Postupak : 2018/0227(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0408/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0408/2018

Rasprave :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 2359kWORD 407k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

(COM(2018) 0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Angelika Mlinar

Izvjestitelj za mišljenje (*):

Bogdan Wenta, Odbor za kulturu i obrazovanje

(*)  Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

(COM(2018) 0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0434),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 172. i članak 173. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0256/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje te mišljenja Odbora za proračune, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za promet i turizam, Odbora za pravna pitanja i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0408/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Pozivanje 3.a (novo)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017. o financijskoj tehnologiji: utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  U skladu s [upućivanje je potrebno ažurirati u skladu s novom odlukom o PZP-ovima: člankom 88. Odluke Vijeća / /EU53] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) trebali bi ispunjavati uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.

(4)  U skladu s [upućivanje je potrebno ažurirati u skladu s novom odlukom o PZP-ovima: člankom 88. Odluke Vijeća / /EU53] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) trebali bi ispunjavati uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Pri provedbi Programa moraju se uzeti u obzir ograničenja u pogledu sudjelovanja prekomorskih zemalja ili područja, a njihovo učinkovito sudjelovanje u Programu mora se pratiti i redovito ocjenjivati.

_________________

_________________

53 Odluka Vijeća / /EU.

53 Odluka Vijeća / /EU.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.54 potrebno je ocijeniti Program na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za izvješćivanje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, ako je to primjenjivo, sadržavati mjerljive pokazatelje kao temelj za procjenu učinka Programa na terenu.

(5)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13.travnja 2016.54 potrebno je ocijeniti Program na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za izvješćivanje, povezanih s postojećim potrebama i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća54a, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja za sve korisnike, osobito za države članice i MSP-ove. Ti bi zahtjevi trebali, ako je to primjenjivo, sadržavati kvantitativne i kvalitativne mjerljive pokazatelje kao temelj za procjenu učinka Programa na terenu.

__________________

__________________

54 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1–14.

54 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1–14.

 

54a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  Programom bi se trebali zajamčiti potpuna transparentnost, odgovornost i demokratski nadzor nad inovativnim financijskim instrumentima i mehanizmima kojima je obuhvaćen proračun Unije, osobito u pogledu njihova doprinosa, odnosno u pogledu početnih očekivanja i konačnih postignuća u ostvarenju ciljeva Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu o digitalnoj budućnosti55 održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini i potaknuti kreativnu i kulturnu raznolikost. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s nekima od izazova digitalne transformacije te preispitati politike na koje digitalna transformacija utječe.

(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu o digitalnoj budućnosti55 održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u učinkovitu digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost i inovativnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini i potaknuti kreativnu i kulturnu raznolikost. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s izazovima digitalne transformacije na nekoliko načina, uključujući osiguravanjem postojanja nužnih sastavnica na koje će se nadovezati nove tehnologije te uvođenjem učinkovitih i jednostavno provedivih pravnih pravila, preispitivanjem politika na koje digitalna transformacija utječe i stvaranjem okruženja pogodnog za inovacije u kojemu su interesi korisnika potpuno zaštićeni. Najbolje rješenje jest da se financijska omotnica Programa, koji predstavlja napore na europskoj razini, uvelike poveća sredstvima iz privatnog sektora te doprinosima država članica.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6 a)  Budućnost europskog društva i europskog gospodarstva snažno će se oslanjati na usklađenu i sustavnu politiku spektra, na 5G infrastrukturu, koja će zahtijevati infrastrukturni cilj u pogledu mreža vrlo velikog kapaciteta, s ciljem pružanja visokokvalitetnih i bržih komunikacijskih usluga; to je preduvjet za dobru provedbu ovog Programa. U tom bi pogledu Program trebao imati koristi od dobre provedbe Instrumenta za povezivanje Europe i posebno inicijative Wif4EU kojom se nastoji promicati povezivost za građane u javnim prostorima Unije; kombinacijom tih dvaju programa postići će se bolji rezultati i ostvariti ciljevi Unije koji podrazumijevaju postizanje pouzdane i sustavne pokrivenosti mrežom velike brzine u cijeloj Uniji.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europsko vijeće konkretno je zaključilo da bi Unija trebala hitno razmotriti nove trendove: to podrazumijeva pitanja kao što su umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige (engl. „Distributed Ledger Technology (DLT)”), primjerice tehnologija ulančanih blokova (engl. „Blockchain Technology”), pri čemu je istodobno potrebno osigurati visoku razinu zaštite podataka, digitalnih prava i etičkih standarda. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da do početka 2018. predloži europski pristup umjetnoj inteligenciji te joj je uputilo poziv da predloži potrebne inicijative za jačanje okvirnih uvjeta kako bi se EU-u omogućilo da radikalnim inovacijama utemeljenima na riziku istraži nova tržišta i da ponovno potvrdi vodeću ulogu svoje industrije.

(7)  Europsko vijeće konkretno je zaključilo da bi Unija trebala hitno razmotriti nove trendove: to podrazumijeva pitanja kao što su digitalni jaz, umjetna inteligencija, pri čemu je istodobno potrebno osigurati visoku razinu zaštite podataka potpuno u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, pravima, temeljnim pravima i etičkim standardima. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da do početka 2018. predloži europski pristup umjetnoj inteligenciji te joj je uputilo poziv da predloži potrebne inicijative za jačanje okvirnih uvjeta kako bi se EU-u omogućilo da radikalnim inovacijama utemeljenima na riziku istraži nova tržišta i da ponovno potvrdi vodeću ulogu svoje industrije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Na dan 10. travnja 2018. potpisivanjem sporazuma o suradnji države članice izrazile su da pružaju potporu i da su spremne zajednički surađivati na inicijativama o umjetnoj inteligenciji i infrastrukturnim uslugama tehnologije distribuirane glavne knjige (npr. tehnologija ulančanih blokova).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Da bi se ovaj Program uspješno proveo, nije dovoljno samo pratiti trendove. Unija se treba posvetiti tehnologijama kojima se osigurava privatnost (odnosno kriptografiji i decentraliziranim aplikacijama (DApps)) te povećati ulaganja u mreže infrastrukture otporne na promjene u budućnosti (optička vlakna) kako bi se omogućilo samoodređeno digitalizirano društvo.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7c)  Europa mora odlučno ulagati u svoju budućnost izgradnjom strateških digitalnih kapaciteta kako bi imala koristi od digitalne revolucije. U tu se svrhu na razini EU-a mora zajamčiti znatan proračun (od najmanje 9,2 milijarde EUR), koji mora biti nadopunjen znatnim ulaganjima na nacionalnoj i regionalnoj razini, osobito uz sustavnu i komplementarnu primjenu strukturnih i kohezijskih fondova.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost i kibersigurnost. Njime bi se nastojalo Europi osigurati vodeći položaj u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Ojačao bi se konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te bi se znatno pridonijelo rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina diljem Unije.

(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost, kibersigurnost i digitalizacija javnih uprava. Njime bi se nastojalo Europi osigurati vodeći položaj u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Ojačao bi se konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te bi se znatno pridonijelo premošćivanju i rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina diljem Unije osiguravanjem da europski građani imaju potrebne vještine, kompetencije i znanje za suočavanje s digitalnom transformacijom.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  S obzirom na kašnjenje pri razvoju strateških digitalnih kapaciteta Unije i napore koje treba poduzeti da bi se taj problem riješio, potrebno je osigurati proračun razmjeran ambicijama tog programa, u iznosu od najmanje 9,2 milijarde EUR.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U Komunikaciji „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora”58 razmatra se nova mjera koju je potrebno poduzeti kao ključni korak za stvaranje zajedničkog podatkovnog prostora u EU-u, odnosno neometanog digitalnog područja s kapacitetom dovoljnim da se omogući razvoj novih proizvoda i usluga utemeljenih na podacima.

(9)  U Komunikaciji „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora”58 razmatra se nova mjera koju je potrebno poduzeti kao ključni korak za stvaranje zajedničkog podatkovnog prostora u EU-u, odnosno neometanog digitalnog područja s kapacitetom dovoljnim da se omoguće razvoj i inovacije novih proizvoda i usluga utemeljenih na podacima.

_________________

_________________

58 COM (2018) 125 final

58 COM (2018) 125 final

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Inicijativa interneta sljedeće generacije koju je Europska komisija pokrenula 2017. također bi trebala pružati temelj za provedbu Programa jer se njome nastoji ostvariti pomak prema otvorenijem internetu s boljim uslugama, više inteligencije te s većom uključenošću i sudjelovanjem u pogledu tehnoloških mogućnosti uslijed napretka u raznim područjima istraživanja, od novih mrežnih arhitektura i softverski definiranih infrastruktura do novih koncepata usluga i aplikacija.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja u korist poduzeća i građana diljem Unije. Okosnicu programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, umjetna inteligencija, napredne digitalne vještine i uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja, kao i modernizacija određenih sektora od javnog interesa, u korist poduzeća, a posebno MSP-ova, i građana diljem Unije. Nadalje, Programom bi se trebale ojačati konkurentnost Unije i otpornost njezina gospodarstva.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Posebno je bitno podupirati MSP-ove koji žele primijeniti digitalnu transformaciju u svojim proizvodnim postupcima. Istraživanje i inovacije u digitalnom sektoru MSP-ima će omogućiti da pruže doprinos rastu europskog gospodarstva učinkovitom uporabom resursa.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Okosnicu Programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: (a) računalstvo visokih performansi, (b) umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige, (c) kibersigurnost, (d) napredne digitalne vještine i (e) uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10c)  Program bi, s općim ciljem digitalne transformacije, trebao pridonijeti osiguravanju dugoročnih strateških sigurnosnih ciljeva izgradnjom kapaciteta i sposobnosti u Uniji, davanjem prednosti djelovanju kojim se jača strateški potencijal i ograničava ovisnost o dobavljačima i proizvodima iz trećih zemalja, čime se osigurava gospodarska i inovativna konkurentnost Unije.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati europski digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, uključujući MSP-ove, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža europskih digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina europskih digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog, transparentnog i natjecateljskog postupka. Europski digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene kontaktne točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža europskih digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu te podupirati digitalnu transformaciju u prekomorskim zemljama i područjima.

__________________

__________________

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 a)  Kako bi se stvorile sinergije između ulaganja u okviru ovoga Programa i ulaganja Unije u istraživanje i razvoj, osobito ulaganja u sklopu programa Obzor Europa, europski digitalnoinovacijski centri trebali bi služiti kao platforma za povezivanje, s jedne strane, industrije, poslovanja i uprava kojima su potrebna nova tehnološka rješenja i, s druge strane, poduzeća, posebno novoosnovanih poduzeća i MSP-ova koji posjeduju rješenja spremna za uvođenje na tržište.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  Planiranje, razvoj i javna nabava u okviru Programa trebali bi se provoditi u cilju jačanja kapaciteta i konkurentnosti Unije u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Potrebno je dati prednost djelovanju kojim se jačaju strateški potencijal i konkurentnost Unije, čime se nastoji ograničiti ovisnost o dobavljačima i proizvodima iz trećih zemalja. Sudjelovanje trećih zemalja u posebnim ciljevima Programa trebalo bi stoga ovisiti o doprinosu koji te zemlje pružaju Uniji.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Program bi trebalo provoditi na temelju projekata kojima se jačaju ključni digitalni kapaciteti i potiče njihova šira uporaba. To bi trebalo uključivati sufinanciranje država članica i, prema potrebi, privatnog sektora. Za to bi osobito bilo potrebno dostići kritičnu masu u javnoj nabavi kako bi se dobila bolja vrijednost za novac te zajamčilo da dobavljači u Europi zadrže vodeći položaj u području tehnološkog napretka.

(12)  Program bi trebalo provoditi na temelju projekata kojima se jačaju ključni digitalni kapaciteti i strateška autonomija Unije. U tu svrhu u okviru Programa trebalo bi zajamčiti proračunska sredstva EU-a u iznosu od najmanje 9,2 milijarde EUR, nadopunjena sufinanciranjem država članica i/ili privatnog sektora. Za to bi osobito bilo potrebno dostići kritičnu masu u javnoj nabavi kako bi se dobila bolja vrijednost za novac te zajamčilo da dobavljači u Europi dosegnu vodeći položaj u području tehnološkog napretka.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti za osnaživanje i proširivanje digitalne baze Unije, rješavanje najvećih društvenih izazova, dodatno povećanje industrijskih sposobnosti Unije u digitalnom području te za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

Obrazloženje

Digitalnim programom ne bi trebalo rješavati samo tržišne nedostatke i probleme nego ujedno Uniji pomagati u širenju, zaštiti ili pružanju potpore radi postizanja vodstva u području tehnologije, digitalne sfere i industrije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se postigla najveća moguća fleksibilnost tijekom trajanja programa i razvila sinergija između njegovih sastavnica, svaki posebni cilj može se provoditi putem svih instrumenata dostupnih na temelju Financijske uredbe. Predviđeni provedbeni mehanizmi uglavnom su izravno upravljanje i neizravno upravljanje kada je potrebno kombinirati sredstva Unije s drugim izvorima financiranja ili kada je za izvršavanje potrebno osnovati zajednički upravljane strukture.

(15)  Kako bi se postigla najveća moguća fleksibilnost tijekom trajanja programa i razvila sinergija između njegovih sastavnica, svaki posebni cilj može se provoditi putem svih instrumenata dostupnih na temelju Financijske uredbe. Predviđeni provedbeni mehanizmi uglavnom su izravno upravljanje i neizravno upravljanje kada je potrebno kombinirati sredstva Unije s drugim izvorima financiranja ili kada je za izvršavanje potrebno osnovati zajednički upravljane strukture. U slučaju neizravnog upravljanja, Komisija će osigurati da se održavaju i poštuju svi standardi kvalitete i sigurnosti koji su potrebni za izravno upravljanje programom.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća.

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade i pohrane podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća. Unija treba nabaviti vrhunska superračunala, osigurati svoj sustav opskrbe i uvesti usluge za simulaciju, vizualizaciju i izradu prototipa te istodobno zajamčiti sustav računalstva visokih performansi (HCP) u skladu s vrijednostima i načelima Unije.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Intervenciju Unije u tom području podržali su Vijeće60 i Europski parlament61. Osim toga, 2017. devet država članica potpisalo je Deklaraciju EuroHPC62, međuvladin sporazum kojim se potpisnice sporazuma obvezuju surađivati s Komisijom na izgradnji i uvođenju najnovijeg računalstva visokih performansi i podatkovne infrastrukture u Europi koji bi bili dostupni znanstvenim zajednicama, javnosti i privatnim partnerima diljem Unije.

(17)  Intervenciju unije u tom području podržali su Vijeće60 i Europski parlament61. Osim toga, 2017. devet država članica potpisalo je Deklaraciju EuroHPC62, međuvladin sporazum kojim se potpisnice sporazuma obvezuju surađivati s Komisijom na izgradnji i uvođenju najnovijeg računalstva visokih performansi i podatkovne infrastrukture u Europi koji bi bili dostupni znanstvenim zajednicama, javnosti i privatnim partnerima diljem Unije i jačali dodanu vrijednost EU-a.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi.

(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, akademskoj zajednici i javnim upravama s poslovnim nastanom u Uniji pružat će usluge računalstva visokih performansi.

__________________

__________________

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Razvoj kapaciteta povezanih s umjetnom inteligencijom ključni je pokretač digitalne transformacije industrije i javnog sektora. Sve više autonomnih robota primjenjuje se u tvornicama, dubokom moru, domovima, gradovima i bolnicama. Komercijalne platforme za umjetnu inteligenciju prešle su iz faze testiranja na stvarnu primjenu u zdravstvu i okolišu; svi veći proizvođači automobila razvijaju autonomna vozila, a tehnike strojnog učenja osnova su svih glavnih web-platformi i aplikacija utemeljenih na velikim podacima.

(19)  Razvoj kapaciteta povezanih s umjetnom inteligencijom ključni je pokretač digitalne transformacije industrije i javnog sektora. Sve više autonomnih robota primjenjuje se u tvornicama, dubokom moru, domovima, gradovima i bolnicama. Komercijalne platforme za umjetnu inteligenciju prešle su iz faze testiranja na stvarnu primjenu u zdravstvu i okolišu; svi veći proizvođači automobila razvijaju autonomna vozila, a tehnike strojnog učenja osnova su svih glavnih web-platformi i aplikacija utemeljenih na velikim podacima. Kako bi se stvorili najbolji okvirni uvjeti za poticanje tih novih tehnologija u Europi, Unija treba uvesti načelo inovativnosti u svoj postupak donošenja politika.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Europski parlament u svojoj je rezoluciji o digitalizaciji europske industrije od 1. lipnja 2017. istaknuo utjecaj jezičnih prepreka na industriju i njezinu digitalizaciju. U tom je kontekstu ključno razvijati jezične tehnologije velikih razmjera koje se temelje na umjetnoj inteligenciji, kao što su automatsko prevođenje, prepoznavanje govora, analitika teksta na temelju upravljanja velikim podatcima te dijaloški sustavi i sustavi odgovaranja na pitanja radi očuvanja jezične raznolikosti, jamčenja uključivosti i omogućivanja komunikacije između ljudi i komunikacije između ljudi i strojeva.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19b)  Ubrzan razvoj robota koji mogu samostalno učiti i umjetne inteligencije, kao i njihova sposobnost da u sekundama povećaju znanje i gradivo, otežava predviđanje svake faze razvoja sve do prekida Programa 2027. Zbog toga bi Komisija posebnu pozornost trebala posvetiti tom digitalnom trendu koji se brzo mijenja i, ako je potrebno, u skladu s time brzo prilagoditi ciljeve programa rada.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19c)  S obzirom na povećanu potražnju europske industrije za rješenjima u području robotike zasnovane na umjetnoj inteligenciji i važnosti izbjegavanja znatnih nedostataka ulaganja u ta područja, ciljevima Programa o umjetnoj inteligenciji trebala bi se obuhvatiti robotika koju pokreće umjetna inteligencija.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19d)  Proizvodi i usluge koji se temelje na umjetnoj inteligenciji trebali bi biti jednostavni za korištenje, zadano pravno usklađeni i pružati potrošačima više mogućnosti i informacija, osobito o kvaliteti proizvoda i usluga.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera te objekata za testiranje i eksperimentiranje ključna je za razvoj umjetne inteligencije.

(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera te objekata za testiranje i eksperimentiranje kojima se osigurava unutarnje tržište gdje se upotrebljava umjetna inteligencija te pristup rudarenju teksta i podataka ključna je za razvoj umjetne inteligencije, uključujući jezične tehnologije.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Komisija se 25. travnja 2018. obvezala predložiti europski pristup izradom nacrta smjernica o umjetnoj inteligenciji u suradnji s dionicima iz saveza za umjetnu inteligenciju i skupinom stručnjaka za umjetnu inteligenciju kako bi se u Europi poduprle aplikacije i poduzeća temeljeni na toj inteligenciji.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije64 Europski parlament naglasio je važnost zajedničkog pristupa kibersigurnosti u Europi, prepoznao potrebu za jačanjem svijesti i istaknuo kiberotpornost kao ključnu odgovornost poslovnih čelnika i kreatora politike industrijske sigurnosti.

(21)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije64 Europski parlament naglasio je važnost zajedničkog pristupa kibersigurnosti u Europi, prepoznao potrebu za jačanjem svijesti i istaknuo kiberotpornost kao ključnu odgovornost poslovnih čelnika i kreatora politike industrijske sigurnosti, kao i provedbu integrirane i zadane sigurnosti i privatnosti.

__________________

__________________

64 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR

64 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Problemi povezani s kibersigurnosti pristupni su u cijeloj Unije te ih nije primjereno nastaviti rješavati samo rascjepkanim inicijativama na nacionalnoj razini. Potrebno je ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti kako bi se osigurali kapaciteti potrebni za zaštitu europskih građana i poduzeća od kiberprijetnji. Osim toga, potrebno je zaštititi potrošače pri uporabi povezanih proizvoda koji se mogu hakirati i čija sigurnost može biti ugrožena. To bi trebalo postići u suradnji s državama članicama i privatnim sektorom putem razvoja i osiguravanja koordinacije između projekata kojima je svrha ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti i šireg uvođenja najnovijih kibersigurnosnih rješenja u svim područjima gospodarstva te objedinjavanjem kompetencija u tom području kako bi se osigurala kritična masa i izvrsnost.

(22)  Problemi povezani s kibersigurnosti pristupni su u cijeloj Unije te ih nije primjereno nastaviti rješavati samo rascjepkanim inicijativama na nacionalnoj razini. Potrebno je ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti kako bi se osigurali kapaciteti potrebni za zaštitu građana, javnih uprava i poduzeća od kiberprijetnji. Osim toga, potrebno je zaštititi potrošače pri uporabi povezanih proizvoda koji se mogu hakirati i čija sigurnost može biti ugrožena. To bi trebalo postići u suradnji s državama članicama i privatnim sektorom putem razvoja i osiguravanja koordinacije između projekata kojima je svrha ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti i šireg uvođenja najnovijih kibersigurnosnih rješenja u svim područjima gospodarstva te objedinjavanjem kompetencija u tom području kako bi se osigurala kritična masa i izvrsnost.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U rujnu 2017. Komisija je predložila paket inicijativa65 kojima se uspostavlja sveobuhvatni pristup Unije kibersigurnosti radi jačanja sposobnosti odgovaranja na kibernapade i prijetnje u Europi te jačanja tehnoloških i industrijskih kapaciteta u tom području.

(23)  U rujnu 2017. Komisija je predložila paket inicijativa65 kojima se uspostavlja sveobuhvatni pristup Unije kibersigurnosti radi jačanja sposobnosti odgovaranja na kibernapade i prijetnje u Europi, povećanja kiberotpornosti te jačanja tehnoloških i industrijskih kapaciteta u tom području.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23 a)  Rješenja u području kibersigurnosti načelno bi trebala sadržavati sigurnosne standarde kao ključne parametre dizajna u skladu s najnovijom dostupnom tehnologijom i načelima „integrirane sigurnosti” i „zadane sigurnosti”.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Povjerenje je preduvjet za funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Tehnologije kibersigurnosti kao što su digitalni identiteti, kriptografija ili otkrivanje neovlaštenog ulaska te njihova primjena u područjima kao što su financije, industrija 4.0, energetika, prijevoz, zdravstvena skrb ili e-uprava ključne su za osiguravanje zaštite i pouzdanosti mrežnih aktivnosti i prijenosa za građane, javne uprave i poduzeća.

(24)  Povjerenje je preduvjet za funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Tehnologije kibersigurnosti kao što su tehnologija distribuirane glavne knjige, digitalni identiteti, kriptografija, šifriranje ili otkrivanje neovlaštenog ulaska te njihova primjena u područjima kao što su financije, industrija 4.0, logistika, energetika, prijevoz, turizam, zdravstvena skrb ili e-uprava ključne su za osiguravanje zaštite, transparentnosti i pouzdanosti mrežnih aktivnosti, uključujući platforme 5G, i prijenosa za građane, javne uprave i poduzeća.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 19. listopada 2017. naglasilo da su za uspješnu izgradnju digitalne Europe potrebna osobito tržišta rada u Uniji i sustavi osposobljavanja i obrazovanja koji su prilagođeni digitalnom dobu te ulaganja u digitalne vještine kako bi se svim Europljanima pružile mogućnosti i načini za djelovanje.

(25)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 19. listopada 2017. naglasilo da su za uspješnu izgradnju digitalne Europe potrebna osobito tržišta rada u Uniji i sustavi osposobljavanja i obrazovanja koji su prilagođeni digitalnom dobu te ulaganja u razvoj digitalnih vještina i poboljšavanje digitalne pismenosti kako bi se svim Europljanima pružile mogućnosti i načini za djelovanje s pomoću integriranog pristupa.;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  S obzirom na potrebu za holističkim pristupom Programom bi također trebalo obuhvatiti područja uključenosti, stjecanja kvalifikacija, osposobljavanja i specijalizacije, koja su uz napredne digitalne kompetencije presudna za stvaranje dodane vrijednosti u društvu znanja.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu.

(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu. Nadalje, zahtijevao je da se rodna perspektiva uvrsti u sve digitalne inicijative, naglašavajući potrebu za rješavanjem problema u pogledu vrlo izraženih razlika među spolovima u sektoru IKT-a jer je to ključno za dugoročan rast i blagostanje Europe;

__________________

__________________

67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR

67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27 a)  U svojoj rezoluciji od 28. travnja 2016. o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu Europski parlament naglasio je potrebu za prikupljanjem podataka razvrstanih po spolu o uporabi IKT-a i razvoja ciljeva, pokazatelja i referentnih vrijednosti za praćenje napretka u pristupu žena IKT-u i za promicanje primjera najboljih praksi među poduzećima;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27 b)  U svojoj rezoluciji od 21. prosinca 2015. naslovljenoj „Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” Europski parlament potpuno podržava i potiče digitalnu poduzetničku kulturu za žene te njihovu integraciju i sudjelovanje u informacijskom društvu.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programom Obzor Europa.

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, računalstvo u oblaku, zaštita podataka i upravljanje informacijama i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja i učenja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om, CEF-om i programima ERASMUS i Obzor Europa.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Modernizacija javnih uprava i usluga s pomoću digitalizacije ključna je za smanjenje administrativnog opterećenja za industriju i građane općenito, a to se može postići bržom, praktičnijom i povoljnijom interakcijom s javnim tijelima te pružanjem učinkovitijih i kvalitetnijih usluga građanima i poduzećima. Budući da brojne usluge od javnog interesa već imaju europsku dimenziju, podupiranjem njihove provedbe i uvođenja na razini Unije zajamčilo bi se da građani i poduzeća ostvare korist od pristupa visokokvalitetnim digitalnim uslugama diljem Europe.

(29)  Modernizacija javnih uprava i usluga s pomoću digitalizacije ključna je za smanjenje administrativnog opterećenja za građane i industriju, a to se može postići bržom, praktičnijom i povoljnijom interakcijom s javnim tijelima te pružanjem učinkovitijih, transparentnijih i kvalitetnijih usluga građanima i poduzećima, istodobno povećavajući učinkovitost javne potrošnje. Budući da brojne usluge od javnog interesa već imaju europsku dimenziju, podupiranjem njihove provedbe i uvođenja na razini Unije zajamčilo bi se da građani i poduzeća mogu ostvariti korist od pristupa visokokvalitetnim višejezičnim digitalnim uslugama diljem Europe. Osim toga, važno je te usluge učiniti pristupačnima osobama s invaliditetom.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Digitalizacija može olakšati i poboljšati pristupačnost bez prepreka za sve, što podrazumijeva i starije osobe, osobe sa smanjenom pokretljivošću ili s invaliditetom i one u udaljenim ili ruralnim područjima.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, obrazovanje i kultura, zahtijeva nastavak i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu razmjena podataka i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija.

(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, sigurnost, smanjenje emisija ugljika, energetska infrastruktura, obrazovanje, osposobljavanje i kultura, zahtijeva nastavak, unapređenje i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu i međujezičnu razmjenu podataka i informacija i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija i stvaranje komplementarnosti. Ipak, u okviru digitalne transformacije trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da neki građani zbog različitih razloga ne sudjeluju u njoj, a mreže bi trebalo podržati kako bi se i dalje informirali ti građani, pomažući im da i dalje uživaju svoja prava i sudjeluju u svim socijalnim i građanskim dužnostima.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Digitalnom transformacijom u ovom sektoru mora se u svim slučajevima europskim građanima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, kao i sigurno korištenje i upravljanje njima i preko granica, bez obzira na to gdje se građani ili podaci nalaze.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30b)  Uvođenje naprednih tehnologija i pristup njima u područjima od javnog interesa, kao što je obrazovanje, zahtijevaju osposobljavanje o vještinama koje su potrebne za korištenje tim tehnologijama. Stoga bi ciljevi uključeni u posebni cilj br. 8 trebali obuhvaćati i programe osposobljavanja za one osobe koje će se koristiti naprednim tehnologijama.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Modernizacija europskih javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U evaluaciji te strategije sredinom provedbenog razdoblja naglašena je potreba za jačanjem transformacije javnih uprava i za osiguravanjem jednostavnog, pouzdanog i nesmetanog pristupa javnim uslugama za građane.

(32)  Modernizacija europskih javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U evaluaciji te strategije sredinom provedbenog razdoblja naglašena je potreba za jačanjem transformacije javnih uprava i za osiguravanjem jednostavnog, pouzdanog, sigurnog, nesmetanog i uključivog pristupa javnim uslugama za građane.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Godišnji pregled rasta koji je Komisija objavila 2017.69 pokazuje da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti, ekonomske suradnje, rasta i zapošljavanja. Konkretno, učinkovita i transparentna javna uprava te djelotvorni pravosudni sustavi neophodni su za podupiranje gospodarskog rasta i pružanje visokokvalitetnih usluga poduzećima i građanima.

(33)  Godišnji pregled rasta koji je Komisija objavila 2017.69 pokazuje da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti, ekonomske suradnje, održivog rasta, zapošljavanja i visokokvalitetnog rada. Konkretno, učinkovita i transparentna javna uprava te djelotvorni pravosudni sustavi neophodni su za podupiranje gospodarskog rasta i pružanje visokokvalitetnih usluga poduzećima i građanima.

__________________

__________________

69 COM (2016) 725 final

69 COM (2016) 725 final

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Interoperabilnost europskih javnih usluga odnosi se na upravu na svim razinama: na razini Unije, na nacionalnoj, na regionalnoj i na lokalnoj razini. Osim što uklanja prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta, interoperabilnost olakšava uspješnu provedbu politika i nudi veliki potencijal za izbjegavanje prekograničnih elektroničkih prepreka te osigurava nastanak novih zajedničkih javnih usluga na razini Unije odnosno usklađivanje takvih usluga u razvoju. Kako bi se uklonila rascjepkanost europskih usluga te podržale temeljne slobode i operativno međusobno priznavanje u EU-u, potrebno je promicati holistički, međusektorski i prekogranični pristup interoperabilnosti na način koji jamči najveću moguću učinkovitost i agilnost u odnosu na krajnje korisnike. To znači da interoperabilnost treba razumjeti u širem smislu, uzimajući u obzir čitav niz aspekata, od tehničkih do pravnih, te obuhvaćajući elemente politike u tom području. U skladu s tim raspon aktivnosti trebao bi nadilaziti uobičajeni životni ciklus rješenja te uključivati sve elemente intervencija kojima bi se podržali svi potrebni okvirni uvjeti za održivu interoperabilnost u širem smislu.

(34)  Interoperabilnost europskih javnih usluga odnosi se na upravu na svim razinama: na razini Unije, na nacionalnoj, na regionalnoj i na lokalnoj razini. Osim što uklanja prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta, interoperabilnost olakšava prekograničnu suradnju, usklađivanje zajedničkih standarda, uspješnu provedbu politika i nudi veliki potencijal za izbjegavanje prekograničnih elektroničkih i jezičnih prepreka i smanjenje birokracije te osigurava nastanak novih zajedničkih javnih usluga na razini Unije odnosno usklađivanje takvih usluga u razvoju te sprečavanje nepotrebnog dvostrukog pohranjivanja. Kako bi se uklonila rascjepkanost europskih usluga te podržale temeljne slobode i operativno međusobno priznavanje u EU-u, potrebno je promicati holistički, tehnološki neutralan, međusektorski i prekogranični pristup interoperabilnosti na način koji jamči najveću moguću učinkovitost i agilnost u odnosu na krajnje korisnike te visoku razinu zaštite podataka. To znači da interoperabilnost treba razumjeti u širem smislu, uzimajući u obzir čitav niz aspekata, od tehničkih do pravnih, te obuhvaćajući elemente politike u tom području. U skladu s tim raspon aktivnosti trebao bi nadilaziti uobičajeni životni ciklus rješenja te uključivati sve elemente intervencija kojima bi se podržali svi potrebni okvirni uvjeti za održivu interoperabilnost u širem smislu.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34 a)  Ministri EU-a izjavili su 6. listopada 2017. u Tallinu da se europska digitalna strategija treba temeljiti na suradnji i interoperabilnosti, uključujući primjenu otvorenih politika dodjele dozvola i otvorenih standarda. Programom se stoga trebaju poticati rješenja otvorenog koda kako bi se omogućila ponovna uporaba, povećanje povjerenja i sigurna transparentnost. To će imati pozitivan učinak na održivost financiranih projekata.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  U travnju 2016. Komisija je donijela inicijativu pod nazivom Digitalizacija europske industrije kako bi osigurala „da svaka industrija u Europi, neovisno o veličini, lokaciji i sektoru, može u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz digitalnih inovacija”.71

(37)  U travnju 2016. Komisija je donijela inicijativu pod nazivom Digitalizacija europske industrije kako bi osigurala „da svaka industrija u Europi, neovisno o veličini, lokaciji i sektoru, može u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz digitalnih inovacija”. Ovo je od osobite važnosti za mala i srednja poduzeća u kulturnim i kreativnim sektorima.

__________________

 

71

 

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Za postizanje predviđenih ciljeva možda će biti potrebno iskoristiti potencijal komplementarnih tehnologija u području umrežavanja i računalstva, kako je navedeno u Komunikaciji „Digitalizacija europske industrije”73, u kojoj je „dostupnost vrhunske infrastrukture umrežavanja i oblaka” prepoznata kao osnovni element digitalizacije industrije.

(39)  Za postizanje predviđenih ciljeva možda će biti potrebno iskoristiti potencijal komplementarnih tehnologija u području umrežavanja i računalstva, kako je navedeno u Komunikaciji „Digitalizacija europske industrije”73, u kojoj je „dostupnost vrhunske infrastrukture umrežavanja i oblaka” prepoznata kao osnovna sastavnica digitalizacije industrije.

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 final: Digitalizacija europske industrije – iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta.

73 COM(2016) 180 final: Digitalizacija europske industrije – iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Opća uredba o zaštiti podataka, koja se primjenjuje od svibnja 2018., pruža jedinstven skup pravila izravno primjenjivih u pravnim poredcima država članica, čime će se zajamčiti slobodan protok osobnih podataka među državama članicama EU-a i ojačati povjerenje i sigurnost pojedinaca, a to su dva nezaobilazna elementa za postizanje uistinu jedinstvenog digitalnog tržišta. Ako uključuju obradu osobnih podataka, mjere poduzete u skladu s ovim Programom trebale bi podupirati primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka, primjerice u području umjetne inteligencije i tehnologije ulančanih blokova.

(40)  Uredba (EU) 2016/679 pruža jedinstven skup pravila izravno primjenjivih u pravnim poredcima država članica, čime se jamči slobodan protok osobnih podataka među državama članicama EU-a i ojačava povjerenje i sigurnost pojedinaca, a to su dva nezaobilazna elementa za postizanje uistinu jedinstvenog digitalnog tržišta. Ako uključuju obradu osobnih podataka, sve mjere poduzete u skladu s ovim Programom trebale bi biti potpuno u skladu s tom Uredbom. Njima bi se posebno trebao podupirati razvoj digitalnih tehnologija usklađenih s obvezama „integrirane zaštite podataka” koje su, u skladu s tom Uredbom, obvezujuće u mjeri u kojoj obrada uključuje podatke o elektroničkoj komunikaciji, pri čemu je potrebno poštovati Direktivu 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a. Njima bi se posebno trebao podupirati razvoj digitalnih tehnologija usklađenih s obvezama „integrirane zaštite podataka” koje su obvezujuće u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

_________________

 

1a Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Program bi trebalo provoditi uz potpuno poštovanje međunarodnog okvira i okvira EU-a za zaštitu i provedbu intelektualnog vlasništva. Učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva ima ključnu ulogu u području inovacija te je stoga nužna za učinkovitu provedbu Programa.

(41)  Program bi trebalo provoditi uz potpuno poštovanje međunarodnog okvira i okvira EU-a za zaštitu i provedbu intelektualnog vlasništva. Učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva ima ključnu ulogu u području inovacija i u očuvanju europske dodane vrijednosti, te je stoga nužna za učinkovitu provedbu Programa.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Tijela koja provode Program trebala bi se pridržavati odredaba primjenljivih na institucije Unije i nacionalnog zakonodavstva u vezi s postupanjem s osjetljivim dokumentima, posebno s osjetljivim neklasificiranim podacima i klasificiranim podacima EU-a.

(42)  U mjeri u kojoj tijela koja provode Program postupaju s osjetljivim neklasificiranim podacima ili klasificiranim podacima Unije, trebala bi poštovati relevantne odredbe utvrđene u aktima Unije ili nacionalnom zakonodavstvu u vezi s postupanjem s dokumentima, kako je primjenjivo.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Odražavajući važnost rješavanja problema povezanih s klimatskim promjenama u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Program će pridonijeti općim klimatskim mjerama i pomoći u ostvarenju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za potporu ciljevima u području klime74. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(43)  Odražavajući važnost rješavanja problema povezanih s klimatskim promjenama u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Program će pridonijeti općim klimatskim mjerama i pomoći u ostvarenju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za potporu ciljevima u području klime74. Relevantne mjere trebale bi se utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja kako bi se zajamčilo potpuno ispunjavanje tih obveza.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, str. 1.

74 COM(2018) 321 final, str. 1.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti za donošenje programâ rada trebalo bi dodijeliti Komisiji kako bi se ciljevi Programa ostvarili u skladu s prioritetima Unije i država članica, osiguravajući pritom dosljednost, transparentnost i kontinuitet zajedničkog djelovanja Unije i država članica. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 4. Uredbe (EU) 182/201175 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

Briše se.

__________________

 

75Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Programe rada potrebno je u načelu donijeti kao višegodišnje programe rada, obično svake dvije godine, ili, ako je to opravdano zbog potreba povezanih s provedbom programa, kao godišnje programe rada. Oblike financiranja i načine provedbe u skladu s ovom Uredbom trebalo bi odabrati na temelju toga u kojoj je mjeri njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir osobito troškove nadzora, administrativno opterećenje i očekivani rizik od nesukladnosti. To bi trebalo uključivati uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(45)  Potrebno je donijeti programe rada kako bi se ciljevi Programa ostvarili u skladu s prioritetima Unije i država članica, osiguravajući pritom dosljednost, transparentnost i kontinuitet zajedničkog djelovanja Unije i država članica. Programe rada potrebno je u načelu donijeti svake dvije godine, ili, ako je to opravdano zbog potreba povezanih s provedbom programa, na godišnjoj osnovi. Oblike financiranja i načine provedbe u skladu s ovom Uredbom trebalo bi odabrati na temelju toga u kojoj je mjeri njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir osobito troškove nadzora, administrativno opterećenje i očekivani rizik od nesukladnosti. To bi trebalo uključivati uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama Priloga II. radi preispitivanja i/ili dopune pokazatelja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće morali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno morali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(46)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama Priloga I. i II. radi preispitivanja i/ili dopune pokazatelja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće morali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno morali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46a)  Radi jamčenja, održavanja i razvoja dugoročnog financiranja programa Digitalna Europa potrebna su jasna zajednička pravila u EU-u usmjerena na budućnost i konkurentnost kako bi se poticala ulaganja i inovacije i održala financijska prihvatljivost;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, osobito ona navedena u člancima [8]., [11]., [16]., [21]., [35]., [38]. i [47]. o zaštiti osobnih podataka, slobodi izražavanja i informiranja, slobodi poslovanja, zabrani diskriminacije, zdravstvenoj skrbi, zaštiti potrošača i pravu na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje. Države članice moraju primjenjivati ovu Uredbu u skladu s tim pravima i načelima.

(47)  Djelovanjima obuhvaćenima područjem primjene Programa trebala bi se poštovati temeljna prava i načela priznata osobito Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, osobito ona navedena u člancima [8]., [11]., [16]., [21]., [22], [35]., [38], [41]. i [47]. o zaštiti osobnih podataka, slobodi izražavanja i informiranja, slobodi poslovanja, zabrani diskriminacije, jezičnoj raznolikosti i pravu na komuniciranje na bilo kojem od službenih jezika EU-a, zdravstvenoj skrbi, zaštiti potrošača i pravu na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje. Ta djelovanja trebala bi biti u skladu sa svim pravnim obvezama, uključujući međunarodno pravo, i sa svim relevantnim odlukama Komisije, kao i s etičkim načelima, koja obuhvaćaju izbjegavanje bilo kakve povrede istraživačkog integriteta.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47 a)  U travnju 2018. Komisija se obvezala1a uspostaviti okvir za dionike i stručnjake za razvoj nacrta smjernica o umjetnoj inteligenciji u suradnji s Europskom skupinom za etiku u znanosti i novim tehnologijama; Komisija će podupirati nacionalne i europske organizacije potrošača i nadzorna tijela za zaštitu podataka u uspostavi razumijevanja aplikacija koje pokreće umjetna inteligencija, uz doprinos Europske savjetodavne skupine za pitanje potrošača i Europskog odbora za zaštitu podataka.

 

__________________

 

1a Komunikacija od 25. 4. 2018. o umjetnoj inteligenciji za Europu, COM(2018)237 final, dostupna na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_HR.pdf

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene u skladu sa Sporazumom o EGP-u, kojim je predviđena provedba programâ na temelju odluke donesene u skladu s tim sporazumom. Trebalo bi uvesti posebnu odredbu u ovoj Uredbi kako bi se dodijelila potrebna prava i pristup koji je nužan odgovornom službeniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu kako bi sveobuhvatno izvršavali svoje ovlasti.

Briše se.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uspostavlja se program Digitalna Europa („Program”).

Ovom Uredbom uspostavlja se program Digitalna Europa („Program”), koji će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „digitalnoinovacijski centar” znači pravna osoba određena ili odabrana u otvorenom i konkurentnom postupku kako bi izvršavala zadaće u okviru Programa, osobito pružanje pristupa tehnološkom stručnom znanju i sredstvima za eksperimentiranje, kao što su oprema i softverski alati za omogućivanje digitalne transformacije industrije.

(e)  „europski digitalnoinovacijski centar” znači postojeća ili nova pravna osoba, ili konzorcij pravnih osoba, određena ili odabrana u otvorenom, transparentnom i konkurentnom postupku kako bi izvršavala zadaće u okviru Programa, osobito pružanje pristupa tehnološkom stručnom znanju i sredstvima za eksperimentiranje, kao što su oprema i softverski alati za omogućivanje digitalne transformacije industrije, kao i olakšavanje pristupa financiranju. Europski digitalnoinovacijski centri bit će otvoreni poduzećima svih veličina i oblika, posebno MSP-ovima, rastućim poduzećima i javnim upravama diljem Unije.

 

Europski digitalnoinovacijski centri djelovat će kao jedinstvene kontaktne točke gdje poduzeća, osobito MSP-ovi, novoosnovana poduzeća i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, mogu dobiti pomoć kako bi s pomoću digitalne tehnologije poboljšala svoje poslovanje, proizvodne postupke, proizvode i usluge, što bi moglo stvoriti dodanu vrijednost. Centri će stoga stvoriti decentraliziranu mrežu diljem Unije kojom će se pružati potpora poduzećima kako bi se pobrinuli za to da vještine zaposlenika tih poduzeća odgovaraju stručnom znanju potrebnom za rukovanje dostupnom digitalnom tehnologijom. Centri će također djelovati u koordinaciji s pružateljima usluga obrazovanja radi podupiranja osposobljavanja za studente i osposobljavanja na radnom mjestu za zaposlenike.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „medijska pismenost” znači analitičke vještine potrebne kako bi se osoba snalazila u digitalnom svijetu.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  „europsko partnerstvo” znači inicijativa u kojoj se Unija, zajedno s privatnim i/ili javnim partnerima (kao što su industrija, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini ili organizacije civilnog društva, uključujući zaklade, organizacije MSP-ova), obvezuje zajednički podupirati razvoj i provedbu digitalnih inovacija i aktivnosti tehnološkog uvođenja, uključujući one povezane s prihvaćanjem na tržištu, regulatornim prihvaćanjem ili prihvaćanjem u okviru politika;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fc)  „mala i srednja poduzeća” ili „MSP-ovi” znači mala i srednja poduzeća kako su utvrđena u članku 2. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fd)  „konzorcij” znači suradnička skupina poduzeća osnovana radi poduzimanja djelovanja u okviru ovog Programa.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa sljedeći: podupirati digitalnu transformaciju europskoga gospodarstva i društva te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima i poduzećima. Programom će se:

1.  Opći je cilj Programa sljedeći: podupirati i ubrzati digitalnu transformaciju europskoga gospodarstva, industrije i društva te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima, javnim uslugama i poduzećima, kao i ojačati stratešku autonomiju i koheziju Unije te pritom osigurati konkurentnost i smanjiti digitalni jaz. Programom se:

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  povećati njihovo širenje i prihvaćanje u područjima od javnog interesa i u privatnom sektoru.

(b)  povećati njihovo širenje i prihvaćanje u privatnom sektoru i u područjima od javnog interesa, poduprijeti njihovu digitalnu transformaciju i osigurati pristup digitalnim tehnologijama;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uvođenje, koordinacija na razini Unije i rad integriranih visokokvalitetnih eksaskalarnih77 superračunala i podatkovne infrastrukture u Uniji koji moraju biti dostupni na nekomercijalnoj osnovi javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim sredstvima;

(a)  uvođenje, koordinacija na razini Unije i rad interoperabilnih visokokvalitetnih eksaskalarnih77 superračunala i podatkovne infrastrukture u Uniji koji moraju biti dostupni javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim i privatnim sredstvima;

__________________

__________________

77 Milijarde milijardi operacija s pomičnim zarezom u sekundi

77 Milijarde milijardi operacija s pomičnim zarezom u sekundi

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije koja je rezultat istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog Unijina ekosustava računalstva visokih performansi, što obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca, uključujući hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i digitalne vještine;

(b)  uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije koja je rezultat istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog Unijina ekosustava računalstva visokih performansi, što obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca, uključujući hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i digitalne vještine, uz istodobno osiguravanje visoke razine sigurnosti i zaštite podataka;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uvođenje i rad post-eksaskalarne78 infrastrukture, uključujući integraciju s tehnologijama kvantnog računalstva i razvoj nove istraživačke infrastrukture za računalnu znanost.

(c)  uvođenje i rad post-eksaskalarne78 infrastrukture, uključujući integraciju s tehnologijama kvantnog računalstva i razvoj nove istraživačke infrastrukture za računalnu znanost; poticanje razvoja hardvera i softvera potrebnih za to uvođenje u Uniji, za računalnu znanost.

__________________

__________________

78 Tisuću puta brža od eksaskalarne

78 Tisuću puta brža od eksaskalarne

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Djelovanje u okviru posebnog cilja br. 1 provodi se uglavnom u okviru Zajedničkog poduzeća koje je predložila Komisija i podržalo Vijeće ministara 25. lipnja 2018. u skladu s Uredbom (EU) ... Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1aUredba o osnivanju Zajedničkog poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi. 10594/18. Bruxelles, 18. rujna 2018. (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/hr/pdf

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;

(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama. U skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka, rješenjima utemeljenima na umjetnoj inteligenciji i dostupnim resursima poštuje se načelo zadane privatnosti i sigurnosti; i jamči se da ljudi ostanu u središtu razvoja i uvođenja umjetne inteligencije;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje pristupa tim kapacitetima za sva poduzeća i javne uprave;

(b)  osiguravanje pristupa tim kapacitetima za sva poduzeća, posebno MSP-ove i novoosnovana poduzeća, i javne uprave te neprofitne organizacije, istraživačke institucije i sveučilišta,

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  razvoj i jačanje industrijskih aplikacija i sustava proizvodnje, olakšavanje integracije tehnologija u vrijednosne lance, razvoj inovativnih poslovnih modela i skraćivanje vremena od inovacije do industrijalizacije; poticanje prihvaćanja rješenja utemeljenih na umjetnoj inteligenciji u područjima od javnog interesa i u društvu

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Djelovanja u okviru ovog posebnog cilja Umjetna inteligencija provode se isključivo putem izravnog upravljanja Europske komisije ili izvršne agencije na temelju analize troškova i koristi.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Djelovanje koje se provodi u okviru posebnog cilja br. 2 u skladu je s etičkim načelima i relevantnim nacionalnim, Unijinim i međunarodnim pravom, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima te Europsku konvenciju o ljudskim pravima i njezin protokol. Komisija, uzimajući u obzir preporuke skupine stručnjaka na visokoj razini o umjetnoj inteligenciji navodi uvjete povezane s etičkim pitanjima u programima rada u okviru posebnog cilja br. 2. Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava ili sporazumi o bespovratnim sredstvima obuhvaćaju relevantne uvjete kako su navedeni u programima rada. Tijekom procjene svakog djelovanja provodi se provjera etičnosti svakog projekta te djelovanja koja nisu etički prihvatljiva ili koja ne ispunjavaju uvjete iz sporazuma nisu prihvatljiva za financiranje.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;

(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost radi postizanja opće visoke razine kibersigurnosti na europskoj razini potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka i temeljnim pravima te radi osiguranja strateške autonomije EU-a;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora najboljoj uporabi europskog znanja, kapaciteta i vještina povezanih s kibersigurnošću;

(b)  potpora najboljoj uporabi i unapređenju europskog znanja, kapaciteta i vještina povezanih s kibersigurnošću; i dijeljenje i uključivanje najboljih praksi;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osiguravanje širokog uvođenja najnovijih rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu;

(c)  osiguravanje širokog uvođenja najnovijih rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu; pridajući posebnu pozornost javnim uslugama i ključnim gospodarskim subjektima poput MSP-ova;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jačanje kapaciteta država članica i privatnog sektora kako bi im se pomoglo uskladiti s Direktivom (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije79.

(d)  jačanje kapaciteta država članica i privatnog sektora kako bi im se pomoglo uskladiti s Direktivom (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije79 , među ostalim s pomoću mjera usmjerenih na razvoj kulture kibersigurnosti unutar organizacija.

__________________

__________________

79 SL L 194, 19.7.2016., str. 1.–30.

79 SL L 194, 19.7.2016., str. 1.–30.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  poboljšanje otpornosti na kibernetičke napade kako bi se povećala razina osviještenosti o riziku i poznavanja temeljnih sigurnosnih procesa među korisnicima, posebno pružateljima javnih usluga, MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima, kako bi se zajamčilo da društva imaju osnovne razine sigurnosti, kao što su šifriranje podataka s kraja na kraj te komunikacije i ažuriranje softvera i kako bi se potaknula primjena zadanog i integriranog znanja o sigurnosnim procesima te kiberhigijene.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Djelovanja u okviru posebnog cilja br. 3 Kibersigurnost i povjerenje provode se ponajprije putem Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže za stručnost u području kibersigurnosti, u skladu s [Uredbom ...... Europskog parlamenta i Vijeća1a].

 

__________________

 

1a Uredba ...... Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju europske kadrovske baze, poticanju veće profesionalnosti, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, tehnologija distribuirane glavne knjige, robotike i umjetne inteligencije. Financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju kadrovske baze Unije, smanjenju digitalnog jaza, poticanju veće profesionalnosti s uravnoteženom zastupljenosti spolova, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, tehnologija distribuirane glavne knjige, robotike, računalstva u oblaku, komunikacijskih sustava i mreža, stručnosti u području zaštite podataka, umjetne inteligencije. Kako bi se potaknulo i poboljšalo tržište rada te specijalizacija u području digitalnih tehnologija i aplikacija, financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi dugotrajnog osposobljavanja i tečajeva za studente, IT profesionalce i radnu snagu;

(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi visokokvalitetnih dugotrajnih tečajeva osposobljavanja, uključujući kombinirano učenje za studente, profesore, edukatore, IT profesionalce, istraživače i radnu snagu, uključujući javne službenike, u suradnji sa školama, sveučilištima i istraživačkim centrima;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i radnu snagu;

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi visokokvalitetnog kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva, uključujući kombinirano učenje za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i novoosnovanih poduzeća, i radnu snagu, uključujući samozaposlene osobe i javne službenike;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanje potpore za osposobljavanje na radnom mjestu i pripravništvo za studente, mlade poduzetnike i osobe s visokoškolskom diplomom.

(c)  pružanje potpore za visokokvalitetno osposobljavanje na radnom mjestu, uključujući kombinirano učenje, i pripravništvo za studente, mlade poduzetnike i osobe s visokoškolskom diplomom.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Djelovanje u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine ponajprije se provodi izravnim upravljanjem Europske komisije. Europski digitalnoinovacijski centri mogu poticati mogućnosti osposobljavanja, savjetovati poduzeća i surađivati s odgovarajućim centrima za kompetencije kako bi se osigurala najšira zemljopisna pokrivenost u Uniji.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 5 Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost moraju se postići sljedeći operativni ciljevi:

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 5 Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost moraju se postići sljedeći operativni ciljevi koji nadopunjavaju djelovanje u području digitalne infrastrukture i istodobno smanjuju digitalni jaz:

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori, mogu upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, komunikacije, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori te poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji mogu učinkovito upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, i s pomoću osposobljavanja raspolagati potrebnim vještinama za njihovu upotrebu, osobito računalstvo visokih performansi, jezičnu tehnologiju, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uvođenje, rad i održavanje transeuropskih interoperabilnih infrastruktura za digitalne usluge (uključujući povezane usluge) kao nadopuna nacionalnim i regionalnim aktivnostima;

(b)  uvođenje, rad i održavanje transeuropskih interoperabilnih najnovijih infrastruktura za digitalne usluge diljem Unije (uključujući povezane usluge) kao nadopuna nacionalnim i regionalnim aktivnostima;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  olakšavanje razvoja, ažuriranja i uporabe rješenja i okvira od strane europskih javnih uprava, poduzeća i građana, uključujući ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja i okvira;

(c)  olakšavanje razvoja, ažuriranja i uporabe rješenja i okvira od strane europskih javnih uprava, poduzeća i građana, uključujući otvoreni kod i ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja i okvira;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružanje pristupa za javne uprave testiranju i pokusnom izvođenju digitalnih tehnologija, uključujući njihovu prekograničnu uporabu;

(d)  pružanje pristupa za javne uprave testiranju, pokusnom izvođenju i širenju digitalnih tehnologija, uključujući njihovu prekograničnu uporabu;

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova;

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, tehnologije distribuirane glavne knjige, kibersigurnost, zaštitu podataka, računalstvo u oblaku i upravljanje informacijama i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova i novoosnovanih poduzeća;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupiranje osmišljavanja, testiranja, provedbe i uvođenja interoperabilnih digitalnih rješenja za javne usluge na razini EU-a isporučene preko platforme s ponovno upotrebljivim rješenjima utemeljenima na podacima, poticanje inovacija i uspostava zajedničkih okvira kako bi se omogućio puni potencijal usluga javnih uprava za europske građane i poduzeća;

(f)  podupiranje osmišljavanja, održavanja, testiranja, provedbe i uvođenja interoperabilnih digitalnih rješenja za javne usluge na razini EU-a isporučene preko platforme s ponovno upotrebljivim rješenjima utemeljenima na podacima, poticanje inovacija i uspostava zajedničkih okvira kako bi se omogućio puni potencijal usluga javnih uprava za europske građane i poduzeća;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  osiguravanje kontinuiranog kapaciteta na razini Unije za promatranje i analizu digitalnih trendova koji se brzo mijenjaju te prilagodbu njima, kao i dijeljenje i uključivanje najboljih praksi;

(g)  osiguravanje kontinuiranog kapaciteta na razini Unije za upravljanje digitalnim razvojem, uz promatranje i analizu digitalnih trendova koji se brzo mijenjaju te prilagodbu njima, kao i dijeljenje i uključivanje najboljih praksi te olakšavanje uzajamnog obogaćivanja između različitih nacionalnih inicijativa, što dovodi do razvoja digitalnog društva zahvaljujući stalnoj suradnji među svim uključenim akterima na razini EU-a;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  podupiranje suradnje usmjerene na postizanje europskog ekosustava za pouzdane infrastrukture s pomoću usluga i aplikacija distribuirane glavne knjige, uključujući potporu za interoperabilnost i standardizaciju te poticanje uvođenja prekograničnih aplikacija EU-a;

(h)  podupiranje suradnje usmjerene na postizanje europskog ekosustava za pouzdane infrastrukture, među ostalim s pomoću usluga i aplikacija distribuirane glavne knjige, uključujući potporu za interoperabilnost i standardizaciju te poticanje uvođenja prekograničnih aplikacija EU-a na temelju integrirane sigurnosti i privatnosti, čime se jamče zaštita podataka i sigurnost potrošača;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Djelovanja u okviru posebnog cilja br. 5 Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost provode se ponajprije izravnim upravljanjem Europske komisije. Europski digitalnoinovacijski centri i centri za kompetencije mogu olakšati provedbu tih mjera.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 9 194 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 8 192 391 000 EUR u cijenama iz 2018. (9 194 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  do 2 698 240 000 EUR za posebni cilj br. 1, Računalstvo visokih performansi

(a)  do 2 404 289 438 EUR u cijenama iz 2018. (2 698 240 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 1, Računalstvo visokih performansi

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  do 2 498 369 000 EUR za posebni cilj br. 2, Umjetna inteligencija

(b)  do 2 226 192 703 EUR u cijenama iz 2018. (2 498 369 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 2, Umjetna inteligencija

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  do 1 998 696 000 EUR za posebni cilj br. 3, Kibersigurnost i povjerenje

(c)  do 1 780 954 875 EUR u cijenama iz 2018. (1 998 696 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 3, Kibersigurnost i povjerenje

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  do 699 543 000 EUR za posebni cilj br. 4, Napredne digitalne vještine

(d)  do 623 333 672 EUR u cijenama iz 2018. (699 543 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 4, Napredne digitalne vještine

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  do 1 299 152 000 EUR za posebni cilj br. 5., Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost

(e)  do 1 157 620 312 EUR u cijenama iz 2018. (1 299 152 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 5, Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.

5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta će se sredstva u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavati u korist predmetne države članice.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program je otvoren:

Briše se.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  članicama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su članice Europskog gospodarskog prostora, u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru;

1.  Program je otvoren članicama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su članice Europskog gospodarskog prostora, u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru;

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  zemljama pristupnicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima u skladu s općim načelima i općim uvjetima njihova sudjelovanja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;

2.  Potpuno ili djelomično pridruživanje programu trećih zemalja koje nisu navedene u stavku 1. temelji se na procjeni posebnih ciljeva na temelju pojedinačnog slučaja, u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu koji obuhvaća sudjelovanje trećih zemalja u bilo kojem programu Unije, pod uvjetom da se tim posebnim sporazumom potpuno poštuju sljedeći kriteriji:

 

  sudjelovanje trećih zemlja u interesu je Unije;

 

  sudjelovanje pridonosi ostvarenju ciljeva utvrđenih u članku 3.,

 

  sudjelovanje ne izaziva zabrinutost u području sigurnosti i njime se potpuno poštuju relevantni sigurnosni zahtjevi utvrđeni u članku 12.,

 

  sporazumom se jamči pravedna ravnoteža u pogledu doprinosa treće zemlje i koristi koje ostvaruje sudjelovanjem u programima Unije;

 

  sporazumom se utvrđuju uvjeti sudjelovanja u programima, uključujući obračun financijskih doprinosa pojedinačnim programima i administrativnih troškova tih programa. Ti se doprinosi smatraju namjenskim prihodom u skladu s člankom [21. stavkom 5.] [nove Financijske uredbe];

 

  sporazumom se trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o programu;

 

  sporazumom se jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Prilikom pripreme programa rada Europska komisija ili druga relevantna provedbena tijela na temelju pojedinačnog slučaja procjenjuju jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u sporazumu iz stavka 2. za djelovanje uključeno u programe rada.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  zemljama na koje se odnosi europska politika susjedstva u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;

Briše se.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  trećim zemljama u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem Unijinu programu ako se tim sporazumom

Briše se.

  jamči pravedna ravnoteža u smislu doprinosa te treće zemlje i koristi koje ostvaruje sudjelovanjem u programima Unije,

 

  utvrđuju uvjeti sudjelovanja u programima, uključujući obračun financijskih doprinosa pojedinačnim programima i administrativnih troškova tih programa. Ti se doprinosi smatraju namjenskim prihodom u skladu s člankom [21. stavkom 5]. [nove Financijske uredbe];

 

  trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o programu,

 

  jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.

 

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Suradnja s trećim zemljama i organizacijama spomenutima u stavku 1. u okviru posebnog cilja br. 3 Kibersigurnost i povjerenje podliježe članku [12].

2.  Suradnja s trećim zemljama i organizacijama spomenutima u stavku 1. u okviru posebnih ciljeva br. 1 Računalstvo visokih performansi, br. 2 Umjetna inteligencija i br. 3 Kibersigurnost i povjerenje podliježe članku [12].

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Programom rada može se predvidjeti i da sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u pridruženim zemljama i pravnih subjekata s poslovnim nastanom u EU-u, ali pod kontrolom iz trećih zemalja u svim ili nekim djelovanjima u okviru posebnog cilja br. 3 nije prihvatljivo zbog sigurnosnih razloga. U takvim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga i pozivi na podnošenje ponuda ograničeni su na subjekte s poslovnim nastanom u državama članicama ili za koje se smatra da ondje imaju poslovni nastan te na one koji su pod kontrolom država članica i/ili državljana država članica.

5.  Programom rada može se predvidjeti i da sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u pridruženim zemljama i pravnih subjekata s poslovnim nastanom u EU-u, ali pod kontrolom iz trećih zemalja u svim ili nekim djelovanjima u okviru posebnih ciljeva br. 1, 2 i 3 nije prihvatljivo zbog strateških i sigurnosnih razloga. U takvim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga i pozivi na podnošenje ponuda ograničeni su na subjekte s poslovnim nastanom u državama članicama ili za koje se smatra da ondje imaju poslovni nastan te na one koji su pod kontrolom država članica i/ili državljana država članica.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Mjere koje uključuju prijenos tehnologije izvan Unije nisu dopuštene. Kako bi zajamčilo postizanje dugoročnih strateških sigurnosnih ciljeva, provodi se evaluacija prilika za sudjelovanje subjekata čiji je glavni poslovni nastan izvan Unije.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 b.  Komisija ili tijelo za financiranje mogu, prema potrebi, provesti sigurnosne provjere te se djelovanja koja nisu usklađena sa sigurnosnim pravilima mogu u bilo kojem trenutku isključiti ili ukinuti.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Provedba Programa osmišljena je tako da omogućuje sinergiju, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja; bilo jedno nakon drugoga, na izmjenjujući način ili putem kombinacije sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja.

1.  Provedba Programa osmišljena je tako da omogućuje sinergiju, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja; bilo jedno nakon drugoga, na izmjenjujući način ili putem kombinacije sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja. Komisija osigurava da pri iskorištavanju Programa koji je komplementaran s drugim europskim programima financiranja, posebice ESIF-om, Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR), programom Obzor Europa i Instrumentom za povezivanje Europe (CEF-2), programima investEU i Erasmus, Europskim poljoprivrednim fondom za regionalni razvoj (EAFRD) ostvarivanje posebnih ciljeva od br. 1 do 5 nije otežano.

 

Komisija ispituje mogućnosti poboljšanja učinkovitosti svih programa koji pružaju sredstva u području digitalizacije.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uspostavljaju se prikladni mehanizmi koordinacije među relevantnim tijelima i odgovarajući alati za praćenje kako bi se sustavno omogućila sinergija između Programa i svih relevantnih financijskih instrumenata EU-a. Režimi pridonose izbjegavanju dupliciranja i maksimalnom povećanju učinka rashoda.

2.  Uspostavljaju se prikladni mehanizmi koordinacije među relevantnim tijelima i između tijela i Europske komisije te odgovarajući alati za praćenje kako bi se sustavno omogućila sinergija između Programa i svih relevantnih financijskih instrumenata EU-a. Režimi pridonose izbjegavanju dupliciranja i maksimalnom povećanju učinka rashoda.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prije svega uključujući javnu nabavu kao primarni oblik i nagrade. Njime se može omogućiti financiranje i u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prije svega uključujući javnu nabavu Komisije ili tijela za financiranje, korisnika bespovratnih sredstava pojedinačno ili zajednički kao primarni oblik djelovanja i nagrade. Javnom nabavom se u okviru istog postupka može omogućiti dodjeljivanje višestrukih ugovora i mogu odrediti uvjeti mjesta izvršenja, u skladu s relevantnim međunarodnim ugovorima o javnoj nabavi. Programom se može omogućiti financiranje i u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.

Obrazloženje

Svrha izmjene jest omogućiti primjenu javne nabave na najučinkovitiji mogući način, objašnjavanjem odredbe o tome kako sama tijela za financiranje Komisije ili EU-a mogu sudjelovati kao ugovorne strane u postupcima javne nabave koji se financiraju iz programa Digitalna Europa. Isto tako, u postupku javne nabave ugovori se mogu dodijeliti višestrukim dobavljačima ili višestrukim izvorima koji jamče bolji omjer kvalitete i cijene te kontinuitet opskrbe i usluge, osobito u slučaju digitalnih tehnologija.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program se može provoditi putem europskih partnerstava. To naročito može uključivati doprinose postojećim ili novim javno-privatnim partnerstvima u obliku zajedničkih poduzeća osnovanih na temelju članka 187. UFEU-a. Za te doprinose primjenjuju se odredbe povezane s europskim partnerstvima na temelju [Uredbe o Obzoru Europa, upućivanje će se dodati].

Program se može provoditi putem europskih partnerstava koje su Komisija i države članice dogovorile u okviru postupka strateškog programiranja. To naročito može uključivati doprinose postojećim ili novim javno-privatnim partnerstvima u obliku zajedničkih poduzeća osnovanih na temelju članka 187. UFEU-a. Za te doprinose primjenjuju se odredbe povezane s europskim partnerstvima na temelju [Uredbe o Obzoru Europa, upućivanje će se dodati].

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europska partnerstva:

 

(a) uspostavljaju se u slučajevima u kojima mogu djelotvornije ostvariti ciljeve programa Digitalna Europa nego samostalno djelovanje Unije;

 

(b) pridržavaju se načela dodane vrijednosti Unije, transparentnosti, otvorenosti, učinka, učinka poluge, dugoročne financijske obveze svih uključenih strana, fleksibilnosti, usklađenosti i komplementarnosti s inicijativama Unije te lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim inicijativama;

 

(c) vremenski su ograničena i uključuju uvjete za postupno ukidanje financiranja Programa.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odredbe i kriteriji za njihov odabir, provedbu, praćenje, evaluaciju i postupno ukidanje utvrđeni su u (upućivanje će biti dodano naknadno).

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 16. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijekom prve godine provedbe Programa uspostavlja se početna mreža digitalnoinovacijskih centara.

1.  Tijekom prve godine provedbe Programa uspostavlja se početna mreža europskih digitalnoinovacijskih centara na postojećoj infrastrukturi i u svakoj od država članica uspostavlja se barem jedan europski digitalnoinovacijski centar.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe uspostave mreže iz stavka 1. svaka država članica imenuje subjekte kandidate s pomoću otvorenog i konkurentnog postupka na temelju sljedećih kriterija:

2.  Za potrebe uspostave mreže iz stavka 1. svaka država članica imenuje subjekte kandidate s pomoću otvorenog, transparentnog, uključivog i konkurentnog postupka na temelju sljedećih kriterija:

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odgovarajućih kompetencija povezanih s funkcijama digitalnoinovacijskih centara;

(a)  odgovarajućih kompetencija povezanih s funkcijama europskih digitalnoinovacijskih centara;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odgovarajućeg upravljačkog kapaciteta, osoblja i infrastrukture;

(b)  odgovarajućeg upravljačkog kapaciteta, osoblja, infrastrukture i vještina;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  dokazane suradnje s privatnim sektorom radi jamčenja tržišne relevantnosti intervencija u okviru posebnih ciljeva od br. 1 do 5;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d b)  poveznica s postojećim centrima za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koji su osnovani u okviru programa Obzor 2020., centra EUinvest i Europske poduzetničke mreže;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Detaljni uvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi se neki subjekt odredio kao „digitalnoinovacijski centar” i zadatci koje je potrebno izvršiti usklađuju se i pravodobno objavljuju kako bi se omogućila odgovarajuća priprema i provedba mjera.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija donosi odluku o odabiru subjekata koji čine početnu mrežu. Te subjekte Komisija odabire među subjektima kandidatima koje su države članice odredile na temelju kriterija navedenih u stavku 2. i sljedećih dodatnih kriterija:

3.  Komisija donosi odluku o odabiru subjekata koji čine početnu mrežu. Te subjekte Komisija odabire i jasno određuje među subjektima kandidatima koje su države članice odredile na temelju kriterija navedenih u stavku 2. i sljedećih dodatnih kriterija:

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potrebe da se početnom mrežom osigura pokrivenost potreba industrije i područja od javnog interesa te sveobuhvatna i uravnotežena zemljopisna pokrivenost.

(b)  potrebe da se početnom mrežom osigura pokrivenost potreba industrije i područja od javnog interesa te sveobuhvatna i uravnotežena zemljopisna pokrivenost radi bolje usklađenosti i pružanja doprinosa u otklanjanju jaza između kohezijskih zemalja i drugih država članica te smanjenja digitalnog jaza u odnosu na zemljopisni položaj.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dodatni digitalnoinovacijski centri odabiru se na temelju otvorenog i konkurentnog postupka na način kojim se osigurava najveća geografska pokrivenost širom Europe. Broj subjekata u mreži mora biti proporcionalan broju stanovnika određene države članice te mora postojati najmanje jedan digitalnoinovacijski centar po državi članici. Kako bi se pristupilo rješavanju specifičnih ograničenja s kojima se suočavaju najudaljenije regije EU-a, mogu se imenovati posebna tijela za odgovaranje na njihove potrebe.

4.  Dodatni europski digitalnoinovacijski centri odabiru se na temelju otvorenog, transparentnog i konkurentnog postupka na način kojim se osigurava najveća geografska pokrivenost širom Europe. Broj subjekata u mreži mora biti proporcionalan broju stanovnika određene države članice. Kako bi se pristupilo rješavanju specifičnih ograničenja s kojima se suočavaju najudaljenije regije EU-a, u tim se regijama mogu odabrati posebni inovacijski centri.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Digitalnoinovacijski centri mogu primiti financijska sredstva u obliku bespovratnih sredstava.

5.  Europski digitalnoinovacijski centri jasno su identificirani posebnom oznakom i primaju financijska sredstva u obliku bespovratnih sredstava.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Digitalnoinovacijski centri koji primaju financijska sredstva uključeni su u provedbu Programa kako bi:

6.  Europski digitalnoinovacijski centri koji primaju financijska sredstva uključeni su u provedbu Programa kako bi:

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

(a)  pružali usluge digitalne transformacije i stručnost u području tehnologija, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na novoosnovana poduzeća, MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  podupirali tvrtke, posebno MSP-ove i novoosnovana poduzeća, organizacije i javne uprave kako bi uporabom novih tehnologija koje su obuhvaćene Programom postali konkurentniji i poboljšali svoje poslovne modele;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova, novoosnovanih poduzeća i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s europskim digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga; poticali razmjenu vještina, zajedničkih inicijativa i dobrih praksi;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima, poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovanim poduzećima. Pojedinačni europski digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a.  Europski digitalnoinovacijski centri također mogu surađivati s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju, osobito institutom EIT Digital, kao i s digitalnoinovacijskim centrima osnovanima u okviru programa Obzor 2020.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 b.  Europski digitalnoinovacijski centri mogu provoditi aktivnosti digitalnoinovacijskih centara uspostavljenih u okviru okvirnih programa za istraživanja i inovacije, uključujući inovacijske centre instituta EIT Digital.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Samo djelovanja kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva navedenih u članku [3]. i člancima od [4]. do [8]. prihvatljiva su za financiranje.

1.  Samo djelovanja kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva navedenih u članku [3]. i člancima od [4]. do [8]. prihvatljiva su za financiranje u skladu s općim ciljevima iz Priloga I.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  trećim zemljama pridruženima Programu;

ii.  trećim zemljama pridruženima Programu u skladu s člancima 10. i 12.;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje u posebnim djelovanjima ako je to nužno radi ostvarenja ciljeva Programa.

3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje u posebnim djelovanjima ako je to nužno radi ostvarenja ciljeva Programa i ako to ne podrazumijeva dodatne sigurnosne rizike za Uniju i ne dovodi u pitanje njezinu stratešku autonomiju.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Fizičke osobe nisu prihvatljive, osim za bespovratna sredstva dodijeljena u okviru Posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine.

4.  Fizičke osobe mogle bi biti prihvatljive za bespovratna sredstva dodijeljena u okviru Posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine. Državljani trećih zemalja mogli bi biti prihvatljivi ako borave u Uniji.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe i mogu pokrivati do 100 % prihvatljivih troškova iz odgovarajuće opravdanih razloga, ne dovodeći u pitanje načelo sufinanciranja; i u skladu sa specifikacijama u okviru svakog cilja.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kriteriji za dodjelu definiraju se u programima rada i pozivima na podnošenje prijedloga, uzimajući u obzir barem sljedeće elemente:

1.  Kriteriji za dodjelu definiraju se u programima rada i pozivima na podnošenje prijedloga, uzimajući u obzir najmanje sljedeće elemente:

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ako je primjenjivo, gospodarski i društveni utjecaj, utjecaj na klimu i okoliš te dostupnost;

(e)  ako je primjenjivo, gospodarski utjecaj, utjecaj na klimu i okoliš i društveni utjecaj, osobito promicanje dostupnosti i jednakih obrazovnih i profesionalnih prilika;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ako je primjenjivo, uravnoteženu geografsku raspodjelu u cijeloj Uniji, uključujući najudaljenije regije;

(g)  ako je primjenjivo, uravnoteženu geografsku raspodjelu u cijeloj Uniji, uključujući najudaljenije regije i prekomorske zemlje i područja;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h a)  ako je primjenjivo, slobodu ponovne uporabe i prilagodbe rezultata projekata;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h b)  ako je primjenjivo, javni interes;

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 20. – točka 1. – podtočka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h c)  ako je primjenjivo, smanjenje digitalnog jaza među regijama, građanima ili poduzećima.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operacije mješovitog financiranja donesene na temelju ovog Programa provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe.

Operacije mješovitog financiranja donesene na temelju ovog Programa provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe. Iznos potrošnje u okviru ovog programa koji će se stopiti s financijskim instrumentom bespovratan je.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Ako su djelovanju već dodijeljeni doprinosi ili je djelovanje već primilo doprinose u okviru drugog programa Unije ili potporu iz fonda EU-a, taj doprinos ili ta potpora navode se u prijavi za doprinos u okviru Programa.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Prvi višegodišnji program rada usredotočen je na aktivnosti utvrđene u Prilogu i njime se osigurava da se djelovanjima koja se njime podupiru ne istiskuje privatno financiranje. Naknadni programi rada mogu uključivati aktivnosti koje nisu utvrđene u Prilogu pod uvjetom da su u skladu s ciljevima ove Uredbe, kako je utvrđeno u člancima [4.–8].

3.  Programi rada usredotočeni su na aktivnosti utvrđene u Prilogu I. i njima se osigurava da se djelovanjima koja se njima podupiru ne istiskuje privatno financiranje.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. za izmjenu Priloga I. kako bi se djelovanja koja su u njemu utvrđena preispitala i dopunila u skladu s ciljevima ove Uredbe kako je utvrđeno u člancima od 4. do 8.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pokazatelji za praćenje provedbe i napretka Programa u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 3. navedeni su u prilogu II.

1.  Mjerljivi pokazatelji za praćenje provedbe i napretka Programa u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 3. navedeni su u Prilogu II.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Komisija utvrđuje metodologiju za osiguravanje mjerljivih pokazatelja za točnu procjenu napretka u ostvarivanju općih ciljeva iz članka 3. stavka 1. Na temelju te metodologije Komisija dopunjava Prilog III. najkasnije do 1. siječnja 2021.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. radi izmjena Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji ako je to potrebno i kako bi se ova Uredba dopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. radi izmjena Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili mjerljivi pokazatelji ako je to potrebno i kako bi se ova Uredba dopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da su podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikladni za detaljnu analizu postignutog napretka i teškoća do kojih je došlo te da se prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Službeni statistički podaci EU-a kao što su redovita statistička istraživanja o IKT-u moraju se maksimalno iskoristiti. Nacionalni zavodi za statistiku konzultiraju se i uključuju zajedno s Eurostatom u početno osmišljavanje i kasniji razvoj statističkih pokazatelja koji se upotrebljavaju za praćenje provedbe programa i napredak postignut u pogledu digitalne transformacije.

4.  Službeni statistički podaci EU-a kao što su redovita statistička istraživanja o IKT-u moraju se iskoristiti na najučinkovitiji mogući način, kao i prikupljanje skupova podataka DESI u okviru NUTS-2 kako bi se odgovorilo na nedostatak regionalnih podataka povezanih s programom Digitalna Europa. Nacionalni zavodi za statistiku konzultiraju se i uključuju zajedno s Eurostatom u početno osmišljavanje i kasniji razvoj statističkih pokazatelja koji se upotrebljavaju za praćenje provedbe programa i napredak postignut u pogledu digitalne transformacije.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 25. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija

Evaluacija Programa

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  Komisija jamči redovito praćenje i vanjsku evaluaciju Programa, osobito na temelju sustava za izvješćivanje o uspješnosti iz članka 24. stavka 3. Evaluacijama se osigurava i kvalitativna procjena napretka u ostvarivanju općih ciljeva iz članka 3. stavka 1.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Osim redovitog praćenja Programa, Komisija donosi izvješće o privremenoj evaluaciji i podnosi ga Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija najkasnije 31. prosinca 2024. Privremena evaluacija predstavlja nalaze koji su potrebni za donošenje odluke o daljnjem djelovanju Programa nakon 2027. i njegovim ciljevima.

 

Privremena evaluacija podnosi se Europskom parlamentu.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku [1]. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3.  Na temelju konačne vanjske i neovisne evaluacije, Komisija donosi izvješće o završnoj evaluaciji Programa, kojim se ocjenjuju njegovi dugoročni učinci i održivost.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija podnosi izvješće o završnoj evaluaciji iz stavka 3. Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija najkasnije 31. prosinca 2030.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

Briše se.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kao dio kontrolnog sustava strategija revizije može se temeljiti na financijskoj reviziji reprezentativnog uzorka rashoda. Taj se reprezentativni uzorak dopunjuje odabirom koji se temelji na procjeni rizika povezanih s rashodima.

4.  Kao dio kontrolnog sustava strategija revizije temelji se na financijskoj reviziji barem reprezentativnog uzorka rashoda. Taj se reprezentativni uzorak dopunjuje odabirom koji se temelji na procjeni rizika povezanih s rashodima.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 23. i 24. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 23. i 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 23. i 24. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, istinite, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku [3].

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Također osigurava integrirane informacije, a potencijalnim podnositeljima zahtjeva pristup sredstvima EU-a za digitalni sektor. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku [3].

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 1. – stavak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajednički okvir za javnu nabavu za integriranu mrežu vrhunskog računalstva visokih performansi koja uključuje infrastrukturu za eksaskalarna superračunala i podatke. Bit će dostupan na nekomercijalnoj osnovi javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim sredstvima.

1.  Zajednički okvir za javnu nabavu za integriranu mrežu vrhunskog računalstva visokih performansi koja uključuje infrastrukturu za eksaskalarna superračunala i podatke. Bit će dostupan svim poduzećima i javnim upravama te na nekomercijalnoj osnovi javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim sredstvima.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 1. – stavak 2. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije: superračunala kao usluga proizašla iz istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog europskog ekosustava računalstva visokih performansi, koji obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca (hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i napredne digitalne vještine).

6.  Uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije: superračunala kao usluga proizašla iz istraživanja i inovacija, osobito nove tehnologije koje su već ostvarile ili trenutačno ostvaruju korist od financiranja Unije, radi izgradnje integriranog europskog ekosustava računalstva visokih performansi, koji obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca (hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i napredne digitalne vještine).

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

S pomoću Programa izgrađuju se i jačaju temeljni kapaciteti umjetne inteligencije u Europi, uključujući podatkovne resurse i repozitorije algoritama te ih se čini dostupnima svim poduzećima i javnim upravama, ali i jačaju i umrežavaju postojeća sredstva za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njome u državama članicama.

S pomoću Programa izgrađuju se i jačaju temeljni kapaciteti umjetne inteligencije i tehnologija distribuirane glavne knjige u Europi, uključujući podatkovne resurse i repozitorije algoritama te ih se čini dostupnima svim poduzećima i javnim upravama, ali i jačaju i umrežavaju postojeća sredstva za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njome u državama članicama.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Programom se podupire jednostavan pristup naprednim digitalnim vještinama, osobito u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, distribuiranih glavnih knjiga (npr. ulančanih blokova) i kibersigurnosti za sadašnju i buduću radnu snagu pružanjem studentima, nedavno diplomiranima i postojećim radnicima, bez obzira na to gdje se nalaze, sredstava za stjecanje i razvoj tih vještina.

Programom se podupire jednostavan pristup naprednim digitalnim vještinama i pružanje prilika za osposobljavanje u tom području, osobito u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, distribuiranih glavnih knjiga (npr. ulančanih blokova) i kibersigurnosti za sadašnju i buduću radnu snagu pružanjem studentima, nedavno diplomiranima, građanima svih uzrasta kojima je potrebno stjecanje dodatnih vještina, tražiteljima zaposlenja i postojećim radnicima, bez obzira na to gdje se nalaze, sredstava za stjecanje i razvoj tih vještina.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 4. – stavak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pristup osposobljavanju na radnom mjestu sudjelovanjem u pripravništvu u centrima za kompetencije i poduzećima koja upotrebljavaju napredne tehnologije.

1.  Pristup osposobljavanju na radnom mjestu i prilikama za kombinirano učenje sudjelovanjem u pripravništvu u centrima za kompetencije i poduzećima koja upotrebljavaju napredne tehnologije.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sve intervencije bit će osmišljene i provedene primarno putem digitalnoinovacijskih centara, kako je utvrđeno u članku 15.

Sve intervencije bit će osmišljene i provedene primarno putem digitalnoinovacijskih centara, kako je utvrđeno u članku 16.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 1. – podtočka 1.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.2.  Potpora osmišljavanju, pokusnom izvođenju, uvođenju, održavanju i promociji usklađenog ekosustava infrastrukture za prekogranične digitalne usluge te olakšavanje neometanih, sigurnih, interoperabilnih, višejezičnih prekograničnih ili međusektorskih rješenja s kraja na kraj i zajedničkih okvira unutar javne uprave. Bit će uključene i metodologije za procjenu učinka i koristi.

1.2.  Potpora osmišljavanju, pokusnom izvođenju, uvođenju, održavanju, širenju i promociji usklađenog ekosustava infrastrukture za prekogranične digitalne usluge te olakšavanje neometanih, sigurnih, interoperabilnih, višejezičnih prekograničnih ili međusektorskih rješenja s kraja na kraj i zajedničkih okvira unutar javne uprave. Bit će uključene i metodologije za procjenu učinka i koristi.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 2. – podtočka 2.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.  Osiguravanje da građani EU-a mogu sigurno i prekogranično pristupiti svojim osobnim zdravstvenim podacima, dijeliti ih, upotrebljavati i upravljati njima neovisno o svojoj lokaciji ili lokaciji podataka. Dovršenje infrastrukture za digitalne usluge e-zdravstva te njezino proširenje novim digitalnim uslugama, podupiranje uvođenja europskog formata za razmjenu elektroničkih zdravstvenih evidencija.

2.1.  Osiguravanje da građani EU-a mogu sigurno i prekogranično te na način kojim im se jamči privatnost pristupiti svojim osobnim zdravstvenim podacima, dijeliti ih, upotrebljavati i upravljati njima neovisno o svojoj lokaciji ili lokaciji podataka. Dovršenje infrastrukture za digitalne usluge e-zdravstva te njezino proširenje novim digitalnim uslugama, podupiranje uvođenja europskog formata za razmjenu elektroničkih zdravstvenih evidencija.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravosudni sustav: Omogućivanje neometane i sigurne prekogranične elektroničke komunikacije unutar pravosudnog sustava te između pravosudnog sustava i drugih nadležnih tijela u području građanskog i kaznenog pravosuđa. Poboljšanje pristupa pravosuđu i pravnim informacijama i postupcima za građane, poduzeća, pravosudne djelatnike i članove pravosudnog sustava s pomoću semantički interoperabilne međupovezanosti s nacionalnim bazama podataka i registrima te olakšavanjem izvansudskog rješavanja sporova preko interneta. Promicanje razvoja i provedbe inovativnih tehnologija za sudove i pravosudne djelatnike na temelju rješenja umjetne inteligencije za koje je vjerojatno da će pojednostavniti i ubrzati postupke (na primjer „pravne tehnološke” aplikacije).

3.  Pravosudni sustav: Omogućivanje neometane i sigurne prekogranične elektroničke komunikacije unutar pravosudnog sustava te između pravosudnog sustava i drugih nadležnih tijela u području građanskog i kaznenog pravosuđa. Poboljšanje pristupa pravosuđu i pravnim informacijama i postupcima za građane, poduzeća, pravosudne djelatnike i članove pravosudnog sustava s pomoću semantički interoperabilne međupovezanosti s bazama podataka i registrima te olakšavanjem izvansudskog rješavanja sporova preko interneta. Promicanje razvoja i provedbe inovativnih tehnologija za sudove i pravosudne djelatnike na temelju rješenja umjetne inteligencije za koje je vjerojatno da će pojednostavniti i ubrzati postupke (na primjer „pravne tehnološke” aplikacije).

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak I. – točka 4

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Promet, energija i okoliš: Uvođenje decentraliziranih rješenja i infrastruktura potrebnih za opsežne digitalne aplikacije kao što su pametni gradovi ili pametna ruralna područja za potporu prometnih, energetskih i okolišnih politika.

4.  Promet, energija i okoliš: Uvođenje decentraliziranih rješenja i infrastruktura potrebnih za opsežne digitalne aplikacije kao što su pametni gradovi, pametna ruralna područja ili najudaljenije regije za potporu prometnih, energetskih i okolišnih politika.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – pododjeljak II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

II.  Početne aktivnosti povezane s digitalizacijom industrije:

II.  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 2. – točka 2.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.2.  Broj poduzeća i organizacija koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju

2.2.  Broj poduzeća i organizacija koje eksperimentiraju s umjetnom inteligencijom i ispituju je u suradnji s digitalnoinovacijskim centrima

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 2. – točka 2.2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.2a  Broj konkretnih primjena umjetne inteligencije koje se podupiru programom, a koje su trenutačno u postupku komercijalizacije.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 4. – točka 4.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.1.  Broj osposobljenih i zaposlenih specijalista za IKT

4.1.  Broj osposobljenih i zaposlenih specijalista za IKT svake godine u Uniji

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 4. – točka 4.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.2.  Broj poduzeća koja imaju poteškoća u zapošljavanju specijalista za IKT

4.2.  Broj poduzeća koja imaju poteškoća u zapošljavanju specijalista za IKT svake godine u Uniji

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 4. – točka 4.2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.2b  Broj studenata, osoba koje su nedavno stekle sveučilišnu diplomu i nezaposlenih čiji se status poboljšao nakon osposobljavanja osiguranog u okviru programa.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 5. – točka 5.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.1.  Prihvaćanje digitalnih javnih usluga

5.1.  Učestalost prihvaćanja digitalnih javnih usluga

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 5. – točka 5.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.2.  Poduzeća s visokom razinom digitalnog intenziteta

5.2.  Broj poduzeća s visokom razinom digitalnog intenziteta

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 5. – točka 5.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.3.  Usklađivanje nacionalnih okvira za interoperabilnost s europskim okvirom za interoperabilnost

5.3.  Razmjer usklađivanja nacionalnih okvira za interoperabilnost s europskim okvirom za interoperabilnost

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Prilog 3. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Program Digitalna Europa aktivno uspostavlja sinergije s programom Obzor Europa u pogledu održivosti podataka koji potječu iz istraživačkih projekata;

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Prilog 3. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno, regionalno i lokalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Prilog 3. – točka 3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, tehnologije distribuirane glavne knjige, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);


OBRAZLOŽENJE

Programom Digitalna Europa za razdoblje 2021. – 2027. koji je Komisija predložila 6. lipnja 2018. utvrđuju se ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021. – 2027., oblici financiranja koje osigurava Europska unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Izvjestiteljica podržava opći cilj predloženog programa za potporu digitalne transformacije europskog gospodarstva, industrije i društva. Programom bi se trebale ostvariti koristi za europska poduzeća i građane. Njime će se ojačati europski kapaciteti u ključnim područjima digitalnih tehnologija s pomoću sveobuhvatne primjene te povećati njihovo širenje i prihvaćanje u područjima od javnog interesa i u privatnom sektoru. Međutim, uzimajući u obzir posebnosti određenih ciljeva, izvjestiteljica smatra da opći cilj Programa nije samo digitalna transformacija nego i stvaranje kapaciteta i jačanje strateške autonomije EU-a.

Sadašnje stanje u pogledu digitalizacije gospodarstva, industrije i društva EU-a nije dovoljno da se njime odgovori na političke ambicije jedinstvenog digitalnog tržišta. I dalje postoje značajni nedostatci koje je potrebno riješiti znatnim i boljim ulaganjima kako bi se postigao zajednički cilj i u cijelosti iskoristila dodana vrijednost EU-a. Izvjestiteljica želi naglasiti da je ovaj prijedlog prvi paneuropski digitalni program; treba ga smatrati velikim korakom prema jačanju i poboljšanju vodećeg položaja Europe.

Program ima pet posebnih ciljeva, a razlika između njih odražena je u njihovim posebnim omotnicama. S obzirom na to da se širok raspon djelovanja može financirati u okviru ovog programa, njegova provedba mogla bi dovesti do razvodnjavanja glavnog cilja samog programa, a to je izgradnja kapaciteta u EU-u. Izvjestiteljica i dalje želi biti na oprezu i stoga predlaže da se programi rada sastavljaju pod nadzorom Europskog parlamenta.

Ovaj program treba biti istinski alat za jačanje neovisnosti EU-a, osobito u području posebnih ciljeva br. 1, 2 i 3 (Računalstvo visokih performansi, Umjetna inteligencija i Kibersigurnost i povjerenje). Strateška autonomija EU-a nužna je da bi se zajamčila konkretna sloboda djelovanja na globalnoj razini; ona se može postići samo boljom suradnjom između država članica i poduzeća, koja moraju imati poslovni nastan u državama članicama.

Posebni cilj br. 4 (Napredne digitalne vještine) ključan je za podupiranje uspjeha prvih triju ciljeva jer se njime jamči da će postojeća i buduća radna snaga lako stjecati digitalne vještine tako što će se studentima, diplomantima i postojećim radnicima nuditi sredstva za stjecanje i razvoj tih vještina, neovisno o tome gdje su u EU-u.

Posebni cilj br. 5 (Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost) ključan je da bi se najbolje iskorištavanje digitalnih kapaciteta (osobito računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije i kibersigurnosti) proširilo na cijelo gospodarstvo, uključujući uvođenje interoperabilnih rješenja u područjima od javnog interesa, te da bi se svim poduzećima, uključujući malim i srednjim poduzećima, novoosnovanim poduzećima i građanima, olakšao pristup tehnologiji te znanju i iskustvu.

Izvjestiteljica bi stoga željela objasniti da prihvatljivi subjekti trebaju imati poslovni nastan u EU-u. Suradnja s trećim zemljama u određenom kontekstu ovog programa ne doima se prikladnom.

Izvjestiteljica također smatra da bi se zbog osjetljivosti i savjetovanja koje je u tijeku u pogledu posebnog cilja br. 2 (Umjetna inteligencija) u okviru odabranih projekata trebali poštovati etički zahtjevi, kao što je to slučaj s drugim predmetima VFO-a kao što su Obzor Europa i Europski program obrane.

Europski digitalnoinovacijski centri trebali bi provoditi ciljane programe kako bi se pomoglo europskoj industriji, uključujući MSP-ove, novosonovana poduzeća i javne uprave, da svojim zaposlenicima osiguraju potrebne napredne vještine kako bi mogli iskoristiti nove prilike koje pružaju superračunala, umjetna inteligencija i kibersigurnost. MSP-ovi, novoosnovana poduzeća i javne uprave također će imati mogućnost pristupiti tehnološkom stručnom znanju i sredstvima za eksperimentiranja, ali i dobiti savjete kako bolje ocijeniti poslovni model projekata digitalne transformacije. Oni danas predstavljaju jedan od ključnih elemenata Strategije za digitalizaciju europske industrije. Izvjestiteljica smatra da je od iznimne važnosti podržati uspostavu mreže europskih digitalnoinovacijskih centara. Ta mreža trebala bi obuhvaćati najveću geografsku pokrivenost širom Europe, ali i na nacionalnoj razini kako bi se zadovoljile konkretne potrebe. Uspostava barem jednog europskog digitalnoinovacijskog centra u svakoj regiji bit će prioritet.

Ukupni proračun programa od 9 1940 0000 EUR trebao bi se smatrati minimalnim iznosom za uspjeh programa Digitalna Europa. Izvjestiteljica smatra da se iznos koji je Komisija predložila čini potencijalno ograničenim uzimajući u obzir ukupnu ambiciju i izazove koje sad ne možemo predvidjeti s obzirom na to da je Program nov i da je nemoguće ex ante procjenom utvrditi točne potrebe svakog pojedinog cilja.

Naposljetku, izvjestiteljica je svjesna proračunskih ograničenja i ulaganja Unije i država članica, zbog čega se u provedbi ovog Programa ne smije previdjeti obvezivanje na najučinkovitije upravljanje sredstvima. U skladu s time, ključan element bit će ostvariti sinergije između Programa i drugog financiranja sredstvima EU-a u okviru sljedećeg VFO-a.

Izvjestiteljica smatra da će nedijeljenje sredstava učiniti ulaganja učinkovitijima i pružiti bolju vrijednost, osobito jačanjem učinka ulaganja u digitalne kapacitete na razini Europske unije na terenu, dok će se nacionalnim i regionalnim ulaganjima u digitalne kapacitete moći bolje dopuniti programe EU-a.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestiteljice. Izvjestiteljica je primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

 

Ministarstvo znanosti, tehnologije i visokog obrazovanja u Portugalu

Savezno ministarstvo Austrije za digitalna i gospodarska pitanja (predsjedništvo EU-a)

Misija Norveške u EU-u

EARTO

IAPP

Sveučilište Aalto

Odbor regija

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALNA EUROPA

Europska digitalna prava (EDRi)

Europska organizacija za kibernetičku sigurnost (ECSO)

TNO

UEAPME – Europsko udruženje obrtnika i malih i srednjih poduzetnika

Europski savez za digitalna mala i srednja poduzeća

Europska digitalna prava (EDRi)


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (12.10.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021. – 2027.

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije o uspostavi programa Digitalna Europa. U okviru narednog dugoročnog proračuna EU-a (VFO 2021. – 2027.) i s proračunom od 9,2 milijardi eura, Programom se nastoji oblikovati digitalna transformacija Europe u korist građana i poduzeća.

Program je usmjeren na pet posebnih ciljeva: 1. računalstvo visokih performansi, 2. umjetna inteligencija, 3. kibersigurnost, 4. napredne digitalne vještine i 5. uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost.

Glavne točke nacrta mišljenja su sljedeće:

(i)  Proračun (članak 9.)

Iako izvjestitelj smatra da je od ključne važnosti zajamčiti sinergije između programa Digitalna Europa i ostalih programa VFO-a, želi istaknuti potrebu za osiguranjem proračuna dodijeljenog Digitalnoj Europi s obzirom na njezine ambiciozne ciljeve. U tom pogledu izvjestitelj predlaže određene izmjene proračuna.

Izvjestitelj osobito predlaže blago povećanje proračuna dodijeljenog 4. posebnom cilju, „Napredne digitalne vještine”, s prijedlogom za proračun od oko 830 milijuna eura (9 % ukupnog proračuna) umjesto 700 milijuna eura (7,6 %), koliko je izvorno predvidjela Komisija.

(ii)  Napredne digitalna vještine (članak 7. i prilozi)

S obzirom da je od ključne važnosti zajamčiti da će trenutačna i buduća radna snaga imati priliku steći napredne digitalne vještine putem dugoročnih i kratkoročnih programa osposobljavanja i programa pripravništva na radnom mjestu, izvjestitelj predlaže nekoliko izmjena u svrhu jačanja ovog posebnog cilja i daljnjeg pojašnjenja predloženih odredaba.

(iii)  Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost (članak 8. i prilozi)

Ovaj cilj od osobite je važnosti za kulturne i kreativne sektore. Izvjestitelj predlaže nekoliko izmjena u svrhu jačanja potpore kulturnim i kreativnim industrijama, osobito u audiovizualnom sektoru, u njihovoj aktualnoj digitalnoj transformaciji i naglašava potrebu za time da im se zajamči pristup najnaprednijim i najproduktivnijim digitalnim tehnologijama od područja umjetne inteligencije do naprednog računalstva.

Ovaj je cilj također bitan za kulturnu baštinu. Izvjestitelj želi istaknuti važnu ulogu koju će Digitalna Europa imati u pružanju potpore Europeani.

(iv)  Evaluacija (članak 25.)

Izvjestitelj predlaže nekoliko važnih izmjena u pogledu evaluacije programa jer smatra da prijedlog Komisije u tom smislu nije dovoljno jasan.

(v)  Programi rada (članak 23.)

Izvjestitelj predlaže da Komisija donese programe rada putem delegiranih akata, a ne putem provedenih akata, kako Komisija predlaže u svojem prijedlogu.

Općenito, izvjestitelj pozdravlja napor koji je Komisija uložila u ovaj prijedlog. Međutim, izvjestitelj smatra da je pretjerano općenit, neprecizan i ne sadrži ključne detalje i pravnu jasnoću. U tom pogledu, s obzirom na poteškoće u razumijevanju načina na koji će program konkretno funkcionirati, kao i načina na koji će se provoditi sinergije među programima, izvjestitelj predlaže niz izmjena, koje su osobito usmjerene na pružanje veće pravne jasnoće i sigurnosti programu.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor u obzir uzme sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.54 potrebno je ocijeniti Program na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za izvješćivanje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, ako je to primjenjivo, sadržavati mjerljive pokazatelje kao temelj za procjenu učinka Programa na terenu.

(5)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.54 potrebno je ocijeniti Program na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za izvješćivanje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, ako je to primjenjivo, sadržavati kvantitativne i kvalitativne mjerljive pokazatelje kao temelj za procjenu učinka Programa na terenu.

_________________

_________________

54 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1–14.

54 Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.; SL L 123, 12.5.2016., str. 1–14.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu o digitalnoj budućnosti55 održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini i potaknuti kreativnu i kulturnu raznolikost. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s nekima od izazova digitalne transformacije te preispitati politike na koje digitalna transformacija utječe.

(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu55 o digitalnoj budućnosti održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini, medijskoj slobodi i demokratskom dijalogu, uz istovremeno jačanje ne samo naših kulturnih i kreativnih industrija, nego i kulturne i jezične raznolikosti. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s nekima od izazova digitalne transformacije i digitalnih monopola te preispitati politike na koje digitalna transformacija utječe, uz istovremeno usmjeravanje pozornosti na ulaganje u ljudski kapital i potrebe građana u pogledu usavršavanja i prekvalifikacije kako bi u potpunosti imali koristi od jedinstvenog digitalnog tržišta.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europsko vijeće konkretno je zaključilo da bi Unija trebala hitno razmotriti nove trendove: to podrazumijeva pitanja kao što su umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige (engl. „Distributed Ledger Technology (DLT)”), primjerice tehnologija ulančanih blokova (engl. „Blockchain Technology”), pri čemu je istodobno potrebno osigurati visoku razinu zaštite podataka, digitalnih prava i etičkih standarda. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da do početka 2018. predloži europski pristup umjetnoj inteligenciji te joj je uputilo poziv da predloži potrebne inicijative za jačanje okvirnih uvjeta kako bi se EU-u omogućilo da radikalnim inovacijama utemeljenima na riziku istraži nova tržišta i da ponovno potvrdi vodeću ulogu svoje industrije.

(7)  Europsko vijeće konkretno je zaključilo da bi Unija trebala hitno razmotriti nove trendove: to podrazumijeva pitanja kao što su digitalni jaz, umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige (engl. „Distributed Ledger Technology (DLT)”), primjerice tehnologija ulančanih blokova (engl. „Blockchain Technology”), pri čemu je istodobno potrebno osigurati visoku razinu zaštite podataka, prava i etičkih standarda. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da do početka 2018. predloži europski pristup umjetnoj inteligenciji te joj je uputilo poziv da predloži potrebne inicijative za jačanje okvirnih uvjeta kako bi se EU-u omogućilo da radikalnim inovacijama utemeljenima na riziku istraži nova tržišta i da ponovno potvrdi vodeću ulogu svoje industrije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost i kibersigurnost”. Njime bi se nastojalo Europi osigurati vodeći položaj u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Ojačao bi se konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te bi se znatno pridonijelo rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina diljem Unije.

(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost i kibersigurnost”. Njime bi se nastojalo Europi osigurati vodeći položaj u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Njime bi se trebao ojačati konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te zajamčiti da europski građani imaju potrebne vještine, kompetencije i znanje za nošenje s digitalnom transformacijom naših društava i gospodarstava.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja u korist poduzeća i građana diljem Unije. Okosnicu programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, umjetna inteligencija, napredne digitalne vještine i uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije u društvu te poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području politika povezanih s inovacijama i istraživanjem, kao i potpunog korištenja rezultata istraživanja i razvoja, tehnološkog razvoja te europskih i međunarodnih standarda u industriji, u kulturnim, obrazovnim, akademskim/znanstvenim, audiovizualnim i medijskim ustanovama te u javnoj upravi, u korist građana i poduzeća diljem Unije. Okosnicu programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, umjetna inteligencija, napredne digitalne vještine i uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  U skladu s ciljevima i akcijskim planom za Europsku godinu kulturne baštine (koja je istaknula veliki potencijal kulturnog, umjetničkog, kreativnog i audiovizualnog sektora u pogledu doprinosa europskim znanstvenim i socijalnim inovacijama), programom bi se trebala promicati partnerstva i istraživački projekti između istraživačkih instituta, sveučilišta te kulturnih, umjetničkih, kreativnih i audiovizualnih tijela (posebno muzeja, akademija, konzervatorija, kazališta i kina). Njime bi se također trebao podupirati razvoj digitalnih tehnologija kojima se olakšavaju i proširuju mogućnosti očuvanja kulturnih, umjetničkih, kreativnih i audiovizualnih sadržaja i usluga (npr. proširena i virtualna stvarnost te korisnička sučelja) u sinergiji s programima Kreativna Europa i Obzor Europa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, malim i srednjim poduzećima, lokalnim novoosnovanim poduzećima, javnim organizacijama i akademskim ustanovama, uzimajući u obzir posebne sektorske potrebe na regionalnoj razini. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59, uzimajući u obzir udaljena područja i slabije razvijene regije. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, uzimajući u obzir kriterije poput geografske lokacije, demografskih trendova i regionalnih potreba u pogledu predviđenih vještina, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog, transparentnog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

__________________

__________________

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost. Također bi se njime trebalo osigurati bezuvjetno poštovanje prava pružatelja sadržaja, potrošača i korisnika digitalne tehnologije, jamčeći puno poštovanje europskih vrijednosti u razvoju digitalne Europe.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća.

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša, lingvistike i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito novoosnovanih poduzeća, mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Digitalne tehnologije trebale bi biti široko dostupne svim potrebnim javnim i privatnim tijelima, uzimajući u obzir geografsku ravnotežu; Stoga bi se kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava trebali snažno istaknuti opći učinak, dostupnost tehnologija i informacijskih tehnologija te geografska ravnoteža.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera te objekata za testiranje i eksperimentiranje ključna je za razvoj umjetne inteligencije.

(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera, kao i računalne lingvistike, te objekata za testiranje i eksperimentiranje ključna je za razvoj umjetne inteligencije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Problemi povezani s kibersigurnosti pristupni su u cijeloj Unije te ih nije primjereno nastaviti rješavati samo rascjepkanim inicijativama na nacionalnoj razini. Potrebno je ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti kako bi se osigurali kapaciteti potrebni za zaštitu europskih građana i poduzeća od kiberprijetnji. Osim toga, potrebno je zaštititi potrošače pri uporabi povezanih proizvoda koji se mogu hakirati i čija sigurnost može biti ugrožena. To bi trebalo postići u suradnji s državama članicama i privatnim sektorom putem razvoja i osiguravanja koordinacije između projekata kojima je svrha ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti i šireg uvođenja najnovijih kibersigurnosnih rješenja u svim područjima gospodarstva te objedinjavanjem kompetencija u tom području kako bi se osigurala kritična masa i izvrsnost.

(22)  Problemi povezani s kibersigurnosti pristupni su u cijeloj Unije te ih nije primjereno nastaviti rješavati samo rascjepkanim inicijativama na nacionalnoj razini. Potrebno je ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti kako bi se osigurali kapaciteti potrebni za zaštitu europskih građana, javne uprave i poduzeća od kiberprijetnji. Osim toga, potrebno je zaštititi potrošače pri uporabi povezanih proizvoda koji se mogu hakirati i čija sigurnost može biti ugrožena. To bi trebalo postići u suradnji s državama članicama i privatnim sektorom putem razvoja i osiguravanja koordinacije između projekata kojima je svrha ojačati europske kapacitete u području kibersigurnosti i šireg uvođenja najnovijih kibersigurnosnih rješenja u svim područjima gospodarstva te objedinjavanjem kompetencija u tom području kako bi se osigurala kritična masa i izvrsnost.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Europski parlament je u svojoj Rezoluciji od 14. rujna 2017. o Novom programu vještina za Europu65a podsjetio da je u današnjem društvu jamčenje osnovnih digitalnih vještina ključni preduvjet za osobno i profesionalno ostvarenje. Nadalje je istaknuo potrebu da ljudi imaju konkretnije i napredne digitalne vještine kako bi se mogli na inovativan i kreativan način koristiti digitalnim tehnologijama.

 

_________________

 

65a Usvojeni tekst P8_TA(2017)0360

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu.

(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu. Također je naglasio važnost osnovnih digitalnih vještina koje bi trebale obuhvaćati poznavanje mogućnosti koje nude digitalne vještine, napredno korištenje osnovnih digitalnih alata, sigurno ponašanje na internetu i metodologije pretraživanja za utvrđivanje vjerodostojnih izvora te podizanje razine osviještenosti o pravima na internetu. Time bi se također doprinijelo omogućavanju građanima da imaju kritičko razumijevanje različitih oblika digitalnih medija, povećavajući i poboljšavajući na taj način resurse i prilike koje pruža „digitalna pismenost”.

_________________

_________________

67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR

67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HR

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programom Obzor Europa.

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima u Uniji mogućnosti učenja i osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina, uključujući osposobljavanje na radnom mjestu, kombinirano učenje i učenje na daljinu. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti tome da se radnicima osiguraju, posebno u kontekstu sve starije radne snage, sredstva i alati za ostvarivanje koristi od mogućnosti koje nude nove digitalne infrastrukture. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za sudjelovanje građana u javnom životu i tržištu rada, kao i za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programima Obzor Europa i Erasmus.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, obrazovanje i kultura, zahtijeva nastavak i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu razmjena podataka i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija.

(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, obrazovanje i osposobljavanje te kultura, zahtijeva nastavak i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu razmjena podataka i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija. Ipak, u digitalnoj transformaciji trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da neki građani zbog različitih razloga ne sudjeluju u njoj, a mreže bi trebalo podržati kako bi se i dalje informirali ti građani, pomažući im da i dalje uživaju svoja prava i sudjeluju u svim socijalnim i građanskim dužnostima.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Uvođenje naprednih tehnologija i pristup njima u područjima od javnog interesa, kao što je obrazovanje, zahtijevaju osposobljavanje o vještinama koje su potrebne za korištenje tim tehnologijama. Stoga bi ciljevi uključeni u posebni cilj br. 8 trebali obuhvaćati i programe osposobljavanja za one osobe koje će se koristiti naprednim tehnologijama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34a)  Kako bi se na najbolji mogući način iskoristile sve prilike i pogodnosti koje digitalne tehnologije pružaju, potrebno je ukloniti razlike u pogledu pristupa i uporabe između javnih uprava, pojedinaca, poduzeća i zemljopisnih područja. U tom pogledu je ključno ubrzati usvajanje digitalnih infrastruktura, posebno u europskim područjima u najnepovoljnijem položaju, kako bi se povećala uključivost i smanjio digitalni jaz.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a)  U tom pogledu, kako je utvrđeno inicijativom Europeana, digitalizacija europskih djela predstavlja značajnu priliku za poboljšanje pristupačnosti, distribucije i promicanja europske kulture i zajedničke kulturne baštine. Digitalna inovacija može pružiti poticaj za revoluciju u načinu na koji se kulturna dobra izlažu i na koji im se pristupa. U tom je pogledu od osobite važnosti promicanje korištenja 3D tehnologija za prikupljanje podataka i rekonstrukciju uništenih kulturnih dobara i baštine. Program Digitalna Europa stoga može doprinijeti osiguranju sredstava za pravednu i etičku digitalizaciju, očuvanje i internetsku dostupnost europske kulturne baštine i kulture.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35b)  Nadalje, povijesni i kulturni lokaliteti često nisu lako dostupni osobama s invaliditetom. Programom bi se stoga moglo pridonijeti potpori digitalnim inicijativama kojima je cilj poboljšati sudjelovanje i učiniti kulturna iskustva, lokalitete i artefakte diljem Europe pristupačnijima osobama s invaliditetom, neovisno o geografskom položaju.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35c)  Vijeće je 31. svibnja 2016. istaknulo da je od ključne važnosti zajamčiti održivo financiranje i upravljanje Europeanom u obliku zajedničkog napora ustanova za kulturnu baštinu, država članica i Komisije. Kao dobro uspostavljena infrastruktura digitalnih usluga, infrastruktura digitalnih usluga u okviru Europeane treba imati prioritet za financiranje. Posebno valja zajamčiti kontinuitet u financiranju Unije u Digitalnoj Europi u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje između 2021. i 2027. kako bi se osiguralo neprekinuto i uspješno pružanje usluga na onoj razini koja je predviđena u okviru postojećeg programa financiranja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  U travnju 2016. Komisija je donijela inicijativu pod nazivom Digitalizacija europske industrije kako bi osigurala „da svaka industrija u Europi, neovisno o veličini, lokaciji i sektoru, može u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz digitalnih inovacija”.71

(37)  U travnju 2016. Komisija je donijela inicijativu pod nazivom Digitalizacija europske industrije kako bi osigurala „da svaka industrija u Europi, neovisno o veličini, lokaciji i sektoru, može u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz digitalnih inovacija”. Ovo je od osobite važnosti za mala i srednja poduzeća u kulturnim i kreativnim sektorima.

__________________

 

71 null

 

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Za postizanje predviđenih ciljeva možda će biti potrebno iskoristiti potencijal komplementarnih tehnologija u području umrežavanja i računalstva, kako je navedeno u Komunikaciji „Digitalizacija europske industrije”73, u kojoj je „dostupnost vrhunske infrastrukture umrežavanja i oblaka” prepoznata kao osnovni element digitalizacije industrije.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

__________________

73 COM(2016) 180 završna verzija: Digitalizacija europske industrije – iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti za donošenje programâ rada trebalo bi dodijeliti Komisiji kako bi se ciljevi Programa ostvarili u skladu s prioritetima Unije i država članica, osiguravajući pritom dosljednost, transparentnost i kontinuitet zajedničkog djelovanja Unije i država članica. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 4. Uredbe (EU) 182/201175 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

Briše se

__________________

 

75 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Programe rada potrebno je u načelu donijeti kao višegodišnje programe rada, obično svake dvije godine, ili, ako je to opravdano zbog potreba povezanih s provedbom programa, kao godišnje programe rada. Oblike financiranja i načine provedbe u skladu s ovom Uredbom trebalo bi odabrati na temelju toga u kojoj je mjeri njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir osobito troškove nadzora, administrativno opterećenje i očekivani rizik od nesukladnosti. To bi trebalo uključivati uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(45)  Potrebno je donijeti programe rada kako bi se ciljevi Programa ostvarili u skladu s prioritetima Unije i država članica, osiguravajući pritom dosljednost, transparentnost i kontinuitet zajedničkog djelovanja Unije i država članica. Programe rada potrebno je u načelu donijeti svake dvije godine, ili, ako je to opravdano zbog potreba povezanih s provedbom programa, na godišnjoj osnovi. Oblike financiranja i načine provedbe u skladu s ovom Uredbom trebalo bi odabrati na temelju toga u kojoj je mjeri njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir osobito troškove nadzora, administrativno opterećenje i očekivani rizik od nesukladnosti. To bi trebalo uključivati uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici te financiranja koje nije povezano s troškovima kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama Priloga II. radi preispitivanja i/ili dopune pokazatelja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće morali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno morali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

(46)  Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s donošenjem programa rada, izmjenama Priloga II. radi preispitivanja i/ili dopune pokazatelja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće morali bi primiti sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci sustavno morali imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uspostavlja se program Digitalna Europa („Program”).

Ovom Uredbom uspostavlja se program Digitalna Europa („Program”), koji će se provoditi između 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2027.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „digitalnoinovacijski centar” znači pravna osoba određena ili odabrana u otvorenom i konkurentnom postupku kako bi izvršavala zadaće u okviru Programa, osobito pružanje pristupa tehnološkom stručnom znanju i sredstvima za eksperimentiranje, kao što su oprema i softverski alati za omogućivanje digitalne transformacije industrije.

(e)  „digitalnoinovacijski centar” znači pravna osoba određena ili odabrana u otvorenom, transparentnom i konkurentnom postupku kako bi izvršavala zadaće u okviru Programa, osobito pružanje pristupa tehnološkom stručnom znanju i sredstvima za eksperimentiranje, kao što su oprema i softverski alati, kao i specijalizirano osposobljavanje u naprednim digitalnim vještinama, za omogućivanje digitalne pismenosti svih europskih građana i digitalne transformacije industrije i javnih institucija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  „medijska pismenost” znači analitičke vještine potrebne kako bi se osoba snalazila u digitalnom svijetu.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa sljedeći: podupirati digitalnu transformaciju europskoga gospodarstva i društva te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima i poduzećima. Programom će se:

1.  Opći cilj Programa jest podupirati digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima i poduzećima. Ono obavlja sljedeće zadaće:

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ojačati europski kapaciteti u ključnim područjima digitalne tehnologije putem sveobuhvatne primjene,

(a)  ojačati europski kapaciteti u ključnim područjima digitalne tehnologije, čime se omogućuje potpuno poštovanje prava i europskih vrijednosti, putem sveobuhvatne primjene,

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Program će imati pet posebnih ciljeva:

2.  Pet posebnih ciljeva Programa su:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;

(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka te uz potporu razvoja dobrovoljnih standarda;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju europske kadrovske baze, poticanju veće profesionalnosti, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, tehnologija distribuirane glavne knjige, robotike i umjetne inteligencije. Financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju kadrovske baze Unije, poticanju veće profesionalnosti, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, tehnologija distribuirane glavne knjige, umjetne inteligencije i računalne lingvistike. Financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi dugotrajnog osposobljavanja i tečajeva za studente, IT profesionalce i radnu snagu;

(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi visokokvalitetnog dugotrajnog osposobljavanja i tečajeva, uključujući kombinirano učenje za građane svih uzrasta, kao što su studenti, osobe kojima je potrebno stjecanje dodatnih vještina, učitelji i treneri, istraživači, IT stručnjaci i radnu snagu, te uzimajući u obzir i poštujući jezičnu raznolikost;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i radnu snagu;

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi visokokvalitetnog kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva, uključujući kombinirano učenje za učitelje, trenere, poduzetnike, uključujući mala poduzeća i voditelje novoosnovanih poduzeća, samo zaposlene i radnu snagu, kao i za građane svih uzrasta kojima je potrebno stjecanje dodatnih vještina, uključujući neprofitni sektor i kulturne, kreativne, umjetničke i audiovizualne organizacije;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  potpora osmišljavanju i provedbi masovnih otvorenih internetskih tečajeva (MOOC) za tražitelje zaposlenja, studente i radnike;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružanje potpore za osposobljavanje na radnom mjestu i pripravništvo za studente, mlade poduzetnike i osobe s visokoškolskom diplomom.

(c)  pružanje potpore za visokokvalitetno osposobljavanje na radnom mjestu , uključujući kombinirano učenje i pripravništvo za studente, mlade poduzetnike i osobe s visokoškolskom diplomom, kao i građane svih uzrasta kojima je potrebno stjecanje dodatnih vještina.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  pružanje potpore mrežama ili uslugama koje nude pomoć i stalne informacije građanima koji iz raznih razloga ne sudjeluju u digitalnom razvoju.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  pružanje potpore za osposobljavanje na radnom mjestu za radnu snagu.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori, mogu upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori, mogu učinkovito upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije i da s pomoću osposobljavanja raspolažu potrebnim vještinama kako bi se koristili tim tehnologijama, osobito računalstvo visokih performansi, jezična tehnologija, umjetna inteligencija i kibersigurnost;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  smanjenje razlika u pogledu korištenja i pristupa digitalnim uslugama i infrastrukturama između javnih uprava, građana, poduzeća i geografskih područja, podržavajući njihovu sposobnost pružanja učinkovitijih usluga i potičući veću uključenost građana u postupak donošenja odluka;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Indikativna raspodjela navedenog iznosa jest sljedeća:

2.  Financijska omotnica iz stavka 1. raspodjeljuje se kako slijedi:

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  do 2 698 240 000 EUR za posebni cilj br. 1, Računalstvo visokih performansi

(a)  najviše 29 % za posebni cilj br. 1, Računalstvo visokih performansi

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  do 2 498 369 000 EUR za posebni cilj br. 2, Umjetna inteligencija

(b)  najmanje 27 % za posebni cilj br. 2, Umjetna inteligencija

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  do 1 998 696 000 EUR za posebni cilj br. 3, Kibersigurnost i povjerenje

(c)  najmanje 21 % za posebni cilj br. 3, Kibersigurnost i povjerenje

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  do 699 543 000 EUR za posebni cilj br. 4, Napredne digitalne vještine

(d)  najmanje 9 % za posebni cilj br. 4, Napredne digitalne vještine

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  do 1 299 152 000 EUR za posebni cilj br. 5, Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost

(e)  najmanje 14 % za posebni cilj br. 5, Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Provedba Programa osmišljena je tako da omogućuje sinergiju, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja; bilo jedno nakon drugoga, na izmjenjujući način ili putem kombinacije sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja.

1.  Provedbom Programa omogućavaju se sinergije, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  Razvrstavanje prema NUTS-u;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Dodatni digitalnoinovacijski centri odabiru se na temelju otvorenog i konkurentnog postupka na način kojim se osigurava najveća geografska pokrivenost širom Europe. Broj subjekata u mreži mora biti proporcionalan broju stanovnika određene države članice te mora postojati najmanje jedan digitalnoinovacijski centar po državi članici. Kako bi se pristupilo rješavanju specifičnih ograničenja s kojima se suočavaju najudaljenije regije EU-a, mogu se imenovati posebna tijela za odgovaranje na njihove potrebe.

4.  Dodatni digitalnoinovacijski centri odabiru se na temelju otvorenog, transparentnog i konkurentnog postupka na način kojim se osigurava najveća geografska pokrivenost širom Europe. Broj subjekata u mreži mora biti proporcionalan broju stanovnika određene države članice te mora postojati najmanje jedan digitalnoinovacijski centar po državi članici, istovremeno uzimajući u obzir regije Unije u nepovoljnijem položaju, demografsku situaciju i regionalne potrebe u pogledu predviđenih vještina. Kako bi se pristupilo rješavanju specifičnih ograničenja s kojima se suočavaju najudaljenije regije EU-a, mogu se imenovati posebna tijela za odgovaranje na njihove potrebe.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na novoosnovana poduzeća, na MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, stavljajući pritom naglasak na sektore koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem novoosnovanih poduzeća, MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, novoosnovanim poduzećima, MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. radi dopunjavanja ove Uredbe donošenjem programa rada.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ti programi rada donose se kao višegodišnji programi za cijeli Program. Ako je to opravdano posebnim potrebama provedbe, mogu se donijeti i kao godišnji programi koji obuhvaćaju jedan ili više posebnih ciljeva.

2.  Ti programi rada donose se kao višegodišnji programi svake dvije godine. Ako je to opravdano posebnim potrebama provedbe, mogu se donijeti i kao godišnji programi koji obuhvaćaju jedan ili više posebnih ciljeva.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pokazatelji za praćenje provedbe i napretka Programa u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 3. navedeni su u prilogu II.

1.  Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji za praćenje provedbe i napretka Programa u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 3. navedeni su u prilogu II.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. radi izmjena Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji ako je to potrebno i kako bi se ova Uredba dopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

2.  Kako bi djelotvorno ocijenila napredak Programa prema ostvarivanju ciljeva, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 27. radi izmjena Priloga II. kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji ako je to potrebno i kako bi se ova Uredba dopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se posebne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Službeni statistički podaci EU-a kao što su redovita statistička istraživanja o IKT-u moraju se maksimalno iskoristiti. Nacionalni zavodi za statistiku konzultiraju se i uključuju zajedno s Eurostatom u početno osmišljavanje i kasniji razvoj statističkih pokazatelja koji se upotrebljavaju za praćenje provedbe programa i napredak postignut u pogledu digitalne transformacije.

4.  Službeni statistički podaci EU-a kao što su redovita statistička istraživanja o IKT-u koriste se na najučinkovitiji mogući način, kao i prikupljanje skupova podataka DESI u okviru NUTS-2 kako bi se odgovorilo na nedostatak regionalnih podataka povezanih s Digitalnom Europom. Nacionalni zavodi za statistiku konzultiraju se i uključuju zajedno s Eurostatom u početno osmišljavanje i kasniji razvoj statističkih pokazatelja koji se upotrebljavaju za praćenje provedbe programa i napredak postignut u pogledu digitalne transformacije.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 25. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Evaluacija

Evaluacija Programa

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  Komisija jamči redovno praćenje i vanjsku evaluaciju Programa, osobito na temelju sustava za izvješćivanje o uspješnosti, kako je navedeno u članku 24. stavku 3.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Osim redovnog praćenja Programa, Komisija izrađuje izvješće o privremenoj evaluaciji i podnosi ga Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija najkasnije 31. prosinca 2024.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku [1]. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3.  Na temelju konačne vanjske i neovisne procjene, Komisija donosi izvješće o završnoj evaluaciji Programa, kojim se ocjenjuju njegovi dugoročni učinci i održivost.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Evaluacijskim sustavom za izvješćivanje osigurat će se da korisnici sredstava Unije podatke za evaluaciju programa prikupljaju učinkovito, djelotvorno, pravodobno i na odgovarajućoj razini detalja.

Briše se.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija podnosi izvješće o završnoj evaluaciji iz stavka 3. Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija najkasnije 31. prosinca 2030.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

Briše se.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 23. i 24. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 23. i 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 23 i 24. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Programom se podupire jednostavan pristup naprednim digitalnim vještinama, osobito u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, distribuiranih glavnih knjiga (npr. ulančanih blokova) i kibersigurnosti za sadašnju i buduću radnu snagu pružanjem studentima, nedavno diplomiranima i postojećim radnicima, bez obzira na to gdje se nalaze, sredstava za stjecanje i razvoj tih vještina.

Programom se podupire jednostavan pristup naprednim digitalnim vještinama i pružanje prilika za osposobljavanje u području tih tehnologija, osobito u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, distribuiranih glavnih knjiga (npr. ulančanih blokova) i kibersigurnosti za sadašnju i buduću radnu snagu pružanjem studentima, nedavno diplomiranima, građanima svih uzrasta kojima je potrebno stjecanje dodatnih vještina, tražiteljima zaposlenja i postojećim radnicima, bez obzira na to gdje se nalaze, sredstava za stjecanje i razvoj tih vještina.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 4. – stavak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pristup osposobljavanju na radnom mjestu sudjelovanjem u pripravništvu u centrima za kompetencije i poduzećima koja upotrebljavaju napredne tehnologije.

1.  Pristup osposobljavanju na radnom mjestu i prilikama za kombinirano učenje sudjelovanjem u pripravništvu u centrima za kompetencije i poduzećima koja upotrebljavaju napredne tehnologije.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 4. – stavak 2. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Pristup masovnim otvorenim internetskim tečajevima (MOOC) koje će nuditi internetske platforme za učenje i sveučilišta.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – odjeljak II. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

II  Početne aktivnosti povezane s digitalizacijom industrije:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – odjeljak I. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Obrazovanje i kultura: Pružanje pristupa najnovijim digitalnim tehnologijama od umjetne inteligencije do naprednog računalstva autorima i kreativnoj industriji u Europi. Uporaba europske kulturne baštine kao sredstva za promicanje kulturne raznolikosti, socijalne kohezije i europskog građanstva. Potpora prihvaćanju digitalnih tehnologija u obrazovanju.

5.  Obrazovanje i osposobljavanje: Pružanje potpore primjeni digitalnih tehnologija i pravila u području digitalne komunikacije u formalnom, informalnom i neformalnom obrazovanju, posebno daljnje uključivanje digitalnih vještina, medijske pismenosti i korištenja digitalnih tehnologija u sve kurikulume uz učinkovit pristup najnovijim digitalnim tehnologijama od umjetne inteligencije do naprednog računalstva, uključujući pružanje školama odgovarajućih digitalnih infrastruktura i opreme, kao što su širokopojasne mreže visokog kapaciteta koje imaju pristup povezivosti od najmanje 100 Mbps. Pružanje potpore ulaganju u učenje na daljinu, bilo da je riječ o kombiniranom učenju ili učenju na internetu. Pružanje potpore trajnom digitalnom obrazovanju od rane dobi, ne dovodeći istovremeno u pitanje njegovanje klasičnih i humanističkih vještina te uzimajući u obzir opasnost od digitalne ovisnosti, kao i potencijalnih bolesti povezanih s digitalizacijom, u kontekstu društvenih i fizičkih interakcija.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – odjeljak I – točka 5 a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Kulturni i kreativni sektori: Pružanje potpore kulturnim i kreativnim sektorima, posebno audiovizualnom sektoru, u njihovoj trajnoj digitalnoj transformaciji, pružajući im istovremeno pristup najnaprednijim, održivim i djelotvornim digitalnim tehnologijama od umjetne inteligencije do naprednog računalstva, uz istovremeno pružanje potpore doprinosu kulturnog i kreativnog sektora pravednom i etičkom korištenju i razvoju njihovih digitalnih alata i infrastruktura.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Prilog 1. – dio 5. – odjeljak I – točka 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  Kulturna baština: Uporaba i promicanje europske kulturne baštine, kako opipljive tako i neopipljive, kao sredstva za promicanje kulturne i jezične raznolikosti, socijalne kohezije i europskog građanstva. Zaštita, očuvanje i širenje kulturne baštine kroz digitalizaciju i razvoj suvremenih digitalnih kulturnih praksi te posebnih digitalnih inicijativa kao što su europski oblak kulturne baštine i druge inicijative kojima se uzimaju u obzir najnovije digitalne tehnologije.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 4. – točka 4.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.1  Broj osposobljenih i zaposlenih specijalista za IKT

4.1  Broj osposobljenih i zaposlenih specijalista za IKT svake godine u Uniji

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Prilog 2. – dio 4. – točka 4.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.2  Broj poduzeća koja imaju poteškoća u zapošljavanju specijalista za IKT

4.2  Broj poduzeća koja imaju poteškoća u zapošljavanju specijalista za IKT svake godine u Uniji

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Prilog 3. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Program Digitalna Europa aktivno uspostavlja sinergije s programom Obzor Europa u pogledu održivosti podataka koji potječu iz istraživačkih projekata;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Prilog 3. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Sinergijom s programom Kreativna Europa osigurava se sljedeće:

 

(a)  Programom će se pružiti potpora razvoju i stjecanju naprednih digitalnih vještina potrebnih za uvođenje najsuvremenijih tehnologija relevantnih za kulturni ekosustav te za kulturni i kreativni sektor kao cjelinu. Njime se omogućuje razmjena unutar kulturnih sektora i među drugim sektorima u pogledu protokola i naprednih digitalnih vještina koje su već razvile kreativne zajednice u cilju poticanja njihova širenja i prihvaćanja.

 

(b)  Programom Kreativna Europa, čiji je općeniti cilj povećanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih sektora, u tom će se pogledu dopuniti intervencije Digitalne Europe, kojima se nastoji pružati potpora digitalnoj transformaciji kulturnih i kreativnih industrija te zajamčiti raznolikosti dostupnih platformi, uzimajući u obzir povećanu koncentraciju digitalnih monopola na tržištu.

 

(c)  U okviru Programa dvama će se vodećim projektima osigurati nastavak aktivnosti uvođenja povezanih sa strategijom #Digital4Culture. Vodećim projektom digitalne transformacije sektora kulturne baštine nastavit će se podupirati europska inicijativa pokrenuta u Europskoj godini kulturne baštine 2018. Dio Programa namijenjen digitalnim vještinama ostvaruje sinergije s područjima kao što su medijska pismenost i filmsko obrazovanje.

 

(d)  Programom će se podupirati pokretanje i ostvarivanje internetskog registra europskih filmova koji se nude u okviru usluga na zahtjev s ciljem promicanja distribucije, promidžbe, vidljivosti i pronalaženja na europskoj razini.

 

(e)  Programom se podupire razvoj novih tehnologija potrebnih za poboljšanje kazališne i internetske distribucije te pružanje šireg prekograničnog pristupa europskim audiovizualnim djelima, kako je navedeno u prioritetima programa MEDIA u okviru programa Kreativna Europa.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Prilog 3. – točka 5. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Programom se na primjeren način podupire razvoj i provedba europske studentske iskaznice (e-kartica) pružanjem tehničke infrastrukture i izgradnje kapaciteta te osiguravanjem izgradnje povjerenja i sigurnosnih aspekata, posebno u vezi s elektroničkom razmjenom podataka;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

Referentni dokumenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Razmatranje u odboru

3.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za proračune (7.11.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021. – 2027.

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Paul Rübig

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi.

(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi.

_________________

_________________

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39a)  Tehnologije lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija mogu znatno unaprijediti pristup distribuiranim skupovima podataka diljem Unije, olakšati javnobilježničku ovjeru dokumenata te omogućiti sljedivost transakcija ili kretanja proizvoda na siguran način i u skladu s pravnom stečevinom EU-a. One jačaju povjerenje u aplikacije koje uključuju više dionika, poboljšavaju modele suradnje i omogućuju defragmentaciju distribuiranih skupova podataka. To će dovesti do povećanja u kvaliteti i učinkovitosti, smanjenja administrativnog opterećenja, osobito za izvješćivanje i reviziju, doprinijeti borbi protiv prijevara i ograničavanju prijevara te poticanju donošenja najboljih praksi i etičkog ponašanja. Nadalje, jačanjem kapaciteta u Europi za razvoj i iskorištavanje lanaca blokova i drugih tehnologija decentraliziranog vođenja evidencije transakcija osnažit će se digitalni inovacijski ekosustavi u Europi i pomoći da europski akteri zauzmu mjesto među predvodnicima novog internetskog gospodarstva.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39b)  Na sastanku Europskog vijeća od 19. listopada 2017. države članice zaključile su da Unija treba hitno razmotriti nove trendove: uključujući tehnologije lanaca blokova, osiguravajući pritom visoku razinu zaštite podataka, digitalnih prava i etičkih standarda. Rezolucija Europskog parlamenta o decentraliziranom vođenju evidencije transakcija i lancima blokova: izgradnja povjerenja s neposredništvom” (2017/2772 (RSP)) donesena 16. svibnja 2018. prepoznaje ulogu lanca blokova pri jačanju inovacija u Europi i svijetu.

 

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(39c)  U okviru drugog digitalnog dana održanog 10. travnja 2018. godine, europske su se zemlje obvezale na zajednički rad u razvoju naprednih i pouzdanih rješenja za javne usluge (npr. s pomoću razvoja europske infrastrukture lanaca blokova za usluge) i pozvale su Europsku komisiju da podrži razvoj i implementaciju tehnologija lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija u okviru svojih digitalnih programa.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Odražavajući važnost rješavanja problema povezanih s klimatskim promjenama u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Program će pridonijeti općim klimatskim mjerama i dovesti do ostvarenja općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za potporu ciljevima u području klime74 . Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(43)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Programom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i brzom postizanju ukupnog cilja od najmanje 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva74 tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027., te cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja. Nužno je da EU ispuni svoje obveze kako bi bio predvodnik u provedbi ciljeva održivog razvoja UN-a, iako nedostaju jasne i vidljive obveze u pogledu tog cilja u prijedlozima VFO-a. Stoga uključivanje ciljeva održivog razvoja treba biti prisutno u svim politikama i inicijativama EU-a u sljedećem VFO-u.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, str. 1.

74 COM(2018) 321 final, str. 1.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Program će imati pet posebnih ciljeva:

2.  Program će imati šest posebnih ciljeva:

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Tehnologije lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i radnu snagu;

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća, uključujući voditelje novoosnovanih poduzeća, i radnu snagu;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova;

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova i novoosnovanih poduzeća;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Tehnologije lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija

 

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 6: „Tehnologije lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija” slijede se sljedeći operativni ciljevi:

 

(a)  intenziviranje i jačanje ključne sposobnosti tehnologija lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija u Uniji kako bi se povezale nacionalne/regionalne infrastrukture lanaca blokova i uspostavio model upravljanja koji može podržati razvoj i provedbu novih digitalnih usluga koje dopuštaju tehnologije lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija u skladu s pravnim okvirom Unije;

 

(b)  omogućavanje dostupnosti tih kapacitata za poduzeća (posebice mala i srednja poduzeća) i javna tijela ili druge organizacije u svrhu podrške razvoju inovativnih prekograničnih primjena tih tehnologija, od čega će imati koristi europski građani i digitalna ekonomija (u Europi);

 

(c)  daljnji razvoj, uspostava, koordinacija i djelovanje na razini Unije europske infrastrukture za usluge lanaca blokova koja zadovoljava najviše globalne standarde kibersigurnosti, energetske učinkovitosti, zaštite privatnosti i pristupačnosti na nekomercijalnoj osnovi za javne i privatne korisnike u svrhu pružanja usluga od javnog interesa;

 

(d)  pružanje podrške za provedbu tehnologija spremnih za uporabu ili operativnih tehnologija koje proizlaze iz istraživanja i inovacija, čime se jača integrirani inovacijski ekosustav Unije u smislu tehnologija lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija, te se nude mogućnosti za ispitivanja i eksperimentiranja u državama članicama.

Obrazloženje

Tehnologije lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija mogu znatno unaprijediti pristup distribuiranim skupovima podataka diljem Unije, olakšati javnobilježničku ovjeru dokumenata te omogućiti sljedivost transakcija ili kretanja proizvoda na siguran način i u skladu s pravnom stečevinom EU-a. One jačaju povjerenje u aplikacije koje uključuju više dionika, poboljšavaju modele suradnje i omogućuju defragmentaciju distribuiranih skupova podataka. To će dovesti do povećanja u kvaliteti i učinkovitosti, smanjenja administrativnog opterećenja, osobito za izvješćivanje i reviziju, doprinijeti borbi protiv prijevara i ograničavanju prijevara te poticanju donošenja najboljih praksi i etičkog ponašanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 9 194 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.  2027. iznosi 8 192 391 000 EUR u cijenama iz 2018. (9 194 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  do 2 698 240 000 EUR za posebni cilj br. 1, Računalstvo visokih performansi

(a)  do 2 404 289 438 EUR u cijenama iz 2018. (2 698 240 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 1 – Računalstvo visokih performansi

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  do 2 498 369 000 EUR za posebni cilj br. 2, Umjetna inteligencija

(b)  do 2 226 192 703 EUR u cijenama iz 2018. (2 498 369 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 2 – Umjetna inteligencija

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  do 1 998 696 000 EUR za posebni cilj br. 3, Kibersigurnost i povjerenje

(c)  do 1 780 954 875 EUR u cijenama iz 2018. (1 998 696 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 3 – Kibersigurnost i povjerenje

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  do 699 543 000 EUR za posebni cilj br. 4, Napredne digitalne vještine

(d)  do 623 333 672 EUR u cijenama iz 2018. (699 543 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 4 – Napredne digitalne vještine

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  do 1 299 152 000 EUR za posebni cilj br. 5, Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost

(e)  do 1 157 620 312 EUR u cijenama iz 2018. (1 299 152 000 EUR u tekućim cijenama) za posebni cilj br. 5 Uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija osigurava usklađenost postupovnih zahtjeva za prijavu i sudjelovanje u programima koji su relevantni za Digitalnu agendu.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prije svega uključujući javnu nabavu kao primarni oblik i nagrade. Njime se može omogućiti financiranje i u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prije svega u obliku javne nabave Komisije ili tijela za financiranje, korisnika bespovratnih sredstava pojedinačno ili zajednički (kao primarni oblik mjere) ili u obliku bespovratnih sredstava i nagrada. Javnom nabavom se u okviru istog postupka može omogućiti dodjeljivanje višestrukih ugovora i mogu odrediti uvjeti mjesta izvršenja, u skladu s važećim međunarodnim ugovorima o javnoj nabavi. Programom se može omogućiti i financiranje u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.

Obrazloženje

Svrha izmjene je omogućiti korištenje javne nabave na najučinkovitiji mogući način, pojašnjavanjem odredbe o tome kako tijela za financiranje Komisije ili same Unije mogu sudjelovati kao ugovorne strane u postupcima javne nabave koji se financiraju iz programa Digitalna Europa. Isto tako, u postupku javne nabave ugovori se mogu dodijeliti nekim dobavljačima ili višestrukim izvorima koji jamče bolji omjer kvalitete i cijene te kontinuitet opskrbe i usluge, osobito u slučaju digitalnih tehnologija.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovana poduzeća, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovanih poduzeća s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima, poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovanim poduzećima. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  potrebu za prevladavanjem financijskih prepreka poput manjka tržišnog financiranja;

(d)  potrebu za prevladavanjem financijskih prepreka poput manjka tržišnog financiranja za mlade poduzetnike te mala i srednja poduzeća;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku [3].

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Također osigurava integrirane informacije, a potencijalnim podnositeljima zahtjeva pristup sredstvima EU-a za digitalni sektor. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku [3].

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

Referentni dokumenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Paul Rübig

28.6.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (13.11.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021. – 2027.

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja u korist poduzeća i građana diljem Unije. Okosnicu programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, umjetna inteligencija, napredne digitalne vještine i uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i europskih društava te poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja u korist poduzeća, regija, lokalnih zajednica i građana diljem Unije. Okosnicu programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, umjetna inteligencija, napredne digitalne vještine i uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta, interoperabilnost i smanjenje digitalnog jaza među regijama te među urbanim i ruralnim zajednicama. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, javnim organizacijama, javnim upravama i akademskim ustanovama. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog, transparentnog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

_________________

_________________

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća.

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi za sve korisnike Programa i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu društvene uključenosti, zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Idućih desetljeća očekuje se da će računala i centri za pohranjivanje podataka kontinuirano trošiti sve više energije, zbog čega bi se ta potrošnja trebala zasnivati na obnovljivim izvorima energije.

Obrazloženje

Pohranjivanje podataka sve je veći problem jer se procjenjuje da centri za pohranjivanje podataka imaju ugljični otisak s najvećim rastom u cijelom sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). Istraživanja pokazuju da bi svjetska potrošnja električne energije za komunikacijske tehnologije u nadolazećim godinama trebala porasti te do 2040. iznositi i do 14 % svjetskih emisija CO2 (koja već danas čine udio od 2 %). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi.

(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, uključujući mala i srednja te novoosnovana poduzeća, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi.

_________________

_________________

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programom Obzor Europa.

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, zaštita podataka i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programom Obzor Europa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, obrazovanje i kultura, zahtijeva nastavak i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu razmjena podataka i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija.

(30)  Digitalna transformacija u područjima od javnog interesa, kao što su zdravstvena skrb68, mobilnost, pravosuđe, praćenje Zemlje/okoliša, smanjenje emisija ugljika, energetska infrastruktura, obrazovanje i kultura, zahtijeva nastavak i proširenje infrastrukture digitalnih usluga, koja omogućuje sigurnu prekograničnu razmjena podataka i potiče razvoj na nacionalnoj razini. Njihova koordinacija u skladu s ovom Uredbom omogućuje najbolji potencijal za iskorištavanje sinergija.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Odražavajući važnost rješavanja problema povezanih s klimatskim promjenama u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Program će pridonijeti općim klimatskim mjerama i dovesti do ostvarenja općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za potporu ciljevima u području klime74. Relevantne mjere utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(43)  Odražavajući važnost rješavanja problema povezanih s klimatskim promjenama u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja, Program će pridonijeti općim klimatskim mjerama i pomoći u ostvarenju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za potporu ciljevima u području klime74. Relevantne mjere trebale bi se utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa i preispitati u kontekstu relevantnih evaluacija i postupaka preispitivanja kako bi se zajamčilo puno ispunjavanje tih obveza.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, str. 1.

74 COM(2018) 321 final, str. 1.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)   modernizirati obrazovanje i osposobljavanje diljem EU-a,

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)   promicati otvorenu vlast,

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)   povećati upotrebu digitalnih tehnologija kao sredstvo za poboljšanje pristupa građana informacijama i kulturi te za unaprjeđenje njihovih mogućnosti zapošljavanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;

(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;

(a)  pružanje potpore, zajedno s državama članicama, javnoj nabavi napredne opreme, alata i podatkovne infrastrukture za kibersigurnost potpuno u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka i temeljenih prava;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i radnu snagu;

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća, uključujući voditelje novoosnovanih poduzeća, i radnu snagu;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori, mogu upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, energetika, okoliš, klima, kulturni i kreativni sektori, mogu upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova;

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova i novoosnovanih poduzeća;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  osiguravanje da se koncept usredotočen na korisnika stalno prilagođava stvaranjem digitalnih rješenja koja su jednostavna i funkcionalna te koja se mogu mijenjati i prilagođavati potrebama svake pojedine osobe imajući u vidu starenje stanovništva. 

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovana poduzeća, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovana poduzeća s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima, poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i novoosnovanim poduzećima. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

Referentni dokumenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum usvajanja

12.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (7.11.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Evelyne Gebhardt

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Internet i nove tehnologije znatno mijenjaju naše društvo i gospodarstvo. Povećanje ulaganja u modernu digitalnu infrastrukturu, kao što su računalstvo visokih performansi, proizvodi i usluge umjetne inteligencije te učinkoviti kapaciteti kibersigurnosti, zajedno s ulaganjem u razvoj naprednih digitalnih vještina u području tih novih tehnologija za radnike i studente ključni su u jamčenju da građani, industrija, poduzeća i javne uprave u cijelosti iskoriste mogućnosti koje proizlaze iz tih napredaka i jedinstvenog digitalnog tržišta.

Europska unija, države članice i privatni sektor trebaju provesti takvo znatno ulaganje u infrastrukturu i digitalne vještine radi poticanja inovacija, rješavanja rascjepkanosti tržišta pod poštenim i uravnoteženim uvjetima te stjecanja povjerenja potrošača. To je u cijelosti u skladu s pozivom Europskog parlamenta u njegovu izvješću „Prema aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu”(1), kojim poziva na donošenje dugoročne strategije ulaganja u digitalnu infrastrukturu i vještine te podršku digitalizacije industrije i javne uprave u Europi.

Novi program Digitalna Europa može biti snažan instrument u poticanju te digitalne transformacije. Štoviše, njime se dopunjuju drugi programi Europske unije i potiču druge politike Unije, čime se postižu sinergijski učinci, osobito s:

•  programom Obzor Europa, kojim se podupiru istraživanja i razvoj novih tehnologija;

•  Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR), kojim se, između ostaloga, podupire razvoj digitalnih rješenja, uključujući kibersigurnost;

•  Instrumentom za povezivanje Europe, kojim se osigurava infrastruktura za širokopojasnu pokrivenost;

•  te programom jedinstvenog tržišta, kojim se, između ostaloga, podupire sigurnost proizvoda u odnosu na digitalno gospodarstvo, kibersigurnost i umjetnu inteligenciju.

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog novog programa Digitalna Europa i predlaže zadržavanje ukupnog proračuna Programa od 8 192 milijarde u stalnim cijenama (tj. 9 194 milijarde u tekućim cijenama) u skladu s prijedlogom Komisije i dogovorom Europskog parlamenta na temelju njegove rezolucije od 14. ožujka 2018.(2) Međutim, izvjestiteljica poziva države članice i privatni sektor na pružanje financijskog doprinosa potrebnog za ostvarivanje ciljeva Programa.

Nadalje, izvjestiteljica pozdravlja integriranje postojećih i novih digitalnoinovacijskih centara u svrhu provođenja Programa. Digitalnoinovacijski centri podupirat će digitalnu transformaciju europske industrije, osobito MSP-ova, i javne uprave te će proširiti digitalne kapacitete na lokalnoj razini. Izvjestiteljica stoga predlaže povećanje odgovornosti u području digitalnih inovacija, objašnjavajući da bi se digitalnoinovacijskim centrima trebalo omogućiti primanje drugih javnih ili privatnih doprinosa i vlastitih prihoda koje digitalnoinovacijski centri ostvaruju. Nadalje, digitalnoinovacijski centri trebali bi imati slobodu u određivanju svoje unutarnje organizacije, sastava te programa rada i radnih metoda.

Kako bi se izbjegli znatni nedostaci ulaganja u druge nove tehnologije obuhvaćene programom Obzor Europa, ali ne i programom Digitalna Europa, trebalo bi objasniti da te druge nove tehnologije mogu privući financiranja u okviru ovog Programa pod uvjetom da su dio sveobuhvatnog i povezanog rješenja u području tehnologija koje su obuhvaćene člancima od 4. do 8.

Posebni ciljevi:

Izvjestiteljica podržava izjavu o EuroHPC-u i prijedlog Komisije za Uredbu Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC, što se doima djelotvornim i učinkovitim instrumentom za stjecanje, uvođenje i održavanje integrirane infrastrukture računalstva visokih performansi.

S obzirom na nedvojbeno povećanu potražnju europske industrije za rješenjima u području robotike zasnovane na umjetnoj inteligenciji i tehnologija distribuirane glavne knjige (npr. ulančani blokovi) i važnosti izbjegavanja znatnih nedostataka ulaganja u ta područja, ciljevima Programa trebale bi biti obuhvaćene robotika koju pokreće umjetna inteligencija i tehnologija distribuirane glavne knjige.

S obzirom na borbu protiv digitalne isključenosti, izvjestiteljica predlaže otvaranje mogućnosti za napredno dugoročno osposobljavanje svih kvalificiranih osoba. S obzirom na velik broj ljudi koji trebaju proći osposobljavanje kako bi zadovoljili potrebe europske industrije i s obzirom na izazov zapošljavanja dovoljno kvalificiranih voditelja osposobljavanja za taj zadatak, izvjestiteljica ujedno predlaže potporu u osmišljanju i pružanju paneuropske platforme za e-učenje.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Programom bi se trebali zajamčiti potpuna transparentnost, odgovornost i demokratski nadzor nad inovativnim financijskim instrumentima i mehanizmima kojima je obuhvaćen proračun Unije, osobito u pogledu njihova doprinosa, odnosno u pogledu početnih očekivanja i konačnih postignuća u ostvarenju ciljeva Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu o digitalnoj budućnosti55 održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini i potaknuti kreativnu i kulturnu raznolikost. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s nekima od izazova digitalne transformacije te preispitati politike na koje digitalna transformacija utječe.

(6)  Na sastanku na vrhu u Tallinnu o digitalnoj budućnosti55 održanom u rujnu 2017. i u zaključcima Europskog vijeća56 od 19. listopada 2017. istaknuta je potreba da Europa ulaže u digitalizaciju svojih gospodarstava i nastoji riješiti problem nedostatka vještina kako bi se održala i poboljšala njezina konkurentnost, kvaliteta života njezinih građana i društvena struktura. Europsko vijeće zaključilo je da digitalna transformacija nudi neizmjerne mogućnosti za inovacije, rast i radna mjesta te da će pridonijeti našoj konkurentnosti na svjetskoj razini i potaknuti kreativnu i kulturnu raznolikost. Za iskorištavanje tih mogućnosti trebamo se zajednički suočiti s nekima od izazova digitalne transformacije te preispitati politike na koje digitalna transformacija utječe. Najbolje rješenje jest da se financijska omotnica Programa, koji predstavlja napore na europskoj razini, uvelike poveća sredstvima iz privatnog sektora te doprinosima država članica.

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Na dan 10. travnja 2018. potpisivanjem sporazuma o suradnji države članice izrazile su potporu i zajedničku spremnost u pogledu suradnje kada je riječ o inicijativama o umjetnoj inteligenciji i infrastrukturnim uslugama tehnologije distribuirane glavne knjige (npr. tehnologija ulančanih blokova).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost i kibersigurnost”. Njime bi se nastojalo Europi osigurati vodeći položaj u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Ojačao bi se konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te bi se znatno pridonijelo rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina diljem Unije.

(8)  U Komunikaciji Komisije „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.”57 među opcijama za budući financijski okvir naveden je program za digitalnu transformaciju Europe koji bi omogućio „veliki napredak prema pametnom rastu u područjima kao što su visokokvalitetna podatkovna infrastruktura, povezivost, digitalizacija javnih uprava i kibersigurnost”. Njime bi se nastojale smanjiti razlike između Europske unije i vodećih gospodarstava u području superračunala, interneta sljedeće generacije, umjetne inteligencije, robotike i velikih podataka. Ojačao bi se konkurentni položaj europske industrije i europskih poduzeća u digitaliziranom gospodarstvu te bi se znatno pridonijelo rješavanju problema nedostatka digitalnih vještina diljem Unije.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final.

Obrazloženje

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja u korist poduzeća i građana diljem Unije. Okosnicu programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, umjetna inteligencija, napredne digitalne vještine i uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

(10)  Opći cilj Programa trebao bi biti podupiranje digitalne transformacije industrije i poticanje boljeg iskorištavanja industrijskog potencijala politika u području inovacija, istraživanja i tehnološkog razvoja, kao i modernizacija određenih sektora od javnog interesa, u korist poduzeća, a posebno MSP-ova, i građana diljem Unije. Nadalje, Programom bi se trebale ojačati konkurentnost Unije i otpornost njezina gospodarstva.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Okosnicu Programa trebali bi činiti sljedećih pet posebnih ciljeva koji odražavaju ključna područja politika: (a) računalstvo visokih performansi, (b) umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige, (c) kibersigurnost, (d) napredne digitalne vještine i (e) uvođenje, najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Programom bi se u svim tim područjima trebao nastojati bolje uskladiti politike na razini Unije, država članica i regija te objediniti privatne i industrijske resurse kako bi se povećala ulaganja i razvile jače sinergije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Programom bi trebalo podupirati poštenu digitalnu transformaciju i podržavati zajedničke vrijednosti Europske unije, uključujući pravo na obrazovanje i zaštitu prava radnika, jamčiti pošteno natjecanje, promicati jednakost i osigurati da se digitalizacijom pridonese poboljšanju socijalnih i radnih standarda te promicati blagostanje za sve europske građane, demokraciju i sigurnost.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara bit će odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža će se potom proširiti na temelju otvorenog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri služit će kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Djelovat će kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te će promicati otvorene inovacije. Pružat će i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

(11)  Središnju ulogu u provedbi Programa trebali bi imati digitalnoinovacijski centri, koji bi trebali poticati šire uvođenje naprednih digitalnih tehnologija u industriji, javnim organizacijama i akademskim ustanovama. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi osigurati najširu zemljopisnu pokrivenost diljem Europe59. Prva skupina digitalnoinovacijskih centara trebala bi biti odabrana na temelju prijedloga država članica, a mreža bi se potom trebala proširiti na temelju otvorenog, transparentnog i natjecateljskog postupka. Digitalnoinovacijski centri trebali bi služiti kao pristupna točka najnovijim digitalnim kapacitetima, uključujući računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, robotiku koju pokreće umjetna inteligencija i tehnologije distribuirane glavne knjige, kibersigurnost, te ostalim postojećim inovativnim tehnologijama, kao što su ključne razvojne tehnologije, koje su dostupne i u tzv. laboratorijima digitalne fabrikacije (engl. „fablabs”) ili laboratorijima za urbane inovacije (engl. „citylabs”). Trebali bi djelovati kao jedinstvene točke za pristup ispitanim i potvrđenim tehnologijama te promicati otvorene inovacije i pružati pomoć poduzećima, posebno MSP-ovima i novim razvojnim poduzećima. Trebali bi pružati i potporu u području naprednih digitalnih vještina. Mreža digitalnoinovacijskih centara trebala bi pridonijeti sudjelovanju širokog raspona partnera svih veličina iz privatnog i javnog sektora te iz niza gospodarskih sektora, a trebala bi pridonijeti i sudjelovanju najudaljenijih regija na jedinstvenom digitalnom tržištu. Digitalnoinovacijski centri trebali bi imati znatnu ukupnu samostalnost u utvrđivanju unutarnje organizacije i sastava, kao i svojeg preciznog programa rada i radnih metoda.

__________________

__________________

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

59 Kako je navedeno u Komunikaciji o digitalizaciji Europske unije (COM(2016) 180 final)

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Kako bi se stvorile sinergije između ulaganja u okviru ovoga Programa i ulaganja Unije u istraživanje i razvoj, osobito ulaganja u sklopu programa Obzor Europa, digitalnoinovacijski centri trebali bi služiti kao platforma za povezivanje, s jedne strane, industrije, poslovanja i uprava kojima su potrebna nova tehnološka rješenja i, s druge strane, poduzeća, novih razvojnih poduzeća i MSP-ova koji posjeduju rješenja spremna za uvođenje na tržište.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Digitalnoinovacijskim centrima trebalo bi omogućiti primanje doprinosa država članica, trećih zemalja sudionica ili njihovih javnih tijela, doprinosa međunarodnih tijela ili institucija, doprinosa iz privatnog sektora, osobito članova, dionika ili partnera digitalnoinovacijskih centara, prihoda koje digitalnoinovacijski centri ostvaruju na temelju vlastite imovine, aktivnosti, ostavština, donacija i doprinosa pojedinaca ili financijskih sredstava u obliku bespovratnih sredstava, uključujući sredstva dodijeljena u okviru Programa ili drugih programa EU-a.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Program bi trebalo provoditi na temelju projekata kojima se jačaju ključni digitalni kapaciteti i potiče njihova šira uporaba. To bi trebalo uključivati sufinanciranje država članica i, prema potrebi, privatnog sektora. Za to bi osobito bilo potrebno dostići kritičnu masu u javnoj nabavi kako bi se dobila bolja vrijednost za novac te zajamčilo da dobavljači u Europi zadrže vodeći položaj u području tehnološkog napretka.

(12)  Program bi trebalo provoditi na temelju projekata kojima se jačaju ključni digitalni kapaciteti i potiče njihova šira uporaba. To bi trebalo uključivati sufinanciranje država članica i privatnog sektora. Za to bi osobito bilo potrebno dostići kritičnu masu u javnoj nabavi kako bi se dobila bolja vrijednost za novac te zajamčilo da dobavljači u Europi dosegnu vodeći položaj u području tehnološkog napretka.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(14)  Djelovanja Programa trebalo bi iskoristiti i za povećanje kvalitete i proširenje digitalne baze Unije, suočavanje s velikim društvenim izazovima, dodatno unapređenje digitalnih industrijskih kompetencija Unije, kao i za uklanjanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulaganja na proporcionalan način, njima se ne bi smjelo duplicirati ili istisnuti privatna sredstva te bi trebala imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša i sigurnosti te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća.

(16)  Računalstvo visokih performansi i povezane sposobnosti obrade podataka u Uniji trebali bi omogućiti širu uporabu računalstva visokih performansi u industriji i općenito u područjima od javnog interesa kako bi se iskoristile jedinstvene mogućnosti koje superračunala donose društvu u pogledu zdravlja, okoliša, sigurnosti, komunikacije, urbanog planiranja, krajobraznog uređenja i optimizacije prometa te konkurentnosti industrije, osobito malih i srednjih poduzeća.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Intervenciju unije u tom području podržali su Vijeće60 i Europski parlament61. Osim toga, 2017. devet država članica potpisalo je Deklaraciju EuroHPC62, međuvladin sporazum kojim se potpisnice sporazuma obvezuju surađivati s Komisijom na izgradnji i uvođenju najnovijeg računalstva visokih performansi i podatkovne infrastrukture u Europi koji bi bili dostupni znanstvenim zajednicama, javnosti i privatnim partnerima diljem Unije.

(17)  Intervenciju unije u tom području podržali su Vijeće i Europski parlament. Osim toga, 2017. devet država članica potpisalo je Deklaraciju EuroHPC, međuvladin sporazum kojim se potpisnice sporazuma obvezuju surađivati s Komisijom na izgradnji i uvođenju najnovijeg računalstva visokih performansi i podatkovne infrastrukture u Europi koji bi bili dostupni znanstvenim zajednicama, javnosti i privatnim partnerima diljem Unije te bi potaknuli potencijal Unije za inovacije. Programom se pruža dobra mogućnost ostalim državama članicama da potpišu tu deklaraciju.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Zajednički pothvat smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi.

(18)  Zajednički pothvat EuroHPC (EuroHPC JU) smatra se najprikladnijim mehanizmom provedbe za posebni cilj računalstva visokih performansi, osobito za koordinaciju strategije na nacionalnoj razini i na razini Unije te ulaganja u infrastrukturu računalstva visokih performansi i u istraživanja i razvoj, za objedinjavanje sredstava iz javnih i privatnih fondova te za zaštitu ekonomskih i strateških interesa Unije63. Zajednički pothvat EuroHPC omogućit će državama članicama da zajedno s Unijom koordiniraju svoje strategije i ulaganja u superračunala. Osim toga, centri za kompetencije povezane s računalstvom visokih performansi u državama članicama industriji, osobito MSP-ovima i novim razvojnim poduzećima, akademskoj zajednici i javnim upravama pružat će usluge računalstva visokih performansi. Stoga bi se Programom trebao financirati zajednički pothvat EuroHPC s jedinstvenim ciljem ulaganja u računalstvo visokih performansi u okviru Programa.

__________________

__________________

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Procjena učinka uz „Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog pothvata EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Razvoj kapaciteta povezanih s umjetnom inteligencijom ključni je pokretač digitalne transformacije industrije i javnog sektora. Sve više autonomnih robota primjenjuje se u tvornicama, dubokom moru, domovima, gradovima i bolnicama. Komercijalne platforme za umjetnu inteligenciju prešle su iz faze testiranja na stvarnu primjenu u zdravstvu i okolišu; svi veći proizvođači automobila razvijaju autonomna vozila, a tehnike strojnog učenja osnova su svih glavnih web-platformi i aplikacija utemeljenih na velikim podacima.

(19)  Razvoj kapaciteta povezanih s umjetnom inteligencijom ključni je pokretač digitalne transformacije industrije i javnog sektora. Sve više autonomnih robota primjenjuje se u proizvodnim procesima, dubokom moru, domovima, gradovima, područjima medicine i farmacije. Komercijalne platforme za umjetnu inteligenciju prešle su iz faze testiranja na stvarnu primjenu u zdravstvu i okolišu; svi veći proizvođači automobila razvijaju autonomna vozila, a tehnike strojnog učenja osnova su svih glavnih web-platformi i aplikacija utemeljenih na velikim podacima. Umjetnom inteligencijom pružit će se potpuno nova područja u znanosti, primjerice upotreba umjetne inteligencije za otkrivanje droga i povezana područja kao što su sintetička biologija za proizvodnju i brzo oblikovanje mikroorganizama u industrijske svrhe. Budućom primjenom umjetne inteligencije u kibersigurnosti trebala bi se smanjiti uspješnost hakerskih napada.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  Ubrzan razvoj robota koji mogu samostalno učiti i umjetne inteligencije, kao i njihova sposobnost da u sekundama povećaju znanje i gradivo, otežava predviđanje svake faze razvoja sve do prekida Programa 2027. Zbog toga bi Komisija posebnu pozornost trebala posvetiti tom digitalnom trendu koji se brzo mijenja i, ako je potrebno, u skladu s time brzo prilagoditi ciljeve programa rada.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.b)  S obzirom na povećanu potražnju europske industrije za rješenjima u području robotike zasnovane na umjetnoj inteligenciji i važnosti izbjegavanja znatnih nedostataka ulaganja u ta područja, ciljevima Programa o umjetnoj inteligenciji trebala bi se obuhvatiti robotika koju pokreće umjetna inteligencija.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.c)  Proizvodi i usluge koji se temelje na umjetnoj inteligenciji trebali bi biti jednostavni za korištenje, automatski pravno usklađeni i pružati potrošačima više mogućnosti i informacija, osobito o kvaliteti proizvoda i usluga.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera te objekata za testiranje i eksperimentiranje ključna je za razvoj umjetne inteligencije.

(20)  Dostupnost skupova podataka velikih razmjera te objekata za testiranje i eksperimentiranje ključna je za razvoj umjetne inteligencije kako bi se pri njezinu korištenju osiguralo unutarnje tržište i pristup rudarenju teksta i podataka.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  U svojoj rezoluciji od 12. rujna 2018. o autonomnim oružanim sustavima1a Europski parlament ponovno je potvrdio ambiciju Unije da bude globalni čimbenik mira, pozvao je i na njezinu opsežniju ulogu u globalnom razoružanju i neširenju oružja te je apelirao na potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, države članice i Vijeće da ulože napore u započinjanje međunarodnih pregovora o pravno obvezujućem instrumentu kojim bi se zabranili smrtonosni autonomni oružani sustavi. Smrtonosni autonomni oružani sustavi u najvećoj se mjeri zasnivaju na umjetnoj inteligenciji. Zbog toga se financijski doprinosi Unije u okviru posebnog cilja br. 2 Programa ne bi trebali koristiti u vojne svrhe.

 

_________________

 

1a P8_TA-PROV(2018)0341.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.b)  Komisija se 25. travnja 2018. obvezala predložiti europski pristup zasnovan na nacrtu smjernica o umjetnoj inteligenciji koji će izraditi u suradnji s dionicima iz Europskog saveza za umjetnu inteligenciju i skupinom stručnjaka za umjetnu inteligenciju kako bi se u Europi poduprle aplikacije i poslovni subjekti temeljeni na toj inteligenciji.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije64 Europski parlament naglasio je važnost zajedničkog pristupa kibersigurnosti u Europi, prepoznao potrebu za jačanjem svijesti i istaknuo kiberotpornost kao ključnu odgovornost poslovnih čelnika i kreatora politike industrijske sigurnosti.

(21)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije64 Europski parlament naglasio je, u kontekstu mogućih ranjivosti u pogledu kibernapada, sabotaže, zlouporabe podataka ili industrijske špijunaže, važnost zajedničkog pristupa kibersigurnosti u Europi, prepoznao potrebu za jačanjem svijesti o poboljšanju kibersigurnosti i istaknuo kiberotpornost i primjenu integrirane i zadane sigurnosti i privatnosti kao ključnu odgovornost poslovnih čelnika i kreatora politike industrijske sigurnosti te je istaknuo potrebu za time da se zahtjevi za kibersigurnost učine obaveznima za javnu nabavu u pogledu informatičke opreme i proizvoda interneta stvari.

__________________

__________________

64 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HR&reference=P8-TA-2017-0240

64 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HR&reference=P8-TA-2017-0240

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Sigurnost podataka i informatičke infrastrukture te povjerenje u digitalno okruženje ključni su za oslobađanje punog potencijala rasta i inovacija povezanih s digitalizacijom industrije, kao i javnih uprava u korist građana, radnika, potrošača i poduzeća, uključujući MSP-ove te nova razvojna poduzeća.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U rujnu 2017. Komisija je predložila paket inicijativa65 kojima se uspostavlja sveobuhvatni pristup Unije kibersigurnosti radi jačanja sposobnosti odgovaranja na kibernapade i prijetnje u Europi te jačanja tehnoloških i industrijskih kapaciteta u tom području.

(23)  U rujnu 2017. Komisija je predložila paket inicijativa65 kojima se uspostavlja sveobuhvatni pristup Unije kibersigurnosti radi jačanja sposobnosti odgovaranja na kibernapade i prijetnje u Europi, povećanja kiberotpornosti te jačanja tehnoloških i industrijskih kapaciteta u tom području.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Rješenja u području kibersigurnosti načelno bi trebala sadržavati sigurnosne standarde kao ključne parametre u skladu s najnovijom dostupnom tehnologijom i načelima „integrirane sigurnosti” i „zadane sigurnosti”.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Povjerenje je preduvjet za funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Tehnologije kibersigurnosti kao što su digitalni identiteti, kriptografija ili otkrivanje neovlaštenog ulaska te njihova primjena u područjima kao što su financije, industrija 4.0, energetika, prijevoz, zdravstvena skrb ili e-uprava ključne su za osiguravanje zaštite i pouzdanosti mrežnih aktivnosti i prijenosa za građane, javne uprave i poduzeća.

(24)  Povjerenje je preduvjet za funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Tehnologije kibersigurnosti kao što su tehnologije distribuirane glavne knjige, digitalni identiteti, kriptografija ili otkrivanje neovlaštenog ulaska te njihova primjena u područjima kao što su financije, industrija 4.0, energetika, prijevoz, zdravstvena skrb ili e-uprava ključne su za osiguravanje zaštite i pouzdanosti mrežnih aktivnosti, uključujući platfofme 5G, i prijenosa za građane, javne uprave i poduzeća.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 19. listopada 2017. naglasilo da su za uspješnu izgradnju digitalne Europe potrebna osobito tržišta rada u Uniji i sustavi osposobljavanja i obrazovanja koji su prilagođeni digitalnom dobu te ulaganja u digitalne vještine kako bi se svim Europljanima pružile mogućnosti i načini za djelovanje.

(25)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 19. listopada 2017. naglasilo da su za uspješnu izgradnju digitalne Europe Uniji u prvom redu potrebna tržišta rada, cjeloživotno učenje i sustavi osposobljavanja i obrazovanja usmjereni na inovacije te prilagođeni potencijalima i izazovima digitalnog doba kao i ključna ulaganja u digitalne vještine kako bi se svim europskim građanima i poduzećima pružile mogućnosti i načini za djelovanje.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)  S obzirom na potrebu za holističkim pristupom Programom bi također trebalo obuhvatiti područja uključenosti, stjecanja kvalifikacija, osposobljavanja i specijalizacije, koja su uz napredne digitalne kompetencije presudno važna za stvaranje dodane vrijednosti u društvu znanja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu.

(27)  U svojoj rezoluciji od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije67 Europski parlament naveo je da su obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje temelj socijalne kohezije u digitalnom društvu. Oni imaju ključnu ulogu u borbi protiv digitalne isključenosti i promicanju uključivosti i konkurentnosti europskih regija.

__________________

__________________

67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HR&reference=P8-TA-2017-0240

67 Dokument s referentnom oznakom A8-0183/2017, dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=HR&reference=P8-TA-2017-0240

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programom Obzor Europa.

(28)  Napredne digitalne tehnologije koje podržava ovaj Program, kao što su računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, računalstvo u oblaku, zaštita podataka i umjetna inteligencija sada su dovoljno zrele da iz istraživačkog sektora prijeđu u širu uporabu u Uniji te da se njihova provedba i razvoj odvija na razini Unije. Ne samo uvođenje tih tehnologija već i razvoj vještina zahtijeva odgovor na razini Unije. Potrebno je dodatno razviti, kvalitativno poboljšati, povećati i učiniti pristupačnijima mogućnosti osposobljavanja u području naprednih digitalnih vještina. U protivnom bi moglo doći do prepreka nesmetanom uvođenju naprednih digitalnih vještina, većeg manjka kvalificirane radne snage u Europi, što bi moglo imati negativne posljedice za opću konkurentnost Unijina gospodarstva. Djelovanja koja se podupiru ovim programom dopunjavaju ona koja se podupiru ESF-om, EFRR-om i programom Obzor Europa.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Modernizacija javnih uprava i usluga s pomoću digitalizacije ključna je za smanjenje administrativnog opterećenja za industriju i građane općenito, a to se može postići bržom, praktičnijom i povoljnijom interakcijom s javnim tijelima te pružanjem učinkovitijih i kvalitetnijih usluga građanima i poduzećima. Budući da brojne usluge od javnog interesa već imaju europsku dimenziju, podupiranjem njihove provedbe i uvođenja na razini Unije zajamčilo bi se da građani i poduzeća ostvare korist od pristupa visokokvalitetnim digitalnim uslugama diljem Europe.

(29)  Modernizacija javnih uprava i usluga s pomoću digitalizacije ključna je za smanjenje administrativnog opterećenja za industriju i građane općenito, a to se može postići bržom, praktičnijom i povoljnijom interakcijom s javnim tijelima te pružanjem učinkovitijih, transparentnijih i kvalitetnijih usluga građanima i poduzećima. Budući da brojne usluge od javnog interesa već imaju europsku dimenziju, podupiranjem njihove provedbe i uvođenja na razini Unije zajamčilo bi se da građani i poduzeća ostvare korist od pristupa visokokvalitetnim digitalnim uslugama diljem Europe.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  Ubrzavanjem digitalizacije u državama članicama moraju se smanjiti rastuće razlike između siromašnih i bogatih. Stoga bi Program trebao pridonijeti većoj socijalnoj jednakosti u ubrzanom digitaliziranom svijetu pružanjem pristupa modernim digitalnim tehnologijama za sve građane, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Modernizacija europskih javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U evaluaciji te strategije sredinom provedbenog razdoblja naglašena je potreba za jačanjem transformacije javnih uprava i za osiguravanjem jednostavnog, pouzdanog i nesmetanog pristupa javnim uslugama za građane.

(32)  Modernizacija europskih javnih uprava jedan je od ključnih prioriteta za uspješnu provedbu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U evaluaciji te strategije sredinom provedbenog razdoblja naglašena je potreba za jačanjem transformacije javnih uprava i za osiguravanjem jednostavnog, pouzdanog i uključivog pristupa javnim uslugama za građane.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Godišnji pregled rasta koji je Komisija objavila 2017.69 pokazuje da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti, ekonomske suradnje, rasta i zapošljavanja. Konkretno, učinkovita i transparentna javna uprava te djelotvorni pravosudni sustavi neophodni su za podupiranje gospodarskog rasta i pružanje visokokvalitetnih usluga poduzećima i građanima.

(33)  Godišnji pregled rasta koji je Komisija objavila 2017.69 pokazuje da kvaliteta europskih javnih uprava izravno utječe na gospodarsko okruženje te da je stoga od ključne važnosti za poticanje produktivnosti, konkurentnosti, ekonomske suradnje, održivog rasta, zapošljavanja i visokokvalitetnog rada. Konkretno, učinkovita i transparentna javna uprava te djelotvorni pravosudni sustavi neophodni su za podupiranje gospodarskog rasta i pružanje visokokvalitetnih usluga poduzećima i građanima.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Interoperabilnost europskih javnih usluga odnosi se na upravu na svim razinama: na razini Unije, na nacionalnoj, na regionalnoj i na lokalnoj razini. Osim što uklanja prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta, interoperabilnost olakšava uspješnu provedbu politika i nudi veliki potencijal za izbjegavanje prekograničnih elektroničkih prepreka te osigurava nastanak novih zajedničkih javnih usluga na razini Unije odnosno usklađivanje takvih usluga u razvoju. Kako bi se uklonila rascjepkanost europskih usluga te podržale temeljne slobode i operativno međusobno priznavanje u EU-u, potrebno je promicati holistički, međusektorski i prekogranični pristup interoperabilnosti na način koji jamči najveću moguću učinkovitost i agilnost u odnosu na krajnje korisnike. To znači da interoperabilnost treba razumjeti u širem smislu, uzimajući u obzir čitav niz aspekata, od tehničkih do pravnih, te obuhvaćajući elemente politike u tom području. U skladu s tim raspon aktivnosti trebao bi nadilaziti uobičajeni životni ciklus rješenja te uključivati sve elemente intervencija kojima bi se podržali svi potrebni okvirni uvjeti za održivu interoperabilnost u širem smislu.

(34)  Interoperabilnost europskih javnih usluga odnosi se na upravu na svim razinama: na razini Unije, na nacionalnoj, na regionalnoj i na lokalnoj razini. Osim što uklanja prepreke funkcioniranju jedinstvenog tržišta, interoperabilnost olakšava prekograničnu suradnju, usklađivanje zajedničkih standarda, uspješnu provedbu politika i nudi veliki potencijal za izbjegavanje prekograničnih elektroničkih prepreka i smanjenje birokracije te osigurava nastanak novih zajedničkih javnih usluga na razini Unije odnosno usklađivanje takvih usluga u razvoju. Kako bi se uklonila rascjepkanost europskih usluga te podržale temeljne slobode i operativno međusobno priznavanje u EU-u, potrebno je promicati holistički, međusektorski i prekogranični pristup interoperabilnosti na način koji jamči najveću moguću učinkovitost i agilnost u odnosu na krajnje korisnike. To znači da interoperabilnost treba razumjeti u širem smislu, uzimajući u obzir čitav niz aspekata, od tehničkih do pravnih, te obuhvaćajući elemente politike u tom području. U skladu s tim raspon aktivnosti trebao bi nadilaziti uobičajeni životni ciklus rješenja te uključivati sve elemente intervencija kojima bi se podržali svi potrebni okvirni uvjeti za održivu interoperabilnost u širem smislu.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(41.a)  Programom bi se trebala pružati potpora projektima otvorenog koda pod uvjetom da su u skladu s uvjetima Programa, osobito u pogledu sigurnosti i zaštite podataka.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  „mala i srednja poduzeća” ili „MSP-ovi” znači mala i srednja poduzeća kako su utvrđena u članku 2. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa sljedeći: podupirati digitalnu transformaciju europskoga gospodarstva i društva te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima i poduzećima. Programom će se:

1.  Opći je cilj Programa sljedeći: podupirati digitalnu transformaciju europskoga gospodarstva i društva, poticati kapacitete Europe za inovacije te usmjeriti njezine koristi prema europskim građanima i poduzećima, a posebno MSP-ovima. Programom će se:

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije koja je rezultat istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog Unijina ekosustava računalstva visokih performansi, što obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca, uključujući hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i digitalne vještine;

(b)  uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije koja je rezultat istraživanja i inovacija, uključujući tehnologije koje su već ostvarile ili trenutačno ostvaruju korist od financiranja Unije, radi izgradnje integriranog Unijina ekosustava računalstva visokih performansi, što obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca, uključujući hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i digitalne vještine;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  uvođenje i rad post-eksaskalarne76 infrastrukture, uključujući integraciju s tehnologijama kvantnog računalstva i razvoj nove istraživačke infrastrukture za računalnu znanost.

(c)  uvođenje i rad post-eksaskalarne76 infrastrukture, uključujući integraciju s tehnologijama kvantnog računalstva i razvoj nove istraživačke infrastrukture za računalnu znanost, koja je na nekomercijalnoj osnovi dostupna javnim i privatnim korisnicima te za potrebe istraživanja financiranih javnim sredstvima;

__________________

__________________

76 Tisuću puta brža od eksaskalarne

76 Tisuću puta brža od eksaskalarne

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka;

(a)  izgradnja i jačanje ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u Uniji, uključujući podatkovne resurse i biblioteke algoritama u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka i vođene načelima integrirane i zadane sigurnosti i privatnosti;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje pristupa tim kapacitetima za sva poduzeća i javne uprave;

(b)  osiguravanje pristupa tim kapacitetima za sva poduzeća i javne uprave te neprofitne organizacije, istraživačke institucije i sveučilišta;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje i umrežavanje postojećih sredstava za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njom u državama članicama;

(c)  jačanje i umrežavanje postojećih etičkih sredstava za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njom u državama članicama;

Obrazloženje

Etika je nužan preduvjet za poštovanje temeljnih prava u istraživanju i uvođenju umjetne inteligencije te bi se stoga financijska sredstva trebala osigurati samo za one inicijative koje se vode njezinim principima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  jačanje, razvoj, umrežavanje i unapređenje postojećih sektora umjetne inteligencije, osobito onih u kojima Europa već prednjači, kao što su robotika, automobilska industrija, proizvodnja, kućanski uređaji, svemirska tehnologija i kiberobrana.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Financijske intervencije Unije u okviru posebnog cilja br. 2 Programa ne primjenjuju se u vojne svrhe.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora najboljoj uporabi europskog znanja, kapaciteta i vještina povezanih s kibersigurnošću;

(b)  potpora najboljoj uporabi europskog znanja, kapaciteta i vještina povezanih s kibersigurnošću, te razmjenu i promicanje primjera najbolje prakse;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osiguravanje širokog uvođenja najnovijih rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu;

(c)  osiguravanje širokog uvođenja najnovijih rješenja za kibersigurnost u cijelom gospodarstvu, uključujući onih za industriju te za MSP-ove i nova razvojna poduzeća;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  jačanje sposobnosti u državama članicama i u privatnom sektoru kako bi im se pomoglo da se usklade s Uredbom xx/xx Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije1a.

 

__________________

 

1a Prijedlog 2017/0225 (COD), koji još nije donesen.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d b)  podupiranje misije, ciljeva i zadaća Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja[1] u mjeri u kojoj se to tiče ciljeva iz članka 3. Programa1b.

 

__________________

 

1b Prijedlog uredbe o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara od 12. rujna 2018., 2018/0328(COD).

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju europske kadrovske baze, poticanju veće profesionalnosti, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, tehnologija distribuirane glavne knjige, robotike i umjetne inteligencije. Financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:

Financijskom intervencijom Unije u okviru posebnog cilja br. 4 Napredne digitalne vještine podupire se razvoj naprednih digitalnih vještina u područjima koja se podupiru ovim programom i time pridonosi povećanju europske kadrovske baze, poticanju veće profesionalnosti, osobito u pogledu računalstva visokih performansi, analitike velikih podataka, kibersigurnosti, računalstva u oblaku, kompetencija u području zaštite podataka, tehnologija distribuirane glavne knjige, robotike i umjetne inteligencije. Financijskom intervencijom nastoje se postići sljedeći operativni ciljevi:

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi dugotrajnog osposobljavanja i tečajeva za studente, IT profesionalce i radnu snagu;

(a)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi općeg i specijaliziranog dugotrajnog osposobljavanja i visokokvalitetnih tečajeva za studente, učitelje, akademsku zajednicu IKT profesionalce, druge kvalificirane osobe i širu radnu snagu, uzimajući u obzir različite razine vještina;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, voditelje malih poduzeća i radnu snagu;

(b)  pružanje potpore osmišljavanju i izvedbi kratkotrajnog i visokokvalitetnog osposobljavanja i tečajeva za poduzetnike, uključujući samozaposlene, voditelje MSP-ova i novih razvojnih poduzeća te radnu snagu, uključujući javne službenike;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  pružanje potpore osmišljavanju i pružanju paneuropske platforme za e-učenje;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori, mogu upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;

(a)  osiguravanje da javni sektor i područja od javnog interesa, kao što su zdravlje i skrb, obrazovanje, pravosuđe, promet i komunikacije, energetika, okoliš, kulturni i kreativni sektori, mogu upotrebljavati najnovije digitalne tehnologije, osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju i kibersigurnost te imati pristup njima;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uvođenje, rad i održavanje transeuropskih interoperabilnih infrastruktura za digitalne usluge (uključujući povezane usluge) kao nadopuna nacionalnim i regionalnim aktivnostima;

(b)  uvođenje, rad, održavanje i širenje najmodernijih transeuropskih interoperabilnih infrastruktura za digitalne usluge (uključujući povezane usluge) kao nadopuna nacionalnim i regionalnim aktivnostima;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  olakšavanje razvoja, ažuriranja i uporabe rješenja i okvira od strane europskih javnih uprava, poduzeća i građana, uključujući ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja i okvira;

(c)  olakšavanje razvoja, uvođenja, ažuriranja i uporabe rješenja i okvira od strane europskih javnih uprava, poduzeća i građana, uključujući rješenja otvorenoga koda te ponovnu uporabu interoperabilnih rješenja i okvira;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružanje pristupa za javne uprave testiranju i pokusnom izvođenju digitalnih tehnologija, uključujući njihovu prekograničnu uporabu;

(d)  pružanje pristupa za javne uprave testiranju i pokusnom izvođenju naprednih digitalnih tehnologija, uključujući njihovu prekograničnu uporabu;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, kibersigurnost i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova;

(e)  podupiranje prihvaćanja naprednih digitalnih i povezanih tehnologija, uključujući osobito računalstvo visokih performansi, umjetnu inteligenciju, tehnologije distribuirane glavne knjige, računalstvo u oblaku, kibersigurnost, zaštitu podataka i buduće nove tehnologije od strane industrije Unije, konkretno MSP-ova i novih razvojnih poduzeća, poduzetnika i samozaposlenih osoba;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupiranje osmišljavanja, testiranja, provedbe i uvođenja interoperabilnih digitalnih rješenja za javne usluge na razini EU-a isporučene preko platforme s ponovno upotrebljivim rješenjima utemeljenima na podacima, poticanje inovacija i uspostava zajedničkih okvira kako bi se omogućio puni potencijal usluga javnih uprava za europske građane i poduzeća;

(f)  podupiranje osmišljavanja, testiranja, provedbe i uvođenja interoperabilnih digitalnih rješenja za javne usluge na razini EU-a isporučene preko platforme s ponovno upotrebljivim rješenjima utemeljenima na podacima, poticanje inovacija i istraživanja te uspostava zajedničkih okvira kako bi se omogućio puni potencijal usluga javnih uprava za europske građane i poduzeća;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  osiguravanje kontinuiranog kapaciteta na razini Unije za promatranje i analizu digitalnih trendova koji se brzo mijenjaju te prilagodbu njima, kao i dijeljenje i uključivanje najboljih praksi;

Briše se.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  podupiranje suradnje usmjerene na postizanje europskog ekosustava za pouzdane infrastrukture s pomoću usluga i aplikacija distribuirane glavne knjige, uključujući potporu za interoperabilnost i standardizaciju te poticanje uvođenja prekograničnih aplikacija EU-a;

(h)  podupiranje suradnje usmjerene na postizanje europskog ekosustava za pouzdane infrastrukture među ostalim s pomoću usluga i aplikacija distribuirane glavne knjige, uključujući potporu za interoperabilnost i standardizaciju te poticanje uvođenja prekograničnih aplikacija EU-a radi podupiranja poduzeća, posebno MSP-ova;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  trećim zemljama u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem Unijinu programu ako se tim sporazumom

4.  trećim zemljama u skladu s uvjetima utvrđenima u posebnom sporazumu o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem Unijinu programu pod uvjetom da je Komisija na pojedinačnoj osnovi ocijenila da njihovo sudjelovanje doprinosi postizanju ciljeva programa u Uniji i da je ono u skladu sa sigurnosnim zahtjevima članka 12. te da se sporazumom

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka 4. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.

—  jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje interese.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Planiranje, razvoj i javna nabava u okviru Programa provode se u cilju jačanja konkurentnosti Europske unije u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Prioritet imaju djelovanja kojima se povećava strateški potencijal i ograničava ovisnost o dobavljačima i proizvodima koji dolaze izvan Europske unije.

Obrazloženje

Za konkurentnu industriju potrebno je da su karakteristike europskih proizvoda bolje od onih koje odlikuju proizvode konkurenata. Da bi se to postiglo, prednost treba davati srednjoročnim i dugoročnim ciljevima.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Suradnja s trećim zemljama i organizacijama spomenutima u stavku 1. u okviru posebnog cilja br. 3 Kibersigurnost i povjerenje podliježe članku [12].

2.  Suradnja s trećim zemljama i organizacijama spomenutima u stavku 1. u okviru posebnog cilja br. 2 Umjetna inteligencija i posebnog cilja br. 3 Kibersigurnost i povjerenje podliježe članku [12].

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Prioritet se daje djelovanjima kojima se ograničava prijenos tehnologije izvan Europske unije. Kako bi se zajamčilo ostvarivanje dugoročnih strateških sigurnosnih ciljeva, provodi se procjena prilika za sudjelovanje subjekata koji nemaju glavni poslovni nastan u Europskoj uniji.

Obrazloženje

Konkurentna industrija temelji se i na tehnološkoj dimenziji. Napredak koji proizlazi iz djelovanja Programa treba koristiti za povećanje europske konkurentnosti.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Provedba Programa osmišljena je tako da omogućuje sinergiju, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja; bilo jedno nakon drugoga, na izmjenjujući način ili putem kombinacije sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja.

1.  Provedba Programa osmišljena je tako da omogućuje sinergiju, kako je detaljnije opisano u Prilogu III., s drugim Unijinim programima financiranja, osobito putem režima za komplementarno financiranje iz programa EU-a gdje to dozvoljavaju načini upravljanja; bilo jedno nakon drugoga, na izmjenjujući način ili putem kombinacije sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja. Komisija osigurava da pri većem iskorištavanju Programa koji je komplementaran s drugim europskim programima, posebice ESF-om, EFRR-om, Obzorom Europa i Instrumentom za povezivanje Europe (CEF-2), ostvarivanje posebnih ciljeva iz članaka od 4. do 8. nije otežano.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uspostavljaju se prikladni mehanizmi koordinacije među relevantnim tijelima i odgovarajući alati za praćenje kako bi se sustavno omogućila sinergija između Programa i svih relevantnih financijskih instrumenata EU-a. Režimi pridonose izbjegavanju dupliciranja i maksimalnom povećanju učinka rashoda.

2.  Uspostavljaju se prikladni mehanizmi koordinacije među relevantnim tijelima te među tijelima i Europskom komisijom kao i odgovarajući alati za praćenje kako bi se sustavno omogućila sinergija između Programa i svih relevantnih financijskih instrumenata EU-a. Režimi pridonose izbjegavanju dupliciranja i maksimalnom povećanju učinka rashoda.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za potrebe uspostave mreže iz stavka 1. svaka država članica imenuje subjekte kandidate s pomoću otvorenog i konkurentnog postupka na temelju sljedećih kriterija:

2.  Za potrebe uspostave mreže iz stavka 1. svaka država članica imenuje subjekte kandidate na temelju usklađenih pravila s pomoću otvorenog, transparentnog, uključivog i konkurentnog postupka na temelju sljedećih kriterija:

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  potrebe da se osigura sudjelovanje subjekata svih veličina iz privatnog i javnog sektora te iz niza gospodarskih sektora.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Digitalnoinovacijski centri imaju znatnu opću samostalnost u određivanju unutarnje organizacije ili sastava, kao i svojeg programa rada i radnih metoda. Digitalnoinovacijski centri osobito nastoje primati nove partnere koji se pridružuju digitalnoinovacijskim centrima pod uvjetom da ti članovi stvaraju dodanu vrijednost partnerstvima i djeluju na otvoren i transparentan način.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Digitalnoinovacijski centri mogu primiti financijska sredstva u obliku bespovratnih sredstava.

5.  Digitalnoinovacijski centri mogu primiti doprinose država članica, trećih zemalja koje sudjeluju u Programu ili njihovih javnih tijela, doprinose međunarodnih tijela ili institucija, doprinose članova, dionika ili partnera digitalnoinovacijskog centra, prihode koje digitalnoinovacijski centri ostvaruju na temelju vlastite imovine, aktivnosti, ostavštine, donacija i doprinosa pojedinaca ili financijska sredstva u obliku bespovratnih sredstava, uključujući sredstva dodijeljena u okviru ovoga Programa ili drugih programa EU-a.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Digitalnoinovacijski centri koji primaju financijska sredstva uključeni su u provedbu Programa kako bi:

6.  Digitalnoinovacijski centri uključeni su u provedbu Programa kako bi:

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružali usluge digitalne transformacije, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

(a)  pružali usluge digitalne transformacije i tehnološko stručno znanje, uključujući sredstva za testiranje i eksperimentiranje, usmjerene na MSP-ove, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i nova razvojna poduzeća, i u sektorima koji sporo prihvaćaju digitalne i povezane tehnologije;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  podupirali tvrtke, posebno MSP-ove i nova razvojna poduzeća, organizacije i javna tijela da uporabom novih tehnologija koje su obuhvaćene Programom postanu konkurentniji i poboljšaju svoje poslovne modele;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga;

(b)  prenosili stručno znanje i iskustva između regija, osobito umrežavanjem MSP-ova, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i novih razvojnih poduzeća s poslovnim nastanom u jednoj regiji s digitalnoinovacijskim centrima s poslovnim nastanom u drugim regijama koji su najprimjereniji za pružanje relevantnih usluga i savjetovanja o osposobljavanju;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

(c)  pružali tematske usluge, uključujući usluge povezane s umjetnom inteligencijom, računalstvom visokih performansi te kibersigurnošću i povjerenjem upravama, organizacijama javnog sektora, MSP-ovima, poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i novim razvojnim poduzećima. Pojedinačni digitalnoinovacijski centri mogu se specijalizirati za posebne tematske usluge i ne moraju pružati sve tematske usluge navedene u ovom stavku;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  U bliskoj suradnji s državama članicama Europska komisija organizira stalno praćenje i evaluaciju postignuća, rezultata i učinaka digitalnoinovacijskih centara koji se financiraju sredstvima Unije.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Djelovanja koja su usmjerena prema postizanju ciljeva povezanih s drugim novim tehnologijama obuhvaćenima programom Obzor Europa, ponajprije robotikom, velikim podacima i ključnim digitalnim tehnologijama, ispunjavaju uvjete za financiranje pod uvjetom da su ti ciljevi povezani s posebnim ciljevima utvrđenima u člancima od 4. do 8. i pružaju sveobuhvatno i povezano rješenje u određenom projektu.

Obrazloženje

Kako bi se izbjegli znatni nedostaci ulaganja u druge tehnologije, isključila sveobuhvatna rješenja iz Programa ili otežalo njegovo razlikovanje, druge nove tehnologije također bi trebale biti dijelom Programa pod uvjetom da pružaju sveobuhvatno i povezano rješenje u području novih tehnologija u skladu s člancima od 4. do 8.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravni subjekti s poslovnim nastanom u:

(a)  pravni subjekti s poslovnim nastanom te, ako je primjenjivo, obveznici poreza na dobit u:

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu trebali bi u načelu snositi troškove svojeg sudjelovanja.

6.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu trebali bi snositi troškove svojeg sudjelovanja.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ako je primjenjivo, gospodarski i društveni utjecaj, utjecaj na klimu i okoliš te dostupnost;

(e)  ako je primjenjivo, gospodarski i društveni utjecaj, utjecaj na klimu i okoliš, ravnopravnost među spolovima kada je riječ o prilikama te dostupnost;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ako je primjenjivo, uravnoteženu geografsku raspodjelu u cijeloj Uniji, uključujući najudaljenije regije;

(g)  ako je primjenjivo, uravnoteženu geografsku raspodjelu u cijeloj Uniji, uključujući najudaljenije regije, radi smanjenja digitalnog jaza među regijama, građanima i poduzećima;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h a)  ako je primjenjivo, postojanje plana za stvaranje održivog visokokvalitetnog zapošljavanja u Europskoj uniji ili zemlji sudionici.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h b)  ako je primjenjivo, komplementarnost projekta s drugim programima Unije;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(h c)  ako je primjenjivo, inovativnost projekta.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako su djelovanju već dodijeljeni doprinosi ili je djelovanje već primilo doprinose u okviru drugog programa Unije ili potporu iz fonda EU-a, taj doprinos ili ta potpora navode se u prijavi za doprinos u okviru Programa.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije tri godine nakon početka provedbe Programa. Privremena evaluacija predstavlja nalaze koji su potrebni za donošenje odluke o daljnjem djelovanju Programa nakon 2027. i njegovim ciljevima.

 

Privremena evaluacija podnosi se Europskom parlamentu.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku [1]. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije dvije godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku [1]. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kao dio kontrolnog sustava strategija revizije može se temeljiti na financijskoj reviziji reprezentativnog uzorka rashoda. Taj se reprezentativni uzorak dopunjuje odabirom koji se temelji na procjeni rizika povezanih s rashodima.

4.  Kao dio kontrolnog sustava strategija revizije temelji se na financijskoj reviziji barem reprezentativnog uzorka rashoda. Taj se reprezentativni uzorak dopunjuje odabirom koji se temelji na procjeni rizika povezanih s rashodima.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, istinite, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – stavak 2. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije: superračunala kao usluga proizašla iz istraživanja i inovacija radi izgradnje integriranog europskog ekosustava računalstva visokih performansi, koji obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca (hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i napredne digitalne vještine).

6.  Uvođenje tehnologije odmah spremne za uporabu / operativne tehnologije: superračunala kao usluga proizašla iz istraživanja i inovacija, osobito nove tehnologije koje su već ostvarile ili trenutačno ostvaruju korist od financiranja Unije, radi izgradnje integriranog europskog ekosustava računalstva visokih performansi, koji obuhvaća sve segmente znanstvenog i industrijskog vrijednosnog lanca (hardver, softver, aplikacije, usluge, međupovezanost i napredne digitalne vještine).

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

S pomoću Programa izgrađuju se i jačaju temeljni kapaciteti umjetne inteligencije u Europi, uključujući podatkovne resurse i repozitorije algoritama te ih se čini dostupnima svim poduzećima i javnim upravama, ali i jačaju i umrežavaju postojeća sredstva za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njome u državama članicama.

S pomoću Programa izgrađuju se i jačaju temeljni kapaciteti umjetne inteligencije i tehnologija distribuirane glavne knjige u Europi, uključujući podatkovne resurse i repozitorije algoritama te ih se čini dostupnima svim poduzećima i javnim upravama, ali i jačaju i umrežavaju postojeća sredstva za testiranje umjetne inteligencije i eksperimentiranje s njome u državama članicama.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 4. – stavak 2. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pristup osposobljavanju na radnom mjestu sudjelovanjem u pripravništvu u centrima za kompetencije i poduzećima koja upotrebljavaju napredne tehnologije.

1.  Programom se podupire jednostavan pristup naprednim digitalnim vještinama, osobito u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, tehnologija distribuirane glavne knjige (npr. ulančani blokovi) i kibersigurnosti za postojeću i buduću radnu snagu pružanjem sredstava za usvajanje i razvijanje tih vještina studentima, osobama koje su nedavno diplomirale, postojećim radnicima i ostalim kvalificiranim osobama, bez obzira na to gdje se nalaze.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 4. – stavak 2. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Programom se želi pružiti potpora osmišljavanju i pružanju paneuropske platforme za e-učenje.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sve intervencije bit će osmišljene i provedene primarno putem digitalnoinovacijskih centara, kako je utvrđeno u članku 15.

Sve intervencije bit će osmišljene i provedene primarno putem digitalnoinovacijskih centara, kako je utvrđeno u članku 16.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 5. – poddio I. – točka 1. – podtočka 1.2

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.2.  Potpora osmišljavanju, pokusnom izvođenju, uvođenju, održavanju i promociji usklađenog ekosustava infrastrukture za prekogranične digitalne usluge te olakšavanje neometanih, sigurnih, interoperabilnih, višejezičnih prekograničnih ili međusektorskih rješenja s kraja na kraj i zajedničkih okvira unutar javne uprave. Bit će uključene i metodologije za procjenu učinka i koristi.

1.2.  Potpora osmišljavanju, pokusnom izvođenju, uvođenju, održavanju, širenju i promociji usklađenog ekosustava infrastrukture za prekogranične digitalne usluge te olakšavanje neometanih, sigurnih, interoperabilnih, višejezičnih prekograničnih ili međusektorskih rješenja s kraja na kraj i zajedničkih okvira unutar javne uprave. Bit će uključene i metodologije za procjenu učinka i koristi.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 5. – poddio I. – točka 2. – podtočka 2.1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.  Osiguravanje da građani EU-a mogu sigurno i prekogranično pristupiti svojim osobnim zdravstvenim podacima, dijeliti ih, upotrebljavati i upravljati njima neovisno o svojoj lokaciji ili lokaciji podataka. Dovršenje infrastrukture za digitalne usluge e-zdravstva te njezino proširenje novim digitalnim uslugama, podupiranje uvođenja europskog formata za razmjenu elektroničkih zdravstvenih evidencija.

2.1.  Osiguravanje da građani EU-a mogu sigurno i prekogranično, te na način kojim im se jamči privatnost, pristupiti svojim osobnim zdravstvenim podacima, dijeliti ih, upotrebljavati i upravljati njima neovisno o svojoj lokaciji ili lokaciji podataka. Dovršenje infrastrukture za digitalne usluge e-zdravstva te njezino proširenje novim digitalnim uslugama, podupiranje uvođenja europskog formata za razmjenu elektroničkih zdravstvenih evidencija.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 5. – poddio I. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravosudni sustav: Omogućivanje neometane i sigurne prekogranične elektroničke komunikacije unutar pravosudnog sustava te između pravosudnog sustava i drugih nadležnih tijela u području građanskog i kaznenog pravosuđa. Poboljšanje pristupa pravosuđu i pravnim informacijama i postupcima za građane, poduzeća, pravosudne djelatnike i članove pravosudnog sustava s pomoću semantički interoperabilne međupovezanosti s nacionalnim bazama podataka i registrima te olakšavanjem izvansudskog rješavanja sporova preko interneta. Promicanje razvoja i provedbe inovativnih tehnologija za sudove i pravosudne djelatnike na temelju rješenja umjetne inteligencije za koje je vjerojatno da će pojednostavniti i ubrzati postupke (na primjer „pravne tehnološke” aplikacije).

3.  Pravosudni sustav: Omogućivanje neometane i sigurne prekogranične elektroničke komunikacije unutar pravosudnog sustava te između pravosudnog sustava i drugih nadležnih tijela u području građanskog i kaznenog pravosuđa. Poboljšanje pristupa pravosuđu i pravnim informacijama i postupcima za građane, poduzeća, pravosudne djelatnike i članove pravosudnog sustava s pomoću semantički interoperabilne međupovezanosti s bazama podataka i registrima te olakšavanjem izvansudskog rješavanja sporova preko interneta. Promicanje razvoja i provedbe inovativnih tehnologija za sudove i pravosudne djelatnike na temelju rješenja umjetne inteligencije za koje je vjerojatno da će pojednostavniti i ubrzati postupke (na primjer „pravne tehnološke” aplikacije).

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 5. – točka 5.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.1  Prihvaćanje digitalnih javnih usluga

5.1  Učestalost prihvaćanja digitalnih javnih usluga

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 5. – točka 5.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.2  Poduzeća s visokom razinom digitalnog intenziteta

5.2  Broj poduzeća s visokom razinom digitalnog intenziteta

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 5. – točka 5.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.3  Usklađivanje nacionalnih okvira za interoperabilnost s europskim okvirom za interoperabilnost

5.3  Razmjer usklađivanja nacionalnih okvira za interoperabilnost s europskim okvirom za interoperabilnost

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2. – točka 2.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.2  Broj poduzeća i organizacija koje upotrebljavaju umjetnu inteligenciju

2.2  Broj poduzeća i organizacija koje ispituju i eksperimentiraju s umjetnom inteligencijom u suradnji s digitalnoinovacijskim centrima

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno, regionalno i lokalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

(c)  Ulaganja u okviru programa Digitalna Europa ići će u i. izgradnju digitalnih kapaciteta u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, tehnologije distribuirane glavne knjige, kibersigurnosti i naprednih digitalnih vještina; i ii. u nacionalno i regionalno uvođenje unutar okvira EU-a za digitalne kapacitete i najnovije digitalne tehnologije u područjima od javnog interesa (kao što su zdravstvo, javna uprava, pravosuđe i obrazovanje) ili tržišnog neuspjeha (kao što su digitalizacija poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća);

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  Druge nove tehnologije koje su obuhvaćene programom Obzor Europa, ponajprije robotika, veliki podaci i ključne digitalne tehnologije, ispunjavaju uvjete za financiranje pod uvjetom da su ti ciljevi povezani s posebnim ciljevima utvrđenima u člancima od 4. do 8. i pružaju sveobuhvatno i povezano rješenje u određenom projektu.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

Referentni dokumenti

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Evelyne Gebhardt

19.6.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

10.10.2018

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Martin Schirdewan, Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0