους, οι οποίες αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

i)  δημόσιες συμβάσεις·

i)  δημόσιες συμβάσεις·

ii)  χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας1·

ii)  χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· 1

iii)  ασφάλεια των προϊόντων·

iii)  ασφάλεια των προϊόντων·

iv)  ασφάλεια των μεταφορών·

iv)  ασφάλεια των προϊόντων·

v)  προστασία του περιβάλλοντος·

v)  προστασία του περιβάλλοντος·

vi)  πυρηνική ασφάλεια·

vi)  πυρηνική ασφάλεια·

vii)  ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων·

vii)  ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων·

viii)  δημόσια υγεία·

viii)  δημόσια υγεία·

ix)  προστασία των καταναλωτών·

ix)  προστασία των καταναλωτών·

x)  προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

x)  προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. και

 

x α)  απασχόληση, συνθήκες εργασίας, δικαιώματα των εργαζομένων και αρχή της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία.

β)  παραβάσεις των άρθρων 101, 102, 106, 107 και 108 της ΣΛΕΕ και παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου·

β)  παραβάσεις των άρθρων 101, 102, 106, 107 και 108 της ΣΛΕΕ και παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου·

γ)  παραβάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ και τα ειδικότερα οριζόμενα ιδίως στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

γ)  παραβάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ και τα ειδικότερα οριζόμενα ιδίως στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 και στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

δ)  παραβάσεις σχετιζόμενες με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, αναφορικά με πράξεις που παραβιάζουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς των οποίων σκοπός είναι η εξασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

δ)  παραβάσεις σχετιζόμενες με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, αναφορικά με πράξεις που παραβιάζουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς των οποίων σκοπός είναι η εξασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

2.  Όταν οι τομεακές πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στο μέρος 2 του παραρτήματος προβλέπουν ειδικούς κανόνες περί καταγγελίας παραβάσεων, εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των καταγγελλόντων τα οποία δεν ρυθμίζονται στις εν λόγω τομεακές πράξεις της Ένωσης.

2.  Όταν οι τομεακές πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στο μέρος 2 του παραρτήματος προβλέπουν ειδικούς κανόνες περί καταγγελίας παραβάσεων, εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των καταγγελλόντων τα οποία δεν ρυθμίζονται στις εν λόγω τομεακές πράξεις της Ένωσης.

________________

______________

1 ECON και LIBE Αποκλειστική αρμοδιότητα

1 ECON και LIBE Αποκλειστική αρμοδιότητα

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε καταγγέλλοντες που εργάζονται στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα και έχουν αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις σε εργασιακό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον στους εξής:

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε καταγγέλλοντες και διαμεσολαβητές που ενεργούν καλόπιστα στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα και που έχουν αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις σε εργασιακό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον στους εξής:

α)  πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ·

α)  πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την έννοια του εθνικού δικαίου και της εθνικής πρακτικής ή κατά την έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων·

β)  πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του «μη μισθωτού», κατά την έννοια του άρθρου 49 της ΣΛΕΕ·

β)  πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του «μη μισθωτού», κατά την έννοια του άρθρου 49 της ΣΛΕΕ·

γ)  μετόχους και πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό όργανο μιας επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και μη αμειβόμενων εκπαιδευομένων·

γ)  μετόχους και πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό όργανο μιας επιχείρησης, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων εκπαιδευομένων·

δ)  οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών.

δ)  οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων, παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε καταγγέλλοντες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε καταγγέλλοντες που ενεργούν καλόπιστα και των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης, καθώς και σε καταγγέλλοντες των οποίων η εργασιακή σχέση έχει λήξει.

 

 

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Ορισμοί

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «παραβάσεις»: πραγματικές ή δυνητικές παράνομες δραστηριότητες ή κατάχρηση δικαίου που σχετίζονται με ενωσιακές πράξεις και τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα·

(1)  «παραβάσεις»: πραγματικές ή δυνητικές παράνομες δραστηριότητες ή κατάχρηση δικαίου που σχετίζονται με ενωσιακές πράξεις και τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα·

(2)  «παράνομες δραστηριότητες»: πράξεις ή παραλείψεις που αντίκεινται στο δίκαιο της Ένωσης·

(2)  «παράνομες δραστηριότητες»: πράξεις ή παραλείψεις που αντίκεινται στο δίκαιο της Ένωσης·

(3)  «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό των εφαρμοστέων κανόνων·

(3)  «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό των εφαρμοστέων κανόνων·

(4)  «πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις»: αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πραγματικές παραβάσεις καθώς και εύλογες υπόνοιες σχετικά με δυνητικές παραβάσεις που δεν έχουν ακόμη διαπραχθεί·

(4)  «πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις»: αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πραγματικές παραβάσεις καθώς και εύλογες υπόνοιες σχετικά με δυνητικές παραβάσεις που δεν έχουν ακόμη διαπραχθεί·

(5)  «καταγγελία»: η παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με παράβαση η οποία έχει διαπραχθεί ή είναι πιθανόν να διαπραχθεί στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται ο καταγγέλλων ή σε άλλους οργανισμούς με τους οποίους είχε επαφή μέσω της εργασίας του·

(5)  «καταγγελία»: η παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με παράβαση η οποία έχει διαπραχθεί ή είναι πιθανόν να διαπραχθεί στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται ο καταγγέλλων ή σε άλλους οργανισμούς με τους οποίους είχε επαφή μέσω της εργασίας του·

(6)  «εσωτερική καταγγελία»: η παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις στο εσωτερικό μιας δημόσιας ή ιδιωτικής οντότητας·

(6)  «εσωτερική καταγγελία»: η παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις στο εσωτερικό μιας δημόσιας ή ιδιωτικής οντότητας·

(7)  «εξωτερική καταγγελία»: η παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις στις αρμόδιες αρχές·

(7)  «εξωτερική καταγγελία»: η παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις στις αρμόδιες αρχές·

(8)  «αποκάλυψη»: η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, που αποκτήθηκαν στο εργασιακό πλαίσιο·

(8)  «αποκάλυψη»: η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, που αποκτήθηκαν στο εργασιακό πλαίσιο·

(9)  «καταγγέλλων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, πληροφορίες τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του·

(9)  «καταγγέλλων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, πληροφορίες τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του·

 

(9α)  «διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά ή συνδράμει τον αναφέροντα στη διαδικασία καταγγελίας σε εργασιακό πλαίσιο·

(10)  «εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες ή παλαιότερες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης τους, μέσω των οποίων τα πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα ενδέχεται να υποστούν αντίποινα αν καταγγείλουν τις παραβάσεις·

(10)  «εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες ή παλαιότερες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης τους, μέσω των οποίων τα πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα ενδέχεται να υποστούν αντίποινα αν καταγγείλουν τις παραβάσεις·

(11)  «καταγγελλόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην καταγγελία ή στην αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή ως πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με την παράβαση·

(11)  «καταγγελλόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται στην καταγγελία ή στην αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή ως πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με την παράβαση·

(12)  «αντίποινα»: οποιαδήποτε απειλούμενη ή πραγματική πράξη ή παράλειψη η οποία είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής καταγγελίας, συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον καταγγέλλοντα·

(12)  «αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απειλούμενη ή πραγματική πράξη ή παράλειψη η οποία είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ή εξωτερικής καταγγελίας ή δημόσιας αποκάλυψης, συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον καταγγέλλοντα·

(13)  «μέτρο παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης καταγγελίας η οποία έχει υποβληθεί εσωτερικά ή εξωτερικά, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην καταγγελία και, ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της καταγγελλόμενης παράβασης, περιλαμβανομένων μέτρων όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων και αρχειοθέτηση·

(13)  «μέτρο παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης καταγγελίας η οποία έχει υποβληθεί εσωτερικά ή εξωτερικά, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην καταγγελία και, ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της καταγγελλόμενης παράβασης, περιλαμβανομένων μέτρων όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων και αρχειοθέτηση·

(14)  «αρμόδια αρχή»: οποιαδήποτε εθνική αρχή είναι εξουσιοδοτημένη να παραλαμβάνει καταγγελίες σύμφωνα με το κεφάλαιο III και έχει οριστεί να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως δε όσον αφορά τα μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών.

(14)  «αρμόδια αρχή»: οποιαδήποτε εθνική αρχή είναι εξουσιοδοτημένη να παραλαμβάνει καταγγελίες σύμφωνα με το κεφάλαιο III και έχει οριστεί να ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ιδίως δε όσον αφορά τα μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών·

 

(14α)  «καλή πίστη»: η εύλογη πεποίθηση ενός καταγγέλλοντος, υπό το πρίσμα των περιστάσεων και των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή του κατά τον χρόνο υποβολής της καταγγελίας, ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι αληθή και ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων και διαδικασιών καταγγελίας και μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών

Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων και διαδικασιών καταγγελίας και μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι νομικές οντότητες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθιερώνουν εσωτερικούς διαύλους και διαδικασίες καταγγελίας και μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών, κατόπιν διαβουλεύσεων με κοινωνικούς εταίρους, εάν κρίνεται σκόπιμο.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, ότι οι εργοδότες και άλλες νομικές οντότητες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθιερώνουν εσωτερικούς διαύλους και διαδικασίες καταγγελίας και μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών, κατόπιν διαβούλευσης και σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

2.  Οι εν λόγω δίαυλοι και διαδικασίες παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από εργαζομένους της οντότητας. Μπορεί να παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την οντότητα στο πλαίσιο των εργασιακών τους δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), αλλά η χρήση εσωτερικών διαύλων καταγγελίας δεν είναι υποχρεωτική για τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων.

2.  Οι εν λόγω δίαυλοι και διαδικασίες παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από εργαζομένους της οντότητας. Παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την οντότητα στο πλαίσιο των εργασιακών τους δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ). Αυτοί οι δίαυλοι καταγγελίας ορίζονται σαφώς από την οντότητα και είναι εύκολα προσβάσιμοι τόσο εντός όσο και εκτός της οντότητας.

3.  Οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι εξής:

3.  Οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι εξής:

α)  ιδιωτικές νομικές οντότητες με 50 ή περισσότερους εργαζομένους·

α)  ιδιωτικές νομικές οντότητες με 50 ή περισσότερους εργαζομένους·

β)  ιδιωτικές νομικές οντότητες με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ·

β)  ιδιωτικές νομικές οντότητες με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ·

γ)  ιδιωτικές νομικές οντότητες ανεξαρτήτως μεγέθους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή είναι ευάλωτες σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες διέπονται από τις πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στο παράρτημα.

γ)  ιδιωτικές νομικές οντότητες ανεξαρτήτως μεγέθους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή είναι ευάλωτες σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες διέπονται από τις πράξεις της Ένωσης που αναφέρονται στο παράρτημα.

 

3α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις νομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις ακόλουθες ιδιωτικές νομικές οντότητες:

 

α)  ιδιωτικές νομικές οντότητες με λιγότερους από 250 εργαζομένους·

 

β)  ιδιωτικές νομικές οντότητες των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή των οποίων το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4.  Κατόπιν δέουσας εκτίμησης κινδύνου, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η φύση των δραστηριοτήτων των οντοτήτων και το απορρέον επίπεδο κινδύνου, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από μικρές ιδιωτικές νομικές οντότητες, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 200362, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), να καθιερώσουν εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας και διαδικασίες.

4.  Κατόπιν δέουσας εκτίμησης κινδύνου, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η φύση των δραστηριοτήτων των οντοτήτων και το απορρέον επίπεδο κινδύνου, ιδίως για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από μικρές ιδιωτικές νομικές οντότητες, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 200362, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), να καθιερώσουν εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας και διαδικασίες.

5.  Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση κινδύνου. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφαση στα άλλα κράτη μέλη.

5.  Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση κινδύνου. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφαση στα άλλα κράτη μέλη.

6.  Οι νομικές οντότητες του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι εξής:

6.  Οι νομικές οντότητες του δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι εξής:

α)  κρατική διοίκηση·

α)  κρατική διοίκηση·

β)  περιφερειακή διοίκηση και υπηρεσίες·

β)  περιφερειακή διοίκηση και υπηρεσίες·

γ)  δήμοι άνω των 10 000 κατοίκων·

γ)  δήμοι άνω των 10 000 κατοίκων·

δ)  άλλες νομικές οντότητες δημοσίου δικαίου.

δ)  άλλες νομικές οντότητες δημοσίου δικαίου.

_________________

_______________

62 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

62 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομερείς διατάξεις για τους εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας θα πρέπει να παραμένουν εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών που διαθέτουν ισχυρές διατάξεις στην εθνική νομοθεσία τους.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Διαδικασίες εσωτερικής καταγγελίας και μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών

Διαδικασίες εσωτερικής καταγγελίας και μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών

1.  Οι διαδικασίες καταγγελίας και τα μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 περιλαμβάνουν τα εξής:

1.  Οι διαδικασίες καταγγελίας και τα μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

α)  διαύλους για την παραλαβή των καταγγελιών, οι οποίοι σχεδιάζονται, οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού·

α)  διαύλους για την παραλαβή των καταγγελιών, οι οποίοι σχεδιάζονται, οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο ασφαλή που κατοχυρώνει την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και των διαμεσολαβητών, καθώς και την ταυτότητας του καταγγελλόμενου, και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού·

 

α α)  εμπιστευτική κοινοποίηση παραλαβής της καταγγελίας στον καταγγέλλοντα εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες από τη στιγμή της παραλαβής·

β)  τον ορισμό προσώπου ή υπηρεσίας αρμόδιων για την παρακολούθηση των καταγγελιών·

β)  τον ορισμό αμερόληπτου προσώπου ή ανεξάρτητης υπηρεσίας αρμόδιων για την παρακολούθηση των καταγγελιών·

γ)  την επιμελή παρακολούθηση της καταγγελίας από το πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί·

γ)  την επιμελή παρακολούθηση της καταγγελίας από το πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί και, εφόσον χρειάζεται, τη λήψη κατάλληλων και έγκαιρων μέτρων·

 

γ α)  την επιμελή παρακολούθηση όσον αφορά την ανώνυμη καταγγελία·

δ)  το εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες μετά την υποβολή της καταγγελίας, για την παροχή ανάδρασης στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης της καταγγελίας·

δ)  το εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την κοινοποίηση της καταγγελίας, για την παροχή ανάδρασης στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης της καταγγελίας. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί σε τέσσερις μήνες, εφόσον είναι αναγκαίο λόγω των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, ιδίως όταν το αντικείμενο της καταγγελίας είναι τέτοιας φύσης και πολυπλοκότητας, ώστε ενδέχεται να απαιτείται μακρά έρευνα·

 

δ α)  τη δυνατότητα του καταγγέλλοντος να διατυπώνει τη γνώμη του και να υποβάλλει παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις αυτές όταν κρίνεται σκόπιμο από το πρόσωπο ή την υπηρεσία που αναφέρεται στο στοιχείο β)· και

ε)  σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι καταγγελίες να υποβληθούν εξωτερικά σε αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, σε όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης.

ε)  σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι καταγγελίες να υποβληθούν εξωτερικά σε αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, σε όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης.

2.  Οι δίαυλοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας με όλους τους ακόλουθους τρόπους:

2.  Οι δίαυλοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας με οιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  γραπτές καταγγελίες σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και/ή προφορική καταγγελία μέσω τηλεφωνικών γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της κλήσης·

α)  γραπτές καταγγελίες σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και/ή προφορική καταγγελία μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή άλλων συστημάτων αποστολής φωνητικών μηνυμάτων, με καταγραφή της κλήσης, όταν υπάρχει η προηγούμενη συγκατάθεση του καταγγέλλοντος, ή χωρίς καταγραφή της κλήσης·

β)  προσωπικές συναντήσεις με το πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί αρμόδιο/-α για την παραλαβή καταγγελιών.

β)  προσωπικές συναντήσεις με το πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί αρμόδιο/-α για την παραλαβή καταγγελιών.

Οι δίαυλοι καταγγελίας μπορούν να λειτουργούν εσωτερικά από πρόσωπο ή υπηρεσία που ορίζονται για τον συγκεκριμένο σκοπό ή να παρέχονται εξωτερικά από τρίτο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διασφαλίσεις και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

 

3.  Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή υπηρεσία που είναι αρμόδιο/-α για την παραλαβή των καταγγελιών. Άλλα πρόσωπα μπορούν να οριστούν ως «πρόσωπα εμπιστοσύνης», στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι καταγγέλλοντες και όσοι σκέφτονται να υποβάλουν καταγγελία, με σκοπό να ζητήσουν εμπιστευτικές συμβουλές.

3.  Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή υπηρεσία που είναι αρμόδιο/-α για την παραλαβή των καταγγελιών, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι εγγυήσεις για εμπιστευτικότητα και αμεροληψία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β). Άλλα πρόσωπα μπορούν να οριστούν ως «πρόσωπα εμπιστοσύνης», στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι καταγγέλλοντες και όσοι σκέφτονται να υποβάλουν καταγγελία, με σκοπό να ζητήσουν εμπιστευτικές συμβουλές.

 

3α.  Οι διαδικασίες καταγγελίας και παρακολούθησης των καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 διασφαλίζουν ότι ο καταγγέλλων ή οιοδήποτε πρόσωπο σκέπτεται να υποβάλει καταγγελία έχει το δικαίωμα να συνοδεύεται από εκπρόσωπο των εργαζομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Υποχρέωση καθιέρωσης εξωτερικών διαύλων καταγγελίας και μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών

Υποχρέωση καθιέρωσης εξωτερικών διαύλων καταγγελίας και μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν και να χειρίζονται καταγγελίες.

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν και να χειρίζονται καταγγελίες.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές:

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές:

α)  συγκροτούν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας, οι οποίοι είναι ασφαλείς και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν εμπιστευτικότητα, για την παραλαβή και τη διαχείριση των πληροφοριών που παρέχουν οι καταγγέλλοντες·

α)  συγκροτούν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας, οι οποίοι είναι ασφαλείς και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν εμπιστευτικότητα, για την παραλαβή και τη διαχείριση των πληροφοριών που παρέχουν οι καταγγέλλοντες·

β)  παρέχουν ανάδραση στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις ή τους έξι μήνες σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις·

διαγράφεται

γ)  διαβιβάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στην καταγγελία στα αρμόδια όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, κατά περίπτωση, για περαιτέρω διερεύνηση, όταν προβλέπεται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

γ)  διαβιβάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στην καταγγελία στα αρμόδια όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, κατά περίπτωση, για περαιτέρω διερεύνηση, όταν προβλέπεται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις καταγγελίες λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και ότι διερευνούν, στον βαθμό που ενδείκνυται, το αντικείμενο των καταγγελιών. Οι αρμόδιες αρχές ανακοινώνουν στον καταγγέλλοντα το τελικό αποτέλεσμα των ερευνών.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις καταγγελίες λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και ότι διερευνούν, στον βαθμό που ενδείκνυται, το αντικείμενο των καταγγελιών και δικαιούνται να λάβουν κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα, εφόσον είναι απαραίτητο. Οι αρμόδιες αρχές ανακοινώνουν στον καταγγέλλοντα το τελικό αποτέλεσμα των ερευνών.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει την καταγγελία στην αρμόδια αρχή και ότι ο καταγγέλλων ενημερώνεται σχετικά.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει την καταγγελία στην αρμόδια αρχή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με ασφαλή τρόπο και με τον δέοντα σεβασμό της σχετικής νομοθεσίας και κανόνων για την προστασία των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την εν λόγω διαβίβαση.

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Σχεδιασμός των εξωτερικών διαύλων καταγγελίας

Σχεδιασμός των εξωτερικών διαύλων καταγγελίας

1.  Οι ειδικοί εξωτερικοί δίαυλοι καταγγελίας θεωρούνται ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, αν πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

1.  Οι ειδικοί εξωτερικοί δίαυλοι καταγγελίας θεωρούνται ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, αν πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  είναι διαχωρισμένοι από τους γενικούς διαύλους επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω των οποίων η αρμόδια αρχή επικοινωνεί στο εσωτερικό της, καθώς και με τρίτα μέρη, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της·

α)  είναι διαχωρισμένοι από τους γενικούς διαύλους επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω των οποίων η αρμόδια αρχή επικοινωνεί στο εσωτερικό της, καθώς και με τρίτα μέρη, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της·

β)  σχεδιάζονται, οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής·

β)  σχεδιάζονται, οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, μεταξύ των οποίων η ταυτότητα του καταγγέλλοντος και αυτή του καταγγελλομένου, και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής·

γ)  επιτρέπουν τη διαχρονική αποθήκευση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ερευνών.

γ)  επιτρέπουν τη διαχρονική αποθήκευση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ερευνών.

2.  Οι ειδικοί δίαυλοι καταγγελίας παρέχουν τη δυνατότητα καταγγελίας τουλάχιστον με όλους τους ακόλουθους τρόπους:

2.  Οι ειδικοί δίαυλοι καταγγελίας παρέχουν τη δυνατότητα καταγγελίας τουλάχιστον με όλους τους ακόλουθους τρόπους:

α)  γραπτή καταγγελία παραβάσεων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή·

α)  γραπτή καταγγελία παραβάσεων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή·

β)  προφορική καταγγελία παραβάσεων μέσω τηλεφωνικών γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της κλήσης·

β)  προφορική καταγγελία παραβάσεων μέσω τηλεφωνικών γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της κλήσης·

γ)  προσωπική συνάντηση με ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής.

γ)  προσωπική συνάντηση με ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής, με τη συνοδεία, εφόσον το ζητήσει ο καταγγέλλων, εκπροσώπου των εργαζομένων.

3.  Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι κάθε καταγγελία που παραλαμβάνεται με άλλα μέσα, εκτός των ειδικών διαύλων καταγγελίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, διαβιβάζεται αμέσως χωρίς τροποποίηση στα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής με τη χρήση ειδικών διαύλων επικοινωνίας.

3.  Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι κάθε καταγγελία που παραλαμβάνεται με άλλα μέσα, εκτός των ειδικών διαύλων καταγγελίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, διαβιβάζεται αμέσως χωρίς τροποποίηση στα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής με τη χρήση ειδικών διαύλων επικοινωνίας.

4.  Τα κράτη μέλη καθιερώνουν διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι, όταν μια καταγγελία απευθύνεται αρχικά σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει οριστεί ως αρμόδιο να χειρίζεται καταγγελίες, το εν λόγω πρόσωπο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που ενδέχεται να ταυτοποιούν τον καταγγέλλοντα ή τον καταγγελλόμενο.

4.  Τα κράτη μέλη καθιερώνουν διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι, όταν μια καταγγελία απευθύνεται αρχικά σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει οριστεί ως αρμόδιο να χειρίζεται καταγγελίες, το εν λόγω πρόσωπο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που ενδέχεται να ταυτοποιούν τον καταγγέλλοντα ή τον καταγγελλόμενο.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Ειδικευμένα μέλη του προσωπικού

Ειδικευμένα μέλη του προσωπικού

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν μέλη του προσωπικού ειδικευμένα στον χειρισμό καταγγελιών. Τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού εκπαιδεύονται ειδικά για τον χειρισμό καταγγελιών.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν επαρκή αριθμό αρμόδιων μελών του προσωπικού ειδικευμένων στον χειρισμό καταγγελιών. Τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού εκπαιδεύονται ειδικά για τον χειρισμό καταγγελιών και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2.  Τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

2.  Τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  παροχή πληροφοριών, σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σχετικά με τις διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας·

α)  παροχή πληροφοριών, σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σχετικά με τις διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας·

β)  παραλαβή και εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών·

β)  παραλαβή και εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών. Προσδιορίζουν κατά πόσον η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·

γ)  διατήρηση επαφής με τον καταγγέλλοντα, με σκοπό την ενημέρωσή του για την πρόοδο και το αποτέλεσμα της έρευνας.

γ)  διατήρηση επαφής με τον καταγγέλλοντα, με σκοπό την ενημέρωσή του για την πρόοδο και το αποτέλεσμα της έρευνας.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εξωτερική καταγγελία

Διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εξωτερική καταγγελία

1.  Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εξωτερική καταγγελία προβλέπουν τα εξής:

1.  Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εξωτερική καταγγελία προβλέπουν τα εξής:

α)  τον τρόπο με τον οποίο η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον καταγγέλλοντα να διασαφηνίσει τις πληροφορίες που αναφέρει ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του·

α)  τον τρόπο με τον οποίο η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον καταγγέλλοντα να διασαφηνίσει τις πληροφορίες που αναφέρει ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του·

 

α α)  εμπιστευτική κοινοποίηση παραλαβής της καταγγελίας στον καταγγέλλοντα εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες από τη στιγμή της παραλαβής·

β)  το εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις ή τους έξι μήνες σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, για την παροχή ανάδρασης στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης της καταγγελίας και το είδος και το περιεχόμενο της εν λόγω ανάδρασης·

β)  το εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την κοινοποίηση της παραλαβής της καταγγελίας, για την επιμελή παρακολούθηση της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον χρειάζεται, της λήψης κατάλληλων μέτρων και της διεξαγωγής ερευνών επί του αντικειμένου της καταγγελίας, και για την παροχή ανάδρασης στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης της καταγγελίας και το είδος και το περιεχόμενο της εν λόγω ανάδρασης· Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί σε τέσσερις μήνες σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

 

β α)  την παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει σχετικώς η εθνική νομοθεσία·

γ)  το καθεστώς απορρήτου που εφαρμόζεται στις καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των περιστάσεων υπό τις οποίες μπορούν να αποκαλύπτονται τα εμπιστευτικά στοιχεία του καταγγέλλοντος.

γ)  το καθεστώς απορρήτου που εφαρμόζεται στις καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των περιστάσεων υπό τις οποίες μπορούν να αποκαλύπτονται τα εμπιστευτικά στοιχεία του καταγγέλλοντος και του καταγγελλομένου.

 

γ α)  τη δυνατότητα του καταγγελλομένου να διατυπώνει τη γνώμη του και να υποβάλλει παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις αυτές όταν κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια αρχή.

2.  Η λεπτομερής περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν η αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή για να προστατευθούν οι ελευθερίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης του καταγγελλομένου, και, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του προαναφερόμενου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

2.  Η λεπτομερής περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν η αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή για να προστατευθούν οι ελευθερίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης του καταγγελλομένου, και, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του προαναφερόμενου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

3.  Η λεπτομερής περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 1 πρέπει να διατυπώνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και να είναι εύκολα προσβάσιμη στους καταγγέλλοντες.

3.  Η λεπτομερής περιγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 1 πρέπει να διατυπώνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και να είναι εύκολα προσβάσιμη στους καταγγέλλοντες.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Πληροφορίες για την παραλαβή καταγγελιών και τα μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών

Πληροφορίες για την παραλαβή καταγγελιών και τα μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους σε χωριστό, εύκολα αναγνωρίσιμο και προσβάσιμο τμήμα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους σε χωριστό, εύκολα αναγνωρίσιμο και προσβάσιμο τμήμα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι καταγγέλλοντες δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

α)  τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι καταγγέλλοντες δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

β)  τους διαύλους επικοινωνίας για την παραλαβή και την παρακολούθηση των καταγγελιών:

β)  τους διαύλους επικοινωνίας για την παραλαβή και την παρακολούθηση των καταγγελιών:

i)  αριθμούς τηλεφώνου, δηλώνοντας αν οι συνδιαλέξεις καταγράφονται ή όχι κατά τη χρήση των εν λόγω τηλεφωνικών γραμμών·

i)  αριθμούς τηλεφώνου, δηλώνοντας αν οι συνδιαλέξεις καταγράφονται ή όχι κατά τη χρήση των εν λόγω τηλεφωνικών γραμμών·

ii)  ειδικές ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι οποίες είναι ασφαλείς και διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, για επικοινωνία με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού·

ii)  ειδικές ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι οποίες είναι ασφαλείς και διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, για επικοινωνία με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού·

γ)  τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις καταγγελίες παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9·

γ)  τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις καταγγελίες παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9·

δ)  το καθεστώς απορρήτου που ισχύει για τις καταγγελίες, και ιδίως τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001, κατά περίπτωση.

δ)  το καθεστώς απορρήτου που ισχύει για τις καταγγελίες, και ιδίως τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001, κατά περίπτωση.

ε)  το είδος του μέτρου παρακολούθησης που πρόκειται να εφαρμοστεί για τις καταγγελίες·

ε)  το είδος του μέτρου παρακολούθησης που πρόκειται να εφαρμοστεί για τις καταγγελίες·

στ)  τα μέσα έννομης προστασίας και τις διαδικασίες που είναι διαθέσιμα/-ες έναντι αντιποίνων και τις δυνατότητες, για πρόσωπα που σκέφτονται να υποβάλουν καταγγελία, να λαμβάνουν εμπιστευτικές συμβουλές·

στ)  τα μέσα έννομης προστασίας και τις διαδικασίες που είναι διαθέσιμα/-ες έναντι αντιποίνων και τις δυνατότητες, για πρόσωπα που σκέφτονται να υποβάλουν καταγγελία, να λαμβάνουν εμπιστευτικές συμβουλές·

ζ)  δήλωση η οποία αναφέρει ρητώς ότι τα πρόσωπα που θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν κάποιον περιορισμό στην αποκάλυψη πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν τους αποδίδεται καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω αποκάλυψη.

ζ)  δήλωση η οποία αναφέρει ρητώς ότι τα πρόσωπα που θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν κάποιον περιορισμό στην αποκάλυψη πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν τους αποδίδεται καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω αποκάλυψη.

 

ζ α)   ετήσια έκθεση σχετικά με τις ειδοποιήσεις που έλαβαν και τον χειρισμό τους, σεβόμενα την εμπιστευτικότητα των εν εξελίξει ερευνών·

 

ζ β)  στοιχεία επικοινωνίας της ενιαίας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14α.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Τήρηση αρχείων των καταγγελιών που παραλαμβάνονται

Τήρηση αρχείων των καταγγελιών που παραλαμβάνονται

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχεία για κάθε καταγγελία που παραλαμβάνουν.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχεία για κάθε καταγγελία που παραλαμβάνουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι εκθέσεις δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ όσο είναι αναγκαίο και αναλογικό ενόψει της διαδικασίας καταγγελίας και διαγράφονται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγγελίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στις εκθέσεις αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.

2.  Οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των γραπτών καταγγελιών στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται από τον καταγγέλλοντα, εκτός αν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον καταγγέλλοντα ή αν η αρμόδια αρχή πιστεύει ευλόγως ότι το αποδεικτικό παραλαβής γραπτής καταγγελίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αποστέλλουν αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των γραπτών καταγγελιών στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται από τον καταγγέλλοντα, εκτός αν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό από τον καταγγέλλοντα ή αν η αρμόδια αρχή θεώρησε ευλόγως ότι το αποδεικτικό παραλαβής γραπτής καταγγελίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος.

3.  Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία, η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή καταγγελίας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

3.  Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία, και υπό την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν το δικαίωμα να τεκμηριώσουν την προφορική υποβολή καταγγελίας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή·

α)  με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή·

β)  με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας που συντάσσεται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής.

β)  με πλήρη και ακριβή μεταγραφή της συνομιλίας που συντάσσεται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής.

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

Οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα παρέχουν στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

4.  Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή χωρίς καταγραφή της συνομιλίας για την υποβολή καταγγελίας, η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την προφορική υποβολή καταγγελίας με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή παρέχει στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

4.  Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική γραμμή χωρίς καταγραφή της συνομιλίας για την υποβολή καταγγελίας, οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα τεκμηριώνουν την προφορική υποβολή καταγγελίας με τη μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού. Οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα παρέχουν στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

5.  Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής για να υποβάλει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του καταγγέλλοντος, ότι τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να τεκμηριώνει τα πρακτικά της συνάντησης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

5.  Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού των αρμόδιων αρχών ή των νομικών οντοτήτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για να υποβάλει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του καταγγέλλοντος, ότι τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα τεκμηριώνουν τα πρακτικά της συνάντησης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)  με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή·

α)  με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανακτήσιμη μορφή·

β)  με ακριβή πρακτικά της συνάντησης που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής.

β)  με ακριβή πρακτικά της συνάντησης που συντάσσονται από τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής και των νομικών οντοτήτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

Οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα παρέχουν στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

 

5α.  Σε περίπτωση που προκύψει το ζήτημα μιας αποκάλυψης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν σχετικά τον καταγγέλλοντα και του διαβιβάζουν γραπτή αιτιολόγηση στην οποία εξηγούνται οι λόγοι της αποκάλυψης των εν λόγω εμπιστευτικών δεδομένων. Στον καταγγέλλοντα παρέχεται η δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει την αιτιολόγηση και να συμφωνήσει με τους λόγους της αποκάλυψης.

 

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Προϋποθέσεις για την προστασία των καταγγελλόντων

Προϋποθέσεις για την προστασία των καταγγελλόντων

1.  Οι καταγγέλλοντες δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες που ανέφεραν ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της καταγγελίας και ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

1.  Οι καταγγέλλοντες εσωτερικά ή εξωτερικά ή και με τους δύο τρόπους δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες που ανέφεραν ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της καταγγελίας και ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

2.  Οι εξωτερικά καταγγέλλοντες δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας εφόσον ικανοποιείται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α)  η καταγγελία υποβλήθηκε αρχικά εσωτερικά, αλλά δεν αναλήφθηκε καμία δέουσα ενέργεια ως ανταπόκριση στην καταγγελία εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 5·

 

β)  δεν υπήρχαν διαθέσιμοι εσωτερικοί δίαυλοι καταγγελίας για τον καταγγέλλοντα ή εύλογα δεν αναμενόταν να γνωρίζει ο καταγγέλλων για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω διαύλων·

 

γ)  η χρήση εσωτερικών διαύλων καταγγελίας δεν ήταν υποχρεωτική για τον καταγγέλλοντα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2·

 

δ)  εύλογα δεν αναμενόταν να χρησιμοποιήσει ο καταγγέλλων εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας με βάση το αντικείμενο της καταγγελίας·

 

ε)  ο καταγγέλλων είχε εύλογους λόγους να θεωρεί ότι οι εσωτερικοί δίαυλοι καταγγελίας θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την αποτελεσματικότητα των ερευνών των αρμόδιων αρχών·

 

στ)   ο καταγγέλλων είχε το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία απευθείας σε αρμόδια αρχή μέσω εξωτερικών διαύλων καταγγελίας δυνάμει του ενωσιακού δικαίου.

 

3.  Οι καταγγέλλοντες παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε οικεία όργανα και οργανισμούς της Ένωσης δικαιούνται την προστασία που ορίζει η παρούσα οδηγία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που υποβάλλουν καταγγελία εξωτερικά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2.

3.  Οι καταγγέλλοντες παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε οικεία όργανα και οργανισμούς της Ένωσης δικαιούνται την προστασία που ορίζει η παρούσα οδηγία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που υποβάλλουν καταγγελία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

4.  Τα πρόσωπα που δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας όταν:

4.  Τα πρόσωπα που δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας όταν:

α)  έχουν υποβάλει καταγγελία πρώτα εσωτερικά και/ή εξωτερικά σύμφωνα με τα κεφάλαια II και III και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αλλά δεν αναλήφθηκε καμία δέουσα ενέργεια ως ανταπόκριση στην καταγγελία εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

α)  έχουν υποβάλει καταγγελία πρώτα εσωτερικά και/ή εξωτερικά σύμφωνα με τα κεφάλαια II και III και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αλλά δεν αναλήφθηκε καμία δέουσα ενέργεια ως ανταπόκριση στην καταγγελία εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή

β)   εύλογα δεν αναμενόταν να χρησιμοποιήσουν εσωτερικούς και/ή εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας λόγω άμεσου ή πρόδηλου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον ή λόγω των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης ή επειδή υπήρχε κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης.

β)   έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι δεν αναμενόταν να χρησιμοποιήσουν εσωτερικούς και/ή εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας, για παράδειγμα λόγω άμεσου ή πρόδηλου κινδύνου ή ζημίας για το δημόσιο συμφέρον ή λόγω των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, όπως περιπτώσεις όπου καταγγέλλοντες έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι υπάρχει αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ του δράστη της παράβασης και της αρμόδιας αρχής, ή ότι υπάρχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εικαζόμενο παράπτωμα εκ μέρους των αρμόδιων εξωτερικών αρχών, ή ότι ενδέχεται να γίνει απόκρυψη ή καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων ή επειδή υπήρχε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης.

 

4α.  Το πρόσωπο που προέβη σε ανώνυμη καταγγελία, και του οποίου η ταυτότητα αποκαλύπτεται σε μεταγενέστερο στάδιο, απολαύει της προστασίας που προσφέρει η παρούσα οδηγία υπό τους ίδιους όρους με τους καταγγέλλοντες των οποίων η ταυτότητα ήταν γνωστή ήδη από τότε που έγινε για πρώτη φορά η καταγγελία ή η δημόσια αποκάλυψη.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος των καταγγελλόντων

Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος των καταγγελλόντων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να απαγορεύσουν αντίποινα οποιασδήποτε μορφής, άμεσα ή έμμεσα, κατά των καταγγελλόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, μεταξύ άλλων, αντίποινα με την ακόλουθη μορφή:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να απαγορεύσουν αντίποινα οποιασδήποτε μορφής, άμεσα ή έμμεσα, τα οποία λαμβάνονται κατά των καταγγελλόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, κατά των προσώπων που σκοπεύουν να υποβάλουν καταγγελία ή κατά των διαμεσολαβητών, μεταξύ άλλων, αντίποινα με την ακόλουθη μορφή:

α)  παύση, απόλυση ή ισοδύναμα μέτρα·

α)  παύση, απόλυση ή ισοδύναμα μέτρα·

β)  υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής·

β)  υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής·

γ)  μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας·

γ)  μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας·

δ)  στέρηση κατάρτισης·

δ)  στέρηση κατάρτισης·

ε)  αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση

ε)  αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγγελματική σύσταση

στ)  επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχίας, επίπληξης ή άλλης ποινής, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής·

στ)  επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχίας, επίπληξης ή άλλης ποινής, περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής·

ζ)  καταναγκασμό, εκφοβισμό, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση στον χώρο εργασίας·

ζ)  καταναγκασμό, εκφοβισμό, παρενόχληση ή περιθωριοποίηση·

η)  διάκριση, μειονέκτημα ή άδικη αντιμετώπιση·

η)  διάκριση, μειονέκτημα ή άδικη αντιμετώπιση·

θ)  μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη·

θ)  μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη·

ι)  μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης·

ι)  μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης·

ια)  βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος·

ια)  βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας και απώλειας εισοδήματος·

ιβ)  καταχώριση σε μαύρη λίστα βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον·

ιβ)  καταχώριση σε μαύρη λίστα βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίσημης συμφωνίας, που συνεπάγεται ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο μέλλον·

ιγ)  πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες·

ιγ)  πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες λόγω καταγγελίας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας·

ιδ)  ακύρωση άδειας ή έγκρισης.

ιδ)  ακύρωση άδειας ή έγκρισης.

 

ιδ α)  υποχρεωτική παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολούθηση·

 

ιδ β)  αναστολή ή ανάκληση εξουσιοδότησης ασφαλείας.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Πλαισίωση του καταγγέλλοντος από ανεξάρτητο τρίτο μέρος

 

1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο καταγγέλλων ή το πρόσωπο που προτίθεται να υποβάλει καταγγελία ή να προβεί σε δημόσια αποκάλυψη πλαισιώνονται στο διάβημά τους. Η εν λόγω πλαισίωση διασφαλίζει τον σεβασμό της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

 

α)  την παροχή αμερόληπτων, εμπιστευτικών και δωρεάν συμβουλών που αφορούν κυρίως το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα μέσα πραγματοποίησης καταγγελιών και την προστασία που παρέχεται στον καταγγέλλοντα, καθώς και τα δικαιώματα του καταγγελλομένου·

 

β)  την παροχή νομικών συμβουλών σε περίπτωση αντιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8·

 

γ)  παροχή ψυχολογικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8.

 

2.  Η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται από ένα κέντρο πληροφόρησης ή από μία ενιαία και σαφώς προσδιορισμένη ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14β

 

Υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας των καταγγελλόντων

 

1. Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν μπορεί να αποκαλύπτεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του καταγγέλλοντος. Αυτή η απαίτηση εμπιστευτικότητας ισχύει επίσης για πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητας του καταγγέλλοντος.

 

2. Κάθε πρόσωπο στου οποίου την κατοχή περιέρχονται δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούται να προστατεύει τα εν λόγω δεδομένα.

 

3. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο καταγγελλόμενος να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα του καταγγέλλοντος.

 

4. Οι συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν τα εμπιστευτικά δεδομένα ενός καταγγέλλοντος περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί αναγκαία και αναλογική υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή με στόχο να προστατευθούν οι ελευθερίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης του καταγγελλομένου και, σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων που προβλέπουν οι συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις.

 

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, το πρόσωπο που έχει οριστεί να παραλαμβάνει και να παρακολουθεί τις καταγγελίες οφείλει να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα πριν αποκαλύψει τα εμπιστευτικά του δεδομένα.

 

6. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί δίαυλοι αναφοράς σχεδιάζονται, οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού. 

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων έναντι αντιποίνων

Μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων και των διαμεσολαβητών έναντι αντιποίνων

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των καταγγελλόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 έναντι αντιποίνων. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται ιδίως τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 8.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των καταγγελλόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 έναντι αντιποίνων. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται ιδίως τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 8.

2.   Το κοινό έχει εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε πλήρεις και ανεξάρτητες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα για την προστασία έναντι αντιποίνων.

2.   Το κοινό έχει εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε πλήρεις και ανεξάρτητες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα για την προστασία έναντι αντιποίνων.

3.  Οι καταγγέλλοντες έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική συνδρομή από τις αρμόδιες αρχές ενώπιον οποιασδήποτε οικείας αρχής εμπλέκεται στην προστασία τους έναντι αντιποίνων, μεταξύ άλλων, όταν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο πιστοποίηση του γεγονότος ότι δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

3.  Οι καταγγέλλοντες και οι διαμεσολαβητές έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική συνδρομή από τις αρμόδιες αρχές ενώπιον οποιασδήποτε οικείας αρχής εμπλέκεται στην προστασία τους έναντι αντιποίνων, μεταξύ άλλων, όταν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο πιστοποίηση του γεγονότος ότι δικαιούνται προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

4.  Τα πρόσωπα που υποβάλλουν εξωτερική καταγγελία σε αρμόδιες αρχές ή δημοσιοποιούν πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν κανένα περιορισμό στην αποκάλυψη πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω αποκάλυψη.

4.  Τα πρόσωπα που υποβάλλουν εξωτερική καταγγελία σε αρμόδιες αρχές ή δημοσιοποιούν πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν κανένα περιορισμό στην αποκάλυψη πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω αποκάλυψη.

5.  Στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών σχετικά με βλάβη την οποία έχει υποστεί ο καταγγέλλων, και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει εύλογους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η βλάβη αποτελεί αντίποινα για την καταγγελία ή την αποκάλυψη, τότε εναπόκειται στο πρόσωπο που προέβη σε αντίποινα να αποδείξει ότι η βλάβη δεν ήταν συνέπεια της καταγγελίας, αλλά ότι βασίζεται σε δεόντως δικαιολογημένους λόγους.

5.  Στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών σχετικά με βλάβη την οποία έχει υποστεί ο καταγγέλλων, και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει εύλογους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η βλάβη αποτελεί αντίποινα για την καταγγελία ή την αποκάλυψη, τότε εναπόκειται στο πρόσωπο που προέβη σε αντίποινα να αποδείξει ότι η βλάβη δεν ήταν συνέπεια της καταγγελίας ή της δημόσιας αποκάλυψης, αλλά ότι βασίζεται σε δεόντως δικαιολογημένους λόγους.

6.  Οι καταγγέλλοντες έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας έναντι των αντιποίνων, κατά περίπτωση, όπως, μεταξύ άλλων, προσωρινά μέτρα εν αναμονή της απόφασης της νομικής διαδικασίας, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο.

6.  Οι καταγγέλλοντες και οι διαμεσολαβητές έχουν πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας έναντι των αντιποίνων, κατά περίπτωση, όπως, μεταξύ άλλων, προσωρινά μέτρα εν αναμονή της απόφασης της νομικής διαδικασίας, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο.

7.   Πέραν της εξαίρεσης από μέτρα, διαδικασίες και μέσα έννομης προστασίας που προβλέπονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/943, στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή για αιτήσεις αποζημίωσης βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του συλλογικού εργατικού δικαίου, οι καταγγέλλοντες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν ότι έχουν προβεί σε καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την οδηγία, ώστε να ζητήσουν την απόρριψη της αγωγής.

7.   Πέραν της εξαίρεσης από μέτρα, διαδικασίες και μέσα έννομης προστασίας που προβλέπονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/943, στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων για συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή για αιτήσεις αποζημίωσης βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του συλλογικού εργατικού δικαίου, οι καταγγέλλοντες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν ότι έχουν προβεί σε καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την οδηγία, ώστε να ζητήσουν την απόρριψη της αγωγής. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα για την επέκταση αυτού του δικαιώματος απόρριψης της αγωγής σε μεμονωμένα μέλη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όταν σχετίζονται με πράξη καταγγελίας.

8.  Εκτός από την παροχή νομικής βοήθειας στους καταγγέλλοντες σε ποινικές και διασυνοριακές αστικές διαδικασίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 και την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου63, και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν περαιτέρω μέτρα νομικής και οικονομικής συνδρομής και στήριξης για τους καταγγέλλοντες στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

8.  Εκτός από την παροχή νομικής βοήθειας στους καταγγέλλοντες σε ποινικές και διασυνοριακές αστικές διαδικασίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 και την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου63, και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν περαιτέρω μέτρα νομικής και οικονομικής συνδρομής και στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής στήριξης, για τους καταγγέλλοντες στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

________________

________________

63 Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3).

63 Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3).

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Διορθωτικά μέτρα

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα ένδικα μέσα και η πλήρης αποζημίωση για τις ζημίες που υφίστανται οι καταγγέλλοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 13. Αυτά τα διορθωτικά μέτρα μπορούν να λάβουν τις ακόλουθες μορφές:

 

α) επανένταξη·

 

β) αποκατάσταση ακυρωθείσας άδειας ή σύμβασης·

 

γ) αποζημίωση για ισχύουσες και μελλοντικές οικονομικές απώλειες·

 

d) αποζημίωση για άλλες οικονομικές ή άυλες ζημιές·

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η ταυτότητα των καταγγελλομένων δεν είναι γνωστή στο κοινό, οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η ταυτότητά τους προστατεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης.

2.  Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η ταυτότητα των καταγγελλομένων προστατεύεται για όσο διάστημα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την έναρξη της ποινικής δίκης.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τυχόν ευρήματα ή καταγγελίες που απορρέουν από εκτίμηση ή διερεύνηση, ή βασίζονται σε καταγγελίες ή δημόσιες αποκαλύψεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν βλάπτουν αδίκως κανένα πρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Το δικαίωμα σε δίκαιη ακρόαση ή δίκη γίνεται επίσης απολύτως σεβαστό.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Κυρώσεις

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

α)  παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή καταγγελίας·

α)  παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν την υποβολή καταγγελίας·

β)  λαμβάνουν μέτρα αντιποίνων σε βάρος καταγγελλόντων·

β)  λαμβάνουν μέτρα αντιποίνων σε βάρος καταγγελλόντων και διαμεσολαβητών·

γ)  κινούν κακόβουλες διαδικασίες κατά καταγγελλόντων·

γ)  κινούν κακόβουλες διαδικασίες κατά καταγγελλόντων·

δ)  παραβαίνουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των καταγγελλόντων.

d)  παραβαίνουν την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των καταγγελλόντων και των καταγγελλομένων.

2.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε άτομα που πραγματοποιούν κακόβουλες ή καταχρηστικές καταγγελίες ή αποκαλύψεις, περιλαμβανομένων μέτρων για την αποζημίωση προσώπων που έχουν υποστεί βλάβη από κακόβουλες ή καταχρηστικές καταγγελίες ή αποκαλύψεις.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις εφαρμόζονται σε καταγγέλλοντες που πραγματοποιούν καταγγελίες ή αποκαλύψεις, οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι εν γνώσει τους εσφαλμένες, και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για την αποζημίωση προσώπων που έχουν υποστεί βλάβη από τέτοιου είδους εσφαλμένες καταγγελίες ή αποκαλύψεις.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Απαγόρευση άρσης δικαιωμάτων και μέσων έννομης προστασίας

 

Απαγορεύεται η άρση ή ο περιορισμός των δικαιωμάτων και των μέσων έννομης προστασίας που παρέχονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας από συμφωνία, πολιτική, μορφή ή όρο απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας διαιτησίας πριν από διαφορά. Οποιαδήποτε απόπειρα άρσης ή περιορισμού των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων έννομης προστασίας θεωρείται άκυρη και ανεφάρμοστη και μπορεί να επισύρει ποινή ή κύρωση.

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17β

 

Υποχρέωση συνεργασίας

 

1. Οι αρχές των κρατών μελών που ενημερώνονται σχετικά με παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου, όπως καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ενημερώνουν ταχέως τις λοιπές οικείες αρχές των κρατών μελών και/ή τα όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ, και συνεργάζονται με αυτές με έντιμο, αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο.

 

2. Οι αρχές των κρατών μελών που ενημερώνονται από τις αρχές άλλων κρατών μελών για πιθανές παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου, όπως καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, παρέχουν ουσιαστική απάντηση για τις δράσεις που αναλήφθηκαν σε σχέση με την εν λόγω ενημέρωση, καθώς και μια επίσημη ειδοποίηση παραλαβής και ένα σημείο επαφής για περαιτέρω συνεργασία.

 

3. Οι αρχές των κρατών μελών διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουν, ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα και άλλα προσωπικά στοιχέια των καταγγελλόντων.

 

4. Οι αρχές των κρατών μελών παρέχουν εμπιστευτική πρόσβαση στις πληροφορίες που λαμβάνουν από καταγγέλλοντες και διευκολύνουν τις αιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες με έγκαιρο τρόπο.

 

5. Οι αρχές των κρατών μελών μοιράζονται όλες τις σχετικές πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναφορικά με παραβάσεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου σε διεθνείς υποθέσεις και το πράττουν με έγκαιρο τρόπο.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν σχετίζονται με τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης υπόθεσης διαγράφονται αμέσως.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν σχετίζονται με τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης υπόθεσης δεν συλλέγονται ή, αν συλλεχθούν κατά λάθος, διαγράφονται αμέσως.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Ευνοϊκότερη μεταχείριση

Ευνοϊκότερη μεταχείριση και ρήτρα μη υποβάθμισης

Τα κράτη μέλη δύνανται να εισάγουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα δικαιώματα των καταγγελλόντων σε σχέση με εκείνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 και του άρθρου 17 παράγραφος 2.

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εισάγουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα δικαιώματα των καταγγελλόντων σε σχέση με εκείνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 και του άρθρου 17 παράγραφος 2.

 

1α.  Η μεταφορά της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση του γενικού επιπέδου της προστασίας που ήδη παρέχεται στους καταγγέλλοντες εντός των κρατών μελών, στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται.

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Σεβασμός της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων

 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Σημαντικό για την τήρηση των προτύπων των εθνικών αγορών εργασίας όσον αφορά το σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάζουν τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες αναφορικά με την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, η Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 2023, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες αναφορικά με την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, η Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 2023, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή περιέχει επίσης μια πρώτη αξιολόγηση της σκοπιμότητας επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε άλλους τομείς ή πράξεις της Ένωσης.

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τον επιβεβαιωμένο αριθμό μέτρων αντιποίνων σε βάρος καταγγελλόντων·

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 2027, με βάση την έκθεσή της, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, και τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών, που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολογώντας τον αντίκτυπο της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει η παρούσα οδηγία και εξετάζει την ανάγκη για επιπρόσθετα μέτρα, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, τροποποιήσεων με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε περαιτέρω τομείς ή ενωσιακές πράξεις.

3.  Η Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 2025, με βάση την έκθεσή της, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, και τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών, που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολογώντας τον αντίκτυπο της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει η παρούσα οδηγία, τον πιθανό αντίκτυπο σε θεμελιώδη δικαιώματα όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και εξετάζει την ανάγκη για επιπρόσθετα μέτρα, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, τροποποιήσεων με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε περαιτέρω τομείς ή ενωσιακές πράξεις.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι καταγγελίες δημοσιοποιούνται και καθίστανται εύκολα προσβάσιμες.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21α

 

Ενημέρωση του παραρτήματος

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21β, για την επικαιροποίηση του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας, κάθε φορά που νέα νομική πράξη της Ένωσης εμπίπτει στο υλικό πεδίο εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21β

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 21α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 21α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 21α αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Β  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) – χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Β  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) – χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, φοροαποφυγή, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

 

_________________

 

ECON και LIBE Αποκλειστική αρμοδιότητα

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Βα.   Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) στοιχείο β) – κοινωνικά πρότυπα, υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

 

1.   Κοινωνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζονται ιδίως από:

 

i)   την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως (ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σ. 24)·

 

ii)   την οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32)·

 

iii)   την οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19)·

 

iv)   την οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12)·

 

v)   την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16)·

 

vi)   την οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46)·

 

vii)   την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16)·

 

viii)   την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22)·

 

ix)   την οδηγία 2000/79/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ΕΤF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάμων Διακυβέρνησης Αεροσκαφών (ECA), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αερομεταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και τη Διεθνή Ένωση για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (IACA) (ΕΕ L 302 της 1.12.2000, σ. 57)·

 

x)   την οδηγία 2001/23/EK σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16)·

 

xi)   την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 080 της 23.3.2002, σ. 0035-0039) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1)·

 

xii)   την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10)·

 

xiii)   την οδηγία 2004/113/ΕΚ, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37)·

 

xiv)   την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9)·

 

xv)   την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23)·

 

xvi)   την οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 36)·

 

xvii)   την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1)·

 

xviii)   την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8)·

 

xix)   την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11)·

 

xx)   την οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 1)·

 

xxi)   τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τον δείκτη κόστους εργασίας (ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 1)·

 

xxii)   τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51)·

 

xxiii)   τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, ο οποίος καθορίζει τη διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1)·

 

xxiv)  τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1)·

 

xxv)   τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1)·

 

xxvi)   τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19)·

 

2.   Πρότυπα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας που ρυθμίζονται ιδίως από:

 

i)   το σύνολο των ειδικών οδηγιών κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ·

 

ii)  την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19)·

 

iii)   την οδηγία 2001/95/ΕΚ, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.01.2002, σ. 4)·

 

iv)   την οδηγία 2006/42/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24)·

 

v)   την οδηγία 2006/15/ΕΚ, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για τη θέσπιση δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/332/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ (ΕΕ L 38 της 9.2.2006, σ. 36)·

 

vi)   την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13)·

 

vii)   την οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 5)·

 

viii)   την οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 28)·

 

ix)   τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70).

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ε  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο v) – προστασία του περιβάλλοντος:

Ε  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο v) – προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση αποβλήτων, θαλάσσια και ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορρύπανση, προστασία και διαχείριση των υδάτων και του εδάφους, προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής:

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.   Οι διατάξεις σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, ιδίως:

(ΣΗΜ: το παρόν σημείο θα πρέπει να παρεμβληθεί πριν από το παράρτημα I, μέρος I, στοιχείο Ε, σημείο i)

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23)·

διαγράφεται

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52)·

διαγράφεται

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

v)  κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55)·

διαγράφεται

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vi)  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την ανακύκλωση των πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 1)·

διαγράφεται

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60)·

διαγράφεται

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – σημείο viii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

viii)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1)·

διαγράφεται

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ε – σημείο ix

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ix)  οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (ΕΕ L 313 της 28.11.2015, σ. 1).

διαγράφεται

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.    Οι διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες:

 

i)  οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26)·

 

ii)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43)·

 

iii)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13)·

 

iv)  οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

 

v)  οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).

 

(ΣΗΜ: η παρούσα παράγραφος θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά το στοιχείο Ε, σημείο ii))

Τροπολογία    131

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Οι διατάξεις για το περιβάλλον και το κλίμα, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

i)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185)·

 

ii)  η οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16)·

 

iii)  η οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63), και όλοι οι συναφείς κανονισμοί·

 

iv)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (ΕΕ L 129 της 30.4.2014, σ. 1)·

 

v)  η οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114)·

 

vi)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13)·

 

vii)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195)·

 

viii)  η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51)·

 

ix)  η οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία    132

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.   Οι διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των αποβλήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

i)  η οδηγία 2008/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3)·

 

ii)  η οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1)·

 

iii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1)·

 

iv)  η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10)·

 

v)  η οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς (ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 11)·

 

vi)  η οδηγία 2012/19/EΕ για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE/ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38)·

 

vii)  η οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1)·

 

viii)  η οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88)·

 

ix)  η οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34)·

 

x)  η οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 10)·

 

xi)  η οδηγία 96/59/EΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31)·

 

xii)  η οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88)·

 

xiii)  η οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30)·

 

xiv)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1)·

 

xv)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την ανακύκλωση των πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 1)·

 

xvi)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60)·

 

xvii)  ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1493/93 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1993, για τις αποστολές ραδιενεργών ουσιών μεταξύ κρατών μελών (ΕΕ L 148 της 19.6.1993, σ. 1).

Τροπολογία    133

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ.   Οι διατάξεις περί ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης και ηχορρύπανσης, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

i)  η οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1)·

 

ii)  η οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3)·

 

iii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7)·

 

iv)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1)·

 

v)  η οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22)·

 

vi)  η οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24)·

 

vii)  η οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 36)·

 

viii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1)·

 

ix)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 της 18.7.2009, σ. 1)·

 

x)  η οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1)·

 

xi)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1)·

 

xii)  η οδηγία 1999/94/EΚ για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων (ΕΕ L 12 της 18.1.2000. σ. 16)·

 

xiii)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1)·

 

xiv)  η οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12)·

 

xv)  η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 12)·

 

xvi)  ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53)·

 

xvii)  η οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17)·

 

xviii)  η οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (ΕΕ L 313 της 28.11.2015, σ. 1)·

 

xix)  η οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3)·

 

xx)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1)·

 

xxi)  η οδηγία 2006/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 8)·

 

xxii)  η οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53)·

 

xxiii)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 546/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του Συμβουλίου σχετικά με μια πολιτική ρύθμισης της μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών στόλων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα για την προώθηση των μεταφορών διά της πλωτής οδού (ΕΕ L 163 της 29.5.2014, σ. 15)·

 

xxiv)  η οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 88)·

 

xxv)  η οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52)·

 

xxvi)  ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55)·

 

xxvii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την απαγόρευση των οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα πλοία (ΕΕ L 115 της 9.5.2003, σ. 1)·

 

xxviii)  η οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12)·

 

xxix)  η οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1)·

 

xxx)  η οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).

Τροπολογία    134

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1ε.   Οι διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και του εδάφους, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 

i)  η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1)·

 

ii)  η οδηγία 2008/105/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84)·

 

iii)  η οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19)·

 

iv)  η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40)·

 

v)  η οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32)·

 

vi)  η οδηγία 2003/40/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2003, για τον καθορισμό του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής (ΕΕ L 126 της 22.5.2003, σ. 34)·

 

vii)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 115/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό των ειδικών όρων που διέπουν τη χρήση ενεργοποιημένης αλουμίνας για την απομάκρυνση των φθοριούχων ιόντων από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά και νερά πηγής (ΕΕ L 37 της 10.2.2010, σ. 13)·

 

viii)  η οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37)·

 

ix)  η οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19)·

 

x)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1)·

 

xi)  η οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1)·

 

xii)  η οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19)·

 

xiii)  η οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27)·

 

xiv)  η οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1).

Τροπολογία    135

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1στ.   Οι διατάξεις σχετικά με την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας:

 

i)  οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7)·

 

ii)  οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7)·

 

iii)  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35)·

 

iv)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων (ΕΕ L 263 της 3.10.2001, σ. 1)·

 

v)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (ΕΕ L 168 της 28.6.2007, σ. 1)·

 

vi)  οδηγία 83/129/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη, για εμπορικούς σκοπούς, δερμάτων νεογνών ορισμένων ειδών φώκιας, καθώς και προϊόντων αυτών (ΕΕ L 91 της 9.04.1983, σ. 30)·

 

vii)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 36)·

 

viii)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού (ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 8)·

 

ix)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 12)·

 

x)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1)·

 

xi)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1)·

 

xii)  εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 242 της 7.9.2012, σ. 13)·

 

xiii)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1523/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 1)·

 

xiv)  οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1999, για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους (ΕΕ L 94 της 9.4.1999, σ. 24)·

 

xv)  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23)·

 

xvi)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1)·

 

xvii)  κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2014 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2014, περί καθορισμού των κριτηρίων και των γεωγραφικών ζωνών λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας για τους σκοπούς του άρθρου 7β παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και του άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 351 της 9.12.2014, σ. 3).

Τροπολογία    136

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1ζ.   Οι διατάξεις για τα χημικά προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνεται:

 

i)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    137

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1η.   Οι διατάξεις για τα βιολογικά προϊόντα, στις οποίες περιλαμβάνεται:

 

i)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

Τροπολογία    138

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ε – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

i α) την οδηγία 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 219 της 25.7.2014, σ. 42)·

Τροπολογία    139

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ζ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ζ  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο vii) – ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων:

Ζ  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο vii) – ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών:

Τροπολογία    140

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ζ – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Άλλες νομοθετικές πράξεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, και ειδικότερα:

 

i)   ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1)·

 

ii)  η οδηγία 2009/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 125 της 21.5.2009, σ. 75)·

 

iii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24)·

 

iv)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΕΕ L 287 της 5.11.2003, σ. 1)·

 

v)   ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1)·

 

vi)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1)·

 

vii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1)·

 

viii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 91/414/ΕΟΚ και 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1)·

 

ix)  η οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71)·

 

x)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1)·

 

xi)  ο κανονισμός (Ευρατόμ) 2016/52 του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2016, για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιορρύπανσης των τροφίμων και των ζωοτροφών κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος και την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 και των κανονισμών της Επιτροπής (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 και (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 (ΕΕ L 13 της 20.1.2016, σ. 2)·

 

xii)  ο κανονισμός (Ευρατόμ) 2016/52 του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2016, για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιορρύπανσης των τροφίμων και των ζωοτροφών κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος και την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 και των κανονισμών της Επιτροπής (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 και (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 (ΕΕ L 13 της 20.1.2016, σ. 2)·

 

xiii)  ο κανονισμός (Ευρατόμ) 2016/52 του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2016, για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιορρύπανσης των τροφίμων και των ζωοτροφών κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος και την κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 και των κανονισμών της Επιτροπής (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 και (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 (ΕΕ L 13 της 20.1.2016, σ. 2)·

 

xiv)  η απόφαση 2002/628/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της Καρταχένα για τη βιοασφάλεια (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 48)·

 

xv)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1)·

 

xvi)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11)·

 

xvii)  η οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10)·

 

xviii)  η οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων δραστικών ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των βήτα-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και για την κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3)·

 

xix)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55)·

 

xx)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206)·

 

xxi)  η οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11)·

 

xxii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1)·

 

xxiii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1)·

 

xxiv)  η οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31)·

 

xxv)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1)·

 

xxvi)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 (EE L 354 της 31.12.2008, σ. 7)·

 

xxvii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16)·

 

xxviii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34)·

 

xxix)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα (ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 1)·

 

xxx)  η οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (ΕΕ L 141 της 6.6.2009, σ. 3)·

 

xxxi)  ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1)·

 

xxxii)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5)·

 

xxxiii) η οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία (ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16)·

 

xxxiv)  ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4)·

 

xxxv)  η οδηγία 82/711/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1982, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 297 της 23.10.1982, σ. 26)·

 

xxxvi)  ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18)·

 

xxxvii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 35)·

 

xxxiii)   ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1)·

 

xxxix) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487)·

 

xxxx) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22)·

 

xxxxi) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671)·

 

xxxxii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29)·

 

xxxxiii) η οδηγία 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1990, για τον καθορισμό των όρων παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών στην Κοινότητα (ΕΕ L 92 της 7.4.1990, σ. 42)·

 

xxxxiv) η οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1)·

 

xxxxv) η οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10)·

 

xxxxvi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕOΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1)·

 

xxxxii) η οδηγία 2008/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής (ΕΕ L 62 της 6.3.2008, σ. 9.)·

 

xxxxiii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1).

Τροπολογία    141

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων όπως ρυθμίζεται από:

Ζα.  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο vii) στοιχείο α) Προστασία των ζώων και υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

 

Διατάξεις και πρότυπα σχετικά με την προστασία, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, που ρυθμίζονται ιδίως από:

Τροπολογία    142

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Ζ α – σημεία iv - xxv (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv)  την οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33)·

 

v)  την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29)·

 

vi)  την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (EE L 268 της 24.9.1991, σ. 56)·

 

vii)  την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13)·

 

viii)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59)·

 

ix)  τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων (“κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων”) ( ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 66)·

 

x)  την οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (ΕΕ L 219 της 14.8.2008, σ. 40)·

 

xi)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1997, για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ (ΕΕ L 174 της 2.7.1997, σ. 1)·

 

xii)  την οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων (ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28)·

 

xiii)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος ταυτοποίησης και καταχώρισης των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8)·

 

xiv)  την απόφαση 2006/968/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων (ΕΕ L 401 της 30.12.2006, σ. 41)·

 

xv)  την απόφαση 1999/879/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για τη διάθεση στην αγορά και τη χορήγηση στα βοοειδή σωματοτρόπου ορμόνης (BST) και για την κατάργηση της απόφασης 90/218/ΕΟΚ (ΕΕ L 331 της 23.12.1999, σ. 71)·

 

xvi)  την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων (ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53)·

 

xvii)  την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος (ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19)·

 

xiii)  την οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7)·

 

xix)  την οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5)·

 

xx)  τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 1991, για την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην Κοινότητα γουνών και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων καταγωγής χωρών όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμφωνες με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης (ΕΕ L 308 της 9.11.1991, σ. 1)·

 

xxi)  την οδηγία 2013/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και νυφιτσών (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 107)·

 

xxii)  τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1)·

 

xxiii)  την οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1)·

 

xxiv)  την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για τη θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων (ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19).

Τροπολογία    143

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο viii) – δημόσια υγεία:

Η  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο viii) – δημόσια υγεία και υγειονομική ασφάλεια:

Τροπολογία    144

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 1 – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α.  την οδηγία (ΕΕ) 2016/1214 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/62/ΕΚ όσον αφορά τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των συστημάτων ποιότητας για τα κέντρα αιμοδοσίας (ΕΕ L 199 της 26.7.2016, σ. 14)·

Τροπολογία    145

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 1 – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i β.  την οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβαμάτων (ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 32)·

Τροπολογία    146

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 1 – σημείο i γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i γ.   την οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 25)·

Τροπολογία    147

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 1 – σημείο i δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i δ.   την οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας (ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 41)·

Τροπολογία    148

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 1 – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α.  την οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 14).

Τροπολογία    149

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων όπως ρυθμίζονται από την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1).

5.  Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων όπως ρυθμίζονται από την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1), καθώς και διαφήμιση και χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού όπως ρυθμίζονται με την οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 152 της 20.6.2003, σ. 16).

Τροπολογία    150

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Καταπολέμηση των επιβλαβών επιπτώσεων του οινοπνεύματος και προτεραιότητες που ορίζει η ευρωπαϊκή στρατηγική για να βοηθήσει τις χώρες της Ένωσης να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα.

Τροπολογία    151

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος Ι – στοιχείο Η – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Άλλες νομοθετικές πράξεις όσον αφορά τη δημόσια υγεία, και ειδικότερα:

 

i) κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 176)·

 

ii) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).

Τροπολογία    152

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος Ι – στοιχείο Ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ι α.  Άρθρο 1 στοιχείο α) (xa) – απασχόληση, συνθήκες εργασίας, δικαιώματα των εργαζομένων και αρχή της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία.

 

1.  Εργατικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ρυθμίζεται ιδίως από:

 

i)  την οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32)·

 

ii)  την οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας (ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19)·

 

iii)  την οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12)·

 

iv)  την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16)·

 

v)  την oδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16)·

 

vi)  την οδηγία 2001/23/EK του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16)·

 

vii)  την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εκπροσώπηση των υπαλλήλων (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29-34)·

 

viii)  την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9)·

 

ix)  την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23)·

 

x)  την οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 36)·

 

xi)  την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9-14)·

 

xii)  την οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28-44)·

 

xiii)  την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1)·

 

xiv)  την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11)·

 

xv)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τον δείκτη κόστους εργασίας (ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 1)·

 

xvi)  τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19)·

 

2.  Συνθήκες εργασίας, όπως ρυθμίζονται ιδίως από:

 

i)  το σύνολο των ειδικών οδηγιών κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ·

 

ii)  την οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 5)·

 

iii)  την οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 28)·

 

iv)  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70).

Τροπολογία    153

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – στοιχείο Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Α  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) – χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Α  Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) – χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, φοροαποφυγή, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

Τροπολογία    154

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – επιμέρους στοιχείο Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Γ α  προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης:

 

i)  κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(1)

ΕΕ C 405 της 9.11.2018, σ. 1.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: ένα σημαντικό εργαλείο για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος

Ο προβληματισμός σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη. Με βάση πολλές μελέτες και διαπιστώσεις από την κτηθείσα πείρα, είναι εδραιωμένη πλέον η πεποίθηση ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην πρόληψη και τη διόρθωση πράξεων που είναι επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, οι δυνατότητες της ηθικής καταγγελίας κάθε άλλο παρά έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο, καθώς πολλοί άνθρωποι που διαπιστώνουν την ύπαρξη ζημίας για το δημόσιο συμφέρον στο εργασιακό πλαίσιο εξακολουθούν να μην την καταγγέλλουν κατά τρόπο συστηματικό. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλαπλοί και κυμαίνονται από την έλλειψη επίγνωσης των δυνατοτήτων καταγγελίας έως τον φόβο αντιποίνων σε περίπτωση αποκάλυψης. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς ένα ευρύ φάσμα πράξεων επιζήμιων για το δημόσιο συμφέρον, είτε πρόκειται για ζητήματα περιβάλλοντος, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής ή της διαφθοράς, είτε για ζητήματα δημόσιας υγείας, εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών.

Στα κράτη μέλη, οι εξελίξεις στη νομοθεσία περί προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ήλθαν συχνά ως αποτέλεσμα μεγάλων καταστροφών ή σκανδάλων. Εντούτοις, οι συστάσεις που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2014 αποτέλεσαν σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας σειράς προτύπων, τα οποία τα κράτη μέλη καλούνται να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο.

Η υπό εξέταση πρόταση εμπνέεται εν μέρει από τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Η εισηγήτρια επικροτεί πλήρως την επιλογή της Επιτροπής να εγγράψει την πρόταση οδηγίας της στο πλαίσιο αυτών των συστάσεων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 2017.

Πεδίο εφαρμογής: διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης πράξης

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η επιλογή ενός ευρέος και οριζόντιου πεδίου εφαρμογής είναι θετική, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να καλυφθούν πολλοί τομείς, από την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, έως και την πυρηνική ασφάλεια. Ένα πρόσωπο θα θεωρείται μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, όταν καταγγέλλει ή αποκαλύπτει παράβαση πράξεως της Ένωσης που αφορά αυτούς τους τομείς, όπως ορίζονται στο παράρτημα της πρότασης. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τις πράξεις οι οποίες δεν συνιστούν παράβαση κατά την έννοια της οδηγίας. Για παράδειγμα, η εισηγήτρια προτείνει να καλύπτεται κάθε αξιόποινη πράξη που αφορά αυτούς τους τομείς. Με τον τρόπο αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η προστασία του γενικού συμφέροντος, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας πρότασης, θα λαμβάνεται καλύτερα υπόψη.

Στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια κοινότητα αξιών και αρχών που εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός του πεδίου εφαρμογής του κειμένου.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λάβουν γνώση, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, πληροφοριών που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας βάσει της παρούσας πρότασης οδηγίας και κινδυνεύουν να υποστούν αντίποινα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τους παρέχεται η ίδια προστασία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η προστασία αυτών οι οποίοι βοηθούν τον καταγγέλλοντα στο διάβημά του, μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για ερευνητές δημοσιογράφους.

Δίαυλοι καταγγελίας: ενεργώντας προς το συμφέρον του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, ο σχεδιασμός των διαύλων καταγγελίας, όπως αυτοί προβλέπονται στο υπό εξέταση κείμενο, παρέχει επαρκή εχέγγυα ανθεκτικότητας και ανεξαρτησίας. Ωστόσο, οι δίαυλοι αυτοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν, με την πρόβλεψη μιας κοινοποίησης παραλαβής της καταγγελίας. Επιπλέον, οι προθεσμίες επεξεργασίας που προτείνει η Επιτροπή φαίνεται να είναι υπερβολικά μεγάλες και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βλαπτικά για την πραγματοποιούμενη καταγγελία, γι’ αυτό και η εισηγήτρια προτείνει τη μείωσή τους. Επίσης, θεωρεί ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό των εσωτερικών διαύλων και να μπορούν να παρέχουν συμβουλές και πλαισίωση στα πρόσωπα που το επιθυμούν. Πράγματι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν άμεση επιτόπια παρουσία και είναι περισσότερο σε θέση να πλαισιώσουν έναν δυνητικό μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στο διάβημά του, να τον ενημερώσουν για τους διαύλους εσωτερικής καταγγελίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τους δοθεί αυτός ο ρόλος στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Επιπλέον, έχει πρωταρχική σημασία να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητα του προσώπου που προβαίνει σε καταγγελία. Πράγματι, τα πρόσωπα που διαπιστώνουν παρατυπίες συχνά είναι επιρρεπή σε μηχανισμούς τροχοπέδης και αυτολογοκρισίας που βασίζονται στον φόβο αποκάλυψης της ταυτότητάς τους. Έχει αποδειχθεί ότι η τήρηση αυτού του κριτηρίου βελτιώνει τον αριθμό των καταγγελιών που παραλαμβάνονται. Θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθούν οι διατάξεις του υπό εξέταση κειμένου όσον αφορά το ζήτημα αυτό, με την πρόβλεψη μιας αυστηρής αρχής της εμπιστευτικότητας, από την οποία να μην υπάρχει παρέκκλιση παρά μόνο σε εξαιρετικές και αυστηρά προσδιορισμένες περιπτώσεις.

Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και του δικαιώματος ενημέρωσης

Το υπό εξέταση κείμενο βασίζεται σε μια σχετικά αυστηρή ιεράρχηση στη χρήση των διαύλων καταγγελίας, με κάποιες εξαιρέσεις. Κατά γενικό κανόνα, ένας δυνητικός μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να επικοινωνεί αρχικά με τον εργοδότη του, να αναμείνει τον χειρισμό της καταγγελίας του που μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες, στη συνέχεια, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, να παραπέμψει το θέμα σε εξωτερική αρχή και ενδεχομένως να περιμένει έως και 6 επιπλέον μήνες. Αυτό όχι μόνο μπορεί να διακυβεύσει σε μεγάλο βαθμό την ίδια την καταγγελία, αλλά κυρίως κινδυνεύει να αναγκάσει τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος να έλθει άμεσα σε δυσχερή θέση έναντι του εργοδότη του. Επίσης, η προσέγγιση αυτή επιβαρύνει τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος με το βάρος της απόδειξης ότι ο ίδιος έχει επιλέξει τον καταλληλότερο δίαυλο σε περίπτωση παράκαμψης της ακολουθίας που προβλέπεται στο κείμενο. Στο πλαίσιο μιας ήδη μη ισορροπημένης σχέσης ισχύος, αυτό κινδυνεύει να προκαλέσει ζημία στον καταγγέλλοντα. Τέλος, η προσέγγιση αυτή δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών σε περίπτωση βλάβης του δημοσίου συμφέροντος. Για τους λόγους αυτούς, η εισηγήτρια προτείνει την επιστροφή στην παρούσα ιεράρχηση των διαύλων με την εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας, προκειμένου να αφήνεται η επιλογή του καταλληλότερου διαύλου στον καταγγέλλοντα.

Αν και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το υπό εξέταση κείμενο παρέχει προστασία σε εκείνους οι οποίοι έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η καταγγελλόμενη πληροφορία ήταν αληθής κατά τη στιγμή της καταγγελίας, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα άρνησης προστασίας για λόγους που σχετίζονται με τις προθέσεις του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Πράγματι, ο κύριος στόχος του κειμένου θα πρέπει να είναι η συνάφεια της πληροφορίας που αποκαλύπτεται με το γενικό συμφέρον, πριν εξεταστούν οι λόγοι της αποκάλυψής της.

Διασφάλιση αποτελεσματικής και πλήρους προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει μια γενική απαγόρευση των αντιποίνων, τα οποία περιγράφεται σε κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εξαντλητικός, καθώς μόνο η φαντασία θέτει τα όρια των χρησιμοποιούμενων αντιποίνων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι πρόκειται απλώς για παραδείγματα.

Όσον αφορά την παρεχόμενη προστασία, η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει τη σημασία αυτής της προστασίας. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης είναι ένα από τα μέτρα αυτά, και η διατύπωση της πρότασης οδηγίας έχει ενισχυθεί, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες αυτής της διάταξης.

Περιπτώσεις ανώνυμων καταγγελιών έχουν ήδη υπάρξει και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Συνεπώς, η εισηγήτρια επιθυμεί να προβλεφθεί μία διάταξη που να επιτρέπει σε ένα πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα αποκαλύπτεται, ενώ επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, να καλύπτεται από το συγκεκριμένο κείμενο.

Υπάρχει εντός και μεταξύ ορισμένων κρατών μελών ποικιλία πλαισιωτικών και υποστηρικτικών ρυθμίσεων για όσους προβαίνουν σε καταγγελία ή σε δημόσια αποκάλυψη. Επί παραδείγματι, εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά με τους μηχανισμούς ηθικής καταγγελίας μπορούν να δίδουν δημόσιες αρχές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα συστήματα αυτά είναι απαραίτητα για τη στήριξη των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο διάβημά τους και, ως εκ τούτου, προτείνει να προβλεφθεί στην οδηγία η θέση σε εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στα διάφορα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες. Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να προβλεφθεί ψυχολογική υποστήριξη, πέραν της νομικής και οικονομικής στήριξης που παρέχεται στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Κατοχύρωση επαρκούς ασφάλειας δικαίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου

Ορισμένα στοιχεία της παρούσας πρότασης θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν όσους επιθυμούν να προβούν σε καταγγελία. Τούτο ισχύει, ειδικότερα, για το στοιχείο του βαθμού σοβαρότητας, τον οποίο είναι δύσκολο να αξιολογήσει ένα άτομο μόνο του και ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος για την αμφισβήτηση της καταγγελίας. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίζεται προστασία ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της πληροφορίας που αποκαλύπτεται, αρκεί αυτή να αφορά πράξεις επιζήμιες για το γενικό συμφέρον.

Στο ίδιο πνεύμα, η πρόταση οδηγίας προτείνει να προβλέπονται κυρώσεις, ώστε να αποθαρρύνονται οι κακόβουλες και καταχρηστικές καταγγελίες. Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται περιττή με τις διατάξεις που υπάρχουν ήδη στο εθνικό δίκαιο και οι οποίες τιμωρούν τις περιπτώσεις δυσφήμησης ή προσβολής της υπόληψης. Με την πρόβλεψη πρόσθετων κυρώσεων, το υπό εξέταση κείμενο ενδέχεται να έχει αποτρεπτικό ή αποθαρρυντικό αποτέλεσμα, ακόμη και αν πρόκειται για νόμιμες καταγγελίες. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει να διαγραφεί αυτό το τμήμα του κειμένου.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το υπό εξέταση κείμενο είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι θα πρέπει να υποβληθεί σύντομα σε αξιολόγηση και αναθεώρηση, αν κριθεί αναγκαίο, έτσι ώστε να βελτιωθεί ο οριζόντιος χαρακτήρας του και να γίνει πιο κατανοητό για τους πολίτες.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κύριο Pavel Svoboda

Πρόεδρο

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (COM(2018)0218 – C8‑0159/2018 – 2018/0106(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 5 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα των πρόσθετων νομικών βάσεων που εισήχθησαν με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι οποίες προσθέτουν διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχική νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης («η πρόταση»).

Η Επιτροπή βάσισε την πρότασή της σε διάφορες τομεακές νομικές βάσεις. Η νομική βάση εκφράζεται ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 16, 33, 43, 50, το άρθρο 53 παράγραφος 1, τα άρθρα 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 και το άρθρο 325 παράγραφος 4 και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 31,»

Κατατέθηκαν πέντε τροπολογίες που προτείνουν την προσθήκη των άρθρων 19 παράγραφος 2, 77 παράγραφος 2, 78, 79, 83 παράγραφος 1, 153, 154, 157 και 352 της ΣΛΕΕ. Όσον αφορά το άρθρο 153, δύο τροπολογίες προτείνουν να προστεθεί το πλήρες άρθρο, ενώ μία μόνο τροπολογία προτείνει την προσθήκη των στοιχείων α), β) και ε) της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, και μία άλλη την προσθήκη μόνο των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρο 153.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της νομικής βάσης συνοδεύονται από αντίστοιχες τροπολογίες στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας. Ως εκ τούτου, η τελική αξιολόγηση για το αν θα πρέπει να προστεθούν στην πρόταση περαιτέρω νομικές βάσεις πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση το κατά πόσον εγκρίνονται οι τροπολογίες που τροποποιούν το πεδίο εφαρμογής καθώς και υπό το πρίσμα του σκοπού και του περιεχομένου της πρότασης, όπως αυτή εγκρίθηκε. Η παρούσα γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση επικεντρώνεται πρωτίστως στη συμβατότητα από διαδικαστική σκοπιά των νομικών βάσεων που προτείνεται να προστεθούν, καθώς και στη συμβατότητά τους με το επιλεγέν μέτρο, δηλαδή με μια οδηγία.

I – Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμα που εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και στο ψήφισμα της 20ής Ιανουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕE(1), κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει μια οριζόντια νομοθετική πρόταση, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην ΕΕ, τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ρυθμίσεις για τους καταγγέλτες υφίστανται σήμερα σε ορισμένους τομείς του δικαίου της Ένωσης, και συγκεκριμένα στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και σε ορισμένους κανονισμούς που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η παρούσα πρόταση οδηγίας ακολουθεί την τομεακή προσέγγιση, δεδομένου ότι προβλέπει διατάξεις για τους καταγγέλτες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης του δικαίου της Ένωσης στους τομείς που προσδιορίζονται στο πεδίο εφαρμογής και στο παράρτημα, στο οποίο απαριθμούνται οι σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που καθορίζονται άμεσα ή μέσω παραπομπής σε αυτές.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 19

1. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχουν στην Ένωση, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν τις βασικές αρχές για τα μέτρα ενθάρρυνσης της Ένωσης, αποκλειομένης της εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών προς υποστήριξη των δράσεων των κρατών μελών οι οποίες αναλαμβάνονται για να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1.

Το άρθρο 77 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 77

1. Η Ένωση αναπτύσσει πολιτική με στόχο:

α) να εξασφαλίζεται η απουσία οποιουδήποτε ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων,

β) να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και η αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων,

γ) να δημιουργηθεί προοδευτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα που αφορούν:

α) την κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας,

β) τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα,

γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ένωση,

δ) οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων,

ε) την απουσία ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων.

3. Εάν, για τη διευκόλυνση της άσκησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο α) δικαιώματος, φαίνεται αναγκαία δράση της Ένωσης, και εφόσον οι Συνθήκες δεν έχουν προβλέψει εξουσίες δράσης προς τούτο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, μπορεί να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά τον γεωγραφικό καθορισμό των συνόρων τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το άρθρο 78 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 78

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στο οποίο περιλαμβάνονται:

α) ενιαίο καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο ισχύει σε όλη την Ένωση,

β) ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο,

γ) κοινό σύστημα για την προσωρινή προστασία των εκτοπισμένων προσώπων σε περιπτώσεις μαζικής εισροής,

δ) κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

ε) κριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

στ) προδιαγραφές σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή επικουρικής προστασίας,

ζ) εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία.

3. Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 79 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 79

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την ενισχυμένη πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την καταπολέμησή της.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:

α) προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,

β) καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη,

γ) λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμως διαμενόντων,

δ) καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.

3. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής ή προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφός τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχομένων από τρίτες χώρες, στο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας.

Το άρθρο 83 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 83

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στους τομείς της ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή βάση.

Οι εν λόγω τομείς εγκληματικότητας είναι οι εξής: τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων και γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνομη εμπορία ναρκωτικών, παράνομη εμπορία όπλων, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά, παραχάραξη μέσων πληρωμής, εγκληματικότητα στον χώρο της πληροφορικής και οργανωμένο έγκλημα.

Ανάλογα με την εξέλιξη της εγκληματικότητας, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει αποφάσεις που προσδιορίζουν και άλλους τομείς εγκληματικότητας, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου. Αποφασίζει ομόφωνα μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Όταν η προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στον τομέα του ποινικού δικαίου είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής πολιτικής της Ένωσης σε τομέα στον οποίο εφαρμόζονται μέτρα εναρμόνισης, οδηγίες μπορούν να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες σχετικούς με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον εν λόγω τομέα. Οι εν λόγω οδηγίες εκδίδονται με συνήθη ή με ειδική νομοθετική διαδικασία, ίδια με εκείνη που ακολουθήθηκε κατά τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων εναρμόνισης, με την επιφύλαξη του άρθρου 76.

3. Όταν ένα μέλος του Συμβουλίου εκτιμά ότι σχέδιο οδηγίας προβλεπόμενο στις παραγράφους 1 ή 2 θίγει θεμελιώδεις πτυχές του συστήματός του ποινικής δικαιοσύνης, μπορεί να ζητήσει να υποβληθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η συνήθης νομοθετική διαδικασία αναστέλλεται. Αφού συζητήσει το ζήτημα και εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναπέμπει, εντός τετραμήνου από την αναστολή αυτή, το σχέδιο στο Συμβούλιο, θέτοντας τέρμα στην αναστολή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Εντός του αυτού χρονικού πλαισίου, σε περίπτωση μη συμφωνίας, και εφόσον εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη επιθυμούν να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία βάσει του συγκεκριμένου σχεδίου οδηγίας, τα εν λόγω κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο άρθρο 329, παράγραφος 1 της παρούσας Συνθήκης, θεωρείται ότι χορηγήθηκε και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ενισχυμένης συνεργασίας.

Το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 153

1. Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 151, η Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς:

α) βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,

β) όροι εργασίας,

γ) κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζομένων,

δ) προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας,

ε) ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους,

στ) εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένης της συνδιαχείρισης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5,

ζ) απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Ένωσης,

η) αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 166,

θ) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία,

ι) καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

ια) εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την επιφύλαξη του στοιχείου γ).

2. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

α) δύνανται να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων, την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών, την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την αξιολόγηση εμπειριών, αποκλειομένης της εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών,

β) δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των [συνθηκών] και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ), δ), στ) και ζ), το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, ομοφώνως, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εν λόγω επιτροπές.

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύναται να αποφασίζει με ομοφωνία την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στην παράγραφο 1, σημεία δ), στ) και ζ).

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν από κοινού, την εφαρμογή των οδηγιών που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 ή, κατά περίπτωση, την εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 155.

Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι, το αργότερο κατά την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να μεταφερθεί ή να τεθεί σε εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο μια οδηγία ή μια απόφαση, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα μέσω συμφωνιών, ενώ παράλληλα το κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζει τα αποτελέσματα που επιβάλλονται από την εν λόγω οδηγία ή απόφαση.

4. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου :

- δεν θίγουν την αναγνωρισμένη ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικού τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως και δεν πρέπει να επηρεάζουν αισθητά την οικονομική ισορροπία του,

- δεν εμποδίζουν την εκ μέρους των κρατών μελών διατήρηση ή θέσπιση αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων τα οποία συμβιβάζονται με τις Συνθήκες.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές, στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα για απεργία ή στο δικαίωμα για ανταπεργία (λόκ-άουτ).

Το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 154

1. Η Επιτροπή έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο της Ένωσης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος μεταξύ τους, μεριμνώντας ώστε η υποστήριξή της να παρέχεται ισόρροπα προς τα μέρη.

2. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τους ενδεχόμενους προσανατολισμούς μιας δράσης της Ένωσης.

3. Εάν η Επιτροπή, μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, κρίνει ότι η συγκεκριμένη δράση της Ένωσης πρέπει να αναληφθεί, διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το περιεχόμενο της μελετώμενης πρότασης. Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν γνώμη ή, αναλόγως των περιπτώσεων, σύσταση, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή.

4. Κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι επιθυμούν να κινήσουν τη διαδικασία του άρθρου 155. Η διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή αποφασίσουν από κοινού την παράτασή της.

Το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 157

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "αμοιβή" νοούνται οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως εργασίας.

Η ισότητα αμοιβής, χωρίς διακρίσεις φύλου, συνεπάγεται :

α) ότι η αμοιβή που παρέχεται για όμοια εργασία που αμείβεται κατ' αποκοπήν καθορίζεται με βάση την ίδια μονάδα μετρήσεως,

β) ότι η αμοιβή που παρέχεται για εργασία που αμείβεται με βάση τη χρονική διάρκεια είναι η ίδια για όμοια θέση εργασίας. 3.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

4. Προκειμένου να εξασφαλισθεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο να συνεχίσει μια επαγγελματική δραστηριότητα ή προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 352

1. Εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, η δράση της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που τίθενται με τις Συνθήκες, χωρίς αυτές να προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται επίσης ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής και μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφιστά την προσοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις προτάσεις που βασίζονται στο παρόν άρθρο.

3. Τα μέτρα που βασίζονται στο παρόν άρθρο δεν μπορούν να περιλαμβάνουν εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στις περιπτώσεις στις οποίες οι Συνθήκες αποκλείουν την εναρμόνιση αυτή.

4. Το παρόν άρθρο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την επίτευξη στόχου που εμπίπτει στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και κάθε πράξη θεσπιζόμενη σύμφωνα με το παρόν άρθρο σέβεται τα όρια που θέτει το άρθρο 40, εδάφιο δεύτερο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΙΙΙ - Γενικές αρχές που διέπουν την επιλογή της νομικής βάσης

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως είναι, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»(2). Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης.

Στην παρούσα περίπτωση πρέπει συνεπώς να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:

1.  έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από δύο συνιστώσες, εκ των οποίων η μία μπορεί να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ η δεύτερη έχει απλώς παρεμπίπτουσα σημασία· ή

2.  επιδιώκει συγχρόνως περισσότερες στοχεύσεις ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, πρέπει στην πρώτη περίπτωση η πράξη να βασίζεται σε μία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στην δεύτερη η πράξη πρέπει να βασιστεί στις αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις.(3)

Επιπλέον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο συνδυασμός πολλών νομικών βάσεων είναι δυνατός, εφόσον αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με τις άλλες και μόνον εάν δεν συνεπάγονται μη συμβατές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.(4) Οι νομικές βάσεις που προτείνεται να προστεθούν πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα αυτό, δηλαδή αν προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ή είναι άλλως συμβατές με τη νομική βάση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

IV - Σκοπός και περιεχόμενο της πρότασης

Δεδομένου ότι η Επιτροπή όρισε τη νομική βάση της πρότασής της, κάθε διάταξη που μνημονεύεται αντιστοιχεί στα σχετικά μέρη στο πεδίο εφαρμογής και στο παράρτημα της πρότασης. Στον βαθμό που ορισμένοι άλλοι τομείς προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής και, κατά συνέπεια, στο παράρτημα, θα ήταν σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η νομική βάση με την προσθήκη στη νομική βάση της οδηγίας και των αντίστοιχων άρθρων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

V – Ανάλυση και επιλογή της κατάλληλης νομικής βάσης

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης αποφασίζοντας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, «μπορούν να θεσπίζουν τις βασικές αρχές για τα μέτρα ενθάρρυνσης της Ένωσης» για να στηρίξουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τα μέτρα αυτά δεν περιλαμβάνουν ωστόσο εναρμόνιση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών. Ως προς αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι το άρθρο 19 της πρότασης προβλέπει ελάχιστη εναρμόνιση: «Τα κράτη μέλη δύνανται να εισάγουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα δικαιώματα των καταγγελλόντων σε σχέση με εκείνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία». Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η προσθήκη του άρθρου 19 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης μπορούν να θεσπίζουν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, «μέτρα» στον τομέα των συνοριακών ελέγχων σχετικά με τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής βραχείας διάρκειας· τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα· την ελευθερία μετακίνησης των υπηκόων τρίτων χωρών· το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων· και την απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Αυτή η νέα νομική βάση φαίνεται να είναι συμβατή με την πρόταση από διαδικαστική σκοπιά.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 ΣΛΕΕ αποτελεί γενική αναφορά στην κοινή πολιτική ασύλου. Η παράγραφος 3 αφορά τη λήψη προσωρινών μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προβλέπει μόνο διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου επιτρέπει τη θέσπιση, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, «μέτρων» για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου σε ειδικούς τομείς, όπως το ενιαίο καθεστώς ασύλου και η επικουρική προστασία· η προσωρινή προστασία για τους εκτοπισθέντες· οι κοινές διαδικασίες για τη διεθνή προστασία· τα πρότυπα για τις συνθήκες υποδοχής· και η εταιρική σχέση και συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαίο να προστεθεί ως νομική βάση το άρθρο 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ενώ το άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ δεν αποτελεί κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση. Από διαδικαστική σκοπιά, η προσθήκη του άρθρου 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ φαίνεται να είναι συμβατή με την πρόταση.

Το άρθρο 79 της ΣΛΕΕ αφορά την κοινή μεταναστευτική πολιτική. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι παράγραφοι 1 και 5 δεν αποτελούν νομικές βάσεις. Η παράγραφος 3 προβλέπει τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελέσει τη νομική βάση της προτεινόμενης οδηγίας. Η παράγραφος 4 αφορά την ένταξη των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά αποκλείει την εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

Η παράγραφος 2 επιτρέπει τη θέσπιση, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, «μέτρων» σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής· τα δικαιώματα των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών· την παράνομη μετανάστευση και παράτυπη διαμονή· και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Ως εκ τούτου, μόνο η συμπερίληψη του άρθρου 79 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ φαίνεται να είναι δυνατή από διαδικαστική σκοπιά.

Ενώ το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, η παράγραφος 3 περιλαμβάνει διάταξη ανασταλτικού χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την οποία ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η συνήθης νομοθετική διαδικασία αναστέλλεται.

Για τον λόγο αυτό, δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός αυτής της διάταξης με τις άλλες νομικές βάσεις της πρότασης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μέτρα που βασίζονται στα άρθρα 77, 78, 79 και 83 της ΣΛΕΕ θα ισχύουν μόνο στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν τα εν λόγω κράτη μέλη επιλέξουν να συμμετάσχουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 21 και ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 22, κανένα τέτοιο μέτρο δεν θα εφαρμοστεί στη Δανία. Η προσθήκη των εν λόγω άρθρων στη νομική βάση δεν θα έχει επιπτώσεις στη νομοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε πιθανή διάσπαση της πρότασης για τους σκοπούς της διαδικασίας στο Συμβούλιο, δεδομένου ότι ο αριθμός των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζονται τα διάφορα μέρη της οδηγίας θα είναι διαφορετικός.

Το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ προστέθηκε με τις τροπολογίες 66, 67, 68 και 69. Οι τροπολογίες 67 και 69 προσθέτουν μόνο μέρη του εν λόγω άρθρου, και συγκεκριμένα τα σημεία α), β) και ε). Στο άρθρο αυτό απαριθμούνται συγκεκριμένοι τομείς κοινωνικής πολιτικής, στους οποίους η δράση της ΕΕ μπορεί να «στηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών».

Η διαδικασία για ορισμένες κατηγορίες του καταλόγου αυτού δεν είναι συμβατή με την πρόταση, δεδομένου ότι απαιτεί ομοφωνία. Οι υπόλοιποι τομείς που καλύπτονται από τις τροπολογίες, όταν εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία χωρίς να απαιτείται ομοφωνία, είναι το άρθρο 153 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, στοιχεία α), β), ε).

Το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ δεν αποτελεί νομική βάση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανόνες που εφαρμόζονται ρητά στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι μπορεί να προστεθεί.

Όσον αφορά το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ σχετικά με την ισότητα αμοιβών, η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού ορίζει τη λήψη «μέτρων» «με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας».

Συνεπώς, το άρθρο 157 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ φαίνεται ότι, από διαδικαστική σκοπιά, είναι συμβατό με την πρόταση.

Τέλος, το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο, να αποφασίσει «εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται από τις Συνθήκες, η δράση της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που τίθενται με τις Συνθήκες», εφόσον αυτές δεν προβλέπουν τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.

Η πρόταση συγκεντρώνει διάφορες τομεακές νομικές βάσεις για να συγκροτήσει αυτό που μπορεί να φαίνεται ως οριζόντιο μέσο αλλά που στην πραγματικότητα συνιστά δέσμη τομεακών μέτρων. Το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου οι αναγκαίες εξουσίες δράσης δεν προβλέπονται από τις Συνθήκες. Δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη πολλά μέτρα στο δίκαιο της Ένωσης που προβλέπουν κανόνες για τους καταγγέλτες, αυτό δεν μπορεί να λεχθεί ότι ισχύει εν προκειμένω. Συνεπώς, η προσφυγή στο άρθρο 352 ΣΛΕΕ είναι εξ ορισμού μη συμβατή με την προσέγγιση που επέλεξε η πρόταση της Επιτροπής.

Εξάλλου, η επιλογή να συμπεριληφθεί το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ είναι, από διαδικαστική σκοπιά, μη συμβατή με τις άλλες νομικές βάσεις, δεδομένου ότι απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο και έγκριση του Κοινοβουλίου. Το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ δεν αποτελεί, επομένως, την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση.

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Οι ακόλουθες διατάξεις της ΣΛΕΕ προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία κατά τρόπο συμβατό με την υφιστάμενη νομική βάση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή: άρθρο 77 παράγραφος 2, άρθρο 78 παράγραφος 2, άρθρο 79 παράγραφος 2, άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και ε) και άρθρο 157 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Όσον αφορά τα άρθρα 77, 78 και 79, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και η προσθήκη των άρθρων αυτών δεν θα ήταν ασυμβίβαστη με τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο, η συμπερίληψή τους στη νομική βάση μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή διάσπαση της πρότασης για τους σκοπούς της διαδικασίας στο Συμβούλιο.

Το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 352 ΣΛΕΕ δεν είναι συμβατά με την συνήθη νομοθετική διαδικασία και δεν πρέπει να προστεθούν ως νέες νομικές βάσεις. Επιπλέον, το άρθρο 352, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν προβλέπονται εξουσίες δράσης από τις Συνθήκες είναι, εξ ορισμού, μη συμβατό με την προσέγγιση που επιλέγει η πρόταση της Επιτροπής.

Όσον αφορά το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ, παραπέμπει σε κανόνες που εφαρμόζονται στην Επιτροπή και δεν προβλέπει νομική βάση για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προστεθεί στη νομική βάση.

Τέλος, η προσθήκη του άρθρου 19 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ δεν είναι σκόπιμη, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν επιτρέπει την εναρμόνιση.

Η τελική επιλογή των νομικών βάσεων που προσδιορίζονται ως πιθανές προσθήκες στη νομική βάση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα πρέπει, ωστόσο, να εξαρτηθεί από την έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων που εισάγουν συγκεκριμένους τομείς δράσης στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας.

Κατά τη συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2018 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς ομόφωνα(5), με 18 ψήφους υπέρ, να συστήσει στην αρμόδια επιτροπή να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω συμπεράσματα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των τροπολογιών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

(1)

2016/2224(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//EL and (2016/2055(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//EL.

(2)

Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σελ. 1439, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. I-9097· υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I-7585.

(3)

Βλέπε υπόθεση C-411/06 που παρατέθηκε προηγουμένως, σκέψεις 46-47.

(4)

  Αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2008, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-155/07, EU:C:1996:605, σκέψη 37· και της 3ης Σεπτεμβρίου 2009, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, C-166/07, EU:C:2009:499, σκέψεις 68 και 69.

(5)

Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Mady Delvaux (αντιπρόεδρος) Axel Voss (συντάκτης γνωμοδότησης), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie‑Christine Boutonnet, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Olle Ludvigsson (σε αναπλήρωση του Enrico Gasbarra, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού).


(*) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (27.9.2018)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Miguel Viegas

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης της επιτροπής ECON χαιρετίζει θερμά την πρόταση της Επιτροπής για μια πανενωσιακή προστασία των καταγγελτών, κάτι που ήδη ζητούσε εδώ και πολύ καιρό το Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων στην έκθεση της επιτροπής ΡΑΝΑ καθώς και στην προηγούμενη έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής JURI στην οποία συνέβαλε η ECON.

Η πρόταση βασίζεται επίσης στα τομεακά μέτρα προστασίας των καταγγελτών τα οποία εισήγαγε η ECON σε προηγούμενες νομοθετικές πράξεις, όπως στην οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD4-5) και στον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR).

Με τις τροπολογίες του, ο συντάκτης γνωμοδότησης της ECON στοχεύει στα εξής:

•  στη βελτίωση του ορισμού (άρθρο 3)

•  στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων (άρθρο 1)

•  στη διασφάλιση υλικής υποστήριξης (άρθρο 15)

•  στη διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης 21

•  στην εισαγωγή της ιδέας ότι ένας καταγγέλτης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επιχειρησιακή ικανότητα των κρατικών υπηρεσιών επιτήρησης

•  στη θέσπιση ενός σαφούς μηχανισμού για την αναγνώριση του καθεστώτος του καταγγέλτη για λόγους ασφάλειας δικαίου

•  στην εισαγωγή της δυνατότητας της ανωνυμίας

•  στη διευκόλυνση της χρήσης εξωτερικών διαύλων χωρίς διέλευση από τους εσωτερικούς διαύλους

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τα πρόσωπα που εργάζονται σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη και την πρόληψη παραβάσεων του δικαίου και στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων αποθαρρύνει τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά των ανησυχιών ή των υπονοιών τους.

(1)  Τα πρόσωπα που εργάζονται σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να καταγγέλλουν τις διαπιστούμενες ή εικαζόμενες παραβάσεις του δικαίου, τα παραπτώματα και τις απειλές για το δημόσιο συμφέρον. Με τις καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά στην αποκάλυψη και την πρόληψη παραβάσεων του δικαίου και στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων ή νομικών συνεπειών ή η έλλειψη εμπιστοσύνης στη χρησιμότητα της καταγγελίας αποθαρρύνουν τους δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά των ανησυχιών ή των υπονοιών τους.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος συνιστούν στοιχείο του αρχικού σταδίου επιβολής του ενωσιακού δικαίου: οι καταγγελίες αυτές τροφοδοτούν εθνικά και ενωσιακά συστήματα επιβολής του νόμου με πληροφορίες που οδηγούν σε αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου.

(2)  Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος συνιστούν στοιχείο του αρχικού σταδίου επιβολής του ενωσιακού δικαίου: οι καταγγελίες αυτές τροφοδοτούν εθνικά και ενωσιακά συστήματα επιβολής του νόμου με πληροφορίες που συχνά οδηγούν σε αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σε ορισμένους τομείς πολιτικής, οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια ότι εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνική ευημερία. Εφόσον διαπιστώνονται αδυναμίες επιβολής του νόμου στους εν λόγω τομείς, και εφόσον οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να αποκαλύπτουν παραβάσεις, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων και να θεσπιστούν αποτελεσματικοί δίαυλοι αναφοράς, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή του νόμου.

(3)  Οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια ότι εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνική ευημερία. Εφόσον διαπιστώνονται αδυναμίες επιβολής του νόμου, και εφόσον οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να αποκαλύπτουν παραβάσεις, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων και να εξασφαλιστεί η ύπαρξη αποτελεσματικών διαύλων αναφοράς, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή του νόμου.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή