Διαδικασία : 2018/0226(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0406/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0406/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0028

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 779kWORD 94k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη»

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Miapetra Kumpula-Natri

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη»

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0437),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0380/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής  Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0406/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα σχετικά στάδια κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Το Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025. Ωστόσο, δεδομένου ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία δεν ισχύει στο πλαίσιο της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θεωρείται ισότιμο με το Συμβούλιο κατά τη θέσπιση νομοθεσίας που σχετίζεται με την ατομική ενέργεια. Δεδομένου του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη για θέματα του προϋπολογισμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συνεκτικός σχεδιασμός και η συνεκτική εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ θα πρέπει επίσης να εγκρίνεται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η πυρηνική έρευνα μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα βελτιώνοντας την πυρηνική ασφάλεια, την πυρηνική προστασία και την ακτινοπροστασία. Η έρευνα στον τομέα της ακτινοπροστασίας έχει επιφέρει βελτιώσεις στις ιατρικές τεχνολογίες προς όφελος πολλών πολιτών και μπορεί πλέον να οδηγήσει σε βελτιώσεις και σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία, η γεωργία, το περιβάλλον και η πυρηνική προστασία. Εξίσου σημαντική είναι η δυνητική συμβολή της πυρηνικής έρευνας στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.

(2)  Η πυρηνική έρευνα μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία βελτιώνοντας την πυρηνική ασφάλεια, την πυρηνική προστασία και την ακτινοπροστασία. Η πυρηνική έρευνα συμβάλλει σημαντικά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, περιορίζοντας την εξάρτηση της Ένωσης από την εισαγόμενη ενέργεια, ενώ η έρευνα στον τομέα της ακτινοπροστασίας έχει επιφέρει βελτιώσεις στις ιατρικές τεχνολογίες προς όφελος πολλών πολιτών και μπορεί πλέον να οδηγήσει σε βελτιώσεις και σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία, η γεωργία, το περιβάλλον και η πυρηνική προστασία. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της πυρηνικής έρευνας στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ για την περίοδο 2014-2018 (COM(2017) 697 final) παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών για το πρόγραμμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η συνέχιση της στήριξης της έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με έμφαση στην πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις, την πυρηνική προστασία, τη διαχείριση των αποβλήτων, την ακτινοπροστασία και την ανάπτυξη της σύντηξης· η περαιτέρω βελτίωση, από κοινού με τους δικαιούχους, της οργάνωσης και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κοινών προγραμμάτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας· η συνέχιση και η ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρατόμ με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων που αποτελούν τη βάση όλων των πτυχών της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας· η περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος Ευρατόμ και άλλων θεματικών τομέων του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης· και η περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των άμεσων και των έμμεσων δράσεων του προγράμματος Ευρατόμ.

(4)  Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ για την περίοδο 2014-2018 (COM(2017) 697 final) παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών για το πρόγραμμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η συνέχιση της στήριξης της έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με έμφαση στην πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές επιδόσεις, τις πυρηνικές διασφαλίσεις, την πυρηνική προστασία, τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, την ακτινοπροστασία και την ανάπτυξη της σύντηξης· η περαιτέρω βελτίωση, από κοινού με τους δικαιούχους, της οργάνωσης και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κοινών προγραμμάτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας· η συνέχιση και η ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρατόμ με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων που αποτελούν τη βάση όλων των πτυχών της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν δεξιότητες υψηλού επιπέδου ιδίως στη νέα γενιά μηχανικών· η περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος Ευρατόμ και άλλων θεματικών τομέων του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης· και η περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των άμεσων και των έμμεσων δράσεων του προγράμματος Ευρατόμ, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας σε ολόκληρο το πρόγραμμα Ευρατόμ.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Τα έργα της Ευρατόμ για τη διαχείριση των αποβλήτων συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων στην Ένωση, όπως η ασφάλεια των μελλοντικών εγκαταστάσεων γεωλογικής διάθεσης, η επεξεργασία των ραδιενεργών αποβλήτων και η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά αναλωθέντων καυσίμων σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Κατά τη σύλληψη και τον σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθη υπόψη η ανάγκη να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση περιορισμένου αριθμού ειδικών στόχων, με έμφαση στην ασφαλή χρήση της πυρηνικής σχάσης για ηλεκτροπαραγωγή και άλλες εφαρμογές εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, στη διατήρηση και την ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης, στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας με σύντηξη και στην υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία.

(5)  Κατά τη σύλληψη και τον σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθη υπόψη η ανάγκη να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση περιορισμένου αριθμού ειδικών στόχων, με έμφαση στην ασφαλή χρήση της πυρηνικής σχάσης για ηλεκτροπαραγωγή και άλλες εφαρμογές εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, στη διατήρηση και την ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης, στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας με σύντηξη και στην υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των γνώσεων σχετικά με τον ασφαλή, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό παροπλισμό εγκαταστάσεων οι οποίες φτάνουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πεδίο στο οποίο οι διατάξεις και οι επενδύσεις υστερούν·

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Το πρόγραμμα αποτελεί κρίσιμο μέρος των προσπαθειών της Ένωσης να διατηρήσει και να ενισχύσει την επιστημονική και βιομηχανική υπεροχή της στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ασφαλής λειτουργία των υφιστάμενων αντιδραστήρων σχάσης και να διευκολυνθεί η απαλλαγή του συστήματος ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές, η έρευνα στον τομέα της σχάσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος Ευρατόμ.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Η ασφαλής χρήση της πυρηνικής ενέργειας και των εφαρμογών της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας και του παροπλισμού, θα πρέπει να στηρίζονται μέσω διαρθρωτικών διασυνοριακών επιθεωρήσεων και μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων των αντιδραστήρων και του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ειδικά στην περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε ένα ή περισσότερα σύνορα μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Με τη στήριξη της πυρηνικής έρευνας το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» («Ορίζων Ευρώπη») που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20

 και να διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2030» και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

(7)  Με τη στήριξη της πυρηνικής έρευνας το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» («Ορίζων Ευρώπη») που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, ιδίως με την προώθηση της αριστείας και της ανοικτής επιστήμης, και να διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2030» και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της […] για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 (ΕΕ […]).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της […] για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 (ΕΕ […]).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το πρόγραμμα θα επιδιώξει συνέργειες με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» και άλλα προγράμματα της Ένωσης σε θέματα μελέτης και στρατηγικού σχεδιασμού, επιλογής έργων, διαχείρισης, επικοινωνίας, διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και διακυβέρνησης. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικάλυψεων και άσκοπων επαναλήψεων και την αύξηση της μόχλευσης ενωσιακής χρηματοδότησης, μπορούν να πραγματοποιούνται μεταφορές από άλλα προγράμματα της Ένωσης στις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη». Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθούν τους κανόνες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη».

(8)  Το πρόγραμμα θα επιδιώξει συνέργειες και στενότερη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» και άλλα προγράμματα της Ένωσης σε θέματα μελέτης και στρατηγικού σχεδιασμού, επιλογής έργων, διαχείρισης, επικοινωνίας, διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και διακυβέρνησης. Έχει ζωτική σημασία να τηρούνται σε όλα τα προγράμματα οι βασικές αρχές της αριστείας και της ανοικτής επιστήμης. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικάλυψεων και άσκοπων επαναλήψεων και την αύξηση της μόχλευσης ενωσιακής χρηματοδότησης, μπορούν να πραγματοποιούνται μεταφορές από άλλα προγράμματα της Ένωσης στις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη». Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθούν τους κανόνες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 α)  Το ΚΚΕρ παρέχει υποστήριξη για την τυποποίηση, την ελεύθερη πρόσβαση των επιστημόνων της Ένωσης σε μεμονωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες κατάρτισης σε τομείς όπως οι πυρηνικές διασφαλίσεις, οι εγκληματολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά ή ο παροπλισμός.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δυνητική συμβολή στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.

β)  συμβολή στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  βελτίωση της ασφαλούς και προστατευόμενης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και των εφαρμογών της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας, των πυρηνικών διασφαλίσεων, της ακτινοπροστασίας, της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και του παροπλισμού·

α)  βελτίωση της ασφαλούς, προστατευόμενης και αποδοτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και των εφαρμογών της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας, των πυρηνικών διασφαλίσεων, της ακτινοπροστασίας, της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και του παροπλισμού·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία.

δ)  στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των γνώσεων για τον ασφαλή, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό παροπλισμό των εγκαταστάσεων που φτάνουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 1 675 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 1 516 000 000 EUR σε τιμές 2018 (1 675 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η εξής:

Η κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η εξής:

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  724 563 000 EUR για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της σύντηξης·

α)  43 % για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της σύντηξης·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  330 930 000 EUR για πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία·

β)  25 % για πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  619 507 000 EUR για άμεσες δράσεις υλοποιούμενες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών.

γ)  32 % για άμεσες δράσεις υλοποιούμενες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή επιτρέπεται να παρεκκλίνει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, έως και 10 % κατ’ ανώτατο όριο από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  σεβασμός των αρχών του κράτους δικαίου·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι αποδέκτες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αναγνωρίζουν την προέλευσή της και διασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλούς αποδέκτες, μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό.

(1)  Οι αποδέκτες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αναγνωρίζουν την προέλευσή της και αναφέρουν την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης ώστε να εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλούς αποδέκτες, μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας όσον αφορά το πρόγραμμα, τις δράσεις του και τα αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

(2)  Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας όσον αφορά το πρόγραμμα, τις δράσεις του και τα αποτελέσματά τους, οι οποίες απευθύνονται τόσο σε ειδικούς όσο και στο ευρύ κοινό. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα, το διάδοχο πρόγραμμα και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται ανά δύο έτη ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα, το διάδοχο πρόγραμμα και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, το αργότερο όμως τρία έτη από την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος. Περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων Ευρατόμ και αποτελεί τη βάση για την αναπροσαρμογή της εκτέλεσης του προγράμματος, εφόσον κρίνεται σκόπιμη.

2.  Η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, το αργότερο όμως δύο έτη από την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος. Περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων Ευρατόμ και αποτελεί τη βάση για την αναπροσαρμογή των παρατάσεων και της εκτέλεσης του προγράμματος, εφόσον κρίνεται σκόπιμη.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μετά το πέρας της υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο τέσσερα έτη μετά το πέρας της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 1, διενεργείται τελική αξιολόγηση του προγράμματος από την Επιτροπή, η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων.

3.  Μετά το πέρας της υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο δύο έτη μετά το πέρας της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 1, διενεργείται τελική αξιολόγηση του προγράμματος από την Επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την επίτευξη των ειδικών στόχων το πρόγραμμα θα στηρίξει εγκάρσιες δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη συνέργεια των ερευνητικών προσπαθειών για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Θα διασφαλιστούν επίσης οι κατάλληλοι σύνδεσμοι και οι κατάλληλες διεπαφές, όπως για παράδειγμα οι κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη». Οι σχετικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία δυνάμει του κανονισμού [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] εφόσον είναι σύμφωνες με τους στόχους και κανονισμούς των εν λόγω Ταμείων.

Για την επίτευξη των ειδικών στόχων το πρόγραμμα θα στηρίξει εγκάρσιες δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη συνέργεια των ερευνητικών προσπαθειών για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Θα διασφαλιστούν επίσης οι κατάλληλοι σύνδεσμοι και οι κατάλληλες διεπαφές, όπως για παράδειγμα οι κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη». Οι σχετικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία δυνάμει του κανονισμού [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] ή άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης εφόσον είναι σύμφωνες με τους στόχους και κανονισμούς των εν λόγω Ταμείων, προγραμμάτων και μέσων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προτεραιότητες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να καθορίζονται από την Επιτροπή με βάση τις πολιτικές της προτεραιότητες, τις εισροές από τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της πυρηνικής έρευνας που συγκροτούνται σε φορείς ή πλαίσια, όπως οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, οι ενώσεις, οι πρωτοβουλίες και τα τεχνικά φόρουμ για τα πυρηνικά συστήματα και την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, τη διαχείριση αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων και την ακτινοπροστασία/τον κίνδυνο των χαμηλών δόσεων, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, την έρευνα στον τομέα της σύντηξης, ή οποιονδήποτε σχετικό οργανισμό ή φόρουμ αρμόδιων ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι προτεραιότητες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να καθορίζονται από την Επιτροπή με βάση τις πολιτικές της προτεραιότητες, τις εισροές από τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της πυρηνικής έρευνας που συγκροτούνται σε φορείς ή πλαίσια, όπως οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, οι ενώσεις, οι πρωτοβουλίες και τα τεχνικά φόρουμ για τα σύγχρονα και τα μελλοντικά πυρηνικά συστήματα και την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, τη διαχείριση αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων και την ακτινοπροστασία/τον κίνδυνο των χαμηλών δόσεων, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, την έρευνα στον τομέα της σύντηξης, ή οποιονδήποτε σχετικό οργανισμό ή φόρουμ σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – εδάφιο 5 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Πυρηνική ασφάλεια: ασφάλεια των συστημάτων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που βρίσκονται σε χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ευρεία εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, των τύπων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, με έμφαση αποκλειστικά στις πτυχές ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών του κύκλου πυρηνικού καυσίμου, όπως ο διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση.

(1)  Πυρηνική ασφάλεια: ασφάλεια των συστημάτων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που βρίσκονται σε χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ευρεία εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, των τύπων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, με έμφαση αποκλειστικά στις πτυχές ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών του κύκλου πυρηνικού καυσίμου, όπως ο διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση. Στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων αντιδραστήρων και του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ειδικότερα σε περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε ένα ή περισσότερα σύνορα μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – εδάφιο 5 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Παροπλισμός: η έρευνα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών για τον παροπλισμό και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων· η υποστήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων σχετικά με τον παροπλισμό.

(3)  Παροπλισμός: η έρευνα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών για τον παροπλισμό και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων· η υποστήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων σχετικά με τον παροπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής γνώσεων στην περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε ένα ή περισσότερα σύνορα μεταξύ κρατών μελών και μέσω της συγκέντρωσης πόρων και προσωπικού σε κέντρα αριστείας.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙI – υπότιτλος 4 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κύριοι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων της καινοτομίας

Κύριοι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων της καινοτομίας

Πρόοδος που σημείωσε η ΕΕ προς την κατεύθυνση επίτευξης 3 % του ΑΕΠ χάρη στο πρόγραμμα Ευρατόμ

Πρόοδος που σημείωσε η ΕΕ προς την κατεύθυνση επίτευξης στόχου δαπανών 3 % του ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) χάρη στο πρόγραμμα Ευρατόμ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ για τα έτη 2021-2025. Η πρόταση ακολουθεί την καθιερωμένη πορεία των προηγούμενων προγραμμάτων αλλά αντιμετωπίζει ορισμένες από τις βασικές ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν, συγκεκριμένα την απλούστευση του προγράμματος και την καλύτερη ευθυγράμμισή του με το ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η συνεχής ανάπτυξη της ασφάλειας στον τομέα των πυρηνικών δραστηριοτήτων έχει καθοριστική σημασία για την αξιοποίηση των οφελών της τεχνολογίας και την παράλληλη ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτή. Οι γηράσκουσες πυρηνικές εγκαταστάσεις της ΕΕ θα απαιτήσουν όχι μόνο αύξηση της έρευνας για τον παροπλισμό, αλλά και νέους, ασφαλέστερους και αποτελεσματικότερους τρόπους λειτουργίας και συντήρησης των υφιστάμενων αντιδραστήρων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες και καινοτομίες. Η πυρηνική ενέργεια, ως μορφή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, είναι σημαντικό μέρος του ενεργειακού μείγματος σε ορισμένα κράτη μέλη και έχει το δυναμικό να συμβάλει στην απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές στο σύνολό του. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας η ασφαλής λειτουργία των υφιστάμενων μοντέλων αντιδραστήρων και η προετοιμασία για νέες τεχνολογίες.

Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε ζητήματα πυρηνικής έρευνας, ασφάλειας και προστασίας σε σχέση με πυρηνικά υλικά και πυρηνικά απόβλητα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε έρευνα αιχμής στα θέματα αυτά για να διατηρήσουμε τις δεξιότητες και τη γνώση που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, χρειάζονται επενδύσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών σύντηξης και η ολοκλήρωση του χάρτη πορείας για τη σύντηξη. Το μεγαλύτερο μερίδιο των κονδυλίων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για την έρευνα στον τομέα της σύντηξης.

Καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης Ευρατόμ, το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην περιλαμβάνεται στα γενικά προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ για την επιστήμη και την έρευνα. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτή η διάκριση είναι εντελώς αυθαίρετη και ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν περισσότερες συνέργειες και μεγαλύτερη πρόοδος της επιστήμης μέσω της ενοποίησης των δύο προγραμμάτων. Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να επεκταθεί ο έλεγχος και οι νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ καθώς αυτό συνάδει με τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη σε θέματα προϋπολογισμού.

Ωστόσο, η παρούσα πρόταση προχωρεί στη σωστή κατεύθυνση της εκ των πραγμάτων ευθυγράμμισης του προγράμματος με τους κανόνες και κανονισμούς του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Παράλληλα με την τεχνική ευθυγράμμιση, έχει επίσης ζωτική σημασία να τηρούνται και στα δύο προγράμματα οι ίδιες αρχές αριστείας και ανοικτής επιστήμης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη»

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

16.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

12

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Νεοκλής Συλικιώτης, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Ημερομηνία κατάθεσης

27,11/2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου