Процедура : 2018/2244(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0399/2018

Внесени текстове :

A8-0399/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0500

ДОКЛАД     
PDF 602kWORD 55k
22.11.2018
PE 629.591v02-00 A8-0399/2018

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси)

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Зигфрид Мурешан

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси)

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2), и по-специално член 44 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(3),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(4),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2018, приет от Комисията на 12 октомври 2018 г. (COM(2018)0704),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018, приета от Съвета на 26 ноември 2018 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0399/2018),

А.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 6/2018 е да се актуализира както разходната, така и приходната част на бюджета, за да се вземат предвид последните промени;

Б.  като има предвид, че по отношение на разходната част, проект на коригиращ бюджет № 6/2018 намалява бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове съответно с 48,7 милиона евро и 44,7 милиона евро по функция 1а „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ и функция 2 „Устойчив растеж — природни ресурси“;

В.  като има предвид, че по отношение на приходната част, проект на коригиращ бюджет № 6/2018 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (т.е. мита и налози в сектора на захарта), за базите за данъка върху добавената стойност (ДДС) и за брутния национален доход (БНД), както и до включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и тяхното финансиране, всички те засягащи разпределението на вноските собствени ресурси от държавите членки в бюджета на Съюза;

1.  приветства факта, че изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. най-накрая достига нормален ритъм и води само до незначителна корекция на разходната част в сравнение с изключително значителните коригиращи бюджети, приети през 2016 г. и 2017 г.; насърчава Комисията и държавите членки да компенсират големите забавяния, натрупани през последните три години;

2.  отбелязва техническия процес на възстановяване на баланса на собствените ресурси, станал необходим вследствие на преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси и ДДС и поради актуализациите на корекцията за Обединеното кралство;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)

  OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(3)

  OВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1.

(4)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(5)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 ноември 2018 г.Правна информация