Procedure : 2018/0226(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0406/2018

Indgivne tekster :

A8-0406/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0028

BETÆNKNING     *
PDF 642kWORD 82k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Miapetra Kumpula-Natri

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0437),

–  der henviser til artikel 7 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0380/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0406/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Europa-Parlamentet bør høres på alle relevante trin i forbindelse med gennemførelsen og evalueringen af programmet. Rådet har anmodet Europa-Parlamentet om en udtalelse om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab for perioden 2021-2025. Da den almindelige lovgivningsprocedure imidlertid ikke finder anvendelse i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, anses Europa-Parlamentet ikke for at være på lige fod med Rådet i forbindelse med vedtagelse af lovgivning om atomenergi. I betragtning af Europa-Parlamentets rolle som medlovgiver på budgetområdet og for at sikre en sammenhængende udformning og gennemførelse af Unionens rammeprogram for forskning og innovation, bør Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram også vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Nuklear forskning kan bidrage til social velfærd, økonomisk velstand og miljømæssig bæredygtighed ved at forbedre den nukleare sikkerhed og sikring samt strålingsbeskyttelsen. Forskningen i strålingsbeskyttelse har skabt forbedringer inden for medicinsk teknologi, som kommer mange borgere til gode, og denne forskning kan nu føre til forbedringer i andre sektorer såsom industri, landbrug, miljø og sikkerhed. Lige så vigtigt er den nukleare forsknings potentielle bidrag til den langsigtede dekarbonisering af energisystemet på en sikker, virkningsfuld og sikret måde.

(2)  Nuklear forskning kan bidrage til social velfærd og økonomisk velstand ved at forbedre den nukleare sikkerhed og sikring samt strålingsbeskyttelsen. Nuklear forskning yder et vigtigt bidrag til den miljømæssige bæredygtighed og kampen mod klimaændringer ved at mindske Unionens afhængighed af importeret energi, mens forskningen i strålingsbeskyttelse har skabt forbedringer inden for medicinsk teknologi, som kommer mange borgere til gode, og denne forskning kan nu føre til forbedringer i andre sektorer såsom industri, landbrug, miljø og sikkerhed. Lige så vigtigt er den nukleare forsknings bidrag til den langsigtede dekarbonisering af energisystemet på en sikker, virkningsfuld og sikret måde.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Kommissionens rapport om den foreløbige evaluering af Euratoms program for forskning og uddannelse 2014-2018 (COM(2017) 697 final) indeholder et sæt vejledende principper for Programmet. Der er tale om følgende: støtten til nuklear forskning med fokus på nuklear sikkerhed, sikkerhedskontrol, sikring, håndtering af affald, strålingsbeskyttelse og udvikling af fusion videreføres; sammen med støttemodtagerne forbedres organisationen og forvaltningen af de europæiske fælles programmer på det nukleare område yderligere; Euratoms samarbejdsaktioner inden for uddannelse videreføres og styrkes for at udvikle relevante kompetencer, der ligger til grund for samtlige aspekter af nuklear sikkerhed, sikring og strålingsbeskyttelse; synergier mellem Euratomprogrammet og andre tematiske områder af Unionens rammeprogram udnyttes yderligere, og synergier mellem direkte og indirekte aktioner i Euratomprogrammet udnyttes yderligere.

(4)  Kommissionens rapport om den foreløbige evaluering af Euratoms program for forskning og uddannelse 2014-2018 (COM(2017) 697 final) indeholder et sæt vejledende principper for Programmet. Der er tale om følgende: støtten til nuklear forskning med fokus på nuklear sikkerhed, ydeevne, sikkerhedskontrol, sikring, håndtering af radioaktivt affald, strålingsbeskyttelse og udvikling af fusion videreføres; sammen med støttemodtagerne forbedres organisationen og forvaltningen af de europæiske fælles programmer på det nukleare område yderligere; Euratoms samarbejdsaktioner inden for uddannelse videreføres og styrkes for at udvikle relevante kompetencer, der ligger til grund for samtlige aspekter af nuklear sikkerhed, sikring og strålingsbeskyttelse, så der sikres færdigheder på højt niveau, navnlig blandt den nye generation af ingeniører; synergier mellem Euratomprogrammet og andre tematiske områder af Unionens rammeprogram udnyttes yderligere, og synergier mellem direkte og indirekte aktioner i Euratomprogrammet udnyttes yderligere, hvilket vil bidrage til at sikre sammenhæng og effektivitet i hele Euratomprogrammet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Euratomprojekter om håndtering af affald bidrager til en bedre forståelse af spørgsmål vedrørende håndtering af radioaktivt affald i Unionen, herunder sikkerheden på fremtidige geologiske deponeringsanlæg, konditionering af radioaktivt affald og brugt brændsels opførsel på lang sigt på et deponeringsområde.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Programmet er udtænkt og udformet med henblik på behovet for at etablere en kritisk masse af støttede aktiviteter. Dette opnås ved at fastsætte et begrænset antal specifikke målsætninger, der er målrettet en sikker udnyttelse af nuklear fission til elproduktion og anden anvendelse end elproduktion, opretholde og videreudvikle den nødvendige faglige ekspertise, fremme fusionsenergi og støtte Unionens politik inden for nuklear sikkerhed, sikkerhedskontrol og sikring.

(5)  Programmet er udtænkt og udformet med henblik på behovet for at etablere en kritisk masse af støttede aktiviteter. Dette opnås ved at fastsætte et begrænset antal specifikke målsætninger, der er målrettet en sikker udnyttelse af nuklear fission til elproduktion og anden anvendelse end elproduktion, opretholde og videreudvikle den nødvendige faglige ekspertise, fremme fusionsenergi og støtte Unionens politik inden for nuklear sikkerhed, sikkerhedskontrol og sikring, herunder udvikling af viden om sikker, effektiv og omkostningseffektiv dekommissionering af anlæg, der når slutningen af deres levetid – et område, hvor bestemmelserne og investeringerne halter bagefter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Programmet er et yderst vigtigt led i Unionens indsats for at bevare og styrke sin videnskabelige og industrielle førerposition inden for energiteknologi. For at understøtte en sikker drift af de eksisterende fissionskraftværker og lette dekarboniseringen af energisystemet bør fissionsforskningen fortsat indgå som en integrerende del af Euratomprogrammet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Sikkerhed og sikring i forbindelse med anvendelse af kerneenergi og anden anvendelse end elproduktion af ioniserende stråling, herunder nuklear sikkerhed og dekommissionering, bør understøttes af strukturelle grænseoverskridende inspektioner og deling af viden og bedste praksis vedrørende sikkerheden i reaktorsystemer og brændselskredsløb, som er i brug på nuværende tidspunkt, navnlig i forbindelse med nukleare anlæg, der ligger i nærheden af en eller flere landegrænser mellem medlemsstater.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Programmet bør med sin støtte til nuklear forskning bidrage til at opfylde målene for Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation ("Horisont Europa"), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]20, og lette gennemførelsen af Europa 2030-strategien og styrkelsen af det europæiske forskningsrum.

(7)  Programmet bør med sin støtte til nuklear forskning bidrage til at opfylde målene for Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation ("Horisont Europa"), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...]20, navnlig ved at fremme topkvalitet og åben videnskab, og lette gennemførelsen af Europa 2030-strategien og styrkelsen af det europæiske forskningsrum.

__________________

__________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) […] af […] om oprettelse af EU FP9 – rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1291/2013 (EUT [...]).

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) […] af […] om oprettelse af EU FP9 – rammeprogrammet for forskning og innovation (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1291/2013 (EUT [...]).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Programmet skal tilstræbe synergier med Horisont Europa og andre EU-programmer fra deres udformning og strategiske planlægning til projektudvælgelse, forvaltning, kommunikation, formidling og udnyttelse af resultater samt overvågning, revision og styring. For at undgå overlapninger og dobbeltarbejde og tillige øge EU-finansieringens løftestangseffekt kan der foretages overdragelser fra Unionens øvrige programmer til aktiviteter inden for rammerne af Horisont Europa. I sådanne tilfælde følger disse reglerne i Horisont Europa.

(8)  Programmet skal tilstræbe synergier med og en større tilpasning til Horisont Europa og andre EU-programmer fra deres udformning og strategiske planlægning til projektudvælgelse, forvaltning, kommunikation, formidling og udnyttelse af resultater samt overvågning, revision og styring. Det er afgørende, at nøgleprincipperne om topkvalitet og åben videnskab fastholdes i programmerne. For at undgå overlapninger og dobbeltarbejde og tillige øge EU-finansieringens løftestangseffekt kan der foretages overdragelser fra Unionens øvrige programmer til aktiviteter inden for rammerne af Horisont Europa. I sådanne tilfælde følger disse reglerne i Horisont Europa.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  JRC yder støtte til standardisering, åben adgang for EU-forskere til individuelle nukleare anlæg og uddannelsesaktiviteter på områder som f.eks. nukleare garantier, nuklear eftersporing eller nuklear dekommissionering.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der bidrages potentielt til den langsigtede dekarbonisering af energisystemet på en sikker og effektiv måde.

b)  der bidrages til den langsigtede dekarbonisering af energisystemet på en sikker og effektiv måde.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  anvendelse af kerneenergi og anden anvendelse end elproduktion af ioniserende stråling gøres mere sikker og sikres bedre, og dette gælder nuklear sikkerhed, sikring og sikkerhedskontrol, strålingsbeskyttelse, sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald samt dekommissionering

a)  anvendelse af kerneenergi og anden anvendelse end elproduktion af ioniserende stråling gøres mere sikker og effektiv og sikres bedre, og dette gælder nuklear sikkerhed, sikring og sikkerhedskontrol, strålingsbeskyttelse, sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald samt dekommissionering

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Fællesskabets politik inden for nuklear sikkerhed, sikkerhedskontrol og sikring støttes.

d)  Fællesskabets politik inden for nuklear sikkerhed, sikkerhedskontrol og sikring støttes, herunder udvikling af viden om sikker, effektiv og omkostningseffektiv dekommissionering af anlæg, som når slutningen af deres levetid.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af Programmet er fastsat til […]1 675 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 1 516 000 000 EUR i 2018-priser (1 675 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:

Fordelingen af det beløb, der er omhandlet i stk. 1, er som følger:

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  724 563 000 EUR til fusionsforskning og -udvikling

a)  43 % til fusionsforskning og ‑udvikling

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  330 930 000 EUR til nuklear fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse

b)  25 % til nuklear fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  619 507 000 EUR til direkte aktioner, der gennemføres af Det Fælles Forskningscenter.

c)  32 % til direkte aktioner, der gennemføres af Det Fælles Forskningscenter.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen må ikke inden for rammerne af den årlige budgetprocedure afvige fra det beløb, der er omhandlet i stk. 2, litra c).

Kommissionen kan inden for rammerne af den årlige budgetprocedure højst afvige med 10 % fra de beløb, der er omhandlet i stk. 2, første afsnit.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  de respekterer retsstatsprincippet

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Modtagere af midler fra Programmet skal anerkende midlernes oprindelse og sikre synligheden af fællesskabsfinansieringen (navnlig ved fremstød for aktionerne og disses resultater) gennem kohærente, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1)  Modtagere af midler fra Programmet skal anerkende midlernes oprindelse og angive EU-midlernes oprindelse for at sikre synligheden heraf (navnlig ved fremstød for aktionerne og disses resultater) gennem kohærente, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende Programmet samt dets aktioner og resultater. De finansielle midler, der er afsat til Programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Fællesskabets politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

2)  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter rettet mod både specialister og den brede befolkning vedrørende Programmet samt dets aktioner og resultater. De finansielle midler, der er afsat til Programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Fællesskabets politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen vedrørende programmet, dets efterfølger og andre initiativer af relevans for forskning og innovation.

1.  Evalueringer gennemføres hvert andet år, således at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen vedrørende programmet, dets efterfølger og andre initiativer af relevans for forskning og innovation.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den foreløbige evaluering af Programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om Programmets gennemførelse, dog senest tre år efter påbegyndelsen af Programmets gennemførelse. Den skal omfatte en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere Euratomprogrammer og skal danne grundlag for at tilpasse gennemførelsen af Programmet, hvis dette er relevant.

2.  Den første evaluering af Programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om Programmets gennemførelse, dog senest to år efter påbegyndelsen af Programmets gennemførelse. Den skal omfatte en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere Euratomprogrammer og skal danne grundlag for at tilpasse programforlængelser og gennemførelsen af programmet, hvis dette er relevant.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved afslutningen af Programmets gennemførelse og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af Programmet. Den skal omfatte en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere programmer.

3.  Ved afslutningen af Programmets gennemførelse og senest to år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, gennemfører Kommissionen en endelig evaluering af Programmet. Den skal omfatte en vurdering af de langsigtede virkninger af tidligere programmer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet vil støtte tværgående aktiviteter, som sikrer synergi i forskningsindsatsen med henblik på at løse fælles udfordringer, for at opfylde de specifikke målsætninger. Med Horisont Europa sikres det, at der etableres passende forbindelser og grænseflader, f.eks. fælles forslagsindkaldelser. Forskning og innovation i tilknytning hertil kan også modtage økonomisk støtte med midler fra forordning [forordningen om fælles bestemmelser], for så vidt at de er i tråd med disse fondes målsætninger og bestemmelser.

Programmet vil støtte tværgående aktiviteter, som sikrer synergi i forskningsindsatsen med henblik på at løse fælles udfordringer, for at opfylde de specifikke målsætninger. Med Horisont Europa sikres det, at der etableres passende forbindelser og grænseflader, f.eks. fælles forslagsindkaldelser. Forskning og innovation i tilknytning hertil kan også modtage økonomisk støtte med midler fra forordning [forordningen om fælles bestemmelser] eller andre af Unionens programmer og finansielle instrumenter, for så vidt at de er i tråd med de pågældende fondes, programmers og instrumenters målsætninger og bestemmelser.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter prioriteterne i arbejdsprogrammerne på grundlag af sine politiske prioriteter, input fra nationale offentlige myndigheder og interessenter inden for nuklear forskning, der er samlet i organer eller rammer som f.eks. europæiske teknologiplatforme, sammenslutninger, initiativer og tekniske fora vedrørende nukleare systemer og sikkerhed, håndtering af radioaktivt affald, brugt nukleart brændsel og strålingsbeskyttelse/risiko for lave doser, nuklear sikkerhedskontrol og sikring, fusionsforskning eller andre relevante interessentorganisationer eller -fora på det nukleare område.

Kommissionen fastsætter prioriteterne i arbejdsprogrammerne på grundlag af sine politiske prioriteter, input fra nationale offentlige myndigheder og interessenter inden for nuklear forskning, der er samlet i organer eller rammer som f.eks. europæiske teknologiplatforme, sammenslutninger, initiativer og tekniske fora vedrørende nuværende og fremtidige nukleare systemer og sikkerhed, håndtering af radioaktivt affald, brugt nukleart brændsel og strålingsbeskyttelse/risiko for lave doser, nuklear sikkerhedskontrol og sikring, fusionsforskning eller andre relevante organisationer eller -fora for relevante interessenter.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 5 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Nuklear sikkerhed: sikkerheden i reaktorsystemer og brændselskredsløbsanlæg, som er i brug i Fællesskabet, eller, i det omfang det er nødvendigt for at fastholde generel ekspertise inden for nuklear sikkerhed i Fællesskabet, de reaktortyper og brændselskredsløbsanlæg, som vil kunne anvendes i fremtiden, med fokus udelukkende på sikkerhedsaspekterne, herunder alle aspekter af brændselskredsløbet såsom separation og transmutation.

1)  Nuklear sikkerhed: sikkerheden i reaktorsystemer og brændselskredsløbsanlæg, som er i brug i Fællesskabet, eller, i det omfang det er nødvendigt for at fastholde og udvikle generel ekspertise inden for nuklear sikkerhed i Fællesskabet, de reaktortyper og brændselskredsløbsanlæg, som vil kunne anvendes i fremtiden, med fokus udelukkende på sikkerhedsaspekterne, herunder alle aspekter af brændselskredsløbet såsom separation og transmutation. Støtte til udveksling af oplysninger og bedste praksis vedrørende sikkerheden i reaktorsystemer og brændselskredsløb, som er i brug på nuværende tidspunkt, navnlig i forbindelse med nukleare anlæg, der ligger i nærheden af en eller flere landegrænser mellem medlemsstater.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 5 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Dekommissionering: forskning til støtte for udvikling og evaluering af teknologier til dekommissionering af nukleare anlæg og udbedring af miljøskader; støtte til udveksling af bedste praksis og viden om dekommissionering.

3)  Dekommissionering: forskning til støtte for udvikling og evaluering af teknologier til dekommissionering af nukleare anlæg og udbedring af miljøskader; støtte til udveksling af bedste praksis og viden om dekommissionering, herunder videndeling i forbindelse med nukleare anlæg, der ligger i nærheden af en eller flere landegrænser mellem medlemsstater, og ved at samle ressourcer og personale i ekspertisecentre.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Bilag II – undertitel 4 – tabel - kolonne 4 - række 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indikatorer for innovationsrelaterede virkningsveje

Indikatorer for innovationsrelaterede virkningsveje

Euratomprogrammets bidrag til EU's fremskridt hen imod målet om 3 % af BNP

Euratomprogrammets bidrag til EU's fremskridt hen imod det forsknings- og udviklingsrelaterede (F&U) udgiftsmål på 3 % af BNP


BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025. Forslaget fortsætter ad den etablerede kurs for tidligere programmer, men tager fat på nogle af de centrale betænkeligheder, som Europa-Parlamentet tidligere har givet udtryk for, nemlig behovet for en forenkling af programmet og en bedre tilpasning til det bredere forskningsprogram Horisont Europa.

Ordføreren er af den opfattelse, at en fortsat udvikling på sikkerhedsområdet i forbindelse med nukleare aktiviteter er afgørende for at kunne udnytte fordelene ved denne teknologi og samtidig minimere de dermed forbundne risici. Den aldrende flåde af kernekraftværker i EU vil ikke alene kræve øget forskning i dekommissionering, men også nye, sikrere og mere effektive metoder til at drive og vedligeholde de eksisterende reaktorer.

For at nå Parisaftalens klimamål er EU nødt til at anvende alle sikre og bæredygtige teknologier og innovationer. Kernekraft, der er en lavemissionsenergiform, er en vigtig del af energimikset i visse medlemsstater, og den har potentiale til at bidrage til dekarbonisering af EU's energisystem som helhed. Sikker drift af de eksisterende reaktormodeller og forberedelse på nye teknologier er imidlertid afgørende.

Europa er førende på verdensplan inden for nuklear forskning og nuklear sikkerhed, herunder sikkerhed i forbindelse med nukleart materiale og nukleart affald. Vi bør fortsætte med at investere i frontlinjeforskning inden for disse områder for at bevare de færdigheder og den viden, der er nødvendig med henblik på en sikker drift af kernekraftværker. Desuden er der behov for investeringer i udvikling af fusionsteknologier og en engageret fuldførelse af fusionskøreplanen. De fleste midler under dette program bør fortsat anvendes til fusionsforskning.

Eftersom programmet henhører under Euratomtraktaten, er det fortsat adskilt fra EU's generelle rammeprogram for videnskab og forskning. Ordføreren mener, at denne sondring er fuldstændig vilkårlig, og at der vil kunne opnås flere synergier og bedre videnskab, hvis de to programmer lægges sammen. Det er særligt vigtigt at få udvidet Europa-Parlamentets kontrol- og lovgivningsbeføjelser til også at omfatte Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram i betragtning af Parlamentets rolle som medlovgiver på budgetområdet.

Dette forslag går imidlertid i den rigtige retning for så vidt angår en tilpasning i praksis af programmet til Horisont Europas regler og bestemmelser. Ud over den tekniske tilpasning er det også afgørende, at de samme principper om topkvalitet og åben forskning fastholdes i begge programmer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation

Referencer

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

16.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

12

7

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Dato for indgivelse

27.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse