Menettely : 2018/0226(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0406/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0406/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0028

MIETINTÖ     *
PDF 517kWORD 86k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Miapetra Kumpula‑Natri

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0437),

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0380/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0406/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan parlamenttia olisi kuultava ohjelman täytäntöönpanon ja arvioinnin kaikissa asiaankuuluvissa vaiheissa. Neuvosto pyysi Euroopan parlamentilta lausuntoa Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta vuosiksi 2021–2025. Koska tavallista lainsäätämisjärjestystä ei kuitenkaan sovelleta Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen nojalla, Euroopan parlamentin ei katsota olevan tasavertaisessa asemassa neuvoston kanssa atomienergia-alan lainsäädäntöä hyväksyttäessä. Kun otetaan huomioon, että Euroopan parlamentti on talousarviota koskevissa asioissa lainsäädäntövallan käyttäjä, ja jotta voidaan varmistaa unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman johdonmukainen suunnittelu ja täytäntöönpano, Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma olisi myös hyväksyttävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Ydinalan tutkimus voi edistää yhteiskunnallista hyvinvointia, taloudellista vaurautta ja ympäristön kestävyyttä parantamalla ydinturvallisuutta, turva- ja varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. Säteilysuojelua koskeva tutkimus on johtanut lääketieteellisten teknologioiden parannuksiin, jotka hyödyttävät monia kansalaisia ja joista voidaan nyt tutkimuksen avulla johtaa parannuksia muilla aloilla, kuten teollisuuden, maatalouden, ympäristön ja turvallisuuden alalla. Yhtä tärkeää on se, että ydinalan tutkimus voi edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.

(2)  Ydinalan tutkimus voi edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja taloudellista vaurautta parantamalla ydinturvallisuutta, turva- ja varmuusjärjestelyjä ja säteilysuojelua. Ydinalan tutkimus edistää merkittävästi ympäristön kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa, sillä se vähentää unionin riippuvuutta tuontienergiasta, ja säteilysuojelua koskeva tutkimus on johtanut lääketieteellisten teknologioiden parannuksiin, jotka hyödyttävät monia kansalaisia ja joista voidaan nyt tutkimuksen avulla johtaa parannuksia muilla aloilla, kuten teollisuuden, maatalouden, ympäristön ja turvallisuuden alalla. Yhtä tärkeää on se, että ydinalan tutkimus edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Komission kertomuksessa Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman 2014–2018 väliarvioinnista (COM(2017) 697 final) esitetään ohjaavat periaatteet ohjelmaa varten. Näitä ovat muun muassa seuraavat: jatketaan ydinalan tutkimuksen tukemista keskittyen ydinturvallisuuteen, ydinmateriaalivalvontaan, turva- ja varmuusjärjestelyihin, jätehuoltoon, säteilysuojeluun ja fuusioenergian kehittämiseen; parannetaan edelleen ydinalan yhteisten eurooppalaisten ohjelmien organisointia ja hallinnointia yhdessä rahoituksen saajien kanssa; jatketaan ja vahvistetaan Euratomin koulutustoimia sellaisen osaamisen kehittämiseksi, joka muodostaa perustan ydinturvallisuuden, turva- ja varmuusjärjestelyjen ja säteilysuojelun kaikille näkökohdille; hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman ja unionin puiteohjelman muiden temaattisten alojen välisiä synergioita; ja hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman suorien ja epäsuorien toimien välisiä synergioita.

(4)  Komission kertomuksessa Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman 2014–2018 väliarvioinnista (COM(2017) 697 final) esitetään ohjaavat periaatteet ohjelmaa varten. Näitä ovat muun muassa seuraavat: jatketaan ydinalan tutkimuksen tukemista keskittyen ydinturvallisuuteen, suorituskykyyn, ydinmateriaalivalvontaan, turva- ja varmuusjärjestelyihin, radioaktiivisen jätteen huoltoon, säteilysuojeluun ja fuusioenergian kehittämiseen; parannetaan edelleen ydinalan yhteisten eurooppalaisten ohjelmien organisointia ja hallinnointia yhdessä rahoituksen saajien kanssa; jatketaan ja vahvistetaan Euratomin koulutustoimia sellaisen osaamisen kehittämiseksi, joka muodostaa perustan ydinturvallisuuden, turva- ja varmuusjärjestelyjen ja säteilysuojelun kaikille näkökohdille, jotta voidaan varmistaa varsinkin insinöörien uuden sukupolven korkea osaamisen taso; hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman ja unionin puiteohjelman muiden temaattisten alojen välisiä synergioita; ja hyödynnetään laajemmin Euratom-ohjelman suorien ja epäsuorien toimien välisiä synergioita ja autetaan siten varmistamaan koko Euratom-ohjelman johdonmukaisuus ja tehokkuus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Euratomin jätehuoltohankkeilla edistetään radioaktiivisten jätteiden huoltoon liittyvien kysymysten parempaa ymmärtämistä unionissa. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa maaperässä sijaitsevien tulevien loppusijoituspaikkojen turvallisuus, radioaktiivisen jätteen käsittely ja kaatopaikalle sijoitetun käytetyn polttoaineen käyttäytyminen pitkällä aikavälillä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ohjelman konseptissa ja suunnittelussa otetaan huomioon tarve koota kriittinen massa tuettuja toimia. Tämä saavutetaan vahvistamalla rajallinen määrä erityistavoitteita, joissa keskitytään ydinfission turvalliseen käyttöön sähköntuotannossa ja muissa kuin sähköntuotantoon liittyvissä sovelluksissa, tarvittavan tietämyksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, fuusioenergian edistämiseen sekä unionin politiikan tukemiseen ydinturvallisuuden, ydinmateriaalivalvonnan ja turva- ja varmuusjärjestelyjen aloilla.

(5)  Ohjelman konseptissa ja suunnittelussa otetaan huomioon tarve koota kriittinen massa tuettuja toimia. Tämä saavutetaan vahvistamalla rajallinen määrä erityistavoitteita, joissa keskitytään ydinfission turvalliseen käyttöön sähköntuotannossa ja muissa kuin sähköntuotantoon liittyvissä sovelluksissa, tarvittavan tietämyksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, fuusioenergian edistämiseen sekä unionin politiikan tukemiseen ydinturvallisuuden, ydinmateriaalivalvonnan ja turva- ja varmuusjärjestelyjen aloilla, mukaan lukien tietämyksen kehittäminen elinkaarensa lopussa olevien laitosten turvallisesta, tehokkaasta ja kustannustehokkaasta käytöstäpoistosta, sillä kyseisen alan säännöksissä ja investoinneissa on jääty jälkeen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Ohjelma on keskeinen osa unionin pyrkimyksiä ylläpitää ja vahvistaa tieteellistä ja teollista johtoasemaa energiateknologioiden alalla. Fissiotutkimuksen tulisi muodostaa jatkossakin erottamaton osa Euratom-ohjelmaa, jotta voidaan tukea olemassa olevan fissiovoiman turvallista käyttöä ja helpottaa energiajärjestelmän irrottamista hiilestä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Ydinvoiman ja muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien ionisoivan säteilyn sovellusten turvallista ja varmaa käyttöä, myös ydinturvallisuutta ja käytöstäpoistoa, olisi tuettava rajatylittävillä rakenteellisilla tarkastuksilla sekä jakamalla tällä hetkellä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuuteen liittyvää tietämystä ja parhaita käytäntöjä, erityisesti sellaisten ydinlaitosten osalta, jotka sijaitsevat yhden tai useamman jäsenvaltioiden välisen rajan läheisyydessä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Ohjelmalla olisi tuettava ydinalan tutkimusta ja edistettävä siten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [...] perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti”20, jäljempänä ’Euroopan Horisontti -ohjelma’, tavoitteiden saavuttamista ja helpotettava Eurooppa 2030 -strategian täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamista.

(7)  Ohjelmalla olisi tuettava ydinalan tutkimusta ja edistettävä siten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o [...]20 perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti”, jäljempänä ’Euroopan Horisontti -ohjelma’, tavoitteiden saavuttamista erityisesti edistämällä huippuosaamista ja tieteen avoimuutta ja helpotettava Eurooppa 2030 -strategian täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamista.

__________________

__________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [...], annettu … päivänä …kuuta …, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” (2021-2027) ja asetuksen (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL ...).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [...], annettu … päivänä …kuuta …, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” (2021-2027) ja asetuksen (EU) N:o 1291/2013 kumoamisesta (EUVL ...).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ohjelmassa olisi pyrittävä synergioihin Euroopan horisontti -ohjelman ja muiden unionin ohjelmien kanssa, mikä kattaa konseptin ja strategisen suunnittelun, hankkeiden valinnan, hallinnoinnin, viestinnän, tulosten levittämisen ja hyödyntämisen, seurannan, tilintarkastuksen ja hallinnon. Jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja kaksinkertaista työtä ja lisätä unionin rahoituksen vipuvaikutusta, muista unionin ohjelmista voidaan tehdä siirtoja Euroopan horisontti -ohjelman toimiin. Tällöin siirroissa noudatetaan Euroopan horisontti -ohjelman sääntöjä.

(8)  Ohjelmassa olisi pyrittävä synergioihin ja tiiviimpään mukauttamiseen Euroopan horisontti -ohjelman ja muiden unionin ohjelmien kanssa, mikä kattaa konseptin ja strategisen suunnittelun, hankkeiden valinnan, hallinnoinnin, viestinnän, tulosten levittämisen ja hyödyntämisen, seurannan, tilintarkastuksen ja hallinnon. On olennaisen tärkeää noudattaa molemmissa ohjelmissa keskeisiä huippuosaamisen ja avoimen tieteen periaatteita. Jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja kaksinkertaista työtä ja lisätä unionin rahoituksen vipuvaikutusta, muista unionin ohjelmista voidaan tehdä siirtoja Euroopan horisontti ‑ohjelman toimiin. Tällöin siirroissa noudatetaan Euroopan horisontti -ohjelman sääntöjä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Yhteinen tutkimuskeskus tarjoaa standardointiin liittyvää tukea, avoimen pääsyn yksittäisiin ydinlaitoksiin unionin tutkijoille ja koulutustoimintaa esimerkiksi ydinalaan liittyvien takeiden, forensisen ydinmateriaalitutkinnan tai käytöstäpoiston aloilla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  mahdollisesti edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.

b)  edistää pitkällä aikavälillä energiajärjestelmän irtautumista hiilestä turvallisella, tehokkaalla ja varmalla tavalla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ydinvoiman ja ionisoivan säteilyn muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien sovellusten turvallisen ja varman käytön parantaminen, mukaan lukien ydinturvallisuus, turva- ja varmuusjärjestelyt, ydinmateriaalivalvonta, säteilysuojelu, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto sekä käytöstäpoisto;

a)  ydinvoiman ja ionisoivan säteilyn muiden kuin sähköntuotantoon liittyvien sovellusten turvallisen, varman ja tehokkaan käytön parantaminen, mukaan lukien ydinturvallisuus, turva- ja varmuusjärjestelyt, ydinmateriaalivalvonta, säteilysuojelu, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto sekä käytöstäpoisto;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ydinturvallisuutta, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä koskevan yhteisön politiikan tukeminen.

d)  ydinturvallisuutta, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä koskevan yhteisön politiikan tukeminen mukaan lukien tietämyksen kehittäminen elinkaarensa lopussa olevien laitosten turvallisesta, tehokkaasta ja kustannustehokkaasta käytöstäpoistosta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet ovat 1 675 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet ovat 1 516 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (1 675 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen on seuraava:

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän jakautuminen on seuraava:

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  724 563 000 euroa fuusioenergian tutkimukseen ja kehittämiseen;

a)  43 prosenttia fuusioenergian tutkimukseen ja kehittämiseen;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  330 930 000 euroa ydinfissioon, ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun;

b)  25 prosenttia ydinfissioon, ydinturvallisuuteen ja säteilysuojeluun;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  619 507 000 euroa Yhteisen tutkimuskeskuksen toteuttamiin suoriin toimiin.

c)  32 prosenttia Yhteisen tutkimuskeskuksen toteuttamiin suoriin toimiin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ei voi vuotuisessa talousarviomenettelyssä poiketa tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta määrästä.

Komissio voi vuotuisessa talousarviomenettelyssä poiketa tämän artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista määristä enintään 10 prosenttia.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman rahoituksen saajien on ilmaistava yhteisön rahoituksen alkuperä ja varmistettava yhteisön rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Ohjelman rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä, jotta varmistetaan sen näkyvyys, (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös yhteisön poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia ja jotka suunnataan sekä asiantuntijoille että suurelle yleisölle. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös yhteisön poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvioinnit on suoritettava riittävän ajoissa, jotta ne voidaan ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa, joka koskee ohjelmaa, sen seuraajaa ja muita tutkimukseen ja innovointiin liittyviä aloitteita.

1.  Arvioinnit on suoritettava joka toinen vuosi, jotta ne voidaan ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa, joka koskee ohjelmaa, sen seuraajaa ja muita tutkimukseen ja innovointiin liittyviä aloitteita.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt. Sen on sisällettävä arvio aiempien Euratom-ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista, ja sen on muodostettava perusta ohjelman toteuttamisen mukauttamiseksi tarvittaessa.

2.  Ohjelman ensimmäinen arviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt. Sen on sisällettävä arvio aiempien Euratom-ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista, ja sen on muodostettava perusta ohjelman jatkamisen ja toteuttamisen mukauttamiseksi tarvittaessa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin. Sen on sisällettävä arvio aiempien ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista.

3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin. Sen on sisällettävä arvio aiempien ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa tuetaan monialaisia toimia, joilla varmistetaan tutkimustoimien synergia yhteisten haasteiden ratkaisemisessa. Euroopan horisontti -ohjelman kanssa varmistetaan tarkoituksenmukaiset kytkökset ja rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt. Ohjelmaan liittyviin tutkimus- ja innovointitoimiin voidaan saada rahoitustukea myös asetuksen [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisista rahastoista, sikäli kuin se on näiden rahastojen tavoitteiden ja sääntöjen mukaista.

Erityistavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa tuetaan monialaisia toimia, joilla varmistetaan tutkimustoimien synergia yhteisten haasteiden ratkaisemisessa. Euroopan horisontti -ohjelman kanssa varmistetaan tarkoituksenmukaiset kytkökset ja rajapinnat, kuten yhteiset ehdotuspyynnöt. Ohjelmaan liittyviin tutkimus- ja innovointitoimiin voidaan saada rahoitustukea myös asetuksen [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisista rahastoista tai muista unionin ohjelmista ja rahoitusvälineistä, sikäli kuin se on kyseisiä rahastoja, ohjelmia ja välineitä koskevien tavoitteiden ja sääntöjen mukaista.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa työohjelmien painopisteet omien poliittisten prioriteettiensa perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat lausunnot ja kannanotot, joita saadaan kansallisilta viranomaisilta ja ydintutkimuksen sidosryhmien muodostamilta elimiltä tai yhteenliittymiltä. Viimeksi mainittuja ovat muun muassa eurooppalaiset teknologiayhteisöt, järjestöt, aloitteet ja tekniset foorumit, jotka käsittelevät ydinjärjestelmiä ja -turvallisuutta, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa, säteilysuojelua ja pienten annosten aiheuttamaa riskiä, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä sekä fuusiotutkimusta, tai muut ydinalan järjestöt ja foorumit.

Komissio vahvistaa työohjelmien painopisteet omien poliittisten prioriteettiensa perusteella ottaen huomioon asiaankuuluvat lausunnot ja kannanotot, joita saadaan kansallisilta viranomaisilta ja ydintutkimuksen sidosryhmien muodostamilta elimiltä tai yhteenliittymiltä. Viimeksi mainittuja ovat muun muassa eurooppalaiset teknologiayhteisöt, järjestöt, aloitteet ja tekniset foorumit, jotka käsittelevät nykyisiä ja tulevia ydinjärjestelmiä ja -turvallisuutta, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa, säteilysuojelua ja pienten annosten aiheuttamaa riskiä, ydinmateriaalivalvontaa ja turva- ja varmuusjärjestelyjä sekä fuusiotutkimusta, tai muut asianomaiset järjestöt ja foorumit.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 5 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ydinturvallisuus: yhteisössä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuus tai, siinä laajuudessa kuin on tarpeen ydinturvallisuusalan laajan asiantuntemuksen säilyttämiseksi yhteisössä, sellaisten reaktorityyppien ja polttoainekiertojen turvallisuus, joita saatetaan käyttää tulevaisuudessa; tutkimuksessa keskitytään pelkästään turvallisuusnäkökohtiin, mukaan lukien kaikki polttoainekierron vaiheet, kuten partitio ja transmutaatio.

(1)  Ydinturvallisuus: yhteisössä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuus tai, siinä laajuudessa kuin on tarpeen ydinturvallisuusalan laajan asiantuntemuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi yhteisössä, sellaisten reaktorityyppien ja polttoainekiertojen turvallisuus, joita saatetaan käyttää tulevaisuudessa; tutkimuksessa keskitytään pelkästään turvallisuusnäkökohtiin, mukaan lukien kaikki polttoainekierron vaiheet, kuten partitio ja transmutaatio; tuki tällä hetkellä käytössä olevien reaktorijärjestelmien ja polttoainekiertojen turvallisuuteen liittyvien tietojen ja parhaiden käytäntöjen jakamiselle, erityisesti sellaisten ydinlaitosten osalta, jotka sijaitsevat yhden tai useamman jäsenvaltioiden välisen rajan läheisyydessä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 5 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Käytöstäpoisto: ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja ympäristövahinkojen korjaamisen teknologioiden kehittämistä ja arviointia tukeva tutkimus; käytöstäpoistoa koskevien parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen jakamisen tukeminen.

(3)  Käytöstäpoisto: ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja ympäristövahinkojen korjaamisen teknologioiden kehittämistä ja arviointia tukeva tutkimus; käytöstäpoistoa koskevien parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen jakamisen tukeminen, mukaan lukien tietämyksen jakaminen sellaisten ydinlaitosten tapauksessa, jotka sijaitsevat yhden tai useamman jäsenvaltioiden välisen rajan läheisyydessä, sekä huippuosaamiskeskusten resurssien ja henkilöstön yhteisen hyödyntämisen avulla.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Liite II – alaotsikko 4 – taulukko

Komission teksti

Tarkistus

Innovointia koskevat vaikutuspolkuindikaattorit

Innovointia koskevat vaikutuspolkuindikaattorit

Euratom-ohjelmasta johtuva EU:n edistyminen kohti tavoitetta käyttää 3 prosenttia BKT:stä tutkimukseen ja kehittämiseen

Euratom-ohjelmasta johtuva EU:n edistyminen kohti tavoitetta käyttää 3 prosenttia BKT:stä tutkimus- ja kehittämismenoihin


PERUSTELUT

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen neuvoston päätökseksi Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmasta vuosiksi 2021–2025. Ehdotus jatkaa aiempien ohjelmien vakiintuneesti viitoittamalla tiellä, mutta siinä käsitellään joitakin Euroopan parlamentin aiemmin ilmaisemia keskeisiä huolenaiheita, jotka koskevat ohjelman yksinkertaistamista ja parempaa yhteensovittamista laajemman Euroopan horisontti -tutkimusohjelman kanssa.

Esittelijä katsoo, että ydinturvallisuuden jatkuva kehittäminen on avainasemassa, kun hyödynnetään teknologian etuja ja minimoidaan siihen liittyviä riskejä. EU:n ikääntyvät ydinlaitokset edellyttävät tutkimusta niiden käytöstä poistamiseksi, mutta sen lisäksi tarvitaan uusia, turvallisempia ja tehokkaampia tapoja käyttää ja ylläpitää olemassa olevia reaktoreja.

Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi EU:n on hyödynnettävä kaikkia turvallisia ja kestäviä teknologioita ja innovaatioita. Ydinenergia on vähähiilinen energiamuoto, ja se on tärkeä osa eräiden jäsenvaltioiden energialähteiden yhdistelmää, ja se voi osaltaan edistää EU:n koko energiajärjestelmän irtautumista hiilestä. On kuitenkin olennaisen tärkeää, että olemassa olevat reaktorimallit toimivat turvallisesti ja että valmistellaan uutta teknologiaa.

Eurooppa on maailmanlaajuisesti johtoasemassa ydinmateriaaleihin ja -jätteeseen liittyvissä tutkimus-, ydinturvallisuus- ja ydinturvakysymyksissä. Meidän olisi jatkossakin investoitava näiden alojen huipputason tutkimukseen, jotta voimme säilyttää ydinenergian turvalliseen käyttöön tarvittavat taidot ja tiedot. Lisäksi tarvitaan investointeja fuusioteknologian kehittämiseen ja sitoutumista fuusiota koskevan etenemissuunnitelman toteuttamiseen. Suurin osa tämän ohjelman määrärahoista olisi edelleen käytettävä fuusiotutkimukseen.

Koska ohjelma kuuluu Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan, se poikkeaa edelleen EU:n yleisistä tiede- ja tutkimuskehysohjelmista. Esittelijä katsoo, että tämä erottelu on täysin mielivaltainen ja että synergiaa ja parempaa tieteellistä tutkimusta voitaisiin saada aikaan yhdistämällä nämä kaksi ohjelmaa toisiinsa. Erityisen tärkeää olisi laajentaa Euroopan parlamentin valvonta- ja lainsäädäntövalta Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan, sillä parlamenttihan on yhteislainsäätäjänä talousarvioasioissa.

Tämä ehdotus on kuitenkin oikeansuuntainen, koska se on tosiasiallisesti linjassa Euroopan horisontti -ohjelman sääntöjen ja edellytysten kanssa. Teknisen yhdenmukaistamisen ohella on myös olennaisen tärkeää, että samoja huippuosaamisen ja avoimen tieteen periaatteita noudatetaan molemmissa ohjelmissa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti” täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025

Viiteasiakirjat

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

16.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

12

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus