Menettely : 2018/0236(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0405/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0405/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

MIETINTÖ     ***I
PDF 1626kWORD 299k
27.11.2018
PE 625.427v03-00 A8-0405/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

(COM(2018)0447 – C8–0258/2018 – 2018/0236(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Massimiliano Salini

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

(COM(2018)0447 – C8–0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0447),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 189 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0258/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0405/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa” (COM(2016)0587) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2016)0300),

Tarkistus    2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”5G-Eurooppa: toimintasuunnitelma” (COM(2016)0588) ja sen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2016)0306),

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Avaruusteknologiasta, -datasta ja -palveluista on tullut välttämätön osa eurooppalaisten jokapäiväistä elämää, ja niillä on keskeisen tärkeä merkitys monien strategisten etujen turvaamisessa. Unionin avaruusteollisuus on jo nyt yksi maailman kilpailukykyisimmistä. Uusien toimijoiden ilmaantuminen ja uuden teknologian kehitys mullistavat kuitenkin teollisuuden perinteisiä malleja. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että unioni kuuluu jatkossakin johtaviin kansainvälisiin toimijoihin, että sillä on laaja toiminnanvapaus avaruusalalla ja että se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä ja tukee avaruusalan yritysten kilpailukykyä ja innovointivalmiuksia, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, startup-yritysten ja innovatiivisten yritysten osalta.

(1)  Avaruusteknologiasta, -datasta ja -palveluista on tullut välttämätön osa eurooppalaisten jokapäiväistä elämää, ja niillä on keskeisen tärkeä merkitys monien strategisten etujen turvaamisessa. Unionin avaruusteollisuus on jo nyt yksi maailman kilpailukykyisimmistä. Uusien toimijoiden ilmaantuminen ja uuden teknologian kehitys mullistavat kuitenkin teollisuuden perinteisiä malleja. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että unioni kuuluu jatkossakin johtaviin kansainvälisiin toimijoihin, että sillä on laaja toiminnanvapaus avaruusalalla ja että se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä ja tukee avaruusalan yritysten kilpailukykyä ja innovointivalmiuksia, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, startup-yritysten ja innovatiivisten yritysten osalta. Samalla on tärkeää luoda asianmukaiset olosuhteet, joilla taataan tasapuoliset globaalit toimintaedellytykset avaruusalalla toimiville yrityksille.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Avaruusalan kehitys on perinteisesti ollut kytköksissä turvallisuuskysymyksiin. Monissa tapauksissa avaruusalan laitteet, komponentit ja välineet ovat kaksikäyttötuotteita. Tämän vuoksi olisikin aiheellista hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita avaruusala tarjoaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuudelle.

(2)  Avaruusalan kehitys on perinteisesti ollut kytköksissä turvallisuuskysymyksiin. Monissa tapauksissa avaruusalan laitteet, komponentit ja välineet ovat kaksikäyttötuotteita. Tämän vuoksi olisikin aiheellista hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita avaruusala ja itsenäinen pääsy avaruuteen tarjoavat unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuudelle ja riippumattomuudelle.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus olisi varmistettava, mutta samalla niitä on myös kehitettävä, jotta ne pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian murroksen edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä, kuten ilmastonmuutos (arktisen alueen muutosten seuranta mukaan luettuna), turvallisuus ja puolustusala.

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus, hyödyntäminen ja käyttö olisi varmistettava, ja niitä on myös kehitettävä, jotta ne pysyvät jatkossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian murroksen edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä. Ohjelmalla olisi edistettävä myös avaruuspohjaisia palveluita siten, että kaikki jäsenvaltiot ja niiden kansalaiset voivat täysimääräisesti hyötyä ohjelmasta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin on varmistettava toiminnanvapautensa ja autonomiansa, jotta sillä on avaruuteen pääsy ja mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että se pitää edelleen yllä autonomista, luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä avaruuteen, erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian, yleisen turvallisuuden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Komission pitäisi tämän vuoksi voida koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan tasolla sekä sen omia tarpeita että pyynnöstä myös muiden tahojen, jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita varten perussopimuksen 189 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti. On myös ratkaisevan tärkeää, että unionilla on jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja joustava laukaisuinfrastruktuuri. Jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön toteuttamien toimenpiteiden lisäksi komission olisi tarkasteltava keinoja tällaisen infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai kehittämistä, pitäisi olla mahdollista rahoittaa tällaiset muutokset osittain ohjelmasta varainhoitoasetuksen mukaisesti ja kun selkeää EU-tason lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta ohjelmassa saavutetaan parempi kustannustehokkuus.

(4)  Unionin on varmistettava toiminnanvapautensa ja autonomiansa, jotta sillä on avaruuteen pääsy ja mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että se pitää edelleen yllä autonomista, luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä avaruuteen, mukaan lukien vaihtoehtoiset laukaisuteknologiat ja innovatiiviset järjestelmät tai palvelut, erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian, yleisen turvallisuuden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Komission pitäisi tämän vuoksi voida koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan tasolla sekä sen omia tarpeita että pyynnöstä myös muiden tahojen, jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita varten perussopimuksen 189 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti. On myös ratkaisevan tärkeää, että unionilla on jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja joustava laukaisuinfrastruktuuri. Jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön toteuttamien toimenpiteiden lisäksi komission olisi tarkasteltava keinoja tällaisen infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai kehittämistä, pitäisi olla mahdollista rahoittaa tällaiset muutokset osittain ohjelmasta varainhoitoasetuksen mukaisesti ja kun selkeää EU-tason lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta ohjelmassa saavutetaan parempi kustannustehokkuus.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta voidaan vahvistaa unionin avaruusteollisuuden kilpailukykyä ja sen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää omia järjestelmiään, unionin olisi tuettava koko avaruusteollisuuden syntymistä, kasvua ja kehitystä. Liiketoiminnalle ja innovoinnille suotuisan mallin luomista olisi tuettava Euroopan tasolla sekä alueellisella ja kansallisella tasolla perustamalla avaruus- ja digitaalialan ja käyttäjien yhteisiä alustoja. Jotta unioniin sijoittautuneet avaruusyritykset voisivat menestyä, unionin olisi edistettävä niiden laajentumista, myös tukemalla niiden riskirahoituksen saantia, sillä avaruusalan startup-yritysten saatavilla ei unionissa ole soveltuvaa yksityistä pääomarahoitusta, ja perustamalla innovaatiokumppanuuksia (innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden hankinta ensimmäisellä niitä koskevalla sopimuksella).

(5)  Jotta voidaan vahvistaa unionin avaruusteollisuuden kilpailukykyä ja sen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää omia järjestelmiään, unionin olisi tuettava koko avaruusteollisuuden syntymistä, kasvua ja kehitystä. Liiketoiminnalle ja innovoinnille suotuisan mallin luomista olisi tuettava Euroopan tasolla sekä alueellisella ja kansallisella tasolla esimerkiksi aloitteilla, jotka liittyvät avaruus- ja digitaalialan ja käyttäjien yhteisiin alustoihin. Avaruusalan yhteistyöalustojen olisi tehtävä yhteistyötä digitaali-innovointikeskittymien kanssa yrittäjyyden ja taitojen edistämiseksi. Jotta unioniin sijoittautuneet avaruusyritykset voisivat menestyä, unionin olisi edistettävä niiden perustamista ja laajentumista, myös tukemalla niiden riskirahoituksen saantia, sillä avaruusalan startup-yritysten saatavilla ei unionissa ole soveltuvaa yksityistä pääomarahoitusta, ja perustamalla innovaatiokumppanuuksia (innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden hankinta ensimmäisellä niitä koskevalla sopimuksella).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kattavuutensa ja globaalien haasteiden ratkaisupotentiaalinsa ansiosta unionin avaruusohjelmalla, jäljempänä ’ohjelma’, on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Komission olisi tämän vuoksi voitava hallinnoida sitä unionin puolesta ja koordinoida toimintaa kansainvälisellä näyttämöllä unionin puolesta, erityisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen puolustamiseksi kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien taajuuksien ala, tukea unionin teknologiaa ja teollisuutta ja edistää koulutusalan yhteistyötä, kun muistetaan, että osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä on tarpeen varmistaa vastavuoroisuus. On erityisen tärkeää, että komissio edustaa unionia kansainvälisen Cospas–Sarsat-ohjelman elimissä tai alaan liittyvissä YK:n elimissä, mukaan lukien elintarvike- ja maatalousjärjestö, sekä Maailman ilmatieteen järjestössä.

(6)  Kattavuutensa ja globaalien haasteiden ratkaisupotentiaalinsa ansiosta unionin avaruusohjelmalla, jäljempänä ’ohjelma’, on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Komission olisi tämän vuoksi voitava hallinnoida sitä unionin puolesta ja koordinoida toimintaa kansainvälisellä näyttämöllä unionin puolesta, erityisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen puolustamiseksi kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien taajuuksien ala. Komission olisi vahvistettava taloudellista diplomatiaa, jotta voidaan tukea unionin teknologiaa ja teollisuutta ja edistää koulutusalan yhteistyötä, kun muistetaan, että osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä on tarpeen varmistaa vastavuoroisuus sekä tasapuolinen kilpailu kansainvälisellä tasolla. On erityisen tärkeää, että komissio edustaa unionia kansainvälisen Cospas–Sarsat-ohjelman elimissä tai alaan liittyvissä YK:n elimissä, mukaan lukien elintarvike- ja maatalousjärjestö, sekä Maailman ilmatieteen järjestössä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa edistettävä vastuullista toimintaa avaruudessa ja ulkoavaruudessa ja tutkittava mahdollisuutta liittyä asiaankuuluviin YK:n yleissopimuksiin.

(7)  Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa edistettävä vastuullista toimintaa avaruudessa ja ulkoavaruudessa, erityisesti ratkaisujen löytämiseksi avaruusromun lisääntymisen torjumiseen, ja tutkittava mahdollisuutta liittyä asiaankuuluviin YK:n yleissopimuksiin, mukaan lukien yleissopimus valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet (ulkoavaruussopimus).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ohjelmalla on samanlaisia tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, InvestEU-rahasto, Euroopan puolustusrahasto sekä asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi säädettävä näistä ohjelmista saatavasta kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä edellytyksellä että rahoitus koskee samoja kustannuseriä, erityisesti unionin ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta koskevilla järjestelyillä, kun hallintomääräykset sen mahdollistavat, joko peräkkäin, vuorotellen tai yhdistelemällä varoja, mukaan lukien toimien yhteisrahoitus siten, että mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman täytäntöönpanon aikana komission olisi tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien kanssa, mikä mahdollistaisi mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen käytön, innovaatiokumppanuudet sekä kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta yhdistävät toimet.

(8)  Ohjelmalla on samanlaisia tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, InvestEU-rahasto, Euroopan puolustusrahasto sekä asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi säädettävä näistä ohjelmista saatavasta kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä edellytyksellä että rahoitus koskee samoja kustannuksia, erityisesti unionin ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta koskevilla järjestelyillä, kun hallintomääräykset sen mahdollistavat, joko peräkkäin, vuorotellen tai yhdistelemällä varoja, mukaan lukien toimien yhteisrahoitus siten, että mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman täytäntöönpanon aikana komission olisi tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien kanssa, mikä mahdollistaisi mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen käytön, innovaatiokumppanuudet sekä kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta yhdistävät toimet. On tärkeää varmistaa Euroopan horisontti -ohjelman ja muiden unionin ohjelmien sekä ohjelman komponenttien avulla kehitettyjen ratkaisujen välinen jatkuvuus.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Unionin avaruusala työllistää noin 200 000 ammattilaista. Tämän vuoksi on tärkeää jatkaa alan huippuinfrastruktuurin kehittämistä ja edistää näin taloudellista toimintaa sekä tuotantoketjun alku- että loppupäässä. Euroopan avaruusteollisuuden tulevan kilpailukyvyn varmistamiseksi ohjelmalla olisi lisäksi tuettava avaruuteen liittyvien korkean tason pätevyyksien kehittämistä ja koulutustoimintaa ja keskityttävä erityisesti tyttöihin ja naisiin unionin kansalaisten koko potentiaalin toteuttamiseksi tällä alalla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Ohjelman olisi hyödynnettävä avaruus- ja liikennealan välisiä synergioita ottaen huomioon, että avaruusteknologialla on keskeinen rooli, kun maa-, meri-, lento- ja avaruusliikenteestä kehitetään älykkäämpää, tehokkaampaa, turvallisempaa, varmempaa, kestävämpää ja integroidumpaa samalla kun innovatiivisen ja ajantasaisen avaruusteknologian kysyntä kasvavalla ja innovatiivisella liikennesektorilla lisääntyy.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Ohjelman mahdollisesti tuottamat tulot olisi tuloutettava unionille, jotta unionin aiemmat investoinnit saadaan osittain takaisin, ja nämä tulot olisi käytettävä ohjelman tavoitteiden tukemiseen. Samasta syystä pitäisi olla mahdollista sisällyttää tulojenjakojärjestely yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin.

(14)  Ohjelman komponenttien mahdollisesti tuottamat tulot olisi tuloutettava unionille, jotta unionin aiemmat investoinnit saadaan osittain takaisin, ja nämä tulot olisi käytettävä ohjelman tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen. Samasta syystä pitäisi olla mahdollista sisällyttää tulojenjakojärjestely yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Ohjelma tukeutuu monimutkaiseen ja jatkuvasti kehittyvään teknologiaan. Ohjelman puitteissa tehtyjen hankintasopimusten osalta tukeutuminen tällaiseen teknologiaan aiheuttaa epävarmuustekijöitä ja riskejä, varsinkin jos sopimuksiin liittyy laitteistoja tai pitkän aikavälin palveluntarjontaa. Tämän vuoksi tarvitaan julkisia hankintoja koskevia erityistoimenpiteitä, joita sovelletaan varainhoitoasetuksessa vahvistettujen sääntöjen lisäksi. Olisi näin ollen voitava tehdä hankintasopimus monivaiheisena ehdollisena sopimuksena, liittää sopimukseen sen toteuttamisen kuluessa tietyin ehdoin lisäsopimus tai vaatia alihankinnan vähimmäisosuutta. Ohjelman komponenteille ominaisten teknisten epävarmuustekijöiden vuoksi hankintahintoja ei myöskään aina ole mahdollista määrittää täsmällisesti, joten pitäisi olla mahdollista tehdä sopimukset siten, ettei niissä määrätä kiinteää lopullista hintaa ja että niihin sisältyy unionin taloudelliset edut turvaavia lausekkeita.

(16)  Ohjelma tukeutuu monimutkaiseen ja jatkuvasti kehittyvään teknologiaan. Ohjelman puitteissa tehtyjen hankintasopimusten osalta tukeutuminen tällaiseen teknologiaan aiheuttaa epävarmuustekijöitä ja riskejä, varsinkin jos sopimuksiin liittyy laitteistoja tai pitkän aikavälin palveluntarjontaa. Tämän vuoksi tarvitaan julkisia hankintoja koskevia erityistoimenpiteitä, joita sovelletaan varainhoitoasetuksessa vahvistettujen sääntöjen lisäksi. Olisi näin ollen voitava tehdä hankintasopimus monivaiheisena ehdollisena sopimuksena, liittää sopimukseen sen toteuttamisen kuluessa tietyin ehdoin lisäsopimus tai vaatia alihankinnan vähimmäisosuutta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä startup-yrityksille. Ohjelman komponenteille ominaisten teknisten epävarmuustekijöiden vuoksi hankintahintoja ei myöskään aina ole mahdollista määrittää täsmällisesti, joten pitäisi olla mahdollista tehdä sopimukset siten, ettei niissä määrätä kiinteää lopullista hintaa ja että niihin sisältyy unionin taloudelliset edut turvaavia lausekkeita.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Ohjelman vankka julkinen hallinnointi edellyttää vastuiden ja tehtävien selkeää jakoa eri osallistujatahojen välillä, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja vähentää viivästyksiä ja kustannusylityksiä.

(25)  Ohjelman vankka julkinen hallinnointi edellyttää vastuiden ja tehtävien selkeää jakoa eri osallistujatahojen välillä, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja vähentää viivästyksiä ja kustannusylityksiä, ja siinä olisi pyrittävä asettamaan etusijalle nykyisten eurooppalaisten infrastruktuurien käyttö sekä Euroopan teollisuudenalojen ja ammatillisen sektorin kehittäminen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Avaruusohjelmat ovat käyttäjälähtöisiä, ja niiden täytäntöönpano ja kehittäminen edellyttävät siksi käyttäjien edustajien jatkuvaa, vaikuttavaa osallistumista.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jäsenvaltiot ovat jo pitkään toimineet avaruusalalla. Niillä on avaruuteen liittyviä järjestelmiä, infrastruktuuria sekä kansallisia virastoja ja elimiä. Tämän vuoksi ne voivat antaa suuren panoksen ohjelmaan, erityisesti sen täytäntöönpanoon, ja tehdä täysimittaista yhteistyötä unionin kanssa ohjelman palveluiden ja sovellusten edistämiseksi. Komission olisi voitava hyödyntää jäsenvaltioiden käytössä olevia välineitä, ja se voisi antaa niille muita kuin sääntelytehtäviä unionin ohjelman toteutuksessa ja hyötyä niiden tarjoamasta avusta. Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen niiden alueelle perustettujen maa-asemien suojaamisen. Jäsenvaltioiden ja komission olisi lisäksi tehtävä yhteistyötä keskenään ja asiaankuuluvien kansainvälisten elinten ja sääntelyviranomaisten kanssa varmistaakseen monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 243/2012/EU15 mukaisesti, että ohjelman edellyttämät taajuudet on saatavilla ja suojattu niin, että tarjottaviin palveluihin perustuvia sovelluksia voidaan kehittää ja toteuttaa täysimittaisesti.

(26)  Jäsenvaltiot ovat jo pitkään toimineet avaruusalalla. Niillä on avaruuteen liittyviä järjestelmiä, infrastruktuuria sekä kansallisia virastoja ja elimiä. Tämän vuoksi ne voivat antaa suuren panoksen ohjelmaan, erityisesti sen täytäntöönpanoon, ja tehdä täysimittaista yhteistyötä unionin kanssa ohjelman palveluiden ja sovellusten edistämiseksi. Komission olisi voitava hyödyntää jäsenvaltioiden käytössä olevia välineitä, ja se voisi antaa niille muita kuin sääntelytehtäviä unionin ohjelman toteutuksessa ja hyötyä niiden tarjoamasta avusta. Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen niiden alueelle perustettujen maa-asemien suojaamisen. Jäsenvaltioiden ja komission olisi lisäksi tehtävä yhteistyötä keskenään ja asiaankuuluvien kansainvälisten elinten ja sääntelyviranomaisten kanssa varmistaakseen monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 243/2012/EU15 mukaisesti, että ohjelman edellyttämät taajuudet on saatavilla ja niillä on riittävä suojaus niin, että tarjottaviin palveluihin perustuvia sovelluksia voidaan kehittää ja toteuttaa täysimittaisesti.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Komissio on vastuussa unionin yleisen edun edistämisestä, joten ohjelman toteuttaminen, sitä koskevan kokonaisvastuun kantaminen ja ohjelman käytön edistäminen kuuluvat komission tehtäviin. Jotta eri osapuolten resursseja ja osaamista voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, komission olisi voitava siirtää tiettyjä tehtäviä muille. Lisäksi komissiolla on parhaat edellytykset vahvistaa järjestelmien ja palveluiden kehityksen kannalta tarpeelliset keskeiset tekniset ja toiminnalliset eritelmät.

(27)  Komissio on vastuussa unionin yleisen edun edistämisestä, joten ohjelman toteuttamisen valvonta, sitä koskevan kokonaisvastuun kantaminen ja ohjelman käytön edistäminen kuuluvat komission tehtäviin. Jotta eri osapuolten resursseja ja osaamista voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, komission olisi voitava siirtää tiettyjä tehtäviä muille. Lisäksi komissiolla on parhaat edellytykset vahvistaa järjestelmien ja palveluiden kehityksen kannalta tarpeelliset keskeiset vaatimukset.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston, jäljempänä ’avaruusohjelmavirasto’, jolla korvataan asetuksen (EU) N:o 912/2010 nojalla perustettu Euroopan GNSS-virasto ja joka on sen seuraaja, on tarkoitus edistää unionin avaruusohjelmaa, erityisesti turvallisuuden osalta. Tietyt ohjelman turvallisuuteen ja edistämiseen liittyvät tehtävät olisi sen vuoksi annettava avaruusohjelmavirastolle. Erityisesti turvallisuuden osalta, kun otetaan huomioon avaruusohjelmaviraston kokemus tällä alalla, sen olisi oltava vastuussa turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätehtävistä kaikissa unionin toimissa avaruusalalla. Lisäksi sen olisi hoidettava komission sille siirtämät tehtävät yhdellä tai useammalla rahoitusosuussopimuksella, jotka kattavat useita muita ohjelmaan liittyviä erityistehtäviä.

(28)  Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston, jäljempänä ’avaruusohjelmavirasto’, jolla korvataan asetuksen (EU) N:o 912/2010 nojalla perustettu Euroopan GNSS-virasto ja joka on sen seuraaja, on tarkoitus edistää unionin avaruusohjelmaa, erityisesti turvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä palvelujen ja toimintaketjun loppupään toimivuuden edistämisen osalta. Näihin aloihin liittyvät tehtävät olisi sen vuoksi annettava avaruusohjelmavirastolle. Erityisesti turvallisuuden osalta, kun otetaan huomioon avaruusohjelmaviraston kokemus tällä alalla, sen olisi oltava vastuussa turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätehtävistä kaikissa unionin toimissa avaruusalalla. Avaruusohjelmavirastolle olisi myös uskottava Copernicuksen edistämis- ja kaupallistamistoimien toteuttaminen sen Galileon ja EGNOSin käytön omaksumisen edistämisestä käyttäjien ja markkinoiden osalta saamia myönteisiä tuloksia hyödyntäen ja ohjelmien edistämiseksi pakettina. Lisäksi sen olisi hoidettava komission sille siirtämät tehtävät yhdellä tai useammalla rahoitusosuussopimuksella, jotka kattavat useita muita ohjelmaan liittyviä erityistehtäviä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Euroopan avaruusjärjestö (ESA) on kansainvälinen organisaatio, jolla on laaja kokemus avaruusalasta ja joka on tehnyt Euroopan yhteisön kanssa puitesopimuksen vuonna 2004. Tämän vuoksi se on tärkeä kumppani ohjelmaa toteutettaessa, ja sen kanssa olisi luotava tarvittavat yhteydet. Tältä osin ja varainhoitoasetuksen mukaisesti on tärkeää tehdä ESAn kanssa rahoitusta koskeva puitekumppanuussopimus, joka kattaa kaikki komission, avaruusohjelmaviraston ja ESAn väliset rahoitussuhteet ja jolla varmistetaan näiden niiden johdonmukaisuus ja vaatimustenmukaisuus Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön väliseen puitesopimukseen ja erityisesti sen 5 artiklaan nähden. Euroopan avaruusjärjestö kuitenkaan ole unionin elin eikä siihen sovellettava unionin oikeutta, joten unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen suojaamiseksi on olennaisen tärkeää, että tällaisen sopimuksen edellytyksenä on asianmukaisten toimintasääntöjen käyttöönotto Euroopan avaruusjärjestössä. Sopimuksessa olisi myös oltava kaikki unionin taloudellisten etujen turvaamiseksi tarvittavat lausekkeet.

(29)  Euroopan avaruusjärjestö (ESA) on kansainvälinen organisaatio, jolla on laaja kokemus avaruusalasta ja joka on tehnyt Euroopan yhteisön kanssa puitesopimuksen vuonna 2004. Tämän vuoksi se on tärkeä kumppani ohjelmaa toteutettaessa, ja sen kanssa olisi luotava tarvittavat yhteydet. Tältä osin ja varainhoitoasetuksen mukaisesti on tärkeää tehdä ESAn kanssa rahoitusta koskeva puitekumppanuussopimus, joka kattaa kaikki komission, avaruusohjelmaviraston ja ESAn väliset rahoitussuhteet ja jolla varmistetaan näiden niiden johdonmukaisuus ja vaatimustenmukaisuus Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön väliseen puitesopimukseen ja erityisesti sen 5 artiklaan nähden. Koska Euroopan avaruusjärjestö ei ole unionin elin eikä siihen sovelleta unionin oikeutta, on tärkeää, että tällaiseen sopimukseen sisältyy Euroopan avaruusjärjestön toimintasääntöjä koskevia asianmukaisia vaatimuksia unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen suojaamiseksi. Sopimuksessa olisi myös oltava kaikki unionin taloudellisten etujen turvaamiseksi tarvittavat lausekkeet.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jotta käyttäjien edustus voidaan liittää osaksi valtiollisen satelliittiviestinnän (GOVSATCOM) hallintoa ja jotta voidaan koota yhteen käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia kansallisten rajojen ja siviili- ja sotilastoiminnan välisen rajan yli, unionin yksiköillä, joilla on läheiset yhteydet kyseisiin käyttäjiin, olisi oltava koordinoiva tehtävä tällaisten käyttäjäryhmien osalta; näitä unionin yksiköitä ovat Euroopan puolustusvirasto, Euroopan raja- ja merivartiovirasto, Euroopan meriturvallisuusvirasto, Euroopan kalastuksenvalvontavirasto, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto, sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara / siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara ja EU:n hätäavun koordinointikeskus. Ylemmällä tasolla avaruusohjelmaviraston ja Euroopan puolustusviraston olisi edustettava yhtäältä siviili- ja toisaalta sotilaskäyttäjäyhteisöjä, ja ne voivat seurata operatiivista käyttöä, kysyntää, vaatimustenmukaisuutta sekä kehittyviä tarpeita ja vaatimuksia.

(31)  Jotta käyttäjien edustus voidaan liittää osaksi valtiollisen satelliittiviestinnän (GOVSATCOM) hallintoa ja jotta voidaan koota yhteen käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia kansallisten rajojen yli, unionin yksiköillä, joilla on läheiset yhteydet kyseisiin käyttäjiin, olisi oltava koordinoiva tehtävä tällaisten käyttäjäryhmien osalta; näitä unionin yksiköitä ovat Euroopan raja- ja merivartiovirasto, Euroopan meriturvallisuusvirasto, Euroopan kalastuksenvalvontavirasto, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto, siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara ja EU:n hätäavun koordinointikeskus. Ylemmällä tasolla avaruusohjelmaviraston olisi edustettava käyttäjäyhteisöä, ja se voi seurata operatiivista käyttöä, kysyntää, vaatimustenmukaisuutta sekä kehittyviä tarpeita ja vaatimuksia.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Tiedonkulun turvaamiseksi olisi vahvistettava asianmukaiset säännöt, jotta varmistetaan turvallisuussääntöjen vastaavuus erilaisten ohjelman toteutukseen osallistuvien julkisten ja yksityisten tahojen sekä luonnollisten henkilöiden osalta.

(36)  Tiedonkulun turvaamiseksi olisi vahvistettava asianmukaiset säännöt, jotta varmistetaan turvallisuussääntöjen vastaavuus erilaisten ohjelman toteutukseen osallistuvien julkisten ja yksityisten tahojen sekä luonnollisten henkilöiden osalta, laatimalla useampia tietojen käyttöoikeustasoja ja siten turvaamalla tietoihin pääsy.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Sekä avaruudessa että maassa olevaan unionin avaruusinfrastruktuuriin liittyvä kyberturvallisuus on keskeisellä sijalla varmistettaessa järjestelmien toiminnan jatkuvuus ja niiden kyky toteuttaa tehtäviä jatkuvasti sekä tarjota tarvittavia palveluita.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Yhä useammalla talouden keskeisellä toimialalla, erityisesti liikenteen, televiestinnän, maatalouden ja energian aloilla, käytetään yhä enemmän satelliittinavigointijärjestelmiä, minkä lisäksi saadaan synergiaa toiminnoista, jotka liittyvät unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja puolustukseen. Kun satelliittinavigointi on kokonaisuudessaan omassa valvonnassa, voidaan taata unionin teknologinen riippumattomuus, myös pitkällä aikavälillä infrastruktuurilaitteiden komponenttien osalta, ja varmistaa sen strateginen autonomia.

(38)  Satelliittinavigointijärjestelmiä käytetään yhä enemmän yhä useammalla talouden keskeisellä toimialalla, erityisesti liikenteen, televiestinnän, maatalouden ja energian aloilla. Satelliittinavigoinnilla on merkitystä myös unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Kun satelliittinavigointi on kokonaisuudessaan omassa valvonnassa, voidaan taata unionin teknologinen riippumattomuus, myös pitkällä aikavälillä infrastruktuurilaitteiden komponenttien osalta, ja varmistaa sen strateginen autonomia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  EGNOSilla pyritään parantamaan olemassa olevien maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien, erityisesti Galileo-järjestelmän, lähettämien avointen signaalien laatua. EGNOSin palveluiden olisi katettava ensisijaisesti jäsenvaltioiden alueet, jotka sijaitsevat maantieteellisesti Euroopassa ja joihin tätä asetusta sovellettaessa luetaan Azorit, Kanariansaaret ja Madeira, ja tavoitteena on näiden alueiden kattaminen vuoden 2025 loppuun mennessä. EGNOSin tarjoamien palveluiden maantieteellistä peittoaluetta voitaisiin teknisen toteutettavuuden rajoissa ja ihmishengen turvaavan palvelun osalta kansainvälisten sopimusten perusteella laajentaa myös muualle maailmaan. Rajoittamatta asetuksen 2018/XXXX [EASA-asetus] soveltamista ja ilmailutarkoituksiin vaadittavaa Galileon palvelun laadun seurantaa olisi huomattava, että vaikka Galileon lähettämiä signaaleja voidaan tehokkaasti käyttää lentokoneiden paikantamiseen, ainoastaan paikalliset tai alueelliset lisäjärjestelmät kuten EGNOS Euroopassa voivat toimia ilmaliikenteen hallinnan palveluina (ATM) ja lennonvarmistuspalveluina (ANS).

(40)  EGNOSilla pyritään parantamaan olemassa olevien maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien, erityisesti Galileo-järjestelmän, lähettämien avointen signaalien laatua. EGNOSin palveluiden olisi katettava ensisijaisesti jäsenvaltioiden alueet, jotka sijaitsevat maantieteellisesti Euroopassa ja joihin tätä asetusta sovellettaessa luetaan Azorit, Kanariansaaret ja Madeira, ja tavoitteena on näiden alueiden kattaminen vuoden 2025 loppuun mennessä. EGNOSin tarjoamien palveluiden maantieteellistä peittoaluetta voitaisiin teknisen toteutettavuuden rajoissa ja ihmishengen turvaavan palvelun osalta kansainvälisten sopimusten perusteella laajentaa myös muualle maailmaan. Rajoittamatta asetuksen 2018/XXXX [EASA-asetus] soveltamista ja ilmailutarkoituksiin vaadittavaa Galileon palvelun laadun ja turvallisuustason seurantaa olisi huomattava, että vaikka Galileon lähettämiä signaaleja voidaan tehokkaasti käyttää lentokoneiden paikantamiseen, ainoastaan paikalliset tai alueelliset lisäjärjestelmät kuten EGNOS Euroopassa voivat toimia ilmaliikenteen hallinnan palveluina (ATM) ja lennonvarmistuspalveluina (ANS).

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  EGNOS voi avustaa täsmäviljelyssä ja auttaa eurooppalaisia viljelijöitä vähentämään jätettä sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden liikakäyttöä ja optimoimaan sadon. EGNOSilla on jo huomattava käyttäjäyhteisö, mutta navigointiteknologian kanssa yhteensopivia maatalouskoneita on rajallisempi määrä. Tähän ongelmaan olisi saatava muutos.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  On välttämätöntä, että Galileo- ja EGNOS-järjestelmän tarjoamien palveluiden jatkuvuus, kestävyys ja tuleva saatavuus turvataan. Muuttuvassa ympäristössä ja nopeasti kehittyvillä markkinoilla myös niiden kehittämistä olisi jatkettava ja näiden järjestelmien uusia sukupolvia olisi valmisteltava.

(41)  On välttämätöntä, että Galileo- ja EGNOS-järjestelmän tarjoamien palveluiden jatkuvuus, kestävyys, turvallisuus, luotettavuus, tarkkuus ja tuleva saatavuus turvataan. Muuttuvassa ympäristössä ja nopeasti kehittyvillä markkinoilla myös niiden kehittämistä olisi jatkettava ja näiden järjestelmien uusia sukupolvia olisi valmisteltava.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a)  Galileon ja EGNOSin tarjoamien palvelujen ja toimintaketjun loppupäässä olevien palvelujen hyödyntämisen tueksi erityisesti liikennealalla toimivaltaisten viranomaisten olisi luotava kansainvälisellä tasolla yleiset standardit ja sertifioinnit. 

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Kun otetaan huomioon Galileon ja EGNOSin maassa sijaitsevan infrastruktuurin merkitys ja sen vaikutus niiden turvallisuuteen, komission olisi määrättävä infrastruktuurin sijainnista. Järjestelmien maassa sijaitsevan infrastruktuurin käyttöönotossa olisi edelleen meneteltävä avoimesti ja läpinäkyvästi.

Poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jotta Galileon ja EGNOSin yhteiskunnallis–taloudelliset hyödyt voidaan maksimoida, erityisesti turvallisuuden alalla, olisi edistettävä EGNOSin ja Galileon tarjoamien palveluiden käyttöä muissa unionin politiikoissa, kun tämä on perusteltua ja hyödyllistä.

(46)  Jotta Galileon ja EGNOSin yhteiskunnallis–taloudelliset hyödyt voidaan maksimoida, erityisesti turvallisuuden alalla, olisi EGNOSin ja Galileon tarjoamien palveluiden käyttö sisällytettävä muihin unionin politiikoihin, kun tämä on mahdollista. Myös toimenpiteet, joilla edistetään näiden palveluiden käyttöä kaikissa jäsenvaltioissa, ovat tärkeä vaihe prosessissa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristöosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristöosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, mukaan lukien maatalous, biologinen monimuotoisuus, maankäyttö, metsätalous, maaseudun kehittäminen ja kalatalous, ilmastonmuutoksen, kulttuuriperintökohteiden, pelastustoiminnan, turvallisuuden, myös infrastruktuurien turvallisuuden, sekä digitaalitalouden alalla.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Copernicuksen olisi perustuttava Copernicus-ohjelman perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 377/201417 ja Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 911/201018, jolla perustettiin edeltäjäohjelma (Euroopan maanseurantaohjelma – GMES), ja siinä olisi varmistettava toimintojen ja tulosten jatkuvuus, kun otetaan huomioon maanhavainnointialaan vaikuttavat tutkimuksen viimeaikaiset kehityssuunnat, teknologian kehitys ja innovaatiot sekä massadatan analysoinnin ja tekoälyteknologian kehitys ja alaan liittyvät unionin tason strategiat ja aloitteet19. Siinä olisi mahdollisimman suuressa määrin käytettävä jäsenvaltioiden, ESAn, Eumetsatin20 sekä muiden yksiköiden valmiuksia avaruudesta tapahtuvaan seurantaan, eurooppalaiset kaupalliset aloitteet mukaan luettuina, jolloin myös edistetään elinvoimaisen kaupallisen avaruusalan kehitystä Euroopassa. Jos se on toteutettavissa ja soveltuvaa, Copernicuksessa pitäisi myös hyödyntää käytettävissä olevia, pääasiassa jäsenvaltioiden toimittamia in situ- ja liitännäisdataa direktiivin 2007/2/EY21 mukaisesti. Komission olisi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan ympäristökeskuksen kanssa, jotta varmistetaan in situ -datajoukkojen tehokas saanti ja käyttö Copernicusta varten.

(48)  Nykyisiä valmiuksia olisi hyödynnettävä ja täydennettävä uusilla resursseilla, joita voidaan kehittää yhdessä asiasta vastaavien tahojen kesken. Tämän vuoksi komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön ja jäsenvaltioiden sekä tarvittaessa muiden sellaisten tahojen kanssa, joilla on asiaankuuluvia avaruusresursseja ja in situ -resursseja. Copernicuksen olisi perustuttava Copernicus-ohjelman perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 377/201417 ja Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 911/201018jolla perustettiin edeltäjäohjelma (Euroopan maanseurantaohjelma – GMES), ja siinä olisi varmistettava toimintojen ja tulosten jatkuvuus, kun otetaan huomioon maanhavainnointialaan vaikuttavat tutkimuksen viimeaikaiset kehityssuunnat, teknologian kehitys ja innovaatiot sekä massadatan analysoinnin ja tekoälyteknologian kehitys ja alaan liittyvät unionin tason strategiat ja aloitteet19. Siinä olisi mahdollisimman suuressa määrin käytettävä jäsenvaltioiden, ESAn, Eumetsatin20 sekä muiden yksiköiden valmiuksia avaruudesta tapahtuvaan seurantaan, eurooppalaiset kaupalliset aloitteet mukaan luettuina, jolloin myös edistetään elinvoimaisen kaupallisen avaruusalan kehitystä Euroopassa. Jos se on toteutettavissa ja soveltuvaa, Copernicuksessa pitäisi myös hyödyntää käytettävissä olevia, pääasiassa jäsenvaltioiden toimittamia in situ- ja liitännäisdataa direktiivin 2007/2/EY21 mukaisesti. Komission olisi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan ympäristökeskuksen kanssa, jotta varmistetaan in situ -datajoukkojen tehokas saanti ja käyttö Copernicusta varten.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 911/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 911/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1).

19 Tiedonanto ”Tekoäly Euroopassa” (COM(2018) 237 final), tiedonanto ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus” (COM(2018) 232 final), ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta (COM(2018) 8 final).

19 Tiedonanto ”Tekoäly Euroopassa” (COM(2018) 237 final), tiedonanto ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus” (COM(2018) 232 final), ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta (COM(2018) 8 final).

20 Eumetsat – Euroopan sääsatelliittijärjestö.

20 Eumetsat – Euroopan sääsatelliittijärjestö.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(49 a)  Copernicuksen koko potentiaali unionin yhteiskunnan ja talouden hyväksi olisi vapautettava kokonaisuudessaan, jotta se ulottuisi laajemmalle kuin välittömiin edunsaajiin, tehostamalla käytön omaksumista koskevia toimenpiteitä, mikä edellyttää lisätoimia datan saattamiseksi käyttökelpoiseksi muille kuin asiantuntijoille ja näin kasvun, työpaikkojen luomisen ja osaamisen siirron edistämiseksi.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Datan hankinnan osalta Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä nykyistä avaruusinfrastruktuuria, valmistelemaan elinkaarensa loppuun tulleiden satelliittien korvaamista pitkällä aikavälillä ja käynnistämään uusia hankkeita, joissa käsitellään uusia seurantajärjestelmiä, jotta vastaamista maailmanlaajuiseen ilmastomuutokseen (esimerkiksi ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seuranta) voidaan tukea. Copernicuksen mukaisissa toimissa olisi laajennettava maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta napa-alueilla ja tuettava ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista, lakisääteistä ympäristöseurantaa ja -raportointia ja innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja tehostettu metsäpalojen seuranta). Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää mahdollisimman hyvin aiemmalla rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt investoinnit, ja samalla tarkastella uusia toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla täydennetään Copernicuksen valmiuksia. Copernicuksen olisi myös rakennuttava toimiville kumppanuussuhteille jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan edelleen kehittää ohjelman turvallisuusulottuvuutta soveltuvien hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin turvallisuuden alalla voidaan vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

(52)  Datan hankinnan osalta Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä nykyistä avaruusinfrastruktuuria, valmistelemaan elinkaarensa loppuun tulleiden satelliittien korvaamista pitkällä aikavälillä ja käynnistämään uusia hankkeita, joiden toteutettavuutta Euroopan avaruusjärjestö parhaillaan tutkii ja joissa käsitellään uusia seurantajärjestelmiä, jotta voidaan tukea ilmastomuutoksen torjuntaa (esimerkiksi seuraamalla ihmisen toiminnan aiheuttamia hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä) ja maatalouden seurantaa. Copernicuksen mukaisissa toimissa olisi laajennettava maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta napa-alueilla ja tuettava ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista, lakisääteistä ympäristöseurantaa ja -raportointia ja innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja tehostettu metsäpalojen seuranta). Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää mahdollisimman hyvin aiemmalla rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt investoinnit, ja samalla tarkastella uusia toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla täydennetään Copernicuksen valmiuksia. Copernicuksen olisi myös rakennuttava toimiville kumppanuussuhteille jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan edelleen kehittää ohjelman turvallisuusulottuvuutta soveltuvien hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin turvallisuuden alalla voidaan vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Copernicuksessa olisi osana datan ja tietojen käsittelytoimintoa varmistettava keskeisten Copernicus-palveluiden pitkän aikavälin kestävyys ja jatkokehitys, tarjottava tietoja julkisen sektorin tarpeiden ja unionin kansainvälisistä sitoumuksista johtuvien tarpeiden täyttämiseksi ja maksimoitava mahdollisuudet kaupalliseen hyödyntämiseen. Copernicuksessa olisi erityisesti tarjottava paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla tietoa ilmakehän tilasta; tietoa valtamerten tilasta; maakartoitusta tukevaa tietoa, jolla edistetään unionin politiikkojen toteuttamista paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla; tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten hillitsemisen tueksi; paikkatietoja hätätilanteiden hallinnan tueksi, ennaltaehkäisevät toimet mukaan lukien, ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamisen tueksi ja siviiliturvallisuuden tueksi, unionin ulkoinen toiminta mukaan lukien. Komission olisi määriteltävä asianmukaiset sopimusjärjestelyt, joilla tuetaan kestävää palveluiden tarjoamista.

(53)  Copernicuksessa olisi osana datan ja tietojen käsittelytoimintoa varmistettava keskeisten Copernicus-palveluiden pitkän aikavälin kestävyys ja jatkokehitys, tarjottava tietoja julkisen sektorin tarpeiden ja unionin kansainvälisistä sitoumuksista johtuvien tarpeiden täyttämiseksi ja maksimoitava mahdollisuudet kaupalliseen hyödyntämiseen. Copernicuksessa olisi erityisesti tarjottava paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla tietoa ilmakehän tilasta, myös ilmanlaadusta; tietoa valtamerten tilasta; maakartoitusta tukevaa tietoa, jolla edistetään unionin politiikkojen toteuttamista paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla; tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten hillitsemisen tueksi; paikkatietoja hätätilanteiden hallinnan tueksi, ennaltaehkäisevät toimet mukaan lukien, ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamisen tueksi ja siviiliturvallisuuden tueksi, unionin ulkoinen toiminta mukaan lukien. Komission olisi määriteltävä asianmukaiset sopimusjärjestelyt, joilla tuetaan kestävää palveluiden tarjoamista.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(54 a)  Jotta Copernicuksen tavoitteet voidaan kestävällä tavalla saavuttaa, voitaisiin perustaa komitea, jäljempänä ’Copernicus-alakomitea’, joka auttaisi komissiota huolehtimaan unionin, käyttäjäfoorumien, jäsenvaltioiden, hallitusten välisten järjestöjen ja yksityisen sektorin Copernicusta edistävien toimien koordinoinnista ja nykyisten valmiuksien hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä sellaisten puutteiden määrittelemisestä, joihin on tarpeen puuttua unionin tasolla.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Copernicus-palveluiden toteuttamisella pitäisi helpottaa myös palveluiden käytön yleistä omaksumista, koska käyttäjät voisivat ennakoida palveluiden saatavuutta ja kehittymistä, sekä edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden ja muiden osapuolten kanssa. Tätä varten komission ja palvelun tarjoamisesta vastaavien luotettujen tahojen olisi oltava tiiviisti yhteydessä eri käyttäjäyhteisöihin kautta Euroopan kehittäessään Copernicuksen palvelu- ja tietovalikoimaa edelleen sen varmistamiseksi, että vastataan julkisen sektorin ja politiikan muuttuviin tarpeisiin, jolloin voidaan maksimoida maanhavainnointitietojen käytön omaksuminen. Komission olisi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa Copernicuksen in situ -komponentin kehittämiseksi ja helpottaakseen in situ -datajoukkojen liittämistä avaruusdatajoukkoihin Copernicus-palveluiden päivittämistä varten.

(55)  Copernicus-palveluiden toteuttamisella pitäisi helpottaa myös palveluiden käytön yleistä omaksumista, koska käyttäjät voisivat ennakoida palveluiden saatavuutta ja kehittymistä, sekä edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden ja muiden osapuolten kanssa. Tätä varten avaruusohjelmaviraston ja Copernicuksen luotettujen tahojen olisi oltava tiiviisti yhteydessä eri käyttäjäyhteisöihin kautta Euroopan kehittäessään Copernicuksen palvelu- ja tietovalikoimaa edelleen sen varmistamiseksi, että vastataan julkisen sektorin ja politiikan muuttuviin tarpeisiin, jolloin voidaan maksimoida maanhavainnointitietojen käytön omaksuminen unionin kansalaisten eduksi. Komission olisi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa Copernicuksen in situ -komponentin kehittämiseksi ja helpottaakseen in situ -datajoukkojen liittämistä avaruusdatajoukkoihin Copernicus-palveluiden päivittämistä varten.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(56 a)  Jäsenvaltioiden, komission ja asiasta vastaavien tahojen olisi toteutettava määräajoin tiedotuskampanjoita ohjelman hyödyistä, jotta kaikki potentiaaliset käyttäjät saisivat pääsyn ohjelman tietoihin.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(57 a)  Vaikka Copernicuksen ilmastonmuutosta koskevat palvelut ovat edelleen esioperatiivisessa vaiheessa, ne edistyvät lupaavasti ja käyttäjien määrä kaksinkertaistui vuosien 2015 ja 2016 välillä. Kaikkien ilmastonmuutosta koskevien palvelujen on määrä olla täysin operatiivisia mahdollisimman pian, joten ne voivat tarjota jatkuvasti tarpeellista tietoa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskeville tehokkaille toimille.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(59)  Jotta maanhavainnointitietojen ja -teknologian käyttöä voitaisiin edistää ja helpottaa sekä paikallisten viranomaisten, pienten ja keskisuurten yritysten että tutkijoiden parissa, erityisiä Copernicus-datan jakelua käsitteleviä verkkoja, mukaan lukien kansalliset ja alueelliset elimet, olisi tuettava toimilla, joilla edistetään sen käytön omaksumista käyttäjien keskuudessa. Tätä varten komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä luomaan tiiviimpiä yhteyksiä Copernicuksen sekä unionin ja kansallisten politiikkojen välille kaupallisten sovellusten ja palveluiden kysynnän lisäämiseksi ja tarjoamaan yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä startup-yrityksille, mahdollisuus kehittää Copernicus-dataan ja -tietoon perustuvia sovelluksia tavoitteena kehittää Eurooppaan kilpailukykyinen maanhavainnointitietojen ekosysteemi.

(59)  Jotta maanhavainnointitietojen ja -teknologian käyttöä voitaisiin edistää ja helpottaa sekä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, pienten ja keskisuurten yritysten että tutkijoiden parissa, erityisiä Copernicus-datan jakelua käsitteleviä verkkoja, mukaan lukien kansalliset ja alueelliset elimet, olisi tuettava toimilla, joilla edistetään sen käytön omaksumista käyttäjien keskuudessa. Tätä varten komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä luomaan tiiviimpiä yhteyksiä Copernicuksen sekä unionin ja kansallisten politiikkojen välille kaupallisten sovellusten ja palveluiden kysynnän lisäämiseksi ja tarjoamaan yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä startup-yrityksille, mahdollisuus kehittää Copernicus-dataan ja -tietoon perustuvia sovelluksia tavoitteena kehittää Eurooppaan kilpailukykyinen maanhavainnointitietojen ekosysteemi.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(59 a)  Koska satelliittikuvauksella on valtava potentiaali kestävässä ja tuloksellisessa resurssien hallinnassa, kun se tuottaa luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa esimerkiksi satonäkymistä ja maaperän tilasta, tätä palvelua olisi tehostettava entisestään vastaamaan loppukäyttäjien tarpeita ja varmistamaan datan linkitys.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Euroopan parlamentin ja neuvoston esittämien pyyntöjen seurauksena unioni perusti tukikehyksen avaruusesineiden valvontaa ja seurantaa varten 16 päivänä huhtikuuta 2014 avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehyksen perustamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 541/2014/EU24. Avaruusromusta on tullut vakava uhka avaruustoimintojen turvallisuudelle ja kestävyydelle. Avaruusesineiden valvonta ja seuranta on tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeää, jota voidaan suojata ohjelman komponenttien jatkuvuus ja niiden panos unionin toimintalinjoille. Avaruusesineiden valvonnalla ja seurannalla, jäljempänä ’SST’, pyritään torjumaan avaruusromun lisääntymistä ja näin osaltaan varmistamaan avaruuden, joka on globaali yhteisresurssi, kestävä ja taattu saatavuus ja käyttö.

(62)  Euroopan parlamentin ja neuvoston esittämien pyyntöjen seurauksena unioni perusti tukikehyksen avaruusesineiden valvontaa ja seurantaa varten 16 päivänä huhtikuuta 2014 avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehyksen perustamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 541/2014/EU24. Avaruusromusta on tullut vakava uhka avaruustoimintojen turvallisuudelle ja kestävyydelle. Avaruusesineiden valvonta ja seuranta on tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeää, jota voidaan suojata ohjelman komponenttien jatkuvuus ja niiden panos unionin toimintalinjoille. Avaruusesineiden valvonnalla ja seurannalla, jäljempänä ’SST’, pyritään torjumaan avaruusromun lisääntymistä ja näin osaltaan varmistamaan avaruuden, joka on globaali yhteisresurssi, kestävä ja taattu saatavuus ja käyttö. SST:n on tarkoitus myös helpottaa maan kiertoradan puhdistusta koskevien unionin hankkeiden valmistelua.

__________________

__________________

24 EUVL L 158, 27.5.2014, s. 227.

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 541/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, avaruusesineiden valvonnan ja seurannan tukikehyksen perustamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 227).

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63)  Avaruusesineiden valvonnan ja seurannan komponentissa pitäisi edelleen kehittää SST-valmiuksien suorituskykyä ja autonomiaa. Tätä varten sen tuloksena pitäisi laatia autonominen eurooppalainen avaruusesineluettelo SST-ilmaisimien verkoston datan pohjalta. SST-komponentilla pitäisi myös edelleen tukea SST-palveluiden toimintaa ja toimittamista. Koska SST on käyttäjälähtöinen järjestelmä, olisi luotava asianmukaiset mekanismit, joilla kerätään käyttäjien vaatimuksia, myös turvallisuuteen liittyviä.

(63)  Avaruusesineiden valvonnan ja seurannan komponentissa pitäisi edelleen kehittää SST-valmiuksien suorituskykyä ja autonomiaa. Tätä varten sen tuloksena pitäisi laatia autonominen eurooppalainen avaruusesineluettelo SST-ilmaisimien verkoston datan pohjalta. Luettelossa voitaisiin seurata muiden avaruuskelpoisten kansakuntien esimerkkiä ja asettaa osa sen datasta saataville muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin sekä tutkimustarkoituksiin. SST-komponentilla pitäisi myös edelleen tukea SST-palveluiden toimintaa ja toimittamista. Koska SST on käyttäjälähtöinen järjestelmä, olisi luotava asianmukaiset mekanismit, joilla kerätään käyttäjien vaatimuksia, myös turvallisuuteen ja asiaankuuluvien tietojen siirtoon julkisista laitoksista ja julkisiin laitoksiin liittyviä, jotta voitaisiin parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67)  Asiantuntijaryhmien toiminnalla pitäisi välttää tällaista tarpeetonta päällekkäisyyttä. Avaruusesineiden valvonnan ja seurannan pitäisi lisäksi täydentää nykyisiä riskinvähentämistoimenpiteitä, kuten ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä käsittelevän komitean (COPUOS) antamia avaruusromun vähentämistä koskevia suuntaviivoja, tai muita aloitteita, jotta varmistetaan ulkoavaruustoimintojen turvallisuus ja kestävyys. Jotta voidaan pienentää törmäysriskiä, avaruusesineiden valvonnassa ja seurannassa pyrittäisiin myös saavuttamaan synergiaa sellaisten aloitteiden kanssa, joissa aktiivisin toimenpitein poistetaan ja passivoidaan avaruusromua. Avaruusesineiden valvonnalla ja seurannalla olisi osaltaan varmistettava ulkoavaruuden rauhanomainen käyttö ja tutkimus. Avaruusalan toiminnan lisääntymisellä voi olla vaikutusta kansainvälisiin aloitteisiin avaruusliikenteen hallinnan alalla. Unionin olisi seurattava näitä muutoksia, ja se voi ottaa ne huomioon nyt käsillä olevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä.

(67)  Asiantuntijaryhmien toiminnalla pitäisi välttää tällaista tarpeetonta päällekkäisyyttä. Avaruusesineiden valvonnan ja seurannan pitäisi lisäksi täydentää nykyisiä riskinvähentämistoimenpiteitä, kuten ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä käsittelevän komitean (COPUOS) antamia avaruusromun vähentämistä koskevia suuntaviivoja, tai muita aloitteita, jotta varmistetaan ulkoavaruustoimintojen turvallisuus ja kestävyys. Jotta voidaan pienentää törmäysriskiä, avaruusesineiden valvonnassa ja seurannassa pyrittäisiin myös saavuttamaan synergiaa sellaisten aloitteiden kanssa, joissa pyritään edistämään avaruusromun aktiiviseen poistamiseen suunniteltujen teknologiajärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Avaruusesineiden valvonnalla ja seurannalla olisi osaltaan varmistettava ulkoavaruuden rauhanomainen käyttö ja tutkimus. Avaruusalan toiminnan lisääntymisellä voi olla vaikutusta kansainvälisiin aloitteisiin avaruusliikenteen hallinnan alalla. Unionin olisi seurattava näitä muutoksia, ja se voi ottaa ne huomioon nyt käsillä olevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  Äärimmäiset ja merkittävät avaruussäätapahtumat voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi vahvistettava avaruussäätä koskeva toiminto, jolla pyritään arvioimaan avaruussään riskejä ja niitä vastaavia käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta avaruussään riskeistä, varmistamaan käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden toimittaminen ja parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa avaruussääpalvelua. Komission olisi asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. Palveluiden toimittaminen unionin tasolla käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia tutkimus- ja kehittämistoimia avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi perustuttava olemassa oleviin kansallisiin ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden laaja osallistuminen ja yksityisen sektorin mukaantulo.

(70)  Äärimmäiset ja merkittävät avaruussäätapahtumat voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi vahvistettava avaruussäätä koskeva toiminto, jolla pyritään arvioimaan avaruussään riskejä ja niitä vastaavia käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta avaruussään riskeistä, varmistamaan käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden toimittaminen ja parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa avaruussääpalvelua. Komission olisi asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. Palveluiden toimittaminen unionin tasolla käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia tutkimus- ja kehittämistoimia avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi perustuttava olemassa oleviin kansallisiin ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden laaja osallistuminen ja yksityisen sektorin mukaantulo.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(73)  GOVSATCOM on käyttäjälähtöinen ohjelma, johon kuuluu vahva turvallisuusulottuvuus. Käyttötilanteita voidaan tarkastella kolmessa pääryhmässä: kriisinhallinta, mihin voivat sisältyä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviili- tai sotilastoimet ja -operaatiot, luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit, humanitaariset kriisit ja merellä sattuvat hätätilanteet; valvonta, mihin voivat sisältyä rajavalvonta, ennen rajaa tapahtuva valvonta, merirajojen valvonta, merivalvonta, laittoman kaupan valvonta; ja keskeinen infrastruktuuri, mihin voivat sisältyä diplomaattiset verkostot, poliisiviestintä, kriittinen infrastruktuuri (kuten energia, liikenne, vesiesteet) ja avaruusinfrastruktuuri.

(73)  GOVSATCOM on käyttäjälähtöinen ohjelma, johon kuuluu vahva turvallisuusulottuvuus. Käyttötilanteita voidaan tarkastella kolmessa pääryhmässä: kriisinhallinta, luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit, humanitaariset kriisit ja merellä sattuvat hätätilanteet; valvonta, mihin voivat sisältyä rajavalvonta, ennen rajaa tapahtuva valvonta, merirajojen valvonta, merivalvonta, laittoman kaupan valvonta; ja keskeinen infrastruktuuri, mihin voivat sisältyä diplomaattiset verkostot, poliisiviestintä, digitaali-infrastruktuuri (esim. datakeskukset, palvelimet), kriittinen infrastruktuuri (kuten energia, liikenne, vesiesteet, kuten padot) ja avaruusinfrastruktuuri.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(78)  Satelliittiviestinnän käyttäjille kaikkein tärkein operationaalinen rajapinta ovat käyttäjälaitteet. EU:n GOVSATCOMia koskeva toimintatapa mahdollistaa sen, että useimmat käyttäjät voivat edelleen käyttää olemassa olevia käyttäjälaitteitaan GOVSATCOM-palveluihin, kun laitteissa käytetään unionin teknologioita.

(78)  Satelliittiviestinnän käyttäjille kaikkein tärkein operationaalinen rajapinta ovat käyttäjälaitteet. EU:n GOVSATCOMia koskevan toimintatavan olisi mahdollistettava se, että käyttäjät voivat edelleen käyttää olemassa olevia käyttäjälaitteitaan GOVSATCOM-palveluihin.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(86)  Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri voi edellyttää lisätutkimusta ja -innovointia, jota voidaan tukea Euroopan horisontti -ohjelmasta, kun pyritään johdonmukaisuuteen Euroopan avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin toimiin nähden. Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan osaksi tutkimuksen ja innovoinnin strategista suunnitteluprosessia. Ohjelman vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa ja -palveluita käytetään tutkimukseen ja innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma mukaan luettuna, kehitettäessä läpimurtoratkaisuja erityisesti kestävän ravinnon ja luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen seurannan, älykkäiden kaupunkien, automatisoitujen ajoneuvojen, turvallisuuden ja katastrofien hallinnan alalla. Euroopan horisontti -ohjelman mukaisessa strategisessa suunnitteluprosessissa yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja Copernicus. Tutkimusinfrastruktuuri, erityisesti in situ -seurantaverkostot, muodostaa olannaiseen osan siitä in situ -seurantainfrastruktuurista, joka mahdollistaa Copernicus-palvelut.

(86)  Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri voi edellyttää lisätutkimusta ja -innovointia, jota voidaan tukea Euroopan horisontti -ohjelmasta, kun pyritään johdonmukaisuuteen Euroopan avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin toimiin nähden. Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan osaksi tutkimuksen ja innovoinnin strategista suunnitteluprosessia. On tärkeää varmistaa Euroopan horisontti -ohjelmassa ja ohjelman komponenttien operaatioissa kehitettyjen ratkaisujen välinen jatkuvuus. Ohjelman vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa ja ‑palveluita käytetään tutkimukseen ja innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma mukaan luettuna, kehitettäessä läpimurtoratkaisuja tärkeimmissä unionin politiikoissa. Euroopan horisontti ‑ohjelman mukaisessa strategisessa suunnitteluprosessissa yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja Copernicus. Tutkimusinfrastruktuurit, erityisesti in situ -tarkkailuverkostot, muodostavat olennaiseen osan in situ -tarkkailuinfrastruktuurista, joka mahdollistaa Copernicus-palvelut.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(87)  Asetuksella (EU) N:o 912/2010 perustettiin unionin virasto, Euroopan GNSS-virasto, hallinnoimaan tiettyjä Galileo- ja EGNOS-satelliittinavigointiohjelmien kysymyksiä. Nyt käsillä olevassa asetuksessa säädetään erityisesti siitä, että Euroopan GNSS-virastolle annetaan uusia tehtäviä, jotka eivät koske ainoastaan Galileo ja EGNOSia mutta myös muita ohjelman komponentteja, erityisesti turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntää. Euroopan GNSS-viraston nimeä, tehtäviä ja organisatorisia näkökohtia on tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(87)  Asetuksella (EU) N:o 912/2010 perustettiin unionin virasto, Euroopan GNSS-virasto, hallinnoimaan tiettyjä Galileo- ja EGNOS-satelliittinavigointiohjelmien kysymyksiä. Nyt käsillä olevassa asetuksessa säädetään erityisesti siitä, että Euroopan GNSS-virastolle annetaan uusia tehtäviä, jotka eivät koske ainoastaan Galileo ja EGNOSia mutta myös muita ohjelman komponentteja, erityisesti turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntää ja kyberturvallisuutta. Euroopan GNSS-viraston nimeä, tehtäviä ja organisatorisia näkökohtia on tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(88)  Kun otetaan huomioon sen laajentunut toimiala, joka ei enää rajoitu Galileoon ja EGNOSiin, Euroopan GNSS-viraston nimi olisi muutettava. Euroopan GNSS-virastossa olisi kuitenkin taattava toiminnan jatkuvuus, mukaan lukien oikeuksia ja velvoitteita, henkilöstöä ja tehtyjen päätösten voimassaoloa koskeva jatkuvuus.

(88)  Kun otetaan huomioon sen laajentunut toimiala, joka ei enää rajoitu Galileoon ja EGNOSiin, Euroopan GNSS-viraston nimi olisi muutettava. Kun komissio antaa virastolle tehtäviä, sen olisi varmistettava tehtävien hallinnoinnin ja toteutuksen asianmukainen rahoitus sekä riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit. Euroopan GNSS-virastossa olisi kuitenkin taattava toiminnan jatkuvuus, mukaan lukien oikeuksia ja velvoitteita, henkilöstöä ja tehtyjen päätösten voimassaoloa koskeva jatkuvuus.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’avaruussäätapahtumalla’ tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä auringon ja maan välisen avaruusympäristön vaihteluita, mukaan lukien auringon roihupurkaukset, auringon energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan massapurkaukset, jotka voivat johtaa aurinkomyrskyihin (geomagneettiset myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa maahan;

2)  ’avaruussäätapahtumalla’ tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä auringon ja maan välisen avaruusympäristön vaihteluita, mukaan lukien auringon roihupurkaukset, auringon energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan massapurkaukset, jotka voivat johtaa aurinkomyrskyihin (geomagneettiset myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa maahan tai avaruudessa sijaitsevaan infrastruktuuriin;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’avaruustilannetietoisuudella’, jäljempänä ’SSA’, tarkoitetaan kokonaisvaltaista toimintatapaa avaruuden tärkeimpien vaarojen osalta, mikä kattaa satelliittien ja avaruusromun törmäykset, avaruussääilmiöt ja maapallon lähelle tulevat kohteet;

5)  ’avaruustilannetietoisuudella’, jäljempänä ’SSA’, tarkoitetaan perusteellista tietämystä ja ymmärrystä avaruuden tärkeimpien vaarojen osalta, mikä kattaa satelliittien ja avaruusromun törmäykset, avaruussääilmiöt ja maapallon lähelle tulevat kohteet;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’rahoitusta yhdistävällä toimella’ tarkoitetaan EU:n talousarviosta tuettavia toimia, muun muassa varainhoitoasetuksen 2 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusta yhdistäviä välineitä, joiden tarkoituksena on yhdistää sekä EU:n talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, joita ei makseta takaisin, ja/tai rahoitusvälineitä että kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoittamia, takaisin maksettavia tukimuotoja;

6)  ’rahoitusta yhdistävällä toimella’ EU:n talousarviosta tuettavia toimia, muun muassa varainhoitoasetuksen 2 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusta yhdistäviä välineitä, joiden tarkoituksena on yhdistää EU:n talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja ja/tai rahoitusvälineitä ja/tai talousarviotakuita, joita ei makseta takaisin ja kehitysrahoituslaitosten tai muiden julkisten rahoituslaitosten sekä kaupallisten rahoituslaitosten ja sijoittajien rahoittamia, takaisin maksettavia tukimuotoja;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’SST-datalla’ tarkoitetaan SST-ilmaisimilla mitattuja avaruusesineiden fyysisiä parametreja tai SST-ilmaisimien havainnoista johdettuja avaruusesineiden kiertorataparametreja avaruusesineiden valvonnan ja seurannan, jäljempänä ’SST’, komponentin puitteissa;

10)  ’SST-datalla’ tarkoitetaan SST-ilmaisimilla mitattuja avaruusesineiden ja avaruusromun fyysisiä parametreja tai SST-ilmaisimien havainnoista johdettuja avaruusesineiden kiertorataparametreja avaruusesineiden valvonnan ja seurannan, jäljempänä ’SST’, komponentin puitteissa;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  ’Copernicuksen kolmannen osapuolen tiedoilla’ tarkoitetaan Copernicuksen toimintojen käyttöön lisensioitua ja toimitettua tietoa, joka on peräisin muista lähteistä kuin Copernicuksen Sentineleistä;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

’Copernicuksen ydinkäyttäjiä’, jotka hyödyntävät Copernicus-dataa ja -tietoja ja joilla on lisätehtävänä Copernicuksen kehityksen vieminen eteenpäin; näihin kuuluvat unionin toimielimet ja elimet sekä Euroopan kansalliset tai alueelliset julkiset elimet, joille on annettu julkisen palvelun tehtävä ympäristöä, pelastustoimintaa tai turvallisuutta koskevan politiikan määrittelyssä, toteuttamisessa, toteuttamisen valvonnassa tai seurannassa;

’Copernicuksen ydinkäyttäjiä’, jotka hyödyntävät Copernicus-dataa ja -tietoja ja joilla on lisätehtävänä Copernicuksen kehityksen vieminen eteenpäin; näihin kuuluvat unionin toimielimet ja elimet sekä Euroopan kansalliset tai alueelliset julkiset elimet, joille on annettu julkisen palvelun tehtävä ympäristöä, kulttuuriperintöä, pelastustoimintaa tai turvallisuutta, myös infrastruktuurien turvallisuutta, koskevan politiikan määrittelyssä, toteuttamisessa, toteuttamisen valvonnassa tai seurannassa;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

’Copernicuksen ydinpalveluilla’ tarkoitetaan operatiivisia palveluja, jotka on ryhmitelty datan ja tiedon käsittelyä koskevaan komponenttiin tai palvelukomponenttiin ja jotka ovat jäsenvaltioiden ja unionin yleisen ja yhteisen edun mukaisia;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a)  ’avaruusalalla’ tarkoitetaan

 

’toimintaketjun alkupäätä’, joka sisältää toiminnot, jotka johtavat operatiiviseen avaruusjärjestelmään, sekä avaruustutkimuksen;

 

’toimintaketjun loppupäätä’, joka sisältää toiminnot, jotka liittyvät satelliittidatan käyttöön avaruuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi loppukäyttäjille.

Perustelu

Avaruusala olisi määriteltävä tarkemmin, ja siinä olisi erotettava toimintaketjun alku- ja loppupää.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  itsenäinen siviilihallinnon alainen maailmanlaajuinen siviilisatelliittinavigointijärjestelmä (GNSS), johon kuuluu satelliittien ryhmä, keskuksia ja maailmanlaajuinen maa-asemien verkosto ja joka tarjoaa paikannus-, navigointi- ja ajanmittauspalveluita ja johon on täysin integroitu turvallisuustarpeet ja vaatimukset, jäljempänä ’Galileo’;

a)  itsenäinen siviilihallinnon alainen maailmanlaajuinen siviilisatelliittinavigointijärjestelmä (GNSS), johon kuuluu satelliittien ryhmä, keskuksia ja maailmanlaajuinen maa-asemien verkosto ja joka tarjoaa paikannus-, navigointi- ja ajanmittauspalveluita ja johon on tarvittaessa integroitu turvallisuustarpeet ja vaatimukset, jäljempänä ’Galileo’;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  itsenäinen, käyttäjälähtöinen, siviilihallinnon alainen maanhavainnointijärjestelmä, joka tarjoaa paikkatietodataa ja -palveluita, joka koostuu satelliiteista, maainfrastruktuurista, datan ja tiedon käsittelyjärjestelmistä ja jakeluinfrastruktuurista ja johon on täysin integroitu turvallisuustarpeet ja -vaatimukset, jäljempänä ’Copernicus’;

c)  itsenäinen, käyttäjälähtöinen, siviilihallinnon alainen maanhavainnointijärjestelmä, joka tarjoaa maksuttoman ja avoimen datapolitiikan perusteella paikkatietodataa ja -palveluita, joka koostuu satelliiteista, maainfrastruktuurista, datan ja tiedon käsittelyjärjestelmistä ja jakeluinfrastruktuurista ja johon on täysin integroitu turvallisuustarpeet ja -vaatimukset, jäljempänä ’Copernicus’;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  avaruusesineiden valvonta- ja seurantajärjestelmä, jolla pyritään parantamaan, operoimaan ja tuottamaan dataa, tietoja ja palveluita, jotka liittyvät maatakiertävien, toimivien ja toimimattomien avaruusalusten, käytöstä poistettujen kantoraketin vaiheiden, avaruusromun ja avaruusromufragmenttien valvontaan ja seurantaan ja joita täydennetään seurantaparametreilla, jotka liittyvät avaruussäätapahtumiin ja maapallon lähelle tulevia kohteita koskevien riskien seurannalla, jäljempänä ’SST’;

d)  avaruusesineiden valvonta- ja seurantajärjestelmä, jolla pyritään parantamaan, operoimaan ja tuottamaan dataa, tietoja ja palveluita, jotka liittyvät maatakiertävien, toimivien avaruusalusten ja avaruusromun valvontaan ja seurantaan ja joita täydennetään seurantaparametreilla, jotka liittyvät avaruussäätapahtumiin ja maapallon lähelle tulevia kohteita koskevien riskien seurannalla, jäljempänä ’SST’;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, jolla varmistetaan tehokas avaruuteen pääsy ohjelmaa varten ja edistetään innovatiivista avaruusalaa.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla varmistetaan itsenäinen avaruuteen pääsy, käsitellään kyberuhkia, edistetään innovatiivista ja kilpailukykyistä avaruusalaa sekä toimintaketjun alku- että loppupäässä ja tuetaan avaruusdiplomatiaa.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelmalla on seuraavat yleiset tavoitteet:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuottaa tai auttaa osaltaan tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja tarvittaessa suojattuja avaruusaiheisia dataa, tietoja ja palveluja keskeytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan globaalilla tasolla, millä vastataan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja pystytään täyttämään unionin politiikan painopisteet, myös ilmastonmuutokseen sekä turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät;

a)  tuottaa tai auttaa osaltaan tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja tarvittaessa tietoturvallisia avaruusaiheisia tietoja, dataa ja palveluja keskeytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan globaalilla tasolla, millä vastataan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja pystytään täyttämään unionin, politiikan painopisteet, myös ilmastonmuutokseen liittyvät; ja tukea näyttöön perustuvaa ja riippumatonta unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekoa;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maksimoida yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt muun muassa edistämällä ohjelman komponenttien tuottamien datan, tietojen ja palveluiden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä;

b)  maksimoida yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt, erityisesti lujittamalla eurooppalaisen toimintaketjun loppupäätä, millä mahdollistetaan kasvu ja työpaikkojen luominen unionissa, sekä edistämällä ohjelman komponenttien tuottamien datan, tietojen ja palveluiden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä sekä unionissa että sen ulkopuolella;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta sekä unionin toiminnanvapautta ja strategista autonomiaa etenkin teknologian sekä näyttöön perustuvan päätöksenteon osalta;

c)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta ja kyberturvallisuutta sekä vahvistaa unionin strategista autonomiaa etenkin teollisuuden ja teknologian osalta;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  vahvistaa Euroopan teollista ja tieteellistä ekosysteemiä avaruusalalla luomalla yhdenmukaiset puitteet, joissa yhdistyvät huipputason eurooppalainen koulutus ja osaaminen, korkeatasoista suunnittelua ja valmistusta koskevien valmiuksien kehittäminen ja strateginen näkemys alalla, jolla käydään kiihtyvää kilpailua;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistää unionin asemaa kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä johtavista avaruusalan toimijoista ja vahvistaa sen roolia tartuttaessa globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa globaaleja aloitteita, myös ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen osalta.

d)  edistää unionin asemaa kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä johtavista avaruusalan toimijoista ja vahvistaa sen roolia tartuttaessa globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa globaaleja aloitteita, myös kestävän kehityksen osalta;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  vahvistaa unionin avaruusdiplomatiaa ja edistää kansainvälistä yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi siitä, että avaruus on koko ihmiskunnan yhteinen perintö;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  edistää unionin teknologiaa ja teollisuutta sekä tukea vastavuoroisuuden ja reilun kilpailun periaatetta kansainvälisellä tasolla;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta eri aloilla, erityisesti liikenteessä (ilmailu, mukaan lukien miehittämättömät ilma-alukset, raideliikenne, laivaliikenne, maantiekuljetukset, itseohjautuvat ajoneuvot), infrastruktuurin rakentamisessa ja seurannassa, maakartoituksessa ja ympäristöalalla.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Galileo ja EGNOS: toimittaa huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, paikannus-, navigointi- ja ajanmäärityspalveluita;

a)  Galileo ja EGNOS: toimittaa pitkäaikaisia ja jatkuvia huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, paikannus-, navigointi- ja ajanmäärityspalveluita;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden politiikan toteuttamista ja seurantaa ympäristön, ilmastonmuutoksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, pelastustoiminnan, turvallisuuden ja digitaalitalouden alalla;

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa maanhavainnointidataa ja tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden käyttäjälähtöisen politiikan ja toimien toteuttamista ja seurantaa;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  avaruustilannetietoisuus, jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-valmiuksia avaruusesineiden tarkkailua, seurantaa ja tunnistamista varten, seurata avaruussäätä sekä kartoittaa ja verkostoida unionin valmiuksia maapallon lähelle tulevien kohteiden osalta;

c)  avaruustilannetietoisuus, jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-valmiuksia avaruusesineiden ja avaruusromun tarkkailua, seurantaa ja tunnistamista varten, seurata avaruussäätä sekä kartoittaa ja verkostoida unionin valmiuksia maapallon lähelle tulevien kohteiden osalta;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  edistää, kun ohjelman tarpeet sitä vaativat, autonomisen, turvallisen ja kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn valmiuksia;

e)  varmistaa autonomisen, turvallisen ja kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn valmiudet;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tukea ja vahvistaa unionin sellaisten oikeus- ja luonnollisten henkilöiden kilpailukykyä, yrittäjyyttä, osaamista ja innovointivalmiuksia, jotka toimivat tai haluavat toimia kyseisellä alalla, ja ottaa erityisesti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten sekä startup-yritysten asema ja tarpeet.

f)  edistää vahvan ja kilpailukykyisen unionin avaruustalouden kehitystä ja maksimoida kaiken kokoisten ja kaikilla unionin alueilla toimivien yritysten toimintamahdollisuudet.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmalla tuetaan

Ohjelmalla tuetaan yhteisvaikutuksessa unionin ja Euroopan avaruusjärjestön muiden ohjelmien ja rahoitusjärjestelmien kanssa

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisupalveluiden tarjontaa;

a)  laukaisupalveluiden tarjontaa ohjelmalle, mukaan lukien kootut laukaisupalvelut unionille ja muille tahoille näiden pyynnöstä, ottaen huomioon unionin olennaiset turvallisuusintressit 25 artiklan mukaisesti, eurooppalaisten kantorakettien ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi globaaleilla markkinoilla;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  autonomiseen, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen avaruuteen pääsyyn liittyviä kehitystoimia;

b)  autonomiseen, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen avaruuteen pääsyyn liittyviä kehitystoimia, mukaan lukien vaihtoehtoiset laukaisuteknologiat ja innovatiiviset järjestelmät tai palvelut, ottaen huomioon unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaiset turvallisuusintressit 25 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jos ohjelman tarpeet sitä vaativat, maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin tarvittavia mukautuksia.

c)  jos ohjelman tavoitteet sitä vaativat, maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin, erityisesti nykyisten infrastruktuurien, rakettien laukaisualustojen ja tutkimuskeskusten, ylläpitoon, mukauttamiseen ja kehittämiseen tarvittavaa tukea.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Unionin innovatiivista avaruusalaa tukevat toimet

Unionin innovatiivista ja kilpailukykyistä avaruusalaa tukevat toimet

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  innovaatiotoimia, joilla parhaiten hyödynnetään avaruusteknologiaa, ‑infrastruktuuria tai -palveluita;

a)  innovaatiotoimia, joilla kehitetään ja parhaiten hyödynnetään avaruusteknologiaa, -infrastruktuuria tai ‑palveluita;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  asianmukaisia toimenpiteitä tutkimus- ja innovointitoimista, erityisesti muista unionin rahastoista, kuten Euroopan horisontti -ohjelmasta ja InvestEU-rahastosta, saatujen innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton helpottamiseksi, jotta kaikkien ohjelman komponenttien toimintaketjun loppupään palveluiden kehitystä voidaan tukea;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  Euroopan avaruusalan aseman vahvistamista vientimarkkinoilla;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  avaruuteen liittyvien innovaatiokumppanuuksien perustamista, jotta voidaan kehittää innovatiivisia tuotteita tai palveluita ja myöhemmässä vaiheessa hankkia niistä tuloksena saatuja toimituksia tai palveluita;

b)  avaruuteen liittyvien innovaatiokumppanuuksien perustamista, jotta voidaan kehittää innovatiivisia tuotteita tai palveluita ja myöhemmässä vaiheessa hankkia niistä tuloksena saatuja tuotteita tai palveluita ohjelman tarpeisiin;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  julkisten palveluiden datavetoisten yhteentoimivien avaruusratkaisujen suunnittelua, testausta, toteutusta ja käyttöönottoa, innovoinnin edistämistä ja yhteisten puitteiden perustamista, jotta voidaan toteuttaa julkishallintojen kansalaisille ja yrityksille tarjoamien palveluiden täysi potentiaali;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  yrittäjyyttä varhaisvaiheesta laajentumiseen 21 artiklan ja muiden 18 artiklassa ja III osaston I luvussa tarkoitettujen rahoituksen saantia koskevien säännösten mukaisesti;

c)  yrittäjyyttä, myös varhaisvaiheesta laajentumiseen, 21 artiklan mukaisesti ja soveltamalla muiden 18 artiklassa ja III osaston I luvussa tarkoitettuja rahoituksen saantia koskevia säännöksiä;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yritysten yhteistyötä avaruusalan yhteistyöalustojen muodossa; niihin kokoontuu alueellisella ja kansallisella tasolla avaruus- ja digitaalialan toimijoita ja käyttäjiä ja niissä tarjotaan tukea kansalaisille ja yrityksille yrittäjyyden ja osaamisen edistämiseksi;

d)  yhteistyötä avaruusalan yhteistyöalustojen verkon muodossa; siihen kokoontuu, erityisesti alueellisella ja kansallisella tasolla, avaruus- ja digitaalialan toimijoita ja käyttäjiä ja jossa tarjotaan tukea, tiloja ja palveluita kansalaisille ja yrityksille yrittäjyyden ja osaamisen edistämiseksi; yhteistyön edistämistä Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelmassa perustettujen avaruusalan yhteistyöalustojen ja digitaali-innovointikeskittymien välillä;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  mahdollista ”ensimmäisen sopimuksen strategian” kehittämistä kaikkien asianomaisten julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa avaruusalan startup-yritysten kehittämisen tukemiseksi;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  liikennealan, avaruusalan ja digitaalialan välisiä synergiavaikutuksia, jotta voidaan tukea uuden teknologian (kuten e-call, digitaalinen ajopiirturi, liikenteenvalvonta ja -hallinta, itseohjautuvat ajoneuvot, miehittämättömät ajoneuvot ja miehittämättömät ilma-alukset) laajempaa käyttöä ja käsitellä suojatun ja saumattoman yhteenliitettävyyden tarpeita, tehokasta paikannusta, eri liikennemuotojen yhdistämistä ja yhteentoimivuutta ja näin parantaa liikennepalveluiden ja teollisuuden kilpailukykyä;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  koulutuksen tarjontaa;

e)  koulutuksen tarjontaa avaruuteen liittyvien korkean tason pätevyyksien kehittämiseksi;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  käsittely- ja testausmahdollisuuksien saantia;

f)  käsittely- ja testausmahdollisuuksien saantia yksityisen ja julkisen sektorin ammattilaisille, opiskelijoille ja yrittäjille;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ei anneta kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle ohjelmaa koskevaa päätösvaltaa;

c)  ei anneta kolmannelle maalle tai kansainväliselle järjestölle ohjelmaa koskevaa päätösvaltaa tai tapauksen mukaan pääsyä arkaluonteisiin tai turvallisuusluokiteltuihin tietoihin;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  suojellaan tarpeen mukaan unionin strategisia ja suvereenehja etuja kaikilla asianomaisilla aloilla, myös Euroopan strategista autonomiaa teknologian tai teollisuuden aloilla.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio toteuttaa tarvittavat toimet varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät sopimukset tai muut järjestelyt sisältävät määräyksiä, joissa vahvistetaan tällaiseen omaisuuteen sovellettava asianmukainen omistusjärjestely ja että c alakohdan osalta unioni voi vapaasti käyttää PRS-vastaanottimia päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisesti.

3.  Komissio toteuttaa tarvittavat toimet varmistaakseen, että 2 kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät sopimukset tai muut järjestelyt sisältävät määräyksiä, joissa vahvistetaan tällaiseen omaisuuteen sovellettava asianmukainen omistus- ja käyttöjärjestely ja että c alakohdan osalta unioni voi vapaasti käyttää PRS-vastaanottimia ja myöntää niiden käyttölupia päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisesti.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman komponenttien tuottamat palvelut, data ja tiedot tarjotaan ilman nimenomaisia tai implisiittisiä takeita niiden laadusta, tarkkuudesta, saatavuudesta, luotettavuudesta, nopeudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Tämän vuoksi komissio toteuttaa tarvittavat toimet, jotta varmistetaan, että tällaisten palveluiden, datan ja tietojen käyttäjille ilmoitetaan soveltuvalla tavalla tällaisten takeiden puuttumisesta.

Ohjelman komponenttien tuottamat palvelut, data ja tiedot tarjotaan ilman nimenomaisia tai implisiittisiä takeita niiden laadusta, tarkkuudesta, saatavuudesta, luotettavuudesta, nopeudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, ellei asianomaisten palveluiden tarjoamiseen sovellettava unionin lainsäädäntö edellytä tällaisia takeita. Tämän vuoksi komissio toteuttaa tarvittavat toimet, jotta varmistetaan, että tällaisten palveluiden, datan ja tietojen käyttäjille ilmoitetaan soveltuvalla tavalla tällaisten takeiden puuttumisesta.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat [16] miljardia euroa käypinä hintoina.

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat [16,9] miljardia euroa käypinä hintoina.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Copernicus: [5,8] miljardia euroa

b)  Copernicus: [6] miljardia euroa

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  SSA/GOVSATCOM: [0,5] miljardia euroa.

c)  SSA/GOVSATCOM: [1,2] miljardia euroa.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman komponenteissa.

2.  Edellä 3, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman komponenteissa.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistetään kaikissa jäsenvaltioissa koko toimitusketjussa startup-yritysten, uusien tarjoajaehdokkaiden, pienten ja keskisuurten yritysten sekä muiden talouden toimijoiden mahdollisimman laajaa ja avointa osallistumista, myös edellyttämällä tarjoajilta alihankinnan käyttämistä;

a)  edistetään koko unionissa ja koko toimitusketjussa kaikkien talouden toimijoiden ja erityisesti startup-yritysten, uusien tarjoajaehdokkaiden, pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisimman laajaa ja avointa osallistumista, myös edellyttämällä tarjoajilta alihankinnan käyttämistä;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistetään unionin autonomiaa, erityisesti teknologian osalta;

d)  edistetään unionin strategista autonomiaa, erityisesti teollisuuden ja teknologian osalta, koko arvoketjussa;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  noudatetaan periaatteita, jotka koskevat vapaata pääsyä ja tasapuolista kilpailua koko teollisessa toimitusketjussa, tarjouskilpailuja avoimen ja oikea-aikaisen tiedonsaannin pohjalta sekä sovellettavien hankintasääntöjen, valinta- ja myöntämisperusteiden ja muiden merkityksellisten tietojen selkeää ilmoittamista, jotta annetaan kaikille mahdollisille tarjoajille taataan tasapuoliset toimintaedellytykset;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rohkaistakseen uusia tarjoajaehdokkaita, pieniä ja keksisuuria yrityksiä sekä startup-yrityksiä ja tarjotakseen mahdollisimman laajan maatieteellisen kattavuuden samalla suojaten unionin strategista autonomiaa, hankintaviranomainen voi pyytää, että tarjoaja teettää osan sopimuksen kohteesta alihankintana kilpailuttamalla asianmukaisilla alihankintatasoilla yrityksiä, jotka eivät kuulu tarjoajan kanssa samaan ryhmään.

1.  Rohkaistakseen uusia tarjoajaehdokkaita, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä startup-yrityksiä, ja tarjotakseen mahdollisimman laajan maatieteellisen kattavuuden samalla suojaten unionin strategista autonomiaa, hankintaviranomaisen on pyrittävä pyytämään, että tarjoaja teettää osan sopimuksen kohteesta alihankintana kilpailuttamalla asianmukaisilla alihankintatasoilla yrityksiä, jotka eivät kuulu tarjoajan kanssa samaan ryhmään.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hankintaviranomaisen on ilmoitettava sopimuksen alihankintana teetettävän osan suuruus esittämällä sen vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuus.

2.  Hankintaviranomaisen on ilmoitettava sopimuksen alihankintana millä tahansa teollisuuden tasolla teetettävän osan suuruus 1 kohdan mukaisesti esittämällä sen vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuus.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tarjoajan on perusteltava kaikki poikkeamat 1 kohdan mukaisesta pyynnöstä.

3.  Tarjoajan on perusteltava ja hankintaviranomaisen on arvioitava kaikki poikkeamat 1 kohdan mukaisesta pyynnöstä.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun kyseessä on yhteinen pyyntö, ehdotusten valintaa ja arviointia varten on määritettävä yhteiset menettelyt. Kunkin osapuolten nimittämän tasapainoisen asiantuntijaryhmän on osallistuttava menettelyyn.

Kun kyseessä on yhteinen pyyntö, ehdotusten valintaa ja arviointia varten on määritettävä yhteiset menettelyt. Kunkin osapuolten nimittämän tasapainoisen asiantuntijaryhmän on osallistuttava menettelyyn. Nämä asiantuntijat eivät saa arvioida sellaisia asioita tai antaa neuvontaa tai tukea sellaisissa asioissa, joissa heillä on eturistiriita.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Varainhoitoasetuksen [165 artiklan] säännösten lisäksi komissio ja avaruusohjelmavirasto voivat toteuttaa yhteishankintoja Euroopan avaruusjärjestön tai muun kansainvälisen järjestön kanssa, joka osallistuu ohjelman komponenttien toteuttamiseen.

1.  Varainhoitoasetuksen [165 artiklan] säännösten lisäksi komissio tai avaruusohjelmavirasto voi toteuttaa yhteishankintoja Euroopan avaruusjärjestön tai muun kansainvälisen järjestön kanssa, joka osallistuu ohjelman komponenttien toteuttamiseen.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun se on tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusintressien suojaamiseksi, erityisesti kun on tarpeen turvata unionin järjestelmien eheys ja häiriönsietokyky ja niiden tukena olevan teollisen perustan itsenäisyys, komission on vahvistettava tarvittavat, tämän osaston piiriin kuuluviin hankintoihin, avustuksiin tai palkintoihin sovellettavat osallistumiskelpoisuusperusteet. Tätä varten on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että osallistumiskelpoisten yritysten on oltava johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneita, että ne sitoutuvat toteuttamaan kaikki kyseeseen tulevat toiminnot unionissa ja että ne ovat tosiasiallisesti jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden kansalaisten määräysvallassa. Tällaiset perusteet on tapauksen mukaan sisällytettävä hankintoihin, avustuksiin tai palkintoihin liittyviin asiakirjoihin. Kun kyseessä on hankinta, edellytyksiä on sovellettava koko hankintasopimuksen elinkaareen.

Kun se on tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusintressien suojaamiseksi, erityisesti kun on tarpeen turvata unionin järjestelmien eheys ja häiriönsietokyky ja niiden tukena olevan teollisen perustan itsenäisyys, komission on vahvistettava tarvittavat, tämän osaston piiriin kuuluviin hankintoihin, avustuksiin tai palkintoihin sovellettavat osallistumiskelpoisuusperusteet. Tätä varten on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että osallistumiskelpoisten yritysten on oltava johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneita ja että ne sitoutuvat toteuttamaan kaikki kyseeseen tulevat toiminnot unionissa. Tällaiset perusteet on tapauksen mukaan sisällytettävä hankintoihin, avustuksiin tai palkintoihin liittyviin asiakirjoihin. Kun kyseessä on hankinta, edellytyksiä on sovellettava koko hankintasopimuksen elinkaareen.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  selkeä tehtävien ja vastuun jako ohjelman toteuttamiseen osallistuvien eri tahojen, erityisesti jäsenvaltioiden, komission, avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön välillä;

a)  selkeä tehtävien ja vastuun jako ohjelman toteuttamiseen osallistuvien eri tahojen, erityisesti jäsenvaltioiden, komission, avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön välillä kunkin tahon toimivallan perusteella, jotta voidaan parantaa avoimuutta, tehokkuutta ja kustannustehokkuutta sekä välttää toiminnan päällekkäisyyksiä;

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ohjelman tiivis valvonta, mukaan lukien kaikkien tahojen tiukka pitäytyminen suunnitelluissa kustannuksissa ja aikataulussa omalla vastuualueellaan, tämän asetuksen mukaisesti;

b)  ohjelman tiivis valvonta, mukaan lukien kaikkien tahojen tiukka pitäytyminen suunnitelluissa kustannuksissa ja teknisessä suorituskyvyssä omalla vastuualueellaan, tämän asetuksen mukaisesti;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ohjelman komponenteissa tarjottavien palveluiden käyttäjien tarpeiden sekä näihin palveluihin liittyvien tieteellisten ja teknisten muutosten järjestelmällinen huomioon ottaminen;

d)  ohjelman komponenteissa tarjottavien palveluiden käyttäjien tarpeiden sekä näihin palveluihin liittyvien tieteellisten ja teknisten muutosten järjestelmällinen huomioon ottaminen, myös kansallisella ja unionin tasolla toimivien neuvoa-antavien käyttäjäfoorumien kuulemisen avulla;

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio tai 30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien osalta avaruusohjelmavirasto voi antaa erityistehtäviä jäsenvaltioille tai kansallisille virastoille tai tällaisten jäsenvaltioiden tai kansallisten virastojen ryhmille. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja sen käytön edistämiseksi, myös tukemalla ohjelman edellyttämien taajuuksien suojaamista.

2.  Komissio tai 30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien osalta avaruusohjelmavirasto voi tapauskohtaisesti antaa erityistehtäviä jäsenvaltioille tai tällaisten jäsenvaltioiden ryhmille. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja sen käytön edistämiseksi, myös tukemalla ohjelman edellyttämien taajuuksien suojaamista asianmukaisella tasolla.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava loppukäyttäjäyhteisöjen ennakoiva ja koordinoitu kuuleminen, mukaan lukien neuvoa-antavien käyttäjäfoorumien kautta, erityisesti Galileosta, EGNOSista ja Copernicuksesta.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissiolla on kokonaisvastuu ohjelman toteuttamisesta, myös turvallisuuden alalla. Sen on tämän asetuksen mukaisesti määritettävä ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin kehitys ja valvottava ohjelman toteuttamista ottaen asianmukaisesti huomioon sen vaikutus muihin unionin toimintalinjoihin.

1.  Komissiolla on kokonaisvastuu ohjelman toteuttamisesta ja vastuu turvallisuuden alalla niiden ohjelman komponenttien osalta, joihin liittyviä tehtäviä ei ole annettu avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 30 artiklan mukaisesti. Sen on tämän asetuksen mukaisesti määritettävä ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin kehitys ja valvottava ohjelman toteuttamista ottaen asianmukaisesti huomioon sen vaikutus muihin unionin toimintalinjoihin.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio vastaa ohjelman kunkin komponentin hallinnosta, jos sitä ei ole annettu jonkin toisen tahon tehtäväksi.

2.  Komissio vastaa ohjelman kunkin komponentin hallinnosta, jos sitä ei ole annettu muiden tahojen tehtäväksi 30, 31 ja 32 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio varmistaa tehtävien selkeän jakamisen ohjelmaan osallistuvien tahojen välillä ja koordinoi tällaisten tahojen toimintaa.

3.  Komissio varmistaa tehtävien selkeän jakamisen ohjelmaan osallistuvien tahojen välillä ja koordinoi tällaisten tahojen toimintaa sekä varmistaa unionin edun täysimääräisen suojaamisen, sen varojen moitteettoman hoidon ja sen sääntöjen, erityisesti hankintaan liittyvien, soveltamisen. Sen vuoksi komissio tekee avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön kanssa rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen näille tahoille annetuista tehtävistä 31 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä avaruussäätä ja maapallon lähelle tulevia kohteita koskevien toimintojen toteuttamisesta ja hallinnosta sekä GOVSATCOMista.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman toiminnan ja ohjelman komponenteissa tuotettavien palveluiden sujuvan tarjoamisen varmistamiseksi, komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä näiden komponenttien ja niissä tuotettavien palveluiden toteuttamisen ja kehityksen edellyttämät tekniset ja toiminnalliset eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita merkityksellisiä sidosryhmiä. Määritellessään näitä teknisiä ja toiminnallisia eritelmiä komissio välttää yleisen turvallisuustason madaltamista ja noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta aiempien järjestelmien kanssa.

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman toiminnan ja ohjelman komponenteissa tuotettavien palveluiden sujuvan tarjoamisen varmistamiseksi, komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä näiden komponenttien ja niissä tuotettavien palveluiden toteuttamisen ja kehityksen edellyttämät korkean tason vaatimukset kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita merkityksellisiä sidosryhmiä, myös tuotantoketjun loppupäässä. Määritellessään näitä korkean tason vaatimuksia komissio välttää yleisen turvallisuustason madaltamista ja noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta aiempien järjestelmien kanssa.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 21 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komission toteuttaa edistämistoimia ja varmistaa ohjelman komponenteissa tuotettavan datan ja palveluiden omaksumisen ja käytön julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös tukemalla tällaisten palveluiden asianmukaista kehitystä ja edistämällä pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se kehittää synergiaa ohjelman eri komponenttien sovellusten välillä. Se varmistaa ohjelman ja unionin muiden toimien ja ohjelmien välinen täydentävyyden, johdonmukaisuuden, synergian ja yhteydet.

5.  Komissio varmistaa ohjelman ja unionin muiden toimien ja ohjelmien välisen täydentävyyden, johdonmukaisuuden, synergian ja yhteydet. Se toimii tiiviissä yhteistyössä avaruusohjelmaviraston sekä tarvittaessa Euroopan avaruusjärjestön ja Copernicuksen toimien toteuttamisesta vastaavien tahojen kanssa tukien ja edistäen

 

– toimia, jotka liittyvät ohjelman komponenttien tuottamien datan ja palvelujen omaksumiseen ja käyttöön julkisella ja yksityisellä sektorilla;

 

– sovellusten välisen synergian kehitystä;

 

– näiden palveluiden asianmukaista kehitystä;

 

– pitkällä aikavälillä vakaan toimintaympäristön luomista.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Se varmistaa tarvittaessa avaruusalalla unionin, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla toteutettavien toimien koordinoinnin. Se tukee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja edistää niiden teknisten valmiuksien lähentymistä ja avaruusalan kehitystä.

6.  Se varmistaa tarvittaessa ja yhteistyössä avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön kanssa avaruusalalla unionin kansainvälisellä tasolla toteutettavien toimien koordinoinnin. Se tukee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja edistää niiden teknisten valmiuksien lähentymistä ja avaruusalan kehitystä.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  edistää ohjelman komponenttien tuottaman datan ja palveluiden omaksumista ja käyttöä ja varmistaa sen, myös kehittämällä ohjelman komponentteihin perustuvia toimintaketjun loppupään sovelluksia ja palveluita;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  toteuttaa unionin innovatiivista avaruusalaa tukevia toimia 6 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  helpottaa rahoituksen saatavuutta III osastossa tarkoitettujen ja InvestEU-rahaston rahoitusvälineiden avulla sekä yhteistyössä EIP:n kanssa EIP:n erityisesti pk-yrityksille tarkoitettujen rahoitusvälineiden avulla;

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  toteuttaa viestintä- ja edistämistoimia sekä toimia, jotka liittyvät Galileon ja EGNOSin tarjoamien palveluiden kaupalliseen hyödyntämiseen;

c)  toteuttaa viestintä- ja edistämistoimia sekä toimia, jotka liittyvät erityisesti Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen tarjoamien palveluiden kaupalliseen hyödyntämiseen;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Galileo ja EGNOS: hallinnoida 43 artiklassa tarkoitettua Galileon ja EGNOSin käyttöä;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tarjota teknistä asiantuntemusta komissiolle.

d)  tarjota teknistä asiantuntemusta komissiolle välttäen päällekkäisyyttä Euroopan avaruusjärjestön tehtävien kanssa 27 ja 31 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  43 artiklassa tarkoitettu EGNOSin ja Galileon käytön hallinnointi;

Poistetaan.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  suositusten antaminen komissiolle Euroopan horisontti -ohjelman avaruusalan painopisteistä ja osallistuminen ohjelman täytäntöönpanoon;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ohjelman komponentteihin perustuvien käytännön sovellusten ja palveluiden kehittämiseen liittyvät toteutustoimet.

Poistetaan.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi antaa avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja tietotoimia koskevan viestinnän, edistämisen ja markkinoinnin hoitaminen, sekä muita tehtäviä, jotka liittyvät ohjelman muiden komponenttien kuin Galileon ja EGNOSin käytön omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

3.  Komissio voi antaa avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi muita tehtäviä, päällekkäisyyksiä välttäen ja ohjelman tavoitteiden täytäntöönpanon tehostamiseksi.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto voi tehtäviensä suorittamiseksi tehdä kumppanuussopimuksia tai muita sopimuksia kansallisten avaruusvirastojen, kansallisten avaruusvirastojen ryhmän tai muiden tahojen kanssa.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio antaa edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tehtävät avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi rahoitusosuussopimuksella varainhoitoasetuksen [2 artiklan 18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti.

4.  Komissio antaa edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tehtävät avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi rahoitusosuussopimuksella varainhoitoasetuksen [2 artiklan 18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti, ja niitä ja varsinkin Copernicus-komponenttia arvioidaan tämän asetuksen 102 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Antaessaan avaruusohjelmavirastolle tehtäviä komissio varmistaa niiden hallinnoinnin ja toteutuksen asianmukaisen rahoituksen sekä riittävät henkilö- ja hallintoresurssit.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Copernicus: Copernicuksen avaruusinfrastruktuurin kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen, mukaan lukien infrastruktuurin käyttö;

a)  Copernicus: Copernicuksen avaruus- ja maainfrastruktuurin kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen, mukaan lukien infrastruktuurin käyttö;

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Galileo ja EGNOS: järjestelmien kehittäminen, maasegmentin kehittäminen ja satelliittien suunnittelu ja kehittäminen;

b)  Galileo ja EGNOS: avaruusohjelmaviraston tukeminen sen ydintehtävissä; avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön välisten erityissopimusten mukaisesti avaruusohjelmaviraston nimissä ja sen puolesta avaruussegmentin järjestelmien kehittämiseen, maasegmentin kehittämiseen ja satelliittien suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvien hankintojen järjestäminen;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kaikkien ohjelman komponenttien osalta sen asiantuntemuksen piiriin kuuluvat tutkimus- ja kehitystoimet.

c)  kaikkien ohjelman komponenttien osalta tutkimus- ja kehitystoimet, jotka koskevat ohjelman komponenttien infrastruktuureja.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tukeminen ja niiden teknisten valmiuksien lähentymisen ja avaruussegmentin kehityksen edistäminen.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio tekee avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön kanssa varainhoitoasetuksen [130 artiklan] säännösten mukaisen rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen. Tällaisessa rahoitusta koskevassa puitekumppanuussopimuksessa

Poistetaan.

  määritellään selkeästi Euroopan avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet ohjelman osalta;

 

  edellytetään, että Euroopan avaruusjärjestö noudattaa unionin ohjelman turvallisuussääntöjä, erityisesti turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyn osalta;

 

  säädetään ehdoista, joiden mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle osoitettuja varoja hallinnoidaan, erityisesti seuraavien osalta: julkiset hankinnat, hallinnointimenettelyt, tulosindikaattoreilla mitattavat odotetut tulokset, toimenpiteet, joita sovelletaan, jos sopimusten täytäntöönpano on kustannusten, aikataulun ja tulosten osalta puutteellista tai petollista, sekä viestintästrategia ja kaiken aineellisen ja aineettoman omaisuuden omistamista koskevat säännöt; näiden ehtojen on oltava tämän asetuksen III ja V osaston ja varainhoitoasetuksen mukaisia;

 

  edellytetään komission ja tarvittaessa avaruusohjelmaviraston osallistumista Euroopan avaruusjärjestön tarjousten arviointilautakunnan kokouksiin ohjelman osalta;

 

  vahvistetaan seuranta- ja valvontatoimenpiteitä, joihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat: kustannusten ennakointimalli, säännöllinen tiedottaminen komissiolle tai, tapauksen mukaan, avaruusohjelmavirastolle kustannuksista ja aikataulusta ja jos suunnitelman mukaisen ja toteutuneen talousarvion, suorituskyvyn ja aikataulun välinen ero on suuri, korjaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan annettujen tehtävien toteuttaminen osoitettujen määrärahojen puitteissa, sekä Euroopan avaruusjärjestölle koituvat seuraamukset, jos tällainen ero johtuu suoraan siitä;

 

  vahvistetaan periaatteet, jotka koskevat Euroopan avaruusjärjestölle suoritettavaa korvausta, jonka on oltava suhteessa toteutettavien tehtävien vaikeuteen, markkinahintojen ja muiden osallistuvien tahojen, unioni mukaan lukien, maksujen mukainen ja joka voi tarvittaessa perustua tulosindikaattoreihin; tällaiset maksut eivät saa kattaa yleiskustannuksia, jotka eivät liity unionin Euroopan avaruusjärjestölle tehtäväksi antamiin toimiin.

 

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetun rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen tekeminen edellyttää, että Euroopan avaruusjärjestössä luodaan erityisesti päätöksentekoa, johtamismenetelmiä ja vastuuta varten sisäisiä rakenteita ja toimintamenetelmä, jotka mahdollistavat unionin etujen mahdollisimman hyvän suojaamisen ja sen päätösten mukaisuuden, myös niiden Euroopan avaruusjärjestön rahoittamien toimien osalta, joilla on vaikutus ohjelmaan.

Poistetaan.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rajoittamatta edellä 4 kohdassa tarkoitettua rahoitusta koskevaa puitekumppanuussopimusta komissio tai avaruusohjelmavirasto voi pyytää Euroopan avaruusjärjestöä tarjoamaan teknistä asiantuntemusta tai tietoja, jotka ovat tarpeen niille tällä asetuksella annettujen tehtävien toteuttamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

31 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

31 a artikla

 

Rahoitusta koskeva puitekumppanuussopimus

 

1. Komissio tekee avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön kanssa varainhoitoasetuksen [130 artiklan] säännösten mukaisen rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen. Tällaisessa rahoitusta koskevassa puitekumppanuussopimuksessa

 

a) määritellään selkeästi komission, avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön roolit, vastuut ja velvollisuudet ohjelman osalta;

 

b) määritellään selvästi ohjelman komponenttien toteuttamisessa käytettävät koordinointi- ja valvontavälineet ottaen huomioon komission roolit ja tehtävät ohjelman komponenttien kattavassa koordinoinnissa;

 

c) edellytetään, että Euroopan avaruusjärjestö noudattaa unionin ohjelman turvallisuussääntöjä, erityisesti turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyn osalta;

 

d) säädetään ehdoista, joiden mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle osoitettuja varoja hallinnoidaan, myös unionin julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisen osalta, suoritettaessa hankintoja unionin nimissä ja sen puolesta, ja jotka kattavat hallinnointimenettelyt, tulosindikaattoreilla mitattavat odotetut tulokset, toimenpiteet, joita sovelletaan, jos sopimusten täytäntöönpano on kustannusten, aikataulun ja tulosten osalta puutteellista tai petollista, sekä viestintästrategia ja kaiken aineellisen ja aineettoman omaisuuden omistamista koskevat säännöt; näiden ehtojen on oltava tämän asetuksen III ja V osaston ja varainhoitoasetuksen mukaisia;

 

e) edellytetään komission ja tarvittaessa avaruusohjelmaviraston osallistumista Euroopan avaruusjärjestön tarjousten arviointilautakunnan kokouksiin ohjelman osalta, kun viimeksi mainittu suorittaa hankintoja unionin nimissä ja sen puolesta 1 a kohdan mukaisesti;

 

f) vahvistetaan seuranta- ja valvontatoimenpiteitä, joihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat: kustannusten ennakointimalli, säännöllinen tiedottaminen komissiolle tai, tapauksen mukaan, avaruusohjelmavirastolle kustannuksista ja aikataulusta ja jos suunnitelman mukaisen ja toteutuneen talousarvion, suorituskyvyn ja aikataulun välinen ero on suuri, korjaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan annettujen tehtävien toteuttaminen osoitettujen määrärahojen puitteissa, sekä Euroopan avaruusjärjestölle koituvat seuraamukset, jos tällainen ero johtuu suoraan siitä;

 

g) vahvistetaan periaatteet, jotka koskevat Euroopan avaruusjärjestölle – ottaen huomioon sen kustannusmallin julkisyhteisönä – suoritettavaa korvausta, jonka on oltava suhteessa toteutettavien tehtävien vaikeuteen, markkinahintojen ja muiden osallistuvien tahojen, unioni mukaan lukien, maksujen mukainen ja joka voi tarvittaessa perustua tulosindikaattoreihin; tällaiset maksut eivät saa kattaa yleiskustannuksia, jotka eivät liity unionin Euroopan avaruusjärjestölle tehtäväksi antamiin toimiin;

 

h) edellytetään, että Euroopan avaruusjärjestö varmistaa unionin etujen ja sen päätösten täysimääräisen suojelun, minkä seurauksena Euroopan avaruusjärjestö saattaa myös joutua mukauttamaan päätöksentekoaan, hallinnointitapojaan.

 

2. Rajoittamatta edellä 31 artiklan a kohdassa tarkoitettua rahoitusta koskevaa puitekumppanuussopimusta komissio tai avaruusohjelmavirasto voi pyytää Euroopan avaruusjärjestöä tarjoamaan teknistä asiantuntemusta tai tietoja, jotka ovat tarpeen niille tällä asetuksella annettujen tehtävien toteuttamiseksi. Tällaisia pyyntöjä ja niiden toteuttamista koskevista ehdoista sovitaan yhteisesti.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Muiden tahojen rooli

Eumetsatin ja muiden tahojen rooli

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio voi rahoitusosuussopimuksella antaa ohjelman komponenttien toteuttamisen kokonaan tai osittain muiden kuin 30 ja 31 artiklassa tarkoitettujen tahojen tehtäväksi, mukaan lukien seuraavat:

1.  Komissio voi rahoitusosuussopimuksella antaa seuraavien tehtävien toteuttamisen kokonaan tai osittain muiden kuin 30 ja 31 artiklassa tarkoitettujen, tahojen tehtäväksi:

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Copernicuksen avaruusinfrastruktuurin tai sen osien käyttö, joka voidaan antaa tehtäväksi Eumetsatille;

a)  Copernicuksen avaruusinfrastruktuurin tai sen osien parantaminen ja käyttö, jotka voidaan antaa tehtäväksi Eumetsatille;

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Copernicus-palveluiden tai niiden osien toteuttamisen antaminen tehtäväksi asianmukaisille virastoille, elimille tai järjestöille.

b)  Copernicus-palveluiden tai niiden osien toteuttamisen antaminen tehtäväksi asianmukaisille virastoille, elimille tai järjestöille, jotka hallinnoivat myös pääsyä kolmannen osapuolen tietoihin.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio ottaa ohjelman täytäntöönpanossa huomioon yhteisen tutkimuskeskuksen tieteellisen ja teknisen neuvonnan.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman turvallisuuden olisi perustuttava seuraaviin periaatteisiin:

Ohjelman turvallisuuden on perustuttava seuraaviin periaatteisiin:

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  otetaan huomioon jäsenvaltioiden kokemus turvallisuuden alalla ja hyödynnetään niiden parhaita käytäntöjä esimerkkeinä;

a)  otetaan huomioon jäsenvaltioiden kokemus turvallisuuden alalla ja hyödynnetään niiden parhaita käytäntöjä ja kansallisia lakeja esimerkkeinä;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  otetaan huomioon Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen toiminnasta saadut kokemukset;

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa toimivaltansa puitteissa korkeatasoisen turvallisuuden erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Komissio ja avaruusohjelmavirasto varmistavat toimivaltansa puitteissa asianmukaisen korkeatasoisen turvallisuuden erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän vuoksi komissio varmistaa, että jokaisesta ohjelman komponentista tehdään riski- ja uhka-analyysi. Riski- ja uhka-analyysin perusteella se määrittää täytäntöönpanosäädöksillä kutakin ohjelman komponenttia koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä komissio ottaa huomioon näiden vaatimusten vaikutukset kyseisen komponentin moitteettomaan toimintaan, varsinkin kustannusten, riskinhallinnan ja aikataulun kannalta, ja varmistaa, ettei yleinen turvallisuustaso heikenny eikä kyseiseen komponenttiin perustuvien olemassa olevien laitteiden toiminta vaarannu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän vuoksi komissio varmistaa jäsenvaltioiden loppukäyttäjiä ja ohjelman komponenttien täytäntöönpanoa hallinnoivia asianomaisia tahoja kuullen, että jokaisesta Copernicuksen, SST:n ja GOVSATCOMin komponentista tehdään riski- ja uhka-analyysi. Avaruusohjelmavirasto tekee Galileo- ja EGNOS-komponenttien riski- ja uhka-analyysin. Riski- ja uhka-analyysin perusteella komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltioiden loppukäyttäjiä ja ohjelman komponenttien täytäntöönpanoa hallinnoivia asianomaisia tahoja kuullen kutakin ohjelman komponenttia koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä komissio ottaa huomioon näiden vaatimusten vaikutukset kyseisen komponentin moitteettomaan toimintaan, varsinkin kustannusten, riskinhallinnan ja aikataulun kannalta, ja varmistaa, ettei yleinen turvallisuustaso heikenny eikä kyseiseen komponenttiin perustuvien olemassa olevien laitteiden toiminta vaarannu. Yleisten turvallisuusvaatimusten avulla määritetään menettelyt, joita noudatetaan, jos komponentin toiminta saattaa vaikuttaa unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman komponentin hallinnoinnista vastaava yksikkö on vastuussa kyseisen komponentin turvallisuuden hallinnasta, ja tämän vuoksi sen on toteutettava riski- ja uhka-analyysi ja kaikki tarvittavat toimet kyseisen komponentin turvallisuuden varmistamiseksi ja seuraamiseksi, erityisesti teknisten eritelmien ja operatiivisten menettelyjen määrittäminen, ja seurattava 1 kohdassa tarkoitettujen yleisten turvallisuusvaatimusten noudattamista.

2.  Komissio vastaa Copernicus-, SST- ja GOVSATCOM-komponenttien turvallisuuden hallinnasta. Avaruusohjelmavirasto vastaa Galileo- ja EGNOS-komponenttien turvallisuuden hallinnasta. Tämän vuoksi niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimet vastuulleen kuuluvien komponenttien turvallisuuden varmistamiseksi ja seuraamiseksi, erityisesti teknisten eritelmien ja operatiivisten menettelyjen määrittäminen, ja seurattava 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen yleisten turvallisuusvaatimusten noudattamista.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Avaruusohjelmaviraston velvollisuutena on

3.  Avaruusohjelmaviraston velvollisuutena on lisäksi

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  ohjelman kyberturvallisuuden varmistaminen;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toteuttaa niiden alueella sijaitsevien ja ohjelmaan kiinteästi kuuluvien maainfrastuktuurien suojaamista varten toimenpiteet, jotka vastaavat vähintään toimenpiteitä, joita edellytetään Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista, 8 päivänä joulukuuta 2008 annetussa neuvoston direktiivissä 2008/114/EY29 tarkoitettujen Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseksi, ja toimenpiteitä, joita edellytetään niiden omien kansallisten elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseksi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

__________________

29 EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75–82.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Ohjelmaan osallistuvien tahojen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman turvallisuuden varmistamiseksi.

5.  Ohjelmaan osallistuvien tahojen on toteutettava kaikki, myös riskianalyysin perusteella havaitut, toimenpiteet ohjelman turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan avaruusjärjestön edustaja kutsutaan turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan kokouksiin tarkkailijaksi. Poikkeustapauksissa unionin virastojen, kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen edustajia voidaan myös kutsua kokouksiin tarkkailijoina, kun käsitellään näihin kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin suoraan liittyviä asioita, varsinkin asioita, jotka koskevat niiden omistamaa tai niiden alueelle perustettua infrastruktuuria. Kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen edustajien osallistumisesta ja sen ehdoista määrätään asianomaisissa sopimuksissa, ja näiden osallistumisehtojen on oltava turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan työjärjestyksen mukaiset.

2.  Euroopan avaruusjärjestön edustaja kutsutaan turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan kokouksiin tarkkailijaksi. Poikkeustapauksissa unionin virastojen, kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen edustajia voidaan myös kutsua kokouksiin tarkkailijoina, varsinkin kun käsitellään asioita, jotka koskevat niiden omistamaa tai niiden alueelle perustettua infrastruktuuria. Kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen edustajien osallistumisesta ja sen ehdoista määrätään asianomaisissa sopimuksissa, ja näiden osallistumisehtojen on oltava turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan työjärjestyksen mukaiset.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maassa sijaitsevan infrastruktuurin, erityisesti verkkojen, laitosten ja tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva parantaminen, kehittäminen ja suojaaminen, mukaan lukien parannukset ja vanhentumisen hallinta;

b)  maassa sijaitsevan infrastruktuurin, erityisesti verkkojen, laitosten ja tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva parantaminen, kehittäminen ja suojaaminen, mukaan lukien parannukset ja vanhentumisen hallinta, mukaan lukien infrastruktuuri, joka sijaitsee unionin alueen ulkopuolella mutta joka on välttämätön, jotta varmistetaan, että Galileo ja EGNOS kattavat kaikilta osin Euroopassa maantieteellisesti sijaitsevat jäsenvaltioiden alueet;

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  järjestelmien tulevien sukupolvien kehittäminen ja Galileon ja EGNOSin tarjoamien palvelujen kehittäminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevia unionin rahoituskehyksestä tehtäviä päätöksiä;

c)  järjestelmien tulevien sukupolvien kehittäminen ja Galileon ja EGNOSin tarjoamien palvelujen kehittäminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevia unionin rahoituskehyksestä tehtäviä päätöksiä ja ottaen huomioon asianomaisten sidosryhmien tarpeet;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  teknologisten perustekijöiden, kuten Galileo-järjestelmää tukevien piirisarjojen ja vastaanottimien, kehittämisen tukeminen;

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  Galileon ja EGNOSin toimintaketjun loppupään sovellusten ja sekä EGNOSIa/Galileota ja Copernicusta hyödyntävien integroitujen toimintaketjun loppupään sovellusten kehittämisen tukeminen;

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  Galileon ja EGNOSin tuottamien palvelujen tarjoaminen ja niitä koskevien markkinasovellusten kehittäminen;

e)  Galileon ja EGNOSin tuottamien palvelujen tarjoaminen ja niitä koskevien markkinasovellusten kehittäminen, erityisesti 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteiskunnallis-taloudellisten hyötyjen maksimoimiseksi;

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ihmishengen turvaava palvelu (”safety-of-life service”, SoL), joka tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, käytettävyydeltään ja tarkkuudeltaan korkeatasoisia paikannus- ja aikasynkronointitietoja, mukaan lukien integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa käyttäjiä Galileon ja muiden maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien toimintahäiriöistä tai toleranssialueen ulkopuolisista signaaleista EGNOSin tehostamalla peittoalueella; ihmishengen turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, varsinkin siviili-ilmailualalla lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

c)  ihmishengen turvaava palvelu (”safety-of-life service”, SoL), joka tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, käytettävyydeltään, tarkkuudeltaan ja eheydeltään korkeatasoisia paikannus- ja aikasynkronointitietoja. Tämä palvelu tarjotaan EASA-asetuksen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa lentoturvallisuusvaatimusten noudattaminen, mukaan lukien integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa käyttäjiä Galileon ja muiden maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien toimintahäiriöistä tai toleranssialueen ulkopuolisista signaaleista EGNOSin tehostamalla peittoalueella; ihmishengen turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, varsinkin siviili-ilmailualalla lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa, ja tavoitteena on kattaa manneralueet vuoden 2023 loppuun mennessä ja kaikki alueet vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tällaisen laajentamisen kustannuksia, näitä alueita koskevat toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta talousarviosta. Laajentaminen ei saa viivästyttää 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamista sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa.

3.  Tällaisen laajentamisen kustannuksia, näitä alueita koskevat toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta talousarviosta, mutta komissio tarkastelee kumppanuusohjelmien ja -sopimusten hyödyntämistä ja tarvittaessa sitä tukevien erityisten rahoitusvälineiden kehittämistä. Laajentaminen ei saa viivästyttää 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamista sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus

Yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja standardointi

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Galileon ja EGNOSin sekä niiden tarjoamien palvelujen on oltava yhteensopivia ja yhteentoimivia muiden satelliittinavigointijärjestelmien ja perinteisten radionavigointikeinojen kanssa, jos tarvittavista yhteensopivuus- ja yhteentoimivuusvaatimuksista on määrätty kansainvälisissä sopimuksissa.

2.  Galileon ja EGNOSin sekä niiden tarjoamien palvelujen on oltava keskenään yhteensopivia ja yhteentoimivia muiden satelliittinavigointijärjestelmien ja perinteisten radionavigointikeinojen kanssa, jos tarvittavista yhteensopivuus- ja yhteentoimivuusvaatimuksista on määrätty kansainvälisissä sopimuksissa.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Galileon ja EGNOSin on pyrittävä vastaamaan kansainvälisiä standardeja ja sertifiointeja.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Copernicus toteutetaan käyttämällä perustana unionin aiempia investointeja ja hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä ottamalla huomioon vastaavan datan ja tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet ja tarve edistää kilpailua ja markkinasovellusten kehittämistä.

1.  Copernicus toteutetaan käyttämällä perustana unionin, Euroopan avaruusjärjestön ja Eumetsatin aiempia investointeja ja hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä ottamalla huomioon vastaavan datan ja tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet ja tarve edistää kilpailua ja markkinasovellusten kehittämistä.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Copernicus tarjoaa dataa ja tietoja täydellisen, maksuttoman ja avoimen datan politiikan mukaisesti.

2.  Copernicus tarjoaa dataa ja tietoja täydellisen, maksuttoman ja avoimen datan politiikkaa hyödyntäen.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Copernicuksen Sentinelien kehittäminen ja käyttäminen;

–  Copernicuksen Sentinel-satelliittien kehittäminen ja käyttäminen;

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  datansaantia ja -jakelua koskeva komponentti, johon kuuluvilla infrastruktuureilla ja palveluilla varmistetaan Copernicus-datan ja -tietojen haku, katselu, saanti, jakelu ja hyödyntäminen;

c)  datansaantia ja -jakelua koskeva komponentti, johon kuuluvilla infrastruktuureilla ja palveluilla varmistetaan Copernicus-datan ja -tietojen haku, katselu, pitkän aikavälin arkistointi, saanti, jakelu ja hyödyntäminen käyttäjäystävällisellä tavalla;

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  29 artiklan 5 kohdan mukainen käytön omaksumista ja markkinasovellusten kehittämistä koskeva komponentti, johon sisältyvillä asianomaisilla toimilla, resursseilla ja palveluilla edistetään Copernicusta sekä sen dataa ja palveluja kaikilla tasoilla, jotta voidaan maksimoida 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt.

d)  29 artiklan 5 kohdan mukainen käytön omaksumista, valmiuksien kehittämistä ja markkinasovellusten kehittämistä koskeva komponentti, johon sisältyvillä asianomaisilla toimilla, resursseilla ja palveluilla edistetään Copernicusta sekä sen dataa ja palveluja kaikilla tasoilla, jotta voidaan maksimoida 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Copernicuksella edistetään havainnointijärjestelmien ja niihin liittyvän tietojenvaihdon kansainvälistä koordinointia, jotta voidaan vahvistaa Copernicuksen globaalia ulottuvuutta ja täydentävyyttä ottaen huomioon voimassa olevat kansainväliset sopimukset ja koordinointimenettelyt.

4.  Copernicuksella edistetään havainnointijärjestelmien ja niihin liittyvän tietojenvaihdon kansainvälistä koordinointia, jotta voidaan vahvistaa Copernicuksen globaalia ulottuvuutta ja täydentävyyttä ottaen huomioon voimassa olevat ja tulevat kansainväliset sopimukset ja koordinointimenettelyt.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Datan hankkiminen

Avustuskelpoiset toimet

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimet, joilla varmistetaan nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja käytetään uusia, seurannan kattavuutta laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-alueet kattavaan seurantaan ja innovatiivisten ympäristösovellusten mahdollistaminen maa- ja metsätalouden ja vesivarojen hallinnan aloilla;

a)  toimet, joilla varmistetaan nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja käytetään uusia, seurannan kattavuutta laajentavia Sentinel-satelliitteja, esimerkiksi: ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-alueet kattavaan seurantaan ja innovatiivisten ympäristösovellusten mahdollistaminen maa- ja metsätalouden ja vesivarojen hallinnan aloilla;

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimet, joilla tarjotaan pääsy kolmannen osapuolen dataan, jota Copernicus-palvelujen tuottaminen edellyttää tai jota unionin toimielimet, virastot ja hajautetut yksiköt käyttävät;

b)  toimet, joilla tarjotaan pääsy kolmannen osapuolen dataan, jota Copernicus-palvelujen tuottaminen edellyttää tai jota ydinkäyttäjät käyttävät, ensisijaisesti jäsenvaltioiden julkisten tahojen, kuten kansallisten virastojen, tuottamaan ja/tai rahoittamaan dataan;

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Copernicuksen asianmukaisten tuotantoketjun loppupään sovellusten ja palveluiden kehittämisen tukeminen.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Copernicus sisältää toimia, joilla tuetaan seuraavia palveluja:

Copernicus sisältää toimia, joilla tuetaan seuraavia ydinpalveluja:

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  maakartoitus ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä,

–  maakartoitus ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, maaperän laadusta, aavikoitumisesta, kulttuuriperintökohteista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä ja erityisesti metsäkadosta, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä. Jäsenvaltiot voivat käyttää viljelysalueiden seurannan tuloksena saatavia tietoja maanpeitteen tilasta ja viljelymaan käytöstä keventääkseen edelleen maataloustukien myöntämisen hallinnollista taakkaa;

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  keinokastelun tarpeessa olevan viljelymaan, satoennusteiden ja maankäytön kartoitus sekä elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun parantaminen ympäristöä suojelemalla;

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  kalastustoiminnan seuranta, jotta elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua parannetaan ympäristöä suojelemalla;

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  unionin politiikkojen täytäntöönpanon tukemisen valvonta;

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

SST-komponentilla tuetaan seuraavia toimintoja:

SST-ohjelman tavoitteena on antaa vaiheittain unionille autonomiset SST-valmiudet.

 

SST-komponentilla tuetaan seuraavia toimintoja:

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maahan ja/tai avaruuteen sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, mukaan lukien Euroopan avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, muodostaman verkoston perustaminen, kehittäminen ja toiminta; verkoston tarkoituksena on valvoa ja seurata avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin mukautettu eurooppalainen avaruusesineluettelo;

a)  maahan ja/tai avaruuteen sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, mukaan lukien Euroopan avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja jäsenvaltioissa tai unionissa käytetyt unionin ilmaisimet, muodostaman verkoston perustaminen, kehittäminen ja toiminta; verkoston tarkoituksena on valvoa ja seurata avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin mukautettu eurooppalainen avaruusesineluettelo;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka ovat halukkaita osallistumaan 54 artiklassa tarkoitettujen SST-palvelujen toimittamiseen, on toimitettava komissiolle yhteinen ehdotus, josta käy ilmi, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

Jäsenvaltioiden, jotka ovat halukkaita osallistumaan 54 artiklassa tarkoitettujen SST-palvelujen toimittamiseen, on toimitettava komissiolle erillinen tai yhteinen ehdotus, josta käy ilmi, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioiden SST:hen osallistumista koskevan organisatorisen kehyksen toiminnasta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8.  Komissio hyväksyy 105 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä säännöksen jäsenvaltioiden SST:hen osallistumista koskevan organisatorisen kehyksen toiminnasta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

58 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

58 a artikla

 

SST:n tarjonnan ja kysynnän seuranta

 

Komissio arvioi ennen 31 päivää joulukuuta 2024 SST-komponentin täytäntöönpanoa ottaen etenkin huomioon käyttäjien tarpeiden kehityksen suhteessa maassa ja avaruudessa olevaan sensorikapasiteettiin ja saattaa valmiiksi 53 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen luettelon.

 

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden avaruus- ja maainfrastruktuurin tarvetta.

 

Arviointiin liitetään tarvittaessa asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden avaruus- ja maainfrastruktuurin kehittämistä SST-komponentin yhteydessä.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  maapallon lähelle tulevia kohteita koskevan eurooppalaisen luettelon laatiminen.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

GOVSATCOM-komponentissa yhdistetään satelliittiviestintäkapasiteetit ja -palvelut ja muodostetaan yhteinen unionin satelliittiviestintäkapasiteettien ja ‑palvelujen kokonaisuus. Tähän komponenttiin kuuluvat:

GOVSATCOM-komponentissa yhdistetään satelliittiviestintäkapasiteetit ja -palvelut ja muodostetaan yhteinen unionin satelliittiviestintäkapasiteettien ja ‑palvelujen kokonaisuus asianmukaisine turvallisuusvaatimuksineen. Tähän komponenttiin voivat kuulua:

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maasegmentti-infrastruktuurin kehittäminen, rakentaminen ja toiminta;

a)  maa- ja avaruussegmentti-infrastruktuurin kehittäminen, rakentaminen ja toiminta;

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja koskevan palvelukokonaisuuden, joka on muodoltaan luettelo satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen ja niiden ominaisuuksien luokista, mukaan lukien maantieteellinen kattavuus, taajuus, kaistanleveys, käyttäjälaitteet ja turvaominaisuudet. Kyseiset toimenpiteet perustuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin ja turvallisuusvaatimuksiin, ja niissä asetetaan etusijalle käyttäjille unionin tasolla tarjotut palvelut. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja koskevan palvelukokonaisuuden, joka on muodoltaan luettelo satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen ja niiden ominaisuuksien luokista, mukaan lukien maantieteellinen kattavuus, taajuus, kaistanleveys, käyttäjälaitteet ja turvaominaisuudet. Kyseiset toimenpiteet perustuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin ja turvallisuusvaatimuksiin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa palvelukokonaisuudessa on otettava huomioon olemassa olevat kaupallisesti saatavilla olevat palvelut, jotta ei aiheuteta kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  oikeushenkilöt, joilla on GOVSATCOM-komponenttia koskeviin, 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin turvallisuusvaatimuksiin perustuva asianmukainen hyväksyntä tarjota satelliittikapasiteettia tai -palveluja 36 artiklassa säädetyn turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntämenettelyn mukaisesti.

b)  oikeushenkilöt, joilla on asianmukainen hyväksyntä tarjota satelliittikapasiteettia tai -palveluja 36 artiklassa säädetyn turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntämenettelyn mukaisesti.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Palveluntarjoajien, jotka tarjoavat satelliittiviestintäkapasiteettia tai -palveluita tämän komponentin yhteydessä, on noudatettava 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritettyjä GOVSATCOM-komponentin erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen sekä käyttäjälaitteiden muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö ja priorisointi GOVSATCOMin osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä perustana unionin ja jäsenvaltion tason käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien analyysiä. Unionin tason käyttäjät on asetettava etusijalle yhteiskäytön ja priorisoinnin yhteydessä.

1.  Satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen sekä käyttäjälaitteiden muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö ja priorisointi GOVSATCOMin osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä perustana unionin ja jäsenvaltion tason käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien analyysiä.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  GOVSATCOM-keskusten on otettava huomioon jo olemassa olevat kaupallisesti saatavilla olevat palvelut, jotta ei aiheuteta kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi GOVSATCOM-komponentin toteuttamista etenkin siitä näkökulmasta, miten satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden avaruusinfrastruktuurin tarvetta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden avaruusinfrastruktuurin kehittämistä GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi yhteistyössä vastuullisten tahojen kanssa GOVSATCOM-komponentin toteuttamista etenkin siitä näkökulmasta, miten satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden avaruusinfrastruktuurin tarvetta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden avaruusinfrastruktuurin kehittämistä GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Avaruusohjelmaviraston kotipaikka on Praha (Tšekki).

Avaruusohjelmaviraston kotipaikka on Praha (Tšekki). Ohjelman tarpeiden mukaisesti virastolle voidaan perustaa paikallistoimistoja 79 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän avaruusohjelmaviraston ydintehtäviä koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Hallintoneuvoston työn jatkuvuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

4.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän avaruusohjelmaviraston tehtäviä koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Hallintoneuvoston työn jatkuvuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

5.  Hallintoneuvoston jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta, ja sitä voidaan jatkaa.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jos vähintään yksi kolmannes sen jäsenistä sitä pyytää.

3.  Hallintoneuvosto pitää sääntömääräisen kokouksen vähintään kahdesti vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jos vähintään yksi kolmannes sen jäsenistä sitä pyytää.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  [Jos on kyse ohjelman komponentista, joka edellyttää arkaluonteisen kansallisen infrastruktuurin käyttöä, ainoastaan niiden jäsenvaltioiden edustajat, joilla on tällaista infrastruktuuria, sekä komission edustaja saavat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, asioiden käsittelyyn ja äänestykseen. Jos hallintoneuvoston puheenjohtaja ei edusta yhtä niistä jäsenvaltioista, joilla on tällaista infrastruktuuria, hänet on korvattava niiden jäsenvaltioiden edustajilla, joilla tällaista infrastruktuuria on.]

5.  [Jos on kyse ohjelman komponentista, joka edellyttää arkaluonteisen kansallisen infrastruktuurin käyttöä, kaikkien jäsenvaltioiden edustajat sekä komission edustaja saavat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ja asioiden käsittelyyn, mutta ainoastaan niiden jäsenvaltioiden edustajat, joilla on tällaista infrastruktuuria, osallistuvat äänestykseen. Jos hallintoneuvoston puheenjohtaja ei edusta yhtä niistä jäsenvaltioista, joilla on tällaista infrastruktuuria, hänet on korvattava niiden jäsenvaltioiden edustajilla, joilla tällaista infrastruktuuria on.]

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  hyväksyä viimeistään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklassa tarkoitetun monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisen vuoden 30 päivänä kesäkuuta avaruusohjelmaviraston monivuotinen työohjelma kyseisen monivuotisen rahoituskehyksen kattamaksi ajanjaksoksi sen jälkeen, kun työohjelmaan on sisällytetty muutoksitta turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan 80 artiklan a alakohdan mukaisesti laatima osa ja on saatu lausunto komissiolta. Euroopan parlamenttia kuullaan tästä monivuotisesta työohjelmasta;

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  hyväksyä tuotantosopimusten avoimuutta koskevat säännöt ja saada niistä säännöllisesti tietoa toimitusjohtajalta;

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  noudattaa tuotantosopimusten avoimuutta koskevia sääntöjä ja antaa tietoa hallintoneuvostolle;

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimitusjohtaja päättää, onko avaruusohjelmaviraston tehtävien tehokkaan ja vaikuttavan suorittamisen kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallistoimiston perustamisesta, hänen on hankittava ennakkosuostumus komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä. Edellytyksenä saattaa olla asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus.

2.  Toimitusjohtaja päättää, onko avaruusohjelmaviraston tehtävien tehokkaan ja vaikuttavan suorittamisen kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallistoimiston perustamisesta, hänen on hankittava ennakkosuostumus hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä. Edellytyksenä saattaa olla asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus. Mikäli mahdollista, vaikutus henkilöstömäärään ja talousarvioon sisällytetään vuotuiseen työohjelmaan, ja hankkeesta ilmoitetaan joka tapauksessa budjettivallan käyttäjälle 84 artiklan 11 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Avaruusohjelmaviraston henkilöstön palkat maksetaan sen omista varoista, ja jos se on tarpeen avaruusohjelmavirastolle osoitettujen tehtävien suorittamiseksi, käyttämällä komission osoittamaa budjettia.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan tämän ansioiden ja todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä tehtävään soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen perusteella komission ehdottamalta ehdokkaiden listalta, joka on laadittu Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muissa julkaisuissa julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen järjestetyn avoimen kilpailun perusteella.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan tämän ansioiden ja todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä tehtävään soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen perusteella komission ehdottamalta vähintään kolmen ehdokkaan listalta, joka on laadittu Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muissa julkaisuissa julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen järjestetyn avoimen kilpailun perusteella.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu arviointi huomioon ottaen jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään neljän vuoden jaksoksi.

Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta ja ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu arviointi huomioon ottaen jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viiden vuoden jaksoksi.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

92 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toimipaikkaa koskeva sopimus ja toimintaedellytykset

Toimipaikkaa ja paikallistoimistoja koskeva sopimus ja toimintaedellytykset

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

92 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vastaanottavan jäsenvaltion avaruusohjelmavirastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä avaruusohjelmaviraston toimitusjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, avaruusohjelmaviraston henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan avaruusohjelmaviraston ja vastaanottavan jäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt.

1.  Vastaanottavien jäsenvaltioiden avaruusohjelmavirastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä avaruusohjelmaviraston toimitusjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, avaruusohjelmaviraston henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavissa jäsenvaltioissa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan avaruusohjelmaviraston ja paikallistoimistojen sekä vastaanottavan jäsenvaltion tai sen jäsenvaltion, jossa paikallinen infrastruktuuri sijaitsee, välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

98 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Avaruusohjelmaviraston toimintaan voivat osallistua kolmannet maat, jotka ovat tehneet tästä sopimuksen unionin kanssa.

1.  Viraston toimintaan voivat osallistua kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, jotka ovat tehneet tästä sopimuksen unionin kanssa.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio määrittää menetelmän, jolla laaditaan laadulliset indikaattorit 4 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen tarkkaan arviointiin. Tämän menetelmän pohjalta komissio täydentää liitettä 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt. Erityisessä arvioinnin osassa tarkastellaan ohjelman hallinnointia ja annetaan tietoa siitä, onko ohjelman eri toimijoille annettuihin tehtäviin ja valtuuksiin tehtävä muutoksia.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja voi tarpeen vaatiessa liittää arviointeihin uuden lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan avaruusohjelmaviraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös eturistiriitoja koskevaa avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan avaruusohjelmaviraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on tarkasteltava tarvetta muuttaa avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa sekä erityisesti mahdollisuutta antaa sille lisätehtäviä 30 artiklan mukaisesti ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös eturistiriitoja koskevaa avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

105 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään 52 ja 101 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2028 saakka.

2.  Siirretään 52 ja 101 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1.  Komissiota avustaa komitea, joka kokoontuu erityisissä kokoonpanoissa tai alakomiteoina, joissa tarkastellaan ohjelman kutakin pääkomponenttia (Galileo ja EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

107 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa voidaan tarpeen mukaan sopia kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen edustajien osallistumisesta komitean työhön unionin turvallisuuden huomioon ottaen ja sen työjärjestyksessä vahvistetuin edellytyksin.


PERUSTELUT

Komissio on toiminut hyvin kunnianhimoisesti julkaistessaan ja hyväksyessään monivuotisen rahoituskehyksen.  Puheenjohtajavaltio Itävalta otti haasteen vastaan ja asetti nopean ja kunnianhimoisen määräajan, ja parlamentti on valmis toimimaan yhtä nopeasti.

Komissio julkaisi ehdotuksensa 6. kesäkuuta, ja esittelijä yrittää saada täysistunnossa vahvistuksen toimielinten välisen sopimuksen käynnistämiselle joulukuussa. Tämän tiukan ja nopean aikataulun vuoksi esittelijällä oli kuukausi aikaa laatia mietintö, jossa kootaan kaksi aiempaa ohjelmaa ja kaksi uutta aloitetta.

Esittelijä on päättänyt noudattaa tiukkaa aikataulua. Siksi mietinnössä keskitytään ehdotuksen kahteen keskeiseen osaan, jotka ovat talousarvio ja etenkin SSA, GOVSATCOM sekä monialaiset toimet, hallinto, teollisuuden kilpailukyky ja avaruusdiplomatia ja avaruuteen pääsy sekä turvallisuus ja erityisesti kyberturvallisuus.

Vaikka mietinnössä ei käsitelläkään kaikkia artikloita tai johdanto-osan kappaleita, esittelijä voi silti päättää muuttaa niitä tarkistuksilla. Aikarajoitusten vuoksi esittelijä haluaa mieluummin esittää keskeisiä kysymyksiä koskevan johdonmukaisen menettelytavan.

Avaruussijoitteiset palvelut ja sovellukset muovaavat unionin kansalaisten tämänhetkistä ja tulevaa hyvinvointia ja turvallisuutta sekä unionin teollisen perustan kilpailukykyä. Siksi on tärkeää tukea avaruustaloutta niin, että kaikki jäsenvaltiot, niiden kansalaiset ja niiden teollisuus voivat hyötyä täysin tästä avaruusohjelmasta, jonka edunsaajia ovat viime kädessä käyttäjät.

Sen kehittämisen olisi perustuttava ydinkäyttäjien muuttuviin tarpeisiin, ja samalla olisi otettava huomioon uusien julkisten ja yksityisten yhteisöjen syntyminen. Ohjelman eri komponenttien perustaksi olisi asetettava analyysi vaihtoehdoista, joilla voidaan täyttää käyttäjien uudet tarpeet, mukaan luettuina unionin politiikkatoimien toteuttamiseen ja seurantaan liittyvät tarpeet, mikä edellyttää jatkuvaa ja todellista osallistumista erityisesti vaatimusten määrittelyyn ja validointiin.

Komission ehdotuksessa sulautetaan yhdeksi ohjelmaksi nykyiset Galileo, EGNOS ja Copernicus ja lisätään kaksi uutta aloitetta, SSA ja GOVSATCOM. Kuten Euroopan avaruuspolitiikassa esitetään, täysin integroitu avaruusohjelma hyödyntää eri komponenttien välisiä synergiavaikutuksia, mikä parantaa vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Yksi johdonmukainen kehys edistää tulevia investointeja, parantaa näkyvyyttä ja lisää joustavuutta.

Esittelijä pitää myönteisenä avaruusohjelman rahoituksen merkittävää lisäystä, millä varmistetaan Galileon, EGNOSin ja Copernicus-ohjelman jatkuvuus. On tärkeää, että talousarvion avulla tuetaan huippuunsa kehitettyjä ja innovoivia Galileo-, EGNOS- ja Copernicus-aloitteita, jotta saadaan kaikki navigoinnin sekä maan havainnoinnin tuoma hyöty. Tiedon ja palveluiden hyödyntäminen, käyttöönotto ja käyttö etenkin ketjun loppupäässä olevilla aloilla hyödyttää käyttäjiä sekä unionin teollisuutta ja mahdollistaa unionissa kasvun sekä työpaikkojen luonnin.

Esittelijä pitää valitettavana uusiin SSA- ja GOVSATCOM-aloitteisiin liittyvää kunnianhimon puutetta. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot investoivat moniin kriittisiin infrastruktuureihin, joita on suojeltava. ”Ylhäältä tulevan” uhan mahdollisuus kasvaa lähivuosina. Koska paljon maata kiertäviä satelliitteja käsittäviä satelliittiryhmiä on yhä enemmän, tästä aiheutuu paljon ”liikennettä”, ja avaruudessa on sen lisäksi myös paljon avaruusromua. Tämä vaarantaa toimien turvallisuuden, koska vaarana ovat avaruusalusten väliset törmäykset sekä avaruusalusten törmäykset avaruusromuun. Lisäksi avaruussää aiheuttaa erilaisten ennakoimattomien tapahtumien riskin. Äärimmäiset ja merkittävät avaruussäätapahtumat voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintaa.

Unionin on voitava toimia toimia tällä strategisella alalla itsenäisesti tarpeidensa ja turvallisuutensa mukaisesti. Sen on myös oltava luotettava keskustelukumppani kansainvälisellä tasolla.

Satelliittiviestinnän turvallinen ja taattu saanti on välttämätön väline turvallisuusalan toimijoille. Tämän keskeisen turvallisuusresurssin yhdistäminen ja jakaminen unionin tasolla vahvistaa unionia, joka suojelee kansalaisiaan. GOVSATCOMille osoitettu budjetti ei vaikuta riittävältä, jotta voidaan kattaa mahdollinen kysyntä sekä operaatioiden hallinta ja toteuttaa eurooppalainen infrastruktuuri.

Sekä avaruudessa että maassa olevaan infrastruktuuriin liittyvä kyberturvallisuus on keskeisellä sijalla varmistettaessa järjestelmien toiminnan jatkuvuus ja niiden kyky toteuttaa tehtäviä jatkuvasti sekä tarjota tarvittavia palveluita.

Sen vuoksi on suunniteltava erityisiä monialaisia toimia ja nimettävä yhteisö, joka vastaa kyberturvallisuuteen liittyvien näkökohtien seurannasta integroidusti. Erityistarpeet on turvattava noudattaen kyberturvallisuuteen liittyviä näkökohtia valvovien unionin elinten määrittämiä yleisiä ohjeita. Mukaan on otettava muutkin sidosryhmät, ja on myös tärkeää määrittää politiikkatoimet ja toiminnalliset menettelyt ja tarkistaa niiden johdonmukainen täytäntöönpano eri komponenteissa.

Unioni on yksi maailman johtajista avaruusalalla, mutta sen valmiuksien säilyttäminen ja kehittäminen edellyttää toimia. Yhä epävarmemmassa geopoliittisessa ympäristössä avaruusinvestointien on oltava edelleen institutionaalisena prioriteettina, jotta tulevaisuudessakin voidaan säilyttää unionin johtajuus, kilpailukyky, kestävyys ja autonomia tällä strategisella alalla.

Kysymyksestä tulee erittäin tärkeä tilanteessa, jossa perinteiset avaruusmahdit ovat edelleen hyvin aktiivisia ja jossa samaan aikaan mukaan tulee uusi toimijoita, jotka haastavat unionin avaruusalan kilpailukykyä yhä voimakkaammin.

Komission ehdottamassa avaruusohjelmassa tunnustetaan Euroopan teollisuuden merkittävä asema, mutta siinä ei tueta riittävästi keinoja, joiden avulla unionissa voitaisiin ylläpitää ja kehittää vahvaa, innovoivaa, kilpailukykyistä ja monipuolistettua teollista perustaa.On tärkeää edistää startup-yritysten, uusien tulokkaiden ja pk-yritysten mahdollisimman laajaa ja avointa osallistumista kaikissa jäsenvaltioissa markkinoiden alku- sekä loppupäässä, koko toimitusketjussa samoin kuin sovellusten ja palveluiden alalla.

Euroopan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä on tuettava luomalla asianmukaiset puitteet, joilla taataan yhtäläiset toimintaedellytykset avaruusalan tärkeimpien kilpailijoiden kanssa. Jotta Euroopan avaruusteollisuudelle voidaan avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia, esittelijä kannustaa komissiota painokkaasti käyttämään talousdiplomatiaa kansainvälisen yhteistyön aikaansaamiseksi ja avaruutta koskevan tietämyksen parantamiseksi koko maailmassa.

Alan täytyisi voida kilpailla toimista, joissa voidaan noudattaa samaa luotettavuutta ja suuren yleisön turvallisuutta mutta saavutetaan suurempi taloudellinen tehokkuus. Kun näin tapahtuu, alan olisi voitava tarjota asiantuntemustaan reilun kilpailun ympäristössä ilman markkinoiden vääristymistä, jotta voidaan säästää julkisia varoja ja käyttää tehokkainta mahdollista ratkaisua.

Lisäksi Euroopan avaruusohjelman avulla olisi tuettava itsenäistä pääsyä avaruuteen yhdistämällä laukaisuja, kehittämällä vaihtoehtoisia laukaisumenetelmiä ja tukemalla maainfrastruktuuria.

Kansainväliset kilpailijat, maat, joilla on kapasiteetti päästä avaruuteen, kuten Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina, saavat merkittävää etua suojatuista institutionaalisista kotimarkkinoista, joilla institutionaaliset hinnat ovat korkeampia ja joilla sovelletaan pitkän aikavälin hankintasopimuksia.

Siksi kansainväliset kilpailijat voivat tarjota laukaisupalvelua merkittävästi kilpailukykyisempään hintaan kuin Euroopan avaruusala. Turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvistä syistä olisi tärkeää luoda yhtäläiset toimintaedellytykset, taata itsenäinen pääsy avaruuteen ja mahdollistaa Euroopan teollisuudelle kilpailu kansainvälisellä tasolla.

Avaruusohjelman tavoitteita käsitellään myös muiden unionin ohjelmien ja rahoitusvälineiden kanssa aikaansaatavilla synergiavaikutuksilla. Ehdotus parantaa startup-yritysten riskirahoituksen saantia. Samalla komissio tutkii mahdollisuutta luoda tarkoitusta varten erityinen pääomaväline InvestEU-ohjelman avulla. Uuden avaruusohjelman avulla luodaan innovointikumppanuuksia innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja hankkimista varten ja samalla helpotetaan testaus- ja käsittelymahdollisuuksien saantia ja edistetään sertifiointia ja standardointia. Ohjelmalla tuetaan yhdenmukaisuutta ja synergiavaikutuksia Euroopan horisontti -ohjelman kanssa ja taataan yhteistyö avaruuteen liittyvien tutkimus- ja innovointitoimien välillä. Esittelijä pitää valitettavana, ettei Euroopan horisontti -ohjelmassa ole erityistä avaruusbudjettia, joka antaisi sijoittajille varmuutta ja jonka avulla voitaisiin taata Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja johtajuus tällä tärkeällä alalla.

Ohjelman kitkaton toiminta perustuu oikeanlaiseen hallintoon, tehtävien ja roolien jakoon sekä keskeisten toimijoiden välisiin suhteisiin. Keskeisiä toimijoita ovat komissio, uudelleennimetty Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto (”virasto”) sekä Euroopan avaruusjärjestö. Hallinnossa olisi otettava myös huomioon jäsenvaltioiden ja niiden virastojen sekä muiden kansainvälisten eurooppalaisten toimijoiden osallistuminen.

Komissio kantaa päävastuun ohjelmasta ja sen turvallisuudesta, ja se koordinoi ohjelmaan osallistuvien tahojen toimia.

Viraston toimivalta on lisääntynyt viime vuosina, ja se on valmis ottamaan lisää tehtäviä. Jos virasto vastaa turvallisuusakkreditoinnista, mahdollisesti kyberturvallisuudesta sekä ohjelman palveluiden ja loppupään sovellusten edistämisestä, komission on investoitava sen laajentamiseen lisäämällä sen henkilöstön määrää ja maantieteellistä kattavuutta ja mahdollisesti perustamalla uusia paikallistoimistoja.

Euroopan avaruusjärjestöllä on keskeinen osa EU:n teknisessä ja toiminnallisessa tuessa, kun toteutetaan avaruusohjelman hyvin yksilöityjä komponentteja ja toimitaan Euroopan unionin menettelyjä ja sääntöjä vastaavalla tavalla.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Valmistelija: John Howarth

LYHYET PERUSTELUT

Avaruusteollisuuden tuoma lisäarvo on Euroopan unionissa 53–62 miljardia euroa, ja ala työllistää 231 000 ammattilaista. Euroopan unionin avaruusohjelman tavoitteena on lisätä unionin turvallisuutta ja edistää teknologista riippumattomuutta, tarjota vastauksia suurimpiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, edistää teknologista innovointia ja tuoda sosioekonomisia etuja yrityksille ja ihmisille Euroopassa. Ohjelmassa keskitytään jatkossakin EU:n kolmen lippulaivahankkeen eli Galileo- (satelliittinavigointi), Copernicus- (maan havainnointi) ja EGNOS-ohjelmien (ihmishengen turvaava navigointi) parantamiseen sekä STT-ohjelman (avaruuden turvallisuus) kehittämiseen ja Govsatcom-aloitteen (suojattu satelliittiviestintä) käynnistämiseen.

Komission ehdotuksen mukaan vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana Galileo/Egnos-ohjelman määrärahat ovat 8,6 miljardia euroa vuoden 2018 (kiinteinä) hintoina (9,7 miljardia euroa käypinä hintoina) ja Copernicus-ohjelman määrärahat 5,1 miljardia euroa (5,8 miljardia euroa). STT:lle ja Govsatcom-aloitteelle osoitetut määrärahat ovat 0,4 miljardia euroa (0,5 miljardia euroa). Avaruusohjelman osuus vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen sitoumuksista on 1,25 prosenttia. Kaikkia lukuja on pidettävä suuntaa-antavina siihen saakka, kunnes monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, ja ne ilmaistaan tässä lausunnossa kiinteinä hintoina, mikä mahdollistaa niiden vertaamisen suoraan edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen.

Euroopan unionin avaruusohjelman ansiosta jäsenvaltiot voivat ottaa teknologisia edistysaskeleita hyödyntäen ohjelmaa, joka on liian suuri, jotta yksikään jäsenvaltio voisi toteuttaa sen yksin. Yhteinen ohjelma hyödyttää suoraan myös työllisyyttä ja tukee avaruusalan kilpailukykyä, ja sen teknologia, tiedot ja palvelut tuovat merkittävää lisäarvoa Euroopan unionin talousarvioihin ja niistä hyötyvät esimerkiksi kalastuspolitiikka, ympäristö- ja ilmasto-ohjelmat, täsmäviljely sekä liikenne ja liikenteen mallintaminen/hallinta. EU:n olisi pyrittävä hyödyntämään avaruusohjelmasta saatuja tietoja toimittaakseen parempia tietoja tulevien talousarvioiden suunnittelun ja päätöksenteon tueksi näillä ja muilla aloilla.

Komissio on ilmoittanut aikovansa tehdä nykyisestä Euroopan GNSS-virastosta Euroopan avaruusohjelmaviraston, jotta saadaan ”yhtenäinen ja yksinkertaistettu hallintojärjestelmä”, ja Euroopan avaruusjärjestö puolestaan toimii jatkossakin pääkumppanina ohjelman täytäntöönpanossa. Aikomus kiinnittää enemmän huomiota ohjelman markkinointiin, hallintaan ja hallintoon uudelleen nimetyn viraston kautta on hyvä. Uuden hallintorakenteen perustamiseen liittyy aina rahoitusriski. Tämän vuoksi korostetaan, että Euroopan avaruusohjelmaviraston strategian on tärkeä olla selvä, tehtävät on jaettava ja hallinnossa on huolehdittava vastuusta ja valvonnasta. Näin voidaan lievittää talousarvioon kohdistuvaa riskiä.

Ohjelma perustuu pitkälle erikoistuneeseen ja toisinaan ainutlaatuiseen teknologiaan ja taitoihin, ja siinä hyödynnetään tekniikan uusia edistysaskeleita. Tämän vuoksi ohjelman olisi toimittava sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, joka on riittävän joustava kustannusten vaihtelua ja uusia edistysaskeleita ajatellen, sekä sellaisessa säätelykehyksessä, joka on riittävän joustava unionin, ohjelman ja jäsenvaltioiden etujen huomioon ottamiseksi.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin on varmistettava toiminnanvapautensa ja autonomiansa, jotta sillä on avaruuteen pääsy ja mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että se pitää edelleen yllä autonomista, luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä avaruuteen, erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian, yleisen turvallisuuden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Komission pitäisi tämän vuoksi voida koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan tasolla sekä sen omia tarpeita että pyynnöstä myös muiden tahojen, jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita varten perussopimuksen 189 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti. On myös ratkaisevan tärkeää, että unionilla on jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja joustava laukaisuinfrastruktuuri. Jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön toteuttamien toimenpiteiden lisäksi komission olisi tarkasteltava keinoja tällaisen infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai kehittämistä, pitäisi olla mahdollista rahoittaa tällaiset muutokset osittain ohjelmasta varainhoitoasetuksen mukaisesti ja kun selkeää EU-tason lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta ohjelmassa saavutetaan parempi kustannustehokkuus.

(4)  Unionin on varmistettava toiminnanvapautensa ja autonomiansa, jotta sillä on avaruuteen pääsy ja mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että se pitää edelleen yllä autonomista, luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä avaruuteen, erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian, yleisen turvallisuuden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Komission pitäisi tämän vuoksi voida koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan tasolla sekä sen omia tarpeita että pyynnöstä myös muiden tahojen, jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita varten perussopimuksen 189 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti. On myös ratkaisevan tärkeää, että unionilla on jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja joustava laukaisuinfrastruktuuri. Jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön toteuttamien toimenpiteiden lisäksi komission olisi tarkasteltava keinoja tällaisen infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai kehittämistä, pitäisi olla mahdollista rahoittaa tällaiset muutokset osittain ohjelmasta varainhoitoasetuksen mukaisesti ja kun selkeää EU-tason lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta ohjelmassa saavutetaan parempi kustannustehokkuus, ja ohjelman olisi perustuttava sellaiseen joustavaan monivuotiseen rahoituskehykseen, joka pystyy vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana määritellään olennaisia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asianmukaisten arviointi- ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

(13)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon ensimmäisten joukossa liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen nopeaa saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 30 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita, sekä kestävän kehityksen tavoitteiden valtavirtaistamista kaikkiin unionin politiikkoihin. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana määritellään olennaisia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asianmukaisten arviointi- ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Koska ohjelma rahoitetaan pääsääntöisesti unionin varoin, tämän ohjelman mukaisesti tehtävissä hankintasopimuksissa olisi noudatettava unionin sääntöjä. Tässä yhteydessä unionin olisi myös oltava vastuussa julkisten hankintojen tavoitteiden määrittelystä.

(15)  Koska ohjelma rahoitetaan pääsääntöisesti unionin varoin, tämän ohjelman mukaisesti tehtävissä hankintasopimuksissa olisi noudatettava unionin sääntöjä ja otettava huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Tässä yhteydessä unionin olisi myös oltava vastuussa julkisten hankintojen tavoitteiden määrittelystä. Ohjelman koko täytäntöönpanossa, myös sen hankintamenettelyissä, olisi noudatettava avoimuuden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita ja erityisesti sukupuolten tasa-arvoa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Ohjelman vankka julkinen hallinnointi edellyttää vastuiden ja tehtävien selkeää jakoa eri osallistujatahojen välillä, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja vähentää viivästyksiä ja kustannusylityksiä.

(25)  Ohjelman vankka julkinen hallinnointi edellyttää vastuiden ja tehtävien selkeää jakoa eri osallistujatahojen, erityisesti Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön, välillä, jotta voidaan välttää toimien tarpeettomat päällekkäisyydet ja vähentää viivästyksiä ja kustannusylityksiä. Komission olisi koordinoitava ja valvottava tehtäviä ja tiedonvaihtoa Lissabonin sopimuksessa1 a ja Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välillä tehdyssä puitesopimuksessa1 b vahvistettujen periaatteiden perusteella.

 

__________________

 

1 a Lissabonin sopimuksen 189 artiklan 3 kohta.

 

1 b ”Sopimuspuolet ovat tietoisia siitä, että niillä on toisiaan täydentäviä ja tukevia vahvuuksia, ja ne haluavat tehdä tehokasta ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä sekä välttää toimien tarpeettomat päällekkäisyydet.”

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Galileon tavoitteena on ensimmäisen sellaisen erityisesti siviilikäyttöön tarkoitetun satelliittinavigointi- ja ‑paikannusinfrastruktuurin perustaminen ja käyttö, joka soveltuu monien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden käyttöön Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Galileo toimii muista olemassa olevista tai mahdollisesti perustettavista järjestelmistä riippumattomasti ja edistää siten muun muassa unionin strategista autonomiaa. Järjestelmän toinen sukupolvi olisi otettava asteittain käyttöön ennen vuotta 2030, aluksi rajatulla toimintakapasiteetilla.

(39)  Galileon tavoitteena on Euroopan avaruusjärjestön valmistelutyön perusteella ensimmäisen sellaisen erityisesti siviilikäyttöön tarkoitetun satelliittinavigointi- ja ‑paikannusinfrastruktuurin perustaminen ja käyttö, joka soveltuu monien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden käyttöön Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Galileo toimii muista olemassa olevista tai mahdollisesti perustettavista järjestelmistä riippumattomasti ja edistää siten muun muassa unionin strategista autonomiaa. Järjestelmän toinen sukupolvi olisi otettava asteittain käyttöön ennen vuotta 2030, aluksi rajatulla toimintakapasiteetilla.

Perustelu

Galileo perustuu Euroopan avaruusjärjestön valmistelutyöhön. Tämä ei käy selvästi ilmi komission ehdotuksesta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a)  ’avaruusalalla’ tarkoitetaan

 

’toimintaketjun alkupäätä’, joka sisältää toiminnot, jotka johtavat operationaaliseen avaruusjärjestelmään, sekä avaruustutkimuksen;

 

’toimintaketjun loppupäätä’, joka sisältää toiminnot, jotka liittyvät satelliittitietojen käyttöön avaruuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi loppukäyttäjille.

Perustelu

Avaruusala olisi määriteltävä tarkemmin ja siinä olisi erotettava toimintaketjun alkupää ja loppupää.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, jolla varmistetaan tehokas avaruuteen pääsy ohjelmaa varten ja edistetään innovatiivista avaruusalaa.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, jolla varmistetaan tehokas avaruuteen pääsy ohjelmaa varten ja edistetään innovatiivista ja kilpailukykyistä avaruusalaa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta sekä unionin toiminnanvapautta ja strategista autonomiaa etenkin teknologian sekä näyttöön perustuvan päätöksenteon osalta;

c)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta sekä unionin toiminnanvapautta ja strategista autonomiaa etenkin teknologian sekä tehokkaan, näyttöön perustuvan ja kustannuksia säästävän päätöksenteon osalta;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat [16] miljardia euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 14 816 938 000 euroa vuoden 2018 hintoina (16,7 miljardia euroa käypinä hintoina).

Seuraavassa esitetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

Seuraavassa esitetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen:

a)  Galileo ja EGNOS: [9,7] miljardia euroa

a)  Galileo ja EGNOS: 8 606 245 580 euroa vuoden 2018 hintoina (9,7 miljardia euroa käypinä hintoina)

b)  Copernicus: [5,8] miljardia euroa

b)  Copernicus: 5 146 002 510 euroa vuoden 2018 hintoina (5,8 miljardia euroa käypinä hintoina)

c)  SSA/GOVSATCOM: [0,5] miljardia euroa.

c)  SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 euroa vuoden 2018 hintoina (1,2 miljardia euroa käypinä hintoina)

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisessa kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin se on esitettynä aiheesta ”ehdotus neuvoston asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi” annetussa väliaikaisessa mietinnössä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman komponenteissa.

2.  Edellä 3 ja 6 artiklassa tarkoitettuja monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman komponenteissa.

Perustelu

Vahvan, kilpailukykyisen ja innovatiivisen avaruusalan tukemisen olisi oltava yksi tavoitteista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman komponenttien tuottamat tulot maksetaan unionin talousarvioon ja kohdennetaan tulot tuottaneen komponentin rahoitukseen.

1.  Ohjelman komponenttien tuottamat tulot maksetaan unionin talousarvioon ja kohdennetaan ohjelman minkä tahansa komponentin rahoitukseen.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  vahvistetaan periaatteet, jotka koskevat Euroopan avaruusjärjestölle suoritettavaa korvausta, jonka on oltava suhteessa toteutettavien tehtävien vaikeuteen, markkinahintojen ja muiden osallistuvien tahojen, unioni mukaan lukien, maksujen mukainen ja joka voi tarvittaessa perustua tulosindikaattoreihin; tällaiset maksut eivät saa kattaa yleiskustannuksia, jotka eivät liity unionin Euroopan avaruusjärjestölle tehtäväksi antamiin toimiin.

–  vahvistetaan periaatteet, jotka koskevat Euroopan avaruusjärjestölle suoritettavaa korvausta, jonka on oltava suhteessa toteutettavien tehtävien vaikeuteen ja muiden osallistuvien tahojen, unioni mukaan lukien, maksujen mukainen ja joka voi tarvittaessa perustua tulosindikaattoreihin; tällaiset maksut eivät saa kattaa yleiskustannuksia, jotka eivät liity unionin Euroopan avaruusjärjestölle tehtäväksi antamiin toimiin.

Perustelu

Monilla palveluilla ei ole mitään ”markkinahintoja”.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Copernicus toteutetaan käyttämällä perustana unionin aiempia investointeja ja hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä ottamalla huomioon vastaavan datan ja tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet ja tarve edistää kilpailua ja markkinasovellusten kehittämistä.

1.  Copernicus toteutetaan käyttämällä perustana unionin aiempia investointeja ja Euroopan avaruusjärjestön rahoitusta ja hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä ottamalla huomioon vastaavan datan ja tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet ja tarve edistää kilpailua ja markkinasovellusten kehittämistä.

Perustelu

Copernicus-ohjelman rahoitus tulee Euroopan unionilta (70 prosenttia) ja Euroopan avaruusjärjestöltä (30 prosenttia).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja ja neljä komission edustajaa, joilla kaikilla on äänioikeus. Hallintoneuvostoon kuuluu myös yksi Euroopan parlamentin nimeämä jäsen, jolla ei ole äänioikeuksia.

1.  Hallintoneuvostoon kuuluu kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja ja neljä komission edustajaa sekä yksi Euroopan parlamentin nimeämä edustaja, joilla kaikilla on äänioikeus.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka vuosi kertomuksen tämän ohjelman täytäntöönpanosta. Kertomuksessa on tietoa muun muassa riskinhallinnasta, kokonaiskustannuksista, vuosittaisista toimintakuluista, tarjouskilpailujen tuloksista, saaduista tuloista, aikatauluista sekä ohjelman ja viraston tuloksista.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

John Howarth

12.7.2018

Valiokuntakäsittely

13.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.11.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Valmistelija: Adina‑Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Avaruusalan kehitys on perinteisesti ollut kytköksissä turvallisuuskysymyksiin. Monissa tapauksissa avaruusalan laitteet, komponentit ja välineet ovat kaksikäyttötuotteita. Tämän vuoksi olisikin aiheellista hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita avaruusala tarjoaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuudelle.

(2)  Avaruusalan kehitys on perinteisesti ollut kytköksissä turvallisuuskysymyksiin. Monissa tapauksissa avaruusalan laitteet, komponentit ja välineet ovat kaksikäyttötuotteita. Tämän vuoksi olisikin aiheellista hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita avaruusala tarjoaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuudelle ja riippumattomuudelle.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Avaruusala on nykyisin ratkaisevassa asemassa useissa unionin ja jäsenvaltioiden politiikoissa, jotka koskevat ympäristöä, ilmastonmuutosta, maataloutta ja maaseudun kehittämistä, pelastustoimintaa ja pelastuspalvelua, turvallisuutta sekä digitaalitaloutta. On määriteltävä uusia mahdollisia sovelluksia, myös ilmastonmuutokseen liittyviä avaruusratkaisuja, ja edistettävä niitä aktiivisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus olisi varmistettava, mutta samalla niitä on myös kehitettävä, jotta ne pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian murroksen edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä, kuten ilmastonmuutos (arktisen alueen muutosten seuranta mukaan luettuna), turvallisuus ja puolustusala.

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus olisi varmistettava, mutta samalla niitä on myös kehitettävä, jotta ne pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian murroksen edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen (arktisen alueen muutosten seuranta mukaan luettuna), turvallisuus ja puolustusala.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa edistettävä vastuullista toimintaa avaruudessa ja ulkoavaruudessa ja tutkittava mahdollisuutta liittyä asiaankuuluviin YK:n yleissopimuksiin.

(7)  Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa edistettävä vastuullista toimintaa avaruudessa ja ulkoavaruudessa ja kiinnitettävä tässä yhteydessä erityistä huomiota avaruusromun lisääntymiseen sekä tutkittava mahdollisuutta liittyä asiaankuuluviin YK:n yleissopimuksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana määritellään olennaisia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asianmukaisten arviointi- ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

(13)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys unionin ilmastotavoitteiden ja Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon ensimmäisten joukossa liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen nopeaa saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 30 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita, sekä kestävän kehityksen tavoitteiden valtavirtaistamista kaikkiin unionin politiikkoihin. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana määritellään olennaisia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asianmukaisten arviointi- ja tarkasteluprosessien yhteydessä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristöosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristöosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden, maankäytön, maaperän suojelun, valtamerten terveyden, pelastustoiminnan ja pelastuspalvelun, turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(47 a)  Ilmastonmuutokseen liittyvien Copernicus-palvelujen käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti, ja se kaksinkertaistui vuosina 2015–2016. Nämä palvelut on saatettava täysin operationaalisiksi, jotta voidaan lisätä ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja mukauttamistoimiin tarvittavia tietoja.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(62 a)  Avaruusalusten ja niiden komponenttien kuljetus maasta avaruuteen merkitsee merkittäviä operatiivisia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Avaruuteen tehtävien matkojen määrän ja näin myös niiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi avaruusalukset olisi suunniteltava ottaen huomioon uudelleenkäyttö avaruudessa. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena olisi oltava kestävä energian tuotanto avaruudessa siellä saatavilla olevista resursseista, esimerkiksi vedyn tuotannon käynnistäminen avaruusalusten mahdollista tankkausta varten.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(64)  SST-palveluiden toimittamisen olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön sekä olemassa olevien ja tulevien kansallisten resurssien ja asiantuntemuksen käyttöön, mukaan lukien Euroopan avaruusjärjestön kautta kehitetyt tai unionin kehittämät resurssit. Uusien avaruusesineiden valvonta- ja seurantailmaisimien kehittämiseen pitäisi olla mahdollista tarjota taloudellista tukea. Kun otetaan huomioon avaruusesineiden valvonnan ja seurannan arkaluonteisuus, osallistuvien jäsenvaltioiden pitäisi edelleen valvoa kansallisia ilmaisimia ja niiden toimintoja, ylläpitoa ja uusimista sekä avaruusesineiden valvontaa ja seurantaa koskevien palveluiden tarjontaan käytettävien tietojen käsittelyä.

(64)  SST-palveluiden toimittamisen olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön sekä olemassa olevien ja tulevien kansallisten resurssien ja ESAn asiantuntemuksen käyttöön, mukaan lukien Euroopan avaruusjärjestön kautta kehitetyt tai unionin kehittämät resurssit. Uusien avaruusesineiden valvonta- ja seurantailmaisimien kehittämiseen pitäisi olla mahdollista tarjota taloudellista tukea. Kun otetaan huomioon avaruusesineiden valvonnan ja seurannan arkaluonteisuus, jäsenvaltioiden pitäisi edelleen valvoa kansallisia ja ESAn ilmaisimia ja niiden toimintoja, ylläpitoa ja uusimista sekä avaruusesineiden valvontaa ja seurantaa koskevien palveluiden tarjontaan käytettävien tietojen käsittelyä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67)  Asiantuntijaryhmien toiminnalla pitäisi välttää tällaista tarpeetonta päällekkäisyyttä. Avaruusesineiden valvonnan ja seurannan pitäisi lisäksi täydentää nykyisiä riskinvähentämistoimenpiteitä, kuten ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä käsittelevän komitean (COPUOS) antamia avaruusromun vähentämistä koskevia suuntaviivoja, tai muita aloitteita, jotta varmistetaan ulkoavaruustoimintojen turvallisuus ja kestävyys. Jotta voidaan pienentää törmäysriskiä, avaruusesineiden valvonnassa ja seurannassa pyrittäisiin myös saavuttamaan synergiaa sellaisten aloitteiden kanssa, joissa aktiivisin toimenpitein poistetaan ja passivoidaan avaruusromua. Avaruusesineiden valvonnalla ja seurannalla olisi osaltaan varmistettava ulkoavaruuden rauhanomainen käyttö ja tutkimus. Avaruusalan toiminnan lisääntymisellä voi olla vaikutusta kansainvälisiin aloitteisiin avaruusliikenteen hallinnan alalla. Unionin olisi seurattava näitä muutoksia, ja se voi ottaa ne huomioon nyt käsillä olevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä.

(67)  Asiantuntijaryhmien toiminnalla pitäisi välttää tällaista tarpeetonta päällekkäisyyttä. Avaruusesineiden valvonnan ja seurannan pitäisi lisäksi täydentää nykyisiä riskinvähentämistoimenpiteitä, kuten ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä käsittelevän komitean (COPUOS) antamia avaruusromun vähentämistä koskevia suuntaviivoja, tai muita aloitteita, jotta varmistetaan ulkoavaruustoimintojen turvallisuus ja kestävyys. Jotta voidaan pienentää törmäysriskiä, avaruusesineiden valvonnassa ja seurannassa pyrittäisiin myös saavuttamaan synergiaa sellaisten aloitteiden kanssa, joissa aktiivisin toimenpitein poistetaan ja passivoidaan avaruusromua muun muassa kehittämällä teknisiä välineitä avaruusromun aktiivista poistoa varten. Avaruusesineiden valvonnalla ja seurannalla olisi osaltaan varmistettava ulkoavaruuden rauhanomainen käyttö ja tutkimus. Avaruusalan toiminnan lisääntymisellä voi olla vaikutusta kansainvälisiin aloitteisiin avaruusliikenteen hallinnan alalla. Unionin olisi seurattava näitä muutoksia, ja se voi ottaa ne huomioon nyt käsillä olevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  Äärimmäiset ja merkittävät avaruussäätapahtumat voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi vahvistettava avaruussäätä koskeva toiminto, jolla pyritään arvioimaan avaruussään riskejä ja niitä vastaavia käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta avaruussään riskeistä, varmistamaan käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden toimittaminen ja parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa avaruussääpalvelua. Komission olisi asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. Palveluiden toimittaminen unionin tasolla käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia tutkimus- ja kehittämistoimia avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi perustuttava olemassa oleviin kansallisiin ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden laaja osallistuminen ja yksityisen sektorin mukaantulo.

(70)  Äärimmäiset ja merkittävät avaruussäätapahtumat voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi vahvistettava avaruussäätä koskeva toiminto, jolla pyritään arvioimaan avaruussään riskejä ja niitä vastaavia käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta avaruussään riskeistä, varmistamaan käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden toimittaminen ja parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa avaruussääpalvelua. Komission olisi asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. Palveluiden toimittaminen unionin tasolla käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia tutkimus- ja kehittämistoimia avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi perustuttava olemassa oleviin kansallisiin, ESAn ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden laaja osallistuminen ja yksityisen sektorin mukaantulo.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Komission valkoisessa kirjassa Euroopan tulevaisuudesta25, EU:n 27:n jäsenvaltion valtion- tai hallitusten johtajien antamassa Rooman julistuksessa26 ja useissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa muistutetaan siitä, että EU on keskeisessä asemassa, kun varmistetaan, että Eurooppa on turvallinen ja sopeutumiskykyinen ja kykenee vastaamaan esimerkiksi alueellisten konfliktien, terrorismin, kyberuhkien ja kasvavien muuttopaineiden asettamiin haasteisiin. Satelliittiviestinnän turvallinen ja taattu saanti on turvallisuusalan toimijoille välttämätön väline, ja tämän keskeisen turvallisuusresurssin yhdistäminen ja yhteiskäyttö unionin tasolla vahvistaa unionia, joka suojelee kansalaisiaan.

(71)  Komission valkoisessa kirjassa Euroopan tulevaisuudesta25, EU:n 27:n jäsenvaltion valtion- tai hallitusten johtajien antamassa Rooman julistuksessa26 ja useissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa muistutetaan siitä, että unioni on keskeisessä asemassa, kun varmistetaan, että Eurooppa on turvallinen ja sopeutumiskykyinen ja kykenee auttamaan vastaamisessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen, alueellisten konfliktien, terrorismin, kyberuhkien ja kasvavien muuttopaineiden asettamiin haasteisiin. Satelliittiviestinnän turvallinen ja taattu saanti on turvallisuusalan toimijoille välttämätön väline, ja tämän keskeisen turvallisuusresurssin yhdistäminen ja yhteiskäyttö unionin tasolla vahvistaa unionia, joka suojelee kansalaisiaan.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla –1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’avaruussäätapahtumalla’ tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä auringon ja maan välisen avaruusympäristön vaihteluita, mukaan lukien auringon roihupurkaukset, auringon energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan massapurkaukset, jotka voivat johtaa aurinkomyrskyihin (geomagneettiset myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa maahan;

(2)  ’avaruussäätapahtumalla’ tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä auringon ja maan välisen avaruusympäristön vaihteluita, mukaan lukien auringon roihupurkaukset, auringon energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan massapurkaukset, jotka voivat johtaa aurinkomyrskyihin (geomagneettiset myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa maahan tai avaruudessa sijaitsevaan infrastruktuuriin;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  ’mahdollisilla ehdokkailla’ tarkoitetaan valtioita tai tahoja, joilla on selkeät unioniin liittymistä tulevaisuudessa koskevat näkymät mutta joille ei vielä ole myönnetty ehdokasmaan asemaa;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, jolla varmistetaan tehokas avaruuteen pääsy ohjelmaa varten ja edistetään innovatiivista avaruusalaa.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, jolla varmistetaan tehokas avaruuteen pääsy ohjelmaa varten ja edistetään innovatiivista ja kilpailukykyistä avaruusalaa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden politiikan toteuttamista ja seurantaa ympäristön, ilmastonmuutoksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, pelastustoiminnan, turvallisuuden ja digitaalitalouden alalla;

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa, luotettavaa ja käyttäjälähtöistä maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden politiikan toteuttamista ja seurantaa ympäristön, ilmastonmuutoksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, humanitaarisen avun, pelastustoiminnan, turvallisuuden ja digitaalitalouden alalla;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  avaruustilannetietoisuus, jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-valmiuksia avaruusesineiden tarkkailua, seurantaa ja tunnistamista varten, seurata avaruussäätä sekä kartoittaa ja verkostoida jäsenvaltioiden valmiuksia maapallon lähelle tulevien kohteiden osalta;

c)  avaruustilannetietoisuus, jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-valmiuksia avaruusesineiden tarkkailua, seurantaa ja tunnistamista varten, seurata avaruussäätä sekä kartoittaa ja verkostoida unionin valmiuksia maapallon lähelle tulevien kohteiden osalta sekä toteuttaa ratkaisuja, jotka edistävät kiertoradalla olevan romun hävittämistä;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  autonomiseen, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen avaruuteen pääsyyn liittyviä kehitystoimia;

b)  autonomiseen, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen avaruuteen pääsyyn liittyviä kehitystoimia, mukaan lukien vaihtoehtoinen energian tuotanto hyödyntämällä avaruudessa saatavilla olevia resursseja, uudet laukaisumenetelmät ja innovatiiviset järjestelmät ja palvelut, ottaen huomioon unionin ja jäsenvaltioiden keskeiset turvallisuusintressit 25 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  koulutuksen tarjontaa;

e)  koulutuksen tarjontaa muun muassa opiskelijoille, valmistuneille, nuorille elinkeinonharjoittajille ja yrittäjille suunnattujen harjoittelujen kautta;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ohjelman komponenteissa tarjottavien palveluiden käyttäjien tarpeiden sekä näihin palveluihin liittyvien tieteellisten ja teknisten muutosten järjestelmällinen huomioon ottaminen;

d)  ohjelman komponenteissa tarjottavien palveluiden käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen muun muassa 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Copernicus-käyttäjäfoorumin käyttäjiä kuulemalla sekä näihin palveluihin liittyvien tieteellisten ja teknisten muutosten järjestelmällinen huomioon ottaminen;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Copernicus-ohjelman koordinoinnissa ja hallinnoinnissa Euroopan komissiota tukee Copernicus-komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja käyttäjäfoorumista. Copernicus-käyttäjäfoorumi on kansallisista käyttäjäyhteisöistä koostuva Copernicus-komitean työryhmä. Copernicus-käyttäjäfoorumilla on keskeinen tehtävä Copernicus-ohjelman kehittämistä koskevien tietojen keräämisessä ja sen käytön lisäämisessä käyttäjien kesken.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

50 artikla

Komission teksti

Tarkistus

50 artikla

50 artikla

Copernicus-palvelut

Copernicus-palvelut

Copernicus sisältää toimia, joilla tuetaan seuraavia palveluja:

Copernicus sisältää toimia, joilla tuetaan seuraavia palveluja:

a)  ympäristönseuranta- ja raportointipalvelut sekä vaatimusten noudattamisen varmistamista koskevat palvelut, joihin kuuluvat:

a)  ympäristönseuranta- ja raportointipalvelut sekä vaatimusten noudattamisen varmistamista koskevat palvelut, joihin kuuluvat:

–  ilmakehän seuranta, jolla tarjotaan tietoa ilmanlaadusta ja ilmakehän kemiallisesta koostumuksesta,

–  ilmakehän seuranta, jolla tarjotaan tietoa ilmanlaadusta ja ilmakehän kemiallisesta koostumuksesta,

–  meriympäristön seuranta, jolla tarjotaan tietoa merien ja rannikkoalueiden ekosysteemien ja niiden resurssien tilasta ja kehityksestä,

–  meriympäristön seuranta, jolla tarjotaan tietoa merien ja rannikkoalueiden ekosysteemien ja niiden resurssien tilasta ja kehityksestä, kiinnittäen erityistä huomiota muovin ja mikromuovin aiheuttaman saasteen kartoittamiseen,

–  maakartoitus ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä,

–  maakartoitus ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, maaperän laadusta, aavikoitumisesta, kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä ja metsäkadosta, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä,

–  ilmastonmuutoksen seuranta, jolla tarjotaan tietoa ihmisen toiminnan aiheuttamista hiilidioksidi- ja muista kasvihuonekaasupäästöistä, olennaisista ilmastomuuttujista, ilmastoa koskevista uusanalyyseistä, kausiennusteista, ilmastoennusteista ja syy-seuraussuhteista sekä asiaankuuluvista ajallisista ja alueellisista indikaattoreista;

–  ilmastonmuutoksen seuranta, jolla tarjotaan tietoa ihmisen toiminnan aiheuttamista hiilidioksidi- ja muista kasvihuonekaasupäästöistä, olennaisista ilmastomuuttujista, ilmastoa koskevista uusanalyyseistä, kausiennusteista, ilmastoennusteista ja syy-seuraussuhteista sekä asiaankuuluvista ajallisista ja alueellisista indikaattoreista,

 

  Unescon luonnon- ja kulttuuriperintökohteiden seuranta,

b)  hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla tarjotaan tietoa unionissa sijaitseville pelastusviranomaisille ja tuetaan pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita (esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja jälkihoitoanalyysit) erityyppisten katastrofien yhteydessä;

b)  hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla tarjotaan tietoa EU:n hätäavun koordinointikeskuksen tukemiseksi ja unionissa sijaitseville pelastusviranomaisille ja tuetaan unionin ja kansallisia pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita (erityisesti esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja jälkihoitoanalyysit) kaikentyyppisten katastrofien yhteydessä,

c)  turvallisuuspalvelu, jolla tuetaan unionin ulkorajojen valvontaa, merialueiden valvontaa ja unionin ulkoisia toimia unionin turvallisuushaasteisiin vastaamisen yhteydessä sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita ja toimia.

c)  turvallisuuspalvelu, jolla tuetaan unionin ulkorajojen valvontaa, merialueiden valvontaa ja unionin ulkoisia toimia unionin turvallisuushaasteisiin vastaamisen yhteydessä sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita ja toimia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hyväksyä viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä marraskuuta avaruusohjelmaviraston seuraavan vuoden työohjelma sen jälkeen, kun se on liittänyt työohjelmaan turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan 80 artiklan b alakohdan mukaisesti laatiman osan muutoksitta ja saanut komissiolta lausunnon;

a)  hyväksyä viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä marraskuuta avaruusohjelmaviraston seuraavan vuoden työohjelma sen jälkeen, kun se on liittänyt työohjelmaan turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan 80 artiklan b alakohdan mukaisesti laatiman osan muutoksitta, saanut komissiolta lausunnon ja kuullut Euroopan parlamenttia kyseisestä työohjelmasta;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvoston ja turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan jäsenten, toimitusjohtajan sekä määräaikaisten kansallisten asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on tehtävä sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he toteavat, onko olemassa heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai välillisiä etunäkökohtia. Ilmoituksen on oltava täsmällinen ja täydellinen. Ilmoitus on tehtävä kirjallisena asianomaisten henkilöiden palvelukseen ottamisen yhteydessä, ja se on uusittava vuosittain. Sen tiedot on päivitettävä aina tarvittaessa ja erityisesti asianomaisten henkilöiden henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa merkittävällä tavalla.

1.  Hallintoneuvoston ja turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan jäsenten, toimitusjohtajan sekä määräaikaisten kansallisten asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on tehtävä sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ilmoitus, jossa he toteavat, onko olemassa heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai välillisiä etunäkökohtia. Ilmoituksen on oltava täsmällinen ja täydellinen. Ilmoitus on tehtävä kirjallisena asianomaisten henkilöiden palvelukseen ottamisen yhteydessä, ja se on uusittava vuosittain. Sen tiedot on päivitettävä aina tarvittaessa ja erityisesti asianomaisten henkilöiden henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa merkittävällä tavalla. Ilmoitukset sitoumuksista ja etunäkökohdista on julkaistava ja asetettava helposti saataville verkossa.

Perustelu

Avoimuuden lisääminen lisää kansalaisten luottamusta tähän työhön.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

99 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvoston ja turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan jäsenten, toimitusjohtajan, määräaikaisten kansallisten asiantuntijoiden, tarkkailijoiden ja tilapäisiin työryhmiin osallistuvien ulkopuolisten asiantuntijoiden on ilmoitettava tarkoin ja täydellisesti ennen jokaista kokousta esityslistalla oleviin asioihin liittyvistä etunäkökohdistaan, jotka saattavat vaarantaa heidän riippumattomuutensa, ja pidättäydyttävä osallistumasta näitä kohtia koskevaan keskusteluun tai äänestykseen.

2.  Hallintoneuvoston ja turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan jäsenten, toimitusjohtajan, määräaikaisten kansallisten asiantuntijoiden, tarkkailijoiden ja tilapäisiin työryhmiin osallistuvien ulkopuolisten asiantuntijoiden on ilmoitettava tarkoin ja täydellisesti ennen jokaista kokousta esityslistalla oleviin asioihin liittyvistä etunäkökohdistaan, jotka saattavat vaarantaa heidän riippumattomuutensa, ja pidättäydyttävä osallistumasta näitä kohtia koskevaan keskusteluun tai äänestykseen. Ilmoitukset esityslistalla oleviin asioihin liittyvistä etunäkökohdista on julkaistava ja asetettava helposti saataville verkossa.

Perustelu

Avoimuuden lisääminen lisää kansalaisten luottamusta tähän työhön.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Hyväksytty (pvä)

12.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Valmistelija: Massimiliano Salini

LYHYET PERUSTELUT

Avaruussijoitteiset palvelut ja sovellukset muovaavat unionin kansalaisten tämänhetkistä ja tulevaa hyvinvointia ja turvallisuutta sekä unionin teollisen perustan kilpailukykyä. Siksi on tärkeää tukea avaruustaloutta niin, että kaikki jäsenvaltiot, niiden kansalaiset ja niiden teollisuus voivat hyötyä täysin tästä avaruusohjelmasta.

Nykyaikainen, entistä turvallisempi, kilpailukykyinen, tehokas ja kestävä liikenneala liittyy tiiviisti avaruuspalveluihin. Navigointijärjestelmä ja maanseuranta parantavat liikennepalveluiden suorituskykyä, liikenteenhallintaa sekä integroitua liikennettä. Samalla ne voivat edistää monia muita sovelluksia ja innovoivia liiketoimintamahdollisuuksia liikennealalla.

Monissa unionin politiikkatoimissa on jo otettu huomioon avaruuden ja liikenteen yhdistäminen hankkeissa, kuten eCall, Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS), SafeSeaNet jne., ja esiin nousee uusia haasteita, kuten miehittämättömät ajoneuvot ja ajoneuvojen itseohjautuvuus.

Avaruus- ja liikenneteknologian asianmukainen yhdistäminen tuo monia etuja globaalisti sekä unionin tasolla. Se esimerkiksi tehostaa liikenteenhallintaa ja vähentää päästöjä, ja sen avulla voidaan torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ongelmaa. Miehittämättömien ilma-alusten käytön lisääminen parantaa jakelua ja postipalveluita, ja entistä parempi lentojen seuranta vähentää lentojen peruutuksia ja melua.

Komission ehdotuksessa sulautetaan yhdeksi ohjelmaksi nykyiset Galileo, EGNOS ja Copernicus ja lisätään kaksi uutta aloitetta, SSA ja GOVSATCOM. Kuten Euroopan avaruuspolitiikassa ehdotetaan, täysin integroitu avaruusohjelma hyödyntää eri komponenttien välisiä synergiavaikutuksia, mikä parantaa vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Yksi johdonmukainen kehys edistää tulevia investointeja, parantaa näkyvyyttä ja lisää joustavuutta.

Komissio suhtautuu erittäin kunnianhimoisesti monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 hyväksymiseen. Puheenjohtajavaltio Itävalta otti haasteen vastaan ja asetti nopean määräajan. Euroopan parlamentti on valmis toimimaan yhtä nopeasti.

Tämän tiukan ja kiireellisen määräajan vuoksi lausunnossa keskitytään ehdotuksen tiettyihin näkökohtiin, avaruusteknologian ja liikennealan väliseen yhteyteen, budjettiin, SSA- ja GOVSATCOM-järjestelmiin sekä monialaisiin toimiin, hallintoon, turvallisuuteen, kyberturvaan ja -turvallisuuteen, avaruusdiplomatiaan sekä avaruuteen pääsyyn.

Avaruusalalla on strateginen rooli, kun maa-, meri-, lento- ja avaruusliikenteestä tehdään älykkäämpää, tehokkaampaa, turvallisempaa, varmempaa, kestävämpää ja integroidumpaa. Samalla kasvava ja innovoiva liikenneala lisää laadukkaiden ja ajantasaisten avaruuspalveluiden kysyntää.

Hallinnon suhteen Euroopan avaruusohjelmaviraston olisi varmistettava GALILEOn asema markkinoilla ja kannustettava kehittämään täysin yhteensopivia ja yhteentoimivia eurooppalaisia laitteita, kuten piirisarjoja ja vastaanottimia, jotka ovat täysin toimivia kaikissa liikennemuodoissa.

Euroopan unioni ja jäsenvaltiot investoivat moniin kriittisiin infrastruktuureihin, joista monet ovat strategisia liikenneinfrastruktuureja ja joita on suojeltava. Koska paljon maata kiertäviä satelliittiryhmiä ja satelliitteja sekä avaruusromua on yhä enemmän, tästä aiheutuu paljon ”liikennettä”, johon liittyvä yhteentörmäysten riski vaarantaa toimien turvallisuuden. Lisäksi erilaiset ennakoimattomat tapahtumat, kuten ”avaruussää”, voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintaa.

Satelliittiviestinnän turvallinen ja taattu saanti on välttämätön väline turvallisuusalan toimijoille. GOVSATCOM-osa on hyvin tärkeä liikenteelle etenkin arktisissa merikuljetuksissa, lentoliikenteen hallinnassa sekä miehittämättömien ilma-alusten valvonnassa ja ohjaamisessa.

Tässä lausunnossa korostetaan kyberturvan ja -turvallisuuden merkitystä. Sekä avaruudessa että maassa olevaan unionin avaruusinfrastruktuuriin liittyvä kyberturvallisuus on keskeisellä sijalla varmistettaessa järjestelmien toiminnan jatkuvuus ja niiden kyky toteuttaa tehtäviä jatkuvasti sekä tarjota tarvittavia palveluita. Avaruuspolitiikka voi edistää liikenteen turvallisuutta meri-, maantie- ja ilmaliikenteessä sekä liikenteenharjoittajien ja matkustajien turvallisuutta.

Avaruusohjelman olisi taattava riippumaton ja kilpailukykyinen pääsy avaruuteen ja edistettävä yhteistyötä muiden globaalien strategisten kumppanien kanssa, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja edistää todellista taloudellista diplomatiaa alalla.

Vaikka lausunnossa ei käsitelläkään kaikkia artikloita tai johdanto-osan kappaleita, esittelijä voi silti päättää ehdottaa joitakin muutoksia tarkistusten avulla. Aikarajoitusten vuoksi esittelijä haluaa mieluummin esittää keskeisiä kysymyksiä koskevan johdonmukaisen menettelytavan.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Avaruusteknologiasta, -datasta ja ‑palveluista on tullut välttämätön osa eurooppalaisten jokapäiväistä elämää, ja niillä on keskeisen tärkeä merkitys monien strategisten etujen turvaamisessa. Unionin avaruusteollisuus on jo nyt yksi maailman kilpailukykyisimmistä. Uusien toimijoiden ilmaantuminen ja uuden teknologian kehitys mullistavat kuitenkin teollisuuden perinteisiä malleja. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että unioni kuuluu jatkossakin johtaviin kansainvälisiin toimijoihin, että sillä on laaja toiminnanvapaus avaruusalalla ja että se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä ja tukee avaruusalan yritysten kilpailukykyä ja innovointivalmiuksia, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, startup-yritysten ja innovatiivisten yritysten osalta.

(1)  Avaruusteknologiasta, -datasta ja ‑palveluista on tullut välttämätön osa eurooppalaisten jokapäiväistä elämää, ja niillä on keskeisen tärkeä merkitys monien strategisten etujen turvaamisessa. Unionin avaruusteollisuus on jo nyt yksi maailman kilpailukykyisimmistä. Uusien toimijoiden ilmaantuminen ja uuden teknologian kehitys mullistavat kuitenkin teollisuuden perinteisiä malleja. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että unioni kuuluu jatkossakin johtaviin kansainvälisiin toimijoihin, että sillä on laaja toiminnanvapaus avaruusalalla ja että se edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä ja tukee avaruusalan yritysten kilpailukykyä ja innovointivalmiuksia, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, startup-yritysten ja innovatiivisten yritysten osalta. Samalla on tärkeää luoda asianmukaiset olosuhteet, joilla taataan yhtäläiset toimintaedellytykset avaruusalan tärkeimpien kilpailijoiden kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus olisi varmistettava, mutta samalla niitä on myös kehitettävä, jotta ne pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian murroksen edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä, kuten ilmastonmuutos (arktisen alueen muutosten seuranta mukaan luettuna), turvallisuus ja puolustusala.

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus olisi varmistettava, mutta samalla niiden käyttöönottoa ja käyttöä on myös kehitettävä, jotta ne pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja auttavat toteuttamaan digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian sekä liikennealan murroksen, täyttävät käyttäjien uudet tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä kaikilla asianomaisilla aloilla, etenkin liikenteessä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Unionin on varmistettava toiminnanvapautensa ja autonomiansa, jotta sillä on avaruuteen pääsy ja mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että se pitää edelleen yllä autonomista, luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä avaruuteen, erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian, yleisen turvallisuuden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Komission pitäisi tämän vuoksi voida koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan tasolla sekä sen omia tarpeita että pyynnöstä myös muiden tahojen, jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita varten perussopimuksen 189 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti. On myös ratkaisevan tärkeää, että unionilla on jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja joustava laukaisuinfrastruktuuri. Jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön toteuttamien toimenpiteiden lisäksi komission olisi tarkasteltava keinoja tällaisen infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai kehittämistä, pitäisi olla mahdollista rahoittaa tällaiset muutokset osittain ohjelmasta varainhoitoasetuksen mukaisesti ja kun selkeää EU-tason lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta ohjelmassa saavutetaan parempi kustannustehokkuus.

(4)  Unionin on varmistettava toiminnanvapautensa ja autonomiansa, jotta sillä on avaruuteen pääsy ja mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että se pitää edelleen yllä autonomista, luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä avaruuteen, mukaan lukien vaihtoehtoiset laukaisumenetelmät ja innovatiiviset järjestelmät tai palvelut, erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian, yleisen turvallisuuden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Komission pitäisi tämän vuoksi voida koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan tasolla sekä sen omia tarpeita että pyynnöstä myös muiden tahojen, jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita varten perussopimuksen 189 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti. On myös ratkaisevan tärkeää, että unionilla on jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja joustava laukaisuinfrastruktuuri. Jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön toteuttamien toimenpiteiden lisäksi komission olisi tarkasteltava keinoja tällaisen infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai kehittämistä, pitäisi olla mahdollista rahoittaa tällaiset muutokset osittain ohjelmasta varainhoitoasetuksen mukaisesti ja kun selkeää EU-tason lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta ohjelmassa saavutetaan parempi kustannustehokkuus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta voidaan vahvistaa unionin avaruusteollisuuden kilpailukykyä ja sen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää omia järjestelmiään, unionin olisi tuettava koko avaruusteollisuuden syntymistä, kasvua ja kehitystä. Liiketoiminnalle ja innovoinnille suotuisan mallin luomista olisi tuettava Euroopan tasolla sekä alueellisella ja kansallisella tasolla perustamalla avaruus- ja digitaalialan ja käyttäjien yhteisiä alustoja. Jotta unioniin sijoittautuneet avaruusyritykset voisivat menestyä, unionin olisi edistettävä niiden laajentumista, myös tukemalla niiden riskirahoituksen saantia, sillä avaruusalan startup-yritysten saatavilla ei unionissa ole soveltuvaa yksityistä pääomarahoitusta, ja perustamalla innovaatiokumppanuuksia (innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden hankinta ensimmäisellä niitä koskevalla sopimuksella).

(5)  Jotta voidaan vahvistaa unionin avaruusteollisuuden kilpailukykyä ja sen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää omia järjestelmiään, unionin olisi tuettava koko avaruusteollisuuden syntymistä, kasvua ja kehitystä. Liiketoiminnalle ja innovoinnille suotuisan mallin luomista olisi tuettava Euroopan tasolla sekä alueellisella ja kansallisella tasolla, erityisesti, mutta ei ainoastaan, aloitteilla kuten perustamalla avaruus- ja digitaalialan ja käyttäjien yhteisiä alustoja. Avaruusalan yhteistyöalustojen olisi tehtävä yhteistyötä digitaali-innovaatiokeskittymien kanssa yrittäjyyden ja taitojen edistämiseksi. Jotta eurooppalaiset avaruusyritykset voisivat menestyä, unionin olisi edistettävä niiden laajentumista, myös tukemalla niiden riskirahoituksen saantia, sillä avaruusalan startup-yritysten saatavilla ei unionissa ole soveltuvaa yksityistä pääomarahoitusta, ja perustamalla innovaatiokumppanuuksia (innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden hankinta ensimmäisellä niitä koskevalla sopimuksella).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kattavuutensa ja globaalien haasteiden ratkaisupotentiaalinsa ansiosta unionin avaruusohjelmalla, jäljempänä ’ohjelma’, on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Komission olisi tämän vuoksi voitava hallinnoida sitä unionin puolesta ja koordinoida toimintaa kansainvälisellä näyttämöllä unionin puolesta, erityisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen puolustamiseksi kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien taajuuksien ala, tukea unionin teknologiaa ja teollisuutta ja edistää koulutusalan yhteistyötä, kun muistetaan, että osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä on tarpeen varmistaa vastavuoroisuus. On erityisen tärkeää, että komissio edustaa unionia kansainvälisen Cospas–Sarsat-ohjelman elimissä tai alaan liittyvissä YK:n elimissä, mukaan lukien elintarvike- ja maatalousjärjestö, sekä Maailman ilmatieteen järjestössä.

(6)  Kattavuutensa ja globaalien haasteiden ratkaisupotentiaalinsa ansiosta unionin avaruusohjelmalla, jäljempänä ’ohjelma’, on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Komission olisi tämän vuoksi voitava hallinnoida sitä unionin puolesta ja koordinoida toimintaa kansainvälisellä näyttämöllä unionin puolesta, erityisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen puolustamiseksi kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien taajuuksien ala. Komission olisi vahvistettava taloudellista diplomatiaa voidakseen tukea unionin teknologiaa ja teollisuutta ja edistää koulutusalan yhteistyötä, kun muistetaan, että osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä on tarpeen varmistaa vastavuoroisuus sekä tasapuolinen kilpailu kansainvälisellä tasolla. On erityisen tärkeää, että komissio edustaa unionia kansainvälisen Cospas–Sarsat-ohjelman elimissä tai alaan liittyvissä YK:n elimissä, mukaan lukien elintarvike- ja maatalousjärjestö, sekä Maailman ilmatieteen järjestössä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa edistettävä vastuullista toimintaa avaruudessa ja ulkoavaruudessa ja tutkittava mahdollisuutta liittyä asiaankuuluviin YK:n yleissopimuksiin.

(7)  Komission olisi yhdessä jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa edistettävä vastuullista toimintaa avaruudessa ja ulkoavaruudessa, erityisesti tarjoamalla ratkaisuja avaruusromun lisääntymisen torjumiseen, ja tutkittava mahdollisuutta liittyä asiaankuuluviin YK:n yleissopimuksiin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ohjelmalla on samanlaisia tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, InvestEU-rahasto, Euroopan puolustusrahasto sekä asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi säädettävä näistä ohjelmista saatavasta kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä edellytyksellä että rahoitus koskee samoja kustannuseriä, erityisesti unionin ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta koskevilla järjestelyillä, kun hallintomääräykset sen mahdollistavat, joko peräkkäin, vuorotellen tai yhdistelemällä varoja, mukaan lukien toimien yhteisrahoitus siten, että mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman täytäntöönpanon aikana komission olisi tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien kanssa, mikä mahdollistaisi mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen käytön, innovaatiokumppanuudet sekä kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta yhdistävät toimet.

(8)  Ohjelmalla on samanlaisia tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, InvestEU-rahasto, Euroopan puolustusrahasto sekä asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi säädettävä näistä ohjelmista saatavasta kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä edellytyksellä että rahoitus koskee samoja kustannuseriä, erityisesti unionin ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta koskevilla järjestelyillä, kun hallintomääräykset sen mahdollistavat, joko peräkkäin, vuorotellen tai yhdistelemällä varoja, mukaan lukien toimien yhteisrahoitus siten, että mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman täytäntöönpanon aikana komission olisi tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien kanssa, mikä mahdollistaisi mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen käytön, innovaatiokumppanuudet sekä kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta yhdistävät toimet. On tärkeää varmistaa Euroopan horisontti -ohjelman ja muiden unionin ohjelmien sekä muiden avaruusohjelman komponenttien avulla kehitettyjen ratkaisujen jatkuvuus.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita käsitellään myös rahoitus- ja investointitoimia varten avustuskelpoisina aloina InvestEU-rahaston rahoitusvälineissä ja talousarviotakuussa, erityisesti sen kestävän infrastruktuurin ja tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation politiikanalojen ikkunoiden mukaisesti. Rahoitustukea olisi myös käytettävä toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita, eikä toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimissa olisi oltava selkeä Euroopan tasoinen lisäarvo.

(9)  Tämän ohjelman poliittisia tavoitteita käsitellään myös rahoitus- ja investointitoimia varten avustuskelpoisina aloina InvestEU-rahaston rahoitusvälineissä ja talousarviotakuussa, erityisesti sen kestävän infrastruktuurin ja tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation politiikanalojen ikkunoiden mukaisesti. Rahoitustukea olisi myös käytettävä lisäämään investointeja toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteita tai optimaalista heikompia investointitilanteita, eikä toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimissa olisi oltava selkeä Euroopan tasoinen lisäarvo.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Ohjelman olisi hyödynnettävä avaruus- ja liikennealan välisiä synergioita ottaen huomioon, että avaruusteknologialla on keskeinen rooli, kun maa-, meri-, lento- ja avaruusliikenteestä kehitetään älykkäämpää, tehokkaampaa, turvallisempaa, varmempaa, kestävämpää ja integroidumpaa samanaikaisesti kun innovatiivisen ja ajantasaisen avaruusteknologian kysyntä kasvavalla ja innovatiivisella liikennesektorilla lisääntyy.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Komissio on vastuussa unionin yleisen edun edistämisestä, joten ohjelman toteuttaminen, sitä koskevan kokonaisvastuun kantaminen ja ohjelman käytön edistäminen kuuluvat komission tehtäviin. Jotta eri osapuolten resursseja ja osaamista voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, komission olisi voitava siirtää tiettyjä tehtäviä muille. Lisäksi komissiolla on parhaat edellytykset vahvistaa järjestelmien ja palveluiden kehityksen kannalta tarpeelliset keskeiset tekniset ja toiminnalliset eritelmät.

(27)  Komissio on vastuussa unionin yleisen edun edistämisestä, joten ohjelman toteuttamisen valvonta, sitä koskevan kokonaisvastuun kantaminen ja ohjelman käytön edistäminen kuuluvat komission tehtäviin. Jotta eri osapuolten resursseja ja osaamista voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, komission olisi voitava siirtää tiettyjä tehtäviä muille. Lisäksi komissiolla on parhaat edellytykset vahvistaa järjestelmien ja palveluiden kehityksen kannalta tarpeelliset korkean tason vaatimukset.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston, jäljempänä ’avaruusohjelmavirasto’, jolla korvataan asetuksen (EU) N:o 912/2010 nojalla perustettu Euroopan GNSS-virasto ja joka on sen seuraaja, on tarkoitus edistää unionin avaruusohjelmaa, erityisesti turvallisuuden osalta. Tietyt ohjelman turvallisuuteen ja edistämiseen liittyvät tehtävät olisi sen vuoksi annettava avaruusohjelmavirastolle. Erityisesti turvallisuuden osalta, kun otetaan huomioon avaruusohjelmaviraston kokemus tällä alalla, sen olisi oltava vastuussa turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätehtävistä kaikissa unionin toimissa avaruusalalla. Lisäksi sen olisi hoidettava komission sille siirtämät tehtävät yhdellä tai useammalla rahoitusosuussopimuksella, jotka kattavat useita muita ohjelmaan liittyviä erityistehtäviä.

(28)  Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston, jäljempänä ’avaruusohjelmavirasto’, jolla korvataan asetuksen (EU) N:o 912/2010 nojalla perustettu Euroopan GNSS-virasto ja joka on sen seuraaja, on tarkoitus edistää unionin avaruusohjelmaa, erityisesti turvallisuuden, viestinnän, käytön omaksumisen, markkinasovellusten kehittämisen, hyödyntämisen jne. osalta. Tietyt ohjelman turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen sekä palvelujen ja ketjun loppupäässä olevien alojen edistämiseen liittyvät tehtävät olisi sen vuoksi annettava avaruusohjelmavirastolle. Erityisesti turvallisuuden osalta, kun otetaan huomioon avaruusohjelmaviraston kokemus tällä alalla, sen olisi oltava vastuussa turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätehtävistä kaikissa unionin toimissa avaruusalalla. Lisäksi sen olisi hoidettava komission sille siirtämät tehtävät yhdellä tai useammalla rahoitusosuussopimuksella, jotka kattavat useita muita ohjelmaan liittyviä erityistehtäviä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Koska avaruuteen liittyvät toimet ovat tärkeitä unionin taloudelle ja unionin kansalaisten elämälle ja koska näihin järjestelmiin perustuvat järjestelmän ja sovellukset ovat luonteeltaan kaksikäyttöisiä, ohjelman keskeisenä painopisteenä olisi oltava korkeatasoisen turvallisuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen, erityisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen turvaamiseksi, myös turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisen turvallisuusluokittelemattomien tietojen osalta.

(32)  Koska avaruuteen liittyvät toimet ovat tärkeitä unionin taloudelle ja unionin kansalaisten elämälle ja koska näihin järjestelmiin perustuvat järjestelmän ja sovellukset ovat luonteeltaan kaksikäyttöisiä, ohjelman keskeisenä painopisteenä olisi oltava korkeatasoisen turvallisuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen, erityisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä matkustajien etujen turvaamiseksi, myös turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisen turvallisuusluokittelemattomien tietojen osalta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Kun otetaan huomioon ohjelman ainoalaatuisuus ja monimutkaisuus sekä sen yhteydet turvallisuuteen, turvallisuusjärjestelyiden hyväksynnässä olisi noudatettava tunnustettuja ja täysin vakiintuneita periaatteita. Näin ollen on välttämätöntä, että turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätoimet toteutetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta koskevan yhteisen vastuun pohjalta pyrkien rakentamaan yhteisymmärrystä ja ottaen mukaan kaikki ne, joita turvallisuuskysymys koskee, ja että pysyvää riskien seurantaa koskeva menettely pannaan täytäntöön. On myös erityisen tärkeää, että tekniset turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimet uskotaan alan ammattilaisille, jotka ovat asianmukaisesti pätevöityneet monimutkaisten järjestelmien hyväksyntään ja joista on tehty tasoltaan riittävä turvallisuusselvitys.

(35)  Kun otetaan huomioon ohjelman ainoalaatuisuus ja monimutkaisuus sekä sen yhteydet turvallisuuteen, turvallisuusjärjestelyiden hyväksynnässä olisi noudatettava tunnustettuja ja täysin vakiintuneita periaatteita. Näin ollen on välttämätöntä, että turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätoimet toteutetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta koskevan yhteisen vastuun pohjalta pyrkien rakentamaan yhteisymmärrystä ja ottaen mukaan kaikki ne, joita turvallisuuskysymys koskee, ja että riskien seurantaa koskeva pysyvä menettely pannaan täytäntöön. On myös erityisen tärkeää, että tekniset turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimet uskotaan alan ammattilaisille, jotka ovat asianmukaisesti pätevöityneet monimutkaisten järjestelmien hyväksyntään ja joista on tehty tasoltaan riittävä turvallisuusselvitys.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)  Sekä avaruudessa että maassa olevan eurooppalaisen avaruusinfrastruktuurin kyberturvallisuus on keskeisellä sijalla varmistettaessa järjestelmien toiminnan jatkuvuus ja niiden kyky toteuttaa tehtäviä keskeytyksettä sekä tarjota tarvittavia palveluita.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Yhdessä parannettujen viestintäominaisuuksien kanssa erittäin tarkka satelliittipaikannus edistää nykyaikaista ja luotettavaa auto-, lento- ja laivaliikennettä. Sillä voidaan optimoida kalustonhallinta, alusten jäljitettävyys, törmäyksen esto, nopeusvalvonta, alusten ohjausavustus ja monia muita kuljetukseen liittyviä näkökohtia.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  EGNOSilla pyritään parantamaan olemassa olevien maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien, erityisesti Galileo-järjestelmän, lähettämien avointen signaalien laatua. EGNOSin palveluiden olisi katettava ensisijaisesti jäsenvaltioiden alueet, jotka sijaitsevat maantieteellisesti Euroopassa ja joihin tätä asetusta sovellettaessa luetaan Azorit, Kanariansaaret ja Madeira, ja tavoitteena on näiden alueiden kattaminen vuoden 2025 loppuun mennessä. EGNOSin tarjoamien palveluiden maantieteellistä peittoaluetta voitaisiin teknisen toteutettavuuden rajoissa ja ihmishengen turvaavan palvelun osalta kansainvälisten sopimusten perusteella laajentaa myös muualle maailmaan. Rajoittamatta asetuksen 2018/XXXX [EASA-asetus] soveltamista ja ilmailutarkoituksiin vaadittavaa Galileon palvelun laadun seurantaa olisi huomattava, että vaikka Galileon lähettämiä signaaleja voidaan tehokkaasti käyttää lentokoneiden paikantamiseen, ainoastaan paikalliset tai alueelliset lisäjärjestelmät kuten EGNOS Euroopassa voivat toimia ilmaliikenteen hallinnan palveluina (ATM) ja lennonvarmistuspalveluina (ANS).

(40)  EGNOSilla pyritään parantamaan olemassa olevien maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien, erityisesti Galileo-järjestelmän, lähettämien avointen signaalien laatua. EGNOSin palveluiden olisi katettava ensisijaisesti jäsenvaltioiden alueet, jotka sijaitsevat maantieteellisesti Euroopassa ja joihin tätä asetusta sovellettaessa luetaan Azorit, Kanariansaaret ja Madeira, ja tavoitteena on näiden alueiden kattaminen vuoden 2025 loppuun mennessä. EGNOSin tarjoamien palveluiden maantieteellistä peittoaluetta voitaisiin teknisen toteutettavuuden rajoissa ja ihmishengen turvaavan palvelun osalta kansainvälisten sopimusten perusteella laajentaa myös muualle maailmaan. Rajoittamatta asetuksen 2018/XXXX [EASA-asetus] soveltamista ja ilmailutarkoituksiin vaadittavaa Galileon palvelun laadun ja turvallisuuden seurantaa olisi huomattava, että vaikka Galileon lähettämiä signaaleja voidaan tehokkaasti käyttää lentokoneiden paikantamiseen, ainoastaan paikalliset tai alueelliset lisäjärjestelmät kuten EGNOS Euroopassa voivat toimia ilmaliikenteen hallinnan palveluina (ATM) ja lennonvarmistuspalveluina (ANS).

Perustelu

Ehdotuksessa käsitellään turvanäkökohtien merkitystä, mutta siinä ei korosteta tarpeeksi varsinkin liikennealan kannalta yhtä tärkeitä turvallisuusnäkökohtia.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  On välttämätöntä, että Galileo- ja EGNOS-järjestelmän tarjoamien palveluiden jatkuvuus, kestävyys ja tuleva saatavuus turvataan. Muuttuvassa ympäristössä ja nopeasti kehittyvillä markkinoilla myös niiden kehittämistä olisi jatkettava ja näiden järjestelmien uusia sukupolvia olisi valmisteltava.

(41)  On välttämätöntä, että Galileo- ja EGNOS-järjestelmän tarjoamien palveluiden jatkuvuus, kestävyys, turvallisuus ja tuleva saatavuus turvataan. Muuttuvassa ympäristössä ja nopeasti kehittyvillä markkinoilla myös niiden kehittämistä olisi jatkettava ja näiden järjestelmien uusia sukupolvia olisi valmisteltava.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a)   Galileon ja EGNOSin tarjoamien palvelujen ja toimintaketjun loppupäässä olevien palvelujen hyödyntämisen tueksi erityisesti liikennealalla toimivaltaisten viranomaisten pitäisi luoda kansainvälisellä tasolla pätevät yleiset standardit ja sertifioinnit. 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jotta Galileon ja EGNOSin yhteiskunnallis–taloudelliset hyödyt voidaan maksimoida, erityisesti turvallisuuden alalla, olisi edistettävä EGNOSin ja Galileon tarjoamien palveluiden käyttöä muissa unionin politiikoissa, kun tämä on perusteltua ja hyödyllistä.

(46)  Jotta Galileon ja EGNOSin yhteiskunnallis–taloudelliset hyödyt voidaan maksimoida, erityisesti turva- ja turvallisuusalalla sekä ympäristöön liittyvän kestävyyden ja liikkuvuuden suhteen, olisi edistettävä EGNOSin ja Galileon tarjoamien palveluiden käyttöä muissa unionin politiikoissa, erityisesti liikennealalla.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristöosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristöosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, ilmastonmuutoksen, liikenteen, pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Datan hankinnan osalta Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä nykyistä avaruusinfrastruktuuria, valmistelemaan elinkaarensa loppuun tulleiden satelliittien korvaamista pitkällä aikavälillä ja käynnistämään uusia hankkeita, joissa käsitellään uusia seurantajärjestelmiä, jotta vastaamista maailmanlaajuiseen ilmastomuutokseen (esimerkiksi ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seuranta) voidaan tukea. Copernicuksen mukaisissa toimissa olisi laajennettava maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta napa-alueilla ja tuettava ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista, lakisääteistä ympäristöseurantaa ja -raportointia ja innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja tehostettu metsäpalojen seuranta). Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää mahdollisimman hyvin aiemmalla rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt investoinnit, ja samalla tarkastella uusia toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla täydennetään Copernicuksen valmiuksia. Copernicuksen olisi myös rakennuttava toimiville kumppanuussuhteille jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan edelleen kehittää ohjelman turvallisuusulottuvuutta soveltuvien hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin turvallisuuden alalla voidaan vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

(52)  Datan hankinnan osalta Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä nykyistä avaruus- ja maasegmentti-infrastruktuuria, valmistelemaan elinkaarensa loppuun tulleiden satelliittien korvaamista pitkällä aikavälillä ja käynnistämään uusia hankkeita, joiden toteutettavuutta Euroopan avaruusjärjestö parhaillaan tutkii ja joissa käsitellään uusia seurantajärjestelmiä, jotta vastaamista maailmanlaajuiseen ilmastomuutokseen (esimerkiksi ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seuranta) voidaan tukea. Copernicuksen mukaisissa toimissa olisi laajennettava maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta napa-alueilla ja tuettava ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista, lakisääteistä ympäristöseurantaa ja -raportointia ja innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja tehostettu metsäpalojen seuranta). Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää mahdollisimman hyvin aiemmalla rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt investoinnit, ja samalla tarkastella uusia toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla täydennetään Copernicuksen valmiuksia. Copernicuksen olisi myös rakennuttava toimiville kumppanuussuhteille jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan edelleen kehittää ohjelman turvallisuusulottuvuutta soveltuvien hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin turvallisuuden alalla voidaan vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(61)  Copernicusta toteuttaessaan komission olisi tarvittaessa tukeuduttava Euroopan kansainvälisiin elimiin, joiden kanssa sillä jo on kumppanuussuhde, erityisesti Euroopan avaruusjärjestöön, avaruusresurssien kehittämisen ja hankinnan, datan saannin sekä kohdennettujen hankkeiden toiminnan osalta. Komission olisi tukeuduttava Euroopan sääsatelliittijärjestöön (Eumetsat) kohdennettujen hankkeiden toteuttamisessa järjestön asiantuntemuksen ja toimeksiannon mukaisesti. Palveluiden alalla komission olisi asianmukaisesti hyödynnettävä unionin virastojen, kuten Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, sekä Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tarjoamia erityisiä valmiuksia ja EU:n investointeja, joita Mercator Oceanin kautta on jo tehty meriympäristön seurantapalveluihin. Turvallisuuden osalta unionin tasolla pyritään kattavaan toimintatapaan yhdessä korkean edustajan kanssa. Komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on ollut aktiivisesti mukana GMES-aloitteen alusta saakka ja on tukenut kehitystyötä Galileoa ja avaruussäätä varten. Asetuksen (EU) N:o 377/2014 mukaisesti Yhteinen tutkimuskeskus hallinnoi Copernicuksen hätätilanteiden hallintapalvelua ja sen maakartoituspalvelun globaalia komponenttia; se osallistuu tuotteiden ja tietojen laatua ja tarkoitukseensopivuutta koskevaan tarkasteluun ja niiden jatkokehitykseen. Komission olisi hyödynnettävä edelleen Yhteisen tutkimuskeskuksen tieteellisiä ja teknisiä neuvoja ohjelman täytäntöönpanossa.

(61)  Copernicusta toteuttaessaan komission olisi tarvittaessa tukeuduttava Euroopan kansainvälisiin elimiin, joiden kanssa sillä jo on kumppanuussuhde, erityisesti Euroopan avaruusjärjestöön, avaruusresurssien kehittämisen ja hankinnan, datan saannin sekä kohdennettujen hankkeiden toiminnan osalta. Komission olisi tukeuduttava Euroopan sääsatelliittijärjestöön (Eumetsat) kohdennettujen hankkeiden toteuttamisessa järjestön asiantuntemuksen ja toimeksiannon mukaisesti. Palveluiden alalla komission olisi asianmukaisesti hyödynnettävä unionin virastojen, kuten Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan meriturvallisuusviraston ja Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, sekä Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tarjoamia erityisiä valmiuksia ja EU:n investointeja, joita Mercator Oceanin kautta on jo tehty meriympäristön seurantapalveluihin. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja erityisesti Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon sekä turvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta unionin tasolla pyritään kattavaan toimintatapaan yhdessä korkean edustajan kanssa. Komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on ollut aktiivisesti mukana GMES-aloitteen alusta saakka ja on tukenut kehitystyötä Galileoa ja avaruussäätä varten. Asetuksen (EU) N:o 377/2014 mukaisesti Yhteinen tutkimuskeskus hallinnoi Copernicuksen hätätilanteiden hallintapalvelua ja sen maakartoituspalvelun globaalia komponenttia; se osallistuu tuotteiden ja tietojen laatua ja tarkoitukseensopivuutta koskevaan tarkasteluun ja niiden jatkokehitykseen. Komission olisi hyödynnettävä edelleen Yhteisen tutkimuskeskuksen tieteellisiä ja teknisiä neuvoja ohjelman täytäntöönpanossa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  Äärimmäiset ja merkittävät avaruussäätapahtumat voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi vahvistettava avaruussäätä koskeva toiminto, jolla pyritään arvioimaan avaruussään riskejä ja niitä vastaavia käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta avaruussään riskeistä, varmistamaan käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden toimittaminen ja parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa avaruussääpalvelua. Komission olisi asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. Palveluiden toimittaminen unionin tasolla käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia tutkimus- ja kehittämistoimia avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi perustuttava olemassa oleviin kansallisiin ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden laaja osallistuminen ja yksityisen sektorin mukaantulo.

(70)  Äärimmäiset ja merkittävät avaruussäätapahtumat voivat uhata kansalaisten turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi vahvistettava avaruussäätä koskeva toiminto, jolla pyritään arvioimaan avaruussään riskejä ja niitä vastaavia käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta avaruussään riskeistä, varmistamaan käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden toimittaminen ja parantamaan jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa avaruussääpalvelua. Komission olisi asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. Palveluiden toimittaminen unionin tasolla käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia tutkimus- ja kehittämistoimia avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi perustuttava olemassa oleviin kansallisiin ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden laaja osallistuminen ja yksityisen sektorin mukaantulo.

Perustelu

Muutosta ehdotetaan, jotta voidaan hyödyntää ESA:n ja EUMETSATin kaltaisten järjestöjen avaruussäähän liittyviä valmiuksia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Komission valkoisessa kirjassa Euroopan tulevaisuudesta25, EU:n 27:n jäsenvaltion valtion- tai hallitusten johtajien antamassa Rooman julistuksessa26 ja useissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa muistutetaan siitä, että EU on keskeisessä asemassa, kun varmistetaan, että Eurooppa on turvallinen ja sopeutumiskykyinen ja kykenee vastaamaan esimerkiksi alueellisten konfliktien, terrorismin, kyberuhkien ja kasvavien muuttopaineiden asettamiin haasteisiin. Satelliittiviestinnän turvallinen ja taattu saanti on turvallisuusalan toimijoille välttämätön väline, ja tämän keskeisen turvallisuusresurssin yhdistäminen ja yhteiskäyttö unionin tasolla vahvistaa unionia, joka suojelee kansalaisiaan.

(71)  Komission valkoisessa kirjassa Euroopan tulevaisuudesta25, EU:n 27:n jäsenvaltion valtion- tai hallitusten johtajien antamassa Rooman julistuksessa26 ja useissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa muistutetaan siitä, että EU on keskeisessä asemassa, kun varmistetaan, että Eurooppa on kestävä, turvallinen ja sopeutumiskykyinen ja kykenee vastaamaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen, alueellisten konfliktien, terrorismin, kyberuhkien ja kasvavien muuttopaineiden asettamiin haasteisiin. Satelliittiviestinnän turvallinen ja taattu saanti on turvallisuusalan toimijoille välttämätön väline, ja tämän keskeisen turvallisuusresurssin yhdistäminen ja yhteiskäyttö unionin tasolla on tärkeää.

_________________

_________________

25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC2025&rid=1

25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC2025&rid=1

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(76)  GOVSATCOMin ensimmäisessä vaiheessa (noin vuoteen 2025 asti) käytetään nykyistä yksityisten toimijoiden ja jäsenvaltioiden kapasiteettia. Tässä ensimmäisessä vaiheessa palveluita otetaan käyttöön asteittain ja aluksi unionin tason käyttäjille. Jos ensimmäisen vaiheen aikana kysynnän ja tarjonnan tulevaa kehitystä koskeva yksityiskohtainen analyysi osoittaa, että toimintatapa on riittämätön kehittyvän kysynnän kattamiseksi, voidaan tehdä päätös toiseen vaiheeseen siirtymisestä ja uuden räätälöidyn avaruusinfrastruktuurin tai -valmiuksien kehittämisestä yhden tai useamman julkisen ja yksityisen sektorin välisen kumppanuuden kautta, esimerkiksi unionin satelliittioperaattoreiden kanssa.

(76)  GOVSATCOMin ensimmäisessä vaiheessa (noin vuoteen 2025 asti) käytetään nykyistä yksityisten toimijoiden ja jäsenvaltioiden kapasiteettia. Tässä ensimmäisessä vaiheessa palveluita otetaan käyttöön asteittain. Jos ensimmäisen vaiheen aikana kysynnän ja tarjonnan tulevaa kehitystä koskeva yksityiskohtainen analyysi osoittaa, että toimintatapa on riittämätön kehittyvän kysynnän kattamiseksi, voidaan tehdä päätös toiseen vaiheeseen siirtymisestä ja uuden räätälöidyn avaruusinfrastruktuurin tai -valmiuksien kehittämisestä yhden tai useamman julkisen ja yksityisen sektorin välisen kumppanuuden kautta, esimerkiksi unionin satelliittioperaattoreiden kanssa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(78)  Satelliittiviestinnän käyttäjille kaikkein tärkein operationaalinen rajapinta ovat käyttäjälaitteet. EU:n GOVSATCOMia koskeva toimintatapa mahdollistaa sen, että useimmat käyttäjät voivat edelleen käyttää olemassa olevia käyttäjälaitteitaan GOVSATCOM-palveluihin, kun laitteissa käytetään unionin teknologioita.

(78)  Satelliittiviestinnän käyttäjille kaikkein tärkein operationaalinen rajapinta ovat käyttäjälaitteet. EU:n GOVSATCOMia koskevan toimintatavan olisi mahdollistettava se, että käyttäjät voivat edelleen käyttää olemassa olevia käyttäjälaitteitaan GOVSATCOM-palveluihin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(86)  Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri voi edellyttää lisätutkimusta ja -innovointia, jota voidaan tukea Euroopan horisontti -ohjelmasta, kun pyritään johdonmukaisuuteen Euroopan avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin toimiin nähden. Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan osaksi tutkimuksen ja innovoinnin strategista suunnitteluprosessia. Ohjelman vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa ja -palveluita käytetään tutkimukseen ja innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma mukaan luettuna, kehitettäessä läpimurtoratkaisuja erityisesti kestävän ravinnon ja luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen seurannan, älykkäiden kaupunkien, automatisoitujen ajoneuvojen, turvallisuuden ja katastrofien hallinnan alalla. Euroopan horisontti -ohjelman mukaisessa strategisessa suunnitteluprosessissa yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja Copernicus. Tutkimusinfrastruktuuri, erityisesti in situ -seurantaverkostot, muodostaa olannaiseen osan siitä in situ ‑seurantainfrastruktuurista, joka mahdollistaa Copernicus-palvelut.

(86)  Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri voi edellyttää lisätutkimusta ja -innovointia, jota voidaan tukea Euroopan horisontti -ohjelmasta, kun pyritään johdonmukaisuuteen Euroopan avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin toimiin nähden. Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan osaksi tutkimuksen ja innovoinnin strategista suunnitteluprosessia. On tärkeää varmistaa Euroopan horisontti -ohjelmassa ja avaruusohjelman komponenttien operaatioissa kehitettyjen ratkaisujen välinen jatkuvuus. Ohjelman vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa ja -palveluita käytetään tutkimukseen ja innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma mukaan luettuna, kehitettäessä läpimurtoratkaisuja tärkeimmissä unionin politiikoissa, erityisesti liikennealalla. Euroopan horisontti -ohjelman mukaisessa strategisessa suunnitteluprosessissa yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja Copernicus. Tutkimusinfrastruktuuri, erityisesti in situ -seurantaverkostot, muodostaa olannaiseen osan siitä in situ ‑seurantainfrastruktuurista, joka mahdollistaa Copernicus-palvelut.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(87)  Asetuksella (EU) N:o 912/2010 perustettiin unionin virasto, Euroopan GNSS-virasto, hallinnoimaan tiettyjä Galileo- ja EGNOS-satelliittinavigointiohjelmien kysymyksiä. Nyt käsillä olevassa asetuksessa säädetään erityisesti siitä, että Euroopan GNSS-virastolle annetaan uusia tehtäviä, jotka eivät koske ainoastaan Galileo ja EGNOSia mutta myös muita ohjelman komponentteja, erityisesti turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntää. Euroopan GNSS-viraston nimeä, tehtäviä ja organisatorisia näkökohtia on tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(87)  Asetuksella (EU) N:o 912/2010 perustettiin unionin virasto, Euroopan GNSS-virasto, hallinnoimaan tiettyjä Galileo- ja EGNOS-satelliittinavigointiohjelmien kysymyksiä. Nyt käsillä olevassa asetuksessa säädetään erityisesti siitä, että Euroopan GNSS-virastolle annetaan uusia tehtäviä, jotka eivät koske ainoastaan Galileo ja EGNOSia mutta myös muita ohjelman komponentteja, erityisesti turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntää ja kyberturvallisuutta. Euroopan GNSS-viraston nimeä, tehtäviä ja organisatorisia näkökohtia on tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(88)  Kun otetaan huomioon sen laajentunut toimiala, joka ei enää rajoitu Galileoon ja EGNOSiin, Euroopan GNSS-viraston nimi olisi muutettava. Euroopan GNSS-virastossa olisi kuitenkin taattava toiminnan jatkuvuus, mukaan lukien oikeuksia ja velvoitteita, henkilöstöä ja tehtyjen päätösten voimassaoloa koskeva jatkuvuus.

(88)  Kun otetaan huomioon sen laajentunut toimiala, joka ei enää rajoitu Galileoon ja EGNOSiin, Euroopan GNSS-viraston nimi olisi muutettava. Kun komissio antaa virastolle tehtäviä, se varmistaa tehtävien hallinnan ja toteutuksen asianmukaisen rahoituksen sekä riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit. Euroopan GNSS-virastossa olisi kuitenkin taattava toiminnan jatkuvuus, mukaan lukien oikeuksia ja velvoitteita, henkilöstöä ja tehtyjen päätösten voimassaoloa koskeva jatkuvuus.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’avaruussäätapahtumalla’ tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä auringon ja maan välisen avaruusympäristön vaihteluita, mukaan lukien auringon roihupurkaukset, auringon energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan massapurkaukset, jotka voivat johtaa aurinkomyrskyihin (geomagneettiset myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa maahan;

2)  ’avaruussäätapahtumalla’ tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä auringon ja maan välisen avaruusympäristön vaihteluita, mukaan lukien auringon roihupurkaukset, auringon energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan massapurkaukset, jotka voivat johtaa aurinkomyrskyihin (geomagneettiset myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa maahan ja avaruudessa sijaitsevaan infrastruktuuriin;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10)  ’SST-datalla’ tarkoitetaan SST-ilmaisimilla mitattuja avaruusesineiden fyysisiä parametreja tai SST-ilmaisimien havainnoista johdettuja avaruusesineiden kiertorataparametreja avaruusesineiden valvonnan ja seurannan, jäljempänä ’SST’, komponentin puitteissa;

10)  ’SST-datalla’ tarkoitetaan SST-ilmaisimilla mitattuja avaruusesineiden ja avaruusromun fyysisiä parametreja tai SST-ilmaisimien havainnoista johdettuja avaruusesineiden kiertorataparametreja avaruusesineiden valvonnan ja seurannan, jäljempänä ’SST’, komponentin puitteissa;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

19)  ’SST-ilmaisimella’ tarkoitetaan laitetta tai laitteiden yhdistelmää, maahan tai avaruuteen sijoitettavia tutkia, lasereita ja teleskooppeja, joilla voidaan mitata avaruusesineiden fyysisiä parametreja, kuten kokoa, sijaintia ja nopeutta;

19)  ’SST-ilmaisimella’ tarkoitetaan laitetta tai laitteiden yhdistelmää, maahan tai avaruuteen sijoitettavia tutkia, lasereita ja teleskooppeja, joilla voidaan mitata avaruusesineiden ja avaruusromun fyysisiä parametreja, kuten kokoa, sijaintia ja nopeutta;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, jolla varmistetaan tehokas avaruuteen pääsy ohjelmaa varten ja edistetään innovatiivista avaruusalaa.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla varmistetaan itsenäinen avaruuteen pääsy kyberuhkien käsittelyä, innovatiivisen ja kilpailukykyisen avaruusalan edistämistä ja avaruusdiplomatian tukemista varten.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuottaa tai auttaa osaltaan tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja tarvittaessa suojattuja avaruusaiheisia dataa, tietoja ja palveluja keskeytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan globaalilla tasolla, millä vastataan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja pystytään täyttämään unionin politiikan painopisteet, myös ilmastonmuutokseen sekä turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät;

a)  tuottaa tai auttaa osaltaan tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja tarvittaessa suojattuja avaruusaiheisia dataa, tietoja ja palveluja keskeytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan globaalilla tasolla, tukea unionin ja sen jäsenvaltioiden näyttöön perustuvaa päätöksentekoa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  vahvistaa toimia, joilla vastataan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja unionin politiikan painopisteisiin, myös ilmastonmuutokseen sekä tehokkaaseen ja kestävään liikenteeseen liittyviin painopisteisiin;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maksimoida yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt muun muassa edistämällä ohjelman komponenttien tuottamien datan, tietojen ja palveluiden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä;

b)  maksimoida yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt muun muassa vahvistamalla toimintaketjun loppupäätä ja edistämällä sekä varmistamalla ohjelman komponenttien tuottamien datan, tietojen ja palveluiden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta sekä unionin toiminnanvapautta ja strategista autonomiaa etenkin teknologian sekä näyttöön perustuvan päätöksenteon osalta;

c)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden ja kansalaisten turvallisuutta, kyberturvallisuutta ja turvaa sekä unionin strategista autonomiaa etenkin teollisuuden ja teknologian osalta;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tunnustaa turvallisuuden lisääminen ja edistää sitä etenkin liikennealalla;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistää unionin asemaa kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä johtavista avaruusalan toimijoista ja vahvistaa sen roolia tartuttaessa globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa globaaleja aloitteita, myös ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen osalta.

d)  edistää unionin asemaa kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä johtavista avaruusalan toimijoista ja vahvistaa sen roolia tartuttaessa globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa globaaleja aloitteita, myös ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen osalta kaikilla asianomaisilla aloilla ja etenkin liikenteessä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  vahvistaa unionin avaruusdiplomatiaa, edistää kansainvälistä yhteistyötä ja näin parantaa avaruutta koskevaa tietämystä, edistää unionin teknologiaa ja teollisuutta sekä tukea vastavuoroisuuden ja reilun kilpailun periaatetta kansainvälisellä tasolla;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  parantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta eri aloilla, erityisesti liikenteessä (ilmailu, mukaan lukien miehittämättömät ilma-alukset, raideliikenne, laivaliikenne, maantiekuljetukset, itseohjautuvat ajoneuvot), infrastruktuurin rakentamisessa ja seurannassa, maakartoituksessa ja ympäristöalalla;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  edistää kantorakettiohjelman etenemistä Euroopassa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Galileo ja EGNOS: toimittaa huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, paikannus-, navigointi- ja ajanmäärityspalveluita;

a)  Galileo ja EGNOS: toimittaa huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, paikannus-, navigointi- ja ajanmäärityspalveluita pitkällä aikavälillä ja varmistaa palvelujen jatkuvuus;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden politiikan toteuttamista ja seurantaa ympäristön, ilmastonmuutoksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, pelastustoiminnan, turvallisuuden ja digitaalitalouden alalla;

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden politiikan toteuttamista ja seurantaa ympäristön, ilmastonmuutoksen, kestävyyden, liikenteen, automaation, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, pelastustoiminnan, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ja digitaalitalouden ja sinisen talouden alalla;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  avaruustilannetietoisuus, jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-valmiuksia avaruusesineiden tarkkailua, seurantaa ja tunnistamista varten, seurata avaruussäätä sekä kartoittaa ja verkostoida jäsenvaltioiden valmiuksia maapallon lähelle tulevien kohteiden osalta;

c)  avaruustilannetietoisuus, jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-valmiuksia avaruusesineiden ja avaruusromun tarkkailua, seurantaa ja tunnistamista varten, seurata avaruussäätä sekä kartoittaa ja verkostoida jäsenvaltioiden valmiuksia maapallon lähelle tulevien kohteiden osalta;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  edistää, kun ohjelman tarpeet sitä vaativat, autonomisen, turvallisen ja kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn valmiuksia;

e)  edistää autonomisen, turvallisen ja kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn valmiuksia;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tukea ja vahvistaa unionin sellaisten oikeus- ja luonnollisten henkilöiden kilpailukykyä, yrittäjyyttä, osaamista ja innovointivalmiuksia, jotka toimivat tai haluavat toimia kyseisellä alalla, ja ottaa erityisesti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten sekä startup-yritysten asema ja tarpeet.

f)  tukea ja vahvistaa unionin sellaisten oikeus- ja luonnollisten henkilöiden kilpailukykyä, yrittäjyyttä, osaamista ja innovointivalmiuksia, jotka toimivat tai haluavat toimia kyseisellä alalla, ja ottaa erityisesti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten sekä startup-yritysten asema ja tarpeet sekä asiantuntemuksen kehittämisestä ja hyödyntämisestä saatava yhteinen etu unionin eri alueilla.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  tukea unionin kilpailukykyisen avaruustalouden kehittämistä ja maksimoida unionin kaikenkokoisten yritysten ja etenkin pk-yritysten, uusien tulokkaiden ja startup-yritysten mahdollisuudet kehittää ja tarjota innovatiivisia avaruusjärjestelmiä ja ‑palveluita;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisupalveluiden tarjontaa;

a)  ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisupalveluiden tarjontaa ja koottujen laukaisupalveluiden tarjontaa unionille ja muille yhteisöille näiden pyynnöstä ottaen huomioon unionin keskeiset turvallisuusintressit 25 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  autonomiseen, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen avaruuteen pääsyyn liittyviä kehitystoimia;

b)  autonomiseen, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen avaruuteen pääsyyn liittyviä kehitystoimia, mukaan lukien vaihtoehtoiset laukaisumenetelmät ja innovatiiviset järjestelmät ja palvelut, ottaen huomioon unionin ja jäsenvaltioiden keskeiset turvallisuusintressit 25 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jos ohjelman tarpeet sitä vaativat, maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin tarvittavia mukautuksia.

c)  jos ohjelman tavoitteet sitä vaativat, maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin tarvittava tuki.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmalla tuetaan

Ohjelmalla edistetään

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  innovaatiotoimia, joilla parhaiten hyödynnetään avaruusteknologiaa, ‑infrastruktuuria tai -palveluita;

a)  innovaatiotoimia, joilla parhaiten hyödynnetään avaruusteknologiaa, ‑infrastruktuuria tai -palveluita, ottaen huomioon 25 artiklassa tarkoitetut unionin ja sen jäsenvaltioiden ensisijaiset edut;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  avaruuteen liittyvien innovaatiokumppanuuksien perustamista, jotta voidaan kehittää innovatiivisia tuotteita tai palveluita ja myöhemmässä vaiheessa hankkia niistä tuloksena saatuja toimituksia tai palveluita;

b)  avaruuteen liittyvien kansallisten, rajat ylittävien ja monikansallisten innovaatiokumppanuuksien perustamista, jotta voidaan kehittää innovatiivisia tuotteita tai palveluita ja myöhemmässä vaiheessa hankkia niistä tuloksena saatuja tuotteita tai palveluita ohjelman tarpeisiin, ottaen huomioon 25 artiklassa tarkoitetut unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaiset intressit;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  synergioita muiden EU:n rahastojen, kuten Euroopan horisontti-ohjelman, koheesiorahaston, InvestEU:n ja EAKR:n kanssa sovellusten kehittämisen tukemiseksi kaikilla aloilla;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yritysten yhteistyötä avaruusalan yhteistyöalustojen muodossa; niihin kokoontuu alueellisella ja kansallisella tasolla avaruus- ja digitaalialan toimijoita ja käyttäjiä ja niissä tarjotaan tukea kansalaisille ja yrityksille yrittäjyyden ja osaamisen edistämiseksi;

d)  yhteistyötä yritysten välillä ja myös avaruusalan yhteistyöalustojen verkossa; niihin kokoontuu alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla avaruus- ja digitaalialan toimijoita ja käyttäjiä ja niissä tarjotaan tukea, valmiuksia ja palveluita kansalaisille ja yrityksille yrittäjyyden ja osaamisen edistämiseksi; yhteistyötä Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa perustettujen avaruusalustojen ja digitaali-innovaatiokeskittymien välillä;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  liikennealan, avaruusalan ja digitaalialan välisiä synergiavaikutuksia, jotta voidaan tukea uuden teknologian (kuten e-call, digitaalinen ajopiirturi, liikenteenvalvonta ja -hallinta, itseohjautuvat ajoneuvot, miehittämättömät ajoneuvot ja miehittämättömät ilma-alukset) laajempaa käyttöä ja käsitellä turvallisen ja saumattoman yhteenliitettävyyden tarpeita, tehokasta paikannusta, eri liikennemuotojen yhdistämistä ja yhteentoimivuutta ja näin parantaa liikennepalveluiden ja teollisuuden kilpailukykyä;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Takeiden puuttuminen

Takeet

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman komponenttien tuottamat palvelut, data ja tiedot tarjotaan ilman nimenomaisia tai implisiittisiä takeita niiden laadusta, tarkkuudesta, saatavuudesta, luotettavuudesta, nopeudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Tämän vuoksi komissio toteuttaa tarvittavat toimet, jotta varmistetaan, että tällaisten palveluiden, datan ja tietojen käyttäjille ilmoitetaan soveltuvalla tavalla tällaisten takeiden puuttumisesta.

Ohjelman komponenttien tuottamat palvelut, data ja tiedot tarjotaan ilman nimenomaisia tai implisiittisiä takeita niiden laadusta, tarkkuudesta, saatavuudesta, luotettavuudesta, nopeudesta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, ellei asianomaisen palvelun tarjoamiseen sovellettava unionin lainsäädäntö edellytä tällaisia takeita. Tämän vuoksi komissio toteuttaa tarvittavat toimet, jotta varmistetaan, että tällaisten palveluiden, datan ja tietojen käyttäjille ilmoitetaan soveltuvalla tavalla tällaisten takeiden puuttumisesta.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat [16] miljardia euroa käypinä hintoina.

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat [16,7] miljardia euroa käypinä hintoina.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  SSA/GOVSATCOM: [0,5] miljardia euroa.

c)  SSA: [0,6] miljardia euroa.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  GOVSATCOM: [0,6] miljardia euroa.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman komponenteissa.

2.  Edellä 3, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman komponenteissa.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 167 artiklassa säädetään, käytetään aina kun se on tarkoituksenmukaista useita toimituslähteitä, jotta voidaan paremmin varmistaa kaikkien ohjelman komponenttien, niiden kustannusten ja aikataulun kokonaishallinto;

c)  poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 167 artiklassa säädetään, käytetään aina kun se on tarkoituksenmukaista useita toimituslähteitä, jotta voidaan paremmin varmistaa kaikkien ohjelman komponenttien, niiden kustannusten, laadun ja aikataulun kokonaishallinto;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistetään unionin autonomiaa, erityisesti teknologian osalta;

d)  edistetään unionin autonomiaa, erityisesti teknologian osalta, koko arvoketjussa;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hankintaviranomaisen on ilmoitettava sopimuksen alihankintana teetettävän osan suuruus esittämällä sen vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuus.

2.  Hankintaviranomaisen on ilmoitettava sopimuksen alihankintana teetettävän osan suuruus esittämällä sen vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuus ottaen huomioon 25 artiklassa tarkoitetut unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaiset intressit.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Varainhoitoasetuksen [165 artiklan] säännösten lisäksi komissio ja avaruusohjelmavirasto voivat toteuttaa yhteishankintoja Euroopan avaruusjärjestön tai muun kansainvälisen järjestön kanssa, joka osallistuu ohjelman komponenttien toteuttamiseen.

1.  Varainhoitoasetuksen [165 artiklan] säännösten lisäksi komissio ja/tai avaruusohjelmavirasto voivat toteuttaa yhteishankintoja Euroopan avaruusjärjestön tai muun kansainvälisen järjestön kanssa, joka osallistuu ohjelman komponenttien toteuttamiseen.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  palvelujen jatkuvuutta koskevan tavoitteen järjestelmällinen huomioon ottaminen ehdottomana painopistealana;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ohjelman komponenteissa tarjottavien palveluiden käyttäjien tarpeiden sekä näihin palveluihin liittyvien tieteellisten ja teknisten muutosten järjestelmällinen huomioon ottaminen;

d)  ohjelman komponenteissa tarjottavien palveluiden käyttäjien tarpeiden, erityisesti palvelujen jatkuvuus ja käyttöliittymien vakaus, sekä näihin palveluihin liittyvien tieteellisten ja teknisten muutosten järjestelmällinen huomioon ottaminen;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelmaan tarjoamalla teknistä osaamistaan, tietotaitoaan ja apuaan, erityisesti turvallisuuden alalla, ja tarvittaessa tarjoamalla unionin saataville tietoja tai hallussaan olevaa tai alueellaan sijaitsevaa infrastruktuuria, myös varmistamalla in situ -datan tehokkaan ja esteettömän saannin ja käytön ja tekemällä yhteistyötä komission kanssa parantaakseen ohjelman edellyttämän in situ -datan saatavuutta.

1.  Jäsenvaltiot voivat osallistua ohjelmaan tarjoamalla teknistä osaamistaan, tietotaitoaan ja apuaan, erityisesti turvallisuuden, kestävän liikenteen ja ohjelman komponenttien sovellusten alalla, ja tarvittaessa tarjoamalla unionin saataville tietoja tai hallussaan olevaa tai alueellaan sijaitsevaa infrastruktuuria, myös varmistamalla in situ -datan tehokkaan ja esteettömän saannin ja käytön ja tekemällä yhteistyötä komission kanssa parantaakseen ohjelman edellyttämän in situ -datan saatavuutta.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissiolla on kokonaisvastuu ohjelman toteuttamisesta, myös turvallisuuden alalla. Sen on tämän asetuksen mukaisesti määritettävä ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin kehitys ja valvottava ohjelman toteuttamista ottaen asianmukaisesti huomioon sen vaikutus muihin unionin toimintalinjoihin.

1.  Komissiolla on kokonaisvastuu ohjelman toteuttamisesta ja vastuu turvallisuuden alalla niiden ohjelman komponenttien osalta, joihin liittyviä tehtäviä ei ole annettu avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 30 artiklan mukaisesti. Sen on tämän asetuksen mukaisesti määritettävä ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin kehitys ja valvottava ohjelman toteuttamista ottaen asianmukaisesti huomioon sen vaikutus muihin unionin toimintalinjoihin.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio vastaa ohjelman kunkin komponentin hallinnosta, jos sitä ei ole annettu jonkin toisen tahon tehtäväksi.

2.  Komissio vastaa ohjelman kunkin komponentin hallinnosta ainoastaan, jos se saavuttaa ohjelman kunkin komponentin tavoitteet tehokkaammin kuin antamalla hallinnon jonkin toisen tahon tehtäväksi. Muissa tapauksissa komissio siirtää ohjelman kunkin komponentin hallinnoinnin avaruusohjelmavirastolle, Euroopan avaruusjärjestölle tai muille 32 artiklassa tarkoitetuille tahoille.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman toiminnan ja ohjelman komponenteissa tuotettavien palveluiden sujuvan tarjoamisen varmistamiseksi, komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä näiden komponenttien ja niissä tuotettavien palveluiden toteuttamisen ja kehityksen edellyttämät tekniset ja toiminnalliset eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita merkityksellisiä sidosryhmiä. Määritellessään näitä teknisiä ja toiminnallisia eritelmiä komissio välttää yleisen turvallisuustason madaltamista ja noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta aiempien järjestelmien kanssa.

4.  Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman toiminnan ja ohjelman komponenteissa tuotettavien palveluiden sujuvan tarjoamisen varmistamiseksi, komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä näiden komponenttien ja niissä tuotettavien palveluiden toteuttamisen ja kehityksen edellyttämät korkean tason vaatimukset kuultuaan ensin käyttäjiä, toimintaketjun loppupään toimijoita ja muita merkityksellisiä sidosryhmiä. Määritellessään näitä korkean tason vaatimuksia komissio välttää yleisen turvallisuustason madaltamista ja noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta aiempien järjestelmien kanssa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komission toteuttaa edistämistoimia ja varmistaa ohjelman komponenteissa tuotettavan datan ja palveluiden omaksumisen ja käytön julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös tukemalla tällaisten palveluiden asianmukaista kehitystä ja edistämällä pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se kehittää synergiaa ohjelman eri komponenttien sovellusten välillä. Se varmistaa ohjelman ja unionin muiden toimien ja ohjelmien välinen täydentävyyden, johdonmukaisuuden, synergian ja yhteydet.

5.  Komission toteuttaa edistämistoimia ja valvoo ohjelman komponenteissa tuotettavan datan ja palveluiden omaksumista ja käyttöä julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös tukemalla tällaisten palveluiden asianmukaista kehitystä ja tarvittaessa vastaavien standardien kehitystä EU:n tasolla ja edistämällä pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se kehittää synergiaa ohjelman eri komponenttien sovellusten välillä. Se varmistaa ohjelman ja unionin muiden toimien ja ohjelmien välinen täydentävyyden, johdonmukaisuuden, synergian ja yhteydet tarvittaessa myös varmistamalla yhteensopivuus ja yhteentoimivuus unionin muista toimista ja ohjelmista rahoitettujen palvelujen ja hankkeiden välillä.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Se varmistaa tarvittaessa avaruusalalla unionin, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla toteutettavien toimien koordinoinnin. Se tukee jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja edistää niiden teknisten valmiuksien lähentymistä ja avaruusalan kehitystä.

6.  Se varmistaa tarvittaessa ja yhteistyössä avaruusohjelmaviraston ja ESA:n kanssa avaruusalalla unionin, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla toteutettavien toimien koordinoinnin. Ne tukevat jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja edistävät niiden teknisten valmiuksien lähentymistä ja avaruusalan kehitystä.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  koordinoida ohjelman kyberturvallisuutta;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  edistää ohjelman komponenteissa tuotettavan datan ja palveluiden omaksumista ja varmistaa se erityisesti liikennealalla, myös toteuttamalla toimia, jotka liittyvät käyttäjän tarpeisiin räätälöityjen ja ohjelman komponentteihin perustuvien toimintaketjun loppupään sovellusten ja palveluiden kehittämiseen;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  toteuttaa innovatiivista unionin avaruusalaa tukevia toimia 6 artiklan mukaisesti yhteistyössä komission ja tuotantoketjun loppupään kanssa, erityisesti helpottamalla rahoituksen saatavuutta III osastossa tarkoitettujen rahoitusvälineiden avulla sekä yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa sellaisten EIP:n välineiden avulla, jotka on otettu käyttöön tätä varten ja jotka on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a d)  määrittää Euroopan horisontti -ohjelman avaruusalaan liittyvät painopisteet ja antaa komissiolle niitä koskevia suosituksia sekä hallinnoida kaikkia avaruusalan tutkimus- ja kehitystoimia, joita Euroopan horisontti -ohjelmasta rahoitetaan, toimivaltaansa kuuluvin osin;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a e)  edistää avaruus- ja liikennealan välisten synergiavaikutusten hyödyntämistä;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  toteuttaa viestintä- ja edistämistoimia sekä toimia, jotka liittyvät Galileon ja EGNOSin tarjoamien palveluiden kaupalliseen hyödyntämiseen;

c)  toteuttaa viestintä- ja edistämistoimia, jotka liittyvät erityisesti Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen tarjoamiin palveluihin;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  hallinnoida 43 artiklassa tarkoitetun EGNOSin ja Galileon käyttöä;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tarjota teknistä asiantuntemusta komissiolle.

d)  tarjota teknistä asiantuntemusta komissiolle, mikäli tästä ei aiheudu päällekkäisyyksiä 31 artiklassa tarkoitettuun Euroopan avaruusjärjestön rooliin nähden.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  43 artiklassa tarkoitettu EGNOSin ja Galileon käytön hallinnointi;

Poistetaan.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ohjelman komponentteihin perustuvien käytännön sovellusten ja palveluiden kehittämiseen liittyvät toteutustoimet.

Poistetaan.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi antaa avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja tietotoimia koskevan viestinnän, edistämisen ja markkinoinnin hoitaminen, sekä muita tehtäviä, jotka liittyvät ohjelman muiden komponenttien kuin Galileon ja EGNOSin käytön omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

3.  Komissio voi antaa avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja tietotoimia koskevan viestinnän, edistämisen ja markkinoinnin hoitaminen, sekä muita tehtäviä, jotka liittyvät ohjelman muiden komponenttien kuin Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen käytön omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio antaa edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tehtävät avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi rahoitusosuussopimuksella varainhoitoasetuksen [2 artiklan 18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti.

4.  Komissio antaa edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tehtävät avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi rahoitusosuussopimuksella varainhoitoasetuksen [2 artiklan 18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti, ja niitä arvioidaan tämän asetuksen 102 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun komissio antaa virastolle tehtäviä, se varmistaa tehtävien hallinnan ja toteutuksen asianmukaisen rahoituksen sekä riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Galileo ja EGNOS: järjestelmien kehittäminen, maasegmentin kehittäminen ja satelliittien suunnittelu ja kehittäminen;

b)  Galileo ja EGNOS: tekninen tuki virastolle sille osoitettujen 30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa, ja jos viraston ja Euroopan avaruusjärjestön väliset erityiset edelleenvaltuutussopimukset, joita on tehty rahoitusta koskevan puitekumppanuussopimuksen mukaisesti tämän artiklan 2 kohdan nojalla, niin edellyttävät, järjestelmien kehittämiseen liittyvät hankinnat unionin nimissä ja sen puolesta, maasegmentin kehittäminen ja satelliittien suunnittelu ja kehittäminen;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tukeminen ja niiden teknisten valmiuksien lähentymisen ja avaruusalan kehityksen edistäminen.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  määritellään selkeästi Euroopan avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet ohjelman osalta;

–  määritellään selkeästi komission, avaruusohjelmaviraston ja Euroopan avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet ohjelman osalta;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  säädetään ehdoista, joiden mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle osoitettuja varoja hallinnoidaan, erityisesti seuraavien osalta: julkiset hankinnat, hallinnointimenettelyt, tulosindikaattoreilla mitattavat odotetut tulokset, toimenpiteet, joita sovelletaan, jos sopimusten täytäntöönpano on kustannusten, aikataulun ja tulosten osalta puutteellista tai petollista, sekä viestintästrategia ja kaiken aineellisen ja aineettoman omaisuuden omistamista koskevat säännöt; näiden ehtojen on oltava tämän asetuksen III ja V osaston ja varainhoitoasetuksen mukaisia;

–  säädetään ehdoista, joiden mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle osoitettuja varoja hallinnoidaan, mukaan lukien unionin julkisten hankintojen soveltaminen, kun se tehdään komission tai avaruusohjelmaviraston nimissä ja niiden puolesta, hallinnointimenettelyt, tulosindikaattoreilla mitattavat odotetut tulokset, toimenpiteet, joita sovelletaan, jos sopimusten täytäntöönpano on kustannusten, aikataulun ja tulosten osalta puutteellista tai petollista, sekä viestintästrategia ja kaiken aineellisen ja aineettoman omaisuuden omistamista koskevat säännöt; näiden ehtojen on oltava tämän asetuksen III ja V osaston ja varainhoitoasetuksen mukaisia;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman turvallisuuden olisi perustuttava seuraaviin periaatteisiin:

Ohjelman turvallisuuden on perustuttava seuraaviin periaatteisiin:

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  otetaan huomioon Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen toiminnasta saadut kokemukset;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  tehdään yhteistyötä ENISAn kanssa kyberturvallisuuden alalla;

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa toimivaltansa puitteissa korkeatasoisen turvallisuuden erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Komissio ja avaruusohjelmavirasto varmistavat toimivaltansa puitteissa korkeatasoisen turvallisuuden erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän vuoksi komissio varmistaa, että jokaisesta ohjelman komponentista tehdään riski- ja uhka-analyysi. Riski- ja uhka-analyysin perusteella se määrittää täytäntöönpanosäädöksillä kutakin ohjelman komponenttia koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä komissio ottaa huomioon näiden vaatimusten vaikutukset kyseisen komponentin moitteettomaan toimintaan, varsinkin kustannusten, riskinhallinnan ja aikataulun kannalta, ja varmistaa, ettei yleinen turvallisuustaso heikenny eikä kyseiseen komponenttiin perustuvien olemassa olevien laitteiden toiminta vaarannu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tämän vuoksi komissio suorittaa Copernicus-, SST- ja GOVSATCOM-komponentteja koskevan riski- ja uhka-analyysin ja varmistaa, että avaruusohjelmavirasto suorittaa Galileo- ja EGNOS-komponentteja koskevan riski- ja uhka-analyysin.

 

Komissio määrittää 1 kohdassa tarkoitetun riski- ja uhka-analyysin perusteella täytäntöönpanosäädöksillä kutakin ohjelman komponenttia koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä se ottaa huomioon näiden vaatimusten vaikutukset kyseisen komponentin moitteettomaan toimintaan varsinkin kustannusten, riskinhallinnan ja aikataulun kannalta ja varmistaa, ettei yleinen turvallisuustaso heikenny eikä kyseiseen komponenttiin perustuvien olemassa olevien laitteiden toiminta vaarannu. Yleisten turvallisuusvaatimusten avulla määritetään menettelyt, joita noudatetaan, jos komponentin toiminta saattaa vaikuttaa unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman komponentin hallinnoinnista vastaava yksikkö on vastuussa kyseisen komponentin turvallisuuden hallinnasta, ja tämän vuoksi sen on toteutettava riski- ja uhka-analyysi ja kaikki tarvittavat toimet kyseisen komponentin turvallisuuden varmistamiseksi ja seuraamiseksi, erityisesti teknisten eritelmien ja operatiivisten menettelyjen määrittäminen, ja seurattava 1 kohdassa tarkoitettujen yleisten turvallisuusvaatimusten noudattamista.

2.  Komissio vastaa Copernicus-, SST- ja GOVSATCOM-komponenttien turvallisuuden hallinnasta. Avaruusohjelmavirasto vastaa Galileo- ja EGNOS-komponenttien turvallisuuden hallinnasta. Tämän vuoksi niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimet vastuulleen kuuluvien komponenttien turvallisuuden varmistamiseksi ja seuraamiseksi, erityisesti teknisten eritelmien ja operatiivisten menettelyjen määrittäminen, ja seurattava 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen yleisten turvallisuusvaatimusten noudattamista.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  varmistaa ohjelman kyberturvallisuus;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisilla turvallisuussäännöksillä turvataan vastaava Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen suoja kuin EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä 13 päivänä maaliskuuta 2015 annetussa komission päätöksessä (EU, Euratom) 2015/44430 säädetyillä turvallisuussäännöillä ja EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä 23 päivänä syyskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen31 liitteissä esitetyillä neuvoston turvallisuussäännöillä;

a)  kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisilla turvallisuussäännöksillä turvataan vastaava Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen korkealaatuinen suoja kuin EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä 13 päivänä maaliskuuta 2015 annetussa komission päätöksessä (EU, Euratom) 2015/44430 säädetyillä turvallisuussäännöillä ja EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä 23 päivänä syyskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen31 liitteissä esitetyillä neuvoston turvallisuussäännöillä;

_________________

_________________

30 EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53–88.

30 EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53–88.

31 EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1–50.

31 EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1–50.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maassa sijaitsevan infrastruktuurin, erityisesti verkkojen, laitosten ja tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva parantaminen, kehittäminen ja suojaaminen, mukaan lukien parannukset ja vanhentumisen hallinta;

b)  maassa sijaitsevan infrastruktuurin, erityisesti verkkojen, laitosten ja tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva parantaminen, kehittäminen ja suojaaminen, mukaan lukien parannukset ja vanhentumisen hallinta, mukaan lukien sellaisen maassa sijaitsevan infrastruktuurin saattaminen valmiiksi, joka sijaitsee EU:n ulkopuolella mutta joka on välttämätön, jotta varmistetaan, että EGNOS kattaa kaikilta osin Euroopassa maantieteellisesti sijaitsevat jäsenvaltioiden alueet;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  perustekijöiden, kuten Galileo-järjestelmää tukevien piirisarjojen ja vastaanottimien, kehittäminen;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  sertifiointi- ja standardointitoimet;

d)  suorituskyvyn valvonta, sertifiointi- ja standardointitoimet;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  toimet, joilla pyritään vähentämään radiotaajuushäiriöiden esiintymisen todennäköisyyttä;

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  lennonvarmistuspalvelut riittävien lisäjärjestelmien avulla (koneessa tai maassa).

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  EGNOSin tietojen jakopalvelu (”EGNOS data access service”, EDAS), joka tuottaa paikannus- ja aikasynkronointitietoja pääasiassa satelliittinavigoinnin sovelluksiin ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä varten ja tarjoaa paremman suorituskyvyn ja lisäarvoltaan parempaa dataa verrattuna avoimen palvelun kautta saatavaan suorituskykyyn ja dataan;

b)  EGNOSin tietojen jakopalvelu (”EGNOS data access service”, EDAS), joka on käyttäjälle ilmainen ja tuottaa paikannus- ja aikasynkronointitietoja pääasiassa satelliittinavigoinnin sovelluksiin ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä varten ja tarjoaa paremman suorituskyvyn ja lisäarvoltaan parempaa dataa verrattuna avoimen palvelun kautta saatavaan suorituskykyyn ja dataan;

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ihmishengen turvaava palvelu (”safety-of-life service”, SoL), joka tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, käytettävyydeltään ja tarkkuudeltaan korkeatasoisia paikannus- ja aikasynkronointitietoja, mukaan lukien integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa käyttäjiä Galileon ja muiden maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien toimintahäiriöistä tai toleranssialueen ulkopuolisista signaaleista EGNOSin tehostamalla peittoalueella; ihmishengen turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, varsinkin siviili-ilmailualalla lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

c)  ihmishengen turvaava palvelu (”safety-of-life service”, SoL), joka tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, käytettävyydeltään, tarkkuudeltaan ja eheydeltään korkeatasoisia paikannus- ja aikasynkronointitietoja. Tämä palvelu tarjotaan Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston valvonnassa, jotta voidaan varmistaa lentoturvallisuusvaatimusten noudattaminen, mukaan lukien integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa käyttäjiä Galileon ja muiden maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien toimintahäiriöistä tai toleranssialueen ulkopuolisista signaaleista EGNOSin tehostamalla peittoalueella; ihmishengen turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, varsinkin siviili-ilmailualalla lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa, mukaan lukien Azorit, Madeira ja Kanariansaaret.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

EGNOSin maantieteellinen peittoalue voidaan teknisen toteutettavuuden rajoissa ja, SoL-palvelun osalta, kansainvälisten sopimusten perusteella laajentaa myös muualle maailmaan ja varsinkin ehdokasvaltioiden, yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan osallistuvien kolmansien maiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden alueille.

EGNOSin maantieteellinen peittoalue voidaan teknisen toteutettavuuden, mahdollisten järjestelmään kohdistuvien turvallisuusuhkien arvioinnin ja turvallisuushyväksynnän rajoissa, ja, SoL-palvelun osalta, kansainvälisten sopimusten perusteella laajentaa myös muualle maailmaan ja varsinkin ehdokasvaltioiden, yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan osallistuvien kolmansien maiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden alueille.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tällaisen laajentamisen kustannuksia, näitä alueita koskevat toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta talousarviosta. Laajentaminen ei saa viivästyttää 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamista sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa.

3.  Tällaisen laajentamisen kustannuksia, näitä alueita koskevat toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta talousarviosta, mutta komissio tarkastelee olemassa olevien kumppanuusohjelmien hyödyntämistä ja tarvittaessa sitä tukevien erityisten rahoitusvälineiden kehittämistä. Laajentaminen ei saa viivästyttää 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamista sillä jäsenvaltioiden alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti Euroopassa.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hallitaan ja vähennetään Galileon ja EGNOSin toimintaan liittyviä ominaisriskejä;

a)  hallitaan ja vähennetään Galileon ja EGNOSin toimintaan ja palvelujen tarjontaan liittyviä ominaisriskejä;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  hallitaan ja vähennetään radiotaajuushäiriöiden esiintymisen riskiä;

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus

Yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja standardointi

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Galileon ja EGNOSin on pyrittävä vastaamaan kansainvälisiä normeja ja sertifiointeja. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti tehtävä yhteistyötä rautatie-, maantie-, lento- ja meriliikennettä koskevan sertifiointijärjestelmän kehittämiseksi.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Galileon ja EGNOSin sekä niiden tarjoamien palveluiden on oltava yhteensopivia tiettyjen liikenneinfrastruktuurin vastaanottimien kanssa, ja huomioon on otettava myös tulevaisuudessa strategiset alat, kuten autonomiset ja verkkoon liitetyt autot sekä miehittämättömät ilma-alukset.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Copernicus on siviilimaanhavainnointiohjelman komponentti, joka on ydinkäyttäjälähtöinen. Sillä on varmistettava itsenäinen pääsy palvelujen tuottamien maanhavainnointidatan- ja tiedon kannalta keskeiseen ympäristöosaamiseen ja teknologiaan, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä liikenteen alalla.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  maakartoitus ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä,

–  maakartoitus, infrastruktuurin rakentaminen ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä,

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  liikennepalvelut, joiden avulla maa-, meri-, lento- ja avaruusliikenteestä tehdään älykkäämpää, tehokkaampaa, turvallisempaa, varmempaa, kestävämpää ja integroidumpaa;

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Copernicus-palvelujen lisäämistä koskevaa mekanismi unionin muiden toimien tukemiseksi;

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  seurantaa, raportointia ja vaatimusten noudattamisen varmistamista koskevat lisäpalvelut, jotka kattavat muut Euroopan unionin sääntelemät aihekohtaiset alat.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Copernicukseen sisältää toimia, joilla tuetaan Copernicukseen liittyviä toimintaketjun loppupään palveluja, joilla edistetään

 

a) datan ja tietojen institutionaalista omaksumista seurantaa, raportointia ja vaatimusten noudattamisen varmistamista kansallisten palvelujen osalta viranomaisten tukemiseksi

 

b) kaupalliselta pohjalta tarjottuja palveluja;

 

c) kulttuuriperinnön seurantaan ja suojeluun tarkoitettuja kartoituspalveluja.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maahan ja/tai avaruuteen sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, mukaan lukien Euroopan avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, muodostaman verkoston perustaminen, kehittäminen ja toiminta; verkoston tarkoituksena on valvoa ja seurata avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin mukautettu eurooppalainen avaruusesineluettelo;

a)  maahan ja/tai avaruuteen sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, mukaan lukien Euroopan avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, muodostaman verkoston perustaminen, kehittäminen ja toiminta; verkoston tarkoituksena on valvoa ja seurata avaruusesineitä ja tuottaa vuoden 2023 loppuun mennessä 55 artiklassa tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin mukautettu eurooppalainen avaruusesineluettelo;

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

58 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

58 a artikla

 

SST:n tarjonnan ja kysynnän seuranta

 

Komissio arvioi ennen 31 päivää joulukuuta 2024 SST-komponentin täytäntöönpanoa ottaen etenkin huomioon käyttäjien tarpeiden kehityksen suhteessa maassa ja avaruudessa olevaan sensorikapasiteettiin. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden avaruus- ja maainfrastruktuurin tarvetta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden avaruus- ja maainfrastruktuurin kehittämistä SST-komponentin yhteydessä.

Perustelu

Euroopan unionin olisi suhtauduttava kunnianhimoisemmin kahteen uuteen aloitteeseen, SSA:han ja GOVSATCOMiin. Koska pyysimme lisäämään budjettia, voimme lisätä toimia.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Avaruussäätoiminnolla voidaan tukea seuraavia toimia:

1.  Avaruussäätoiminnolla on tuettava seuraavia toimia:

Perustelu

Euroopan unionin olisi suhtauduttava kunnianhimoisemmin kahteen uuteen aloitteeseen, SSA:han ja GOVSATCOMiin. Koska pyysimme lisäämään budjettia, voimme lisätä toimia.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Maapallon lähelle tulevia kohteita koskevalla toiminnolla voidaan tukea seuraavia toimia:

1.  Maapallon lähelle tulevia kohteita koskevalla toiminnolla on tuettava seuraavia toimia:

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi koordinoida unionin ja kansallisten pelastusviranomaisten toimia, kun havaitaan, että maapallon lähelle tuleva kohde lähestyy maata.

2.  Komissio koordinoi unionin ja kansallisten pelastusviranomaisten toimia, kun havaitaan, että maapallon lähelle tuleva kohde lähestyy maata.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maasegmentti-infrastruktuurin kehittäminen, rakentaminen ja toiminta;

a)  maa- ja avaruussegmentti-infrastruktuurin kehittäminen, rakentaminen ja toiminta;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja koskevat toiminnalliset vaatimukset, jotka ovat muodoltaan teknisiä eritelmiä, joiden käyttötilanteet liittyvät kriisinhallintaan, valvontaan ja keskeisen infrastruktuurin hallintaan, mukaan lukien diplomaattiset viestintäverkot. Kyseiset toiminnalliset vaatimukset perustuvat käyttäjien vaatimusten yksityiskohtaiseen analysoitiin, minkä lisäksi otetaan huomioon olemassa olevista käyttäjälaitteista ja verkostoista johtuvat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja koskevat toiminnalliset vaatimukset, jotka ovat muodoltaan teknisiä eritelmiä, joiden käyttötilanteet liittyvät kriisinhallintaan, valvontaan ja keskeisen infrastruktuurin hallintaan, mukaan lukien diplomaattiset viestintäverkot. Kyseiset toiminnalliset vaatimukset perustuvat käyttäjien vaatimusten yksityiskohtaiseen analysoitiin, minkä lisäksi otetaan huomioon olemassa olevista käyttäjälaitteista ja verkostoista johtuvat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Muita käyttötilanteita voidaan tarvittaessa lisätä milloin tahansa todellisen jäsenvaltioiden käyttäjäkysynnän perusteella ja täydentää vastaavia teknisiä eritelmiä sen mukaisesti.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja koskevan palvelukokonaisuuden, joka on muodoltaan luettelo satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen ja niiden ominaisuuksien luokista, mukaan lukien maantieteellinen kattavuus, taajuus, kaistanleveys, käyttäjälaitteet ja turvaominaisuudet. Kyseiset toimenpiteet perustuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin ja turvallisuusvaatimuksiin, ja niissä asetetaan etusijalle käyttäjille unionin tasolla tarjotut palvelut. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja koskevan palvelukokonaisuuden, joka on muodoltaan luettelo satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen ja niiden ominaisuuksien luokista, mukaan lukien maantieteellinen kattavuus, taajuus, kaistanleveys, käyttäjälaitteet ja turvaominaisuudet. Kyseiset toimenpiteet perustuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin toiminnallisiin vaatimuksiin ja turvallisuusvaatimuksiin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  3 kohdassa tarkoitetun palveluportfolion kohdalla on otettava huomioon olemassa olevat kaupalliset palvelut, jotta ei aiheuteta kilpailun vääristymistä unionin sisämarkkinoilla.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  oikeushenkilöt, joilla on GOVSATCOM-komponenttia koskeviin, 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin turvallisuusvaatimuksiin perustuva asianmukainen hyväksyntä tarjota satelliittikapasiteettia tai -palveluja 36 artiklassa säädetyn turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntämenettelyn mukaisesti.

b)  oikeushenkilöt, joilla on asianmukainen hyväksyntä tarjota satelliittikapasiteettia tai -palveluja 36 artiklassa säädetyn turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntämenettelyn mukaisesti.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Palveluntarjoajien, jotka tarjoavat satelliittiviestintäkapasiteettia tai ‑palveluita tämän komponentin yhteydessä, on noudatettava 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritettyjä GOVSATCOM-komponentin erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Satelliittiviestintäkapasiteetin ja ‑palvelujen sekä käyttäjälaitteiden muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö ja priorisointi GOVSATCOMin osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä perustana unionin ja jäsenvaltion tason käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien analyysiä. Unionin tason käyttäjät on asetettava etusijalle yhteiskäytön ja priorisoinnin yhteydessä.

1.  Satelliittiviestintäkapasiteetin ja ‑palvelujen sekä käyttäjälaitteiden muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö ja priorisointi GOVSATCOMin osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä perustana unionin ja jäsenvaltion tason käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien analyysiä.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  GOVSATCOM-keskittymien on otettava huomioon jo olemassa olevat kaupalliset palvelut, jotta ei aiheuteta kilpailun vääristymistä unionin sisämarkkinoilla.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio hyväksyy vuoden 2021 loppuun mennessä 105 artiklan mukaisella delegoidulla säädöksellä säännöksiä GOVSATCOMin hallinnoinnista.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi GOVSATCOM-komponentin toteuttamista etenkin siitä näkökulmasta, miten satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden avaruusinfrastruktuurin tarvetta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden avaruusinfrastruktuurin kehittämistä GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

GOVSATCOMin on oltava toiminnassa vuoden 2023 loppuun mennessä. Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi GOVSATCOM-komponentin toteuttamista etenkin siitä näkökulmasta, miten satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden avaruusinfrastruktuurin tarvetta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden avaruusinfrastruktuurin kehittämistä GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän avaruusohjelmaviraston ydintehtäviä koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Hallintoneuvoston työn jatkuvuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

4.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän avaruusohjelmaviraston tehtäviä koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Hallintoneuvoston työn jatkuvuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio määrittää menetelmän, joka tarjoaa laadulliset indikaattorit 4 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen yleisten tavoitteiden suhteen edistymisen tarkkaan arviointiin. Tämän menetelmän pohjalta komissio täydentää liitteen 21 päivään tammikuuta 2021 mennessä.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

101 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja (tarvittaessa) jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

3.  Tällä tulosraportointijärjestelmällä olisi varmistettava, että ohjelman toteutuksen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot soveltuvat aikaansaadun edistymisen ja kohdattujen ongelmien perusteelliseen analysointiin ja kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja (tarvittaessa) jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komission suorittaa ohjelman arvioinnit oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

1.  Komissio suorittaa ohjelman arvioinnit oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Arvioinneissa on myös arvioitava laadullisesti edistymistä 4 artiklassa tarkoitettujen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan avaruusohjelmaviraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös eturistiriitoja koskevaa avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin, jossa arvioidaan avaruusohjelmaviraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on tarkasteltava etenkin tarvetta muuttaa viraston valtuutusta sekä erityisesti mahdollisuutta antaa sille lisätehtäviä 30 artiklan mukaisesti ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös eturistiriitoja koskevaa avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

110 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio esittää yhteistyössä avaruusohjelmaviraston kanssa siirtymäsuunnitelman, jolla varmistetaan avaruusohjelmaviraston riittävä rahoitus ja henkilöstö, jotta se voi hoitaa tässä asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä. Komissio määrittää toimet, joilla varmistetaan, että tehtävät, joiden hoitamiseen avaruusohjelmavirastolla ei tällä hetkellä ole riittävää rahoitusta ja henkilöstöä, hoidetaan riittävällä tavalla siirtymäkaudella, joka on enintään kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Massimiliano Salini

3.7.2018

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

1

0

ECR

Peter Lundgren

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.10.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Valmistelija: Hilde Vautmans

LYHYET PERUSTELUT

Maataloudesta on tulossa yhä monimutkaisempaa toimintaa kaikkialla maailmassa. YK ennustaa yhtäältä, että ruoan tuotannon on vuoteen 2050 lisäännyttävä 50 prosenttia, jotta maailman väestö voidaan ruokkia. Toisaalta alalla on otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus ja ympäristöön ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät haasteet, kuten maaperän ja veden laatu. EU:n viljelijöiden on myös otettava huomioon korkeat tuotantovaatimukset ja kasvava vaatimustaso, yhteiskunnan vaatimukset ja hallintomenettelyt.

Alalla on näin ollen monia haasteita, joihin on vastattava, jotta saadaan aikaan tuottavampi ja resursseja tehokkaammin käyttävä maatalouden malli, jossa tuotteet optimoidaan tilan koosta riippumatta. Viime vuosikymmeninä unionin maataloudessa on onnistuneesti kehitetty uusia käytäntöjä, tekniikoita ja tuotantomenetelmiä, joilla on lisätty tuottoa, parannettu viljelykäytäntöjen mukautuvuutta uusiin ja muuttuviin oloihin ja alennettu tuotantokustannuksia.

Tämä edistys ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman avaruusteknologian arvokasta apua. Maatalous on yksi niistä keskeisistä aloista, joilla avaruusteknologian sovellukset tuovat lisäarvoa. Nykyisin monilla unionin tiloilla harjoitetaan täsmämaataloutta, jossa teknologiaa käytetään täsmällisempien, harkittujen ja soveltuvien viljelypäätösten tekemiseen. Tähän kuuluu myös satelliittipaikannusjärjestelmien ja maanhavainnointijärjestelmien käyttö, ja ne ovat pian osa koko unionin maatalousalaa. Nykyisin satelliittinavigointisignaaleja hyödyntäen tuotetaan noin 10 prosenttia unionin BKT:stä eli yli 1 100 miljardia euroa. Euroopan avaruusteollisuus työllistää yli 230 000 ammattihenkilöä, ja sen liikevaihdoksi arvioitiin vuonna 2014 46–54 miljardia euroa.

Asetusehdotus kuuluu osana Euroopan avaruusstrategian jatkotoimenpiteisiin. Täysin integroidulla avaruusohjelmalla kootaan yhteen kaikki unionin toimet tällä alalla. Se tarjoaa yhtenäiset puitteet tuleville investoinneille sekä parantaa näkyvyyttä ja joustavuutta. Toimintaa tehostamalla se auttaa viime kädessä ottamaan käyttöön uusia avaruusalaan perustuvia palveluja, joista on hyötyä kaikille EU:n kansalaisille. Tässä ehdotuksessa unionille annetaan 16 miljardin euron avaruusmäärärahat, joilla on määrä toteuttaa Galileo-järjestelmä, EGNOS-järjestelmä, Copernicus-ohjelma ja SST-järjestelmä ja jatkaa ja parantaa niitä sekä käynnistää Govsatcom-aloite.

Valmistelija pitää myönteisenä komission asetusehdotusta, koska sillä yksinkertaistetaan ja järkeistetään huomattavasti unionin nykyistä säännöstöä kokoamalla samaan säädökseen ja harmonisoimalla lähes kaikki säännöt, jotka ovat aiemmin olleet eri asetusten tai päätösten osia. Tämä nostaa unionin avaruuspolitiikan profiilia, mikä sopii siihen merkittävään rooliin, jonka unioni aikoo jatkossa ottaa avaruusalan globaalina toimijana.

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) parempaa täytäntöönpanoa koskevan tavoitteen mukaisesti maanhavainnointitietojen käyttöä koskeva vaatimus on kasvanut, mikä tarjoaa laajemmat mahdollisuudet politiikan seurantaan ja älykkääseen maanviljelyyn. Copernicus-ohjelma mahdollistaa YMP:n tavoitteiden mukaisten maataloustoimintojen seurannan tarjoamalla ilmaisia ja avoimia maanhavainnointitietoja. Nämä tiedot yhdessä viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän kanssa ja täydennettyinä yksityissektorin toimittamilla satelliittikuvilla tuottavat todellista lisäarvoa.

Tämän vuoksi valmistelija katsoo, että Copernicus-ohjelman määrärahoja on lisättävä tasapainon saavuttamiseksi Galileo-ohjelman kanssa ja EU:n politiikkojen ja sidosryhmien uusien vaatimusten täyttämiseksi. Valmistelija ehdottaa, että Copernicus-ohjelmalle myönnetään kahden miljardin euron lisämäärärahat. Tämä luku vastaa Copernicus-ohjelman pitkäaikaissuunnitelman arvioita siitä, miten pannaan täytäntöön kaikki painopisteet, joita sidosryhmät ovat pyytäneet ja jotka komissio on määritellyt.

Niitä ovat seuraavat:

1.  monisatelliittiohjelma, jolla mitataan ihmisen vaikutusta hiilidioksidisykliin. Pariisin ilmastokokouksen päätelmissä tuetaan tätä tavoitetta;

2.  erittäin suurella aika- ja avaruusresoluutiolla tehtävät havainnot, joiden avulla täydennetään ja laajennetaan nykyisiä Sentinel-2-järjestelmän mittauksia. Tämä oli maatalouden sidosryhmien esittämä painopiste, jolla on kaupunkialuesovelluksia;

3.  kriittisiä parametreja koskevat uudet mittaukset napa-alueilla. Tällä tuetaan EU:n arktisen alueen politiikkoja ja ilmastonmuutoksen torjuntaa;

4.  hyperspektraaliseen kuvantamiseen perustuvat optiset havainnot, joilla laajennetaan nykyistä Sentinel-2-ohjelmaa. Nämä ovat maatalousalan sidosryhmien ilmoittamia painopistealueita ja tärkeitä maaresurssien kannalta.

Copernicus-ohjelmasta saatujen tietojen käyttömahdollisuudet maataloudessa kasvavat EU:ssa ja muualla maailmassa: niitä ovat elintarvike- ja vesikriisit, veden käyttö, biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, ekosysteemin romahduksen torjunta, äärimmäiset sääilmiöt, täsmäviljely, YMP:n seuranta sekä elintarviketurva laajemmassa merkityksessä.

Neljän edellä mainitun hankkeen edellyttämillä lisämäärärahoilla varmistetaan, että yksityissektori voi suunnitella tuottajien ja muiden sidosryhmien päivittäiseen käyttöön sovelluksia, joiden muoto soveltuu kyseisten käyttäjien kannettaviin laitteisiin. Esimerkki Belgiasta: VITO on kehittänyt perunoiden kasvua seuraavan järjestelmän. Copernicuksen datan ja tietojen avulla tämä palvelu voidaan nyt laajentaa ja toteuttaa maailmanlaajuisesti. Tämän kaltaiset sovellukset voivat täyttää nykyisissä viljelykasveja koskevissa ennusteissa olevan kriittisen tietovajeen.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus olisi varmistettava, mutta samalla niitä on myös kehitettävä, jotta ne pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian murroksen edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä, kuten ilmastonmuutos (arktisen alueen muutosten seuranta mukaan luettuna), turvallisuus ja puolustusala.

(3)  Unioni on laatinut omia avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin kansalaisten tarpeisiin että eri alojen politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden jatkuvuus olisi varmistettava, mutta samalla niitä on myös kehitettävä nopeammin esimerkiksi lisäämällä satelliittien lukumäärää, jotta ne pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian murroksen edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja vastaavat politiikan painopisteitä, kuten ilmastonmuutos (arktisen alueen muutosten seuranta mukaan luettuna), turvallisuus ja puolustusala.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Yhä useammalla talouden keskeisellä toimialalla, erityisesti liikenteen, televiestinnän, maatalouden ja energian aloilla, käytetään yhä enemmän satelliittinavigointijärjestelmiä, minkä lisäksi saadaan synergiaa toiminnoista, jotka liittyvät unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja puolustukseen. Kun satelliittinavigointi on kokonaisuudessaan omassa valvonnassa, voidaan taata unionin teknologinen riippumattomuus, myös pitkällä aikavälillä infrastruktuurilaitteiden komponenttien osalta, ja varmistaa sen strateginen autonomia.

(38)  Yhä useammalla talouden keskeisellä toimialalla, erityisesti liikenteen, televiestinnän, maatalouden, elintarviketurvallisuuden ja energian aloilla, käytetään yhä enemmän satelliittinavigointijärjestelmiä, minkä lisäksi saadaan synergiaa toiminnoista, jotka liittyvät unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen ja puolustukseen. Kun satelliittinavigointi on kokonaisuudessaan omassa valvonnassa, voidaan taata unionin teknologinen riippumattomuus, myös pitkällä aikavälillä infrastruktuurilaitteiden komponenttien osalta, ja varmistaa sen strateginen autonomia.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  EGNOS voi avustaa täsmäviljelyssä ja auttaa eurooppalaisia viljelijöitä vähentämään jätettä sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden liikakäyttöä ja optimoimaan sadon. EGNOSilla on jo huomattava käyttäjäyhteisö, mutta navigointiteknologian kanssa yhteensopivia maatalouskoneita on rajallisempi määrä. Tähän ongelmaan olisi saatava muutos.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristöosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

(47)  Copernicuksella pitäisi varmistaa maanhavainnointi- ja geoinformaatiopalveluiden kannalta autonominen ympäristö- ja maatalousosaamisen ja keskeisen teknologian saanti, jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti muun muassa ympäristön, maatalouden, luonnon monimuotoisuuden, maankäytön, ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(47 a)  Maatalouden osalta Copernicus-ohjelmaa olisi kehitettävä ja hyödynnettävä edelleen, jotta edistetään sellaisten toimintatapojen kehittämistä, joilla säilytetään ympäristö ja pidetään yllä tuottavuutta. Maatalouden on hyödynnettävä Copernicus-ohjelman kaikkia mahdollisuuksia erityisesti maatalousmaan käytön ja kehityssuuntien, satoennusteiden, kastelun hallinnan ja hydrologian, viljelyalueiden kausittaisen kartoittamisen, maanpeitteen tilaa ja viljelykasvien tyyppejä koskevien karttojen, maankäytön, viljelykasveja ja maaperää koskevien edellytysten, luonnoltaan arvokkaiden maa-alueiden, maaseudun ja maan luonnon monimuotoisuuden seurannan ja maisemien pirstoutumisen osalta. Tietoa voitaisiin käyttää myös ESAn Sen2Agri- ja Sen4CAP -hankkeiden tulosten perusteella siihen, että YMP:n seurannassa siirrytään otoksiin perustuvasta lähestymistavasta järjestelmälliseen lähestymistapaan, jolla viime kädessä korvataan paikalla tehtävät tarkastukset ja vähennetään siten niin maksajavirastojen kuin YMP-tuen lopullisten edunsaajien hallinnollista rasitusta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Copernicuksen olisi perustuttava Copernicus-ohjelman perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 377/201417 ja Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 911/201018, jolla perustettiin edeltäjäohjelma (Euroopan maanseurantaohjelma – GMES), ja siinä olisi varmistettava toimintojen ja tulosten jatkuvuus, kun otetaan huomioon maanhavainnointialaan vaikuttavat tutkimuksen viimeaikaiset kehityssuunnat, teknologian kehitys ja innovaatiot sekä massadatan analysoinnin ja tekoälyteknologian kehitys ja alaan liittyvät unionin tason strategiat ja aloitteet19. Siinä olisi mahdollisimman suuressa määrin käytettävä jäsenvaltioiden, ESAn, Eumetsatin20 sekä muiden yksiköiden valmiuksia avaruudesta tapahtuvaan seurantaan, eurooppalaiset kaupalliset aloitteet mukaan luettuina, jolloin myös edistetään elinvoimaisen kaupallisen avaruusalan kehitystä Euroopassa. Jos se on toteutettavissa ja soveltuvaa, Copernicuksessa pitäisi myös hyödyntää käytettävissä olevia, pääasiassa jäsenvaltioiden toimittamia in situ- ja liitännäisdataa direktiivin 2007/2/EY21 mukaisesti. Komission olisi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan ympäristökeskuksen kanssa, jotta varmistetaan in situ -datajoukkojen tehokas saanti ja käyttö Copernicusta varten.

(48)  Copernicus-ohjelma perustuu unionin, Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja jäsenvaltioiden väliseen kumppanuuteen. Sen olisi näin ollen pohjauduttava olemassa oleviin eurooppalaisiin ja kansallisiin valmiuksiin ja täydennettävä niitä uusilla, yhteisesti kehitetyillä resursseilla. Tämän lähestymistavan toteuttamiseksi komission olisi pyrittävä pitämään yllä vuoropuhelua ESAn ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on asiaankuuluvia avaruusresursseja ja in situ -resursseja. Copernicuksen olisi perustuttava Copernicus-ohjelman perustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 377/201417 ja Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 911/201018, jolla perustettiin edeltäjäohjelma (Euroopan maanseurantaohjelma – GMES), ja siinä olisi varmistettava toimintojen ja tulosten jatkuvuus, kun otetaan huomioon maanhavainnointialaan vaikuttavat tutkimuksen viimeaikaiset kehityssuunnat, teknologian kehitys ja innovaatiot sekä massadatan analysoinnin ja tekoälyteknologian kehitys ja alaan liittyvät unionin tason strategiat ja aloitteet19. Siinä olisi mahdollisimman suuressa määrin käytettävä jäsenvaltioiden, ESAn, Eumetsatin20 sekä muiden yksiköiden valmiuksia avaruudesta tapahtuvaan seurantaan, eurooppalaiset kaupalliset aloitteet mukaan luettuina, jolloin myös edistetään elinvoimaisen kaupallisen avaruusalan kehitystä Euroopassa. Jos se on toteutettavissa ja soveltuvaa, Copernicuksessa pitäisi myös hyödyntää käytettävissä olevia, pääasiassa jäsenvaltioiden toimittamia in situ- ja liitännäisdataa direktiivin 2007/2/EY21 mukaisesti. Komission olisi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan ympäristökeskuksen kanssa, jotta varmistetaan in situ -datajoukkojen tehokas saanti ja käyttö Copernicusta varten.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 911/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 911/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1).

19 Tiedonanto ”Tekoäly Euroopassa” (COM(2018) 237 final), tiedonanto ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus" (COM(2018) 232 final), ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta (COM(2018) 8 final).

19 Tiedonanto ”Tekoäly Euroopassa” (COM(2018) 237 final), tiedonanto ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus" (COM(2018) 232 final), ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta (COM(2018) 8 final).

20 Eumetsat – Euroopan sääsatelliittijärjestö.

20 Eumetsat – Euroopan sääsatelliittijärjestö.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta.

Perustelu

Tässä yhteydessä otetaan huomioon käynnissä olevat toteutettavuustutkimukset, jotka Euroopan avaruusjärjestö on rahoittanut, ja kunkin satelliittityypin ensimmäisen yksikön tuleva kehitys, jota rahoittaisi ESA.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a)  Copernicusta on tehostettava pikaisesti esimerkiksi lisäämällä satelliittien lukumäärää. Koska pilvisyys voi haitata kuvien käytettävyyttä, tarvitaan tiheämpää kuvaväliä esimerkiksi maataloudessa käytettävän aikasarja-analyysin toteuttamiseksi.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52)  Datan hankinnan osalta Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä nykyistä avaruusinfrastruktuuria, valmistelemaan elinkaarensa loppuun tulleiden satelliittien korvaamista pitkällä aikavälillä ja käynnistämään uusia hankkeita, joissa käsitellään uusia seurantajärjestelmiä, jotta vastaamista maailmanlaajuiseen ilmastomuutokseen (esimerkiksi ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seuranta) voidaan tukea. Copernicuksen mukaisissa toimissa olisi laajennettava maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta napa-alueilla ja tuettava ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista, lakisääteistä ympäristöseurantaa ja -raportointia ja innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja tehostettu metsäpalojen seuranta). Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää mahdollisimman hyvin aiemmalla rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt investoinnit, ja samalla tarkastella uusia toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla täydennetään Copernicuksen valmiuksia. Copernicuksen olisi myös rakennuttava toimiville kumppanuussuhteille jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan edelleen kehittää ohjelman turvallisuusulottuvuutta soveltuvien hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin turvallisuuden alalla voidaan vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

(52)  Datan hankinnan osalta Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä nykyistä avaruusinfrastruktuuria, valmistelemaan elinkaarensa loppuun tulleiden satelliittien korvaamista pitkällä aikavälillä ja käynnistämään uusia hankkeita, joiden toteutettavuutta Euroopan avaruusjärjestö parhaillaan tutkii ja joissa käsitellään uusia seurantajärjestelmiä, jotta voidaan tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa (esimerkiksi seuraamalla ihmisen toiminnan aiheuttamia hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä) ja maatalouden seurantaa. Copernicuksen mukaisissa toimissa olisi laajennettava maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta napa-alueilla ja tuettava ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista, lakisääteistä ympäristöseurantaa ja -raportointia ja innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja tehostettu metsäpalojen seuranta). Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää mahdollisimman hyvin aiemmalla rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt investoinnit, ja samalla tarkastella uusia toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla täydennetään Copernicuksen valmiuksia. Copernicuksen olisi myös rakennuttava toimiville kumppanuussuhteille jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan edelleen kehittää ohjelman turvallisuusulottuvuutta soveltuvien hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin turvallisuuden alalla voidaan vastata käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

Perustelu

Tässä yhteydessä otetaan huomioon käynnissä olevat toteutettavuustutkimukset, jotka Euroopan avaruusjärjestö on rahoittanut, ja kunkin satelliittityypin ensimmäisen yksikön tuleva kehitys, jota rahoittaisi ESA.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Copernicuksessa olisi osana datan ja tietojen käsittelytoimintoa varmistettava keskeisten Copernicus-palveluiden pitkän aikavälin kestävyys ja jatkokehitys, tarjottava tietoja julkisen sektorin tarpeiden ja unionin kansainvälisistä sitoumuksista johtuvien tarpeiden täyttämiseksi ja maksimoitava mahdollisuudet kaupalliseen hyödyntämiseen. Copernicuksessa olisi erityisesti tarjottava paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla tietoa ilmakehän tilasta; tietoa valtamerten tilasta; maakartoitusta tukevaa tietoa, jolla edistetään unionin politiikkojen toteuttamista paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla; tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten hillitsemisen tueksi; paikkatietoja hätätilanteiden hallinnan tueksi, ennaltaehkäisevät toimet mukaan lukien, ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamisen tueksi ja siviiliturvallisuuden tueksi, unionin ulkoinen toiminta mukaan lukien. Komission olisi määriteltävä asianmukaiset sopimusjärjestelyt, joilla tuetaan kestävää palveluiden tarjoamista.

(53)  Copernicuksessa olisi osana datan ja tietojen käsittelytoimintoa varmistettava keskeisten Copernicus-palveluiden pitkän aikavälin kestävyys ja jatkokehitys, tarjottava tietoja julkisen sektorin tarpeiden ja unionin kansainvälisistä sitoumuksista johtuvien tarpeiden täyttämiseksi ja maksimoitava mahdollisuudet kaupalliseen hyödyntämiseen. Copernicuksessa olisi erityisesti tarjottava paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla tietoa ilmakehän tilasta; tietoa valtamerten tilasta; maakartoitusta tukevaa tietoa, jolla edistetään unionin politiikkojen toteuttamista paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla; tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten hillitsemisen tueksi; tietoja maatalousmaiden ja maankäytön tilasta, tietoja kalastustoiminnasta, paikkatietoja hätätilanteiden hallinnan tueksi, ennaltaehkäisevät toimet mukaan lukien, ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamisen tueksi ja siviiliturvallisuuden tueksi, unionin ulkoinen toiminta mukaan lukien. Komission olisi määriteltävä asianmukaiset sopimusjärjestelyt, joilla tuetaan kestävää palveluiden tarjoamista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(59 a)  Koska satelliittikuvauksella on valtava potentiaali kestävässä ja tuloksellisessa luonnonvarojen hallinnassa, kun se tuottaa luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa esimerkiksi satonäkymistä ja maaperän tilasta, tätä palvelua olisi tehostettava entisestään vastaamaan loppukäyttäjien tarpeita ja varmistamaan tietoyhteyksien toimintaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(86)  Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri voi edellyttää lisätutkimusta ja -innovointia, jota voidaan tukea Euroopan horisontti -ohjelmasta, kun pyritään johdonmukaisuuteen Euroopan avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin toimiin nähden. Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan osaksi tutkimuksen ja innovoinnin strategista suunnitteluprosessia. Ohjelman vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa ja -palveluita käytetään tutkimukseen ja innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma mukaan luettuna, kehitettäessä läpimurtoratkaisuja erityisesti kestävän ravinnon ja luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen seurannan, älykkäiden kaupunkien, automatisoitujen ajoneuvojen, turvallisuuden ja katastrofien hallinnan alalla. Euroopan horisontti -ohjelman mukaisessa strategisessa suunnitteluprosessissa yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja Copernicus. Tutkimusinfrastruktuuri, erityisesti in situ -seurantaverkostot, muodostaa olannaiseen osan siitä in situ -seurantainfrastruktuurista, joka mahdollistaa Copernicus-palvelut.

(86)  Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri voi edellyttää lisätutkimusta ja -innovointia, jota voidaan tukea Euroopan horisontti -ohjelmasta, kun pyritään johdonmukaisuuteen Euroopan avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin toimiin nähden. Synergialla Euroopan horisontti -ohjelman kanssa olisi varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan osaksi tutkimuksen ja innovoinnin strategista suunnitteluprosessia. Ohjelman vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa ja -palveluita käytetään tutkimukseen ja innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma mukaan luettuna, kehitettäessä läpimurtoratkaisuja erityisesti kestävän ravinnon ja luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen seurannan, luonnonkatastrofien estämisen helpottamisen, älykkäiden kaupunkien, automatisoitujen ajoneuvojen, turvallisuuden ja katastrofien hallinnan alalla. Euroopan horisontti -ohjelman mukaisessa strategisessa suunnitteluprosessissa yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja Copernicus. Tutkimusinfrastruktuuri, erityisesti in situ -seurantaverkostot, muodostaa olannaiseen osan siitä in situ -seurantainfrastruktuurista, joka mahdollistaa Copernicus-palvelut.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

’Copernicuksen ydinkäyttäjiä’, jotka hyödyntävät Copernicus-dataa ja -tietoja ja joilla on lisätehtävänä Copernicuksen kehityksen vieminen eteenpäin; näihin kuuluvat unionin toimielimet ja elimet sekä Euroopan kansalliset tai alueelliset julkiset elimet, joille on annettu julkisen palvelun tehtävä ympäristöä, pelastustoimintaa tai turvallisuutta koskevan politiikan määrittelyssä, toteuttamisessa, toteuttamisen valvonnassa tai seurannassa;

’Copernicuksen ydinkäyttäjiä’, jotka hyödyntävät Copernicus-dataa ja -tietoja ja joilla on lisätehtävänä Copernicuksen kehityksen vieminen eteenpäin; näihin kuuluvat unionin toimielimet ja elimet sekä Euroopan kansalliset tai alueelliset julkiset elimet, joille on annettu julkisen palvelun tehtävä ympäristöä, maataloutta, kestävää kehitystä, metsätaloutta, pelastustoimintaa tai turvallisuutta koskevan politiikan määrittelyssä, toteuttamisessa, toteuttamisen valvonnassa tai seurannassa;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

’muita Copernicus-käyttäjiä’, jotka hyödyntävät Copernicus-dataa ja -tietoja ja joihin kuuluvat erityisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupalliset ja yksityiset elimet, hyväntekeväisyysjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt.

’muita Copernicus-käyttäjiä’, jotka hyödyntävät Copernicus-dataa ja -tietoja ja joihin kuuluvat erityisesti tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupalliset ja yksityiset elimet, oikeussubjektit, hyväntekeväisyysjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  alueellinen satelliittinavigointijärjestelmä, joka koostuu maa-asemien ja -keskusten verkostosta ja useista geosynkronisiin satelliitteihin asennetuista transpondereista ja joka vahvistaa ja korjaa Galileon tai muiden maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien lähettämiä avoimia signaaleja muun muassa ilmaliikenteen hallinnan palveluita ja lennonvarmistuspalveluita varten, jäljempänä ’Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä’ tai ’EGNOS’;

b)  alueellinen satelliittinavigointijärjestelmä, joka koostuu maa-asemien ja -keskusten verkostosta ja useista geosynkronisiin satelliitteihin asennetuista transpondereista ja joka vahvistaa ja korjaa Galileon tai muiden maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien lähettämiä avoimia signaaleja muun muassa ilmaliikenteen hallinnan palveluita ja lennonvarmistuspalveluita sekä maataloutta varten, jäljempänä ’Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä’ tai ’EGNOS’;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  itsenäinen, käyttäjälähtöinen, siviilihallinnon alainen maanhavainnointijärjestelmä, joka tarjoaa paikkatietodataa ja -palveluita, joka koostuu satelliiteista, maainfrastruktuurista, datan ja tiedon käsittelyjärjestelmistä ja jakeluinfrastruktuurista ja johon on täysin integroitu turvallisuustarpeet ja -vaatimukset, jäljempänä ’Copernicus’;

c)  itsenäinen, käyttäjälähtöinen, siviilihallinnon alainen maanhavainnointijärjestelmä, joka tarjoaa ajantasaista ja luotettavaa paikkatietodataa ja -palveluita, joka koostuu satelliiteista, maainfrastruktuurista, datan ja tiedon käsittelyjärjestelmistä ja jakeluinfrastruktuurista ja johon on täysin integroitu unionin kansalaisten turvallisuutta koskevat tarpeet ja vaatimukset, jäljempänä ’Copernicus’;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuottaa tai auttaa osaltaan tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja tarvittaessa suojattuja avaruusaiheisia dataa, tietoja ja palveluja keskeytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan globaalilla tasolla, millä vastataan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja pystytään täyttämään unionin politiikan painopisteet, myös ilmastonmuutokseen sekä turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät;

a)  tuottaa tai auttaa osaltaan tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja tarvittaessa suojattuja avaruusaiheisia dataa, tietoja ja palveluja keskeytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan globaalilla tasolla, millä vastataan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja pystytään täyttämään unionin politiikan painopisteet, myös ilmastonmuutokseen, elintarviketurvaan ja -turvallisuuteen sekä turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistää unionin asemaa kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä johtavista avaruusalan toimijoista ja vahvistaa sen roolia tartuttaessa globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa globaaleja aloitteita, myös ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen osalta.

d)  edistää unionin asemaa kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä johtavista avaruusalan toimijoista ja vahvistaa sen roolia tartuttaessa globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa globaaleja aloitteita, myös ilmastonmuutoksen, täsmäviljelyn, elintarviketurvan ja kestävän kehityksen osalta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Galileo ja EGNOS: toimittaa huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, paikannus-, navigointi- ja ajanmäärityspalveluita;

a)  Galileo ja EGNOS: toimittaa huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, paikannus-, navigointi- ja ajanmäärityspalveluita pitkällä aikavälillä;

Perustelu

Galileon olisi Copernicus-ohjelman tavoin oltava pitkän aikavälin ohjelma.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden politiikan toteuttamista ja seurantaa ympäristön, ilmastonmuutoksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, pelastustoiminnan, turvallisuuden ja digitaalitalouden alalla;

b)  Copernicus: toimittaa pitkällä aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea unionin ja jäsenvaltioiden politiikan toteuttamista ja seurantaa ympäristön, vesivarojen hallinnan ja metsätalouden, ilmastonmuutoksen, maatalouden ja maaseudun kehittämisen, kalatalouden, pelastustoiminnan, turvallisuuden ja digitaalitalouden alalla;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat [16] miljardia euroa käypinä hintoina.

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat [18] miljardia euroa käypinä hintoina.

Perustelu

Tämä luku vastaa tavoitteita, jotka sisältyvät Copernicus-ohjelman pitkäaikaissuunnitelmaan siitä, miten pannaan täytäntöön kaikki komission määrittelemät painopisteet.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Copernicus: [5,8] miljardia euroa

b)  Copernicus: [7,8] miljardia euroa

Perustelu

Tämä luku vastaa tavoitteita, jotka sisältyvät Copernicus-ohjelman pitkäaikaissuunnitelmaan siitä, miten pannaan täytäntöön kaikki komission määrittelemät painopisteet.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.   Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. Komissio käyttää kyseisiä varoja joko suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti saman artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on mahdollisuuksien mukaan käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  huipputarkka palvelu (”high-accuracy service”, HAS), joka on käyttäjälle maksuton ja joka tuottaa uuden taajuusalueen kautta levitettävän lisädatan avulla huipputarkkoja paikannus- ja aikasynkronointitietoja pääasiassa satelliittinavigoinnin sovelluksiin ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä varten;

b)  huipputarkka palvelu (”high-accuracy service”, HAS), joka on käyttäjälle maksuton ja joka tuottaa uuden taajuusalueen kautta levitettävän lisädatan avulla huipputarkkoja horisontaalisia ja vertikaalisia paikannus- ja aikasynkronointitietoja pääasiassa satelliittinavigoinnin sovelluksiin ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä varten;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  datan ja tiedon käsittelyä koskeva komponentti, johon kuuluvilla toiminnoilla tuotetaan arvoa lisäävää tietoa, jolla tuetaan ympäristönseurantaa, raportointia ja vaatimusten noudattamisen varmistamista, pelastustoimintaa ja turvallisuuspalveluja (Copernicus-palvelut);

b)  datan ja tiedon käsittelyä koskeva komponentti, johon kuuluvilla toiminnoilla tuotetaan standardoitua arvoa lisäävää tietoa, jolla tuetaan veden, ympäristön, maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä metsätalouden seurantaa, raportointia ja vaatimusten noudattamisen varmistamista, pelastustoimintaa ja turvallisuuspalveluja (Copernicus-palvelut);

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimet, joilla varmistetaan nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja käytetään uusia, seurannan kattavuutta laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-alueet kattavaan seurantaan ja innovatiivisten ympäristösovellusten mahdollistaminen maa- ja metsätalouden ja vesivarojen hallinnan aloilla;

a)  toimet, joilla varmistetaan nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja käytetään uusia, seurannan kattavuutta laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-alueet kattavaan seurantaan ja innovatiivisten ympäristösovellusten mahdollistaminen viljelysmaan, kotieläintalouden, kalatalouden sekä metsätalouden ja vesivarojen hallinnan aloilla;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  ympäristönseuranta- ja raportointipalvelut sekä vaatimusten noudattamisen varmistamista koskevat palvelut, joihin kuuluvat:

a)  ympäristön, maatalouden ja maaseudun kehittämisen seuranta- ja raportointipalvelut sekä vaatimusten noudattamisen varmistamista koskevat palvelut, joihin kuuluvat:

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  maakartoitus ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä,

–  maakartoitus ja maatalousmaan seuranta, joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja laadusta, metsistä ja etenkin metsäkadosta, maataloudesta ja muista luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja kryosfääristä, viljelyalueiden säännöllinen arviointi, viljelyn kehityksen seuranta alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla, sadonkorjuun arviointi ja ennakkoarviot parhaista satokausista, satoennusteet, kastelutarpeen arviointi, lannoitteiden tai torjunta-aineiden käytön optimointi, kokonaishaihdunnan ja (veden) stressin seuranta, maaperän koostumuksen ja raaka-aineiden, aavikoitumisen, viljelykierron ja viljelyn monipuolistamisen, maaperän eroosion, saastumisen ja läpäisykyvyn sekä kemikaalien ja jätteiden hallinnan kartoittaminen ja seuranta;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  Jäsenvaltiot voivat käyttää viljelysalueiden seurannan tuloksena saatavia tietoja maanpeitteen tilasta ja viljelymaan käytöstä keventääkseen edelleen maataloustukien myöntämisen hallinnollista taakkaa;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  ilmastonmuutoksen seuranta, jolla tarjotaan tietoa ihmisen toiminnan aiheuttamista hiilidioksidi- ja muista kasvihuonekaasupäästöistä, olennaisista ilmastomuuttujista, ilmastoa koskevista uusanalyyseistä, kausiennusteista, ilmastoennusteista ja syy-seuraussuhteista sekä asiaankuuluvista ajallisista ja alueellisista indikaattoreista;

–  ilmastonmuutoksen seuranta, jolla tarjotaan tietoa ihmisen toiminnan aiheuttamista hiilidioksidi- ja muista kasvihuonekaasupäästöistä, olennaisista ilmastomuuttujista, ilmastoa koskevista uusanalyyseistä, kausiennusteista, ilmastoennusteista ja syy-seuraussuhteista sekä maaperän eroosiosta tai muista asiaankuuluvista ajallisista ja alueellisista indikaattoreista;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  keinokastelun tarpeessa olevan viljelymaan, satoennusteiden ja maankäytön kartoitus sekä elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun parantaminen ympäristöä suojelemalla;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  kalastustoiminnan seuranta, jotta elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua parannetaan ympäristöä suojelemalla;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla tarjotaan tietoa unionissa sijaitseville pelastusviranomaisille ja tuetaan pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita (esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja jälkihoitoanalyysit) erityyppisten katastrofien yhteydessä;

b)  hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla tarjotaan tietoa unionissa sijaitseville pelastusviranomaisille ja tuetaan pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita (esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja jälkihoitoanalyysit) erityyppisten katastrofien ja myös metsäpalojen yhteydessä;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Copernicus sisältää toimia, joilla tarjotaan pääsy kaikkeen Copernicus-dataan ja -tietoihin sekä tarjotaan tarvittaessa kyseisen datan ja tiedon jakelua, saantia ja käyttöä edistäviä lisäinfrastruktuureja ja -palveluja.

1.  Copernicus sisältää toimia, joilla tarjotaan pääsy kaikkeen Copernicus-dataan ja -tietoihin sekä tarjotaan tarvittaessa kyseisen datan ja tiedon jakelua, saantia ja käyttöä edistäviä lisäinfrastruktuureja ja -palveluja. Tietyille potentiaalisille käyttäjille tarjottavista Copernicuksen palveluista järjestetään myös erityisiä valistus- ja koulutustoimia sekä tarjotaan kannustimia toimenpiteisiin, joilla viljelijöitä pyritään saamaan Copernicus-perustaisten palvelujen käyttäjiksi YMP:n puitteissa. Paikalliset ja alueelliset viranomaiset järjestävät myös erityistoimia Copernicus-tietojen datan käytön tukemiseksi ja Copernicus-perustaisten palvelujen käyttöönoton tehostamiseksi alueellisissa ja paikallisissa viranomaisissa. 

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

Viiteasiakirjat