Процедура : 2018/2085(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0407/2018

Внесени текстове :

A8-0407/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0528

ДОКЛАД     
PDF 798kWORD 79k
27.11.2018
PE 625.465v02-00 A8-0407/2018

относно „Блокова верига: далновидна търговска политика“

(2018/2085(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Ема Маккларкин

Докладчици по становище (*):

Кристиан‑Силвиу Бушой, комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Ана Гомеш, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Блокова верига: далновидна търговска политика

(2018/2085(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 207, параграф 3 и член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТС),

–  като взе предвид Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за информационните технологии (СИТ),

–  като взе предвид Работната програма на СТО за електронната търговия,

–  като взе предвид Споразумението за улесняване на търговията на СТО,

–  като взе предвид преразгледаната Конвенция от Киото на Световната митническа организация,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно виртуалните валути(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2017 г., озаглавена „По пътя към цифрова търговска стратегия“(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 май 2017 година относно оценката на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2017 г. относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност(5),

–  като взе предвид съвместната декларация относно търговията и икономическото овластяване на жените по случай министерска конференция на СТО в Буенос Айрес през декември 2017 г.(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД))(7),

–  като взе предвид предложението на Комисията относно хоризонтални разпоредби за трансграничните потоци от данни за защита на личните данни (в търговските и инвестиционните споразумения на ЕС),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението на стратегията за търговска политика „Търговията – за всички“ Осигуряване на прогресивна търговска политика, която извлича ползи от глобализацията“ (COM(2017)0491),

–  като взе предвид доклада на главния научен съветник на правителствената служба за научни изследвания на Обединеното кралство, озаглавен „Distributed Ledger Technology: beyond block chain“ (Технологията на разпределения регистър: отвъд технологията на блоковата верига)(8),

–  като взе предвид Бялата книга от 2018 г. на Центъра на ООН за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT) относно техническите приложения на блоковата верига,

–  като взе предвид декларацията от 10 април 2018 г. на 21 държави – членки на ЕС и на Норвегия за установяване на европейско партньорство за блокови вериги(9), след което още пет държави членки се присъединиха към партньорството и броят на подписалите държави стигна 27,

–  като взе предвид стартирането от Комисията на Обсерваторията и форума на ЕС за блоковата верига на 1 февруари 2018 г.(10),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 октомври 2017 г.(11),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0407/2018),

А.  като има предвид, че в настоящия доклад блоковата верига, освен ако не е упоменато друго, ще се счита за частна, контролируема технология на разпределения регистър (ТРР), която включва база данни, съставена от последователни блокове от данни, които се добавят с консенсус на операторите на мрежи;

Б.  като има предвид, че различни конкретни случаи и отрасли ще извлекат различни ползи от комбинацията от частни/публични, контролируеми/с публично потвърждение блокови вериги;

В.  като има предвид, че всеки блок на една блокова верига съдържа „хеш“, който проверява данните на предишните блокове и по този начин дава възможност на отделните страни да участват в трансакции с повишено доверие и отчетност, тъй като данните, съхранявани в регистър, не могат да бъдат лесно фалшифицирани;

Г.  като има предвид, че технологията на блоковата верига с отворен код е в основата на увеличаването в световен мащаб на контролируемите блокови вериги, като спомага за повишаване на доверието на участниците в дадена свързана с бизнеса мрежа;

Д.  като има предвид, че блоковата верига може да даде възможност на някои администратори ясно да определят ролите, отговорностите, равнищата на достъп и правата на валидиране на участниците;

Е.  като има предвид, че световната търговия се основава на сектор на веригата на доставки на стойност приблизително 16 трилиона евро, в който високите разходи за трансакции и утежнената документация водят до сложност на процесите и системите, в които съществува риск от грешки;

Ж.  като има предвид, че бяха стартирани пилотни инициативи с обещаващ потенциал за намаляване на транспортните разходи, за повишаване на екологосъобразността на промишлеността и за насърчаване на икономическите резултати;

З.  като има предвид, че има поне 202 правителствени инициативи за блокови вериги в 45 държави по света и че някои икономики, по-специално в Азиатско-тихоокеанския регион, Северна и Южна Америка и Близкия изток, инвестират в технологии за блокови вериги за търговия;

И.  като има предвид, че блоковата верига може да засили и подобри някои търговски политики на ЕС като споразуменията за свободна търговия (ССТ), споразуменията за взаимно признаване (СВП), по-специално на одобрените икономически оператори (ОИО), решенията относно адекватността на данните и мерките за търговска защита;

Й.  като има предвид, че блоковата верига има голям потенциал да подобри прозрачността и проследимостта по цялата верига на доставки, да повиши равнището на доверие на участниците в дадена мрежа, да рационализира митническите проверки и спазването на нормативните изисквания, да намали разходите за трансакции, да засили неизменяемостта и сигурността на данните и да функционира като инструмент за борба с корупцията; като има предвид, че потенциалните ползи са съпроводени от редица предизвикателства, като например киберсигурността;

К.  като има предвид, че блоковата верига може да осигури рамка за прозрачност по дадена верига на доставки, да намали корупцията, да разкрие отклонение от данъчно облагане, да даде възможност за проследяване на незаконни плащания и противодейства на изпирането на пари, основано на търговията; като има предвид, че съществуват рискове, свързани с използването на неконтролируеми приложения на блоковата верига за престъпни дейности, включително отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и изпиране на пари, основано на търговията; като има предвид, че Комисията и държавите членки трябва спешно да проследят и разгледат тези въпроси;

Л.  като има предвид, че блоковата верига все още се развива в областта на международната търговия и следователно се нуждае от благоприятен за иновациите, даващ възможности и окуражаващ подход, който осигурява правна сигурност и същевременно насърчава защитата на потребителите, инвеститорите и околната среда, увеличава социалната стойност на технологията, намалява цифровото разделение и подобрява цифровите умения на гражданите;

М.  като има предвид, че технологията на блоковата верига може да осигури на всички участващи в търговията страни, независимо дали са публични или частни, постоянен достъп в реално време до неизменяема база данни с времеви печат, която съхранява свързани с трансакции документи, като по този начин спомага за изграждане на доверие, избягване на проблеми, свързани със спазването, и борба с използването на фалшифицирани стоки или подправени документи;

Н.  като има предвид, че някои регионални и метрополни области на ЕС вече са започнали да развиват тази технология чрез конкретни проекти и програми въз основа на собствените си характеристики и създават мрежи за разпространение на най-добри практики;

Търговска политика на Европейския съюз

1.  признава, че въпреки предишните търговски успехи, споразуменията на ЕС за свободна търговия имат голям нереализиран потенциал и все още не са напълно използвани, като средно само 67% от износителите и 90% от вносителите от ЕС използват преференциалните тарифи както в ЕС, така и в партньорските държави или региони, и подкрепя един анализ на техническите решения, които могат да увеличат използването на ССТ и износа; отбелязва, че износителите биха могли да качат всички свои документи на подкрепено от блокова верига приложение за публичен орган и да докажат, че спазват преференциалното третиране, предоставено от ССТ, като например разпоредбите за преференциални правила за произход, разпоредбите в областта на санитарните и фитосанитарните мерки и разпоредбите относно търговията и устойчивото развитие; счита, че блоковата верига би могла да засили разпоредбите за кумулация в споразуменията за свободна търговия;

2.  счита, че процедурите за сертифициране – както за преференциалните, така и за непреференциалните правила за произход – са скъпи и тромави за предприятията; счита, че в случая с преференциалните правила блоковата верига може да помогне за установяването на икономическото гражданство на дадена стока; счита освен това, че в случая с непреференциалните правила блоковата верига би могла да подпомогне пропорционалното използване от Съюза на инструменти за търговска защита, като осигурява прозрачност относно произхода на стоките, влизащи на европейския пазар, и общ поглед върху целия внос, за да се осигурят по-равнопоставени условия на конкуренция за предприятията;

3.  подчертава, че блоковата верига има потенциала да подкрепи програмата за търговията и устойчивото развитие чрез осигуряване на доверие в произхода на суровините и стоките, прозрачните производствени процеси и вериги на доставки и съответствието с международните правила в областта на трудовите, социалните и екологичните права, като се има предвид особеното значение на полезните изкопаеми от зони на конфликт, незаконната търговия с движими културни ценности, контрола върху износа и корупцията; подчертава, че блоковата верига би могла да допринесе за работата на дружествата в областта на устойчивото развитие и да насърчи отговорно бизнес поведение;

4.  счита, че споразуменията за взаимно признаване (СВП) на одобрените икономически оператори (ОИО) дават възможност на предприятията да диверсифицират веригите си на доставки чрез намаляване на времето и разходите, свързани с трансграничните митници; отбелязва, че съществуват проблеми във връзка с прилагането, които трябва да бъдат разгледани; счита, че блоковата верига предлага потенциал за намаляване на несигурността, свързана с прилагането на СВП на ОИО, чрез безпроблемен обмен на данни;

Външни аспекти на улесняването на митниците и търговията

5.  приветства топло Споразумението за улесняване на търговията; разглежда го като основа, върху която членовете на СТО да проучат допълнителни начини за улесняване на търговията, в т.ч. чрез блокова верига; приветства усилията на ЕС за поддържане и укрепване на СТО и нейния ангажимент към основана на правила търговска система, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се наложат глобални търговски правила;

6.  счита, че блоковата верига би могла да даде възможност на митническите органи автоматично да получават изискваната информация за митническа декларация, да намали необходимостта от ръчна проверка и използване на хартия, да предоставя точна информация за състоянието и характеристиките на влизащите в ЕС стоки едновременно на всички заинтересовани страни, като по този начин се подобрява възможността за проследяване и прозрачността;

7.  счита, че цифровизацията ще позволи обменът на информация да стане по-ефикасен и прозрачен; счита, че блоковата верига може да даде възможност на производителите, лабораториите, логистичните оператори, регулаторните органи и потребителите да имат достъп до и да споделят цялата необходима информация относно например произхода, изпитването, сертифицирането и лицензирането; отбелязва, че блоковата верига би могла също така да подпомага правилното издаване на електронни сертификати; разглежда цифровизацията и използването на приложения по веригата на доставки като предварително условие и допълнение към пълноценното функциониране на блоковата верига; отбелязва, че съществуват съществени различия между държавите членки по отношение на цифровизацията;

8.  счита, че приемането на технологии на блоковата верига по цялата верига на доставки може да увеличи ефективността, бързината и обема на световната търговия чрез ограничаване на разходите, свързани с международни трансакции, и подпомагане на бизнеса да идентифицира нови търговски партньори, и може да доведе до повишаване на доверието на потребителите в цифровата търговия;

9.  подчертава приложимостта на блоковата верига за:

а.  засилване на сигурността за произхода на стоките и за правата на интелектуална собственост върху стоките, като така се намалява рискът от навлизане във веригата на доставки на незаконни стоки, в т.ч. фалшифицирани и подправени стоки,

б.  предоставяне на органите на точна информация относно това кога дадена стока може да е била повредена/подправена по веригата на доставки,

в.  подобряване на прозрачността и проследимостта, като се дава възможност на всички участници да регистрират своите трансакции и да споделят тази информация в мрежата,

г.  запазване на защитата на потребителите и на доверието, като на потребителите се предоставя подробна информация за стоките и се допринася за работата на дружествата в областта на устойчивото развитие,

д.  намаляване на разходите за управление на веригата на доставки чрез премахване на необходимостта от посредници и свързаните с тях разходи, заедно с физическото изискване за представяне, транспортиране и обработване на документи на хартия,

е.  подобряване на налагането на правилни мита и ДДС и събиране на приходи в рамките на търговската политика, както и

ж.  намаляване на общото време, което стоките прекарват в транзит, чрез автоматизиране на задачите, които обикновено се извършват ръчно; отбелязва свързаната с това полза, по-специално във веригите за доставки „точно навреме“, за намаляване както на разходите, така и на въглеродния отпечатък на сектора на логистиката;

10.  отбелязва, че престъпниците могат да манипулират законната търговия, за да прикрият своите незаконни дейности, като изпиране на пари, основано на търговията, чрез подправяне на необходимата документация посредством невярно докладване, например завишаване или занижаване на стойността на съответната стока; счита, че блоковата верига може да даде възможност на митниците и на други органи да предприемат необходимите действия своевременно, бързо и координирано, за да разкрият незаконните финансови потоци;

Трансгранични потоци от данни и защита на данните

11.  признава трансграничните потоци от данни като неразделна част от международната търговия със стоки и услуги, а така също и проектирането на структурата за блокова верига;

12.  подчертава обхвата на блоковата верига за валидиране на трансакции по дадена международна верига на доставки чрез определяне на равнища за достъп и процедури за валидиране за участниците;

13.  отбелязва връзката между блоковата верига и трансграничните потоци от данни за търговията; отбелязва, че една мрежа от свързани частни, контролируеми регистри може да осигури доверие между платформите чрез интегриране на данни от множество източници; признава значението на трансграничните потоци от данни за растежа и работните места; набляга на разграничението между лични и нелични данни в блоковите вериги;

14.  признава предизвикателството, което представлява връзката между блоковата верига и прилагането на ОРЗД; подчертава, че прилагането на блоковата верига следва да бъде в съответствие с цялото съществуващо и бъдещо законодателство на ЕС относно правилата за защита на данните и неприкосновеността на личния живот; подчертава, че технологията на блоковата верига може да предостави решения за прилагането на разпоредбите за „защита на данните на етапа на проектирането“ в ОРЗД въз основа на техните общи принципи за осигуряване на сигурни и самоуправлявани данни; подчертава ограниченото въздействие на ОРЗД върху търговските трансакции поради липсата на лични данни в частните контролируеми блокови вериги; при все това признава необходимостта от гаранции и регулаторен надзор; подчертава, че ОРЗД се прилага само когато става въпрос за лични данни; приканва Комисията да разгледа допълнително този въпрос;

15.   признава необходимостта блоковите вериги да бъдат проектирани в съответствие с правото на субекта „да бъде забравен“ и отбелязва, че верифицираните потребители на блокови вериги и приложения на блокови вериги следва по всяко време да имат достъп до всички данни, свързани с трансакции, в които участват, в съответствие с техните права на достъп;

16.  отново призовава за разпоредби, които дават възможност за пълноценно функциониране на цифровата екосистема и за насърчаване на трансграничните потоци от данни в споразуменията за свободна търговия; в тази връзка отбелязва, че решенията относно адекватността не благоприятстват свободния поток на нелични данни; поради това призовава Комисията да договори обвързващи и приложими ангажименти относно предаването на данни в споразуменията за свободна търговия, включително относно неличните данни;

17.  подчертава, че блоковата верига представлява нова парадигма за съхранение и управление на данни, която е в състояние да децентрализира формите на човешко взаимодействие, пазарите, банкирането и международната търговия; изтъква, че появата на блоковата верига разкрива възможности, но поражда и предизвикателства по отношение на защитата на данните, прозрачността и финансовите престъпления, тъй като данните не подлежат на изменение, след като са били въведени и споделени с всички участващи страни, което също така гарантира тяхната сигурност и цялост; отправя искане да се направи всичко възможно, включително на национално равнище, за да се гарантира, че технологията не може да бъде фалшифицирана и изменяна и че основното право на защита на данните не е изложено на риск;

18.  отчита предизвикателството, което възниква от връзката между технологиите на блоковата верига и прилагането на рамката на ЕС за защита на данните, а именно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), и припомня, че в резултат на това въпросната връзка би могла да разкрие противоречие между защитата на основните права, от една страна, и насърчаването на иновациите, от друга страна; счита, че съществува необходимост да се гарантира, че блоковата верига съответства напълно на рамката на ЕС за защита на данните и напълно зачита принципите, установени в правото на ЕС, особено по отношение на обработването на лични данни като основно право в съответствие с член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

19.  подчертава освен това, че блоковите вериги, отчасти в резултат на горепосоченото противоречие, по никакъв начин не поддържат автоматично суверенитета на данните и следователно трябва да бъдат специално разработени за тази цел, предвид факта, че те могат също така да представляват риск за защитата на данните;

20.  подчертава, че ако е подходящо разработена, технологията на блоковата верига следва да бъде съобразена с принципа на „защита на данните на етапа на проектирането“, чието предназначение е да се предостави повече контрол на субектите на данни върху техните данни в съответствие с ОРЗД; подчертава освен това, че личните данни в блокова верига обикновено не са анонимни, поради което попадат в обхвата на ОРЗД; настоява, че блоковите вериги следва да бъдат напълно съобразени с правото на ЕС, включително когато се използват за обработване на лични данни; във връзка с това препоръчва блоковите вериги и приложенията да включват механизми, които да гарантират, че данните могат да бъдат напълно анонимни, като по този начин се гарантира, че те съхраняват само данни, които не са свързани с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице;

21.  подчертава, че бъдещите приложения на блоковата верига следва да прилагат механизми за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на ползвателите, както и да гарантират, че данните могат да бъдат напълно анонимни; призовава Комисията и държавите членки да финансират научни изследвания и иновации, по-специално академични изследвания, в областта на новите технологии на блоковата верига, които да бъдат в съответствие с ОРЗД и да се основават на принципа на защита на данните на етапа на проектирането, като например zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge – кратки неинтерактивни аргументи за познание без разкриване на знанието);

22.  счита, че за да се предотврати нарушаването на основното право на защита на личните данни, технологията на блоковата верига не следва да се използва за обработка на лични данни, докато съответната организация, която я пуска в действие, не бъде в състояние да гарантира съответствие с ОРЗД и изрично да гарантира, че правото на коригиране и правото на заличаване на данни са защитени;

23.  подчертава факта, че ползвателите на блокови вериги могат да бъдат едновременно администратори на данни за личните данни, които те качват в регистъра, и обработващи лица, когато съхраняват пълното копие на регистъра на собствения си компютър;

24.  отбелязва, че в случаите, когато блоковата верига съдържа лични данни, неизменимото естество на някои технологии на блоковата верига вероятно ще бъде несъвместимо с „правото на изтриване“, посочено в член 17 от ОРЗД;

25.  отбелязва със загриженост, че в случаите, когато блоковата верига съдържа лични данни, разпространението на копия на данни в блокова верига вероятно няма да бъде съвместимо с принципа на свеждане на данните до минимум, определен в член 5 от ОРЗД;

26.  приканва Европейския комитет по защита на данните да издаде насоки и препоръки, за да се гарантира, че технологията на блоковата верига съответства на правото на ЕС;

27.  отбелязва със загриженост липсата на каквото и да било упоменаване на сериозните последици от начина на прилагане на технологията на блоковата верига, особено в области като борбата с изпирането на пари, данъчните измами и финансирането на тероризма; счита, че следва да се предвиди всяко използване на технологии на блоковата верига, като ясно се определи кои данни ще се съхраняват във веригата и извън нея, като личните данни се съхраняват извън веригата;

Малки и средни предприятия (МСП)

28.  счита, че иновациите и насърчаването по отношение на блоковата верига могат да създадат икономически възможности за интернационализиране на МСП и за преодоляване на разходите, свързани с износа, като улесняват взаимодействието с потребители, митнически органи, международни и национални регулаторни органи и други предприятия, участващи във веригата на доставки; добавя, че инфраструктурата на блоковата верига може да спомогне за бързото и евтино пускане на пазара на продукти и услуги;

29.  подчертава ползите, които блоковата верига може да донесе на МСП – чрез възможности за комуникация между партньори, инструменти за сътрудничество и сигурни плащания, улесняване на извършването на стопанска дейност и намаляване на риска от неплащане и съдебни разходи при изпълнението на договора чрез използването на интелигентни договори; признава необходимостта да се гарантира, че развитието на блоковата верига в международната търговия включва МСП; подчертава, че понастоящем интелигентните договори може би все още не са достатъчно развити, за да бъдат считани за правно приложими като част от каквото и да било секторно регулиране, и че е необходима допълнителна оценка на рисковете;

30.  признава възможностите, включително за МСП, произтичащи от въвеждането на технологията на блоковата верига като част от търговската политика на ЕС, което би могло да доведе, наред с други ползи, до по-ниски трансакционни разходи и до по-голяма ефективност; също така отчита, че технологията на блоковата верига предлага потенциал за подобряване на доверието и увереността в настоящата търговска система чрез предоставяне на неизменяеми данни за трансакциите; признава обаче, че в случаите, които попадат извън обхвата на търговската политика на ЕС, прилагането на тази технология може да представлява риск от изпиране на пари и да улесни финансирането на организираната престъпност;

Оперативна съвместимост, възможности за увеличаване на мащаба и взаимодействия със свързани технологии

31.  разглежда предизвикателствата на възможността за увеличаване на мащаба, свързани с внедряването на системи от блокови вериги, в контекста на разширяването на международните търговски мрежи;

32.  отбелязва разпространението на различни блокови вериги, запаметяващи данни за дадена трансакция в отделни частни и публични регистри; признава, че е налице нарастваща необходимост от разработване на глобални стандарти за оперативна съвместимост за интегриране на трансакциите в блоковите вериги около движението на даден артикул по веригата на доставки с цел насърчаване на оперативна съвместимост между системите, включително заварените операционни системи; призовава Комисията да засили сътрудничеството с Международната организация по стандартизация (ISO) и с други съответни органи по стандартизация;

33.   разглежда възможните взаимодействия на технологиите на блоковата верига с други международни търговски иновации; подчертава необходимостта от анализ на възможностите и предизвикателствата, свързани с развитието на технологиите на блоковата верига; призовава за допълнителни изследвания относно тяхната приложимост към цифровата трансформация и автоматизацията на международната търговия, както и към публичния сектор, особено по линия на програмата „Цифрова Европа“;

Заключения

34.  призовава Комисията да следи развитието в областта на блоковата верига, по-специално текущите пилотни проекти/инициативи в международната верига на доставки и външните аспекти на митническите и регулаторните процеси; приканва Комисията да изготви хоризонтален стратегически документ с участието на съответните генерални дирекции относно въвеждането на технологии на блоковата верига в търговията и управлението на веригата на доставки, както и в областта на интелектуалната собственост и особено борбата срещу фалшифицирането; приканва Комисията да направи оценка на правните и управленските аспекти на блоковата верига и дали тя предлага по-добри решения на съществуващите и нововъзникващите технологии, които могат да отговорят на настоящите предизвикателства в търговската политика на ЕС; призовава Комисията да следи развитието в областта на блоковата верига, по-специално текущите пилотни проекти/инициативи в международната верига на доставки; приканва Комисията да изготви стратегически документ за въвеждане на технологии на блоковата верига в търговията и управлението на веригата на доставки; счита, че целта трябва да бъде да се спечели подкрепата на участниците в блокови вериги за проекти и инициативи в международната верига на доставки и да се провеждат съвместни проекти, включващи самоличността, източника и съхраняването на данни на различни партньори;

35.  призовава Комисията да разработи набор от ръководни принципи за приложението на блоковата верига в международната търговия, за да осигури на промишлеността и митническите и регулаторните органи достатъчно равнище на правна сигурност, което насърчава използването на блоковата верига и иновациите в тази област; подчертава, че създаването на законодателство за технологията, която е в основата на приложенията, би ограничило иновациите и създаването на нови приложения; подчертава колко е важно за ЕС, и особено за европейската промишленост, да се демонстрира лидерство и ангажираност в сферата на технологиите на блоковата верига и да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция по отношение на глобалната конкуренция и в областта на развитието и регулаторната среда; подчертава значението на диалога и обмена на практики, а така също и изграждането на компетентност и цифрови умения; призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки за стартиране и наблюдение на пилотни проекти, използващи технологията на блоковата верига в международната търговия, за да се изпитат ползите от нея;

36.  насърчава Комисията да работи с държавите членки за опростяване и подобряване на потока от информация, свързана с улесняването на търговията, чрез, наред с други мерки, въвеждането на подходящи информационни и комуникационни технологии;

37.  призовава Комисията да създаде консултативна група за блоковата верига в ГД „Търговия“ и да разработи концептуална бележка за частните, контролируеми пилотни проекти относно използването „от край до край“ на блоковата верига във веригата на доставки, с участието на митнически и други трансгранични органи, и като се вземат предвид правата върху интелектуалната собственост и борбата срещу фалшифицирането; признава, че технологията на блоковата верига е все още на ранен етап на развитие, но при все това съществува необходимост от стратегия на сектора за ефективното прилагане на блоковата верига;

38.  призовава Комисията да проучи начини, по които блоковата верига може да подкрепи търговията и устойчивото развитие; припомня позицията на Парламента, че мерките в подкрепа на стратегия на ЕС за цифрова търговия следва да съответстват напълно и да допринасят за изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР), включително ЦУР 5 относно равенството между половете и овластяването на жените; припомня позицията на Парламента относно важността на насърчаването на участието на жените в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката и на преодоляването на неравнопоставеността между половете по отношение на достъпа до нови технологии и тяхното използване;

39.  призовава Комисията да извърши проучване на начина, по който блоковата верига може да модернизира политиките на Съюза в областта на търговската защита с цел укрепване на тяхната легитимност и прилагане;

40.  призовава Комисията да оцени оптималността на структурата на блоковата верига, която държи частните данни извън веригата;

41.  призовава Комисията да оцени как да се засили улесняването на търговията и сигурността посредством технологията на блоковата верига, включително концепцията за одобрените икономически оператори (ОИО);

42.  насърчава Комисията да сътрудничи със и да допринесе за работата на международните организации и да се включи в текущите проекти по изготвянето на набор от стандарти и принципи, които да са в основата на нормативна уредба, насочена към улесняване на използването на блоковата верига;

43.  призовава Европейския съюз и неговите държави членки да играят водеща роля в процеса на стандартизация и сигурност на блоковата верига и да работят с международните партньори и всички съответни заинтересовани страни за разработване на стандарти за блоковата верига, включително терминология, развитие и внедряване на технологията в търговията и управлението на веригата на доставки; подчертава, че киберсигурността е от решаващо значение за приложенията на блоковата верига, включително за международната търговия; призовава Комисията да проучва предизвикателствата, свързани със сигурността, да оцени технологичните рискове, като например квантовите изчисления, и да предприема действия за справяне с тях;

44.  призовава Комисията да работи със съответните заинтересовани страни, за да направи преглед и да изработи рамка за справяне с предизвикателствата пред оперативната съвместимост и съгласуваността между системите от блокови вериги;

45.  приветства стартирането на Обсерваторията и форума на ЕС за блоковата верига и насърчава този орган да изследва приложенията, насочени към улесняване на международната търговия; с настоящото изисква от Комисията да проучи възможността за разширяване на мандата на Обсерваторията и форума на ЕС за блоковата верига и да включи съответните местни и световни заинтересовани страни с цел справяне с предстоящите предизвикателства и насърчаване на подкрепата на лицата, отговорни за вземането на решения;

46.  призовава Комисията да поеме водеща роля в оценката и по-нататъшното развитие на технологиите на блоковата верига, включително в конкретни сектори, например секторите, обхванати от търговската политика на ЕС, и да създаде консултативна група относно блоковите вериги, която следва да включва експерти по въпросите на борбата с изпирането на пари, данъчните измами, защитата на данните и организираната престъпност;

47.  припомня на Комисията, че ЕС има възможност да се превърне във водещ фактор в областта на блоковата верига и международната търговия и че той следва да бъде влиятелен участник при определянето на нейното развитие в световен мащаб, заедно с международните партньори;

°

°  °

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на ЕСВД.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въпреки че Европейският съюз предприе важни и навременни мерки за развитието на употреби на блоковата верига на единния пазар, той трябва също така да се съсредоточи върху начина на използване на блоковата верига за подобряване на международните търговски политики и управлението на веригата на доставки. Неотдавнашни проучвания сочат, че блоковата верига би могла потенциално да спести 20% от общите физически транспортни разходи, като намали разходите в световната търговия с до 1 трилион щатски долара. Нещо повече, намаляването на пречките в глобалните вериги на доставки посредством широкото прилагане на блокова верига се очаква да увеличи търговията в световен мащаб с почти 15%.

Технологията на блоковата верига позволява на отделни страни да участват в сигурни трансакции без необходимост от посредник. Сред основните характеристики на блоковата верига са някои механизми, които позволяват на отделните страни по сигурен начин да определят датата и произхода на записите на данни във всеки блок от веригата. Освен това записите на данни в блоковата верига са неизменяеми, което означава, веднъж че записани във веригата, данните не могат да бъдат променяни или заличавани. Потребителите също така имат верифициран достъп до дадена блокова верига и системите от блокови вериги съдържат автоматизирани функции за изпълнение на интелигентни договори, след като бъдат изпълнени определени критерии.

Блоковите вериги са категория технологии на разпределения регистър (ТРР), представляващи видове бази данни, които записват трансакции и ги съхраняват в неизменяем вид. Регистърът е разпределен, защото има множество копия на блоковете във веригата. Тези копия се съхраняват в различни системи, наречени „възли“. Освен това копията се актуализират, като се използва алгоритъм за консенсус, който гарантира, че всички екземпляри остават съгласувани. Този алгоритъм определя начина, по който даден блок може да бъде добавен към веригата.

Блоковата верига следователно съдържа база данни от последователни „блокове“ от данни, които са добавени към всяко от многобройните копия на регистъра. Всеки блок съдържа „хеш“ или криптографски отпечатък, който може да се използва за проверка на съдържанието на предишния блок.

Въпреки че блоковата верига често е свързвана с криптовалутите – след публикуването на първата концепция за тази технология от Сатоши Накамото през 2008 г. – блоковите вериги могат да бъдат контролируеми или не, с частно или публично потвърждение. В обхвата на настоящия доклад терминът „блокова верига“ ще се отнася единствено до контролируемите, с частно потвърждение мрежи. Информацията, съхранявана на частни контролируеми мрежи е достъпна само за конкретни участници, определени в съответствие с механизми за управление, в основата на които е принципът на консенсус, който може да варира от една блокова верига до друга. За разлика от блоковите вериги с публично потвърждение, частните контролируеми блокови вериги съдържат варианти на контрол на управлението от страна на мрежовите оператори, с цел по-голяма сигурност и определяне на достъпа. От това следва, че частни контролируеми мрежи до голяма степен вече са реализирани в реални случаи на търговска употреба и пилотни проекти. Например корейската митническа служба понастоящем изпробва платформа за митническо оформяне за електронна търговия, в основата на която стои блокова верига, за да рационализира процесите, като автоматизира генерирането на доклади за вноса до органите.

Настоящият доклад отчита настъпилото в последно време масово разпространение на научни изследвания и инвестиции в публичния и в частния сектор с цел внедряване на блоковата верига за разнообразни случаи на употреба. Поради това е необходим премерен и рационален подход, за да се проучи точно къде блоковата верига може да предложи осезаеми ползи.

Технологията за блоковата верига има огромен потенциал за намаляване на пречките в рамките на глобалните вериги на доставки. Целта на настоящия доклад е да се подчертаят настоящите далеч не оптимални въпроси, свързани с веригите на доставки, търговската политика на ЕС и митническите процедури, да се определят реалистични ползи, произтичащи от широкото прилагане на блоковата верига, и да се препоръчат постижими и постепенни мерки на политиката пред Европейската комисия и държавите членки, за да се позволи на тази технология да функционира.

Блоковата верига има потенциала да намали разходите за трансакции между страните чрез премахване на необходимостта от физическо попълване на документи, а така също и на надзорните и административните пречки, които представляват посредниците. Това се дължи на засиленото доверие, което блоковата верига поражда при трансакциите между страните, което от своя страна подобрява прозрачността и засилва сигурността за произхода на стоките. Нещо повече, блоковата верига може да улесни и засили сигурността на потоците от данни, за да се предотврати използването на подправени документи и фалшифицирани стоки във веригите на доставки. Що се отнася до свидетелствата за тези потенциални ползи, в сектора на логистиката вече са изпълнени няколко търговски пилотни проекта за подпомагане на веригите на доставки с блокова верига – частично или от край до край.

Тези случаи на използване на блокова верига не са ограничени до големите многонационални дружества. МСП потенциално могат да бъдат сред най-големите бенефициенти на блоковата верига. Технологията би могла значително да улесни взаимодействието на МСП с митническите органи и други предприятия по тяхната верига на доставки, за да се разраснат и да увеличат износа си, като намалят разходите за трансакциите. Необходимият кредитен контрол и мерките за проверка могат да бъдат рационализирани чрез автоматизацията, която системите от блокови вериги осигуряват за веригите на доставки. Например документи, които изискват чести изменения и проверки на различните етапи от веригата на доставки, биха могли да се възползват от по-голямата сигурност, тъй като блоковата верига автоматично регистрира документи и хронологично съхранява данни, без да изменя предишните записи. Това би позволило на МСП лесно да потвърждават проверките и промените в документите, като по този начин намаляват разходите за стопанска дейност.

Това рационализиращо следствие от използването на блокова верига има значителен потенциал за улесняване на по-нататъшни трансакции по веригата на доставки, а оттук и за увеличаване на световната търговия. При търговските сделки е важно да се отбележи, че предприятията естествено ще избягват споделянето на чувствителни данни по блоковата верига. Поради това в настоящия доклад ще се разглежда единствено използването на частни контролируеми блокови вериги, съдържащи механизми за управление, чрез които се контролира достъпът на потребителите до данни по веригата.

В настоящия доклад се подчертава конкретният потенциал на блоковата верига за укрепване на търговската политика на ЕС. Споразуменията на ЕС за свободна търговия не се използват пълноценно от предприятията и Комисията вече отбеляза, че това отчасти се дължи на трудностите при разбирането на правилата за получаване на преференциален произход, както и на тромавите процедури за получаване на необходимите документи за ползване на преференциално третиране. В това отношение блоковата верига има значителен потенциал да бъде от полза за износителите чрез възможността те да качват всички съответни документи на единствено приложение, подкрепено от блокова верига, което би доказало, че те спазват преференциалното третиране, предоставено от ССТ. Нещо повече, блоковата верига може да подпомогне инструментите на Съюза за търговска защита, като осигурява прозрачност относно произхода на стоките, влизащи на европейския пазар.

Настоящият доклад също така ще отчете връзката между блоковата верига и трансграничните потоци от данни, както и между блоковата верига и ОРЗД. Функциите за криптиране и неизменяемост на блоковите вериги биха могли да са полезни за прилагането на изискванията на ОРЗД, но при все това повдигат и въпроси относно прозрачността на данните.

Освен това в доклада се подчертава двойното предизвикателство пред оперативната съвместимост между блоковите вериги и проблемите пред възможността за увеличаване на мащаба на системите от блокови вериги. На първо място, оперативната съвместимост между блоковите вериги се отнася до способността за интегриране на трансакции между различни блокови вериги. Например, ако за една стока по една верига на доставки се използват различни системи от блокови вериги, би било полезно данните да могат да се прехвърлят между системите. Все още има дълъг път, преди да се стигне до внедряването на няколко системи от блокови вериги в една единствена търговска верига на доставки, но този въпрос започва да бъде поставян и Комисията трябва да го има предвид при разглеждането на варианти на политиката.

Възможността за увеличаване на мащаба на системите от блокови вериги представлява друго основно предизвикателство пред широкото внедряване на блокови вериги. С разширяването на системите от блокови вериги в рамките на международните търговски мрежи, капацитетът на технологията и устойчивостта на нейните механизми за управление трябва да останат стабилни.

Поради това, с оглед на тези тенденции, докладчикът препоръчва да бъдат преодолени регулаторните пречки пред широкото внедряване на блоковата верига. Европейската комисия трябва да се ангажира активно с държавите членки, за да следи отблизо развитието в областта на блоковата верига, по-специално текущите пилотни проекти и случаите на търговска употреба, които прилагат основани на блокова верига системи в международните вериги на доставки. На последно място, Европейската комисия трябва да участва в текущите международни инициативи за разработване на стандарти и принципи, които са в основата на нормативната уредба за улесняване на използването на блоковата верига.

(1)

ОВ C 76, 28.2.2018 г, стр. 76.

(2)

ОВ C 101, 16.3.2018 г, стр. 30.

(3)

ОВ C 369, 11.10.2018 г, стр. 22.

(4)

ОВ C 307, 30.8.2018 г, стр. 44.

(5)

ОВ C 337, 20.9.2018 г, стр. 33.

(6)

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf

(7)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(8)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

(9)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership

(10)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm

(11)

http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (8.11.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно Блокова верига: далновидна търговска политика

(2018/2085(INI))

Докладчик по становище (*): Кристиан-Силвиу Бушой

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че технология на разпределения регистър (DLT) е многофункционална технология, която би могла да има голям потенциал за търговски операции чрез подходящи механизми за криптиране и контрол; като има предвид, че блоковата верига е един от няколкото вида технологии на DLT, които потенциално биха могли да имат отрицателно въздействие върху множество отрасли;

Б.  като има предвид, че технологиите на разпределения регистър, и по-специално блоковата верига, която е технология, характеризираща се с автоматично проследяване, разпознаване, проверка и надзор, биха могли да оптимизират прозрачността и проследимостта, да спомагат за изграждането на доверие, да насърчават конкурентоспособността и капацитета за иновации и да развиват нови модели на сътрудничество в ЕС; като има предвид, че потенциалните ползи са съпроводени от редица предизвикателства, включително потребление на енергия и сигурност в кибернетичното пространство;

1.  подкрепя принципите на технологична неутралност неутралност на бизнес модела при работа с нововъзникващи технологии, като например DLT, в областта на търговията и поддържа идеята за благоприятна за иновациите екосистема, която осигурява гъвкавост; подчертава, че създаването на законодателство за технологията въз основа на приложенията ще ограничи иновациите и създаването на нови приложения;

2.  отбелязва потенциала за интегриране на DLT с други технологии, като например „Интернет на нещата“, Изкуствен интелект и квантови изчисления, и призовава за засилено сътрудничество със съответните заинтересовани участници за насърчаване на допълнителни изследвания относно тяхната приложимост към цифровата трансформация и автоматизацията на международната търговия, както и към публичния сектор, особено по линия на програмата „Цифрова Европа“;

3.  отбелязва, че блоковата верига се превръща във важен инструмент в различни сектори и отрасли, особено във финансовия сектор и моделирането на веригата на доставки;

4.  подчертава, че интелигентните договори могат да бъдат ключов фактор за предоставянето на децентрализирани приложения в международните търговски операции, но предупреждава, че понастоящем е възможно технологията да е все още недостатъчно развита, за да може да се счита за правно приложима като част от каквото и да било секторно регулиране; насърчава разработването на технически стандарти за интелигентните договори и за взаимното признаване на цифровите подписи в целия ЕС;

5.  отбелязва важната роля, която тази технология би могла да играе при завършването на Енергийния съюз на ЕС; признава предизвикателството, свързано с потреблението на енергия при използването на тази технология; отбелязва, че блоковата верига може да осигурява част от решението чрез използване на по-ефективни алгоритми, подобряване на ефективността на енергийните борси, подобряване на проектирането и използването на енергийни мрежи и децентрализирано производство на енергия, като така се допринася за преобразуването на енергийните пазари;

6.  подчертава потенциала на DLT в световната търговия за наблюдение на произхода на стоките и на условията на тяхното производство, за намаляване на разходите за трансакции, застраховане и логистика, за премахване на посредниците, за повишаване на доверието между извършващите транзакции страни и за водене на борба с контрабандата и навлизането на незаконни стоки; отбелязва, че повечето от приложенията, които използват DLTs понастоящем, се базират на регистри с частно потвърждение;; призовава Комисията да изучава най-добрите практики и да си сътрудничи с митническите и данъчните органи на държавите членки в координирани действия с използване на DLT за подобряване на механизмите за наблюдение, контрол, сигурност и проверка с цел водене на борба срещу незаконните плащания, за улесняване на политиките за борба с изпирането на пари и за разкриване на незаконно присвояване на активи; призовава Комисията да разгледа ролята на блоковата верига за развитието на интелигентните права върху интелектуалната собственост; отбелязва, че технологията може да предоставя алтернатива на централния надзорен орган в модели, при които на този орган не може да се гласува доверие;

7.  настоятелно призовава операторите да гарантират, че механизмите за консенсус по отношение на DLT са екологосъобразни и енергийноефективни; подчертава, че технологиите с DLT са чувствителни по отношение на данните и следва да се прилагат разпоредбите на ОРЗД;;

8.  подчертава, че сигурността в кибернетичното пространство е от решаващо значение за приложенията, основани на DLT, включително за международната търговия, и отбелязва, че технологичните нововъведения могат да водят до нови предизвикателства; призовава Комисията да проучва предизвикателствата, свързани със сигурността, да прави оценка на технологичните рискове и да предприема действия за справяне с тези предизвикателства. призовава за постигане на осезаем напредък в областта на квантова криптография;

9.  подчертава, че ефикасността на международната търговия изисква създаването на глобални стандарти и на оперативна съвместимост между самите DLT, както и между DLT и заварените операционни системи; призовава Комисията да засили сътрудничеството с Международната организация по стандартизация (ISO) и с други съответни органи по стандартизация и да продължава да насърчава международните програми с цел образоване на търговските партньори на ЕС;

10.  подчертава, че появата на нова промишленост успоредно с блоковата верига се съпътства от повишаване на ефикасността и увеличаване на производителността; подчертава потенциалните ползи от блоковата верига, като например намаляване на административната тежест за МСП и създаване на нови възможности за заетост в промишлеността; призовава за мерки за насърчаване на МСП и стартиращите предприятия да проучват възможностите за използване на DLT с цел подобряване на международните търговски операции и на разработването на иновационна екосистема, която намалява пречките за навлизане на пазара и улеснява достъпа до финансиране;

11.  подчертава факта, че блоковата верига може да се използва в приложения на регулаторните технологии (RegTech), като по този начин се намаляват значително разходите за привеждане в съответствие;

12.  приветства стартирането на „Обсерваторията и форума на ЕС за блокови вериги“ и насърчава това образувание да проучва приложенията, насочени към улесняване на международната търговия; с настоящото изисква от Комисията да проучи възможността за разширяване на мандата на обсерваторията и Форума на ЕС за блокови вериги и да включва съответните местни и световни заинтересовани страни с цел справяне с предстоящите предизвикателства и насърчаване на подкрепата на лицата, отговорни за вземането на решения.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Gahler, Ulrike Rodust

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Giancarlo Scottà

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (15.11.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно блоковата верига: далновидна търговска политика

(2018/2085(INI))

Докладчик по становище (*): Ана Гомеш

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че блоковата верига представлява нова парадигма за съхранение и управление на данни, която е в състояние да децентрализира формите на човешко взаимодействие, пазарите, банкирането и международната търговия; изтъква, че появата на блоковата верига разкрива възможности, но поражда и предизвикателства по отношение на защитата на данните, прозрачността и финансовите престъпления, тъй като данните не подлежат на изменение, след като са били въведени и споделени с всички участващи страни, което също така гарантира тяхната сигурност и цялост; отправя искане да се направи всичко възможно, включително на национално равнище, за да се гарантира, че технологията не може да бъде фалшифицирана и изменяна и че основното право на защита на данните не е изложено на риск;

2.  признава възможностите, включително за МСП, произтичащи от въвеждането на технологията на блоковата верига като част от търговската политика на ЕС, което би могло да доведе, наред с други ползи, до по-ниски трансакционни разходи и до по-голяма ефективност, и предлага потенциал за подобряване на доверието и увереността в настоящата търговска система чрез предоставяне на неизменяеми данни за трансакциите; признава обаче, че в случаите, които попадат извън обхвата на търговската политика на ЕС, прилагането на тази технология може да представлява риск от изпиране на пари и да улесни финансирането на организираната престъпност;

3.  приветства факта, че в проекта на доклад на комисията INTA се признава предизвикателството, каквото представлява връзката между технологиите на блоковата верига и прилагането на рамката на ЕС за защита на данните, а именно рамката на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), и припомня, че в резултат на това въпросната връзка би могла да разкрие противоречие между защитата на основните права, от една страна, и насърчаването на иновациите, от друга страна – въпрос, който трябва да бъде разгледан в окончателния доклад; счита, че съществува необходимост да се гарантира, че блоковата верига трябва напълно да съответства на рамката на ЕС за защита на данните и напълно да зачита принципите, установени в правото на ЕС, особено по отношение на обработването на лични данни като основно право в съответствие с член 8, параграф 1 от Хартата на основните права и с член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

4.  освен това подчертава, че блоковите вериги, отчасти в резултат на горепосоченото противоречие, по никакъв начин не поддържат автоматично суверенитета на данните и следователно трябва да бъдат специално разработени за тази цел, като се има предвид, че те могат също така да представляват риск за защитата на данните;

5.  подчертава, че ако е подходящо разработена, технологията на блоковата верига следва да бъде съобразена с принципа на „защита на данните на етапа на проектирането“, чието предназначение е да се предостави повече контрол на субектите на данни върху техните данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД); подчертава освен това, че личните данни в блокова верига обикновено не са анонимни, поради което попадат в обхвата на ОРЗД; настоява, че блоковите вериги следва да бъдат напълно съобразени с правото на ЕС, включително когато се използват за обработване на лични данни; във връзка с това препоръчва блоковите вериги и приложенията да включват механизми, които да гарантират, че данните могат да бъдат напълно анонимни, като по този начин се гарантира, че те съхраняват само данни, които не са свързани с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице;

6.  подчертава, че бъдещите приложения на блоковата верига следва да прилагат механизми за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на ползвателите, както и да гарантират, че данните могат да бъдат напълно анонимни; призовава Комисията и държавите членки да финансират научни изследвания и иновации, по-специално академични изследвания, в областта на новите технологии на блоковата верига, които да бъдат в съответствие с ОРЗД и да се основават на принципа на защита на данните още при проектирането, като например zk-SNARK (zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge – кратки неинтерактивни аргументи за познание без разкриване на знанието);

7.  счита, че за да се предотврати нарушаването на основното право на защита на личните данни, технологията на блоковата верига не следва да се използва за обработката на лични данни, докато организацията, която я пуска в действие, не е в състояние да гарантира съответствието с ОРЗД, и конкретно да гарантира, че правото на коригиране и правото на заличаване на данни са защитени;

8.  подчертава факта, че ползвателите на блокови вериги могат да бъдат едновременно администратори на данни за личните данни, които качват в регистъра, и обработващи лица, когато съхраняват пълното копие на регистъра на собствения си компютър;

9.  отбелязва, че неизменяемият характер на някои технологии на блоковата верига вероятно ще бъде несъвместим с „правото на изтриване“, посочено в член 17 от ОРЗД, в случаи, когато блоковата верига съдържа лични данни;

10.  отбелязва със загриженост, че разпространението на копия на данни в блокова верига вероятно няма да бъде съвместимо с принципа на свеждане на данните до минимум, определен в член 5 от ОРЗД, в случаи, когато блоковата верига съдържа лични данни;

11.  приканва Европейския комитет по защита на данните да издаде насоки и препоръки, за да се гарантира, че технологията на блоковата верига съответства на правото на ЕС;

12.  отбелязва със загриженост липсата на каквото и да било упоменаване на сериозните последици от начина на прилагане на технологията на блоковата верига, особено в области като борбата с изпирането на пари, данъчните измами и финансирането на тероризма; счита, че следва да се предвиди всяко използване на технологии на блоковата верига, като ясно се определи кои данни ще се съхраняват във веригата и извън нея, като личните данни се съхраняват извън веригата;

13.  призовава Комисията да поеме водеща роля в оценката и по-нататъшното развитие на технологиите на блоковата верига, включително в конкретни сектори, например секторите, обхванати от търговската политика на ЕС, и да създаде консултативна група относно блоковите вериги, която следва да включва експерти по въпросите на борбата с изпирането на пари, данъчните измами, защитата на данните и организираната престъпност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

ECR

Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

1

0

ECR

Kristina Winberg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Rupert Matthews


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

0

-

 

 

7

0

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 декември 2018 г.Правна информация