Menetlus : 2018/2244(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0399/2018

Esitatud tekstid :

A8-0399/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0500

RAPORT     
PDF 428kWORD 54k
22.11.2018
PE 629.591v02-00 A8-0399/2018

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Siegfried Mureşan

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(2), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017. aastal(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2 detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 6/2018, mille komisjon võttis vastu 12. oktoobril 2018. aastal (COM(2018)0704),

–  võttes arvesse 26. novembril 2018. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0399/2018),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 6/2018 eesmärk on ajakohastada nii eelarve kulu- kui ka tulupoolt, et võtta arvesse viimaseid suundumusi;

B.  arvestades, et kulude poolel vähendatakse paranduseelarve projektiga nr 6/2018 rubriigi 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ ning rubriigi 2 „Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad“ eelarveridade kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vastavalt 48,7 miljoni ja 44,7 miljoni euro võrra;

C.  arvestades, et tulude poolel muudetakse paranduseelarve projektiga nr 6/2018 traditsiooniliste omavahendite (st tollimaksud ja suhkrumaksud) ning käibemaksu- ja kogurahvatulu baaside prognoosi, samuti kantakse eelarvesse asjaomased Ühendkuningriigile võimaldatavad korrigeerimised ja nende rahastamine, mis kõik mõjutab ELi eelarvesse kantavate liikmesriikide omavahendite sissemaksete jaotust;

1.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. – 2020. aasta programmide rakendamine saavutab lõpuks täismahu ja selle tulemuseks on kulude poole kõigest väike korrigeerimine võrreldes 2016. ja 2017. aastal vastu võetud väga mahukate paranduseelarvetega; julgustab komisjoni ja liikmesriike tegema tagasi viimasel kolmel aastal tekkinud suured viivitused;

2.  võtab teadmiseks omavahendite tasakaalustamise tehnilise protsessi, mis on vajalik traditsiooniliste omavahendite ja käibemaksu prognoosi läbivaatamise ning Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise ajakohastamise tõttu;

3.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta heaks;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 6/2018 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(3)

  ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.

(4)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(5)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 27. november 2018Õigusalane teave