Procedure : 2018/0227(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0408/2018

Indgivne tekster :

A8-0408/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

BETÆNKNING     ***I
PDF 2343kWORD 391k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Angelika Mlinar

Ordfører for udtalelse (*):

Bogdan Wenta, Kultur- og Uddannelsesudvalget

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 OPINION of the Committee on Culture and Education
 OPINION of the Committee on Budgets
 OPINION of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 OPINION of the Committee on Transport and Tourism
 OPINION of the Committee on Legal Affairs
 OPINION of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 PROCEDURE – COMMITTEE RESPONSIBLE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0434),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, samt artikel 172 og 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i henhold til hvilken Kommissionen indsendte forslaget til Parlamentet (C8‑0256/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og til udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget samt til udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0408/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Henvisning 3 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2017 om finansteknologi: teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I henhold til [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: artikel 88 i Rådets afgørelse / /EU53] bør personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), kunne modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under.

(4)  I henhold til [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: artikel 88 i Rådets afgørelse / /EU53] bør personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), kunne modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under. Der skal ved gennemførelsen af programmet tages højde for de begrænsninger, der vedrører oversøiske lande eller territoriers deltagelse, og deres effektive deltagelse i programmet skal overvåges og med jævne mellemrum evalueres.

_________________

_________________

53 Rådets afgørelse / /EU.

53 Rådets afgørelse / /EU.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201654 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der indsamles ved hjælp af specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare indikatorer, hvormed programmets praktiske virkninger kan evalueres.

(5)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201654 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der indsamles ved hjælp af specifikke overvågningskrav, sammenholdt med eksisterende behov og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67954a, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås for alle modtagere, navnlig for medlemsstaterne og SMV'er. Disse krav bør, når det er hensigtsmæssigt, omfatte målbare kvantitative og kvalitative indikatorer, hvormed programmets praktiske virkninger kan evalueres.

__________________

__________________

54 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1-14).

54 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1-14).

 

54a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  Programmet bør sikre størst mulig gennemsigtighed, ansvarlighed og demokratisk kontrol med innovative finansielle instrumenter og mekanismer, der involverer Unionens budget, navnlig for så vidt angår deres bidrag, både hvad angår de oprindelige forventninger og de resultater, der er opnået i retning af at nå Unionens mål.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det digitale topmøde i Tallinn55 i september 2017 og Det Europæiske Råds konklusioner56 af 19. oktober 2017 viste, at der er behov for, at Europa investerer i digitalisering af vores økonomier og slår bro over kvalifikationskløften for at opretholde og forbedre europæisk konkurrenceevne, vores livskvalitet og sociale struktur. Det Europæiske Råd konkluderede, at den digitale omstilling giver enorme muligheder for innovation, vækst og beskæftigelse, som vil bidrage til vores globale konkurrenceevne og fremme kreativ og kulturel mangfoldighed. Udnyttelse af disse muligheder kræver, at nogle af udfordringerne ved den digitale omstilling tackles i fællesskab, og at politikker, der er berørt af den digitale omstilling, tages op til revision.

(6)  Det digitale topmøde i Tallinn55 i september 2017 og Det Europæiske Råds konklusioner56 af 19. oktober 2017 viste, at der er behov for, at Europa investerer i effektiv digitalisering af vores økonomier og slår bro over kvalifikationskløften for at opretholde og forbedre europæisk konkurrenceevne og innovation, vores livskvalitet og sociale struktur. Det Europæiske Råd konkluderede, at den digitale omstilling giver enorme muligheder for innovation, vækst og beskæftigelse, som vil bidrage til vores globale konkurrenceevne og fremme kreativ og kulturel mangfoldighed. Udnyttelse af disse muligheder kræver, at udfordringerne ved den digitale omstilling tackles i fællesskab på flere måder, herunder ved at sikre, at de væsentlige elementer, som nye teknologier er afhængige af, iværksættes, ved at gennemføre effektive lovregler, som er lette at håndhæve, ved at politikker, der er berørt af den digitale omstilling, tages op til revision samt ved at skabe et innovationsvenligt miljø, hvor brugernes interesser beskyttes fuldt ud. Finansieringsrammen for dette program, som udgør en indsats på europæisk plan, bør optimalt set øges med betydelige midler fra den private sektor og bidrag fra medlemsstaterne.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21601/19-euco-final-conclusions-da.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21601/19-euco-final-conclusions-da.pdf

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  I fremtiden vil det europæiske samfund og den europæiske økonomi i høj grad være afhængig af en harmoniseret og ensartet frekvenspolitik, på 5G-infrastrukturen, hvilket vil nødvendiggøre en infrastrukturmålsætning vedrørende VHC-nettene, som sigter mod at tilbyde kommunikationsydelser af høj kvalitet og med en højere hastighed. Dette er en nødvendig forudsætning for en vellykket gennemførelse af dette program. I denne forbindelse bør programmet drage fordel af den vellykkede gennemførelse af Connecting Europe-faciliteten og navnlig Wif4EU-initiativet, som har til formål at fremme borgernes forbindelsesmuligheder i Unionens offentlige rum. Med kombinationen af de to programmer kan man opnå de bedst mulige resultater og nå Unionens målsætning om at levere en stabil og ensartet højhastighedsnetværksdækning i hele Unionen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det Europæiske Råd konkluderede navnlig, at Unionen straks bør forholde sig til følgende begyndende tendenser, der bl.a. omfatter kunstig intelligens og distributed ledger-teknologier (f.eks. blockchain), samtidig med at der sikres et højt niveau af databeskyttelse, digitale rettigheder og etiske standarder. Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til at fremsætte forslag om en europæisk tilgang til kunstig intelligens i begyndelsen af 2018, og det opfordrede Kommissionen til at fremsætte forslag til de initiativer, der er nødvendige for at styrke rammebetingelserne med henblik på at gøre EU i stand til at undersøge nye markeder via risikobaserede gennemgribende innovationer og understrege sine industriers ledende rolle.

(7)  Det Europæiske Råd konkluderede navnlig, at Unionen straks bør forholde sig til følgende begyndende tendenser, der bl.a. omfatter digital opdeling, kunstig intelligens, samtidig med at der sikres et højt niveau af databeskyttelse i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, rettigheder, grundlæggende rettigheder og etiske standarder. Det Europæiske Råd opfordrede Kommissionen til at fremsætte forslag om en europæisk tilgang til kunstig intelligens i begyndelsen af 2018, og det opfordrede Kommissionen til at fremsætte forslag til de initiativer, der er nødvendige for at styrke rammebetingelserne med henblik på at gøre EU i stand til at undersøge nye markeder via risikobaserede gennemgribende innovationer og understrege sine industriers ledende rolle.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Den 10. april 2018 gav medlemsstaterne udtryk for deres støtte og fælles vilje til at samarbejde om initiativer vedrørende kunstig intelligens og infrastrukturtjenester til distributed ledger-teknologier (f.eks. blockchain) ved at underskrive samarbejdsaftaler.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  For at sikre en vellykket gennemførelse af dette program er der brug for mere end blot at følge udviklingen. Unionen er nødt til at udvise engagement i teknologier til sikring af privatlivet (dvs. kryptografi og decentrale applikationer (DApps)) samt øgede investeringer i fremtidssikre infrastrukturer ((fiberoptiske) netværk) for at muliggøre et selvbestemt digitaliseret samfund.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Europa skal gennemføre omfattende investeringer i fremtiden og opbygge strategiske digitale færdigheder for at kunne udnytte den digitale revolution. Der skal sikres et væsentligt budget (på mindst 9,2 mia. EUR) på EU-plan til dette formål, og dette skal suppleres med en betydelig investeringsindsats på nationalt og regionalt plan, navnlig gennem et sammenhængende og komplementært forhold til struktur- og samhørighedsfonde.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I Kommissionens meddelelse om "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020"57 skitseres blandt mulighederne for en fremtidig finansiel ramme et program for Europas digitale omstilling, som kan afstedkomme "store fremskridt hen mod intelligent vækst på områder som infrastruktur for data af høj kvalitet, konnektivitet og cybersikkerhed". Meningen med programmet er, at det skal sikre europæisk lederskab indenfor supercomputere, den næste generation af internettet, kunstig intelligens, robotteknologi og big data. Det vil styrke den europæiske industris og de europæiske virksomheders konkurrenceposition på tværs af hele den digitale økonomi, og det vil i høj grad kunne bidrage til at slå bro over kvalifikationskløften i Unionen.

(8)  I Kommissionens meddelelse om "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020"57 skitseres blandt mulighederne for en fremtidig finansiel ramme et program for Europas digitale omstilling, som kan afstedkomme "store fremskridt hen mod intelligent vækst på områder som infrastruktur for data af høj kvalitet, konnektivitet, cybersikkerhed og digitalisering af offentlige forvaltninger. Meningen med programmet er, at det skal sikre europæisk lederskab indenfor supercomputere, den næste generation af internettet, kunstig intelligens, robotteknologi og big data. Det vil styrke den europæiske industris og de europæiske virksomheders konkurrenceposition på tværs af hele den digitale økonomi, og det vil i høj grad kunne konsolidere og bidrage til at slå bro over kvalifikationskløften i Unionen og derved sikre, at europæiske borgere har de fornødne færdigheder og kompetencer og den rette viden til at kunne håndtere den digitale omstilling.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Set i lyset af forsinkelsen i udarbejdelsen af Unionens strategiske digitale færdigheder og bestræbelserne på at afhjælpe situationen bør der garanteres et budget, som står i rimeligt forhold til programmets ambitioner, og som bør være på minimum 9,2 mia. EUR.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I meddelelsen "Mod et fælles europæisk dataområde"58 omhandles de nye foranstaltninger, der skal træffes på de vigtigste områder for at opnå et fælles dataområde i EU, altså et sammenhængende digitalt område med et omfang, der gør det muligt at udvikle nye produkter og tjenester baseret på data.

(9)  I meddelelsen "Mod et fælles europæisk dataområde"58 omhandles de nye foranstaltninger, der skal træffes på de vigtigste områder for at opnå et fælles dataområde i EU, altså et sammenhængende digitalt område med et omfang, der gør det muligt at udvikle og skabe innovation inden for nye produkter og tjenester baseret på data.

_________________

_________________

58 COM (2018) 125 final

58 COM (2018) 125 final

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Kommissionens initiativ fra 2017 vedrørende den næste generation af internettet bør også skabe grundlag for gennemførelse af programmet, idet det sigter mod et mere åbent internet med bedre tjenester, mere intelligens, større involvering og deltagelse, og det beskæftiger sig med teknologiske muligheder, der opstår på baggrund af fremskridt på forskellige forskningsområder, og strækker sig fra ny netværksarkitektur og softwaredefinerede infrastrukturer til nye koncepter for tjenesteydelser og applikationer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det generelle mål med programmet bør være at understøtte industriens digitale omstilling og fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale, der ligger i politikken for innovation, forskning og teknologisk udvikling til gavn for virksomheder og borgere i hele Unionen. Programmet bør bygges op omkring fem specifikke mål, der afspejler de vigtigste politikområder, nemlig højtydende databehandling, cybersikkerhed, kunstig intelligens, højtudviklede IT-færdigheder og udrulning, bedste brug af den digitale kapacitet og interoperabilitet. Programmet bør for alle disse områder også sigte mod en højere grad af ensretning af EU's, medlemsstaternes og regionernes politikker og mod at samle private og industrielle ressourcer med henblik på at øge investeringerne og udvikle yderligere synergier.

(10)  Det generelle mål med programmet bør være at understøtte industriens digitale omstilling og fremme en bedre udnyttelse af det industrielle potentiale, der ligger i politikken for innovation, forskning og teknologisk udvikling samt at modernisere specifikke sektorer af offentlig interesse til gavn for virksomheder, navnlig SMV'er, og borgere i hele Unionen. Desuden bør programmet styrke EU's konkurrenceevne og økonomiske modstandsdygtighed.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Det er nødvendigt som en prioriteret opgave at støtte de SMV'er, der ønsker at benytte sig af digital omstilling i deres produktionsprocesser. Forskning og innovation i den digitale sektor vil gøre det muligt for SMV'er at bidrage til den europæiske økonomiske vækst gennem en effektiv anvendelse af ressourcerne.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Programmet bør bygges op omkring fem specifikke mål, der afspejler de vigtigste politikområder, nemlig: a) højtydende databehandling, b) kunstig intelligens og distributed ledger-teknologier, c) cybersikkerhed, d) højtudviklede IT-færdigheder og e) udrulning, bedste brug af digital kapacitet og interoperabilitet. Programmet bør for alle disse områder også sigte mod en højere grad af ensretning af EU's, medlemsstaternes og regionernes politikker og mod at samle private og industrielle ressourcer med henblik på at øge investeringerne og udvikle yderligere synergier.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10c)  Sammen med det overordnede formål om digital omstilling bør programmet bidrage til at sikre langsigtede strategiske sikkerhedsmål gennem opbygning af kapacitet og færdigheder i Unionen, således at foranstaltninger, der øger det strategiske potentiale og begrænser afhængigheden af leverandører og produkter fra tredjelande prioriteres, hvilket er med til at sikre Unionens økonomiske og innovative konkurrenceevne.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Digitale innovationsknudepunkter bør spille en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af programmet, og de bør stimulere en vid udbredelse af avancerede digitale teknologier i industrien, offentlige organisationer og den akademiske verden. Et net af digitale innovationsknudepunkter bør sikre den bredest mulige geografiske dækning på tværs af Europa59. De første digitale innovationsknudepunkter vil blive valgt på grundlag af medlemsstaternes forslag, og derefter vil nettet blive udvidet gennem en åben udbudsprocedure. De digitale innovationsknudepunkter skal tjene som adgangspunkt til de nyeste digitale kapaciteter, herunder højtydende databehandling ("HPC"), kunstig intelligens, cybersikkerhed og andre eksisterende innovative teknologier som f.eks. centrale støtteteknologier, der også kan tilgås i fablabs eller citylabs. De skal fungere som det centrale kontaktpunkt, når man skal have adgang til testede og validerede teknologier, og fremme åben innovation. De skal også yde støtte inden for højtudviklede IT-færdigheder. Nettet af digitale innovationsknudepunkter bør også bidrage til, at regionerne i den yderste periferi lettere kan deltage i det digitale indre marked.

(11)  Europæiske digitale innovationsknudepunkter bør spille en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af programmet, og de bør stimulere en vid udbredelse af avancerede digitale teknologier i industrien, herunder SMV'er, i offentlige organisationer og den akademiske verden. Et net af europæiske digitale innovationsknudepunkter bør sikre den bredest mulige geografiske dækning på tværs af Europa59. De første europæiske digitale innovationsknudepunkter vil blive valgt på grundlag af medlemsstaternes forslag, og derefter vil nettet blive udvidet gennem en åben og gennemsigtig udbudsprocedure. De europæiske digitale innovationsknudepunkter skal tjene som adgangspunkt til de nyeste digitale kapaciteter, herunder højtydende databehandling ("HPC"), kunstig intelligens, cybersikkerhed og andre eksisterende innovative teknologier som f.eks. centrale støtteteknologier, der også kan tilgås i fablabs eller citylabs. De skal fungere som one-stop-shops, når man skal have adgang til testede og validerede teknologier, og fremme åben innovation. De skal også yde støtte inden for højtudviklede IT-færdigheder. Nettet af europæiske digitale innovationsknudepunkter bør også bidrage til, at regionerne i den yderste periferi lettere kan deltage i det digitale indre marked, og understøtte den digitale omstilling i oversøiske lande og territorier.

__________________

__________________

59 Som angivet i meddelelsen om digitalisering af den europæiske industri (COM(2016) 180 final).

59 Som angivet i meddelelsen om digitalisering af den europæiske industri (COM(2016) 180 final).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11 a)  For at skabe synergier mellem investeringer under dette program og med hensyn til Unionens investeringer i forskning og udvikling, navnlig investeringer i forbindelse med Horisont Europa-programmet, bør de europæiske digitale innovationsknudepunkter fungere som en platform for at bringe industri, erhvervsliv og administration, som på den ene side har behov for nye teknologiske løsninger, sammen med virksomheder, navnlig nyetablerede virksomheder og SMV'er, som på den anden side har markedsklare løsninger.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Planlægning, udvikling og udbud i programmet finder sted med henblik på at styrke Unionens kapacitet og konkurrenceevne på mellemlang og lang sigt. Foranstaltninger, der øger EU's strategiske potentiale og konkurrenceevne og har til formål at begrænse afhængigheden af leverandører og produkter fra tredjelande, bør prioriteres. Deltagelse fra tredjelande i programmets specifikke mål bør således afhænge af de pågældende landes bidrag til EU.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Programmet bør gennemføres via projekter, der styrker væsentlige digitale kapaciteter og deres udbredelse. Dette bør omfatte fælles investeringer i samarbejde med medlemsstaterne og den private sektor, når nødvendigt. Det skulle især bidrage til, at man inden for offentlige indkøb når den kritiske masse, der skal til for at opnå mere værdi for pengene og for at garantere, at leverandører i Europa er på forkant med den teknologiske udvikling.

(12)  Programmet bør gennemføres via projekter, der styrker væsentlige digitale kapaciteter og Unionens strategiske autonomi. Med henblik herpå bør programmet sikre et EU-budget på mindst 9,2 mia. EUR suppleret med fælles investeringer fra medlemsstaterne og/eller den private sektor. Det skulle især bidrage til, at man inden for offentlige indkøb når den kritiske masse, der skal til for at opnå mere værdi for pengene og for at garantere, at leverandører i Europa når op på forkant med den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Programmets foranstaltninger bør anvendes til at imødekomme markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, og sikre en klar europæisk merværdi.

(14)  Programmets foranstaltninger bør anvendes til at styrke og udvide Unionens digitale base, håndtere store samfundsmæssige udfordringer, yderligere forbedre Unionens digitale industrielle kompetencer samt imødekomme markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssigt afpasset måde, uden at dette medfører overlapning eller fortrænger privat finansiering, og sikre en klar europæisk merværdi.

Begrundelse

Det digitale program bør ikke kun vedrøre markedssvigt og problemer, men bør også bidrage til Unionens udvidelse, beskyttelse eller støtte med henblik på at opnå en teknologisk, digital og industriel førerposition.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at opnå størst mulig fleksibilitet i hele programmets levetid og fremme synergierne mellem dets bestanddele kan de enkelte specifikke mål gennemføres ved hjælp af alle de instrumenter, der er tilgængelige i henhold til finansforordningen. De gennemførelsesmekanismer, der skal anvendes, er direkte forvaltning og indirekte forvaltning, når EU-finansieringen skal kombineres med andre finansieringskilder, eller når gennemførelsen kræver, at der oprettes strukturer, der forvaltes i fællesskab.

(15)  For at opnå størst mulig fleksibilitet i hele programmets levetid og fremme synergierne mellem dets bestanddele kan de enkelte specifikke mål gennemføres ved hjælp af alle de instrumenter, der er tilgængelige i henhold til finansforordningen. De gennemførelsesmekanismer, der skal anvendes, er direkte forvaltning og indirekte forvaltning, når EU-finansieringen skal kombineres med andre finansieringskilder, eller når gennemførelsen kræver, at der oprettes strukturer, der forvaltes i fællesskab. I tilfælde af indirekte forvaltning sikrer Kommissionen, at de kvalitets- og sikkerhedsstandarder, der er påkrævet for direkte forvaltning af programmet, opretholdes og overholdes.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Højtydende databehandling og de dertil hørende databehandlingskapaciteter i Unionen bør gøre det muligt at sikre stor udbredelse af højtydende databehandling i industrien og mere generelt på områder af offentlig interesse, således at vi griber den unikke mulighed, som supercomputere giver samfundet inden for sundhed, miljø og sikkerhed, og bidrager til industriens konkurrenceevne, navnlig blandt små og mellemstore virksomheder.

(16)  Højtydende databehandling og de dertil hørende databehandlings- og lagringskapaciteter i Unionen bør gøre det muligt at sikre stor udbredelse af højtydende databehandling i industrien og mere generelt på områder af offentlig interesse, således at vi griber den unikke mulighed, som supercomputere giver samfundet inden for sundhed, miljø og sikkerhed, og bidrager til industriens konkurrenceevne, navnlig blandt små og mellemstore virksomheder. EU skal købe supercomputere i verdensklasse, sikre sit forsyningssystem og implementere tjenester til simulering, visualisering og prototypeudarbejdelse, samtidig med at det sikres, at HCP-systemet er i overensstemmelse med EU's værdier og principper.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Både Rådet60 og Europa-Parlamentet61 har udtrykt støtte til EU's indsats på området. Endvidere underskrev ni medlemsstater i 2017 Euro-HPC-erklæringen62, som er en mellemstatslig aftale, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde med Kommissionen om at opbygge og udrulle topmoderne HPC- og datainfrastrukturer i Europa, som vil være tilgængelige for forskersamfund og offentlige og private partnere på tværs af EU.

(17)  Både Rådet60 og Europa-Parlamentet61 har udtrykt støtte til EU's indsats på området. Endvidere underskrev ni medlemsstater i 2017 Euro-HPC-erklæringen62, som er en mellemstatslig aftale, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde med Kommissionen om at opbygge og udrulle topmoderne HPC- og datainfrastrukturer i Europa, som vil være tilgængelige for forskersamfund og offentlige og private partnere på tværs af EU og øge EU's merværdi.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For de mål, der er specifikke for højtydende databehandling, forventes et fællesforetagende at være den mest velegnede gennemførelsesmekanisme, navnlig med henblik på at koordinere medlemsstaternes og EU's strategier og investeringer i højtydende databehandlingsinfrastruktur og forskning og udvikling, samle ressourcer fra offentlige og private midler og sikre Unionens økonomiske og strategiske interesser63. Endvidere vil kompetencecentre inden for højtydende databehandling i medlemsstaterne give mulighed for at tilbyde industrien, den akademiske verden og de offentlige forvaltninger højtydende databehandlingstjenester.

(18)  For de mål, der er specifikke for højtydende databehandling, forventes et fællesforetagende at være den mest velegnede gennemførelsesmekanisme, navnlig med henblik på at koordinere medlemsstaternes og EU's strategier og investeringer i højtydende databehandlingsinfrastruktur og forskning og udvikling, samle ressourcer fra offentlige og private midler og sikre Unionens økonomiske og strategiske interesser63. Endvidere vil kompetencecentre inden for højtydende databehandling i medlemsstaterne give mulighed for at tilbyde industrien, specielt SMV'er og nyetablerede virksomheder, den akademiske verden og de offentlige forvaltninger, som er etableret inden for Unionen, højtydende databehandlingstjenester.

__________________

__________________

63 Konsekvensanalysen, der ledsager dokumentet "Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Euro-HPC-fællesforetagendet" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Konsekvensanalysen, der ledsager dokumentet "Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Euro-HPC-fællesforetagendet" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Udvikling af kapacitet inden for kunstig intelligens er en afgørende faktor for industriens og den offentlige sektors digitale omstilling. Stadig flere autonome robotter bruges på fabrikker, i havets dyb, i hjem, byer og på hospitaler. Kommercielle platforme med kunstig intelligens er gået fra at blive testet til rent faktisk at blive anvendt inden for sundhed og miljø; alle større bilproducenter er ved at udvikle selvkørende biler, og maskinlæringsteknikker er centrale for alle de primære webplatforme og anvendelse af big data.

(19)  Udvikling af kapacitet inden for kunstig intelligens er en afgørende faktor for industriens og den offentlige sektors digitale omstilling. Stadig flere autonome robotter bruges på fabrikker, i havets dyb, i hjem, byer og på hospitaler. Kommercielle platforme med kunstig intelligens er gået fra at blive testet til rent faktisk at blive anvendt inden for sundhed og miljø; alle større bilproducenter er ved at udvikle selvkørende biler, og maskinlæringsteknikker er centrale for alle de primære webplatforme og anvendelse af big data. Med henblik på at skabe de bedste rammebetingelser for at fremme disse nye teknologier i Europa er det nødvendigt, at Unionen tilføjer innovationsprincippet til sin politiske beslutningsproces.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  I sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af EU's industri påpegede Europa-Parlamentet sprogbarrierers indvirkning på industrien og dens digitalisering. I denne sammenhæng er udviklingen af omfattende sprogteknologier baseret på kunstig intelligens, såsom automatisk oversættelse, talegenkendelse, big data-tekstanalyse, dialog og systemer til besvarelse af spørgsmål centrale med hensyn til at bevare den sproglige mangfoldighed, sikre rummeligheden og fremme kommunikation mellem mennesker og mellem menneske og maskine.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b)  Den stadig hurtigere udvikling af selvlærende robotter og kunstig intelligens samt deres evne til at mangfoldiggøre viden og læring i løbet af sekunder gør det vanskeligt at forudsige udviklingsstadier, inden programmet afsluttes i 2027. Kommissionen bør derfor lægge særlig vægt på denne digitale trend, som er i hastig udvikling, og bør, hvis det er relevant, hurtigt tilpasse målene i arbejdsprogrammet i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19c)  I lyset af den europæiske industris voksende efterspørgsel efter robotteknologiløsninger med kunstig intelligens og vigtigheden af at undgå et betydeligt investeringsunderskud på dette område bør programmets målsætninger om kunstig intelligens omfatte robotter, der er udstyret med kunstig intelligens.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19d)  Produkter og tjenester, der er baseret på kunstig intelligens, skal være brugervenlige; det skal være sikret, at de overholder lovgivningen, og de skal give forbrugerne flere valgmuligheder og flere oplysninger, især om kvaliteten af produkter og tjenesteydelser.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Det er af allerstørste vigtighed for udviklingen af kunstig intelligens, at der er adgang til meget store datasæt samt test- og forsøgsfaciliteter.

(20)  Det er af allerstørste vigtighed for udviklingen af kunstig intelligens, herunder sprogteknologier, at der er adgang til meget store datasæt samt test- og forsøgsfaciliteter med henblik på at sikre det indre marked, når der anvendes kunstig intelligens, og adgangen til tekst- og datamining.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Den 25. april 2018 forpligtede Kommissionen sig til at fremsætte et forslag om en europæisk tilgang ved at udarbejde retningslinjer for kunstig intelligens i samarbejde med interessenter inden for AI-alliancen, som er en gruppe af eksperter i kunstig intelligens, med henblik på at sætte skub i applikationer og virksomheder, der anvender kunstig intelligens i Europa.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af EU's industri64 vigtigheden af en fælles europæisk tilgang til cybersikkerhed, der anerkender behovet for at udbrede kendskab til cybersikkerhed, og anser cyberrobusthed for at være et væsentligt ansvar, der påhviler virksomhedsledere og nationale og europæiske beslutningstagere inden for industriel sikkerhed.

(21)  Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af EU's industri64 vigtigheden af en fælles europæisk tilgang til cybersikkerhed, der anerkender behovet for at udbrede kendskab til cybersikkerhed, og anser cyberrobusthed for at være et væsentligt ansvar, der påhviler virksomhedsledere og nationale og europæiske beslutningstagere inden for industriel sikkerhed, samt gennemførelsen af sikkerhed og privatliv som standard og som design.

__________________

__________________

64 Dokumentreference: A8-0183/2017 kan findes på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2017-0240

64 Dokumentreference: A8-0183/2017 kan findes på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2017-0240

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Cybersikkerhed er en udfordring for hele Unionen, som vi ikke kan blive ved med at forsøge at håndtere enkeltvis med fragmenterede nationale initiativer. Europas kapacitet inden for cybersikkerhed bør styrkes, så Europa kan beskytte sine borgere og virksomheder mod cybertrusler. Derudover bør forbrugerne være beskyttede, når de anvender netforbundne produkter, der kan hackes eller bringe deres sikkerhed i fare. Dette bør opnås i samarbejde med medlemsstaterne og den private sektor ved at udvikle og sikre koordinering mellem projekter, der styrker Europas kapacitet inden for cybersikkerhed og sikrer en bred udrulning af de seneste cybersikkerhedsløsninger på tværs af økonomien, samt ved at samle kompetencerne på området for at sikre kritisk masse og bedst mulig kvalitet.

(22)  Cybersikkerhed er en udfordring for hele Unionen, som vi ikke kan blive ved med at forsøge at håndtere enkeltvis med fragmenterede nationale initiativer. Europas kapacitet inden for cybersikkerhed bør styrkes, så Europa kan beskytte sine borgere, offentlige forvaltninger og virksomheder mod cybertrusler. Derudover bør forbrugerne være beskyttede, når de anvender netforbundne produkter, der kan hackes eller bringe deres sikkerhed i fare. Dette bør opnås i samarbejde med medlemsstaterne og den private sektor ved at udvikle og sikre koordinering mellem projekter, der styrker Europas kapacitet inden for cybersikkerhed og sikrer en bred udrulning af de seneste cybersikkerhedsløsninger på tværs af økonomien, samt ved at samle kompetencerne på området for at sikre kritisk masse og bedst mulig kvalitet.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  I september 2017 fremlagde Kommissionen en række initiativer65, som indeholdt en omfattende EU-tilgang til cybersikkerhed med henblik på at styrke Europas evne til at håndtere cyberangreb og trusler og styrke den industrielle og teknologiske kapacitet på området.

(23)  I september 2017 fremlagde Kommissionen en række initiativer65, som indeholdt en omfattende EU-tilgang til cybersikkerhed med henblik på at styrke Europas evne til at håndtere cyberangreb og trusler, øge modstandsdygtigheden og styrke den industrielle og teknologiske kapacitet på området.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23 a)  Som udgangspunkt bør cybersikkerhedsløsninger indeholde standarder for sikkerhed og sikring som kernekonstruktionsparametre i henhold til den tilgængelige nyeste teknologi og principperne om "sikkerhed i form af design" og "sikkerhed som standard".

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Tillid er en forudsætning for, at det digitale indre marked kan fungere. Cybersikkerhedsteknologier som digitale identiteter, kryptografi og "Intrusion Detection" samt deres anvendelse inden for områder som finansverdenen, industri 4.0, energi, transport, sundhedspleje eller e-forvaltning er væsentlig for at kunne sørge for sikkerhed og tillid i forbindelse med onlineaktiviteter og -transaktioner, der foretages af både borgere, offentlige forvaltninger og virksomheder.

(24)  Tillid er en forudsætning for, at det digitale indre marked kan fungere. Cybersikkerhedsteknologier som distributed ledger-teknologier, digitale identiteter, kryptografi, kryptering eller "Intrusion Detection" samt deres anvendelse inden for områder som finansverdenen, industri 4.0, logistik, energi, transport, turisme, sundhedspleje eller e-forvaltning er væsentlig for at kunne sørge for sikkerhed, gennemsigtighed og tillid i forbindelse med onlineaktiviteter, herunder 5G-platforme, og transaktioner, der foretages af både borgere, offentlige forvaltninger og virksomheder.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner af 19. oktober 2017, at med henblik på at opbygge et succesrigt digitalt Europa har Unionen navnlig behov for arbejdsmarkeder og uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, der passer til den digitale tidsalder, og at der er behov for at investere i IT-færdigheder for at styrke og kvalificere alle europæere.

(25)  Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner af 19. oktober 2017, at med henblik på at opbygge et succesrigt digitalt Europa har Unionen navnlig behov for arbejdsmarkeder og uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, der passer til den digitale tidsalder, og at der er behov for at investere i udvikling af IT-færdigheder og forbedre de digitale færdigheder for at styrke og kvalificere alle europæere med en integreret tilgang.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  I betragtning af behovet for en holistisk tilgang bør der i programmet også tages hensyn til områder som inklusion, kvalifikationer, uddannelse og specialisering, som sammen med højtudviklede digitale kompetencer er afgørende for at kunne skabe merværdi i vidensamfundet.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  I sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af EU's industri67 skrev Europa-Parlamentet, at uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring er selve grundlaget for social samhørighed i et digitalt samfund.

(27)  I sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af EU's industri67 skrev Europa-Parlamentet, at uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring er selve grundlaget for social samhørighed i et digitalt samfund. Det forlangte endvidere, at kønsaspektet skulle inkorporeres i alle digitale initiativer, og fremhævede behovet for at afhjælpe den alvorlige kønsskævhed i IKT-sektoren, da dette er afgørende for Europas vækst og velstand på lang sigt.

__________________

__________________

67 Dokumentreference: A8-0183/2017 kan findes på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2017-0240

67 Dokumentreference: A8-0183/2017 kan findes på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2017-0240

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27 a)  I sin beslutning af 28. april 2016 om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder understregede Europa-Parlamentet behovet for indsamling af kønsopdelte data vedrørende brugen af IKT samt for udarbejdelse af mål, indikatorer og benchmarks til at følge fremskridt med hensyn til kvinders adgang til IKT og fremme eksempler på bedste praksis blandt virksomheder.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27 b)  I sin beslutning af 21. december 2015, På vej mod en akt for det digitale indre marked, gav Europa-Parlamentet udtryk for sin fulde støtte og opfordrede til en digital iværksætterkultur for kvinder og deres integration og deltagelse i informationssamfundet.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  De avancerede digitale teknologier, der støttes af programmet, som f.eks. højtydende databehandling, cybersikkerhed og kunstig intelligens, er nu tilstrækkelig modne til, at de kan flyttes ud af forskningsområdet med henblik på udrulning, gennemførelse og opskalering på EU-niveau. Ligesom udrulningen af teknologierne kræver en indsats på EU-niveau, gør udviklingen af færdigheder det også. Uddannelsesmulighederne inden for højtudviklede IT-færdigheder skal opskaleres, udbredes og gøres tilgængelige i hele EU. Hvis dette ikke sker, kan det forhindre en gnidningsløs udrulning af de avancerede digitale teknologier og skade den overordnede konkurrenceevne i EU's økonomi. De foranstaltninger, der støttes med programmet, supplerer de tiltag, der støttes gennem ESF, EFRU og Horisont Europa.

(28)  De avancerede digitale teknologier, der støttes af programmet, som f.eks. højtydende databehandling, cybersikkerhed, cloudcomputing, databeskyttelse og informationsforvaltning og kunstig intelligens, er nu tilstrækkelig modne til, at de kan flyttes ud af forskningsområdet med henblik på udrulning, gennemførelse og opskalering på EU-niveau. Ligesom udrulningen af teknologierne kræver en indsats på EU-niveau, gør udviklingen af færdigheder det også. Lærings- og uddannelsesmulighederne inden for højtudviklede IT-færdigheder skal opskaleres, udbredes og gøres tilgængelige i hele EU. Hvis dette ikke sker, kan det forhindre en gnidningsløs udrulning af de avancerede digitale teknologier og skade den overordnede konkurrenceevne i EU's økonomi. De foranstaltninger, der støttes med programmet, supplerer de tiltag, der støttes gennem ESF, EFRU, ERASMUS og Horisont Europa.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Modernisering af de offentlige forvaltninger og tjenester ved hjælp af digitale midler er af afgørende betydning for at kunne nedbringe den administrative byrde for industrien og borgerne generelt ved at gøre deres interaktioner med de offentlige myndigheder hurtigere, mindre besværlige og billigere samt ved at øge effektiviteten og kvaliteten af de tjenester, der ydes borgere og virksomheder. Eftersom en række tjenester af offentlig interesse allerede har en EU-dimension, bør støtten til deres gennemførelse og udrulning på EU-niveau sikre, at borgere og virksomheder kommer til at drage fordel af adgangen til digitale tjenester af høj kvalitet i hele Europa.

(29)  Modernisering af de offentlige forvaltninger og tjenester ved hjælp af digitale midler er af afgørende betydning for at kunne nedbringe den administrative byrde for borgerne og industrien ved at gøre deres interaktioner med de offentlige myndigheder hurtigere, mindre besværlige og billigere samt ved at øge effektiviteten, gennemsigtigheden og kvaliteten af de tjenester, der ydes borgere og virksomheder, og samtidig øge effektiviteten af de offentlige udgifter. Eftersom en række tjenester af offentlig interesse allerede har en EU-dimension, bør støtten til deres gennemførelse og udrulning på EU-niveau sikre, at borgere og virksomheder vil kunne drage fordel af adgangen til flersprogede digitale tjenester af høj kvalitet i hele Europa. Det er også vigtigt, at disse tjenester er tilgængelige for mennesker med handicap.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Digitalisering kan fremme og forbedre uhindret tilgængelighed for alle, herunder ældre, personer med nedsat mobilitet eller et handicap samt personer i fjerntliggende områder eller landdistrikter.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Den digitale omstilling af områder af offentlig interesse, som f.eks. sundhedspleje68, mobilitet, retsvæsen, overvågning af jorden/miljøet, uddannelse og kultur, kræver, at digitaltjenesteinfrastrukturerne videreføres og udbygges, idet de muliggør sikker udveksling af data på tværs af grænserne og fremmer den nationale udvikling. En koordinering af dem i henhold til denne forordning når bedst målet om at udnytte potentielle synergier.

(30)  Den digitale omstilling af områder af offentlig interesse, som f.eks. sundhedspleje68, mobilitet, retsvæsen, overvågning af jorden/miljøet, sikkerhed, reduktion af kulstofemissioner, energiinfrastruktur, uddannelse og erhvervsuddannelse og kultur, kræver, at digitaltjenesteinfrastrukturerne videreføres, opgraderes og udbygges, idet de muliggør sikker udveksling af data og oplysninger på tværs af grænserne og på tværs af sprogene og fremmer den nationale udvikling. En koordinering af dem i henhold til denne forordning når bedst målet om at udnytte potentielle synergier og sikre komplementaritet. Den digitale omstilling bør ikke desto mindre tage hensyn til, at visse borgere, af forskellige årsager, ikke er en del af den, og netværk bør støttes til fortsat at informere disse borgere, således at de kan bibeholde deres rettigheder og tage del i alle sociale og civile pligter.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Den digitale omstilling i denne sektor bør under alle omstændigheder give europæiske borgere mulighed for at få adgang til egne data, anvende og forvalte disse på sikker vis på tværs af grænserne uanset borgernes og dataenes fysiske lokalitet.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30b)  Anvendelsen af og adgangen til højtudviklede teknologier på områder af offentlig interesse, såsom uddannelse, vil også kræve oplæring i de færdigheder, der er nødvendige for at kunne gøre brug af disse teknologier. Som følge heraf bør målene, der fremgår af specifikt mål nr. 8, endvidere omfatte undervisningsprogrammer for personer, der kommer til at gøre brug af den avancerede teknologi.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Moderniseringen af de europæiske offentlige forvaltninger er en af de centrale forudsætninger for en vellykket gennemførelse strategien for et digitalt indre marked. I midtvejsevalueringen af strategien blev det understreget, at der er behov for at styrke omstillingen af de offentlige forvaltninger og sikre, at borgerne har nem, pålidelig og problemfri adgang til de offentlige tjenester.

(32)  Moderniseringen af de europæiske offentlige forvaltninger er en af de centrale forudsætninger for en vellykket gennemførelse strategien for et digitalt indre marked. I midtvejsevalueringen af strategien blev det understreget, at der er behov for at styrke omstillingen af de offentlige forvaltninger og sikre, at borgerne har nem, pålidelig, sikker, problemfri og inklusiv adgang til de offentlige tjenester.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Kommissionens årlige vækstundersøgelse fra 201769 viser, at kvaliteten af de europæiske offentlige forvaltninger har direkte indflydelse på det økonomiske miljø og derfor er afgørende for at stimulere produktivitet, konkurrenceevne, økonomisk samarbejde, vækst og beskæftigelse. Navnlig er det nødvendigt med en effektiv og gennemsigtig offentlig forvaltning og effektive retssystemer for at understøtte økonomisk vækst og levere tjenester af høj kvalitet til virksomheder og borgere.

(33)  Kommissionens årlige vækstundersøgelse fra 201769 viser, at kvaliteten af de europæiske offentlige forvaltninger har direkte indflydelse på det økonomiske miljø og derfor er afgørende for at stimulere produktivitet, konkurrenceevne, økonomisk samarbejde, bæredygtig vækst, beskæftigelse og arbejde af høj kvalitet. Navnlig er det nødvendigt med en effektiv og gennemsigtig offentlig forvaltning og effektive retssystemer for at understøtte økonomisk vækst og levere tjenester af høj kvalitet til virksomheder og borgere.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final.

69 COM(2016) 725 final.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Interoperabiliteten mellem de europæiske offentlige tjenester vedrører alle forvaltningsniveauer: EU-plan og nationalt, regionalt og lokalt plan. Ud over at fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked, gør interoperabilitet det lettere at gennemføre politikker og rummer et stort potentiale med hensyn til at undgå elektroniske barrierer i forbindelse med overskridelse af grænserne og fremme opkomsten af nye, eller konsolidere udviklingen af eksisterende, fælles offentlige tjenester på EU-plan. For at afhjælpe fragmenteringen af de europæiske tjenester, understøtte de grundlæggende frihedsrettigheder og gennemførelsen af gensidig anerkendelse i EU bør en helhedsorienteret, tværsektoriel og grænseoverskridende tilgang til interoperabilitet fremmes på den mest effektive måde og på en måde, som bedst opfylder brugernes behov. Dette indebærer, at interoperabilitet forstås i bred forstand, så termen dækker alt fra tekniske til juridisk lag og omfatter alle politikelementer på området. Følgelig bør viften af aktiviteter gå ud over løsningernes almindelige livscyklus for at inkludere alle de interventionselementer, der vil understøtte de nødvendige rammebetingelser for vedvarende interoperabilitet i almindelighed.

(34)  Interoperabiliteten mellem de europæiske offentlige tjenester vedrører alle forvaltningsniveauer: EU-plan og nationalt, regionalt og lokalt plan. Ud over at fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked er interoperabilitet med til at fremme grænseoverskridende samarbejde og tilpasning af fælles standarder, gør det lettere at gennemføre politikker og rummer et stort potentiale med hensyn til at undgå elektroniske barrierer og sprogbarrierer i forbindelse med overskridelse af grænserne, mindske bureaukratiet og fremme opkomsten af nye, eller konsolidere udviklingen af eksisterende, fælles offentlige tjenester på EU-plan samt undgå unødig dobbelt lagring. For at afhjælpe fragmenteringen af de europæiske tjenester, understøtte de grundlæggende frihedsrettigheder og gennemførelsen af gensidig anerkendelse i EU bør en helhedsorienteret, teknologineutral, tværsektoriel og grænseoverskridende tilgang til interoperabilitet fremmes på den mest effektive måde og på en måde, som bedst opfylder brugernes behov og sikrer et højt niveau af databeskyttelse. Dette indebærer, at interoperabilitet forstås i bred forstand, så termen dækker alt fra tekniske til juridisk lag og omfatter alle politikelementer på området. Følgelig bør viften af aktiviteter gå ud over løsningernes almindelige livscyklus for at inkludere alle de interventionselementer, der vil understøtte de nødvendige rammebetingelser for vedvarende interoperabilitet i almindelighed.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34 a)  Den 6. oktober 2017 erklærede EU-ministrene i Tallinn, at den europæiske digitale strategi skulle være baseret på samarbejde og interoperabilitet, herunder brugen af åbne licenspolitikker og åbne standarder. Programmet skulle derfor fremme open source-løsninger for at muliggøre genanvendelse, øge tilliden og sikre gennemsigtighed. Dette vil have en positiv indvirkning på bæredygtigheden af finansierede projekter.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  I april 2016 vedtog Kommissionen initiativet til digitalisering af EU's industri for at sikre, at alle industrier i Europa, store som små, kan få adgang til fordelene ved digitale innovationer, uanset hvor de ligger og i hvilken sektor de befinder sig.71

(37)  I april 2016 vedtog Kommissionen initiativet til digitalisering af EU's industri for at sikre, at alle industrier i Europa, store som små, kan få adgang til fordelene ved digitale innovationer, uanset hvor de ligger og i hvilken sektor de befinder sig. Dette har særlig betydning for små og mellemstore virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer.

__________________

 

71

 

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For at nå målene kan det blive nødvendigt at udnytte de komplementære teknologier inden for netværk og databehandling, som det fremgår af meddelelsen "Digitalisering af EU's industri"73, hvori "adgang til netværk og cloudinfrastruktur i verdensklasse" betragtes som en væsentlig forudsætning for digitalisering af industrien.

(39)  For at nå målene kan det blive nødvendigt at udnytte de komplementære teknologier inden for netværk og databehandling, som det fremgår af meddelelsen "Digitalisering af EU's industri", hvori "adgang til netværk og cloudinfrastruktur i verdensklasse" betragtes som en væsentlig komponent i forbindelse med digitalisering af industrien.

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 final: Digitalisering af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked.

73 COM(2016) 180 final: Digitalisering af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Den generelle databeskyttelsesforordning (persondataforordningen), der finder anvendelse fra maj 2018 og frem, og som indeholder et fælles sæt regler, der finder direkte anvendelse i medlemsstaternes retssystemer, vil sikre fri udveksling af personoplysninger mellem EU's medlemsstater og styrke forbrugernes tillid og sikkerhed, der er to uundværlige elementer i et reelt digitalt indre marked. De foranstaltninger, der er omfattet af nærværende program, bør, når de vedrører behandling af personoplysninger, derfor understøtte anvendelsen af persondataforordningen, f.eks. inden for kunstig intelligens og blockchain-teknologi.

(40)  Forordning (EU) 2016/679, som indeholder et fælles sæt regler, der finder direkte anvendelse i medlemsstaternes retssystemer, sikrer fri udveksling af personoplysninger mellem EU's medlemsstater og styrker forbrugernes tillid og sikkerhed, der er to uundværlige elementer i et reelt digitalt indre marked. De foranstaltninger, der er omfattet af nærværende program, bør, når de vedrører behandling af personoplysninger, derfor være i fuld overensstemmelse med denne forordning. De bør navnlig støtte udviklingen af digitale teknologier, der er i overensstemmelse med forpligtelserne "indbygget databeskyttelse", som er bindende i henhold til forordningen. For så vidt som behandlingen omfatter elektroniske kommunikationsdata, skal der tages behørigt hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF.1a De bør navnlig støtte udviklingen af digitale teknologier, der er i overensstemmelse med de forpligtelser til "indbygget databeskyttelse", som er bindende ifølge persondataforordningen.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Programmet bør gennemføres under fuldstændig overholdelse af de internationale retsregler og EU-retsreglerne for beskyttelse og håndhævelse af intellektuel ejendomsret. Effektiv beskyttelse af intellektuel ejendomsret spiller en afgørende rolle for innovation, og er derfor nødvendig for en effektiv gennemførelse af programmet.

(41)  Programmet bør gennemføres under fuldstændig overholdelse af de internationale retsregler og EU-retsreglerne for beskyttelse og håndhævelse af intellektuel ejendomsret. Effektiv beskyttelse af intellektuel ejendomsret spiller en afgørende rolle for innovation og opretholdelse af den europæiske merværdi, og er derfor nødvendig for en effektiv gennemførelse af programmet.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  De organer, der gennemfører programmet, bør overholde de bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne samt national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, herunder navnlig følsomme ikkeklassificerede oplysninger og EU-klassificerede oplysninger.

(42)  I det omfang de organer, der gennemfører programmet, håndterer følsomme ikkeklassificerede oplysninger eller klassificerede EU-oplysninger, bør de overholde de relevante bestemmelser i EU-retsakter eller national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, alt efter hvad der er relevant.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  For at understrege betydningen af at imødegå klimaændringerne i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og realisere FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og realisere det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål 74. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocedurer.

(43)  For at understrege betydningen af at imødegå klimaændringerne i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og realisere FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og hjælpe med at realisere det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål 74. Relevante foranstaltninger bør identificeres under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderes som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser for at sikre fuld overholdelse af disse forpligtelser.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Med henblik på at sikre ens betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på vedtagelsen af arbejdsprogrammerne, så programmets mål kan realiseres i overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes prioriteter, alt imens det sikres, at Unionens og medlemsstaternes fælles indsats er sammenhængende, gennemsigtig og kontinuerlig. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201175 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

udgår

__________________

 

75 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Arbejdsprogrammerne bør i princippet vedtages som flerårige arbejdsprogrammer, typisk hvert andet år, eller, hvis det er berettiget af hensyn til gennemførelsen af programmet, som årlige arbejdsprogrammer. Finansieringstyper og gennemførelsesmetoder i medfør af denne forordning bør vælges på grundlag af, om de giver mulighed for at nå de specifikke mål for foranstaltningerne og give resultater, idet der navnlig tages hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelsen af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen.

(45)  Der bør vedtages arbejdsprogrammer, så programmets mål kan realiseres i overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes prioriteter, alt imens det sikres, at Unionens og medlemsstaternes fælles indsats er sammenhængende, gennemsigtig og kontinuerlig. Arbejdsprogrammerne bør i princippet vedtages hvert andet år, eller, hvis det er berettiget af hensyn til gennemførelsen af programmet, på årsbasis. Finansieringstyper og gennemførelsesmetoder i medfør af denne forordning bør vælges på grundlag af, om de giver mulighed for at nå de specifikke mål for foranstaltningerne og give resultater, idet der navnlig tages hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelsen af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændringer til bilag II med henblik på at revidere og/eller supplere indikatorerne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(46)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændringer til bilag I og II med henblik på at revidere og/eller supplere indikatorerne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  For at sikre, vedligeholde og udvikle en langsigtet finansiering af programmet for det digitale Europa kræves der klare, fælles EU-regler, som er fremtidsorienterede og konkurrencefremmende, med henblik på at øge investeringerne og innovationen samt bevare prisoverkommeligheden.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Bestemmelserne i denne forordning er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne i artikel [8], [11], [16], [21], [35], [38] og [47] vedrørende beskyttelse af personoplysninger, ytrings- og informationsfrihed, retten til at drive egen virksomhed, forbuddet mod forskelsbehandling, retten til sundhedsydelser, forbrugerbeskyttelse og retten til adgang til effektive retsmidler og til upartisk domstolsprøvelse. Medlemsstaterne skal anvende forordningen i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(47)  Handlinger, som falder ind under programmets anvendelsesområde, bør respektere de grundlæggende rettigheder og især Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne i artikel [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] og [47] vedrørende beskyttelse af personoplysninger, ytrings- og informationsfrihed, retten til at drive egen virksomhed, forbuddet mod forskelsbehandling, sproglig mangfoldighed og retten til at kommunikere på alle EU's sprog, retten til sundhedsydelser, forbrugerbeskyttelse og retten til adgang til effektive retsmidler og til upartisk domstolsprøvelse Sådanne handlinger skal være i overensstemmelse med enhver retslig forpligtelse, herunder international lovgivning og eventuelle relevante beslutninger fra Kommissionen, samt med etiske principper, hvilket omfatter at forhindre overtrædelse af forskningsintegritet.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a)  I april 2018 forpligtede Kommissionen1a sig til at fastsætte en ramme, hvor interessenter og eksperter kunne udarbejde retningslinjer for kunstig intelligens i samarbejde med Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi. Kommissionen støtter på nationalt plan og på EU-plan forbrugerorganisationer og databeskyttelsesovervågningsmyndigheder i at opbygge en forståelse af applikationer med kunstig intelligens med input fra Den Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe og Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

 

__________________

 

1a Meddelelse af 25.4.2018 om kunstig intelligens for Europa, COM(2018)0237, tilgængelig på:http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_DA.pdf

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), må deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved en afgørelse, der træffes i henhold til denne aftale. Der bør indføres en særlig bestemmelse i denne forordning om at give den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang med henblik på fuld udøvelse af deres respektive beføjelser.

udgår

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes programmet for et digitalt Europa ("programmet").

Ved denne forordning oprettes programmet for et digitalt Europa ("programmet"), der skal gennemføres for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2027.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "digitalt innovationsknudepunkt": en retlig enhed, der er udpeget eller valgt gennem en åben udbudsprocedure til at udføre opgaverne i programmet, herunder give adgang til teknologisk ekspertise og forsøgsfaciliteter, som f.eks. udstyr og software, der understøtter industriens digitale omstilling

e)  "europæisk digitalt innovationsknudepunkt": en eksisterende eller ny retlig enhed eller et konsortium af retlige enheder, der er udpeget eller valgt gennem en åben udbudsprocedure til at udføre opgaverne i programmet, herunder give adgang til teknologisk ekspertise og forsøgsfaciliteter, som f.eks. udstyr og software, der understøtter industriens digitale omstilling samt fremmer adgangen til finansielle midler. Det europæiske digitale innovationsknudepunkt er åbent for erhvervslivet i alle former og størrelser, især SMV'er, vækstvirksomheder og offentlige forvaltninger på tværs af hele EU.

 

Europæiske digitale innovationsknudepunkter skal fungere som one-stop-shops, hvor virksomheder, navnlig SMV'er, nyetablerede virksomheder og midcapselskaber, kan få hjælp til at forbedre deres virksomhed, produktionsprocesser, produkter og tjenesteydelser ved hjælp af digital teknologi, der kan medføre merværdi. Knudepunkterne vil derfor skabe et decentraliseret netværk på tværs af Unionen og tilbyde støtte til virksomheder for at sikre, at deres medarbejderes kompetencer matcher den ekspertise, der kræves for at håndtere den digitale teknologi. Knudepunkterne koordinerer også med uddannelsesudbydere med henblik på at støtte uddannelse for studerende og oplæring på arbejdspladsen for arbejdstagere

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  "mediekundskab": udvikling af de analytiske færdigheder, der er nødvendige for at kunne forstå og navigere i den digitale verden

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  "europæisk partnerskab": et initiativ, hvor Unionen sammen med private og/eller offentlige partnere (såsom industrien, forskningsorganisationer, organer med offentlige tjenester på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt plan eller borgersamfundsorganisationer, herunder foreninger, SMV-organisationer) forpligter sig til i fællesskab at støtte udviklingen og gennemførelsen af digital innovation og teknologiske implementeringsaktiviteter, herunder i forbindelse med markeds-, lov- eller politikudbredelse

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  "små og mellemstore virksomheder" eller "SMV'er": små og mellemstore virksomheder som defineret i artikel 2 i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EU

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fd)  "konsortium": en kollaborativ gruppe af virksomheder, der er stiftet med henblik på at gennemføre et tiltag i forbindelse med programmet

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet har følgende generelle mål: at understøtte de europæiske økonomier og samfunds digitale omstilling og viderebringe fordelene herved til de europæiske borgere og virksomheder. Programmet skal:

1.  Programmet har følgende generelle mål: at understøtte og fremskynde de europæiske økonomier, industrier og samfunds digitale omstilling og viderebringe fordelene herved til de europæiske borgere, offentlige tjenester og virksomheder samt styrke den strategiske selvstændighed og samhørighed i Unionen og samtidig sikre konkurrenceevnen og reducere den digitale kløft. Programmet:

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udbrede dens formidling og anvendelse på områder af offentlig interesse og i den private sektor.

b)  udvide dens formidling og anvendelse i den private sektor og på områder af offentlig interesse og dermed understøtte dens digitale omstilling og sikre adgang til digitale teknologier

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udrulle, koordinere på EU-niveau og drive en integreret supercomputer- og datainfrastruktur i exaskala 77 i Unionen, der er i verdensklasse, og som er tilgængelig på ikkekommercielle vilkår for offentlige og private brugere og til offentligt finansierede forskningsformål

a)  udrulle, koordinere på EU-niveau og drive en interoperabel supercomputer- og datainfrastruktur i exaskala 77 i Unionen, der er i verdensklasse, og som er tilgængelig for offentlige og private brugere og til offentligt og privat finansierede forskningsformål

__________________

__________________

77 Milliarder og atter milliarder af flydende operationer pr. sekund.

77 Milliarder og atter milliarder af flydende operationer pr. sekund.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udrulle brugsklare/operationelle teknologier, som er baseret på forskning og innovation, med henblik på at opbygge et integreret, højtydende databehandlingsøkosystem i Unionen, der omfatter alle videnskabelige og industrielle segmenter i værdikæden, herunder hardware, software, applikationer, tjenester, sammenkoblinger og IT-færdigheder

b)  udrulle brugsklare/operationelle teknologier, som er baseret på forskning og innovation, med henblik på at opbygge et integreret, højtydende databehandlingsøkosystem i Unionen, der omfatter alle videnskabelige og industrielle segmenter i værdikæden, herunder hardware, software, applikationer, tjenester, sammenkoblinger og IT-færdigheder, og samtidig sikre et højt sikkerheds- og beskyttelsesniveau for dataene

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udrulle og drive en post-exaskalainfrastruktur 78, hvilket bl.a. omfatter integrering med kvantecomputerteknologier, og udvikle nye datalogiforskningsinfrastrukturer.

c)  udrulle og drive en post-exaskalainfrastruktur 78, hvilket bl.a. omfatter integrering med kvantecomputerteknologier, og udvikle nye forskningsinfrastrukturer fremme udviklingen inden for Unionen af ​​hardware og software, som er nødvendig for en sådan implementering til datalogi.

__________________

__________________

78 Tusind gange hurtigere end exaskala.

78 Tusind gange hurtigere end exaskala.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Foranstaltningerne under specifikt mål nr. 1 gennemføres hovedsageligt gennem fællesforetagendet foreslået af Kommissionen og godkendt af Ministerrådet den 25. juni 2018 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) ...1a.

 

__________________

 

1aForordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling 10594/18. Bruxelles, den 18. september 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/da/pdf

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opbygge og styrke den grundlæggende kapacitet inden for kunstig intelligens i Unionen, herunder dataressourcer og algoritmebiblioteker, som lever op til databeskyttelseslovgivningen

a)  opbygge og styrke den grundlæggende kapacitet inden for kunstig intelligens i Unionen, herunder dataressourcer og algoritmebiblioteker. I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen skal AI-baserede løsninger og ressourcer, der stilles til rådighed, overholde princippet om privatlivets fred og indbygget sikkerhed og sikre, at mennesker forbliver i centrum for udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gøre denne kapacitet tilgængelig for alle virksomheder og offentlige forvaltninger

b)  gøre denne kapacitet tilgængelig for virksomheder, især SMV'er og nyetablerede virksomheder, og offentlige forvaltninger, herunder almennyttige organisationer, forskningsinstitutioner og universiteter

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  udvikle og styrke industrielle anvendelses- og produktionssystemer, fremme integrationen af teknologier i værdikæder, udvikle innovative forretningsmodeller og reducere tiden fra innovation til industrialisering og fremme udbredelsen af AI-baserede løsninger på områder af offentlig interesse og i samfundet

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltninger under det specifikke mål Kunstig intelligens skal udelukkende gennemføres via direkte forvaltning af Kommissionen eller et gennemførelsesorgan på baggrund af en cost-benefit-analyse.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltninger, der udføres under specifikt mål nr. 2, gennemføres under overholdelse af etiske principper og den relevante nationale lovgivning, EU-lovgivning samt international lovgivning, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, inklusive tillægsprotokoller. Kommissionen fastsætter under hensyntagen til anbefalingerne fra ekspertgruppen på højt plan om kunstig intelligens betingelser relateret til etiske spørgsmål i arbejdsprogrammerne under specifikt mål nr. 2. Indkaldelserne eller tilskudsaftalerne skal indeholde relevante betingelser som fastsat i arbejdsprogrammerne. Der foretages en etisk gennemgang af hvert projekt under evalueringen af hver foranstaltning. Foranstaltninger, som ikke er etisk acceptable, eller som ikke opfylder aftalens betingelser, er ikke berettiget til støtte.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sammen med medlemsstaterne understøtte anskaffelsen af avanceret cybersikkerhedsudstyr, værktøj og datainfrastruktur i fuld overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen

a)  sammen med medlemsstaterne understøtte anskaffelsen af avanceret cybersikkerhedsudstyr, værktøj og datainfrastruktur for at opnå et fælles højt cybersikkerhedsniveau på europæisk plan i fuld overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og de grundlæggende rettigheder, samtidig med at EU's strategiske selvstændighed beskyttes

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte den bedste anvendelse af europæisk viden, kapacitet og færdighed i forbindelse med cybersikkerhed

b)  støtte den bedste anvendelse og forøgelse af europæisk viden, kapacitet og færdighed i forbindelse med cybersikkerhed samt deling og udbredelse af bedste praksis

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  sikre en bred udrulning af de seneste cybersikkerhedsløsninger på tværs af økonomien

c)  sikre en bred udrulning af de seneste cybersikkerhedsløsninger på tværs af økonomien med særlig opmærksomhed på offentlige tjenester og væsentlige økonomiske aktører som SMV'er

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  styrke medlemsstaternes og den private sektors kapacitet med henblik på at hjælpe dem til at overholde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen 79.

d)  styrke medlemsstaternes og den private sektors kapacitet med henblik på at hjælpe dem til at overholde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen 78, herunder gennem foranstaltninger med henblik på at udvikle en cybersikkerhedskultur i organisationerne

__________________

__________________

79 EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.

79 EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  forbedre modstandsdygtigheden over for cyberangreb, øge kendskabet til og viden om risici i forbindelse med grundlæggende sikkerhedsprocesser blandt brugere, navnlig offentlige tjenester, SMV'er og nyetablerede virksomheder, med henblik på at sikre, at virksomhederne har et grundlæggende sikkerhedsniveau, såsom ende-til-ende-kryptering af data og kommunikation og softwareopdatering, samt tilskynde til anvendelse af indbygget sikkerhed og sikkerhed som standard

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltningerne under specifikt mål nr. 3, cybersikkerhed og tillid, skal hovedsageligt gennemføres via det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed samt kompetencenetværket for cybersikkerhed i overensstemmelse med [Europa-Parlamentets og Rådets forordning ...1a].

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning ... om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med Unionens finansielle tiltag i forbindelse med specifikt mål nr. 4. højtudviklede IT-færdigheder understøtter udviklingen af højtudviklede IT-færdigheder på områder, der støttes af dette program, hvilket bidrager til at udvikle Europas talentmasse, fremme større professionalisme især inden for højtydende databehandling, analyse af big data, cybersikkerhed, distributed ledger-teknologi, robotteknologi og kunstig intelligens. Med de finansielle tiltag søges følgende operationelle mål opfyldt:

Med Unionens finansielle tiltag i forbindelse med specifikt mål nr. 4. højtudviklede IT-færdigheder understøtter udviklingen af højtudviklede IT-færdigheder på områder, der støttes af dette program, hvilket bidrager til at udvikle Unionens talentmasse, reducere den digitale kløft, fremme større professionalisme med fokus på balance mellem kønnene, især inden for højtydende databehandling, analyse af big data, cybersikkerhed, distributed ledger-teknologi, robotteknologi, kunstig intelligens, cloudcomputing, kommunikationssystemer og netværk, databeskyttelseskompetencer og kunstig intelligens. For at stimulere og forbedre arbejdsmarkedet samt specialisering i digitale teknologier og applikationer søges med de finansielle tiltag følgende operationelle mål opfyldt:

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte tilrettelæggelse og afholdelse af langsigtede uddannelses- og kursusforløb for studerende, IT-professionelle og arbejdsstyrken

a)  støtte tilrettelæggelse og afholdelse af langsigtede uddannelses- og kursusforløb af høj kvalitet for studerende, lærere, undervisere, IT-professionelle, forskere og arbejdsstyrken, herunder offentlige embedsmænd, i samarbejde med skoler, universiteter og forskningscentre

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte udarbejdelse og afholdelse af kortsigtede uddannelses- og kursusforløb for entreprenører, ledere af små virksomheder og arbejdsstyrken

b)  støtte udarbejdelse og afholdelse af kortsigtede uddannelses- og kursusforløb af høj kvalitet, herunder blandet læring, for entreprenører, ledere af små virksomheder og nyetablerede virksomheder og arbejdsstyrken, herunder offentlige embedsmænd og selvstændige

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte oplæring på arbejdspladsen og praktikophold for studerende, unge entreprenører og nyuddannede.

c)  støtte oplæring på arbejdspladsen af høj kvalitet, herunder blandet læring, og praktikophold for studerende, unge entreprenører og nyuddannede

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltningerne under specifikt mål nr. 4, højtudviklede IT-færdigheder, skal gennemføres primært gennem direkte forvaltning af Kommissionen. De europæiske digitale innovationsknudepunkter kan fungere som formidlere af uddannelsesmuligheder, rådgive virksomheder og samarbejde med de relevante kompetencecentre om at sikre den bredeste geografiske dækning i hele Unionen.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med Unionens finansielle tiltag i forbindelse med specifikt mål nr. 5. Udrulning, bedste brug af den digitale kapacitet og interoperabilitet bør opnå følgende operationelle mål:

Med Unionens finansielle tiltag i forbindelse med specifikt mål nr. 5. Udrulning, bedste brug af den digitale kapacitet og interoperabilitet bør opnå følgende operationelle mål, der supplerer de digitale infrastrukturforanstaltninger og samtidig reducerer den digitale kløft:

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikre, at den offentlige sektor og områder af offentlig interesse, som f.eks. sundhed og pleje, uddannelse, retsvæsen, transport, energi, miljø, kulturelle og kreative sektorer, kan udrulle og tilgå topmoderne digitale teknologier, især inden for højtydende databehandling, kunstig intelligens og cybersikkerhed,

a)  sikre, at den offentlige sektor og områder af offentlig interesse, som f.eks. sundhed og pleje, uddannelse, retsvæsen, transport og kommunikation, energi, miljø, kulturelle og kreative sektorer samt virksomheder, som er etableret i Unionen, kan udrulle og tilegne sig de nødvendige færdigheder gennem uddannelse til at tilgå topmoderne digitale teknologier, især inden for højtydende databehandling, sprogteknologi, kunstig intelligens og cybersikkerhed,

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udrulle, drive og vedligeholde transeuropæiske interoperable digitaltjenesteinfrastrukturer (og tilknyttede tjenester) i tillæg til nationale og regionale foranstaltninger

b)  udrulle, drive og vedligeholde topmoderne transeuropæiske interoperable digitaltjenesteinfrastrukturer i hele Unionen (og tilknyttede tjenester) i tillæg til nationale og regionale foranstaltninger

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  lette europæiske offentlige forvaltningers, virksomheders og borgeres udvikling, opdatering og brug af løsninger og rammer, herunder genbrug af interoperabilitetsløsninger og -rammer

c)  lette europæiske offentlige forvaltningers, virksomheders og borgeres udvikling, opdatering og brug af løsninger og rammer, herunder open source og genbrug af interoperabilitetsløsninger og -rammer

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilbyde offentlige forvaltninger adgang til test af og pilotforsøg med digitale teknologier, herunder deres anvendelse på tværs af grænser

d)  tilbyde offentlige forvaltninger adgang til test af, pilotforsøg med og opskalering af digitale teknologier, herunder deres anvendelse på tværs af grænser

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte udbredelsen af avancerede digitale og dertil knyttede teknologier, herunder især højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed og fremspirende teknologier til EU's industri, navnlig SMV'er

e)  støtte udbredelsen af avancerede digitale og dertil knyttede teknologier, herunder især højtydende databehandling, kunstig intelligens, distributed ledger-teknologi, cybersikkerhed, databeskyttelse, cloudcomputing og informationsstyring og fremspirende teknologier til EU's industri, navnlig SMV'er og nyetablerede virksomheder

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  støtte udarbejdelse, test, implementering og udrulning af interoperable digitale løsninger til offentlige forvaltninger på EU-niveau, der leveres gennem en datadrevet genanvendelig løsningsplatform, og som fremmer innovation og skaber en fælles ramme med henblik på at udnytte de offentlige forvaltningers tjenester fuldt ud til fordel for europæiske borgere og virksomheder

f)  støtte udarbejdelse, vedligeholdelse, test, implementering og udrulning af interoperable digitale løsninger til offentlige forvaltninger på EU-niveau, der leveres gennem en datadrevet genanvendelig løsningsplatform, og som fremmer innovation og skaber en fælles ramme med henblik på at udnytte de offentlige forvaltningers tjenester fuldt ud til fordel for europæiske borgere og virksomheder

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  sikre fortsat kapacitet på EU-niveau til at observere, analysere og tilpasse sig de digitale tendenser i rivende udvikling, samt dele og udbrede bedste praksis

g)  sikre fortsat kapacitet på EU-niveau til at stå i spidsen for digital udvikling samt observere, analysere og tilpasse sig de digitale tendenser i rivende udvikling, samt dele og udbrede bedste praksis og fremme gensidig udveksling af de forskellige nationale initiativer, hvilket fører til udvikling af det digitale samfund takket være et permanent samarbejde mellem alle berørte parter på EU-plan.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  understøtte et samarbejde med henblik på at opnå et europæisk økosystem for betroet infrastruktur, der anvendes distributed ledger-tjenester og -applikationer, herunder støtte interoperabilitet og standardisering og fremme udrulning af grænseoverskridende applikationer i hele Unionen

h)  understøtte et samarbejde med henblik på at opnå et europæisk økosystem for betroet infrastruktur, der anvendes bl.a. distributed ledger-tjenester og -applikationer, herunder støtte interoperabilitet og standardisering og fremme udrulning af grænseoverskridende applikationer i hele Unionen baseret på indbygget sikkerhed og fortrolighed, der garanterer databeskyttelse og forbrugersikkerhed

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Foranstaltningerne under specifikt mål nr. 5, udrulning, bedste brug af den digitale kapacitet og interoperabilitet, skal gennemføres primært gennem direkte forvaltning af Kommissionen. De europæiske digitale innovationsknudepunkter og kompetencecentre kan fungere som formidlere.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 9 194 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 8 192 391 000 EUR i 2018-priser (9 194 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  op til 2 698 240 000 EUR til specifikt mål nr. 1, højtydende databehandling

a)  op til 2 404 289 438 EUR i 2018-priser (2 698 240 000 EUR i løbende priser) til specifikt mål nr. 1, højtydende databehandling

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  op til 2 498 369 000 EUR til specifikt mål nr. 2, kunstig intelligens

b)  op til 2 226 192 703 EUR i 2018-priser (2 498 369 000 EUR i løbende priser) til specifikt mål nr. 2, kunstig intelligens

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  op til 1 998 696 000 EUR til specifikt mål nr. 3, cybersikkerhed og tillid

c)  op til 1 780 954 875 EUR i 2018-priser (1 998 696 000 EUR i løbende priser) til specifikt mål nr. 3, cybersikkerhed og tillid

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  op til 699 543 000 EUR til specifikt mål nr. 4, højtudviklede IT-færdigheder

d)  op til 623 333 672 EUR i 2018-priser (699 543 000 EUR i løbende priser) til specifikt mål nr. 4, højtudviklede IT-færdigheder

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  op til 1 299 152 000 EUR til specifikt mål nr. 5, udrulning, bedste brug af den digitale kapacitet og interoperabilitet

e)  op til 1 157 620 312 EUR i 2018-priser (1 299 152 000 EUR i løbende priser) til specifikt mål nr. 5, udrulning, bedste brug af den digitale kapacitet og interoperabilitet

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte artikels litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte artikels litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt i videst muligt omfang til fordel for den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet skal være åbent for:

udgår

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområder, jf. betingelserne i EØS-aftalen.

1.  Programmet er åbent for medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområder, jf. betingelserne i EØS-aftalen.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for deres deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og Associeringsrådets afgørelser eller lignende aftaler, og i overensstemmelse med de specifikke betingelser i aftaler mellem Unionen og de pågældende lande.

2.  Fuld eller delvis tilknytning til programmet for tredjelande, der ikke er henvist til i stk. 1, baseres på individuel vurdering af de specifikke mål i overensstemmelse med de betingelser, som er fastsat i en særlig aftale, som omfatter deltagelse af det pågældende tredjeland i et EU-program, forudsat at denne særlige aftale fuldt ud overholder følgende kriterier:

 

-  det pågældende tredjelands deltagelse er i Unionens interesse

 

-  deltagelsen bidrager til at nå de mål, der fastsættes i artikel 3

 

-  deltagelsen giver ikke anledning til sikkerhedsproblemer og respekterer fuldt ud de relevante sikkerhedskrav i artikel 12

 

-  aftalen sikrer en rimelig balance, for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, som deltager i Unionens programmer

 

-  aftalen fastsætter betingelser for deltagelse i programmerne, herunder beregningen af finansielle bidrag til de enkelte programmer og dets administrationsomkostninger Disse bidrag udgør formålsbestemte indtægter i henhold til den nye finansforordnings artikel [21, stk. 5],

 

-  aftalen indrømmer ikke tredjelandet beslutningskompetence over programmet

 

-  Aftalen garantere Unionens ret til at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og beskytte sine finansielle interesser.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammer vurderer Kommissionen eller andre relevante gennemførelsesorganer fra gang til gang, om betingelserne i aftalen som omhandlet i stk. 2 er opfyldt for de foranstaltninger, der indgår i arbejdsprogrammerne.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Lande omfattet af den europæiske naboskabspolitik i overensstemmelse med de generelle principper og betingelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, som er fastsat i de respektive rammeaftaler og Associeringsrådets afgørelser eller lignende aftaler, og i overensstemmelse med de specifikke betingelser i aftaler mellem EU og disse lande.

udgår

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tredjelande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en særlig aftale om tredjelandets deltagelse i Unionens programmer, forudsat at der i aftalen

udgår

  sikres en rimelig balance for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, som deltager i Unionens programmer

 

  fastsættes betingelser for deltagelse i programmerne, herunder beregningen af finansielle bidrag til de enkelte programmer og deres administrative omkostninger. Disse bidrag udgør formålsbestemte indtægter i henhold til artikel [21, stk. 5] i [den nye finansforordning]

 

  ikke indrømmes tredjelandet beslutningskompetence over programmet

 

  garanteres Unionen ret til at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og beskytte sine finansielle interesser.

 

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Samarbejdet med de tredjelande og organisationer, der er nævnt i stk. 1 under specifikt mål nr. 3, cybersikkerhed og tillid, er omfattet af artikel [12].

2.  Samarbejdet med de tredjelande og organisationer, der er nævnt i stk. 1 under specifikt mål nr. 1, højtydende databehandling, 2, kunstig intelligens og 3, cybersikkerhed og tillid, er omfattet af artikel [12].

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  I arbejdsprogrammet kan det også fastsættes, at retlige enheder etableret i associerede lande og retlige enheder etableret i Unionen, som kontrolleres fra tredjelande, ikke kan deltage i alle eller nogle af foranstaltningerne under specifikt mål nr. 3 af sikkerhedsmæssige årsager. I disse tilfælde er indkaldelser af forslag og bud begrænset til enheder, der er etableret eller anses for etableret i en medlemsstat og kontrolleres af en medlemsstat og/eller statsborgere i en medlemsstat.

5.  I arbejdsprogrammet kan det også fastsættes, at retlige enheder etableret i associerede lande og retlige enheder etableret i Unionen, som kontrolleres fra tredjelande, ikke kan deltage i alle eller nogle af foranstaltningerne under specifikt mål nr. 1, 2 og 3 af strategiske og sikkerhedsmæssige årsager. I disse tilfælde er indkaldelser af forslag og bud begrænset til enheder, der er etableret eller anses for etableret i en medlemsstat og kontrolleres af en medlemsstat og/eller statsborgere i en medlemsstat.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Foranstaltninger, der omfatter overførsel af teknologi uden for Unionen, er ikke tilladt. Med henblik på at sikre langsigtede strategiske sikkerhedsmål foretages der en vurdering af muligheden for, at enheder, som har deres hovedsæde uden for Unionen, kan deltage.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  I givet fald kan Kommissionen eller finansieringsinstituttet udføre sikkerhedskontroller, og foranstaltninger, som ikke overholder sikkerhedsreglerne, kan til enhver tid udelukkes eller opsiges.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet er udformet, så dets gennemførelse muliggør synergier med andre af Unionens finansieringsprogrammer, hvilket er beskrevet nærmere i bilag III, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det, enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger.

1.  Programmet er udformet, så dets gennemførelse muliggør synergier med andre af Unionens finansieringsprogrammer, hvilket er beskrevet nærmere i bilag III, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det, enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger. Kommissionen sikrer, at når programmets supplerende karakter udnyttes sammen med andre europæiske finansieringsprogrammer, navnlig ESIF, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Horisont Europa og Connecting Europe-faciliteten (CEF-2), investEU, Erasmus, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), hæmmer dette ikke specifikt mål nr. 1-5.

 

Kommissionen vil overveje mulighederne for at øge effektiviteten af de samlede programmer, der tilbyder kurser inden for digitalisering.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der indføres passende mekanismer til koordinering mellem de relevante myndigheder og passende overvågningsværktøjer for systematisk at sikre synergier mellem programmet og eventuelle relevante EU-finansieringsinstrumenter. Disse ordninger bidrager til at modvirke overlapninger og maksimere investeringernes virkning.

2.  Der indføres passende mekanismer til koordinering mellem de relevante myndigheder og mellem myndighederne og Kommissionen og passende overvågningsværktøjer for systematisk at sikre synergier mellem programmet og eventuelle relevante EU-finansieringsinstrumenter. Disse ordninger bidrager til at modvirke overlapninger og maksimere investeringernes virkning.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig udbud som den primære form samt tilskud og priser. Det kan også yde finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer.

2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig udbud fra Kommissionen eller finansieringsorganet, fra støttemodtagere individuelt eller samlet som den primære form for foranstaltning samt tilskud og priser. I udbud kan der gives tilladelse til tildeling af flere kontrakter inden for samme procedure, og der kan fastsættes betingelser for stedet for udførelsen i overensstemmelse med gældende internationale aftaler om udbud. Programmet kan også yde finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at gøre det muligt at anvende udbud på den mest effektive måde ved at præcisere bestemmelsen om, hvordan Kommissionen eller EU's finansieringsorganer selv kan inddrages som udbydere i offentlige udbud, der finansieres af DEP. I et udbud kan der tildeles kontrakter til flere leverandører eller flere leverandører, hvilket sikrer mere valuta for pengene og kontinuitet i leveringen og servicen, navnlig i forbindelse med digitale teknologier.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet kan gennemføres ved hjælp af europæiske partnerskaber. Dette kan navnlig omfatte bidrag til eksisterende eller nyoprettede offentlig-private partnerskaber i form af fælles foretagender oprettet i henhold til artikel 187 i TEUF. Bestemmelserne vedrørende Europæiske partnerskaber i henhold til [Horisont Europa-forordningen, ref. tilføjes] finder anvendelse på disse bidrag.

Programmet kan gennemføres ved hjælp af europæiske partnerskaber, som aftales inden for den strategiske programmeringsproces mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Dette kan navnlig omfatte bidrag til eksisterende eller nyoprettede offentlig-private partnerskaber i form af fælles foretagender oprettet i henhold til artikel 187 i TEUF. Bestemmelserne vedrørende Europæiske partnerskaber i henhold til [Horisont Europa-forordningen, ref. tilføjes] finder anvendelse på disse bidrag.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Europæiske partnerskaber:

 

a) etableres i situationer, hvor de på mere effektiv vis kan opfylde målene i programmet for et digitalt Europa end Unionen alene

 

b) skal overholde principperne for EU-merværdi, gennemsigtighed, åbenhed, indvirkning, løftestangseffekt, langsigtede finansielle forpligtelser for alle involverede parter, fleksibilitet, samhørighed og komplementaritet med Unionen, lokale, regionale og nationale og internationale initiativer

 

c) skal være tidsbegrænsede og omfatte betingelser for udfasning af programmets finansiering.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bestemmelser og kriterier for udvælgelse, gennemførelse, overvågning, evaluering og udfasning heraf fastsættes i (reference tilføjes).

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I løbet af det første år af programmets gennemførelse etableres det første net af digitale innovationsknudepunkter.

1.  I løbet af det første år af programmets gennemførelse etableres det første net af europæiske digitale innovationsknudepunkter på den eksisterende infrastruktur, og der skal være mindst ét europæisk digitalt innovationsknudepunkt pr. medlemsstat.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på det i stk. 1 nævnte net udpeger hver medlemsstat kandidatenheder ved hjælp af en åben udbudsprocedure på grundlag af følgende kriterier:

2.  Med henblik på det i stk. 1 nævnte net udpeger hver medlemsstat kandidatenheder ved hjælp af en åben, gennemsigtig og inkluderende udbudsprocedure på grundlag af følgende kriterier:

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tilstrækkelige kompetencer til varetagelse af de digitale innovationsknudepunkters funktioner

a)  tilstrækkelige kompetencer til varetagelse af de europæiske digitale innovationsknudepunkters funktioner

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tilstrækkelig kapacitet med hensyn til forvaltning, personale og infrastruktur

b)  tilstrækkelig kapacitet med hensyn til forvaltning, personale og infrastruktur og færdigheder

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  dokumenteret samarbejde med den private sektor for at sikre markedsrelevansen af indsatserne under specifikt mål nr. 1-5

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  forbindelser til eksisterende IKT-knudepunkter oprettet under Horisont 2020, EUinvest-knudepunktet og European Enterprise Network

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De nærmere betingelser, der skal være opfyldt for at opnå betegnelsen "europæisk digitalt innovationsknudepunkt", og de opgaver, der skal udføres, harmoniseres og offentliggøres rettidigt for at muliggøre en grundig forberedelse og gennemførelse af foranstaltningerne

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vedtager en afgørelse om udvælgelse af de enheder, der udgør det første net. Enhederne udvælges af Kommissionen blandt de kandidatenheder, som medlemsstaterne har udpeget, på grundlag af de kriterier, der fremgår af stk. 2, samt følgende supplerende kriterier:

3.  Kommissionen vedtager en afgørelse om udvælgelse af de enheder, der udgør det første net. Enhederne udvælges og bestemmes af Kommissionen blandt de kandidatenheder, som medlemsstaterne har udpeget, på grundlag af de kriterier, der fremgår af stk. 2, samt følgende supplerende kriterier:

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  nødvendigheden af, at det første net sikrer dækning af industriens behov og behovene på områder af offentlig interesse, og at det sikrer en omfattende og velafbalanceret geografisk dækning.

b)  nødvendigheden af, at det første net sikrer dækning af industriens behov og behovene på områder af offentlig interesse, og at det sikrer en omfattende og velafbalanceret geografisk dækning, som forbedrer konvergensen og bidrager til at mindske skellet mellem samhørighedslandene og de øvrige medlemsstater og til at mindske den digitale kløft i geografisk henseende.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Supplerende digitale innovationsknudepunkter udvælges på grundlag af en åben udbudsprocedure, så der sikres den bredest mulige geografiske dækning på tværs af Europa. Antallet af enheder i nettet er proportionelt med en given medlemsstats befolkning, og der skal være mindst ét digitalt innovationsknudepunkt i hver medlemsstat. For at afhjælpe de specifikke begrænsninger, som EU's regioner i den yderste periferi står over for, kan specifikke enheder udnævnes til at dække deres behov.

4.  Supplerende europæiske digitale innovationsknudepunkter udvælges på grundlag af en åben, gennemsigtig udbudsprocedure, så der sikres den bredest mulige geografiske dækning på tværs af Europa. Antallet af enheder i nettet er proportionelt med en given medlemsstats befolkning. For at afhjælpe de specifikke begrænsninger, som EU's regioner i den yderste periferi står over for, kan der vælges yderligere innovationsknudepunkter i disse regioner.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De digitale innovationsknudepunkter kan modtage finansiering i form af tilskud.

5.  De digitale innovationsknudepunkter bør klart identificeres gennem en specifik betegnelse eller et specifikt mærke og kan modtage finansiering i form af tilskud.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De digitale innovationsknudepunkter, der modtager finansiering, inddrages i gennemførelsen af programmet med henblik på at:

6.  De europæiske digitale innovationsknudepunkter, der modtager finansiering, inddrages i gennemførelsen af programmet med henblik på at:

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  levere tjenester til den digitale omstilling, herunder test- og forsøgsfaciliteter, som er målrettet SMV'er og midcapselskaber, bl.a. i sektorer, der er langsomme til at anvende digitale og relaterede teknologier

a)  levere tjenester til den digitale omstilling og teknologisk ekspertise, herunder test- og forsøgsfaciliteter, som er målrettet SMV'er, nyetablerede virksomheder og midcapselskaber, bl.a. i sektorer, der er langsomme til at anvende digitale og relaterede teknologier

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  hjælpe virksomheder, navnlig SMV'er og nyetablerede virksomheder, organisationer og offentlige forvaltninger med at blive mere konkurrencedygtige og forbedre deres forretningsmodeller gennem brug af nye teknologier, der er omfattet af programmet

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  overføre ekspertise og knowhow mellem regioner, navnlig via et netværkssamarbejde mellem SMV'er og midcapselskaber, som er etableret i én region, og et digital innovationsknudepunkt i en anden region, som er bedst egnet til at levere den pågældende tjeneste

b)  overføre ekspertise og knowhow mellem regioner, navnlig via et netværkssamarbejde mellem SMV'er, nyetablerede virksomheder og midcapselskaber, som er etableret i én region, og et europæisk digital innovationsknudepunkt i en anden region, som er bedst egnet til at levere den pågældende tjeneste tilskynde til udveksling af færdigheder, fælles initiativer og god praksis

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  levere tematiske tjenester, herunder tjenester inden for kunstig intelligens, højtydende databehandling og cybersikkerhed og tillid, til offentlige forvaltninger, organisationer i den offentlige sektor, SMV'er og midcapselskaber. Individuelle digitale innovationsknudepunkter kan specialisere sig i specifikke tematiske tjenester og skal ikke levere alle de tematiske tjenester, der fremgår af nærværende stk.

c)  levere tematiske tjenester, herunder tjenester inden for kunstig intelligens, højtydende databehandling og cybersikkerhed og tillid, til offentlige forvaltninger, organisationer i den offentlige sektor, SMV'er, nyetablerede virksomheder og midcapselskaber. Individuelle europæiske digitale innovationsknudepunkter kan specialisere sig i specifikke tematiske tjenester og skal ikke levere alle de tematiske tjenester, der fremgår af nærværende stk.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  De europæiske digitale innovationsknudepunkter kan også samarbejde med Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, navnlig EIT Digital samt de digitale innovationsknudepunkter, der blev etableret under Horisont 2020.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  De europæiske digitale innovationsknudepunkter kan udføre de digitale innovationsknudepunkters opgaver, jf. rammeprogrammer for forskning og innovation, herunder innovationsknudepunkterne for EIT Digital.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kan kun ydes finansiering til foranstaltninger, som bidrager til opnåelse af de mål, der fremgår af artikel 3 og artikel 4-8.

1.  Der kan kun ydes finansiering til foranstaltninger, som bidrager til opnåelse af de mål, der fremgår af artikel 3 og artikel 4-8, i overensstemmelse med de generelle målsætninger fastsat i bilag I.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  et tredjeland, der er associeret med programmet

ii)  et tredjeland, der er associeret med programmet i overensstemmelse med artikel 10 og 12

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, som ikke er associeret med programmet, er undtagelsesvis berettigede til at deltage i specifikke foranstaltninger, hvis dette er nødvendigt for at nå programmets mål.

3.  Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, som ikke er associeret med programmet, er undtagelsesvis berettigede til at deltage i specifikke foranstaltninger, hvis dette er nødvendigt for at nå programmets mål, og hvor dette ikke involverer en yderligere sikkerhedsrisiko for EU eller drager EU's strategiske selvstændighed i tvivl.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Fysiske person er ikke støtteberettigede, bortset fra, hvis der ydes tilskud i henhold til specifikt mål nr. 4. højtudviklede IT-færdigheder.

4.  Fysiske person kan være støtteberettigede til tilskud i henhold til specifikt mål nr. 4. højtudviklede IT-færdigheder. Tredjelandsstatsborgere kan være støtteberettigede, hvis de bor i Unionen.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilskud i henhold til programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

Tilskud i henhold til programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII og kan dække op til 100 % af de støtteberettigede og behørigt begrundede omkostninger, jf. dog samfinansieringsprincippet samt i overensstemmelse med specifikationen under det enkelte mål.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tildelingskriterierne defineres i arbejdsprogrammet og indkaldelser af forslag, hvor der som minimum tages højde for følgende:

1.  Tildelingskriterierne defineres i arbejdsprogrammet og indkaldelser af forslag, hvor der mindst tages højde for følgende:

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  hvis relevant, de økonomiske, sociale, klimamæssige og miljømæssige virkninger, og tilgængelighed

e)  hvis relevant, de økonomiske, klimamæssige, miljømæssige og sociale virkninger, navnlig fremme af tilgængelighed og lige uddannelsesmæssige og professionelle muligheder

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  hvis relevant, en velafbalanceret geografisk fordeling på tværs af Unionen, herunder bl.a. i regioner i den yderste periferi

g)  hvis relevant, en velafbalanceret geografisk fordeling på tværs af Unionen, herunder bl.a. i regioner i den yderste periferi, herunder oversøiske lande og territorier

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  hvis relevant, friheden til at genanvende og tilpasse projektets resultater

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 - litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb)  hvis relevant, den offentlige interesse

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 - litra h c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hc)  hvis relevant, en mindskelse af det digitale skel mellem regioner, borgere eller virksomheder

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Blandingsoperationer vedtaget i henhold til dette program gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.

Blandingsoperationer vedtaget i henhold til dette program gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X. Beløbet til udgifterne fra dette program, som skal blandes med et finansielt instrument, skal være uden tilbagebetalingspligt.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis en foranstaltning allerede er blevet tildelt eller har modtaget bidrag fra et andet EU-program eller støtte fra en EU-fond, skal dette bidrag eller denne støtte anføres i ansøgningen om bidrag fra programmet.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det første flerårige arbejdsprogram skal være rettet mod aktiviteterne i bilaget og sikre, at de foranstaltninger, der modtager støtte, ikke fortrænger private investeringer. Efterfølgende arbejdsprogrammer kan omfatte aktiviteter, der ikke er fastsat i bilaget, forudsat at de stemmer overens med målene i forordningen, jf. artikel [4-8].

3.  Arbejdsprogrammerne skal være rettet mod aktiviteterne i bilag I og sikre, at de foranstaltninger, der modtager støtte, ikke fortrænger private investeringer.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen skal have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 med henblik på at ændre bilag I for at revidere eller supplere de aktiviteter, der er fastsat heri, på en måde, der er i overensstemmelse med målene i nærværende forordning i henhold til artikel 4-8.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indikatorer til overvågning af programmets gennemførelse og fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de generelle og specifikke mål, jf. artikel 3, fremgår af bilag II.

1.  Målbare indikatorer til overvågning af programmets gennemførelse og fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de generelle og specifikke mål, jf. artikel 3, fremgår af bilag II.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen fastlægger en metode med målbare indikatorer for en præcis vurdering af de opnåede fremskridt med opnåelsen af de generelle målsætninger, der er opstillet i artikel 3, stk. 1. På grundlag af denne metode supplerer Kommissionen bilag III senest den 1. januar 2021.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt hen imod målene tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 med henblik på at ændre bilag II for om nødvendigt at evaluere eller supplere indikatorerne, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende oprettelsen af regler om overvågning og evaluering.

2.  For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt hen imod målene tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 med henblik på at ændre bilag II for om nødvendigt at evaluere eller supplere de målbare indikatorer, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende oprettelsen af regler om overvågning og evaluering.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater er egnede til en dybdegående analyse af de fremskridt, der er gjort, og de vanskeligheder, der er konstateret, og indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Officielle EU-statistikker, som f.eks. regelmæssige statistiske IKT-undersøgelser, udnyttes fuldt ud. Nationale statistikkontorer høres og inddrages sammen med Eurostat i den indledende udformning og efterfølgende udvikling af de statistiske indikatorer, der anvendes til at overvåge programmets gennemførelse og fremskridt med hensyn til den digitale omstilling.

4.  Officielle EU-statistikker, som f.eks. regelmæssige statistiske IKT-undersøgelser, udnyttes så effektivt som muligt, ligesom der skal indsamles DESI-datasæt på NUTS-2 for at afhjælpe manglen på data relateret til et digitalt Europa. Nationale statistikkontorer høres og inddrages sammen med Eurostat i den indledende udformning og efterfølgende udvikling af de statistiske indikatorer, der anvendes til at overvåge programmets gennemførelse og fremskridt med hensyn til den digitale omstilling.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering

Programevaluering

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

1.  Kommissionen sikrer løbende overvågning og ekstern evaluering af programmet, hovedsageligt baseret på performancerapporteringssystemet som anført i artikel 24, stk. 3. Evalueringerne skal også omfatte en kvalitativ vurdering af de fremskridt, der er gjort i retning af at opfylde de generelle målsætninger, som er opstillet i artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest fire år efter programmets iværksættelse.

2.  Ud over regelmæssig overvågning af programmet skal Kommission udarbejde en midtvejsevalueringsrapport og forelægge den for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget senest den 31. december 2024. Midtvejsevalueringen skal indeholde de resultater, der er nødvendige for at træffe afgørelse om en opfølgning af programmet efter 2027 og dens mål.

 

Midtvejsevalueringen forelægges Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest fire år efter afslutningen af den i artikel [1] fastsatte periode foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

3.  På baggrund af en endelig ekstern og uafhængig evaluering skal Kommissionen udarbejde en endelig evalueringsrapport om programmet, hvor dets langsigtede effekter og bæredygtighed vurderes.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommission indsender den omtalte endelige evalueringsrapport i henhold til stk. 3 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget senest den 31. december 2030.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

udgår

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Revisionsstrategien kan som led i kontrolsystemet være baseret på finansiel revision af et repræsentativt udsnit af udgifter. Denne repræsentative stikprøve suppleres af yderligere udgifter, der udvælges på grundlag af en vurdering af de risici, der er forbundet med udgifterne.

4.  Revisionsstrategien baseres som led i kontrolsystemet mindst på finansiel revision af et repræsentativt udsnit af udgifter Denne repræsentative stikprøve suppleres af yderligere udgifter, der udvælges på grundlag af en vurdering af de risici, der er forbundet med udgifterne.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 24, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 23 og 24, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 23 og 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23 og 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, sandfærdige, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel [3].

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. Den sikrer desuden, at potentielle ansøgere har integreret information og adgang til EU-finansiering i den digitale sektor. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel [3].

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 1 – afsnit 2 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En fælles indkøbsramme for et integreret netværk af HCP i verdensklasse, herunder supercomputer- og datainfrastruktur i exaskala. Den vil være tilgængelig på et ikke-økonomisk grundlag for offentlige og private brugere og til offentligt finansierede forskningsmål.

1.  En fælles indkøbsramme for et integreret netværk af HCP i verdensklasse, herunder supercomputer- og datainfrastruktur i exaskala. Den vil være tilgængelig for alle virksomheder og offentlige forvaltninger på et ikke-økonomisk grundlag for offentlige og private brugere og til offentligt finansierede forskningsmål.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 1 – afsnit 2 – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Udrulning af operationel teknologi, som er klar til brug: Supercomputere som en tjeneste, der er et resultat af F&I til opbygning af et integreret europæisk HPC-økosystem, som dækker alle videnskabelige og industrielle værdikædesegmenter (hardware, software, applikationer, tjenester, sammenkoblinger og højtudviklede IT-færdigheder).

6.  Udrulning af operationel teknologi, som er klar til brug: Supercomputere som en tjeneste, der er et resultat af F&I, især nye teknologier, der tidligere har nydt godt af eller som for øjeblikket nyder godt af EU-finansiering, til opbygning af et integreret europæisk HPC-økosystem, som dækker alle videnskabelige og industrielle værdikædesegmenter (hardware, software, applikationer, tjenester, sammenkoblinger og højtudviklede IT-færdigheder).

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet skal opbygge og styrke grundlæggende kapacitet inden for kunstig intelligens (AI) i Europa, herunder dataressourcer og algoritmeregistre, og gøre dem tilgængelige for alle virksomheder og offentlige forvaltninger samt styrke og fremme forbindelserne mellem eksisterende AI-test- og forsøgsfaciliteter i medlemsstaterne.

Programmet skal opbygge og styrke grundlæggende kapacitet inden for kunstig intelligens (AI) og distributed ledger-teknologier i Europa, herunder dataressourcer og algoritmeregistre, og gøre dem tilgængelige for alle virksomheder og offentlige forvaltninger samt styrke og fremme forbindelserne mellem eksisterende AI-test- og forsøgsfaciliteter i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet skal støtte let adgang til højtudviklede IT-færdigheder, især HPC, AI, distributed ledger-teknologi (f.eks. blockchain) og cybersikkerhed for den nuværende og kommende arbejdsstyrke ved at give studerende, nyuddannede og nuværende arbejdstagere, hvor de end bor, mulighed for at erhverve og udvikle disse færdigheder.

Programmet skal støtte let adgang til og mulighed for uddannelse i højtudviklede IT-færdigheder, især HPC, AI, distributed ledger-teknologi (f.eks. blockchain) og cybersikkerhed for den nuværende og kommende arbejdsstyrke ved at give studerende, nyuddannede eller borgere i alle aldre med behov for opkvalificering, jobsøgende og nuværende arbejdstagere, hvor de end bor, mulighed for at erhverve og udvikle disse færdigheder.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 4 – afsnit 2 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Adgang til oplæring på arbejdspladsen ved at deltage i praktikophold i kompetencecentre og virksomheder, som anvender avancerede teknologier.

1.  Adgang til oplæring på arbejdspladsen og muligheder for blandet læring ved at deltage i praktikophold i kompetencecentre og virksomheder, som anvender avancerede teknologier.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle tiltag skal først og fremmest udformes og gennemføres gennem de digitale innovationsknudepunkter, jf. artikel 15.

Alle tiltag skal først og fremmest udformes og gennemføres gennem de digitale innovationsknudepunkter, jf. artikel 16.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 5 – afsnit 1 – punkt 1 – nr. 1.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2.  Støtte udformning, afprøvning, udrulning, vedligeholdelse og fremme af et sammenhængende økosystem for grænseoverskridende infrastruktur inden for digitale tjenester og lettelse af gnidningsfrie ”end-to-end”, sikre, interoperable, flersprogede, grænseoverskridende eller tværsektorielle løsninger og fælles rammer inden for offentlig forvaltning. Metodologier til vurdering af indvirkning og nytte omfattes også.

1.2.  Støtte udformning, afprøvning, udrulning, vedligeholdelse, udbredelse og fremme af et sammenhængende økosystem for grænseoverskridende infrastruktur inden for digitale tjenester og lettelse af gnidningsfrie ”end-to-end”, sikre, interoperable, flersprogede, grænseoverskridende eller tværsektorielle løsninger og fælles rammer inden for offentlig forvaltning. Metodologier til vurdering af indvirkning og nytte omfattes også.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag 1 – del 5 – afsnit 1 – punkt 1 – nr. 2.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.1.  Sikre, at EU-borgerne kan få adgang til, dele, anvende og forvalte deres personlige sundhedsdata sikkert på tværs af grænserne uanset deres opholdssted eller datas lokalisering. Færdiggøre digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed og udvide den med nye digitale tjenester, støtte udrulning af et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler.

2.1.  Sikre, at EU-borgerne kan få adgang til, dele, anvende og forvalte deres personlige sundhedsdata sikkert og på en måde, der sikrer beskyttelsen af deres privatliv, på tværs af grænserne uanset deres opholdssted eller datas lokalisering. Færdiggøre digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed og udvide den med nye digitale tjenester, støtte udrulning af et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag I – del 5 – punkt I – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Retsvæsenet: Muliggøre gnidningsløs og sikker grænseoverskridende elektronisk kommunikation inden for retsvæsenet og mellem retsvæsenet og andre kompetente organer på civil- og strafferetsområdet. Forbedre adgangen til retlig prøvelse og retlige informationer og procedurer for borgere, virksomheder, advokater og andre ansatte i retsvæsenet ved hjælp af semantisk interoperable sammenkoblinger til nationale databaser og registre samt lette udenretslige online-tvistbilæggelser. Fremme udviklingen og gennemførelsen af innovative teknologier til domstole og advokater, baseret på AI-løsninger, som sandsynligvis vil kunne strømline og fremskynde procedurer (f.eks. retlige teknologi-applikationer).

3.  Retsvæsenet: Muliggøre gnidningsløs og sikker grænseoverskridende elektronisk kommunikation inden for retsvæsenet og mellem retsvæsenet og andre kompetente organer på civil- og strafferetsområdet. Forbedre adgangen til retlig prøvelse og retlige informationer og procedurer for borgere, virksomheder, advokater og andre ansatte i retsvæsenet ved hjælp af semantisk interoperable sammenkoblinger til databaser og registre samt lette udenretslige online-tvistbilæggelser. Fremme udviklingen og gennemførelsen af innovative teknologier til domstole og advokater, baseret på AI-løsninger, som sandsynligvis vil kunne strømline og fremskynde procedurer (f.eks. retlige teknologi-applikationer).

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag I – del 5 – punkt I – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Transport, energi og miljø: Udrulle decentraliserede løsninger og infrastrukturer, som kræves til større digitale applikationer så som intelligente byer eller intelligente landdistrikter til støtte for transport-, energi- og miljøpolitikkerne.

4.  Transport, energi og miljø: Udrulle decentraliserede løsninger og infrastrukturer, som kræves til større digitale applikationer så som intelligente byer, intelligente landdistrikter eller regionerne i den yderste periferi til støtte for transport-, energi- og miljøpolitikkerne.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag I – del 5 – punkt I – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

II  Indledende aktiviteter i forbindelse med digitalisering af industrien:

II  (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 2 – punkt 2.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.2  Antal af virksomheder og organisationer, som anvender AI

2.2  Antal af virksomheder og organisationer, som afprøver og eksperimenterer med AI i samarbejde med digitale innovationsknudepunkter

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 2 – nr. 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2.2a Antal konkrete anvendelser af kunstig intelligens, som støttes af programmet, og som aktuelt kommercialiseres

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 4 – punkt 4.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.1  Antal IKT-specialister, som er uddannet og i arbejde

4.1  Antal IKT-specialister, som er uddannet og i arbejde hvert år i Unionen

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 4 – punkt 4.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.2  Antal virksomheder, som har svært ved at rekruttere IKT-specialister

4.2  Antal virksomheder, som har svært ved at rekruttere IKT-specialister hvert år i Unionen

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 4 – punkt 4.2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4.2b Antal studerende, nye færdiguddannede og arbejdsløse, som har forbedret deres status efter et uddannelsesforløb inden for rammerne af programmet

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 5 – punkt 5.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.1  Udnyttelse af digitale offentlige tjenester

5.1  Hyppigheden af udnyttelsen af digitale offentlige tjenester

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 5 – punkt 5.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.2  Virksomheder, der scorer højt med hensyn til digital intensitet

5.2  Antallet af virksomheder, der scorer højt med hensyn til digital intensitet

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Bilag 2 – del 5 – punkt 5.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.3  Tilpasning af den nationale interoperabilitetsramme til den europæiske interoperabilitetsramme

5.3  Omfanget af tilpasningen af den nationale interoperabilitetsramme til den europæiske interoperabilitetsramme

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Bilag 3 – punkt 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  programmet for et digitalt Europa skaber aktivt synergier med Horisont Europa omkring bæredygtigheden af data, der hidrører fra forskningsprojekter

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Bilag 3 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Programmet for et digitalt Europa vil investere i i) digital kapacitetsopbygning inden for højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed og højtudviklede IT-færdigheder; og ii) national og regional udrulning inden for en EU-ramme for digital kapacitet og de seneste digitale teknologier på områder af offentlig interesse (som sundhed, offentlig forvaltning, retsvæsen og uddannelse) eller områder med markedssvigt (som f.eks. digitalisering af virksomheder, navnlig SMV'er)

c)  Programmet for et digitalt Europa vil investere i i) digital kapacitetsopbygning inden for højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed og højtudviklede IT-færdigheder; og ii) national, regional og lokal udrulning inden for en EU-ramme for digital kapacitet og de seneste digitale teknologier på områder af offentlig interesse (som sundhed, offentlig forvaltning, retsvæsen og uddannelse) eller områder med markedssvigt (som f.eks. digitalisering af virksomheder, navnlig SMV'er)

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Bilag 3 – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Programmet for et digitalt Europa vil investere i i) digital kapacitetsopbygning inden for højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed og højtudviklede IT-færdigheder; og ii) national og regional udrulning inden for en EU-ramme for digital kapacitet og de seneste digitale teknologier på områder af offentlig interesse (som sundhed, offentlig forvaltning, retsvæsen og uddannelse) eller områder med markedssvigt (som f.eks. digitalisering af virksomheder, navnlig SMV'er)

c)  Programmet for et digitalt Europa vil investere i i) digital kapacitetsopbygning inden for højtydende databehandling, kunstig intelligens, distributed ledger-teknologi, cybersikkerhed og højtudviklede IT-færdigheder; og ii) national og regional udrulning inden for en EU-ramme for digital kapacitet og de seneste digitale teknologier på områder af offentlig interesse (som sundhed, offentlig forvaltning, retsvæsen og uddannelse) eller områder med markedssvigt (som f.eks. digitalisering af virksomheder, navnlig SMV'er)


BEGRUNDELSE

I programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027, der blev foreslået af Kommissionen den 6. juni 2018, fastsættes målsætninger for programmet, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt regler for ydelsen heraf.

Ordføreren godkender det foreslåede programs overordnede mål om at understøtte de europæiske økonomier, industrier og samfunds digitale omstilling. Programmet skal bringe fordelene herved til europæiske virksomheder og borgere. Det skal styrke Europas kapacitet inden for væsentlige områder af den digitale teknologi via storstilet udrulning og udbrede dens formidling og anvendelse på områder af offentlige interesse og i den private sektor. I lyset af specificiteten af visse mål mener ordføreren dog, at programmet ud over den digitale omstilling har et overordnet mål om at skabe færdigheder og styrke EU's strategiske autonomi.

Den aktuelle status for digitaliseringen af EU's økonomi, industri og samfund er ikke tilstrækkelig til at kunne leve op til den politiske ambition om et digitalt indre marked. Der er stadig et stort gab, der skal dækkes, gennem omfattende og bedre europæisk investering, for at kunne opnå det fælles mål og få fuld udnyttelse af EU-merværdien. Ordføreren vil gerne understrege, at dette forslag er det første paneuropæiske digitale program. Det skal ses som et stort skridt på vejen mod at styrke og øge Europas førerposition.

Programmet har fem specifikke mål, og forskellen på disse afspejles i deres specifikke finansieringsrammer. Da en række aktiviteter kan finansieres gennem dette program, kan gennemførelsen heraf føre til en udvanding af programmets eget primære mål, som er at opbygge kapaciteter i EU. Ordføreren vil gerne udvise forsigtighed og foreslår derfor, at arbejdsprogrammerne udarbejdes under Europa-Parlamentets kontrol.

Programmet skal være et reelt værktøj til at styrke EU's uafhængighed, navnlig på områderne inden for de specifikke mål nr. 1, 2 og 3 (højtydende databehandling, kunstig intelligens og cybersikkerhed og tillid). EU's strategiske autonomi er afgørende for at sikre konkret handlefrihed på globalt plan. Dette kan kun opnås gennem bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og virksomheder, der skal være baseret i medlemsstaterne.

Specifikt mål nr. 4 (højtudviklede IT-færdigheder) er afgørende for at understøtte de første tre måls succes ved at sikre, at den nuværende og fremtidige arbejdsstyrke let kan erhverve højtudviklede digitale færdigheder ved at give studerende, nyuddannede og nuværende arbejdstagere midlerne til at opnå og udvikle disse færdigheder, uanset hvor de befinder sig i EU.

Specifikt mål nr. 5 (udrulning, bedste brug af den digitale kapacitet og interoperabilitet) er afgørende for at udvide den bedste brug af digitale kapaciteter (navnlig højtydende databehandling, kunstig intelligens og cybersikkerhed) for hele økonomien, herunder udrulningen af interoperable løsninger på områder af offentlig interesse samt formidling af adgang til teknologi og knowhow for alle virksomheder, herunder SMV'er og nyetablerede virksomheder, og borgere.

Ordføreren vil derfor gerne gøre det klart, at de berettigede enheder skal være etableret i EU. Samarbejde med tredjelande specifikt inden for rammerne af dette program skønnes ikke at være relevant.

Ordføreren mener ligeledes, at de valgte projekter, som følge af følsomheden af og de igangværende høringer om det specifikke mål 2 (kunstig intelligens), skal overholde de etiske krav, sådan som det også er tilfældet for andre FFR-filer såsom Horisont Europa og det europæiske forsvarsprogram.

De europæiske digitale innovationsknudepunkter er beregnet til at udføre målrettede programmer for at hjælpe den europæiske industri, herunder SMV'er og nyetablerede virksomheder, og de offentlige forvaltninger med at give deres ansatte de nødvendige færdigheder til at få adgang til de nye muligheder, der tilbydes med superdatabehandling, kunstig intelligens og cybersikkerhed. SMV'er, nyetablerede virksomheder og offentlige forvaltninger vil også have mulighed for at få adgang til teknologisk ekspertise og forsøgsfaciliteter, men også for at få rådgivning med henblik på bedre at kunne vurdere deres virksomhed i forhold til digitale omstillingsprojekter. De er i dag et af de afgørende elementer i strategien for digitalisering af den europæiske industri. Ordføreren mener, at det er af afgørende betydning at støtte etableringen af et netværk af europæiske digitale innovationsknudepunkter. Dette netværk skal udvides til at have den størst mulige geografiske dækning af hele Europa, men også på nationalt plan, så det kan opfylde de konkrete behov. Etableringen af mindst et europæisk digitalt innovationsknudepunkt i hver region vil være en prioritet.

Programmets overordnede budget på 9 1940 000 EUR skal opfattes som det minimumsbeløb, der er nødvendigt for at sikre programmet for et digitalt Europa succes. Ordføreren mener, at det foreslåede beløb fra Kommissionen er en smule begrænset, hvis man tager det overordnede ambitionsniveau i betragtning samt de udfordringer, der ikke kan forudses nu, da programmet er nyt, og da det ikke er muligt på forhånd at vurdere det enkelte måls præcise behov.

Endelig er ordføreren klar over Unionens og medlemsstaternes budgetmæssige begrænsninger og investeringsindsats, og derfor kan gennemførelsen af dette program ikke se igennem fingre med forpligtelsen til at sikre den mest effektive forvaltning af midlerne. I den forbindelse vil det derfor være afgørende at skabe synergier mellem programmet og anden EU-finansiering under næste FFR.

Ordføreren mener, at opblødningen af finansieringsopdelingen vil gøre investeringerne mere effektive og give mere værdi, navnlig ved at øge digitale investeringer på EU-plan, samtidig med at national og regional digital investering bedre vil kunne supplere EU-programmerne.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Enhed og/eller person

 

Det portugisiske ministerium for videnskab, teknologi og videregående uddannelse i Portugal

Det østrigske ministerium for digitale og økonomiske anliggender (EU's formandskab)

Norges mission i EU

EARTO

IAPP

Universitetet i Aalto

Regionsudvalget

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

European Digital Rights (EDRi)

European Cyber Security Organisation (ECSO)

TNO

UEAPME – de europæiske håndværksfags og SMV'ers arbejdsgiverorganisation

European Digital SME Alliance

European Digital Rights (EDRi)


OPINION of the Committee on Culture and Education (12.10.2018)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur for opinion (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Associated committee – Rule 54 of the Rules of Procedure

SHORT JUSTIFICATION

The Rapporteur welcomes the Commission's proposal to establish a Digital Europe Programme. As part of the next long-term EU budget (MFF 2021-2027), and with a budget of €9.2 billion, the Programme aims to shape Europe's digital transformation to the benefit of citizens and businesses.

The Programme focuses on five specific objectives: (1) high-performance computing, (2) artificial intelligence, (3) cybersecurity, (4) advanced digital skills and (5) deployment, best use of digital capacity and interoperability.

The main points of the draft opinion are:

(i)  Budget (Article 9)

Whilst the Rapporteur considers it essential to ensure the synergies between the Digital Europe Programme and all other MFF programmes, he would nevertheless like to stress the necessity to secure the budget allocated to Digital Europe, considering its ambitious objectives. In that regard, the Rapporteur therefore suggests some specific modifications to the budget.

In particular, the Rapporteur suggests a slight increase of the budget allocated to the specific objective 4, “Advanced digital skills”, with a proposal for a budget of around €830 million (9% of the overall budget) instead of the €700 million (7,6%) originally foreseen by the Commission.

(ii)  Advanced digital skills (Article 7 and annexes)

Considering the crucial importance of ensuring that both the current and future workforce will have the opportunity to acquire advanced digital skills through long-and short-term training courses and on-the-job traineeships, the Rapporteur suggests several amendments in order to reinforce this specific objective and further clarify the proposed provisions.

(iii)  Deployment, best use of digital capacity and interoperability (Article 8 and annexes)

This objective is of particular relevance to cultural and creative sectors. The Rapporteur suggests several amendments to strengthen support to cultural and creative industries, in particular in the audiovisual sector, in their ongoing digital transformation and stresses the need to guarantee them access to the most advanced and performing digital technologies from AI to advanced computing.

This objective is also relevant to cultural heritage. The Rapporteur would like to emphasise the important role Digital Europe will play in supporting Europeana.

(iv)  Evaluation (Article 25)

The Rapporteur suggests several important changes concerning the evaluation of the Programme because he considers that the Commission's proposal is not sufficiently clear in that regard.

(v)  Work programmes (Article 23)

The Rapporteur suggests that the work programmes are adopted by the Commission through delegated acts and not through implemented acts as suggested by the Commission in its proposal.

Overall the Rapporteur welcomes the effort that the Commission has put into this proposal. Nevertheless, the Rapporteur considers it to be far too general, vague, and to be lacking in crucial detail and in legal clarity. In that regard, considering the difficulties in understanding how the Programme will concretely work as well as how the synergies between programmes will be implemented, the Rapporteur suggests a series of amendments, focusing particularly on providing greater legal clarity and certainty to the Programme.

AMENDMENTS

The Committee on Culture and Education calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to take into account the following amendments:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 5

Text proposed by the Commission

Amendment

(5)  Pursuant to paragraph 22 and 23 of the Inter-institutional agreement for Better Law-Making of 13 April 201654 , there is a need to evaluate this Programme on the basis of information collected through specific monitoring requirements, while avoiding overregulation and administrative burdens, in particular on Member States. These requirements, where appropriate, can include measurable indicators, as a basis for evaluating the effects of the Programme on the ground.

(5)  Pursuant to paragraph 22 and 23 of the Inter-institutional agreement for Better Law-Making of 13 April 201654 , there is a need to evaluate this Programme on the basis of information collected through specific monitoring requirements, while avoiding overregulation and administrative burdens, in particular on Member States. These requirements, where appropriate, can include measurable quantitative and qualitative indicators, as a basis for evaluating the effects of the Programme on the ground.

_________________

_________________

54 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016; OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

54 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016; OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6)  The Tallinn Digital Summit55 of September 2017 and the Conclusions of the European Council56 of 19 October 2017 indicated the need for Europe to invest in digitising our economies and addressing the skills gap to maintain and enhance European competitiveness, our quality of life and social fabric. The European Council concluded that the digital transformation offers immense opportunities for innovation, growth and jobs, will contribute to our global competitiveness, and enhance creative and cultural diversity. Seizing these opportunities requires collectively tackling some of the challenges posed by the digital transformation and reviewing policies affected by the digital transformation.

(6)  The Tallinn Digital Summit55 of September 2017 and the Conclusions of the European Council56 of 19 October 2017 indicated the need for Europe to invest in digitising our economies and addressing the skills gap to maintain and enhance European competitiveness, our quality of life and social fabric. The European Council concluded that the digital transformation offers immense opportunities for innovation, growth and jobs, will contribute to our global competitiveness, media freedom and democratic dialogue, whilst enhancing not only cultural and creative industries but also cultural and linguistic diversity. Seizing these opportunities requires collectively tackling some of the challenges posed by the digital transformation and digital monopolies and reviewing policies affected by the digital transformation while putting focus on investment in human capital and citizens needs in terms of upskilling and reskilling in order for them to fully benefit from the Digital Single Market.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7)  The European Council concluded in particular that the Union should urgently address emerging trends: this includes issues such as artificial intelligence and distributed ledgers technologies (e.g. blockchain), while at the same time ensuring a high level of data protection, digital rights and ethical standards. The European Council invited the Commission to put forward a European approach to artificial intelligence by early 2018 and called on the Commission to put forward the necessary initiatives for strengthening the framework conditions with a view to enable the EU to explore new markets through risk-based radical innovations and to reaffirm the leading role of its industry.

(7)  The European Council concluded in particular that the Union should urgently address emerging trends: this includes issues such as digital divide, artificial intelligence and distributed ledgers technologies (e.g. blockchain), while at the same time ensuring a high level of data protection, rights and ethical standards. The European Council invited the Commission to put forward a European approach to artificial intelligence by early 2018 and called on the Commission to put forward the necessary initiatives for strengthening the framework conditions with a view to enable the EU to explore new markets through risk-based radical innovations and to reaffirm the leading role of its industry.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 8

Text proposed by the Commission

Amendment

(8)  The Commission's Communication on 'A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020'57 outlines among the options for the future financial framework a programme for Europe's digital transformations to deliver 'strong progress towards smart growth in areas such as high quality data infrastructure, connectivity and cybersecurity'. It would seek to secure European leadership in supercomputing, next generation internet, artificial intelligence, robotics and big data. It would reinforce the competitive position of industry and businesses in Europe across the digitised economy and would have a significant impact on filling the skills gap across the Union.

(8)  The Commission's Communication on 'A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020'57 outlines among the options for the future financial framework a programme for Europe's digital transformations to deliver 'strong progress towards smart growth in areas such as high quality data infrastructure, connectivity and cybersecurity'. It would seek to secure European leadership in supercomputing, next generation internet, artificial intelligence, robotics and big data. It should reinforce the competitive position of industry and businesses in Europe across the digitised economy and it should ensure that European citizens have the necessary skills, competences and knowledge to face the digital transformation of our societies and economies.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10)  The general objective of the Programme should be to support the digital transformation of industry and to foster better exploitation of the industrial potential of policies of innovation, research and technological development, for the benefit of businesses and citizens all over the Union. The programme should be structured into five Specific Objectives reflecting key policy areas, namely: high-performance computing, cybersecurity, artificial intelligence, advanced digital skills, and deployment, best use of digital capacities and interoperability. For all these areas, the Programme should also aim at better aligning Union, Member States and regional policies, and pooling of private and industrial resources in order to increase investment and develop stronger synergies.

(10)  The general objective of the Programme should be to support the digital transformation of industry, in society and to foster better exploitation of the potential of policies of innovation and research policies, as well as the full use of R&D results, technological development, European and international standards in industry, in cultural, educational, academic/scientific, audiovisual and media institutions and in public administration, for the benefit of citizens and businesses all over the Union. The programme should be structured into five Specific Objectives reflecting key policy areas, namely: high-performance computing, cybersecurity, artificial intelligence, advanced digital skills, and deployment, best use of digital capacities and interoperability. For all these areas, the Programme should also aim at better aligning Union, Member States and regional policies, and pooling of private and industrial resources in order to increase investment and develop stronger synergies.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 10 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(10a)  In line with the objectives of, and action plan for, the European Year of Cultural Heritage (which has highlighted the great potential of the cultural, artistic, creative and audiovisual sectors to contribute to European scientific and social innovation), the programme should promote partnerships and research projects between research institutes, universities and cultural, artistic, creative and audiovisual bodies (in particular, museums, academies, conservatories, theatres and cinemas). It should also support the development of digital technologies that facilitate and broaden the scope for conservation of, and access to, cultural, artistic, creative and audiovisual content and services (e.g. augmented and virtual reality and human-machine interfaces), in synergy with the Creative Europe and Horizon Europe programmes.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 11

Text proposed by the Commission

Amendment

(11)  A central role in the implementation of the Programme should be attributed to Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced digital technologies by industry, by public organisations and academia. A network of Digital Innovation Hubs should ensure the widest geographical coverage across Europe59 . A first set of Digital Innovation Hubs will be selected based on Member States’ proposals and then the network will be enlarged through an open and competitive process. The Digital Innovation Hubs will serve as access points to latest digital capacities including high performance computing (HPC), artificial intelligence, cybersecurity, as well as other existing innovative technologies such as Key Enabling Technologies, available also in fablabs or citylabs. They shall act as single-entry points in accessing tested and validated technologies and promote open innovation. They will also provide support in the area of advanced digital skills. The network of Digital Innovation Hubs should also contribute to the participation of the outermost regions in the Digital Single Market.

(11)  A central role in the implementation of the Programme should be attributed to Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced digital technologies by industry, SMEs, local start-ups by public organisations and academia taking into account the specific sectorial needs at regional level. A network of Digital Innovation Hubs should ensure the widest geographical coverage across Europe59 while taking into consideration remote areas and less developed regions. A first set of Digital Innovation Hubs will be selected based on Member States’ proposals taking into account criteria such as geographical situation, demographic trends, regional skills forecasts needs and then the network will be enlarged through an open, transparent and competitive process. The Digital Innovation Hubs will serve as access points to latest digital capacities including high performance computing (HPC), artificial intelligence, cybersecurity, as well as other existing innovative technologies such as Key Enabling Technologies, available also in fablabs or citylabs. They shall act as single-entry points in accessing tested and validated technologies and promote open innovation. They will also provide support in the area of advanced digital skills. The network of Digital Innovation Hubs should also contribute to the participation of the outermost regions in the Digital Single Market.

__________________

__________________

59 As indicated in the Communication on Digitising European Industry (COM(2016) 180 final)

59 As indicated in the Communication on Digitising European Industry (COM(2016) 180 final)

Amendment    8

Proposal for a regulation

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14)  The Programme's actions should be used to address market failures or sub-optimal investment situations, in a proportionate manner, without duplicating or crowding out private financing and have a clear European added value.

(14)  The Programme's actions should be used to address market failures or sub-optimal investment situations, in a proportionate manner, without duplicating or crowding out private financing and have a clear European added value. It should also see to the unconditional respect of rights of content providers, consumers and users of digital technology, ensuring full respect of European values in the development of a digital Europe.

Amendment    9

Proposal for a regulation

Recital 16

Text proposed by the Commission

Amendment

(16)  The high performance computing and the related data processing capacities in the Union should allow to ensure wider use of high performance computing by industry and, more generally, in areas of public interest in order to seize unique opportunities that supercomputers bring to society as regards health, environment and security as well as competitiveness of industry, notably small and medium-sized enterprises.

(16)  The high performance computing and the related data processing capacities in the Union should allow to ensure wider use of high performance computing by industry and, more generally, in areas of public interest in order to seize unique opportunities that supercomputers bring to society as regards health, environment, linguistics and security as well as competitiveness of industry, notably start-ups, micro, small and medium-sized enterprises.

Amendment    10

Proposal for a regulation

Recital 16 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(16a)  Digital technologies should be widely accessible to all the necessary public and private bodies, taking into account geographical balance; the criteria for grants, therefore, should give strong emphasis to the general impact, the availability of technologies and information technologies, and the geographic balance.

Amendment    11

Proposal for a regulation

Recital 20

Text proposed by the Commission

Amendment

(20)  The availability of large-scale data sets and testing and experimentation facilities are of major importance for the development of artificial intelligence.

(20)  The availability of large-scale data sets, as well as computational linguistics, and testing and experimentation facilities are of major importance for the development of artificial intelligence.

Amendment    12

Proposal for a regulation

Recital 22

Text proposed by the Commission

Amendment

(22)  Cybersecurity is a challenge for the whole Union that cannot continue to be addressed only with fragmented national initiatives. Europe's cybersecurity capacity should be reinforced to endow Europe with the necessary capacities to protect its citizens and businesses from cyber threats. In addition consumers should be protected when using connected products that can be hacked and compromise their safety. This should be achieved together with Member States and private sector by developing, and ensuring coordination between, projects reinforcing Europe's capacities in cybersecurity and ensuring the wide deployment of latest cybersecurity solutions across the economy, as well as by aggregating the competences in this field to ensure critical mass and excellence.

(22)  Cybersecurity is a challenge for the whole Union that cannot continue to be addressed only with fragmented national initiatives. Europe's cybersecurity capacity should be reinforced to endow Europe with the necessary capacities to protect citizens, businesses and public administrations from cyber threats. In addition consumers should be protected when using connected products that can be hacked and compromise their safety. This should be achieved together with Member States and private sector by developing, and ensuring coordination between, projects reinforcing Europe's capacities in cybersecurity and ensuring the wide deployment of latest cybersecurity solutions across the economy, as well as by aggregating the competences in this field to ensure critical mass and excellence.

Amendment    13

Proposal for a regulation

Recital 25 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(25a)  In its resolution of 14 September 2017 on the New Skills Agenda for Europe65a , the European Parliament recalled that in today's society, ensuring basic digital skills is an essential prerequisite for personal and professional fulfilment. Furthermore it stressed the necessity of equipping people with more specific and advanced digital competences in order to be able to use digital technologies in an innovative and creative way.

 

_________________

 

65a Texts adopted, P8_TA(2017)0360.

Amendment    14

Proposal for a regulation

Recital 27

Text proposed by the Commission

Amendment

(27)  In its resolution of 1 June 2017 on digitising European industry67 the European Parliament stated that education, training and lifelong learning are the cornerstone of social cohesion in a digital society.

(27)  In its resolution of 1 June 2017 on digitising European industry67 the European Parliament stated that education, training and lifelong learning are the cornerstone of social cohesion in a digital society. It emphasised as well the importance of basic digital skills which should encompass knowledge of the possibilities that digital skills offer, advanced use of basic digital tools, safe internet behaviour and search methodologies to identify credible sources, and promote awareness-raising about rights online. It would also contribute to allowing citizens to have a critical understanding of different forms of digital media and thereby increasing and enhancing the resources and opportunities offered by ‘digital literacy’.

_________________

_________________

67 Document ref. A8-0183/2017, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

67 Document ref. A8-0183/2017, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

Amendment    15

Proposal for a regulation

Recital 28

Text proposed by the Commission

Amendment

(28)  The advanced digital technologies supported by this Programme, such as high performance computing, cybersecurity and artificial intelligence are now sufficiently mature to move beyond the research arena and be deployed, implemented and scaled-up at Union level. Just as the deployment of these technologies require a Union response so does the skills dimension. Training opportunities in advanced digital skills need to be scaled up, increased and made accessible throughout the EU. Failing this could impede the smooth deployment of advanced digital technologies and hamper the overall competitiveness of Union's economy. The actions supported by this programme are complementary to those supported by the ESF, ERDF and Horizon Europe programmes.

(28)  The advanced digital technologies supported by this Programme, such as high performance computing, cybersecurity and artificial intelligence are now sufficiently mature to move beyond the research arena and be deployed, implemented and scaled-up at Union level. Just as the deployment of these technologies require a Union response so does the skills dimension. Learning and training opportunities, including on-the-job training, blended and distance learning in advanced digital skills need to be scaled up, increased and made accessible throughout the Union. Particular attention should be paid to providing workers, especially in the context of an ageing workforce, the means and tools to benefit from the opportunities offered by new digital infrastructures. Failing this could impede the smooth deployment of advanced digital technologies and hamper the participation of citizens to the public life and the job market, as well as the overall competitiveness of Union's economy. The actions supported by this programme are complementary to those supported by the ESF, ERDF and Horizon Europe and Erasmus programmes.

Amendment    16

Proposal for a regulation

Recital 30

Text proposed by the Commission

Amendment

(30)  The digital transformation of the areas of public interest such as healthcare68 , mobility, justice, earth/environmental monitoring, education and culture requires the continuation and expansion of Digital Service Infrastructures, which make secure cross-border exchange of data possible and foster national development. Their coordination under this Regulation best achieves the potential for exploiting synergies.

(30)  The digital transformation of the areas of public interest such as healthcare68 , mobility, justice, earth/environmental monitoring, education and training and culture requires the continuation and expansion of Digital Service Infrastructures, which make secure cross-border exchange of data possible and foster national development. Their coordination under this Regulation best achieves the potential for exploiting synergies. The digital transformation should nevertheless take into account that some citizens are not taking part - out of different reasons - in it and networks should be supported to continue informing those citizens, helping them to remain in full possession of their rights and participation to all social and civic duties.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amendment    17

Proposal for a regulation

Recital 30 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(30a)  The deployment and access to advanced technologies in areas of public interest, such as education, also require training in skills necessary to make use of these technologies. Therefore the objectives included in Specific Objective 8 should also cover training programmes for those persons who will be using the advanced technologies.

Amendment    18

Proposal for a regulation

Recital 34 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(34a)  In order to make the most of all the opportunities and benefits offered by digital technologies, the existing gap in terms of access and use between public administrations, individuals, businesses and geographical areas should be filled. In view of this, accelerating the adoption of digital infrastructures, in particular in the most disadvantaged areas of the European territory, is fundamental in order to increase inclusiveness as well as the reduction of the digital divide.

Amendment    19

Proposal for a regulation

Recital 35 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(35a)  In that context, and as evidenced by the Europeana initiative, the digitisation of European works represents a significant opportunity to improve the accessibility, distribution and promotion of European culture and common cultural heritage. Digital innovation can provide the impetus for a revolution in how cultural goods are exhibited and accessed. Promoting the use of 3D technologies for data collection and the reconstruction of destroyed cultural goods and heritage is, in that regard, of particular importance. Digital Europe can therefore contribute to the guarantee of funding for a fair and ethical digitisation, preservation and online availability of European cultural heritage and culture.

Amendment    20

Proposal for a regulation

Recital 35 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(35b)  Furthermore historical and cultural sites are often not easily accessible for persons with disabilities. The Programme could therefore contribute to support digital initiatives aiming at improving engagement and making cultural experiences, sites and artefacts throughout Europe more accessible to persons with disabilities, regardless of geographical location.

Amendment    21

Proposal for a regulation

Recital 35 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(35c)  On 31 May 2016, the Council underlined the vital importance of ensuring the sustainable funding and governance of Europeana as a combined effort of cultural heritage institutions, Member States and the Commission. As a well-established digital service infrastructure, the Europeana Digital Service Infrastructure should have priority for funding. In particular, the continuity in Union funding in Digital Europe should be ensured in the multiannual financial framework for the period 2021-2027, in order to allow for the uninterrupted and successful delivery of services at the same level as provided for under the current funding scheme.

Amendment    22

Proposal for a regulation

Recital 37

Text proposed by the Commission

Amendment

(37)  In April 2016 the Commission adopted the Digitising European Industry initiative to ensure that "any industry in Europe, big or small, wherever situated and in any sector can fully benefit from digital innovations".71

(37)  In April 2016 the Commission adopted the Digitising European Industry initiative to ensure that "any industry in Europe, big or small, wherever situated and in any sector can fully benefit from digital innovations". This is of particular relevance to small and medium enterprises in the cultural and creative sectors.

__________________

 

71 null

 

Amendment    23

Proposal for a regulation

Recital 39

Text proposed by the Commission

Amendment

(39)  Reaching the target objectives may require leveraging the potential of complementary technologies in the networking and computing domains, as stated in the Communication "Digitising European Industry"73 that recognises "availability of world class networking and cloud infrastructure" as an essential ingredient of industry digitisation.

(39)  Reaching the target objectives may require leveraging the potential of complementary technologies in the networking and computing domains, as stated in the Communication "Digitising European Industry"73 that recognises "availability of world class networking and cloud infrastructure" as an essential component of industry digitisation.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Digitising European Industry – Reaping the full benefits of a digital single market.

73 COM (2016) 180 final: Digitising European Industry – Reaping the full benefits of a digital single market.

Amendment    24

Proposal for a regulation

Recital 44

Text proposed by the Commission

Amendment

(44)  In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission for the adoption of the work programmes so that the objectives of the Programme are achieved in accordance with the Union's and Member States' priorities while ensuring consistency, transparency and continuity of joint action by the Union and the Member States. Those powers should be exercised in accordance with the advisory procedure referred to in Article 4 of Regulation (EU) 182/201175 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by the Member States of the Commission's exercise of implementing powers.

Deleted

__________________

 

75 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13)

 

Amendment    25

Proposal for a regulation

Recital 45

Text proposed by the Commission

Amendment

(45)  The work programmes should be adopted in principle as multi-annual work programmes, typically every two years, or, if justified by the needs related to the implementation of the programme, annual work programmes. The types of financing and the methods of implementation under this Regulation should be chosen on the basis of their ability to achieve the specific objectives of the actions and to deliver results, taking into account, in particular, the costs of controls, the administrative burden, and the expected risk of non-compliance. This should include consideration of the use of lump sums, flat rates and unit costs, as well as financing not linked to costs as referred to in Article 125(1) of the Financial Regulation.

(45)  Work programmes should be adopted so that the objectives of the Programme are achieved in accordance with the Union's and Member States' priorities, while ensuring consistency, transparency and continuity of joint action by the Union and the Member States. The work programmes should be adopted in principle every two years, or, if justified by the needs related to the implementation of the programme, on an annual basis. The types of financing and the methods of implementation under this Regulation should be chosen on the basis of their ability to achieve the specific objectives of the actions and to deliver results, taking into account, in particular, the costs of controls, the administrative burden, and the expected risk of non-compliance. This should include consideration of the use of lump sums, flat rates and unit costs, as well as financing not linked to costs as referred to in Article 125(1) of the Financial Regulation.

Amendment    26

Proposal for a regulation

Recital 46

Text proposed by the Commission

Amendment

(46)  The power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission concerning amendments to Annex II to review and/or complement the indicators. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016. In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.

(46)  The power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission concerning the adoption of work programmes, amendments to Annex II to review and/or complement the indicators. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016. In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.

Amendment    27

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

This Regulation establishes the Digital Europe programme ('Programme').

This Regulation establishes the Digital Europe programme ('Programme'), which shall be implemented for the period of 1 January 2021 to 31 December 2027.

Amendment    28

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  'Digital Innovation Hub' means legal entity designated or selected in an open and competitive procedure in order to fulfil the tasks under the Programme, in particular providing access to technological expertise and experimentation facilities, such as equipment and software tools to enable the digital transformation of the industry.

(e)  'Digital Innovation Hub' means legal entity designated or selected in an open, transparent and competitive procedure, in order to fulfil the tasks under the Programme, in particular providing access to technological expertise and experimentation facilities, such as equipment and software tools, as well as specialised trainings in advance digital skills, to enable the digital empowerment of all European citizens and the digital transformation of the industry and public institutions.

Amendment    29

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point f a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(fa)  "media literacy" means the analytical skills necessary to find one's path of understanding throughout the digital world.

Amendment    30

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The Programme has the following general objective: to support the digital transformation of the European economy and society and bring its benefits to European citizens and businesses. The Programme will:

1.  The general objective of the Programme shall be to support the digital transformation of the European economy and society and bring its benefits to European citizens and businesses. It shall:

Amendment    31

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  reinforce Europe's capacities in key digital technology areas through large-scale deployment,

(a)  reinforce Europe's capacities in key digital technology areas, seeing thereby to a full respect of rights and European values, through large-scale deployment,

Amendment    32

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The Programme will have five specific objectives:

2.  The five specific objectives of the Programme shall be:

Amendment    33

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  support, together with Member States, the procurement of advanced cybersecurity equipment, tools and data infrastructures in full compliance with data protection legislation;

(a)  support, together with Member States, the procurement of advanced cybersecurity equipment, tools and data infrastructures in full compliance with data protection legislation supported by the development of voluntary standards;

Amendment    34

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

The financial intervention by the Union under Specific Objective 4. Advanced Digital skills shall support the development of advanced digital skills in areas supported by this programme, thus contributing to increase Europe's talent pool, fostering greater professionalism, especially with regard to high performance computing, big data analytics, cybersecurity, distributed ledger technologies, robotics and artificial intelligence. The financial intervention shall pursue the following operational objectives:

The financial intervention by the Union under Specific Objective 4. Advanced Digital skills shall support the development of advanced digital skills in areas supported by this programme, thus contributing to increase the Union’s talent pool, fostering greater professionalism, especially with regard to high performance computing, big data analytics, cybersecurity, distributed ledger technologies, robotics, artificial intelligence and computer linguistics. The financial intervention shall pursue the following operational objectives:

Amendment    35

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  support the design and delivery of long-term trainings and courses for students, IT professionals and the workforce;

(a)  support the design and delivery of high-quality long-term trainings and courses, including blended learning for citizens of all ages, such as students, people in need of upskilling, teachers and trainers, researchers, IT professionals and the workforce and taking into account and respecting language diversity;

Amendment    36

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  support the design and delivery of short-term trainings and courses for entrepreneurs, small business leaders and the workforce;

(b)  support the design and delivery of high-quality short-term trainings and courses, including blended learning, for teachers, trainers, entrepreneurs, including small business and start-ups leaders, self-employed and the workforce, as well as citizens of all ages in need of upskilling, including in the non-profit sector and cultural, creative, artistic and audiovisual organisations;

Amendment    37

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba)  support the design and delivery of Massive Open Online Courses (MOOCs) for jobseekers, students and workers;

Amendment    38

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  support on-the-job trainings and traineeships for students, young entrepreneurs and graduates.

(c)  support high-quality on-the-job trainings, included blended learning and traineeships for students, young entrepreneurs and graduates, as well as citizens of all ages in need of upskilling.

Amendment    39

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca)  support networks or services offering help and continued information to citizens not taking part in the digital development - out of different reasons.

Amendment    40

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point c b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(cb)  support on-the-job trainings for the workforce.

Amendment    41

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  ensure that the public sector and areas of public interests, such as health and care, education, judiciary, transport, energy, environment, cultural and creative sectors, can deploy and access state-of-the-art digital technologies, in particular high performance computing, artificial intelligence and cybersecurity;

(a)  ensure that the public sector and areas of public interests, such as health and care, education, judiciary, transport, energy, environment, cultural and creative sectors, can effectively deploy and have the necessary skills through training to use state-of-the-art digital technologies, in particular high performance computing, language technology, artificial intelligence and cybersecurity;

Amendment    42

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point d a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(da)  reduce the distance in terms of use and access to digital services and infrastructures between public administrations, citizens, businesses and geographical areas, supporting their ability to provide more efficient services and encouraging greater citizens' involvement in decision-making processes;

Amendment    43

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 1 – subparagraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The annual appropriations shall be authorised by the European Parliament and the Council within the limits of the multiannual financial framework.

Amendment    44

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The indicative distribution of the referred amount shall be:

2.  The financial envelope referred to in paragraph 1 shall be allocated as follows:

Amendment    45

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  up to EUR 2 698 240 000 for Specific Objective 1, High Performance Computing

(a)  a maximum of 29% for Specific Objective 1, High Performance Computing

Amendment    46

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  up to EUR 2 498 369 000 for Specific Objective 2, Artificial Intelligence

(b)  at least 27% for Specific Objective 2, Artificial Intelligence

Amendment    47

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  up to EUR 1 998 696 000 for Specific Objective 3, Cybersecurity and Trust

(c)  at least 21% for Specific Objective 3, Cybersecurity and Trust

Amendment    48

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d)  up to EUR 699 543 000for Specific Objective 4, Advanced Digital skills

(d)  at least 9% for Specific Objective 4, Advanced Digital skills

Amendment    49

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  up to EUR 1 299 152 000for Specific Objective 5, Deployment, best use of digital capacities and Interoperability

(e)  at least 14% for Specific Objective 5, Deployment, best use of digital capacities and Interoperability

Amendment    50

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The Programme is designed to be implemented enabling synergies, as further described in Annex III, with other Union funding programmes, in particular through arrangements for complementary funding from EU programmes where management modalities permit; either in sequence, in an alternating way, or through the combination of funds including for the joint funding of actions.

1.  The Programme shall enable synergies, as further described in Annex III, with other Union funding programmes, in particular through arrangements for complementary funding from EU programmes where management modalities permit, either in sequence, in an alternating way, or through the combination of funds including for the joint funding of actions.

Amendment    51

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 2 – point a a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(aa)  NUTS classification;

Amendment    52

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  Additional Digital Innovation Hubs shall be selected on the basis of an open and competitive process, in such a way to ensure the widest geographical coverage across Europe. The number of entities of the network shall be proportional to the population of a given Member States and there shall be at least one Digital Innovation Hub per Member State. To address the specific constraints faced by the EU outermost regions, specific entities may be nominated to cover their needs.

4.  Additional Digital Innovation Hubs shall be selected on the basis of an open, transparent and competitive process, in such a way to ensure the widest geographical coverage across Europe. The number of entities of the network shall be proportional to the population of a given Member States and there shall be at least one Digital Innovation Hub per Member State, while taking into consideration the Union's less advantaged regions, the demographic situation and the regional skills forecast needs. To address the specific constraints faced by the EU outermost regions, specific entities may be nominated to cover their needs.

Amendment    53

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  provide digital transformation services - including testing and experimentation facilities - targeted towards SMEs and midcaps, also in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

(a)  provide digital transformation services - including testing and experimentation facilities - targeted towards start-ups, SMEs and midcaps, especially in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

Amendment    54

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking SMEs and midcaps established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services;

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking start-ups, SMEs and midcaps established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services;

Amendment    55

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, SMEs and midcaps. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, start-ups, SMEs and midcaps. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

Amendment    56

Proposal for a regulation

Article 23 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a.  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 27 in order to supplement this Regulation by adopting work programmes.

Amendment    57

Proposal for a regulation

Article 23 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  Those work programmes shall be adopted as multiannual programmes for the entire Programme. If justified by specific implementation needs, they may also be adopted as annual programmes which cover one or more Specific Objectives.

2.  Those work programmes shall be adopted as multiannual programmes every two years. If justified by specific implementation needs, they may also be adopted as annual programmes which cover one or more Specific Objectives.

Amendment    58

Proposal for a regulation

Article 24 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Indicators to monitor the implementation and progress of the Programme in achieving the general and specific objectives set out in Article 3 are set in the Annex II.

1.  Quantitative and qualitative indicators to monitor the implementation and progress of the Programme in achieving the general and specific objectives set out in Article 3 are set in the Annex II.

Amendment    59

Proposal for a regulation

Article 24 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  To ensure effective assessment of progress of the Programme towards the achievement of its objectives, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 27 to amend Annex II to review or complement the indicators where considered necessary and to supplement this Regulation with provisions on the establishment of a monitoring and evaluation framework.

2.  To assess efficiently the progress of the Programme towards the achievement of its objectives, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 27 to amend Annex II to review or complement the indicators where considered necessary and to supplement this Regulation with provisions on the establishment of a monitoring and evaluation framework.

Amendment    60

Proposal for a regulation

Article 24 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  The performance reporting system shall ensure that data for monitoring programme implementation and results are collected efficiently, effectively, and in a timely manner. To that end, proportionate reporting requirements shall be imposed on recipients of Union funds and Member States.

3.  The performance reporting system shall ensure that data for monitoring programme implementation and results are collected efficiently, effectively, and in a timely manner. To that end, specific reporting requirements shall be imposed on recipients of Union funds and Member States.

Amendment    61

Proposal for a regulation

Article 24 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  Official EU statistics such as regular ICT statistical surveys shall be used to their maximum. National Statistical Institutes shall be consulted on, and involved together with Eurostat, in the initial design and subsequent development of statistical indicators used for monitoring the implementation of the programme and the progress made with regard to digital transformation.

4.  Official EU statistics such as regular ICT statistical surveys shall be used in the most efficient manner possible, as well as collection of DESI datasets at NUTS-2 to help address the lack of Digital Europe related regional data. National Statistical Institutes shall be consulted on, and involved together with Eurostat, in the initial design and subsequent development of statistical indicators used for monitoring the implementation of the programme and the progress made with regard to digital transformation.

Amendment    62

Proposal for a regulation

Article 25 – title

Text proposed by the Commission

Amendment

Evaluation

Programme Evaluation

Amendment    63

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Evaluations shall be carried out in a timely manner to feed into the decision-making process.

1.  The Commission shall ensure regular monitoring and external evaluation of the Programme, based notably on the performance reporting system as referred to in Article 24 paragraph 3.

Amendment    64

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The interim evaluation of the Programme shall be performed once there is sufficient information available about the implementation of the Programme, but no later than four years after the start of the implementation of the Programme.

2.  In addition to regularly monitoring the Programme, the Commission shall establish an interim evaluation report and shall submit it to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions no later than 31 December 2024.

Amendment    65

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  At the end of the implementation of the Programme, but no later than four years after the end of the period specified in Article [1], a final evaluation of the Programme shall be carried out by the Commission.

3.  On the basis of a final external and independent evaluation, the Commission shall establish a final evaluation report of the Programme, which assesses its longer-term impacts and its sustainability.

Amendment    66

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  The evaluation reporting system shall ensure that data for programme evaluation are collected efficiently, effectively, in a timely manner and at the appropriate level of granularity by recipients of Union funds;

deleted

Amendment    67

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

4a.  The Commission shall submit the final evaluation report referred to in paragraph 3 to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions no later than 31 December 2030.

Amendment    68

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 5

Text proposed by the Commission

Amendment

5.  The Commission shall communicate the conclusions of the evaluations accompanied by its observations, to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

deleted

Amendment    69

Proposal for a regulation

Article 27 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Article 24 shall be conferred on the Commission until 31 December 2028.

2.  The power to adopt delegated acts referred to in Articles 23 and 24 shall be conferred on the Commission until 31 December 2028.

Amendment    70

Proposal for a regulation

Article 27 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  The delegation of power referred to in Article 24 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

3.  The delegation of power referred to in Articles 23 and 24 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.

Amendment    71

Proposal for a regulation

Article 27 – paragraph 6

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  A delegated act adopted pursuant to article 24 shall enter into force if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

6.  A delegated act adopted pursuant to Articles 23 and 24 shall enter into force if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Amendment    72

Proposal for a regulation

Annex 1 – part 4 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

The Programme shall support easy access to advanced digital skills, notably in HPC, AI, distributed ledgers (e.g. blockchain) and cybersecurity for the current and future labour force by offering students, recent graduates, and existing workers, wherever they are situated, with the means to acquire and develop these skills.

The Programme shall support easy access and training opportunities in advanced digital skills, notably in HPC, AI, distributed ledgers (e.g. blockchain) and cybersecurity for the current and future labour force by offering students, recent graduates or citizens of all ages in need of upskilling, jobseekers and existing workers, wherever they are situated, with the means to acquire and develop these skills.

Amendment    73

Proposal for a regulation

Annex 1 – part 4 – paragraph 2 – point 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Access to on the job training by taking part in traineeships in competence centres and companies deploying advanced technologies.

1.  Access to on the job training and blended learning opportunities by taking part in traineeships in competence centres and companies deploying advanced technologies.

Amendment    74

Proposal for a regulation

Annex 1 – part 4 – paragraph 2 – point 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a.  Access to Massive open online courses (MOOCs) which will be offered by online learning platforms and universities.

Amendment    75

Proposal for a regulation

Annex 1 – part 5 – subpart II – title

Text proposed by the Commission

Amendment

II  Initial activities related to the digitization of industry:

II  Initial activities related to the digitisation of industry:

Amendment    76

Proposal for a regulation

Annex 1 – part 5 – subpart I – point 5

Text proposed by the Commission

Amendment

5.  Education and culture: Provide creators and creative industry in Europe with access to latest digital technologies from AI to advanced computing. Exploit the European cultural heritage as a vector to promote cultural diversity, social cohesion and European citizenship. Support the uptake of digital technologies in education.

5.  Education and training: Support the uptake of digital technologies and digital communication rules in formal, informal and non-formal education, notably the further inclusion of digital skills, media literacy as well as the use of digital technologies in all curricula with effective access to latest digital technologies from AI to advanced computing, including providing schools with adequate digital infrastructures and equipment, such as high-capacity broadband networks with access to at least 100 Mbps connectivity. Support investment in distance learning, both blended and entirely online. Support continuing digital education from an early age, without prejudice to nurturing at the same time classical and humanistic skills, without overlooking the risk of digital addiction as well as potential pathologies linked to digitalisation, in the context of social and physical interactions.

Amendment    77

Proposal for a regulation

Annex 1 – part 5 – subpart I – point 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

5a.  Cultural and creative sectors: support cultural and creative sectors, in particular the audiovisual sector, in their ongoing digital transformation whilst guaranteeing them the access to the most advanced, sustainable and performing digital technologies from AI to advanced computing, as well as supporting the contribution of the cultural and creative sectors to a fair and ethical use and development of their digital tools and infrastructures.

Amendment    78

Proposal for a regulation

Annex 1 – part 5 – subpart I – point 5 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

5b.  Cultural heritage: Exploit and promote the European cultural heritage, both tangible and intangible as a vector to promote cultural and linguistic diversity, social cohesion and European citizenship. Protect, preserve and disseminate cultural heritage through digitisation and the development of contemporary digital cultural practices, as well as specific digital initiatives such as European, cultural heritage cloud, and other initiatives that take into account the latest digital technologies.

Amendment    79

Proposal for a regulation

Annex 2 – part 4 – point 4.1

Text proposed by the Commission

Amendment

4.1  Number of ICT specialists trained and working

4.1  Number of ICT specialists trained and working each year in the Union

Amendment    80

Proposal for a regulation

Annex 2 – part 4 – point 4.2

Text proposed by the Commission

Amendment

4.2  Number of enterprises having difficulty recruiting ICT specialists

4.2  Number of enterprises having difficulty recruiting ICT specialists each year in the Union

Amendment    81

Proposal for a regulation

Annex 3 – point 1 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba)  Digital Europe Programme shall actively create synergies with Horizon Europe around the sustainability of data originating from research projects;

Amendment    82

Proposal for a regulation

Annex 3 – point 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

4a.  Synergies with Creative Europe shall ensure that:

 

(a)  The Programme will support the development and acquisition of the advanced digital skills needed for the deployment of cutting-edge technologies relevant for the cultural ecosystem and cultural and creative sectors as a whole. It shall enable exchange within cultural sectors and across other sectors on the protocols and advanced digital skills already developed by creative communities with a view to foster its dissemination and uptake.

 

(b)  The Creative Europe Programme, with its general objective of increasing the competitiveness of the cultural and creative sectors, will complement in that regard the interventions of Digital Europe, which aim to support the digital transformation of cultural and creative industries; as well as to ensure the diversity of available platforms taking into consideration the increasing market concentration of digital monopolies.

 

(c)  Within the Programme two leadership projects will ensure the continuation of deployment activities linked to the #Digital4Culture strategy. The leadership project on digital transformation of the cultural heritage sector will continue to support European initiative launched during the European Year on Cultural Heritage 2018. The part of the Programme focusing on digital skills has synergies with issues such as media literacy and film education.

 

(d)  The Programme will support the launch and the realisation of an online directory of European films available on legal on-demand services with the aim of promoting distribution, promotion, visibility and findability at a European level.

 

(e)  The Programme will support the development of new technologies needed to enhance theatrical and online distribution and provide wider access across borders to European audiovisual works, as stated in the priorities of Creative Europe´s MEDIA Strand.

Amendment    83

Proposal for a regulation

Annex 3 – point 5 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba)  The programme adequately supports the development and implementation of the European Student Card (e-Card) by providing the technical infrastructure and capacity building and ensuring the development of the trust and security aspects, especially concerning the electronic exchange of data;

PROCEDURE – COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Title

Establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

References

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

CULT

14.6.2018

Associated committees - date announced in plenary

5.7.2018

Rapporteur

Date appointed

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Discussed in committee

3.9.2018

 

 

 

Date adopted

10.10.2018

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

27

0

1

Members present for the final vote

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka, Michaela Šojdrová

Substitutes present for the final vote

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention


OPINION of the Committee on Budgets (07.11.2018)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur for opinion: Paul Rübig

AMENDMENTS

The Committee on Budgets calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to take into account the following amendments:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 18

Text proposed by the Commission

Amendment

(18)  For the high performance computing specific objective a joint undertaking is deemed the most suited implementation mechanism, in particular to coordinate national and Union strategies and investments in high performance computing infrastructure and research and development, pool resources from public and private funds, and safeguard the economic and strategic interests of the Union63. Moreover, high performance computing competence centres in Member States will provide high performance computing services to industry, academia and public administrations.

(18)  For the high performance computing specific objective a joint undertaking is deemed the most suited implementation mechanism, in particular to coordinate national and Union strategies and investments in high performance computing infrastructure and research and development, pool resources from public and private funds, and safeguard the economic and strategic interests of the Union63. Moreover, high performance computing competence centres in Member States will provide high performance computing services to industry, including SMEs and start-ups, academia and public administrations.

_________________

_________________

63 Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 39 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(39a)  Blockchain and other distributed ledger technologies can significantly enhance access to distributed datasets across the Union, facilitate notarisation of documents, and enable traceability of transactions or movement of products in a way that is secure and compliant with the EU acquis. They reinforce trust in applications involving multiple stakeholders, enhance collaborative models and enable the defragmentation of distributed datasets. This will lead to quality and efficiency gains, reducing administrative burden, in particular for regulatory reporting and auditing, combating and limiting fraud, incentivising the adoption of best practices and ethical behaviours. Moreover strengthening capacities in Europe to develop and exploit Blockchain and other distributed ledger technologies will reinforce digital innovation ecosystems in Europe and help position European actors amongst the leaders of a new internet economy.

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 39 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(39b)  At the European Council meeting on 19 October 2017 Member States concluded the Union needs a sense of urgency to address emerging trends: including blockchain technologies, while at the same time ensuring a high level of data protection, digital rights and ethical standards. The European Parliament resolution on "Distributed ledger technologies and blockchains: building trust with disintermediation" (2017/2772(RSP)) passed on 16 May2018, recognises the role of blockchain in enhancing innovation in Europe and around the world.

 

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 39 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(39c)  At the second Digital Day on 10 April, 2018, European counties committed to working together in the development of advanced trusted solutions for public services (e.g. through the development of a European blockchain infrastructure for services) and invited the European Commission to support the development and deployment of blockchain and distributed ledger technology through its digital programmes.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 43

Text proposed by the Commission

Amendment

(43)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union’s commitments to implement the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals, this Programme will contribute to mainstream climate actions and lead to the achievement of an overall target of 25% of the EU budget expenditures supporting climate objectives74 . Relevant actions will be identified during the Programme's preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes.

(43)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union’s commitments to implement the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals, this Programme will contribute to mainstream climate actions and lead to the swift achievement of an overall target of at least 25% of the EU budget expenditures supporting climate objectives74 over the MFF 2021-2027 period and 30% as soon as possible at the latest by 2027. Relevant actions will be identified during the Programme's preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes. It is imperative that the EU delivers on its commitment to be a frontrunner in implementing the UN Sustainable Development Goals (SDGs) although there is a lack of a clear and visible commitment to that end in the MFF proposals, therefore, the mainstreaming of the SDGs should be present in all EU policies and initiatives of the next MFF.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, page 1

74 COM(2018) 321 final, page 1

Amendment    6

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The Programme will have five specific objectives:

2.  The Programme will have six specific objectives:

Amendment    7

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point e a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ea)  Blockchain and Distributed Ledger Technologies

Amendment    8

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  support the design and delivery of short-term trainings and courses for entrepreneurs, small business leaders and the workforce;

(b)  support the design and delivery of short-term trainings and courses for entrepreneurs, small business leaders, including start-uppers and the workforce;

Amendment    9

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  support the uptake of advanced digital and related technologies, including in particular high performance computing, artificial intelligence, cybersecurity and future emerging technologies by the Union industry, notably SMEs;

(e)  support the uptake of advanced digital and related technologies, including in particular high performance computing, artificial intelligence, cybersecurity and future emerging technologies by the Union industry, notably SMEs and start-ups;

Amendment    10

Proposal for a regulation

Article 8 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 8a

 

Blockchain and Distributed Ledger Technologies

 

The financial intervention by the Union under Specific Objective 6: Blockchain and Distributed Ledger Technologies, shall pursue the following operational objectives:

 

(a)  Build up and strengthen core Blockchain and Distributed Ledger Technologies capacities in the Union, connecting national / regional blockchain infrastructures and establishing a governance model that can support the development and deployment of new digital services enabled by Blockchain and Distributed Ledger Technologies in accordance with the Union's legal framework;

 

(b)  Make those capacities accessible to businesses, [in particular SMEs], public administrations or other organisations in order to support development of innovative cross-border applications of those technologies that will benefit European citizens and the digital economy [in Europe];

 

(c)  Further develop, deploy, coordinate and operate at the Union level a European Blockchain Services Infrastructure meeting the highest global standards of cybersecurity, energy efficiency, privacy-compliance and accessible on a non-commercial basis to public and private users to support the delivery of services of public interest;

 

(d)  Support the deployment of ready to use/operational technology resulting from research and innovation strengthening an integrated Union innovation ecosystem on Blockchain and Distributed Ledger Technologies, offering testing and experimentation facilities in Member States.

Justification

Blockchain and other distributed ledger technologies can significantly enhance access to distributed datasets across the Union, facilitate notarisation of documents, and enable traceability of transactions or movement of products in a way that is secure and compliant with the EU acquis. They reinforce trust in applications involving multiple stakeholders, enhance collaborative models and enable the defragmentation of distributed datasets. This will lead to quality and efficiency gains, reducing administrative burden, in particular for regulatory reporting and auditing, combating and limiting fraud, incentivising the adoption of best practices and ethical behaviours.

Amendment    11

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The financial envelope for the implementation of the Programme for the period 2021−2027shall be EUR 9 194 000 000 in current prices.

1.  The financial envelope for the implementation of the Programme for the period 2021−2027shall be EUR 8 192 391 000 in 2018 prices (EUR 9 194 000 000 in current prices).

Amendment    12

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  up to EUR 2 698 240 000 for Specific Objective 1, High Performance Computing

(a)  up to EUR 2 404 289 438 in 2018 prices (EUR 2 698 240 000 in current prices) for Specific Objective 1, High Performance Computing

Amendment    13

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  up to EUR 2 498 369 000 for Specific Objective 2, Artificial Intelligence

(b)  up to EUR 2 226 192 703 in 2018 prices (EUR 2 498 369 000 in current prices) for Specific Objective 2, Artificial Intelligence

Amendment    14

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  up to EUR 1 998 696 000 for Specific Objective 3, Cybersecurity and Trust

(c)  up to EUR 1 780 954 875 in 2018 prices (EUR 1 998 696 000 in current prices) for Specific Objective 3, Cybersecurity and Trust

Amendment    15

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d)  up to EUR 699 543 000 for Specific Objective 4, Advanced Digital skills

(d)  up to EUR 623 333 672 in 2018 prices (EUR 699 543 000 in current prices) for Specific Objective 4, Advanced Digital skills

Amendment    16

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  up to EUR 1 299 152 000 for Specific Objective 5, Deployment, best use of digital capacities and Interoperability

(e)  up to EUR 1 157 620 312 in 2018 prices (EUR 1 299 152 000 in current prices) for Specific Objective 5, Deployment, best use of digital capacities and Interoperability

Amendment    17

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1 a.  The Commission shall ensure that procedural requirements for application and participation in programmes relevant for the Digital Agenda are harmonised.

Amendment    18

Proposal for a regulation

Article 14 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The Programme may provide funding in any of the forms laid down in the Financial Regulation, including notably procurement as a primary form as well as grants and prizes. It may also provide financing in the form of financial instruments within blending operations.

2.  The Programme may provide funding in any of the forms laid down in the Financial Regulation, including notably procurement by the Commission or funding body, by grant beneficiaries individually or jointly as a primary form of the action as well as grants and prizes. Procurements may authorise the award of multiple contracts within the same procedure and may provide for place of performance conditions in line with applicable international procurement agreements. The Programme may also provide financing in the form of financial instruments within blending operations.

Justification

The amendment aims at allowing the use of procurement in the most effective way by clarifying the provision on how the EC or EU funding bodies themselves can be involved as procurers in DEP funded public procurements. Also one procurement can award contracts to multiple vendors or multiple sourcing ensuring better value for money and assuring continuity of supply and service especially for digital technologies.

Amendment    19

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  provide digital transformation services - including testing and experimentation facilities - targeted towards SMEs and midcaps, also in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

(a)  provide digital transformation services - including testing and experimentation facilities - targeted towards SMEs, midcaps and start-ups, also in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

Amendment    20

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking SMEs and midcaps established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services;

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking SMEs, midcaps and start-ups, established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services;

Amendment    21

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, SMEs and midcaps. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, SMEs, midcaps and start-ups. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

Amendment    22

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d)  the need to overcome financial obstacles such as the lack of market finance;

(d)  the need to overcome financial obstacles such as the lack of market finance in particular for young entrepreneurs and SMEs;

Amendment    23

Proposal for a regulation

Article 29 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The Commission shall implement information and communication actions relating to the Programme, and its actions and results. Financial resources allocated to the Programme shall also contribute to the corporate communication of the political priorities of the Union, as far as they are related to the objectives referred to in Article [3].

2.  The Commission shall implement information and communication actions relating to the Programme, and its actions and results. It shall also ensure integrated information and access to potential applicants to Union funding in the digital sector. Financial resources allocated to the Programme shall also contribute to the corporate communication of the political priorities of the Union, as far as they are related to the objectives referred to in Article [3].

PROCEDURE – COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Title

Establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

References

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

BUDG

14.6.2018

Rapporteur

Date appointed

Paul Rübig

28.6.2018

Discussed in committee

26.9.2018

 

 

 

Date adopted

5.11.2018

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

27

2

1

Members present for the final vote

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Substitutes present for the final vote

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Michael Detjen

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention


OPINION of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (13.11.2018)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur for opinion: Adina‑Ioana Vălean

AMENDMENTS

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to take into account the following amendments:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10)  The general objective of the Programme should be to support the digital transformation of industry and to foster better exploitation of the industrial potential of policies of innovation, research and technological development, for the benefit of businesses and citizens all over the Union. The programme should be structured into five Specific Objectives reflecting key policy areas, namely: high-performance computing, cybersecurity, artificial intelligence, advanced digital skills, and deployment, best use of digital capacities and interoperability. For all these areas, the Programme should also aim at better aligning Union, Member States and regional policies, and pooling of private and industrial resources in order to increase investment and develop stronger synergies.

(10)  The general objective of the Programme should be to support the digital transformation of industry and of European societies and to foster better exploitation of the industrial potential of policies of innovation, research and technological development, for the benefit of businesses, regions, local communities and citizens all over the Union. The programme should be structured into five Specific Objectives reflecting key policy areas, namely: high-performance computing, cybersecurity, artificial intelligence, advanced digital skills, and deployment, best use of digital capacities, interoperability and closing the digital gap between regions and between urban and rural communities. For all these areas, the Programme should also aim at better aligning Union, Member States and regional policies, and pooling of private and industrial resources in order to increase investment and develop stronger synergies.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 11

Text proposed by the Commission

Amendment

(11)  A central role in the implementation of the Programme should be attributed to Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced digital technologies by industry, by public organisations and academia. A network of Digital Innovation Hubs should ensure the widest geographical coverage across Europe59 . A first set of Digital Innovation Hubs will be selected based on Member States’ proposals and then the network will be enlarged through an open and competitive process. The Digital Innovation Hubs will serve as access points to latest digital capacities including high performance computing (HPC), artificial intelligence, cybersecurity, as well as other existing innovative technologies such as Key Enabling Technologies, available also in fablabs or citylabs. They shall act as single-entry points in accessing tested and validated technologies and promote open innovation. They will also provide support in the area of advanced digital skills. The network of Digital Innovation Hubs should also contribute to the participation of the outermost regions in the Digital Single Market.

(11)  A central role in the implementation of the Programme should be attributed to Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced digital technologies by industry, by public organisations, public administrations and academia. A network of Digital Innovation Hubs should ensure the widest geographical coverage across Europe59 . A first set of Digital Innovation Hubs will be selected based on Member States’ proposals and then the network will be enlarged through an open, transparent and competitive process. The Digital Innovation Hubs will serve as access points to latest digital capacities including high performance computing (HPC), artificial intelligence, cybersecurity, as well as other existing innovative technologies such as Key Enabling Technologies, available also in fablabs or citylabs. They shall act as single-entry points in accessing tested and validated technologies and promote open innovation. They will also provide support in the area of advanced digital skills. The network of Digital Innovation Hubs should also contribute to the participation of the outermost regions in the Digital Single Market.

_________________

_________________

59 As indicated in the Communication on Digitising European Industry (COM(2016) 180 final)

59 As indicated in the Communication on Digitising European Industry (COM(2016) 180 final)

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 16

Text proposed by the Commission

Amendment

(16)  The high performance computing and the related data processing capacities in the Union should allow to ensure wider use of high performance computing by industry and, more generally, in areas of public interest in order to seize unique opportunities that supercomputers bring to society as regards health, environment and security as well as competitiveness of industry, notably small and medium-sized enterprises.

(16)  The high performance computing and the related data processing capacities in the Union should allow to ensure wider use of high performance computing by all beneficiaries of the Programme and, more generally, in areas of public interest in order to seize unique opportunities that supercomputers bring to society as regards social inclusiveness, health, environment and security as well as competitiveness of industry, notably small and medium-sized enterprises.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 16 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(16a)  The energy consumption of computer devices and data storage centres, which is expected to increase continuously over the next decades, should be based on renewable energy sources.

Justification

The storage of data becomes an increasingly prominent problem with data centres estimated to have the fastest growing carbon footprint from across the whole ICT (Information and Communication Technology) sector. Research shows that global electricity usage ascribed to Communication Technology in the coming years are expected to grow, leading to a potential 14% share of global CO2 emissions by 2040 (already 2% today). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 18

Text proposed by the Commission

Amendment

(18)  For the high performance computing specific objective a joint undertaking is deemed the most suited implementation mechanism, in particular to coordinate national and Union strategies and investments in high performance computing infrastructure and research and development, pool resources from public and private funds, and safeguard the economic and strategic interests of the Union63. Moreover, high performance computing competence centres in Member States will provide high performance computing services to industry, academia and public administrations.

(18)  For the high performance computing specific objective a joint undertaking is deemed the most suited implementation mechanism, in particular to coordinate national and Union strategies and investments in high performance computing infrastructure and research and development, pool resources from public and private funds, and safeguard the economic and strategic interests of the Union63. Moreover, high performance computing competence centres in Member States will provide high performance computing services to industry, including SMEs and start-ups, academia and public administrations.

_________________

_________________

63 Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 28

Text proposed by the Commission

Amendment

(28)  The advanced digital technologies supported by this Programme, such as high performance computing, cybersecurity and artificial intelligence are now sufficiently mature to move beyond the research arena and be deployed, implemented and scaled-up at Union level. Just as the deployment of these technologies require a Union response so does the skills dimension. Training opportunities in advanced digital skills need to be scaled up, increased and made accessible throughout the EU. Failing this could impede the smooth deployment of advanced digital technologies and hamper the overall competitiveness of Union's economy. The actions supported by this programme are complementary to those supported by the ESF, ERDF and Horizon Europe programmes.

(28)  The advanced digital technologies supported by this Programme, such as high performance computing, cybersecurity, data protection and artificial intelligence are now sufficiently mature to move beyond the research arena and be deployed, implemented and scaled-up at Union level. Just as the deployment of these technologies require a Union response so does the skills dimension. Training opportunities in advanced digital skills need to be scaled up, increased and made accessible throughout the EU. Failing this could impede the smooth deployment of advanced digital technologies and hamper the overall competitiveness of Union's economy. The actions supported by this programme are complementary to those supported by the ESF, ERDF and Horizon Europe programmes.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 30

Text proposed by the Commission

Amendment

(30)  The digital transformation of the areas of public interest such as healthcare68 , mobility, justice, earth/environmental monitoring, education and culture requires the continuation and expansion of Digital Service Infrastructures, which make secure cross-border exchange of data possible and foster national development. Their coordination under this Regulation best achieves the potential for exploiting synergies.

(30)  The digital transformation of the areas of public interest such as healthcare68 , mobility, justice, earth/environmental monitoring, reduction of carbon emissions, energy infrastructure, education and culture requires the continuation and expansion of Digital Service Infrastructures, which make secure cross-border exchange of data possible and foster national development. Their coordination under this Regulation best achieves the potential for exploiting synergies.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amendment    8

Proposal for a regulation

Recital 43

Text proposed by the Commission

Amendment

(43)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union’s commitments to implement the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals, this Programme will contribute to mainstream climate actions and lead to the achievement of an overall target of 25% of the EU budget expenditures supporting climate objectives74 . Relevant actions will be identified during the Programme's preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes.

(43)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union’s obligations to implement the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals, this Programme will contribute to mainstream climate actions and help leading to the achievement of an overall target of 25% of the EU budget expenditures supporting climate objectives74 . Relevant actions should be identified during the Programme's preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes in order to ensure full compliance with these obligations.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, page 1

74 COM(2018) 321 final, page 1

Amendment    9

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba)   modernise education and training across the Union,

Amendment    10

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point b b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(bb)   promote open government

Amendment    11

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point b c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(bc)   enhance the use of digital technologies as a means to improve citizen's access to information and culture and improve their job opportunities.

Amendment    12

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  build up and strengthen core artificial intelligence capacities in the Union, including data resources and libraries of algorithms in compliance with data protection legislation;

(a)  build up and strengthen core artificial intelligence capacities in the Union, including data resources and libraries of algorithms in full compliance with data protection legislation;

Amendment    13

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  support, together with Member States, the procurement of advanced cybersecurity equipment, tools and data infrastructures in full compliance with data protection legislation;

(a)  support, together with Member States, the procurement of advanced cybersecurity equipment, tools and data infrastructures in full compliance with data protection legislation and the fundamental rights;

Amendment    14

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  support the design and delivery of short-term trainings and courses for entrepreneurs, small business leaders and the workforce;

(b)  support the design and delivery of short-term trainings and courses for entrepreneurs, small business leaders, including start-uppers, and the workforce;

Amendment    15

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  ensure that the public sector and areas of public interests, such as health and care, education, judiciary, transport, energy, environment, cultural and creative sectors, can deploy and access state-of-the-art digital technologies, in particular high performance computing, artificial intelligence and cybersecurity;

(a)  ensure that the public sector and areas of public interests, such as health and care, education, judiciary, transport, energy, environment, climate, cultural and creative sectors, can deploy and access state-of-the-art digital technologies, in particular high performance computing, artificial intelligence and cybersecurity;

Amendment    16

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  support the uptake of advanced digital and related technologies, including in particular high performance computing, artificial intelligence, cybersecurity and future emerging technologies by the Union industry, notably SMEs;

(e)  support the uptake of advanced digital and related technologies, including in particular high performance computing, artificial intelligence, cybersecurity and future emerging technologies by the Union industry, notably SMEs and start-ups;

Amendment    17

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point i a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ia)  ensure that the concept of user-cantered design is thoroughly adapted by creating digital solutions that are simple, functioning, modifiable and tailorable to personal needs, taking into account the ageing population. 

Amendment    18

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  provide digital transformation services - including testing and experimentation facilities - targeted towards SMEs and midcaps, also in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

(a)  provide digital transformation services - including testing and experimentation facilities - targeted towards SMEs, midcaps and start-ups, also in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

Amendment    19

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking SMEs and midcaps established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services;

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking SMEs, midcaps and start-ups established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services;

Amendment    20

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, SMEs and midcaps. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, SMEs, midcaps and start-ups. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

PROCEDURE – COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Title

Establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

References

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

ENVI

14.6.2018

Rapporteur

Date appointed

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Date adopted

12.11.2018

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

42

5

1

Members present for the final vote

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Substitutes present for the final vote

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention


OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (7.11.2018)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur for opinion: Evelyne Gebhardt

SHORT JUSTIFICATION

Internet and new technologies are comprehensively changing our society and our economy. Increasing investment in modern digital infrastructure – like high-performance computing, artificial-intelligence products and services and efficient cybersecurity capacities – combined with investment in advanced digital skills in these new technologies for workers and students is crucial to ensure that citizens, industry, business and public administrations can take full advantage of these developments and of the Digital Single Market.

In order to stimulate innovation, tackle market fragmentation under fair and balanced conditions and achieve consumer confidence, such a substantial investment in infrastructure and digital skills needs to be executed by the European Union, by Member States and by the private sector. This is entirely in line with the European Parliament’s call, in its report “Towards a digital single market act”(1), for a long-term investment strategy in digital infrastructure and skills as well as the support of digitisation of Europe’s industry and public administration.

The new Digital Europe Programme can be a powerful instrument to support this digital transformation. Furthermore, it complements other programmes of the European Union, supports other Union policies and thus creates synergy effects, in particular with:

•  the Horizon Europe Programme, supporting research and development of new technologies;

•  the European Regional Development Funds (EDRF), supporting inter alia the deployment of digital solutions, including cybersecurity;

•  the Connecting Europe Facility, providing infrastructure for broadband networks;

•  and the Single Market programme, supporting inter alia product safety in relation to digital economy, cybersecurity and artificial intelligence.

The rapporteur welcomes the proposal of the new Digital Europe Programme and suggests to maintain the total budget of the Programme of 8.192 billion in constant prices (i.e. 9.194 billion in current prices) as proposed by the Commission, in accordance with the agreement of the European Parliament based on its resolution of 14 March 2018(2). Nevertheless, the rapporteur calls on the Member States and the private sector to make the financial contribution needed to achieve the Programme’s objectives.

Furthermore, the rapporteur welcomes the integration of existing and new Digital Innovation Hubs to implement the Programme. Digital Innovation Hubs will support the digital transformation of European industry, in particular SMEs, and of public administration and diffuse digital capacities on a local level. Therefore, the rapporteur suggests increasing the responsibilities of the Digital Innovation, clarifying that Hubs should be allowed to receive other public or private contributions and own revenues created by the Digital Innovations Hubs. In addition, Digital Innovation Hubs should be free to define their internal organisation, their composition, their work programme and working methods.

In order to avoid significant investment gaps in other new technologies covered by the Horizon Europe Programme but not the Digital Europe Programme, it should be made clear that those other new technologies can attract funding under this Programme provided they are part of a comprehensive and related solution with the technologies that are covered under Articles 4 to 8.

Specific objectives:

The rapporteur supports the EuroHPC declaration and the proposal of the Commission for a Council Regulation establishing the EuroHPC Joint undertaking, which seems to be an effective and efficient instrument to acquire, deploy and maintain the integrated high performance computing infrastructure.

In light of European industry’s undoubtedly increasing demand for AI robotics solutions and distributed ledger technology (e.g. blockchain) and the importance of avoiding a significant investment gap in these fields, the Programme’s objectives should encompass robotics powered by artificial intelligence and distributed ledger technology.

With regard to the fight against digital exclusion, the rapporteur suggests to open up opportunities for advanced long-term training to all qualified persons. Given the large number of people that have to be trained to satisfy European industry’s needs, and given the challenge of recruiting enough qualified trainers for that task, the rapporteur also suggests to support the design and provision of a pan-European e-learning platform.

AMENDMENTS

The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to take into account the following amendments:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(5 a)  The Programme should ensure utmost transparency, accountability and democratic scrutiny of innovative financial instruments and mechanisms that involve the Union budget, especially as regards their contribution, both as regards initial expectations and end results made towards achieving Union objectives.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6)  The Tallinn Digital Summit55 of September 2017 and the Conclusions of the European Council56 of 19 October 2017 indicated the need for Europe to invest in digitising our economies and addressing the skills gap to maintain and enhance European competitiveness, our quality of life and social fabric. The European Council concluded that the digital transformation offers immense opportunities for innovation, growth and jobs, will contribute to our global competitiveness, and enhance creative and cultural diversity. Seizing these opportunities requires collectively tackling some of the challenges posed by the digital transformation and reviewing policies affected by the digital transformation.

(6)  The Tallinn Digital Summit55 of September 2017 and the Conclusions of the European Council56 of 19 October 2017 indicated the need for Europe to invest in digitising our economies and addressing the skills gap to maintain and enhance European competitiveness, our quality of life and social fabric. The European Council concluded that the digital transformation offers immense opportunities for innovation, growth and jobs, will contribute to our global competitiveness, and enhance creative and cultural diversity. Seizing these opportunities requires collectively tackling some of the challenges posed by the digital transformation and reviewing policies affected by the digital transformation. Optimally, the financial envelope for this Programme, a European level effort, shall be increased by significant private sector funds and contributions from the Member States.

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 7 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(7a)  On 10 April 2018 Member States expressed their support and a joint will to cooperate together on initiatives on artificial intelligence and distributed ledger technologies (for example blockchain) infrastructure services by signing cooperation agreements.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 8

Text proposed by the Commission

Amendment

(8)  The Commission's Communication on 'A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020'57 outlines among the options for the future financial framework a programme for Europe's digital transformations to deliver 'strong progress towards smart growth in areas such as high quality data infrastructure, connectivity and cybersecurity'. It would seek to secure European leadership in supercomputing, next generation internet, artificial intelligence, robotics and big data. It would reinforce the competitive position of industry and businesses in Europe across the digitised economy and would have a significant impact on filling the skills gap across the Union.

(8)  The Commission's Communication on 'A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020'57 outlines among the options for the future financial framework a programme for Europe's digital transformations to deliver 'strong progress towards smart growth in areas such as high quality data infrastructure, connectivity, digitisation of public administrations and cybersecurity'. It would seek to reduce the gap between the European Union and leading economies in supercomputing, next generation internet, artificial intelligence, robotics and big data. It would reinforce the competitive position of industry and businesses in Europe across the digitised economy and would have a significant impact on filling the skills gap across the Union.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Justification

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10)  The general objective of the Programme should be to support the digital transformation of industry and to foster better exploitation of the industrial potential of policies of innovation, research and technological development, for the benefit of businesses and citizens all over the Union. The programme should be structured into five Specific Objectives reflecting key policy areas, namely: high-performance computing, cybersecurity, artificial intelligence, advanced digital skills, and deployment, best use of digital capacities and interoperability. For all these areas, the Programme should also aim at better aligning Union, Member States and regional policies, and pooling of private and industrial resources in order to increase investment and develop stronger synergies.

(10)  The general objective of the Programme should be to support the digital transformation of industry and to foster better exploitation of the industrial potential of policies of innovation, research and technological development as well as to modernise specific sectors of public interest, for the benefit of businesses, especially SMEs, and citizens all over the Union. Furthermore, the Programme should strengthen the Union's competiveness and the resilience of its economy.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 10 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(10 a)  The Programme should be structured into five specific objectives reflecting key policy areas, namely: (a) high-performance computing, (b) artificial intelligence and distributed ledger technologies, (c) cybersecurity, (d) advanced digital skills, and (e) deployment, best use of digital capacities and interoperability. For all these areas, the Programme should also aim at better aligning Union, Member States and regional policies, and pooling of private and industrial resources in order to increase investment and develop stronger synergies.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 10 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(10 b)  The Programme should support a fair digital transition and uphold the common values of the European Union, including the right to education, the protection of workers’ rights, guarantee fair competition, promote equality and ensure that digitisation contributes to rising social and labour standards, and promote prosperity for all European citizens, democracy and security.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Recital 11

Text proposed by the Commission

Amendment

(11)  A central role in the implementation of the Programme should be attributed to Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced digital technologies by industry, by public organisations and academia. A network of Digital Innovation Hubs should ensure the widest geographical coverage across Europe59 . A first set of Digital Innovation Hubs will be selected based on Member States’ proposals and then the network will be enlarged through an open and competitive process. The Digital Innovation Hubs will serve as access points to latest digital capacities including high performance computing (HPC), artificial intelligence, cybersecurity, as well as other existing innovative technologies such as Key Enabling Technologies, available also in fablabs or citylabs. They shall act as single-entry points in accessing tested and validated technologies and promote open innovation. They will also provide support in the area of advanced digital skills. The network of Digital Innovation Hubs should also contribute to the participation of the outermost regions in the Digital Single Market.

(11)  A central role in the implementation of the Programme should be attributed to Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced digital technologies by industry, by public organisations and academia. A network of Digital Innovation Hubs should ensure the widest geographical coverage across Europe59. A first set of Digital Innovation Hubs should be selected based on Member States’ proposals and then the network should be enlarged through an open, transparent and competitive process. The Digital Innovation Hubs should serve as access points to latest digital capacities including high performance computing (HPC), artificial intelligence, robotics powered by artificial intelligence, and distributed ledger technologies, cybersecurity, as well as other existing innovative technologies such as Key Enabling Technologies, available also in fablabs or citylabs. They should act as single-entry points in accessing tested and validated technologies and promote open innovation and provide assistance to businesses especially SMEs and start-ups. They should also provide support in the area of advanced digital skills. The network of Digital Innovation Hubs should contribute to the participation of a broad range of partners of all sizes from both private and public sectors, and from a range of economic sectors, and should also contribute to the participation of the outermost regions in the Digital Single Market. Digital Innovation Hubs should have substantial overall autonomy to define their internal organisation and composition, as well as their precise work programme and working methods.

__________________

__________________

59 As indicated in the Communication on Digitising European Industry (COM(2016) 180 final)

59 As indicated in the Communication on Digitising European Industry (COM(2016) 180 final)

Amendment    9

Proposal for a regulation

Recital 11 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(11 a)  In order to create synergies between investments under this Programme and Union research and development investments , in particular those under the Horizon Europe programme, Digital Innovation Hubs should act as a platform to bring together industry, business and administrations which are in need of new technology solutions on one side, with companies, notably start-ups and SMEs, that have market-ready solutions on the other side.

Amendment    10

Proposal for a regulation

Recital 11 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(11 b)  Digital Innovation Hubs should be allowed to receive contributions from Member States, participating third countries or public authorities within them, contributions from international bodies or institutions, contributions from the private sector, in particular from members, shareholders or partners of the Digital Innovation Hubs, revenues generated by the Digital Innovation Hubs’ own assets and activities, bequests, donations and contributions from individuals or funding in the form of grants including from the Programme and other EU programmes.

Amendment    11

Proposal for a regulation

Recital 12

Text proposed by the Commission

Amendment

(12)  The Programme should be implemented through projects reinforcing essential digital capacities and their wide use. This should involve co-investments with Member States and, when needed, the private sector. This should notably require reaching a critical mass in procurement to obtain better value for money and guarantee that suppliers in Europe stay at the forefront of technology advancements.

(12)  The Programme should be implemented through projects reinforcing essential digital capacities and their wide use. This should involve co-investments with Member States and the private sector. This should notably require reaching a critical mass in procurement to obtain better value for money and guarantee that suppliers in Europe reach the forefront of technology advancements.

Amendment    12

Proposal for a regulation

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14)  The Programme’s actions should be used to address market failures or sub-optimal investment situations, in a proportionate manner, without duplicating or crowding out private financing and have a clear European added value.

(14)  The Programme’s actions should also be used to reinforce and extend the Union’s digital base, tackle major societal challenges, further raise the Union’s digital industrial competences, as well as address market failures or sub-optimal investment situations, in a proportionate manner, without duplicating or crowding out private financing and have a clear European added value.

Amendment    13

Proposal for a regulation

Recital 16

Text proposed by the Commission

Amendment

(16)  The high performance computing and the related data processing capacities in the Union should allow to ensure wider use of high performance computing by industry and, more generally, in areas of public interest in order to seize unique opportunities that supercomputers bring to society as regards health, environment and security as well as competitiveness of industry, notably small and medium-sized enterprises.

(16)  The high performance computing and the related data processing capacities in the Union should allow to ensure wider use of high performance computing by industry and, more generally, in areas of public interest in order to seize unique opportunities that supercomputers bring to society as regards health, environment, security, communication, urban planning, landscaping and traffic optimisation as well as competitiveness of industry, notably small and medium-sized enterprises.

Amendment    14

Proposal for a regulation

Recital 17

Text proposed by the Commission

Amendment

(17)  The support to the Union's intervention in this area was expressed by the Council60 and, by the European Parliament61 . Moreover, in 2017 nine Member States signed the EuroHPC Declaration62 , a multi-government agreement where they commit to collaborate with the Commission to build and deploy state-of-the-art HPC and data infrastructures in Europe that would be available across the Union for scientific communities, public and private partners.

(17)  The support to the Union's intervention in this area was expressed by the Council and, by the European Parliament. Moreover, in 2017 nine Member States signed the EuroHPC Declaration, a multi-government agreement where they commit to collaborate with the Commission to build and deploy state-of-the-art HPC and data infrastructures in Europe that would be available across the Union for scientific communities, public and private partners and would boost the Union’s innovative potential. The Programme provides a good opportunity for other Member States to sign that declaration.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Amendment    15

Proposal for a regulation

Recital 18

Text proposed by the Commission

Amendment

(18)  For the high performance computing specific objective a joint undertaking is deemed the most suited implementation mechanism, in particular to coordinate national and Union strategies and investments in high performance computing infrastructure and research and development, pool resources from public and private funds, and safeguard the economic and strategic interests of the Union63 . Moreover, high performance computing competence centres in Member States will provide high performance computing services to industry, academia and public administrations.

(18)  For the high performance computing specific objective the HPC joint undertaking (EuroHPC JU) is deemed the most suited implementation mechanism, in particular to coordinate national and Union strategies and investments in high performance computing infrastructure and research and development, pool resources from public and private funds, and safeguard the economic and strategic interests of the Union63 . The EuroHPC JU will enable Member States to coordinate together with the Union their supercomputing strategies and investments. Moreover, high performance computing competence centres in Member States will provide high performance computing services to industry, especially SMEs and start-ups, academia and public administrations. The Programme should therefore finance the EuroHPC JU for the sole purpose of investing in high performance computing under the Programme.

__________________

__________________

63 Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Impact Assessment accompanying the document "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amendment    16

Proposal for a regulation

Recital 19

Text proposed by the Commission

Amendment

(19)  Developing capacity related to artificial intelligence is a crucial driver for the digital transformation of industry and also of the public sector . Ever more autonomous robots are used in factories, deep sea application, homes, cities and hospitals. Commercial artificial intelligence platforms have moved from testing to real applications in health and environment; all major car manufacturers are developing self-driving cars, and machine learning techniques are at the heart of all main web platforms and big data applications.

(19)  Developing capacity related to artificial intelligence is a crucial driver for the digital transformation of industry and also of the public sector. Ever more autonomous robots are used in production processes, deep sea application, homes, cities, medical and pharmaceutical areas. Commercial artificial intelligence platforms have moved from testing to real applications in health and environment; all major car manufacturers are developing self-driving cars, and machine learning techniques are at the heart of all main web platforms and big data applications. Artificial intelligence (AI) will provide entirely new areas in science, for example the use of artificial intelligence for drug discovery and related areas such as synthetic biology for the manufacture and rapid design of microorganisms for industrial uses. The future application of artificial intelligence in cybersecurity should reduce the success of hacker attacks.

Amendment    17

Proposal for a regulation

Recital 19 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(19 a)  The increasingly rapid development of self-learning robots and artificial intelligence as well as their ability to multiply knowledge and learning content within seconds makes it difficult to predict any stage of development until the Programme’s termination in 2027. Consequently, the Commission should pay particular attention to this fast-evolving digital trend and, if applicable should swiftly adapt the objectives of the work programme, accordingly.

Amendment    18

Proposal for a regulation

Recital 19 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(19 b)  In light of European industry’s increasing demand for AI robotics solutions and the importance of avoiding a significant investment gap in this field, the Programme’s objectives on artificial intelligence should encompass robotics powered by artificial intelligence.

Amendment    19

Proposal for a regulation

Recital 19 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(19 c)  Products and services based on artificial intelligence should be user-friendly, legally compliant by default and provide consumers with more choice and more information, in particular on the quality of products and services.

Amendment    20

Proposal for a regulation

Recital 20

Text proposed by the Commission

Amendment

(20)  The availability of large-scale data sets and testing and experimentation facilities are of major importance for the development of artificial intelligence.

(20)  The availability of large-scale data sets and testing and experimentation facilities to secure the internal market where artificial intelligence is used and access to text and data mining are of major importance for the development of artificial intelligence.

Amendment    21

Proposal for a regulation

Recital 20 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(20a)  In its resolution of 12 September 2018 on autonomous weapon systems 1a the European Parliament reaffirmed the EU’s ambition to be a global actor for peace, called for the expansion of its role in global disarmament and non-proliferation efforts and urged the Vice-President of the Commission / High-Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the Member States and the Council to work towards the start of international negotiations on a legally binding instrument prohibiting lethal autonomous weapon systems. Lethal autonomous weapons are mostly based on Artificial Intelligence. Consequently, financial contributions by the Union under Specific Objective 2 of the Programme should not be used for military purposes.

 

_________________

 

1a P8_TA-PROV(2018)0341.

Amendment    22

Proposal for a regulation

Recital 20 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(20b)  On 25 April 2018 the Commission committed to propose a European approach by developing draft Artificial Intelligence guidelines in cooperation with stakeholders within the AI alliance, a group of artificial intelligence experts, in order to boost AI-powered applications and businesses in Europe.

Amendment    23

Proposal for a regulation

Recital 21

Text proposed by the Commission

Amendment

(21)  In its resolution of 1 June 2017 on digitising European industry64 the European Parliament highlighted the importance of a common European cybersecurity approach, recognising the need to raise awareness and considered cyber-resilience as a crucial responsibility for business leaders and national and European industrial security policymakers.

(21)  In its resolution of 1 June 2017 on digitising European industry64 the European Parliament highlighted, in the context of potential vulnerabilities as regards cyber attacks, sabotage, manipulation of data or industrial espionage, the importance of a common European cybersecurity approach, recognising the need to raise awareness on enhancing cybersecurity and considered cyber-resilience and implementation of security and privacy by default and by design as a crucial responsibility for business leaders and national and European industrial security policymakers, as well as highlighting the need to make cybersecurity requirements mandatory for public procurement with regard to IT equipment and IoT products.

__________________

__________________

64 Document ref. A8-0183/2017, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

64 Document ref. A8-0183/2017, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

Amendment    24

Proposal for a regulation

Recital 21 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(21 a)  Data and IT infrastructure security and trust in the digital environment are essential for unlocking the full potential of growth and innovation connected with the digitisation of industry as well as public administrations for the benefit of citizens, workers, consumers and businesses, including SMEs and start-ups.

Amendment    25

Proposal for a regulation

Recital 23

Text proposed by the Commission

Amendment

(23)  In September 2017, the Commission put forward a package of initiatives65 setting out a comprehensive Union approach to cybersecurity, with the aim of reinforcing Europe’s capacities to deal with cyber-attacks and threats and to strengthen technology and industrial capacity in this field.

(23)  In September 2017, the Commission put forward a package of initiatives65 setting out a comprehensive Union approach to cybersecurity, with the aim of reinforcing Europe’s capacities to deal with cyber-attacks, to increase cyber resilience and threats and to strengthen technology and industrial capacity in this field.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Amendment    26

Proposal for a regulation

Recital 23 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(23 a)  As a matter of principle, cybersecurity solutions should contain safety and security standards as core design parameters according to the available state-of-the-art technology and the principles of ‘security by design’ and ‘security by default’.

Amendment    27

Proposal for a regulation

Recital 24

Text proposed by the Commission

Amendment

(24)  Trust is a prerequisite for the Digital Single Market to function. Cybersecurity technologies such as digital identities, cryptography or intrusion detection, and their application in areas such as finance, industry 4.0, energy, transportation, healthcare, or e-government are essential to safeguard the security and trust of online activity and transactions by both citizens, public administrations, and companies.

(24)  Trust is a prerequisite for the Digital Single Market to function. Cybersecurity technologies such as distributed ledger technology, digital identities, cryptography or intrusion detection, and their application in areas such as finance, industry 4.0, energy, transportation, healthcare, or e-government are essential to safeguard the security and trust of online activity, including 5G platforms, and transactions by both citizens, public administrations, and companies.

Amendment    28

Proposal for a regulation

Recital 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25)  The European Council in its conclusions of 19 October 2017 stressed that to successfully build a Digital Europe, the Union needs in particular labour markets, training and education systems fit for the digital age and that there is a need to invest in digital skills, to empower and enable all Europeans;

(25)  The European Council in its conclusions of 19 October 2017 stressed that to successfully build a Digital Europe, the Union needs in particular labour markets, life-long learning and innovation-driven training and education systems fit for the potential and challenges of the digital age and that it is crucial to invest in digital skills in order to empower and enable all European citizens and businesses;

Amendment    29

Proposal for a regulation

Recital 26 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(26a)  Considering the need for a holistic approach, the Programme should also take into account the areas of inclusion, qualification, training and specialization which, in addition to advanced digital competences, are decisive for the creation of added value in the knowledge society.

Amendment    30

Proposal for a regulation

Recital 27

Text proposed by the Commission

Amendment

(27)  In its resolution of 1 June 2017 on digitising European industry67 the European Parliament stated that education, training and lifelong learning are the cornerstone of social cohesion in a digital society.

(27)  In its resolution of 1 June 2017 on digitising European industry67 the European Parliament stated that education, training and lifelong learning are the cornerstone of social cohesion in a digital society. They are of utmost importance for fighting digital exclusion and for promoting inclusiveness and the competitiveness of European regions.

__________________

__________________

67 Document ref. A8-0183/2017, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

67 Document ref. A8-0183/2017, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

Amendment    31

Proposal for a regulation

Recital 28

Text proposed by the Commission

Amendment

(28)  The advanced digital technologies supported by this Programme, such as high performance computing, cybersecurity and artificial intelligence are now sufficiently mature to move beyond the research arena and be deployed, implemented and scaled-up at Union level. Just as the deployment of these technologies require a Union response so does the skills dimension. Training opportunities in advanced digital skills need to be scaled up, increased and made accessible throughout the EU. Failing this could impede the smooth deployment of advanced digital technologies and hamper the overall competitiveness of Union's economy. The actions supported by this programme are complementary to those supported by the ESF, ERDF and Horizon Europe programmes.

(28)  The advanced digital technologies supported by this Programme, such as high performance computing, cybersecurity, cloud computing, data protection and artificial intelligence are now sufficiently mature to move beyond the research arena and be deployed, implemented and scaled-up at Union level. Just as the deployment of these technologies require a Union response so does the skills dimension. Training opportunities in advanced digital skills need to be scaled up, qualitatively improved, increased and made accessible throughout the EU. Failing this could impede the smooth deployment of advanced digital technologies, increase the shortage of a qualified workforce in Europe and hamper the overall competitiveness of Union’s economy. The actions supported by this programme are complementary to those supported by the ESF, ERDF and Horizon Europe programmes.

Amendment    32

Proposal for a regulation

Recital 29

Text proposed by the Commission

Amendment

(29)  Modernising public administrations and services through digital means is crucial to reducing administrative burden on industry and on citizens in general by making their interactions with public authorities faster, more convenient and less costly, as well as by increasing the efficiency and the quality of the services provided to citizens and businesses. Since a number of services of public interest already have a Union dimension, the support to their implementation and deployment at Union level should ensure that citizens and businesses will benefit from the access to high quality digital services across Europe.

(29)  Modernising public administrations and services through digital means is crucial to reducing administrative burden on industry and on citizens in general by making their interactions with public authorities faster, more convenient and less costly, as well as by increasing the efficiency, transparency and the quality of the services provided to citizens and businesses. Since a number of services of public interest already have a Union dimension, the support to their implementation and deployment at Union level should ensure that citizens and businesses will benefit from the access to high quality digital services across Europe.

Amendment    33

Proposal for a regulation

Recital 29 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(29 a)  The accelerating digitisation in the Member States must reduce the growing gap between poor and rich. Therefore, the Programme should contribute to more social equality in an accelerating digitised world by granting access to modern digital technologies for all citizens including persons with disabilities.

Amendment    34

Proposal for a regulation

Recital 32

Text proposed by the Commission

Amendment

(32)  The modernisation of European public administrations is one of the key priorities for successful implementation of the Digital Single Market Strategy. The mid-term evaluation of the Strategy highlighted the need to strengthen the transformation of public administrations and to ensure citizens have easy, trusted, and seamless access to public services.

(32)  The modernisation of European public administrations is one of the key priorities for successful implementation of the Digital Single Market Strategy. The mid-term evaluation of the Strategy highlighted the need to strengthen the transformation of public administrations and to ensure citizens have easy, trusted, and inclusive access to public services.

Amendment    35

Proposal for a regulation

Recital 33

Text proposed by the Commission

Amendment

(33)  The Annual Growth Survey published by the Commission in 201769 shows that the quality of European public administrations has a direct impact on the economic environment and is therefore crucial to stimulating productivity, competitiveness, economic cooperation, growth and employment. In particular, efficient and transparent public administration and effective justice systems are necessary to support economic growth and deliver high quality services for firms and citizens.

(33)  The Annual Growth Survey published by the Commission in 201769 shows that the quality of European public administrations has a direct impact on the economic environment and is therefore crucial to stimulating productivity, competitiveness, economic cooperation, sustainable growth, employment and high-quality work. In particular, efficient and transparent public administration and effective justice systems are necessary to support economic growth and deliver high quality services for firms and citizens.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Amendment    36

Proposal for a regulation

Recital 34

Text proposed by the Commission

Amendment

(34)  Interoperability of European public services concerns all levels of administration: Union, national, regional and local. Besides removing barriers to a functioning Single Market, interoperability facilitates successful implementation of policies and offers great potential to avoid cross-border electronic barriers, further securing the emergence of new, or the consolidation of developing, common public services at Union level. In order to eliminate fragmentation of European services, to support fundamental freedoms and operational mutual recognition in the EU, a holistic cross-sector and cross-border approach to interoperability should be promoted in the manner that is the most effective, and the most responsive to end-users. This implies that interoperability is to be understood in a broad sense, spanning from technical to legal layers and encompassing policy elements in the field. Accordingly, the span of activities would go beyond the usual lifecycle of solutions to include all the interventions elements that would support the necessary framework conditions for sustained interoperability at large.

(34)  Interoperability of European public services concerns all levels of administration: Union, national, regional and local. Besides removing barriers to a functioning Single Market, interoperability facilitates cross-border co-operation, alignment of common standards, successful implementation of policies and offers great potential to avoid cross-border electronic barriers, to cut red tape, further securing the emergence of new, or the consolidation of developing, common public services at Union level. In order to eliminate fragmentation of European services, to support fundamental freedoms and operational mutual recognition in the EU, a holistic cross-sector and cross-border approach to interoperability should be promoted in the manner that is the most effective, and the most responsive to end-users. This implies that interoperability is to be understood in a broad sense, spanning from technical to legal layers and encompassing policy elements in the field. Accordingly, the span of activities would go beyond the usual lifecycle of solutions to include all the interventions elements that would support the necessary framework conditions for sustained interoperability at large.

Amendment    37

Proposal for a regulation

Recital 41 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(41 a)  The Programme should support open-source projects provided that they are in line with the Programme's conditions, in particular in relation to security and data protection.

Amendment    38

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point e a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ea)  ‘small and medium-sized enterprises’ or ‘SMEs’ means small and medium-sized enterprises as defined in Article 2 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC;

Amendment    39

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The Programme has the following general objective: to support the digital transformation of the European economy and society and bring its benefits to European citizens and businesses. The Programme will:

1.  The Programme has the following general objective: to support the digital transformation of the European economy and society, to boost Europe’s innovative capacity and bring its benefits to European citizens and businesses, especially SMEs. The Programme will:

Amendment    40

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  deploy ready to use/operational technology resulting from research and innovation to build an integrated Union high performance computing ecosystem, covering all scientific and industrial value chain segments, including hardware, software, applications, services, interconnections and digital skills;

(b)  deploy ready to use/operational technology resulting from research and innovation, including technologies that have previously benefitted or that currently benefit from Union funding, to build an integrated Union high performance computing ecosystem, covering all scientific and industrial value chain segments, including hardware software, applications, services, interconnections and digital skills;

Amendment    41

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  deploy and operate a post-exascale78 infrastructure, including the integration with quantum computing technologies and develop new research infrastructures for computing science.

(c)  deploy and operate a post-exascale78 infrastructure, including the integration with quantum computing technologies and develop new research infrastructures for computing science, that shall be accessible on a non-commercial basis to public and private users and for publicly funded research purposes;

__________________

__________________

78 A thousand times faster than exascale

78 A thousand times faster than exascale

Amendment    42

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  build up and strengthen core artificial intelligence capacities in the Union, including data resources and libraries of algorithms in compliance with data protection legislation;

(a)  build up and strengthen core artificial intelligence capacities in the Union, including data resources and libraries of algorithms in compliance with data protection legislation and guided by the principles of security and privacy by design and by default;

Amendment    43

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  make those capacities accessible to all businesses and public administrations;

(b)  make those capacities accessible to all businesses and public administrations, as well as to not-for-profit organisations, research institutions and universities;

Amendment    44

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  reinforce and network existing artificial intelligence testing and experimentation facilities in Member States;

(c)  reinforce and network existing ethical artificial intelligence testing and experimentation facilities in Member States;

Justification

Ethics is a necessary prerequisite for respecting the fundamental rights in Artificial Intelligence research and deployment, therefore funding should only be provided for those initiatives that abide by it

Amendment    45

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(c a)  reinforce, develop, network and strengthen existing artificial intelligence sectors, especially where Europe is already a leader, such as robotics, automotives, manufacturing, household appliances, space technologies and cyber defence technologies.

Amendment    46

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Financial interventions by the Union under Specific Objective 2 of the Programme shall not be used for military purposes.

Amendment    47

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  support the best use of European knowledge, capacity and skills related to cybersecurity;

(b)  support the best use of European knowledge, capacity and skills related to cybersecurity, and the sharing and mainstreaming of best practices;

Amendment    48

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  ensure a wide deployment of the latest cybersecurity solutions across the economy;

(c)  ensure a wide deployment of the latest cybersecurity solutions across the economy, including for industry, as well as for SMEs and start-ups;

Amendment    49

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1 – point d a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(d a)  reinforce capabilities within Member States and private sector to help them comply with Regulation xx/xx of the European Parliament and of the Council on ENISA, the “EU Cybersecurity Agency”, and repealing Regulation (EU) No 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification1a.

 

__________________

 

1a Proposal 2017/0225(COD), not yet adopted.

Amendment    50

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1 – point d b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(d b)  support the mission, objectives and tasks of the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre[1] in so far as the objectives under Article 3 of this Programme are concerned1b.

 

__________________

 

1b Proposal for a regulation establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres of 12 September 2018, 2018/0328(COD).

Amendment    51

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

The financial intervention by the Union under Specific Objective 4. Advanced Digital skills shall support the development of advanced digital skills in areas supported by this programme, thus contributing to increase Europe's talent pool, fostering greater professionalism, especially with regard to high performance computing, big data analytics, cybersecurity, distributed ledger technologies, robotics and artificial intelligence. The financial intervention shall pursue the following operational objectives:

The financial intervention by the Union under Specific Objective 4. Advanced Digital skills shall support the development of advanced digital skills in areas supported by this programme, thus contributing to increase Europe's talent pool, fostering greater professionalism, especially with regard to high performance computing, big data analytics, cybersecurity, cloud computing, data protection competencies, distributed ledger technologies, robotics and artificial intelligence. The financial intervention shall pursue the following operational objectives:

Amendment    52

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  support the design and delivery of long-term trainings and courses for students, IT professionals and the workforce;

(a)  support the design and delivery of both general and specialised long-term trainings and high-quality courses for students, teachers, academics, ICT professionals, other qualified persons and the broader workforce, taking into consideration different levels of skills;

Amendment    53

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  support the design and delivery of short-term trainings and courses for entrepreneurs, small business leaders and the workforce;

(b)  support the design and delivery of short-term trainings and high-quality courses for entrepreneurs, including self-employed persons, leaders of SMEs and start-ups, and the workforce, including public servants;

Amendment    54

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(c a)  support the design and provision of a pan-European e-learning platform;

Amendment    55

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  ensure that the public sector and areas of public interests, such as health and care, education, judiciary, transport, energy, environment, cultural and creative sectors, can deploy and access state-of-the-art digital technologies, in particular high performance computing, artificial intelligence and cybersecurity;

(a)  ensure that the public sector and areas of public interests, such as health and care, education, judiciary, transport and communications, energy, environment, cultural and creative sectors, can deploy and access state-of-the-art digital technologies, in particular high performance computing, artificial intelligence and cybersecurity;

Amendment    56

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  deploy, operate and maintain trans-European interoperable Digital Service Infrastructures (including related services) in complementarity with national and regional actions;

(b)  deploy, operate, maintain and expand state-of-the-art trans-European interoperable Digital Service Infrastructures (including related services) in complementarity with national and regional actions;

Amendment    57

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  facilitate the development, update and use of solutions and frameworks by European public administrations, businesses and citizens, including the re-use of interoperability solutions and frameworks;

(c)  facilitate the development, deployment, update and use of solutions and frameworks by European public administrations, businesses and citizens, including open-source solutions and the re-use of interoperability solutions and frameworks;

Amendment    58

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d)  offer to public administrations access to testing and piloting of digital technologies, including their cross-border use;

(d)  offer to public administrations access to testing and piloting of advanced digital technologies, including their cross-border use;

Amendment    59

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  support the uptake of advanced digital and related technologies, including in particular high performance computing, artificial intelligence, cybersecurity and future emerging technologies by the Union industry, notably SMEs;

(e)  support the uptake of advanced digital and related technologies, including in particular high performance computing, artificial intelligence, distributed ledger technologies, cloud computing, cybersecurity, data protection and future emerging technologies by the Union industry, notably SMEs and start-ups, entrepreneurs and self-employed persons;

Amendment    60

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point f

Text proposed by the Commission

Amendment

(f)  support the design, testing, implementation and deployment of interoperable digital solutions for EU level public services delivered through a data-driven reusable solutions platform, fostering innovation and establishing common frameworks in order to unleash the full potential of the public administrations’ services for European citizens and businesses;

(f)  support the design, testing, implementation and deployment of interoperable digital solutions for EU level public services delivered through a data-driven reusable solutions platform, fostering innovation and research and establishing common frameworks in order to unleash the full potential of the public administrations’ services for European citizens and businesses;

Amendment    61

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point g

Text proposed by the Commission

Amendment

(g)  ensure a continuous capacity at the Union level to observe, analyse and adapt to fast-evolving digital trends, as well as sharing and mainstreaming best practices;

deleted

Amendment    62

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point h

Text proposed by the Commission

Amendment

(h)  support cooperation towards achieving a European ecosystem for trusted infrastructures using distributed ledger services and applications, including support for interoperability and standardisation and fostering the deployment of EU cross-border applications;

(h)  support cooperation towards achieving a European ecosystem for trusted infrastructures using, among other things, distributed ledger services and applications, including support for interoperability and standardisation and fostering the deployment of EU cross-border applications to support businesses, especially SMEs;

Amendment    63

Proposal for a regulation

Article 10 – paragraph 1 – point 4 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  Third countries in accordance with the conditions laid down in a specific agreement covering the participation of the third country to any Union programme, provided that the agreement;

4.  Third countries in accordance with the conditions laid down in a specific agreement covering the participation of the third country to any Union programme, provided that the Commission has undergone a case-by-case assessment that their participation contributes to the achievement of the objectives of the programme in the Union and is compliant with the security requirements in accordance with Article 12, and that the agreement;

Amendment    64

Proposal for a regulation

Article 10 – paragraph 1 – point 4 – indent 4

Text proposed by the Commission

Amendment

—  guarantees the rights of the Union to ensure sound financial management and to protect its financial interests.

—  guarantees the rights of the Union to ensure sound financial management and to protect its interests.

Amendment    65

Proposal for a regulation

Article 11 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a.  Planning, development and procurement in the programme shall be done with a view to enhancing European Union competitiveness in the medium and long term. Priority shall be given to actions that increase the strategic potential and limit the dependence on suppliers and products from outside the European Union.

Justification

A competitive industry needs that the characteristics of European products are better than those coming from competitors. In order to achieve that medium and long-term objectives need to be favoured.

Amendment    66

Proposal for a regulation

Article 11 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The cooperation with third countries and organisations mentioned in paragraph 1 under Specific Objective 3. Cybersecurity and Trust shall be subject to Article [12].

2.  The cooperation with third countries and organisations mentioned in paragraph 1 under Specific Objective 2, Artificial Intelligence, Specific Objective 3, Cybersecurity and Trust shall be subject to Article [12].

Amendment    67

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

5a.  Actions that limit technology transfers outside the European Union shall be given priority. With a view to ensuring long-term strategic security objectives, an opportunity evaluation shall be done for the participation of entities not having their main establishment in the European Union.

Justification

A competitive industry is also based on its technological level. Advances resulting from the programme’s actions need to be used for increasing European competitivity.

Amendment    68

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The Programme is designed to be implemented enabling synergies, as further described in Annex III, with other Union funding programmes, in particular through arrangements for complementary funding from EU programmes where management modalities permit; either in sequence, in an alternating way, or through the combination of funds including for the joint funding of actions.

1.  The Programme is designed to be implemented enabling synergies, as further described in Annex III, with other Union funding programmes, in particular through arrangements for complementary funding from EU programmes where management modalities permit; either in sequence, in an alternating way, or through the combination of funds including for the joint funding of actions. The Commission shall ensure that when leveraging the complementary character of the programme with other European programmes, in particular ESF, ERDF, Horizon Europe and CEF-2, the achievement of the specific objectives set in Articles 4 to 8 are not hampered.

Amendment    69

Proposal for a regulation

Article 13 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  Appropriate mechanisms of coordination between relevant authorities and appropriate monitoring tools shall be established to systematically ensure synergies between the Programme and any relevant EU funding instruments. The arrangements shall contribute to avoiding duplications and maximising impact of expenditure.

2.  Appropriate mechanisms of coordination between relevant authorities, and between authorities and the European Commission, and appropriate monitoring tools shall be established to systematically ensure synergies between the Programme and any relevant EU funding instruments. The arrangements shall contribute to avoiding duplications and maximising impact of expenditure.

Amendment    70

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  For the purpose of the establishment of the network mentioned in paragraph 1, each Member State shall designate candidate entities through an open and competitive process, on the basis of the following criteria:

2.  For the purpose of the establishment of the network mentioned in paragraph 1, each Member State shall designate candidate entities based on harmonised rules through an open, transparent, inclusive and competitive process, on the basis of the following criteria:

Amendment    71

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 3 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(b a)  the need to ensure involvement of entities of all sizes from both private and public sectors, and from a range of economic sectors.

Amendment    72

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

4 a.  Digital Innovation Hubs shall have substantial overall autonomy to define their internal organisation and composition, as well as their precise work programme and working methods. In particular, Digital Innovation Hubs shall aim to be open to new partners to join Digital Innovation Hubs whenever these members add value to the partnerships and function in an open and transparent way.

Amendment    73

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 5

Text proposed by the Commission

Amendment

5.  The Digital Innovation Hubs may receive funding in the form of grants.

5.  The Digital Innovation Hubs may receive contributions from Member States, participating third countries or public authorities within them, contributions from international bodies or institutions, contributions from members, shareholders or partners of the Digital Innovation Hub, revenues generated by the Digital Innovation Hubs own assets and activities, bequest, donations and contributions from individuals or funding in the form of grants including from this Programme and other EU programmes.

Amendment    74

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  The Digital Innovation Hubs which receive funding shall be involved in the implementation of the Programme to:

6.  The Digital Innovation Hubs shall be involved in the implementation of the Programme to:

Amendment    75

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  provide digital transformation services - including testing and experimentation facilities - targeted towards SMEs and midcaps, also in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

(a)  provide digital transformation services and technological expertise - including testing and experimentation facilities - targeted towards SMEs, midcaps and start-ups, also in sectors that are slow in the uptake of digital and related technologies;

Amendment    76

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point a a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(a a)  support companies, especially SMEs and start-ups, organisations and public administrations to become more competitive and improve their business models through use of new technologies covered by the Programme;

Amendment    77

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking SMEs and midcaps established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services;

(b)  transfer expertise and know-how between regions, in particular by networking SMEs, midcaps and start-ups established in one region with Digital Innovation Hubs established in other regions which are best suited to provide relevant services and offer coaching consultancy;

Amendment    78

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, SMEs and midcaps. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

(c)  provide thematic services, including services related to artificial intelligence, high performance computing and cybersecurity and trust to the administrations, public sector organisations, SMEs, midcaps and start-ups. Individual Digital Innovation Hubs may specialise in specific thematic services and do not need to provide all thematic services mentioned in this paragraph;

Amendment    79

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 6 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

6 a.  The European Commission shall, in close cooperation with the Member States, organise continuous monitoring and evaluation of the output, results and impacts of Digital Innovation Hubs receiving EU funds.

Amendment    80

Proposal for a regulation

Article 17 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2 a.  Actions that pursue objectives relating to other new technologies covered by the Horizon Europe Programme, namely robotics, big data and Key Digital Technologies, shall be eligible for funding, provided that those objectives relate to the specific objectives covered under Articles 4 to 8 and constitute a comprehensive and related solution in a specific project.

Justification

In order to avoid significant investment gaps in other technologies, exclude comprehensive solutions from the Programme or complicate its distinction, other new technologies should also be part of the Programme provided they constitute a comprehensive and related solution with the new technologies according to Art. 4 to 8.

Amendment    81

Proposal for a regulation

Article 18 – paragraph 2 – point a – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  legal entities established in:

(a)  legal entities established and, if applicable, liable to pay corporate tax in:

Amendment    82

Proposal for a regulation

Article 18 – paragraph 6

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  Legal entities established in a third country which is not associated to the programme should in principle bear the cost of their participation.

6.  Legal entities established in a third country which is not associated to the programme should bear the cost of their participation.

Amendment    83

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  where applicable, the economic, social, climate and environmental impact, and accessibility;

(e)  where applicable, the economic, social, climate and environmental impact, gender equality opportunities and accessibility;

Amendment    84

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 1 – point g

Text proposed by the Commission

Amendment

(g)  where applicable, a balanced geographical distribution across the Union, including the outermost regions;

(g)  where applicable, a balanced geographical distribution across the Union, including the outermost regions to reduce the digital divide between regions, citizens and businesses;

Amendment    85

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 1 – point h a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(h a)  where applicable, the presence of a plan to create sustainable high-quality employment in the European Union or a participating country.

Amendment    86

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 1 – point h b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(h b)  where applicable, the complementarity of the project with other Union programmes;

Amendment    87

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 1 – point h c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(h c)  where applicable, the innovativeness of the project.

Amendment    88

Proposal for a regulation

Article 22 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2 a.  Where an action has already been awarded or has received contributions from another Union programme or support from an EU fund, that contribution or support shall be listed in the application for a contribution under the Programme.

Amendment    89

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  The interim evaluation of the Programme shall be performed once there is sufficient information available about the implementation of the Programme, but no later than four years after the start of the implementation of the Programme.

2.  The interim evaluation of the Programme shall be performed once there is sufficient information available about the implementation of the Programme, but no later than three years after the start of the implementation of the Programme. The interim evaluation shall present the findings necessary to make a decision about a follow-up to the Programme beyond 2027 and its objectives.

 

The interim evaluation shall be submitted to the European Parliament.

Amendment    90

Proposal for a regulation

Article 25 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  At the end of the implementation of the Programme, but no later than four years after the end of the period specified in Article [1], a final evaluation of the Programme shall be carried out by the Commission.

3.  At the end of the implementation of the Programme, but no later than two years after the end of the period specified in Article [1], a final evaluation of the Programme shall be carried out by the Commission.

Amendment    91

Proposal for a regulation

Article 26 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4.  As part of the control system, the audit strategy may be based on the financial audit of a representative sample of expenditure. That representative sample shall be complemented by a selection based on an assessment of the risks related to expenditure.

4.  As part of the control system, the audit strategy shall be based on the financial audit of at least a representative sample of expenditure. That representative sample shall be complemented by a selection based on an assessment of the risks related to expenditure.

Amendment    92

Proposal for a regulation

Article 29 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  The recipients of Union funding shall acknowledge the origin and ensure the visibility of the Union funding (in particular when promoting the actions and their results) by providing coherent, effective and proportionate targeted information to multiple audiences, including the media and the public.

1.  The recipients of Union funding shall acknowledge the origin and ensure the visibility of the Union funding (in particular when promoting the actions and their results) by providing coherent, truthful, effective and proportionate targeted information to multiple audiences, including the media and the public.

Amendment    93

Proposal for a regulation

Annex I – part 1 – paragraph 2 – point 6

Text proposed by the Commission

Amendment

6.  The deployment of ready to use/operational technology: supercomputing as a service resulting from R&I to build an integrated European HPC ecosystem, covering all scientific and industrial value chain segments (hardware, software, applications, services, interconnections and advanced digital skills).

6.  The deployment of ready to use/operational technology: supercomputing as a service resulting from R&I, in particular new technologies that have previously benefitted or that currently benefit from Union funding, to build an integrated European HPC ecosystem, covering all scientific and industrial value chain segments(hardware, software, applications, services, interconnections and advanced digital skills).

Amendment    94

Proposal for a regulation

Annex I – part 2 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

The Programme shall build up and strengthen core Artificial Intelligence capacities in Europe including data resources and repositories of algorithms and making them accessible by all businesses and public administrations as well as reinforcement and networking of existing AI testing and experimentation facilities in Member States.

The Programme shall build up and strengthen core capacities of Artificial Intelligence and distributed ledger technologies in Europe including data resources and repositories of algorithms and making them accessible by all businesses and public administrations as well as reinforcement and networking of existing AI testing and experimentation facilities in Member States.

Amendment    95

Proposal for a regulation

Annex I – part 4 – paragraph 2 – point 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Access to on the job training by taking part in traineeships in competence centres and companies deploying advanced technologies.

1.  The Programme shall support easy access to advanced digital skills, notably in HPC, AI, distributed ledgers (for example block chain) and cybersecurity for the current and future labour force by offering students, recent graduates, existing workers and other qualified persons, wherever they are situated, the means to acquire and develop these skills.

Amendment    96

Proposal for a regulation

Annex I – part 4 – paragraph 2 – point 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2 a.  The Programme shall support the design and provision of a pan-European e-learning platform.

Amendment    97

Proposal for a regulation

Annex I – part 4 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

All interventions will be designed and implemented primarily through the Digital Innovation Hubs, as defined in Article 15.

All interventions will be designed and implemented primarily through the Digital Innovation Hubs, as defined in Article 16.

Amendment    98

Proposal for a regulation

Annex I – part 5 – subpart I – point 1 – point 1.2

Text proposed by the Commission

Amendment

1.2.  Support the design, piloting, deployment, maintenance and promotion of a coherent eco-system of cross-border digital services infrastructure and facilitate seamless end-to-end, secure, interoperable, multi-lingual, interoperable cross-border or cross-sector solutions and common frameworks within public administration. Methodologies for assessing the impact and benefits shall also be included.

1.2.  Support the design, piloting, deployment, maintenance, expansion and promotion of a coherent eco-system of cross-border digital services infrastructure and facilitate seamless end-to-end, secure, interoperable, multi-lingual, interoperable cross-border or cross-sector solutions and common frameworks within public administration. Methodologies for assessing the impact and benefits shall also be included.

Amendment    99

Proposal for a regulation

Annex I – part 5 – subpart I – point 2 – point 2.1

Text proposed by the Commission

Amendment

2.1.  Ensure that EU citizens can access, share, use, and manage their personal health data securely across borders irrespective of their location or the location of the data. Complete the eHealth Digital Service Infrastructure and extend it by new digital services, support deployment of the European exchange format for electronic health records.

2.1.  Ensure that EU citizens can access, share, use, and manage their personal health data securely and in a way that guarantees their privacy across borders irrespective of their location or the location of the data. Complete the eHealth Digital Service Infrastructure and extend it by new digital services, support deployment of the European exchange format for electronic health records.

Amendment    100

Proposal for a regulation

Annex I – part 5 – subpart I – point 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3.  Judiciary: Enable seamless and secure cross-border electronic communication within the judiciary and between the judiciary and other competent bodies in the area of civil and criminal justice. Improve access to justice and juridical information and procedures to citizens, businesses, legal practitioners and members of the judiciary with semantically interoperable interconnections to national databases and registers as well as facilitating the out-of-court dispute resolution online. Promote the development and implementation of innovative technologies for courts and legal practitioners based on artificial intelligence solutions which are likely to streamline and speed-up procedures (for example “legal tech” applications).

3.  Judiciary: Enable seamless and secure cross-border electronic communication within the judiciary and between the judiciary and other competent bodies in the area of civil and criminal justice. Improve access to justice and juridical information and procedures to citizens, businesses, legal practitioners and members of the judiciary with semantically interoperable interconnections to databases and registers as well as facilitating the out-of-court dispute resolution online. Promote the development and implementation of innovative technologies for courts and legal practitioners based on artificial intelligence solutions which are likely to streamline and speed-up procedures (for example “legal tech” applications).

Amendment    101

Proposal for a regulation

Annex II – part 5 – point 5.1

Text proposed by the Commission

Amendment

5.1  Take-up of digital public services

5.1  Frequency of take-up of digital public services

Amendment    102

Proposal for a regulation

Annex II – part 5 – point 5.2

Text proposed by the Commission

Amendment

5.2  Enterprises with high digital intensity score

5.2  Number of enterprises with high digital intensity score

Amendment    103

Proposal for a regulation

Annex II – part 5 – point 5.3

Text proposed by the Commission

Amendment

5.3  Alignment of the National Interoperability Framework with the European Interoperability Framework

5.3  Extent of alignment of the National Interoperability Framework with the European Interoperability Framework

Amendment    104

Proposal for a regulation

Annex II – part 2 – point 2.2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.2  Number of companies and organisations using AI

2.2  Number of companies and organisations testing and experimenting with AI in co-operation with Digital Innovations Hubs

Amendment    105

Proposal for a regulation

Annex III – point 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  Digital Europe will invest in (i) digital capacity building in High Performance Computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity and advanced digital skills; and (ii) national and regional deployment within an EU framework of digital capacities and the latest digital technologies in areas of public interest (such as health, public administration, justice and education) or market failure (such as the digitisation of businesses, notably small and medium enterprises);

(c)  Digital Europe will invest in (i) digital capacity building in High Performance Computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity and advanced digital skills; and (ii) national, regional and local deployment within an EU framework of digital capacities and the latest digital technologies in areas of public interest (such as health, public administration, justice and education) or market failure (such as the digitisation of businesses, notably small and medium enterprises);

Amendment    106

Proposal for a regulation

Annex III – point 3 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  Digital Europe will invest in (i) digital capacity building in High Performance Computing, Artificial Intelligence, Cybersecurity and advanced digital skills; and (ii) national and regional deployment within an EU framework of digital capacities and the latest digital technologies in areas of public interest (such as health, public administration, justice and education) or market failure (such as the digitisation of businesses, notably small and medium enterprises);

(c)  Digital Europe will invest in (i) digital capacity building in High Performance Computing, Artificial Intelligence, distributed ledger technology, Cybersecurity and advanced digital skills; and (ii) national and regional deployment within an EU framework of digital capacities and the latest digital technologies in areas of public interest (such as health, public administration, justice and education) or market failure (such as the digitisation of businesses, notably small and medium enterprises);

Amendment    107

Proposal for a regulation

Annex III – point 3 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(c a)  Other new technologies covered by the Horizon Europe Programme, namely robotics, big data and Key Digital Technologies, will be eligible for funding, provided that those objectives relate to the specific objectives covered under Articles 4 to 8 and constitute a comprehensive and related solution in a specific project.

PROCEDURE – COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Title

Establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

References

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Committee responsible

Date announced in plenary

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinion by

Date announced in plenary

IMCO

14.6.2018

Rapporteur

Date appointed

Evelyne Gebhardt

19.6.2018

Discussed in committee

24.9.2018

10.10.2018

 

 

Date adopted

5.11.2018

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

30

1

0

Members present for the final vote

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Substitutes present for the final vote

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

30

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin‑Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

(1)

Own initiative report “Towards a digital single market act” (2015/2147(INI)

(2)

European Parliament resolution of 14 March 2018 on the next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020 reached with MFF 2021-2027


OPINION of the Committee on Transport and Tourism (15.11.2018)

for the Committee on Industry, Research and Energy

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))